EUROPAPARLAMENTET BAKGRUNDSDOKUMENT. Budgetkontrollutskottet. 25 september om bekämpning av bedrägerier och korruption i Europeiska unionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPAPARLAMENTET BAKGRUNDSDOKUMENT. Budgetkontrollutskottet. 25 september 2002. om bekämpning av bedrägerier och korruption i Europeiska unionen"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetkontrollutskottet september 2002 BAKGRUNDSDOKUMENT om bekämpning av bedrägerier och korruption i Europeiska unionen Budgetkontrollutskottet Föredragande: Herbert Bösch DT\ doc PE

2 Bakgrundsdokument om bekämpning av bedrägerier och korruption i Europeiska unionen Den 26 mars 2002 diskuterade budgetkontrollutskottet (CONT) frågan om Paul van Buitenen skulle inbjudas för att göra ett uttalande. Diskussionen utlöstes på grund av att hans andra betänkande (van Buitenen II), inklusive en utvärdering av de missförhållanden som påtalats av byrån för bedrägeribekämpning (OLAF), hade kommit i händerna på medierna. På så sätt hamnade ledamöter av Europaparlamentet som kontrollorgan plötsligt i en situation där de behövde kommentera påstådda eller faktiska missförhållanden inom EU-institutionerna som de själva bara fått kännedom om genom pressen. Dessa omständigheter, och den kommande omfattande utvärderingen av OLAF på grundval av kommissionens rapport enligt artikel 15 i förordning 1073/99, gav upphov till tre frågor: Hur står det till med de interna kontrollmekanismerna inom EU-institutionerna, och då särskilt kommissionen? Hur oberoende, verkningsfullt och effektivt arbetar OLAF? Hur informeras Europaparlamentet och det ansvariga budgetkontrollutskottet om pågående och avslutade undersökningar? Rättsligt regelverk I artikel i EG-fördraget förklaras: Gemenskapen och medlemsstaterna skall bekämpa bedrägerier och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot gemenskapens ekonomiska intressen genom åtgärder som skall vidtas i enlighet med denna artikel och som skall ha avskräckande effekt och ge ett effektivt skydd i medlemsstaterna. På denna rättsliga grund ges OLAF genom artiklarna 1-4 i förordning 1073/99 i uppdrag att genomföra externa och interna undersökningar till skydd för gemenskapens ekonomiska intressen. Kommissionen och OLAF, i egenskap av oberoende organ inom kommissionen (Kommissionens beslut, EGT L 136, , s. 20) skall svara inför Europaparlamentet. Denna skyldighet följer även av artikel 280 i EG-fördraget, enligt vilken kommissionen i samarbete med medlemsstaterna varje år för Europaparlamentet och rådet skall lägga fram en rapport om de åtgärder som vidtagits för att skydda gemenskapens ekonomiska intressen. Dessutom skall OLAF underrätta Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten om resultaten från undersökningarna. En särskild ansvarsskyldighet gentemot parlamentet för kommissionen och därmed även för OLAF följer av artikel 197 (skyldighet att besvara parlamentsfrågor) och artikel 276 (skyldighet att lägga fram upplysningar inom ramen för ansvarsfrihetsförfarandet) i EG-fördraget. OLAF omfattas helt och hållet av skyldigheterna i dessa artiklar. Bestämmelserna bör dock preciseras eftersom ansvarsfördelningen mellan kommissionen och OLAF är tvetydig. I detta sammanhang måste man också påminna om att ledamöter av Europaparlamentet enligt artikel 287 inte heller får nekas tillgång till upplysningar som är sekretessbelagda. PE /8 DT\ doc

3 Även om bedrägerier i medlemsstaterna kostar betydligt mer än skadorna på grund av interna missförhållanden fäster Europaparlamentet stor vikt vid interna undersökningar eftersom gemenskapsorganen skall ta sitt ansvar och interna fall kan orsaka svåra skador på institutionernas anseende bland allmänheten. Eurostat För närvarande pågår flera undersökningar mot anställda och uppdragstagare vid Europeiska statistikbyrån. I två fall har OLAF redan överlämnat undersökningsresultaten till rättsliga instanser i Luxemburg. Budgetkontrollutskottet anser till exempel att tilldelningen av ett kontrakt för att genomföra Prodcom-projektet till företaget Eurogramme väcker allvarliga frågor. Statistikbyråns internrevision kom i december 2000 till följande slutsatser: Eurogramme lämnade oriktiga upplysningar om sina finansiella och operationella resurser i sin ansökan i anbudsinfordran. Dessa kontrollerades inte tillräckligt. Bestämmelserna om förfaranden i EU:s budgetförordning beaktades inte. Skyldigheterna enligt avtalet när det gäller tidsfrister och arbetets kvalitet uppfylldes inte. Projektbeskrivningen är ofullständig. Detta ger upphov till följande frågor: Vilka åtgärder har kommissionen vidtagit på grundval av revisionsrapporten? Varför uteslöts inte företaget Eurogramme, som lämnat felaktiga upplysningar, från tilldelningen av uppdraget, såsom föreskrivs i rådets förordning 92/50? Finns det planer på att ge ytterligare uppdrag till detta företag? Arbetar liksom tidigare så kallad ubåtspersonal (anställda från privata företag som har fasta arbetsplatser i kommissionens lokaler) vid Eurostat? Om inte, när upphörde denna praxis? Vilka åtgärder har kommissionen vidtagit internt inom sin förvaltning för att förbättra projektledningen vid Eurostat? Vilka disciplinära åtgärder har vidtagits mot den eller de ansvariga tjänstemännen? På vilket sätt kommer budgetkontrollutskottet underrättas om de ytterligare åtgärder som rättsliga instanser i Luxemburg vidtar? Kommissionens redovisningssystem I revisionsrättens rapporter och i yttranden från kommissionens interna revisorer riktas kritik mot kommissionens redovisningssystem (SINCOM 2) som anses vara otillförlitligt. Internationella redovisningsnormer respekteras inte, informationsflödet mellan avdelningarna är osäkert, ändringar i redovisningssystemet kan inte spåras, utbildade redovisningsekonomer saknas, åtskillnaden mellan revision och bokföring är otillräcklig, samarbetet på redovisningsområdet med medlemsstaterna ger upphov till problem och det finns risk för att för höga belopp utbetalas som sedan blir mycket svåra att kräva tillbaka. Dessutom tog kommissionen i juli del av sina generaldirektörers och avdelningschefers uttalanden om förvaltningen. Enligt uppgifter i pressen har flera generaldirektörer nekat att avge revisionsförklaringar. Dessutom innehåller årsrapporten 135 reservationer och anmärkningar. Hur förklarar kommissionen att inte större framsteg gjorts sedan 1999? DT\ doc 3/8 PE

4 Har de brister som revisionsrätten påpekade i årsrapporten för 2000 nu åtgärdats? Vilka brister som påverkar systemens tillförlitlighet kvarstår? Är en reform av SINCOM 2 möjlig och meningsfull eller bör ett nytt redovisningssystem införas? Vilka fördelar och förändringar medför övergången från ett redovisningssystem baserat på kontantmetoden ( cash based accounting system ) till ett integrerat redovisningssystem med periodisering ("integrated accrual accounting system")? Hur mycket har man budgeterat för införandet av SINCOM 2? Hur mycket skulle det kosta att införa ett annat redovisningssystem? Watt-fallet: påstådda missförhållanden vid revisionsrätten I sitt brev till EU-ombudsmannen från april 2002 riktar Robert Watt, revisor vid revisionsrätten, en rad anklagelser mot sin institution. Dessa gäller korruption, favoritsystem, missbruk av ersättningar och sexuella trakasserier av underställd personal. Watt hävdar att dessa missförhållanden är av strukturell natur och specifika för revisionsrätten eftersom dess ledamöter inte behöver stå till svars. Direkt efter det att revisionsrätten fått kännedom om anklagelserna förmedlades dessa till OLAF. Kan OLAF redan nu upplysa om man anser att anklagelserna är berättigade? Har OLAF redan haft tillfälle att tala med anmälaren? Om inte, vilka är skälen till det? Missförhållanden vid kommissionens representationer Mellan februari 1997 till 1998 utnyttjade kommissionens representation i Wien med full vetskap en enskild uppdragstagares tjänster, en kvinna som sedan begärde högre ersättning hos arbetsdomstolen i Wien och vann. Hur länge har kommissionen känt till denna praxis vid kommissionens representation i Wien? Vilka disciplinära åtgärder har kommissionen vidtagit mot representationens chef och dennes ställföreträdare? På vilka grunder blev styrelseordföranden för kommissionens representation i Wien först suspenderad i maj 2001 och sedan avsatt i februari 2002? Hur stora anser kommissionen att chanserna är att vinna det mål som nu har inletts av arbetsdomstolen i Wien mot avsättningen av styrelseledamoten? Vilken ekonomisk skada kommer Europeiska gemenskapen att åsamkas i händelse av en fällande dom? I maj 2000 överlämnade OLAF en utredningsrapport om missförhållanden vid kommissionens representation i Stockholm till kommissionen och till det svenska rättsväsendet. En månad senare inledde kommissionen disciplinförfaranden mot tre tjänstemän. Hur har disciplinförfarandena utfallit och var arbetar de berörda nu? Vad har de svenska rättsinstanserna kommit fram till? Toth-fallet: Intressekonflikter och kontrollsystem i kandidatländerna Under 2000 rapporterade pressen om misstänkta fall av bedrägerier i samband med Pharemedel i Slovakien. Den anklagade tjänstemannen Roland Toth, chef för avdelningen för externt bistånd, avsattes den 15 mars 2001, och den ansvarige vice statsministern Pavol PE /8 DT\ doc

5 Hamzik tvingades avgå den 5 maj Budgetkontrollutskottet gick närmare in på detta fall under sitt besök i Slovakien i juni Utskottet kom fram till följande slutsatser: Intressekonflikter för innehavare av offentliga ämbeten är endast straffbara om det handlar om regeringsmedlemmar. I andra fall behandlas de enbart om administrativa oegentligheter. Detta gynnar ett avancerat favoritsystem och gör det inte bara i Toth-fallet omöjligt att ställa de ansvariga till svars. Straffrättsliga förfaranden i fall av bedrägeri och korruption försvåras ytterligare av att åklagaren inte får stödja sig direkt på polisens utredningsresultat utan att en ytterligare nivå (den så kallade utredaren ) kopplas in däremellan. Det höjer risken för mörkläggning och försvagar skyddet av de berörda när åklagarmyndigheten först kopplas in vid en senare tidpunkt. En modern lag om offentlig förvaltning har ännu inte antagits och därigenom försenas nödvändiga reformer av förvaltningsapparaten ytterligare. I april 2002 lade den regionala undersökningsmyndigheten fram sin slutrapport till polisen i Bratislava och av denna framgick att undersökningarna i Toth-fallet lagts ned eftersom misstankarna om bedrägeri och överträdelser av straffrättsliga bestämmelser inte kunde styrkas. I detta sammanhang kan det nämnas att ett liknande fall (ARMA) upptäckts i Polen förra året, där brister i förvaltnings- och kontrollsystemen avslöjades. Vad anser kommissionen om den rapport som den regionala undersökningsmyndigheten lämnade till polisen i Bratislava? Vilka åtgärder vidtogs för att undersöka de anklagelser som riktades mot kommissionstjänsteman och de konsultfirmor som betalats av kommissionen i samband med detta ärende? Har OLAF i samband med detta inlett en formell intern undersökning, såsom budgetkontrollutskottets delegation rekommenderat? Kan OLAF tillhandahålla sin avslutande undersökningsrapport? Vilka åtgärder har kommissionen vidtagit för att förstärka ekonomistyrningen i kandidatländerna? I vilken grad kan man skylla fel på olika förvaltningskulturer och hur kan man undvika att fel uppstår? Kan kommissionen bekräfta att den polska regeringen ersatt det felaktigt utbetalade beloppet på 2,8 miljoner euro? Vad kan man säga om de nya anklagelser som blev nyligen blev kända i samband med genomförandet av Sapard-programmet i Polen? Misstankar om bedrägeri och favoritsystem inom kommissionen Misstankar om bedrägeri och favoritsystem i den dåvarande kommissionen var en av anledningarna till att Europaparlamentet inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för 1996 avsatte kommissionen Bland annat förekom misstankar om att tjänstebilar utnyttjats i privat syfte och att orimliga förmåner åtnjutits vid kontraktstilldelning och hyra av en lägenhet. DT\ doc 5/8 PE

6 I resolutionen om bedrägeribekämpning av den 29 november 2001 (A5-0393/2001) tog Europaparlamentet ställning till den hittills uteblivna behandlingen av fallet. I resolutionen stod följande: 20. (Europaparlamentet) ställer sig oförstående till att kommissionen, trots ett tillkännagivande från kommissionens vice ordförande Kinnock i mars 2001, fortfarande inte har tillmötesgått parlamentets krav (punkt 14 i resolutionen av den 4 april 2001 om genomförandet av den allmänna budgeten för 1998) om att uppträda som medanklagande part i PerryLux-affären och därigenom få tillgång till handlingarna i fallet, 21. ( ); påminner dessutom om att det fortfarande finns ouppklarade anklagelser mot ytterligare en tidigare ledamot av kommissionen, bland annat a) att det inte gick riktigt till vid tilldelningen av åtskilliga kontrakt till en firma som hon hade förbindelser med kort tid före det att hon tillträdde som ledamot av kommissionen, b) att en av hennes rådgivare med hjälp av henne gratis fick förfoga över en dyr lägenhet i Bryssel, c) att en tysk advokat under täckmanteln att ha kontrakt för oviktiga studier och undersökningar fick möjlighet att få tillträde till kommissionsledamotens kabinett och kunde på så sätt eventuellt få insyn i och inflytande över känsliga fall (LEUNA-affären), som kommissionen vid den tidpunkten var sysselsatt med, 22. uppmärksammar kommissionen på att sådana förhållanden kanske inte är straffbara enligt belgisk lagstiftning, men att de kan och måste bestraffas såsom åsidosättande av en kommissionsledamots förpliktelser i enlighet med artikel 213 i EG-fördraget; upprepar därför sitt krav att väcka talan vid domstolen om det bekräftas att ledamöter av den tidigare kommissionen åsidosatt de förpliktelser som följer med ämbetet; uppmanar uttryckligen kommissionen att överge sin avvaktande hållning och inleda de relevanta undersökningarna, Vilka slutsatser har OLAF kommit fram till i sina undersökningar i tjänstebilfallet? Vilka följdåtgärder har OLAF rekommenderat? Hur har kommissionen reagerat? OLAF har överlämnat undersökningsresultaten om kontraktstilldelningen och hyreskontraktet på en lägenhet till belgiska rättsinstanser. När kan OLAF underrätta Europaparlamentets budgetkontrollutskott om de åtgärder som vidtagits av belgiska rättsinstanser? När och med vilket resultat förhörde OLAF den tidigare kommissionsledamoten och hennes dåvarande kabinettchef om de aktuella anklagelserna? Har OLAF kommit fram till om den tyska advokaten fått otillbörlig tillgång till kommissionens handlingar? Kommer kommissionen att väcka åtal i PerryLux-affären inte bara i Luxemburg utan även i Belgien? Vilka åtgärder har de luxemburgiska myndigheter vidtagit? Stämmer det att inte en enda misstänkt i PerryLux-affären har förhörts hittills? Vilka åtgärder har belgiska rättsinstanser vidtagit sedan OLAF:s undersökningsrapport överlämnats? Avser kommissionen att inleda ett förfarande för överträdelser av skyldigheter enligt artikel 213 i EG-fördraget? PE /8 DT\ doc

7 Upptäcka och anmäla svåra missförhållanden i EU:s institutioner ( whistle blowing ) Rättslig grund för anmälan av svåra missförhållanden är tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och anställda i Europeiska gemenskaperna samt institutionernas beslut, särskilt kommissionens, om förfarandet. I artiklarna 11, 12, 17, 21, 24 och 90 fastställs en tjänsteman skall fullgöra sina uppgifter och uppträda med gemenskapens bästa för ögonen och att det krävs diskretion, lojalitet och tystnad av de anställda. I gengäld är institutionen förpliktad att värna om och bistå tjänstemän och övriga anställda. År 1999 fattade Europaparlamentet, ministerrådet och Europeiska kommissionen ett standardbeslut (EGT L 135, , s. 15) som reglerar tjänstemän och övriga anställdas upplysningsskyldighet, skyldighet att samarbeta med OLAF, besked till de berörda, information om att interna undersökningar inställts och upphävande av immunitet. Detta standardbeslut har sedan dess genomförts av alla institutioner med undantag för Europeiska centralbanken och Europeiska investeringsbanken. Kommissionen har fattat två beslut som reglerar villkor och närmare bestämmelser för interna utredningar (EGT L 149, , s. 57) och anmälan av svåra missförhållanden (C(2002) 845 antagen ). I bestämmelserna föreskrivs att tjänstemän och övriga anställda omedelbart måste upplysa sina överordnade respektive byrån för bedrägeribekämpning OLAF om möjliga fall av bedrägeri, korruption eller andra olagliga handlingar som skadar gemenskapens ekonomiska intressen och att avdelningarna skall samarbete med OLAF i samband med undersökningar. Vidare fastställs det i besluten att tjänstemän och övriga anställda inte skall särbehandlas negativt på grund av de vidareförmedlat upplysningar, förutsatt att de handlat i god tro. Tjänstemän och övriga anställda som vidareförmedlat upplysningar till instanser utanför kommissionen eller OLAF skall inte behandlas ofördelaktigt, om följande villkor är uppfyllda: a) de ansåg att upplysningarna i sak var riktiga b) de hade tidigare lämnat samma upplysningar till kommissionen eller OLAF och givit kommissionen eller OLAF en rimlig frist för att vidta åtgärder c) de hade anmält saken till revisionsrättens ordförande, rådets ordförande, Europaparlamentets talman eller EU-ombudsmannen. I förslaget till förordning KOM (2002) 213 uppmanas kommissionen att införliva detta beslut i tjänsteföreskrifterna. Enligt förslaget kan upplysningar lämnas till Europaparlamentet talman eller rådets, revisionsrättens eller kommissionens ordförande eller EU-ombudsmannen endast om ovannämnda villkor a) och b) är uppfyllda. Detta beslutet och senare fall där upplysningar lämnats till utomstående, väcker en rad frågor: Genom vem och vilket förfarande får uppgiftslämnaren skydd och hjälp (möjlig intressekonflikt mellan institutionen som anklagad och som garant för personalens bästa)? Skall uppgiftslämnare i princip garanteras anonymitet? Bör OLAF få en mer framträdande roll? Kan OLAF det utan att vara oberoende? Bör en utomstående förtroendeinsats (advokat?) införas så att förmodade missförhållanden kan undersökas sakligt och uppgiftslämnaren skyddas? Hur kan det kontrolleras att upplysningar framskaffas på ett riktigt sätt? Vad är en rimlig tidsfrist för att vidta åtgärder? Vad menas med att lämna upplysningar och vilket är syftet med detta villkor? DT\ doc 7/8 PE

8 Hur skall kontrollorgan underrättas om anmälningar om missförhållanden och vidtagna åtgärder? Hur skall budgetkontrollutskottet förhålla sig till uppgiftslämnare? Om dessa enskilda frågor önskar föredraganden väcka ett antal frågor som följer av den senaste OLAF-rapporten om interna undersökningar: Vad händer med de avslutade fallen i UCLAF:s Irene-arkiv? På vilken grund avslutades dessa och varför är det inte nödvändigt att följa upp resultaten? Hur kan man förklara att den första bedömningen av misstänkta fall ofta dröjer mer än ett år och att många undersökningar delvis inte kan avslutas efter mer än två år? Vilka är utsikterna för att dessa undersökningar skall kunna avslutas med framgång? Vad tänker OLAF göra i de fall där undersökningarna inte kunnat slutföras eftersom det förflutit för lång tid sedan de inleddes? Vad menar OLAF med follow-up i denna rapport? Hur upplyses OLAF om utvecklingen för ett fall efter det att undersökningsresultaten överlämnats till ansvariga rättsliga instanser eller disciplinära myndigheter? Har budgetkontrollutskottet och OLAF:s förslag beaktats i samband med ändringen av budgetförordningen? Hur kan man förklara det kraftigt minskade antalet fall där OLAF gjort undersökningar i samarbete med nationella myndigheter? Stämmer det att OLAF nyligen fått kritik från EU-ombudsmannen för sina undersökningsmetoder? PE /8 DT\ doc

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2000/0328(COD) 3 april 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

Assistent Policyfrågor Assistent Operationer Internrevision och utvärdering Informations- och säkerhetsansvarig Direktorat A POLICY- OCH LAGSTIFTNINGS- FRÅGOR SAMT RÄTTSLIGA FRÅGOR Direktör + personal:

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning nr 1285/2007, ingiven av Giovanni Maria Turra, (italiensk medborgare), för Società

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetkontrollutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetkontrollutskottet EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 8.4.2008 ARBETSDOKUMENT 1 nr 2 om budgetöversynen Godtagbar risk för fel Budgetkontrollutskottet Föredragande: Herbert Bösch 1 Ett arbetsdokument är

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Utskottet för rättsliga frågor 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0137(COD) 10.1.2005 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för medborgerliga

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 samt byråns svar (2009/C 304/05)

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 samt byråns svar (2009/C 304/05) 15.12.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 304/21 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 samt byråns svar (2009/C 304/05) INNEHÅLL Punkt Sidan

Läs mer

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier SEFI-rådets anmälningspolicy Februari 2011 Datum Sida 2011-02-17 1 (3) Ert datum Dnr Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Bakgrund Regeringen har

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Budgetkontrollutskottet. 19 december 2003. om reformen av kommissionen. Del B: Redovisningssystemet

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Budgetkontrollutskottet. 19 december 2003. om reformen av kommissionen. Del B: Redovisningssystemet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetkontrollutskottet 2004 19 december 2003 ARBETSDOKUMENT om reformen av kommissionen Del B: Redovisningssystemet Budgetkontrollutskottet Föredragande: Ole Sørensen DT\518383.doc

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 55/2010 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 2902

Läs mer

SKYLDIGHETER FÖR EUROPAPARLAMENTETS TJÄNSTEMÄN OCH ÖVRIGA ANSTÄLLDA

SKYLDIGHETER FÖR EUROPAPARLAMENTETS TJÄNSTEMÄN OCH ÖVRIGA ANSTÄLLDA 7.1.2.1. SKYLDIGHETER FÖR EUROPAPARLAMENTETS TJÄNSTEMÄN OCH ÖVRIGA ANSTÄLLDA UPPFÖRANDEKOD ANTAGEN AV PRESIDIET DEN 7 JULI 2008 INLEDNING I. ALLMÄNNA SKYLDIGHETER Sidor A. Skyldighet att vara oberoende

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPERNA ENLIGT RÅDETS JUSTERINGAR

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPERNA ENLIGT RÅDETS JUSTERINGAR EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR AVSNITT VI: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén A5-0256/1 FÄB 3/2004 EP 1 Rådet 2 Ändring EP 2 B'2004 + 35 993 918

Läs mer

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Jur.dr.des.(HSG), jur.kand. Magnus Schmauch Rättssekreterare Domare Páll Hreinsson EFTA-domstolen Detta föredrag uttrycker endast personliga åsikter

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN 9.2.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 40/13 EUROPEISKA CENTRALBANKEN Del 0 i ECB:s personalföreskrifter med etiska regler (Denna text upphäver och ersätter den text som offentliggjordes i Europeiska

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 22 oktober 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN EFR-BIDRAGSAVTAL BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING RIKTLINJER FÖR EN OBEROENDE RAPPORT OM DE FAKTISKA RESULTATEN RÖRANDE METODEN FÖR ETT EFR-BIDRAGSAVTAL SOM FINANSIERAS

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.11.2001 KOM(2001) 735 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Uppföljningsrapport till resolutionen om ansvarsfrihet för

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetutskottet 2009 2007/0042(CNS) 20.10.2008 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning med budgetförordning för Euratoms försörjningsbyrå (KOM(2007)0108 C6-0120/2007

Läs mer

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2002) 244) 1,

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2002) 244) 1, P5_TA-PROV(2003)0446 Ansvarsförsäkring för motorfordon ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 72/166/EEG,

Läs mer

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Antagen av Svensk Försäkrings styrelse den 30 maj 2012 Bakgrund Försäkringsidén bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan försäkringstagaren och

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 från Rijk van Dam för EDD-gruppen, Christopher Heaton-Harris och Erik Meijer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 från Rijk van Dam för EDD-gruppen, Christopher Heaton-Harris och Erik Meijer 3 april 2003 A5-0109/1 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 Punkt 3a (ny) 3a. Europaparlamentet konstaterar att revisionsrättens ordförande gjort uttalanden (skrivelse 000824 av den 7 februari 2003) om att revisionsrätten

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 10.5.2012 2012/2037(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal (2012/2037(INI))

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 2.8.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 223/1 (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Riktlinjer för de olika kategorierna av

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 31.10.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 1587/2008, ingiven av Nevena Asenova, bulgarisk medborgare, för Initiativkommittén

Läs mer

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bakgrund Bidragsbrott Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bidragsbrottslagen (2007:612) trädde i kraft den 1 augusti 2007. Syftet med lagen är att

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.8.2012 COM(2012) 456 final 2012/0221 (APP) C7-0081/2013 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 354/83 i fråga om deponering av

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2011 KOM(2011) 377 slutlig 2011/0164 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III

Läs mer

YTTRANDE nr 1/96. finansiella regier för Oversättningscentrum för Europeiska unionens organ

YTTRANDE nr 1/96. finansiella regier för Oversättningscentrum för Europeiska unionens organ De Europniske Fallesskaber REVISIONSRETTEN Comunità Europee CORTE DEI CONTI Europäische Gemeinschaften RECHNUNGSHOF Eupconaïtcéç Koi vôrrjteç EAEIKTMO 2TNEAPIO Europese Gemeenschappen REKENKAMER Comunidades

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 17.9.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 17.9.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 17.9.2008 ARBETSDOKUMENT om gemenskapens medverkan i Europeiska audiovisuella observationsorganet Utskottet för kultur och utbildning Föredragande:

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 15 december 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regionalpolitik, transport och

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.2.2011 K(2011) 909 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 21.2.2011 om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV KOMMISSIONENS

Läs mer

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen EU-översättning i ett nötskal Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen SFÖ Gävle 4.5.2012 Innehåll Kort om språk och översättning i EU Översättning vid EU-kommissionen Kommissionens

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 januari 2002 ARBETSDOKUMENT om kommissionens förslag till rådets förordning om domstols

Läs mer

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 december 2010 KLAGANDE AA Ombud: Chefjurist Pär Cronhult Jur. kand. Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Årjängs kommun Box 906 672 29

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2010:1764 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2010 KOM(2010)293 slutlig 2010/0161 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Polen att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om kvinnor och vetenskap EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION (8523(,6.$ 81,21(165c' %U\VVHOGHQMXQL 25HQ /,0,7( 5(&+ 5c'(765(62/87,21 DYGHQ om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION av följande skäl: 1. Främjandet av jämställdhet

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER 20.2.2015 L 47/29 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/280 av den 13 november 2014 om inrättande av Eurosystemets tillverknings- och upphandlingssystem (ECB/2014/44) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2000L0079 SV 01.12.2000 000.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DIREKTIV 2000/79/EG av den 27 november 2000 om genomförande

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.06.2004 KOM(2004) 440 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2320/97 rörande införande av slutgiltiga antidumpningstullar

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Välfärden kök & kaffe AB Ombud: Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Malmö högskola 205 06 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369).

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369). 9 kap. Revision Val av revisorer 1 Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13-05-2003 C(2003)1471fin Ärende: Statligt stöd N 591/2002 - Finland CIRR - system för finansiering av fartyg Herr Minister, (1) Efter att ha granskat de upplysningar

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.2.2009 KOM(2009) 72 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som Europeiska gemenskapen ska inta i AVS EG-ministerrådet beträffande

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 29.8.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0480/2005, ingiven av Eric Støttrup Thomsen, dansk medborgare, för föreningen Romano,

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 22 oktober 2013 om vilseledande reklam (2013/2122(INI))

Europaparlamentets resolution av den 22 oktober 2013 om vilseledande reklam (2013/2122(INI)) P7_TA-PROV(2013)0436 Vilseledande marknadsföringsmetoder Europaparlamentets resolution av den 22 oktober 2013 om vilseledande reklam (2013/2122(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 21.12.2001 C(2001)4748 Ärende: Statligt stöd nr N 649/00 Finland Undantag från skatt vid köp av fast egendom Herr Minister, Jag har äran att informera Er att kommissionen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS BESLUT. av den 12.11.2008

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS BESLUT. av den 12.11.2008 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.11.2008 C(2008) 6866 final KOMMISSIONENS BESLUT av den 12.11.2008 om anställningsvillkor för nationella experter och nationella experter under utbildning

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Pandium Capital AB vid styrelsemöte den 30 september 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATION

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. SFS nr: 2005:590 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2005-06-22 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer