BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Lappträsk kyrkliga samfällighet och gravvårdsfond

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2008 2010. Lappträsk kyrkliga samfällighet och gravvårdsfond"

Transkript

1 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Lappträsk kyrkliga samfällighet och gravvårdsfond

2 2 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR ÅR 2008 SAMT VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅREN Utgångspunkt För att fullfölja sin uppgift ombesörjer församlingen förrättandet av gudstjänster och kasualförrättningar, den kristliga fostran och undervisning, själavård, diakoni och missionsarbete samt övrigt förkunnande och tjänande utgående från det kristna ordet. Förutom dessa grunduppgifter handhar församlingen medlemmarnas befolkningsregister och begravningsväsendet. Budgetens bindningsnivå Arbetsområdena svarar för sitt arbete så, att de uppnår de godkända målen i verksamhetsplanen med de budgetmedel som anslagits. Tjänsteinnehavarna svara för förverkligandet av budgeten per arbetsområde inför gemensamma kyrkorådet. Gemensamma kyrkorådets bidningsnivå för gemensamma kyrkofullmäktige är netto på huvudklassnivå (endast externa poster). ALLMÄN ÖVERSIKT, CHEFEN Det ekonomiska läget för Lappträsks kyrkliga samfällighet Granskning av ekonomin Församlingens ekonomi har i någon mån förbättrats jämfört med året innan. Resultatet för räkenskapsperioden 2006 var positivt, överskottet var ,67 (2005 var överskottet ). Verksamhetsintäkterna, skatteintäkterna och intäkterna av placeringar har inte varit tillräckliga för finansiering av verksamheten. Årsbidraget är positivt i budgetförslaget för år Årsbidraget täcker inte alla avskrivningarna och räkenskapsperiodens resultat är efter avskrivningarna negativt. Samfälligheten har i balansen i föregående års underskott ännu kvar sammanlagt ,82. Detta underskott borde täckas inom tre år. I detta skede ser det ut att bokslutet för år 2007 skulle vara positivt. På detta sätt skulle vi få de gamla underskotten täckta under de kommande tre åren. Skatteintäkter Avgift till kyrkans centralfond: ( BS , BG , BG ) Bokslut Budget Budget Plan. Plan Kyrkoskatt Samfundsskatt Sammlagt

3 3 Utveckling av lönekostnader Kyrkans nya avtal har trätt i kraft Till det viktigaste innehållet hör införandet av det nya lönesystemet för R, H och L lönesättning enligt de principer som avtalats i december Reformen genomförs retroaktivt fr.o.m Anvisningarna för reformen har preciserats och förtydligats utgående från respons från fältet och statistiska uppgifter. Avtalsperioden är Kostnadseffekten för löneökningarna under avtalsperioden är 9,3 procent. Avtalsperiodens första allmänna förhöjning infaller Utöver detta justeras lönerna vid fyra tidpunkter under avtalsperioden. Justeringarna består av två allmänna höjningar och två justeringspotter för att stöda genomförandet av lönereformen och nå upp till minimilönerna. För kyrkoherdar och timavlönade har parterna avtalat om höjningar med motsvarande kostnadseffekt. Lönejusteringarna för de timavlönade genomförs i form av två allmänna förhöjningar. I 2008 år budget stiger lönerna med ca 6 % i jämförelse med de uppskattade lönerna för år Men 2008 års löner är ändå på samma nivå som år Detta pga att vi inte anställt en ny städare husmor utan att Marja Turpeinen sköter städningen som bisyssla enligt timersättning (inbesparing ca ) Enligt de uppgifter som nu finns är lönebikostnaderna år 2007 följande: socialskyddsavgift 4,01 % arbetslöshetsförsäkringspremie 0,7 % pensionsförsäkringspremie 26,95 övriga avgifter (olycksfallsförsäkring, grupplivförsäkring osv) ca 1 % utveckling av personalkostnader löner bikostn sammanlagt BS BS BS BG Uppskattn BG BG BG TABLÅ ÖVER BUDGETUTFALLET

4 4 UTFALLET FÖR DRIFTSN ALLMÄN FÖRVALTNING 102 GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETSIDÉN MÅLSÄTTNINGAR Gemensamma kyrkofullmäktige är det högsta förvaltningsorganet inom Lappträsk kyrkliga samfällighet. År 2006 beslöts att mötesarvoden inte betalas. Endast kilometerersättningar betalas. (Mötetsarvodet har varit 10,09, medan ordförandes och sekreterarens arvode har varit 15,14.) Det är planerat att gemensamma kyrkofullmäktige sammanträder 4 gånger under år Nyckeltal BS 2006 BG 2007 BG 2008 Plan 2009 Plan 2010 Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Verksamhetsbidrag (externt) Avskrivningar Kalkylmässiga poster Interna hyreskostnader Överföringsinkomster till allmän förvaltning Bidrag som hänför sig till uppgiftsområdet (externa o interna)

5 5 104 GEMENSAMMA KYRKORÅDET KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETSIDÉN MÅLSÄTTNINGAR Gemensamma kyrkorådet har till uppgift att leda samfällighetens verksamhet. År 2006 beslöts att mötesarvoden inte betalas. Endast kilometerersättningar betalas. (Mötetsarvodet har varit 10,09, medan ordförandes och sekreterarens arvode har varit 15,14.) Det är planerat att gemensamma kyrkorådet sammanträder 7 gånger under år Nyckeltal BS 2006 BG 2007 BG 2008 Plan 2009 Plan 2010 Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Verksamhetsbidrag(externt) Avskrivningar Kalkylmässiga poster Interna hyreskostnader Överföringsinkomster till allmän förvaltning Bidrag som hänför sig till uppgiftsområdet (externa o interna)

6 6 OCH PERSONALFÖRVALTNING 103 REVISION OCH ÖVERVAKNING KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETSIDÉN Syftet med revisionen är att på uppdrag av kyrkofullmäktige granska lagligheten och ändamålsenligheten i församlingens förvaltning och ekonomi. MÅLSÄTTNINGAR Anslaget används för kostnader för revision. Nyckeltal BS 2006 BG 2007 BG 2008 Plan 2009 Plan 2010 Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Verksamhetsbidrag (externt) Avskrivningar Kalkylmässiga poster Interna hyreskostnader Överföringsinkomster till allmän förvaltning Bidrag som hänför sig till uppgiftsområdet (externa o interna)

7 7 105 FÖRVALTNING KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETSIDÉN Att ge samfälligheten och församlingarna sakkunnig betjäning i ärenden som gäller personal, förvaltning, ekonomi, fastigheterna och begravningsväsendet. MÅLSÄTTNINGAR Ekonomikansliet leder och övervakar användningen av budgetmedel. Till ekonomikansliets ansvarsområde hör bl.a. tillämpningen av kollektiv och tjänstekollektivavtalen och andra personalfrågor såsom löneombudsmannauppgifter. Till uppgifterna hör ekonomiplanering, skötsel av ekonomiförvaltningen och gravvårdsfonden, mottagande av församlingens inkomster och betalning av dess utgifter, skötsel av fakturering, löneräkning och databehandling. I uppgifterna ingår även ledning av fastighetssektorn samt ansvar för underhåll och skötsel av fastigheterna. Församlingen är ett andligt samfund och detta innebär att planeringen av verksamheten prioriteras i förhållande till ekonomiplaneringen. Ett mål är också att planeringen av verksamheten och ekonomin skall skapa goda förutsättningar för församlingens tjänsteinnehavare och förtroendevalda att tillhandahålla de instrument och forum som behövs för att kunna besluta om och bedöma församlingens verksamhet ur ett ekonomiskt perspektiv. Ekonomi programmen förnyas under år Tjänsten tas ibruk Det är meningen att man inte köper programmen utan använder dem via ASP tjänst. Då får man användningsrätt till programmen men behöver inte själv ta säkerhetskopior och inte heller uppdatera programmen. För servicen betalas en månadsavgift. Vi gör ett tre års avtal. För personalförvaltningen är kostnaderna 146,40 /mån samt servicens grundavgift 610. För ekonomiförvaltningen är kostnaderna 152,50 /mån samt servicens grundavgift 610. Gravprogrammet är från år 1993 som inte varken stöds eller uppdateras mera. Om gravprogrammet ocskå utbyts och används via ASP tjänst under år 2008 dessa kostnader skulle vara under första året en grundavgift 1220 samt 125 /mån. Nyckeltal BS 2006 BG 2007 BG 2008 Plan 2009 Plan 2010 Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag (externt) Avskrivningar Kalkylmässiga poster Interna hyresutgifter Överföringsinkomster till allmän förvaltning Bidrag som hänför sig till arbetsområdet (externa o interna)

8 8 115 VÄLMÅENDE I ARBETET KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETSIDÉN MÅLSÄTTNINGAR Stöda upprätthållande av arbetsförmågan. Samfälligheten bekostar kaffet under arbetsdagen samt ordnar rekreations/motionsutfärd samt jullunch till personalen. Nyckeltal BS 2006 BG 2007 BG 2008 Plan 2009 Plan 2010 Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Verksamhetsbidrag (externt) Avskrivningar Kalkylmässiga poster Interna hyreskostnader Överföringsinkomster till allmän förvaltning Bidrag som hänför sig till uppgiftsområdet (externa o interna)

9 9 FÖRANDE AV KYRKBÖCKER 107 FÖRANDE AV KYRKBÖCKER BESKRIVNING AV VERKSAMHETSIDÉN MÅLSÄTTNINGAR Församlingens kansli upprätthåller ett medlemsregister Församlingens kansli utfärdar ämbetsbevis och gör släktutredningar såväl för officiella ändamål som för privat släktforskning. Kansliet har via e FolkDirekt ( Väestösuora ) direkt kontakt med befolkningsregistret. Kansliet matar in uppgifter i befolkningsregistret om dop och äktenskap, uppgifter om skriftskola och konfirmation samt om inträden i och utträden ur församlingen. Församlingarna borde få familjeakterna och kyrkoböckerna från år 1950 och nyare mikrofilmade och digitaliserade. Till detta ändamål kan man få understöd ca 50 % av utgifterna från kyrkostyrelsen. Det har reserverats 5000 för mikrofilmning och digitalisering av familjeakter och kyrkoböcker. Understöd från kyrkostyrelsen För tillfället är alla från 1950 och äldre böcker mikrofilmade. Dem borde man digitalisera.. Församlingssekreterarens tjänst är en 80 % deltidstjänst (arbetstimmar i veckan 29h) Nyckeltal BS 2006 BG 2007 BG 2008 Plan 2009 Plan 2010 Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Verksamhetsbidrag (externt) Avskrivningar Kalkylmässiga poster Interna hyreskostnader Bidrag som hänför sig till uppgiftsområdet (externa o interna)

10 10 KYRKOHERDEÄMBETET 108 KYRKOHERDEÄMBETET BESKRIVNING AV VERKSAMHETSIDÉN Kyrkoherdeämbetet vill ge god service i olika ärenden vid möte med församlingens medlemmar. MÅLSÄTTNINGAR Skötsel av arkivet, arkivering av protokoll. Helhetsordnande av arkivet måste man ta i beaktade inom de närmaste åren. Nyckeltal BG 2006 BG 2007 BG 2008 Plan 2009 Plan 2010 Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Verksamhetsbidrag (externt) Avskrivningar Kalkylmässiga poster Interna hyreskostnader Överföringsinkomster till allmän förvaltning Bidrag som hänför sig till uppgiftsområdet (externa o interna)

11 11 ÖVRIG ALLMÄN FÖRVALTNING 110 ÖVRIG ALLMÄN FÖRVALTNING KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETSIDÉN MÅLSÄTTNINGAR Samfälligheten gjorde i början av år 2007 ett 48 månaders leasingavtal för kopieringsmaskinen. I augusti gick samfällighetens fax sönder av åskan. Då gjorde vi ett tillägg i kopieringsmaskinens leasingavtal att kopieringsmaskinen ockå är en fax. (leasinghyra totalt ca 2800 /år). förutom detta betalas ännu en serviceavtalsavgift som är 1,1snt/sida/mån. (reserverat 2000 för kopiering) Till personalens skolning är reseverat Arbetsplatshälsovården Nyckeltal BS 2006 BG 2007 BG 2008 Plan 2009 Plan 2010 Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Verksamhetsbidrag (externt) Avskrivningar Kalkylmässiga poster Interna hyreskostnader Överföringsinkomster till allmän förvaltning Bidrag som hänför sig till uppgiftsområdet (externa o interna)

12 12 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Yhtymän toimintamääräraha suomalaiselle seurakunnalle on Seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä kristilliseen sanomaan perustuvista julistus ja palvelutehtävistä. (KL 4:1) TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE PERUSTELUT Seurakunta toimii kansankirkon periaatteella. Erityisenä tavoitteena on tukea vapaaehtoistyöntekijöitä ja muita vastuunkantajia. Työ lasten ja nuorten parissa on keskeinen tavoitealue. Seurakunnan luottamushenkilöille seurakunnan omia koulutus ja neuvottelutilaisuuksia yhdessä työntekijöiden kanssa. Tavoitteena on kansankirkon seurakunnan rakentaminen. Seurakunnan työntekijät, luottamushenkilöt, vastuunkantajat ja seurakuntalaiset saavat voimaa uskon, toivon ja rakkauden sanomasta. Seurakunta pitää evankeliumia esillä niin, että se on kaikkien saatavilla, kuultavissa ja nähtävissä. Seurakunnan toiminnan perustelu on Raamatun ilmoittama ainutlaatuinen sanoma: Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. ( Joh 3: 16)

13 SEURAKUNTANEUVOSTO, SUOMALAINEN SEURAKUNTA LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Seurakuntaneuvosto johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimii seurakunnan tehtävä toteuttamiseksi. Seurakuntaneuvosto päättää niiden varojen käytöstä, jotka seurakunnalle osoitetaan seurakuntayhtymän talousarviossa seurakunnallista toimintaa varten sekä käyttää seurakunnan omaisuuden omistamiseen ja hallintaan sekä sen tuottoon liittyvää päätösvaltaa. KL 11: 9,2. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE PERUSTELUT Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistyön tiivistäminen ja yhteinen tavoitekeskustelu seurakuntaneuvoston, johtokuntien ja työntekijöiden kanssa. Luottamushenkilöillä ja työntekijöillä on sekä oma että yhteinen tehtävänsä. On hyvä pitää sekä yhteistyönäky että omat tehtävä selkeänä jatkuvalla keskustelulla. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytystulot hallintotoimelle Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

14 14 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA JUMALANPALVELUSELÄMÄ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Jumalanpalvelus on kaikille avoin kokoontuminen Jumalan Sanan ääreen. KJ 2:1. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE PERUSTELUT Päiväjumalanpalvelus toimitetaan kirkkomme järjestyksen mukaan. Tavoitteena on jakaa vastuuvuoroja seurakunnan jäsenille, jotta he voivat tuoda jumalanpalvelukseen esim. omia rukousaiheita. Pyritään saamaan jumalanpalvelukseen musiikillisia instrumentti tai lauluvierailijoita. Jäntevöitetään seurakuntalaisten osallistumista rukousten valmisteluun ja tekstinlukuun. Jumalanpalvelukseen pyritään kokoamaan seurakunnan jäseniä siten, että he oppivat tuntemaan kotikirkkonsa omakseen. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

15 15 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA HAUTAAN SIUNAAMINEN LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Pappi toimittaa hautaan siunaamisen kirkkokäsikirjan mukaisesti ja siten kuin vainajan omaisten kanssa sovitaan. KJ 2:22. Useimmiten ensimmäisenä omaisen ottaa vastaan seurakuntasihteeri kirkkoherranvirastossa. Seurakuntasihteeri sopii hautausjärjestelyistä hautausmaan vahtimestarin ja talouspäällikön kanssa yhteistyössä. Siunaustilaisuuden järjestelyissä musiikista vastaa kanttori, jonka kanssa sovitaan virret ja muu musiikki. Sielunhoitoa varten pidetään tarvittaessa yhteyttä diakoniin. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE PERUSTELUT Hautaan siunaamisen tavoite on siunaamisen lisäksi omaisten sielunhoito ja hengellinen ohjaus toimituskeskustelussa. Hautaoikeudesta ja muista hautatoimeen liittyvistä asioista päätetään kirkkomme järjestyksen mukaan KL 17 ja KJ 17. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen (ulkoiset ja sisäiset)

16 16 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Kirkon pyhät toimitukset ovat jumalanpalvelus, ehtoollinen, kaste, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE PERUSTELUT Kirkollisissa toimituksissa pyritään arvostamaan seurakuntalaisten toivomuksia ja hoitamaan hengellistä elämää ja seurakuntayhteyttä toimituskeskustelulla. Tavoitteena on, että voisimme seurakuntana edesauttaa ihmistä Pyhän kohtaamisessa. KJ 2: Seurakunnan jäsenet kastattavat lapsensa ja solmivat avioliiton sekä siunataan hautaan kirkkomme uskon mukaisesti. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

17 17 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA AIKUISTYÖ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Löytää liittymäkohtia aikuisen uskonelämän tukemiseen. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE Että jokainen lapinjärveläinen kävisi vuoden aikana ainakin kerran kotikirkossaan. Pyhäjärven saunaillat kesäkaudella ovat aikuisten hartautta ja yhdessäoloa, keskustelua ja virkistystä. Talvikaudella Lipon raamattupiiri toimii yhteistyössä Kansanlähetyksen kanssa. Aloitetaan aikuisten keskustelu ja oppimisillat uskon ydinkysymyksistä työnimellä Aikuisen uskon avoin ABC. PERUSTELUT Kirkkomme alttaritaulut kuvaavat meitä ihmisiä sanomaa eri tavoin vastaanottavana maaperänä. Aikuisten parissa pyritään löytämään aikuisten elämänkysymykset. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

18 18 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Kirkon tehtävän toteuttamiseksi järjestetään toimintaa, jossa syvennetään kristillistä tietopohjaa, kinkerit, seurakuntaillat yms. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE PERUSTELUT Seurakuntayhteyden rakentaminen. Seurakunta toteuttaa kirkon tehtävää. KL 4:1. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

19 19 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA TIEDOTUSTOIMINTA LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Vastuu tiedottamisesta on kirkkoherralla. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE PERUSTELUT Tiedottaminen pyrkii siihen, että seurakunnan jäsenet saavat oikeaa tietoa toiminnasta ja taloudesta ja osallistuvat toimintaa. Seurakunnan asioiden hoitaminen perustuu avoimeen tiedottamiseen. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

20 20 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA MUSIIKKITOIMINTA LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Tavoitteena on musiikin avulla aktivoida seurakuntalaisia osallistumaan seura kunnan toimintaan, sekä sen myötä pohdiskelemaan elämän syvintä tarkoitusta. Kirkkokuorolla on kanttorin ohella huomattava asema seurakunnan musiikki elämässä. Kirkkokuoron ohella voisi myös kirkkokuoroon valmentavana toimintana olla sopivista nuorista koottu nuorten hengellistä musiikkia esittävä laulu /soitinyhtye. On kuitenkin osoittautunut, että Lapinjärven kokoiselta paikkakunnalta sellaista aktiivista ja innostunutta nuortenryhmää, joka olisi halukas konttorin ohjaamana säännöllisesti harjoittelemaan ja srk:n tilaisuuksissa esiintymään on tällä hetkellä vaikea löytää. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE Kirkkokuoro tarvitsee toimiakseen rahallista tukea mm. nuottien hankintaan ja mahdollisten avustajien palkkioiden hoitamiseen, mikäli konserttiohjelma sitä vaatii. PERUSTELUT Mikäli nuorten hengellistä musiikkia esittävä yhtye saataisiin toimimaan, pitää ryhmällä olla kunnolliset soittimet ja vahvistimet. Huonot instrumentit sekä äänentoistolaitteet aiheuttavat turhautumista ja voivat tukahduttaa koko toiminnan. Heikkotasoisia instrumentteja ei seurakuntaan siis kannata hankkia lainkaan. Tehokkain tapa innostaa nuoria musisoimaan ja liittymään seurakunnan musiikki ryhmiin olisi palkata paikkakunnan kanttori paikallisen alaasteen musiikin opettajaksi. Siellä ammatti ihmisen herättämä musiikki innostus alkaa tuottaa monipuolisen opetuksen ansiosta tulosta. Ala aste ikäiset lapset haluavat vielä tuolloin estottomasti laulaa. Vasta ylä asteella aloitettu musiikinopetus on jo myöhäistä. Olen tutustunut yläasteiden ja lukioiden koululaulukirjoihin ja muuhun opetusmateriaaliin, joka ei juurikaan tue nuorten omaa laulamista. (HP) TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Tunnusluku Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot 33 Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

21 21 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÄIVÄKERHOTYÖ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Kotien tukeminen lasten kasvatustehtävässä tarjoamalla virikkeitä myös hengellisten kysymysten kohtaamiseen ja pohtimiseen. Tarjotaan päiväkerhoa Porlammilla ja tarvittaessa muualla. Tarjotaan päiväkodeille ja kouluille hartaustilaisuuksia. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE PERUSTELUT Kerhoja pidetään koulujen lukukausien aikana tarvetta vastaavissa paikoissa. Perheille, päiväkodeille ja kouluille suunnattuja jumalanpalveluksia, hartaushetkiä, retkiä ja tapahtumia järjestetään vuoden aikana. Kesällä järjestetään lasten leirejä Tiivistetään yhteistyötä päiväkodin ja perhepäivähoidon kanssa. Lasten kerhojen vetäjien palkkaukseen ja vuosiaiheteeman materiaalin on varattava varoja. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

22 22 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA PYHÄKOULUTYÖ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Seurakunta tukee vanhempia esim. iltarukouksen opettajina. Seurakunta pyrkii löytämään uusia pyhäkoulun opettajia nuorista aikuisista. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE PERUSTELUT Lasten hengellisen elämän tukeminen. Pyhäkoulu on lasten jumalanpalvelus. Pyhäkoulua eli lasten hartaus / jumalanpalvelushetkeä tarjotaan iltapäiväkerhoon ja päiväkotiin. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

23 23 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA VARHAISNUORISOTYÖ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Aamuhartaudet kouluissa ja koululaiskirkot sekä varhaisnuorten leiritoiminta ovat toiminnan päämuodot. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE Löytää poikien ja tyttöjen elämänkysymysten yhteys kristilliseen uskoon. Sopia kunnan nuorisonohjaajan kanssa seurakunnan työntekijän vierailuista kunnan varhaisnuorten kerhoissa. PERUSTELUT Leiritoimintaan tarvitaan pakattuja ohjaajia. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

24 24 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA RIPPIKOULUTYÖ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Kevätkokoontumiset, jumalanpalvelukset ja leirijakso. Jumalanpalveluksiin osallistuminen tapahtuu pääsääntöisesti yhtenä ryhmänä niin, että jumalanpalveluksen jälkeen käydään aiheesta keskustelu. Rippikoululaiset osallistuvat Ristiretki tapahtumaan yhtenä päivänä. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE PERUSTELUT Nuoria perehdytään kirkon yhteiseen uskoon ja ohjataan elämään seurakunnan yhteydessä. Kesätyöntekijä on välttämätön rippikoulun ja muiden leirien ja nuorisotoiminnan takia ajalla toukokuu elokuu. Toimitaan rippikoulun paikallissuunnitelman mukaan. Rippikoulussa otetaan huomioon kirkkohallituksen vuonna 2006 hyväksymät retkija leiritoiminnan turvallisuusohjeet sekä valmistetaan leirikohtainen turvallisuussuunnitelma. KJ 3:3 5. Vanhemmille järjestetään ainakin yksi tilaisuus, jossa voidaan keskustella kasvattamisesta ja vanhemmuudesta sekä uskonkysymyksistä. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

25 25 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA NUORISOTYÖ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Nuorten aikuiseksi kasvamisen tukeminen ja elämän arvojen pohtiminen ja raamatun opetus nuortenilloissa ja koulujen aamunavauksissa. Isoskoulutusta järjestetään kesällä isosiksi tuleville. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE PERUSTELUT Nuorten illat toteutetaan säännöllisesti ja pyritään järjestämään talousarvion puitteissa mahdollisuuksia osallistua maakunnallisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin. Nuoret pyritään saamaan rippikoulusta jäämään nuorteniltojen toiminnan piiriin ja tehdään muutaman kerran vuodessa retkiä isompiin hengellisiin tapahtumiin yhteistyössä lähialueen seurakuntien kanssa. Nuorten iltojen pitämisessä käytetään apuohjaajina nuorista palkattuja vetäjiä. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

26 26 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA PERHEKERHOTYÖ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Perhekerho. Teemojen avulla opiskellaan kristinuskon sisältöä lasten ja aikuisten yhteistyönä. Tarjotaan lapsiperheiden lapsille ja aikuisille kohtaamispaikka seurakunnassa. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2008 Tukea kotona lapsia hoitavien aikuisten jaksamista ja tarjota virikkeitä parisuhteen hoitamiseksi. Tarjotaan mahdollisuus seurakuntayhteyteen. TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE Perhekerhoa pidetään koulujen lukukausien aikaan tiistaisin seurakuntakodilla klo ja perheille suunnattuja jumalanpalveluksia, hartaushetkiä ja tapahtumia järjestetään vuoden aikana. Parisuhteiden hyvinvointia tukevia tapahtumia järjestetään ainakin kerran vuodessa PERUSTELUT MÄÄRÄRAHAVARAUKSILLE Lasten tilan hankitaan uusia leluja. Parisuhteen virkistykseksi järjestetään yhteinen ilta. Perheyhteyttä tuetaan järjestämällä virkistysretki koko perheelle. (KM) Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet BUDGET VERKSAMHETSPLAN. Gemensamma kyrkofullmäktige 11.12.2014

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet BUDGET VERKSAMHETSPLAN. Gemensamma kyrkofullmäktige 11.12.2014 0 Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet BUDGET 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016-2017 Gemensamma kyrkofullmäktige 11.12.2014 INLEDNING 1 För varje räkenskapsår skall senast i december nästföregående år antas

Läs mer

1.1. VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN. Väsentliga förändringar och händelser i församlingsarbetet

1.1. VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN. Väsentliga förändringar och händelser i församlingsarbetet 1. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 1.1. VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN 1.1.1. ALLMÄN ÖVERSIKT Väsentliga förändringar och händelser i församlingsarbetet Lemland-Lumparlands församling gick

Läs mer

S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643

S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643 S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643 BUDGET 2012 Långtidsplaner 2013-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Verksamhetsplan 4 Resultatbudget 6 Driftbudget 7 Sammandrag av driftbudget utan interna poster

Läs mer

Pedersöre info. Avbytare med viktigt uppdrag. Lomittajan työtä arvostetaan. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti

Pedersöre info. Avbytare med viktigt uppdrag. Lomittajan työtä arvostetaan. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti 1 2013 Pedersöre info Lomittajan työtä arvostetaan Avbytare med viktigt uppdrag Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti Strategi i arbete När det gäller framtidsarbete så

Läs mer

Österåker-Östra Ryds församling

Österåker-Östra Ryds församling VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Österåker-Östra Ryds församling AU 12/9 KR 15/9 AU 6/10 AU 13/10 KR 27/10 KF 6/11 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Ekonomisk sammanställning...

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING 2011-05-18 1 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR-HOLMÖNS FÖRSAMLING Innehållsförteckning 1 OMVÄRLD OCH BEHOV... 3 1.1 Geografi och demografi... 3 1.2 Näringsliv,

Läs mer

Kyrkans svenska personalutbildning

Kyrkans svenska personalutbildning Kyrkans svenska personalutbildning 2014 Inledningsord Välkommen till Kyrkans svenska personalutbildning 2014! Vi lever i en tid av snabba förändringar i kyrka och samhälle. Nya uppgifter tillkommer och

Läs mer

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet 2010 Året som gick med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet Innehåll Förord 4 Svenska kyrkan - mötesplats, växtplats 5 Växtplats för själen 6 Dop och konfirmation 6 Från rock till barock 6

Läs mer

Cheerleadingin MM-mitalisti. Decibel.fi är de ungas webbportal. Fullt hus när Solgård invigdes. Anna Kaisa Salo aloitti cheerleadingin

Cheerleadingin MM-mitalisti. Decibel.fi är de ungas webbportal. Fullt hus när Solgård invigdes. Anna Kaisa Salo aloitti cheerleadingin Cheerleadingin MM-mitalisti Anna Kaisa Salo aloitti cheerleadingin vajaat neljä vuotta sitten. Viime keväänä hänet valittiin Suomen maajoukkuerinkiin ja marraskuussa hänen kaulaansa pujotettiin MMhopeamitali.

Läs mer

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Verbum Första upplagan, tredje tryckningen 2008 Svenska Kyrkan och Verbum Förlag Omslag och grafisk form:

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Örby-Skene församling i Örby-Skene pastorat

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Örby-Skene församling i Örby-Skene pastorat 1 Församlingsinstruktion för Örby-Skene församling Antagen av kyrkorådet 2004-02-24 2 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Örby-Skene församling i Örby-Skene pastorat 1. REGLER SOM DOMKAPITLET BESLUTAR OM Pastoratet

Läs mer

HANKEEN KUVAUS. Högsåra lotsstuga fungerar som ett viktigt landmärke i byn och en Dragsfjärd

HANKEEN KUVAUS. Högsåra lotsstuga fungerar som ett viktigt landmärke i byn och en Dragsfjärd Region Åboland Artists in the Archipelago HANKEEN KUVAUS Målsättnigen med projektet är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för de professionella konstnärerna i Åboland, att skapa en fungerande socialt

Läs mer

- grupplivförsäkringen, i medeltal 0,081 % - olycksfallsförsäkringspremien, i medeltal 0,6-0,9 %

- grupplivförsäkringen, i medeltal 0,081 % - olycksfallsförsäkringspremien, i medeltal 0,6-0,9 % 9.1.2004 Nr 2/2004 1 (5) Innehåll: 1. Församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas socialskyddsavgifter och pensionsförsäkringspremier år 2004 2. Tröskelvärden för offentlig upphandling från och med

Läs mer

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Att Göra Kristus Synlig SVENSKA KYRKAN VALLENTUNA FÖRSAMLING 08-511 862 40 www.svenskakyrkan.se/vallentuna Verksamhetsidén: att Göra Kristus synlig genom

Läs mer

Pedersöre info. I Pedersöres gränstrakter Pedersören rajamailla. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti

Pedersöre info. I Pedersöres gränstrakter Pedersören rajamailla. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti 1 2015 Pedersöre info I Pedersöres gränstrakter Pedersören rajamailla Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti Utredningar, reformer och stabilitet När vi nu har kommit en

Läs mer

KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4

KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4 KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4 Första avdelningen: Svenska kyrkan som evangelisk-lutherskt trossamfund... 5 1 kap. Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära... 5 Andra

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 204/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till begravningslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en begravningslag som skall ersätta bestämmelserna

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

Detta material kommer att publiceras i bokform inom år 2009. Du är med mig. Handledning för kyrkliga förrättningar

Detta material kommer att publiceras i bokform inom år 2009. Du är med mig. Handledning för kyrkliga förrättningar Detta material kommer att publiceras i bokform inom år 2009. Du är med mig Handledning för kyrkliga förrättningar Innehåll Förord... 3 1 Förrättningarna i kyrkans och människans liv... 4 1.1 Om förrättningarnas

Läs mer

Protokoll för Ungdomens kyrkodagar i Vasa, Vasa universitet 26 29.1.2012

Protokoll för Ungdomens kyrkodagar i Vasa, Vasa universitet 26 29.1.2012 PROTOKOLL Protokoll för Ungdomens kyrkodagar i Vasa, Vasa universitet 26 29.1.2012 1 Plenum öppnas Ungdomens kyrkodagar (UK) öppnades fredagen den 27 januari kl. 9.25 av Jona Granlund, ordförande vald

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 Godkänd av stadsfullmäktige 10.12.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 10 RESULTATRÄKNING... 11 FINANSIERINGSKALKYL...

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion En församlingsinstruktion är som en regel i Benedikts och Taizés mening. Så här vill vi gestalta kristen tro, liv och lära i Tyresö församling Förord En församlingsinstruktion är

Läs mer

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA 1. SKÖTSEL AV EKONOMIN Termen ekonomi hänvisar till sådana handlingar mellan personer där pengar eller motsvarande används som betalmedel. I de följande kapitlen

Läs mer

Protokollet från Ungdomens kyrkodagar 28 31.1.2010 på Stiftsgården Lärkkulla i Karis

Protokollet från Ungdomens kyrkodagar 28 31.1.2010 på Stiftsgården Lärkkulla i Karis Protokollet från Ungdomens kyrkodagar 28 31.1.2010 på Stiftsgården Lärkkulla i Karis 1 Plenum öppnas Ungdomens kyrkodagar (UK) 2010 öppnades fredagen den 29 januari av Linda Finnbäck, ordförande för UK

Läs mer

1 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 2 1.1 Nationalekonomin... 2 1.2 Kommunalekonomin 2008-2009... 2 1.3 Statens budgetförslag och kommunernas ekonomi...

1 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 2 1.1 Nationalekonomin... 2 1.2 Kommunalekonomin 2008-2009... 2 1.3 Statens budgetförslag och kommunernas ekonomi... 1 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 2 1.1 Nationalekonomin... 2 1.2 Kommunalekonomin 2008-2009... 2 1.3 Statens budgetförslag och kommunernas ekonomi... 3 2 UTGÅNGSPUNKTER FÖR KIMITOÖNS KOMMUN... 4 2.1 Befolkningsutvecklingen...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488 15/2013 485 Stadsstyrelsen TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Styrhytten 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487 255 Val av protokolljusterare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:00 Sammanträdesplats: M/S Gabriella Närvarande/beslutande Hertzberg Veronica, ordförande, Föredragare 84-86 Kronqvist Bengt, viceordförande

Läs mer

Kabinettets rapport... sid 11 Lekmannaledarens rapport... sid 16 Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse... sid 17

Kabinettets rapport... sid 11 Lekmannaledarens rapport... sid 16 Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse... sid 17 1 Innehåll Axplock ur konferensprogram... sid 2 Dagordning Plenum... sid 3 Förhandlingsordning... sid 5 Dagordning 1. Konferensutskott för församling och ekumenik... sid 7 Dagordning 2. Konferensutskott

Läs mer

Jukkasjärvi församling Luleå stift. Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium

Jukkasjärvi församling Luleå stift. Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium Jukkasjärvi församling Luleå stift Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium Begravningspastoral 2012 2 Sorgehus välkomnas att ta tidig kontakt med församlingens präster och diakoner

Läs mer

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT 2010 Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommundirektörens översikt 5 Bestämmelser om bokslut 6 Kommunens organisation 7 Uppgifter om kommunens

Läs mer