Investeringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investeringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25"

Transkript

1 Investeringspolicy Antagen av kommunfullmäktige

2 INVESTERINGSPOLICY Inledning Detta dokument är en sammanställning av de anvisningar och regler som gäller i Skövde kommun avseende investeringar i materiella anläggningstillgångar. Dokumentet tar också upp hur budgetering, finansiering, redovisning, beslut och genomförande samt uppföljning och avveckling av investeringar sker. Syfte Syftet med investeringspolicyn är att dokumentera de processer som skall ske före ett beslut om investeringar och att beskriva ansvarsfördelning och roller i investeringsprocessen. Syftet är också att få ett tydligt regelverk för investeringar i materiella anläggningstillgångar. Definition av investering Per definition är en investering en utgift för en vara avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Som investering redovisas anskaffningar som beräknas ha en livslängd överstigande tre år. Anskaffningsvärdet vägs också in och påverkar bedömningen för vad som är en investering. För att kunna bokföras som en anläggningstillgång och tas upp i kommunens balansräkning krävs att kommunen har äganderätten till tillgången. Investeringar i andras egendom definieras som ett bidrag och bokförs som en kostnad i kommunens resultaträkning. Huvudregel Som huvudregel i Skövde kommun gäller för bokföring av investering (materiell anläggningstillgång) Ekonomisk livslängd överstigande 3 år. Anskaffningsvärde över ett halvt basbelopp. (Ett halvt basbelopp 2004 är kronor). De rekommendationer som finns uppräknade i Kommunförbundets skrift Kapitalkostnader i kommunal verksamhet ger vägledning till vad som skall redovisas som investering och hur lång avskrivningstid som gäller. Skriften kan erhållas av ekonomienheten eller från respektive förvaltningsekonom. Budgetering av investeringar Investeringsram Kommunfullmäktige beslutar under våren om en investeringsram som utgår från målsättningen att kommunens investeringar i den skattefinansierade delen av

3 2 (7) verksamheten skall finansieras med egna medel. Undantag kan göras för lönsamma investeringar. Lönsamma investeringar Lånefinansiering kan övervägas om en investeringskalkyl visar minskade årliga driftkostnader. För att kommunens totala kostnader skall minska måste de kalkylerade minskade driftkostnaderna regleras via en kommunbidragsminskning. Budgetberedningen lämnar förslag på hur stor denna minskning skall bli. Vinster som uppstår vid lönsamma investeringar i lokaler, som återfinns inom den investeringsram som är finansierad med egna medel, tillfaller brukaren enligt policyn för lokalförsörjning och interna hyror. Kommunens budget och verksamhetsplan I den verksamhetsplan som tas fram i budgetprocessen anges beräknade investeringar för de kommande 3 åren. Verksamhetsplanen är rullande och revideras en gång om året och då prövas även över de investeringar som ingår i gällande investeringsplan. Kommunfullmäktige under hösten varje år drift- och investeringsbudget för närmast kommande år och antar plan för verksamhet och investeringar för de därefter kommande två åren. Anslagsbindning i kommunfullmäktige I kommunfullmäktiges investeringsbudget binds anslagen till enskilda projekt eller grupper av projekt. Till varje enskilt projekt i fullmäktiges investeringsbudget skall finnas en investeringskalkyl där projektets framtida driftkostnader framgår. Projekt under 1 mnkr särredovisas inte till kommunfullmäktige om inte projektet är av principiell karaktär eller av annan större vikt. Anslagsbindning i nämnderna De anslag till grupper av projekt som fullmäktige beslutat om specificeras i nämndernas internbudgetar. Innan beslut om investering i enskilt projekt fattas skall en investeringskalkyl tas fram som visar projektets framtida driftkostnader. (Gäller ej investering i inventarier under två basbelopp). Ombudgetering av investeringar Anslag för pågående investeringar ombudgeteras till nästkommande år i samband med att budgeten revideras med ny finansprognos i mars.

4 3 (7) Investeringar i lokaler I Skövde kommun är det tekniska nämnden som är lokalförvaltare och hyresvärd. Nämnderna är lokalbrukare och hyresgäster. En särskild policy gäller för lokalförsörjning och internhyror. Se Bilaga 1. Föreningar kan vara hyresgäster hos tekniska nämnden eller hos fritidsnämnden som då hyr ut i andra hand. Om-till och nybyggnader av fastigheter budgeteras av tekniska nämnden efter yttrande av lokalstyrgruppen och brukarens godkännande av den nya hyran. Inventarier i samband med om-till och nybyggnader budgeteras av brukaren. När det gäller investeringar i lokaler finns denna process beskriven i bilaga 2 Processflöde vid investeringar i lokaler. Lokalstyrgrupp I kommunen finns en lokalstyrgrupp som prövar och utvärderar användning, anskaffning och avveckling av lokaler. Lokalstyrgruppen rapporterar till kommunstyrelsens arbetsutskott. Finansiering av investeringar Finansieringsbudget I kommunens finansieringsbudget framgår hur kommunens totala investeringsutgifter finansieras. Driftbudget De driftkostnader inklusive kapitalkostnader som uppstår på grund av en investering skall finansieras inom ramen för respektive nämnds kommunbidrag. Leasing Enligt rekommendation från rådet för kommunalredovisning skiljer man på finansiell leasing och operationell leasing. Vem som bär risken för objektet avgör om det är en finansiell eller operationell leasing. Tar leasegivaren ansvar för objektet och dess restvärde är det operationell leasing. Finansiell leasing är i princip en finansieringsform där leasetagaren är ansvarig att behålla objektet till uppgjort restvärde, alternativt sälja eller förmedla köpare efter avtalstidens slut. Finansiell leasing innebär att kommunen redovisar objektet som anläggningstillgång i balansräkningen och skriver av objektet under avtalstidens gång. Leasing sker i första hand av personbilar. I undantagsfall kan operationell leasing ske av andra objekt. I dessa fall skall först alltid en kontakt tas med ekonomienheten.

5 4 (7) Beslut och genomförande av investeringar Beslut och genomförande av investeringar sker i flera steg. Kommunfullmäktige beslutar om anslag och finansiering. Nämnderna beslutar om genomförandet inom ramen för sin budget. Investeringsbeslut kan också delegeras eller i vissa fall vara ren verkställighet. Oavsett var besluten fattas skall det alltid finnas ett beslutsunderlag som går att följa upp i efterhand. Uppföljning och slutredovisning av investeringar Investeringsbudgeten följs upp och rapporteras i kommunens kvartalsuppföljningar, delårsbokslut och årsredovisning. Projekt som är särredovisade i investeringsbudgeten skall slutredovisas till kommunfullmäktige. Övriga projekt skall slutredovisas till den nämnd som fattat beslut om investeringens genomförande. Om investeringen genomförs på uppdrag av annan nämnd skall slutredovisning även ske till denna nämnd. Redovisning av investeringar (materiella anläggningstillgångar) Anskaffningsvärde Anskaffningsvärdet på anläggningstillgången skall tas upp till belopp motsvarande inköpspris och utgifter direkt hänförliga till förvärvet. Även indirekta kostnader såsom administrations- och projekteringskostnader ska ingå i anskaffningsvärdet om de tydligt kan hänföras till aktuell anläggningstillgång. Vid investeringar där det utgår bidrag, t.ex. statliga stöd, skall tillgångens anskaffningsvärde reduceras med erhållet belopp. Intäkter för anslutnings- och anläggningsavgifter skall inte aktiveras. Utgifter för reparation eller underhåll ska vanligtvis inte räknas in i anskaffningsvärdet. Kostnader för att behålla tillgången i befintligt skick ska ej aktiveras. Däremot skall utgifter för värdehöjande åtgärder av en anläggningstillgång räknas in i anskaffningsvärdet. I praktiken kan det emellanåt vara svårt med gränsdragningen mellan underhållskostnader kontra värdehöjande åtgärder. Vägledande kan vara investeringskalkyler, underhållsplaner och liknande. Inventarier Nedan beskrivs gränsdragningen mellan att bokföra inventarier i driftredovisningen (driftkostnad) och investeringsredovisningen (investeringsutgift). Huvudregeln innebär att inventarier som har en livslängd som uppgår till tre år eller mindre redovisas som en driftkostnad oavsett belopp.

6 5 (7) Vidare innebär detta att inventarier som understiger ett halvt basbelopp också redovisas som en driftkostnad oavsett ekonomisk livslängd. Regeln om ett halvt basbelopp ger en möjlighet att för enstaka inköp av kompletteringskaraktär, exempelvis 5-årsinventarier, tillåta direktavskrivning genom bokföring i driftredovisningen om beloppsgränsen inte överskrids. Som exempel kan nämnas TV, kontorsmöbler, skolmöbler, datorer, verktyg, enklare maskiner som t.ex. kontorsmaskiner etc. I bedömningen måste också hänsyn tas till antalet anskaffade inventarier. Om ett stort antal inventarier anskaffas och har ett samband, samtidigt som det sker tidsmässigt samordnat, gäller det sammanlagda beloppet för bedömningen (exempel: 1 dator kan bokföras som driftkostnad samtidigt som 30 datorer vid samma tillfälle till samma enhet bokförs som investeringsutgift). Hänsyn kan också eventuellt tas till förhållandet att inköp som görs år efter år minskar behovet av att bokföra i investeringsredovisningen. Utgiften över tiden blir då korrekt periodiserad ändå. Kapitalkostnader Med kapitalkostnader menas kostnaden för avskrivningar och internräntor. Avskrivningar Kommunens anläggningstillgångar skrivs årligen av med ett belopp som reducerar tillgångens bokförda värde. Investeringens ekonomiska livslängd styr avskrivningstiden. Ekonomisk livslängd är den tid en anläggningstillgång är så duglig att ett byte inte är motiverat av ekonomiska skäl. Avskrivning påbörjas när investeringen tas i bruk. Linjär avskrivningsmetod gäller, dvs ett fast årligt avskrivningsbelopp över nyttjandeperioden. Beräkning av kapitalkostnaderna görs i samband med budgetarbetet, med senaste bokslut som värdeunderlag. Härtill adderas de investeringar som beräknas slutföras under innevarande år och det kommande budgetåret. Dessa värden sammantaget utgör underlag för såväl interna som externa budgeten. Kapitalkostnaderna belastar kommande driftbudget och skall därmed inrymmas i respektive budgetram/kommunbidrag. Det är således viktigt att kapitalkostnadsberäkningarna endast omfattar de investeringar som verkligen kommer att genomföras under den aktuella perioden. Ekonomienheten måste informeras om något skall undantas från beräkningarna. I såväl intern- som externredovisning, resultaträkning och finansieringsanalys, görs beräkningarna under löpande år utifrån de värden som redovisas som utgifter och inkomster med tillämpning av ovan redovisade principer.

7 6 (7) Intern ränta För internräntor använder Skövde kommun den internränta som Kommunförbundet rekommenderar (2004 är räntesatsen 5 procent). Ränta under anläggnings/byggnadstid Investeringar som löper över en längre tidsperiod, t.ex. nybyggen och större anläggningar, ska påföras ränta över tiden om investeringsbeloppet överstiger 5 mnkr. Ränta beräknas fram till den tidpunkt investeringen tas i bruk och läggs till investeringsutgiften. Redovisningsregler Samtliga investeringar ska redovisas med koddelen Projekt. Investeringsprojektet börjar med siffran 7 för fastigheter/inventarier och siffran 89 för exploateringar. Försäljning, nedskrivning och utrangering av anläggningstillgång Försäljning Vid extern försäljning av anläggningstillgångar gäller principen om objektivitet, affärsmässighet och konkurrens. Intern försäljning skall i normalfallet ske till bokfört värde. Beslut o försäljning tas av den instans som beslutat om anskaffningen. Inkomster vid försäljningar skall bokföras på den verksamhet där anskaffningen skett. Nettoredovisning får ej ske. Nedskrivning Om en anläggningstillgång tappar i värde så att värdet understiger det i bokföringen upptagna värdet, och detta lägre värdet anses vara bestående, skall tillgången skrivas ned. Skulle värdet på tillgången öka så det lägre värdet inte är befogat längre skall den återföras. Utrangering (skrotning, kassation) En anläggningstillgång upphör att redovisas i bokföringen i samband med att den tas ur bruk på grund av åldersskäl, skada eller liknande. En förutsättning är dock att den inte betingar något värde vid en eventuell framtida försäljning. När en anläggning tas ur bruk skall detta rapporteras till kommunstyrekontorets ekonomienhet.

8 7 (7) Bilagor och hänvisningar Bilaga 1. Policy för lokalförsörjning och interna hyror i Skövde Kommun. Bilaga 2. Processflöde vid investeringar i lokaler.

9 Policy för lokalförsörjning och interna hyror i Skövde kommun Beslutad av kommunfullmäktige

10 Policy för lokalförsörjning och interna hyror Riktlinjer för anskaffning och avveckling av mark och fastigheter Ändamål Kommunen äger fastigheter d v s mark, byggnader och andra anläggningar av olika skäl. När det gäller byggnader är syftet i första hand att tillgodose lokalbehov för kommunala verksamheter samt behov av bostäder i särskild boendeform (reglerna i socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd ). Dessa behov kan också när det är lämpligt lösas genom inhyrning av lokaler. Andra skäl till ägande av byggnader kan vara grundat på bevarandeintresse av kulturbyggnader, för att tillgodose föreningslivs- och andra aktiviteter m m. Ytterligare skäl till ägande av byggnader kan vara baserat på att kommunen behöver åtkomsten till marken där byggnaden står av strategiska skäl exempelvis ändrad markanvändning. När det gäller mark finns olika skäl för kommunen att äga: behov av markreserv, saneringsområden i vissa fall, friluftsområden, bevarandeintressen för flora och fauna, gator och parker m m. Lokalpolicy En övergripande ambition skall vara att tillhandahålla erforderliga ändamålsenliga lokaler till så låg totalkostnad som möjligt. Detta skall främst åstadkommas genom att använda så liten lokalarea som möjligt, att samutnyttja lokaler samt att avyttra lokaler som inte behövs för kommunens verksamhet. Kommunens anläggningar, byggnader och lokaler skall förvaltas så att dess värde och brukbarhet upprätthålls på lång sikt. Kommunens verksamhet skall bedrivas i lokaler som är väl anpassade till avsedd verksamhet, fyller krav på en god inomhusmiljö samt följer kommunens miljöintentioner och är energieffektiva. Behov av lokaler skall i första hand tillgodoses i tillgängliga kommunägda fastigheter, i andra hand kan lokaler förhyras av externa fastighetsägare. Lokaler får ej hyras externt om egna lokaler finns lediga och kan anpassas till verksamheten. Vid avveckling av lokaler gäller motsvarande prioritering d v s i sista hand skall verksamhet lämna lokaler ägda av kommunen. Vid val mellan olika alternativ för avveckling av kommunägda lokaler skall även beaktas möjlig alternativanvändning av lokalerna. Lokalstyrgrupp Lokalstyrgruppen, bestående av representanter för tekniska kontoret (sammankallande) och lokalbrukarna, skall utifrån lokalpolicyn följa upp, pröva och utvärdera användning, anskaffning och avveckling av lokaler. Gruppens ställningstaganden utgör underlag för verksamhetsplanering och internbudget. Gruppen rapporterar minst två gånger per år till kommunstyrelsens arbetsutskott. 1

11 Principer och regler för internprissättning av lokaler i Skövde kommun 1. Ansvars och rollfördelning Den verksamhetsdrivande lokalbrukaren skall se lokalkostnaden som en del av sina verksamhetskostnader. Lokalbrukaren skall ta upp lokalfrågor som påverkar hans verksamhet med fastighetsägaren. Lokalbrukaren skall medverka i och ha inflytande på beslutsprocessen som rör förändringar av lokalerna. Lokalbrukaren skall erhålla service till alla delar som är viktiga för verksamheten samt göra bedömningar av lokalernas värde/nytta relativt dess kostnader för verksamheten Fastighetsägaren avgör och svarar för tekniska-, funktions- och fastighetsekonomiska frågor. Den fastighetsförvaltande fastighetsägaren, tekniska kontoret, svarar för att långsiktig lokalplanering sker i samråd med berörda verksamheter. I samråd med berörd verksamhet anskaffas respektive avvecklas lokaler. Tekniska kontoret svarar för kommunens ägande samt förvaltning av kommunens byggnader och mark som hör till byggnader. I lokalstyrgruppen prövas och utvärderas användning, anskaffning och avveckling av lokaler. För att tillgodose kommunala behov hyrs ibland bostäder och lokaler in av externa fastighetsägare. Tekniska kontoret har i dessa fall uppgiften att svara för kontraktsskrivning och övriga kontakter med fastighetsägaren. Vid om-, till- och nybyggnad är normalfallet att tekniska kontoret ansvarar för byggprojektet. Informationsbehovet mellan tekniska kontoret och lokalbrukare skall, utöver de löpande kontakterna, tillgodoses vid minst två tillfällen per år. 2. Utformning av interna hyresavtal och intern hyressättning Upplåtelse av lokal m m mellan tekniska kontoret och lokalbrukare skall ske genom att interna hyresavtal upprättas mellan berörda parter. Avtalet skall definiera hyresobjektet, reglera pris och eventuella prisförändringsregler, betalningstider, tid för upplåtelse och uppsägningstid samt åtaganden som parterna gör i övrig. Internhyran skall innefatta kostnader för drift och underhåll, kostnader för förbrukning av värme, el osv. samt kapitalkostnader. Beräkningen av internhyran skall göras utifrån följande regler: Internhyran baseras på självkostnadsprincipen. Detta innebär att lokalbrukaren betalar vad lokalerna kostar att driva och äga på lång sikt, d v s. inklusive erforderligt underhåll. Internhyran beräknas individuellt för varje objekt. Kapitalkostnaderna beräknas för varje objekt enligt rak nominell metod innebärande att avskrivning (värdeminskning) beräknas på investeringens anskaffningsvärde och intern ränta på oavskrivet restvärde. Detta innebär att kapitalkostnaderna blir högst i början på avskrivningsperioden för att därefter sjunka undan för undan och bli lägst det sista avskrivningsåret. 2

12 Kostnadskomponenterna (exkl. kapitalkostnaderna) i hyran justeras årligen med konsumentprisindex där jämförelse görs mellan index i juli året före budgetåret och motsvarande index året innan. Av internhyresavtalet skall framgå om etablerings- och återställningskostnader skall belasta den interna hyresgästen vid frånträdande av lokal samt grunderna för hur och vilka eventuellt tillkommande investeringar skall påverka hyran. 3. Hyrestider och uppsägningstider för lokaler Tekniska kontoret och lokalbrukarna tillhör samma juridiska person, Skövde kommun. Kontraktstider och uppsägningstider är därmed ej juridiskt bindande mellan parterna. Avsikten är dock att tiderna skall följas inte minst ur kostnads- och planeringssynpunkt. Om intressekonflikter uppstår mellan lokalhållare och lokalbrukare skall dessa lösas av kommunstyrelsens arbetsutskott. Avtalstiden för de av kommunen ägda och av kommunens förvaltningar utnyttjade lokalerna är ett år och löper över kalenderåret. Vid nybyggnation är avtalstiden vid första avtalstillfället minst tio år och vid omfattande ombyggnader minst fem år. Avtal förlängs automatiskt ett år i taget om uppsägning ej sker. Avtal kan sägas upp senast nio månader före avtalstidens utgång, d v s senast den 31 mars varje år. För lokaler som är inhyrda av andra fastighetsägare gäller de bestämmelser avseende avtalstid m m som fastlagts i dessa avtal. Lokal skall, för att kunna sägas upp, vara möjlig att hyra ut till annan verksamhet, vartill lokalen är lämplig. 4. Vakanta lokaler Tomställda lokaler förs till Vakanta lokaler. Tekniska kontoret ansvarar för att dessa lokaler avvecklas eller hyrs ut. De vakanta lokaler, som kan bli effekten av att verksamheter avvecklas eller flyttar, finansieras genom hyresintäkter. Det hyresbelopp som uppsagd lokal betingar, tillfaller lokalbrukaren till fullo och kvarstår i dennes budget. 5. Brukarinflytande Lokalbrukarna skall kunna påverka sina lokalers utformning och utrustning, så att de blir väl anpassade för den verksamhet som bedrivs i lokalerna. Förändringar och förbättringar skall kunna genomföras med motsvarande förändringar av hyran. Lokalbrukarna skall informeras om vilka medel som det närmaste året avsatts för underhåll, reparationer och anpassning av lokaler samt vilka åtgärder som kommer att genomföras. 3

13 Lokalbrukarna skall vid nyanskaffning av lokaler, t ex inhyrning från annan fastighetsägare, ha det slutliga avgörandet avseende vilka lokaler som skall anskaffas. Lokalbrukarna skall i de kommunägda lokalerna ha möjlighet att undanta viss skötsel ur hyran och svara för detta med egen personal. Hyran skall då reduceras i motsvarande omfattning. Lokalbrukarna skall ha rätt att hyra ut sina lokaler till annan tillfällig verksamhet för vilken lokalerna är lämpliga. Intäkter av sådan uthyrning skall oavkortat gå till den primära lokalbrukaren under förutsättning att denne svarar för alla kostnader och arbetsinsatser som är förbundna med uthyrningen. Lokalbrukaren skall bekosta av myndigheter förelagda åtgärder, som är betingade av verksamheten. Mera kostsamma åtgärder, riktade mot byggnad eller installationssystem, utföres av fastighetsägaren och bekostas genom reglering av hyran. Observeras att åtgärder, som beror på byggnadstekniska brister i de befintliga systemen, t ex mögelskador, är fastighetsägarens sak att rätta till. Lokalbrukaren skall bekosta skadegörelser uppkomna genom åverkan. Undantag är inbrottsskador, som regleras enligt särskild överenskommelse. Skall lokalerna förses med larm ombesörjes detta av fastighetsägaren och bekostas genom reglering av hyran. Lokalbrukaren skall underrätta fastighetsägaren om iakttagna brister på byggnad och installationssystem. Lokalbrukaren skall anmäla funktionsfel till fastighetsägaren. 6. Hantering av internt förhyrda lokaler i budget Om-, till- och nybyggnad Det är lokalbrukarna som initierar lokalförändringar på grund av verksamheternas utveckling. Beslut om lokalförändringar i form av om-, till- och nybyggnad tas av den verksamhetsdrivande organisationen. Lokalstyrgruppen skall ges tillfälle att yttra sig innan slutligt beslut fattas. Beslut att genomföra byggnation skall vara baserat på en kostnads/nyttoanalys, vilket innebär att hyreshöjningen, en tänkt byggnation kommer att leda till, ställs mot de kvalitativa och/eller kvantitativa förbättringar som förväntas uppstå för verksamheten. Ger analysen beskedet att förbättringarna motiverar (betalar) den ökade hyreskostnaden kan begäran om genomförande framföras till tekniska kontoret. Efter framställan från verksamhetsorganisationen behandlas ärendet efter de regler som finns för investeringar. När (och om) medel för den begärda byggnationen erhålles, genomförs investeringen och en ny högre hyra tas ut. Genom detta förfarande hamnar verksamhetsfrågorna i de verksamhetsdrivande nämnderna och fastighetsfrågorna i den för lokalerna ansvariga tekniska nämnden. Verksamhetsorganisationen måste tillse att de driftkostnader en initierad byggnation medför ryms inom givna budgetramar. 4

14 Senast xx0331 året före budgetåret skall genomgång ha skett mellan tekniska kontoret och lokalbrukare om behov av investeringsåtgärder. Om investeringsbehov i lokaler uppstår, som ej beaktats i verksamhetsplanen, skall i beslutsunderlaget för ärendet framgå hur kostnader för evakuering av verksamhet under ombyggnadstiden samt eventuellt förändrad hyra skall kostnadstäckas. Befintliga lokaler För att underlätta såväl tekniska kontorets som lokalbrukarens budgetarbete krävs fasta tidpunkter för när information skall ges vad gäller internhyresnivåer och förutsättningar för dessa. Senast xx0331 året före budgetåret skall genomgång ha skett mellan tekniska kontoret och lokalbrukare om behov av förändrat behov av lokalytor och eventuellt andra förändringar. Denna genomgång skall ge underlag för tekniska kontoret att senast xx0915 året före budgetåret leverera internhyresberäkningar till respektive lokalbrukare. Lokalstyrgruppen skall ges tillfälle att yttra sig innan slutligt beslut om förändringar tas. 5

15 Tekniska kontoret Processflöde vid investering i lokaler 1 Kundbehov 2 Behovsbeskrivning 5 Förstudie 7 Programarb. 12 Proj. 13 Entr 14 Överlämn. 15 Slutred. 1 Brukarförvaltningen 2 Brukarförvaltningen 5 TK/Förv. 7 TK/Entr 11 Brukarförv./TK 12 TK/ Entr. 13 TK/ Entr. 14 TK/ Brukare 3 Brukar nämnd 4 Lokalstyrgrupp 6 Lokalstyrgrupp 8 Brukarnämnd 9 Teknisk nämnd 10 Beslut i KF 15 TN /Brukarn. KF c:\temp\notes678e91\processflöde vid investering i lokaler 1 dec.doc

16 Tekniska kontoret Enhet/Handläggare I. Linusson Datum Kommentarer till flödes-schema för investeringar. 1 Den enskilda brukarförvaltningen arbeter fram ett behovs-program för lokaler för brukarnämnden under kommande treårsperiod. 2 För varje objekt i behovsprogramet görs av brukarförvaltningen en behovsbeskrivning. Denna innefattar : Beskrivning av problemet Omvärldsanalys Verksamhetsanalys Lokalanalys Förslag till problemlösning 3 Den enskilda brukarnämden tar ett politiskt beslut om önskemålet att genomföra den eller de föreslagna åtgärden. 4 Förslaget skickas till Lokalstyrgruppen som gör en första bedömning om förslaget bör utredas vidare eller att detta ej bör utredas vidare samt skälet för detta. Vid positivt beslut lämnas ärendet till Tekniska kontoret / Fastighetsförvaltningen som får uppdraget att genomföra en förstudie. Vid negativt beslut åter-remitteras ärendet till brukarnämnden med motivering till beslutet. Vid positivt beslut skickas även ett uppdrag till brukarförvaltningen att ta fram kostnadsunderlag för utrustning och inventarier. Resultatet redovisas för brukarnämnden under pkt TK / Fast.förvaltningen utför en förstudie av projektet. Tidsåtgång: 1-4 månader Denna omfattar: Möjliga handlingsalternativ Bedömning nytta och tid Grov investerings-kostnadsbedömning Grov uppgift på hyreskostnads-nivå Grov uppgift på ombyggda / nybyggda ytor 6 Lokalstyrgruppen får förstudien från TK /Fast.förv. för beslut. Lokalstyrgruppen som gör en andra bedömning om förslaget bör förverkligas med utgångspunkt från behov / möjliga alternativ och kostnader.

17 2 (3) Om lokalstyrgruppen anser att projektet skall fortsätta skickas ärendet till TK / Entr.avd för framtagande av program-handling. Om lokalstyrgruppen EJ anser att förslaget skall utredas vidare skickas ärendet tillbaks till brukarnämnden med skälet för detta. I dessa fall samråder lokalstyrgruppen med KSAU innan ärendet återremitteras. 7 TK / entr.avd utför ett programarbete av projektet. Tidsåtgång: 1-4 månader Denna omfattar: Verksamhetens krav översätts i lokalytor (planskisser) Program görs för erfoderliga, bygg, el, tele, vvs och markarbeten Tidplan upprättas Investerings-kostnads anges Hyreskostnads-nivå anges 8 Brukarnämnden får program-handlingen för behandling i det interna budgetarbetet innan beslut i brukarnämnden. Detta underlag lämnas till brukarförvaltningen senast i mars månad. Parallellt med lokalprogrammet får nämnden underlag av brukarförvaltningen för kostnader avseende utrustning och inventarier. Om brukarnämnden beslutar att man vill genomföra projektet begärs investeringsmedel i budget till KF. Brukarnämnden redovisar vilka ökade eller minskade driftkostnader som uppstår om projektet genomförs uppdelat på hyra och övriga driftkostnader. Om brukarnämnd beslutar att ej begära investeringsmedel beslutas om detta i brukarnämnden. 9 Brukarnämnden överlämnar deras investeringsbegäran till Tekniska nämnden som beslutar om investeringsbudget till KF. TN tar beslut i juni. 10 Kommunfullmäktige tar beslut av kommande års investeringsbudget i september. 11 Brukarförvaltningen tecknar preliminärt hyresavtal med TK. Detta betraktas som igångsättningstillstånd av TK. 12 TK / Entr.avd. genomför projekteringsarbetet för projektet. Därefter skickas underlaget ut på anbudsförfrågan. 13 TK/entr.avd. genomför upphandling av entreprenaden samt genomför entreprenaden. 14 TK/Entr.avd. överlämnar lokalerna till fast.förvaltningen resp. brukarna. TK och brukarförvaltning tecknar definitivt hyresavtal. 15 Slutredovisning sker till TN samt till den nämnd som beställt projektet. Projekt som är särredovisade i kommunfullmäktiges investeringsbudget slutredovisas även till kommunfullmäktige

18 3 (3) Allmänt 1 Verifierade externa kostnader i pkt. 5 och 7 debiteras på brukarförvaltningen oavsett om utredningen leder fram till genomfört projekt eller ej.

Investeringspolicy. Beslutad av kommunfullmäktige 25 april 2005, 36. Dnr TEN05/0001

Investeringspolicy. Beslutad av kommunfullmäktige 25 april 2005, 36. Dnr TEN05/0001 Investeringspolicy Beslutad av kommunfullmäktige 25 april 2005, 36. Dnr TEN05/0001 Innehåll INVESTERINGSPOLICY... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Syfte... 4 1.3 Definition av investering... 4 1.3.1 Huvudregel...

Läs mer

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Lokalförsörjningsstrategi Melleruds kommuns strategi för lokalförsörjning utgår från att kommunens lokaler ska svara upp mot behoven som finns i den kommunala verksamheten.

Läs mer

UaFS Blad 1. Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226.

UaFS Blad 1. Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226. Blad 1 INVESTERINGSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226. 1. Vad är en investering? Med investering avses anskaffning av tillgångar för stadigvarande bruk eller innehav. Anläggningstillgångar

Läs mer

Författningssamling 042.5

Författningssamling 042.5 Oskarshamns kommun Författningssamling 042.5 INVESTERINGSPOLICY FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2001-11-12, 121 Gäller fr.o.m. 2002-01-01 1. Bakgrund Investeringsbehov uppkommer

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

1. Redovisning och värdering av anläggningstillgångar

1. Redovisning och värdering av anläggningstillgångar INVESTERINGSPOLICY Dokumentet är uppdelat i tre huvudrubriker. Den första delen, redovisning och värdering av anläggningstillgångar, innehåller principer för värdering och redovisning av de inventarier

Läs mer

1... 2... 2... 3... 4... 4... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6 2 I Kommunplan 2015-2017 gav Kommunfullmäktige ett uppdrag 2015:1, Fastighetsbolag Utreda och successivt införa en bolagisering av kommunens

Läs mer

INVESTERINGSPOLICY. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Fastställd av Kommunfullmäktige , 52. Uppdateras före

INVESTERINGSPOLICY. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Fastställd av Kommunfullmäktige , 52. Uppdateras före Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Styrdokument Dnr 162/2016 INVESTERINGSPOLICY Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13, 52. Uppdateras före 2020-12-31 1/6 Policy för investeringsutgifter

Läs mer

Anvisningar för redovisning av investeringar

Anvisningar för redovisning av investeringar Anvisningar för redovisning av investeringar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Anvisningar för redovisning av investeringar Anvisning, instruktion 2016-06-01 Kommunchef Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

2013-01-08 Dnr: 2013/44-BaUN-043. Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-01-08 Dnr: 2013/44-BaUN-043. Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-01-08 Dnr: 2013/44-BaUN-043 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för investeringar

Läs mer

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Gäller fr.o.m. 2010 1 2 Gavlefastigheter Gävle kommun AB, 2010 Produktion: Gavlefastigheter Foto: Gavlefastigheter Tryck: Sandvikens Tryckeri INNEHÅLL Bakgrund

Läs mer

INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN

INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN Grästorps kommun Styrdokument 19 2012-06-14 INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-14, 40 Innehållsförteckning Allmänt om investeringar... 3 Anskaffningsvärde... 3

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar Ärendenummer KS2014/405 Riktlinjer för investeringar Antagen av Kommunfullmäktige den 21 oktober 2014, 127 2014-11-10 2 (13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte...

Läs mer

Regler för hantering av investeringar och anläggningar i Klippans kommun

Regler för hantering av investeringar och anläggningar i Klippans kommun Regler för hantering av investeringar och anläggningar i Klippans kommun INLEDNING Reglerna är en vägledning i arbetet för dem som i olika roller kommer i kontakt med investeringar i kommunen. Syftet är

Läs mer

2013-11-28 Dnr: 2013/44-BaUN-043. Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-11-28 Dnr: 2013/44-BaUN-043. Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-11-28 Dnr: 2013/44-BaUN-043 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för investeringar

Läs mer

Förslag till investeringsprocess

Förslag till investeringsprocess PM Tyresö kommun 2013-05-14 1 (8) Sigbrith Martinsson Kommunstyrelsen Dnr 2013/KS 0177 10 Förslag till investeringsprocess Investeringsprocessen inom Tyresö Kommun har varit föremål för översyn. En utgångspunkt

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsverksamheten

Riktlinjer för exploateringsverksamheten Riktlinjer för exploateringsverksamheten KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Ansvar... 3 Klassificering... 3 Markanskaffning... 4 Förkalkyl... 4 Tomtpris... 5 Budget...

Läs mer

Anvisning av investeringsbudget - Missiv

Anvisning av investeringsbudget - Missiv Kommunstyrelsen 2017-05-09 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2017:353 Carin Granfors 016-710 95 38 1 (2) Kommunstyrelsen Anvisning av investeringsbudget - Missiv Förslag till beslut Förslag

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-02-04, 49 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Avseende lokalförsörjning inom Finspångs kommun. Antagna av kommunstyrelsen 2004-02-09 29

Avseende lokalförsörjning inom Finspångs kommun. Antagna av kommunstyrelsen 2004-02-09 29 2007-04-11 1(26) Interna spelregler Avseende lokalförsörjning inom Finspångs kommun Antagna av kommunstyrelsen 2004-02-09 29 Se även Kommunstyrelsens delegationsordning avseende beslut för att hyra internt

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Rekommendation 11.2. Materiella anläggningstillgångar September 2011

Rekommendation 11.2. Materiella anläggningstillgångar September 2011 Rekommendation 11.2 Materiella anläggningstillgångar September 2011 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

Materiella anläggningstillgångar December 2013

Materiella anläggningstillgångar December 2013 Rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar December 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSVERKSAMHET 2 Riktlinjer för exploateringsverksamhet Daterad 2016-03-14 Fastställd Kommunfullmäktige 2016-03-14 26 Reviderad Produktion Kommunledningskontoret, Ekonomienheten

Läs mer

Anna Forssell/ Monica Sköld Investeringsriktlinjer 2014-09-26. Riktlinjer för hantering av investeringar i Söderhamns kommun

Anna Forssell/ Monica Sköld Investeringsriktlinjer 2014-09-26. Riktlinjer för hantering av investeringar i Söderhamns kommun Riktlinjer för hantering av investeringar i Söderhamns kommun 1 1 Om dokumentet... 3 2 Några begrepp... 3 2.1 Tillämpning av redovisningsregler... 3 2.2 Investering och reinvestering... 3 2.2.1 Anläggning-

Läs mer

Redovisning av immateriella tillgångar

Redovisning av immateriella tillgångar REKOMMENDATION 12.1 Redovisning av immateriella tillgångar Maj 2007 Innehåll Denna rekommendation anger hur immateriella tillgångar skall behandlas i redovisningen. Rekommendationen anger vilka utgifter

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

Investeringar - materiella anläggningstillgångar

Investeringar - materiella anläggningstillgångar 1 Investeringar - materiella anläggningstillgångar Definition av anläggningstillgångar Enligt lag om kommunal redovisning 6 kap 1 sägs om anläggningstillgång och omsättningstillgång: Med anläggningstillgång

Läs mer

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Förslag till mer flexibla budgetperioder Kommunledningskontoret 2014-12-03 Dnr Ks 2014-1069 Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra

Läs mer

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Revisionsrapport Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Alf Wahlgren, uppdragsledare Bengt-Åke Hägg, projektledare Fredrik Anderberg, projektmedarbetare Klippans kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Policy för investeringshantering. Tjörns kommun

Policy för investeringshantering. Tjörns kommun Policy för investeringshantering i Tjörns kommun Dokumenttyp och Beslutsinstans: Policy Kommunfullmäktige Dokumentnamn: Policy för investeringshantering i Tjörns kommun Dokumentansvarig: Budgetekonom/Controller,

Läs mer

Regler för lokalförsörjning och internhyra

Regler för lokalförsörjning och internhyra Regler för lokalförsörjning och internhyra Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-yy xx 1. Generellt om lokalförsörjning i Vallentuna kommun 1.1 Övergripande Ansvaret för den strategiska lokalplaneringen

Läs mer

Riktlinjer för planering, genomförande och uppföljning av investeringar. Antagna av kommunfullmäktige 2012-05-29 Diarienummer 172/2012

Riktlinjer för planering, genomförande och uppföljning av investeringar. Antagna av kommunfullmäktige 2012-05-29 Diarienummer 172/2012 Riktlinjer för planering, genomförande och uppföljning av investeringar Antagna av kommunfullmäktige 2012-05-29 Diarienummer 172/2012 LAHOLMS KOMMUN Riktlinjer för planering, genomförande och uppföljning

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

STRÄNGNÄS KOMMUN POLICY FÖR STYRNING AV LOKALFRÅGOR

STRÄNGNÄS KOMMUN POLICY FÖR STYRNING AV LOKALFRÅGOR STRÄNGNÄS KOMMUN POLICY FÖR STYRNING AV LOKALFRÅGOR Revidering med anledning av att fastighetsförvaltningen samordnas i Strängnäs Bostads och Kommunfastigheter AB INNEHÅLL Kommunens policy och styrning

Läs mer

Investeringsprocessen i Malung-Sälens kommun

Investeringsprocessen i Malung-Sälens kommun Dokumenttyp: Anvisningar Datum: 2014-11-04 Tjänsteställe: Kontoret för verksamhetsstöd Handläggare: Tobias Birgersson E-postadress: tobias.birgersson@malung-salen.se Telefonnr: 0280-18120 Mottagare: Kommunstyrelsen

Läs mer

Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar

Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar Pajala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGS- REDOVISNING

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGS- REDOVISNING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGS- REDOVISNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-01-07, 25 ANSVAR UPPFÖLJNING: Ekonomichef GÄLLER TILL OCH MED:

Läs mer

Övergång till komponentavskrivning

Övergång till komponentavskrivning INFORMATION Övergång till komponent Bakgrund I RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar, uttrycks ett explicit krav på tillämpning av komponent. Även om tidigare versioner av rekommendationen inte har

Läs mer

Rapport avseende Investeringar. December 2004

Rapport avseende Investeringar. December 2004 Rapport avseende Investeringar. December 2004 Innehåll Inledning...1 Risker i redovisning av investeringar...2 Granskningsansats...3 Utfört arbete...4 Iakttagelser...5 Slutsats...7 Inledning Enligt den

Läs mer

KBrf - EN IDÉSKRIFT KBrf Bilaga 1: Bilaga 2: Bilaga 3: Bilaga 4: Bilaga 5.1-5.2:

KBrf - EN IDÉSKRIFT KBrf Bilaga 1: Bilaga 2: Bilaga 3: Bilaga 4: Bilaga 5.1-5.2: KBrf - EN IDÉSKRIFT Med några förslag till kvalitetsförbättrande åtgärder inom redovisning i bostadsrättsföreningar. I syfte att få en bättre överskådlighet (ökad konsumentorientering) och en mer rättvisande

Läs mer

Investeringsprocessen

Investeringsprocessen Investeringsprocessen fastighets- och utrustningsinvesteringar beslutad i landstingsfullmäktige 2014-06-16--17 CK2014-0064 1 INLEDNING... 1 1.1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 1 1.1.1 Förutsättningar för prioriteringar...

Läs mer

Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. (AU 200). KS 2014-29

Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. (AU 200). KS 2014-29 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 178 Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. (AU 200). KS 2014-29 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för hantering av investeringar och leasingavtal

Riktlinjer för hantering av investeringar och leasingavtal 1 (5) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2104-11-12, 109 Uppdateras: 2017 Riktlinjer för hantering av investeringar och leasingavtal Innehållsförteckning 1. Bakgrund

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

LANDSTINGETS KONST STYRNING OCH KONTROLL FÖR FÖRVALTNING OCH BESLUT OM INKÖP VID NYBYGGNATION

LANDSTINGETS KONST STYRNING OCH KONTROLL FÖR FÖRVALTNING OCH BESLUT OM INKÖP VID NYBYGGNATION LANDSTINGETS KONST STYRNING OCH KONTROLL FÖR FÖRVALTNING OCH BESLUT OM INKÖP VID NYBYGGNATION SAMMANFATTNING Landstinget Sörmland kommer under ett antal år framöver att genomföra stora investeringar inom

Läs mer

Direktiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Direktiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Karlsborgs kommun Direktiv budget 2018 Bakgrund I och med att Karlsborgs kommun från budget 2017 införde en ny budgetprocess, utgår direktiven nu ifrån ekonomikontoret. Observera att direktiven kan komma

Läs mer

Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun

Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun 1. Parter Teknik- och servicenämnden och Elisabeth Caesar-Områdeschef, Cecilia Markstedt- Områdeschef, Ulrica Pettersson- Områdeschef och Margareta

Läs mer

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning Tjänsteskrivelse 2015-02-18 KFN 2015.0033 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Remissyttrande - Investeringspolicy Sammanfattning Kultur- och föreningenämnden har beretts tillfälle att

Läs mer

Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning Fastställda av Kommunfullmäktige 2013-04-16, 34 Bakgrund Den kommunala verksamheten och dess ekonomiska förvaltning regleras i stor omfattning

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Styrprinciper Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Datum: 2012-02-09 Dnr: Sida: 2 (10) Styrprinciper för verksamheten inom Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 118/07

Läs mer

i ekonomistyrningen. KS 2014-29

i ekonomistyrningen. KS 2014-29 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 200 Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. KS 2014-29 KS, KF Beslut

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER

STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER 2009 06 26 KK15/208 STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER Syfte Styrdokumentets syfte är att tydliggöra kommunstyrelsens styrning av Kommunfastigheter samt förtydliga ansvarsgränser

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

INVESTERINGSPOLICY MED RIKTLINJER FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17 240

INVESTERINGSPOLICY MED RIKTLINJER FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17 240 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING INVESTERINGSPOLICY MED RIKTLINJER FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17 240 1 Inledning och syfte Investeringspolicyn ska vara ett övergripande

Läs mer

Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun

Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun 2015-11-02 Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-xx-xx. Ersätter reglemente för planering, styrning och uppföljning

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente Redovisningsreglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Redovisningsreglemente Reglemente 2014-06-16, 94 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Revisionsrapport September 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Vår lokalpolicy. Policy

Vår lokalpolicy. Policy Policy Vår lokalpolicy Aktiv lokalförsörjning Kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning och förvaltning tillhandahålla och bibehålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över tiden. Beslutad av:

Läs mer

Investeringsregler. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-27, 69

Investeringsregler. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-27, 69 Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-27, 69 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Delegation på omprövning... 3 2. Anläggningstillgång... 3 3. Anskaffningsvärde... 4 4. Reparation och underhåll...

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande av nya krav avseende desinficering på särskilda boenden

Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande av nya krav avseende desinficering på särskilda boenden KS 6 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2013-02-12 KSN-2013-0323 Kommunstyrelsen Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Sandra Feiff Hanna Holmberg

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Sandra Feiff Hanna Holmberg www.pwc.se Revisionsrapport Sandra Feiff Hanna Holmberg Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Bilaga 2 Dnr 17-63 Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Inledning Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Författningssamling. Investeringspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige , 20. Gäller från och med

Författningssamling. Investeringspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige , 20. Gäller från och med Författningssamling Investeringspolicy Fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-10, 20 Gäller från och med 2014-02-24 1 (8) Investeringspolicy Gäller fr o m 2014-03-01 Denna investeringspolicy ersätter:

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

Alingsås kommuns exploateringsriktlinjer

Alingsås kommuns exploateringsriktlinjer Alingsås kommuns exploateringsriktlinjer 1. Syfte Syftet med riktlinjerna är att beskriva hur Alingsås kommun skall hantera nya utbyggnadsområden utifrån ett redovisningsmässigt och ekonomiskt perspektiv

Läs mer

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag DRIFTBUDGET Ramförändringar

Läs mer

Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice. KS

Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-10 189 Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Kapitalförsörjningsförordning; utfärdad den 10 mars 2011. SFS 2011:210 Utkom från trycket den 22 mars 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 I

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Internhyresregler för Region Halland

Internhyresregler för Region Halland 1(6) Datum Diarienummer 2012-09-12 RS110268 Lars-Anders Rothman, Ekonomidirektör Ekonomi och Finans 070-5704755 Lars-anders.rothman@regionhalland.se Internhyresregler för Region Halland 2(6) 1 INLEDNING

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2013-02-26 KSN-2013-0384

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2013-02-26 KSN-2013-0384 KS 7 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2013-02-26 KSN-2013-0384 Kommunstyrelsen Justering av kommunbidrag och investeringsramar för 2013 med anledning av bolagisering

Läs mer

Investeringsanalys. en web applikation för investeringsanalys / livscykelkostnadsanalys för ekonomisk bedömning av olika lokalutvecklingsalternativ.

Investeringsanalys. en web applikation för investeringsanalys / livscykelkostnadsanalys för ekonomisk bedömning av olika lokalutvecklingsalternativ. Investeringsanalys en web applikation för investeringsanalys / livscykelkostnadsanalys för ekonomisk bedömning av olika lokalutvecklingsalternativ. Maj 2013 1 Innehåll Sida Varför? 3 Resultat 4 Hur? 6

Läs mer

1 1993 års internhyressystem

1 1993 års internhyressystem Handläggare 0413/62385 2011-05-27 Fyll i adress här Internhyra samarbetsformer, principer och spelregler för lokalupplåtelser 1 1993 års internhyressystem Nu gällande principer är från 1993-06-21. Målet

Läs mer

Askersunds kommun. Projektredovisning vid investeringar. Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7

Askersunds kommun. Projektredovisning vid investeringar. Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7 Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Metod 2 4. Resultat av granskningen 2 4.1 Rutin för investeringar 2 4.1.1 Uppföljning 2 4.1.2 Budgetöverskridande

Läs mer

Checklista för särredovisning inom VA-branschen

Checklista för särredovisning inom VA-branschen Checklista för särredovisning inom VA-branschen Denna checklista är upprättad av Mattias Haraldsson vid Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund på uppdrag av Svenskt Vatten. Senast uppdaterad

Läs mer

Särredovisning av affärsverksamhet

Särredovisning av affärsverksamhet Revisionsrapport Särredovisning av affärsverksamhet Östersunds kommun 3 juni 2009 Anneth Nyqvist, revisionskonsult Hans Stark, Certifierad kommunal revisor 2009-06-03 Anneth Nyqvist/Uppdragsledare Hans

Läs mer

Ekonomiska styrprinciper och styrmodell för Sandvikens kommun

Ekonomiska styrprinciper och styrmodell för Sandvikens kommun Ekonomiska styrprinciper och styrmodell för Sandvikens kommun Förslag från kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige 18 juni 2007, 83 Dnr KS200/217 Ekonomikontoret Styrprincip_07.doc Innehållsförteckning:

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för internhyra

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för internhyra Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för internhyra Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING Omsättningstillgångar är tillgångar som är avsedda att överlåtas som sådana eller i förädlad form eller att förbrukas. Vad som räknas som en omsättningstillgång varierar från

Läs mer

Ekonomiska styrprinciper för mandatperioden

Ekonomiska styrprinciper för mandatperioden Eslövs kommun Ekonomiska styrprinciper för mandatperioden 2011-2014 Inledning De ekonomiska styrprinciperna för Eslövs kommun syftar till att öka förutsättningarna för ett önskat kvalitativt och ekonomiskt

Läs mer

Interna spelregler för lokalförsörjning Versionsnummer 1.2

Interna spelregler för lokalförsörjning Versionsnummer 1.2 Interna spelregler för lokalförsörjning 2017-01-04 Versionsnummer 1.2 Interna spelregler för lokalförsörjning Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving Underhåll av fastigheter Söderhamns kommun Revisionsrapport 2010-12-12 Lennart Elfving 1. Inledning/bakgrund I kommunens balansräkning utgörs en stor del av tillgångsmassans värde av fastigheter. Det är

Läs mer

Nördseminarium på temat aktiv redovisning av materiella anläggningstillgångar

Nördseminarium på temat aktiv redovisning av materiella anläggningstillgångar Nördseminarium på temat aktiv redovisning av materiella anläggningstillgångar Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-10-23 1 Agenda Inledning till investeringsredovisning

Läs mer

(Komponent-)avskrivningar inom VA. Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund

(Komponent-)avskrivningar inom VA. Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund (Komponent-)avskrivningar inom VA Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2015-04-23 1 Kommuners investeringsverksamhet Sveriges kommuner är för närvarande inne i

Läs mer

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen 2013-11-14 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/512-040 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Utredning Alternativa lösningar för hyresavtal och ägande av Monteliusgården Ansvariga: Torstein Tysklind och Petter Börjesson

Utredning Alternativa lösningar för hyresavtal och ägande av Monteliusgården Ansvariga: Torstein Tysklind och Petter Börjesson Utredning Alternativa lösningar för hyresavtal och ägande av Monteliusgården Ansvariga: Torstein Tysklind och Petter Börjesson Bakgrund o syfte. Gagnefsbostäder AB (GBAB) har köpt fastigheten Monteliusgården

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer