Ekonomi Utbildning för politiker Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomi Utbildning för politiker 2015-03-03 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen"

Transkript

1 Ekonomi Utbildning för politiker Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

2 Upplägg Allmänt om kommunens ekonomi Intäkter och kostnader Tillgångar och skulder Ekonomiska kretsloppet Styrning av ekonomistyrningen Befogenheter Fakturor

3 Allmänt om kommunens ekonomi

4 Omfattningen av den kommunala servicen elever i förskola elever i förskoleklass, grund- och särskola barn inskrivna på fritids elever i gymnasiet hemtjänsttimmar 620 äldreboende platser 133 som bor i gruppbostad hushåll med ekonomiskt bistånd renhållningsabonnenter vatten- och avloppsabonnenter Källa: Kommunens Årsredovisning 2013

5 Hur får kommunen in pengar? Skatter Kommunalskatten 21,48 öre per krona Statsbidrag Generella statsbidrag - centralt Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Fastighetsavgiften Riktade statsbidrag till verksamheterna Taxor och avgifter Vatten/Avlopp Renhållning Barnomsorg Äldreomsorg Miljö Övrigt Försäljningsintäkter Hyresintäkter Räntor

6 Skatteintäkter Skattesats till kommunen 21,48 Invånare 1 november Genomsnittlig skattekraft kr/inv 1 ny invånare = kr 700 nya invånare = 29 mnkr

7 Fördelning av kommunalskatten Totalt 32,25 Landsting 10,77 Kommun 21,48

8 Kan vi lita på skatteprognoserna? 0,1 % missbedömd skatteunderlagsprognos = 38 kr/invånare ~ 2 mnkr

9 Hur får kommunen in pengar? Skatter Kommunalskatten 21,48 öre per krona Statsbidrag Generella statsbidrag - centralt Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Fastighetsavgiften Riktade statsbidrag till verksamheterna Taxor och avgifter Vatten/Avlopp Renhållning Barnomsorg Äldreomsorg Miljö Övrigt Försäljningsintäkter Hyresintäkter Räntor

10 Generella statsbidrag Utfall 2015, mnkr Inkomstutjämning 363 Kostnadsutjämning 7 Strukturbidrag 6 Införandebidrag 4 Regleringsbidrag/avgift -2 LSS-bidrag/avgift -15 Fastighetsavgift 90 Summa 453

11 Inkomstutjämning Varför då? Alla medborgare ska garanteras en likvärdig välfärd oavsett var i landet de bor Utjämningssystemet en förutsättning för långtgående kommunalt självstyre.

12 Hur skulle det vara utan inkomstutjämning? Skatteintäkt vid en genomsnittlig skattesats på 20,59 % Kommun Kr/inv Årjäng Danderyd Riket Nyköping

13 Inkomstutjämning Utjämnar för olikheter i kommunernas skatteunderlag Alla kommuner garanteras 115 % av medelskattekraften Påverkas inte av om vi gör skattehöjningar/sänkningar i den egna kommunen De flesta kommuner erhåller bidrag från systemet Staten skjuter till pengar till systemet

14 Skatteintäkt och inkomstutjämning Inkomstutjämning Skatteintäkt Summa 150 Marginalintäkt, tkr Invånarens inkomst, tkr

15 Skatteintäkter + Inkomstutjämning Skattesats till kommunen 21,48 Genomsnittlig skattekraft kr/inv Skatt Inkomstutj Summa 1 invånare kr kr kr 700 invånare 29 mnkr 5 mnkr 34 mnkr

16 Kostnadsutjämningen Utjämnar för skillnader i kommunens demografiska förutsättningar Ska inte kompensera för skillnader i servicenivå, kvalitet, avgiftssättning och effektivitet. Ska baseras på mätbara och för kommuner och landsting opåverkbara faktorer som mäter strukturella kostnadsskillnader. Omfattar främst obligatoriska verksamheter med särskilt fokus på kärnverksamheterna, dvs. skola, vård och omsorg för kommunerna och hälso- och sjukvård för landstingen, samt kollektivtrafik.

17 Kostnadsutjämning - utjämnar för olikheter i demografin Medelkostnader efter ålder

18 Kostnadsutjämning, forts Utifrån strukturella förutsättningar beräknas en standardkostnad för kommunen för olika kostnadsområden (delmodeller) Summan av standardkostnaderna i de olika delmodellerna = Kommunens strukturkostnad Kommunens strukturkostnad jämförs med den genomsnittliga för riket. Mellanskillnaden blir antingen ett bidrag till kommunen eller en avgift att betala. Inget statligt tillskott

19 Hur får kommunen in pengar? Skatter Kommunalskatten 21,48 öre per krona Statsbidrag Generella statsbidrag - centralt Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Fastighetsavgiften Riktade statsbidrag till verksamheterna Taxor och avgifter Vatten/Avlopp Renhållning Barnomsorg Äldreomsorg Miljö Övrigt Försäljningsintäkter Hyresintäkter Räntor

20 Kommunens intäkter Mdkr 3,5 Totalt ca 3,3 miljarder 3,0 2,5 2,0 Skatteintäkter 1,5 1,0 0,5 Taxor och avgifter Bidrag 0,

21 Kommunens kostnader

22 Genomsnittlig kostnad i Nyköping (Riket) 1 inskrivet barn i förskola ( ) 1 elev i grundskola (94 400) 1 inskrivet barn i fritidshem (30 415) 1 elev i gymnasieskolan ( ) 1 plats på äldreboende ( ) 1 brukare med hemtjänst ( ) 1 socialbidragshushåll (46 673) Källa:

23 Vad kostar verksamheterna? - fördelning av kostnader mellan nämnderna i Budget 2015

24 Resursfördelning

25 Vad är det som kostar? - fördelning på olika kostnader ,5 Mdkr Totalt 3,3 miljarder 3,0 2,5 2,0 Personal 1,5 Bidrag 1,0 Köp av verksamhet Lokaler 0,5 0, Övrigt Avskrivningar

26 Tillgångar och skulder

27 Kommunens balansräkning Källa: Kommunens Årsredovisning 2013

28 Skulder och eget kapital,

29 Skulder och eget kapital med pensionsförpliktelsen

30 Investeringar enligt KS budgetförslag Bokslut 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Nya investeringar 283,9 206,9 219,8 Pågående projekt/ tidigare beslutad budgetram 694,6 838,0 215,6 65,6 SUMMA INVESTERINGAR 278,0 694, ,9 422,5 285,4

31 Balansbudget enligt KS budgetförslag Mnkr Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan Plan TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1 843, , , , ,9 Bidrag till statlig infrastruktur 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 Omsättningstillgångar 1 082,4 780,0 874,4 794,3 724,7 SUMMA TILLGÅNGAR 2 982, , , , ,6 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER Eget kapital 1 389, , , , ,5 Avsättningar 189,8 195,8 217,0 220,2 231,3 Långfristiga skulder 694, , , , ,3 Kortfristiga skulder 709,4 513,8 709,4 709,4 709,4 Summa skulder 1 403, , , , ,7 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER 2 982, , , , ,5

32 Skulder och eget kapital med pensionsförpliktelsen enligt KS budgetförslag , , Eget kapital exkl pensförpliktelse Skulder o avsättningar Pensionsförpliktelse

33 Ekonomiska kretsloppet = planering och uppföljning

34 Strategisk ekonomi- och verksamhetsstyrning Utgångspunkter Gemensam bild av befintliga verksamheter och medborgarnas behov utifrån -demografiska förändringar -identifierade förbättringsområden -omvärldsförändringar -politiska viljeyttringar Utvärdering/Analys Bokslut Omvärldsanalys Utredningar Revisionsrapporter Jämförande nyckeltal Identifierade förbättringsområden APT Planering Vision, Mål Budget Tjänstegarantier Policys, Riktlinjer, Rutiner Verksamhetsplaner APT Uppföljning Månadsuppföljning, Delårsbokslut Internkontroll Synpunkten Brukarundersökningar Medborgarundersökningar HRI-mätningar, APT

35 Vad händer ekonomiåret 2015? Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Bokslut 2014 Jan- 16 Analy s Verksamhetsberättelser Bokslutsdag Beslut i KS Beslut i KF Uppföljning 2015 Feb Apr Juni Delårsbokslut Okt Nov Budget 2016 Analy s Bokslutsdag Budge tanvis - ningar Om världs -dag Budge tarbet e i nämn der och styrels er Beslut om budgetunderla g i nämnd erna Beslut om KFbudget en i KS Beslut om KFbudget en i KF Internbudget och IÖK Beslut i KS om produktionens internbudget

36 Årsredovisning Årets sista uppföljning Förvaltningsberättelse Verksamhetsberättelser Personalbokslut Miljöbokslut Resultat- o balansräkningar Finansieringsanalys Sammanställd redovisning för koncernen (kommunen + kommunala bolag)

37 Vad händer ekonomiåret 2015? Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Bokslut 2014 Jan- 16 Analy s Verksamhetsberättelser Bokslutsdag Beslut i KS Beslut i KF Uppföljning 2015 Feb Apr Juni Delårsbokslut Okt Nov Budget 2016 Analy s Bokslutsdag Budge tanvis - ningar Om världs -dag Budge tarbet e i nämn der och styrels er Beslut om budgetunderla g i nämnd erna Beslut om KFbudget en i KS Beslut om KFbudget en i KF Internbudget och IÖK Beslut i KS om produktionens internbudget

38 Budget på olika nivåer Dokument Vem Vad När Nämndernas internbudgetar Produktionens internbudgetar Detaljbudget Kommunstyrelsen Beslut om ramar April Nämnderna Förslag Juni Kommunstyrelsen Beslut September Kommunfullmäktige Beslut Oktober Nämnderna Beslut November Nämnderna Avtal November Produktionen Avtal November Produktionen Förslag November Kommunstyrelsen Beslut Januari Nämnder och produktion Registrer as i BPA Fullmäktigebudgeten Internöverenskommelse April- December Verksamhetsplan Verksamhetschef Beslut December---?

39 Vad styr ekonomistyrningen?

40 Lagstiftning Kommunallagen (KL) Lagen om kommunal redovisning (KRL)

41 Kommunallagen 8:e kapitel reglerar ek. förvaltningen ekonomisk förvaltning 1-3 budgetens innehåll och budgetprocessen 4-12 förbud mot pantsättning 13 räkenskaper och redovisning 14-20

42 Lagen om kommunal redovisning Innehåller 9 kapitel - Kap 1 Inledande bestämmelser - Kap 2 Bokföring - Kap 3 Årsredovisning - Kap 4 Förvaltningsberättelse - Kap 5 Resultat- och balansräkning - Kap 6 Värdering - Kap 7 Finansieringsanalys - Kap 8 Sammanställd redovisning - Kap 9 Delårsrapporter

43 Intern styrning och budgetregler Beställar-utförar-modellen Nämnderna - VAD Produktionen HUR KS produktionsstyrelse med personalansvar Rambudget Målstyrning Budgetprocessen Policy för god ekonomisk hushållning Internkontroll

44 Policy för god ekonomisk hushållning Indikator Förväntat resultat Antal invånare Ska öka Årets resultat enligt resultaträkningen Ska vara 2 % eller minst i förhållande till skatteintäkter och inflationsökningen av de materiella generella statsbidrag, % anläggningstillgångarna Eget kapital inkl ansvarsförbindelsen Ska vara positivt i % av balansomslutningen (soliditet) Differens mellan delårsprognos och Ska uppgå till högst 0,5 % årsbokslut i % av omsättningen Självfinansieringsgrad för Ska från och med 2017 vara 100 % investeringar, %. Långfristiga lån Ska amorteras från och med 2017

45 Intern kontroll Reglemente för Internkontroll - antogs av KS finns i Ekonomihandboken Syfte: Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar Säkerställa att lagar, bestämmelser, överenskommelser efterlevs Säkra en rättvisande redovisning och information av verksamheten Minimera risker, säkra system och rutiner

46 Befogenheter

47 Vem har befogenheter? att fatta beslut? Kommunala beslut enligt delegationsordning KS Nämnd Verkställighetsbeslut att skriva under handlingar/avtal? att attestera ekonomiska transaktioner? Attestreglemente

48 Beslutsrätt Kommunstyrelsen och nämnder - delegerar sin beslutsrätt Delegationsordning Beslut i KS , revideras löpande Finns på IN: Politisk organisation/kommunstyrelsen/reglemente Uppdelad efter ärende/beslutsområde Observera! Anskaffningsbeslut vara/tjänst max 2,5 BB (ca kr) = verkställighet, om det ryms i budget över 2,5 BB = delegationsbeslut, divisionschef eller motsv får besluta Investering om anskaffningsvärdet mer än kr och ska användas mer än 3 år Leasingavtal bilar Divisionschef tekniska divisionen (hanterar fordonsadministration) Leasingavtal - övrigt Upphandlingschef och ekonomichef fattar beslut Hyresavtal Fastighetschef fattar beslut Beslut fattade på delegation ska anmälas till den som delegerat.

49 Rätt att skriva under handlingar Bemyndigande att underteckna handlingar m.m. (firmatecknare) Beslut i KS löpande Urban Granström, Malin Hagerström, Anna af Sillén eller Jonas Hultberg i förening med någon av cheferna i ledningslaget Lönechefen Upphandlingschefen Förhandlingschefen eller Kommunjuristen beträffande respektive funktion Finns också särskilt beslut om vilka som får underteckna checkar mm

50 Attesträtt - rätten att godkänna ekonomiska transaktioner Attestreglemente beslutat i KS Olika sorters attester Granskningsattest Beslutsattest Mottagningsattest Behörighetsattest

51 Fakturor

52 Fakturaadress Nyköpings kommun Fakturaskanning Box Nyköping Ange NK-nummer! Anges när varan/tjänsten beställs NKXXXX (XXX oftast samma som ansvarskod)

Årsplan och budget 2016

Årsplan och budget 2016 Årsplan och budget 2016 Plan 2017-2018 Kommunfullmäktige Revision Valnämnd Bildningsnämnd Bildningsförvaltning Bygg- och miljönämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Teknisk nämnd Samhällsbyggnadsförvaltning

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN Budget- och måldokument BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 KS-au 2015-06-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Kommunens målstruktur... 4 Kommunens mål och prioriteringar...

Läs mer

Långsiktig ekonomisk analys Lunds kommun 2013-2028 2015-03-31

Långsiktig ekonomisk analys Lunds kommun 2013-2028 2015-03-31 Långsiktig ekonomisk analys 2013-2028 2015-03-31 Innehåll DEL I BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Uppdrag Tillvägagångssätt och metod Samhällsekonomiska förutsättningar Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning

Läs mer

Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser

Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 124 2 Innehåll INLEDNING... 5 EKONOMISKA MÅL 2015-2017... 5 VISION

Läs mer

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168)

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Årsbudget 2006 Verksamhetsplan 2007-2008 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Från stora varvskranen till norra vattentornet En siluett från hamnen med ett ståtligt fartyg intill stora varvskranen,

Läs mer

Den svenska kommunsektorns kreditvärdighet

Den svenska kommunsektorns kreditvärdighet Den svenska kommunsektorns kreditvärdighet 1 Innehållsförteckning INLEDNING... sidan 4 DEN KOMMUNALA SJÄLVSTYRELSEN... sidan 4 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN OCH DESS UPPGIFTER... sidan 5 DEN KOMMUNALA SEKTORNS

Läs mer

Årsbudget 2008. Verksamhetsplan 2009-2010. Fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26 ( 177)

Årsbudget 2008. Verksamhetsplan 2009-2010. Fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26 ( 177) Årsbudget 2008 Verksamhetsplan 2009-2010 Fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26 ( 177) Foto: Strupö 2002 Fotograf: Lars Olofsson Innehållsförteckning OSKARSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 1. Kommunfullmäktiges

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattande beslut... 2 Kommunstyrelsens ordförande... 3 Budgetförslagets innehåll och uppbyggnad... 4 Så styrs Falkenberg... 4 Vision och övergripande mål... 5 Nyckeltal... 14

Läs mer

Årsplan och budget 2014

Årsplan och budget 2014 Årsplan och budget 2014 Plan 2015-2016 Torsås kommun Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Valnämnd Revision Arbetsutskott Personalutskott Kommunchef Förvaltningen för ledning och administration Turism Säkerhet

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget Pajala kommun Årsbudget 2011 Verksamhetsplan 2012-2013 Investeringsbudget SAMMANFATTNING...5 Allmänt...5 Driftverksamhet 2011-2013...5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...6 Omvärldsanalys...6 Regeringens bedömning

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014

Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Januari 2010 2 Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Vad vill vi med en Strategisk plan? Det handlar naturligtvis väldigt

Läs mer

Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012 Ekerö kommun 1

Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012 Ekerö kommun 1 Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 Ekerö kommun 1 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Kommundirektören har ordet... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förutsättningar för kommunal verksamhet...

Läs mer

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda 2 februari 2015 Vem är Magnus Pettersson? Ekonomichef sedan februari 2009 Innan Oxelösund arbetade jag i Gnesta Kommun på samma position

Läs mer

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006 - Kulturens övärld Årsredovisning 2006 0 Innehåll sida Ekerö kommun Kulturens övärld 2 Kommunstyrelsens ordförande kommenterar 3 Kommunchefens kommentar 4 Ekerö kommun 5 Kommunens intressenter och omvärlden

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2013-2015

Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Politisk organisation 1 Förvaltningsorganisation 2 Innehåll Organisation 1 Innehåll 3 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 4 Kommunstyrelsens ordförande har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI. 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1

DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI. 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1 DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekerö kommun och förutsättningar för uppdraget... 3 Ekonomisk utveckling... 6 Måluppfyllelse...

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan

Budget- och verksamhetsplan Budget- och verksamhetsplan 2011-2013 Hjo kommun BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Organisation 1 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Innehåll Organisation 1 Innehåll 2 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 3 Kommunstyrelsens

Läs mer

PLANERINGS- FÖRUTSÄTTNINGAR

PLANERINGS- FÖRUTSÄTTNINGAR PLANERINGS- FÖRUTSÄTTNINGAR Planeringsförutsättningarna är en sammanställning av statistik som ska ge kommunfullmäktige ett underlag för beslut om budget och verksamhetsplanen i det kommunövergripande

Läs mer

Kartläggning. Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland. Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland

Kartläggning. Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland. Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009:11 Kartläggning Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Årsredovisning 2009 Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Sidan 3 av 270 Ärende 1 Sidan 4 av 270 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 270 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria

Läs mer

Årsbudget 2010. Verksamhetsplan 2011-2012. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188)

Årsbudget 2010. Verksamhetsplan 2011-2012. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188) Årsbudget 2010 Verksamhetsplan 2011-2012 Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188) Foto: Gotlandfärjan i Oskarshamns hamn Fotograf: Lars Olofsson OSKARSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017

MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017 MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017 Beslutad av kommunfullmäktige 2014-06-16 Budget 2015 samt ekonomisk flerårsplan 2016-2017 för Mönsterås kommun Inledning Arbetet med budget och ekonomisk flerårsplan

Läs mer

Budget 2010 Plan 2011-2012 Götene kommun

Budget 2010 Plan 2011-2012 Götene kommun 2010 Plan 2011-2012 Götene kommun Antagen av KF 2009-11-23 ens struktur Målgrupp Götene kommuns budget vänder sig till kommunens förtroendevalda och anställda samt externa intressenter i form av kreditgivare,

Läs mer