Utbildning, ungdomsfrågor och idrott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning, ungdomsfrågor och idrott"

Transkript

1 INSYN I EU-POLITIKEN Utbildning, ungdomsfrågor och idrott Utbildning Nyckeln till framtiden Vi måste satsa på utbildning för att ge våra ungdomar möjlighet att utvecklas och få jobb.

2 INNEHÅLL Varför behövs EU insatser? 3 Hur går det till? 6 Vad gör EU? 10 INSYN I EU-POLITIKEN Läs mer 16 Framtiden 16 Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU-politiken, som beskriver vad EU gör på sina olika politikområden, varför politiken ser ut som den gör och vilka resultat EU har uppnått. Broschyrerna hittar du här: Så fungerar Europeiska unionen Europa på tolv lektioner Europa 2020 EU:s tillväxtstrategi EU:s grundare Bank och finans Bedrägeribekämpning Budget Digital agenda för Europa Ekonomiska och monetära unionen och euron Energi Folkhälsa Forskning och innovation Gränser och säkerhet Handel Havsfrågor och fiske Humanitärt bistånd och civilskydd Inre marknaden Internationellt samarbete och utveckling Invandring och asyl Jordbruk Klimatåtgärder Konkurrens Konsumentskydd Kultur, film och media Miljö Näringsliv Regionalpolitiken Rättvisa, grundläggande rättigheter och jämlikhet Skatter Sysselsättning och socialpolitik Säkra livsmedel Transport Tullar Utbildning, ungdomsfrågor och idrott Utrikes- och säkerhetspolitik Utvidgning Insyn i EU-politiken: Utbildning, ungdomsfrågor och idrott Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för kommunikation Information för allmänheten 1049 Bryssel BELGIEN Manuskriptet uppdaterades i november 2014 Omslag och bild på sidan 2: Glowimages/Getty Images 16 s ,7 cm ISBN doi: /54987 Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2014 Europeiska unionen, 2014 Kopiering är tillåten. För användning eller kopiering av enskilda fotografier krävs tillstånd direkt från upphovsrättsinnehavaren.

3 U t b i l d n i n g, u n g d o m s f r å g o r o c h i d r o t t 3 Varför behövs EU insatser? Utbildning för din och vår framtid För dig: Utbildning är nyckeln till framtiden, särskilt för dig som är ung. Genom att lära dig andra språk kan du lättare lära känna människor i andra länder och få en inblick i olika kulturer. Du kan också studera, praktisera eller jobba som volontär utomlands och förbättra dina chanser att få ett bra och välbetalt jobb. Studier visar att högutbildade personer har dubbelt så stor chans att få jobb och nästan tre gånger så stor chans att få högre lön än lågutbildade. För ditt land: I vår globaliserade värld behöver länderna bra utbildningssystem för att nå sin fulla potential. Ett land som satsar på utbildning kommer att lyckas inom näringsliv, forskning och kultur. Att ge alla människor möjligheter till utbildning bidrar dessutom till social rättvisa och minskade skillnader i samhället. Visste du detta? Var femte EU invånare har dåliga baskunskaper t ex. i att läsa, skriva och räkna, och har därmed svårt att få jobb och delta fullt ut i samhället. För Europa: För att vi ska kunna hävda oss på en konkurrensutsatt global marknad behöver vi välutbildad arbetskraft som producerar högklassiga och innovativa varor och tjänster. Men utbildning är inte bara bra för ekonomin. I ett demokratiskt samhälle måste vi alla känna till våra medborgerliga rättigheter och skyldigheter. Grunderna för aktivt medborgarskap måste läras ut i både hemmet, skolan och andra sammanhang. Erasmus+ Fotolia/MF Med tanke på utbildningens roll för välfärden har EU dragit i gång programmet Erasmus+. Programmet ska bidra till människors personliga utveckling och göra det lättare att få jobb. Programmet stöder alla former av utbildning, volontärarbete och idrott på gräsrotsnivå. Det ersätter flera tidigare program och har fått enklare och smidigare regler och förfaranden. Sedan 1987 har mer än 3 miljoner högskolestuderande fått Erasmusstipendier. Med Erasmus+ ökar EU bidragen rejält. Mellan 2014 och 2020 kommer 4 miljoner personer att få stöd för att skaffa sig erfarenheter och färdigheter genom utbildning, praktik, ungdomsutbyten eller volontärarbete utomlands. Det blir också betydligt bättre möjligheter till samarbete mellan olika utbildnings- eller ungdomsorganisationer och mellan utbildning och arbetsliv. Utbildning lade grunden till den klassiska grekiska civilisationen.

4 4 I N S Y N I E U - P O L I T I K E N Arbetslöshet och kompetensbrist Den ekonomiska krisen har visat på strukturella brister som drabbar miljontals människor. Ungdomsarbetslösheten är över 20 procent i EU som helhet och över 50 procent i vissa länder. Men arbetslösheten beror inte bara på krisen. Brister i utbildning och kompetens bidrar också. Visste du detta? Att inte kunna läsa och skriva drabbar inte bara den enskilde utan leder också till stora kostnader för samhället. Analfabetismen kostar de utvecklade länderna över 500 miljarder euro varje år. Var femte högstadieelev i EU saknar grundläggande färdigheter i läsning, matematik och naturvetenskap. Sex miljoner ungdomar lämnar skolan med endast grundskoleutbildning, eller inte ens det. Du kan själv föreställa dig konsekvenserna. En ny undersökning visar att varannan lågutbildad person är arbetslös, medan välutbildade har jobb i mycket högre utsträckning. Betyder det att utbildning är den bästa vägen till ett jobb? Det är i alla fall den säkraste. Många arbetsgivare söker desperat efter kvalificerad arbetskraft. Var tredje arbetsgivare har svårt att hitta personer med rätt kompetens. Det gäller särskilt i de mest innovativa sektorerna, där det finns tusentals lediga platser för ingenjörer, naturvetare och tekniker. Kompetensbristen att de arbetslösa inte har den kompetens som arbetsgivarna vill ha är ett stort problem för EU länderna. Det löser man bäst genom rätt utbildningssatsningar. Pensionärer hjälper ungdomar I projektet Hear me rekryterades högutbildade pensionärer eller blivande pensionärer som ville hjälpa ungdomar. De fick gå olika kurser för att lära sig mentorskap och fungerade sedan som mentorer för unga med särskilda behov som hoppat av skolan. Ungdomarna fick hjälp och råd för att utbilda sig eller få ett jobb. Tillverkningsindustrin har svårt att hitta arbetskraft med rätt utbildning. Fotolia/Ingo Bartussek

5 U t b i l d n i n g, u n g d o m s f r å g o r o c h i d r o t t 5 Fotolia/Westend61 Det du lär dig hemma behöver du inte lära dig i skolan. Gemensamt ansvar Utbildning berör miljontals människor och organisationer från studenter, praktikanter och föräldrar till lärare, universitet, företag, ungdomsorganisationer, politiker och EU. Det är många inblandade, men beslut i utbildningsfrågor bör fattas så nära de berörda invånarna som möjligt. Därför ansvarar varje EU land för sin egen utbildningsoch ungdomspolitik. Det har bestämts i EU fördragen. Länderna beslutar själva om vad utbildningen ska innehålla och hur den ska organiseras. Varje land får också bestämma att utbildningsfrågor ska behandlas på regional och lokal nivå. Många beslut delegeras också till universitet, skolor och andra utbildningsinstitutioner. En del genomförs av ungdomsorganisationer. Men kunskapen måste utvecklas och breddas, även över landsgränserna. Därför är de europeiska aspekterna av utbildnings- och ungdomspolitiken viktiga. Länderna kan förbättra sin politik genom att lära av varandras erfarenheter. Studerande, lärlingar, volontärer, lärare, ungdomsledare, skolor, universitet och ungdomsorganisationer kan samarbeta över gränserna. Samarbetet i Europa behövs för att ge alla bästa möjliga förutsättningar att lära och skaffa sig bra kvalifikationer. EU har haft samarbetsprogram för utbildning och ungdomar i många år. Erasmusprogrammet startade 1987 och Europas första ungdomsprogram kom 1988 (Ungdom för Europa). Men det var inte förrän Maastrichtfördraget (1993) antogs som EU fördragen började omfatta utbildnings- och ungdomsfrågor. Vad tycker du vems ansvar är utbildningen? Vem har störst ansvar för utbildningen? Politiker, skolor, lärare eller föräldrar? Vad har du själv för roll? I vilken utsträckning kan du bestämma var, när och vad du ska lära dig? Visste du detta? Idrottsfrågor tillkom som ett nytt politikområde genom Lissabonfördraget (2009). Det är viktigt med en europeisk strategi för att främja de sociala och ekonomiska fördelarna med idrott och fysisk aktivitet och bekämpa uppgjorda matcher, idrottsrelaterat våld eller dopning. Genom att utbyta information kan EU länderna effektivare ta itu med problemen.

6 6 I N S Y N I E U - P O L I T I K E N Hur går det till? EU stöder utbildning och ungdomsverksamhet för att bidra till vidgade vyer och nya möjligheter. Öppna sinnet du lär dig hela tiden Livet handlar om att lära sig saker. När du slutar göra det dör du. (Tom Clancy) Shutterstock/Alexander Raths Du lär dig något hela tiden när du träffar nya människor får du en chans att ta del av deras synpunkter och erfarenheter. Det är nästan omöjligt att inte lära sig. Försök låta bli att lära dig något i en timme. Tror du att du lyckas? Det gör du inte. Redan när du funderar på experimentet måste du tänka på vad du måste låta bli att göra. Därför får du genom egen erfarenhet en tydligare bild av vad lärande handlar om. Och personliga erfarenheter är lärande när det är som bäst. Man lär sig inte bara i skolan. Det handlar inte bara om att lära sig fakta. Att lära handlar om livet. EU har därför en bred utbildningsstrategi som omfattar flera olika inlärningsmetoder och lärandemiljöer, t.ex. icke formellt, informellt och livslångt lärande. Icke formellt lärande sker utanför den formella skoleller utbildningsmiljön, men i någon form av planerad verksamhet. Det kan vara Att lära sig om solidaritet och om livet. strukturerat lärande på nätet, företagsintern utbildning, volontärarbete eller ungdomsutbyten, kurser i läsfärdighet eller yrkeskunskap för elever som hoppat av skolan. Informellt lärande är lärande utan särskilda mål, frister eller instruktioner. Det är färdigheter som förvärvats i livet och på jobbet. Några exempel är it- eller projektledningskunskaper som man skaffat sig i jobbet, språkkunskaper och interkulturella färdigheter från en utlandsvistelse. Fotolia/paffy sociala färdigheter som förvärvats genom volontärarbete, kulturverksamhet, idrott och aktiviteter i hemmet (t.ex. att ta hand om barn). Att lära handlar om livet.

7 U t b i l d n i n g, u n g d o m s f r å g o r o c h i d r o t t 7 Livslångt lärande innebär att lära sig nya saker hela livet, särskilt efter det att man gått en första formell utbildning. Kom ihåg: Det är aldrig för sent att lära! Livslångt lärande för personer med intellektuell funktionsnedsättning För personer med intellektuella funktionsnedsättningar handlar livslångt lärande inte bara om att lära sig nya saker. Det handlar också om att vara en del av samhället, bli självständig och klara vardagen. Många kurser passar inte personer med funktionsnedsättningar. Det kan vara svårt att läsa kursmaterialet eller förstå vad läraren säger. Därför har organisationer i många EU länder gått samman och startat projektet Pathways. Man har tagit fram kurser, broschyrer och webbverktyg som förklarar hur information kan göras tillgängligare. Tack vare projektet kan personer med intellektuella funktionsnedsättningar lättare delta i livslångt lärande. Öppna dörren till övriga världen EU stöder samarbetsprojekt mellan ungdomsorganisationer i hela världen. Projekten ska förbättra ungdomsverksamhet, volontärarbete, ungdomsutbyten och andra former av icke formellt lärande i olika delar av världen. De färdigheter som verksamheten ger ska också erkännas bättre. Jean Monnet programmet uppmuntrar till undervisning, forskning och debatt om den europeiska integrationen i hela världen. Mellan 1990 och 2011 bidrog programmet till omkring projekt för studier om den europeiska integrationen, bland annat 165 Jean Monnet centrum, omkring 880 professurer och nästan permanenta kurser och Europamoduler. Programmet finns nu i 72 länder i hela världen. Främja kunskap om EU i hela världen Jean Monnet initiativet är verkligen viktigt. Genom ekonomiprogrammet kan vi utveckla EU relaterade kursplaner, bjuda in europeiska akademiker och yrkesverksamma och främja olika insatser för att öka sydkoreanernas kunskap om EU. Woosik Moon, Jean Monnet professor i EU ekonomi vid Seouls nationella universitet, Sydkorea Europa är inte ett slutet rum särskilt inte när det gäller utbildning och ungdomsfrågor. EU stöder samarbeten runtom i världen för att utveckla och modernisera den högre utbildningen i EU:s grannländer, västra Balkan, Ryssland och regioner i Asien, Latinamerika och Afrika. EU har en stödjande roll EU länderna ansvarar för vad utbildningen ska innehålla och hur den ska organiseras. EU respekterar att länderna har olika regler och prioriteringar och får inte ändra dem (artiklarna 165 och 166 i EUF fördraget). Därför kan EU inte införa några regler om utbildning och ungdomsfrågor. Men det betyder inte att vi bara står och tittar på. Tvärtom! EU gör mycket för att underlätta ländernas samarbete och stöder och kompletterar deras insatser. Vad betyder det i praktiken?

8 8 I N S Y N I E U - P O L I T I K E N Det här kan EU göra: Hjälpa studenter, doktorander, praktikanter, lärare och utbildare att studera, undervisa eller skaffa sig arbetslivserfarenhet utomlands och ungdomar att delta i ungdomsutbyten och volontärarbete utomlands. Uppmuntra EU länderna att reformera och modernisera sina utbildningssystem och utveckla ungdomspolitiken så att de klarar aktuella och framtida utmaningar. Underlätta för människor att komma ut på arbetsmarknaden, särskilt genom yrkesutbildning. Främja samarbetet mellan regeringar, universitet, högskolor, skolor, yrkesutbildningar, företag, arbetsmarknadens parter, ungdomsorganisationer och organisationer i civilsamhället. Varför samarbeta inom EU? Resultattavla för rörlighet EU och medlemsländerna har tillsammans tagit fram en resultattavla för rörlighet. Resultattavlan pekar ut fem faktorer som är viktiga för om unga människor kan och vill studera eller praktisera utomlands. Enligt uppgifterna från januari 2014 varierar stödet till rörlighet kraftigt mellan länderna. Belgien, Frankrike, Italien, Spanien och Tyskland ger mest omfattande information och vägledning om möjligheterna till studier och praktik utomlands. Cypern, Luxemburg och den tysktalande delen av Belgien satsar mest på språkundervisning i skolan. Språkkunskaper är ofta en viktig faktor för den som funderar på att studera eller jobba utomlands. Belgien (Flandern), Italien, Tyskland och Österrike utmärker sig för att ge bra ekonomiskt stöd till studenter från missgynnade miljöer som vill studera eller praktisera utomlands. Genom att samarbeta på EU nivå kan länderna förbättra sina utbildningssystem genom att lära av varandra och utbyta bästa praxis. Den europeiska planeringsterminen Europa 2020 är EU:s strategi för ekonomisk tillväxt och nya jobb. Hörnstenen är den europeiska planeringsterminen, som infördes Det är en årlig cykel för samordning av den ekonomiska politiken och för dialog mellan EU institutionerna och EU ländernas regeringar och parlament. Som ett led i arbetet antar EU landsspecifika rekommendationer. Syftet är att ge länderna råd om hur de ska behålla sin konkurrenskraft och skapa nya jobb. Eftersom utbildning blir allt viktigare för jobben och ekonomin, tar rekommendationerna i allt högre grad också upp utbildningsfrågor. EU sätter upp ambitiösa mål Att lära handlar om framsteg. Detsamma gäller utbildningspolitiken. För att kunna mäta framstegen har man i EU enats om följande mål för 2020: Andelen 15-åringar med otillräckliga färdigheter i läsning, matematik och naturvetenskap ska vara högst 15 procent. Andelen elever som hoppar av skolan bör minskas till under 10 procent.

9 U t b i l d n i n g, u n g d o m s f r å g o r o c h i d r o t t 9 Minst 40 procent av de unga vuxna bör gå en högre utbildning. Minst 20 procent av antalet utexaminerade från högre utbildningar ska ha studerat eller praktiserat under en period utomlands. Fotolia/Oleksiy Mark Hur ser det ut i dag? Är vi på väg att nå målen för 2020? Enligt Pisarapporten från 2012 är resultaten blandade. Oavsett resultaten i vissa ämnen eller för vissa länder finns det mycket kvar att göra. Så länge som miljoner ungdomar i EU kämpar med att läsa, skriva och räkna kan vi inte slå oss till ro. Estland (här dess huvudstad Tallinn) ser till att alla har samma möjligheter till utbildning. Pisaundersökningen 2012 Pisaundersökningen är en internationell studie som görs av OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. Studien bedömer 15- åriga elevers kunskaper och färdigheter i läsning, matematik och naturvetenskap. Den första undersökningen gjordes 2000 och har sedan upprepats vart tredje år. Alla 34 OECD länder och 31 partnerländer deltog i Pisaundersökningen Här följer några av resultaten. EU blir bättre på läsförståelse och naturvetenskap EU är på väg att nå målet om att högst 15 procent av eleverna ska ha otillräckliga kunskaper. Läsförståelse: 23,1 procent ,8 procent Naturvetenskap: 20,3 procent ,6 procent Vi halkar efter i matte Andelen elever med dåliga resultat i matematik är ungefär samma som 2009 (22,1 % respektive 22,3 %). Fyra EU-länder i topp Estland, Finland, Nederländerna och Polen hör till de bästa länderna och här är andelen lågpresterande i matematik lägre än EU-målet på 15 procent. Estland är bäst i klassen i matematik med endast 10,5 procent svaga elever, jämfört med 22,1 procent i EU som helhet. Andra ligger långt efter Det finns EU-länder där mellan en tredjedel och hälften av 15-åringarna ligger på den lägsta Pisa-nivån.

10 10 I N S Y N I E U - P O L I T I K E N Vad gör EU? EU satsar 14,7 miljarder euro på Erasmus+, EU programmet för utbildning, ungdomar och idrott under Erasmus+ ska hjälpa unga att utvecklas och lättare få jobb. Utbildningar och ungdomsverksamhet får stöd för att ge människor de kunskaper och färdigheter som krävs på arbetsmarknaden och i samhället. Här nedan kan du läsa en beskrivning av programmet. Mer information och programhandledningen hittar du på webbplatsen om Erasmus+ (http://ec.europa.eu/ programmes/erasmus plus). Erasmus+ är inriktat på tre områden Område 1 Rörlighet i utbildningssyfte: stöd för att delta i ungdomsverksamhet, studera, arbeta, undervisa, fortbilda sig eller utveckla sin yrkeskompetens och personliga färdigheter utomlands. Område 1: Enskilda personers rörlighet i utbildningssyfte Erasmus+ erbjuder möjligheter för alla typer av inlärare och personal vid utbildnings- och ungdomsorganisationer. Läser du på högskolan och vill studera eller praktisera utomlands? Går du en yrkesutbildning och vill bredda din kompetens? Vill du åka på ungdomsutbyte eller jobba som volontär utomlands? Är du lärare eller ungdomsledare och vill undervisa eller fortbilda dig utomlands? Erasmus+ erbjuder något för alla. Område 2 Samarbete och partnerskap: möjligheter till samarbete mellan utbildningsinstitutioner och ungdomsorganisationer och mellan utbildning och arbetsliv. Område 3 Politiska reformer: stöd till reflektionsprocesser, dialog och faktaunderlag som behövs för att kunna reformera utbildnings- och ungdomspolitiken. Språk för människor i farten Ju bättre språkkunskaper du har desto mer får du ut av din utlandsvistelse. Att bli bättre på andra språk är en viktig del av de flesta utbytesinitiativ. I många fall ingår en språkkurs i Erasmusutbytet så att du får större glädje av utlandsvistelsen. Om du läser på högskolan, jobbar som volontär eller är lärare ska utbytet vara minst två månader för att kursen ska ingå. För yrkesutbildningar gäller minst en månad. När din utbytesansökan har godkänts får du testa dina språkkunskaper och erbjuds sedan att gå en språkkurs innan du reser eller medan du är utomlands. Kontakta din institution eller organisation i hemlandet om du vill veta mer om vad Erasmus+ erbjuder. Fräscha upp dina språkkunskaper och ge dig ut i världen!

11 U t b i l d n i n g, u n g d o m s f r å g o r o c h i d r o t t 11 HÖGSKOLESTUDERANDE Studier du kan studera mellan tre och tolv månader vid ett universitet eller en högskola i ett annat land. Praktik du kan också praktisera på en arbetsplats utomlands i mellan två och tolv månader. Det gäller även dig som är nyutexaminerad om du gör praktiken inom ett år efter utbildningen. Men planera i god tid! Du måste godkännas av ditt universitet eller din högskola under ditt sista studieår. Europeiska studenter kan i vissa fall också få bidrag för att studera i övriga världen, och utomeuropeiska studerande kan få komma hit. Att studera vid ett annat universitet hjälpte mig att bredda mina studier. Men det bästa var att få träffa en massa människor som jag säkert kommer att jobba med i framtiden. Robert (Storbritannien) om att studera industridesign i tio månader vid tekniska högskolan i Delft, Nederländerna. LÅN TILL MASTERSTUDENTER Erasmus+ stöder nya förmånliga lån som hjälper studenter att gå en masterutbildning i andra europeiska länder. Man kan låna upp till euro för en ettårig kurs eller upp till euro för en tvåårig kurs. GEMENSAMMA MASTERPROGRAM Erasmus+ delar ut stipendier till studenter från hela världen för att de ska kunna gå internationella masterprogram som anordnas gemensamt av flera lärosäten. Masterprogrammen leder till en examen som utfärdas gemensamt av alla eller några av de deltagande institutionerna. Vänd dig till det internationella kontoret vid din institution för mer information. UTBYTEN INOM YRKESUTBILDNING Du som går en yrkesutbildning kan genom utlandserfarenhet skaffa dig rätt kunskaper så att du står dig bättre i konkurrensen på arbetsmarknaden. Yrkesskoleelever, praktikanter och lärlingar kan göra en praktik- eller lärlingsperiod utomlands vid ett företag, en icke statlig eller offentlig organisation eller en yrkesskola, med en period av arbetsplatsförlagd praktik vid ett företag. Praktiken varar från två veckor till ett år. Fotolia/Ekaterina Pokrovsky Vidga dina vyer studera utomlands.

12 12 I N S Y N I E U - P O L I T I K E N Fotolia/illustrez-vous Skaffa yrkeserfarenhet i ett land som har erkända specialister på ditt område. Europeiska volontärtjänsten är ett utmärkt sätt för ungdomar att utvecklas och samtidigt hjälpa till i organisationer som sysslar med socialt arbete, miljöfrågor, icke formell utbildning, kultur, it och mycket annat. Det är ett sätt att få bättre självförtroende, känna sig delaktigare i samhället och uppleva andra sätt att leva. Ett volontärprojekt kan vara upp till ett år och gälla en mängd arbetsuppgifter, både i och utanför EU. Ungdomsutbyten är för dig som är mellan 13 och 30 år, medan Europeiska volontärtjänsten är för dig mellan 17 och 30 år. Även du som gått klart en utbildning får praktisera utomlands. Du måste i så fall göra din praktik inom ett år efter utbildningen. Utlandspraktiken gav en skjuts åt min karriär. Utan den skulle jag inte ha vågat ställa upp i tävlingen för årets unga kock. Jag rekommenderar verkligen andra att ta samma chans. Frankrikevistelsen är ett av mina bästa minnen. Deborah (Storbritannien) om sin praktik i Lyon, Frankrike. På bara ett år med Europeiska volontärtjänsten lärde jag mig mer än någonsin. Jag skulle definitivt rekommendera volontärarbete åt alla med öppet sinnelag som vill få mer erfarenhet. Clara (Tyskland) om att hjälpa nyanlända invandrare i Bryssel, i ett projekt vid Jozef Swinnen centrumet. Kontakta det nationella programkontoret i ditt land om du funderar på att jobba som volontär. UTBYTEN FÖR PERSONAL OCH UNGDOMSLEDARE Vänd dig till din institution om du är intresserad av att söka utlandspraktik. UNGDOMSUTBYTEN OCH EUROPEISKA VOLONTÄRTJÄNSTEN Genom ungdomsutbyten får ungdomar chans att lära sig att leda projekt och samarbeta. Man följer strukturerade aktiviteter utanför skolan bland annat workshoppar, övningar, debatter och rollspel i ett annat land i eller utanför EU i upp till 21 dagar. Om du är lärare eller jobbar på ett företag kan du undervisa vid en institution utomlands och få nya erfarenheter, utvidga ditt nätverk och bidra till att modernisera och internationalisera Europas utbildningssystem. Lärare, icke undervisande personal och ungdomsledare kan också fortbilda sig utomlands. Det kan vara språkkurser och andra kurser, praktik och jobbskuggning för att utveckla nya kunskaper och idéer som du kan omsätta i praktiken när du kommer hem igen. Utbytena kan pågå mellan två dagar och två månader. Vänd dig till din arbetsplats eller organisation om du vill veta mer. Personal på företag måste bjudas in av det lärosäte där de vill undervisa.

13 U t b i l d n i n g, u n g d o m s f r å g o r o c h i d r o t t 13 Universität Bonn/Volker Lannert STRATEGISKA PARTNERSKAP INOM OCH MELLAN UTBILDNINGAR, UNGDOMSVERKSAMHET OCH ARBETSLIVET De strategiska partnerskapen ska utveckla, utbyta och genomföra innovativa metoder inom utbildning och ungdomsverksamhet genom samarbete mellan olika typer av organisationer i olika länder. Universitetet i Bonn anordnar internationella utbyten för unga forskare, studenter och administrativ personal. Jag jobbskuggade hos dövförbundet på Cypern för att lära mig mer om deras verksamhet och erfarenheter [...]. Nu förstår jag de dövas situation på Cypern bättre och hur man lär sig saker som döv. Jag har också blivit bättre på teckenspråk. Christophe (Frankrike), teckenspråkslärare som jobbskuggade på Cypern. Erasmus+ stöder därför utbildnings- och ungdomsorganisationer från olika länder. Följande verksamhet kan få stöd: Utveckla gemensamma studieprogram, nya kursplaner, innovativa undervisningsmetoder (t.ex. bättre it användning) och nya läromedel och metoder (t.ex. för språkinlärning). Nätverksarbete och s.k. peer learning där studenter och personal kan studera konkreta situationer med företagen och utveckla företagaranda och kreativt tänkande. Validera kompetens som förvärvats genom icke formellt och informellt lärande på nationell nivå med hjälp av EU:s ramar och verktyg. Vill din organisation delta? Kontakta programkontoret i ditt land för mer information. Område 2: Stöd till samarbete och partnerskap Jobbar din organisation med utbildning eller ungdomar och vill samarbeta över gränserna med kollegor i din egen eller andra sektorer, eller med arbetslivet för att förnya och modernisera dina metoder? Är du ett företag, en forskningsorganisation, regional myndighet, förening, socialt företag eller icke statlig organisation och vill samarbeta med utbildnings- eller ungdomsorganisationer för att utbyta kunskap och införa innovativa metoder? Då finns olika typer av partnerskapsprojekt inom Erasmus+ som kan passa dig. Fotolia/Syda Productions På nätet kan du lära dig i din egen takt, när och var du vill.

14 14 I N S Y N I E U - P O L I T I K E N Fotolia/Sergey Nivens Redo att ta steget? Lär dig entreprenörskap på universitetet. KUNSKAPSALLIANSER: SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLAN OCH NÄRINGSLIVET Erasmus+ stöder strukturerade partnerskap i form av kunskapsallianser mellan högskolor eller universitet och företag för att överbrygga klyftan mellan den högre utbildningen och arbetslivet. Genom kunskapsallianser får studerande och personal lära sig mer om entreprenörskap. Tanken är också att bidra till företagarandan inom både högskolan och näringslivet. Kunskapsallianser kan stödja följande verksamheter: Ta fram och genomföra nya pedagogiska metoder (t.ex. nya ämnesövergripande kursplaner och problembaserad undervisning med inläraren i centrum). Skapa strukturer för att lära sig och tillämpa övergripande kompetens genom hela högskoleutbildningen. Dessa bör utarbetas tillsammans med företagen för att öka studenternas anställbarhet och kreativitet och öppna nya karriärvägar. Införa kurser i entreprenörskap på alla områden och göra utbildningarna mer näringslivsinriktade för att ge studenter, forskare, personal och lärare den kompetens och motivation som krävs för att driva företag. Kunskapsallianser ska bestå av minst sex organisationer från minst tre olika länder som deltar i programmet (med minst två företag och två högskolor). BRANSCHSPECIFIKA KUNSKAPSALLIANSER: SAMARBETE MELLAN YRKESUTBILDNINGAR OCH ARBETSLIV Företagen tänker i termer av transnationella försörjningskedjor, inte nationella. De branschspecifika kunskapsallianserna anpassar kursplanerna till denna verklighet och hjälper unga att utbilda sig för den europeiska arbetsmarknaden. Allianserna ska ge dem den kompetens som krävs för deras specifika yrken genom att avhjälpa kompetensbrister genom att bättre anpassa yrkesutbildningen till arbetsmarknadens behov inom de olika sektorerna, utforma och tillhandahålla utbildningsprogram och undervisningsmetoder för flera länder, utveckla lärande på arbetsplatsen (i skolor eller företag) och lärlingsverksamhet för att underlätta övergången från utbildning till arbete. Allianserna måste bestå av minst nio olika organisationer från minst tre programländer, varav minst två EU länder.

15 U t b i l d n i n g, u n g d o m s f r å g o r o c h i d r o t t 15 KAPACITETSUPPBYGGNAD INOM DEN HÖGRE UTBILDNINGEN: SAMARBETE MED HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET I PARTNERLÄNDERNA Erasmus+ stöder samarbete mellan universitet och högskolor runtom i världen för att utveckla och modernisera den högre utbildningen i partnerländerna. Partnerinstitutionerna kan vara baserade i EU:s grannländer, länder på västra Balkan, Ryssland, regioner i Asien och Latinamerika samt länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet. Exempel på framtida projekt: Gemensamma projekt för att utveckla nya kursplaner och examina, pedagogiska metoder, personalutveckling, kvalitetssäkring och bättre styrning och förvaltning. Projekt för att genomföra strukturreformer i partnerländerna med stöd från ländernas myndigheter, t.ex. modernisera politiken och förbättra förvaltningen och ledningen av utbildningssystemen. KAPACITETSUPPBYGGNAD INOM UNGDOMS- VERKSAMHET: SAMARBETE MED UNGDOMS- ORGANISATIONER I PARTNERLÄNDERNA Erasmus+ stöder samarbetsprojekt mellan ungdomsorganisationer runtom i världen. Projekten ska förbättra ungdomsverksamhet, icke formellt lärande och volontärarbete i olika delar av världen särskilt i utvecklingsländerna. De färdigheter som verksamheten ger ska också erkännas bättre. Exempel på projekt: Samarbete, nätverkssamarbete och s.k. peer learning mellan ungdomsorganisationer. WEBBPORTAL FÖR LÄRARE etwinning stöder och fördjupar skolornas samarbete genom att erbjuda stöd, redskap och samarbetsforum på nätet. Portalen underlättar utbytesprojekt, partnerskap och samarbete på nätet. Den bidrar också till fortbildning för lärare och personal genom nätbaserade läromedel och nätverksmöjligheter i hela Europa. Alla skolor och förskolor i programländerna är välkomna att använda etwinning när som helst. Det är bara att registrera sig på Epale är en webbplattform där beslutsfattare, lärare och andra aktörer i Europa kan utbyta information och idéer, eller visa upp och sprida god praxis inom vuxenutbildning. Plattformen kommer att öppna i slutet av Område 3: Stöd till politiska reformer Erasmus+ stöder verksamhet som bidrar till målen i bl.a. Europa 2020-strategin, utbildningsstrategin Utbildning 2020 och Bolognaprocessen inom högre utbildning. Det kan gälla insamling av faktaunderlag, studier och analyser om särskilda ämnen eller länder, samarbetsprojekt mellan myndigheter eller större organisationer och samråd med regeringar och organisationer. Man uppmuntrar även till möten mellan ungdomar och beslutsfattare i form av en strukturerad dialog. Tanken är att förbättra utbildningssystemen och ungdomspolitiken, främja policyreformer, informationskampanjer, ömsesidigt lärande och samarbete över gränserna, utveckla kunskap och få ungdomar att delta aktivt i det demokratiska livet. Upplysa om volontärarbete och icke formellt lärande i partnerländerna och se till att förvärvad kompetens erkänns. Utveckla och införa god praxis och verktyg för fortbildning av ungdomsledare och utbildare. Ungdomsutbyten, volontärarbete utomlands och utbyten för ungdomsledare.

Erasmus+ Programhandledning

Erasmus+ Programhandledning Erasmus+ Programhandledning Om innebörden av olika språkversioner skulle strida mot varandra gäller den engelska versionen. Version 3 (2015): 16/12/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 DEL A ALLMÄN

Läs mer

Handledning för program och övrig verksamhet

Handledning för program och övrig verksamhet 1 Generaldirektoratet för utbildning och kultur UTBILDNING OCH KULTUR Handledning för program och övrig verksamhet Innehållsförteckning Förord xx Program Sokrates xx Comenius: skolutbildning xx Erasmus:

Läs mer

Inre marknaden. Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Inre marknaden. Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Inre marknaden Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd En bättre fungerande inre marknad är nyckeln till tillväxt i EU. Michel Barnier, EU:s inremarknadskommissionär

Läs mer

Internationellt samarbete och. utveckling. Tillsammans mot fattigdomen i världen INSYN I EU POLITIKEN

Internationellt samarbete och. utveckling. Tillsammans mot fattigdomen i världen INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Internationellt samarbete och Tillsammans mot fattigdomen i världen utveckling Vi har de tekniska, ekonomiska och materiella resurserna för att utrota den extrema fattigdomen i världen

Läs mer

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

Havsfrågor och fiske. Skydda havens framtid för ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Havsfrågor och fiske. Skydda havens framtid för ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Havsfrågor och fiske Skydda havens framtid för ökat välstånd När vi förvaltar våra hav måste vi vara smartare än någonsin tidigare 2 I N S Y N I E U P O L I T I K E N INNEHÅLL En smart

Läs mer

Utveckla entreprenörstänkande

Utveckla entreprenörstänkande Handboksserie Att stödja politiken för små och medelstora företag genom strukturfonderna. Utveckla entreprenörstänkande och entreprenörskompetens i EU Näringsliv 1 3 Handboksserie Att stödja politiken

Läs mer

Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla En sammanfattning av EU:s nya tillväxtstrategi och dess koppling till Västra Götalandsregionens tillväxt

Läs mer

Stora planer för små företag

Stora planer för små företag 2011 års upplaga Stora planer för små företag detta gör EU för små och medelstora företag (SMF) Europeiska kommissionen Näringsliv Europeisk webbplats för små och medelstora företag Vill du veta vad EU

Läs mer

Praktisk handledning. En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete

Praktisk handledning. En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete Praktisk handledning En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete 1 Innehå llsfö rteckning FOLACs roll sid 3 Finns det stöd det transnationella arbetet i folkhögskolornas

Läs mer

Ung och Aktiv i Europa Programhandledning

Ung och Aktiv i Europa Programhandledning Europeiska Kommissionen Ung och Aktiv i Europa Programhandledning (Gäller från och med 1 januari 2012) ecdc.europa.eu Version 2012-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 DEL A ALLMÄN INFORMATION OM UNG

Läs mer

Regeringens skrivelse 2009/10:53

Regeringens skrivelse 2009/10:53 Regeringens skrivelse 2009/10:53 En strategi för ungdomspolitiken Skr. 2009/10:53 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 oktober 2009 Maud Olofsson Nyamko Sabuni (Integrations-

Läs mer

En grön vision för ett socialt Europa

En grön vision för ett socialt Europa En grön vision för ett socialt Europa Att skapa förutsättningar Den gröna visionen: ett sammanhållet samhälle som är öppet för alla De europeiska gröna står för ett Europa som garanterar alla medborgare

Läs mer

En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning

En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning Q-Placements Handbok En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning Introduktion Fördelar med en Europeisk dimension Behovet av Europeisk praktik Definition

Läs mer

Bank- och. finanstjänster. En välfungerande gemensam marknad för. finanstjänster. bidrar till ekonomisk välgång, stabilitet och tillväxt

Bank- och. finanstjänster. En välfungerande gemensam marknad för. finanstjänster. bidrar till ekonomisk välgång, stabilitet och tillväxt INSYN I EU POLITIKEN En välfungerande gemensam marknad för finanstjänster bidrar till ekonomisk välgång, stabilitet och tillväxt Bank- och finanstjänster Åtgärder inom finanssektorn som omfattar hela EU

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Easi. Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik. Ett socialt Europa

Easi. Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik. Ett socialt Europa Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik Ett socialt Europa Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik Europeiska kommissionen Generaldirektoratet

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Slutrapport 2011-09-30 Lisa Fröbel Hannele Johansson SERUS Ek. För. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Del 1 Bakgrund...5 Följeutvärdering

Läs mer

Utbildning riktlinjer för yrkesutbildning leverantörer, arbetsgivare och arbetstagare inom hållbara ITfunktioner

Utbildning riktlinjer för yrkesutbildning leverantörer, arbetsgivare och arbetstagare inom hållbara ITfunktioner Utbildning riktlinjer för yrkesutbildning leverantörer, arbetsgivare och arbetstagare inom hållbara ITfunktioner Detta projekt har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. Denna publikation

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

EU-MEDBORGARNAS AGENDA

EU-MEDBORGARNAS AGENDA EU-MEDBORGARNAS AGENDA Européerna säger sin mening Rättsliga frågor Innehåll 02 EU-MEDBORGARNAS AGENDA 04 DET OFFENTLIGA SAMRÅDET OM EU-MEDBORGARSKAPET 05 Vem deltog? 07 Fri rörlighet i EU 11 Medborgare

Läs mer

Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications

Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för kommunikation Publikationer 1049 Bryssel BELGIEN

Läs mer

INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM. Vuxenutbildning

INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM. Vuxenutbildning INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM Vuxenutbildning Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION

Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION Jag har lärt mig att tänka på att alla inte har samma förutsättningar som vi i Sverige och att man ska ta vara på sina möjligheter. Man tjänar ingenting på att

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.10.2001 KOM(2001) 565 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Utkast till

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer