Öppna jämförelser: Ett styrmedel i tiden eller hur kunde det bli så här?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppna jämförelser: Ett styrmedel i tiden eller hur kunde det bli så här?"

Transkript

1 Öppna jämförelser: Ett styrmedel i tiden eller hur kunde det bli så här? Rapportens frågor Vad är öppna jämförelser? Resultat från en statistisk analys. Resultat från en studie i tre kommuner Vad kan/bör FoU göra? Rapportens frågor Vad är ÖJ? Vad är det som detta uppföljningssystem ska åstadkomma, hur och varför? Vilket eller vilka problem ska lösas? Vad i äldreomsorgen mäter ÖJ? Datakällor? Datakvalitet? Hur lyckas GR-kommunerna i ÖJ? Vilka relationer finns mellan indikatorerna i ÖJ? Hur används ÖJ av GR-kommunerna för ledning och styrning? Hur är det tänkt att brukare ska använda ÖJ? Hur kan och bör den kvalitetsinformation som ÖJ erbjuder användas för ledning och styrning av äldreomsorgen? 1

2 Vad är öppna jämförelser? Ett uppföljningssystem baserat på en uppsättning centralt fastlagda indikatorer som årligen redovisas offentligt, och som på ett likartat och jämförbart sätt beskriver välfärdstjänster med avseende på kvalitet och effektivitet. Senast år 2014., anpassade till berörda målgruppers behov (Regeringsbeslut ). Från projekt på SKL till nationell strategi. Nationella kvalitetsregister i vården en viktig förebild. Äldreguiden och öppna jämförelser inom äldreomsorgen. I ett större sammanhang. ÖJ inte unikt. USA, UK, Danmark, Norge, EU, OECD mm. Oftast myndigheter men växande marknad av privata aktörer, t.ex. Euro Health Consumer Index, Omvård.se, Doktorsguiden.se. Osäker och dyster kunskapsbas som ger vid handen att: - Även om information finns är det inte säkert att den används. - Begränsat vetenskapligt stöd för att användning leder till ökad kvalitet. - Risken för negativa bieffekter är stor. - Betydande arbete krävs för inrapportering, men lite är känt beträffande transaktionskostnader. 2

3 Öppna jämförelsers programteori Om det finns ett nationellt system för öppen redovisning av centralt definierade kvalitetsindikatorer som är lättillgängliga och tillförlitliga, och om det används av olika målgrupper för bl.a. vårdval/kundval, verksamhetsutveckling, beslutsfattande och styrning, så kommer konkurrensen mellan olika producenter att öka, och så kommer kvaliteten och effektiviteten i vården och omsorgen att öka. Ett hårt uppföljningssystem, men ett mjukt styrmedel Regulativa, ekonomiska och informativa styrmedel som följer en skala av tvång där de styrandes makt att agera är fallande. Öppna jämförelser är än så länge ett informativt och mjukt styrmedel. Med hjälp av logiken naming & shaming vill det få de vars verksamhet är föremål för mätning att bete sig på ett visst sätt. Den styrda verksamheten riskerar sitt rykte om den inte handlar på förväntat vis eller om jämförelser och bedömningar inte faller väl ut. Stimulansmedel för registrering i Senior Alert och Palliativregistret. LOV på sikt som tvingande lag. 3

4 Öppna jämförelser Vissa skillnader i cancersjukvården är både anmärkningsvärda och oacceptabla. Nu krävs att landstingen går till botten med sina resultat och analyserar dem ordentligt. Lars-Erik Holm, generaldirektör, Totalstyrelsen Jämför landstingens kvalitet och effektivitet när det gäller cancersjukvården Öppna jämförelser för vården och omsorgen om äldre 2010 De äldres omdöme Hemtjänsten/boendet som helhet Bemötande; Inflytande, Maten, Social samvaro och aktiviteter. Tillgänglighet Väntetid till särskilt boende; Kommunens information. Stöd i livets slutskede Rehabilitering vid stroke Riskförebyggande arbete Riskfylld användning av läkemedel Informerande samtal med döende; Smärtskattning sista levnadsveckan; Någon närvarande i dödsögonblicket; Efterlevandesamtal med närstående. Hälsotillstånd/funktionsförmåga 3 månader efter stroke. Fallskador; Riskbedömning avseende fall, undernäring, utveckling av trycksår; Läkemedelsgenomgångar. Förskrivning av 10 eller fler läkemedel; Samtidig förskrivning av 3 eller fler psykofarmaka; Förskrivning av riskfyllda läkemedelskombinationer; Förskrivning av läkemedel med antikolinerga effekter. Personal och kompetens Personalkontinuitet i hemtjänsten; Personal med vård och omsorgsutbildning på gymnasienivå. 4

5 Datakällor som brukas Socialstyrelsens hälsodataregister; verksamhetsstatistik. SCB:s utbildningsregister. SKL:s kommundatabas; Vad kostar din verksamhet? Patientregistret. Kvalitetsregister inom vården Enkätundersökning till kommuner/stadsdelar/vårdcentraler. Nationell, årlig brukar/patientenkät. Webbgranskning. Datakvalitet Konstruktion av indikatorer Utgör indikatorerna valida tecken på kvalitet? Mest förekomst av olika processer (ex genomförandeplaner), men inget om det personliga mötet. Stark inriktning på sjukvård. Vissa indikatorer hämtas från statistik inom hälso- och sjukvården, inte från äldreomsorgen. Resultatet speglar tillståndet hos den äldre befolkningen i ett visst område, inte nödvändigtvis brukare. 5

6 Insamling och rapportering Datakvalitet, forts Skiftande tolkningar omöjliga att undvika. Kreativ bokföring om personal vet eller tror att ett gott resultat belönas (eller att man slipper skämmas ) En av fyra brukarenkäter besvaras av de äldre själva. Resultatet bör enligt SoS ses som en samlad bedömning från de äldre och anhöriga ( och personal?). Alla brukarundersökningar är en färskvara. Analys och användning Datakvalitet, forts Öppna jämförelser ett system i utveckling och ständig förändring. Indikatorer läggs till, tas bort och omdefinieras. Försvårar analys över tid, men allt mer definitiv struktur Rött, gult, grönt är lätt att förstå men förrädiskt. Enorm värdevariation i datamängden begränsar möjligheten att hitta samvariation mellan indikatorer. Aktuellt 12/12: Caremas kritiserade boende fick ett högt resulta vid senaste mätningen. 6

7 Statistisk analys Kvalitetsutvecklingen för både hemtjänst och särskilt boende i GRkommunerna (enligt ÖJ) följer rikets trend som är negativ. Särskilt dramatisk försämring för social samvaro och aktiviteter, värdet halverat i många kommuner. Öckerö bäst i klassen inom GR. Samband mellan ett fåtal av de 13 indikatorer som är jämförbara över tid (Äldreguiden + öppna jämförelser). Andel brukare som är nöjda med omsorgen som helhet ökar när de upplever ett gott bemötande från personalen, samt när hänsyn tas till deras åsikter och önskemål/få komma ut när man vill. Studie i tre GR-kommuner Alingsås, Lilla Edet och Tjörn. Kvalitativa intervjuer med nämndpolitiker, äldreomsorgschefer och enhetschefer i respektive kommun (totalt 30 personer). När så varit möjligt, dokumentanalys av fullmäktige- och nämndprotokoll och policydokument för att undersöka om det finns beslut som kan härledas till ÖJ. Resultat i Äldreguiden/öppna jämförelser 2007, 2009,

8 Resultat I I alla kommunerna används flera olika kunskapsunderlag för ledning och styrning av äldreomsorgen. I Alingsås och Lilla Edet har ÖJ fått en särställning, men inte på Tjörn. I Alingsås och Lilla Edet har ÖJ integrerats i kommunernas ledning och styrning. Omfattande rutiner för inrapportering har byggts upp och det finns tydliga spår i politiken av ÖJ. Befintliga mål har kompletterats med eller ersatts av mål med därtill hörande operationaliseringar och uppföljningsrutiner som är direkt härledda ur indikatorer som ingår i ÖJ. Resultat II Målanpassningen i Alingsås och Lilla Edet innebär i vissa fall en anpassning till rikets genomsnittliga resultat, vilket i praktiken innebär en planerad kvalitetssänkning. Här ser man om man är röd, gul eller grön. Politikerna tycker det räcker att vara gul. Mål 2011: Äldreomsorgen ska hålla en kvalitet i nivå med genomsnittet i SKL:s öppna jämförelser. positivt i processen är att ÖJ leder till att man (politikerna) i varje fall diskuterar förbättringsarbetet. Det rör runt och tvingar fram en process som leder framåt. 8

9 Resultat III I stort sett alla intervjuade uttrycker starka tvivel om datas validitet (indikatorerna fångar inte väsentliga aspekter av vården och omsorgen och reliabilitet (fel i inrapportering, dålig täckningsgrad etc). Hur kunde det bli så här? Resultat IV Alla tre kommunerna har försämrat sitt resultat i ÖJ Följer utvecklingen i alla GR-kommunerna och riket i stort. Om det i Alingsås och Lilla Edet beror på användningen av ÖJ går inte att säga.?

10 Möjliga förklaringar till försämring Faktorer i omvärlden som kommunerna inte kan påverka. Längre tidsserier med data kan avslöja om försämringen är slumpmässig eller led i en trend. Procedurerna för registrering och rapportering har stramats upp. Genomförandefel. Konstruktion av indikatorer, insamling och inrapportering, analys och användning har inte gått till på rätt sätt. Teorifel. ÖJ:s programteori bygger på orealistiska eller på annat sätt felaktiga föreställningar om orsak och verkan. Vad kan/bör FoU göra? Studiecirkel, konferens, medverka i nationellt nätverk Interkommunal kvalitets- och resultatdialog Forskare gör varje år (?) en sammanställning och utvärdering av GRkommunernas resultat i ÖJ i fht sig själva och varandra över tid och till riket i stort. Hur ser utvecklingen ut? Vad har blivit bättre/sämre? Identifiering av mönster via både kvantitativ och kvalitativ analys. Samtal mellan forskare och verksamhetsledare som på grundval av analysen delats in i lämpliga grupper. Hur kan resultatet förklaras? Vad är bra? Vad behöver förbättras? 10

Utvärdering i kritisk belysning

Utvärdering i kritisk belysning Utvärdering i kritisk belysning Lena Lindgren, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet lena.lindgren@spa.gu.se Agenda Allmän kvalitets- och resultatorientering i den offentliga sektorn ställer stora

Läs mer

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 "kvalitet" = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 kvalitet = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret 212-1-17 Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) hösten 211 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut den andra rapporten med indikatorbaserade

Läs mer

Öppna jämförelser. Ett styrmedel i tiden eller Hur kunde det bli så här? Lena Lindgren i samarbete med Maria Ottosson och Osvaldo Salas

Öppna jämförelser. Ett styrmedel i tiden eller Hur kunde det bli så här? Lena Lindgren i samarbete med Maria Ottosson och Osvaldo Salas Öppna jämförelser Ett styrmedel i tiden eller Hur kunde det bli så här? Lena Lindgren i samarbete med Maria Ottosson och Osvaldo Salas Rapport 2:2012 Kvalitetskriterier för FoU-rapporter vid FoU i Väst/GR

Läs mer

öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län

öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2013 Vård och

Läs mer

Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 2012 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård

Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 2012 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård 212-6-12 Vv 6/212 Vö 12/212 Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 212 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård Sammanfattning Äldreguiden 212 är den sjätte

Läs mer

Mars 2013. Vårdföretagarnas. modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg

Mars 2013. Vårdföretagarnas. modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg Mars 2013 Vårdföretagarnas modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg en rapport från framtidens vård, skola, omsorg för att kunna fortsätta utveckla välfärden krävs mer systematiska

Läs mer

KVALITETSBERAÄTTELSE 2012. Vård- och omsorgsförvaltningen

KVALITETSBERAÄTTELSE 2012. Vård- och omsorgsförvaltningen KVALITETSBERAÄTTELSE 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen 1 2 INLEDNING Kvalitet kan beskrivas som värdet av de egenskaper som saker, personer eller aktiviteter kan ha. Kvalitet kan utvärderas, mätas och

Läs mer

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse OMVÅRDNAD GÄVLE Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Omvårdnad Gävle 2013 2014-03-17 Lisa Hartung, MAS Britt Aspgren, MAS Patrik Bergman, kvalitetscontroller 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning

Läs mer

Variationer i hälso- och sjukvården och Öppna jämförelser ur ett nationellt policyperspektiv vad bör göras?

Variationer i hälso- och sjukvården och Öppna jämförelser ur ett nationellt policyperspektiv vad bör göras? Workshop 5 mars: Variationer i hälso- och sjukvården och Öppna jämförelser ur ett nationellt policyperspektiv vad bör göras? Fredrik Westander Hälso- och sjukvårdskonsult 2013-02-26 Innehållsförteckning:

Läs mer

JÄMFÖRELSERAPPORT. Nätverket Rolf. Särskilt boende

JÄMFÖRELSERAPPORT. Nätverket Rolf. Särskilt boende JÄMFÖRELSERAPPORT från Nätverket Rolf Särskilt boende En jämförelse av kommunens äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Deltagande kommuner: Bollebygd, Skara, Vadstena och Vara Nätverket är en del av Jämförelseprojektet

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013 Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org Famnas kvalitetsrapport 2013 Famnas kvalitetsrapport 2013 Om Famna Famna startade 2004 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Handbok för utveckling av indikatorer. För god vård och omsorg

Handbok för utveckling av indikatorer. För god vård och omsorg Handbok för utveckling av indikatorer För god vård och omsorg Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Slutredovisning av Uppdrag att utveckla kvaliteten inom äldreomsorgen (S2012/4535/FST)

Slutredovisning av Uppdrag att utveckla kvaliteten inom äldreomsorgen (S2012/4535/FST) 1(7) Slutredovisning av Uppdrag att utveckla kvaliteten inom äldreomsorgen (S2012/4535/FST) Härmed lämnar Myndigheten för vårdanalys (Vårdanalys) sin slutredovisning av Uppdrag att utveckla kvaliteten

Läs mer

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling Projekt för utveckling av den egna kommunens arbete med hjälp av analyshandbok för öppna Jämförelser inom socialtjänsten. Sep 2012-dec

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Vård, skola och omsorg

Vård, skola och omsorg 2007:19 Vård, skola och omsorg Vilken information behöver brukaren för att välja? MISSIV DATUM DIARIENR 2007-12-17 2007/71-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2007-03-15 Fi2007/1980 (delvis) Regeringen Finansdepartementet

Läs mer

Vad vill äldre veta? En sammanställning av studier om äldres val inom äldreomsorgen

Vad vill äldre veta? En sammanställning av studier om äldres val inom äldreomsorgen Vad vill äldre veta? En sammanställning av studier om äldres val inom äldreomsorgen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

öppna jämförelser Folkhälsa

öppna jämförelser Folkhälsa öppna jämförelser 2014 Folkhälsa Öppna jämförelser 2014 Folkhälsa Du får gärna citera rapportens texter eller diagram om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Östersunds kommun En modell för uppföljning och analys av kvalitet, arbetsvillkor och ekonomi på enhetsnivå inom äldreomsorgen

Östersunds kommun En modell för uppföljning och analys av kvalitet, arbetsvillkor och ekonomi på enhetsnivå inom äldreomsorgen Östersunds kommun En modell för uppföljning och analys av kvalitet, arbetsvillkor och ekonomi på enhetsnivå inom äldreomsorgen Mars 2015 Kontakt och frågor: Fredrik Eklund, PhD, 0737158632, fredrik.eklund@nhg.se

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig

Läs mer

Granskning av hemvården i Uppsala kommun

Granskning av hemvården i Uppsala kommun Revisionsrapport Granskning av hemvården i Uppsala kommun Uppsala kommun Roger Burström Henrik Fagerlind Januari 2014 Granskning av ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Ta del av goda exempel, framgångsfaktorer och värdefulla tips! Dokumentation från Kvalitetsregisterkonferensen 10 april 2014 på Parken i Härnösand. 1 INNEHÅLL Innehåll Om satsningen

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer