BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Lappträsk kyrkliga samfällighet och gravvårdsfond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2008 2010. Lappträsk kyrkliga samfällighet och gravvårdsfond"

Transkript

1 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Lappträsk kyrkliga samfällighet och gravvårdsfond

2 2 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR ÅR 2008 SAMT VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅREN Utgångspunkt För att fullfölja sin uppgift ombesörjer församlingen förrättandet av gudstjänster och kasualförrättningar, den kristliga fostran och undervisning, själavård, diakoni och missionsarbete samt övrigt förkunnande och tjänande utgående från det kristna ordet. Förutom dessa grunduppgifter handhar församlingen medlemmarnas befolkningsregister och begravningsväsendet. Budgetens bindningsnivå Arbetsområdena svarar för sitt arbete så, att de uppnår de godkända målen i verksamhetsplanen med de budgetmedel som anslagits. Tjänsteinnehavarna svara för förverkligandet av budgeten per arbetsområde inför gemensamma kyrkorådet. Gemensamma kyrkorådets bidningsnivå för gemensamma kyrkofullmäktige är netto på huvudklassnivå (endast externa poster). ALLMÄN ÖVERSIKT, CHEFEN Det ekonomiska läget för Lappträsks kyrkliga samfällighet Granskning av ekonomin Församlingens ekonomi har i någon mån förbättrats jämfört med året innan. Resultatet för räkenskapsperioden 2006 var positivt, överskottet var ,67 (2005 var överskottet ). Verksamhetsintäkterna, skatteintäkterna och intäkterna av placeringar har inte varit tillräckliga för finansiering av verksamheten. Årsbidraget är positivt i budgetförslaget för år Årsbidraget täcker inte alla avskrivningarna och räkenskapsperiodens resultat är efter avskrivningarna negativt. Samfälligheten har i balansen i föregående års underskott ännu kvar sammanlagt ,82. Detta underskott borde täckas inom tre år. I detta skede ser det ut att bokslutet för år 2007 skulle vara positivt. På detta sätt skulle vi få de gamla underskotten täckta under de kommande tre åren. Skatteintäkter Avgift till kyrkans centralfond: ( BS , BG , BG ) Bokslut Budget Budget Plan. Plan Kyrkoskatt Samfundsskatt Sammlagt

3 3 Utveckling av lönekostnader Kyrkans nya avtal har trätt i kraft Till det viktigaste innehållet hör införandet av det nya lönesystemet för R, H och L lönesättning enligt de principer som avtalats i december Reformen genomförs retroaktivt fr.o.m Anvisningarna för reformen har preciserats och förtydligats utgående från respons från fältet och statistiska uppgifter. Avtalsperioden är Kostnadseffekten för löneökningarna under avtalsperioden är 9,3 procent. Avtalsperiodens första allmänna förhöjning infaller Utöver detta justeras lönerna vid fyra tidpunkter under avtalsperioden. Justeringarna består av två allmänna höjningar och två justeringspotter för att stöda genomförandet av lönereformen och nå upp till minimilönerna. För kyrkoherdar och timavlönade har parterna avtalat om höjningar med motsvarande kostnadseffekt. Lönejusteringarna för de timavlönade genomförs i form av två allmänna förhöjningar. I 2008 år budget stiger lönerna med ca 6 % i jämförelse med de uppskattade lönerna för år Men 2008 års löner är ändå på samma nivå som år Detta pga att vi inte anställt en ny städare husmor utan att Marja Turpeinen sköter städningen som bisyssla enligt timersättning (inbesparing ca ) Enligt de uppgifter som nu finns är lönebikostnaderna år 2007 följande: socialskyddsavgift 4,01 % arbetslöshetsförsäkringspremie 0,7 % pensionsförsäkringspremie 26,95 övriga avgifter (olycksfallsförsäkring, grupplivförsäkring osv) ca 1 % utveckling av personalkostnader löner bikostn sammanlagt BS BS BS BG Uppskattn BG BG BG TABLÅ ÖVER BUDGETUTFALLET

4 4 UTFALLET FÖR DRIFTSN ALLMÄN FÖRVALTNING 102 GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETSIDÉN MÅLSÄTTNINGAR Gemensamma kyrkofullmäktige är det högsta förvaltningsorganet inom Lappträsk kyrkliga samfällighet. År 2006 beslöts att mötesarvoden inte betalas. Endast kilometerersättningar betalas. (Mötetsarvodet har varit 10,09, medan ordförandes och sekreterarens arvode har varit 15,14.) Det är planerat att gemensamma kyrkofullmäktige sammanträder 4 gånger under år Nyckeltal BS 2006 BG 2007 BG 2008 Plan 2009 Plan 2010 Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Verksamhetsbidrag (externt) Avskrivningar Kalkylmässiga poster Interna hyreskostnader Överföringsinkomster till allmän förvaltning Bidrag som hänför sig till uppgiftsområdet (externa o interna)

5 5 104 GEMENSAMMA KYRKORÅDET KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETSIDÉN MÅLSÄTTNINGAR Gemensamma kyrkorådet har till uppgift att leda samfällighetens verksamhet. År 2006 beslöts att mötesarvoden inte betalas. Endast kilometerersättningar betalas. (Mötetsarvodet har varit 10,09, medan ordförandes och sekreterarens arvode har varit 15,14.) Det är planerat att gemensamma kyrkorådet sammanträder 7 gånger under år Nyckeltal BS 2006 BG 2007 BG 2008 Plan 2009 Plan 2010 Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Verksamhetsbidrag(externt) Avskrivningar Kalkylmässiga poster Interna hyreskostnader Överföringsinkomster till allmän förvaltning Bidrag som hänför sig till uppgiftsområdet (externa o interna)

6 6 OCH PERSONALFÖRVALTNING 103 REVISION OCH ÖVERVAKNING KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETSIDÉN Syftet med revisionen är att på uppdrag av kyrkofullmäktige granska lagligheten och ändamålsenligheten i församlingens förvaltning och ekonomi. MÅLSÄTTNINGAR Anslaget används för kostnader för revision. Nyckeltal BS 2006 BG 2007 BG 2008 Plan 2009 Plan 2010 Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Verksamhetsbidrag (externt) Avskrivningar Kalkylmässiga poster Interna hyreskostnader Överföringsinkomster till allmän förvaltning Bidrag som hänför sig till uppgiftsområdet (externa o interna)

7 7 105 FÖRVALTNING KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETSIDÉN Att ge samfälligheten och församlingarna sakkunnig betjäning i ärenden som gäller personal, förvaltning, ekonomi, fastigheterna och begravningsväsendet. MÅLSÄTTNINGAR Ekonomikansliet leder och övervakar användningen av budgetmedel. Till ekonomikansliets ansvarsområde hör bl.a. tillämpningen av kollektiv och tjänstekollektivavtalen och andra personalfrågor såsom löneombudsmannauppgifter. Till uppgifterna hör ekonomiplanering, skötsel av ekonomiförvaltningen och gravvårdsfonden, mottagande av församlingens inkomster och betalning av dess utgifter, skötsel av fakturering, löneräkning och databehandling. I uppgifterna ingår även ledning av fastighetssektorn samt ansvar för underhåll och skötsel av fastigheterna. Församlingen är ett andligt samfund och detta innebär att planeringen av verksamheten prioriteras i förhållande till ekonomiplaneringen. Ett mål är också att planeringen av verksamheten och ekonomin skall skapa goda förutsättningar för församlingens tjänsteinnehavare och förtroendevalda att tillhandahålla de instrument och forum som behövs för att kunna besluta om och bedöma församlingens verksamhet ur ett ekonomiskt perspektiv. Ekonomi programmen förnyas under år Tjänsten tas ibruk Det är meningen att man inte köper programmen utan använder dem via ASP tjänst. Då får man användningsrätt till programmen men behöver inte själv ta säkerhetskopior och inte heller uppdatera programmen. För servicen betalas en månadsavgift. Vi gör ett tre års avtal. För personalförvaltningen är kostnaderna 146,40 /mån samt servicens grundavgift 610. För ekonomiförvaltningen är kostnaderna 152,50 /mån samt servicens grundavgift 610. Gravprogrammet är från år 1993 som inte varken stöds eller uppdateras mera. Om gravprogrammet ocskå utbyts och används via ASP tjänst under år 2008 dessa kostnader skulle vara under första året en grundavgift 1220 samt 125 /mån. Nyckeltal BS 2006 BG 2007 BG 2008 Plan 2009 Plan 2010 Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag (externt) Avskrivningar Kalkylmässiga poster Interna hyresutgifter Överföringsinkomster till allmän förvaltning Bidrag som hänför sig till arbetsområdet (externa o interna)

8 8 115 VÄLMÅENDE I ARBETET KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETSIDÉN MÅLSÄTTNINGAR Stöda upprätthållande av arbetsförmågan. Samfälligheten bekostar kaffet under arbetsdagen samt ordnar rekreations/motionsutfärd samt jullunch till personalen. Nyckeltal BS 2006 BG 2007 BG 2008 Plan 2009 Plan 2010 Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Verksamhetsbidrag (externt) Avskrivningar Kalkylmässiga poster Interna hyreskostnader Överföringsinkomster till allmän förvaltning Bidrag som hänför sig till uppgiftsområdet (externa o interna)

9 9 FÖRANDE AV KYRKBÖCKER 107 FÖRANDE AV KYRKBÖCKER BESKRIVNING AV VERKSAMHETSIDÉN MÅLSÄTTNINGAR Församlingens kansli upprätthåller ett medlemsregister Församlingens kansli utfärdar ämbetsbevis och gör släktutredningar såväl för officiella ändamål som för privat släktforskning. Kansliet har via e FolkDirekt ( Väestösuora ) direkt kontakt med befolkningsregistret. Kansliet matar in uppgifter i befolkningsregistret om dop och äktenskap, uppgifter om skriftskola och konfirmation samt om inträden i och utträden ur församlingen. Församlingarna borde få familjeakterna och kyrkoböckerna från år 1950 och nyare mikrofilmade och digitaliserade. Till detta ändamål kan man få understöd ca 50 % av utgifterna från kyrkostyrelsen. Det har reserverats 5000 för mikrofilmning och digitalisering av familjeakter och kyrkoböcker. Understöd från kyrkostyrelsen För tillfället är alla från 1950 och äldre böcker mikrofilmade. Dem borde man digitalisera.. Församlingssekreterarens tjänst är en 80 % deltidstjänst (arbetstimmar i veckan 29h) Nyckeltal BS 2006 BG 2007 BG 2008 Plan 2009 Plan 2010 Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Verksamhetsbidrag (externt) Avskrivningar Kalkylmässiga poster Interna hyreskostnader Bidrag som hänför sig till uppgiftsområdet (externa o interna)

10 10 KYRKOHERDEÄMBETET 108 KYRKOHERDEÄMBETET BESKRIVNING AV VERKSAMHETSIDÉN Kyrkoherdeämbetet vill ge god service i olika ärenden vid möte med församlingens medlemmar. MÅLSÄTTNINGAR Skötsel av arkivet, arkivering av protokoll. Helhetsordnande av arkivet måste man ta i beaktade inom de närmaste åren. Nyckeltal BG 2006 BG 2007 BG 2008 Plan 2009 Plan 2010 Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Verksamhetsbidrag (externt) Avskrivningar Kalkylmässiga poster Interna hyreskostnader Överföringsinkomster till allmän förvaltning Bidrag som hänför sig till uppgiftsområdet (externa o interna)

11 11 ÖVRIG ALLMÄN FÖRVALTNING 110 ÖVRIG ALLMÄN FÖRVALTNING KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETSIDÉN MÅLSÄTTNINGAR Samfälligheten gjorde i början av år 2007 ett 48 månaders leasingavtal för kopieringsmaskinen. I augusti gick samfällighetens fax sönder av åskan. Då gjorde vi ett tillägg i kopieringsmaskinens leasingavtal att kopieringsmaskinen ockå är en fax. (leasinghyra totalt ca 2800 /år). förutom detta betalas ännu en serviceavtalsavgift som är 1,1snt/sida/mån. (reserverat 2000 för kopiering) Till personalens skolning är reseverat Arbetsplatshälsovården Nyckeltal BS 2006 BG 2007 BG 2008 Plan 2009 Plan 2010 Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Verksamhetsbidrag (externt) Avskrivningar Kalkylmässiga poster Interna hyreskostnader Överföringsinkomster till allmän förvaltning Bidrag som hänför sig till uppgiftsområdet (externa o interna)

12 12 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Yhtymän toimintamääräraha suomalaiselle seurakunnalle on Seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä kristilliseen sanomaan perustuvista julistus ja palvelutehtävistä. (KL 4:1) TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE PERUSTELUT Seurakunta toimii kansankirkon periaatteella. Erityisenä tavoitteena on tukea vapaaehtoistyöntekijöitä ja muita vastuunkantajia. Työ lasten ja nuorten parissa on keskeinen tavoitealue. Seurakunnan luottamushenkilöille seurakunnan omia koulutus ja neuvottelutilaisuuksia yhdessä työntekijöiden kanssa. Tavoitteena on kansankirkon seurakunnan rakentaminen. Seurakunnan työntekijät, luottamushenkilöt, vastuunkantajat ja seurakuntalaiset saavat voimaa uskon, toivon ja rakkauden sanomasta. Seurakunta pitää evankeliumia esillä niin, että se on kaikkien saatavilla, kuultavissa ja nähtävissä. Seurakunnan toiminnan perustelu on Raamatun ilmoittama ainutlaatuinen sanoma: Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. ( Joh 3: 16)

13 SEURAKUNTANEUVOSTO, SUOMALAINEN SEURAKUNTA LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Seurakuntaneuvosto johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimii seurakunnan tehtävä toteuttamiseksi. Seurakuntaneuvosto päättää niiden varojen käytöstä, jotka seurakunnalle osoitetaan seurakuntayhtymän talousarviossa seurakunnallista toimintaa varten sekä käyttää seurakunnan omaisuuden omistamiseen ja hallintaan sekä sen tuottoon liittyvää päätösvaltaa. KL 11: 9,2. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE PERUSTELUT Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistyön tiivistäminen ja yhteinen tavoitekeskustelu seurakuntaneuvoston, johtokuntien ja työntekijöiden kanssa. Luottamushenkilöillä ja työntekijöillä on sekä oma että yhteinen tehtävänsä. On hyvä pitää sekä yhteistyönäky että omat tehtävä selkeänä jatkuvalla keskustelulla. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytystulot hallintotoimelle Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

14 14 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA JUMALANPALVELUSELÄMÄ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Jumalanpalvelus on kaikille avoin kokoontuminen Jumalan Sanan ääreen. KJ 2:1. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE PERUSTELUT Päiväjumalanpalvelus toimitetaan kirkkomme järjestyksen mukaan. Tavoitteena on jakaa vastuuvuoroja seurakunnan jäsenille, jotta he voivat tuoda jumalanpalvelukseen esim. omia rukousaiheita. Pyritään saamaan jumalanpalvelukseen musiikillisia instrumentti tai lauluvierailijoita. Jäntevöitetään seurakuntalaisten osallistumista rukousten valmisteluun ja tekstinlukuun. Jumalanpalvelukseen pyritään kokoamaan seurakunnan jäseniä siten, että he oppivat tuntemaan kotikirkkonsa omakseen. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

15 15 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA HAUTAAN SIUNAAMINEN LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Pappi toimittaa hautaan siunaamisen kirkkokäsikirjan mukaisesti ja siten kuin vainajan omaisten kanssa sovitaan. KJ 2:22. Useimmiten ensimmäisenä omaisen ottaa vastaan seurakuntasihteeri kirkkoherranvirastossa. Seurakuntasihteeri sopii hautausjärjestelyistä hautausmaan vahtimestarin ja talouspäällikön kanssa yhteistyössä. Siunaustilaisuuden järjestelyissä musiikista vastaa kanttori, jonka kanssa sovitaan virret ja muu musiikki. Sielunhoitoa varten pidetään tarvittaessa yhteyttä diakoniin. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE PERUSTELUT Hautaan siunaamisen tavoite on siunaamisen lisäksi omaisten sielunhoito ja hengellinen ohjaus toimituskeskustelussa. Hautaoikeudesta ja muista hautatoimeen liittyvistä asioista päätetään kirkkomme järjestyksen mukaan KL 17 ja KJ 17. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen (ulkoiset ja sisäiset)

16 16 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Kirkon pyhät toimitukset ovat jumalanpalvelus, ehtoollinen, kaste, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE PERUSTELUT Kirkollisissa toimituksissa pyritään arvostamaan seurakuntalaisten toivomuksia ja hoitamaan hengellistä elämää ja seurakuntayhteyttä toimituskeskustelulla. Tavoitteena on, että voisimme seurakuntana edesauttaa ihmistä Pyhän kohtaamisessa. KJ 2: Seurakunnan jäsenet kastattavat lapsensa ja solmivat avioliiton sekä siunataan hautaan kirkkomme uskon mukaisesti. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

17 17 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA AIKUISTYÖ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Löytää liittymäkohtia aikuisen uskonelämän tukemiseen. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE Että jokainen lapinjärveläinen kävisi vuoden aikana ainakin kerran kotikirkossaan. Pyhäjärven saunaillat kesäkaudella ovat aikuisten hartautta ja yhdessäoloa, keskustelua ja virkistystä. Talvikaudella Lipon raamattupiiri toimii yhteistyössä Kansanlähetyksen kanssa. Aloitetaan aikuisten keskustelu ja oppimisillat uskon ydinkysymyksistä työnimellä Aikuisen uskon avoin ABC. PERUSTELUT Kirkkomme alttaritaulut kuvaavat meitä ihmisiä sanomaa eri tavoin vastaanottavana maaperänä. Aikuisten parissa pyritään löytämään aikuisten elämänkysymykset. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

18 18 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Kirkon tehtävän toteuttamiseksi järjestetään toimintaa, jossa syvennetään kristillistä tietopohjaa, kinkerit, seurakuntaillat yms. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE PERUSTELUT Seurakuntayhteyden rakentaminen. Seurakunta toteuttaa kirkon tehtävää. KL 4:1. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

19 19 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA TIEDOTUSTOIMINTA LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Vastuu tiedottamisesta on kirkkoherralla. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE PERUSTELUT Tiedottaminen pyrkii siihen, että seurakunnan jäsenet saavat oikeaa tietoa toiminnasta ja taloudesta ja osallistuvat toimintaa. Seurakunnan asioiden hoitaminen perustuu avoimeen tiedottamiseen. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

20 20 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA MUSIIKKITOIMINTA LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Tavoitteena on musiikin avulla aktivoida seurakuntalaisia osallistumaan seura kunnan toimintaan, sekä sen myötä pohdiskelemaan elämän syvintä tarkoitusta. Kirkkokuorolla on kanttorin ohella huomattava asema seurakunnan musiikki elämässä. Kirkkokuoron ohella voisi myös kirkkokuoroon valmentavana toimintana olla sopivista nuorista koottu nuorten hengellistä musiikkia esittävä laulu /soitinyhtye. On kuitenkin osoittautunut, että Lapinjärven kokoiselta paikkakunnalta sellaista aktiivista ja innostunutta nuortenryhmää, joka olisi halukas konttorin ohjaamana säännöllisesti harjoittelemaan ja srk:n tilaisuuksissa esiintymään on tällä hetkellä vaikea löytää. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE Kirkkokuoro tarvitsee toimiakseen rahallista tukea mm. nuottien hankintaan ja mahdollisten avustajien palkkioiden hoitamiseen, mikäli konserttiohjelma sitä vaatii. PERUSTELUT Mikäli nuorten hengellistä musiikkia esittävä yhtye saataisiin toimimaan, pitää ryhmällä olla kunnolliset soittimet ja vahvistimet. Huonot instrumentit sekä äänentoistolaitteet aiheuttavat turhautumista ja voivat tukahduttaa koko toiminnan. Heikkotasoisia instrumentteja ei seurakuntaan siis kannata hankkia lainkaan. Tehokkain tapa innostaa nuoria musisoimaan ja liittymään seurakunnan musiikki ryhmiin olisi palkata paikkakunnan kanttori paikallisen alaasteen musiikin opettajaksi. Siellä ammatti ihmisen herättämä musiikki innostus alkaa tuottaa monipuolisen opetuksen ansiosta tulosta. Ala aste ikäiset lapset haluavat vielä tuolloin estottomasti laulaa. Vasta ylä asteella aloitettu musiikinopetus on jo myöhäistä. Olen tutustunut yläasteiden ja lukioiden koululaulukirjoihin ja muuhun opetusmateriaaliin, joka ei juurikaan tue nuorten omaa laulamista. (HP) TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Tunnusluku Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot 33 Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

21 21 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÄIVÄKERHOTYÖ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Kotien tukeminen lasten kasvatustehtävässä tarjoamalla virikkeitä myös hengellisten kysymysten kohtaamiseen ja pohtimiseen. Tarjotaan päiväkerhoa Porlammilla ja tarvittaessa muualla. Tarjotaan päiväkodeille ja kouluille hartaustilaisuuksia. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE PERUSTELUT Kerhoja pidetään koulujen lukukausien aikana tarvetta vastaavissa paikoissa. Perheille, päiväkodeille ja kouluille suunnattuja jumalanpalveluksia, hartaushetkiä, retkiä ja tapahtumia järjestetään vuoden aikana. Kesällä järjestetään lasten leirejä Tiivistetään yhteistyötä päiväkodin ja perhepäivähoidon kanssa. Lasten kerhojen vetäjien palkkaukseen ja vuosiaiheteeman materiaalin on varattava varoja. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

22 22 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA PYHÄKOULUTYÖ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Seurakunta tukee vanhempia esim. iltarukouksen opettajina. Seurakunta pyrkii löytämään uusia pyhäkoulun opettajia nuorista aikuisista. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE PERUSTELUT Lasten hengellisen elämän tukeminen. Pyhäkoulu on lasten jumalanpalvelus. Pyhäkoulua eli lasten hartaus / jumalanpalvelushetkeä tarjotaan iltapäiväkerhoon ja päiväkotiin. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

23 23 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA VARHAISNUORISOTYÖ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Aamuhartaudet kouluissa ja koululaiskirkot sekä varhaisnuorten leiritoiminta ovat toiminnan päämuodot. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE Löytää poikien ja tyttöjen elämänkysymysten yhteys kristilliseen uskoon. Sopia kunnan nuorisonohjaajan kanssa seurakunnan työntekijän vierailuista kunnan varhaisnuorten kerhoissa. PERUSTELUT Leiritoimintaan tarvitaan pakattuja ohjaajia. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

24 24 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA RIPPIKOULUTYÖ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Kevätkokoontumiset, jumalanpalvelukset ja leirijakso. Jumalanpalveluksiin osallistuminen tapahtuu pääsääntöisesti yhtenä ryhmänä niin, että jumalanpalveluksen jälkeen käydään aiheesta keskustelu. Rippikoululaiset osallistuvat Ristiretki tapahtumaan yhtenä päivänä. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE PERUSTELUT Nuoria perehdytään kirkon yhteiseen uskoon ja ohjataan elämään seurakunnan yhteydessä. Kesätyöntekijä on välttämätön rippikoulun ja muiden leirien ja nuorisotoiminnan takia ajalla toukokuu elokuu. Toimitaan rippikoulun paikallissuunnitelman mukaan. Rippikoulussa otetaan huomioon kirkkohallituksen vuonna 2006 hyväksymät retkija leiritoiminnan turvallisuusohjeet sekä valmistetaan leirikohtainen turvallisuussuunnitelma. KJ 3:3 5. Vanhemmille järjestetään ainakin yksi tilaisuus, jossa voidaan keskustella kasvattamisesta ja vanhemmuudesta sekä uskonkysymyksistä. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

25 25 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA NUORISOTYÖ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Nuorten aikuiseksi kasvamisen tukeminen ja elämän arvojen pohtiminen ja raamatun opetus nuortenilloissa ja koulujen aamunavauksissa. Isoskoulutusta järjestetään kesällä isosiksi tuleville. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE PERUSTELUT Nuorten illat toteutetaan säännöllisesti ja pyritään järjestämään talousarvion puitteissa mahdollisuuksia osallistua maakunnallisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin. Nuoret pyritään saamaan rippikoulusta jäämään nuorteniltojen toiminnan piiriin ja tehdään muutaman kerran vuodessa retkiä isompiin hengellisiin tapahtumiin yhteistyössä lähialueen seurakuntien kanssa. Nuorten iltojen pitämisessä käytetään apuohjaajina nuorista palkattuja vetäjiä. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

26 26 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA PERHEKERHOTYÖ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Perhekerho. Teemojen avulla opiskellaan kristinuskon sisältöä lasten ja aikuisten yhteistyönä. Tarjotaan lapsiperheiden lapsille ja aikuisille kohtaamispaikka seurakunnassa. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2008 Tukea kotona lapsia hoitavien aikuisten jaksamista ja tarjota virikkeitä parisuhteen hoitamiseksi. Tarjotaan mahdollisuus seurakuntayhteyteen. TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE Perhekerhoa pidetään koulujen lukukausien aikaan tiistaisin seurakuntakodilla klo ja perheille suunnattuja jumalanpalveluksia, hartaushetkiä ja tapahtumia järjestetään vuoden aikana. Parisuhteiden hyvinvointia tukevia tapahtumia järjestetään ainakin kerran vuodessa PERUSTELUT MÄÄRÄRAHAVARAUKSILLE Lasten tilan hankitaan uusia leluja. Parisuhteen virkistykseksi järjestetään yhteinen ilta. Perheyhteyttä tuetaan järjestämällä virkistysretki koko perheelle. (KM) Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

Lappträsk kyrkliga samfällighet Verksamhetsberättelse Bokslut 2007

Lappträsk kyrkliga samfällighet Verksamhetsberättelse Bokslut 2007 Lappträsk kyrkliga samfällighet Verksamhetsberättelse Bokslut 2007 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1. ALLMÄN ÖVERSIKT 1. 1 ALLMÄN ÖVERSIKT År 2007 var det första verksamhetsåret för kyrkofullmäktige som valdes

Läs mer

Vasa kyrkliga samfällighets strategi 2016 2020

Vasa kyrkliga samfällighets strategi 2016 2020 Vasa kyrkliga samfällighets strategi 2016 2020 Begravningsplatserna och begravningsväsendet Ekonomi Personal Fastigheterna Sjukhussjälavården Familjerådgivningen Vision Samfälligheten är ett trossamfund

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 146/2012 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 146/2012 rd RIKSDAGENS SVAR 146/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen, lag om upphävande av lagen om kyrkans centralfond och lag om skyldighet för medlemmar i

Läs mer

REKOMMENDATIONSAVTAL OM FÖRRÄTTNINGSARVODEN

REKOMMENDATIONSAVTAL OM FÖRRÄTTNINGSARVODEN REKOMMENDATIONSAVTAL OM FÖRRÄTTNINGSARVODEN 1 Tillämpningsområde mom. 1 Kyrkans arbetsmarknadsverk samt Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf och Kyrkliga sektorns fackorganisation

Läs mer

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Doppastoral Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Grundläggande förutsättningar Så här beskriver Kyrkoordningen (KO) dopet: Dopet är ett sakrament,

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

De ledande tjänsteinnehavarna är underställda gemensamma kyrkorådet. 2.2 Tjänstens ansvarsområde och arbetsuppgifterna

De ledande tjänsteinnehavarna är underställda gemensamma kyrkorådet. 2.2 Tjänstens ansvarsområde och arbetsuppgifterna HELSINGFORS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET INSTRUKTION FÖR DE LEDANDE TJÄNSTEINNEHAVARNA Godkänd av gemensamma kyrkofullmäktige den 29 september 1994 (ändrad i kfmge 15.11.2001, ikraftträdelse 1.1.2002, kfmge 4.11.2004

Läs mer

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015 GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Tid: Tisdag 26.5.2015 kl. 17.00 Plats: Grankulla kyrka, övre brasrum. Närvarande Medlemmar: Bäck Ulla Collander Ruth Ehrström-Tegengren Mona Hedlund Turid, vice

Läs mer

FRAMTIDSREDOGÖRELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING

FRAMTIDSREDOGÖRELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING GODKÄND I FÖRSAMLINGSRÅDET 4.10.2016 FRAMTIDSREDOGÖRELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING 2017-2021 1. Esbo kyrkliga samfällighets verksamhetsidé för Kyrkan i Esbo är enligt den strategi som blivit godkänd

Läs mer

210/ Ändring av högmässotider i församlingen. Kyrkoherde Stefan Forsén

210/ Ändring av högmässotider i församlingen. Kyrkoherde Stefan Forsén 210/2016 22 Ändring av högmässotider i församlingen Beslutsförslag Kyrkoherde Stefan Forsén Behandling Församlingsrådet besluter att Matteus församlings gudstjänstliv ändras räknat från och med Första

Läs mer

FRAMTIDSREDOGÖRELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING

FRAMTIDSREDOGÖRELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING FRAMTIDSREDOGÖRELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING 2017-2021 FRAMTIDSREDOGÖRELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING 2017-2021 Verksamhetsidé (ur strategin): Grunden för verksamheten i Esbo församlingar utgörs av

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 1/10

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 1/10 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 1/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 16.2.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Kallelsedatum Nr 2/2015 25.05.2015 Sammanträdesplats Sammanträdesdatum Klockslag Sida Lemböte lägergård 02.06.2015 18.30 21.35 2

Kallelsedatum Nr 2/2015 25.05.2015 Sammanträdesplats Sammanträdesdatum Klockslag Sida Lemböte lägergård 02.06.2015 18.30 21.35 2 Lemböte lägergård 02.06.2015 18.30 21.35 2 NÄRVARANDE Andersson Ove Andersson Ulla Beijar Christian Eriksson Hans Erik Eriksson Karl-Göran Fagerholm Inga-Britt Flink Margareta Forsbom Siv Gammals Bror

Läs mer

PEDERSÖRE PROSTERI JÄMFÖRELSE AV ANTALET ANSTÄLLDA INOM FÖRSAMLINGARNA OCH SAMFÄLLIGHETERNA

PEDERSÖRE PROSTERI JÄMFÖRELSE AV ANTALET ANSTÄLLDA INOM FÖRSAMLINGARNA OCH SAMFÄLLIGHETERNA PEDERSÖRE PROSTERI JÄMFÖRELSE AV ANTALET ANSTÄLLDA INOM FÖRSAMLINGARNA OCH SAMFÄLLIGHETERNA 2 MEDLEMSANTAL 2006...4 FÖRDELNING AV PERSONALEN I DE EKONOMISKA ENHETERNA...5 FÖRSAMLINGSVERKSAMHETEN...7 LAGSTADGADE

Läs mer

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet BUDGET VERKSAMHETSPLAN. Gemensamma kyrkofullmäktige 11.12.2014

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet BUDGET VERKSAMHETSPLAN. Gemensamma kyrkofullmäktige 11.12.2014 0 Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet BUDGET 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016-2017 Gemensamma kyrkofullmäktige 11.12.2014 INLEDNING 1 För varje räkenskapsår skall senast i december nästföregående år antas

Läs mer

PALLIATIVA POLIKLINIKEN

PALLIATIVA POLIKLINIKEN PALLIATIVA POLIKLINIKEN Palliativa poliklinikens verksamhet har som avsikt att ge hjälp med en symtomatisk samt heltäckande vård då när sjukdomen ej mera går att bota. Detta betyder smärt- samt symtomlindring,

Läs mer

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 239/2014 34 Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för år 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet Beslutsförslag Gemensamma

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 4.6.2015 klo 15.30 Sivu 1 VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sammantr. kl Sida. Vasaesplanaden 3 E V vån

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 4.6.2015 klo 15.30 Sivu 1 VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sammantr. kl Sida. Vasaesplanaden 3 E V vån VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 4.6.2015 klo 15.30 Sivu 1 102 Sammanträdet öppnas och beslutsförhet konstateras 103 Val av protokolljusterare 104 Samarbetskommissionens protokoll 2/2015 105 Avsked från

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

RP 247/2016 rd. Förslaget hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlat i samband med den.

RP 247/2016 rd. Förslaget hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlat i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 i lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter och 119 i lagen om

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Christel Lax och Merja Piipponen. Fastighetsdirektionens protokoll 2/ läggs fram.

Till protokolljusterare valdes Christel Lax och Merja Piipponen. Fastighetsdirektionens protokoll 2/ läggs fram. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 8.5.2015 klo 15.30 Sivu 1 77 Sammanträdet öppnas och beslutsförhet konstateras Gemensamma kyrkorådet har utöver ordförande 11 medlemmar, och det är beslutfört när mer än

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 5/2013 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 5/2013 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 5/2013 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 172, textläsning ur 1 kor. 12 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 82 Konstaterades att sammanträdet

Läs mer

Ordförande öppnade mötet. Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

Ordförande öppnade mötet. Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 11.4.2013 klo 16.30 Sivu 1 62 Sammanträdet öppnas och beslutförhet konstateras Ordförande öppnade mötet. Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

Läs mer

Gemensamma kyrkorådets ordförande Krister Koskela öppnade mötet. Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

Gemensamma kyrkorådets ordförande Krister Koskela öppnade mötet. Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 18.9.2014 klo 16.30 Sivu 1 112 Sammanträdet öppnas och beslutförhet konstateras Till gemensamma kyrkorådet hör ordförande och 11 medlemmar, och det är beslutfört, då mera

Läs mer

Lappträsks kyrkliga samfällighet PROTOKOLL 5/2007 Gemensamma kyrkorådet 29.11.2007 Lappträskvägen 24 A 07800 LAPPTRÄSK

Lappträsks kyrkliga samfällighet PROTOKOLL 5/2007 Gemensamma kyrkorådet 29.11.2007 Lappträskvägen 24 A 07800 LAPPTRÄSK Lappträsks kyrkliga samfällighet PROTOKOLL 5/2007 Lappträskvägen 24 A 07800 LAPPTRÄSK GEMENSAMMA KYRKORÅDETS MÖTE 5/2007 Tid: Torsdagen 29.11.2007 klockan 18.00 20.30 Plats: Kanslihuset, Lappträskvägen

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT Burträsk Lövångers pastorat Församlingsinstruktion Innehåll Pastoratspresentation... 2 Slutsatser omvärldsanalys... 3 Slutsatser barnkonsekvensanalys...

Läs mer

KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 15/2005 31.3.2005

KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 15/2005 31.3.2005 KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 15/2005 31.3.2005 DE KYRKLIGA SAMFÄLLIGHETERNAS EKONOMIFÖRVALTNING FR.O.M. 1.1.2005 Till följd av ändringen i kyrkolagen 20.8.2004/821 följer alla kyrkliga samfälligheter från

Läs mer

MARIEHAMNS FÖRSAMLING PROTOKOLL Kyrkofullmäktige. NÄRVARANDE Andersson Ove Andersson Ulla. Eriksson Karl-Göran Fagerholm Inga-Britt.

MARIEHAMNS FÖRSAMLING PROTOKOLL Kyrkofullmäktige. NÄRVARANDE Andersson Ove Andersson Ulla. Eriksson Karl-Göran Fagerholm Inga-Britt. Lemböte lägergård 09.02.2016 18.30 21.00 2 NÄRVARANDE Andersson Ove Andersson Ulla Beijar Christian Öfverström Clas Ahlström Peter Eriksson Karl-Göran Fagerholm Inga-Britt Wirta Inga-Britt Gammals Bror

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Ramsbergs församling är en landsortsförsamling med jordbruks- och skogsområden. De två större orterna är Ramsberg

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice FÖRVALTNINGSSTADGA Kommunalförbundet Ålands Miljöservice Godkänd av styrelsen 6.5.52013 Godkänd av stämman 4.6.2013 Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice Ålands Miljöservice är ett kommunalförbund.

Läs mer

- grupplivförsäkringen, i medeltal 0,081 % - olycksfallsförsäkringspremien, i medeltal 0,6-0,9 %

- grupplivförsäkringen, i medeltal 0,081 % - olycksfallsförsäkringspremien, i medeltal 0,6-0,9 % 9.1.2004 Nr 2/2004 1 (5) Innehåll: 1. Församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas socialskyddsavgifter och pensionsförsäkringspremier år 2004 2. Tröskelvärden för offentlig upphandling från och med

Läs mer

Karleby kyrkliga samfällighets och dess församlingars gemensamma målsättningsprogram Förslag till församlingsråden Gemensamma tyngdpunktsområden

Karleby kyrkliga samfällighets och dess församlingars gemensamma målsättningsprogram Förslag till församlingsråden Gemensamma tyngdpunktsområden Karleby kyrkliga samfällighets och dess församlingars gemensamma målsättningsprogram Förslag till församlingsråden Gemensamma tyngdpunktsområden 14.5.2013 1 Samfällighetens uppgiftskasse som utgångspunkt

Läs mer

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 2/2016

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 2/2016 GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Tid: Tisdag 31.5.2016 kl. 17.00 Plats: Grankulla kyrka, övre brasrum. Närvarande medlemmar: Bäck Ulla Collander Ruth Ehrström-Tegengren Mona Hedlund Turid Herold

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader

Läs mer

2. ALLMÄNNA MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN 2015

2. ALLMÄNNA MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN 2015 1 1. INLEDNING 1.1 Budgeten och verksamhets- och ekonomiplanen Kyrkostyrelsen har gett anvisningar för budgetplaneringen. 1.1. Budgetering och bokföring Årligen skall kyrkofullmäktige, förutom budgeten

Läs mer

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ /DQGVNDSVODJ RP3RVWHQSncODQG 1U 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU 1 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ Posten på Åland, nedan kallad Posten, är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Posten avgör de ärenden

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 19/2014 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/25 26.11.2014

Helsingfors stad Protokoll 19/2014 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/25 26.11.2014 Helsingfors stad Protokoll 19/2014 1 (5) 383 Kaj / Den av ledamoten Juha Hakola väckta motionen om automatisk trafikövervakningsutrustning i Kajsaniemigatans område Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Användarfall Svenska kyrkan Ängelholm

Användarfall Svenska kyrkan Ängelholm Användarfall Svenska kyrkan Ängelholm Uppgift: Leta fram information om när Ängelholms kyrka senast renoverades Beskrivning: Kyrkoentusiaster som vill veta när Ängelholms kyrka renoverades senast Aktör:

Läs mer

Lag. om ändring av kyrkolagen

Lag. om ändring av kyrkolagen Lag om ändring av kyrkolagen På förslag av kyrkomötet och i enlighet med riksdagens beslut upphävs i kyrkolagen (1054/1993) 19 kap. 7, sådan den lyder i lagarna 1274/2003 och 1008/2012, ändras 16 kap.

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

MIKROFILMNING AV FAMILJEAKTER OCH LAGRING AV DEM PÅ CD-ROM

MIKROFILMNING AV FAMILJEAKTER OCH LAGRING AV DEM PÅ CD-ROM 6.6.2002 Nr 23/2002 1 (3) MIKROFILMNING AV FAMILJEAKTER OCH LAGRING AV DEM PÅ CD-ROM Kyrkostyrelsen har i cirkulär nr 35/1980 givit anvisningar om mikrofilmning av inbundna kyrkböcker. Största delen av

Läs mer

Församlingsinstruktion för Kortedala församling

Församlingsinstruktion för Kortedala församling Församlingsinstruktion för Kortedala församling Illustration: Andreas Karlsson I församlingen finns tre prästbefattningar, en kyrkoherde och två komministrar samt två diakonbefattningar. I församlingen

Läs mer

UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP

UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP ROKK-projektet 20.5.2015 Sari Hanska-Aare Camilla Jauhojärvi-Koskelo Tiina Männikkö STRUKTUREN Våra mål Nya bedömningskriterier

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 4/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 4/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 4/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 90, textläsning ur Matteus 28 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 53 Konstaterades att sammanträdet

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖRSAMLINGSINSTRUKTION TRO, HOPP OCH KÄRLEK Detta är vår församlingsinstruktion. Den beskriver vår vision och våra mål. Församlingsbor, anställda och förtroendevalda har arbetat fram den tillsammans. MÄKTIGA

Läs mer

Begravningslagen och övriga bestämmelser gällande begravningsväsendet

Begravningslagen och övriga bestämmelser gällande begravningsväsendet 15.8.2003 Nr 20/2003 1 (6) BEGRAVNINGSLAG Begravningslagen och övriga bestämmelser gällande begravningsväsendet Begravningslagen med vissa ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser träder i kraft 1.1.2004.

Läs mer

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Svenskspråkiga undervisningsförvaltningen SUS 1.9.2016 Ruotsinkielinen opetustoimi TP TA TAE TS TS BUDGETFÖRSLAG 2017 Myyntitulot - Försäljningsinkomster 1 158 654 1 318 711 1 654 797 1 654 797 1 654 797

Läs mer

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling vår 2010 EKENÄS FÖRSAMLING mitt i livet keskellä elämää www.enksf.fi/ekenasforsamling k ev ä t 2 0 1 0 TAMMISAAREN SEURAKUNTA innehåll/sisältö 18 2 Kyrkoherdens spalt...3 Diakoni...4 Medarbetarnytt...6

Läs mer

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9 Ungdomsnämnden 9 28.01.2015 Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015 Ungdomsnämnden 9 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017. Enligt 65 i

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Glanshammars församling Svenska Kyrkan i Glanshammar Innehåll sid Inledning... 3 1. Reglerna för församlingen och församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta enligt bestämmelser

Läs mer

ändringar efter 1.1. 2015

ändringar efter 1.1. 2015 www.slc. Stödrätter och arrendekontrakt ändringar efter 1.1. 2015 Mikaela Strömberg-Schalin /SLC 1 www.slc. Rättsliga utgångsläget, begrepp FAST EGENDOM = fastigheter, mark - Lantbruksarrenden - Köp av

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 3/2015. Församlingsrådets sammanträde onsdag 11.3.2015 kl. 18 21.15

VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 3/2015. Församlingsrådets sammanträde onsdag 11.3.2015 kl. 18 21.15 VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 3/2015 Församlingsrådets sammanträde onsdag 11.3.2015 kl. 18 21.15 Detta protokoll innehåller följande paragrafer: 47 Sammanträdets öppnande och andakt... 1 48 Sammanträdets

Läs mer

INSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRANLEDDA AV INSTRUKTIONEN FÖR STADSKANSLIET. Stadsstyrelsens protokoll förs av en person som stadskansliet förordnat.

INSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRANLEDDA AV INSTRUKTIONEN FÖR STADSKANSLIET. Stadsstyrelsens protokoll förs av en person som stadskansliet förordnat. INSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRANLEDDA AV INSTRUKTIONEN FÖR STADSKANSLIET Förvaltningsstadgan 9 Organens protokoll Stadsstyrelsens protokoll förs av en person som stadskansliet förordnat. 26 Undertecknande av

Läs mer

KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 30/2005 29.9.2005

KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 30/2005 29.9.2005 KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 30/2005 29.9.2005 Innehåll: 1. Anvisning för administration och bokföring av skötselavtals gravar 2. Beredning av budgeten för år 2006 och ekonomiplanen för åren 2007 2008 3.

Läs mer

BUDGET. Sunnersbergs församling. År 2014 Med sammandrag för åren 2015 och 2016 2013-09-12

BUDGET. Sunnersbergs församling. År 2014 Med sammandrag för åren 2015 och 2016 2013-09-12 BUDGET Sunnersbergs församling År 2014 Med sammandrag för åren 2015 och 2016 2013-09-12 Budget för verksamhetsåret 2014 130919 Sunnersbergs församling ser fram mot ett nytt budgetår då vi ska fortsätta

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

Nya användarfall Svenska kyrkan Ängelholm

Nya användarfall Svenska kyrkan Ängelholm Nya användarfall Svenska kyrkan Ängelholm Uppgift: Leta fram information om när Ängelholms kyrka senast renoverades Beskrivning: Kyrkoentusiaster som vill veta när Ängelholms kyrka renoverades senast Aktör:

Läs mer

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 02.09.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Pia-Maria Blomqvist-Schrey x Uolevi Salminen

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015

Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015 Församlingsbeskrivning och Omvärldsanalys Församlingsbeskrivning Landeryds församling har de senaste 40 åren utvecklats från en landsbygdsförsamling utanför Linköping till en förortsförsamling med den

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Svenska Kyrkan i Malmö

Svenska Kyrkan i Malmö Svenska Kyrkan i Malmö Katarina Egfors-Härnring, kyrkoherde Mia Möller, diakon Lars Micael Adrian, kanslichef Karin Rosvall, kommunikationsstrateg 16 församlingar 140 000 medlemmar Svenska Kyrkans sociala

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

RP 77/2008 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2009.

RP 77/2008 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2009. RP 77/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. och 8 kap. i kyrkolagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att kyrkolagen ändras

Läs mer

2) besluter att förvaltningsdirektören vid prövotidens utgång automatiskt

2) besluter att förvaltningsdirektören vid prövotidens utgång automatiskt 429/2014 90 Besättande av förvaltningsdirektörstjänsten Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige 1) väljer ekonomiemagister Jussi Muhonen f o m den 1.2.2015 med sex månaders prövotid, förutsatt att han

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling 1(6) Församlingsinstruktion för Fässbergs församling Fässbergs församling utgör eget pastorat och ingår i Mölndals kyrkliga samfällighet i Göteborgs stift. I pastoratet finns en befattning som kyrkoherde

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Församlingsrådet i Esbo svenska församling :30 07/2016 FÖREDRAGNINGSLISTA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Församlingsrådet i Esbo svenska församling :30 07/2016 FÖREDRAGNINGSLISTA INNEHÅLLSFÖRTECKNING Församlingsrådet i Esbo svenska församling 04.10.2016 18:30 07/2016 FÖREDRAGNINGSLISTA Föredragninslista... 1 1 ESBO SVENSKA FÖRSAMLINGS FRAMTIDSREDOGÖRELSE KYRKAN I ESBO 2017-2021...

Läs mer

VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHETS VERKSAMHETSSTRATEGI FRAM TILL 2020

VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHETS VERKSAMHETSSTRATEGI FRAM TILL 2020 Sidan 1 / 7 Bilaga 2/34 Gem. kfm. 29.9.2015 VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHETS VERKSAMHETSSTRATEGI FRAM TILL 2020 1 INLEDNING Gemensamma kyrkorådet vid Vasa kyrkliga samfällighet beslutade inleda planeringsarbetet

Läs mer

BUDGET. Sunnersbergs församling. År 2015 Med sammandrag för åren 2016 och

BUDGET. Sunnersbergs församling. År 2015 Med sammandrag för åren 2016 och BUDGET Sunnersbergs församling År 2015 Med sammandrag för åren 2016 och 2017 2014-09-22 Budget för verksamhetsåret 2015 141015 Sunnersbergs församling ser fram mot ett nytt budgetår då vi ska fortsätta

Läs mer

FÖRSAMLINGSRÅDET

FÖRSAMLINGSRÅDET FÖRSAMLINGSRÅDET 130903 3.9.2013 Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.30-20.40 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON, Siv

Läs mer

ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG

ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG Ungdomstjänster Trädgårdsgatan 14 A, PB 126 Tfn (02) 262 3129 20100 Åbo, 20101 Åbo Fax (02) 262 3128 www.turku.fi/ungdomar 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt om bidragen

Läs mer

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen Stadsfullmäktige 49 16.05.2016 Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 FGE 49 362/02.02.02/2016 Stadsstyrelsen 2.5.2016 220 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Stadsstyrelsen

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 6/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 6/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 6/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 172, textläsning ur 1 Kor. 12 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 91 Konstaterades att sammanträdet

Läs mer

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Mustasaaren kunta Seija Väre 12.6.2012 Fjärdkär kalastaja- ja yrittäjäkysely 12.6.2012 1 (4) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 KYSELYN TOTEUTUS... 2 3 KYSELYN

Läs mer

Begravningspastoral. - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå

Begravningspastoral. - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå Begravningspastoral - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå Pastoralens innehåll Svenska kyrkan har fått i uppdrag från staten att sköta begravningsverksamheten för alla i Umeå. Begravningslagen reglerar

Läs mer

TYCK TILL OM KIMITOÖN! MIELIPITEESI KEMIÖNSAARESTA!

TYCK TILL OM KIMITOÖN! MIELIPITEESI KEMIÖNSAARESTA! 1 Enkät vid September Open Företagsmässan 14.9.2013 Svaren på enkäten: 163 st TYCK TILL OM KIMITOÖN! MIELIPITEESI KEMIÖNSAARESTA! 1) Vilken fråga är den viktigaste för Kimitoön just nu, enligt dig? Mikä

Läs mer

Rapport från referensgruppen för äldreomsorg

Rapport från referensgruppen för äldreomsorg Sverigefinska rådet i Göteborgs stad 2015-02-11 Rapport från referensgruppen för äldreomsorg 10-punktsprogrammet (bilaga) o Hur är situationen för koordinatortjänsten? o Gruppen har fått kännedom om att

Läs mer

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering Version: 1.0 Publicerad: 26.10.2016 Giltighetstid: tills vidare Innehåll 1 Inledning...1 2 Tillämpningsområde...2 3 Referenser...2 4 Termer

Läs mer

Kvalitetsdokument för samtalstjänsten

Kvalitetsdokument för samtalstjänsten KYRKANS SAMTALSTJÄNST KYRKANS SAMTALSTJÄNSTπ Kvalitetsdokument för samtalstjänsten Telefonjour Nätjour Chatjour Brevjour 1 Kvalitetsdokument för samtalstjänsten Principerna gäller telefon-, nät-, chatt-

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Bilaga 1 till Kf 1, 2012-02-02 Församlingsinstruktion för Malungs församling i Västerås stift Godkänd av Malungs församlings kyrkofullmäktige 2012-02-02. Utfärdad av Västerås stifts domkapitel 2012- -.

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 7/2015. Församlingsrådets sammanträde onsdag 9.9.2015 kl. 18 20.20. Plats: Lilla församlingssalen, Skolhusgatan 26

VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 7/2015. Församlingsrådets sammanträde onsdag 9.9.2015 kl. 18 20.20. Plats: Lilla församlingssalen, Skolhusgatan 26 VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 7/2015 Församlingsrådets sammanträde onsdag 9.9.2015 kl. 18 20.20 Detta protokoll innehåller följande paragrafer: 128 Sammanträdets öppnande och andakt... 1 129 Sammanträdets

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten JOHANNES FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSRÅDET PROTOKOLL Nr 7/2014 Tid: onsdag 30.7.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande Andersén Henrik Anner, Rea

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. INLEDNING Denna församlingsinstruktion har utformats av kyrkoherden, förtroendevalda, anställda samt frivilliga medarbetare. Den skall ge uttryck för församlingens inriktning som sammanfattas i det pastorala

Läs mer

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING Tabell 4. Grunduppgifter för ekonomin och utbildningsverksamheten inkl. en

Läs mer