TEATERFÖRENINGEN ARNLJOTSPELEN, TA FRÖSÖN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEATERFÖRENINGEN ARNLJOTSPELEN, TA FRÖSÖN"

Transkript

1 TEATERFÖRENINGEN ARNLJOTSPELEN, TA FRÖSÖN ÅRSMÖTESHANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET Lördagen den 25 oktober

2 Förslag till föredragningslista i enlighet med stadgarna: 6 Vid ordinarie och extra årsmöte, i tillämpliga delar, skall följande ärenden förekomma: 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare 3. Justering av röstlängd 4. Föredragning och godkännande av föredragningslistan 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 6. Fråga om årsmötet blivit behörigen kallat enligt kap. V 3, 2:o (utskick skall ha utgått senast 3 veckor före ordinarie årsmötet) 7. Styrelsens verksamhetsberättelse 8. Styrelsens ekonomiska berättelse 9. Revisorernas berättelse 10. Fråga om styrelsemedlemmarnas ansvarsfrihet 11. Förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår (Se s. 7) 12. Förslag till utgifts och inkomsts tat för kommande verksamhetsår ( ) 13. Propositioner från styrelsen 14. Motioner från medlemmar eller hedersledamöter (Kap. V 3, 3:o "Motion til årsmöte, undantaget förslag till val, skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet) 15. Val av styrelse för nästkommande verksamhetsår bestående av: Ordförande (varje år) Ledamot I (jämna år) Sekreterare (jämna år) Ledamot II (udda år) Kassör (udda år) Ledamot III (jämna år) Suppleant 1(varje år) Suppleant 2(varje år) Suppleant 3(varje år) Ledamot IV (udda år) Styrelsemedlemmar var mandat utgår är: Ordförande Mikael Anderson, Kassör Anders Olsson, Led. II Steven Isaksson, Ledamot IV Carina Lindström, Suppleanterna 1-3 Göran Andersson, Lena Bengtsson och Dick Engelin. 16. Val av "konstnärligt råd" om fem ledamöter enligt Kap. VI 10. Sittande konstnärligt råd är: Styr.repr. Lena Bengtss on, Aktör Gunnar Höglund, Aktör Sara Olofsson, Övr. Maud Henrik-Jonsson och Annelie Helgesson 17. Val av "PR-utskott" enligt beslut av föregående års årsmöte, sittande i PR-utskottet är: Cathrin Lindholm, sammankallande, Conny Lagé, Göran Andersson, Ulrika Sundin och Ulrika Hellby 18. Val av särskilda befattningshavare, vilkas uppgifter framgår av särskild instruktion fastställd av styrelsen. Avgående är: Kostymansvarige Ingegerd B yström, Rekvisitaansvarige Dick Engelin, Lägdsfogde 1 Per Nauman, Lägdsfogde 2 Jenny Engelin, Föreningsfotograf 1 Göran A ndersson, Föreningsfotograf 2 Conny Lagé, Visthusfru C arina Lindström, Köksansvarig Karin Hestner, Ljud- och musikansvarige 1 A ndreas Högström d:o 2 Per Nauman, IT-ansvarige Steven Isaksson, Chefredaktör AT Ulrika Hellby, Ordf. i his toriekommittén Henric Tungström samt Förenings gode/ kaplan Tommy Zackrisson

3 19. Val av två stycken föreningsrevisorer jämte suppleanter, vilka ej äga ingå i styrelsen. Nuvarande är: Göran Hestner och Rolf Östlund samt dessas suppleanter Ulf Moberg och Gunnar Höglund. 20. Val av representant i Peterson-Berger stiftelsens styrelse jämte ersättare för denne jämte PBstiftelsens mandatperiod. Sittande är hr ordf. Mikael Andersson m ed Gunnar Höglund som ersättare - val är inte aktuellt inför WPBSt stämma i vår. - Val av representant tillwilhelm Peterson-Berger Institutets styrelse (f.n. hr ordf) jämte delegat vid WPBI:s stämma instundande vår. (Förra året Henric Tungström) - Val av delegat till Östersunds kulturråds stämma (Förra året Kjell-Åke Sundin) 21. Val av valberedning bestående av en sammankallande och två ledamöter inför nästkommande ordinarie årsmöte, vilka ej äga ingå i styrelsen. Nuvarande valberedning (2000 års årsmöte fastställde principen att avgående styrelseledmöter väljes till valberedningen): Sammankallande Per Nauman, Peter Hedman och Andreas Högström. 22. Fastställande av stödmedlemsskapsavgift (F.n. 100 kr för ) 23. Val av hedersledamot (Kap. IV 4) (Skriftliga förslag jämte motivering insändes till styrelsen.) 24. Övriga frågor, som kan väckas vid årsmötet, om vars upptagande beslutas i varje enskilt fall. Övriga frågor anmäls till mötessekreteraren. Övriga frågor förekoma ej vid extra årsmöte. 25. Mötets avslutande följt av information

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Vhtber Styrelsen och årsmöten 1.1. Styrelsens sammansättning (O=omvalda, N=nyvalda) Ordförande Mikael Andersson (O) Ledamot I Kjell-Åke Sundin (O) till 2004 Sekreterare Peter Möller (O) Ledamot II Steven Isaksson (O) till 2003 Kassör Anders Olsson (O till 2003) Ledamot III Maria Stjernlöf (N) till 2004 Ledamot IV Carina Lindström (O) till 2003 Suppleant 1 Göran Andersson (O) Suppleant 2 Lena Bengtsson (O) Suppleant 3 Dick Helgesson (O) Revisor I Rolf Östlund (O) Revisorssuppleant 1 Ulf Moberg (O) Revisor II Göran Hestner (O) Revisorssuppleant 2 Gunnar Höglund (O) Valberedning under året: Sammankallande: Per Nauman (N) Ledamot: Peter Hedman (N) Ledamot: Andreas Högström (O) Representanter i Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsens styrelse: Mikael Andersson med suppl. Gunnar Höglund Representanter i Wilhelm Peterson-Berger Institutets styrelse: Hr ordförande Mikael Andersson (sekr.och kassör i WPBI) Ordf. i historiekommittén Henric Tungström deltog enligt styrelsens beslut i Föreningsarkivet i Jämtlands läns, FAJ, årsmöte och Hr led I Kjell-Åke Sundin invaldes som suppleant i FAJ:s styrelse. Hr led I Kjell-Åke Sundin representerade TA vid Östersunds kulturråds årsmöte vari hr ordf. nu är såväl sekreterare som kassör. Ordf. i historiekommittén Henric Tungström representerade föreningen vid Wilhelm Peterson-Berger Institutets årsmöte. Hr ordf. är även i WPBI såväl sekreterare som kassör. Hr ordf. och Gunnar Höglund representerade föreningen vid Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsens årsmöte Årsmötet års årsmöte med tillhörande blot genomfördes för fjärde gången på Fältjägarmässen I 5 lördagen den 26 oktober Ingen utsågs till hedersledamot Styrelsens arbete Styrelsen har under året sammanträtt vid 14 tillfällen, nämligen: I. Ti 26/ , Mark Twain bar&kitchen (middag) II. Ti 12/ , Fäbodstugan ATS-området III Ti 21/1-2003, Fäbodstugan, ATS-området IV Ti 18/2-2003, Fäbodstugan, ATS-området V. On 19/3-2003, Fäbodstugan ATS-området VI. On 16/4-2003, Skolhuset, ATS-puben VII. On 14/5-2003, Fäbodstugan, ATS-området VIII. Ti 10/6-2003, Arnljotlägden IX. Lö 12/7-2003, Arnljotlägden (Rolltillsättningsmötet) X. Sö 13/7-2003, Arnljotlägden XI. Lö 16/8-2003, Arnljotlägden XII. Ti 9/9-2003, Fäbodstugan, ATS-området XIII. On 8/ , Fäbodstugan, ATS-området XIV. Lö 25/ , Fältjägarmässen - 4 -

5 Vhtber 03 TA Årsmöteshandlingar Föreningens arkiv Visst arbete har under året gjorts med föreningens arkiv, bl.a. så har vår 16-mm film med PB från 1942 överförts till DVD och den har därefter medverkat i PB-utställningen på Jamtli under hösten. Kopiering av äldre protokoll pågår för att underlätta studiet av desamma. Det har visat sig vid en kontroll på minnesbanken att där finns ett antal Arnljot-bilder från föreställningar på lägden och även före Ekonomin under året Vi har haft god kontroll över flödena in och ut på postgirot och handkassan. Vid sidan av det har ordföranden disponerat en handkassa för löpande ärenden och haft en ställningsfullmakt från styrelsen för attestering av räkningar upp till 1000 kr. Fortlöpande har ekonomin redovisats vid styrelsemötena och räkningsbetalningar beslutats. Förutom en ordinarie manuell kassabok har även i år en elektronisk kassabok förts. Föreningen har i bidrag erhållit: Bidragsgivare: Jämtlands läns landsting kr kr kr kr Östersunds kommun kr kr kr kr Wilhelm Peterson-Berger stiftelsen kr kr 0 kr kr Summa: kr kr kr kr Wilhelm Peterson-Berger stiftelsen beslutade i år att sänka bidraget till föreningen med kr, skulden om kr från 2001 är fortsatt oreglerad.. Även detta år har vi haft välvilliga sponsorer med bl.a. livsmedel, papper m.m., även om ett större avbräck i förhållande till tidigare år har skett bl.a. mat till köket. Totalt torde värdet på övriga sponsorers fr.a. varor till föreningen återigen uppgå till ca kr. Föreningen är djupt tacksamma för detta. Wilhelm Peterson-Berger stiftelsen har i likhet med föregående år, för tredje året, beviljat ett underhållsanslag för fastigheten Arnljotlägden, som ju ägs av stiftelsen, på kr att nyttjas av föreningen såsom förvaltare utan fortlöpande konsultationer under tiden 1/1-31/ Detta underhållsanslag för Arnljotlägden ingår inte i föreningens ekonomi. Inkomsterna har bl.a. varit (se vidare kassaberättelsen): Biljettintäker: ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Kioskförsäljning: ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Stödmedl.avgifter: kr kr 3.900,00 kr 2.100,00 kr Jubileumskontot: 400,00 kr 850,00 kr 1.539,00 kr 400,00 kr Uthyrning av lägden: 500,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr Beträffande biljettintäkterna är att notera att föreningens egen förköpsförsäljning i år har nedgått. Ett stort tack Er alla och dessa utgjorde i år kr (2002: kr kr 2001: kr), vilket stämmer väl överens med antalet åskådare. Turistbyrån försålde biljetter för kr (2002: kr 2001: kr). Ingen försäljning ägde rum genom ÖP-shop och LT-city - en följd av att föreningen inte fick till stånd ett samarbete med Östersunds teaterförening i dess vårprogram. Birka folkhögskola besökte oss inte i år, däremot fick vi redan tidigt en beställning från Norsjöbuss om kr. Våra disponibla tillgångar: 30/ / / Postgirot: ,75 kr ,05 kr 76,450,12 kr Handkassan: 534,80 kr 3.814,50 kr 2.293,00 kr Summa: ,55 kr ,55 kr 78,743,12 kr - 5 -

6 Vhtber 03 Att märka är att i år har vi inte några interimsskulder eller interimsfordringar, vilket var fallet förra verksamhetsåret. För jämföreles skull ses nedan hur förhållandet var 2001 och 2002 och motsvarande läge i år: Summa disponibla tillgångar: ,55 kr ,55 kr 78,743,12 kr Avgår interimsskulder: 0,00 kr ,00 kr ,00 kr Tillkommer interimsfordr. 0,00 kr ,00 kr 0,00 kr Avgår långfristiga skulder: -50,000 kr ,00 kr ,00 kr Avgår jubileumskontot: ,00 kr ,00 kr ,00 kr Hamm & Nilsson ljudutr. 0,00 kr kr 0,00 kr Återstår: 5.708, ,55 kr 611,12 kr Ljudutrustningen från Hamm&Nilsson kom i själva verket att kosta ,00 kr - det visade sig att anledningen till förseningen var att räkningen sänts till förre ordföranden och blivit liggande. Jubileumskontot är en tillgång för jubiléet och dess ackumulerade summa över åren är nu alltså uppe i 3289 kr ( kr = 3289 kr). Under året har övervägts att öppna ett särskilt konto för jubiléet, men detta har fallit p.g.a. förvaltningskostnader och ränteläge hos banker Medlemskap i sammanslutningar I. Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsen II. Wilhelm Peterson-Berger Institutet III. Föreningsarkivet i Jämtlands län, FAJ IV. Östersunds kulturråd, ÖKR 1.7. Samarbete I år har föreningen samverkat med bl.a. Krokoms kulturskola som framförde Romeo och Julia på Arnljotlägden samt med Livkompaniet vid I 5 som genomförde Soldaterinran på lägden. Tråkigt nog har ingen samverkan ägt rum med Östersunds teaterförening Utskott Förutom KR har föreningen i år haft ett PR-utskott. (Se nedan) 2. Medlemmar Nedan redovisas antalet medlemmar per den 30/9 respektive år: Totalt: Varav stödm Hedersmedl Antalet avförda medlemmar 2003: 25. Under verksamhetsåret avled hedersmedlemmen Viola Johansson, för vilken hölls en tyst minut vid I. styrelsemötet 26/ Särskilda befattningshavare 3.1. Befattningshavarna Kostymansvarig: Rekvisitaansvarig: Lägdsfogdar: Visthusfru: Föreningsfotograf: Köksansvarig: IT-ansvarig: Ingegerd Byström (O) Dick Engelin (O) Lf 1: Per Nauman (O) (Nr 2 01/02) Lf 2: Jenny Engelin (N) Carina Lindström (O) Ff 1: Göran Andersson (O) (Nr 2 01/02), Ff 2: Conny Lagé (N) Karin Hestner (O) Steven Isaksson (O) - 6 -

7 Vhtber 03 TA Årsmöteshandlingar 2003 Ljud- och musikansvarig: Nr. 1 Andreas Högström, Nr. 2 Per Naumna samt fungerande ljudassistent fr.o.m. spelsäsongen Peter Hedman. C Red AT: Ulrika Hellby (N) Ordf. i Hi-kom.: Henric Tungström (O) Föreningsgode/kaplan: Tommy Zakrisson (N) Föregicks av styrelsebeslut Ansvaret för föreningens webdomän, var även i år en uppgift för Steven Isaksson, han hade också ansvaret för programbladets framtagande i likhet med föregående år. Programbladet och affischen trycktes hos Berndtssons tryckeri AB i Östersund Verksamhetsberättelser från de särskilda befattningshavarna Kostymansvarig Till spelsäsongen 2003 har Arnljot fått ett par nya hosor till den omarbetade dödsscenen. Ytterligare 3 par läderstövlar har inköpts från kupan samt 2 par mottagits som gåva, snart kanske vi kan slippa de tråkiga plaststövlarna. Några koltar har sytts om för att passa de nya jämtarna. Utöver sedvanligt underhållsarbete efter spelens slut har också särkar och kjolar till kvinnoföljena färgats då dom under årens lopp bleknat. Vid inventeringen saknades 2 bruna tyghjälmar vilket väl får anses som ringa svinn då 432 persedlar varit utlämnade. Kostymansvarig har varit Ingegerd Byström med hjälp av Mona Henriksson och Maud Henrik-Johnsson. Ingegerd Byström Kostymansvarig Rekvisitaansvarig Under året har utöver normala reparationer nytillverkats: - Två träsvärd till krigarlärling (ett har även reparerats) - Tredje nytillverkade dryckeshornet i Tore/Faste scenen är mottagna, Lena ska måla detta. - Tre renoverade svärd väntar på nya parerskydd. - Hovet har målats av Anette Sundberg. - Sly till årets spel ordnades av Yngve Munter och Stig Ulvild. - Ett nytt kors har donerats av Livkompaniet I 5 - Uppmärkning och katalogisering av rekvisita har påbörjats men är inte på långa vägar klart. Årets hedersomnämnande: Peter Madsen, motivering: Som vilat rekvisita ansvariges röst Håkan Larsson, motivering: som med stor påhittighet hittat ny och blivande rekvisita Inför 2004 planeras: - Färdigställa reparerade stålsvärd - Upp märkning och katalogisering av rekvisita Ett varmt tack till: Gösta Johansson (tillverkning av horn) Lena Bengtsson (målning av horn) Håkan Larsson (kåsor,färg m.m) Dick Engelin Rekvisita ansvarig Lägdsfogdarna Under året har en hel del arbete utförts på lägden - ja man kan säga att maj-brasan var en del av lägdsfogde-arbetet. Naturligtvis består mycket av vårt arbete av rutiner som skall lösas varje år - el, vatten och gräsklippning till exempel. Bland det som märkts i år är att häckarna klipptes ned och att rensning skedde av den stora busken till höger på scenen - det var ju i högsta grad påkallat. Även de tre stenarna, som slumrat i scenens mitt sedan 1936, har lämnat densamma till förmån för grönskande gräs och återfinns på olika platser inom lägden, bl.a. vid kontoret. Skyltar, med de nya logenamnen, har tillverkats till logerna av Jenny Engelin med stöd av Dick Engelin och dessutom har väggfasta bänkar tillkommit i Utgård (f.d. MacArnljot s) där Jenny fick hjälp av Anneli Helgesson och Dick Engelin Slipning av bänkarna har också påbörjats. En rolig sak som har utförts är teaterarkeologi - under augusti grävdes nämligen kablar till det gamla ljudsystemet upp ur scenens mylla - vederbörligen dokumenterat på bild. Vi är tacksamma för den hjälp som givits och tackar för det. Per Nauman och Jenny Engelin, lägdsfogar - 7 -

8 Visthusfrun Vhtber Personalen har i år bestått av: Fika: Carina Lindström och Solveig Bylin Godis: Maritha Eriksson och Anneli Forsgren Korv: Maritha Lindström, med hjälp av Äcke Olsson 2. Vi har hjälpts åt att följa verksamhetsplanen när det gäller förberedelser och dagliga rutiner. 3. Rummet innanför fika kiosken ställdes i ordning för försäljning av korv. Frysen flyttades ner till köket. 4. En ny bro byggdes till luckan på gaveln av fika kiosken där försäljningen av korv skedde. Det byggdes även en ny bro till fika kiosken. Båda de nya broarna målades. 5. Det såldes solskärmar med hjälp av flickor från båda kvinno-följerna. Solskärmarna kostade 10 kr/st och det såldes skärmar för 1290 kr. 5. Det köptes in t-shirts med Arnljot-tryck för försäljning. De kostade 60 kr/st och det såldes t-shirts för 1080 kr. 6 Visthusfru, Carina, hade ansvaret för föreningens förköps biljetter. Det såldes biljetter till en sammanlagd summa av kr. 6. Försäljningen för hela kioskverksamheten, exkl förköp, t-shirt och solskärmar, uppgick i år till ,00 kr, vilket ger ett resultat av kioskförsäljningen på = kr i överskott Föreningsfotograf Östersund Carina Lindström, Visthusfru Under sommaren, ja under hela året har ett idogt fotograferande ägt rum - sammantaget har flera tusen bilder tagits och kraft har lagts på att skilda livet runt och ikring föreställningar och aktiviteter med föreningen. Göran har lagt ut 383 bilder på sin hemsida, som är länkad från föreningens d:o. Bildarkivet, som förvaras hoss förre föreningsfotografen Jonas Eliasson kommer att tas om hand under det kommande året. Conny har bl.a. arbetat med inskanning av äldre bilder. Några medlemmar har lämnat in bilder till föreningen för att införlivas i dess bildarkiv och vi uppmanar medlemmar och andra att sända in bilder, filmsnuttar och annat från äldre tid. Göran Andersson och Conny Lagé, Föreningsfotografer Köksansvarig Kökspersonal har i år bestått av undertecknad samt att det under längre repetitioner funnits vikarier som kunnat hoppa in i mitt ställe. De två som klarade det galant var Per Neuman och Kjell-Åke Sundin som dessutom var väldigt tjusigt utsmyckade. Det mesta av fikat är sponsrat och har som vanligt anskaffats av kassör Anders Olsson som lagt ner stort arbete med detta. Sponsringen har varit av mindre omfattning än tidigare år. Köksansvarig har planterat blommor i blomlådor som har tillverkats av Kjell Sundin och Göran Hestner. Blomlådorna smyckade gången från biljettkiosken och ner mot salongen samt nedanför trappan till kontoret. Förutom det ordinarie fikat ordnade köket med servering av korv och bröd under vårstädningen den 24/5. Under städ och surströmmingsdagen den 16/8 så s kötte undertecknad och Lena Blom kokning av potatis, hackning av lök och tomater samt dukning av bord och kokning av korv till icke surströmmingsätare. Dagen avslutades med förtäring av dessa delikatesser med tillbehör. Karin Hestner Köksansvarig - 8 -

9 Vhtber 03 TA Årsmöteshandlingar Ljud- och musikansvariga Ljudarbetet kom igång relativt tidigt detta år. Ljud- och musikansvarige 1 Andreas Högström har dessvärre inte i någon större omfattning medverkat i årets uppsättning, men Peter Hedman har ställt upp som ljudassistent och tillsammans har vi med ett starkt stöd av fr.a. Kjell-Åke Sundin lotsat ljudet i hamn. Även i år kunde vi glädja oss åt beröm i åskådarenkäten. I år har ljudutrustningen tillförts gröna mikrofonhus, för de större mikrofonerna på scenen, som tillverkats av Kjell Sundin - en bra förbättring. Högtalare har hyrts in för föreställningarna och under sommaren påbörjades även arbetet med anskaffandet av ett nytt mixerbord till nästa spelsäsong. Mixerbordet har glädjande nog anlänt lagom till årsmötet (Behringer MX2442A, 24 kanaler) - en förhoppningsvis lika nyttig som välkommen investering. Inventering av ljudutrustningen har påbörjats - det är rätt många delar. Vi ser framemot nästa år och dess utmaningar! Per Nauman Ljud- och musikansvarige IT-ansvarige Teaterföreningen Arnljotspelens egen hemsida, med adress samt med tillhörande e-post har funnits tillgänglig på nätet alltsedan 21 april Verksamhetsåren 1999/2000 samt 2000/2001 utsågs ITansvarig inom styrelsen. Vid årsmötet 2001 och 2002 utsågs IT-ansvarig i samband med val av särskilda befattningshavare. Hemsidan innehåller information om spelen, föreningens verksamhet, rollinnehavare, bilder från föreställningarna samt besöksinformation (biljettpriser, speltider, boendealternativ, etc). Det finns även information om P-B, föreningens historik, länkar, information till medlemmarna och en gästbok. Under verksamhetsåret 2002/2003 har hemsidan uppdaterats fyra gånger. Undertecknad har även kontinuerligt besvarat de frågor som inkommit via föreningens e-post (från blivande besökare och deltagare). Besöksstatistik har även kunnat föras med hjälp av tjänsten Netzapp. Under lågsäsong fick hemsidan i genomsnitt ca 5-10 besök per dag. En markant ökning skedde i början av juni och ökningen fortsatte fram t o m spelveckan. Under perioden 30 juni t o m 13 juli (spelveckan och veckan innan) fick hemsidan i genomsnitt 42 besök per dag. Ett stort tack till alla som kommit med idéer och varit behjälpliga under året. IT-ansvarig Steven Isaksson PR-Utskottet Utskottet, som valdes av årsmötet 2002, har bestått av Cathrin Lindholm, sammankallande, Conny Lagé, Göran Andersson, Ulrika Sundin och Ulrika Hellby. Inledningsvis sprudlade utskottet av idéer och uppslag och det var liv och kraft i arbetet - tyvärr hände inte mycket när arbetet väl var fördelat och det praktiska skulle tas om hand. När sommaren kom tog Ulrika Hellby tag i arbetet och arbetet med annonsering och pressinbjudan satte igång - något sent, tyvärr. Även i år gjordes en vip-injbudan till premiären och pressen i form av Länstidningen - recensionerna i lokalpressen hade vi även i år, fast det resultatet var väl inte direkt upplyftande. Efterarbetet har inte fungerat som vi tänkte i sommar. Med en förhoppning om att det blir bättre nästa verksamhets år Ulrika Hellby medlem i PR-utskottet 4. Konstnärliga rådet, KR Rådet har under verksamhetsåret bestått av: Lena Bengtsson, sammankallande Anneli Helgesson Maud Henrik-Jonsson Gunnar Höglund Sara Olofsson Ganska snart efter förra årets årsmöte stod det klart att vi hade två roller att tillsätta. Anders Kallin, som under audition fått rollen som Gissur, hade flyttat till Bollnäs och Ida Moberg, som spelat Vaino, hade kommit in på en utbildning som tidsmässigt skulle krocka med årets föreställningsarbete. Vi beslutade oss för att leta efter en Gissur utan att hålla audition, men att genomföra audition för rollen som Vaino. Efter mycket stötande och blötande av tänkbara kandidater fick vi slutligen en Gissur vid namn Esbjörn Ogevall. Audition för rollen som Vaino hölls i Östersunds Teaterverkstads lokaler den 16:e mars. Sex personer hade anmält sig intresserade, fyra dök upp och tre genomförde till slut sin - 9 -

10 Vhtber 03 audition. KR beslutade enhälligt att rollen skulle tillfalla Isabelle Paulsson, vilket också styrelsen sedan biföll. Gunnar har även under detta år arbetat med textförståelse tillsammans med talrollsinnehavarna. Framför allt med de som är nya i sina roller, men även gamlingar har haft möjlighet att anmäla sitt intresse för fortsatt arbete för ökad förståelse för texten. Funderingarna kring ett nytt hov har, som sagts i förra årets verksamhetsberättelse, landat i att ett nytt hov ska kunna stå klart till 2005 års spel. Vi kände dock att det nuvarande hovet var i akut behov att tillsnyggning. Anette Sundberg fick i uppgift att måla om hovet. Lena åkte med Anette till Norderön för att få inspiration av Östehus vänners vikingahus. Resultatet blev mycket bra och hovet skall nu klara sig fram till dess att vi har en lösning för ett nytt hov. Ordinarie audition hölls söndagen den 6:e juli och det var sju roller som slutligen var utlysta. Vi hade även i år många sökande till rollerna, vilket vi förstås gläds åt. KR s förslag, vilket styrelsen sedan biföll, såg ut som följer: Arnljot - Håkan Borgsten, Östmund - Ulf Larsson, Gudfast - Henric Thungström, Unn - Mikaela Grääs, Heming - Peter Madsen, Åflo Faste - Björn Sandin, Åkes Jämte - Åke Eriksson. Vi ställde även frågan om Hans ville komma tillbaka och regissera oss nästa år, vilket han gärna vill göra. För att sammanfatta året kan vi säga att vi känner oss nöjda med att vår föreställning lever och utvecklas. Hans har påbörjat utvecklingsarbetet inför nästa års föreställning, vilket vi tar så stor del i som vi kan. Med ett så gott samarbete mellan de olika instanserna i vår förening, styrelse, särskilda befattningshavare, regissör och övriga medlemmar, blir det uppdrag KR har lättsamt och inspirerande. Gunnar Höglund Sara Olofsson Maud Henrik-Jonsson Anneli Helgesson Lena Bengtsson 5. Föreningstidningen Arnljot Tidender, AT Redaktör för AT har varit Ulrika Hellby med stöd av hr ordf. som sättare och kontaktperson med tryckeriet (Text och bildgruppen på Arméns tekniska skolas område) Tidningen utkom under år 2003 med sin 6:e årgång. Som nedan kan konstateras har det sedan förra årets årsmöte varit möjligt att utge 3 nummer av 4 med hela 12 sidor - tidningen utvecklas! Nästa nummer beräknas i likhet med föregående år vara ett julnummer och innehålla bl.a. årsmötesprotokollet, verksamhetsplanen m.m. 3/2002: 19 december 2002 Årsmötesprotokoll, USA-resan m.m. (12 sidor) 1/2003: 30 maj 2003 Storsamling, stödmedlemsskap, PB-organisationerna m.m. (12 sidor) 2/2003: 12 augusti 2003 Kallelse till höstblot, resa till Stiklestad, recension av Romeo och Julia m.m. (8 sidor) 3/2003: 1 oktober 2003 Innehöll kallelse till blotet och bl.a. en artikel om USA-resan på 60-t. (12 sidor) 6. Historiekommittén Teaterspelens avdelning för historisk forskning och dokumentation har under året haft en begränsad verksamhet. Aktiviteterna har främst bestått i att intervjua gamla medlemmar om minnen från svunnen tid, något som i och för sig är berikande. Kommittén hoppas emellertid att det kommande verksamhetsåret i högre grad än det avverkade bär mer kreativitet och uppgifter i sitt sköte. Henric Tungström,Ordf. historiekommittén 7. Regissör och roller Hans Qviström gjorde 2003 sitt tredje regissörs år. Rollinnehavare vid årets föreställning: Arnljot Sundvisson Karl-Arne Retzell 2:a året, avgående Unn Hallbrandsdotter Lena Bengtsson 4:e året, avgående Gunhild Östmundsdotter Sara Olofsson 5:e året

11 Vhtber 03 TA Årsmöteshandlingar 2003 Östmund Frösögode Gunnar Höglund 6:e året, avgående Torar Lagman Anders Olsson 8:e året Gudfast Grimsson Steven Isaksson 3:e året, avgående Sigvald Grimsson Leif Höglund 5:e året Sigurd i Slandrom Mikael Andersson 2:a året Bård i Bräcka Claes Fredrikson 3:e året Hemming i Ås Peter Madsen 1:a året Kung Olav Digre Kjell-Åke Sundin 2:a året Göka-Tore Conny Lagé 1:a året Åflo-Faste Björn Sandin 1:a året Ubma Stig Ulvild 1:a året Vaino Isabelle Paulsson 1:a året Jämte I Lars Stenmark 1:a året Jämte II Åke Eriksson 2:a året Jämte III Johan Bengtsson 1:a året Lill-Östmund Emmelinda Machnow 2:a året Gissur Vite Esbjörn Ogevall 1:a året Lill-Arnljot Dan Sundin 2:a året -- Wilhelm Peterson-Berger Kjell-Åke Sundin 1:a gången Anm. Anders Kallin, som var utsedd att spela rollen som Gissur Vite avflyttade från länet och Es björn Ogevall inträdde istället i rollen. 8. Repetitioner och föreställningar Repetitionerna med talrollsinnehavarna startade måndagen 9/6 och fortsatte så fram till storsamlingen under regissörens ledning. Storsamlingen ägde rum lördagen den 14 juni Pressen besökte Arnljotlägden vid storsamlingen. Efter en inledning av regissör Hans Qviström satte repetitionerna igång med full styrka och bedrevs intensivt och engagerat under alla dagar av vår regissör fram till generalrepetitionen, 3/7, även i år besökt av våra närmsta grannar. Uppehåll gjordes för midsommarfirande juni. Premiären ägde rum fredagen den 4 juli Premiären hade även i år särskilt inbjudna VIP-gäster. Årets invigningstalare var Orwar Eriksson, ordf. Wilhelm Peterson-Berger institutet. Totalt genomfördes 9 föreställningar, med ett speluppehåll onsdagen den 9 juli. Fr 4/7 (145), Lö 5/7 (136), Sö 6/7 (137), Må 7/7 (67), Ti 8/7 (27), On 9/7 speluppehåll To 10/7 (225), Fr 11/7 (207), Lö 12/7 (63) och Sö 13/7 (254) Totalt 1261 åskådare. (2000: 1911, 2001: 1779, ). Vädret spelades oss spratt denna sommar, de flesta minns nog sommaren 2003 som varm och skön - men se under föreställningsperioden var det inte lika lyckat, understundom molnigt och ibland kallt och blåsigt samt regn. Tisdagens förestälning, som besöktes av 27 åskådare, räddades genom att publiken satt trygg under de av föreningen införskaffade partytälten - ensemblen var desto blötare! Regn omedelbart före föreställningen är heller ingen publikdragare. Vid premiärfesten, första lördagen 5/7, genomfördes den traditionella tipsrundan under ledning av Henric Tungström och Kent Knutsson, nu tävlades för andra gången om den föregående införskaffade fina lädermasken Husbonden - segrare blev Unns följe. En bejublad Barn-Barnljot föreställningen framfördes som hade föregåtts av repetioner utifrån ett skrivet manus - många undrade nog vad som pågick i buskarna när föreningens yngre medlemmar gick omkring med vita manuspapper och övade frenetiskt - väl gjort! Regissör Hans Qviström fortsatte att utveckla spelet i alla akter. Åskådarenkäten genomfördes för femte gången med även i år mycket intressanta resultat. Åskådarna har varit mycket positiva på olika sätt i sina omdömen. Medverkandeenkäten genomfördes för sjätte gången och är en givande läsning. Enkäterna framgår av särskild redovisning. Åskådarenkäten sammanställdes fortlöpande av hr ordf och medverkandeenkäten av Steven Isaksson, i likhet med föregående år. För det 65:e spelåret 2004 är inplanerad 8 föreställningar enligt beslut vid det utflyttade årsmötet sista spelsöndagen. 9. Barnljot Som traditionen påbjuder genomförde årets Barnljot sista lördagen i spelperioden. Bakom årets manus stod Ulrika Sundin och Ulrika Hellby som med hjälp av tips och hjälp från ett flertal personer lyckades få fram ett fullt dugligt

12 Vhtber 03 manus. Även i år vill Barnljot tacka särskilda personer för deras hjälp att göra årets Barnljot till en succé: - Peter; Barnljotkommitténs egen DJ som hjälpte oss att få fram musiken till spelet. - Per Nauman; som vågade låna ut utrustningen och hjälpa oss med ljudsättningen på scen. - Kjell-Åke Sundin; som lyckades fixa fram en dator till oss - Leif; som med sina exklusiva rekvisita lyckades få årets föreställning till något alldeles extra. - Alla ni som bidrog med rekvisita! Brandmansutrustning m.m. TACK! Ett stort tack också till alla statister som vågade sig upp på scenen för att läsa och genomföra vårat manus och även tack till er som kom med idéer! Utan er hade det inget blivit! Årets tema var resor och charter där författarna (som i år valde att skriva det mesta av manus själva) hade Lasse Åbergs Sällskapsresor i baktanken under skrivandet, samt som vanligt inslag från repetitions och speltiden. Angående uppslutningen för uppförandet så var flera av deltagarna från i fjol med i år också samtidigt som årets Barnljotensemble fick ett tillskott på barnsidan då vi slopade den annars s å strikta åldersgränsen. Barnljotakademien veterligen så var det även första gången en brittisk medborgare medverkade som utropnings röst till flyggaten. Skådespelet lyckades komma igång 00:05 och blev mycket lyckat. Det hela filmades även. Dock har Barnljotakademien inte sett resultatet av den inspelningen ännu. Utöver skrivandet av Barnljot har akademien varit fortsatt aktiva. Vi bytte namn från kommittén till akademien. Utdelningen av vandringspriset fortsatte och i år såldes även programblad för tio kronor styck. Inkomsterna därifrån gick oavkortat till jubileumskontot. Utdelningen av vandringspriset av Barnljotstipendiet var i år särskilt svårt då det var brist på tabbar och riktigt bra missar. Efter mycket huvudbry gick slutligen stipendiet till Lars Stenmark efter den tummvrickande manövreringen på scenen. Slutligen vill vi säga att det varit extremt roligt och en ära att få skriva det 14: e upplagan av Barnljot, men jobbigt också. Likväl vill vi nästa år gärna se fler medförfattare och aktörer som hjälper oss att utföra det svåra arbetet med skrivandet av manus! Undertecknat Barnljotkommittén, Östersund den 25 oktober 2003 Ulrika Sundin Ulrika Sundin Ulrika Hellby Ulrika Hellby 10. Övriga aktiviteter Trettondaghelgen Ida Moberg tilldelades Allan Edwall-stipendiet i Hissmofors 9-10/1 Ordf. medverkade med ett föredrag vid ett seminarium i Tydal, Norge på temat historiska spel. I Tydal uppförs Karolinernes hærtog i Tydal på utomhusscen omkring 10 januari varje år. 16/3 Vaino-audition hos Östersunds teaterverkstad 22/3 Snöleik genomfördes för första gången på lägden, tyvärr uteblev den fina mjuka snön - då våren var i antågande. 4/4 Peter Möller medverkade och spelade Vildblomster vid möte med Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet i Stockholm. 30/5 Majbrasa på lägden för första gången. 24/5 Vårstädningen /5 I 5 lånade lägden för genomförande av soldaterinran samt korum med nattvard för livkompaniet, föreningen fick därigenom ett nytt kors, tillverkat av soldaterna. 9/6 Talrepstart to 12/6 Krokoms kulturskola under ledning av Håkan Borgsten gästspelade på Arnljotlägden med en uppsättning av W.Shakespeares "Romeo och Julia" ca 100 åskådare. 14/6 Storsamling 28/6 Apostlamässa i Frösö kyrka för andra året följt av Apostlagille med vikingatida mat, präst var i år Robin Zieseniss Lö 5/7 Premiärfest med tipsrunda och Barn-Barnljot. Sö 6/7 Audition Lö 12/7 Finalfest med Barnljot Lö 26/7 Stiklestadsresa med en rätt stor delegation, varav några i vikingakläder. En del av sällskapet besökte under söndagen Trondheim ochhegra fästning efter övernattning i Sparbu genom Stig Ulvilds försorg. Lö 16/8 Höststädning på lägden

Konstnärliga Rådet och styrelsen bjuder in till ensembleträff!

Konstnärliga Rådet och styrelsen bjuder in till ensembleträff! ARNLJOT-TIDENDER Årg. 15, Nr. 1/2012, Nr XL ISSN 1653-9818 ARNLJOT-TIDENDER No. 1/2012 Östersund söndagen den 18 mars 2012 Årgång 15 No. XL Från grundandet AD MCMXCVIII Konstnärliga Rådet och styrelsen

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 I december 2010 informerades styrelsen om att SAM var villiga att göra ytterliggare en donation till Y-NEEW, den tredje i ordningen. Styrelsearbetet under våren kom därför

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna AA i Sverige Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugotredje Servicekonferens Konferensens huvudtema:

Läs mer

AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15. Plats: Park Inn Hotell, Solna

AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15. Plats: Park Inn Hotell, Solna AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens Konferensens huvudtema: Sponsorskap

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Kullabladet 2/2012. Medlemstidning för Backstugans Vänner, Upphärad Vår, sommar och höst

Kullabladet 2/2012. Medlemstidning för Backstugans Vänner, Upphärad Vår, sommar och höst Kullabladet 2/2012 Medlemstidning för Backstugans Vänner, Upphärad Vår, sommar och höst Familjen Nordström utanför Smedstorp i augusti 1907 eller 1908 Övre raden: Evald, Ingrid och Selma. Undre raden:

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

NR 1. 2014. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 233:e PUBLIKATION. 58:e ÅRGÅNGEN. Juniorseglingens framgång!

NR 1. 2014. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 233:e PUBLIKATION. 58:e ÅRGÅNGEN. Juniorseglingens framgång! NR 1. 2014. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 233:e PUBLIKATION. 58:e ÅRGÅNGEN Juniorseglingens framgång! Ole seglar Vinter familjens på Hundudden nya Midget. FOTO: Christian Grethe Rottböll Falk Sund Seglar-Vikingen

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Utrikespolitiska föreningen i Göteborg

Utrikespolitiska föreningen i Göteborg Verksamhetsberättelse 2006 Utrikespolitiska föreningen i Göteborg Innehållsförteckning Sammanfattning av 2005 3 Föreningen 4 Organisation 4 Styrelse 4 Ekonomi 5 Sekreteraren berättar 5 UF Sverige (SAIA

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Årsmötesprotokoll 2012 Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Sid. 2(19) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 2012 Datum: 2012-03-10 Tid: 15.00 1. Inledande formalia 1.1 Mötets öppnande Therése

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april Årgång 29 Nr 1 2006 Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april KOMPISGOLF Dagarna för "kompisgolfen" 2006: 13 maj, 17 juni, 19 augusti och den 9 september. Du får som vanligt boka tider från den

Läs mer

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. F1:s nedläggningsceremoni den 30 juni 1983

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. F1:s nedläggningsceremoni den 30 juni 1983 Hässlöbladet Nr 1-2013 Information till medlemmar i F1 Kamratförening F1:s nedläggningsceremoni den 30 juni 1983 Årsmöte den 18 april 2013 kl 10:00 i Gula Villan. Se vidare artikel Kallelse till årsmöten

Läs mer

Protokoll för SeKeL:s Vårmöte

Protokoll för SeKeL:s Vårmöte Protokoll för SeKeL:s Vårmöte Närvarande: Therése Svensson, Joakim Barvhed, Kristofer Åberg, Markus Eriksson, Tommy Bergman, Elisabet Drugge, Monica Johansson, Hanna Frank, Camilla Lindbom, Kerstin Björsson,

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

NR 2. 2006. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 202:a PUBLIKATION. 50:e ÅRGÅNGEN

NR 2. 2006. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 202:a PUBLIKATION. 50:e ÅRGÅNGEN NR 2. 2006. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 202:a PUBLIKATION. 50:e ÅRGÅNGEN Fikapaus. Karl Leander, SK 22 Neana, Per Nordström, Folkbåten Saba, Stefan Impola, Folkbåten Pärla. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Sven Strömberg, renoverare se sid 7 Renovera eller inte? Läs om bilkyrkogården på sid 4

FÖRDELAR- DOSAN. Sven Strömberg, renoverare se sid 7 Renovera eller inte? Läs om bilkyrkogården på sid 4 FÖRDELAR- DOSAN Nr 103 mars - maj 2014 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Sven Strömberg, renoverare se sid 7 Renovera eller inte? Läs om bilkyrkogården på sid 4 Ordförande

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser ATT ARBETA I STYRELSEN Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser Innehåll SPF Seniorerna 4 Styrelsen föreningens ledare 6 Vad gör ledamöterna? 10 Ha bra möten 13 Årsmötet 15 Informera

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens verksamhet 1 Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena,

Läs mer