Detta är Pedersöre Inledning Bokslutets omfattning och innehåll Verksamhetsberättelse... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detta är Pedersöre... 1. 1. Inledning... 6. 2. Bokslutets omfattning och innehåll... 6. 3. Verksamhetsberättelse... 6"

Transkript

1 PEDERSÖRE KOMMUN PEDERSÖREN KUNTA för år 2013 Sida Detta är Pedersöre Inledning ets omfattning och innehåll Verksamhetsberättelse Verksamhet och ekonomi Kommundirektörens översikt Kommunens förvaltning och förändringar i den Den allmänna ekonomiska utvecklingen och utvecklingen inom kommunens område Kommunens personal Redogörelse för hur den interna tillsynen har ordnats Redovisningsperiodens resultatanalys och finansieringen av verksamheten Redovisningsperiodens resultat Verksamhetens finansiering Den finansiella ställningen och förändringen i den Totala inkomster och utgifter Koncernens verksamhet och ekonomi Samfund som ingår i koncernbokslutet Styrning av koncernens verksamhet Väsentliga händelser inom koncernen Redogörelse för hur koncerntillsynen är ordnad Koncernbokslut med nyckeltal Styrelsens förslag till åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat Budgetens förverkligande Uppföljning av målen för verksamheten och ekonomin Centralvalnämnden Revision Allmän förvaltning... 22

2 Ekonomiförvaltning Landsbygdsnämnden Dagvårds- och utbildningsnämnden Social- och hälsovård Tekniska nämnden Brand- och räddningsväsendet Byggnadsnämnden Miljövårdsnämnden Kulturnämnden Idrottsnämnden Budgetjämförelse för investeringsdelen Budgetjämförelse för resultaträkningsdelen Budgetjämförelse för finansieringsdelen skalkyler Resultaträkning Finansieringsanalys Balansräkning Koncernkalkyler Noter Noter angående tillämpade bokslutsprinciper Noter till resultaträkning Noter till balansräkningens aktiva Noter till balansräkningens passiva Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser Noter angående personalen och revisorns arvode Noter angående innehav i andra samfund Noter till koncernbokslutet Personalstatistik ets datering och undertecknande Använda bokföringsböcker Revisorspåteckning Revisionsberättelse...

3 1(131) Detta är Pedersöre Historia Pedersöre kan räkna sig som en av ursprungssocknarna i Österbotten. Hur gammal Pedersöre egentligen är kan ingen med säkerhet säga, men år 1348 nämns sockennamnet Pedersöre, tillsammans med Mustasaari (Korsholm) och Närpes, för första gången i skrifterna. Det österbottniska kustlandet var vid denna tid uppdelat i dessa tre socknar och Pedersöre var då en storsocken som sträckte sig från Vörå i söder ända upp till Kemi i norr. Sedan blev Pedersöre mindre och mindre. Trenden svängde dock år 1977 när kommunerna Esse och Purmo åter sammanfördes med Pedersöre och bildade den "storkommun" som Pedersöre i dag utgör. Geografi Pedersöre kommun kan betecknas som en traditionell jordbruksbygd. År 2013 fanns i kommunen 358 aktiva jordbrukslägenheter, vars totala åkerareal uppgick till ha. Av jordbrukslägenheterna var 25 % mjölkproducenter, medan 24 % idkade någon annan form av husdjursskötsel. 14,2 % av jordbrukslägenheterna är ekogårdar. Av den totala åkerarealen är ha, eller 17 %, ekoodlad. Pedersöre har medvetet satsat på en decentralistisk politik med olika delområden och kommunen består i dag av nitton livskraftiga byar. Närheten till daghem, skola, arbetsplats och service gör att byarna växer - inte avfolkas. Men Pedersöre är också en bit orörd och vacker natur. Kommunens totalareal är 823 km². Av denna areal är 790 km² land och 33 km² vatten. Vattenarealerna består till största delen av talrika insjöar i kommunens östra delar, samt av Esse och Purmo åar som rinner genom kommunen. För såväl kommuninvånarna som turisterna finns här goda möjligheter till fritidsfiske och rekreation. Trafikförbindelser Förbindelserna till och från Pedersöre är ypperliga. Europaväg 8 går tvärsigenom kommunen, likaså järnvägen. Närmaste järnvägsstation för personal- och godstrafik finns i Bennäs. Närmaste flygfält för både linjetrafik, chartertrafik och småplan finns i Kronoby, 25 km från Bennäs och närmaste djuphamn ligger i Jakobstad (Alholmen), 15 km från Bennäs. Avståndet från Pedersöre (räknat från kommunens administrativa centrum Bennäs) till de närliggande städerna är följande: Jakobstad 10 km, Karleby 35 km, Vasa 90 km och Seinäjoki 110 km. Befolkningen Sedan kommunsammanslagningen , då invånarantalet i Pedersöre kommun uppgick till 8 341, har befolkningsökningen i medeltal varit 71 personer per år. Under några år i mitten och slutet av 1990-talet hade Pedersöre kommun en negativ befolkningsutveckling, men under åren uppvisar kommunen på nytt en befolkningsökning uppgick invånarantalet i Pedersöre till personer, vilket skulle innebära en ökning med 30 personer hade 89,8 % av befolkningen svenska som modersmål, 8,8 % finska som modersmål och 1,4 % annat modersmål.

4 2(131) Tabell 1 Befolkningsutveckling (1.1) Tabell 2 Befolkningen i de olika byarna antal pers. antal pers. Bennäs Edsevö Forsby Katternö Kyrkoby/Sandsund Kållby Lepplax Lövö Sundby/Karby Östensö Pedersöre Bäckby Lappfors Ytteresse Överesse Esse Lillby Nederpurmo Överpurmo Purmo Övriga PEDERSÖRE

5 3(131) Åldersstrukturen i kommunen är positiv var 24,0 % (2 620 personer) av befolkningen under 15 år. Denna procentsats överträffas i svenskfinland endast av Larsmo kommun. Samtidigt som andelen barn är stor är andelen 65 år och äldre relativt liten (15,8 % eller personer). Detta betyder att Pedersöre ligger under medeltalet både inom gamla Vasa län och i hela landet. Totalt sett är 84,2 %, eller personer i åldern 0 64 år. Tabell 3 Åldersstrukturen i Pedersöre 1.1 (samt jämförelse med Österbotten och hela landet) 0-14 år år 65 år - Pedersöre ,0 % 60,2 % 15,8 % Pedersöre ,2 % 60,6 % 15,2 % Österbotten ,3 % 62,5 % 20,2 % Österbotten ,3 % 63,0 % 19,7 % Hela landet ,4 % 64,8 % 18,8 % Hela landet ,5 % 65,4 % 18,1 % Befolkningens utbildningsstruktur uppgick den del av befolkningen som fyllt 15 år till personer. Av denna del hade personer avlagt examen på mellannivå och personer avlagt examen på högre nivå. Tabell 4 Utbildningsstrukturen i Pedersöre 1.1 (samt jämförelse med Österbotten och hela landet) Utbildning på mellannivå Utbildning på högre nivå Pedersöre ,1 % 20,4 % Pedersöre ,4 % 20,2 % Österbotten ,0 % 27,0 % Österbotten ,7 % 26,6 % Hela landet ,5 % 28,2 % Hela landet ,2 % 27,8 % Arbetsmarknaden Företagsamheten är typisk för Pedersöre och pedersöreborna. Regionens välfärd har sin grund just i den utbredda företagsamheten och den höga arbetsmoralen. Pedersöre är också känd som den företagsvänliga kommunen. I takt med att arbetsplatserna inom jord- och skogsbruket har minskat, har kommunen på olika sätt försökt hjälpa företagare att etablera sig. Tack vare hantverkartraditioner, yrkesskicklighet och företagaranda har ett mångsidigt näringsliv utvecklats. I slutet av år 2013 uppgick den totala arbetskraften i kommunen till personer. Den sysselsatta befolkningen uppgick till personer och arbetslöshetsprocenten var under året i medeltal 3,5 %.

6 4(131) Tabell 5 Arbetsplatser i kommunen/antalet sysselsatta 2011 Arbetsplatser i kommunen Antalet sysselsatta inom jord- o. skogsbruk 10,1 % - inom industrin 35,7 % - inom handel o. service 53,4 % I Pedersöre var vi under och 1980-talet vana med en mycket låg arbetslöshetsgrad. I genomsnitt saknade 2 2,5 % av den yrkesverksamma befolkningen arbete under dessa årtionden. Den lågkonjunktur som landet råkade in i början av 1990-talet medförde också för Pedersöres del att antalet arbetslösa kraftigt höjdes. I slutet av 90-talet minskade arbetslösheten i kommunen på nytt för att under år 2009 börja öka igen. År 2010 började arbetslösheten på nytt gå ner och antalet arbetslösa var under år 2013 i medeltal 3,5 %. Tabell 6 Arbetslöshetsprocenten i Pedersöre Tabell 7 Sifferuppgifter om Pedersöre Befolkning Invånarantal Invånarantal Ökning pers pers. 26 pers.

7 5(131) Kommunens ekonomi 2013 Inkomstskattesats 20,5 % Skatteinkomster, per invånare /inv. Skuldbördan, per invånare - Pedersöre kommun /inv. - Koncern /inv. Geografi och läge Totalareal 823 km 2 - jordareal 790 km 2 - vattenareal 33 km 2 Administrativt Kommunens administrativa ställning och förbindelser 2013 framgår av nedanstående: Regionförvaltningsverket i västra och inre Finland Västra Finlands militärlän Vasa valkrets Österbottens Tingsrätt Magistraten i Vasa Polisinrättningen i Mellersta Österbotten och Pedersöre Västra Finlands skatteverk, Österbottens skattebyrå Västra Tulldistriktet FPA:s Österbottens försäkringsdistrikt Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral Österbottens lantmäteribyrå Kustens Skogscentral Vasa sjukvårdsdistrikt Österbottens Förbund

8 6(131) för år Inledning Från och med gäller bokföringslagen i tillämpliga delar också kommunsektorn (KomL 68). Bokföringsnämndens kommunsektion ger bindande anvisningar om hur bokföringslagen skall tillämpas. et för år 2013 har uppgjorts med beaktande av stadgandena i bokföringslagen och förordningen samt de anvisningar som bokföringsnämndens kommunsektion gett i syfte att säkerställa att bokslutet ger en riktig och tillräcklig bild av kommunens verksamhet och ekonomi. 2. ets omfattning och innehåll Kommunens bokslut omfattar balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse (KomL 68). En kommun som har bestämmanderätt i en annan bokföringsskyldig skall dessutom uppgöra koncernbokslut som en del av bokslutet. Koncernbokslutet omfattar resultat- och balansräkning samt finansieringsanalys och noter till koncernbokslutet. Finansieringskalkylen utgör en bilaga till bokslutet. I balansboken ingår dessutom övriga bilageuppgifter, förteckning över använda bokföringsböcker, bokslutets underteckning samt bokslutsanteckning. 3. Verksamhetsberättelse 3.1 Verksamhet och ekonomi Kommundirektörens översikt Pedersöre är en fortsatt växande kommun med en rätt långsam men stabil befolkningsökning. Invånarantalet vid utgången av 2013 uppgick till personer. Arbetslösheten i Pedersöre har också under 2013 hållits på en rekordlåg nivå ur ett nationellt perspektiv. I medeltal låg arbetslöshetsprocenten i Pedersöre på 3,5 % under året. Kommunens bokslut för 2013 visar ett överskott på drygt 2,8 miljoner euro, vilket överstiger både budget och resultatprognos för året. Överskottet skapas dels av större skatteintäkter än budgeterat och dels av att kostnaderna är lägre än det budgeterade. Verksamhetskostnaderna ökade med 7,4 %, motsvarande 4,9 miljoner euro. Verksamhetsintäkterna ökade för sin del med 47,8 % eller 5,1 miljoner euro. Den stora ökningen beror på att Pedersöre kommun övertog avbytarservicen och landsbygdsrådgivningen för ett större område. Den sammanlagda skattefinansieringen innehållande skatter och statsandelar ökade med 6,8 % motsvarande 3,8 miljoner euro. Den sammanlagda summan av skatter och statsandelar är 4,67 miljoner euro större än verksamhetens nettokostnader. Årsbidraget uppgår till 4,74 miljoner euro. Kommunens sammanlagda investeringar uppgick under 2013 till 5,5 miljoner euro. Summan är något mindre än budgeterat. De största enskilda investeringarna var tillbyggnaderna av Överesse skola och Kyrkoby daghem, 1,4 respektive 1,0 miljoner euro. Kommunen köpte mark för 0,4 miljoner euro och sålde tomter och fast egendom för 0,3 miljoner. Årsbidraget täcker 86 % av investeringarna och skuldsättningen ökade till 25,5 miljoner eller euro per invånare. Skuldsättningen ökar dock långsammare under 2013 jämfört med de senaste åren. Soliditeten steg marginellt till 49,67 %.

9 7(131) Pedersöre kommuns strategiska generalplansarbete som kommunfullmäktige startade under 2012, har fortgått intensivt under 2013 och involverat beslutsfattare och kommuninvånare. Det strategiska generalplansarbetet ska vara slutfört under år Diskussionen om regeringens kommunstrukturreform samt social- och hälsovårdsreform har fortgått under året. Kommunen har aktivt deltagit i diskussionen samt bevaka sina intressen när det gäller möjligheterna till fortsatt god serviceproduktion för kommuninvånarna i egen kommunalt självständig regi Kommunens förvaltning och förändringar i den Den allmänna ekonomiska utvecklingen och utvecklingen inom kommunens område Bruttonationalprodukten minskade under fjolåret men -1,3 %. Under innevarande år väntas produktionen öka, om än mycket långsamt. Exporten ökade under fjolåret med anspråkslösa 0,4 %. Detta år ökar exporten igen snabbare i takt med att den globala ekonomin normaliseras, men den inhemska efterfrågan förblir svag. Investeringarna minskade i fjol med 4 % och förväntas blir på samma nivå även under Arbetslösheten som under fjolåret översteg 8 % fortsätter därför att öka till uppskattningsvis 8,4 % under pågående år. Inflationen sjönk under 1,5 %, trots de skatteförhöjningar som gjordes, och sjunker ytterligare under detta år. De korta räntorna förblev på en historiskt låg nivå under fjolåret. De långa terminsräntorna nådde sin lägsta nivå under våren för att sen stiga något under slutet av året. Grundräntan sänktes till 0,50 % från och med Underskottet i de offentliga finanserna motsvarade ungefär 2,1 % av BNP under fjolåret. Den offentliga skuldsättningen ökade till 59 % av BNP. År 2014 kommer underskottet i de offentliga finanserna att minska men skuldsättningsgraden fortsätter att öka på grund av den svaga tillväxten. Exporten från Pedersöreområdet har inte minskat på samma sätt som i landet i övrigt och sysselsättningsläget har inte heller påverkats lika mycket av krisen. Många företag i kommunen utökade verksamheten och nyanställde personal. Bostadsbyggandet i kommunen hölls på ungefär samma nivå som året innan. Våningsytan på de bostäder som byggdes ökade med 1 %. Sammanlagt minskade ändå volymen på byggandet med 10 % då speciellt

10 8(131) industrins investeringar avtog. Investeringarna inom pälsdjursbranschen ökade däremot kraftigt, vilket till viss del kompenserade bortfallet. Kommunens egna investeringar minskade visserligen något men uppgick fortsättningsvis till 5,5 miljoner euro. Arbetslösheten i Pedersöre steg till 3,5 % som årsmedeltal. I december hade arbetslöshetprocenten stigit till 4,3 %. Under början av 2014 har arbetslöshet fortsatt att vara låg. Strukturomvandlingen inom jordbruket fortsatte och gårdarnas medelstorlek växte. Antalet aktiva lägenheter minskade med tre. Producentpriserna på spannmål sjönk kraftigt men för mjölk och kött var prisutvecklingen bättre, vilket gynnade investeringarna inom lantbruksnäringen. För pälsdjursbranschen var fjolåret igen ett gott år. Nya bestämmelser om storleken på burar i kombination med goda skinnpriserna ledde till att investeringarna i branschen ökade. Produktionen av kommunala tjänster ökade också under fjolåret. Antal utförda årsverken ökade med 65 (+ 13,6 %). Ökningen beror främst på att kommunen övertog ansvaret för ordnande av avbytarservicen Österbotten och landsbygdsrådgivningen i Kronoby och Nykarleby. Antalet utförda årsverken ökade också inom alla andra sektorer. Bokförda lönekostnaderna uppgick till 21,3 miljoner euro. Antalet innevånare var preliminärt ( ) Kommunens personal Totala antalet anställda uppgick vid årsskiftet till 732 personer. Häri ingår samtliga hel- och deltidsanställda samt vikarier, sysselsättningsanställda och personer med tidsbestämda anställningsförhållanden. Timavlönade lantbruksavbytare och timlärare vid medborgarinstitutet ingår inte i statistiken. Avdelning Kvinnor Män Totalt 2013 Totalt 2012 Hela kommunen Kommunstyrelsen Landsbygdsnämnd 72 Dagvårds- o. utbildningsnämnden Tekniska sektorn Kultur och fritid Redogörelse för hur den interna tillsynen har ordnats Iakttagande av bestämmelser, föreskrifter och beslut På basen av sektorernas verksamhetsberättelser och rapportering under året konstateras att verksamheten har skötts i enlighet med förordningar och bestämmelser. Inga rättelseyrkanden eller anspråk har riktats mot kommunen på den grund att lagstadgade rättigheter skulle ha åsidosatts. Besvär eller rättelseyrkanden på grund av formfel har inte inkommit. Uppnående av målen, tillsyn över användningen av tillgångar, kompetent och tillförlitlig bedömning av lön samhet Måluppfyllelsen har granskats i detalj för respektive budgetanslag. Hälso- och sjukvårdens (Malmskas) kostnader ökade med 0,6 miljoner mera än ordinarie budget skulle ha medgett. Specialsjukvårdens kostnader (Vasa sjukvårdsdistrikt) är däremot 0,4 miljoner euro lägre än budgeterat. Anslagen för äldreomsorg, lokaltjänster, allmän förvaltning och teknisk förvaltning överskreds också. Kostnadsredovisning behöver förbättras och uppföljning av verksamheternas effektivitet systematiseras.

11 9(131) Ordnande av riskhantering Riskerna i verksamheten har kartlagts i början av 2000-talet. Sakförsäkringarna har uppdaterats när förändringar i egendomsmassan skett. Verksamhetsriskerna har granskats i speciella fall. Beträffande egendomsriskerna och verksamhetsriskerna bedöms försäkringsskyddet vara tidsenligt och tillräckligt täckande. En höjning av ansvarsskadeförsäkringens ersättningsbelopp utreds. Kostnader för ordnande av tillfälliga verksamhetsutrymmen, eller sk. följdskador, ingår inte i försäkringsskyddet. Kommunen har ett system för rapportering av inträffande skadefall och nära ögat situationer. Beträffande personriskerna har ingen systematisk riskkartläggning gjorts. Riskerna ökar och utvärderingen försvåras i takt med att verksamhetsomgivningen blir mera komplex. Tillsyn av anskaffningar, överlåtelse och skötsel av tillgångar Kommunen har fastställda anskaffningsdirektiv. Anskaffningsbefogenheterna har reglerats i förvaltningsstadgan samt de delegeringsbeslut som fattats på basen av densamma. Kännedomen om upphandlingslagens bestämmelser behöver förbättras. Märkning och registrering av lösegendom sker inte systematiskt. Avtalsverksamhet Inga större problem har förekommit i samband med verkställigheten av de avtal som kommunen ingått. Tidtabeller för planering och byggande tenderar att vara för strama, vilket leder till tilläggskostnader i form av ändrings- och tilläggsarbeten och kostnader för försening. Förteckning över ingångna avtal har uppgjorts. Bedömning av hur den interna övervakningen är ordnad Ansvaret för ordnande av den interna övervakningen åligger kommunledningen. I praktiken sköts den interna övervakningen av sektor- och enhetschefer. Direktiv för hur den interna övervakningen skall ordnas fastställdes i februari Styrelsen bedömning är att den interna övervakningen, trots brister, fyller kraven för att säkerställa verksamhetens laglighet och effektivitet samt trygga finansiella tillgångar och annan egendom. Största delen av de målsättningar som uppställts av fullmäktige har nåtts, missbruk har inte uppdagats och stora ekonomiska ersättningsanspråk har inte heller har riktats mot kommunen på grund av den verksamhet som bedrivits. 3.3 Redovisningsperiodens resultatanalys och finansieringen av verksamheten Redovisningsperiodens resultat Redovisningsperiodens resultat är ,91 euro. Avskrivningsdifferensen minskar med ,55 euro, motsvarande avskrivningarna på renoveringen och tillbyggnaden av Sursik skola. Räkenskapsperiodens överskott blir därefter ,46 euro.

12 10(131) Resultaträkning (1 000 ) Verksamhetens intäkter Tillverkning för eget bruk Verksamhetens kostnader Verksamhetsbidrag Skatteinkomster Statsandelar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Årsbidrag Avskrivningar och nedskrivningar Räkenskapsperiodens resultat Minskning av avskrivningsdifferens Räkenskapsperiodens över-/underskott Nyckeltal: Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, % 21,99 15,99 Årsbidrag/Avskrivningar, % 244,18 40,71 Årsbidrag, euro/invånare Antal invånare (31.12) Periodens översskott om ,46 euro, överstiger både budgeten och resultatprognosen för året. Överskottet uppstår till hälften på grund av skatteinkomster som överstiger budgeten och till hälften på grund av att lägre kostnader än budgeterat. Verksamhetsintäkterna ökade med 5,1 miljoner euro eller 47,9 %. Ökningens storlek förklaras av att kommunen övertog såväl avbytarservicen som landsbygdsrådgivningen inom ett större område. Samtidigt ökade också verksamhetskostnaderna med 4,9 miljoner euro vilket motsvarar 7,4 %:s ökning. Verksamhetsintäkterna täcker 22,0 % av kostnaderna. Resterande del skall täckas med skatteinkomster och statsandelar. Den sammanlagda skattefinansieringen (skatter + statsandelar) ökade med 3,8 miljoner euro eller 6,8 %. Summan av skatter och statsandelar är 4,67 miljoner euro större än verksamhetens nettokostnader. Ränteintäkter och finansiella intäkter överstigar finansiella kostnaderna med euro och därigenom uppstår ett årsbidrag om euro. Under fjolåret var årsbidraget 244 % av avskrivningarna. Enligt noterna till bokslutet är avvikelsen mellan de genomsnittliga investeringarna och avskrivningarna enligt plan 51 %. Pedersöre kommun är en växande kommun, vilket till viss del förklarar det stora investeringsbehovet. En del av de utrymmen som avskrivs har delfinansierats med statsbidrag, vilket innebär att avskrivningsunderlaget är mindre än vad motsvarande nya utrymmen kostar. De sammanlagda skatteintäkterna överstiger budgeten med 1,4 miljoner euro. Kommunalskatteinkomsterna ökade snabbare än förväntat och översteg budgeten med 0,9 miljoner. Drygt en tredjedel av ökning beror på att redovisningen av kvarskatter har snabbats upp. De kvarskatter som betalades i december redovisades

13 11(131) således till kommunerna redan samma år, vilket höjde kommunalskatteinkomsterna med 0,33 miljoner euro. Kommunens andel av samfundsskatteinkomsterna ökade med 53 % till 2,3 miljoner euro eller 0,4 miljoner mera än budgeterat. Kommunen fick 26,3 miljoner i statsandelar. Beloppet är det samma som föregående år och överensstämmer med budgeterat belopp Verksamhetens finansiering Finansieringsanalys och nyckeltal Kassaflödet i verksamheten (1 000 ) (1 000 ) Årsbidrag Korrektivposter till internt tillförda medel Korrektivpost rättelse till tidigare år Kassaflödet för investeringarnas del Investeringsutgifter Finansieringsandelar för investeringar Försäljningsinkomster av tillgångar bland best. aktiva Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Finansieringens kassaflöde Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen Minskning av utlåning Förändringar i lånestocken Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring av kortfristiga lån Förändringar i eget kapital Övriga förändringar i likviditeten Finansieringens kassaflöde Förändring av likvida medel Likvida medel Likvida medel

14 12(131) Finansieringskalkylens nyckeltal Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år, t euro Intern finansiering av investeringar, % 86,44 13,01 Låneskötselbidrag 1,45 0,38 Kassamedel 31.12, mn euro 8,39 6,37 Kassautbetalningar/år, mn euro 79,0 76,7 Likviditet, kassadagar Sammanlagda investeringarna uppgår till 5,5 miljoner euro, vilket är något mindre än den ursprungliga budgeten för året. De största enskilda investeringarna var tillbyggnaderna av Överesse skola (1,4 milj.) och Kyrkoby daghem (1,0 milj.) samt byggande av daghem/förskola i Lepplax (0,5 milj. euro). Kommunen köpte mark för 0,4 milj. euro och sålde tomter och fast egendom för 0,3 milj. euro. För aktiekapitalhöjning i Fab Bennäs Servicecentrum användes ännu i fjol ett mindre belopp. Kommunen löste några lokaler i Bostads Ab Vallbo. Byggande av kommunalteknik (vägar och avlopp) till olika detaljplaneområden kostade sammanlagt 1,3 milj. euro. Kommunens inkomstfinansiering (årsbidraget) räcker för att finansiera 86 % av investeringarna. Nettokassaflödet av den egentliga verksamheten och investeringarna blir euro. Under de 5 senaste åren är det sammanlagda kassaflödet av verksamheten och investeringarna ändå mellan 12 och 13 miljoner minus. Avkortningen av långfristiga lån uppgår till euro. Kommunen lyfte inga nya långfristiga lån under året, men de kortfristiga lånen steg med 5,0 miljoner euro. Därigenom ökade kassamedlen till 8,4 miljoner euro och likviditeten mätt i antalet kassadagar ökade till 39 dagar. Av de likvida medlen har 5,0 miljoner euro placerats räntebärande. 3.4 Den finansiella ställningen och förändringar i den Balansanalys (1 000 ) (1 000 ) AKTIVA A BESTÅENDE AKTIVA I Immateriella tillgångar Övriga utgifter med lång verkningstid II Materiella tillgångar Mark- och vattenområden Byggnader Fasta konstruktioner och anordningar Maskiner och inventarier Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar III Placeringar Aktier och andelar Övriga lånefordringar B FÖRVALTADE MEDEL Statens uppdrag Donationsfondernas särskilda täckning 0

15 13(131) (1 000 ) (1 000 ) C RÖRLIGA AKTIVA II Fordringar Långfristiga fordringar Kundfordringar Lånefordringar Övriga fordringar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Lånefordringar Övriga fordringar Resultatregleringar III Finansiella värdepapper Övriga värdepapper IV Kassa och bank PASSIVA A EGET KAPITAL I Grundkapital IV Övriga egna fonder V Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder VI Räkenskapsperiodens överskott/underskott B AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER Avskrivningsdifferens D FÖRVALTAT KAPITAL Statens uppdrag Donationsfondernas kapital E FRÄMMANDE KAPITAL I Långfristigt Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter Lån från offentliga samfund Övriga skulder II Kortfristigt Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter Lån från offentliga samfund Erhållna förskott Skulder till leverantörer Övriga skulder Resultatregleringar

16 14(131) Nyckeltal Soliditetsgrad % 49,67 49,62 Relativ skuldsättningsgrad, % 45,73 47,64 Ackumulerat överskott, euro Ackumulerat överskott, euro/invånare Lånestock 31.12, euro Lån, /invånare Lånefordringar 31.12, euro Antal invånare Balansens slutsumma ökade med 6,3 miljoner euro. Tillgångarnas värde ökade på grund av de investeringar som gjordes. De aravalån som kommunen förmedlat betaldes bort under året och saldot per årsskiftet är 0 euro. Summan av de kommunala bostadslån som beviljats från bostadslånefonden var euro. Lånefordringarna på koncernbolag uppgick till 1,9 miljoner euro. Balansgruppen rörliga aktiva ökade med 2,1 miljoner euro främst på grund av att kassamedlen ökade. Sammanlagda skuldsättningen ökade till 25,5 miljoner euro eller euro per invånare. Den relativa skuldsättningsgraden utvisar hur stor andel av driftsintäkterna som skulle behövas för att återbetala det främmande kapitalet. För att betala bort det främmande kapitalet skulle det krävas 46 % av ett års intäkter. Soliditeten som utvisar kommunens förmåga att klara av sina förpliktelser på lång sikt steg marginellt till 49,67 %. 3.5 Totala inkomster och utgifter Kommunens totala inkomster och utgifter 2013 INKOMSTER UTGIFTER Verksamhet Verksamhet Verksamhetsintäkter ,57 Verksamhetskostnader ,50 Skatteinkomster ,06 - Tillverkning för eget bruk ,31 Statsandelar ,00 Räntekostnader ,95 Ränteintäkter ,96 Övriga finansiella kostnader ,78 Övriga finansiella intäkter ,93 Överlåtelseförluster för nyttigheter som hör till bestående aktiva -698,63 Överlåtelsevinster på nyttigheter som hör till bestående aktiva ,14 Investeringar Investeringar Investeringsutgifter ,09 Finansieringsandelar för investeringsutgifter ,00 Finansieringsverksamhet Överlåtelseinkomster av nyttigheter som hör till bestående aktiva ,77 Ökning av utlåning ,00 Finansieringsverksamhet Minskning av långfristiga lån ,68 Minskning av utlåning ,00 Minskning av kortfristiga lån ,00 Ökning av långfristiga lån 0,00 Minskning av eget kapital Ökning av kortfristiga lån ,00 Ökning av eget kapital Totala inkomster sammanlagt ,15 Totala utgifter sammanlagt ,06

17 15(131) 3.6 Koncernens verksamhet och ekonomi Samfund som ingår i koncernbokslutet Koncernen Pedersöre kommun består av 25 olika samfund. I koncernbokslutet har 18 av dessa sammanställts med kommunen. Enligt bokföringsanvisningarna behöver intressesamfund och samägda samfund inte längre ingå i koncernbokslutet. Av noterna till balansräkningen skall dock kommunkoncernens andel av det främmande kapitalet i dessa bolag framgå. Kommunkoncernen Sammanställda Utelämnade Dottersamfund Fastighets- och bostadsaktiebolag 7 0 Bolag som bedriver kommunal affärsverksamhet 2 Föreningar 1 Samkommuner 9 Intressesamfund 5 Samägda samfund 1 Sammanlagt 18 7 Koncernstrukturen presenteras detaljerat i not Styrning av koncernens verksamhet Kommunfullmäktige godkände förslaget till koncerndirektiv i maj Enligt direktivet är det kommunfullmäktige som fastställer ägarpolitiken och godkänner målen för kommunkoncerns verksamhet. Kommunstyrelsen leder kommunkoncernen och svarar för att tillsynen över de olika samfunden är ordnad på behörigt sätt. Kommundirektören ansvarar för den operativa ledningen av kommunkoncernen samt följer upp hur ägarpolicyn fullföljs Väsentliga händelser som gäller koncernen Aktiekapitalet i Fastighets Ab Bennäs Servicecentrum höjdes år 2012 genom en riktad emission till Pedersöre kommun. Under bokslutsåret verkställdes se sista inbetalningarna av förhöjningen. Tack vare aktiekapitalsförhöjningen kunde bolaget förstora de utrymmen som tandkliniken förfogar över. Kommunen utnyttjade sin förköpsrätt och löste in två lokaler i Bostads Ab Vallbo. Beläggningsgarden i Fastighets Ab Storbacken II var otillräcklig och kommunen var tvungen att ge bolaget ett driftsbidrag för att täcka underskottet. Kommunen tillsatte en arbetsgrupp med uppdrag att utarbeta ett förslag till hur kommunens affärsverksamhet kunde samordnas. Arbetsgruppen har valt Bdo Audiator till konsult för utredningsarbetet. Malmska Fastighetes samkommun beslöt inleda planeringen av ett nytt kök. Köket kommer att betjäna både social- och hälsovårdsverkets och staden Jakobstads behov. Pedersöre Värme fortsatte bygga ut fjärrvärmenätet. Nya värmecentraler byggdes i Lepplax och Sandsund Redogörelse för hur koncerntillsynen är ordnad Kommunfullmäktige godkände förslaget till koncerndirektiv i maj Enligt direktivet ansvarar kommundirektören för kommunens del för den operativa ledningen av kommunkoncernen samt följer upp hur ägarpoli-

18 16(131) cyn fullföljs och meddelar kommunstyrelsen de väsentliga händelser och eventuella missförhållanden som han varseblivit. Under året uppdagades inga väsentliga brister i koncerntillsynen. Fastighetsbolagens ekonomi var någorlunda i balans under fjolåret. Fastighets Ab Storbacken II, uppvisar ett positivt resultat tack vare driftsbidrag från kommunen. De affärsdrivande bolagen Pedersöre Värme och Pedersöre Vatten visar positiva resultat. Malmska Fastigheters samkommun visar ett överskott om 0,6 miljoner euro. Vasa Sjukvårdsdistrikt bokförde 1,8 miljoner euro som överskott medan utbildningssamkommunerna visar underskott. Samtliga intressebolagen visar positiva resultat i bokslutet för fjolåret. Centraliserade koncernfunktioner används delvis inom upphandling och försäkringsverksamheten av dottersamfunden och en del intressesamfund. Städning, gårdskarlstjänster, visst fastighetsunderhåll och löneräkning sköts som koncerntjänst till själkostnadspris. Pedersöre Vatten har systematiskt kartlagt, och vidtagit åtgärder för att förebygga risker för kontaminering av hushållsvattnet. Ingen systematiskt riskkartläggning som gäller samtliga koncernsamfund har gjorts Koncernbokslut med nyckeltal Koncernresultaträkning (1 000 ) (1 000 ) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Andel av intressesamfundens vinst Verksamhetsbidrag Skatteinkomster Immateriella rättigheter 2. Övriga utgifter med lång verkningstid Statsandelar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Årsbidrag Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivning enligt plan Nedskrivningar Extraordinära poster Räkenskapsperiodens resultat sposter Minoritetsandelar Räkenskapsperiodens överskott

19 17(131) Koncernresultaträkningens nyckeltal Verksamhetsintäkter/verksamhetskostnader, % 36,43 31,07 Årsbidrag/Avskrivningar % 201,40 75,57 Årsbidrag, euro/invånare Invånarantal Koncernens årsbidrag fördubblade i det närmste till 6,5 miljoner, vilket motsvarar två gånger avskrivningarna. Koncernens resultat är 3,0 miljoner euro. Koncernsamfundens samlade resultat är alltså euro, vilket motsvarar målsättningen. Många ekonomiska nyckeltal påverkas avsevärt av det faktum att kommunen övertog avbytarservicen i Österbotten från och med Avbytarverksamheten finansieras i sin helhet med försäljningsintäkter. Koncernens finansieringsanalys Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag Extraordinära poster Korrektivposter till internt tillförda medel Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter Finansieringsandelar för investeringar Försäljningsinkomster av tillgångar bland best. aktiva Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Finansieringens kassaflöde Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen 0 Minskning av utlåningen Förändringar i lånestocken Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring av kortfristiga lån Förändringar i eget kapital 0 Övriga förändringar i likviditeten Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital Förändring av omsättningstillgångar -26 Förändring av fordringar Förändring av räntefria skulder Finansieringens kassaflöde Förändring av likvida medel Förändring av likvida medel Likvida medel Likvida medel

20 18(131) Finansieringsanalysens nyckeltal Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år, t euro Intern finansiering av investeringar, % 73,94 23,50 Låneskötselbidrag 2,48 0,95 Likviditet, kassadagar Koncernens finansieringsanalys och nyckeltalen avspeglar det faktum att kommunens resultat har förbättrats. Likviditeten förstärktes också så att den för organisationen sammantaget nu uppgår till 42 kassadagar. Det sammanlagda kassaflödet av verksamheten och investeringarna under 5 år är ändå klart negativt. Koncernbalansräkning (1 000 ) (1 000 ) AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Placeringar FÖRVALTADE MEDEL RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga fordringar Kortfristiga fordringar Finansiella värdepapper Kassa och bank PASSIVA EGET KAPITAL Grundkapital Uppskrivningsfond Övriga egna fonder Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens underskott (överskott) MINORITETSANDELAR AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVERINGAR AVSÄTTNINGAR FÖRVALTAT KAPITAL FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Kortfristigt

21 19(131) Koncernbalansräkningens nyckeltal Soliditetsgrad, % 43,11 43,13 Relativ skuldsättningsgrad, % 52,41 54,55 Finansiell förmögenhet, euro/invånare Koncernens lånestock 31.12, euro Koncernskuldsättning, euro/invånare Koncernbalansens slutsumma är 86,8 miljoner euro. Koncernsamfunden står för 16,6 miljoner euro. Koncernbalansen är 24 % större än kommunens balans. Koncernskuldsättningen ökade med 3,7 miljoner. Kommunens skuldsättning ökade med 3,2 miljoner och koncernsamfundens skuldsättning ökade med 0,5 miljoner euro. Vid årsskiftet uppgick koncernens skulder till 35,2 miljoner euro eller euro per invånare. Koncernsamfundens skuldsättning utgör således drygt 38 % av kommunens egen skuldsättning. 3.7 Styrelsens förslag till åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat Räkenskapsperiodens överskott uppgår till ,46 euro. Kommunstyrelsen föreslår att överskottet förs till kontot överskott från tidigare år. Från samma konto överförs 3 901,75 euro, motsvarande uppburna räntor på kommunala bostadslån, till kommunens bostadslånefond.

22 20(131) 3.8 Budgetens förverkligande Uppföljning av målen för verksamheten och ekonomin Resultatområde: Centralvalnämnden Ansvarsperson: kanslichef Gundel Löf Ordinarie Melin, Martin, ordf. Jansson, Tuija, viceordf. Backman, Carola Sjö, Mary Willman, Johan Löf, Gundel, sekr. Ersättare (ersättarna i centralvalnämnden är inte personliga utan uppställda i den ordning de inkallas) Bergqvist, Helena Snellman, Charlotte Ekman, Stephan Haga, Benny Stubb, Kurt Inga val hölls Ekonomi Centralvalnämnden 2012 Intäkter Kostnader NETTO Budget 2013 Budgetändring Totalt 2013 Avvikelse

23 21(131) Resultatområde: Revision Ansvarsperson: revisionsnämnden Deltagit i Deltagit i antal sam- antal sam- Ordinarie manträden Ersättare manträden Pettersson, David, ordf. 6/6 Sundqvist, Annika - Käcko, Guy, viceordf. 5/6 Borgmästars, Görel - Eklöv, Gudrun 5/6 Stordahl, Maj-Britt - Kaipio, Birgitta 6/6 Käld, Markus - Snellman, Charlotte 4/6 Bjon, Carl-Axel 1 Stenmark, Tore 6/6 Snellman, Sixten - Revisionsnämnden har sammanträtt 6 gånger under året. Verksamhetsidé Revisionsnämnden granskar kommunens förvaltning och ekonomi. Till nämndens uppgifter hör även att bereda ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin för fullmäktige, samt att bedöma om de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige har fastställt även har uppnåtts. Ekonomi Revisionsnämnden 2012 Budget 2013 Budgetändring Totalt 2013 Avvikelse Kostnader NETTO

24 22(131) Resultatområde: Allmän förvaltning Ansvarsperson: kanslichef Gundel Löf Resultatområdet omfattar följande verksamheter: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommittéer och sektioner, beskattning, övrig allmän förvaltning, bidrag, reservering för sysselsättning, reservering för utbildning, äldrerådet, veterandelegationen, handikapprådet, kollektivtrafik, allmänna kansliet och utvecklande av näringslivet. Kommunfullmäktige Deltagit i antal sammanträden Ordförande: Boström, Kaj SFP 9/9 I vice ordförande: Östman, Peter, t.o.m KD 4/5 Pettersson, Roger, fr.o.m KD 9/9 II vice ordförande: Överfors, Johanna SDP 8/9 Ledamöter: Back, Eivor SFP 9/9 Backlund, Christian SFP 8/9 Berger, Helena SFP 9/9 Björklund, Mats KD 8/9 Björkskog, Nils-Erik KD 9/9 Dahlin, Christian SFP 6/9 Eriksson, Roger SFP 8/9 Finne, Per-Erik SFP 9/9 Forsblom, Greger SFP 8/9 Forsblom, Susanne fr.o.m KD 4/4 Forsström-Fellman, Anette SFP 6/9 Hjulfors, Bernhard SFP 9/9 Holmqvist-Nybacka, Karin SFP 9/9 Holmäng, Johanna SFP 6/9 Häggblom, Carola SFP 8/9 Häggman, Roger SFP 9/9 Häll, Tarja SFP 9/9 Käcko, Guy SFP 8/9 Käldman, Leif SFP 9/9 Källman, Carl-Johan SDP 9/9 Lindfors, Ralf KD 8/9 Nylund, Mats SFP 9/9 Nylund, Tommy KD 7/9 Pettersson, David KD 9/9 Roslund-Nordling, Camilla SFP 8/9 Sandberg, Henrik SFP 9/9 Snellman, Matts SFP 9/9 Stenmark, Tore SFP 8/9 Sundkvist, John KD 8/9 Wiklund, Senja KD 8/9 Wärn, Mathias SFP 8/9 Östman, Majvor KD 8/9

25 23(131) Deltagit i antal sammanträden Ersättare: Borgmästars, Yvonne SFP 7 Ede, Torbjörn SFP 7 Borgmästars, Görel SFP 8 Snellman, Patrik SFP 1 Löv, Jonas SFP 1 Cederström, Tiina SFP 1 Forsblom, Susanne t.o.m KD 3 Käld, Markus KD 2 Hagman, Joel KD 4 Kock, Viktor SDP 7 Sekreterare: Löf, Gundel Kommunfullmäktige höll 9 sammanträden under året. Den politiska representationen i kommunfullmäktige var SFP 23, KD 10 och SDP 2. Bland viktiga frågor som kommunfullmäktige behandlade under året kan nämnas: - Utlåtande över utkastet till ny kommunstrukturlag. - Pedersöre kommuns anmälan till finansministeriet om utredningsområde i anslutning till kommunstrukturreformen. - Nedläggning av Lappfors skola. - Beviljande av kommunborgen till Pedersöre Värme Ab. - Inköp av markområden i Kyrkoby, Östensö, Lepplax och Bennäs samt markbyte i Lepplax. - Ändring av delgeneralplan för Lillby, nedre delarna av Esse åstränder, Forsby by, Nederpurmo by och sydvästra Ytteresse. - Godkännande av delgeneralplan för Kyrkoby. - Godkännande av detaljplan för Lepplax bostadsområde. - Ändring av detaljplan i Bennäs och Lepplax.

26 24(131) Kommunstyrelsen Deltagit i Deltagit i antal sam- antal sam- Ordinarie manträden Ersättare manträden Sandberg, Henrik, ordf. SFP 22/22 Wärn, Mathias SFP Lindfors, Ralf, vice ordf. KD 21/22 Björkskog, Eva KD 1 Back, Eivor SFP 20/21 Hjulfors, Bernhard SFP 1 Berger, Helena SFP 22/22 Forsström-Fellman, Anette SFP Björklund, Mats KD 21/22 Grön, Kristine KD Eriksson, Roger SFP 21/22 Borgmästars, Yvonne SFP 1 Finne, Per-Erik SFP 19/21 Käldman, Leif SFP Forsblom, Greger SFP 21/22 Häggman, Roger SFP 1 Holmqvist-Nybacka, Karin SFP 22/22 Häll, Tarja SFP Holmäng, Johanna SFP 18/22 Häggblom, Carola SFP 3 Wiklund, Senja KD 19/21 Lasén, Mikael KD 1 Bock, Marina KD 1/1 Lillqvist, Ole SFP 1/1 Mård, Alf SFP 1/1 Överfors, Johanna SDP 1/1 Svenfors, Stefan, föredragande Löf, Gundel, sekreterare Kommunstyrelsen har två sektioner; personalsektionen och planläggningssektionen. Kommunstyrelsen höll under året 22 sammanträden. Det första mötet på året hölls med den gamla kommunstyrelsesammansättningen. Den politiska representationen i styrelsen var SFP 8 och KD 3. Antalet förtroendeplatser i fullmäktige, styrelsen och nämnderna var under året 116, av dessa var 51 eller 44 % kvinnor. Under året har följande arbetsgrupper och kommittéer fungerat: handikappråd näringslivsdelegation trafiksäkerhetskommitté veterandelegation äldrerådet planerings- och byggnadskommittéer för aktuella byggprojekt

27 25(131) Utvecklande av näringslivet Målsättning Enligt ekonomiplanens skrivning skall Pedersöre kommun fortsättningsvis bedriva en aktiv näringspolitik, primärkommunalt och inom ramen för Jakobstadsnejdens näringscentral Concordia. Arbetslösheten som hösten 2012 var 2,8 % skall inte överstiga 4 % vid planeperiodens utgång. Kommunen skall dessutom fortsätta med sin aktiva markanskaffnings- och industritomtspolitik och inte undandra sig sitt ansvar när det gäller att tillhandahålla industri- och affärslokaler. Övriga mål för näringspolitiken är att utnyttja de möjligheter som riksvägen erbjuder och att stärka kommuncentrum i Bennäs. Kommunen skall planera tomter för utrymmeskrävande handel och industri och även planera alternativ för mänskor som vill ha stora bostadstomter. Åtgärder som stärker förutsättningarna för detaljhandeln bör vidtas. Fostran till entreprenörskap skall stödas. Utvärdering Under året sålde kommunen 25,2 ha tomtmark varav 4,5 ha industritomtmark och 12,4 ha pälsfarmsområden. Samtidigt köpte kommunen 40,4 ha råmark. Det största köpet gällde ett område i Östensö som kommer att delgeneralplaneras. Via markbyte fick kommunen också tillgång till ett nytt område för företagsetableringar intill riksvägen i Lepplax. Kommunen inlämnade besvär över miljöministeriets beslut att inte fastställa landskapsplanen med den föreslagna km-beteckningen för Edsevö handelsområde. Förslaget till landskapsplan skulle ha möjliggjort byggande av högst kvadratmeter handelsutrymmen. Kommunens industriutrymmen är så gott som helt uthyrda. En del av den sk. Esse Möbel hallen är ännu ledig. År 2003 inrättade kommunen ett företagarpris som skall delas ut varje år i samband med företagarmiddagen. År 2013 hölls företagarmiddagen vid hotel Polaris. Förtagarpriset gick till Kjellman & Co. Sysselsättningsläget var i stort sett oförändrat under året. I december var arbetslösheten dock stigit till 4,3 %. Jakobstadsregionens Näringscentral Concordia hade sitt trettonde verksamhetsår under år Concordia fungerar som en regional samordnare av utvecklingsstrategier för Jakobstadsområdet. Inom ramen för det sk. MAL-projektet koordinerar Concordia också den regionala markanvändningsplaneringen. Rådgivning och konsultering för nystartade företag sköts också av Concordia (nyföretagarcentralen). Turistmarknadsföringen sköttes av föreningen 7 Broars Skärgård. Medlemmar i föreningen är kommunerna i Jakobstadsregionen. Karleby utträdde ur samarbetet år Planläggning Nuvarande verksamhet Huvuduppgifterna för planläggaren är följande: Ansvarar för kommunens detaljplanering och generalplanering. Kommunens kontakt till myndigheter i planläggningsfrågor. Deltar i planeringsuppgifter som rör regionen (MBT, arbetsgrupper för översiktlig regionplanering osv.) Markägar- och lägenhetsutredningar i anslutning till planeringen. Utför olika inventeringar för detalj- och generalplaneringen. Deltar i kommunens markförhandlingar.

28 26(131) Skriver kommunens köpebrev i egenskap av offentligt köpvittne. Fungerar som sekreterare i planläggningssektionen. Fungerar som sekreterare i trafiksäkerhetskommittén. Deltar i trafiksäkerhets- och vägnätsplanering. Kundservice. Mål och resultat 2013 Mål 2013; Planläggning Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Utveckla växelverkan med markägare och berörda i olika planläggningsprojekt. Rätt uppfattning om markägarnas önskemål. 90 % Växelverkan har utvecklats i enlighet med målsättning. Försnabbad planeringstid. Planeringen effektiveras. 80 % Snabbheten maximal med tillgängliga resurser. Kommentar Med endast en person inom planläggningen utarbetas årligen många markanvändningsplaner både nya planer samt revideringar och planeändringar. Under år 2013 har stor arbetsinsats lagts på den strategiska generalplanen för kommunen. Under år 2013 har en person varit anställd på deltid för projektet. Planeringstiden är så snabb som den kan bli med tanke på de personella resurser som finns och växelverkan kan anses vara tillräcklig. Markägare deltar rätt aktivt i planläggningsfrågor och besöker informationstillfällen som ordnas. Ekonomi Allmän förvaltning 2012 Budget 2013 Budgetändring Totalt 2014 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO Resultatområde: Ekonomiförvaltning Ansvarsperson: ekonomidirektör Jan-Erik Backa Verksamhetsidé Ekonomiförvaltningen handhar uppgifter för övriga sektorers räkning i den omfattning som kommunstyrelsen besluter. Den interna servicen stöder resultatenheternas verksamhet och bidrar därigenom till att uppställda mål nås. De interna tjänsternas priskvalitetsförhållande är konkurrenskraftigt.

29 27(131) Nuvarande verksamhet Resultatområdet innefattar kostnaderna för följande centralt skötta verksamheter: budgetering, bokföring och rapportering, betalningsrörelse, fakturering och betalningsuppföljning, löneuträkning, personaladministration och arbetarskydd. Från och med 2007 ingår också kosthåll och städning i verksamheten. Underhållskostnaderna för kommunens mikrodatornätverk, förvaltningens kostnader för Internetanvändning och kostnaderna för kommunportalen samt vissa gemensamma ADB-kostnader ingår också i anslaget för ekonomiförvaltning. I förhållande till genomsnittskommunen sköts många funktioner centraliserat i Pedersöre. Under planeperioden är tyngdpunkten lagd på effektivering av rutiner, förbättrad personalutbildning, bättre kännedom om upphandlingsbestämmelserna, bättre personalinformation och ökad användning av adb. Mål och resultat 2013 Mål 2013; Ekonomiförvaltning Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Den ekonomiska rapporteringen utvecklas och förbättras. sprognos uppgörs. 2 ggr/år (30.4 och 30.8) Resultatprognos gjordes per och Ledningsrapporteringsprogrammet i aktivt bruk. 50 aktiva användare ca 40 användare Löneräkning och fakturering koncentreras till ekonomikansliet. Koncentreringsgrad. 100 % Koncentrerats så långt ändamålsenligt. Inköpsfakturorna hanteras kostnadseffektivt. Andel fakturor som cirkuleras elektroniskt. Andel FinVoice-fakturor. 100 % 40 % 100 % 26,4 % (årsmedeltal) Försäljningsfakturor kan sändas elektroniskt. Faktureringsprogrammet uppdateras. Projektet klart. Projektet klart. Samverkan och delaktighet betonas i personalarbetet. Personalen informeras om aktuella frågor. Personalblad min. 4/år. Målet har uppnåtts. Informationen löper smidigt i båda riktningar. Samarbetskommittén möts minst 4 ggr/år. Kommittén höll 2 möten. Lokala förhandlingar 4 ggr. Medarbetarsamtal på alla arbetsplatser. Målet har inte uppnåtts helt. Arbetslivskvaliteten bibehålls och förbättras. En personalstrategi utarbetas. Strategin godkänd En personalgrupp/år Målet har inte uppnåtts. Arbetsvärderingen inom AKTA uppdateras Handlingsmodell för tidigt stöd vid arbetsoförmåga. Sjukfrånvaron minskar. Målet har uppnåtts. Handlingsmodellen i bruk.

30 28(131) Mål 2013; Ekonomiförvaltning Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Bespisningsverksamheten utvecklas enligt den sk. regionköksmodellen så att köken utnyttjas effektivt. Prestationskostnader 2,43 /skollunch 2,50 /daghemslunch 1,50 /morgon- och mellanmål 16,70 /kostdag Målet har uppnåtts. Kvaliteten inom kosthåll- och städning följs upp och förbättras på basen av kundenkäter och andra utvärderingar. Andelen nöjda kunder. 90 % I enkätundersökning gjordes under Kundanpassad salladsbuffé Råvaruinnehåll 2 ggr/vecka Målet har inte uppnåtts helt. Potatis-varieras, fullkornmaximeras, socker och E- koder minimeras. Kötthalt > % Fetthalt < 5-7 % Målet har uppnåtts. Målet har uppnåtts. Arbetet fortgår. Städmetoderna utvecklas och standardiseras. Städdimensioneringen uppdateras kontinuerligt. Ändrade städrutiner beaktas i tidsdimensioneringen. Kostnadsmotsvarighet eftersträvas i prissättningen. 100 % Kostnad 13,50-20,00 cent/m 2 /dag. 100 % Målet har uppnåtts. Prestationer bokslut 2013 bokslut 2012 Bokföringsposter *) Löntagare/mån i medeltal Antal lönetransaktioner Antal luncher Morgon- och mellanmål Kostdagar vid åldringhem Städyta m 2 - Pedersöre kommun varav - Pedersöre bostäder *)+ koncernbokningar

31 29(131) ADB-stöd Nuvarande verksamhet IKT-enheten med tre tillsvidare anställda ansvarar för datastöd och underhåll av två nätverk, ett administrativt nät och ett regionnät. Till det administrativa nätet hör kommungården i Bennäs, kommunbyrån i Esse, samt administrativa datorer i regionnätet. Till regionnätet hör alla skolor och daghem/förskolor. Dessutom finns skilda virtuella nätverk för IP-telefoni, kameraövervakning, fastighetsautomation och IP-TV. Under år 2013 har virtualiseringen av servrar fortgått. Datatrafiken mellan de olika enheterna är nu betydligt snabbare efter övergången till transparenta nätverk. Alla virtuella nätverk är numera regionkompatibla, dvs. ip-adresserna har bytts ut så att de är unika. Utbyggnaden av kameraövervakningen fortgick och under året togs principbeslut om att anskaffa en egen kameraserver. Pekplattor har skaffats åt alla elever och lärare i Pedersöre gymnasium. Också övriga skolor i kommunen har utrustats med modern it-teknik och klassuppsättningar av pekplattor. Det trådlösa nätverket har byggts ut till alla egna verksamhetspunkter med så kallade kontrollerbaserade accesspunkter. Samtliga arbetsstationerna i administrativa nätverket har uppgraderats till Windows 7. I kommunen finns en IKT-grupp. Gruppen tar upp ärenden som behöver befästas och behandlas i ett större sammanhang. Som exempel kan nämnas policybeslut, genomgång av offerter samt strategiska beslut gällande investeringar. Mål och resultat 2013 Mål 2013; ADB-stöd Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Utbyte/uppgradering av samtliga XP-datorer. Samtliga XP-datorer ska vara utbytta senast Fortgår Samtliga administrationsdatorer uppgraderades under året. Överesse skolas tillbyggnads nätverkshelhetslösning. Slutförs Målet uppnått. Östensö skolas tillbyggnads nätverks helhetslösning Slutförs Målet uppnått. Bennäs och Forsby skolors nätverksutbyggnad. Fortgår Under planering. Utveckling av ett enhetligt dataregister samt ticketsystem för IT-supportens bruk. Fortgår. Arbetet klart. Utveckling av ett heltäckande övervaknings- och alarmsystem för nätverksenheter. Fortgår Under planering. Heltäckande dokumentation för möjliggörande framtida ISO-certifiering. Ej påbörjat Utbildningsrutiner för att säkerställa datoranvändarnas kunskapsnivå. Andel anställda som genomgått utbildningen. 100 % 51 %

32 30(131) Mål 2013; ADB-stöd Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Standardisering av installationsrutiner/system för nya datorer.. Arbetet klart Ekonomi Ekonomiförvaltning 2012 Budget 2013 Budgetändring Totalt 2013 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO Kommentarer: Lokala lönejusteringar med en sammanlagd kostnadsverkan om 0,6 % av lönesumman genomfördes per 1.2. De uppgiftsbaserade lönerna inom avbytarservicen och landsbygdsrådgivningen harmoniserades. Arbetsplatshälsovården utvidgades år 2012 med sjukvårdstjänster på allmänläkarbas. Från och med 2013 har kommunen avtalat om köp av arbetsplatshälsovårdstjänster med fyra olika producenter. Under året deltog sammanlagt 220 anställda i den konditions- och rekreationsdag som anordnades som en vandring längs den nya Utterleden. Julgåvor överräcktes åt 755 anställda. För att ytterligare stöda upprätthållande av personalens hälsa och arbetsförmåga beslutade personalsektionen att ta i bruk elektroniska motionssedlar. Förmånens värde fastställdes till 60 per år. Motionssedeln togs i bruk från och med september. Antalet prestationer inom kosthållservicen minskade något, då antalet barn i dagvård och skola minskade. Beräkningsgrunderna och frånvarouppföljningen förändrades också vilket bidrog till minskningen. Prestationerna inom städservicen ökade på grund av de nya daghem och skolutrymmen som togs i bruk. Sammanlagt producerade enheten luncher och morgon- och mellanmål vid daghem och förskolor samt dessutom kostdagar vid åldringshem. Städytan uppgick vi årsskiftet till m 2. De ekonomiska målsättningarna för verksamheten uppnåddes väl. De förverkligade prestationerna för såväl bokföring/redovisning som för löneräkning/personaladministration ökade under året. Löneräkningens prestationer ökade med 10 %, främst på grund av att Pedersöre kommun övertog personal inom avbytarservicen från Vörå och Korsholm. De icke uttalade målsättningarna om rätt lön på rätt tid och riktigt konto samt en korrekt och fungerande redovisning/rapportering samt effektiv indrivning av kommunens fordringar uppfylldes väl. De av fullmäktige uppställda målsättningarna för utvecklande av verksamheten uppnåddes inte helt. Resultatområde: Avbytarservice Ansvarsperson: chef för avbytarservice Hanna Björk fr.o.m. 1.9 Maise Lasén-Vikman t.om Verksamhetsidé Lantbruksföretagarna och pälsdjursuppfödarna i de kommuner som avbytarservicen i Pedersöre administrerar skall ha tillgång till en välfungerande avbytarservice som ger dem avkoppling och välbehövlig ledighet. Möjlighet att få vikariehjälp vid t.ex. sjukdom och olycksfall skall utgöra en betydelsefull trygghetsfaktor för lantbruksföretagare, likaså tillgång till extraledighetstimmar för pälsdjursuppfödare.

33 31(131) Lantbruksavbytarna skall få känna att de är en viktig och uppskattad yrkesgrupp som med sin arbetsinsats bidrar till såväl lantbruksföretagarnas som pälsdjursuppfödarnas välbefinnande. Nuvarande verksamhet Avbytarservicens lokala enhet i Pedersöre styrs och övervakas av LPA (Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt). Via uppdragsavtal mellan LPA och Pedersöre kommun ordnas avbytarservice i enlighet med Lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare och Lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare. LPA förmedlar statsersättningar till såväl avbytarverksamheten som dess förvaltning. Avbytarservicen i Pedersöre kommun administrerar verksamheten för lantbruksföretagare i kommunerna Korsholm, Korsnäs, Kronoby, Larsmo, Malax, Pedersöre och Vörå samt i städerna Jakobstad, Nykarleby, Närpes, Vasa jämte det område som utgjorde Karleby stad t.o.m Till ovannämnda område hör dock ej Lillkyro kommun sådant som dess område var Avbytarservicen i Pedersöre kommun administrerar verksamheten för pälsdjursuppfödare i kommunerna Bötom, Korsholm, Korsnäs, Kronoby, Larsmo, Malax, Pedersöre, Storå, Vörå och Östermark samt städerna Jakobstad, Kauhajoki, Kurikka, Kristinestad, Nykarleby, Närpes, och Vasa jämte det område som utgjorde Karleby stad t.o.m Till ovannämnda område hör dock ej Lillkyro kommun sådant som dess område var Antalet lantbruksgårdar som utnyttjat avbytarservice uppgick under året till 673 st. Företagarna som utnyttjade semester var st. Antalet pälsfarmare som beviljats semesterrätt uppgick till 429 personer fördelat på 353 farmer. Avbytarservicen sköts på 78,2 % av lantgårdarna med kommunalt anställda lantbruksavbytare. Motsvarande siffra för pälsfarmerna är 17,0 %. Resterande företagare ordnar själva sin avbytartjänst genom att anställa egna avbytare och få ersättning via kommunen. Inom avbytarservice förvaltningen arbetar 11 personer, 7 personer vid huvudkansliet i Bennäs, två personer i Vörå och två i Korsholm. Personal finns utlokaliserad på sidokanslierna i Karleby, Kronoby, Malax, Korsnäs och Övermark under begränsade öppethållningstider. På området arbetar 105 månadsanställda lantbruksavbytare samt ett stort antal korttidsanställda. Mobilsystemet används nu av samtliga månadsanställda lantbruksavbytare. Det innebär att timlappar fallit bort och avbytarna stämplar via mobiltelefon när arbetet inleds och avslutas på gården. Förvaltningen får meddelande ifall inga kvitteringar sker. En grupp bestående av 11 lantbruksavbytare har via läroavtalsutbildning skaffa sig formell kompetens för arbetet som avbytare på pälsdjursfarmer. En lagstadgad samarbetsgrupp bestående av 18 personer med representanter för serviceanvändarna såväl lantbruksföretagare (ÖSP 7 representanter) som pälsfarmer (SÖP 3 representanter) har tillsatts. I gruppen sitter också med personal från förvaltningen, lantbruksavbytare samt LPA:s-ombudsman. Ett möte har hållits under året. Förändringar i verksamhetsomgivningen LPA beslöt sammanslå avbytarservicens lokala enheter i Korsholm, Vörå och Pedersöre från början av år Pedersöre utsågs till värdkommun att administrera avbytarservicen från Karleby (svenska området) i norr till Närpes i söder. Pälsfarmarna inom Suupohja enheten överfördes också till Pedersöre enheten. Från år 2013 är verksamheten direkt under kommunstyrelsen, tidigare fanns en landsbygdsnämnd. Fr.o.m kommer avbytarservicen för Lillkyro kommuns område sådant som dess område var att överföras från Jalasjärvi avbytarservice enhet till Pedersöre avbytarservice enhet. På området finns ca 30 företagare som använder avbytarservicetjänster.

34 32(131) Mål och resultat 2013 Mål 2013; Avbytarservice Utvärderingskriterier Målnivå Resultat*) Arbeta för en smidig sammanslagning av enheterna. Rättvis arbetsfördelning inom förvaltningen. Nöjd personal. Arbete pågår. Upprätthålla en välfungerande avbytarservice för lantbruksföretagare. Använda semesterdagar i förhållande till beviljade dagar. Minst 95 %. 97,40 % Upprätthålla en välfungerande avbytarservice för pälsdjursuppfödare. Använda semesterdagar i förhållande till beviljade dagar. Minst 95 %. 89,20 % Förverkligade extraledighetstimmar. Enligt behov h Ge lantbruksavbytarna möjlighet att delta i kompletterande fortbildning samt ordna inskolning på långt mekaniserade gårdar. 1-3 kursdagar. 50 % deltar 55,20 % Ha yrkeskunnig personal. Innehar formell kompetens för yrket. Minst 85 % 71,40 % Genomföra utvecklingssamtal med personalen. Antal utvecklingssamtal per år, högst tre års mellanrum. 1/3 per år = 33,33 % 8,70 % Öka trivseln och samhörigheten bland anställda genom att ordna träffar och arbetsplatsmöten. Antal arbetsplatsmöten för hela personalen. Antal arbetsplatsmöten för mindre grupper. 2 per år 2-4 per år 1 3 Uppgöra lagstadgade serviceplaner för lantbruksföretag. Lagstadgat från 2011, 1/3 genomförs per år. 1/3 av gårdarna per år. 29,30 % Uppgöra lagstadgade serviceplaner för pälsfarmer. Besöka gårdar och farmer med målsättning att våra anställda skall ha en trygg. arbetsmiljö. Uppföljning vart tredje år då kommunens avbytare anlitas. Besök utförs vid behov. 100 % dvs 33,33 %/år 35 % Arbete pågår *)Uppgifterna baserar sig på statistik ur lomitusnetti samt statistikförda pälsdjursuppgifter Kommentarer Totalantalet avbytta semesterdagar för lantbruksföretagare var Antalet avbytta vikariehjälpsdagar uppgick till 9 777, totalt antal avbytta blir således dagar. Pälsfarmarnas semesterrätt uppgick till 18 dagar per person. Extraledighet till 120 h, för vilka betalas en ersättning på 5,39 /h.

35 33(131) Prestations- och relationstal Förv Förv Mål 2013 Förv Antal lantbruksföretag som ansökt om semester Kommunal avbytartjänst/själv ordnad 346/40 318/38 147/526 Antal personer som beviljats semester Beviljade semesterdagar Avbytta semesterdagar Avbytta vikariehjälpsdagar Avgiftsbelagd avbytarhjälp, timmar Antal pälsfarmer som ansökt om avbytarservice Kommunal avbytartjänst/själv ordnad 14/59 15/52 60/293 Antal farmare som beviljats avbytarservice Beviljade semesterdagar Avbytta semesterdagar Extra ledighetstimmar Antalet lantbruksavbytare, månadsavlönade Antalet avbytarringar Antalet ledande avbytare Avbytarsekreterare Chef för avbytarservicen Ekonomi Avbytarservice 2012 Budget 2013 Budgetändring Totalt 2013 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO Utvecklingsprojekt Kommunens andel av de projekt som Näringscentralen Concordia bedriver tar den största enskilda summan av projektmedlen. Övriga kostnader som ingår i anslaget är kostnader för en del egna EU-projekt och kommunens andel av olika EU-projekt som kommunen är med och finansierar (integrations och kompetenscentrumprojekt). Utvärdering Concordias projekt Bokförda kostnaderna inklusive Merinova finansiering och kostnaderna för projekt som Welcome Office, Innovativ integration och Selling är

36 34(131) Leaderprogrammet Kommunens andel av kostnaderna för Leader-programmet uppgår till Dessutom tillkommer KAGfinansiering Pedersöre kommun drev följande egna projekt under 2013: Leaderprojekt: Byaplan - framtidens redskap Projektets målsättning är att skriva byaplaner för samtliga byar i kommunen, ur dessa växer en större plan fram som omfattar hela kommunen. Så gott som alla byaplaner är skrivna och den stora planen börjar bli klar. Projektet sköts av projektsekreteraren. Projektet är förlängt tidsmässigt till sista maj Byaplanerna/stora byaplanen trycks under våren 2014 och presenteras till hösten. Projektet avslutas och slutredovisas under sommaren. X-Tractor Ett musik- och kulturprojekt där landbygdens traditioner och verktyg står i fokus. Projektledaren tar tillvara kunskap ur tidigare musikprojekt för att sammanställa en show som uppförs den 16 augusti 2014 i samband med invigningen av Fritids- och aktivitetsparken Grubbo. Genom detta projekt möts gamla traditioner och ny musik- och kulturuttryck. Projektledaren är anställd på 50 % av heltid. Projektet pågår till hösten 2014 avslutas och slutredovisas under året. ELY-projekt Utterleden - Saukonreitti Utterleden byggdes klar under 2013 och invigdes. Projektet avslutades och redovisades. Finansieringen utföll i enlighet med budget. Tidtabellen för projektet hölls också. Utterleden har blivit ett attraktivt turistmål med många besökare. Projektet vann pris för bästa Ely-projekt under perioden Projektet blev även granskat och godkänt. Grubbo Investeringsprojekt som innehåller investeringar runtom i hela kommunen. Projektet följer projektplanen och mellanrapport för utbetalning är inskickad till Ely. Frisbeegolfkorgar till skolorna har utplacerats. Förutsättning att utöva de populära sporterna Bouldering och Parcour har byggts och en niohåls Frisbeegolfbana har öppnats. Under 2014 byggs ramperna till byarna och den stora skateparken intill idrottsplanen i Bennäs. Projektet leds av tekniska avdelningen. Ekonomi Utvecklingsprojekt 2012 Budget 2013 Budgetändring Totalt 2013 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO

37 35(131) Landsbygdsnämnden Deltagit i Deltagit i antal sam- antal sam- Ordinarie manträden Ersättare manträden Löv, Jonas, ordf. 3/3 Thodin, Petra - Forsgård, Kjell, I viceordf. 2/3 Backlund, Fredrik 1 Strandvall, Mårten, II viceordf. 3/3 Lybäck, Märta - Broända, Helena 3/3 Flöjt, Jessica - Häger, Carita 3/3 Pott, Barbro - Lillmåns, Britt-Marie 2/3 Wikström, Ronny 1 Nylund, Tommy 2/3 Lindfors, Ralf 1 Sundkvist, Jenny, föredragande Fagerholm, Jeanette, sekreterare Resultatområde: Utvecklande av gårdsbruket Ansvarsperson: landsbygdschef Jenny Sundkvist fr.o.m t.f. landsbygdschef Benny Gunell t.om Verksamhetsidé Landsbygdsnäringsmyndigheten eftersträvar att handlägga och utbetala EU och nationella jordbruksstöd till landsbygdsföretagarna på ett välfungerande sätt. Landsbygdsnäringsmyndighetens nuvarande verksamhet Pedersörenejdens landsbygdsnämnd bidrar till utvecklande av landsbygdsnäringarna i sammarbetsområdet. Landsbygdsnäringsmyndighetens huvuduppgift är att sköta om mottagningen, handläggningen och utbetalningen av EU- och nationella stöd till jordbruket. För varje stödansökan skall även uppgöras ett beslut. Landsbygdssekreterarna ger också allmän rådgivning om de olika stödformerna, samt skolning. Under 2013 var antalet diarieförda blanketter 6 787st i hela sammarbetsområdet, stödansökningarna uppgick till 6 540st och euro betalades ut i EU och nationella stöd till jordbrukarna Förändringar inom stödsystemet Från bildades sammarbetsområdet Pedersörenejdens landsbygdsförvaltning som administrerar jordbrukets stödansökningar för Pedersöre, Larsmo, Jakobstad, Kronoby och Nykarleby. Landsbygdschefen är ansvarig för det nya sammarbetsområdet och tillsattes genom intern ansökning bland de befintliga landsbygdssekreterarna. Skolning Informationskväll för jordbrukare, om aktuellta saker inom jordbruket och stödpolitiken, ordnades tillsammans med representanter från ÖSP, ÖSL och ELY-centralen; 7 mars i Nykarleby 65 deltagare, 12 mars i Pedersöre 69 deltagare och 18 mars i Karleby 60 deltagare. Stödansökningskurser ordnades för jordbrukarna, ett tillfälle i Bennäs 3 april och ett i Nykarleby 4 april. I Bennäs deltog 44 jordbrukare och i Nykarleby 28 jordbrukare. Landsbygdschefen och landsbygdssekreterarna fungerade som föreläsare.

38 36(131) Stödutbetalningar 2013 Ansökningar, st Utbetalda stöd Pedersöre Nykarleby Kronoby Jakobstad Larsmo Totalt Stödutbetalningar 2013 totalt Gårdsstöd Bidrag för proteingrödor och oljeväxter EU-bidrag för nötkreatur Bidrag/tacka Stöd för djurens välbefinnande Stöd för djurens välbefinnande Kompensationsbidrag (LFA), Miljöstöd, växtodlingsgård Miljöstöd, husdjursgård Nordligt djurstöd Nordligt stöd för svin- och fjäderfähushållning Allmänt hektarstöd Nordligt hektarstöd Stöd för unga odlare, c-områden LFA:s nationella tilläggsdel Hjortdjursskadeersättning Ersättning för skördeskador Ersättning för rovdjursskador Stöd för jordbruksrådgivning Främjande av biologisk mångfald Skyddszon 5 år Skyddszon 10 år Naturens och landskapets mångfald Vårdbiotoper Ekologisk produktion Åkerodling på grundvattenområde Uppfödning av lantraser Reglerbar dränering Reglerbar underbevattning Placering av flytgödsel i åker Långvarig vallodling på torvåkrar Skyddszon 20år Bidrag för stärkelsepotatis Nordligt växthusstöd Stöd för biodling Studiepenning för lantbruksföretagare 525 Produktionsstöd för mjölk, mejerimjölk Stödvist sammandrag

39 37(131) Mål och resultat 2013 Mål 2013; Utvecklande av gårdsbruket Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Landsbygdsnäringsmyndigheten eftersträvar att handlägga och utbetala EU- och nationella jordbruksstöd till landsbygdsföretagarna på ett välfungerande sätt. - problemfria handlägg ningar - stödutbetalningar. - Landsbygdsverket och ELY-centralen övervakar. Nöjda kunder Inget att anmärka. Målet har nåtts. Kundundersökning görs Inga kommunövervakningar Landsbygdsnäringsmyndigheten vill öka andelen gårdar som utnyttjar elektronisk ansökan. Detta uppnås genom mera information och skolning. Användningsprocent. Över 60 % användning av elektronisk stödansökan. 61 % Skolning och information åt jordbrukarna. Antal skolningstillfällen. Antal infoblad. 3 skolningstillfällen. Minst 3 informationsblad. 5 skolningstillfällen 3 informationsblad Fungera som rådgivare i landsbygdsutvecklingsfrågor. Prestations- och relationstal PEDERSÖRE 2012 Mål Aktiva gårdsbruksenheter Ansökningar, st Ansökt areal, ha JAKOBSTAD Aktiva gårdsbruksenheter Ansökningar, st Ansökt areal, ha LARSMO Aktiva gårdsbruksenheter Ansökningar, st Ansökt areal, ha KRONOBY Aktiva gårdsbruksenheter Ansökningar, st Ansökt areal, ha NYKARLEBY Aktiva gårdsbruksenheter Ansökningar, st Ansökt areal, ha

40 38(131) Landsbygdsnämnden är i stor utsträckning underställd faktorer som den inte kan påverka: EU:s lantbrukspolitik, den nationella lantbrukspolitiken och lagstiftningen samt den enskilda jordbrukarens beslut. Trots att antalet gårdar minskar leder detta inte till att arbetsmängden minskar i samma grad i och med att kvarvarande gårdar blir större. Ekonomi Utvecklande av gårdsbruket 2012 Budget 2013 Budgetändring Totalt 2013 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO

41 39(131) Dagvårds- och utbildningsnämnden Ansvarsperson: utbildningsdirektör Rolf Sundqvist fr.o.m. 1.8 tf. utbildningsdirektör Håkan Storbacka t.o.m Deltagit i Deltagit i antal sam- antal sam- Ordinarie manträden Ersättare manträden Dahlin, Christian, ordf. 7/7 Häll-Kanckos, Gunilla - Wikström, Bjarne, viceordf. 6/7 Kock, Viktor 1 Cederström, Tiina 6/7 Wikström, Ronny - Ede, Torbjörn 6/7 Lasén, Camilla - Eklund, Guy 6/7 Häger, Glenn - Häll, Tarja 6/7 Roslund-Nordling, Camilla - Pettersson, Roger 5/7 Björkvik, Charlotte 2 Snellman, Charlotte 7/7 Häggblom, Carola - Östman, Majvor 7/7 Fagerholm, Niclas - Forsblom, Greger, kst repr. 5/7 Sundqvist, Rolf, föredragande och sekreterare fr.o.m. 1.8 Storbacka Håkan, föredragande och sekreterare t.o.m Herrmans Catarina, dagvårdschef Svenska skolsektionen Dahlin, Christian, ordf. 10/10 Häll-Kanckos, Gunilla - Kock, Viktor, vice ordf. 9/10 Wikström, Bjarne 1 Cederström, Tiina 6/10 Wikström, Ronny 1 Eklund, Guy 6/10 Häger, Glenn - Forsström-Fellman, Anette 6/10 Lasén, Camilla 2 Häggblom, Carola 9/10 Snellman, Charlotte 1 Pettersson, Roger 7/10 Björkvik, Charlotta 3 Roslund-Nordling, Camilla 6/10 Bodbacka, Carina 1 Östman, Majvor 10/10 Fagerholm, Niclas - Forsblom, Greger, kst repr. 6/10 Sundqvist Rolf, föredragande och sekreterare fr.o.m. 1.8 Storbacka Håkan, föredragande och sekreterare fr.o.m Herrmans Catarina, dagvårdschef Finska skolsektionen Häll, Tarja, ordf. 3/3 Stubb, Johanna - Björkvik, Charlotte, viceordf. 2/3 Sandström, Andreas - Hautamäki, Petri 3/3 Alanen, Anne - Hjulfors, Kai 2/3 Eklund, Mika 1 Mäkitalo, Keijo 3/3 Pouttu, Esa - Nylund, Marjo 3/3 Laakoli-Fors, Mia - Peltoniemi, Marja-Leena 2/3 Anttila, Juha - Pettersson, Martin 2/3 Forsblom, Terése - Wozak, Ursula 3/3 Nysund, Katariina - Forsblom, Greger, kst repr. 3/3 Järvinen, Mika, föredragande och sekreterare

42 40(131) Resultatområde: Förvaltning Ansvarsperson: utbildningsdirektör Rolf Sundqvist fr.om. 1.8 tf. utbildningsdirektör Håkan Storbacka t.o.m Nuvarande verksamhet I överensstämmelse med kommunens allmänna målsättning vill dagvårds- och utbildningsavdelningen skapa goda förutsättningar för Pedersöres barn och ungdomar att skaffa sig en bra start i livet. Nämnden har strategiskt helhetsansvar för fostran och utbildning i Pedersöre kommun. Dagvårds- och utbildningsavdelningens genomgripande tema för verksamheten är MÅ BRA. Resultatområdet innefattar barndagvård, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Utgångspunkten i nämndens arbete är Pedersöre kommuns kritiska framgångsfaktorer: Fungerande basservice Befolkningstillväxt Livskraftiga byar Tillgång till arbetsplatser Mål och resultat 2013 Mål 2013; Dagvård- o. utbildningsnämnden Förvaltning Utvärderingskriterier Målnivå Resultat I verksamheten är utgångspunkten att fostrans- och undervisningsverksamheten skall som ses som en helhet. Gemensam användning av utrymmen och gemensamma personalträffar (dagvård, förskola, eftis och skola). Personalen har regelbundet gemensamma planeringsmöten. Gemensamma träffar har ordnats. I övrigt arbetar man tillsammans med ärenden som kräver det. Utökad fortbildning för att säkerställa personalens kompetens och trivsel på arbetsplatsen. Uppföljning av alla anställdas fortbildning. Fortbildning ordnas för alla 3 dgr/år. Målet uppfyllt. Utbudet av kurser har varit stort och personalen har också varit aktiva att delta i kurserna. Inom sektorn bör finnas beredskap att snabbt agera så att förändringar i behovet av dagvårdsplatser och elevtillströmning kan hanteras på ett ändamålsenligt sätt. Uppdatering och uppföljning av elevstatistik. Uppgörande av elevstatistik 2 ggr/år. Elevstatistik uppgjort för alla skolor en gång. För vissa skolor (byggplanering etc.) har skild statistik uppgjorts. Minskande av visstidsanställda. Uppföljning av visstidsanställningar årligen. Min 95 % tillsvidareanställda Andelen visstidsanställda minskar men målet på 95 % tillsvidareanställda ännu inte uppnått. Genomförande av kundtillfredställelseenkät inom alla sektorer. Andelen nöjda kunder. Minst 95 % nöjda Målet uppnått. Sektorn använder nu programmet webropol för kundenkäter. Skolsektorn skickar ut förfrågningar enligt den årsklocka som finns fastställd för nejdens kommuner.

43 41(131) Mått och relationstal Skolornas utrymmen: Antal m 2 /elev (våningsyta) Enligt beräknad situation m 2 /elev m 2 /elev Bennäs m 2 17,68 17,97 Bäckby 620 m 2 10,69 12,40 Edsevö sv o. fi m 2 26,33 26,61 Forsby m 2 24,39 21,28 Kållby-Heimbacka skola m 2 17,78 16,95 Kyrkoby m 2 15,00 17,40 Lepplax m 2 18,59 18,33 Purmo m 2 21,48 20,64 Sundby 550 m 2 28,95 26,19 Sursik/Gymnasiet (8 900 m 2) m 2 17,52 16,75 Ytteresse m 2 18,78 18,78 Östensö 957 m 2 19,14 19,94 Överesse m 2 14,48 21,67 Överesse skolas nya utrymmen inberäknat 2013 ( m 2 ) Förskolornas utrymmen: Antal m 2 /barn (nyttoyta) enligt beräknad situation m 2 /barn m 2 /barn Dressinens förskola 196 m 2 7,84 11,53 Kyrkekans förskola 256 m 2 8,53 7,31 Kållby förskola * ) 160 m 2 8,00 17,78 Lappfors förskola 181 m 2 12,92 18,10 Lepplax förskola 501 m 2 (i bruk i aug. 2013) 9,45 Museigrändens förskola ** ) 196 m 2 9,33 10,31 Purmo förskola 145 m 2 6,90 6,59 Snäckan förskola 502 m 2 10,68 9,13 Tummelitens förskola 140 m 2 7,36 6,67 Daghemmet Diamanten 507 m 2 10,79 9,39 Daghemmet Bamse 415 m 2 7,68 7,68 Daghemmet Sandskutan 438 m 2 8,76 9,12 Daghemmet Sagoskogen 420 m 2 7,77 7,78 Daghemmet Dressinen 443 m 2 7,38 7,38 Kållby daghem *** ) 423 m 2 13,21 12,82 Hoppetossan daghem 755 m 2 (i bruk i okt. 2013) 10,78 * ) grupphem + del av gympasal ** ) exkl. eftisutrymmen *** ) del av gympasal ingår Daghemmen enligt platser som finns på daghemmet (inte enligt belagda platser) Ekonomi Dagvårds- o. utbildningsnämnden Förvaltning 2012 Budget 2013 Budgetändring Totalt 2013 Avvikelse Kostnader NETTO

44 42(131) Barnavårdsstöd Barnavårdsstödet är ett alternativ till kommunal dagvård för barn under tre år. Kommunen finansierar i sin helhet barnavårdsstödet men utbetalningen sker via Folkpensionsanstalten. Barnavårdsstödet betalas antingen som hemvårdsstöd eller stöd för privat vård eller partiell vårdpenning. Prestationer Mott./mån i snitt Stöd/mån./mott. I Mott./mån. kommuntillägg Resultatområde: Dagvård och förskola Ansvarsperson: dagvårdschef Catarina Herrmans Beskrivning av nuvarande verksamhet Dagvård erbjuds i 18 familjedaghem, 2 gruppfamiljedaghem, varav 1 som köptjänst: Miljas i Bäckby. 5 daghem för barn 1-5 år: Skiftesvården (kvällar, helger och nätter) koncentreras till Hoppetossan daghem. 5 kombinerade enheter med både daghemsavdelningar och förskolverksamhet. 5 förskolenheter med dagvård före/efter förskolan, varav 1 finskspråkig Kommunen är indelad i tre dagvårdsområden. Varje område har en dagvårdsledare som ansvarar för dagvården, förskoleundervisningen och skolbarnens morgon- och eftermiddagsverksamhet inom sitt område. Mål och resultat 2013 Mål 2013; Dagvård o. förskola Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Att ordna dagvårdsplatser enligt efterfrågan och i enlighet med föräldrarnas önskemål för alla barn som ansöker om dagvård. Beslut om dagvårdsplats inom lagstadgad tid: 4 månader/2 veckor och i önskad dagvårdsform. Alla barn får dagvårdsplats i önskad vårdform inom lagstadgad tid. Inom lagstadgad tid målet uppfyllt 100 %. I önskad vårdform målet uppnått 95 %. Planering, renovering och nybyggnad av dagvårdsoch förskolenheter fortsätter för att tillräckligt antal dagvårds- och förskolplatser skall kunna garanteras. Investeringsplanen förverkligas. Nya verksamhetsutrymmen tas i bruk enligt investeringsplanen. Under 2013 togs två nya enheter i bruk, Lepplax daghem/förskola (augusti) och Hoppetossan daghem (oktober). Personal enligt F om barndagvården. Personalprogrammet förverkligas. Personal enligt F om barndagvård. Målet uppnått

45 43(131) Mål 2013; Dagvård o. förskola Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Program för elektronisk schemaläggning av personalens arbetstider införs. Piloteras på 3-4 enheter och införs på daghem och förskolor under året. Förenhetligande av schemaläggning. Kvalitetssäkring. Minskad administrativ arbetstid - mer tid för barnen i grupper. Ett program har testkörts på 3 enheter. Ett nytt program utreds. Kvalitetssäkring. Implementera förskolans och dagvårdens styrdokument så att hela personalen på alla enheter känner till och tillämpar innehållet - årshjulet - planen för småbarnsfostran - förskolans uppdaterade läroplan - handlingsplan mot mobbning - handlingsplan för krissituationer - säkerhetsplanen - kvalitetskriterier införs i förskolverksamheten utgående från kriterier inom grundläggande utbildning. Nya arbetsrutiner förankras utgående från förskolans och dagvårdens styrdokument. Regelbunden fortbildning för hela personalen bl. a. genom Se Barnet. Temamöten har hållits. En utvecklingsgrupp har uppdaterat material och utarbetat ett förslag till kvalitetskort. I samarbete med tredje sektorn erbjuda alternativa service- och stödformer till barnfamiljer. Gränsöverskridande samarbete (sektor, organisation, professionella). Förebyggande och hälsofrämjande arbete utgående från de lokala behoven. Familjecenter verksamhet inleds hösten 2013: - öppet daghem med teman och föreläsningar; föräldrar kan samlas tillsammans med sina barn 1-2 fm/vecka - ledd klubbverksamhet; föräldrar kan lämna sina barn i vård 2 förmiddagar/vecka - föräldraskolning och föreläsningar med aktuella teman ordnas regelbundet i samarbete med olika aktörer och sakkunniga inom området föräldraskap, uppfostran, relationer och hälsa. Pilotprojekt i Kållby En lekklubb för barn 2-5 år 1 fm/vecka inledde verksamhet i Kållby daghem september Dagvårdens prestationer (31.12) Antal barn, totalt Familjedagvård Gruppfamiljedaghem Daghem Tre gruppfamiljedaghem i Sandsund avslutades 30.9 och verksamheten överflyttades till Hoppetossan daghem.

46 44(131) Förskolans prestationer Antal förskolbarn, totalt svenska finska endast förskola förskola + dagvård Antal vårddagar enligt närvarostatistik Dagvård, alla verksamheter totalt och förskola Antal vårddagar Ekonomi Dagvård 2012 Budget 2013 Budgetändring Totalt 2013 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO Förskola 2012 Budget 2013 Budgetändring Totalt 2013 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO Resultatområde: Morgon/eftermiddagsverksamhet för skolelever Ansvarsperson: dagvårdschef Catarina Herrmans Nuvarande verksamhet Enligt L om grundläggande utbildning erbjuds morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn i åk 1-2 samt barn med beslut om särskilt stöd. Verksamheten ordnas i skolans utrymmen eller i samband med förskolbarnens dagvård i närbelägen förskola. Verksamhet ordnas enligt behov alla skoldagar kl. 7 till skoldagens början samt från skoldagens slut till kl. 17.

47 45(131) Mål och resultat 2013 Mål 2013; Morgon/ eftermiddagsverksamhet Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Ordna plats åt alla barn som ansöker om morgon- /eftermiddagsverksamhet. Alla ansökningar beviljas enligt prioriteringar som fastställts i verksamhetsplanen för eftermiddagsverksamheten. Säkerställa en trygg morgon/eftermiddag för skolbarn åk 1-2. Alla ansökningar har beviljats, målet uppnått till 100 % Ändamålsenliga och för verksamheten anpassade utrymmen. Föreslagna åtgärder förverkligas i enlighet med investeringsplanen. Ändamålsenliga utrymmen. Målet ej uppnått Under planering: Bennäs, Kyrkoby och Purmo. Kvalitetskriterier utarbetas utgående från de kvalitetskriterier som används för grundläggande utbildning. Kvalitetskort för eftis tas i bruk. Kvalitetssäkring Förslag till kvalitetskriterier har utarbetats. Tas i bruk Mått och relationstal Skolelever åk 1-2 (20.9) elever med beslut om särskilt stöd, åk 3-9 Ekonomi Morgon/ eftermiddagsvård 2012 Budget 2013 Budgetändring Totalt 2013 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO Resultatområde: Grundläggande utbildning Ansvarsperson: utbildningsdirektör Rolf Sundqvist fr.o.m. 1.8 tf. utbildningsdirektör Håkan Storbacka t.o.m Nuvarande verksamhet Resultatområdet omfattar 14 svenska skolor inom den grundläggande utbildningen samt en finskspråkig skola för åk 0 6. En del elever med 11-årig läroplikt och med individuell läroplan går i våra egna skolor, medan andra enligt avtal går i Jungmans skola, eller i någon av de motsvarande finskspråkiga skolorna. En träningsklass för gravt handikappade elever och specialklasser för åk 7 9 finns vid Edsevön koulu. Sursik skola och Östensö skola har specialklasser för åk 7 9. Utökat samarbete mellan dessa skolor under läsåret Träningsundervisning sker i Östensö skolas enhet Bryggan samt vid Jungmans skola i Jakobstad. Dagvårds- och utbildningsavdelningen arbetar för att en trygg skolmiljö bibehålls.

48 46(131) Mål och resultat 2013 Mål 2013; Grundläggande utbildning Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Lämpliga gruppstorlekar i alla skolor. Gruppstorlekar i sammansatta klasser samt enkla klasser för åk 1-6 samt för åk 7-9. Total timresurskvot. Sammansatta klasser högst 20 elever. Enkla klasser högst 25 elever. Timresurskvot: Åk 1-6 min. 1,89 vh/elev Åk 7-9 min 1,92 vh/elev Timresurskvoten uppfylld. Några klasser (enskilda lektioner i veckan) överstiger ännu riktvärdet för maxantalet elever. Tacka vare statsunderstöd för minskande av gruppstorlekar kan situationen anses vara god. Specialundervisningen håller hög kvalitet. Speciallärarnas syn på behoven. - Integrering av elever - Behov av olika stödformer(allmänt-, intensifierat, särskilt stöd). Ordnas så långt som möjligt enligt de behov som föreligger. Målet uppnått. Tillräckliga hjälpmedel i skolorna för att bedriva en modern undervisning. Antalet smartboards, projektorer, datorer, dokumentläsare i klassrummen. Varje klassrum har en basnivå vad gäller utrustning. Målet ännu inte uppnått. Satsningar görs inom ramen för befintliga budgetmedel. Tillräckliga resurser för elevvården erhålls. Tillgången på kuratorstjänster samt skolpsykologtjänster. 800 elever/kurator elever/skolpsykolog Målet uppnått beträffande tillgången på kuratorstjänster. Tillgång till skolpsykolog inte tillräcklig. Kvalitetssäkring Implementera skolans läroplan och styrdokument så att hela personalen känner till och tillämpar innehållet - tillämpningsdirektiven - årshjulet - skolans uppdaterade läroplan - handlingsplan mot mobbning - handlingsplan för krissituationer - säkerhetsplanen - kelpo Nya arbetsrutiner förankras utgående från skolans läroplan och övriga styrdokument. Målet uppfyllt. Kvalitetsdokumentet används av alla nejdens skolor. Uppdateringar av tillämpningsdirektiven har gjorts.

49 47(131) Mål 2013; Grundläggande utbildning Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Alla elever fortsätter i andra stadiets utbildning. Andel elever som påbörjar gymnasieutbildning, yrkesutbildning och annan utbildning. Gymnasieutbildning min 40 %. Yrkesutbildning min 50 %. Annan utbildning max 10 %. Gymnasieutbildning 41,6 % Yrkesutbildning och annan utbildning 58,4 %. Andelen lärare som är behörig bibehålls på en hög nivå. Andelen behöriga lärare. Behöriga lärare min 95 %. Målet uppfyllt. Prestationer Elever 20.9 Läsår Svenskspråkiga elever åk Svenskspråkiga elever åk Finskspråkiga elever åk Finskspråkiga elever åk 7-9 i egen kommun Finskspråkiga elever åk 7-9 i Jakobstad Grundskolelever från andra kommuner i Pedersöre Ekonomi Grundläggande utbildning 2012 Budget 2013 Budgetändring Totalt 2013 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO Resultatområde: Gymnasiet Ansvarsperson: rektor Annette Forsman-Sundvik utbildningsdirektör Rolf Sundqvist fr.o.m. 1.8 tf. utbildningsdirektör Håkan Storbacka 31.7 Nuvarande verksamhet Gymnasiets verksamhetsidé utgår från begreppet delaktighet. Delaktighet innebär att gymnasiet och studerande blir/är delaktiga i utvecklingen av skolan och samhället. Pedersöre kommun räknar med att % av eleverna fortsätter i gymnasium. Pedersöre gymnasium skall vara ett gymnasium som kan konkurrera med andra skolor i nejden beträffande kvalitet och utbud av kurser. Skolan erbjuder specialiseringsalternativ som håller det egna gymnasiet attraktivt och därigenom landsbygden levande. Lärarkårens specialkunskaper ut-

50 48(131) nyttjas vid profilering av skolan. Gymnasiets viktigaste uppgift är att ge en god grund för fortsatta studier. Resultatområdet omfattar ett eget gymnasium samt de elever som går i gymnasium i andra kommuner. Pedersöre är ett attraktivt gymnasium för ungdomarna i Pedersöre. Mål och resultat 2013 Mål 2013; Gymnasiet Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Gymnasiets budget uppgörs så att utbildningens utbud är konkurrenskraftigt i nejden. Antal kurser som erbjuds. Mångsidiga lärandemiljöer. Målet uppnått. Gymnasiets projektverksamhet och utbytesprogram med andra utbildningsenheter utvecklas och fördjupas. Samordnat kursutbud eftersträvas. Antal distanskurser som erbjuds tillsammans med nejdens gymnasier. Minst 15 distanskurser kan erbjudas tillsammans med nejdens gymnasier. Målet uppnått. För att profilera och öka attraktionskraften för gymnasiestudier i Pedersöre gymnasium fortsätter satsningen på olika speciallinjer: hälsa, idrott och dans, IKT och internationalism. Antal specialkurser som erbjuds under läsåret. Minst 15 specialkurser erbjuds varje läsår. Specialkurser erbjuds varje år. Prestationer Antalet studerande 20.9 Läsår Studerande Vid Pedersöre gymnasium finns ytterligare 38 ämnesstuderande (2013) som alltså läser en kombiexamen. Dessa studerande är inskrivna vid yrkesläroanstalt och ingår således inte i ovannämnda studerandeantal. Kurserna som hålls faktureras YA. Ekonomi Gymnasieundervisning 2012 Budget 2013 Budgetändring Totalt 2013 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO

51 49(131) Resultatområde: Övrig utbildning på andra stadiet Ekonomi Resultatområde: Övrig undervisning Ekonomi 2012 Budget 2013 Övrig utbildning på andra stadiet 2012 Budget 2013 Budgetändring Totalt 2013 Avvikelse Kostnader NETTO Budgetändring 2013 Avvikelse Övrig undervisning Totalt Intäkter Kostnader NETTO Budget Avvikelse Musikinstitutet , ,00 Kvarnen sk , ,22 Projektverksamhet Inom dagvårds- och utbildningsnämndens verksamhetsområde har det blivit vanligare med olika typer av projektverksamhet, oftast finansierade av de statliga myndigheterna dock med en viss kommunal andel. Följande projekt har pågått under 2013: Lärglädje, Pekplattan i undervisningen, Plugg, Skolbiblioteket i fokus, Elevvårdsprojekt Kelpo, Studio 3, Utveckling av lärmiljön för döva och hörselskadade, Utveckling av klubbverksamhet, och Projekt som befrämjar utbildningsmässig jämställdhet, Rast i rörelse, Skolped IT, Min egen e-bok,

52 50(131) Ekonomi Projektverksamhet 2012 Budget 2013 Budgetändring Totalt 2013 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO

53 51(131) Social- och hälsovård Regionens samarbete inom social- och hälsovården har fyra verksamhetsår bakom sig. Utgångspunkten är att verksamheten ska ge trygghet genom att ge en jämlik vård och omsorgsservice åt alla som har behov av det. Under 2013 fortsatte utvecklandet av verksamheten under styrning av gemensamma Social- och hälsovårdsnämnden. Social- och hälsovårdsnämnden har beslutat att det behövs strukturella förändringar inom verksamhetsformerna för att få kontroll på kostnadsökningen. Detta, samt jourförordningen som fastställdes i augusti 2013, har lett till att många förändringsprocesser har påbörjats gällande verksamheten inom socialoch hälsovårdsverket. Samarbetsförhandlingar påbörjades då nämnden beslutade avsluta förlossningsverksamheten år Dagkirurgin lades ihop med den kirurgiska avdelningen. Inom diabetesvården skedde en integrering av specialsjukvård och primärhälsovård. Försäljningen av rehabilitering, smärtbehandling och ätstörning till kommuner utanför samarbetsområdet ökade. Åtgärder för att utveckla verksamheten i kostnadseffektiv riktning har vidtagits också på andra områden inom verksamheten under året. Bland annat genom utvecklingsarbetet kring barnskyddet för att på sikt minska på köptjänster inom barnskyddets öppenvård. Vidare har nämnden fattat beslut att minska på privata köptjänster och boendeplatser inom äldrevården. Åtgärderna för att uppnå kostnadseffektivitet bör fortsätta. et visar för Pedersöres del att verksamheten hållits inom de budgetramar som fullmäktige i Pedersöre godkänt och fastställt för verket. Dock överskrider social- och hälsovårdsverket totalt sett sin budget med 5,5 miljoner euro. En överskridning på 4,3 procent. Förvaltning Förvaltningen leder och samordnar verksamheten så att behövlig social- och hälsovård kan upprätthållas och utvecklas. Kanslichefen har varit tjänstledig år En kanslist är deltidspensionär. Deras arbete har fördelats på förvaltningens övriga personal. Arbetet med kvalitetscertifiering av hela social- och hälsovårdens verksamhet enligt SHQS har påbörjats under året. Arbetet med en effektivering av serviceprocesserna enligt LEAN metoden har påbörjats i samverkan med kvalitetscertifieringsarbetet. Förvaltningen har lyckats minska sina kostnader under Ekonomi Förvaltning 2012 Budget 2013 Budgetändring Totalt 2013 Avvikelse Kostnader NETTO

54 52(131) Äldreomsorg Målsättningen är att erbjuda en regional äldreomsorg som har hög kvalitet och som är jämlik och kostnadseffektiv. Den service som ges inom äldreomsorgen bör vara kundcentrerad, professionell och jämlik. Den förändrade servicestrukturen inom äldreomsorgen och äldreomsorgslagens krav har förutsatt en omorganisering av processerna inom äldreomsorgen. Dessa förändringar har planerats under året. Antalet hemserviceledare har minskat och hemserviceledarnas arbete har omorganiserats. Under 2013 har äldreomsorgen minskat på den vård och omsorg som ges dygnet runt. Från och med verkställdes beslutet att avsluta köp av lätta vårdsplatser av privata serviceproducenter. Upphandling av institutionsvårdplatser verkställdes och konkretiserades i ett treårigt avtal med Folkhälsan för 32 långvårdsplatser (tidigare 40 platser). Tyngdpunkten har i ökande grad överförst på hemvård med stödfunktioner. Inom hemvården erbjuds vård och omsorg åt klienter som är i sämre skick än tidigare. Förändringen ställer ökade krav på hemvårdens personal. För att trygga verksamheten har resurserna till hemvården tillfälligt ökats i Pedersöre. Utvecklingskoordinatorn för äldreomsorgen inledde sitt arbete Utvecklingsprojekten ÄldreKaste, Pilotering av äldrelagen samt Välfärd och kvalitet - förverkligande av äldrelagen, har fungerat som stöd för verksamheten. Regionförvaltningsverket har under året granskat bland andra Pedersheim. Personalens sjukfrånvaro har minskat till 18 d/person (20 d/person år 2012). För Pedersöres del uppgår överskridningarna av budgeten för äldreomsorgen till euro. Ekonomi Tyngdpunkten inom äldreomsorgen är den öppna vården. Äldre ska ges möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Äldre som vårdas på boendeplats ska kunna leva ett innehållsrikt och stimulerande liv, där individens resurser tillvaratas. Vårdinsatser ges med stöd av sakkunnig och professionell personal. Äldreomsorg 2012 Budget 2013 Budgetändring Totalt 2013 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO Socialomsorg Verksamhetsområdet för socialomsorg omfattas av familje- och vuxensocialarbete, handikappomsorg och missbrukarvård. Socialomsorgen i regionen skall inom ramen för lagstiftningen trygga kommuninvånarnas välfärd, ge tillräcklig närservice samt säkra den yrkesmässiga professionaliteten. En styrgrupp för utvecklande av socialomsorgen tillsattes för verksamhetsåret. Styrgruppen har hittills främst inriktat sig på utveckling av barnskyddet. Under verksamhetsåret har diskuterats behovet av omstrukturering av samarbetsområdets socialarbete för att bättre stöda socialarbetarna i deras uppgifter och för att effektivera arbetet. Förslag till omstrukturering presenterades för nämnden i juni men fick inte understöd.

55 53(131) Inom handikappomsorgen startade ett nytt serviceboende våren 2013 vid Radiovägen 15 för personer med neuropsykiatriska störningar. Toimintakeskus var i juni 2013 tvunget att hyra nya utrymmen p.g.a. fuktskador. Lösningen är tillfällig i väntan på nya utrymmen. Inom flyktingverksamheten har inga nya kvotflyktingar mottagits under året. Av tidigare mottagna fanns 126 kvotflyktingar inom samarbetsområdet. I slutet av 2013 tog kommunerna i samarbetsområdet beslut om ett nytt treårigt avtal för mottagande av 50 kvotflyktingar per år samt anställande av en integrationskoordinator. För Pedersöres del har verksamheten underskridit den fastställda budgeten med euro. För verket totalt har socialomsorgen en överskridning på 8 % motsvarande 1,8 miljoner euro. Ekonomi Övrig social verksamhet Kostnadsstället innehåller kommunens andel av arbetsmarknadsstödet, kostnader för flyktingmottagning, socialombudsmannatjänster och skuldrådgivning. Ekonomi Socialomsorg 2012 Budget 2013 Budgetändring Totalt 2013 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO Övrig social verksamhet 2012 Budget 2013 Budgetändring Totalt 2013 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården arbetar för att trygga befolkningens välmående, hälsa och funktionsförmåga. Inom ramen för befintliga resurser ge befolkningen en professionell, jämlik hälsofrämjande och kostnadseffektiv hälsovård. Efter att jourförordningen fastställts i augusti 2013 tog nämnden den 10 september preliminärt beslut om att avsluta förlossningsverksamheten vid sjukhuset sommaren Beslutet fastställdes i samband med de slutliga budgetbesluten. Efter förda samarbetsförhandlingar och hörande av berörd personal kunde den ordinarie personalen inom november meddelas om sina omplaceringar från Samarbetsmöten har också hållits med centralsjukhusen gällande överföring av personal, gemensamma förfaranden för uppföljning av graviditet och för den gynekologiska vården. Dagkirurgiska avdelningen sammanslog med kirurgiska avdelningen i mars Smärtpolikliniken som funnits på kirurgiska avdelningen flyttade samtidigt till dagkirurgins tidigare utrymmen.

56 54(131) Specialkunnandet inom rehabilitering, smärtbehandling och ätstörningsvård har utvecklats. Försäljningen till kommuner utanför samarbetsområdet har ökat. Smärtpolikliniken har efter politeringen 2012 som ny verksamhet lagt in också ryggmärgsstiumulatorer. En högspecialiserad verksamhet som efterfrågas också utanför samarbetsområdet. I och med förändrade arbetsprocesser på allmänmedicinska avdelningen 6 har vårdtiderna förkortats och det finns bättre möjligheter för vidare vård av patienter från specialsjukvården. Barnavdelningen har tidvis haft lugna perioder. Samarbete med Fredrikakliniken gällande vården av barn med dygnet runt vårdbehov på grund av ätstörningar har ökat. Inkomsterna för dyr vård har ökat då svårt sjuka patienter mer än vanligt vårdas på Malmska. Avd. 6 vidareutvecklas sitt kunnande inom den palliativa vården och förbereder sig för att påbörja en palliativ poliklinik i liten skala från årsskiftet. Inom psykiatrin har rekrytering av psykiater inte lyckats. Fungerande samarbete och konsultationsmöjligheter har funnits vid centralsjukhusen. Timanställd psykiater på deltid finns. E-recept togs i bruk inom Malmska i slutet av 2012 och från början av 2013 i Nykarleby. Planeringen av ibruktagandet av det nationella sjukjournalsystemet KANTA har påbörjats. Uppdatering av Effica patientjournal har verkställts och elektronisk patientidentifiering införts. Tandmottagningen i Purmo stängdes i januari 2013 och Bennäs tandklinik har fått tilläggsutrymmen som togs i bruk sensommaren I och med att avtalet om jourens läkartjänster upphandlades på nytt övertogs dagjouren i egen regi från början av året. Överskridningarna jämfört med fastställda budgeten uppgår för Pedersöres del till 1,7 procent euro. Ekonomi Hälso- och sjukvård 2012 Budget 2013 Budgetändring Totalt 2013 Avvikelse Kostnader NETTO Miljöhälsovård Miljöhälsovården består av resultatenheterna hälsoinspektion och veterinärvård. Hälsoinspektionen och veterinärvården utför myndighetsövervakning och arbetet styrs till största delen av centralmyndigheter som Evira, Valvira, Tukes och regionförvaltningsverket. Från början av 2013 finns alla sex hälsoinspektörer samt chefen för miljöhälsovården och byråsekreteraren vid Ekovägen 11 i Jakobstad. Detta möjliggör en bättre fördelning av arbetsuppgifterna inom hela vårt område. Under 2013 har 4,2 av 6 inspektörtjänster varit besatta. Kemikalieövervakningen flyttades den från kommunerna till TUKES och tullen. Kvalitetsarbete enligt SHQS-kriterierna har pågått hela året. Veterinärvården har mottagningsutrymmen i Jakobstad, Bennäs och Nykarleby. De 2,7 praktiserande veterinärtjänsterna samt hygienikertjänsten har varit besatta under året. Utöver budgeten anställdes även en tillsynsveterinär från och med september Staten ersätter kostnaderna för denna tjänst.

57 55(131) För Pedersöres del håller miljöhälsovårdens budget. Totalt för verket en liten överskridning. Ekonomi Miljöhälsovård 2012 Budget 2013 Budgetändring Totalt 2013 Avvikelse Kostnader NETTO Resultatområde: Specialsjukvård Ansvarsperson: Göran Honga/Stefan Svenfors Resultatområdet omfattar den specialistledda sjukvården inom Vasa sjukvårdsdistrikt samt specialsjukvård i andra inrättningar, bl.a. universitetssjukhus. Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun är en serviceorganisation för offentliga specialsjukvårdstjänster ägd av 13 städer och kommuner inom landskapet Österbotten. Medlemskommunernas invånarantal var vid årets slut personer, dessutom betjänar samkommunen över invånare inom vissa specialiteter i granndistrikten. De största specialiteterna är kardiologin med 24/7 jour och onkologin. Verksamhetsåret 2013 genomfördes under etablerade former samtidigt som stora strategiska förändringar planerades och genomfördes. Den nya hälso- och sjukvårdslagen påförde samkommunen ansvaret för den prehospitala vården, som ordnades i samarbete med de regionala räddningsverken i form av en köptjänst under sjukvårdsdistriktets ledning. En utvärdering av verksamheten och smärre förändringar i servicenivån godkändes i fullmäktige under verksamhetsåret. Planen för ordnandet av hälso- och sjukvården i kommunerna uppgjordes tillsammans med kommunerna. Planen beskriver nuläget och inga stora organisatoriska eller verksamhetsmässiga förändringar gjordes. Landets regering fortsatte utredningarna om kommunreformen samt social- och hälsovårdens reform. Utredningsgruppens förslag i form av regeringens förslag till strukturlag gavs i december och skickades till kommunerna för utlåtande. Samarbetsavtalet inom Åbo universitetscentralsjukhus specialupptagningsområde godkändes. Byggandet av en ny flygel, Y-byggnaden, vid centralsjukhuset för primär- och specialsjukvårdens jour, observationsavdelning och dagkirurgi inleddes på våren 2011 och fortsatte hela verksamhetsåret Byggnaden är inflyttningsklar i februari Den utlokaliserade läkarutbildningen från Åbo universitets medicinska fakultet fortsatte avtalsenligt. Undervisningens volym ökas under de följande åren och det kliniska samarbetet fördjupas. Under hela år 2013 främjades kvalitet och patientsäkerhet aktivt på alla nivåer i organisationen. Efter den kvalitetsauditering som genomfördes i maj beviljades Vasa centralsjukhus ett kvalitetserkännande för tredje gången i rad. I den interna auditeringen som genomfördes på hösten koncentrerade man sig på dokumentationen och rapporteringen inom vårdarbetet. Verksamhets- och volymmässigt överskred Vasa sjukvårdsdistrikt sina målsättningar. Antalet remisser hölls på samma nivå, st. år 2102 och st. år Öppenvårdsbesöken ökade 3,8 % från till DRG-paketens antal minskade inom medicinska klinikgruppen från till och inom den operativa klinikgruppen från till Vårddagarna för s.k. flyttningsfördröjnings patienter minskade från ännu från till Verksamhetsintäkterna var 226,6 mn, de överskred budgeten med 3,3 %. Verksamhetskostnaderna var 216,9 mn, de överskred budgeten med 4,1 %. De största överskridningarna på utgiftssidan fanns inom köp av tjänster från andra vårdinrättningar där budgeten överskreds med 6,9 mn.

58 56(131) Kommunfaktureringen till medlemskommunerna blev 195,7 mn, vilket överskred det budgeterade med 3,5 %. Verksamhetens överskott blev 1,8 mn dvs. 0,2 mn mindre än det budgeterade. Avvikelsen uppstod i december när patientförsäkringspoolen meddelade om en förändring i beräkningssättet där sjukvårddistriktets kostnader steg från det budgeterade 0,8 mn till 2,1 mn. Sjukvårdsdistriktets totalfakturering till Pedersöre kommun 2013 uppgick till , vilket är cirka mindre än budgeterat. Ekonomi Specialsjukvård 2012 Budget 2013 Budgetändring Totalt 2013 Avvikelse Kostnader NETTO

59 57(131) Budget Antal á pris Antal á pris Vasa centralsjukhus Pkl-besök/somatik ,00 288, ,00 275,01 Pkl-besök/psykiatri ,00 258, ,00 568,22 Vårddagar/somatik , ,00 0 0,00 Vårddagar/psykiatri ,00 490, ,00 456,40 Hjärtpaket 0 0,00 0,00 0 0,00 Hjärtpakets outlier 0 0,00 0,00 0 0,00 Drg-paket , , ,43 Outlier-dagar ,00 743, ,00 735,63 Klinikfärdiga patienter 0 0,00 0, ,00 625,00 Andningsförlamade patienter 0, , ,00 Patienthem ,00 267,00 Totalt , ,80 Återbetalning 0,00 Totalt , ,80 Vård i andra inrättningar Pkl-besök univ/somatik , ,28 Pkl-besök univ./psyk ,00 0,00 Pkl-besök övriga/somatik ,76 Pkl-besökövriga/psykiatri 9 380,00 Pkl-besök MHSO/somatik ,70 Pkl-besök MHSO/psykiatri 1 907,00 Pkl-besök medicinsk rehab , ,25 Vårddagar univ./somatik , ,30 Vårddagar univ./psyk ,00 Vårddagar övriga/somatik ,63 Vårddagar övriga/psyk ,00 Vårddagar MHSO/somatik ,00 Vårddagar MHSO/psyk ,00 Vårddagar mediinsk rehab ,00 0,00 Åtgårdspaket övr.sjukhus, bädd Åtgårdspaket övr.sjukhus, öppenv. Åtgårdspaket univ.sjukhus, bädd Åtgårdspaket univ.sjukhus, öppen Övriga inrättningar Totalt , ,92 Gemensamma betalningsandelar Kreditering för köavk. Kreditering för dyr vård ,58 Medlemsavgift ,96 Invest projekt Prehospitala akutvården ,04 Tilläggsbet. För dyr vård ,04 Utjämningsavg. För dyr vård Totalt , ,46 Vsvd:s budget samt kommunens förverkligat , ,18 Pedersöre kommuns budget ,00

60 58(131) Tekniska nämnden Deltagit i Deltagit i Antal sam- antal sam- Ordinarie manträden Ersättare manträden Snellman, Stefan, ordf. 10/10 Östman, Majvor - Backlund, Christian, viceordf. 10/10 Cederström, Tiina - Backlund, Marlene 10/10 Forsblom, Terése - Edström, Carola 8/10 Ingerström, Andreas 2 Forsström-Fellman, Anette 6/10 Stenmark, Tore 4 Källman, Carl-Johan 10/10 Holmblad, Birgitte - Nybacka, Sofia 10/10 Häggman, Sixten - Snellman, Matts 9/10 Tolvers, Åsa 1 Sundkvist, John 10/10 Ekman, Stephan - Finne, Per-Erik, kst-representant 9/10 Ek, Ingmar, föredragande Hermansson-Biström, Carola, sekreterare t.o.m Björkvik, Lillemor, sekreterare fr.o.m. 1.6 Nämnden höll under året 10 protokollförda möten under vilka behandlades 130 paragrafer. Vid mötena har efter behov även driftschefen, vägmästaren och bitr. fastighetschefen varit närvarande. Under nämnden verkar en vägförrättningssektion som handhar kommunens vägförrättningar. Den av kommunstyrelsen tillsatta planläggningssektionen är budgeterad under tekniska nämnden. Vägförrättningssektionen och planläggningssektionen håller egna protokollförda möten. Till vägförrättningssektionen hör Carl-Johan Källman ordf., Carola Edström och Stefan Snellman, som sekreterare fungerar Stefan Hellund. Respektive enhets mål och resultat redovisas verbalt och siffermässigt på de följande sidorna i verksamhetsberättelsen. Resultatområde: Förvaltning Ansvarsperson: tekniska verkets chef Ingmar Ek Verksamhetsidé Tekniska nämndens strävan är att tillhandahålla en fungerande basservice nära befolkningen i alla kommundelar. De producerade tjänsterna skall befrämja trivsamt boende och möjliggöra goda kommunikationer till arbetsplatser och olika servicepunkter. Upprätthållande av goda fastighetsbestånd underlättar verksamheten för både interna och utomstående aktörer. Tekniska nämnden arbetar för uppfyllande av följande kritiska framgångsfaktorer: - Fungerande basservice - Befolkningstillväxt - Livskraftiga byar - Tillgång till arbetsplatser Tekniska kansliets uppgift är att ge teknisk service för olika verksamheter och verk, genom att stå för sakkunskap, lednings- och kanslifunktioner samt ansvara för kontinuerlig utveckling inom sektorn. Under det gångna året har sammanlagt fem anställda avgått med pension, inskolning av ny personal har medfört ökade lönekostnader eftersom en viss överlappning i arbetstid förekommit.

61 59(131) I slutet av året beställdes en konsultutredning med målsättning av klarlägga kommunens energiförbrukning i fastigheter och anläggningar samt ge förslag till sparåtgärder. Ely-centralen medverkar med 60 % i utredningskostnaderna. Mål och resultat 2013 Mål 2013; Förvaltning Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Förvaltningens målsättning är att skapa förutsättningar så att varje sektor kan förverkliga sina målsättningar Sektorernas uppnådda målsättning 100 % = uppnådda mål Målet har uppnåtts. Noteras att verksamheten varit mycket omfattande för alla delsektorer. Ekonomi Tekniska nämnden Förvaltning 2012 Budget 2013 Budgetändring Totalt 2013 Avvikelse Intäkter Tillverkning för eget bruk Kostnader NETTO Kommentar Minusresultatet beror på att kostnader inte har kunnat aktiveras i budgeterad omfattning. Projektledaren övergick till normal månadslön i samband med att han övertog tjänsten som tf. biträdande fastighetschef. Också anslagen för kontorsmaterial och hyror av kopieringsmaskin överskreds något. Resultatområde: Mätning Ansvarsperson: byråtekniker och mätningstekniker Tage Back Nuvarande verksamhet Arbetet utförs av en planläggare och en mätningstekniker. Huvuduppgifterna för mätningsteknikern är följande: Upprätthållande av ett databaserat baskartasystem Utföra kartläggningar Handha utpålningar av tomter och byggnader Kartlägga och påla ut vägar och avlopp Datastödsuppgifter inom tekniska avdelningen Uppfölja och komplettera adressystemet Rita detalj- och delgeneralplaner Uppgöra gatu- och vägritningar Värdera skogsbestånd Framställa och modifiera speciella kartor Godkänna nya och kompletterade baskartor Uppgöra enhetsberäkningar för enskilda vägar Kundservice

62 60(131) Mål och resultat 2013 Mål 2013; Mätning och planläggning Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Intensifiera uppdateringen av baskartorna. Kartornas korrekthet. 95 % Snabbt kartläggningsarbete med GPS-tekniken. Intensifiera arbetet med enhetsberäkningar för enskilda vägar. 90 % Alltför många väglag är inaktiva. Ekonomi Rättvisa mellan vägdelägarna. Mätning 2012 Budget 2013 Budgetändring Totalt 2013 Avvikelse Kostnader NETTO Resultatområde: Lokaltjänster, byggnader Ansvarsperson: tf. bitr. fastighetschef Fredrik Djupsjöbacka fr.om. 1.8 tf. fastighetschef Ralf Häggblom t.o.m Verksamhetsidé Verksamhetsområdet omfattar drift och underhåll av kommunens byggnader. Avdelningen medverkar även i planering och förverkligande av olika byggprojekt i kommunal regi. Avdelningen tillhandahåller disponentservice och fastighetsunderhållstjänster till av kommunen hel- och delägda fastighets- och bostadsbolag. Avdelningen ansvarar även för uthyrning av kommunens bostadslägenheter samt för uthyrning av industriutrymmen åt företagare. Nuvarande verksamhet Kommunens eget fastighetsbestånd uppgår till m 2 (våningsyta)/ m 3. Hyr ut utrymmen internt till övriga sektorer samt externt till privatpersoner och företag. Ansvarar för driften av kommunens fastighetsbestånd. Ansvarar för underhållet av kommunens fastighetsbestånd. Medverkar i planeringen och förverkligandet av byggprojekt i kommunal regi. Säljer fastighetsservicetjänster till kommunägda bolag, fastighetsbeståndet utgör m 2 (våningsyta)/ m 3.

63 61(131) Mål och resultat 2013 Mål 2013; Lokaltjänster byggnader Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Kartläggning med målsättning att minska på energiförbrukningen. Energiåtgång samt kostnad per m 2 och m 3, elförbrukning samt kostnad per m 2 och m 3. Färdigställd kartläggning. Kartläggning fortgår. Konkreta åtgärder påbörjade. Prestationer Byggnader i kommunens direkta ägo m 2 / m 3 varav hyreslägenheter 6 st 351 m 2 Hall- och industriutrymmen m 2 / m 3 Fastighets- och bostadsbolag - Bab Vallbo - Fab Pedersöre bostäder - Fab Edsevögården - Fab Bennäs Servicecentrum - Bab Tegelbruksvägen - Fab Storbacken II Under det gångna året har följande byggprojekt färdigställts/påbörjats: Överesse skola tillbyggnad och renovering färdigställts 880 m 2 /4 344 m 3 Kyrkoby nya daghem Hoppetossan färdigställts 808 m 2 /3 080 m 3 Lepplax daghem nybyggnad färdigställts 740 m 2 /2 800 m 3 Boende Nuvarande verksamhet Resultatområdet omfattar handhavandet av bostadsfrågor med anknytning till statsbelånad bostadsproduktion och den kommunala bostadslånefonden samt övervakning av bostadslånens säkerheter. Valet av hyresgäster, i samråd med fastighetschefen, samt praktiska frågor gällande uthyrningen av kommunens ca 200 hyresbostäder omfattas likaså av verksamheten. Verksamhetsidé Att bereda kommuninvånare möjlighet till ändamålsenliga och mångsidiga boendealternativ till rimligt pris i alla kommundelar. Godkännande av hyresgäster Bostadskansliet fungerar alltmera som förmedlare av hyresbostäder till bostadssökande. Byråsekreteraren har i samråd med fastighetschefen behandlat drygt 100 bostadsansökningar till olika fastighetsbolag och till kommunens egna hyresbostäder.

64 62(131) Bostadslånefonden År 2013 beviljades som lån. I räntor och amorteringar inflöt under året ,34. Fondens disponibla medel uppgick till ,84. Låneräntan som är bunden till grundräntan var under tiden ,75 % och ,5 %. För byggande av egnahemshus beviljades 2 lån och för köp av aktielägenhet 1 lån. Som säkerhet för lånens återbetalning har enbart godkänts inteckning med första prioritet. Reparations- och energiunderstöd 2013 Reparationsunderstöd till ett belopp av sammanlagt beviljades till 20 sökande, huvudsakligen för förbättrande av åldringars bostäder. Under året utbetalades i energiunderstöd till 5 sökande (av totalt 30 sökande). Mål och resultat 2013 Mål 2013; Boende Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Uppnå balans i tillgång och efterfrågan på olika bostadstyper. Tillsammans med fastighetschefen försöka uppnå en ekonomiskt hållbar bostadspolitik. Fortsatt verksamhet kring bostadslånefonden och utveckla denna enligt behov. Ge kommuninvånarna nödig information om möjligheter till statliga stöd och lättnader. Efterfrågan på lediga bostäder varierar kraftigt i de olika kommundelarna. Speciellt önskan om radhusboende kan sällan uppfyllas. På grund av det allmänna ränteläget har efterfrågan på lån varit lam. I takt med att de olika stödformerna ökar, ökar även ansökningarna om stöd (även behovet har ökat). 50 % Fortfarande finns en kö till radhuslägenheterna medan enstaka lägenheter i höghusen står tomma. 50 % Tomgång undviks. Lägenheter i dåligt skick rustas upp så fort som möjligt. 80 % Efterfrågan på kommunalt lån har igen ökat då grundräntan sjunkit. 80 % Informationen fungerat till belåtenhet. Ekonomi Lokaltjänster, byggnader 2012 Budget 2013 Budgetändring Totalt 2013 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO Kommentarer Som framgår ovan har nettobokslutets budgeterade plusresultat inte uppnåtts. Orsaken är bl.a. följande: Flera pensioneringar och personaländringar som gjort att anställningar har överlappat varandra. Hyror för byggnader och lokaler har ökat. Sanering av kommungårdens källare. Byggande och underhåll av maskiner, inventarier, byggnadsmaterial, avfallskostnader.

65 63(131) Resultatområde: Trafikleder Ansvarsperson: vägmästare Stefan Hellund fr.o.m byggmästare Svante Löv t.o.m Nuvarande verksamhet Verksamheten omfattar nybyggnad, grundförbättring och underhåll av trafikleder och grönområden samt trafiksäkerhetsärenden. Begreppet underhåll innefattar sommar- och vinterunderhåll av byggplane- och enskilda vägar samt underhåll av vägbelysning. Vägsektionen har också medverkat vid väggranskningar samt vid uppgörande och justering av vägenheter. En trafik- och vägnätsplan för Sisbacka och Lillby är under arbete. En uppdatering av trafiksäkerhetsplaner i Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby pågår. Verksamheten sköts till största delen genom entreprenadavtal. Kommunens maskinpark används dock maximalt i den mån kapaciteten räcker till. Prestationer Nybyggande av gator Sandsund södra, skede 2 Kållby, Farmvägen Sandsund I, bräddning av Skolhusgränd Grundförbättring av gator Kvarngränd, Sandsund Vägförbättring Lepplax, grundförbättring av Bjondahlsvägen Ytteresse, sanering av Storgjutobron Dalabäckvägen, trumbyte Ytbeläggningar, detaljplanevägar Sandsund Edsevö Kållby Ytteresse Ilappningar, saneringar Vägbelysning Ytteresse, Ravasvägen Östensövägen, pådragning

66 64(131) Mål och resultat 2013 Mål 2013; Trafikleder Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Upprätthålla vägstandarden genom effektivt och kostnadsmedvetet system. Gator 60 km Enskilda vägar 271 km Lättleder 18 km Vägbelysning st. Plogning; privata, pensionärer, pälsfarmer 180 km. 100 % Målet uppfylldes. Ekonomi Trafikleder 2012 Budget 2013 Budgetändring Totalt 2013 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO Resultatområde: Markområden Ansvarsperson: trädgårdsmästare/arbetsledare Hans Björklund fr.o.m byggmästare Svante Löv t.o.m Verksamhet Till verksamhetsområde hör huvudsakligen underhåll av kommunens skogsbestånd ca 533 ha, impediment ca 186 ha, byggplaneområden och parkområden ca 131 ha, sammanlagt ca 850 ha. Åkermark i kommunens ägo ca 124 ha utarrenderas för 5-års perioder genom auktion till jordbrukare. Skogen sköts i samråd med Skogsvårdsföreningen. Lannäslunds lantbruksskola handhar i undervisningssyfte skötseln av ca 100 ha skog i Skutnabba. I verksamhetsområdet ingår planering och underhåll av grönområde och parker på byggplaneområden på ca 131 ha. Mål och resultat 2013 Mål 2013; Markområden Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Sträva till en bättre skötsel av områden samt effektivera användningen av maskinparken. Effektivera avverkningen av energiskog och förnyelsemogna skogar. Uppföljning av skogsbruksplan. 75 % Målet uppnåddes. 75 % Uttaget energivirke ökade med 60 %. Utarbeta skötselnivåer för entreprenörer och av kommunen utfört arbeten. Uppföljning av skötselnivåer. 90 % Skötselnivån höjdes märkbart på grönområdena.

67 65(131) Prestationer Skutnabbaskiftet har i skolningssyfte huggits och gallrats av Lannäslunds skolor. Grönområdena har skötts enligt den uppgjorda klassificeringen. ets positiva resultat beror på hyresinkomster från mark- och vattenområden samt oförutsedda avverkningar för industrigator och tomter på Sandsund södra detaljplaneområde. Kommunen har bedrivit ett aktivt skogsbruk under det senaste året. Ekonomi Markområden 2012 Budget 2013 Budgetändring Totalt 2013 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO Kommentarer Överskridningar på konto 4392 under Markområden beror på dikningar i samband med utbyggnad av Sandsund södra bostadsområde samt leverans-avverkningar på Sandsund södra, farmområden och i samband med Staraby avloppsutbyggnad. Grundförbättringar på skogsbilvägar har också belastat kontot. Resultatområde: Avloppsverket Ansvarsperson: driftschef Michael Sundqvist fr.o.m byggmästare Stefan Hellund t.o.m Verksamhet Till verksamhetsområdet hör byggande och underhåll av avloppsledningar, brunnar, pumpstationer och reningsverk. Genom ett kontinuerligt fungerande underhåll av kommunens avloppsanläggningar uppnås en god service åt kommuninnevånarna samtidigt som belastningen på miljön minskar. Underhållet av avloppssystemet sköts i egen regi med undantag av underhåll av el- och automatikinstallationer, pumpreparationer och grävningsarbeten. Större byggnadsprojekt ges ut på endera hel- eller delentreprenad. Pedersöre kommun har undertecknat ett avtal med Jakobstads Vatten, Pedersöre Vatten, Esse Vatten och Kronoby Vatten gällande planering och byggande av transport- och förbindelseledningar i nejden. Projektets totalkostnader uppgår till Pedersöre kommuns andel är Enligt Västra Finlands miljöcentral kan 30 % av kostnaderna beviljas som statsbidrag. Arbetet beräknas ta 2-3 år att förverkliga. Oklart när projektet kan inledas. Mål och resultat 2013 Mål 2013; Avloppsverket Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Arbeta för att målen på verksamhetssidan förverkligas. Förbättra effektiviteten i arbetsutförandet. 90 % Målet förverkligades, effektiviteten förbättrades enligt de uppsatta målen.

68 66(131) Mål 2013; Avloppsverket Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Utföra smärre utvidgningar på olika detaljplaneområden i takt med tomtutgivningarna. Fortsätta utbyggnaden av avloppsnätet på glesbygden. Avloppsverkets kapital projekt prioriteras av tekniska nämnden i början av året. Förverkligande av finansiering. Ändamålsenliga och fungerande lösningar. 100 % Resultatet uppfylldes. 25 % Staraby-Skutnabbaprojektet fortsatte med skede II. 100 % Samtliga projekt blev utförda till 100 %. Prestationer Staraby-Skutnabba, skede I slutfördes, skede II påbörjades Sandsund södra, skede II slutfördes Torp pumpstation sanerades Utbyggnad och sanering av brunnar och ledningar Planering av Lepplax nya detaljplaneområde Ekonomi Avloppsverket 2012 Budget 2013 Budgetändring Totalt 2013 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO

69 67(131) Avloppsverkets resultaträkning Omsättning , ,97 Avloppsvattenavgifter , ,13 Avloppsvattenavgifter intern , ,84 Övriga intäkter , ,74 Material och förnödenheter , ,32 Köp av tjänster , ,42 Personalkostnader , ,40 Löner och arvoden , ,65 Lönebikostnader , ,75 Pensionskostnader , ,04 Övriga lönebikostnader , ,71 Avskrivningar enligt plan , ,62 Övriga kostnader , ,75 Övriga kostnader kostnadsberäknade poster , ,05 Rörelseunder-/överskott , ,85 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 1 043, ,70 Övriga finansiella intäkter 895, ,33 Räntekostnader 0,00-3,93 Ersättning för restkapital , ,81 Under-/överskott före överföring till reserver , ,56 Räkenskapsperiodens överskott/underskott , ,56

70 68(131) Avloppsverkets balans AKTIVA , ,31 A BESTÅENDE AKTIVA II Materiella tillgångar , ,82 3. Fasta konstruktioner och anordningar , ,82 II Fordringar , ,49 1. Kundfordringar , ,49 PASSIVA , ,31 A EGET KAPITAL , ,86 I Restkapital , ,42 VI Räkenskapsperiodens överskott/underskott , ,56 D FRÄMMANDE KAPITAL , ,45 I Långfristigt , ,17 2. Lån från finansiella institut och försäkringsanst. 0,00 672,74 3. Lån från offentliga samfund 5 676, ,84 4. Övriga skulder , ,59 II Kortfristigt , ,28 2. Lån från finansiella institut och försäkringsanst. 672, ,22 3. Lån från offentliga samfund 3 994, ,46 6. Skulder till leverantörer , ,31 7. Övriga skulder , ,24 8. Resultatregleringar 4 177, ,05

71 69(131) Avloppsverkets finansieringsanalys Kassaflödet i verksamheten Rörelseöverskott - underskott , ,56 Avskrivningar och nedskrivningar , ,62 Finansiella intäkter och kostnader , ,71 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter , ,14 Finansieringsandelar för investeringsutgifter , ,00 Försäljningsink. av tillgångar bland best.aktiva 0,00 0,00 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde , ,79 Finansieringens kassaflöde Förändring av lånebeståndet Minskning av långfristiga lån , ,08 Övriga förändringar av likviditeten Förändringar av fordringar 6 205, ,45 Förändringar av räntefria skulder , ,28 Finansieringens kassaflöde , ,75 Inverkan på kommunens likvida medel , ,96

72 70(131) Resultatområde: Övrig verksamhet Ansvarsperson: vägmästare Stefan Hellund Verksamhet Upprätthålla en fungerande enhet som förmår handha grundunderhållet på av kommunen införskaffade anläggningar och markområden för kommuninvånarnas bästa. Betjänar andra sektorer gällande transporter och olika utryckningar och insatser. Handhar gatu- och vägunderhåll samt skötsel av grönområden. Enheten underhåller och utför i viss mån nybyggnadsarbeten av kommunalteknik på nya och befintliga detaljplaneområden. Resultatområdet består av verksamheterna maskincentralen och verkstaden samt projektlöner som påförs underhålls- och investeringsprojekt. Mål och resultat 2013 Mål 2013; Övrig verksamhet Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Förverkliga de i verksamhetsidén uppsatta målen. Förnya fordonsparken enligt investeringsprogrammet. Förbättra effektiviteten i arbetsutförandet. Effektivare arbetsledning och övervakning. Investeringsprogrammets uppföljning. 90 % Målet uppfylldes till ca 80 % 80 % Målet uppfylldes till 60 % 100 % Investeringsprogrammet uppfylldes inte. Ekonomi Sträva till en bättre skötsel av områden samt effektivare användargrad av fordonsparken. Övrig verksamhet 2012 Budget 2013 Budgetändring Totalt 2013 Avvikelse Intäkter Tillverkning för eget bruk Kostnader NETTO

73 71(131) Brand- och räddningsväsendet Pedersöre Österbottens regionräddningsverk Enligt lagen om räddningsväsendet ansvarar kommunerna för räddningsväsendet och staten styr och övervakar verksamhetens lagenlighet. Lagen om räddningsväsendet förpliktar kommunerna att sköta om förebyggandet av olyckor, skyddandet av människor, egendom och miljö samt räddandet av människor ur olyckor, eldsvådor och andra farosituationer. Till lagen hör även befolkningsskyddet, till vilket hör att skydda befolkningen i undantagsförhållanden och att förbereda sig för detta i form av byggandet av befolkningsskydd, upprätthållandet av lednings-, kommunikations- och alarmeringssystem samt planerandet av de organisationer och skyddsåtgärder som behövs vid undantagsförhållanden. Enligt avtal med Pedersöre kommun skall regionräddningsverket svara för skötseln av räddningsväsendet och oljebekämpningen inom Pedersöre kommuns område i enlighet med gällande lagar och förordningar, av inrikesministeriet givna direktiv och anvisningar samt av fullmäktige i Pedersöre kommun godkänd plan för räddningsväsendets grundservicenivå. Ekonomi 2012 Budget 2013 Budgetändring Totalt 2013 Avvikelse Kostnader NETTO

74 72(131) Byggnadsnämnden Ansvarsperson: byggnadsinspektör Carina Ahlvik-Fors Deltagit i Deltagit i antal sam- antal sam- Ordinarie manträden Ersättare manträden Häggman, Roger, ordf. 15/15 Björknäs-Flinck, Anitha - Björkskog, Nils-Erik, viceordf. 15/15 Backlund, Marlene - Dahlin, Gunilla 14/15 Bjon, Carl-Axel - Enkvist, Carina 14/15 Punsar, Kenneth - Hjulfors, Bernhard 15/15 Snellman, Patrik - Perälä Nyman, Nina 10/15 Berger, Helena 5 Sten, Hans-Erik 13/15 Inborr, Gun 1 Backlund, Margot 14/15 Thors, Anders - Rif, Peter 14/15 Hagman, Joel - Lindfors, Ralf, kst-repr. 15/15 Ahlvik-Fors, Carina, föredragande o. sekreterare Verksamhetsidé Byggnadsnämndens och byggnadstillsynsbyråns övergripande målsättning med verksamheten är att genom rådgivning och övervakning främja ekologiskt, ekonomiskt och till miljön välanpassat byggande samt att informera om aktuella förändringar. I och med detta strävar man samtidigt till att åstadkomma så hållbar utveckling som möjligt i byggandet. Nuvarande verksamhet Byggnadsnämndens och byggnadstillsynsbyråns huvudsakliga uppgiftsområden: - Fungera som kommunens tillsynsmyndighet enligt MBL 21 - Bygglov, åtgärdstillstånd, undantagsbeslut och beslut angående behov av planering - Övervakning av byggandet - Övervakning av marktäktstillstånd - Landsbygdsnäringens lån och -bidrag - Rådgivning - Reparationsrådgivning och bidrag. Mål och resultat 2013 Mål 2013; Byggnadstillsyn Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Styrning av egna processer, verksamhet och resurser. Eventuell onödig byråkrati skalas bort. Den byråkrati som fordras för att erhålla lagliga bygglovs- och andra beslut måste finnas. Självbedömning. Få igång registrering av processer och beskrivningar av verksamheten. Nöjaktigt.

75 73(131) Mål; Byggnadstillsyn Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Vid beredning av bygglov och andra tillstånd sträva efter att bringa mervärde i den bebyggda miljön genom att styra byggnadsplaneringen i enlighet med principer om hållbar utveckling. Understryka för den som planerar inleda ett byggprojekt vilket ansvar han själv har och att han ifall han inte själv har behövlig sakkunskap anlitar utomstående sådana. Genom rådgivning och vägledning få byggarna att inse att det för erhållande av ett bra slutresultat lönar sig att anlita kompetenta planerare. Information Ett byggnadsbestånd som står på en hög kvalitativ och funktionell nivå Nöjaktigt. Kundvänlig, lättillgänglig och aktiv service, som beaktar den jämlika behandlingen av kunderna och det allmänna intresset. Vara noga med att klart och koncist svara på kundernas frågor samt att behandla kunderna lika i likartade frågor. Lättanträffbara tjänsteutövare. Nöjda kunder De flesta kunder torde vara nöjda. Mål och relationstal Beviljade bygglov under 2013 var 206 st, vilket kan jämföras med 265 st enligt målsättningen i kommunplanen. Antalet beviljade åtgärdstillstånd är mindre än målsättningen och antalet godkända anmälningsärenden ligger lite under planen. Antalet färdigställda byggnader under året är 152 st. Jämfört med antal byggnader för vilka beviljats lov ger det inte en fullständigt rättvis bild av situationen, emedan byggarna inte alltid anmäler om ibruktagning och slutsyn. Gjorda beslut har protokollförts under 294 paragrafer, 118 bygglov har beviljats av nämnden och 88 bygglov av byggnadsinspektören, 52 åtgärdstillstånd har beviljats av byggnadsinspektörerna för mindre byggnadsåtgärder och 80 ansökningar har godkänts som anmälningsärenden. Beviljade rivningslov är 3 st. Avgöranden angående behov av planering enligt 137 MarkByggL utgör 11 st. och undantag beviljade av nämnden 4 st. År 2013 beviljades energi- och reparationsbidrag med anslag från ARA för 25 st olika projekt ( och 91 st år 2012). Då byggnadsnämndens verksamhet är lagstadgad, beror det på byggnadskonjunkturerna och kommuninvånarnas behov av tillstånd och därav föranledd tillsyn hur mycket de lagstadgade tjänsterna efterfrågas. Den sammanlagda byggnadskubiken under året uppgick till m 3 ( m 3 år 2012)

76 74(131) Uppdelade i grupper fördelar sig de beviljade byggloven enligt följande: Egnahemhus,nya Radhus Parhus Flervåningsbostadshus, renovering Grundrenoveringar samt tillbyggnader av egnahemshus Renovering o. tillbyggnad av parhus Ekonomibyggnader, garage Fritidshus o. bastubyggnader Skolor, daghem, nya o. tillbyggnader Församlingshem Allmänna byggnader Industri o. småindustrihus samt lagerbyggnader Affärs- o. övriga butiksbyggnader Ladugårdar, svinhus, djurstall Pälsdjursfarmer, servicehus, skugghus, nya o. tillbyggnader Häststall Övriga byggnader för jord- o. skogsbruk Övriga byggnader Beviljade bygglov På detaljplanområde har beviljats lov för 14 (8) egnahemshus, 4 (7) parhus och 2 (-) radhus På generalplanområde har beviljats lov för 16 (16) egnahemshus På oplanerat område har beviljats lov för 5 (12) egnahemshus (År 2012 inom parentes) De beviljade bostadshusen, antal lägenheter fördelar sig mellan olika byar enligt följande: Nya hus Lgh Våningsyta Bennäs detaljplan m 2 Edsevö, ingen plan m 2 Forsby, ingen plan m 2 Katternö, ingen plan m 2 Kyrkoby, detaljplan m 2 Kållby, detaljplan m 2 Kållby, generalplan m 2 Lepplax, generalplan m 2 Ytteresse, generalplan m 2 Ytteresse, ingen plan m 2 Överesse, generalplan m 2 Överesse, ingen plan m 2 Nederpurmo, detaljplan m 2 Nederpurmo, generalplan m 2 Överpurmo, generalplan m 2 43 (43) nya hus 54 (50) lgh (7 844) m 2 Ekonomi Byggnadsnämnden 2012 Budget 2013 Budgetändring Totalt 2013 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO

77 75(131) Miljövårdsnämnden Ansvarsperson: miljövårdssekreterare Sonja Sundqvist-Pellinen Deltagit i Deltagit i antal sam- antal sam- Ordinarie manträden Ersättare manträden Johansson, Tommy, ordf. 10/11 Forsblom, Susanne - Stenmark, Tore, viceordf. 11/11 Mattjus, Camilla - Kass-Anttila, Pia 11/11 Höglund, Lena - Lindvall, Yvonne 9/11 Bodbacka, Karola 1 Lönnqvist, Kaj 10/11 Wikström, Ronny - Rönnlund, Carina 10/11 Jussila, Martin 1 Sandberg, Ola 9/11 Kanckos, Mattias 2 Åman, Carola 9/11 Ahlskog, Peter 1 Berger, Helena, kst-repr. 9/11 Sundqvist-Pellinen, Sonja, föredragande och sekreterare Nuvarande verksamhet - handha den kommunala miljövårdsmyndighetens åligganden - handläggning av miljötillståndsärenden och övervakning av miljötillstånd - handläggning av marktäktsärenden - uppföljning av miljöns tillstånd - bistå övriga förvaltningsenheter med utlåtanden och sakkunskap i miljöfrågor - bistå allmänheten med information och rådgivning i miljöfrågor Mål och resultat 2013 Mål 2012; Miljövård Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Förebygga och minimera förorening av miljön samt främja hållbar utnyttjande av naturresurser. Rådgivning och information vid tillstånds- och andra ärenden. Mångsidig, hälsosam och trivsam miljö samt nöjda kunder. God Uppgörande av kommunala miljöskyddsföreskrifter. Vattenvårdsprojekt Restaurering av små vattendrag i Pedersöre, Jakobstad, Kronoby. Innehållsförteckning och huvudrubriker klara. Slutrapporten klar. Projektet beviljats tilläggstid till % Inte uppnådd. 0 % 100 % Slutrapporten inte klar. Utförts syremätning och vårdfiske samt avloppsplan för Kiisksjön. Uppgjorts rapport över restaureringsmetoder för Långvattnet. Bioindikatoruppföljning av luftens kvalitet i Karleby och Jakobstadsnejden. Slutrapporten klar 100 % Slutrapporten klar 100 %

78 76(131) Mål 2012; Miljövård Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Projektet Uppgörande av skyddsplaner för grundvattenområden i Pedersöre, Nykarleby och Jakobstad Deltagande i nationella specialveckor som berör miljön, samt medverka till att stärka Pedersöres image som en kommun som strävar till ekologist hållbara lösningar. Avloppsrådgivningsprojektet Österbottens JÄSSI Slutrapporten klar. Projektet beviljats tilläggstid till Avloppsrådgivningsbesök till 130 fastigheter i Sundby och Forsby utförd. 100 % Slutrapporten inte klar. Skyddsplanen uppgjord. 3 tillfällen Informations- och diskussionstillfälle om skyddsplanen för grundvattenområden Uppnådd Mått och relationstal Miljötillstånd Registreringar och beslut Marktäktstillstånd Utlåtande för bygglov Utlåtande för avloppsvattenbehandling Utlåtande till andra myndigheter Muddringar och dikning Beslut om bidrag Stacklagringar Projekt, kartläggningar, undersökningar EU-projekt Ekonomi Temaföreläsningar och informationstillfällen. Miljövårdsnämnden 2012 Budget 2013 Budgetändring Totalt 2013 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO

79 77(131) Kulturnämnden Ansvarsperson: kultursekreterare Ulrika Stenmark Deltagit i Deltagit i Antal sam- antal sam- Ordinarie manträden Ersättare manträden Björkell, Ulrika, ordf. 6/7 Häll-Kanckos, Gunilla - Pettersson, Martin, viceordf. 7/7 Lund, Isabella, t.o.m Forsblom, Susanne, fr.o.m Bergqvist, Sture 4/7 Bonde, Petter 3 Bock, Larissa, t.o.m /7 Blomström, Bo-Erik - Lund, Isabella, fr.o.m /7 Finnberg, Linda 7/7 Mattjus-Sandström, Monica - Gutic, Vesna 0/7 Mård, Marie 4 Höglund, Lena 0/7 Backman, Mats 5 Törnfeldt, Alexander 7/7 Sundqvist, Emil - Virkama, Kim 7/7 Björklund, Ritva - Eriksson, Roger, kst-representant 6/7 Stenmark, Ulrika, föredragande Lund, Solveig, sekreterare Nuvarande verksamhet Kulturnämnden fungerar som beslutande organ i de frågor som berör bibliotek, fri bildning, kultur-, ungdomsoch nykterhetsarbete. Verksamhet 2013 Nämnden höll under året 7 protokollförda möten med sammanlagt 73 paragrafer. Föredragande i kulturnämnden är kulturchef Ulrika Stenmark. Medborgarinstitutets rektor, ungdomssekreteraren samt bibliotekschefen har vid behov kallats som sakkunniga. Bibliotekschef Solveig Lund är sekreterare vid kulturnämndens möten samlades hela personalen, förutom idrottsektorn, tillsammans med kulturnämnden för att ge synpunkter på verksamheten och ge vägkost inför budgetarbetet inför Larissa Bock begärde under hösten befrielse från sitt uppdrag i kulturnämnden och Isabella Lund utsågs till ny ordinarie medlem i kulturnämnden. Isabella Lund har tidigare varit ersättare för Martin Petterson. Ny ersättare för Martin Pettersson är Susanne Forsblom. Under året 2013 inleddes planeringen av huvudbibliotekets renovering och ombyggnad. En byggnadskommitté tillsattes av kommunstyrelsen med kommunstyrelsens ordförande Henrik Sandberg som ordförande. Övriga medlemmar kommundirektören, kulturchefen (byggnadskommitténs sekreterare), bibliotekschefen, huvudplanerare Johan Värnström, fastighetschef Kjell Gripenberg samt styrelsens representanter Roger Eriksson och Johanna Överfors, kulturnämndens ordförande Ulrika Björkell och ungdomsrådets representant Larissa Bock. Byggnadskommittén har hållit 10 protokollförda möten ( ). I planeringen inkluderades utrymmen för hela kulturavdelningen och ritningar och inredningsplanering av ett gemensamt kulturhus färdigställdes under hösten. Målsättningen var att inleda byggnadsprocessen senhösten 2013 men projektet har fördröjts av ett besvär. För tillfället avvaktar byggnadskommittén förvaltningsdomstolens utlåtande. Under 2013 tillsattes en arbetsgrupp med uppdrag att utarbeta nya principer för föreningsbidrag. Arbetsgruppen bestod av kulturnämndens ordförande, kulturchefen, ungdomssekreteraren samt kulturnämndens representanter Linda Finnberg, Kim Virkama och Alexander Törnfeldt. Arbetsgruppen höll tre protokollförda möten och de förnyade direktiven godkändes av kulturnämnden

80 78(131) Den av kulturnämnden tillsatta konstinköpsgruppen, med uppdrag att införskaffa konst för utsmyckning av kommunens fastigheter och stöda lokala konstnärer, har samlats till två protokollförda möten. Konstinköpsgruppens medlemmar är Gun Anderssén-Wilhelms (ordförande), Pia Öst, Nicken Nyqvist samt kulturnämndens representant Kim Virkama. Kulturchefen är konstinköpsgruppens sekreterare. Konstinköpsgruppen inköpte 2013 arbeten av Håkan Ahlnäs (akryl), Sture Sunabacka (skulptur) och Heidi Lunabba (foto). Nämndens kulturpris, Pedersöreklockan, tilldelades Ulla Källman och Årets Ungdom tilldelades Jakob och Simon Nylund. Tema för år 2013 var ungdomsverksamhet. Under året har bl.a. flera projekt riktats till målgruppen och marknadsföringen har intensifierats. Kulturnämnden ordnade även traditionsenlig fest 6.12 samt stod värd för festligheterna på Nationella Veterandagen Utvecklandet av Lövis för kulturavdelningens behov fortskrider. Fastigheten har varit i kontinuerlig användning, framförallt för Medborgarinstitutets kursverksamhet. Fastigheten har inva-anpassats och fått både förnyad toalett och en ramp. Förbättringen har möjliggjorts tack vare bidrag av Aktion Österbotten och samarbete med Pedersöre 4H och Mufa rf. Lövis-skyltar har placerats på fasaden och vid infarten av tomten. Parkeringen skapar fortsättningsvis problem. Infarten borde planeras om för att förbättra parkeringsmöjligheterna. Endast ett mindre antal bilar ryms på gården och det är svårt att undvika parkering längs med landsvägen. Mål och resultat 2013 Mål 2013; Kulturnämnden förvaltning Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Gemensamma utrymmen för kulturavdelningen. Huvudbiblioteket byggs till och renoveras. I huset finns då också utrymmen för övriga kulturavdelningen. Förbättrade verksamhetsutrymmen. Planeringen av huvudbiblioteket är färdigställd. Ärenden är fördröjt i förvaltningsdomstol pga besvär av rågranne. Byggnadsarbetet bör inledas En aktiv och utåtriktad verksamhet i fd. Lövö skola. Antalet bokningar av gemensamma utrymmen bokningar varav merparten är kontinuerlig kursverksamhet. Årets tema; ungdomar. Synliggöra aktiviteter och verksamhet som har unga som målgrupp. Utveckla gemensam marknadsföringskanal. Projektmedel beviljades inte utan befintliga kanaler har utvecklats. Förbättra personalens välmående. Gemensam fortbildningsdag för kulturavdelningen. Nöjd personal. Gemensam planeringsdag på Lövis. Kulturutbudet för finskspråkiga görs mera tilltalande. Finska arbetsgruppen ersätts av en ny kulturförening eller befintlig förening med kultursektion som kan söka bidrag och fungera som en dynamisk samarbetspartner till kulturavdelningen. Etablera kontakt med en ny förening eller befintlig förening i kommunen med finska som verksamhetsspråk. Reserverade medel som kunde ansökas av föreningar med verksamhet på finska förblev outnyttjat. Arbetet fortsätter Aktiv projektplanering. Beviljad extern finansiering. 2 projektplan/enhet. Förverkligat.

81 79(131) Projekt Kulturarbete: Handante, Aktion Österbotten - projektstart oktober 2013 Barnkör i Kållby och Sandsund, Regionförvaltningsverket i Västra Finlands län, start HT Ungdomsarbete: Tjej- och killgruppsverksamhet, Regionförvaltningsverket i Västra Finlands län, planerad start 2013 (förverkligas VT 2014). Tidsresor för skolelever, Svenska Kulturfonden och BARK, förverkligat VT 2013 och HT MI Utbildningsstyrelsens studiesedelmedel. Läsåret deltog medborgarinstitutet i ett gemensamt Norra Liganprojekt som bekostades med Utbildningsstyrelsens Utvecklings- och kvalitetsunderstöd (LAKE). Projektet administrerades av Jakobstads Arbetarinstitut. Pedersöre medborgarinstitut administrerar det gemensamma Norra Ligan-projektet FlexLär, som beräknas pågå Projektet bekostas med Utbildningsstyrelsens Utvecklings- och kvalitetsunderstöd. Biblioteket Bibban Rules! Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten, start ht 2012, slutfördes under 2013 Unga berättare Svenska kulturfonden, start ht 2013, slutförs under våren Ekonomi Kulturnämnden Förvaltning 2012 Budget 2013 Budgetändring Totalt 2013 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO Resultatområde: Bibliotek Ansvarsperson: bibliotekschef Solveig Lund Verksamheten 2013 Lånen har under 2013 minskat med 1,6 %. Minskningen sker främst i de vuxnas lån, samt utlåningen av annat material än böcker, utlåningen av barnböcker ökar för varje år. Barnböckernas andel av alla boklån är 66 %. Till skolorna lånades ifjol böcker, en liten ökning jämfört med föregående år. Noteras kan att Lepplax utlåningsstation, som ifjol fick nya utrymmen ökade sin utlåning med hela 8 %, andelen barnbokslån är där 75 %. Antalet låntagare har ökat med 4 %. De fysiska biblioteksbesöken har minskat med 9 %, medan webbesöken nästan dubblerats (+ 83 %). De evenemang som biblioteket ordnat under året har nått 853 personer, största delen av dessa är barn.

82 80(131) Mål och resultat 2013 Mål 2013; Bibliotek Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Utveckla samarbetet med skolorna. Anpassa öppettiderna till den ökande efterfrågan på servicen. Undervisnings- och kulturministeriets kvalitetsrekommendationer säger att tjänster av hög kvalitet kan säkrast tillhandahållas och fortlöpande utvecklas om antalet anställda är minst 0,8 1 årsverken/1 000 invånare Vi står nu på 0,73. Utökad öppettid till de enheter som har mest lån per öppettimme. Biblioteket beviljades inte utökade personalresurser, men öppettiderna justerades på huvudbiblioteket, Kyrkoby, Kållby, Purmo, Ytteresse bibliotek samt Lepplax utlåningsstation, det skedde delvis genom att flytta på befintliga personalresurser mellan enheterna. Samarbetet med skolorna har fortsatt dels på samma sätt som förr, dels inom Bibban rules! Biblioteket ska nå och kunna betjäna så många olika kundgrupper som möjligt. Ungdomarna är bibliotekets målgrupp även under detta år. Projektet Bibban rules! fortsätter och avslutas. Ungdomarnas användning av biblioteket ökar. Bibban rules! slutfördes. Ett resultat av projektet är att kontakterna till ungdomarna och andra aktörer som arbetar med dem breddades på många olika sätt, vilket har konsekvenser för det fortsatta arbetet. Biblioteket ska vara lättillgängligt och personalresurserna bör kunna utnyttjas på ett flexibelt sätt. Planeringen av huvudbiblioteket går vidare. Renoveringen och tillbyggnaden inleds. Lepplax utlåningsstation färdigställs. Lokalerna är ändamålsenliga ur kundsynvinkel och personalen mår bra i lokalerna. Huvudbiblioteket har planerats under året, men renoveringen och tillbyggnaden har uppskjutits. Lepplax utlåningsstation öppnades i ny lokal i juni. Öppettiderna justerades på huvudbiblioteket, Kyrkoby, Kållby, Purmo, Ytteresse bibliotek samt Lepplax utlåningsstation, det skedde delvis genom att flytta på befintliga personalresurser mellan enheterna.

83 81(131) Mål 2013; Bibliotek Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Bibliotekslokalerna underhålls. Lokalerna är ändamålsenliga ur kundsynvinkel och personalen mår bra i lokalerna. Huvudbiblioteket har planerats under året, men renoveringen och tillbyggnaden har uppskjutits. Lepplax utlåningsstation öppnades i ny lokal i juni. Överesse bibliotek är fortfarande i behov av renovering Mått och relationstal Utlåning Förändring HB % KY % KÅ % PU % YE % ÖE % LA % LE % SU % E-böcker % Summa % E-böcker Lån per öppethållningstimme 2013 Lån/timme 2013 Lån/timme 2012 Lån/timme 2011 HB 16, ,6 KY ,8 KÅ 12,5 13,6 15,4 PU 18,2 18,2 19,4 YE 24,6 26,7 27,6 ÖE 19,9 20,4 19,9 LA 16,7 16,5 17,5 LE 33 29,8 36,1 SU 16,3 15,8 16,2 Summa 19,3 20,1 20,7

84 82(131) Ekonomi Biblioteket 2012 Budget 2013 Budgetändring Totalt 2013 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO Kommentarer Överskridningarna beror främst på att: - IT-kostnaderna och lönerna inte varit korrekt budgeterade - postkostnader är svåra att förutse - bibliotekets ordinarie inkomster underskrids med ca 1 000, det är fråga om inkomster för lånekort, kopior, fjärrlån mm, inkomster som kan skifta ganska mycket från år till år Resultatområde: Medborgarinstitutet Ansvarsperson: rektor Monica Svenfelt Nuvarande verksamhet Medborgarinstitutet skapar goda miljöer för inlärning och utveckling i Pedersöre kommun. Möjlighet till självförverkligande och personlig utveckling erbjuds kommuninvånarna genom ett brett kursutbud som riktar sig till vuxna, men även till barn och ungdomar. Kursverksamheten är decentraliserad och bedrivs i kommunens samtliga byar, på ca 50 olika kursplatser. En stor del av verksamheten bedrivs i kommunens skolor, men även många marthagårdar, byagårdar och samlingshus används som kursplatser. Kursutbudet är varierat för att erbjuda möjlighet till en meningsfull, utvecklande fritidssysselsättning åt så stor del av befolkningen som möjligt. Personal år 2013: Rektor, en heltidskanslist, en deltidskanslist (60 %), två fast anställda lärare. Sedan deltidskanslisten erhöll delinvalidpension i mars har tjänsten delats på två personer. Mål och resultat 2013 Mål 2013; MI Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Medborgarinstitutet skapar goda miljöer för inlärning och utveckling i Pedersöre kommun. Möjlighet till självförverkligande och personlig utveckling erbjuds kommuninvånarna genom ett brett kursutbud som riktar sig till vuxna, men även till barn och ungdomar. Medborgarinstitutet skapar goda miljöer för inlärning och utveckling i Pedersöre kommun. Möjlighet till självförverkligande och personlig utveckling erbjuds kommuninvånarna genom ett brett kursutbud som riktar sig till vuxna, men även till barn och ungdomar. Medborgarinstitutet skapar goda miljöer för inlärning och utveckling i Pedersöre kommun. Möjlighet till självförverkligande och personlig utveckling erbjuds kommuninvånarna genom ett brett kursutbud som riktar sig till vuxna, men även till barn och ungdomar. Medborgarinstitutet skapar goda miljöer för inlärning och utveckling i Pedersöre kommun. Möjlighet till självförverkligande och personlig utveckling erbjuds kommuninvånarna genom ett brett kursutbud som riktar sig till vuxna, men även till barn och ungdomar.

85 83(131) Mål 2013; MI Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Ett stort intresse för och ett aktivt deltagande i kurs-verksamheten. De studerandes och kursdeltagarnas antal bibehålls på nuvarande nivå och höjs i någon mån med hjälp av ett kursutbud som svarar mot efterfrågan samt en aktiv marknadsföring fysiska studerande och kursdeltagare totalt. Under året har fysiska personer och kursdeltagare deltagit i verksamheten. Höja undervisningens kvalitet genom -fortbildning av personalen och Såväl fast anställd personal som timlärare erbjuds någon form av fortbildning. Timlärarna har möjlighet att söka om bidrag för fortbildning. 52 timlärare har fått fortbildning i form av gratis MI-kurs (normalt en kurs per termin/lärare) Timlärarna har fått bidrag för totalt 20 fortbildningsdagar hos andra utbildningsarrangörer. -deltagande i utvecklingsprojekt. Extern finansiering Deltagande i 1 2 utvecklings-projekt. 1.Deltagande i ett UBS utvecklingsprojekt , gemensamt med Norra Ligan. Projektet avslutades i september. Alla institut gjorde en utvecklingsplan. 2. Pedersöre administrerar UBS utvecklingsprojektet FlexLär, Också det ett Norra Ligan-projekt som beräknas pågå Även detta år är kulturavdelningens tema UNGDOM. En experimenterande kursverksamhet i syfte att utröna underlaget för olika slag av konstkurser för barn och unga. Ordna kortare konstkurser för barn och ungdomar inom olika konstformer, t.ex. bildkonst, ordkonst, multimedia. 3 5 kortkurser varje år, i olika delar av kommunen. Förutom den grundläggande konstundervisningen för barn i teater, dans och musik ordnades under vårterminen bildkonstkurser för barn i Kyrkoby, Purmo och Lövö under vårterminen. På höstterminen erbjöds konstkurser för barn i högstadieåldern i Bennäs och för lågstadiebarn i Kyrkoby, men båda kurserna inhiberades. En skrivarverkstad för unga genomfördes i mars, medan en motsvarande kurs för 9-12-åringar inhiberades. Ett tjugotal övriga kur-

86 84(131) ser för barn har erbjudits under året: danskurser, barnkörer, föräldra- och barngymnastik, lekgymnastik, tjejgrupper, Legoprogrammering, kocka tillsammans, konståkning, parkour, liiku ja leiki samt pilkfiskekurs för unga. Prestationer År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Mål 2013 Antal kurser /lektion, totala kostnader 69,36 73,23 76,80 78,39 78,75 /h /lektion, exkl. inkomster 55,57 57,34 60,03 61,91 =enhetspris /lektion, exkl. ink.+statsbidrag 16,68 17,51 19,35 21,71 Studerande, fysisk personer Kursdeltagare, totalt Antal lektioner, totalt Antal lektioner berättigade till statsbidrag Självfinansieringsgrad (kommun) 24,1% 23,9 % 25,2 % 27,7 % Ekonomi Medborgarinstitutet 2012 Budget 2013 Budgetändring Totalt 2013 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO Kommentarer Totala kostnader för medborgarinstitutets verksamhet under år 2013 var Intäkterna (kursavgifter, projektmedel) uppsteg till under året. Då statsandelarna för medborgarinstitutsverksamheten under året var totalt blev kommunens självfinansieringsandel 27,7 % eller Resultatområde: Kulturarbete Ansvarsperson: kultursekreterare Ulrika Stenmark Nuvarande verksamhet Kulturbyrån strävar efter att ge kommuninvånarna möjligheter att uppleva olika former av kultur. Stödformer till föreningar, enskilda konstutövare och arbetsgrupper är en viktig del av verksamheten. Kulturbyrån ordnar aktiviteter och traditionsenliga fester och arrangerar kulturresor till olika skådespel och musikevenemang utanför den egna kommunen. Verksamheten har alla kommuninvånare som målgrupp och förutom publika arrangemang ordnas aktiviteter bl.a. i daghem, skolor och äldreboenden.

87 85(131) Mål och resultat 2013 Mål 2013; Kulturarbete Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Årets tema; ungdomar. Kulturbyrån deltar aktivt i ungdomscafé i fd. Lövö skola. Återkommande program i Lövö. Verksamhet riktad till barn lockade deltagare medan café för unga ( åk 7-9) inte har väckt tillräckligt intresse. Skapande verksamhet för barn och unga. Ordna barnläger, workshops. Samarbete med daghem, skola för att erbjuda kulturupplevelser till många barn. 5/år Sportlov-, sommarlov- och julworkshop med olika tema. Barnkalas med Alfonstema. Samarbete med BARK. Två olika pjäser har bekostats av kulturbyrån för dagis och lågstadiebarn. Alla skolor erbjuds under en treårs period sponsorering för kultur i skolan. Tidsresor för skolelever. Ge lokala förmågor en scen att uppträda på. Evenemang, konserter, happenings. Ordna en kommungala/kulturgala Konsert och kortfilm: Grannt-Koreasti, Kiisk berättarafton i samarbete med Artis, En hel kvinnodag, Visor vid Fornstugan, nationella veterandagens fest. En traditionell fest 6.12 prioriterades. Aktivt projektarbete. Projektplanering. 2 ansökningar/år. Förverkligat Mångsidigt kulturutbud för finskspråkiga och ett aktivt deltagande. Aktivt samarbete med finskspråkig intresseförening. Gemensam verksamhet med kulturbyrån i Jakobstad. Förbättrad marknadsföring. Antalet finskspråkiga som tar del av kulturutbudet ska öka. Sommarteatern lockar fortfarande. Samarbete med Jakobstads kulturbyrå resulterade i ett bättre utbud men inte ökat antal deltagare från Pedersöre. Marknadsföringen bör förbättras ytterligare.

88 86(131) Ekonomi Kulturarbete 2012 Budget 2013 Budgetändring Totalt 2013 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO Resultatområde: Ungdomsarbete Ansvarsperson: ungdomssekreterare Mari-Louise Backlund Nuvarande verksamhet Olika barnläger, evenemang och resor ordnades under året. Bidrag delades ut till ungdomsföreningar och ungdomsgrupper för att få verksamhet ut i byarna. Ungdomars egna initiativ understöddes. Timresurssystemet gav föreningarna möjlighet till att få ersättning för klubbledare. Systemet används också för att anställa Power Club ledare för eleverna i åk 5-6. Ledarutbildning ordnades i Bennäs i samarbete med Hälsa och Trafik samt med Kronoby. Ungdomsledaren har haft kontinuerlig verksamhet vid Sursik skola samt hållit Power Club vid Överesse skola. De uppsökande ungdomsarbetarna tog kontakt med ungdomar som behövde hjälp i sin livssituation. Ungdomsbyrån har ett nära samarbete med ungdomsföreningarna, 4H och kommunens skolor för samanvändning av resurserna. Mål och resultat 2013 Mål 2013; Ungdomsarbete Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Motverka utslagning av unga. 100 % ungdomssekreterare. Handledning av ungdomsarbetare. Planering av nya innovativa projekt samt utveckla nätverkssamarbete. Nätverksamarbetet med övriga kommuner har varit intensivt under året kring serviceutbudet för ungdomar. Stöda och hjälpa föreningarna Ge bidrag och stimulera till bra verksamhet. Bra aktiviteter för barn och ungdomar. Föreningsbidrag delades ut till 13 föreningar. Få ungdomsutrymmen till Kållby. Följa upp lediga utrymmen och finansieringsmöjligheter. Samlingsplats för ungdomar i Kållby Inga lämpliga utrymmen har kunnat hänvisas åt ungdomarna. Bra ledd verksamhet Aktiv ungdomsledare och klubbledare. Ungdomar har vuxna att tala med. Ungdomsledaren samt 8 klubbledare har haft verksamhet på fältet. Droginformation. Anlita bra föreläsare. Att unga inte börjar använda droger. Drogförebyggande material har getts till skolorna.

89 87(131) Mål 2013; Ungdomsarbete Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Aktivera ungdomar att påverka. Utvärdering av ungdomsrådet och utredning av möjlighet till ungdomsfullmäktige Ungdomar ska diskutera/besluta om ungdomsfrågor. 5 möten/år Utvärderingen gav vid handa att ungdomsrådet fyller sin funktion i dess nuvarande form. Ungdomsrådet hade 4 möten, men många arbetsgruppsmöten. Utveckla ungdomsportalen Decibel. Göra portalen känd och pop bland unga. Ungdomar ska använda portalen. Ungdomsportalen har haft frågor. Pedersöre 226 st. Vår andel är 11,8 %. Ekonomi Ungdomsarbete 2012 Budget 2013 Budgetändring Totalt 2013 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO

90 88(131) Idrottsnämnden Ansvarsperson: idrottssekreterare Leif Harjulin Deltagit i Deltagit i antal sam- antal sam- Ordinarie manträden Ersättare manträden Wärn, Mathias, ordf. 4/4 Forsman, Anna - Sundqvist, Michaela, viceordf. 4/4 Nybacka, Matias - Back, Susanne 4/4 Vikström, Rasmus - Borgmästars, Yvonne 3/4 Sundqvist, Ola - Enqvist, Ann-Christine 4/4 Vikström, Simon - Nylund, Markus 4/4 Höglund, Regina - Sandström, Andreas 4/4 Pettersson, Karin - Öst, Frej 3/4 Rönnlund, Carina - Holmäng, Johanna kst.repr. 1/4 Harjulin, Leif, föredragande och sekreterare Nuvarande verksamhet Nämnden har genom ett stort antal bas- och näridrottsanläggningar kunnat erbjuda en god idrottsservice. Samarbete med föreningar och andra instanser har varit av stor vikt och fortsatt i omfattande utsträckning. Pedersöre har tilldelats mellersta Österbottens landskapsstafett Organisationskommittén har sammanträtt 14 gånger. Idrottssekreteraren har fungerat som kommitténs sekreterare. Många bestående åtgärder har utförts vid skidcentret. Idrottsbiblioteket fortsatte som ett samarbetsprojekt med kultursektorn. Skolmästerskap har i samarbete med föreningar hållits i skidning, ishockey, fotboll och friidrott. Kommunens FM medaljörer premierades på kommunens dag I motionslotteriet noterades totalt prestationer från 57 motionslådor. Drygt prestationer fler än föregående år. Inom ramen för hallbidraget erbjöds föreningarna träningstider i såväl Tellushallen och AW arenan. Tider för såväl skolor som allmänheten köptes i AW arenan. Sportis idrottshall har hållits öppen på söndagar under vårterminen. Mål och resultat 2013 Mål 2013; Idrottsnämnden Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Bibehållna verksamhetsförutsättningar för föreningarna. Bidraget hålls på nuvarande nivå % Byggande av anläggningar Via byggnadsbidraget 8 projekt 100 %

91 89(131) Mål 2013; Idrottsnämnden Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Verksamhetsmöjligheter för föreningarna. Bibehållet anslag för hyror % Vandringsleder. Utterleden färdigställs Färdig 100 % Sandsundleden Terrängarbeten klara. Kartor återstår 95 % Landskapsstafetten Bra arrangemang Arbetet pågår Ok Kompletterande idrottsverksamhet. Samarbete med föreningar Skolmästerskap i friidrott, fotboll, ishockey och skidning Idrottsskola. Motionslotteriet 100 % Idrottsnämnden ansvarar för underhållet av Pedersöre idrottscentrum, Pedersöre skidcentrum, fotbollsplaner samt simplatser, vandringsleder, elljusspår och isplaner. Utterleden färdigställdes och invigning hölls Terrängarbetet för Sandsund vandringsled är klart. Kållby fotbollsplan har förstorats till 100 x 58m (99 x 51 m), Forsby simplats har förstorats och uppsnyggats och Lepplax elljusspår har färdigställts. Bidrag har beviljats EIK för fångnät och IF PP för Bergöbacken. Till Edsevö har skaffats en ishockeyrink i Edsevö Citys regi. Rinken delfinansieras av kommunen. Större anskaffningar är i form av snöskoter till Ytteresse och utrustning till gymmet i Sportis samt idrottsplaner. Samtliga anläggningar är i flitig användning och kräver kontinuerlig och sakkunnig skötsel. Ett stort antal underhålls- och reparationsarbeten har utförts på samtliga anläggningar. Genom att målmedvetet utveckla samarbetet med föreningar och privata vid byggande och underhåll av anläggningar har såväl de kvantitativa som de kvalitativa målsättningarna förverkligats. Också effektivitetsmålen har uppfyllts genom att via talkoinsatser och kostnadsersättningar åstadkomma stor nytta och glädje för alla användargrupper. Prestationer Mål Förverk Verksamhetsbidrag (1 000 ) 57,6 57,6 58,7 59,3 59,3 Underhåll av anläggningar (1 000 ) ,0 96,4 88,0 Gräsplaner, m 2 (1 000 m 2 ) ,0 64,0 Elljusspår, km ,9 23,9 23,9 Isplaner/rinkar, st 8/6 8/6 8/6 8/6 8/6 Byggprojekt, st Användare (1 000 pers): - Sportisbesök Pedersöre idrottscentrum Motionsprestationer (1 000 st) , ,6

92 90(131) Idrottsnämnden fördelade bidrag enligt följande: * verksamhetsbidrag * kartbidrag Ekonomi Idrottsnämnden 2012 Budget 2013 Budgetändring Totalt 2013 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO

93 91(131) Budgetjämförelse för investeringsdelen Tablå över investeringsdelen 2013 Kostnads- Användn Använt av beräkning under Ursprunglig Förändr. Budget Användning Avvikelse kostnadsb. o förändr. tidigare år budget i efter budgeten förändr. Kommunstyrelsen Husbyggnad totalt Utgifter , , , , ,18 Inkomster ,00 0, ,00 0, ,00 Nettoutgifter , , , , ,18 Planeringsanslag Utgifter ,00 0, , , , ,16 118,18 % Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter 0, , , , ,16 Kållby-Heimbacka skola Utgifter ,00 0, , , , ,05 107,64 % Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter 0, , , , ,05 Huvudbiblioteket tillbyggnad Utgifter , , ,00 0, , , ,37 2,14 % Inkomster , , ,00 Nettoutgifter , , , ,37 Lepplax daghem Utgifter , , ,00 0, , , ,08 100,22 % Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter , , ,00 0, , , ,08 Lepplax skola tillbyggnad Utgifter , ,19 0,00 0, , ,47 106,34 % Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter , ,19 0,00 0, , ,47 Överesse skola tillbyggnad Utgifter , , , , , , ,20 102,15 % Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter , , , , , , ,20 Lappfors skidstuga Utgifter , ,35 0, , , ,58 222,42 17,57 % Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter , ,35 0, , , ,58 222,42

94 92(131) Kostnads- Användn Använt av beräkning under Ursprunglig Förändr. Budget Användning Avvikelse kostnadsb. o förändr. tidigare år budget i efter budgeten förändr. Kyrkoby daghem nybyggnad Utgifter , , ,00 0, , , ,51 100,62 % Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter , , , , , ,51 Ytteresse skolområde asfaltering Utgifter , , ,00 0, , , ,02 72,90 % Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter , , , , , ,02 Anslutning av fjärrvärme Utgifter , , ,00 0, , , ,38 161,36 % Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter , , , , , ,38 Förnyande av fastighetsautomatik Utgifter ,00 0, ,00 0, , , ,07 47,78 % Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter ,00 0, , , , ,07 Esselunden Utgifter ,00 0, ,00 0, , , ,42 15,80 % Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter ,00 0, , , , ,42 Sursik skola, kompl.arbeten Utgifter ,00 0, ,00 0, , , ,59 17,60 % Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter ,00 0, ,00 0, , , ,59 Fast egendom Köp av markområden Utgifter , ,00 0, , , ,50 77,58 % Inkomster ,00 0, ,00 0, , , ,77 283,02 % Nettoutgifter , , , , ,27 26,22 %

95 93(131) Kostnads- Användn Använt av beräkning under Ursprunglig Förändr. Budget Användning Avvikelse kostnadsb. o förändr. tidigare år budget i efter budgeten förändr. Lösegendom Köp av anläggningstillgångar totalt Utgifter , ,00 0, , , ,36 88,96 % Inkomster 3 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 % Nettoutgifter , ,00 0, , , ,36 90,90 % Skolornas ADB Utgifter , , ,76 208,24 Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter , , ,76 208,24 Köksutrustning Utgifter , , , ,57 Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter , , , ,57 Maskiner och transportmedel Utgifter ,00 0, , ,36-697,36 Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter , , ,36-697,36 Uppgradering av adb-system Utgifter ,00 0, , , ,98 Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter , , , ,98 Datautrustning till förskolor och daghem Utgifter ,00 0, , ,64 154,36 Inkomster 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter , , ,64 154,36 Skolornas inventarier Utgifter ,00 0, , ,20 1,80 Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter , , ,20 1,80 Idrottsnämndens anskaffningar Utgifter ,00 0, ,00 0, ,00 Inkomster 3 000, ,00 0, ,00 Nettoutgifter , ,00 0, ,00 Läsplattor i gymnasiet Utgifter ,00 0, , , ,23 Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter , , , ,23

96 94(131) Kostnads- Användn Använt av beräkning under Ursprunglig Förändr. Budget Användning Avvikelse kostnadsb. o förändr. tidigare år budget i efter budgeten förändr. Samkommuner totalt Utgifter , ,00 0, , , ,68 101,86 % Inkomster 0,00 0,00 Nettoutgifter , ,00 0, , , ,68 101,86 % Vasa Sjukvårdsdistrikt Utgifter , , , ,96 8,04 99,99 % Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter , , , ,96 8,04 99,99 % Optima Hantverksskolan Utgifter 0,00 0,00 0, , ,92 Inkomster Kronoby Folkhöskola Utgifter 9 530, , , ,80 6,20 99,93 % Värdepapper Aktier och andelar Utgifter , ,00 0, , , ,61 150,58 % Inkomster 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter , , , , ,61 150,58 % Övr.utg.med lång verkningstid Specialprojekt Utgifter , ,00 0, , , ,98 43,15 % Inkomster Nettoutgifter , , , , ,98 43,15 % Tekniska nämnden Publik egendom totalt Utgifter , , , , , ,71 3,95 Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 Nettoutgifter , , , , , ,71 98,85 % Byggande av vägar Utgifter , , , , , ,56 99,10 % Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter , , , ,56 Asfaltering Utgifter , , , , , ,53 98,27 % Inkomster Nettoutgifter , , , ,53 Vägbelysning Utgifter , , , , , ,65 97,83 % Inkomster Nettoutgifter , , , ,65

97 95(131) Kostnads- Användn Använt av beräkning under Ursprunglig Förändr. Budget Användning Avvikelse kostnadsb. o förändr. tidigare år budget i efter budgeten förändr. Parker, plantering Utgifter , ,00 0, , ,03-69,03 100,23 % Inkomster Nettoutgifter , , ,03-69,03 Avloppsverket Byggande av ledningar Utgifter , ,00 0, , , ,47 98,22 % Inkomster , , , , ,00 40,00 % Nettoutgifter , ,00 0, , , ,53 105,50 % Investering totalt Utgifter , , , , ,91 Inkomster ,00 0, , , ,23 Netto , , , , ,68

98 96(131) Budgetjämförelse för resultaträkningsdelen Tablå över budgetens resultaträkningsdel Ursprunglig budget Förändringar i budgeten Budget efter förändringar Utfall Avvikelse Verksamhetens intäkter , , , , ,08 Försäljningsintäkter , , , , ,45 Avgiftsintäkter , , , ,16 Understöd och bidrag , , , , ,20 Övriga verksamhetsintäkter , , , ,27 Tillverkning för eget bruk , , , ,69 Verksamhetens kostnader , , , , ,50 Personalkostnader , , , , ,46 Löner och arvoden , , , , ,82 Lönebikostnader , , , , ,36 Pensionskostnader , , , , ,99 Övriga lönebikostnader , , , , ,63 Köp av tjänster , , , , ,71 Material, förnödenheter och varor , , , , ,22 Understöd , , , , ,96 Övriga verksamhetskostnader , , , ,93 Verksamhetsbidrag , , , , ,89 Skatteinkomster , , , ,06 Statsandelar , , , , ,00 Finsiella intäkter och kostnader , , , ,16 Ränteintäkter , , , ,04 Övriga finansiella intäkter , , , ,93 Räntekostnader , , , ,05 Övriga finansiella kostnader , , , ,22 Årsbidrag , , , , ,11 Avskrivningar och nedskrivningar , , , ,31 Avskrivningar enligt plan , , , ,31 Räkenskapsperiodens resultat , , , , ,42 Förändringar i reserver och fonder , , , ,55 Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens , , , ,55 Räkenskapsperiodens överskott/underskott , , , , ,97

99 97(131) Specifikation av skatteinkomsterna Skatteinkomster Ursprunglig budget Budgetändring Budget inklusive ändring Avvikelse Kommunalskatt *) , , , ,60 Andel av intäkten av samfundskatt , , , ,79 Fastighetsskatt , , , ,67 Skatteinkomster totalt ,00 0, , , ,06 *) Den kvarskatt som skattskyldiga betalade i december redovisades till kommunerna redan under 2013, vilket avviker från tidigare praxis. Kommunernas skatteinkomster är därigenom 200 miljoner större än normalt. Pedersöre kommuns andel av kvarskatterna enligt nuvarande fördelningsandel är euro. Grunderna för bestämmande av kommunalskatten Bokförda skatteinkomster Beskattningsbar Skatteår Inkomstskatteprocent inkomst (1 000 ) Förändring % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 Specifikation av statsandelarna Ursprunglig budget Budget inklusive ändring Bokförda statsandelar Budgetändring Avvikelse Statsandelar Statsandel för kommunal basservice , , , , ,96 Utjämning av statsandel på basis av skatteinkomster , , , ,00 Utjämning till följd av systemändring 0, , ,96 Övriga statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet , , , , , , , , ,00

100 98(131) Budgetjämförelse för finansieringsdelen Tablå över finansieringsdelen Verksamhet och investeringar Internt tillförda medel Budget Budget- Budget- Utfall Avvikelse ändringar efter ändringar Årsbidrag , , , , ,11 Korrektivposter till internt tillförda medel , , , ,51 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter , , , , ,91 Finansieringsandelar för , ,00 investeringar Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva , , , ,77 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde , , , , ,28 Finansieringens kassaflöde Förändring i utlåningen Ökning av utlåningen , , , ,00 Minskning av utlåningen , , , ,00 Förändringar av lånestocken Ökning av långfristiga lån , ,00 0, ,00 Minskning av långfristiga lån , , , ,32 Förändringar av kortfristiga lån , ,00 Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital , ,95 Förändringar av fordringar , , , ,37 Förändring av räntefria skulder , ,49 Finansieringens kassaflöde , , , ,49

101 99(131) Sammandrag av utfallet av anslag och beräknade inkomster som fullmäktige godkänt Tusental Anslag Beräknade inkomster Urspr. budget Förän dring i budge ten Budget efter förändr ing Utfall Urspr. budget Förän dring i budge ten Budget efter förändr ing Utfall Avvikelse Avvikelse 1) DRIFTSEKONOMIDEL Kommunstyrelsen Centralvalnämnden N Revisorerna N Allmän förvaltning N Ekonomiförvaltning N Avbytarservice N Utvecklingsprojekt N Landsbygdsnämnden Utvecklande av gårdsbruket N Dagvårds- och utbildningsnämnden Förvaltning N Barndagvård N Förskoleundervisning N Morgon- o eftermiddagsverks N Grundskolan N Gymnasieundervisning N Projektverksamhet N Övrig utbildning på andra stadiet N Övrig undervisning N Social- och hälsovård Förvaltning N Äldreomsorg N Socialomsorg N Övrig socialverksamhet N Hälso- och sjukvård N Miljöhälsovård N Specialsjukvård Specialsjukvård N Tekniska nämnden Förvaltning N Mätning och planläggning N Lokaltjänster byggnader N Trafikleder N Markområden N Avloppsverket N Övrig verksamhet N Brand- och räddningsväsendet N Byggnadsnämnden N Miljövårdsnämnden N Kulturnämnden Förvaltning N Bibliotek och projekt N Medborgarinstitutet N Kulturarbete N Ungdomsarbete N Idrottsnämnden N Korrektivposter försäljn.förlust/vinst RESULTATRÄKNINGSDEL 0 Skatteinkomster Statsandelar Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader

102 100(131) Tusental Anslag Beräknade inkomster Förän dr. i Budget efter Förän dr. i Budget efter Urspr. budge förändr Avvikel Urspr. budge förändr 1) budget ten ing Utfall se budget ten ing Utfall Avvikel se INVESTERINGSDEL Husbyggnad Planeringsanslag Fastigheter försäljning Kållby-Heimbacka skola Huvudbiblioteket Lepplax daghem Lepplax skola tillbyggnad Överesse skola tillbyggnad Lappfors skidstuga Kykoby daghem Ytteresse skolområde asfaltering Ansl.av fjärrvärme Förnyande av fastigh.autom Esselunden, renov.+kyln Sursik skola kompl.arb Fast egendom Köp av markområden Lösegendom Samkommuner Värdepapper Aktier och andelar Övriga utgifter med lång verkningstid Specialprojekt Tekniska nämnden Publik egendom Byggande av vägar Asfaltering Vägbelysning Parker, plantering Avloppsverket Byggande av ledningar Maskiner transportmedel FINANSIERINGSDEL 0 Förändring av utlåning 0 Ökning av utlåning Minskning av utlåning Förändring av lånestocken Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring av kortfristiga lån Inverkan på likviditeten TOTALT ) N = bindande nettoanslag

103 101(131) 4. skalkyler 4.1 Resultaträkning Verksamhetens intäkter , ,66 Försäljningsintäkter , ,50 Avgiftsintäkter , ,17 Understöd och bidrag , ,92 Övriga verksamhetsintäkter , ,07 Tillverkning för eget bruk , ,35 Verksamhetens kostnader , ,72 Personalkostnader , ,13 Löner och arvoden , ,79 Lönebikostnader , ,34 Pensionskostnader , ,36 Övriga lönebikostnader , ,98 Köp av tjänster , ,27 Material, förnödenheter och varor , ,19 Understöd , ,51 Övriga verksamhetskostnader , ,62 Verksamhetsbidrag , ,71 Skatteinkomster , ,63 Statsandelar , ,00 Finansiella intäkter och kostnader , ,78 Ränteintäkter , ,91 Övriga finansiella intäkter , ,21 Räntekostnader , ,49 Övriga finansiella kostnader , ,85 Årsbidrag , ,70 Avskrivningar och nedskrivningar , ,50 Avskrivningar enligt plan , ,50 Räkenskapsperiodens resultat , ,80 Förändringar i reserver och fonder , ,79 Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens , ,79 Räkenskapsperiodens överskott/underskott , ,01

104 102(131) 4.2 Finansieringsanalys Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag , ,70 Korrektivposter till internt tillförda medel , ,66 Korrektivpost rättelse till tidigare år 0, ,87 Kassaflödet för investeringarnas del Investeringsutgifter , ,49 Finansieringsandelar för investeringar , ,00 Försäljningsinkomster av tillgångar bland best. aktiva , ,15 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde , ,43 Finansieringens kassaflöde Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen , ,00 Minskning av utlåning , ,00 Förändringar i lånestocken Ökning av långfristiga lån 0, ,00 Minskning av långfristiga lån , ,61 Förändring av kortfristiga lån , ,00 Förändringar i eget kapital Övriga förändringar i likviditeten Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital , ,86 Förändring av fordringar , ,92 Förändring av räntefria skulder , ,52 Finansieringens kassaflöde , ,69 Förändring av likvida medel , ,26 Förändring av likvida medel Likvida medel , ,51 Likvida medel , , , ,26

105 103(131) 4.3 Balansräkning Balansrapport AKTIVA , ,58 A BESTÅENDE AKTIVA , ,15 I Immateriella tillgångar , ,66 2. Övriga utgifter med lång verkningstid , ,66 II Materiella tillgångar , ,18 1. Mark- och vattenområden , ,95 2. Byggnader , ,60 3. Fasta konstruktioner och anordningar , ,48 4. Maskiner och inventarier , ,25 6. Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar , ,90 III Placeringar , ,31 1. Aktier och andelar , ,00 3. Övriga lånefordringar , ,31 B FÖRVALTADE MEDEL ,56 1. Statens uppdrag ,56 2. Donationsfondernas särskilda täckning 0 0 C RÖRLIGA AKTIVA , ,87 II Fordringar , ,36 Långfristiga fordringar , ,28 1. Kundfordringar , ,12 2. Lånefordringar , ,16 3. Övriga fordringar , ,00 Kortfristiga fordringar , ,08 1. Kundfordringar , ,28 2. Lånefordringar , ,00 3. Övriga fordringar , ,27 4. Resultatregleringar , ,53 III Finansiella värdepapper , Övriga värdepapper ,00 0 IV Kassa och bank , ,51

106 104(131) PASSIVA , ,58 A EGET KAPITAL , ,84 I Grundkapital , ,53 IV Övriga egna fonder , ,64 V Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder , ,68 VI Räkenskapsperiodens överskott (underskott) , ,01 B AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER , ,11 1. Avskrivningsdifferens , ,11 D FÖRVALTAT KAPITAL , ,59 1. Statens uppdrag ,56 2. Donationsfondernas kapital , ,03 E FRÄMMANDE KAPITAL , ,04 I Långfristigt , ,23 2. Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter , ,79 3. Lån från offentliga samfund , ,85 7. Övriga skulder , ,59 II Kortfristigt , ,81 2. Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter , ,22 3. Lån från offentliga samfund , ,46 5. Erhållna förskott , ,23 6. Skulder till leverantörer , ,47 7. Övriga skulder , ,24 8. Resultatregleringar , ,19

107 105(131) 4.4 Koncernkalkyler Koncernresultaträkning Verksamhetens intäkter , ,00 Verksamhetens kostnader , ,00 Andel av intressesamfundens vinst/förlust , ,00 Verksamhetsbidrag , ,00 Skatteinkomster , ,00 1. Immateriella rättigheter 2. Övriga utgifter med lång verkningstid Statsandelar , ,00 Finansiella intäkter och kostnader , ,00 Ränteintäkter , ,00 Övriga finansiella intäkter , ,00 Räntekostnader , ,00 Övriga finansiella kostnader , ,00 Årsbidrag , ,00 Avskrivningar och nedskrivningar , ,00 Avskrivning enligt plan , ,00 Nedskrivningar Extraordinära poster , ,00 Räkenskapsperiodens resultat , ,00 sposter , ,00 Minoritetsandelar , ,00 Räkenskapsperiodens överskott/underskott , ,00

108 106(131) Koncernens finansieringsanalys Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag Extraordinära poster Korrektivposter till internt tillförda medel Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter Finansieringsandelar för investeringar Försäljningsinkomster av tillgångar bland best. aktiva Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Finansieringens kassaflöde Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen -295 Minskning av utlåningen Förändringar i lånestocken Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring av kortfristiga lån Förändringar i eget kapital Övriga förändringar i likviditeten Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital Förändring av omsättningstillgångar Förändring av fordringar Förändring av räntefria skulder Finansieringens kassaflöde Förändring av likvida medel Förändring av likvida medel Likvida medel Likvida medel

109 107(131) Koncernbalansräkning AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter Övriga utgifter med lång verkningstid Materiella tillgångar Mark- och vattenområden Byggnader Fasta konstruktioner och anordningar Maskiner och inventarier Övriga materiella tillgångar Förskottsbetalningar o. pågående nyanläggningar Placeringar Aktier och andelar Övriga lånefordringar Övriga fordringar Andel i intressesamfund FÖRVALTADE MEDEL RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga fordringar Kortfristiga fordringar Finansiella värdepapper Kassa och bank PASSIVA EGET KAPITAL Grundkapital Uppskrivningsfond Övriga egna fonder Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens överskott/underskott MINORITETSANDELAR AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVERINGAR Avskrivningsdifferens Reserveringar AVSÄTTNINGAR Avsättningar för pensioner Övriga avsättningar FÖRVALTAT KAPITAL FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt räntebelagt främmande kapital Långfristigt räntefritt främmande kapital Kortfristigt räntebelagt främmande kapital Kortfristigt räntefritt främmande kapital

110 108(131) 5. Noter NOTER ANGÅENDE TILLÄMPADE BOKSLUTSPRINCIPER Not 1 Värderings- och periodiseringsprinciper och metoder Som anskaffningskostnad för bestående aktiva har upptagits direkta anskaffningsutgiften Omsättningstillgångarna har värderats till anskaffningsvärde Ändring av resultat- och balansräkningens uppställning samt effekterna av ändringen Resultat- och balansräkning har uppgjort enligt nya bokföringslagen. NOTER TILL RESULTATRÄKNING Not 2 Verksamhetens intäkter Koncern Kommunen Allmän förvaltning , , , ,00 Social- och hälsovårdd , , , ,28 Undervisning och kultur , , , ,45 Samhällstjänster , , , ,49 Öviga tjänster , , , ,44 Sammanlagt , , , ,66 Not 3 Genomsnittliga avskrivningar och investeringar Avskrivning enligt plan ,64 Egna anskaffningsutgifter för investeringar som ,87 är föremål för avskrivning Avvikelse ,23 Avvikelse % -51 % Pedersöre kommun är en växande kommun, vilket till viss del förklarar det stora investeringsbehovet. En del av de utrymmen som avskrivs har delfinansierats med statsbidrag, vilket innebär att avskrivningsunderlaget är mindre än vad motsvarande nya utrymmen kostar.

111 109(131) Not 4 Avskrivningsplan 2013 Immateriella tillgångar Avskrivningsmetod Immateriella rättigheter Lineär 5 år Övriga utgifter med lång verkningstid ADB-program Lineär 4 år Brandbilar och utrustning som används i Pedersöre Restvärdeavskrivning 20 % Finansieringsandelar (Vägverket) Lineär 20 år Övriga utgifter Lineär 2 år Materiella tillgångar Jord- och vattenområden Ingen avskrivning Byggnader och konstruktioner Förvaltnings- och institutionsbyggnader Lineär 40 år Fabriks- och produktionsbyggnader Lineär 30 år Ekonomibyggnader Lineär 10 år Fritidsbyggnader Lineär 30 år Bostadsbyggnader Lineär 40 år Fasta konstruktioner och anordningar Vägar, parkeringsområden, torg och parker Lineär 20 år Broar, kajer och badinrättningar Lineär 20 år Övriga jord- och vattenkonstruktioner Lineär 20 år Vattendistributionsnät Lineär 40 år Avloppsnät Lineär 40 år Maskiner och anordningar vid vatten- och avloppsverk Lineär 10 år Vägbelysning, el- och telefonnät Lineär 20 år Övriga fasta maskiner och anordningar Lineär 10 år Maskiner och inventarier Traktorer, lastbilar och tunga arbetsmaskiner Lineär 10 år ADB-utrustning Lineär 3 år Övriga maskiner och inventarier Lineär 3 år Övriga materiella nyttigheter Naturresurser Konst- och värdeföremål Avskrivning enligt användning Ingen avskrivning Aktiveringsgräns för investeringar och småanskaffningar euro Anm: För objekt som inte omnämns i denna avskrivningsplan fastställer kommunstyrelsen en egen avskrivningsplan

112 110(131) Not 5 Vinst och förlust vid försäljning av tillgångar bland bestående aktiva Koncernen Kommunen Övriga verksamhetsintäkter Vinster från försäljning av mark- och vattenområden , , , ,66 Vinster från försäljning av byggnader 5 173,35 0,00 0,00 0,00 Övriga försäljningsvinster 3 723,19 0,00 0,00 Försäljningsvinster totalt , , , ,66 Övriga verksamhetskostnader Förlust vid försäljning av mark- och vattenområden 698,63 0,00 698,63 0,00 Förlust vid försäljning av byggnader 435,61 0,00 0,00 0,00 Övriga försäljningsförluster 0,00 0,00 0,00 Försäljningsförluster totalt 1 134,24 0,00 698,63 0,00

113 111(131) NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS AKTIVA Not 6 Uppgifter om bestående aktiva

114 112(131) Not 7 Fordringar Långfristiga Kortfristiga Långfristiga Kortfristiga Fordringar på dottersamfund Kundfordringar , ,64 Lånefordringar , , , ,00 Fordringar på samkommuner, i vilka kommunen är medlem Kundfordringar , ,20 Övriga fordringar 0, ,58 Fordringar på intresse- och andra ägar- Intressesamfund Lånefordringar , ,00 Not 8 Resultatregleringar fordringar Räntor på depositioner , ,53 Räntor av samkommuner 0,00 0, , ,53 Not 9 Finansiella värdepapper Övriga värdepapper Återanskaffningspris ,26 0,00 Bokföringsvärde ,00 0,00 Differens ,26 0,00

115 113(131) NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS PASSIVA Not 10 Eget kapital Koncern Kommunen Grundkapital , , , ,53 Förändring Grundkapital , , , ,53 Övrigt eget kapital Uppskrivningsfond , ,00 Förändring , ,00 Uppskrivningsfond , ,00 Fondkapital , , , ,69 Förändring , , , ,95 Fondkapital , , , ,64 Överskott från tidigare , , , ,68 Räkenskapsperiodens överskott , , , ,01 Eget kapital sammanlagt , , , ,84 Not 11 Skulder som förfaller till betalning efter 5 år Koncern Kommunen Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter , , , ,00 Lån från offentliga samfund , ,00 0,00 0, , , , ,00 Not 12 Skulder till dottersamfund och samkommuner Långfristigt Kortfristigt Långfristigt Kortfristigt Skulder till dottersamfund Leverantörsskulder , ,54 Skulder till samkommuner där kommunen är medlem Leverantörsskulder , ,22

116 114(131) Not 13 Resultatregleringsskulder Semesterlöneskuld , ,61 Periodiserade löner , ,17 Förskott på statsandelar , ,82 Övriga , , , ,19 NOTER ANGÅENDE SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Not 14 Av kommunen givna ansvarsförbindelser Koncernen Koncernen Kommunen Kommunen För koncernsamfunds skulder Borgensförbindelser För samägda samfunds skulder Borgensförbindelser För intressebolagens skulder Borgensförbindelser För övriga skulder Borgensförbindelser för föreningar Borgensförbindelser för företag Sammanlagt Not 15 Ansvar för kommunernas garanticentrals borgensansvar Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar , ,83 Kommunens eventuella ansvar för garanticentralens fond , ,05

117 115(131) NOTER ANGÅENDE PERSONALEN OCH REVISORNS ARVODE Not 16 Antal anställda Hela kommunen Kommunstyrelsen Landsbygdsnämnden Dagvårds- o. utbildningsnämnden Socialnämnden Tekniska sektorn Kultur och fritid Not 17 Personalkostnader Löner och arvoden , ,79 Lönebikostnader Pensionskostnader , ,36 Övriga lönebikostnader , , , ,13 Personalkostnader som aktiveras 8 341, ,10 Totalt , ,23 Not 18 Revisorns arvode BDO Audiator Oy Revisionsarvoden , ,80 Övriga utgifter som hör till revisorn 122,60 87,00 Biträdande uppgifter för revisionsnämnden 0,00 0,00 Övriga arvoden 3 200,00 0,00 Arvoden sammanlagt , ,80

118 116(131) NOTER ANGÅENDE INNEHAV I ANDRA SAMFUND Dottersamfund, samkommunandelar samt ägarintressesamfund Not 19 Kommunkoncernens andel Hemort av eget kapital av främmande kapital av periodens resultat Sammanställda enligt parivärdesmetoden Fab Pedersöre bostäder Pedersöre Fab Storbacken II Pedersöre Pedersöre Värme Ab Pedersöre Fab Bennäs Servicecentrum Pedersöre Bostads Ab Tegelbruksvägen Pedersöre Fab Edsevögården Pedersöre Pedersöre Vatten Ab Pedersöre Fab Vallbo Pedersöre Fab Kållby Päls Pedersöre Samkommuner Sammanställda enligt kapitalandelsmetoden: Malmska fastigheter sk Jakobstad Optima samkommun Jakobstad Kronoby Folkhögskola Skn Kronoby Vasa Sjukvårdsdistrikt Vasa Svenska Österbottens Förbund för utb. och kultur Vasa Österbottens Förbund Vasa Kårkulla Samkommun Pargas Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä Karleby Eskoon sociaalipalvelujen kuntayhtymä Seinäjoki Samägda samfund och ägarintressesamfund Ej sammanställda: Kovjoki Vatten Ab Nykarleby Pedersöre Ishall Ab Pedersöre Fab Fresh Pedersöre Pedersöre Bab Bäckbyborgen Pedersöre Bab Lappforsbo Pedersöre Näringscentralen Concordia Jakobstad

119 117(131) NOTER TILL KONCERNBOKSLUTET Not Koncernbokslutets omfattning I koncernbokslutet har samtliga dottersamfund och samkommuner sammanställts. Koncernstrukturen framgår av not 16. Kommunens ägarandel av intressesamfundens och samägda samfunds vinst eller förlust samt förändringen i eget kapital har också sammanställts i koncernbokslutet. 2. Tillämpade koncernbokslutsprinciper Koncernsamfundens interna intäkter och kostnader samt fordringar och skulder har eliminerats. Intäkter och kostnader samt fordringar och skulder mellan koncernsamfund och de samkommuner där kommunen är delägare har eliminerats förutom i fråga om transaktioner av ringa betydelse. Väsentliga interna bidrag som ingår i bestående aktiva har eliminerats. 3. Eliminering av interna innehav Kommunens och dottersamfundens interna innehav har eliminerats enligt parivärdesmetoden. 4. Minoritetsandelar Minoritetsandelar har avräknats från koncernens över- och underskott i koncernresultaträkningen samt från koncernens eget kapital i koncernbalansen. 5. Korrigering av planmässiga avskrivningar Dottersamfundens avskrivningar på immateriella och materiella tillgångar har korrigerats så att de motsvarar kommunens avskrivningsplan och utgiftsresternas differens har bokförts som rättelse av dottersamfundens avskrivningar i koncernresultaträkningen och den differens som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder som en korrigering av överskott från tidigare räkenskapsperioder i koncernbalansen. Pedersöre Vatten följer sin egen avskrivningsplan och avskrivningarna har inte omräknats i enlighet med kommunens avskrivningsplan. Avskrivningarna för fastighetsbolaget Kållby Päls har omräknats enligt separat avskrivningsplan varvid fastigheternas ekonomiska livslängd har uppskattats till 15 år. 6. Intressesamfund och samägda samfund Intressesamfunden och samägda samfund har sammanställts i koncernbokslutet enligt kapitalandelsmetoden. 7. Redovisningsperiod Samtliga koncernsamfund har kalenderåret som redovisningsperiod. Koncernbokslutet har därför sammanställts på basen av bokslutsuppgifter från respektive samfund.

120 118(131) 6. Personalstatistik Kommunarbetsgivarna KT har 2013 gett ut en ny rekommendation gällande utvärdering av personalresurserna. Syftet med rekommendationen är att inspirera ledningen för kommunerna och samkommunerna att som ett led i sin strategiska planering utveckla metoder för att mäta, följa upp och jämföra personalens arbete, kunnande, hälsa och arbetsförmåga. Antalet anställda Pedersöre kommun hade sammanlagt 732 anställda, vilket är en ökning med 58 personer eller 8,61 %. Ökningen beror främst på att avbytarservicens lokala enheter i Korsholm och Vörå fr.o.m sammanslogs med Pedersöre lokala enhet samt att landsbygdsrådgivningen för Kronoby och Nykarleby överfördes till Pedersöre. I statistiken ingår samtliga ordinarie hel- och deltidsanställda, vikarier, sysselsättningsanställda och övrig visstidanställd personal. I statistiken ingår inte medborgarinstitutets timlärare. Till kommunstyrelsen hänförs allmän förvaltning, ekonomiförvaltning, avbytarservice, kosthålls- och städservice och landsbygdsrådgivning. Till tekniska sektorn hänförs tekniska avdelningen, byggnadsnämnden och miljövårdsnämnden. Till sektorn kultur och fritid hänförs kulturnämnden och idrottsnämnden. Av kommunens anställda är 76,74 % kvinnor och 23,36 % män.

121 119(131) Statistik över antalet anställda per uppdelat enligt anställningens karaktär och sektor. Kommunstyrelsen Avbytarservice Fast anställda ,99 % Visstidsanställda 16 13,01 % Avbytarservice totalt 123 Förvaltning Fast anställda 28 82,35 % Visstidsanställda 6 17,65 % Förvaltning totalt 34 Kosthåll- och städservice Fast anställda 76 58,91 % Visstidsanställda 53 41,09 % Kosthåll- och städservice totalt 129 Kommunstyrelsen totalt 286 Dagvårds- o. utbildningsnämnden Barndagvård Fast anställda 87 80,56 % Visstidsanställda 21 19,44 % Barndagvård totalt 108 Förskola Fast anställda 37 50,00 % Visstidsanställda 37 50,00 % Förskola totalt 74 Grundläggande/gymn.utbildning Fast anställda ,51 % Visstidsanställda 64 32,49 % Grundläggande/gymn.utbildning totalt 197 Dagvårds- och utbildningsnämnden totalt 379 Kultur och fritid Fast anställda 21 84,00 % Visstidsanställda 4 16,00 % Kultur och fritid totalt 25 Tekniska sektorn Fast anställda 39 92,86 % Visstidsanställda 3 7,14 % Tekniska sektorn totalt 42 Totalsumma ,99 % eller 527 personer har fast anställning medan 28,01 % eller 205 personer är anställd för visstid. År 2012 var motsvarande procenter 71,36 % och 28,64 %.

122 120(131) Anställningsförhållanden uppdelat enligt sektor och arbetstid Sektor Heltid 100 % Deltid % Deltid 1-49 % Totalt Kommunstyrelsen Dagvårds och utbildningsnämnden Kultur och fritid Tekniska sektorn Totalt I nuvarande anställningsförhållande har 490 personer en kortare anställningstid än 5 år. Personalens åldersstruktur

123 121(131) Procentull indelning enligt åldersstruktur. Medelåldern bland kommunens anställda har sjunkit från 45,39 till 44,66. Lägst är medelåldern inom kommunstyrelsen och högst inom tekniska sektorn. Årsverken och arbetskraftskostnader Ett årsverke innebär ett helt års arbetsinsats av en heltidsanställd. En deltidsarbetandes arbetsinsats räknas om till årsverken i förhållande till deltidsprocenten. Deltiden beräknas enligt arbetstiden. Arbetsinsatsen för en person som varit anställd endast en del av året räknas som arbetsdagar i förhållande till hela året. Ett årsverke är alltid maximalt ett (1), vilket betyder att övertid och annan arbetstid utöver normal arbetstid inte beaktas i uträkningen. Årsverken brutto fördelade enligt år och kön År Kvinna Man Sammanlagt Förändrings, % ,63 155,31 635, ,98 157,43 640,41 0,70 % ,33 193,20 705,53 10,17 %

1(132) PEDERSÖRE KOMMUN Bokslut 2014

1(132) PEDERSÖRE KOMMUN Bokslut 2014 1(132) Detta är Pedersöre Historia Pedersöre kan räkna sig som en av ursprungssocknarna i Österbotten. Hur gammal Pedersöre egentligen är kan ingen med säkerhet säga, men år 1348 nämns sockennamnet Pedersöre,

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

1(127) PEDERSÖRE KOMMUN Bokslut 2012

1(127) PEDERSÖRE KOMMUN Bokslut 2012 1(127) Detta är Pedersöre Historia Pedersöre kan räkna sig som en av ursprungssocknarna i Österbotten. Hur gammal Pedersöre egentligen är kan ingen med säkerhet säga, men år 1348 nämns sockennamnet Pedersöre,

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Kommunernas bokslut 2014

Kommunernas bokslut 2014 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2015:2 24.6.2015 Kommunernas bokslut 2014 Preliminära uppgifter Lägre verksamhetsintäkter och -kostnader Från 2013 till 2014

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Handels- och industriministeriet BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2006 ISBN-10: 952-213-181-4 ISBN-13: 978-952-213-181-2

Läs mer

Sammanträdestid: Måndagen den 7 december 2015, kl. 10.00-16.00. (Sammanträdet avbröts för lunch kl. 12.30-13.45.) Kommungården, Bennäs

Sammanträdestid: Måndagen den 7 december 2015, kl. 10.00-16.00. (Sammanträdet avbröts för lunch kl. 12.30-13.45.) Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL 07.12.2015 114 Sammanträdestid: Måndagen den 7 december 2015, kl. 10.00-16.00. (Sammanträdet avbröts för lunch kl. 12.30-13.45.) Sammanträdesplats: Beslutande

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Kommunernas bokslut 2015

Kommunernas bokslut 2015 ' Iris Åkerberg, statistiker E post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2016:2 28.6.2016 Kommunernas bokslut 2015 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och lägre intäkter Jämfört med 2014

Läs mer

Förslag till behandling av resultatet

Förslag till behandling av resultatet Kommunstyrelsen 123 30.03.2015 Kommunfullmäktige 56 15.06.2015 Godkännande av bokslut 2014 Kommunstyrelsen 30.03.2015 123 Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs 15.06.2015 55 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian Berger, Helena Björklund, Mats Björkskog, Nils-Erik

Läs mer

Detta är Pedersöre Inledning Bokslutets omfattning och innehåll Verksamhetsberättelse... 6

Detta är Pedersöre Inledning Bokslutets omfattning och innehåll Verksamhetsberättelse... 6 PEDERSÖRE KOMMUN PEDERSÖREN KUNTA för år 2015 Sida Detta är Pedersöre... 1 1. Inledning... 6 2. ets omfattning och innehåll... 6 3. Verksamhetsberättelse... 6 3.1 Verksamhet och ekonomi... 6 3.1.1 Kommundirektörens

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) 4 Helsingfors stads bokslut för år 2014 HEL 2015-003253 T 02 06 01 00 Beslutsförslag beslutar i enlighet med stadsstyrelsens förslag: - godkänna stadens

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT 1936490-4 BALANSBOK 31.12.2013 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 1 Balansräkning 2 Resultaträkning 3 Noter och underskrifter 4-8 Balansräkningsspecifikation

Läs mer

Måndagen den 26 juni 2017, kl Kommungården, Bennäs

Måndagen den 26 juni 2017, kl Kommungården, Bennäs 26.06.2017 86 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 26 juni 2017, kl. 19.00-19.20. Kommungården, Bennäs Beslutande Backlund, Christian Berger, Helena Borgmästars, Yvonne Dahlin, Christian Ekman,

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011 Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 VATD 4 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Styrelsens rum, kommungården i Bennäs

Styrelsens rum, kommungården i Bennäs ÄRENDESIDA Sammanträdestid: Tisdagen 01.09.2015, kl. 12.00 Sammanträdesplats: Styrelsens rum, kommungården i Bennäs 41 Sammanträdets öppnande 2 42 Val av två protokolljusterare 2 43 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader

Läs mer

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 2019 5.10.2016 Stadsdirektör Jussi Pajunen Aktuella ärenden Vård- och landskapsreformen Helsingfors ledarskapssystem Utgångspunkter för budgetförslaget

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Detalj från konstglasfönster Adolf Fredriks Kyrkogata 15. Nytillverkat 2011 med inspiration från originalparti över inre entrédörr. Motiv och djupblästring,

Läs mer

REVISIONS-PM ANGÅENDE VÄSENTLIGA GRANSKNINGSIAKTTAGELSER GJORDA I SAMBAND MED 2015 ÅRS REVISION

REVISIONS-PM ANGÅENDE VÄSENTLIGA GRANSKNINGSIAKTTAGELSER GJORDA I SAMBAND MED 2015 ÅRS REVISION Till stadsstyrelsen i Pargas stad REVISIONS-PM ANGÅENDE VÄSENTLIGA GRANSKNINGSIAKTTAGELSER GJORDA I SAMBAND MED 2015 ÅRS REVISION 1. Granskningens syfte och avgränsning: Revisorerna skall senast före utgången

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING Kommunstyrelsen 253 05.06.2014 Ungdomsnämnden 45 18.06.2014 Ram för upprättande av budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017 Kommunstyrelsen 05.06.2014 253 Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Offentlig ekonomi 2010 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Kommunernas ekonomiska situation åtstramades mindre än väntat år 2009 Ökningen av kommunernas utgifter

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY. Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den

VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY. Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den 7.5.2012 60 VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY 1. Målsättningar och principer för riskhantering... 2 2. Begrepp för riskhantering... 2

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering Version: 1.0 Publicerad: 26.10.2016 Giltighetstid: tills vidare Innehåll 1 Inledning...1 2 Tillämpningsområde...2 3 Referenser...2 4 Termer

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter.

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter. Högkonjunktur råder fortsättningsvis inom den åländska ekonomin, men den mattas något under det närmaste året. BNP-tillväxten på Åland var enligt våra preliminära siffror 3,6 procent i fjol och hamnar

Läs mer

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 Stadsstyrelsen 99 21.3.2016 69 Bokslutet för 2015 och behandling av resultatet Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Katariina

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2017:1 20.1.2017 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Högre intäkter och kostnader Jämfört med 2015 års bokslut

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund Ekonomi i balans Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi Ålands kommunförbund FÖRORD Syftet med detta dokument är att föra fram användbara nyckeltal för att underlätta bedömningen av huruvida en

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

K O N C E R N D I R E K T I V

K O N C E R N D I R E K T I V K O N C ERNDIREKTIV KIMITOÖNS KOMMUN Godkänt av fullmäktige 7.12.2011 1. KONCERNDIREKTIVETS MÅL OCH SYFTE Koncerndirektivet har som mål att bilda ett gemensamt synsätt och att stöda uppnåendet av de gemensamma

Läs mer

Kommunkoncernen Nykarleby stad

Kommunkoncernen Nykarleby stad Kommunkoncernen Nykarleby stad KONCERNDIREKTIV Ett samfund där kommunen har bestämmande inflytande är kommunens dottersamfund. Kommunen jämte dottersamfunden bildar en kommunkoncern. Även en stiftelse

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 Finland och stora delar av Europa är inne i en förlängd recession. Den tillväxt som prognosticeras de kommande åren är långsam. Den tillväxt

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2016:1 8.1.2016 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Lägre intäkter och högre kostnader Kommunerna förväntar

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser 2011

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser 2011 Offentlig ekonomi 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser Kommunernas ekonomiska situation försvagades år Enligt de prognosuppgifter som Statistikcentralen samlat in sjönk det sammanlagda

Läs mer

Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö

Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö 2008-09-01 2009-08-31 HSB BRF FRIHETEN I MALMÖ 746000-5817 Kallelse Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Friheten kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om Forststyrelsens bokföring, bokslut, särskilda bokföring och särskilda bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 33 4 mom., 41 och 43 i lagen om Forststyrelsen

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 239/2014 34 Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för år 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet Beslutsförslag Gemensamma

Läs mer

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare -2, KST 2011-03-31 18:00 Tid 31.03.2011 kl. 18.00 20.32 Plats kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 01 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 011 Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 011 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunstyrelsen PROTOKOLL 10.11.2014 321. Sammanträdestid: Måndagen den 10 november 2014, kl. 16.30 18.35. Kommungården, Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunstyrelsen PROTOKOLL 10.11.2014 321. Sammanträdestid: Måndagen den 10 november 2014, kl. 16.30 18.35. Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL 10.11.2014 321 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 10 november 2014, kl. 16.30 18.35. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Presskonferens 12.2.2014 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2012-2013

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Magne

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Magne Årsredovisning 2013 Bostadsrättsföreningen Magne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nr 1. Svar på av Jonas-Günter Rosentörn inlämnad motion om Offentliga

Läs mer

Måndagen den 3 oktober 2016, kl

Måndagen den 3 oktober 2016, kl PEDERSÖRE KOMMUN ÄRENDESIDA Kommunstyrelsen Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 3 oktober 2016, kl. 16.30 Kommungården, Bennäs 183 Sammanträdets öppnande 2 184 Val av två protokollsjusterare

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 5504 Nr 1340 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Andel av placeringsverksamhetens nettointäkt 2) Övriga försäkringstekniska

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 010 T (23 464 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 309 T (488 T ) Periodens resultat uppgick till 183 T ( 336T ) Resultat per aktie 0,012

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunstyrelsen PROTOKOLL 16.03.2015 84. Sammanträdestid: Måndagen den 16 mars 2015, kl. 15.30 18.25. Kommungården, Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunstyrelsen PROTOKOLL 16.03.2015 84. Sammanträdestid: Måndagen den 16 mars 2015, kl. 15.30 18.25. Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL 16.03.2015 84 Sammanträdestid: Måndagen den 16 mars 2015, kl. 15.30 18.25. Sammanträdesplats: Kommungården, Bennäs Beslutande Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer