Protokoll. Tid Torsdagen den 13 november 2008, kl Plats Ribbingsgatan 1, sammanträdesrum Jätten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Tid Torsdagen den 13 november 2008, kl 09.00-12.30. Plats Ribbingsgatan 1, sammanträdesrum Jätten"

Transkript

1 Tid Torsdagen den 13 november 2008, kl Plats Ribbingsgatan 1, sammanträdesrum Jätten Närvarande ledamöter: Elisabeth Sundström (M) ordförande Maria Magnusson (FP) 1:e vice ordförande ej Torgny Larsson (S) 2:e vice ordförande Nedim Karic (M) Kerstin Fjärrfors (KD) Marianne Ahlstrand (C) Jocke Collgård (MP) Elvy Wennerström (S) Lars-Göran Hallenius (S) Kristina Hallblom (S) Susanna Jakobsson (V) Tjänstgörande ersättare: Marika Westerberg (FP) ersätter Maria Magnusson (FP) under Närvarande ersättare: Rolf Ekholm (FP) Barbro Matsman (KD) Evariste Nkurikiye (S) Anna Rosmark (S) Leif Ornell (V) Närvarande tjänstemän Marianne Strandberg, tf enhetschef 274 Inger Strandberg, socialsekreterare 275 Karin Westmark, gruppledare 275 Ulrika Ringström, socialsekreterare 276, 278 Birgitta Liljegren, socialsekreterare 277 Sofia Malmstedt, socialsekreterare 279, 280 Karin Lusth, ekonom Urban Svensson, bitr enhetschef 288 Kristina Forsgren, administrativ samordnare 288 Dick Grandin, enhetschef 289 Helene Lindström, projektledare 290 Erik Nilsson, säkerhetsansvarig 291 Mikael Ramnerö, enhetschef 292 Jim Holmblad, enhetschef 299 Jan Valentin, föreståndare 299 Kenneth Blomberg, gruppledare 299 Åsa Thalin, bitr gruppledare 299 Naemi Andersson, föreståndare 299 Peter Ottosson- Lundmark, bitr föreståndare 299 1

2 Justerare Susanna Jakobsson (V) Ersättare Elvy Wennerström (S) Sekreterare Harriett Henriksson 271 Val av justerare Susanna Jakobsson (V) utses som justerare med Elvy Wennerström (S) som ersättare. Justering sker den 18 november kl Anmälan om jäv Ingen anmälan om jäv finns. 273 Anmälan om ändringar och tillägg till ärendelistan 1. Omedelbar justering angående ansökan om BBIC 2. Omedelbart omhändertagande enligt 6 LVU. * Ovanstående punkter läggs till ärendelistan. Sekretess Handlingsplan för stöd till unga föräldrar Diarienummer: Handläggare: Jim Holmblad Enhetschef Jim Holmblad har på uppdrag av Socialnämnd väster sammanställt en handlingsplan för hur stödet till unga föräldrar kan förbättras. sunderlag Unga föräldrar - handlingsplan

3 * Socialnämnd väster antar den föreliggande handlingsplanen för unga föräldrar i behov av stöd, daterad Avskrivning av osäkra fordringar 2007 Handläggare: Lena Boholm Diarienummer: Enligt redovisningsriktlinjerna för att uppnå god redovisningssed för kommunens bokföring får inte kundfordringar omfatta poster som är äldre än ett år om inte regelbundna avbetalningar görs. Behovet av bokföringsmässiga avskrivningar uppgår sammanlagt till kr. sunderlag Sammanställning över utestående fordringar med förfallodatum tidigare än * Socialnämnd väster beslutar om en bokföringsmässig avskrivning av kundfordringar med sammanlagt kr för Ramrevidering 2008 för Socialnämnd väster Handläggare: Karin Lusth Diarienummer: Kommunstyrelsen beslutade i oktober om ramförändring för Socialnämnd väster, vilket innebär en ramreducering med tkr enligt bilaga. Ramreduceringen är en effekt av FRAMprojektet. sunderlag Skrivelse från ekonom Karin Lusth

4 * Socialnämnd väster tar informationen om revidering av budgetram 2008 till protokollet. 284 Ekonomisk uppföljning för oktober månad. Handläggare: Karin Lusth Diarienummer: Ekonom Karin Lusth redogör för det aktuella ekonomiska läget. Under oktober har tkr betalats ut i ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning. Jämfört med oktober 2007 har antalet hushåll ökat med 64 hushåll. Prognosen för Socialnämnd väster totalt visar på ett underskott med tkr. För Socialkontor väster är det beräknade underskottet tkr och för Försörjningsstöd väster tkr. Övriga enheter förväntas ge ett visst överskott. sunderlag Månadsuppföljning Försörjningsstöd väster oktober Resultatuppföljning oktober Uppföljning av nämndens verksamhetsplan för 2008 Handläggare: Karin Lusth, Laila Johansson I samband med Socialnämnd västers beslut om budget och verksamhetsplan 2008 formulerades ett antal uppdrag till förvaltningen. Uppföljning görs av uppdragen. 4

5 286 Socialnämnd västers budget och verksamhetsplan för 2009 Handläggare: Laila Johansson Ekonom Karin Lusth informerar om tidsplan för budgetarbetet och genomgång av mallen för budget om budgeten kommer att tas på nämnden i januari. 287 Rapportering av icke verkställda beslut kvartal 3 Handläggare: Torhild Johansson Diarienummer: Socialtjänsten har skyldighet att rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL, som inte verkställts inom tre månade till länsstyrelsen. sunderlag 1. Sammanställning av icke verkställda beslut inom Socialförvaltning väster kvartal 3 2. Sammanställning av icke-verkställda beslut totalt i kommunen för 2008 kvartal 3 5

6 288 Information om tjänstegarantier och tillgänglighetsgaranti. Lägesbeskrivning Handläggare: Urban Svensson, Kristina Forsgren Biträdande enhetschef Urban Svensson och administrativ samordnare Kristina Forsgren ger en lägesbeskrivning om tjänstegarantier och tillgänglighetsgaranti för socialtjänsten. 289 Aktuell information om EFFA Handläggare: Dick Grandin Enhetschef Dick Grandin informerar om vad som är aktuellt inom Enheten för förebyggande arbete. Familjecentralerna fungerar bra och har flera olika aktiviteter. I Varberga kommer familjecentralen att flytta in på övervåningen ovanför vårdcentralen. De har tills vidare sin verksamhet i Varbergagården. Familjecentralen i Baronbacken har infört en kväll i veckan bara för vuxna. Även i Oxhagen har man öppet en kväll i veckan, men då kan även barnen vara med. Samtliga familjecentraler är mycket välbesökta. Den andra stora delen av enhetens arbete är föräldrautbildning. En ny utbildning, kallad Barnen i våra hjärtan ges i samband med SFIutbildningen. Man har även startat en föräldrautbildning som riktar sig till pappor. Hittills har nio pappor anmält sig. Det finns vissa riktlinjer från Socialstyrelsen för vad som ska kallas familjecentraler. Bland annat ska socialtjänsten och barnavårdscentralen vara samlokaliserade. Det finns också en familjecentralsförening. 6

7 290 Ansökan om ordinarie BBIC- licens Handläggare: Helene Lindström, Birgitta Rasmusson Diarienummer: BBIC (Barns behov i centrum) är ett enhetligt system för handläggning och dokumentation i utredning, planering och uppföljning. Sedan maj 2006 pågår i Örebro kommun implementering av BBIC. Örebro kommun har beviljats licens för BBIC under en prövotid. Avsikten är nu att ansöka om ordinarie licens. sunderlag Ansökan om licens för BBIC. 1 Socialnämnd väster ansöker hos Socialstyrelsen om ordinarie licens för BBIC. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 291 Risk- och sårbarhetsanalys Örebro kommun Handläggare: Erik Nilsson Diarienummer: Stadskansliet har tagit fram en risk- och sårbarhetsanalys för Örebro kommun. Enhetschefen på Stadskansli säkerhet Erik Nilsson informerar nämnden om vad man bör tänka på med anledning av resultatet av analysen. sunderlag 7

8 Risk- och sårbarhetsanalys upprättad av Erik Nilsson och David Sundberg. Socialnämnd väster beslutar * Informationen om risk- och sårbarhetsanalysen tas till protokollet. 292 Översyn av Vuxenenhetens boendekedja Handläggare: Tina Mathsson, Mikael Ramnerö För att skapa underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet gällande vuxenenhetens stödboenden har Tina Mathsson, haft i uppdrag att leda en översyn av boendekedjan utifrån bestämda frågeställningar samt föreslå förbättringar. sunderlag Översyn av Vuxenenhetens boendekedja. 293 Frivilligorganisationen Verdandi ansöker hos socialnämnderna i Örebro om driftbidrag Diarienummer: Handläggare: Laila Johansson Frivilligorganisationen Verdandi ansöker hos socialnämnderna i Örebro om driftbidrag med sammanlagt 120 tkr att användas till en sysselsättningsgrupp för 8 personer. Frågan hänvisas till Programnämnd Social välfärd för att behandlas i den översyn som görs av avtalen med föreningarna 8

9 * Verdandis ansökan om driftsbidrag hänvisas till programnämnd Social välfärd. 294 Redovisning från ledamöter som deltagit i kurser och konferenser Skriftlig redovisning från Khat, Barbro Matsman, Marika Westerberg och Joakim Collgård har varit på en föreläsning om missbruk at Khat. Barbro Matsman har skrivit en sammanfattning som delgetts nämnden. Torgny Larsson informerar om att han deltog i ett möte på Kulturarenan i Vivalla, som anordnades efter ungdomsbråket på Rudbecksskolan. Det var ett mycket bra möte. 295 Information från ordförande Ordförande Elisabeth Sundström påminner om heldagskonferensen den 8 december. * Socialnämnd väster tar informationen till protokollet 296 Inkomna handlingar Följande inkomna handlingar anmäls: Programnämnd Social välfärd: Kallelse , protokollsutdrag , 106. Kommunfullmäktige: Protokollsutdrag Tillståndsutskottet: Protokoll

10 Övrigt: Vad kostar verksamheten i din kommun - Bokslut 2007, Minnesanteckningar från BuS-gruppen, Verksamhetsplan för samordning kring Barn och unga med sammansatt problematik, Sambaprojektet 297 Ordförande anmäler delegationsbeslut Delegationsbeslut från Socialkontor väster, Försörjningsstöd, Familjerätten och Sociala utskottet anmäls. 298 Anmälan av ordförandebeslut enligt 6 och 11 LVU samt 13 LVM Ordförandebeslut inkomna sedan föregående sammanträde anmäls. * Socialnämnd väster tar anmälan av ordförandebeslut till protokollet. 10

11 299 Information från Ungdom- och familjeenheten om Suttarboda, Multigruppen, OT-gruppen, Tjejbo och Kollbo. Jan Vallentin informerar om Suttarboda. Tidigare hette det Suttarboda akut- och utredningshem, och personalen var indelade i två arbetslag. Verksamheten är nu förändrad så att all personal arbetar med både utredning och behandling. Suttarbodas målgrupp är ungdomar år, som är placerade enligt SoL eller LVU. Det kan dels vara en akutplacering och dels en insats under myndighetens pågående utredning. Naimi Andersson och Peter Ottoson Lundmark informerar om OTgruppen.. OT-gruppen är en dygnetruntverksamhet, med miljö- och individualterapi, slusslägenheter samt efterkontakt (eftervård), beläget i bostadsområdet Varberga.. Målgruppen är ungdomar mellan16 och 19 år Kenneth Blomberg och Åsa Thalin informerar om Ungdom- och familjeenhetens ungdomsboenden. Multigruppen startade 2007 och arbetar med vård, träning och boende för ungdomar i åldrarna år som kan ha problem med droger, ilska, familjekonflikter, skolan eller kriminalitet. Arbetsmetoden innebär att man arbetar med hela ungdomens livsområden. Målet är att ungdomen ska hitta nya sätt att klara av olika situationer i livet. Ett annat viktigt mål är att ge familjen det stöd som behövs för att de ska kunna ge ett gott stöd till sin ungdom. En annan form av ungdomsboenden är Kollbo och Tjejbo, som är stödboenden. Att en ungdom beviljas plats i ett boende kan bero på missbruksproblem, självdestruktivitet, relationsproblem, m.m. Ungdomarna (15-19 år) måste ha någon form av daglig sysselsättning. När ungdomarna har visat att de klarar ett eget boende kan de flytta till en s k slusslägenhet, för att så småningom kunna få ett eget lägenhetskontrakt. Vid protokollet Harriett Henriksson, sekreterare Justerat den 18 november

12 Elisabeth Sundström (M), ordförande Susanna Jakobsson (V), justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 19 november

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 januari 2010, kl 9.00-12.00. Plats: Ribbingsgatan 1, Jätten.

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 januari 2010, kl 9.00-12.00. Plats: Ribbingsgatan 1, Jätten. Tid: Torsdagen den 14 januari 2010, kl 9.00-12.00 Plats: Ribbingsgatan 1, Jätten. Närvarande ledamöter Elisabeth Sundström (M) ordförande Birgitta Lindahl (FP) 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S) 2:e

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 1(22) Plats och tid Sessionssalen Nämndhuset kl. 08.15-09.47, 10.05-11.40, 13.15-14.40 Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 Beslutande Ledamöter Susanne Forsberg (S), ordförande Krister Fagerström

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 216/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-06-13 Klockan: 9.00 12.15 Plats: Naturens hus Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Anders Karlsson (S) Pia

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 530/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-12-11 Klockan: 9.00 11.35 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Pia Rehnberg (S) Junuz Sabljic (S) Mirja

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20.

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Ann-Britt Ekh (S), tjänstgörande ersättare för Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Per Gunnar

Läs mer

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 2014-05-20 Plats och tid Socialkontoret, kl.15.00-17.15 ajournering kl.16.30-16.35 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Robin Gustavsson (KD) ordförande

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Socialnämnden 2014-04-09 1 (25) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00. Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9

Protokoll. Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00. Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00 Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Närvarande ledamöter Maria Magnusson (FP), ordf Åsa Thor-Gustafsson (C), 1:e vice ordf, jäv 155,156

Läs mer

Mats Martinsson, tf förvaltningschef IFO Moa Blom, nämndsekreterare Hans Österman, avdelningschef barn, familj & vuxna

Mats Martinsson, tf förvaltningschef IFO Moa Blom, nämndsekreterare Hans Österman, avdelningschef barn, familj & vuxna 2014-04-15 1(18) Plats och tid Oden, Parkg 6, Alvesta 15 april 2014 Justerade paragrafer 13 ande Jimmy Hammarström (AA), ordf. Siv Wittengård (M) Allan Hellberg (M) Kauko Antbacke (KD) Stig Jakobsson (FP)

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 441/2013 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2013-10-17 Klockan: 9.00 11.30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Emil

Läs mer

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta HÅBO Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

Ordförande. Sekreterare

Ordförande. Sekreterare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20:10 131-149 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Karin

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.00 16.55 Ajournering 14.25 14.45 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (30) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

PROTOKOLL. Bengt Åke Jackas. Datum Omsorgsnämnden 2014-02-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:45-16:35.

PROTOKOLL. Bengt Åke Jackas. Datum Omsorgsnämnden 2014-02-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:45-16:35. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:45-16:35 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Peter Engdahl (S) Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel (SRD) Ove Schönning

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

Socialnämnden Protokoll 2014-11-12

Socialnämnden Protokoll 2014-11-12 Socialnämnden 204--2 Tid och plats 204--2, Åsasalen, 3:00 4.50 Tjänstgörande Ledamöter Kurt Persson (KD), ordförande Karina Eliasson (S), vice ordförande Yvonne Takvam (KD) Eva Madestam (KD) Rolf Lygård

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar

Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar 2010-04-20 70 67-80 Tid 14.00-15.00 Plats Beslutande Närvarande ersättare Närvarande tjänstemän Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar Christina Magnusson (S) Karl-Gustav Kyrk (KD) Nasim

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer