Utbildning, ungdomsfrågor och idrott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning, ungdomsfrågor och idrott"

Transkript

1 INSYN I EU-POLITIKEN Utbildning, ungdomsfrågor och idrott Utbildning Nyckeln till framtiden Vi måste satsa på utbildning för att ge våra ungdomar möjlighet att utvecklas och få jobb.

2 INNEHÅLL Varför behövs EU insatser? 3 Hur går det till? 6 Vad gör EU? 10 INSYN I EU-POLITIKEN Läs mer 16 Framtiden 16 Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU-politiken, som beskriver vad EU gör på sina olika politikområden, varför politiken ser ut som den gör och vilka resultat EU har uppnått. Broschyrerna hittar du här: Så fungerar Europeiska unionen Europa på tolv lektioner Europa 2020 EU:s tillväxtstrategi EU:s grundare Bank och finans Bedrägeribekämpning Budget Digital agenda för Europa Ekonomiska och monetära unionen och euron Energi Folkhälsa Forskning och innovation Gränser och säkerhet Handel Havsfrågor och fiske Humanitärt bistånd och civilskydd Inre marknaden Internationellt samarbete och utveckling Invandring och asyl Jordbruk Klimatåtgärder Konkurrens Konsumentskydd Kultur, film och media Miljö Näringsliv Regionalpolitiken Rättvisa, grundläggande rättigheter och jämlikhet Skatter Sysselsättning och socialpolitik Säkra livsmedel Transport Tullar Utbildning, ungdomsfrågor och idrott Utrikes- och säkerhetspolitik Utvidgning Insyn i EU-politiken: Utbildning, ungdomsfrågor och idrott Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för kommunikation Information för allmänheten 1049 Bryssel BELGIEN Manuskriptet uppdaterades i november 2014 Omslag och bild på sidan 2: Glowimages/Getty Images 16 s ,7 cm ISBN doi: /54987 Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2014 Europeiska unionen, 2014 Kopiering är tillåten. För användning eller kopiering av enskilda fotografier krävs tillstånd direkt från upphovsrättsinnehavaren.

3 U t b i l d n i n g, u n g d o m s f r å g o r o c h i d r o t t 3 Varför behövs EU insatser? Utbildning för din och vår framtid För dig: Utbildning är nyckeln till framtiden, särskilt för dig som är ung. Genom att lära dig andra språk kan du lättare lära känna människor i andra länder och få en inblick i olika kulturer. Du kan också studera, praktisera eller jobba som volontär utomlands och förbättra dina chanser att få ett bra och välbetalt jobb. Studier visar att högutbildade personer har dubbelt så stor chans att få jobb och nästan tre gånger så stor chans att få högre lön än lågutbildade. För ditt land: I vår globaliserade värld behöver länderna bra utbildningssystem för att nå sin fulla potential. Ett land som satsar på utbildning kommer att lyckas inom näringsliv, forskning och kultur. Att ge alla människor möjligheter till utbildning bidrar dessutom till social rättvisa och minskade skillnader i samhället. Visste du detta? Var femte EU invånare har dåliga baskunskaper t ex. i att läsa, skriva och räkna, och har därmed svårt att få jobb och delta fullt ut i samhället. För Europa: För att vi ska kunna hävda oss på en konkurrensutsatt global marknad behöver vi välutbildad arbetskraft som producerar högklassiga och innovativa varor och tjänster. Men utbildning är inte bara bra för ekonomin. I ett demokratiskt samhälle måste vi alla känna till våra medborgerliga rättigheter och skyldigheter. Grunderna för aktivt medborgarskap måste läras ut i både hemmet, skolan och andra sammanhang. Erasmus+ Fotolia/MF Med tanke på utbildningens roll för välfärden har EU dragit i gång programmet Erasmus+. Programmet ska bidra till människors personliga utveckling och göra det lättare att få jobb. Programmet stöder alla former av utbildning, volontärarbete och idrott på gräsrotsnivå. Det ersätter flera tidigare program och har fått enklare och smidigare regler och förfaranden. Sedan 1987 har mer än 3 miljoner högskolestuderande fått Erasmusstipendier. Med Erasmus+ ökar EU bidragen rejält. Mellan 2014 och 2020 kommer 4 miljoner personer att få stöd för att skaffa sig erfarenheter och färdigheter genom utbildning, praktik, ungdomsutbyten eller volontärarbete utomlands. Det blir också betydligt bättre möjligheter till samarbete mellan olika utbildnings- eller ungdomsorganisationer och mellan utbildning och arbetsliv. Utbildning lade grunden till den klassiska grekiska civilisationen.

4 4 I N S Y N I E U - P O L I T I K E N Arbetslöshet och kompetensbrist Den ekonomiska krisen har visat på strukturella brister som drabbar miljontals människor. Ungdomsarbetslösheten är över 20 procent i EU som helhet och över 50 procent i vissa länder. Men arbetslösheten beror inte bara på krisen. Brister i utbildning och kompetens bidrar också. Visste du detta? Att inte kunna läsa och skriva drabbar inte bara den enskilde utan leder också till stora kostnader för samhället. Analfabetismen kostar de utvecklade länderna över 500 miljarder euro varje år. Var femte högstadieelev i EU saknar grundläggande färdigheter i läsning, matematik och naturvetenskap. Sex miljoner ungdomar lämnar skolan med endast grundskoleutbildning, eller inte ens det. Du kan själv föreställa dig konsekvenserna. En ny undersökning visar att varannan lågutbildad person är arbetslös, medan välutbildade har jobb i mycket högre utsträckning. Betyder det att utbildning är den bästa vägen till ett jobb? Det är i alla fall den säkraste. Många arbetsgivare söker desperat efter kvalificerad arbetskraft. Var tredje arbetsgivare har svårt att hitta personer med rätt kompetens. Det gäller särskilt i de mest innovativa sektorerna, där det finns tusentals lediga platser för ingenjörer, naturvetare och tekniker. Kompetensbristen att de arbetslösa inte har den kompetens som arbetsgivarna vill ha är ett stort problem för EU länderna. Det löser man bäst genom rätt utbildningssatsningar. Pensionärer hjälper ungdomar I projektet Hear me rekryterades högutbildade pensionärer eller blivande pensionärer som ville hjälpa ungdomar. De fick gå olika kurser för att lära sig mentorskap och fungerade sedan som mentorer för unga med särskilda behov som hoppat av skolan. Ungdomarna fick hjälp och råd för att utbilda sig eller få ett jobb. Tillverkningsindustrin har svårt att hitta arbetskraft med rätt utbildning. Fotolia/Ingo Bartussek

5 U t b i l d n i n g, u n g d o m s f r å g o r o c h i d r o t t 5 Fotolia/Westend61 Det du lär dig hemma behöver du inte lära dig i skolan. Gemensamt ansvar Utbildning berör miljontals människor och organisationer från studenter, praktikanter och föräldrar till lärare, universitet, företag, ungdomsorganisationer, politiker och EU. Det är många inblandade, men beslut i utbildningsfrågor bör fattas så nära de berörda invånarna som möjligt. Därför ansvarar varje EU land för sin egen utbildningsoch ungdomspolitik. Det har bestämts i EU fördragen. Länderna beslutar själva om vad utbildningen ska innehålla och hur den ska organiseras. Varje land får också bestämma att utbildningsfrågor ska behandlas på regional och lokal nivå. Många beslut delegeras också till universitet, skolor och andra utbildningsinstitutioner. En del genomförs av ungdomsorganisationer. Men kunskapen måste utvecklas och breddas, även över landsgränserna. Därför är de europeiska aspekterna av utbildnings- och ungdomspolitiken viktiga. Länderna kan förbättra sin politik genom att lära av varandras erfarenheter. Studerande, lärlingar, volontärer, lärare, ungdomsledare, skolor, universitet och ungdomsorganisationer kan samarbeta över gränserna. Samarbetet i Europa behövs för att ge alla bästa möjliga förutsättningar att lära och skaffa sig bra kvalifikationer. EU har haft samarbetsprogram för utbildning och ungdomar i många år. Erasmusprogrammet startade 1987 och Europas första ungdomsprogram kom 1988 (Ungdom för Europa). Men det var inte förrän Maastrichtfördraget (1993) antogs som EU fördragen började omfatta utbildnings- och ungdomsfrågor. Vad tycker du vems ansvar är utbildningen? Vem har störst ansvar för utbildningen? Politiker, skolor, lärare eller föräldrar? Vad har du själv för roll? I vilken utsträckning kan du bestämma var, när och vad du ska lära dig? Visste du detta? Idrottsfrågor tillkom som ett nytt politikområde genom Lissabonfördraget (2009). Det är viktigt med en europeisk strategi för att främja de sociala och ekonomiska fördelarna med idrott och fysisk aktivitet och bekämpa uppgjorda matcher, idrottsrelaterat våld eller dopning. Genom att utbyta information kan EU länderna effektivare ta itu med problemen.

6 6 I N S Y N I E U - P O L I T I K E N Hur går det till? EU stöder utbildning och ungdomsverksamhet för att bidra till vidgade vyer och nya möjligheter. Öppna sinnet du lär dig hela tiden Livet handlar om att lära sig saker. När du slutar göra det dör du. (Tom Clancy) Shutterstock/Alexander Raths Du lär dig något hela tiden när du träffar nya människor får du en chans att ta del av deras synpunkter och erfarenheter. Det är nästan omöjligt att inte lära sig. Försök låta bli att lära dig något i en timme. Tror du att du lyckas? Det gör du inte. Redan när du funderar på experimentet måste du tänka på vad du måste låta bli att göra. Därför får du genom egen erfarenhet en tydligare bild av vad lärande handlar om. Och personliga erfarenheter är lärande när det är som bäst. Man lär sig inte bara i skolan. Det handlar inte bara om att lära sig fakta. Att lära handlar om livet. EU har därför en bred utbildningsstrategi som omfattar flera olika inlärningsmetoder och lärandemiljöer, t.ex. icke formellt, informellt och livslångt lärande. Icke formellt lärande sker utanför den formella skoleller utbildningsmiljön, men i någon form av planerad verksamhet. Det kan vara Att lära sig om solidaritet och om livet. strukturerat lärande på nätet, företagsintern utbildning, volontärarbete eller ungdomsutbyten, kurser i läsfärdighet eller yrkeskunskap för elever som hoppat av skolan. Informellt lärande är lärande utan särskilda mål, frister eller instruktioner. Det är färdigheter som förvärvats i livet och på jobbet. Några exempel är it- eller projektledningskunskaper som man skaffat sig i jobbet, språkkunskaper och interkulturella färdigheter från en utlandsvistelse. Fotolia/paffy sociala färdigheter som förvärvats genom volontärarbete, kulturverksamhet, idrott och aktiviteter i hemmet (t.ex. att ta hand om barn). Att lära handlar om livet.

7 U t b i l d n i n g, u n g d o m s f r å g o r o c h i d r o t t 7 Livslångt lärande innebär att lära sig nya saker hela livet, särskilt efter det att man gått en första formell utbildning. Kom ihåg: Det är aldrig för sent att lära! Livslångt lärande för personer med intellektuell funktionsnedsättning För personer med intellektuella funktionsnedsättningar handlar livslångt lärande inte bara om att lära sig nya saker. Det handlar också om att vara en del av samhället, bli självständig och klara vardagen. Många kurser passar inte personer med funktionsnedsättningar. Det kan vara svårt att läsa kursmaterialet eller förstå vad läraren säger. Därför har organisationer i många EU länder gått samman och startat projektet Pathways. Man har tagit fram kurser, broschyrer och webbverktyg som förklarar hur information kan göras tillgängligare. Tack vare projektet kan personer med intellektuella funktionsnedsättningar lättare delta i livslångt lärande. Öppna dörren till övriga världen EU stöder samarbetsprojekt mellan ungdomsorganisationer i hela världen. Projekten ska förbättra ungdomsverksamhet, volontärarbete, ungdomsutbyten och andra former av icke formellt lärande i olika delar av världen. De färdigheter som verksamheten ger ska också erkännas bättre. Jean Monnet programmet uppmuntrar till undervisning, forskning och debatt om den europeiska integrationen i hela världen. Mellan 1990 och 2011 bidrog programmet till omkring projekt för studier om den europeiska integrationen, bland annat 165 Jean Monnet centrum, omkring 880 professurer och nästan permanenta kurser och Europamoduler. Programmet finns nu i 72 länder i hela världen. Främja kunskap om EU i hela världen Jean Monnet initiativet är verkligen viktigt. Genom ekonomiprogrammet kan vi utveckla EU relaterade kursplaner, bjuda in europeiska akademiker och yrkesverksamma och främja olika insatser för att öka sydkoreanernas kunskap om EU. Woosik Moon, Jean Monnet professor i EU ekonomi vid Seouls nationella universitet, Sydkorea Europa är inte ett slutet rum särskilt inte när det gäller utbildning och ungdomsfrågor. EU stöder samarbeten runtom i världen för att utveckla och modernisera den högre utbildningen i EU:s grannländer, västra Balkan, Ryssland och regioner i Asien, Latinamerika och Afrika. EU har en stödjande roll EU länderna ansvarar för vad utbildningen ska innehålla och hur den ska organiseras. EU respekterar att länderna har olika regler och prioriteringar och får inte ändra dem (artiklarna 165 och 166 i EUF fördraget). Därför kan EU inte införa några regler om utbildning och ungdomsfrågor. Men det betyder inte att vi bara står och tittar på. Tvärtom! EU gör mycket för att underlätta ländernas samarbete och stöder och kompletterar deras insatser. Vad betyder det i praktiken?

8 8 I N S Y N I E U - P O L I T I K E N Det här kan EU göra: Hjälpa studenter, doktorander, praktikanter, lärare och utbildare att studera, undervisa eller skaffa sig arbetslivserfarenhet utomlands och ungdomar att delta i ungdomsutbyten och volontärarbete utomlands. Uppmuntra EU länderna att reformera och modernisera sina utbildningssystem och utveckla ungdomspolitiken så att de klarar aktuella och framtida utmaningar. Underlätta för människor att komma ut på arbetsmarknaden, särskilt genom yrkesutbildning. Främja samarbetet mellan regeringar, universitet, högskolor, skolor, yrkesutbildningar, företag, arbetsmarknadens parter, ungdomsorganisationer och organisationer i civilsamhället. Varför samarbeta inom EU? Resultattavla för rörlighet EU och medlemsländerna har tillsammans tagit fram en resultattavla för rörlighet. Resultattavlan pekar ut fem faktorer som är viktiga för om unga människor kan och vill studera eller praktisera utomlands. Enligt uppgifterna från januari 2014 varierar stödet till rörlighet kraftigt mellan länderna. Belgien, Frankrike, Italien, Spanien och Tyskland ger mest omfattande information och vägledning om möjligheterna till studier och praktik utomlands. Cypern, Luxemburg och den tysktalande delen av Belgien satsar mest på språkundervisning i skolan. Språkkunskaper är ofta en viktig faktor för den som funderar på att studera eller jobba utomlands. Belgien (Flandern), Italien, Tyskland och Österrike utmärker sig för att ge bra ekonomiskt stöd till studenter från missgynnade miljöer som vill studera eller praktisera utomlands. Genom att samarbeta på EU nivå kan länderna förbättra sina utbildningssystem genom att lära av varandra och utbyta bästa praxis. Den europeiska planeringsterminen Europa 2020 är EU:s strategi för ekonomisk tillväxt och nya jobb. Hörnstenen är den europeiska planeringsterminen, som infördes Det är en årlig cykel för samordning av den ekonomiska politiken och för dialog mellan EU institutionerna och EU ländernas regeringar och parlament. Som ett led i arbetet antar EU landsspecifika rekommendationer. Syftet är att ge länderna råd om hur de ska behålla sin konkurrenskraft och skapa nya jobb. Eftersom utbildning blir allt viktigare för jobben och ekonomin, tar rekommendationerna i allt högre grad också upp utbildningsfrågor. EU sätter upp ambitiösa mål Att lära handlar om framsteg. Detsamma gäller utbildningspolitiken. För att kunna mäta framstegen har man i EU enats om följande mål för 2020: Andelen 15-åringar med otillräckliga färdigheter i läsning, matematik och naturvetenskap ska vara högst 15 procent. Andelen elever som hoppar av skolan bör minskas till under 10 procent.

9 U t b i l d n i n g, u n g d o m s f r å g o r o c h i d r o t t 9 Minst 40 procent av de unga vuxna bör gå en högre utbildning. Minst 20 procent av antalet utexaminerade från högre utbildningar ska ha studerat eller praktiserat under en period utomlands. Fotolia/Oleksiy Mark Hur ser det ut i dag? Är vi på väg att nå målen för 2020? Enligt Pisarapporten från 2012 är resultaten blandade. Oavsett resultaten i vissa ämnen eller för vissa länder finns det mycket kvar att göra. Så länge som miljoner ungdomar i EU kämpar med att läsa, skriva och räkna kan vi inte slå oss till ro. Estland (här dess huvudstad Tallinn) ser till att alla har samma möjligheter till utbildning. Pisaundersökningen 2012 Pisaundersökningen är en internationell studie som görs av OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. Studien bedömer 15- åriga elevers kunskaper och färdigheter i läsning, matematik och naturvetenskap. Den första undersökningen gjordes 2000 och har sedan upprepats vart tredje år. Alla 34 OECD länder och 31 partnerländer deltog i Pisaundersökningen Här följer några av resultaten. EU blir bättre på läsförståelse och naturvetenskap EU är på väg att nå målet om att högst 15 procent av eleverna ska ha otillräckliga kunskaper. Läsförståelse: 23,1 procent ,8 procent Naturvetenskap: 20,3 procent ,6 procent Vi halkar efter i matte Andelen elever med dåliga resultat i matematik är ungefär samma som 2009 (22,1 % respektive 22,3 %). Fyra EU-länder i topp Estland, Finland, Nederländerna och Polen hör till de bästa länderna och här är andelen lågpresterande i matematik lägre än EU-målet på 15 procent. Estland är bäst i klassen i matematik med endast 10,5 procent svaga elever, jämfört med 22,1 procent i EU som helhet. Andra ligger långt efter Det finns EU-länder där mellan en tredjedel och hälften av 15-åringarna ligger på den lägsta Pisa-nivån.

10 10 I N S Y N I E U - P O L I T I K E N Vad gör EU? EU satsar 14,7 miljarder euro på Erasmus+, EU programmet för utbildning, ungdomar och idrott under Erasmus+ ska hjälpa unga att utvecklas och lättare få jobb. Utbildningar och ungdomsverksamhet får stöd för att ge människor de kunskaper och färdigheter som krävs på arbetsmarknaden och i samhället. Här nedan kan du läsa en beskrivning av programmet. Mer information och programhandledningen hittar du på webbplatsen om Erasmus+ (http://ec.europa.eu/ programmes/erasmus plus). Erasmus+ är inriktat på tre områden Område 1 Rörlighet i utbildningssyfte: stöd för att delta i ungdomsverksamhet, studera, arbeta, undervisa, fortbilda sig eller utveckla sin yrkeskompetens och personliga färdigheter utomlands. Område 1: Enskilda personers rörlighet i utbildningssyfte Erasmus+ erbjuder möjligheter för alla typer av inlärare och personal vid utbildnings- och ungdomsorganisationer. Läser du på högskolan och vill studera eller praktisera utomlands? Går du en yrkesutbildning och vill bredda din kompetens? Vill du åka på ungdomsutbyte eller jobba som volontär utomlands? Är du lärare eller ungdomsledare och vill undervisa eller fortbilda dig utomlands? Erasmus+ erbjuder något för alla. Område 2 Samarbete och partnerskap: möjligheter till samarbete mellan utbildningsinstitutioner och ungdomsorganisationer och mellan utbildning och arbetsliv. Område 3 Politiska reformer: stöd till reflektionsprocesser, dialog och faktaunderlag som behövs för att kunna reformera utbildnings- och ungdomspolitiken. Språk för människor i farten Ju bättre språkkunskaper du har desto mer får du ut av din utlandsvistelse. Att bli bättre på andra språk är en viktig del av de flesta utbytesinitiativ. I många fall ingår en språkkurs i Erasmusutbytet så att du får större glädje av utlandsvistelsen. Om du läser på högskolan, jobbar som volontär eller är lärare ska utbytet vara minst två månader för att kursen ska ingå. För yrkesutbildningar gäller minst en månad. När din utbytesansökan har godkänts får du testa dina språkkunskaper och erbjuds sedan att gå en språkkurs innan du reser eller medan du är utomlands. Kontakta din institution eller organisation i hemlandet om du vill veta mer om vad Erasmus+ erbjuder. Fräscha upp dina språkkunskaper och ge dig ut i världen!

11 U t b i l d n i n g, u n g d o m s f r å g o r o c h i d r o t t 11 HÖGSKOLESTUDERANDE Studier du kan studera mellan tre och tolv månader vid ett universitet eller en högskola i ett annat land. Praktik du kan också praktisera på en arbetsplats utomlands i mellan två och tolv månader. Det gäller även dig som är nyutexaminerad om du gör praktiken inom ett år efter utbildningen. Men planera i god tid! Du måste godkännas av ditt universitet eller din högskola under ditt sista studieår. Europeiska studenter kan i vissa fall också få bidrag för att studera i övriga världen, och utomeuropeiska studerande kan få komma hit. Att studera vid ett annat universitet hjälpte mig att bredda mina studier. Men det bästa var att få träffa en massa människor som jag säkert kommer att jobba med i framtiden. Robert (Storbritannien) om att studera industridesign i tio månader vid tekniska högskolan i Delft, Nederländerna. LÅN TILL MASTERSTUDENTER Erasmus+ stöder nya förmånliga lån som hjälper studenter att gå en masterutbildning i andra europeiska länder. Man kan låna upp till euro för en ettårig kurs eller upp till euro för en tvåårig kurs. GEMENSAMMA MASTERPROGRAM Erasmus+ delar ut stipendier till studenter från hela världen för att de ska kunna gå internationella masterprogram som anordnas gemensamt av flera lärosäten. Masterprogrammen leder till en examen som utfärdas gemensamt av alla eller några av de deltagande institutionerna. Vänd dig till det internationella kontoret vid din institution för mer information. UTBYTEN INOM YRKESUTBILDNING Du som går en yrkesutbildning kan genom utlandserfarenhet skaffa dig rätt kunskaper så att du står dig bättre i konkurrensen på arbetsmarknaden. Yrkesskoleelever, praktikanter och lärlingar kan göra en praktik- eller lärlingsperiod utomlands vid ett företag, en icke statlig eller offentlig organisation eller en yrkesskola, med en period av arbetsplatsförlagd praktik vid ett företag. Praktiken varar från två veckor till ett år. Fotolia/Ekaterina Pokrovsky Vidga dina vyer studera utomlands.

12 12 I N S Y N I E U - P O L I T I K E N Fotolia/illustrez-vous Skaffa yrkeserfarenhet i ett land som har erkända specialister på ditt område. Europeiska volontärtjänsten är ett utmärkt sätt för ungdomar att utvecklas och samtidigt hjälpa till i organisationer som sysslar med socialt arbete, miljöfrågor, icke formell utbildning, kultur, it och mycket annat. Det är ett sätt att få bättre självförtroende, känna sig delaktigare i samhället och uppleva andra sätt att leva. Ett volontärprojekt kan vara upp till ett år och gälla en mängd arbetsuppgifter, både i och utanför EU. Ungdomsutbyten är för dig som är mellan 13 och 30 år, medan Europeiska volontärtjänsten är för dig mellan 17 och 30 år. Även du som gått klart en utbildning får praktisera utomlands. Du måste i så fall göra din praktik inom ett år efter utbildningen. Utlandspraktiken gav en skjuts åt min karriär. Utan den skulle jag inte ha vågat ställa upp i tävlingen för årets unga kock. Jag rekommenderar verkligen andra att ta samma chans. Frankrikevistelsen är ett av mina bästa minnen. Deborah (Storbritannien) om sin praktik i Lyon, Frankrike. På bara ett år med Europeiska volontärtjänsten lärde jag mig mer än någonsin. Jag skulle definitivt rekommendera volontärarbete åt alla med öppet sinnelag som vill få mer erfarenhet. Clara (Tyskland) om att hjälpa nyanlända invandrare i Bryssel, i ett projekt vid Jozef Swinnen centrumet. Kontakta det nationella programkontoret i ditt land om du funderar på att jobba som volontär. UTBYTEN FÖR PERSONAL OCH UNGDOMSLEDARE Vänd dig till din institution om du är intresserad av att söka utlandspraktik. UNGDOMSUTBYTEN OCH EUROPEISKA VOLONTÄRTJÄNSTEN Genom ungdomsutbyten får ungdomar chans att lära sig att leda projekt och samarbeta. Man följer strukturerade aktiviteter utanför skolan bland annat workshoppar, övningar, debatter och rollspel i ett annat land i eller utanför EU i upp till 21 dagar. Om du är lärare eller jobbar på ett företag kan du undervisa vid en institution utomlands och få nya erfarenheter, utvidga ditt nätverk och bidra till att modernisera och internationalisera Europas utbildningssystem. Lärare, icke undervisande personal och ungdomsledare kan också fortbilda sig utomlands. Det kan vara språkkurser och andra kurser, praktik och jobbskuggning för att utveckla nya kunskaper och idéer som du kan omsätta i praktiken när du kommer hem igen. Utbytena kan pågå mellan två dagar och två månader. Vänd dig till din arbetsplats eller organisation om du vill veta mer. Personal på företag måste bjudas in av det lärosäte där de vill undervisa.

13 U t b i l d n i n g, u n g d o m s f r å g o r o c h i d r o t t 13 Universität Bonn/Volker Lannert STRATEGISKA PARTNERSKAP INOM OCH MELLAN UTBILDNINGAR, UNGDOMSVERKSAMHET OCH ARBETSLIVET De strategiska partnerskapen ska utveckla, utbyta och genomföra innovativa metoder inom utbildning och ungdomsverksamhet genom samarbete mellan olika typer av organisationer i olika länder. Universitetet i Bonn anordnar internationella utbyten för unga forskare, studenter och administrativ personal. Jag jobbskuggade hos dövförbundet på Cypern för att lära mig mer om deras verksamhet och erfarenheter [...]. Nu förstår jag de dövas situation på Cypern bättre och hur man lär sig saker som döv. Jag har också blivit bättre på teckenspråk. Christophe (Frankrike), teckenspråkslärare som jobbskuggade på Cypern. Erasmus+ stöder därför utbildnings- och ungdomsorganisationer från olika länder. Följande verksamhet kan få stöd: Utveckla gemensamma studieprogram, nya kursplaner, innovativa undervisningsmetoder (t.ex. bättre it användning) och nya läromedel och metoder (t.ex. för språkinlärning). Nätverksarbete och s.k. peer learning där studenter och personal kan studera konkreta situationer med företagen och utveckla företagaranda och kreativt tänkande. Validera kompetens som förvärvats genom icke formellt och informellt lärande på nationell nivå med hjälp av EU:s ramar och verktyg. Vill din organisation delta? Kontakta programkontoret i ditt land för mer information. Område 2: Stöd till samarbete och partnerskap Jobbar din organisation med utbildning eller ungdomar och vill samarbeta över gränserna med kollegor i din egen eller andra sektorer, eller med arbetslivet för att förnya och modernisera dina metoder? Är du ett företag, en forskningsorganisation, regional myndighet, förening, socialt företag eller icke statlig organisation och vill samarbeta med utbildnings- eller ungdomsorganisationer för att utbyta kunskap och införa innovativa metoder? Då finns olika typer av partnerskapsprojekt inom Erasmus+ som kan passa dig. Fotolia/Syda Productions På nätet kan du lära dig i din egen takt, när och var du vill.

14 14 I N S Y N I E U - P O L I T I K E N Fotolia/Sergey Nivens Redo att ta steget? Lär dig entreprenörskap på universitetet. KUNSKAPSALLIANSER: SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLAN OCH NÄRINGSLIVET Erasmus+ stöder strukturerade partnerskap i form av kunskapsallianser mellan högskolor eller universitet och företag för att överbrygga klyftan mellan den högre utbildningen och arbetslivet. Genom kunskapsallianser får studerande och personal lära sig mer om entreprenörskap. Tanken är också att bidra till företagarandan inom både högskolan och näringslivet. Kunskapsallianser kan stödja följande verksamheter: Ta fram och genomföra nya pedagogiska metoder (t.ex. nya ämnesövergripande kursplaner och problembaserad undervisning med inläraren i centrum). Skapa strukturer för att lära sig och tillämpa övergripande kompetens genom hela högskoleutbildningen. Dessa bör utarbetas tillsammans med företagen för att öka studenternas anställbarhet och kreativitet och öppna nya karriärvägar. Införa kurser i entreprenörskap på alla områden och göra utbildningarna mer näringslivsinriktade för att ge studenter, forskare, personal och lärare den kompetens och motivation som krävs för att driva företag. Kunskapsallianser ska bestå av minst sex organisationer från minst tre olika länder som deltar i programmet (med minst två företag och två högskolor). BRANSCHSPECIFIKA KUNSKAPSALLIANSER: SAMARBETE MELLAN YRKESUTBILDNINGAR OCH ARBETSLIV Företagen tänker i termer av transnationella försörjningskedjor, inte nationella. De branschspecifika kunskapsallianserna anpassar kursplanerna till denna verklighet och hjälper unga att utbilda sig för den europeiska arbetsmarknaden. Allianserna ska ge dem den kompetens som krävs för deras specifika yrken genom att avhjälpa kompetensbrister genom att bättre anpassa yrkesutbildningen till arbetsmarknadens behov inom de olika sektorerna, utforma och tillhandahålla utbildningsprogram och undervisningsmetoder för flera länder, utveckla lärande på arbetsplatsen (i skolor eller företag) och lärlingsverksamhet för att underlätta övergången från utbildning till arbete. Allianserna måste bestå av minst nio olika organisationer från minst tre programländer, varav minst två EU länder.

15 U t b i l d n i n g, u n g d o m s f r å g o r o c h i d r o t t 15 KAPACITETSUPPBYGGNAD INOM DEN HÖGRE UTBILDNINGEN: SAMARBETE MED HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET I PARTNERLÄNDERNA Erasmus+ stöder samarbete mellan universitet och högskolor runtom i världen för att utveckla och modernisera den högre utbildningen i partnerländerna. Partnerinstitutionerna kan vara baserade i EU:s grannländer, länder på västra Balkan, Ryssland, regioner i Asien och Latinamerika samt länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet. Exempel på framtida projekt: Gemensamma projekt för att utveckla nya kursplaner och examina, pedagogiska metoder, personalutveckling, kvalitetssäkring och bättre styrning och förvaltning. Projekt för att genomföra strukturreformer i partnerländerna med stöd från ländernas myndigheter, t.ex. modernisera politiken och förbättra förvaltningen och ledningen av utbildningssystemen. KAPACITETSUPPBYGGNAD INOM UNGDOMS- VERKSAMHET: SAMARBETE MED UNGDOMS- ORGANISATIONER I PARTNERLÄNDERNA Erasmus+ stöder samarbetsprojekt mellan ungdomsorganisationer runtom i världen. Projekten ska förbättra ungdomsverksamhet, icke formellt lärande och volontärarbete i olika delar av världen särskilt i utvecklingsländerna. De färdigheter som verksamheten ger ska också erkännas bättre. Exempel på projekt: Samarbete, nätverkssamarbete och s.k. peer learning mellan ungdomsorganisationer. WEBBPORTAL FÖR LÄRARE etwinning stöder och fördjupar skolornas samarbete genom att erbjuda stöd, redskap och samarbetsforum på nätet. Portalen underlättar utbytesprojekt, partnerskap och samarbete på nätet. Den bidrar också till fortbildning för lärare och personal genom nätbaserade läromedel och nätverksmöjligheter i hela Europa. Alla skolor och förskolor i programländerna är välkomna att använda etwinning när som helst. Det är bara att registrera sig på Epale är en webbplattform där beslutsfattare, lärare och andra aktörer i Europa kan utbyta information och idéer, eller visa upp och sprida god praxis inom vuxenutbildning. Plattformen kommer att öppna i slutet av Område 3: Stöd till politiska reformer Erasmus+ stöder verksamhet som bidrar till målen i bl.a. Europa 2020-strategin, utbildningsstrategin Utbildning 2020 och Bolognaprocessen inom högre utbildning. Det kan gälla insamling av faktaunderlag, studier och analyser om särskilda ämnen eller länder, samarbetsprojekt mellan myndigheter eller större organisationer och samråd med regeringar och organisationer. Man uppmuntrar även till möten mellan ungdomar och beslutsfattare i form av en strukturerad dialog. Tanken är att förbättra utbildningssystemen och ungdomspolitiken, främja policyreformer, informationskampanjer, ömsesidigt lärande och samarbete över gränserna, utveckla kunskap och få ungdomar att delta aktivt i det demokratiska livet. Upplysa om volontärarbete och icke formellt lärande i partnerländerna och se till att förvärvad kompetens erkänns. Utveckla och införa god praxis och verktyg för fortbildning av ungdomsledare och utbildare. Ungdomsutbyten, volontärarbete utomlands och utbyten för ungdomsledare.

16 16 I N S Y N I E U - P O L I T I K E N Framtiden NA SV-C Mellan 2014 och 2020 kommer omkring 4 miljoner människor och institutioner att delta i Erasmus+. Programmet i siffror: Erasmus+ ( ) Total budget Totalt antal deltagare Högre utbildning Yrkesutbildning Personalutbyten Volontärarbete och ungdomsutbyten Studielånsgaranti för masterstudenter Gemensamma masterprogram Strategiska partnerskap Kunskapsallianser Branschspecifika kunskapsallianser 14,7 miljarder euro Mer pengar kommer att anslås för samarbete med partnerländer utanför EU. Över 4 miljoner personer Cirka 2 miljoner studenter Cirka studenter och lärlingar Omkring föreläsare, lärare, utbildare, annan skolpersonal och ungdomsledare Över unga Cirka studenter Över studenter Cirka partnerskap med skolor, institutioner för yrkesutbildning, högre utbildning och vuxenutbildning, ungdomsorganisationer och företag Över 150 kunskapsallianser med högskolor/universitet och företag Över 150 allianser med yrkesutbildningsanordnare och företag Läs mer XX EU:s utbildningspolitik: XX EU:s ungdomspolitik: XX Erasmus+: plus XX Genomförandeorganet Eacea: XX Nationella programkontor: XX Lärarrummet: corner I lärarrummet hittar du utbildningsmaterial om EU på 23 språk. Här finns material för både grundskolan och gymnasiet - webbplatser, broschyrer, spel och videoklipp. Du får massor med inspiration, oavsett om du vill undervisa om EU:s historia, hur EU fungerar, vad EU gör eller diskutera EU politiken mer i detalj. Allt material är gratis. XX Europeiska ungdomsportalen: På Europeiska ungdomsportalen kan du läsa om möjligheter för unga i hela Europa. XX Frågor om EU? Ring Europa direkt: ISBN doi: /54987

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ Sammanhanget Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott. Hans Grönlund

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott. Hans Grönlund Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014 05 20 Hans Grönlund Erasmus+ Sammanhanget Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010.

Läs mer

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398)

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) MEMO/11/818 Bryssel den 23 november 2011 Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) Vad är Erasmus för alla? Erasmus för alla är EU-kommissionens förslag till nytt program för allmän och yrkesinriktad

Läs mer

Frågor och svar om Erasmus+

Frågor och svar om Erasmus+ EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Strasbourg och Bryssel den 19 november 2013 Frågor och svar om Erasmus+ (se även IP/13/1110) Vad är Erasmus+? Erasmus+ är det nya EU-programmet för utbildning, ungdom och idrott

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Unga på väg: Europa stöder unga människor

Unga på väg: Europa stöder unga människor FLYTTA RUNT Unga på väg: Europa stöder unga människor JOBBA LÄR DIG STUDERA DELTA SKAPA ENGAG ERA DIG UTBILDA DIG ieuropa Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens

Läs mer

Erasmus+ En ny generation av EU:s utbildningsprogram för högre utbildning

Erasmus+ En ny generation av EU:s utbildningsprogram för högre utbildning Erasmus+ En ny generation av EU:s utbildningsprogram för högre utbildning 2013-12-04 Anna Angermann Erasmus+ Kontexten Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen

Läs mer

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020. Gunnel Rydholm Olsson

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020. Gunnel Rydholm Olsson Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Gunnel Rydholm Olsson Varför e- europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EU- kommissionen

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

2014-11-26. Kunskap. Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv

2014-11-26. Kunskap. Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv 2014-11-26 Kunskap 2 Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv 09:30 Registrering, frukostfika 10:00 Välkommen och introduktion Daniel Edquist enhetschef UHR 10:30 Floristernas yrkesråd,

Läs mer

Internationell utblick

Internationell utblick 2014-11-14 Internationell utblick studier, praktik och arbete utomlands Nina Ahlroos Euroguidance Sweden Sambandet mobilitet - vägledning Europeiska unionens utvidgning har gett en ökad potential för rörlighet

Läs mer

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt Katrin Lilliehöök Varför ett europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 MEMO/12/184 Bryssel den 15 mars 2012 Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 1. Vilka uppgifter har arbetsgruppen för Grekland? Kommissionens arbetsgrupp

Läs mer

Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare

Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare DAGENS PROGRAM 13:15 Information om Internationella programkontoret

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Initiativet om öppen utbildning vanliga frågor

Initiativet om öppen utbildning vanliga frågor EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 25 september 2013 Initiativet om öppen utbildning vanliga frågor Vad menar vi med öppen utbildning? Öppen utbildning handlar om att föra in den digitala revolutionen

Läs mer

Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning

Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning 2015-11-12 Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning Ewa Gustafsson Birgitta Fridell Kerstin Hagblom Program 12.30 13.15

Läs mer

Rekrytera i Europa. en vägledning för arbetsgivare. Europeiska kommissionen

Rekrytera i Europa. en vägledning för arbetsgivare. Europeiska kommissionen Rekrytera i Europa en vägledning för arbetsgivare Europeiska kommissionen Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen i denna

Läs mer

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Vilka möjligheter finns? För individer: studiebesök fortbildningskurser job shadowing praktik

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen

Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen 2015-04-16 Christina Jansson Internationalisering som utvecklingskraft Se och reflektera Utbyta metoder och arbetssätt Förändra Utveckla något

Läs mer

För världens alla ungdomar Erasmus+ Youth in Action

För världens alla ungdomar Erasmus+ Youth in Action För världens alla ungdomar Erasmus+ Youth in Action Erasmus+ Youth in Action koulutukselle Internationellt ungdomsarbete handlar om intresse för olika frågor i världen. Det väcker nyfikenhet för nya saker

Läs mer

Erasmusprogrammet läsåret 2010-2011: vad siffrorna betyder

Erasmusprogrammet läsåret 2010-2011: vad siffrorna betyder MEMO/12/310 Bryssel den 8 maj 2012 Erasmusprogrammet läsåret 2010-2011: vad siffrorna betyder Europeiska kommissionen har idag offentliggjort nya uppgifter om antalet studenter, lärare och annan högskolepersonal

Läs mer

Fortsatt samarbete inom yrkesutbildning i EU

Fortsatt samarbete inom yrkesutbildning i EU Fortsatt samarbete inom yrkesutbildning i EU Ny kompetens för framtida arbetsmarknadsbehov att förutse och matcha kompetensbehov Stockholm 30 november 2010 Upplägg Europasamarbete med koppling till utbildning

Läs mer

Rådets Slutsatser av den 12 maj 2009 om en strategisk ram för europeiskt utbildningssamarbete ( Utbildning 2020 )

Rådets Slutsatser av den 12 maj 2009 om en strategisk ram för europeiskt utbildningssamarbete ( Utbildning 2020 ) C 119/2 Europeiska unionens officiella tidning 28.5.2009 IV (Upplysningar) RÅDET UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN Rådets Slutsatser av den 12 maj 2009 om en strategisk ram

Läs mer

Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning

Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning Talangjakten och marginalskatterna 2 Högkvalificerad arbetskraft avgörande Humankapital och högutbildad arbetskraft allt viktigare

Läs mer

Konkurrens. Bättre marknader INSYN I EU POLITIKEN

Konkurrens. Bättre marknader INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Konkurrens Bättre marknader EU:s konkurrenspolitik garanterar att företagen konkurrerar på lika och rättvisa villkor på den inre marknaden. INNEHÅLL Varför behöver EU en konkurrenspolitik?

Läs mer

Erasmus+ Södertälje 23 mars UHR Jessica Hintze

Erasmus+ Södertälje 23 mars UHR Jessica Hintze Erasmus+ Södertälje 23 mars 2017-03-23 UHR Jessica Hintze Universitets- och högskolerådets uppdrag 2 Finansiärer Atlas Förskola Grundskola Gymnasium Gymnasiesärskola Främja internationella kontakter Stödja

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

15312/16 sa/ab 1 DGD 1B

15312/16 sa/ab 1 DGD 1B Europeiska unionens råd Bryssel den 9 december 2016 (OR. en) 15312/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 9 december 2016 till: Delegationerna MIGR 214 EDUC 419 JEUN 107 SPORT 87 CULT

Läs mer

Vid mötet den 28 april konstaterade Coreper att det förelåg enhällighet om ovanstående utkast till slutsatser 1.

Vid mötet den 28 april konstaterade Coreper att det förelåg enhällighet om ovanstående utkast till slutsatser 1. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 29 april 2010 (5.5) (OR. en) 8799/10 EDUC 75 SOC 276 NOT från: Ständiga representanternas kommitté (Coreper I) till: Rådet Föreg. dok. nr: 8261/10 EDUC 63 SOC 245 Ärende:

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

2014-01- 23. Chris=na Erenvidh EFFEKTNET. Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020

2014-01- 23. Chris=na Erenvidh EFFEKTNET. Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 2014-01- 23 Chris=na Erenvidh EFFEKTNET Kontexten Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EU- kommissionen 2010.

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag!

i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag! Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag! i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Morgon Torsdag 29 November 2012 Alla projekt som presenteras har finansierats av EU-program för utbildning, yrkesutbildning,

Läs mer

Europa Anne Graf

Europa Anne Graf Europa 2020 Anne Graf Fler jobb i ny EU- strategi Utmaningar Ekonomiska krisen Arbetslöshet Fattigdom Högutbildade kvinnor måste välja mellan jobb och familj Lågt barnafödande Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Universitets- och högskolerådet Lika barn kanske leker bäst men olika barn lär sig mest

Universitets- och högskolerådet Lika barn kanske leker bäst men olika barn lär sig mest 2015-11-04 Universitets- och högskolerådet Lika barn kanske leker bäst men olika barn lär sig mest Ewa Gustafsson Eva Flemming Birgitta Fridell Kerstin Hagblom Svante Sandell Från policy till program Varför

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juni 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juni 2012 VETA MER OM EU EU:s klimatåtgärder Klimatförändringen är en av de viktigaste frågorna just nu och EU har tänkt omfatta energi- och klimatpaket med de ambitiösa målen för 2020. Man kallar det ClimateAction

Läs mer

ASIN och EU 2016 utvecklingen inom studiesto ds- och utbildningsområ det

ASIN och EU 2016 utvecklingen inom studiesto ds- och utbildningsområ det ASIN och EU 2016 utvecklingen inom studiesto ds- och utbildningsområ det 2016-06-02 Innehåll... 1 Inledning... 3 1. Den Europeiska utbildningspolitiken... 3 1.1 Europa 2020... 3 1.2 Utbildning 2020...

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.9.2015 COM(2015) 429 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Utkast till

Läs mer

Erasmus+ yrkesutbildning

Erasmus+ yrkesutbildning 2016-11-15 Henrik WIlhelmsson Erasmus+ yrkesutbildning Erasmus+ Sammanhanget EU28 Island, Liechtenstein, Makedonien, Norge, Turkiet Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi av medlemsländerna och EU-kommissionen

Läs mer

En konkurrenskraftig svensk skola i globaliseringens tid

En konkurrenskraftig svensk skola i globaliseringens tid Utbildningsdepartementet Globaliseringsrådet 2008-12-18 En konkurrenskraftig svensk skola i globaliseringens tid Att utbildning har betydelse för Sveriges möjligheter att delta i det globala sammanhanget

Läs mer

13640/15 anb/ub 1 DG E - 1C

13640/15 anb/ub 1 DG E - 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 5 november 2015 (OR. en) 13640/15 NOT från: till: Rådets generalsekretariat JEUN 98 EDUC 287 CULT 75 SPORT 53 SOC 635 MIGR 59 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

Europeiska unionens program för yrkesutbildning

Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci är Europeiska unionens program för utveckling av yrkesutbildningen, som startade 1995. Programmet har

Läs mer

Kent Johansson Europaparlamentariker

Kent Johansson Europaparlamentariker Europa som möjlighetsskapare EU består av 500 miljoner invånare 25 000 Skara 400 Västra Götaland Europa 2020 EU:s utmaningar för en smart & hållbar tillväxt för alla Sysselsättning: 75% av 20-65-åringarna

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT

PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT Comenius Europeiska unionens program för skolundervisning PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT Comeniusprogrammet Comenius för skolundervisning erbjuder alla inom skolgemenskapen eleverna, lärarna och övrig personal

Läs mer

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN European Development Plan 2015-2017 GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN RONNEBY

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN European Development Plan 2015-2017 GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN RONNEBY INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN European Development Plan 2015-2017 GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN RONNEBY INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN Detta är Gymnasieskolan Knut Hahns internationella utvecklingsplan, där

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap Ett Europa för medborgarna Ett program som stödjer aktivt medborgarskap Ett Europa för medborgarna programmet för oss alla Programmet Ett Europa för medborgarna stödjer aktivt medborgarskap och tolerans

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning?

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet genom att ge förutsättningar

Läs mer

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig Sida 2005-04-21 1 (5) Bilaga 1 Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig VÄLSTÅND Halvtidsöversynen av samt genomförandet av Lissabonstrategin. Initiativ/förslag: etablerandet av ett

Läs mer

Ett europeiskt perspektiv på yrkesutbildning

Ett europeiskt perspektiv på yrkesutbildning Ett europeiskt perspektiv på yrkesutbildning Konferens om yrkesutbildning för morgondagen Stockholm den 4 december 2013 Kristina Cunningham, EU-kommissionen, Bryssel Rättslig grund för EU:s verksamhet

Läs mer

Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län. Fem prioriterade Utvecklingsområden

Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län. Fem prioriterade Utvecklingsområden Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län Tanken på det livslånga lärandet vilar på ett par principer: För det första att individens lärande inte avslutas i ungdomsåren, utan fortgår

Läs mer

Lagstiftningsöverläggningar (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)

Lagstiftningsöverläggningar (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen) Kommenterad dagordning Rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott) Utbildningsdepartementet 2017-02-06 Rådets möte (utbildning, ungdom, kultur och idrott) den 17 februari 2017 Kommenterad dagordning

Läs mer

EUROPEISKA SOCIALFONDEN INVESTERAR I MÄNNISKOR. Så här fungerar ESF. Ett socialt Europa

EUROPEISKA SOCIALFONDEN INVESTERAR I MÄNNISKOR. Så här fungerar ESF. Ett socialt Europa EUROPEISKA SOCIALFONDEN INVESTERAR I MÄNNISKOR Så här fungerar ESF Ett socialt Europa Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv Högskolenivå 5 5. Högskolenivå Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv ISCED Klassificering av utbildningarna på primär-, sekundär- och tertiärskolenivå finns i utbildningsnomenklaturen

Läs mer

Det livslånga lärandet

Det livslånga lärandet Det livslånga lärandet 6 6. Det livslånga lärandet Totalt deltagande i lärande Livslångt lärande är ett vitt begrepp som sträcker sig från vaggan till graven. Enligt EU täcker det livslånga lärandet in

Läs mer

Erasmus+ OLS (Online Linguistic Support) Få ut så mycket som möjligt av Erasmus+!

Erasmus+ OLS (Online Linguistic Support) Få ut så mycket som möjligt av Erasmus+! Erasmus+ OLS (Online Linguistic Support) Få ut så mycket som möjligt av Erasmus+! Erasmus+: förändrar liv och öppnar sinnen Målet med Erasmus+ är att främja kompetens, öka anställbarhet och modernisera

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Leonardo da Vinci - programmen som rör yrkesutbildning

Leonardo da Vinci - programmen som rör yrkesutbildning Leonardo da Vinci - programmen som rör yrkesutbildning Internationella PROGRAMKONTORET Statlig myndighet Utbildningsdepartementet Uppdrag: stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning

Läs mer

Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning

Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning JUNI 2013 Malin Looberger Förhandlare / EU-expert Arbetsrättssektionen Sveriges Kommuner och Landsting Epost; malin.looberger@skl.se 1 1. Inledning och utmaningar

Läs mer

Programmet för livslångt lärande

Programmet för livslångt lärande Programmet för livslångt lärande Medverka till att EU blir ett konkurrenskraftigare kunskapssamhälle med hållbar utveckling, fler och bättre jobb samt ökad social sammanhållning över nationsgränser Programmet

Läs mer

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD-indikatorer. Summary in Swedish. Sammanfattning på svenska

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD-indikatorer. Summary in Swedish. Sammanfattning på svenska Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Swedish Education at a Glance 2010: OECD-indikatorer Sammanfattning på svenska I OECD-länderna eftersträvar regeringarna en politik för en effektivare

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM17. Meddelande om en öppen utbildning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM17. Meddelande om en öppen utbildning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om en öppen utbildning Utbildningsdepartementet 2013-10-30 Dokumentbeteckning KOM (2013) 654 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska

Läs mer

De europeiska arbetsmarknadsparternas arbetsprogram 2015 2017 PARTNERSKAP FÖR TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING FÖR ALLA

De europeiska arbetsmarknadsparternas arbetsprogram 2015 2017 PARTNERSKAP FÖR TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING FÖR ALLA SLUTLIGT FÖRSLAG 05.05 2015 INLEDNING De europeiska arbetsmarknadsparternas arbetsprogram 2015 2017 PARTNERSKAP FÖR TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING FÖR ALLA Europeiska unionen står i ett vägskäl. Det har funnits

Läs mer

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan)

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan) INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan) Detta är Gymnasieskolan Knut Hahns internationella utvecklingsplan, där vi beskriver skolans identifierade

Läs mer

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete

Läs mer

Högskolelyft. Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013

Högskolelyft. Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013 Högskolelyft Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013 Innehåll Den högre utbildningens utveckling Högskolelyftets sex delar Ökad efterfrågan på högutbildade 2500000 Prognos: efterfrågan

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Dok. 5685/16 EDUC 15 SOC 44 EMPL 28 JEUN 12 ECOFIN 61

Dok. 5685/16 EDUC 15 SOC 44 EMPL 28 JEUN 12 ECOFIN 61 Kommenterad dagordning Rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott) Utbildningsdepartementet 2016-02-15 Rådets möte (utbildning, ungdom, kultur och idrott) den 24 februari 2016 Kommenterad dagordning

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4, 29.7.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 247/127 RÅDETS REKOMMENDATION av den 8 juli 2014 om Finlands nationella reformprogram 2014, med avgivande av rådets yttrande om Finlands stabilitetsprogram

Läs mer

Sammanfattande rapport

Sammanfattande rapport Sammanfattande rapport Toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt, Göteborg, Sverige, 17 november 2017 Den 17 november 2017 träffades EUs stats- och regeringschefer på Toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

INTERNATIONALISERING SOM UTVECKLINGSKRAFT

INTERNATIONALISERING SOM UTVECKLINGSKRAFT INTERNATIONALISERING SOM UTVECKLINGSKRAFT HAR DET HÄNT NÅGOT? HÄNDER DET NÅGOT? Bengt Landfeldt 2012-11-19 Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom

Läs mer

KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals

KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals Huvudaktiviteterna i programmet Erasmus+ (Key Actions) KA1 Mobilitet (Learning Mobility of Individuals) KA2 Samarbetsprojekt (Cooperation for innovation and

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 1 Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet Prop. 2012/1 Ungdomsarbetslösheten fortsätter, trots en rad åtgärder de senaste åren, att vara ett av våra största

Läs mer

ÖPPNA SYSTEM FÖR UTBILDNING KARTLÄGGNING OCH VALIDERING AV KUNSKAP

ÖPPNA SYSTEM FÖR UTBILDNING KARTLÄGGNING OCH VALIDERING AV KUNSKAP ÖPPNA SYSTEM FÖR UTBILDNING KARTLÄGGNING OCH VALIDERING AV KUNSKAP I KORTHET Namn: e-skills Match - Öppna System för Utbildning: Kartläggning och validering av kunskap Program: e-skills Match är ett projekt

Läs mer

Omvärldsrapport 5 sep 19 sep

Omvärldsrapport 5 sep 19 sep Omvärldsrapport 5 sep 19 sep 160915 Aktuellt med bäring på vår verksamhet 5 september EU/Handelsministern Ann Linde samlar nio länder i Itoffensiv 12 september Småföretagsbarometern presenteras, Småföretagen

Läs mer

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget!

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget! Sikte på utlandet Våga ta steget! Hur fungerar ett utbyte? Vad finns det egentligen för möjligheter för dig som student vid LTH när du har sikte på utlandet? LTH:s Internationella avdelning tillsammans

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Kerstin Hagblom Sara Norlund Kort information om delprogrammen Comenius Fortbildning pedagogisk personal inom för-

Läs mer

5b var lägre än beräknat

5b var lägre än beräknat FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÅR 2007 VAR LÄGRE ÄN BERÄKNAT 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 172 miljoner euro 2007, dvs. 32 euro per invånare. Nettobetalningen

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

Kommittédirektiv. Utbildning för imamer. Dir. 2008:66. Beslut vid regeringssammanträde den 22 maj 2008

Kommittédirektiv. Utbildning för imamer. Dir. 2008:66. Beslut vid regeringssammanträde den 22 maj 2008 Kommittédirektiv Utbildning för imamer Dir. 2008:66 Beslut vid regeringssammanträde den 22 maj 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska kartlägga och analysera de behov av utbildning för

Läs mer