Almedalsveckan % -8 % Din guide till kunskap under Almedalsveckan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Almedalsveckan 2009 -4 % -8 % Din guide till kunskap under Almedalsveckan"

Transkript

1 BNP-tillväxten Almedalsveckan 2009 Sveriges energianvändning Fördelad på energibärare, år 2007 Fjärrvärme, 12 % El, 33 % Källa: Energimyndigheten Biobränsle, torv, avfall, 17 % Oljeprodukter, 32 % Arbetslösheten i olika åldersgrupper Maj % 25 % 20 % Gas, 2 % Kol och koks, 4 % En tredjedel av all energi vi använder i Sverige idag utgörs av el. 95 procent av elen produceras med kärnkraft och vattenkraft. 15 % 10 % Källa: SCB, AKU 5 % 30, år år 8,9 5,1 5,1 4, år år år 8 % 4 % 0 % -4 % -8 % 2006 Volym, %-förändring 12 mån Kartan visar förekomsten av förmögenhetsskatt bland EU-länderna. Endast Frankrike har denna typ av beskattning idag. Årtalen anger när skatten avskaffades i de olika länderna ,6 % kvartal 1, Källa: SCB Din guide till kunskap under Almedalsveckan I denna skrift finner du fakta och statistik om några av alla de ämnen som diskuteras under Almedalsveckan. Självfallet berörs det rådande ekonomiska läget, bland annat med statistik om BNP-tillväxten, industriproduktionen och varsel. Andra heta ämnen som tas upp är ungdomsarbetslösheten och energifrågan. Vi hoppas att du finner läsningen inspirerande och att du får en givande vecka i Visby. Du är också hjärtligt välkommen att kontakta oss på plats i Visby. Vi finns på Wisby Strand Congress. Väl mött! Alexandra Stråberg VD, Ekonomifakta Innehåll Det ekonomiska läget... 3 Försiktiga hushåll... 3 Kraschlandningen Budgetstimulanser... 4 Goda år att vänta?... 4 Ungdomsarbetslösheten... 5 Långt över EU-snittet... 5 Sverige - ett ovanligt EU-land... 6 Ungas ingångslöner... 6 Skatter ,4 procent i skatt... 7 Energi och klimat...8 Så produceras elen... 8 Minskade koldioxidutsläpp... 9 EKONOMIFAKTA FÖRMEDLAR FAKTA OM SVERIGES EKONOMI

2 EKONOMIFAKTA FÖRMEDLAR FAKTA OM SVERIGES EKONOMI

3 Det ekonomiska läget Fredrik Larsson Energi, skatter, makroanalys Det var inte särskilt länge sedan vi talade om superkonjunkturen, högkonjunkturen som aldrig skulle ta slut. Så sent som andra kvartalet 2008 var BNP-tillväxten uppe i tre procent. Vad som hände sedan känner vi alla till. Finanskrisen som bröt ut under andra halvan av 2008 fungerade som en katalysator och förstärkte den nedgång vi redan hade börjat känna av. I och med kreditfrossan blev händelseförloppet oerhört dramatiskt. Först märktes det inom tillverkningsindustrin; orderingången upphörde nästan helt i vissa branscher. Anpassningen blev av nödvändighet hård och märktes inte minst i ett stort antal ökade varsel. Försiktiga hushåll I nuläget befinner vi oss i en situation där efterfrågan i ekonomin är väldigt låg. Förutom att många exportmarknader gått starkt tillbaka, är även den inhemska konsumtionsviljan svag. Till viss del beror detta på den ökande arbetslösheten och därav minskade inkomster för hushållen. Men viktigare är nog ändå själva oron för arbetslöshet. Denna oro gör nämligen att hushållen håller extremt hårt i slantarna och detta återspeglas tydligt i utvecklingen av sparkvoten. För bara ett par år sedan var spar-kvoten, som visar hur högt sparandet är bland hushållen, nere 1-2 procent. Nu är den uppe i 6 procent och väntas stiga ytterligare. BNP-tillväxten Volym, %-förändring 12 mån 8 % 4 % 0 % -4 % -8 % ,6 % kvartal 1, Källa: SCB Kraschlandningen 2008 Tittar man på antalet varslade (röd linje) syns lågkonjunkturens dramatiska start i mitten på 2008 tydligt. Orsaken till varslena återspeglas i orderingåenden (blå linje), som rasade under andra halvan av Utvecklingen inom industrin, Antal varslade Orderingång Det var alltså ganska precis ett år sedan som lågkonjunkturen fick rejält fäste i Sverige. I vanliga fall brukar man säga att lågkonjunkturer varar just ett år eller, vid djupare kriser, kanske 18 månader. Att vi ska vara ur denna lågkonjunktur redan vid årsskiftet är dock inte troligt Istället kommer den låga tillväxten och växande arbetslösheten förmodligen att hålla i sig under hela jan 2007 jan 2008 jan 2009 Källa: SCB - 3 -

4 Det ekonomiska läget Fredrik Larsson Energi, skatter, makroanalys Budgetstimulanser Det kan tyckas paradoxalt att regeringar världen över nu skuldsätter sig i så hög grad. Det var ju just en ohållbar skuldsättning bland privatpersoner och vissa finansiella bolag som var den bakomliggande kraften till den djupa nedgång vi nu befinner oss i. Men i och med att hushållen nu sparar så mycket och efterfrågan är så låg, måste något ske. Det naturliga är att stater underbalanserar sina budgetar (det vill säga lånar) för att på så sätt stimulera ekonomin. Sverige. Som synes har USA valt att öka den offentliga skuldsättningen betydligt mer än Sverige under dessa år. Budgetunderskott som andel av BNP Prognoser för USA och Sverige 15 % 12 % 13,1 Det är dock svårt att avgöra hur mycket det är rimligt att öka den offentliga skuldsättningen i en kris som denna. Är regeringar för försiktiga kan återhämtningen dröja onödigt länge, men om de drar på för hårt kan å andra sidan priset bli högt för framtida generationer. För statens lån måste, precis som alla andra lån, förr eller senare betalas. Diagrammet till höger visar de förväntade budgetunderskotten för i år och 2010, i USA respektive 9 % 6 % 3 % 9,6 3,8 2, USA Sverige Källor: Finansdepartementet, Congressional Budget Office Goda år att vänta? Det är dock viktigt att komma ihåg att kriser går över och att de brukar föra med sig goda år av tillväxt i deras kölvatten. Så har det blivit efter Sveriges tidigare bankkriser. Det handlar i grunden om att ekonomin och näringslivet måste ställa om sig till nya förutsättningar och en förändrad konkurrenssituation. Ett ökat nyföretagande skulle stödja denna omvandlingsprocess, liksom en väl fungerande arbetsmarknad där folk både har möjligheter och viljan att byta jobb oftare. Sveriges BNP, Miljarder kronor, fasta priser () Är Sverige framgångsrikt i dessa uppgifter kan vi säkert om ett par år se tillbaka på denna kris som bara ännu ett litet hack i vår stadigt växande BNP-kurva Källa: SCB - 4 -

5 Ungdomsarbetslösheten Alexandra Stråberg Arbetsmarknad, offentlig ekonomi I maj uppgick ungdomsarbetslösheten i Sverige till 30,0 procent. I antal räknat rör det sig om arbetslösa ungdomar i åldern år. Detta är givetvis en mycket hög siffra. Faktum är att 44 procent av samtliga arbetslösa i Sverige, alltså nästan varannan, är under 25 år idag. arbetslösheten till 25,1 procent (andra kvartalet 2008). Höga ingångslöner, brister i utbildningssystemet och en stel arbetsrätt nämns ofta som orsaker bakom problemet. Arbetslösheten i olika åldersgrupper Maj 2009 För de äldre på arbetsmarknaden ligger dock arbetslösheten på helt andra nivåer. Lägst är den i gruppen år. Där uppgår arbetslösheten till 4,7 procent. 30 % 25 % 20 % 15 % 30,0 Ungdomsarbetslösheten har uppmärksammats mycket i media på senare tid. Anledningen till det är förstås att den stigit kraftigt. Men egentligen har 10 % 5 % 8,9 5,1 5,1 4,7 detta länge varit ett problem för Sverige. Även mitt under brinnande högkonjunktur uppgick ungdoms år år år år år Källa: SCB, AKU Land Dec Spanien 30,5 % 2 Italien 22,4 % 3 Grekland 22,3 % 4 Sverige 22,3 % 5 Lettland 21,1 % 6 Slovakien 21,0 % 7 Ungern 20,5 % 8 Frankrike 20,3 % 9 Irland 19,0 % 10 Estland 18,3 % 11 Litauen 18,1 % 12 Polen 18,1 % 13 Portugal 18,1 % 14 Rumänien 18,0 % 15 Luxemburg 17,8 % 16 Belgien 17,4 % 17 Finland 17,2 % 18 Storbritannien 16,7 % 19 Bulgarien 13,2 % 20 Malta 11,9 % 21 Tjeckien 11,4 % 22 Cypern 10,8 % 23 Tyskland 9,8 % 24 Slovenien 9,6 % 25 Österrike 9,4 % 26 Danmark 8,5 % 27 Nederländerna 5,4 % Källa: Eurostat (Harmoniserad arbetslöshet, år) Långt över EU-snittet I tabellen till vänster redovisas ungdomsarbetslösheten för december Detta är den senaste månaden som det finns jämförbara siffror för samtliga EU-länder. Som framgår var ungdomsarbetslösheten vid denna tidpunkt endast högre i Spanien, Italien och Grekland. Att Sverige ligger så högt upp är ingen tillfällighet. Resultatet blir liknande oavsett vilken månad man jämför. över 21 % 18,1-21 % 11,9-18 % 0-11,8 % - 5 -

6 Ungdomsarbetslösheten Alexandra Stråberg Arbetsmarknad, offentlig ekonomi Sverige ett ovanligt EU-land Sveriges arbetslöshet är relativt låg om man jämför med EU-snittet. Tittar man däremot på ungdomsarbetslösheten ligger Sverige istället långt över genomsnittet. Detta gör Sverige till ett ovanligt EU-land, dock inte i någon positiv mening. Ungdomsarbetslöshet (15-24 år) relativt arbetslöshet för åringar Arbetslösheten bland ungdomar i Sverige är nästan 5 gånger så hög som den bland övriga arbetslösa. Detta resultat får man om man studerar kvoten mellan ungdomsarbetslöshet och arbetslösheten för de mellan Snittet inom EU-27 ligger på hälften. 2 1 Sverige Storbritannien Italien Finland Danmark Frankrike EU-27 Nederländerna Tyskland Källa: Eurostat Ungas ingångslöner I debatten nämns som sagt ett antal möjliga faktorer till Sveriges höga ungdomsarbetslöshet: stelbent arbetsrätt, en alltför teoretisk yrkesutbildning med få kontakter med arbetslivet och höga ingångslöner. Genomsnittslöner Avser fast anställda % +21 % Ingångslönerna för ungdomar har ökat mer än lönerna totalt sedan Ungas löner har stigit med i snitt cirka 30 procent medan övriga på arbetsmarknaden har fått löneökningar på 21 procent. Detta är en effekt av de stora höjningarna av lägstalönerna från avtalen Idag ligger ungdomslönerna nära medellönerna inom avtalsområdet. Detta betyder i sin tur att personer med liten eller ingen arbetslivserfarenhet, och därmed låg produktivitet, får en nästan lika hög lön som en person med högre produktivitet. Unga blir därmed relativt dyra för arbetsgivaren. Frågan för arbetsgivaren blir uppenbar: varför anställa någon ung och oerfaren om kostnaden bara är obetydligt lägre än för en person med lång erfarenhet? Genomsnittslön Unga, under 23 år Genomsnittslön Samtliga åldersgrupper Källa: Svenskt Näringsliv Sedan 2004 har ungdomslönerna ökat med 30 procent, medan lönerna för samtliga anställda ökat med 21 procent. Detta gör att skillnaderna i lön idag är små mellan unga och övriga anställda

7 Skatter Fredrik Larsson Energi, skatter, makroanalys Arbetskraft och kapital är två livsviktiga bränslen i en ekonomi. Utan endera av dem stannar produktionen. För att produktionens hjul ska rulla snabb är det viktigt att få till rätt bränsleblandning rätt mix av arbete och kapital. Det kräver att bränslena prissätts rätt och här spelar skatterna en avgörande roll. närmare på skatten på kapital. En åtgärd som genomfördes 2007 på detta område var avskaffandet av förmögenhetsskatten. Därmed lämnades Frankrike ensamt om att ha en förmögenhetsskatt inom EU och lönsamheten att ha kapital placerat i Sverige förbättrades. Under de senaste tre åren har skatten på arbetskraft sänkts. Mest märks det genom införandet av jobbskatteavdraget, men även andra åtgärder som höjd brytpunkt för statlig skatt och sänkt arbetsgivaravgift (från 32,4 till 31,4 procent) har spelat in. Dessa sänkningar har gjort att Sverige kommit närmare genomsnitten för skatt på arbete inom OECD och EU. Medan arbetskraften är relativt stationär är kapitalet väldigt lättrörligt. Om villkoren inte är bra förläggs investeringar till utlandet, istället för att stanna i landet. Det är därför särskilt intressant att titta Kartan visar förekomsten av förmögenhetsskatt bland EU-länderna. Endast Frankrike har denna typ av beskattning idag. Årtalen anger när skatten avskaffades i de olika länderna. 48,4 procent i skatt En annan aspekt av kapitalbeskattningen är hur vinstgivande investeringar i bolag beskattas. Denna beskattning sker i två steg: först i bolaget, sedan hos aktieägaren. I bolaget beskattas vinsten från investeringar till 26,3 procent (bolagsskatten). Det som blir kvar skattas sedan i normalfallet med 30 procent hos aktieägaren (utdelningsskatten). Totalt gör denna beskattning i två led att 48,4 procent av vinsten går bort i skatt. I en jämförelse med övriga 26 EU-länder placerar detta Sverige på plats 25. Endast Danmark och Belgien har hårdare kapitalbeskattning Vinst - Bolagsskatt - Utdelningsskatt kronor kronor kronor Kvar till ägaren efter skatter I exemplet visas hur kapitalavkastning beskattas i normalfallet i Sverige. Exemplet utgår från en vinst på kronor

8 Energi och klimat Fredrik Larsson Energi, skatter, makroanalys En avgörande fråga för Sverige och hela Europa är hur vi ska lösa vår elförsörjning i framtiden. Olika länder har olika naturliga förutsättningar, men utmaningen är densamma: minska koldioxidutsläppen. I Sverige sätter vi ofta likhetstecken mellan el och miljövänlig energi, men detta är inte alls någon självklarhet i andra EU-länder. Laddar du din mobiltelefon i Grekland eller Irland gör du det med el som till 90 procent är producerad ur fossila bränslen som brunkol och olja. Ser man till vår granne Danmark, som satsat mer än något annat EU-land på vindkraft, är likväl över 70 procent av elen producerad med fossila bränslen, och listan kan göras längre, mycket längre. Faktum är att mer än hälften (55 procent) av all el som produceras i EU är genererad av fossila bränslen. I detta sammanhang framstår Sverige i det närmaste som unikt bland EU-länderna. Endast 2 procent av vår el produceras med fossila bränslen. Näst bäst är Frankrike följt av Litauen. Gemensamt för dessa länder är att de har en stor andel kärnkraft i sin produktion. I Litauen kommer dock kärnkraften snart att försvinna då den sista reaktorn i kärnkraftverket i Ignalina planeras att stängas under Fossila bränslen i elproduktionen Andel av total elproduktion Land år Cypern 100 % 2 Malta 100 % 3 Estland 99 % 4 Polen 96 % 5 Grekland 91 % 6 Irland 89 % 7 Nederländerna 87 % 8 Italien 82 % 9 Storbritannien 78 % 10 Luxemburg 73 % 11 Danmark 71 % 12 Tjeckien 65 % 13 Portugal 62 % 14 Tyskland 61 % 15 Spanien 61 % 16 Rumänien 61 % 17 Ungern 58 % 18 Bulgarien 57 % 19 Finland 40 % 20 Belgien 39 % 21 Lettland 39 % 22 Slovenien 38 % 23 Österrike 30 % 24 Slovakien 26 % 25 Litauen 19 % 26 Frankrike 10 % 27 Sverige 2 % Källa: Eurostat samt beräkningar av Ekonomifakta Så produceras elen i Sverige och EU Uppdelat på typ av energikälla, andel av total produktion Sverige EU Fossila bränslen 2,1 % 55,0 % Förnyelsebara energikällor 53,3 % 17,0 % Sverige EU Kärnkraft 44,3 % 27,8 % Totalt* 100 % 100 % Källa: Eurostat samt beräkningar av Ekonomifakta * I totalen ingår också en restpost som inte gått att definiera i de tre övriga kategorierna. Restposten uppgår till 0,3 respektive 0,2 procent

9 Energi och klimat Fredrik Larsson Energi, skatter, makroanalys Minskade koldioxidutsläpp Det finns stora möjligheter att effektivisera elanvändningen, men samtidigt kan nya användningsområden för el tillkomma i framtiden. Ett exempel på detta är när fordonsproduktionen ställer om från förbränningsmoterer till elmotorer. stadigt ökade koldioxidutsläpp år efter år. Sedan skedde ett trendbrott och under de senaste 40 åren har de svenska koldioxidutsläppen istället minskats kraftigt. Det rör sig i storleksordningen om minskningar på över 40 procent. Att rakt av bara minska elproduktionen i EU är därför inget bra alternativ. Som det ser ut idag innebär en sådan strategi att EU bara gör sig mer beroende av ytterligare energiimport. Närmast till hands ligger den ryska naturgasen, som även den är ett fossilt bränsle som bidrar till växthuseffekten. Utmaningen ligger snarare i att byta ut fossila bränslen mot icke fossila alternativ. Detta skedde i Sverige under och 1980-talen då oljeberoendet minskades drastiskt och vattenkraften tillsammans med den nyligen utbyggda kärnkraften kom att dominera den svenska elproduktionen. Trendbrottet i de svenska koldioxidutsläppen syns tydligt i diagrammet nedan. Ända tills i början på 1970-talet föjde Sverige den globala trenden, med Sveriges energianvändning Fördelad på energibärare, år 2007 Fjärrvärme, 12 % El, 33 % Källa: Energimyndigheten Biobränsle, torv, avfall, 17 % Oljeprodukter, 32 % Gas, 2 % Kol och koks, 4 % En tredjedel av all energi vi använder i Sverige idag utgörs av el. 90 procent av elen produceras med kärnkraft och vattenkraft. Utsläpp av koldioxid Index, år 1900=100 Källa: Carbon Dioxide Information Analysis Center Globalt Sverige 1990 Diagrammet visar indexerade serier över koldioxidutsläppen i världen och globalt. Att den är indexerad betyder att den visar ökningstakten, inte nivå på utsläppen

10 Ekonomifakta.se ger dig kunskap om hur samhällsekonomin fungerar. Med över 200 variabler i vår faktabank och för-klarande texter till all statistik erbjuder vi ett unikt verktyg för faktasökning. All statistik kommer från välkända statistikproducenter som SCB, OECD och Eurostat och allt finns tillgängligt helt utan kostnad för dig! EKONOMIFAKTA FÖRMEDLAR FAKTA OM SVERIGES EKONOMI

Almedalsveckan 2010. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2010

Almedalsveckan 2010. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2010 Almedalsveckan 2010 Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2010 Innehåll: Hur går det med jobben? 2 Ungdomsarbetslösheten 4 Företag inom välfärdssektorn 5 Europas skuldkris 6 EKONOMI FÖRMEDLAR

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den?

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? JANUARI 2015 Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? LARS-JOHAN BLOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER Infrastrukturskulden Sverige har en infrastrukturskuld på 300 Mdr kr. Hälften eller 150 Mdr kr är relaterat

Läs mer

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Anna Kinberg Batra Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Viktigast för ett ökat sparande - Stabila offentliga finanser - Stabilt finansiellt system - Fler i arbete - Mer pengar

Läs mer

OKTOBER 2015. Konkurrenskraft för välstånd och jobb

OKTOBER 2015. Konkurrenskraft för välstånd och jobb OKTOBER 2015 Konkurrenskraft för välstånd och jobb Redaktör: Edel Karlsson Håål Författare: Jimmy Boumediene, Bo Ekegren, Susanne Spector Förord Denna skrift beskriver kortfattat några utgångspunkter och

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013

Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013 Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013 Statssekreterare Hans Lindblad Det ekonomiska läget Fortsatt bekymmersamt läge i Europa ECB tillför likviditet Frånvaro av tydliga långsiktiga lösningar

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Mats Kinnwall Chefekonom Industriarbetsgivarna Global konjunktur Hackandet fortsätter efter finanskrisen USA & Eurozonen Svag återhämtning i historiskt perspektiv

Läs mer

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Sverige - en liten öppen ekonomi i en osäker omvärld Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Europeiskt pensionärsindex Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Innehåll: Inledning... 2 Förväntad levnadsålder... 3 Dåliga levnadsförhållanden... 4 Fysiska behov... 5 Hälsoproblem på grund av otillräcklig

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Skattebetalarnas beräkningar visar att den positiva effekten på arbetsmarknaden

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden

Utmaningar på arbetsmarknaden Utmaningar på arbetsmarknaden Finansminister Anders Borg 4 juli 2012 Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Den svenska industrins konkurrenskraft

Den svenska industrins konkurrenskraft Den svenska industrins konkurrenskraft Augusti 2015 Under den senaste dryga 15-årsperioden ha arbetskraftskostnaderna i den svenska industrin ökat mer än genomsnittet för konkurrentländerna. Skillnaden

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Budgetöverskott i Sverige men budgetkris i vår omvärld Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Finansiellt sparande, procent av BNP 2009 2010 2011 Belgien -6,0-4,2-3,9 Frankrike -7,5-7,0-5,8 Grekland

Läs mer

Löner och arbetskraftskostnader i Sveriges konkurrentländer

Löner och arbetskraftskostnader i Sveriges konkurrentländer 1 Löner och arbetskraftskostnader i Sveriges konkurrentländer Av Bo Enegren Maj 2013 Tysk arbetsmarknad tillbaka efter finanskrisen Arbetsmarknaden i Tyskland fortsätter att hålla emot väl och under 2012

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011 Konsumentprisindex Januari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Finansmarknadsminister Peter Norman Statskontorets förvaltningspolitiska dag 9 april 2014 Internationell återhämtning - men nedåtrisker

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011 Konsumentprisindex Februari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning %LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL om näringslivets syn på energiforskning 7U\JJWLOOJnQJWLOOHQHUJLPHGOLWHQNOLPDWSnYHUNDQWLOO NRQNXUUHQVNUDIWLJDSULVHUJHUElWWUHWLOOYl[WL6YHULJH Den svenska energi- och klimatpolitiken

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi EU:s paket en enorm utmaning Klara klimatmålen Klara förnybarhetsmålen

Läs mer

Svensk finanspolitik 2013

Svensk finanspolitik 2013 Svensk finanspolitik 2013 Finanspolitiska rådets rapport Pressträff 15 maj, 2013 Rådets uppgift Rådets uppgift är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och i den ekonomiska politik

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 2011 1 Förord Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Aktiespararna, grundades 1966 i syfte att verka för en internationellt konkurrenskraftig kapitalbeskattning

Läs mer

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader Sammanfattning De senaste årtiondena har befolkningens hälsa i de europeiska länderna förbättrats avsevärt. Sedan 1980 har den förväntade livslängden vid födseln ökat med sex år samtidigt som den förtida

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa:

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa: Dom sa: Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Men dom glömde pensionärerna! Detta är en affisch från Socialdemokraterna Med moderat politik skulle du ha tusen kronor

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

S y s t e m b o l a g e t R e s a n d e i n f ö r s e l S m u g g l i n g H e m t i l l v e r k n i n g

S y s t e m b o l a g e t R e s a n d e i n f ö r s e l S m u g g l i n g H e m t i l l v e r k n i n g Nuläget för alkoholkonsumtion och skador Narkotikaanvändning och narkotikaskador 19 april 1 Upplägg 1. Hur har alkoholkonsumtionen förändrats och hur ser det ut i ett Europeiskt perspektiv?. Alkoholskadeutvecklingen

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Tredje barnet en ny trend? Lotta Persson Prognosinstitutet Lotta.Persson@scb.se

Tredje barnet en ny trend? Lotta Persson Prognosinstitutet Lotta.Persson@scb.se Tredje barnet en ny trend? Lotta Persson Prognosinstitutet Lotta.Persson@scb.se Fruktsamhetsutvecklingen 1970-2010 Antal barn per kvinna 2,5 2,0 2,14 1,98 1,5 1,0 1,51 0,5 0,0 1970 1975 1980 1985 1990

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014 Vice riksbankschef Martin Flodén Översikt Makrotillsyn: ett nytt policyområde växer fram Är penningpolitiken ett lämpligt verktyg för makrotillsynen? Hur

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU

Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 27 FÖRORD Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

Fokus på Sveriges ekonomi

Fokus på Sveriges ekonomi Vi står för fakta. Åsikterna får du stå för själv. Ekonomifakta är en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. Näringslivets Ekonomifakta AB ägs av Svenskt Näringsliv och ska inspirera till

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar Faktablad TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar TCOs rapport jämför åtta länders statliga arbetslöshetsförsäkringar i olika inkomstnivåer. Tabellen nedan visar vilken ersättning olika

Läs mer

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga SVEKET - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga Inledning Samtliga oppositionspartier i Sveriges riksdag vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. Givet dagens opinionsläge finns det därför en uppenbar

Läs mer

Skapa jobb för unga människor. Tobias Lindfors, VD och grundare John Andersson, Affärsområdeschef Norge

Skapa jobb för unga människor. Tobias Lindfors, VD och grundare John Andersson, Affärsområdeschef Norge Skapa jobb för unga människor Tobias Lindfors, VD och grundare John Andersson, Affärsområdeschef Norge Från studentkorridoren till 7000 anställda - Från studentkorridoren till 7000 anställda - Från Luleå

Läs mer

Vilka är likheterna och skillnaderna mellan de nordiska EU-ekonomierna?

Vilka är likheterna och skillnaderna mellan de nordiska EU-ekonomierna? Vilka är likheterna och skillnaderna mellan de nordiska EU-ekonomierna? Erkki Liikanen Åland 27.6.27 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Penningpolitik De nordiska EU-länderna har olika penningpolitik

Läs mer

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014 AGENDA Ekonomiska läget Offentliga finanser Inför Harpsund Tre frågor 8ll finansministern POSITIVA

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU. Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011

Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU. Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011 Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011 Varför samordning på EU-nivå? 1. Externaliteter i förhållande till andra länder - kapitalförluster för långivare - behov

Läs mer

Kommande skatteförslag. Finansminister Magdalena Andersson Biträdande finansminister Per Bolund 27 mars 2015

Kommande skatteförslag. Finansminister Magdalena Andersson Biträdande finansminister Per Bolund 27 mars 2015 Kommande skatteförslag Finansminister Magdalena Andersson Biträdande finansminister Per Bolund 27 mars 2015 2 Betydande samhällsutmaningar för Sverige Prioritering Problem 1 Jobb ~400 000 arbetslösa Unga

Läs mer

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Webinarium 11 december 2014 Niclas Lindgren 070-318 92 31 Agenda elektroniska tjänster mm Bakgrund Var sker beskattning? Skattesatser? Vilka tjänster omfattas?

Läs mer

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB Bioenergiutveckling internationellt, nationellt och regionalt samt några aktuella regionala satsningar på bioenergi för värme och elproduktion. Hans Gulliksson Energi som en

Läs mer