Region Skåne. Hjälpmedelshantering. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Region Skåne. Hjälpmedelshantering. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-03-18 Antal sidor: 10"

Transkript

1 Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 10

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Syftet med granskningen 2 3. Metod 2 4. en inom Vad är hjälpmedelshantering? Hjälpmedelshandbok Hur får man tillgång till hjälpmedel 3 5. Organisation av hjälpmedelshanteringen inom Divisionen Habilitering & Hjälpmedel Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Politisk styrning av hjälpmedelsverksamheten 6 6. Rutiner för utlämning av hjälpmedel Rutiner inom Habilitering & Hjälpmedel Rutiner och systemstöd Rutiner för inventering och modell för värdering av hjälpmedel i samband med löpande rapportering, delårsbokslut och årsbokslut Rutiner för hantering av hjälpmedel inom Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Rutiner och systemstöd Rutiner för inventering och modell för värdering av hjälpmedel i samband med löpande rapportering, delårsbokslut och årsbokslut 8 7. Vad kostar hjälpmedelshanteringen inom 8 8. Sammanfattande analys och bedömning 9

3 1. Sammanfattning s revisorer har önskat en granskning av förvaltningarnas rutiner och system för utlämning och redovisning av hjälpmedel. s hälso- och sjukvård erbjuder hjälpmedel till människor inom regionen som har olika typer av funktionsnedsättningar. Det finns en mängd olika hjälpmedel att tillgå för att personer med en funktionsnedsättning ska få en fungerande vardag. Här finns t.ex. medicinska behandlingshjälpmedel, ortopedtekniska hjälpmedel, stöd till syn- och hörselnedsättning, rullstolar, elrullstolar etc. Utöver detta erbjuder också kommunerna olika typer av hjälpmedel. För att reglera hjälpmedelshanteringen finns ett regelverk. Detta regelverk finns samlat i en Hjälpmedelshandbok. Hjälpmedel tillhandahålls i huvudsak från hjälpmedelsverksamheten inom divisionen Habilitering & Hjälpmedel. All hjälpmedelshantering finns dock inte samlad där utan områdena Medicinska behandlingshjälpmedel och Ortopedtekniska hjälpmedel svarar Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning för. Årskostnaden för hjälpmedelshanteringen inom uppskattas till omkring 220 MSEK. Den sammanfattande bedömningen är att hjälpmedelsverksamheten fungerar bra inom regionen men att det finns förbättringsmöjligheter främst vad gäller ortopedtekniska hjälpmedel och medicinska behandlingshjälpmedel. Det finns mycket som talar för att hjälpmedelsverksamheten borde sammanföras i en samlad organisation för. Det rimliga enligt vår bedömning är att områdena ortopedtekniska hjälpmedel och medicinska behandlingshjälpmedel samordnas under divisionen Habilitering & Hjälpmedel. Med nuvarande organisation för hjälpmedelshanteringen har patienter svårt att veta vart man ska vända sig för att få hjälp. Även verksamhetens personal har i vissa fall svårt att veta hur man hanterar frågor kring hjälpmedelshantering. Detsamma gäller för förskrivarna som har stort behov av utbildning och information så att hanteringen blir rätt och att det sker en likabehandling av berörda patienter. Ett systemstöd borde införas för att administrera ortopedtekniska hjälpmedel och medicinska behandlingshjälpmedel. Sker en samordning av verksamheten med Habilitering & Hjälpmedel så bör även denna fråga kunna lösas. Det borde finnas fördelar med att även kommunernas hjälpmedelsverksamhet samordnas med s hjälpmedelshantering. Det är något som diskuterats i flera omgångar, men flera av kommunerna har inte varit beredda att medverka till detta. Förutom förmodade samordningsvinster så skulle en samordning leda till en likabehandling av alla medborgare inom regionen. En gemensam upphandling av hjälpmedel mellan Skånes kommuner och borde diskuteras och kanske även en gemensam finansiering av hjälpmedel. 1

4 2. Syftet med granskningen Utlämning av hjälpmedel sker i stor omfattning inom s hälso- och sjukvård. Ur redovisningsperspektiv har hanteringen en väsentlig påverkan på regionens resultat- och balansräkning. s revisorer har önskat en granskning av förvaltningarnas rutiner och system för utlåning och redovisning av hjälpmedel. Frågeställningar som berörs är bland annat följande. Hur är hjälpmedelshanteringen organiserad inom? I vilken omfattning sker försäljning respektive uthyrning eller utlåning av hjälpmedel? Redovisas inköp av hjälpmedel som lager eller inventarier? Hur är rutinerna för registrering vid uthyrning eller utlånande respektive återlämnande av hjälpmedel? Hur är rutinerna för inventering och modellen för värdering av hjälpmedel i samband med delårsbokslut och årsbokslut? Hur används systemet Sesam för hjälpmedelshanteringen och hur sker koppling mot redovisningssystemet? Vad kostar hjälpmedelshanteringen inom? Vad kan göras bättre? Vilka utvecklingsplaner finns? 3. Metod Granskningen har genomförts av konsult Bengt Hansson från KPMG AB och inriktats på intervjuer, dokumentinsamling samt analytisk granskning. Uppföljning har skett av dokumenterade rutiner och hur de praktiskt tillämpas i redovisningen. 4. en inom 4.1 Vad är hjälpmedelshantering? s hälso- och sjukvård erbjuder hjälpmedel till människor inom regionen som har olika typer av funktionsnedsättningar. Det finns en mängd olika hjälpmedel att tillgå för att personer med en funktionsnedsättning ska få en fungerande vardag. Det kan till exempel vara hjälpmedel för att förflytta sig, äta, sköta hygienen eller för att kommunicera med omvärlden. Det finns också hjälpmedel som hjälper personer att minnas och planera. De hjälpmedel som erbjuds är av skiftande slag. Här finns t.ex. medicinska behandlingshjälpmedel, ortopedtekniska hjälpmedel, stöd till syn- och hörselnedsättning, rullstolar, elrullstolar etc. Utöver detta erbjuder också kommunerna olika typer av hjälpmedel. Exempel på detta är rollatorer samt dusch- och badhjälpmedel. 2

5 4.2 Hjälpmedelshandbok För att reglera hjälpmedelshanteringen finns ett regelverk. Detta regelverk finns samlat i en Hjälpmedelshandbok. Handboken behandlar följande avsnitt: Policy Allmänna riktlinjer Hjälpmedel till vuxna personer med funktionsnedsättning Hjälpmedel till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpmedel till personer med synnedsättning Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet Ortopediska hjälpmedel Medicinska behandlingshjälpmedel och kosmetiska proteser Avgifter och bidrag Information kring hjälpmedelshanteringen finns också tillgänglig via s hemsida. 4.3 Hur får man tillgång till hjälpmedel Tillgång till hjälpmedel regleras utifrån ovan angivna regelverk. Hjälpmedlen är behovsprövade och rutinen för att få tillgång till hjälpmedel är följande: 1. Den behovssökande kontaktar en förskrivare För att få tillgång till ett hjälpmedel kontaktas en förskrivare som undersöker vilken typ av hjälpmedel som behövs i det aktuella fallet. Det kan till exempel vara en läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast, audionom eller logoped på vårdcentralen eller den habilitering som patienten har kontakt med. Vem man ska kontakta framgår av Hjälpmedelshandboken där det också framgår vem som har förskrivningsrätt för respektive hjälpmedel. 2. Behovet undersöks Förskrivaren undersöker tillsammans med patienten vilket behov som finns av hjälpmedel och vilka alternativ som finns tillgängliga. Detta görs utifrån en helhetssyn ifrån patientens situation och behov. Samtidigt går man även igenom behov av övriga åtgärder som till exempel behandling eller bostadsanpassning. När man kommit fram till vilket hjälpmedel som behövs undersöker förskrivaren hur patienten på bästa sätt kan få tillgång till sitt hjälpmedel. En del hjälpmedel beställer förskrivaren direkt från Hjälpmedelsenheten och patienten kan då hämta ut hjälpmedlet hos förskrivaren. Andra förskrivna hjälpmedel utlämnas till patienten av upphandlad leverantör. 3. Utprovning och anpassning Hjälpmedlet provas ut av behörig hälso- och sjukvårdspersonal och anpassas efter patientens behov. Hjälp kan erbjudas med att träna sig i att använda hjälpmedlet. 5. Organisation av hjälpmedelshanteringen inom en inom kan organisatoriskt delas in enligt följande: 3

6 Divisionen Habilitering & Hjälpmedel har en hjälpmedelsavdelning som ansvarar för alla hjälpmedel till barn och ungdomar upp till 20 år samt speciella hjälpmedel som berör alla medborgare inklusive syn- och hörselhjälpmedel. För övriga hjälpmedel till personer från och med 20 år ligger ansvaret hos kommunerna. Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning ansvarar för de två hjälpmedelsområdena medicinska behandlingshjälpmedel och ortopedtekniska hjälpmedel. Detta ansvar gäller alla medborgare oavsett ålder. Förskrivare av hjälpmedel enligt de regler som finns i Hjälpmedelshandboken finns inom samtliga verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård inom. Utöver sjukhusen är det också vårdcentraler och privata vårdgivare enligt LOU, LOV, LOL och LOS Divisionen Habilitering & Hjälpmedel Organisation och ansvarsområde Habilitering & Hjälpmedel är en division inom Skånevård Kryh. Divisionen har ca 800 medarbetare och är indelad i fyra olika verksamhetsområden: Barn- och ungdomshabiliteringen Vuxenhabiliteringen Syn- hörsel- och dövverksamheten Hjälpmedelsverksamheten Hjälpmedelsverksamheten har 80 medarbetare. Ledning, administration och support är lokaliserade till Kristianstad. Dessutom finns 4 lokala enheter i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö, en regionövergripande specialenhet Dahjm samt en enhet för logistik och lager i Staffanstorp. Hjälpmedelsverksamheten inom divisionen Habilitering & Hjälpmedel ansvarar för alla hjälpmedel till barn och ungdomar upp till 20 år. Dessutom hanterar verksamheten speciella hjälpmedel som gäller för alla medborgare oavsett ålder och omfattar bland annat elektriska rullstolar, vissa kommunikationshjälpmedel, sittanpassningar, hjälpmedel till personer med hörselnedsättning, dövhet och personer med omfattande synnedsättning och blindhet. Hjälpmedelsverksamheten hanterar i genomsnitt brukarärenden per månad. Olika typer av hjälpmedel Det finns en mängd olika typer av hjälpmedel att tillgå. Hjälpmedel vid rörelsehinder: Exempel på detta är rullstolar och elrullstolar för egen förflyttning. 1 LOU = Lagen om upphandling, LOV = Lagen om vårdval, LOL = Lagen om läkarvårdsersättning, LOS = Lagen om ersättning till sjukgymnastik 4

7 Hjälpmedel för kognitivt stöd och kommunikation: Här finns hjälpmedel för den som behöver hjälp med att planera och komma ihåg. Exempel på detta är datorbaserade hjälpmedel för att få bättre struktur i vardagen eller hjälpmedel för den som har svårt med tal eller språk. Hjälpmedel vid hörselnedsättning och dövhet: För hörselnedsättning eller dövhet finns många olika typer av hörhjälpmedel. Det finns hjälpmedel som underlättar kommunikation i många olika situationer samt hjälpmedel för till exempel telefonering och varseblivning. Hjälpmedel vid synnedsättning och blindhet: För den som har en omfattande synnedsättning eller blindhet finns hjälpmedel som kan underlätta vardagen t.ex. starka läsglasögon, förstoringsglas, talande hjälpmedel, vita käppar och datorbaserade hjälpmedel. Det finns även hjälpmedel som stöd för dyslexi. Stödet som Habilitering & Hjälpmedel ger kallas insatser. Insatserna kan till exempel bestå av behandling, rådgivning eller utprovning av hjälpmedel. Insatserna är ett komplement till andra åtgärder som kan erhållas inom hälso- och sjukvården, från kommunen eller socialtjänsten. Vilka produkter som finns tillängliga i respektive fall styrs av de avtal som man har med olika leverantörer i enlighet med Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Den normala upphandlingsfrekvensen är 2-4 år. Ovanstående innebär att nya leverantörer och produkter kommer in successivt samtidigt som det gamla sortimentet kan finnas kvar. Det innebär i vissa fall problem med reservdelsförsörjning. 5.2 Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Hjälpmedelsverksamheten inom divisionen Habilitering & Hjälpmedel svarar för en stor del av hjälpmedelshanteringen inom. All hjälpmedelshantering finns dock inte samlad där utan områdena Medicinska behandlingshjälpmedel och Ortopedtekniska hjälpmedel svarar Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning för. Medicinska behandlingshjälpmedel. Här ingår t ex andningshjälpmedel, kompressionsstrumpor, eyeliner, peruker, utrustning för smärtlindring etc. En del av dessa hjälpmedel är upphandlade. Ortopedtekniska hjälpmedel. Dessa typer av hjälpmedel förskrivs av läkare på vårdcentral eller av specialistläkare. Ortopedtekniska hjälpmedel är en upphandlad tjänst och patienten har i dagsläget tre olika företag att välja mellan för att utprova sitt hjälpmedel. Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning har en funktion inom avdelningen på ca 10 % av en heltidsbefattning för att hantera frågeställningar kring området vilket är otillräckligt enligt nuvarande befattningshavare. Förskrivning av hjälpmedel hanteras av vårdcentraler, sjukhus och vissa privata vårdgivare med vårdavtal. Förskrivande verksamhet har också kostnadsansvar för de hjälpmedel som finns inom områdena ortopedtekniska hjälpmedel och medicinska behandlingshjälpmedel. Hjälpmedelshandbokens regelverk gäller även här. 5

8 5.3 Politisk styrning av hjälpmedelsverksamheten För Skånes habiliterings- och hjälpmedelsverksamhet finns Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden som är det politiska organ som fattar beslut kring vissa delar av s habiliterings- och hjälpmedelsverksamhet. Nämnden beslutar dessutom i s del av stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). För ortopedtekniska hjälpmedel och medicinska behandlingshjälpmedel finns inte motsvarande politiska organ under Hälso- och sjukvårdsnämnden. Politiska beslut avseende dessa områden, Hjälpmedelshandboken och andra beslut om hjälpmedelsverksamheten ansvarar Hälso- och sjukvårdsnämnden för medan vissa beslut som t.ex. avgifter som patienter betalar fattas av Regionfullmäktige. 6. Rutiner för utlämning av hjälpmedel Hjälpmedelsverksamheten inom divisionen Habilitering & Hjälpmedel är en samlad organisation som har byggt upp sin verksamhet utifrån detta medan områdena för ortopedtekniska hjälpmedel och medicinska behandlingshjälpmedel saknar en samlad organisation. Avdelningen för hälsooch sjukvårdsstyrning ansvarar för framtagande av regler medan övriga delar svarar produktionsorganisationen för. Produktionsorganisationen har inte någon samlad organisation vilket innebär att förskrivarna inte bedöms få det stöd som de behöver. Förskrivarna behöver stöd i framtagande av lokala rutiner inom respektive verksamhet även tolkning av gällande handboksregler. I och med avsaknaden av stöd till verksamheten inom vissa områden så saknas även enhetliga rutiner vilket innebär att patienter inte behandlas lika. 6.1 Rutiner inom Habilitering & Hjälpmedel Formerna för hur hjälpmedel hanteras varierar mellan olika landsting. En vanlig form är att landstingen hyr ut hjälpmedel. har en modell där man köper in hjälpmedel och lånar ut dem till sina patienter. Billigare hjälpmedel återanvänds sällan medan dyrare hjälpmedel som t.ex. elrullstolar återanvänds. Återanvändningsgraden är så hög som 70 %. Inköpen delas bokföringsmässigt upp enligt följande: Hjälpmedel för utlåning där inköpsvärdet överstiger 1 prisbasbelopp bokförs som anläggningstillgång och samlas i kontogrupp 12 i bokföringen. Olika avskrivningstider tillämpas beroende på typ av utrustning. Tillgångarna i klass 12 har följande aktuella bokförda värden Anskaffnings- Ackumulerade Bokfört Klass 12 (TSEK) Värde avskrivningar värde Medicinteknisk apparatur Hjälpmedel för utlåning med ett inköpsvärde under 1 prisbasbelopp bokförs i kontoklass 14. Avskrivning sker även på dessa inventarier. 6

9 Klass 14 (TSEK) Anskaffnings- Värde Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Hjälpmedel Synhjälpmedel Hörhjälpmedel Totalt Inköp av hjälpmedel med lägre värde samt reparationer av utrustning kostnadsförs. Som framgår ovan så har divisionen hjälpmedel som antingen är utlånade till patienter eller i eget lager till ett anskaffningsvärde om drygt 325 MSEK och till ett bokfört värde om 104 MSEK Rutiner och systemstöd Hjälpmedelsverksamheten inom Habilitering & Hjälpmedel använder systemet Sesam version 2 från Amesto Solutions för att administrera hjälpmedelshanteringen. Systemet är etablerat och används i 18 av Sveriges landsting. Systemet håller reda på varje enskilt hjälpmedel, varifrån det är inköpt och vem det är utlånat till. Vid utlåning skriver låntagaren på en ansvarsförbindelse. Ärendet registreras i Sesam och ansvarsförbindelsen skannas in i systemet. Systemet bevakar utlånade hjälpmedel och avbokning sker när hjälpmedlen återlämnas. Systemet Sesam kommunicerar genom filintegration med ekonomisystemet Raindance Rutiner för inventering och modell för värdering av hjälpmedel i samband med löpande rapportering, delårsbokslut och årsbokslut Ur redovisningsperspektiv har hanteringen av hjälpmedel en väsentlig påverkan på såväl resultatsom balansräkning. Det är därför viktigt att det finns system för att hålla reda på vilka hjälpmedel som redovisas som lager respektive inventarier. Det är också viktigt att det finns rutiner för registrering av utlåning och återlämnande av hjälpmedel inklusive former för inventering och värdering i samband med delårsbokslut och årsbokslut. Avstämning sker månadsvis mellan Sesam och Raindance. Tidigare år har revisionen pekat på svårigheter att göra avstämningar mellan systemen och att kunna dokumentera balansposter. För 3 år sedan var det också relativt stora differenser mellan systemen, vilket till stor del kunde förklaras av brister i datorsystemet Sesam. I och med installationen av Sesam version 2 är i stort sett differenserna borta. Idag kan det röra sig om differenser på i storleksordningen kr vilket måste anses marginellt utifrån ett anläggningsvärde på över 200 MSEK. 7

10 6.2 Rutiner för hantering av hjälpmedel inom Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Rutiner och systemstöd För hantering av ortopedtekniska hjälpmedel och medicinska behandlingshjälpmedel saknas enhetliga rutiner. Regelverket som finns samlat i Hjälpmedelshandboken ska dock vara styrande för all verksamhet inom. Respektive verksamhet, t.ex. de olika sjukhusen, hanterar hjälpmedel inom sin egen budget. Vid intervjuer har det i flera fall framkommit att sjukhus sagt nej till att bevilja hjälpmedel trots att hjälpmedlet är förskrivet och att det framgår av Hjälpmedelshandboken att patienten har rätt till hjälpmedlet. Man har hänvisat till att det saknas budgetmedel. Ett annat problem är att det ibland saknats regler om vad som gäller för vissa hjälpmedel. Ett exempel som nämnts är ögonproteser där saknar regler kring hanteringen. Då finns inte heller någon som förskriver ögonproteser inom regionen och därmed går det inte för patienten att få tillgång till hjälpmedlet. Systemstöd saknas för hantering av ortopedtekniska hjälpmedel och medicinska behandlingshjälpmedel. Diskussioner har förts i flera år om att införa Sesam men inget har ännu hänt. Motsvarande lösning används t.ex. inom Västra Götalandsregionen med gott resultat enligt uppgift. Där hanterar man även förbrukningsmaterial och läkemedelsnära produkter i systemet Rutiner för inventering och modell för värdering av hjälpmedel i samband med löpande rapportering, delårsbokslut och årsbokslut Avsaknaden av ett system för att hantera ortopedtekniska hjälpmedel och medicinska behandlingshjälpmedel medför flera problem. Vare sig Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning eller förvaltningarna kan följa upp ortopedtekniska hjälpmedel eller medicinska behandlingshjälpmedel. Det finns en föreskrift (SOSFS 2008:1) att vårdgivaren ska följa upp förskrivningar. Detta går inte att göra idag genom avsaknaden av system utan man tvingas gå bakvägar för att få fram uppgifter. I vissa fall har man helt enkelt tvingats vända sig till leverantörer för att begära uppgift om hur mycket man sålt till. Denna typ av information hade man direkt kunnat läsa av om Sesam hade använts inom samtlig hjälpmedelshantering. Sjukhusen har inte system för att kunna hålla reda på vad som är utlånat och därigenom saknas tillförlitlig information för kostnadsredovisning och fastställande av balansposter i redovisningen. 7. Vad kostar hjälpmedelshanteringen inom förekommer på flera håll inom och utifrån den redovisning som finns är det svårt att få fram en samlad kostnadsbild för hjälpmedelshanteringen. 8

11 Den hjälpmedelsverksamhet som administreras inom divisionen Habilitering & Hjälpmedel går att läsa ut ur divisionens redovisning. Verksamheten kostar ca 160 MSEK per år fördelat på inköp av hjälpmedel med 110 MSEK och verksamhetskostnader om 50 MSEK. Ortopedtekniska hjälpmedel beräknas kosta ca 22 MSEK per år medan kostnaden för medicinska behandlingshjälpmedel är svårare att ta fram. Förmodligen är kostnaden i nivå med ortopedtekniska hjälpmedel eller något högre. Utifrån ovanstående siffror och med tillägg för nämndens kostnader och övergripande stabsfunktioner så kan årskostnaden för hjälpmedelshantering uppskattas till omkring 220 MSEK. 8. Sammanfattande analys och bedömning Den sammanfattande bedömningen är att hjälpmedelsverksamheten fungerar bra inom regionen men att det finns förbättringsmöjligheter främst vad gäller ortopedtekniska hjälpmedel och medicinska behandlingshjälpmedel. 1. Organisation av hjälpmedelsverksamheten Det finns mycket som talar för att all hjälpmedelsverksamhet inom regionen borde sammanföras i en organisation. Det rimliga enligt vår bedömning är att hanteringen av ortopedtekniska hjälpmedel och medicinska behandlingshjälpmedel samordnas under divisionen Habilitering & Hjälpmedel. Ovanstående syn delas av företrädare för hjälpmedelshanteringen inom regionen och under genomförandet av denna granskning har även verksamhetschefen för hjälpmedelsverksamheten inom Habilitering & Hjälpmedel och hälso- och sjukvårdsstrategen inom avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning fått ett uppdrag att ta fram en projektbeskrivning för upphandling av en konsult som ska se över nuvarande organisation även ta fram förslag på framtida organisation. Frågan har alltså initierats. 2. Systemstöd Ett systemstöd borde införas för att administrera ortopedtekniska hjälpmedel och medicinska behandlingshjälpmedel. Sker en samordning av verksamheten med Habilitering & Hjälpmedel så bör även denna fråga kunna lösas. 3. Information och utbildning Med nuvarande organisation för hjälpmedelshanteringen har patienter svårt att veta vart man ska vända sig för att få hjälp. Även verksamhetens personal har i vissa fall svårt att veta hur man hanterar frågor kring hjälpmedelshantering. Detsamma gäller för förskrivarna som har stort behov av utbildning och information så att hanteringen blir rätt och att det sker en likabehandling av berörda patienter. En samlad organisation borde kunna medverka till en förbättring även här. 4. Kommunernas roll Det borde finnas fördelar med att även kommunernas hjälpmedelshantering samordnas med s hjälpmedelshantering. Det är något som diskuterats i flera omgångar, men 9

12 flera av kommunerna har inte varit beredda att medverka till detta. Förutom förmodade samordningsvinster så skulle en samordning leda till en likabehandling av alla medborgare inom regionen. En gemensam upphandling av hjälpmedel mellan Skånes kommuner och borde diskuteras och kanske även en gemensam finansiering av hjälpmedel. KPMG AB dag som ovan Bengt Hansson Konsult 10

Hjälpmedelshantering - förstudie (avseende risken att hjälpmedelsansökan kan avslås med hänvisning till brist på budgetmedel)

Hjälpmedelshantering - förstudie (avseende risken att hjälpmedelsansökan kan avslås med hänvisning till brist på budgetmedel) Revisionskontoret PM NR 8/2014 Hjälpmedelshantering - förstudie (avseende risken att hjälpmedelsansökan kan avslås med hänvisning till brist på budgetmedel) Eva Tency Nilsson September 2014 Postadress:

Läs mer

Välkomna till oss på hjälpmedelscentralen!

Välkomna till oss på hjälpmedelscentralen! Välkomna till oss på hjälpmedelscentralen! och kompetensområde nutrition Lite om regler, ansvar och olika roller s uppdrag Specialistkompetens Information och utbildning Försörjning av hjälpmedel Uppdraget

Läs mer

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 113 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2013-10-08 Reviderad 2014-06-26, 2015-05-04

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden i Värmland Policy för hjälpmedelsverksamhet

Hjälpmedelsnämnden i Värmland Policy för hjälpmedelsverksamhet Hjälpmedelsnämnden i Värmland Policy för hjälpmedelsverksamhet Beslutad av Hjälpmedelsnämnden i Värmland 2005 12 09 (Utgåva 2 rev 2007-12-07) (Utgåva 3 rev 2011-10-14) Dnr LK/111747 1(7) Hjälpmedelnämnden

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Bra att veta om hjälpmedel En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Vad är ett personligt hjälpmedel? Om du har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom kan

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Yvonne Sommerfeldt Biträdande Verksamhetschef Hjälpmedel 046-770941 Yvonne.Sommerfeldt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-28 Dnr 1202124 1 (5) Habiliterings- och

Läs mer

Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län

Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län Version 11, 2012-01-18 Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län Fastställd av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 13 februari 2012 Gällande från den 1 maj 2012 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Ändring av riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning

Ändring av riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning Landstingsservice Bygg- och förvaltarenheten TJÄNSTESKRIVELSE 140481-A29 1(3) Landstingsfullmäktige Ändring av riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning Förslag till beslut Landstingsfullmäktige beslutar

Läs mer

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2016-03-01 16 Riktlinjerna gäller från 2016-03-14 och som längst max 4 år Dokumentägare: Medicinskt

Läs mer

Funktionshinder uppstår när miljön inte anpassats för den som har en funktionsnedsättning.

Funktionshinder uppstår när miljön inte anpassats för den som har en funktionsnedsättning. Hjälpmedel Bilaga 1. till KPR120425 Hjälpmedel Hjälpmedel Hjälpmedel Hjälpmedel Hjälpmedel är produkter som är avsedda för människor med funktionsnedsättning. Hjälpmedel kan också vara metoder och ny teknik.

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (10) 2013-05-28 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Sida 2 (10) Innehåll REGEL

Läs mer

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering Uppdaterad: 2017-11-09

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden DAGORDNING Datum 2016-03-03 1 (5) Sammanträde i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Ledamöter och ersättare i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden kallas till sammanträde.

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Inledning I Hälso- och sjukvårdslagen finns grundläggande bestämmelser om den utrustning

Läs mer

Del 4 Ortoser och proteser 06

Del 4 Ortoser och proteser 06 Del 4 Ortoser och proteser 06 Ortopedklinikerna vid sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik har generellt ett delat kostnadsansvar/budget för de ortopedtekniska hjälpmedlen om inget annat anges i

Läs mer

Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv

Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv Materialet är framtaget med stöd av Allmänna Arvsfonden Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv Tankar och idéer för dig som är i behov av och använder hjälpmedel Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv

Läs mer

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Gunvor Nordström-Liiv 2014-03-11 ALN-2012-0232.10 Äldrenämnden Avgifter på tekniska hjälpmedel Förslag till beslut Kontoret

Läs mer

Förslag till uppdatering av Gotlands kommuns regelverk för hjälpmedel. HS 2004/0097

Förslag till uppdatering av Gotlands kommuns regelverk för hjälpmedel. HS 2004/0097 1(2) 22 februari 2006 HS 2004/0097 Hälso- och sjukvårdsnämnden Förslag till uppdatering av Gotlands kommuns regelverk för hjälpmedel. HS 2004/0097 Uppdateringen består av: Förtydligande av riktlinjer kring

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet Sida 1 (5) 2014-09-25 Handläggare Kjell Carlsson, Britt-Marie Johansson Telefon: 08-508 12 000 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2014-10-23 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Läs mer

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). En av grundprinciperna för inkontinensverksamheten

Läs mer

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun Tekniska hjälpmedel Enköpings kommun Enköpings kommun 2010, Vård- och omsorgsförvaltningen. Foto: Brittmari Hansson Tekniska hjälpmedel - i Enköpings kommun I Enköpings kommun ansvarar Kommunrehab, Vård-

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Anvisningarna ger allmän information om inkontinenshjälpmedel

Läs mer

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10 2011-02-10 Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter Bakgrund I enlighet med SOSFS 2005:12 (Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Yvonne Sommerfeldt Biträdande verksamhetschef 046-770941 Yvonne.Sommerfeldt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-02 Dnr 1500031 1 (5) Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Läs mer

Välkommen. Utbildning om nya förskrivningsprocessen

Välkommen. Utbildning om nya förskrivningsprocessen 1 Välkommen Utbildning om nya förskrivningsprocessen Styrande dokument 2 3 Viktigare författningar Hälso- och sjukvårdslagen Patientsäkerhetslagen Lagen om medicintekniska produkter Lagen om offentlig

Läs mer

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun Tekniska hjälpmedel Enköpings kommun Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun 2015. Tekniska hjälpmedel i Enköpings kommun I Enköpings kommun ansvarar kommunrehab inom vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Mie Claesson Magnell Verksamhetscontroller 040-675 36 13 mie.claessonmagnell@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-20 Dnr 1400976 1 (5) Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Läs mer

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP)

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Riktlinje 9/ Medicintekniska Hjälpmedel (MTP) Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Författningar

Läs mer

Vanliga frågor kring hjälpmedel

Vanliga frågor kring hjälpmedel Vanliga frågor kring hjälpmedel 1. Vart vänder jag mig om jag behöver ett hjälpmedel? 2. Vad är en förskrivare? 3. Vad är ett funktionshinder? 4. Vad är ett hjälpmedel? 5. Jag behöver ett hjälpmedel. Hur

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende hjälpmedels hantering

Granskning av intern kontroll avseende hjälpmedels hantering www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Lindström Granskning av intern kontroll avseende hjälpmedels hantering Region Halland Granskning av hjälpmedelshantering Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens

Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens Rutin/gäller för Äldreomsorgen, Funktionshinderverksamheten Borås Stad Namn/ämne ex När brukare inte öppnar dörren 1 Ur Borås Stads Styr- och

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad:

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad: Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård Fastställd: 2014-12-11 Reviderad: Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Åtgärd... 4 Ansvarsfördelning... 4 Kommunalt ansvar:... 4 Annan

Läs mer

Förskrivning av TENS-stimulator för personer med långvariga eller akuta smärttillstånd

Förskrivning av TENS-stimulator för personer med långvariga eller akuta smärttillstånd Dokumenttyp Rutin Dokumentägare Christina Norlén, Lena Steffner Starrin Ansvarig verksamhet Division HHR och Smärtcentrum 1 Fastställare Revision Giltig fr.o.m. Antal sidor 7 Giltig t.o.m. Jan Hultbäck

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg Plan Process: Planering, ledning Giltig fr.o.m: 2015-07-0109-30 Giltig t.o.m: 2018-12-31 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg 1

Läs mer

Rubrik Gäller för Gäller fr.o.m. Allmänna patientuppgifter, manual Region Skåne

Rubrik Gäller för Gäller fr.o.m. Allmänna patientuppgifter, manual Region Skåne Rubrik Gäller för Gäller fr.o.m. Allmänna patientuppgifter, manual Region Skåne 2016-04-05 Utfärdad av Fastställd av Version. Förvaltningsgrupp Melior Styrgrupp journaldokumentation 1 SUS, Sund, Kryh och

Läs mer

Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP

Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP 2013-04-02 Rev 2015-08-10 Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP Styrdokument Lagen om medicintekniska produkter ( 1993:584 ) Socialstyrelsen föreskrifter om användning av medicintekniska

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader Granskning av aktiverade utvecklingskostnader inom ITT Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Oktober 2008 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte och metod...2 2 FÖREKOMSTEN

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det?

Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det? Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det? ewa.jerilgard@cehis.se Dagens nyheter vintern 2012 Drygt 200 vårdenheter allt från sjukhus till vårdcentraler

Läs mer

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag Styrdokument Socialförvaltningen Sammanfattning Detta styrdokument beskriver uppdrag och ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård inom socialnämndens ansvarsområde.

Läs mer

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter SN-2016/191

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter SN-2016/191 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-09-22 85 Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter SN-2016/191 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter

Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter Dokumentnamn Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter Typ av dokument Rutin Organisation Vård och omsorg Dokumentägare Avdelningschefer vård och omsorg Framtaget av Medicinskt ansvariga Diarienr

Läs mer

Uppföljningsarbetet ska genomsyras av ett systematiskt arbete för att förbättra kvalitet och uppföljning.

Uppföljningsarbetet ska genomsyras av ett systematiskt arbete för att förbättra kvalitet och uppföljning. ! " # " Region Kronoberg har med stöd av kommunallagen möjlighet att lämna över vården av en kommunal angelägenhet till privata utförare, enligt KL 3 kap 16. Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL Rehabilitering och habilitering i samverkan Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL 2015-06-05 Historik Överenskommelse om samverkan gällande hälsooch sjukvård i Uppsala

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:10 (M och S) och allmänna råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Dagens program Urininkontinens - Katarina Ekman, Gynekolog Falu lasarett Gagnefs kommun - Förbättringsarbetet Toarätten

Dagens program Urininkontinens - Katarina Ekman, Gynekolog Falu lasarett Gagnefs kommun - Förbättringsarbetet Toarätten Dagens program Urininkontinens - Katarina Ekman, Gynekolog Falu lasarett Gagnefs kommun - Förbättringsarbetet Toarätten Nätverkets uppdrag, nätverksträff 16 maj 2013 Vårdprogram och rutiner synpunkter

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS)

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Gunilla Hjelm-Wahlberg Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Kortfattade anteckningar från dialogkonferens 2015-06-02 LÄGESRAPPORT (Elisabeth Höglund) Hälso- och

Läs mer

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård)

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Gäller

Läs mer

Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå. Kom och prova att prioritera hjälpmedel

Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå. Kom och prova att prioritera hjälpmedel Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå Kom och prova att prioritera hjälpmedel Riktlinjer och beslutsstöd för behovsbaserad hjälpmedelsförskrivning Projekt 2011 2012 Behovsbaserat regelverk Tydliga

Läs mer

Övertagandet av HSL i LSS-verksamheter

Övertagandet av HSL i LSS-verksamheter Övertagandet av HSL i LSS-verksamheter Från 1:a oktober 2015 Villa verksamheter gäller det? Från den 1 oktober 2015 övertar kommunerna i Stockholms län hälso- och sjukvårdsansvaret (sjukvårdsinsatser i

Läs mer

Hjälpmedel ansvarsgränser mellan landsting kommun

Hjälpmedel ansvarsgränser mellan landsting kommun Bilaga 5 Hjälpmedel ansvarsgränser mellan landsting kommun Har ej skatteväxlat för hemsjukvård Stockholm Gemensam upphandling av hjälpmedel (ramavtal). Fakturering landsting/kommun sker med hänsyn till

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen Förskrivning av TENS-stimulator som personligt hjälpmedel TENS Transkutan Elektrisk Nervstimulering 1. Omfattning 1.1 Indikationer 1(5) 2008-0-19 TENS kan förskrivas för personer med långvariga eller akuta

Läs mer

Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter

Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter Styrande dokument Regeldokument Anvisning Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 1 Sida 1 (12) Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter Vårdgivarens ansvar

Läs mer

Dnr /2016. Marknadskontrollplan. Egentillverkade medicintekniska produkter

Dnr /2016. Marknadskontrollplan. Egentillverkade medicintekniska produkter Dnr 10.4 7583/2016 Marknadskontrollplan 2016 Egentillverkade medicintekniska produkter Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sid 2(7) Sammanfattning IVO har tillsynsansvaret för de egentillverkade medicintekniska

Läs mer

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning t Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet Gilitigt från och med 2010-01-01 Reviderad den 2014-11-07 Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 27 Stimulatorer

Läs mer

Meddelandeblad. En ny hälso- och sjukvårdslag. Bakgrund/Allmänt. Nr 3/2017 Oktober Mottagare: Landsting, kommuner, privata vårdgivare

Meddelandeblad. En ny hälso- och sjukvårdslag. Bakgrund/Allmänt. Nr 3/2017 Oktober Mottagare: Landsting, kommuner, privata vårdgivare Meddelandeblad Mottagare: Landsting, kommuner, privata vårdgivare Nr 3/2017 Oktober 2017 En ny hälso- och sjukvårdslag Bakgrund/Allmänt I förarbetena till den nya hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), nedan

Läs mer

Noteringar från möte i Samrådsgrupp för hjälpmedelsfrågor

Noteringar från möte i Samrådsgrupp för hjälpmedelsfrågor Datum 2015-12-10 Representanter från regionen Susanna Stenevi Lundgren, SUS Malmö Charlotte Sönne, Hjm Helsingborg Yvonne Sommerfeldt, Hjm Skåne Cecilia Nilsson, VuxHab Lund Representanter från kommuner

Läs mer

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO-, SJUKVÅRD & REHABILITERING HÄLSO- & SJUKVÅRD OCH REHAB I FALKENBERGS KOMMUN KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING Syftet med denna broschyr är att ge en översikt över kommunens hälso-

Läs mer

Hjälpmedelsfrågorna på nationell nivå idag och imorgon

Hjälpmedelsfrågorna på nationell nivå idag och imorgon Hjälpmedelsfrågorna på nationell nivå idag och imorgon Karin Flyckt Samordnare av funktionshindersfrågor Förändrade roller på nationell nivå Hjälpmedelsinstitutet avvecklas statliga åtaganden går till

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Datum 2014-10-15 1 (5) Behovsbedömning Öron-Näs och Halsmottagning (ÖNH) i Skåne Hälso- och sjukvårdsnämndens samlade uppdrag 2014 Hälso- och sjukvårdsnämndens

Läs mer

Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007

Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007 Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007 På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskat rutinerna avseende utrangering av inventarier

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

Förskrivare av synhjälpmedel

Förskrivare av synhjälpmedel H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson, utvecklingssamordnare 2013-11-14 HH-HOH13-167 VOHJS13-047 Förskrivare av synhjälpmedel Förslag till beslut: Förvaltningen föreslår den

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN. Leva som andra

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN. Leva som andra BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Leva som andra Habilitering, råd och stöd Barn- och ungdomshabiliteringen i erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning, autism,

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen SID 1(6) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson Ledningskansli +46155245783 2013-09-12 HH-HOH13-116-1 Nämnden för habilitering och

Läs mer

Projektets primära målsättning är:

Projektets primära målsättning är: HJÄLPMEDEL- KVALITET FRÅN ETT BRU KARPERSPEKTIV RSPEKTIV Projektet Hjälpmedel- kvalitet från ett brukarperspektiv har pågått sedan september 2009. Lars Gustavsson är projektansvarig och Malin Björk är

Läs mer

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS Uppdrag och kvalitetskrav Daglig verksamhet enligt LSS Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum [Beslut/Publiceringsdatum] Ärendenr SON 2017/144 Version [1.0] Innehållsförteckning...1

Läs mer

Övergripande rutin för lokal avvikelsebehandling

Övergripande rutin för lokal avvikelsebehandling Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Sektor Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinskt Ansvarig sjuksköterska, MAS MAS 2016-04-01 Övergripande rutin för lokal avvikelsebehandling

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

Rutin för hjälpmedelshantering vid flytt från Region Gotland

Rutin för hjälpmedelshantering vid flytt från Region Gotland RUTIN 1 (1) Rutin för hjälpmedelshantering vid flytt från Region Gotland När det kommer till er kännedom att person folkbokförd på Gotland ska flytta till annan kommun/landsting/region och har personliga

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Riktlinjer för användning av medicin tekniska hjälpmedel. Lokal rutin med instruktioner skall skrivas och göras känd för alla personal

Riktlinjer för användning av medicin tekniska hjälpmedel. Lokal rutin med instruktioner skall skrivas och göras känd för alla personal SID 1 (15) Ansvarig för rutin Medicinskt amsvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för användning av medicin tekniska hjälpmedel

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Det nya avtalet Gäller från 1 april 2012 och är en uppdatering och förtydligande av det

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Det nya avtalet Gäller från 1 april 2012 och är en uppdatering och förtydligande av det

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Samverkansgruppens för hjälpmedelsfrågor styrgrupp den 4 december 2013.

Minnesanteckningar från möte med Samverkansgruppens för hjälpmedelsfrågor styrgrupp den 4 december 2013. Datum Beteckning 2013-12-04 Telefon 0709719926 Styrgruppen Minnesanteckningar från möte med Samverkansgruppens för hjälpmedelsfrågor styrgrupp den 4 december 2013. Närvarande: Ann Letorp Seth Pettersson

Läs mer

Organisationsöversyn KomC Två uppdrag Kärnverksamhet Habilitering/rehabilitering Stödverksamhet Hjälpmedelsförsörjn Kraftssamling 1! Habilitering/rehabilitering är kärnverksamheten. Kraftsamling för att

Läs mer

Lokala rutiner för personliga hjälpmedel där endast primärvården har kostnadsansvar

Lokala rutiner för personliga hjälpmedel där endast primärvården har kostnadsansvar Lokala rutiner för personliga hjälpmedel där endast primärvården har kostnadsansvar Inledning Hjälpmedelsrådet består av representanter för förskrivargrupperna och skall på uppdrag av primärvårdsledningen

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-31 Dnr 1300977 1 (5) Beredningen för primärvård, psykiatri

Läs mer

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen Socialförvaltningen Dokumentnamn Sondnäring sondtillbehör; Enteral nutrition Fastställt av Utarbetad av Socialnämnden/GN Länsövergripande/Eva Blomberg Regelverk HSL Verksamhet Vård och omsorg Skapat datum

Läs mer

Hjälpmedels- verksamhet i samverkan 20130101-20161231

Hjälpmedels- verksamhet i samverkan 20130101-20161231 Hjälpmedels- verksamhet i samverkan 20130101-20161231 Ansvarsfördelning medicintekniska produkter Kommunen ansvarar för hjälpmedel för rörelsehinder ex förflyttning, omvårdnad hjälpmedel för kognitivt

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Habilitering, råd och stöd Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning,

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Sida 1 (9) 2016-01-15 Medicintekniska produkter MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (9) Innehåll Allmänt... 3 Medicintekniska

Läs mer

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2007-12-18 Anneli Hafström Anneli Hafström 2 2009-02-27 Anneli Hafström Anneli Hafström 3 2011-09-16 Ulrika Ström, Kicki Färnlöf Ulrika Ström, Kicki Färnlöf

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av medicinteknisk säkerhet Revisionsrapport. KPMG AB 2009-02-19 Antal sidor: 9

Landstinget i Värmland. Granskning av medicinteknisk säkerhet Revisionsrapport. KPMG AB 2009-02-19 Antal sidor: 9 Granskning av medicinteknisk säkerhet Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte och avgränsning 2 4. Revisionskriterier 3 5. Ansvarigt politiskt organ

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

Hjälpreda. Planering för elever med funktionsnedsättningar i skolan från förskoleklass till och med gymnasiet

Hjälpreda. Planering för elever med funktionsnedsättningar i skolan från förskoleklass till och med gymnasiet Hjälpreda Planering för elever med funktionsnedsättningar i skolan från förskoleklass till och med gymnasiet Innehåll: Sid Planering för elever med fysiska funktionsnedsättningar 2 Hjälpredan 3 Hjälpreda

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Karin Gidlöf Wuttke Planerings- och utvecklingsstrateg 0705-37 37 07 Karin.Wuttke@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-02-23 Dnr 1700820 1 (6) Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Läs mer

Introduktion och innehåll

Introduktion och innehåll UPPLAGA 3/2012 Vårdgaranti vad handlar det om egentligen? Detta är en utbildning som riktar sig till dig som är vårdpersonal inom Västra Götalandsregionen och som dagligen möter patienter i ditt arbete.

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning Ärendenr 1 (6) Handlingstyp Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan kring barn, unga och vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015 Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av

Läs mer