BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Lappträsk kyrkliga samfällighet och gravvårdsfond

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2008 2010. Lappträsk kyrkliga samfällighet och gravvårdsfond"

Transkript

1 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Lappträsk kyrkliga samfällighet och gravvårdsfond

2 2 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR ÅR 2008 SAMT VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅREN Utgångspunkt För att fullfölja sin uppgift ombesörjer församlingen förrättandet av gudstjänster och kasualförrättningar, den kristliga fostran och undervisning, själavård, diakoni och missionsarbete samt övrigt förkunnande och tjänande utgående från det kristna ordet. Förutom dessa grunduppgifter handhar församlingen medlemmarnas befolkningsregister och begravningsväsendet. Budgetens bindningsnivå Arbetsområdena svarar för sitt arbete så, att de uppnår de godkända målen i verksamhetsplanen med de budgetmedel som anslagits. Tjänsteinnehavarna svara för förverkligandet av budgeten per arbetsområde inför gemensamma kyrkorådet. Gemensamma kyrkorådets bidningsnivå för gemensamma kyrkofullmäktige är netto på huvudklassnivå (endast externa poster). ALLMÄN ÖVERSIKT, CHEFEN Det ekonomiska läget för Lappträsks kyrkliga samfällighet Granskning av ekonomin Församlingens ekonomi har i någon mån förbättrats jämfört med året innan. Resultatet för räkenskapsperioden 2006 var positivt, överskottet var ,67 (2005 var överskottet ). Verksamhetsintäkterna, skatteintäkterna och intäkterna av placeringar har inte varit tillräckliga för finansiering av verksamheten. Årsbidraget är positivt i budgetförslaget för år Årsbidraget täcker inte alla avskrivningarna och räkenskapsperiodens resultat är efter avskrivningarna negativt. Samfälligheten har i balansen i föregående års underskott ännu kvar sammanlagt ,82. Detta underskott borde täckas inom tre år. I detta skede ser det ut att bokslutet för år 2007 skulle vara positivt. På detta sätt skulle vi få de gamla underskotten täckta under de kommande tre åren. Skatteintäkter Avgift till kyrkans centralfond: ( BS , BG , BG ) Bokslut Budget Budget Plan. Plan Kyrkoskatt Samfundsskatt Sammlagt

3 3 Utveckling av lönekostnader Kyrkans nya avtal har trätt i kraft Till det viktigaste innehållet hör införandet av det nya lönesystemet för R, H och L lönesättning enligt de principer som avtalats i december Reformen genomförs retroaktivt fr.o.m Anvisningarna för reformen har preciserats och förtydligats utgående från respons från fältet och statistiska uppgifter. Avtalsperioden är Kostnadseffekten för löneökningarna under avtalsperioden är 9,3 procent. Avtalsperiodens första allmänna förhöjning infaller Utöver detta justeras lönerna vid fyra tidpunkter under avtalsperioden. Justeringarna består av två allmänna höjningar och två justeringspotter för att stöda genomförandet av lönereformen och nå upp till minimilönerna. För kyrkoherdar och timavlönade har parterna avtalat om höjningar med motsvarande kostnadseffekt. Lönejusteringarna för de timavlönade genomförs i form av två allmänna förhöjningar. I 2008 år budget stiger lönerna med ca 6 % i jämförelse med de uppskattade lönerna för år Men 2008 års löner är ändå på samma nivå som år Detta pga att vi inte anställt en ny städare husmor utan att Marja Turpeinen sköter städningen som bisyssla enligt timersättning (inbesparing ca ) Enligt de uppgifter som nu finns är lönebikostnaderna år 2007 följande: socialskyddsavgift 4,01 % arbetslöshetsförsäkringspremie 0,7 % pensionsförsäkringspremie 26,95 övriga avgifter (olycksfallsförsäkring, grupplivförsäkring osv) ca 1 % utveckling av personalkostnader löner bikostn sammanlagt BS BS BS BG Uppskattn BG BG BG TABLÅ ÖVER BUDGETUTFALLET

4 4 UTFALLET FÖR DRIFTSN ALLMÄN FÖRVALTNING 102 GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETSIDÉN MÅLSÄTTNINGAR Gemensamma kyrkofullmäktige är det högsta förvaltningsorganet inom Lappträsk kyrkliga samfällighet. År 2006 beslöts att mötesarvoden inte betalas. Endast kilometerersättningar betalas. (Mötetsarvodet har varit 10,09, medan ordförandes och sekreterarens arvode har varit 15,14.) Det är planerat att gemensamma kyrkofullmäktige sammanträder 4 gånger under år Nyckeltal BS 2006 BG 2007 BG 2008 Plan 2009 Plan 2010 Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Verksamhetsbidrag (externt) Avskrivningar Kalkylmässiga poster Interna hyreskostnader Överföringsinkomster till allmän förvaltning Bidrag som hänför sig till uppgiftsområdet (externa o interna)

5 5 104 GEMENSAMMA KYRKORÅDET KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETSIDÉN MÅLSÄTTNINGAR Gemensamma kyrkorådet har till uppgift att leda samfällighetens verksamhet. År 2006 beslöts att mötesarvoden inte betalas. Endast kilometerersättningar betalas. (Mötetsarvodet har varit 10,09, medan ordförandes och sekreterarens arvode har varit 15,14.) Det är planerat att gemensamma kyrkorådet sammanträder 7 gånger under år Nyckeltal BS 2006 BG 2007 BG 2008 Plan 2009 Plan 2010 Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Verksamhetsbidrag(externt) Avskrivningar Kalkylmässiga poster Interna hyreskostnader Överföringsinkomster till allmän förvaltning Bidrag som hänför sig till uppgiftsområdet (externa o interna)

6 6 OCH PERSONALFÖRVALTNING 103 REVISION OCH ÖVERVAKNING KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETSIDÉN Syftet med revisionen är att på uppdrag av kyrkofullmäktige granska lagligheten och ändamålsenligheten i församlingens förvaltning och ekonomi. MÅLSÄTTNINGAR Anslaget används för kostnader för revision. Nyckeltal BS 2006 BG 2007 BG 2008 Plan 2009 Plan 2010 Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Verksamhetsbidrag (externt) Avskrivningar Kalkylmässiga poster Interna hyreskostnader Överföringsinkomster till allmän förvaltning Bidrag som hänför sig till uppgiftsområdet (externa o interna)

7 7 105 FÖRVALTNING KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETSIDÉN Att ge samfälligheten och församlingarna sakkunnig betjäning i ärenden som gäller personal, förvaltning, ekonomi, fastigheterna och begravningsväsendet. MÅLSÄTTNINGAR Ekonomikansliet leder och övervakar användningen av budgetmedel. Till ekonomikansliets ansvarsområde hör bl.a. tillämpningen av kollektiv och tjänstekollektivavtalen och andra personalfrågor såsom löneombudsmannauppgifter. Till uppgifterna hör ekonomiplanering, skötsel av ekonomiförvaltningen och gravvårdsfonden, mottagande av församlingens inkomster och betalning av dess utgifter, skötsel av fakturering, löneräkning och databehandling. I uppgifterna ingår även ledning av fastighetssektorn samt ansvar för underhåll och skötsel av fastigheterna. Församlingen är ett andligt samfund och detta innebär att planeringen av verksamheten prioriteras i förhållande till ekonomiplaneringen. Ett mål är också att planeringen av verksamheten och ekonomin skall skapa goda förutsättningar för församlingens tjänsteinnehavare och förtroendevalda att tillhandahålla de instrument och forum som behövs för att kunna besluta om och bedöma församlingens verksamhet ur ett ekonomiskt perspektiv. Ekonomi programmen förnyas under år Tjänsten tas ibruk Det är meningen att man inte köper programmen utan använder dem via ASP tjänst. Då får man användningsrätt till programmen men behöver inte själv ta säkerhetskopior och inte heller uppdatera programmen. För servicen betalas en månadsavgift. Vi gör ett tre års avtal. För personalförvaltningen är kostnaderna 146,40 /mån samt servicens grundavgift 610. För ekonomiförvaltningen är kostnaderna 152,50 /mån samt servicens grundavgift 610. Gravprogrammet är från år 1993 som inte varken stöds eller uppdateras mera. Om gravprogrammet ocskå utbyts och används via ASP tjänst under år 2008 dessa kostnader skulle vara under första året en grundavgift 1220 samt 125 /mån. Nyckeltal BS 2006 BG 2007 BG 2008 Plan 2009 Plan 2010 Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag (externt) Avskrivningar Kalkylmässiga poster Interna hyresutgifter Överföringsinkomster till allmän förvaltning Bidrag som hänför sig till arbetsområdet (externa o interna)

8 8 115 VÄLMÅENDE I ARBETET KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETSIDÉN MÅLSÄTTNINGAR Stöda upprätthållande av arbetsförmågan. Samfälligheten bekostar kaffet under arbetsdagen samt ordnar rekreations/motionsutfärd samt jullunch till personalen. Nyckeltal BS 2006 BG 2007 BG 2008 Plan 2009 Plan 2010 Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Verksamhetsbidrag (externt) Avskrivningar Kalkylmässiga poster Interna hyreskostnader Överföringsinkomster till allmän förvaltning Bidrag som hänför sig till uppgiftsområdet (externa o interna)

9 9 FÖRANDE AV KYRKBÖCKER 107 FÖRANDE AV KYRKBÖCKER BESKRIVNING AV VERKSAMHETSIDÉN MÅLSÄTTNINGAR Församlingens kansli upprätthåller ett medlemsregister Församlingens kansli utfärdar ämbetsbevis och gör släktutredningar såväl för officiella ändamål som för privat släktforskning. Kansliet har via e FolkDirekt ( Väestösuora ) direkt kontakt med befolkningsregistret. Kansliet matar in uppgifter i befolkningsregistret om dop och äktenskap, uppgifter om skriftskola och konfirmation samt om inträden i och utträden ur församlingen. Församlingarna borde få familjeakterna och kyrkoböckerna från år 1950 och nyare mikrofilmade och digitaliserade. Till detta ändamål kan man få understöd ca 50 % av utgifterna från kyrkostyrelsen. Det har reserverats 5000 för mikrofilmning och digitalisering av familjeakter och kyrkoböcker. Understöd från kyrkostyrelsen För tillfället är alla från 1950 och äldre böcker mikrofilmade. Dem borde man digitalisera.. Församlingssekreterarens tjänst är en 80 % deltidstjänst (arbetstimmar i veckan 29h) Nyckeltal BS 2006 BG 2007 BG 2008 Plan 2009 Plan 2010 Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Verksamhetsbidrag (externt) Avskrivningar Kalkylmässiga poster Interna hyreskostnader Bidrag som hänför sig till uppgiftsområdet (externa o interna)

10 10 KYRKOHERDEÄMBETET 108 KYRKOHERDEÄMBETET BESKRIVNING AV VERKSAMHETSIDÉN Kyrkoherdeämbetet vill ge god service i olika ärenden vid möte med församlingens medlemmar. MÅLSÄTTNINGAR Skötsel av arkivet, arkivering av protokoll. Helhetsordnande av arkivet måste man ta i beaktade inom de närmaste åren. Nyckeltal BG 2006 BG 2007 BG 2008 Plan 2009 Plan 2010 Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Verksamhetsbidrag (externt) Avskrivningar Kalkylmässiga poster Interna hyreskostnader Överföringsinkomster till allmän förvaltning Bidrag som hänför sig till uppgiftsområdet (externa o interna)

11 11 ÖVRIG ALLMÄN FÖRVALTNING 110 ÖVRIG ALLMÄN FÖRVALTNING KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETSIDÉN MÅLSÄTTNINGAR Samfälligheten gjorde i början av år 2007 ett 48 månaders leasingavtal för kopieringsmaskinen. I augusti gick samfällighetens fax sönder av åskan. Då gjorde vi ett tillägg i kopieringsmaskinens leasingavtal att kopieringsmaskinen ockå är en fax. (leasinghyra totalt ca 2800 /år). förutom detta betalas ännu en serviceavtalsavgift som är 1,1snt/sida/mån. (reserverat 2000 för kopiering) Till personalens skolning är reseverat Arbetsplatshälsovården Nyckeltal BS 2006 BG 2007 BG 2008 Plan 2009 Plan 2010 Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Verksamhetsbidrag (externt) Avskrivningar Kalkylmässiga poster Interna hyreskostnader Överföringsinkomster till allmän förvaltning Bidrag som hänför sig till uppgiftsområdet (externa o interna)

12 12 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Yhtymän toimintamääräraha suomalaiselle seurakunnalle on Seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä kristilliseen sanomaan perustuvista julistus ja palvelutehtävistä. (KL 4:1) TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE PERUSTELUT Seurakunta toimii kansankirkon periaatteella. Erityisenä tavoitteena on tukea vapaaehtoistyöntekijöitä ja muita vastuunkantajia. Työ lasten ja nuorten parissa on keskeinen tavoitealue. Seurakunnan luottamushenkilöille seurakunnan omia koulutus ja neuvottelutilaisuuksia yhdessä työntekijöiden kanssa. Tavoitteena on kansankirkon seurakunnan rakentaminen. Seurakunnan työntekijät, luottamushenkilöt, vastuunkantajat ja seurakuntalaiset saavat voimaa uskon, toivon ja rakkauden sanomasta. Seurakunta pitää evankeliumia esillä niin, että se on kaikkien saatavilla, kuultavissa ja nähtävissä. Seurakunnan toiminnan perustelu on Raamatun ilmoittama ainutlaatuinen sanoma: Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. ( Joh 3: 16)

13 SEURAKUNTANEUVOSTO, SUOMALAINEN SEURAKUNTA LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Seurakuntaneuvosto johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimii seurakunnan tehtävä toteuttamiseksi. Seurakuntaneuvosto päättää niiden varojen käytöstä, jotka seurakunnalle osoitetaan seurakuntayhtymän talousarviossa seurakunnallista toimintaa varten sekä käyttää seurakunnan omaisuuden omistamiseen ja hallintaan sekä sen tuottoon liittyvää päätösvaltaa. KL 11: 9,2. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE PERUSTELUT Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistyön tiivistäminen ja yhteinen tavoitekeskustelu seurakuntaneuvoston, johtokuntien ja työntekijöiden kanssa. Luottamushenkilöillä ja työntekijöillä on sekä oma että yhteinen tehtävänsä. On hyvä pitää sekä yhteistyönäky että omat tehtävä selkeänä jatkuvalla keskustelulla. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytystulot hallintotoimelle Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

14 14 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA JUMALANPALVELUSELÄMÄ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Jumalanpalvelus on kaikille avoin kokoontuminen Jumalan Sanan ääreen. KJ 2:1. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE PERUSTELUT Päiväjumalanpalvelus toimitetaan kirkkomme järjestyksen mukaan. Tavoitteena on jakaa vastuuvuoroja seurakunnan jäsenille, jotta he voivat tuoda jumalanpalvelukseen esim. omia rukousaiheita. Pyritään saamaan jumalanpalvelukseen musiikillisia instrumentti tai lauluvierailijoita. Jäntevöitetään seurakuntalaisten osallistumista rukousten valmisteluun ja tekstinlukuun. Jumalanpalvelukseen pyritään kokoamaan seurakunnan jäseniä siten, että he oppivat tuntemaan kotikirkkonsa omakseen. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

15 15 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA HAUTAAN SIUNAAMINEN LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Pappi toimittaa hautaan siunaamisen kirkkokäsikirjan mukaisesti ja siten kuin vainajan omaisten kanssa sovitaan. KJ 2:22. Useimmiten ensimmäisenä omaisen ottaa vastaan seurakuntasihteeri kirkkoherranvirastossa. Seurakuntasihteeri sopii hautausjärjestelyistä hautausmaan vahtimestarin ja talouspäällikön kanssa yhteistyössä. Siunaustilaisuuden järjestelyissä musiikista vastaa kanttori, jonka kanssa sovitaan virret ja muu musiikki. Sielunhoitoa varten pidetään tarvittaessa yhteyttä diakoniin. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE PERUSTELUT Hautaan siunaamisen tavoite on siunaamisen lisäksi omaisten sielunhoito ja hengellinen ohjaus toimituskeskustelussa. Hautaoikeudesta ja muista hautatoimeen liittyvistä asioista päätetään kirkkomme järjestyksen mukaan KL 17 ja KJ 17. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen (ulkoiset ja sisäiset)

16 16 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Kirkon pyhät toimitukset ovat jumalanpalvelus, ehtoollinen, kaste, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE PERUSTELUT Kirkollisissa toimituksissa pyritään arvostamaan seurakuntalaisten toivomuksia ja hoitamaan hengellistä elämää ja seurakuntayhteyttä toimituskeskustelulla. Tavoitteena on, että voisimme seurakuntana edesauttaa ihmistä Pyhän kohtaamisessa. KJ 2: Seurakunnan jäsenet kastattavat lapsensa ja solmivat avioliiton sekä siunataan hautaan kirkkomme uskon mukaisesti. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

17 17 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA AIKUISTYÖ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Löytää liittymäkohtia aikuisen uskonelämän tukemiseen. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE Että jokainen lapinjärveläinen kävisi vuoden aikana ainakin kerran kotikirkossaan. Pyhäjärven saunaillat kesäkaudella ovat aikuisten hartautta ja yhdessäoloa, keskustelua ja virkistystä. Talvikaudella Lipon raamattupiiri toimii yhteistyössä Kansanlähetyksen kanssa. Aloitetaan aikuisten keskustelu ja oppimisillat uskon ydinkysymyksistä työnimellä Aikuisen uskon avoin ABC. PERUSTELUT Kirkkomme alttaritaulut kuvaavat meitä ihmisiä sanomaa eri tavoin vastaanottavana maaperänä. Aikuisten parissa pyritään löytämään aikuisten elämänkysymykset. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

18 18 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Kirkon tehtävän toteuttamiseksi järjestetään toimintaa, jossa syvennetään kristillistä tietopohjaa, kinkerit, seurakuntaillat yms. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE PERUSTELUT Seurakuntayhteyden rakentaminen. Seurakunta toteuttaa kirkon tehtävää. KL 4:1. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

19 19 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA TIEDOTUSTOIMINTA LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Vastuu tiedottamisesta on kirkkoherralla. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE PERUSTELUT Tiedottaminen pyrkii siihen, että seurakunnan jäsenet saavat oikeaa tietoa toiminnasta ja taloudesta ja osallistuvat toimintaa. Seurakunnan asioiden hoitaminen perustuu avoimeen tiedottamiseen. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

20 20 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA MUSIIKKITOIMINTA LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Tavoitteena on musiikin avulla aktivoida seurakuntalaisia osallistumaan seura kunnan toimintaan, sekä sen myötä pohdiskelemaan elämän syvintä tarkoitusta. Kirkkokuorolla on kanttorin ohella huomattava asema seurakunnan musiikki elämässä. Kirkkokuoron ohella voisi myös kirkkokuoroon valmentavana toimintana olla sopivista nuorista koottu nuorten hengellistä musiikkia esittävä laulu /soitinyhtye. On kuitenkin osoittautunut, että Lapinjärven kokoiselta paikkakunnalta sellaista aktiivista ja innostunutta nuortenryhmää, joka olisi halukas konttorin ohjaamana säännöllisesti harjoittelemaan ja srk:n tilaisuuksissa esiintymään on tällä hetkellä vaikea löytää. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE Kirkkokuoro tarvitsee toimiakseen rahallista tukea mm. nuottien hankintaan ja mahdollisten avustajien palkkioiden hoitamiseen, mikäli konserttiohjelma sitä vaatii. PERUSTELUT Mikäli nuorten hengellistä musiikkia esittävä yhtye saataisiin toimimaan, pitää ryhmällä olla kunnolliset soittimet ja vahvistimet. Huonot instrumentit sekä äänentoistolaitteet aiheuttavat turhautumista ja voivat tukahduttaa koko toiminnan. Heikkotasoisia instrumentteja ei seurakuntaan siis kannata hankkia lainkaan. Tehokkain tapa innostaa nuoria musisoimaan ja liittymään seurakunnan musiikki ryhmiin olisi palkata paikkakunnan kanttori paikallisen alaasteen musiikin opettajaksi. Siellä ammatti ihmisen herättämä musiikki innostus alkaa tuottaa monipuolisen opetuksen ansiosta tulosta. Ala aste ikäiset lapset haluavat vielä tuolloin estottomasti laulaa. Vasta ylä asteella aloitettu musiikinopetus on jo myöhäistä. Olen tutustunut yläasteiden ja lukioiden koululaulukirjoihin ja muuhun opetusmateriaaliin, joka ei juurikaan tue nuorten omaa laulamista. (HP) TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Tunnusluku Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot 33 Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

21 21 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÄIVÄKERHOTYÖ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Kotien tukeminen lasten kasvatustehtävässä tarjoamalla virikkeitä myös hengellisten kysymysten kohtaamiseen ja pohtimiseen. Tarjotaan päiväkerhoa Porlammilla ja tarvittaessa muualla. Tarjotaan päiväkodeille ja kouluille hartaustilaisuuksia. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE PERUSTELUT Kerhoja pidetään koulujen lukukausien aikana tarvetta vastaavissa paikoissa. Perheille, päiväkodeille ja kouluille suunnattuja jumalanpalveluksia, hartaushetkiä, retkiä ja tapahtumia järjestetään vuoden aikana. Kesällä järjestetään lasten leirejä Tiivistetään yhteistyötä päiväkodin ja perhepäivähoidon kanssa. Lasten kerhojen vetäjien palkkaukseen ja vuosiaiheteeman materiaalin on varattava varoja. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

22 22 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA PYHÄKOULUTYÖ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Seurakunta tukee vanhempia esim. iltarukouksen opettajina. Seurakunta pyrkii löytämään uusia pyhäkoulun opettajia nuorista aikuisista. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE PERUSTELUT Lasten hengellisen elämän tukeminen. Pyhäkoulu on lasten jumalanpalvelus. Pyhäkoulua eli lasten hartaus / jumalanpalvelushetkeä tarjotaan iltapäiväkerhoon ja päiväkotiin. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

23 23 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA VARHAISNUORISOTYÖ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Aamuhartaudet kouluissa ja koululaiskirkot sekä varhaisnuorten leiritoiminta ovat toiminnan päämuodot. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE Löytää poikien ja tyttöjen elämänkysymysten yhteys kristilliseen uskoon. Sopia kunnan nuorisonohjaajan kanssa seurakunnan työntekijän vierailuista kunnan varhaisnuorten kerhoissa. PERUSTELUT Leiritoimintaan tarvitaan pakattuja ohjaajia. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

24 24 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA RIPPIKOULUTYÖ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Kevätkokoontumiset, jumalanpalvelukset ja leirijakso. Jumalanpalveluksiin osallistuminen tapahtuu pääsääntöisesti yhtenä ryhmänä niin, että jumalanpalveluksen jälkeen käydään aiheesta keskustelu. Rippikoululaiset osallistuvat Ristiretki tapahtumaan yhtenä päivänä. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE PERUSTELUT Nuoria perehdytään kirkon yhteiseen uskoon ja ohjataan elämään seurakunnan yhteydessä. Kesätyöntekijä on välttämätön rippikoulun ja muiden leirien ja nuorisotoiminnan takia ajalla toukokuu elokuu. Toimitaan rippikoulun paikallissuunnitelman mukaan. Rippikoulussa otetaan huomioon kirkkohallituksen vuonna 2006 hyväksymät retkija leiritoiminnan turvallisuusohjeet sekä valmistetaan leirikohtainen turvallisuussuunnitelma. KJ 3:3 5. Vanhemmille järjestetään ainakin yksi tilaisuus, jossa voidaan keskustella kasvattamisesta ja vanhemmuudesta sekä uskonkysymyksistä. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

25 25 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA NUORISOTYÖ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Nuorten aikuiseksi kasvamisen tukeminen ja elämän arvojen pohtiminen ja raamatun opetus nuortenilloissa ja koulujen aamunavauksissa. Isoskoulutusta järjestetään kesällä isosiksi tuleville. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE PERUSTELUT Nuorten illat toteutetaan säännöllisesti ja pyritään järjestämään talousarvion puitteissa mahdollisuuksia osallistua maakunnallisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin. Nuoret pyritään saamaan rippikoulusta jäämään nuorteniltojen toiminnan piiriin ja tehdään muutaman kerran vuodessa retkiä isompiin hengellisiin tapahtumiin yhteistyössä lähialueen seurakuntien kanssa. Nuorten iltojen pitämisessä käytetään apuohjaajina nuorista palkattuja vetäjiä. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

26 26 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA PERHEKERHOTYÖ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Perhekerho. Teemojen avulla opiskellaan kristinuskon sisältöä lasten ja aikuisten yhteistyönä. Tarjotaan lapsiperheiden lapsille ja aikuisille kohtaamispaikka seurakunnassa. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2008 Tukea kotona lapsia hoitavien aikuisten jaksamista ja tarjota virikkeitä parisuhteen hoitamiseksi. Tarjotaan mahdollisuus seurakuntayhteyteen. TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE Perhekerhoa pidetään koulujen lukukausien aikaan tiistaisin seurakuntakodilla klo ja perheille suunnattuja jumalanpalveluksia, hartaushetkiä ja tapahtumia järjestetään vuoden aikana. Parisuhteiden hyvinvointia tukevia tapahtumia järjestetään ainakin kerran vuodessa PERUSTELUT MÄÄRÄRAHAVARAUKSILLE Lasten tilan hankitaan uusia leluja. Parisuhteen virkistykseksi järjestetään yhteinen ilta. Perheyhteyttä tuetaan järjestämällä virkistysretki koko perheelle. (KM) Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut Toimintajäämä (ulkoinen) Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet BUDGET VERKSAMHETSPLAN. Gemensamma kyrkofullmäktige 11.12.2014

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet BUDGET VERKSAMHETSPLAN. Gemensamma kyrkofullmäktige 11.12.2014 0 Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet BUDGET 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016-2017 Gemensamma kyrkofullmäktige 11.12.2014 INLEDNING 1 För varje räkenskapsår skall senast i december nästföregående år antas

Läs mer

PEDERSÖRE PROSTERI JÄMFÖRELSE AV ANTALET ANSTÄLLDA INOM FÖRSAMLINGARNA OCH SAMFÄLLIGHETERNA

PEDERSÖRE PROSTERI JÄMFÖRELSE AV ANTALET ANSTÄLLDA INOM FÖRSAMLINGARNA OCH SAMFÄLLIGHETERNA PEDERSÖRE PROSTERI JÄMFÖRELSE AV ANTALET ANSTÄLLDA INOM FÖRSAMLINGARNA OCH SAMFÄLLIGHETERNA 2 MEDLEMSANTAL 2006...4 FÖRDELNING AV PERSONALEN I DE EKONOMISKA ENHETERNA...5 FÖRSAMLINGSVERKSAMHETEN...7 LAGSTADGADE

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

- grupplivförsäkringen, i medeltal 0,081 % - olycksfallsförsäkringspremien, i medeltal 0,6-0,9 %

- grupplivförsäkringen, i medeltal 0,081 % - olycksfallsförsäkringspremien, i medeltal 0,6-0,9 % 9.1.2004 Nr 2/2004 1 (5) Innehåll: 1. Församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas socialskyddsavgifter och pensionsförsäkringspremier år 2004 2. Tröskelvärden för offentlig upphandling från och med

Läs mer

UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP

UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP ROKK-projektet 20.5.2015 Sari Hanska-Aare Camilla Jauhojärvi-Koskelo Tiina Männikkö STRUKTUREN Våra mål Nya bedömningskriterier

Läs mer

KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 15/2005 31.3.2005

KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 15/2005 31.3.2005 KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 15/2005 31.3.2005 DE KYRKLIGA SAMFÄLLIGHETERNAS EKONOMIFÖRVALTNING FR.O.M. 1.1.2005 Till följd av ändringen i kyrkolagen 20.8.2004/821 följer alla kyrkliga samfälligheter från

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling vår 2010 EKENÄS FÖRSAMLING mitt i livet keskellä elämää www.enksf.fi/ekenasforsamling k ev ä t 2 0 1 0 TAMMISAAREN SEURAKUNTA innehåll/sisältö 18 2 Kyrkoherdens spalt...3 Diakoni...4 Medarbetarnytt...6

Läs mer

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Mustasaaren kunta Seija Väre 12.6.2012 Fjärdkär kalastaja- ja yrittäjäkysely 12.6.2012 1 (4) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 KYSELYN TOTEUTUS... 2 3 KYSELYN

Läs mer

Rapport från referensgruppen för äldreomsorg

Rapport från referensgruppen för äldreomsorg Sverigefinska rådet i Göteborgs stad 2015-02-11 Rapport från referensgruppen för äldreomsorg 10-punktsprogrammet (bilaga) o Hur är situationen för koordinatortjänsten? o Gruppen har fått kännedom om att

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 3/2015. Församlingsrådets sammanträde onsdag 11.3.2015 kl. 18 21.15

VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 3/2015. Församlingsrådets sammanträde onsdag 11.3.2015 kl. 18 21.15 VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 3/2015 Församlingsrådets sammanträde onsdag 11.3.2015 kl. 18 21.15 Detta protokoll innehåller följande paragrafer: 47 Sammanträdets öppnande och andakt... 1 48 Sammanträdets

Läs mer

MIKROFILMNING AV FAMILJEAKTER OCH LAGRING AV DEM PÅ CD-ROM

MIKROFILMNING AV FAMILJEAKTER OCH LAGRING AV DEM PÅ CD-ROM 6.6.2002 Nr 23/2002 1 (3) MIKROFILMNING AV FAMILJEAKTER OCH LAGRING AV DEM PÅ CD-ROM Kyrkostyrelsen har i cirkulär nr 35/1980 givit anvisningar om mikrofilmning av inbundna kyrkböcker. Största delen av

Läs mer

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures.

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures. En relevant kyrka? 11 APRIL 2012 Consultants for Strategic Futures. FÖRORD Är kyrkan relevant och i så fall på vilket sätt? Vilka förväntningar och förhoppningar har enskilda på kyrkans roll i samhället

Läs mer

Svenska Kyrkan i Malmö

Svenska Kyrkan i Malmö Svenska Kyrkan i Malmö Katarina Egfors-Härnring, kyrkoherde Mia Möller, diakon Lars Micael Adrian, kanslichef Karin Rosvall, kommunikationsstrateg 16 församlingar 140 000 medlemmar Svenska Kyrkans sociala

Läs mer

Begravningslagen och övriga bestämmelser gällande begravningsväsendet

Begravningslagen och övriga bestämmelser gällande begravningsväsendet 15.8.2003 Nr 20/2003 1 (6) BEGRAVNINGSLAG Begravningslagen och övriga bestämmelser gällande begravningsväsendet Begravningslagen med vissa ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser träder i kraft 1.1.2004.

Läs mer

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ /DQGVNDSVODJ RP3RVWHQSncODQG 1U 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU 1 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ Posten på Åland, nedan kallad Posten, är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Posten avgör de ärenden

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Lindesbergs församling består av tätorten Lindesberg och Vedevåg, och där tillhörande jordbruksoch skogsområden.

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 6/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 6/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 6/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 172, textläsning ur 1 Kor. 12 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 91 Konstaterades att sammanträdet

Läs mer

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9 Ungdomsnämnden 9 28.01.2015 Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015 Ungdomsnämnden 9 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017. Enligt 65 i

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

1.1. VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN. Väsentliga förändringar och händelser i församlingsarbetet

1.1. VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN. Väsentliga förändringar och händelser i församlingsarbetet 1. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 1.1. VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN 1.1.1. ALLMÄN ÖVERSIKT Väsentliga förändringar och händelser i församlingsarbetet Lemland-Lumparlands församling gick

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Ås kyrkogård på södra Öland En gemensam hållning gemensam pastoral Hur vi möter människor i samband med de kyrkliga handlingarna blir allt mer betydelsefullt.

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

1 kap. Allmänt. 1) församling(en) de församlingar som enligt grundstadgan hör till Helsingfors kyrkliga samfällighet

1 kap. Allmänt. 1) församling(en) de församlingar som enligt grundstadgan hör till Helsingfors kyrkliga samfällighet HELSINGFORS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET REGLEMENTE FÖR GEMENSAMMA KYRKORÅDET Godkänd i gemensamma kyrkofullmäktige den 25.4.2002 (ändrad 11.12.2003/dk 5.2.2004, 4.11.2004/dk 12.1.2005 och 14.10.2010/15.12.2010

Läs mer

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN PRESSMEDDELANDE: 24.3.2014 Till pressen Får publiceras kl. 10:00 PRESSMEDDELANDE: SJUNDEÅ KOMMUNS BOKSLUT 2013 Allmänt Räkenskapsperiodens resultat i Sjundeå för år 2013 visar ett överskott på 504 708,35

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Vårt Hallstahammar är. inte till salu!!!

Vårt Hallstahammar är. inte till salu!!! Vårt Hallstahammar är inte till salu!!! Vänsterpartiets dagord Förskola-skola-fritids Det måste bli mindre barngrupper inom förskolan och fritids. Det kan bara ske med fler tillräckligt stora lokaler och

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

27 Beviljande av projektanslag för år 2014 för mission och internationell

27 Beviljande av projektanslag för år 2014 för mission och internationell 64/2014 27 Beviljande av projektanslag för år 2014 för mission och internationell diakoni Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar gemensamma kyrkorådets beslut för kännedom. för kännedom Behandling

Läs mer

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkoråd Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Bollmoradalens församlingscentrum, sammanträdesrummet. onsdagen den 29 januari 2014, kl 18.00 19.10 Iréne Pierazzi,

Läs mer

1. Öppen och fördomsfri kyrka

1. Öppen och fördomsfri kyrka Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK är ett nätverk som samlar liberaler engagerade i Svenska kyrkan. Vi m öjliggör för alla liberaler oavsett partipolitisk tillhörighet att vara förtroendevalda i Svenska

Läs mer

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde Kyrknytt Delad gemenskap Svenska kyrkan är en av de äldsta för att inte säga den äldsta gemenskapen i vårt samhälle. I Kyrkoordningen uttrycks det som är vårt huvudsyfte: fira gudstjänst, bedriva undervisning

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 -

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 - Begravningspastoral för Kropps pastorat - 1 - - 2 - Begravningsgudstjänsten Begravningens sammanhang kan sträcka sig under mycket långt tid. Från en allvarlig sjukdom till sorgetiden efter begravningsgudstjänsten,

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

B E G R A V N I N G. Råd och hjälp till anhöriga PEDERSÖRENEJDENS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

B E G R A V N I N G. Råd och hjälp till anhöriga PEDERSÖRENEJDENS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET B E G R A V N I N G Råd och hjälp till anhöriga PEDERSÖRENEJDENS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET När en anhörig har dött När en anhörig har dött kan det kännas som om livet stannar upp. Samtidigt finns det många

Läs mer

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år Studera anvisningarna för hur blanketten ska fyllas i på sidorna 8-9 och villkoren på sidan 7 i ansökningsblanketten innan

Läs mer

TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA. Yhteinen kirkkovaltuusto 11.12.2014

TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA. Yhteinen kirkkovaltuusto 11.12.2014 Pietarsaarenseudun 0 seurakuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Yhteinen kirkkovaltuusto 11.12.2014 1 JOHDANTO Jokaista varainhoitovuotta varten on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande PROTOKOLL 120213 FÖRSAMLINGSRÅDET 13.2.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON,

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Mot slutet av sitt jordiska liv, sade Jesus till sina lärjungar: Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå fördenskull ut, och gör alla folk

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Jakobstad/Pietarsaari

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Jakobstad/Pietarsaari EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 Tid/aika: Må/Ma 8.12.2014 kl./klo 11.00 Plats/Paikka: Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Närvarande/Läsnä: Peter Boström, ordf./pj. Carola

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Matias Mäkynen och Christel Lax. Gemensamma kyrkofullmäktiges protokoll 1/29.1.2013.

Till protokolljusterare valdes Matias Mäkynen och Christel Lax. Gemensamma kyrkofullmäktiges protokoll 1/29.1.2013. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 21.3.2013 klo 16.30 Sivu 1 44 Sammanträdet öppnas och beslutförhet konstateras Gemensamma kyrkorådets viceordförande Erik Sjöberg öppnade mötet och fungerade som mötets ordförande.

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet Genom detta kollektivavtal verkställs de centrala arbetsmarknadsorganisationerna

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2013-11-18 1 (6) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Åkersberga Kyrkliga Centrum 18 november kl.19.30-20.20 Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Då en anhörig gått bort. Anvisningar för begravningar

Då en anhörig gått bort. Anvisningar för begravningar Då en anhörig gått bort Anvisningar för begravningar Innehållsförteckning Då en anhörig gått bort................ 1 Begravningsarrangemangen............. 4 Begravningsplatser och begravningssätt.......5

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.1.2012 klo 16.30 Sivu 1 Sammanträdet inleddes med ett besök i de planerade diakonilokalerna i Hallipatruuna Oy:s byggnad på Magasinsgatan 12. Fastighetschef Mikko Päällysaho

Läs mer

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Bilaga Idr nr 2/14.12.2005 93 Bilaga Idr nr 2/19.12.2007 108 Bilaga Idr nr 8/10.12.2009 104 BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Godkänt i idrottsnämnden 14.12.2005 93 Ändrad 19.12.2007

Läs mer

S:t Johannes Döparens Katolska. Församling i Landskrona

S:t Johannes Döparens Katolska. Församling i Landskrona S:t Johannes Döparens Katolska Församling i Landskrona Verksamhetsberättelse 2014 DAGORDNING: Mötet öppnande - kyrkoherde. Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare. Gemensamma pastoral- och

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011

Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011 Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011 Tid Tisdagen den 24 maj 2011 kl. 19 Plats Mikaelsalens kafé, Västra Kyrkogatan 15 Närvarande Kankkonen, Peter - ordförande Ahola, Ann-Charlotte Björkgren,

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Innehållsförteckning Förord 3 1. Kyrkorna tillsammans på universitet och högskola 5 2. Vision

Läs mer

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt 1 Innehåll Den lokala Saltföreningen... s 3 För Saltföreningen ekonomiska förvaltning gäller följande... s 4 Arbetsgivaransvar... s 5 Kollekter...

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

fyrk.luckan.fi - sökmotor speciellt för fonder med finlandssvensk inriktning saatiopalvelu.fi - sökmotor speciellt för fonder med finsk inriktning

fyrk.luckan.fi - sökmotor speciellt för fonder med finlandssvensk inriktning saatiopalvelu.fi - sökmotor speciellt för fonder med finsk inriktning 1 ANSÖKNINGS och IDÈKLINIK - FOND INFO Beroende på din idé, ditt projekt och dess inriktning finns det många fonder att ansöka om bidrag från. Följande aspekter avgör långt om din ansökan passar in i fondens

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Omvärldsanalys sid 2 Gudstjänst sid 3 Undervisning sid 4 Mission sid 4 Diakoni sid 5 Slutord sid 6 Omvärldsbeskrivning historik och omvärld Oscars

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 6/2006 06.2.2006

KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 6/2006 06.2.2006 KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 6/2006 06.2.2006 Innehåll: 1. EU:s tröskelvärden 1.1.2006 och annat om offentlig upphandling 2. Intern ränta 31.12.2005 3. Fördelningen av samfundsskatten och kyrkoskatten år

Läs mer

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Pastor & diakon Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Inledning Syftet med detta dokument är att visa vilka kriterier Svenska Missionskyrkans antagningsnämnd har för att

Läs mer

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Foton i broschyren är tagna av: Kerstin Andersson, Owe Backland och Christer Arneson. Broschyren ges ut av: Kyrkogårdsnämnden i Löddebygdens

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING IFYLLNADSANVISNING 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING Musikläroanstalter och andra läroanstalter som ordnar konstundervisning På blanketten ges uppgifter

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom 744/2015 53 Direktiv för placeringsverksamheten Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom Beslut Antecknades för kännedom. Beslutshistoria

Läs mer

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård Propositioner till distriktsårsmötet 14-15 april 2012 Flämslätt stifts- och kursgård Proposition 2012:1 Verksamhets- och budgetmål för 2013 MED DOPET SOM GRUND Vi vill med Kristus i centrum och dopet som

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Linköpings Berga församling FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Godkänd av Linköpings Berga kyrkoråd och kyrkoherde Anders Arin 2006-12-06 DISPOSITION OCH STRUKTUR

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 310, textläsning ur Joh 15:15-16 och bönen Fader Vår. Val av lekmannaombud till kyrkomötet/lekmannamedlemmar till stiftsfullmäktige

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer