stödjer sina medlemmar i fullgörandet av deras kallelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "stödjer sina medlemmar i fullgörandet av deras kallelse"

Transkript

1 stödjer sina medlemmar i fullgörandet av deras kallelse Verksamhetsberättelse för 2014 avgiven vid årsmöte tisd 13 januari 2015, Sunne. INLEDNING Så blickar vi tillbaks på vårt andra år som gemensamt Medarbetarförbund i Equmeniakyrkan (EqMed). Ett år där vi fortfarande söker oss fram i funktion, roll och uppgift. Året innebar mycket förberedelsearbete inför Vinterkonferensen-15 i Sunne, där vi var initiativtagare, och en av tre arrangörer tillsammans med Equmeniakyrkan och vårt ungdomsförbund Equmenia. Flera verksamhetsgrenar har börjat sätta sig och utvecklats i linje med tidigare tankar och planering. Men innan vi går in mer på de olika delarna, påminner vi oss om vilka vi är, och varför vi har vårt medarbetarförbund. I medlemsbrevet som under året gick ut till medlemmar och presumtiva medlemmar saxar vi några rader; Medarbetarförbundet finns till för dig som arbetar i Equmeniakyrkan (EK) eller arbetat i dess bildarsamfund, som pastor, diakon, missionsarbetare, ungdomsledare, musiker, vaktmästare, administration eller i någon annan tjänst. Medarbetarförbundet erbjuder och inbjuder till mötesplatser för alla våra medarbetare. Ibland tillsammans alla, andra gånger den enskilda medarbetarkategorin. Vårt fackförbund, Vision Ekumeniska, arbetar med de fackliga frågorna; avtal, lön, arbetsmiljö, förhandlingar mm. Medarbetarförbundet arbetar med identiteten och rollen som pastor, diakon, missionär ungdomsledare, musiker mm. Genom att skapa mötesplatser som Vinterkonferensen, hemsida, bygga personliga relationer och nätverk vill vi verka för yrkesstolthet och arbetsglädje! Vi representeras i Equmeniakyrkan i; Ansvarsnämnd, Diakonala utbildningsrådet, THS, fortbildning, antagningsnämnd, medarbetarkör, personalvård, stipendiefond, mm Så vad gjorde vi under 2014; STYRELSEN Styrelsen har under året, utöver ett konstituerande möte, haft fyra ordinarie sammanträden. Arbetsutskottet (AU) där Ordf.,vice. Ordf, sekr. och kassör ingått, har utöver detta sammanträtt vid fyra tillfällen. Korrespondens och överläggningar har förts via e-post och telefon emellan styrelsemötena. Styrelsearbetet har fungerat bra. Ledamöterna kompletterar varandra väl för att vårt förbund skall fungera bra, inåt som utåt.

2 Styrelsens uppgift är att värna om medarbetarnas arbetsförhållanden och utvecklingsmöjligheter. Förberedelse, inbjudan och genomförande av gemensamma mötesplatser är en del av det. Medlemsbrev, utskick, information om det som är aktuellt för våra medarbetare har skett under året. I samband med kyrkokonferens, kallelsedagar på THS och regionsamlingar har Ordf. och styrelseledamöter funnits på plats med utställning, information, samtal och rekrytering. EqMed låter sig representeras i flera, närstående sammanhang. Under året har förbundet genom styrelsen haft representation i följande instanser; EK ansvarsnämnd, THS utbildningsråd, Diakonala Utbildningsrådet, Ledningsgruppen för personalvård samt Stockholm Kristliga Ynglingaförenings stipendiefond. Information ifrån de olika sammanhangen följer framöver. Årsmötet 2014 hölls i anslutning till kyrkokonferensen i Filadelfiakyrkan i Stockholm, 30 maj God tillslutning och bra atmosfär präglade årsmötet. Fokus i årsmötet låg på de ekonomiska frågorna, som vår kassör Curth Sandström redogjorde för på ett förtjänstfullt sätt. Oordning i ekonomin gällande bokföring, redovisning, kvitton etc, gav stor arbetsbörda till både kassör som styrelse inför årsmötet. De oklarheter som fanns redovisades i stor öppenhet, vilket årsmötet tog till sig. Åtgärder redovisades tillika med nya rutiner gällande bokföring, redovisning och revision. Andra halvan av året visar att de nya rutinerna gett önskat resultat, vilket innevarande årsmöte får del av. Val gjordes med nya namn på flera poster. Tacksägelse för vänner som lämnat oss under året, förrättades. Stort tack uttalades till styrelsen för väl utfört arbete, inte minst gällande att få rätsida på den ekonomiska hanteringen. Medlemsavgiften justerades uppåt med 50: -. Beslut om att fortsätta det ingångna samarbetet med Teologiska Högskolan Stockholm (THS) gällande tidsskriften Tro & Liv, togs. Beslutades att de två första utgåvorna skulle tilldelas medlemmar, som en del i sitt medlemskap. Rapport om arbetet inför Vinterkonferens-15 (VK-15) i Sunne gavs, tillika om tankar för representation och samarbete i Equmeniakyrkans regioner. Under hösten har arbetsgruppen inför VK-15 lagt ned ett stort arbete där Anna Berndes representerat EqMed. I ledningsgruppen har Mats Carlsson, tillsammans med Kyrkoledare Lasse Svensson, Equmeniakyrkan och Patric Forsling, förbundsordförande Equmenia, suttit. Curth Sandström har tillsammans med arbetsgruppen arbetat med logistik och praktiska frågor. Arbetet med vår hemsida, har under året utvecklats och gjorts mer användarvänlig. Den resa som Medarbetarkören planerat till Filippinerna under hösten, kunde dock inte genomföras. EqMed vill värna om alla medarbetare i Equmeniakyrkan, att de skall må bra och komma till sin rätt. Därför ställde man sig bakom den motion som diakoner skrivit till årsmötet i kyrkokonferensen Den handlar om neddragning av den diakonala tjänsten på nationell nivå och om att värna om ett diakonalt tänk när vi bygger en ny kyrka. Motionen skrevs under av 84 medarbetare. Medarbetarstyrelsen finns med och bevakar beslutet som togs; Att den diakonala tjänsten skall återställas till 100 % när ekonomi tillåter; Att Equmeniakyrkan tydliggör diakonens roll och betydelse i kyrkans organisation.

3 Att Equmeniakyrkan tänker in diakonens kompetens vid lokala, regionala och nationella arrangemang och tjänster. Att Equmeniakyrkan jobbar på genusperspektivet bland diakoner. En skrivelse plus alla förslag och idéer från kyrkokonferensen påverkanstorg angående de diakonala frågorna har skickats till kyrkostyrelsen från EqMed, där vi lyfter frågan om motionen beslut men även frågan: Vad händer med all den kreativitet och inspiration som förs på påverkanstorget på klotterplank och så vidare runt motioner. Vem tar vara på alla dessa goda idéer? Styrelsen har under året bestått av; Mats Carlsson, Ordf., Anna Berndes, vice Ordf., Paul Enlund, sekr, Curth Sandström, kassör, Lilian Edman, Alf Englund, Maria Johansson, Monica Thorängen Hjelm och Walla Carlsson. EKONOMI Medarbetarförbundet har en stabil ekonomi, men är fortfarande i behov av att öka medlemsantalet. Detta för att inte åderlåtas ekonomiskt. Från och med januari 2014 har vi konsekvent använt oss av Repet för att bygga upp en tillförlitlig medlemsmatrikel. Repet hjälper oss därmed att på ett enkelt sätt nå ut till medlemmar, samt till övriga medarbetare i Equmeniakyrkan. Året 2014 kommer inte att visa på, att den budget som lades vid förra årsmötet har uppnåtts. Vi har kunnat sänka kostnader jämfört med budget men har ännu inte nått det medlemsantal som behövs för att få en budget och en ekonomi i balans. Nya ansträngningar kommer att göras i början av 2015 för att öka medlemsantalet. ANSVARSNÄMND Equmeniakyrkans ansvarsnämnd möttes till sammanträde vid två tillfällen under året. EqMed har representerats av Lilian Edman och Fredrik Södertun. PERSONALVÅRDEN Personalvården som initierades av Sv. Baptistsamfundet har funnits i ca 35 år. Efter hand involverades även personalvårdare från dåvarande Örebromissionen. Gruppen har utgjorts av både pastor, själavårdare, psykoterapeuter och någon psykiater. Den gruppen har mötts minst ett par gånger per år för att samråda och ge varandra stöd och hjälp i personalvårdsarbetet. Alla kategorier av anställda och även deras anhöriga inom samfunden har kunnat söka och få hjälp. Samarbetet mellan Equmeniakyrkan (EK) och Evangeliska Frikyrkan (EFK) har fortgått, intensifierats och fördjupats under innevarande år. Överenskommelse mellan Evangeliska Frikyrkan och Equmeniakyrkan om Personalvårdsarbete, är under utarbetning, tillika med en skrivelse om vad som gäller för EFKs missionärer vid hemkomst. Från 1 januari 2015 tas en deltagaravgift på kr/ termin för de som går i EKs handledningsgrupper.

4 Dialogens lägenhet i Stockholm har under årets sålts. Två av de yngre terapeuterna har fortsatt arbetet under namnet Dialogen men på en annan adress. Några av de äldre terapeuterna finns nu i Frälsningsarméns lokaler, Eken. Ett tiotal handledningsgrupper har varit igång under det gångna året, där deltagarna varit från flera samfund. Ett tjugofemtal handledningsgrupper har EK haft under året och de har administrerats från centralt håll. Flera har varit engagerade som själavårdare i medarbetardagar och även vid hemkomstdagar för missionärer. Där har samtalskontakter knutits som i en del fall lett fram till fortsatt kontakt med en själavårdare eller psykoterapeut på orten, där man bor. Det finns ett fortgående samordningsansvar, till exempel, när en anställd inom samfunden hör av sig för att hitta någon att samtala med. Då är listan med resurspersoner en stor tillgång. Många har enskilda samtal vid ett tillfälle men det kan också bli en serie av samtal. På de båda samfundens hemsidor finns information om personalvårdens möjligheter att hjälpa. Där finns namnen på kontaktpersonerna och vad samtalshjälpen kostar. FORTBILDNING/KOMPETENSUTVEKLING Den förutvarande fortbildningskommittén avslutades i och med fortbildningssatsningen medarbetarlyftet, januari Arbetet med kommande fortbildning för medarbetare efter medarbetarlyftet är i skrivande stund i sin linda. EqMed har i dialog med ansvarig för Equmeniakyrkan påvisat det stora behovet av kompetensutveckling och fortbildning för alla kategorier medarbetare. Vi vill finnas med i processen där andlig vägledning, fortbildning, handledning och gemensamma mötesplatser blir fyra ben för våra medarbetares tjänst i samhälle och församling. DIAKONALA UTBILDNINGSRÅDET (DUR) Diakonernas Utbildningsråd har träffats ett par gånger under året. vid en av träffarna har EqMed varit representerat av Monica Thorängen Hjelm THS UTBILDNINGSRÅD I THS utbildningsråd finns representanter för EqMed, liksom även skolans huvudmän, ledning och representanter från lärarkollegium och studenter. I utbildningsrådet har man under året bl.a. samtalat om vikten av att det i pastorsutbildningen finns kurser med inriktning på att arbeta med barn och unga, talat om THS roll vad gäller fortbildning för medarbetare i Equmeniakyrkan, men också fått rapporter om studenternas studiesituation och skolans arbete för att se till att alla kursmoment ryms inom en 40-timmars arbetsvecka, samt om THS ansökan om rätt att utfärda magister- och masterexamen i Mänskliga Rättigheter-programmet. Representant från medarbetarförbundet har under året varit Anna Berndes STOCKHOLMS KRISTLIGA YNGLINGASFÖRENINGS STIPENDIEKOMMITTÉ Stiftelsens intäkter består av avkastningen från förvaltningen av dess kapital som är placerad i olika finansiella tillgångar samt anslag från stiftelsens grundare Stockholms Kristliga Ynglingaförening.

5 Under 2014 beviljades drygt kronor i stipendier fördelade på ett 20-tal stipendiater. Stipendiekommittén består, förutom av styrelsen, av en representant med en personlig suppleant utsedda av vardera Evangeliska Fosterlandstiftelsen, Metodistkyrkan i Sverige (MK), Svenska Baptistsamfundet (SB) och Svenska Missionskyrkan (SMK). Stipendiekommittén beslutar om vem som tilldelas stipendium och med vilket belopp. MK har representerats av Solveig Högberg och Alf Englund, SB av Elaine Lindblom och Mats Carlsson, SMK av Ulla-Marie Gunner och Paul Enlund. Då MK, SB och SMK bildat ett nytt samfund under året har stiftelsens stadgar under året ändrats i linje med detta. När de nya stadgarna godkänts kommer Equmeniakyrkan att utse representanter. REGIONERNA Equmeniakyrkans regioner är viktiga mötesplatser för våra medarbetare. I några regioner finns regionala medarbetarförbund. För övrigt har EqMed kontaktpersoner i de olika regionerna; Region Nord Maria Johansson, Mitt vakant, Svealand Curth Sandström, Paul Enlund, Väst vakant, Stockholm Anna Berndes, Öst Ingvar Stenberg och Syd Alf Englund. I samband med regionsamlingar för medarbetare har EqMed deltagit med information, dialog och samtal. TRO & LIV Tro & Liv s skriftserie såg dagens ljus under året. Ett samarbete mellan EqMed och THS har påbörjats och fördjupats successivt. Under 2014 utkom nr 1 med temat; Läsarna I distraktionernas tid. vilket fick en god respons, i alla kyrkotidningar; från releasen, ett par kulturartiklar på temat inne, och två goda recensioner; en i Sändaren och en i Pilgrim. Försäljningen har dock varit ganska begränsad, vilket säkert också beror på att boken funnits gratis tillgänglig online. Årsmötet beslutade att de två första numren av Tro & Liv skulle ingå i medlemsavgiften. Nr 2 räknar vi ha till Vinterkonferensen-15 i Sunne. Temat för detta nummer är; "Den gode herden- Identitet och spiritualitet för pastoralt ledarskap". Tankar och förslag om Tro & liv framöver kommer att behandlas på innevarande årsmöte. HEMSIDA Vår hemsida har under året fått en ansiktslyftning tillsammans med en breddning och fördjupning av innehåll och information. Målsättning är att erbjuda en webbplats, som är aktiv och levande, praktisk och lättillgänglig och som innehåller teologisk fördjupning. Vi vill vi öppna utrymmet för mångas erfarenheter. Material, som berör pastorer, diakoner, musiker, ungdomsledare och andra anställda medarbetare, har under året tillförts alltmer. På sikt kommer material, som textutredningar (med inriktning på bruk till predikan) och bokrecensioner, att finnas tillgängligt. I förlängningen är det tänkt, att detta material ska kunna hanteras på ett interaktivt sätt. Aktuell teologisk debatt, information om forskning och teologisk fördjupning kommer också att få sitt utrymme. Liturgi, böner, gudstjänster, musik och andra uttrycksformer i gestaltandet av den kristna tron kan presenteras. Aktuella exempel på allt som ryms inom

6 församlingsarbete, diakoni, ungdomsverksamhet, musik etc. har självklart sin givna plats i detta sammanhang. Tro & Liv har funnits digitalt på hemsidan. MEDARBETARKÖREN Mot slutet av året kom en förfrågan ifrån styrelsen för medarbetarkören om att ingå som en sektion i EqMed. Förfrågan togs emot positivt av styrelsen, som rekommenderar årsmötet att konfirmera beslutet. ÖVRIGT Under året har arbetsgruppen, med Maria Johansson och Lars-Åke Grubbström i spetsen, fortsatt arbetet ifrån motionen i kyrkokonferensen 2011; Hur vårdar vi den som drabbats av psykisk utmattning. Insikten i att vårt samfund och medarbetarförbund gemensamt bör finna former och funktion för denna omsorg, är stor. Därför är det prioriterat att vi tillsammans med regionerna och vår kyrka fortsätter att finna framkomliga vägar också i det kommande. AVSLUTNING Varför finns Equmeniakyrkans medarbetarförbund? I våra stadgar 2 läser vi; Medarbetarförbundet har till uppgift - att stödja sina medlemmar i fullgörandet av deras kallelse - att ge medlemmarna möjlighet att delta i aktuell debatt inom yrkesområdet - att företräda medarbetarkåren i olika organ inom Equmeniakyrkan - att i övrigt främja medarbetargruppens gemensamma intressen där dessa inte bevakas av respektive fackförbund EqMed existerar inte för sin egen skull. För att vi tycker det är så roligt att träffas. För att det är så spännande att sitta i långa telefonsammanträden. För att det är så härligt att åka till Sunne och äta god mat och gå på utmanande seminarier. Vi finns till för andras skull. Vi finns till för den värld, det samhälle där vi bor och lever. Vi finns för att någon har kallat oss till sig, och kallat oss till tjänst för sitt rike, här på jorden idag. Det klarar vi inte på egen hand. Där behöver vi varandra. Med alla de gåvor, kompetens, erfarenhet och kärlek som finns i vår gemenskap. Ensam är inte stark. No man is an island. Vi behöver stöd, back-up, förbön och vägledning. Ju fler vi är, desto mer kan vi göra. Följ mig, sade Jesus till de där unga killarna för drygt 2000 år sedan. Han gav dem ett enormt förtroende, och de svarade med att ge honom detsamma. Tillsammans blev det ett treårigt äventyr, som fortsatt alltsedan dess. Och han fortsatte; Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. (Luk 10:2) Den bönen fortsätter vi att be också 2015! I december 2014 Styrelsen Equmeniakyrkans Medarbetarförbund Mats Carlsson Anna Berndes Curth Sandström Paul Enlund Alf Englund Lilian Edman Maria Johansson Monica Thorängen Hjelm.

INLEDNING. Utifrån denna programförklaring arbetade vi 2013; STYRELSEN

INLEDNING. Utifrån denna programförklaring arbetade vi 2013; STYRELSEN Verksamhetsberättelse för 2013 avgiven vid årsmöte fred 30 maj, Filadelfiakyrkan, Stockholm. INLEDNING Så kan vi med denna verksamhetsberättelse blicka tillbaks på vårt första år som gemensamt medarbetarförbund.

Läs mer

Metodistkyrkans i Sverige konferenshandlingar 2012

Metodistkyrkans i Sverige konferenshandlingar 2012 Metodistkyrkans i Sverige konferenshandlingar 2012 www.metodistkyrkan.se Årskonferensprogram Onsdag 16 maj LOKAL: Missionskyrkan, Drottninggatan 22 Kl. 12.00-17.00 Konferensbyrå GF Konferensbyrå MK Kl.

Läs mer

NYHETSBREV NOVEMBER. eller på pg 90 03 28-6

NYHETSBREV NOVEMBER. eller på pg 90 03 28-6 NYHETSBREV NOVEMBER 2013 HOPPETS TID EQUMENIAKYRKANS INTERNATIONELLA INSAMLING Det kan verka uppkäftigt, nästan provocerande att tala om hopp när världen ser ut som den gör. Men tillsammans fortsätter

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Vi

Läs mer

Kabinettets rapport... sid 11 Lekmannaledarens rapport... sid 16 Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse... sid 17

Kabinettets rapport... sid 11 Lekmannaledarens rapport... sid 16 Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse... sid 17 1 Innehåll Axplock ur konferensprogram... sid 2 Dagordning Plenum... sid 3 Förhandlingsordning... sid 5 Dagordning 1. Konferensutskott för församling och ekumenik... sid 7 Dagordning 2. Konferensutskott

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2007

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2007 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2007 Maria

Läs mer

EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 INNEHÅLL KYRKOLEDNINGEN...4 KYRKOSTYRELSEN...6 TEOLOGISKA KOMMITTÉN...7 FÖRSAMLING & SAMHÄLLE...8 INTERNATIONELLT...12 KYRKA &

Läs mer

Å rsmö te i Lö fstadkyrkan, Trana s 21 april 2012. Svenska Missionskyrkan/SMU i. Östra Götalands distrikt

Å rsmö te i Lö fstadkyrkan, Trana s 21 april 2012. Svenska Missionskyrkan/SMU i. Östra Götalands distrikt En kyrka, med rum för hela livet, som erbjuder befrielse och upprättelse genom mötet med Jesus Kristus Rosorna som visar antalet människor på bekännelse under 2010 i Östra Götalands distrikt. Å rsmö te

Läs mer

NYHETSBREV. Mer ljus och bättre redskap

NYHETSBREV. Mer ljus och bättre redskap NYHETSBREV januari 2013 Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan har bildat ett nytt kyrkosamfund tillsammans. Den nya kyrkans arbetsnamn är Gemensam Framtid. Mer ljus och bättre redskap Vi

Läs mer

Årsmötes- handlingar Distriktsårsmöte Hudiksvalls Missionskyrka 25 maj 2013

Årsmötes- handlingar Distriktsårsmöte Hudiksvalls Missionskyrka 25 maj 2013 Årsmöteshandlingar Distriktsårsmöte Hudiksvalls Missionskyrka 25 maj 2013 Verksamhetsberättelse 2012 När förra verksamhetsberättelsen skrevs var vi precis i början av regionprocessen. En utredning hade

Läs mer

kyrkokonferens 2014 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad 2013-04-22

kyrkokonferens 2014 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad 2013-04-22 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2014 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad 2013-04-22 Bilder omslaget Fastigheten Kottlavägen 118, Lidingö Kapellet, invigt 1965 Missionsskolan byggdes

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 Equmeniakyrkan En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma Besöksadress:

Läs mer

FRÅN IDÉ TILL HANDLING

FRÅN IDÉ TILL HANDLING FRÅN IDÉ TILL HANDLING Om att starta barn och ungdomsarbete Tron är bara halva sanningen Utgiven år 2012 av Frälsningsarméns Ungdomsförbund Innehåll Historisk återblick... 4 Nutid... 4 Kårledare eller

Läs mer

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal Kyrkokonferensens mest dramatiska omröstning gällde i år en nedskärning av bidraget till Teologiska Högskolan,

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 PROTOKOLL EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 Protokoll fört vid Equmeniakyrkans tredje kyrkokonferens 29 31 maj 2014. Vid kyrkokonferensen deltog 593 ombud från 296

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Göran Bondesson Andreas Möller, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81. Miriam Carlsson Susanne Rodmar, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81

Göran Bondesson Andreas Möller, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81. Miriam Carlsson Susanne Rodmar, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81 Sammanträdesprotokoll 72 87 Plats: Bromma folkhögskola Närvarande: Tomas Bjöersdorff, ordförande Christer Jonsson Hans Andreasson, deltog i andra halvan av Margareta Larsson, deltog i 73, 75, 76, 72.5

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj www.equmeniakyrkan.se VÄLKOMMEN TILL KYRKOKONFERENS! En gång om året möts vi - ombud och deltagare i Equmeniakyrkans församlingar

Läs mer

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD, SEK består av cirka 1 000 enskilda medlemmar, representanter för 13 kristna samfund och organisationer samt 12 lokala

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2008

FÖREDRAGNINGSLISTA. med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se FÖREDRAGNINGSLISTA med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans

Läs mer

allt SKa bort RIKSSTÄMMOhandlIngaR KOnfeRenS & RIKSSTÄMMa I jönköping 21-24 Maj 2009

allt SKa bort RIKSSTÄMMOhandlIngaR KOnfeRenS & RIKSSTÄMMa I jönköping 21-24 Maj 2009 llt ka bort RIKSSTÄMMOhandlingar konferens & RIKSSTÄMMA i jönköping 21-24 maj 2009 1 program 21/5 Torsdag Immanuelskyrkan 09.00 Incheckning 11.00 Riksstämmokurs 13.00 Inledningsgudstjänst. Johnny Johnsson

Läs mer

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid 2013 KYRKOKONFERENS Gemensam Framtid Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2013 Föredragningslista FÖREDRAGNINGSLISTA FÖREDRAGNINGSLISTA Torsdag 9 maj Kl. 10.30 12.30 samt 15.00 17.30 1. Inledning 2. Val av

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

Svenska Baptistsamfundets årsbok 2012

Svenska Baptistsamfundets årsbok 2012 Svenska Baptistsamfundets årsbok 2012 En del av Gemensam Framtid Svenska Baptistsamfundets årsbok 2012 INNEHÅLL Inledning... 5 Missionsstyrelsens redogörelse... 7 Sverige... 11 Internationellt... 27 Utbildning...

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Innehåll. Ungdom 6-7 Helt Enkelt Tisningskurs Skidresa www.metodistkyrkan.se/mku inuti Inspirationsdygn om inuti UK blir NK Ung på nätet

Innehåll. Ungdom 6-7 Helt Enkelt Tisningskurs Skidresa www.metodistkyrkan.se/mku inuti Inspirationsdygn om inuti UK blir NK Ung på nätet MKU/SBUF Ekumeniska Centret Starrbäcksg. 11 172 99 Sundbyberg SMU Tegnérgatan 8 Box 6302 113 81 Stockholm SBUF tfn 08-453 69 80 fax 08-453 69 89 tfn 08-545 915 30 fax 08-674 07 94 4 04 Gå därför ut och

Läs mer