TEATERFÖRENINGEN ARNLJOTSPELEN, TA FRÖSÖN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEATERFÖRENINGEN ARNLJOTSPELEN, TA FRÖSÖN"

Transkript

1 TEATERFÖRENINGEN ARNLJOTSPELEN, TA FRÖSÖN ÅRSMÖTESHANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET Lördagen den 25 oktober

2 Förslag till föredragningslista i enlighet med stadgarna: 6 Vid ordinarie och extra årsmöte, i tillämpliga delar, skall följande ärenden förekomma: 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare 3. Justering av röstlängd 4. Föredragning och godkännande av föredragningslistan 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 6. Fråga om årsmötet blivit behörigen kallat enligt kap. V 3, 2:o (utskick skall ha utgått senast 3 veckor före ordinarie årsmötet) 7. Styrelsens verksamhetsberättelse 8. Styrelsens ekonomiska berättelse 9. Revisorernas berättelse 10. Fråga om styrelsemedlemmarnas ansvarsfrihet 11. Förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår (Se s. 7) 12. Förslag till utgifts och inkomsts tat för kommande verksamhetsår ( ) 13. Propositioner från styrelsen 14. Motioner från medlemmar eller hedersledamöter (Kap. V 3, 3:o "Motion til årsmöte, undantaget förslag till val, skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet) 15. Val av styrelse för nästkommande verksamhetsår bestående av: Ordförande (varje år) Ledamot I (jämna år) Sekreterare (jämna år) Ledamot II (udda år) Kassör (udda år) Ledamot III (jämna år) Suppleant 1(varje år) Suppleant 2(varje år) Suppleant 3(varje år) Ledamot IV (udda år) Styrelsemedlemmar var mandat utgår är: Ordförande Mikael Anderson, Kassör Anders Olsson, Led. II Steven Isaksson, Ledamot IV Carina Lindström, Suppleanterna 1-3 Göran Andersson, Lena Bengtsson och Dick Engelin. 16. Val av "konstnärligt råd" om fem ledamöter enligt Kap. VI 10. Sittande konstnärligt råd är: Styr.repr. Lena Bengtss on, Aktör Gunnar Höglund, Aktör Sara Olofsson, Övr. Maud Henrik-Jonsson och Annelie Helgesson 17. Val av "PR-utskott" enligt beslut av föregående års årsmöte, sittande i PR-utskottet är: Cathrin Lindholm, sammankallande, Conny Lagé, Göran Andersson, Ulrika Sundin och Ulrika Hellby 18. Val av särskilda befattningshavare, vilkas uppgifter framgår av särskild instruktion fastställd av styrelsen. Avgående är: Kostymansvarige Ingegerd B yström, Rekvisitaansvarige Dick Engelin, Lägdsfogde 1 Per Nauman, Lägdsfogde 2 Jenny Engelin, Föreningsfotograf 1 Göran A ndersson, Föreningsfotograf 2 Conny Lagé, Visthusfru C arina Lindström, Köksansvarig Karin Hestner, Ljud- och musikansvarige 1 A ndreas Högström d:o 2 Per Nauman, IT-ansvarige Steven Isaksson, Chefredaktör AT Ulrika Hellby, Ordf. i his toriekommittén Henric Tungström samt Förenings gode/ kaplan Tommy Zackrisson

3 19. Val av två stycken föreningsrevisorer jämte suppleanter, vilka ej äga ingå i styrelsen. Nuvarande är: Göran Hestner och Rolf Östlund samt dessas suppleanter Ulf Moberg och Gunnar Höglund. 20. Val av representant i Peterson-Berger stiftelsens styrelse jämte ersättare för denne jämte PBstiftelsens mandatperiod. Sittande är hr ordf. Mikael Andersson m ed Gunnar Höglund som ersättare - val är inte aktuellt inför WPBSt stämma i vår. - Val av representant tillwilhelm Peterson-Berger Institutets styrelse (f.n. hr ordf) jämte delegat vid WPBI:s stämma instundande vår. (Förra året Henric Tungström) - Val av delegat till Östersunds kulturråds stämma (Förra året Kjell-Åke Sundin) 21. Val av valberedning bestående av en sammankallande och två ledamöter inför nästkommande ordinarie årsmöte, vilka ej äga ingå i styrelsen. Nuvarande valberedning (2000 års årsmöte fastställde principen att avgående styrelseledmöter väljes till valberedningen): Sammankallande Per Nauman, Peter Hedman och Andreas Högström. 22. Fastställande av stödmedlemsskapsavgift (F.n. 100 kr för ) 23. Val av hedersledamot (Kap. IV 4) (Skriftliga förslag jämte motivering insändes till styrelsen.) 24. Övriga frågor, som kan väckas vid årsmötet, om vars upptagande beslutas i varje enskilt fall. Övriga frågor anmäls till mötessekreteraren. Övriga frågor förekoma ej vid extra årsmöte. 25. Mötets avslutande följt av information

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Vhtber Styrelsen och årsmöten 1.1. Styrelsens sammansättning (O=omvalda, N=nyvalda) Ordförande Mikael Andersson (O) Ledamot I Kjell-Åke Sundin (O) till 2004 Sekreterare Peter Möller (O) Ledamot II Steven Isaksson (O) till 2003 Kassör Anders Olsson (O till 2003) Ledamot III Maria Stjernlöf (N) till 2004 Ledamot IV Carina Lindström (O) till 2003 Suppleant 1 Göran Andersson (O) Suppleant 2 Lena Bengtsson (O) Suppleant 3 Dick Helgesson (O) Revisor I Rolf Östlund (O) Revisorssuppleant 1 Ulf Moberg (O) Revisor II Göran Hestner (O) Revisorssuppleant 2 Gunnar Höglund (O) Valberedning under året: Sammankallande: Per Nauman (N) Ledamot: Peter Hedman (N) Ledamot: Andreas Högström (O) Representanter i Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsens styrelse: Mikael Andersson med suppl. Gunnar Höglund Representanter i Wilhelm Peterson-Berger Institutets styrelse: Hr ordförande Mikael Andersson (sekr.och kassör i WPBI) Ordf. i historiekommittén Henric Tungström deltog enligt styrelsens beslut i Föreningsarkivet i Jämtlands läns, FAJ, årsmöte och Hr led I Kjell-Åke Sundin invaldes som suppleant i FAJ:s styrelse. Hr led I Kjell-Åke Sundin representerade TA vid Östersunds kulturråds årsmöte vari hr ordf. nu är såväl sekreterare som kassör. Ordf. i historiekommittén Henric Tungström representerade föreningen vid Wilhelm Peterson-Berger Institutets årsmöte. Hr ordf. är även i WPBI såväl sekreterare som kassör. Hr ordf. och Gunnar Höglund representerade föreningen vid Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsens årsmöte Årsmötet års årsmöte med tillhörande blot genomfördes för fjärde gången på Fältjägarmässen I 5 lördagen den 26 oktober Ingen utsågs till hedersledamot Styrelsens arbete Styrelsen har under året sammanträtt vid 14 tillfällen, nämligen: I. Ti 26/ , Mark Twain bar&kitchen (middag) II. Ti 12/ , Fäbodstugan ATS-området III Ti 21/1-2003, Fäbodstugan, ATS-området IV Ti 18/2-2003, Fäbodstugan, ATS-området V. On 19/3-2003, Fäbodstugan ATS-området VI. On 16/4-2003, Skolhuset, ATS-puben VII. On 14/5-2003, Fäbodstugan, ATS-området VIII. Ti 10/6-2003, Arnljotlägden IX. Lö 12/7-2003, Arnljotlägden (Rolltillsättningsmötet) X. Sö 13/7-2003, Arnljotlägden XI. Lö 16/8-2003, Arnljotlägden XII. Ti 9/9-2003, Fäbodstugan, ATS-området XIII. On 8/ , Fäbodstugan, ATS-området XIV. Lö 25/ , Fältjägarmässen - 4 -

5 Vhtber 03 TA Årsmöteshandlingar Föreningens arkiv Visst arbete har under året gjorts med föreningens arkiv, bl.a. så har vår 16-mm film med PB från 1942 överförts till DVD och den har därefter medverkat i PB-utställningen på Jamtli under hösten. Kopiering av äldre protokoll pågår för att underlätta studiet av desamma. Det har visat sig vid en kontroll på minnesbanken att där finns ett antal Arnljot-bilder från föreställningar på lägden och även före Ekonomin under året Vi har haft god kontroll över flödena in och ut på postgirot och handkassan. Vid sidan av det har ordföranden disponerat en handkassa för löpande ärenden och haft en ställningsfullmakt från styrelsen för attestering av räkningar upp till 1000 kr. Fortlöpande har ekonomin redovisats vid styrelsemötena och räkningsbetalningar beslutats. Förutom en ordinarie manuell kassabok har även i år en elektronisk kassabok förts. Föreningen har i bidrag erhållit: Bidragsgivare: Jämtlands läns landsting kr kr kr kr Östersunds kommun kr kr kr kr Wilhelm Peterson-Berger stiftelsen kr kr 0 kr kr Summa: kr kr kr kr Wilhelm Peterson-Berger stiftelsen beslutade i år att sänka bidraget till föreningen med kr, skulden om kr från 2001 är fortsatt oreglerad.. Även detta år har vi haft välvilliga sponsorer med bl.a. livsmedel, papper m.m., även om ett större avbräck i förhållande till tidigare år har skett bl.a. mat till köket. Totalt torde värdet på övriga sponsorers fr.a. varor till föreningen återigen uppgå till ca kr. Föreningen är djupt tacksamma för detta. Wilhelm Peterson-Berger stiftelsen har i likhet med föregående år, för tredje året, beviljat ett underhållsanslag för fastigheten Arnljotlägden, som ju ägs av stiftelsen, på kr att nyttjas av föreningen såsom förvaltare utan fortlöpande konsultationer under tiden 1/1-31/ Detta underhållsanslag för Arnljotlägden ingår inte i föreningens ekonomi. Inkomsterna har bl.a. varit (se vidare kassaberättelsen): Biljettintäker: ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Kioskförsäljning: ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Stödmedl.avgifter: kr kr 3.900,00 kr 2.100,00 kr Jubileumskontot: 400,00 kr 850,00 kr 1.539,00 kr 400,00 kr Uthyrning av lägden: 500,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr Beträffande biljettintäkterna är att notera att föreningens egen förköpsförsäljning i år har nedgått. Ett stort tack Er alla och dessa utgjorde i år kr (2002: kr kr 2001: kr), vilket stämmer väl överens med antalet åskådare. Turistbyrån försålde biljetter för kr (2002: kr 2001: kr). Ingen försäljning ägde rum genom ÖP-shop och LT-city - en följd av att föreningen inte fick till stånd ett samarbete med Östersunds teaterförening i dess vårprogram. Birka folkhögskola besökte oss inte i år, däremot fick vi redan tidigt en beställning från Norsjöbuss om kr. Våra disponibla tillgångar: 30/ / / Postgirot: ,75 kr ,05 kr 76,450,12 kr Handkassan: 534,80 kr 3.814,50 kr 2.293,00 kr Summa: ,55 kr ,55 kr 78,743,12 kr - 5 -

6 Vhtber 03 Att märka är att i år har vi inte några interimsskulder eller interimsfordringar, vilket var fallet förra verksamhetsåret. För jämföreles skull ses nedan hur förhållandet var 2001 och 2002 och motsvarande läge i år: Summa disponibla tillgångar: ,55 kr ,55 kr 78,743,12 kr Avgår interimsskulder: 0,00 kr ,00 kr ,00 kr Tillkommer interimsfordr. 0,00 kr ,00 kr 0,00 kr Avgår långfristiga skulder: -50,000 kr ,00 kr ,00 kr Avgår jubileumskontot: ,00 kr ,00 kr ,00 kr Hamm & Nilsson ljudutr. 0,00 kr kr 0,00 kr Återstår: 5.708, ,55 kr 611,12 kr Ljudutrustningen från Hamm&Nilsson kom i själva verket att kosta ,00 kr - det visade sig att anledningen till förseningen var att räkningen sänts till förre ordföranden och blivit liggande. Jubileumskontot är en tillgång för jubiléet och dess ackumulerade summa över åren är nu alltså uppe i 3289 kr ( kr = 3289 kr). Under året har övervägts att öppna ett särskilt konto för jubiléet, men detta har fallit p.g.a. förvaltningskostnader och ränteläge hos banker Medlemskap i sammanslutningar I. Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsen II. Wilhelm Peterson-Berger Institutet III. Föreningsarkivet i Jämtlands län, FAJ IV. Östersunds kulturråd, ÖKR 1.7. Samarbete I år har föreningen samverkat med bl.a. Krokoms kulturskola som framförde Romeo och Julia på Arnljotlägden samt med Livkompaniet vid I 5 som genomförde Soldaterinran på lägden. Tråkigt nog har ingen samverkan ägt rum med Östersunds teaterförening Utskott Förutom KR har föreningen i år haft ett PR-utskott. (Se nedan) 2. Medlemmar Nedan redovisas antalet medlemmar per den 30/9 respektive år: Totalt: Varav stödm Hedersmedl Antalet avförda medlemmar 2003: 25. Under verksamhetsåret avled hedersmedlemmen Viola Johansson, för vilken hölls en tyst minut vid I. styrelsemötet 26/ Särskilda befattningshavare 3.1. Befattningshavarna Kostymansvarig: Rekvisitaansvarig: Lägdsfogdar: Visthusfru: Föreningsfotograf: Köksansvarig: IT-ansvarig: Ingegerd Byström (O) Dick Engelin (O) Lf 1: Per Nauman (O) (Nr 2 01/02) Lf 2: Jenny Engelin (N) Carina Lindström (O) Ff 1: Göran Andersson (O) (Nr 2 01/02), Ff 2: Conny Lagé (N) Karin Hestner (O) Steven Isaksson (O) - 6 -

7 Vhtber 03 TA Årsmöteshandlingar 2003 Ljud- och musikansvarig: Nr. 1 Andreas Högström, Nr. 2 Per Naumna samt fungerande ljudassistent fr.o.m. spelsäsongen Peter Hedman. C Red AT: Ulrika Hellby (N) Ordf. i Hi-kom.: Henric Tungström (O) Föreningsgode/kaplan: Tommy Zakrisson (N) Föregicks av styrelsebeslut Ansvaret för föreningens webdomän, var även i år en uppgift för Steven Isaksson, han hade också ansvaret för programbladets framtagande i likhet med föregående år. Programbladet och affischen trycktes hos Berndtssons tryckeri AB i Östersund Verksamhetsberättelser från de särskilda befattningshavarna Kostymansvarig Till spelsäsongen 2003 har Arnljot fått ett par nya hosor till den omarbetade dödsscenen. Ytterligare 3 par läderstövlar har inköpts från kupan samt 2 par mottagits som gåva, snart kanske vi kan slippa de tråkiga plaststövlarna. Några koltar har sytts om för att passa de nya jämtarna. Utöver sedvanligt underhållsarbete efter spelens slut har också särkar och kjolar till kvinnoföljena färgats då dom under årens lopp bleknat. Vid inventeringen saknades 2 bruna tyghjälmar vilket väl får anses som ringa svinn då 432 persedlar varit utlämnade. Kostymansvarig har varit Ingegerd Byström med hjälp av Mona Henriksson och Maud Henrik-Johnsson. Ingegerd Byström Kostymansvarig Rekvisitaansvarig Under året har utöver normala reparationer nytillverkats: - Två träsvärd till krigarlärling (ett har även reparerats) - Tredje nytillverkade dryckeshornet i Tore/Faste scenen är mottagna, Lena ska måla detta. - Tre renoverade svärd väntar på nya parerskydd. - Hovet har målats av Anette Sundberg. - Sly till årets spel ordnades av Yngve Munter och Stig Ulvild. - Ett nytt kors har donerats av Livkompaniet I 5 - Uppmärkning och katalogisering av rekvisita har påbörjats men är inte på långa vägar klart. Årets hedersomnämnande: Peter Madsen, motivering: Som vilat rekvisita ansvariges röst Håkan Larsson, motivering: som med stor påhittighet hittat ny och blivande rekvisita Inför 2004 planeras: - Färdigställa reparerade stålsvärd - Upp märkning och katalogisering av rekvisita Ett varmt tack till: Gösta Johansson (tillverkning av horn) Lena Bengtsson (målning av horn) Håkan Larsson (kåsor,färg m.m) Dick Engelin Rekvisita ansvarig Lägdsfogdarna Under året har en hel del arbete utförts på lägden - ja man kan säga att maj-brasan var en del av lägdsfogde-arbetet. Naturligtvis består mycket av vårt arbete av rutiner som skall lösas varje år - el, vatten och gräsklippning till exempel. Bland det som märkts i år är att häckarna klipptes ned och att rensning skedde av den stora busken till höger på scenen - det var ju i högsta grad påkallat. Även de tre stenarna, som slumrat i scenens mitt sedan 1936, har lämnat densamma till förmån för grönskande gräs och återfinns på olika platser inom lägden, bl.a. vid kontoret. Skyltar, med de nya logenamnen, har tillverkats till logerna av Jenny Engelin med stöd av Dick Engelin och dessutom har väggfasta bänkar tillkommit i Utgård (f.d. MacArnljot s) där Jenny fick hjälp av Anneli Helgesson och Dick Engelin Slipning av bänkarna har också påbörjats. En rolig sak som har utförts är teaterarkeologi - under augusti grävdes nämligen kablar till det gamla ljudsystemet upp ur scenens mylla - vederbörligen dokumenterat på bild. Vi är tacksamma för den hjälp som givits och tackar för det. Per Nauman och Jenny Engelin, lägdsfogar - 7 -

8 Visthusfrun Vhtber Personalen har i år bestått av: Fika: Carina Lindström och Solveig Bylin Godis: Maritha Eriksson och Anneli Forsgren Korv: Maritha Lindström, med hjälp av Äcke Olsson 2. Vi har hjälpts åt att följa verksamhetsplanen när det gäller förberedelser och dagliga rutiner. 3. Rummet innanför fika kiosken ställdes i ordning för försäljning av korv. Frysen flyttades ner till köket. 4. En ny bro byggdes till luckan på gaveln av fika kiosken där försäljningen av korv skedde. Det byggdes även en ny bro till fika kiosken. Båda de nya broarna målades. 5. Det såldes solskärmar med hjälp av flickor från båda kvinno-följerna. Solskärmarna kostade 10 kr/st och det såldes skärmar för 1290 kr. 5. Det köptes in t-shirts med Arnljot-tryck för försäljning. De kostade 60 kr/st och det såldes t-shirts för 1080 kr. 6 Visthusfru, Carina, hade ansvaret för föreningens förköps biljetter. Det såldes biljetter till en sammanlagd summa av kr. 6. Försäljningen för hela kioskverksamheten, exkl förköp, t-shirt och solskärmar, uppgick i år till ,00 kr, vilket ger ett resultat av kioskförsäljningen på = kr i överskott Föreningsfotograf Östersund Carina Lindström, Visthusfru Under sommaren, ja under hela året har ett idogt fotograferande ägt rum - sammantaget har flera tusen bilder tagits och kraft har lagts på att skilda livet runt och ikring föreställningar och aktiviteter med föreningen. Göran har lagt ut 383 bilder på sin hemsida, som är länkad från föreningens d:o. Bildarkivet, som förvaras hoss förre föreningsfotografen Jonas Eliasson kommer att tas om hand under det kommande året. Conny har bl.a. arbetat med inskanning av äldre bilder. Några medlemmar har lämnat in bilder till föreningen för att införlivas i dess bildarkiv och vi uppmanar medlemmar och andra att sända in bilder, filmsnuttar och annat från äldre tid. Göran Andersson och Conny Lagé, Föreningsfotografer Köksansvarig Kökspersonal har i år bestått av undertecknad samt att det under längre repetitioner funnits vikarier som kunnat hoppa in i mitt ställe. De två som klarade det galant var Per Neuman och Kjell-Åke Sundin som dessutom var väldigt tjusigt utsmyckade. Det mesta av fikat är sponsrat och har som vanligt anskaffats av kassör Anders Olsson som lagt ner stort arbete med detta. Sponsringen har varit av mindre omfattning än tidigare år. Köksansvarig har planterat blommor i blomlådor som har tillverkats av Kjell Sundin och Göran Hestner. Blomlådorna smyckade gången från biljettkiosken och ner mot salongen samt nedanför trappan till kontoret. Förutom det ordinarie fikat ordnade köket med servering av korv och bröd under vårstädningen den 24/5. Under städ och surströmmingsdagen den 16/8 så s kötte undertecknad och Lena Blom kokning av potatis, hackning av lök och tomater samt dukning av bord och kokning av korv till icke surströmmingsätare. Dagen avslutades med förtäring av dessa delikatesser med tillbehör. Karin Hestner Köksansvarig - 8 -

9 Vhtber 03 TA Årsmöteshandlingar Ljud- och musikansvariga Ljudarbetet kom igång relativt tidigt detta år. Ljud- och musikansvarige 1 Andreas Högström har dessvärre inte i någon större omfattning medverkat i årets uppsättning, men Peter Hedman har ställt upp som ljudassistent och tillsammans har vi med ett starkt stöd av fr.a. Kjell-Åke Sundin lotsat ljudet i hamn. Även i år kunde vi glädja oss åt beröm i åskådarenkäten. I år har ljudutrustningen tillförts gröna mikrofonhus, för de större mikrofonerna på scenen, som tillverkats av Kjell Sundin - en bra förbättring. Högtalare har hyrts in för föreställningarna och under sommaren påbörjades även arbetet med anskaffandet av ett nytt mixerbord till nästa spelsäsong. Mixerbordet har glädjande nog anlänt lagom till årsmötet (Behringer MX2442A, 24 kanaler) - en förhoppningsvis lika nyttig som välkommen investering. Inventering av ljudutrustningen har påbörjats - det är rätt många delar. Vi ser framemot nästa år och dess utmaningar! Per Nauman Ljud- och musikansvarige IT-ansvarige Teaterföreningen Arnljotspelens egen hemsida, med adress samt med tillhörande e-post har funnits tillgänglig på nätet alltsedan 21 april Verksamhetsåren 1999/2000 samt 2000/2001 utsågs ITansvarig inom styrelsen. Vid årsmötet 2001 och 2002 utsågs IT-ansvarig i samband med val av särskilda befattningshavare. Hemsidan innehåller information om spelen, föreningens verksamhet, rollinnehavare, bilder från föreställningarna samt besöksinformation (biljettpriser, speltider, boendealternativ, etc). Det finns även information om P-B, föreningens historik, länkar, information till medlemmarna och en gästbok. Under verksamhetsåret 2002/2003 har hemsidan uppdaterats fyra gånger. Undertecknad har även kontinuerligt besvarat de frågor som inkommit via föreningens e-post (från blivande besökare och deltagare). Besöksstatistik har även kunnat föras med hjälp av tjänsten Netzapp. Under lågsäsong fick hemsidan i genomsnitt ca 5-10 besök per dag. En markant ökning skedde i början av juni och ökningen fortsatte fram t o m spelveckan. Under perioden 30 juni t o m 13 juli (spelveckan och veckan innan) fick hemsidan i genomsnitt 42 besök per dag. Ett stort tack till alla som kommit med idéer och varit behjälpliga under året. IT-ansvarig Steven Isaksson PR-Utskottet Utskottet, som valdes av årsmötet 2002, har bestått av Cathrin Lindholm, sammankallande, Conny Lagé, Göran Andersson, Ulrika Sundin och Ulrika Hellby. Inledningsvis sprudlade utskottet av idéer och uppslag och det var liv och kraft i arbetet - tyvärr hände inte mycket när arbetet väl var fördelat och det praktiska skulle tas om hand. När sommaren kom tog Ulrika Hellby tag i arbetet och arbetet med annonsering och pressinbjudan satte igång - något sent, tyvärr. Även i år gjordes en vip-injbudan till premiären och pressen i form av Länstidningen - recensionerna i lokalpressen hade vi även i år, fast det resultatet var väl inte direkt upplyftande. Efterarbetet har inte fungerat som vi tänkte i sommar. Med en förhoppning om att det blir bättre nästa verksamhets år Ulrika Hellby medlem i PR-utskottet 4. Konstnärliga rådet, KR Rådet har under verksamhetsåret bestått av: Lena Bengtsson, sammankallande Anneli Helgesson Maud Henrik-Jonsson Gunnar Höglund Sara Olofsson Ganska snart efter förra årets årsmöte stod det klart att vi hade två roller att tillsätta. Anders Kallin, som under audition fått rollen som Gissur, hade flyttat till Bollnäs och Ida Moberg, som spelat Vaino, hade kommit in på en utbildning som tidsmässigt skulle krocka med årets föreställningsarbete. Vi beslutade oss för att leta efter en Gissur utan att hålla audition, men att genomföra audition för rollen som Vaino. Efter mycket stötande och blötande av tänkbara kandidater fick vi slutligen en Gissur vid namn Esbjörn Ogevall. Audition för rollen som Vaino hölls i Östersunds Teaterverkstads lokaler den 16:e mars. Sex personer hade anmält sig intresserade, fyra dök upp och tre genomförde till slut sin - 9 -

10 Vhtber 03 audition. KR beslutade enhälligt att rollen skulle tillfalla Isabelle Paulsson, vilket också styrelsen sedan biföll. Gunnar har även under detta år arbetat med textförståelse tillsammans med talrollsinnehavarna. Framför allt med de som är nya i sina roller, men även gamlingar har haft möjlighet att anmäla sitt intresse för fortsatt arbete för ökad förståelse för texten. Funderingarna kring ett nytt hov har, som sagts i förra årets verksamhetsberättelse, landat i att ett nytt hov ska kunna stå klart till 2005 års spel. Vi kände dock att det nuvarande hovet var i akut behov att tillsnyggning. Anette Sundberg fick i uppgift att måla om hovet. Lena åkte med Anette till Norderön för att få inspiration av Östehus vänners vikingahus. Resultatet blev mycket bra och hovet skall nu klara sig fram till dess att vi har en lösning för ett nytt hov. Ordinarie audition hölls söndagen den 6:e juli och det var sju roller som slutligen var utlysta. Vi hade även i år många sökande till rollerna, vilket vi förstås gläds åt. KR s förslag, vilket styrelsen sedan biföll, såg ut som följer: Arnljot - Håkan Borgsten, Östmund - Ulf Larsson, Gudfast - Henric Thungström, Unn - Mikaela Grääs, Heming - Peter Madsen, Åflo Faste - Björn Sandin, Åkes Jämte - Åke Eriksson. Vi ställde även frågan om Hans ville komma tillbaka och regissera oss nästa år, vilket han gärna vill göra. För att sammanfatta året kan vi säga att vi känner oss nöjda med att vår föreställning lever och utvecklas. Hans har påbörjat utvecklingsarbetet inför nästa års föreställning, vilket vi tar så stor del i som vi kan. Med ett så gott samarbete mellan de olika instanserna i vår förening, styrelse, särskilda befattningshavare, regissör och övriga medlemmar, blir det uppdrag KR har lättsamt och inspirerande. Gunnar Höglund Sara Olofsson Maud Henrik-Jonsson Anneli Helgesson Lena Bengtsson 5. Föreningstidningen Arnljot Tidender, AT Redaktör för AT har varit Ulrika Hellby med stöd av hr ordf. som sättare och kontaktperson med tryckeriet (Text och bildgruppen på Arméns tekniska skolas område) Tidningen utkom under år 2003 med sin 6:e årgång. Som nedan kan konstateras har det sedan förra årets årsmöte varit möjligt att utge 3 nummer av 4 med hela 12 sidor - tidningen utvecklas! Nästa nummer beräknas i likhet med föregående år vara ett julnummer och innehålla bl.a. årsmötesprotokollet, verksamhetsplanen m.m. 3/2002: 19 december 2002 Årsmötesprotokoll, USA-resan m.m. (12 sidor) 1/2003: 30 maj 2003 Storsamling, stödmedlemsskap, PB-organisationerna m.m. (12 sidor) 2/2003: 12 augusti 2003 Kallelse till höstblot, resa till Stiklestad, recension av Romeo och Julia m.m. (8 sidor) 3/2003: 1 oktober 2003 Innehöll kallelse till blotet och bl.a. en artikel om USA-resan på 60-t. (12 sidor) 6. Historiekommittén Teaterspelens avdelning för historisk forskning och dokumentation har under året haft en begränsad verksamhet. Aktiviteterna har främst bestått i att intervjua gamla medlemmar om minnen från svunnen tid, något som i och för sig är berikande. Kommittén hoppas emellertid att det kommande verksamhetsåret i högre grad än det avverkade bär mer kreativitet och uppgifter i sitt sköte. Henric Tungström,Ordf. historiekommittén 7. Regissör och roller Hans Qviström gjorde 2003 sitt tredje regissörs år. Rollinnehavare vid årets föreställning: Arnljot Sundvisson Karl-Arne Retzell 2:a året, avgående Unn Hallbrandsdotter Lena Bengtsson 4:e året, avgående Gunhild Östmundsdotter Sara Olofsson 5:e året

11 Vhtber 03 TA Årsmöteshandlingar 2003 Östmund Frösögode Gunnar Höglund 6:e året, avgående Torar Lagman Anders Olsson 8:e året Gudfast Grimsson Steven Isaksson 3:e året, avgående Sigvald Grimsson Leif Höglund 5:e året Sigurd i Slandrom Mikael Andersson 2:a året Bård i Bräcka Claes Fredrikson 3:e året Hemming i Ås Peter Madsen 1:a året Kung Olav Digre Kjell-Åke Sundin 2:a året Göka-Tore Conny Lagé 1:a året Åflo-Faste Björn Sandin 1:a året Ubma Stig Ulvild 1:a året Vaino Isabelle Paulsson 1:a året Jämte I Lars Stenmark 1:a året Jämte II Åke Eriksson 2:a året Jämte III Johan Bengtsson 1:a året Lill-Östmund Emmelinda Machnow 2:a året Gissur Vite Esbjörn Ogevall 1:a året Lill-Arnljot Dan Sundin 2:a året -- Wilhelm Peterson-Berger Kjell-Åke Sundin 1:a gången Anm. Anders Kallin, som var utsedd att spela rollen som Gissur Vite avflyttade från länet och Es björn Ogevall inträdde istället i rollen. 8. Repetitioner och föreställningar Repetitionerna med talrollsinnehavarna startade måndagen 9/6 och fortsatte så fram till storsamlingen under regissörens ledning. Storsamlingen ägde rum lördagen den 14 juni Pressen besökte Arnljotlägden vid storsamlingen. Efter en inledning av regissör Hans Qviström satte repetitionerna igång med full styrka och bedrevs intensivt och engagerat under alla dagar av vår regissör fram till generalrepetitionen, 3/7, även i år besökt av våra närmsta grannar. Uppehåll gjordes för midsommarfirande juni. Premiären ägde rum fredagen den 4 juli Premiären hade även i år särskilt inbjudna VIP-gäster. Årets invigningstalare var Orwar Eriksson, ordf. Wilhelm Peterson-Berger institutet. Totalt genomfördes 9 föreställningar, med ett speluppehåll onsdagen den 9 juli. Fr 4/7 (145), Lö 5/7 (136), Sö 6/7 (137), Må 7/7 (67), Ti 8/7 (27), On 9/7 speluppehåll To 10/7 (225), Fr 11/7 (207), Lö 12/7 (63) och Sö 13/7 (254) Totalt 1261 åskådare. (2000: 1911, 2001: 1779, ). Vädret spelades oss spratt denna sommar, de flesta minns nog sommaren 2003 som varm och skön - men se under föreställningsperioden var det inte lika lyckat, understundom molnigt och ibland kallt och blåsigt samt regn. Tisdagens förestälning, som besöktes av 27 åskådare, räddades genom att publiken satt trygg under de av föreningen införskaffade partytälten - ensemblen var desto blötare! Regn omedelbart före föreställningen är heller ingen publikdragare. Vid premiärfesten, första lördagen 5/7, genomfördes den traditionella tipsrundan under ledning av Henric Tungström och Kent Knutsson, nu tävlades för andra gången om den föregående införskaffade fina lädermasken Husbonden - segrare blev Unns följe. En bejublad Barn-Barnljot föreställningen framfördes som hade föregåtts av repetioner utifrån ett skrivet manus - många undrade nog vad som pågick i buskarna när föreningens yngre medlemmar gick omkring med vita manuspapper och övade frenetiskt - väl gjort! Regissör Hans Qviström fortsatte att utveckla spelet i alla akter. Åskådarenkäten genomfördes för femte gången med även i år mycket intressanta resultat. Åskådarna har varit mycket positiva på olika sätt i sina omdömen. Medverkandeenkäten genomfördes för sjätte gången och är en givande läsning. Enkäterna framgår av särskild redovisning. Åskådarenkäten sammanställdes fortlöpande av hr ordf och medverkandeenkäten av Steven Isaksson, i likhet med föregående år. För det 65:e spelåret 2004 är inplanerad 8 föreställningar enligt beslut vid det utflyttade årsmötet sista spelsöndagen. 9. Barnljot Som traditionen påbjuder genomförde årets Barnljot sista lördagen i spelperioden. Bakom årets manus stod Ulrika Sundin och Ulrika Hellby som med hjälp av tips och hjälp från ett flertal personer lyckades få fram ett fullt dugligt

12 Vhtber 03 manus. Även i år vill Barnljot tacka särskilda personer för deras hjälp att göra årets Barnljot till en succé: - Peter; Barnljotkommitténs egen DJ som hjälpte oss att få fram musiken till spelet. - Per Nauman; som vågade låna ut utrustningen och hjälpa oss med ljudsättningen på scen. - Kjell-Åke Sundin; som lyckades fixa fram en dator till oss - Leif; som med sina exklusiva rekvisita lyckades få årets föreställning till något alldeles extra. - Alla ni som bidrog med rekvisita! Brandmansutrustning m.m. TACK! Ett stort tack också till alla statister som vågade sig upp på scenen för att läsa och genomföra vårat manus och även tack till er som kom med idéer! Utan er hade det inget blivit! Årets tema var resor och charter där författarna (som i år valde att skriva det mesta av manus själva) hade Lasse Åbergs Sällskapsresor i baktanken under skrivandet, samt som vanligt inslag från repetitions och speltiden. Angående uppslutningen för uppförandet så var flera av deltagarna från i fjol med i år också samtidigt som årets Barnljotensemble fick ett tillskott på barnsidan då vi slopade den annars s å strikta åldersgränsen. Barnljotakademien veterligen så var det även första gången en brittisk medborgare medverkade som utropnings röst till flyggaten. Skådespelet lyckades komma igång 00:05 och blev mycket lyckat. Det hela filmades även. Dock har Barnljotakademien inte sett resultatet av den inspelningen ännu. Utöver skrivandet av Barnljot har akademien varit fortsatt aktiva. Vi bytte namn från kommittén till akademien. Utdelningen av vandringspriset fortsatte och i år såldes även programblad för tio kronor styck. Inkomsterna därifrån gick oavkortat till jubileumskontot. Utdelningen av vandringspriset av Barnljotstipendiet var i år särskilt svårt då det var brist på tabbar och riktigt bra missar. Efter mycket huvudbry gick slutligen stipendiet till Lars Stenmark efter den tummvrickande manövreringen på scenen. Slutligen vill vi säga att det varit extremt roligt och en ära att få skriva det 14: e upplagan av Barnljot, men jobbigt också. Likväl vill vi nästa år gärna se fler medförfattare och aktörer som hjälper oss att utföra det svåra arbetet med skrivandet av manus! Undertecknat Barnljotkommittén, Östersund den 25 oktober 2003 Ulrika Sundin Ulrika Sundin Ulrika Hellby Ulrika Hellby 10. Övriga aktiviteter Trettondaghelgen Ida Moberg tilldelades Allan Edwall-stipendiet i Hissmofors 9-10/1 Ordf. medverkade med ett föredrag vid ett seminarium i Tydal, Norge på temat historiska spel. I Tydal uppförs Karolinernes hærtog i Tydal på utomhusscen omkring 10 januari varje år. 16/3 Vaino-audition hos Östersunds teaterverkstad 22/3 Snöleik genomfördes för första gången på lägden, tyvärr uteblev den fina mjuka snön - då våren var i antågande. 4/4 Peter Möller medverkade och spelade Vildblomster vid möte med Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet i Stockholm. 30/5 Majbrasa på lägden för första gången. 24/5 Vårstädningen /5 I 5 lånade lägden för genomförande av soldaterinran samt korum med nattvard för livkompaniet, föreningen fick därigenom ett nytt kors, tillverkat av soldaterna. 9/6 Talrepstart to 12/6 Krokoms kulturskola under ledning av Håkan Borgsten gästspelade på Arnljotlägden med en uppsättning av W.Shakespeares "Romeo och Julia" ca 100 åskådare. 14/6 Storsamling 28/6 Apostlamässa i Frösö kyrka för andra året följt av Apostlagille med vikingatida mat, präst var i år Robin Zieseniss Lö 5/7 Premiärfest med tipsrunda och Barn-Barnljot. Sö 6/7 Audition Lö 12/7 Finalfest med Barnljot Lö 26/7 Stiklestadsresa med en rätt stor delegation, varav några i vikingakläder. En del av sällskapet besökte under söndagen Trondheim ochhegra fästning efter övernattning i Sparbu genom Stig Ulvilds försorg. Lö 16/8 Höststädning på lägden

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2001-2002

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2001-2002 Östersund den 26 oktober 2002 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2001-2002 1. Styrelsen och årsmöten 1.1. Styrelsens sammansättning 2001-2002 (O=omvalda, N=nyvalda) Ordförande Mikael Andersson (O) Ledamot I Kjell-Åke

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2006-2007

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2006-2007 Teaterföreningen Arnljotspelen, TA VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2006-2007 Antagen av årsmötet 2007-10-27 Föreningen 70 år 1937-2007 1. Styrelsen och årsmöten 1.1. Styrelsens sammansättning 2005-2006 (O=omvalda,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 20151 Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart 2. Val av ordförande för årsmötet Mötet

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID KONSTITUERANDE ÅRSMÖTE i ordersalen, f.d. I 5:s kanslihus torsdagen den 9 februari 2006

PROTOKOLL FÖRT VID KONSTITUERANDE ÅRSMÖTE i ordersalen, f.d. I 5:s kanslihus torsdagen den 9 februari 2006 Millitärmuseiföreningen i Jämtlands län, Milmus Z PROTOKOLL FÖRT VID KONSTITUERANDE ÅRSMÖTE i ordersalen, f.d. I 5:s kanslihus torsdagen den 9 februari 2006 1 Mötets öppnande Sten Bredberg hälsade såsom

Läs mer

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Närvarande: Rolf Andersson, Maria Andersson, Agneta Börjesson, Klemens Karlsson, Ann- Marie Stendahl, Ulla-Britt Simm, Anne-Marie Bäckman, Gun-Britt

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. ABATE Sverige Årsmöte 2013 Protokoll 1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd för mötet Fastställdes röstlängd för årsmötet. 3. Val av

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

Stålnäs Stugförening Verksamhetsberättelse 2011

Stålnäs Stugförening Verksamhetsberättelse 2011 Storstenen på Stålnäs, (fiskeläget) så finns en gubbe inristat. Den upptäcktes av Peter Norman från Riksantikvarieämbetet 1982, då han genomförde en fornminnesinventering i Söderhamns Skärgård. Mer om

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Torsdagen den 26 mars 2015, Karlavägen 66, Östermalm, Stockholm, Klockan 19.35 20.00 Närvarande: Göran Fjällborg, Jenny Kvam, Niklas Waitong, Dani Balladares,

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Årsmötesprotokoll 2013

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Årsmötesprotokoll 2013 Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Årsmötesprotokoll 2013 Dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Mötets behörighet. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare

Läs mer

Årsmöte Fuxernaskolan kl 14.00

Årsmöte Fuxernaskolan kl 14.00 Årsmöte Fuxernaskolan 160313 kl 14.00 Närvarande: Zorayah Hellberg, Ewa Larsson. Alf Joakim Persson, Cecilia Sandbeck, Malin Holström, Markus Andersson, Amanda Georgiou, Alva Olsson, Erik Georgiou, Matilda

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

7. Verksamhetsberättelse för Teaterföreningen Arnljotspelen, (TA) 2014-2015

7. Verksamhetsberättelse för Teaterföreningen Arnljotspelen, (TA) 2014-2015 7. Verksamhetsberättelse för Teaterföreningen Arnljotspelen, (TA) 2014-2015 1. Styrelsen och årsmöten 1.1. Styrelsens sammansättning 2014-2015. Ordförande Linda Åkergren Ledamot III Camilla Asplund Kassör

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

TÖRNSKOGEN. Törnskogens villaägareförenings 83:e föreningsstämma Onsdagen den 20 april 2016, kl FÖRENINGSSTÄMMA

TÖRNSKOGEN. Törnskogens villaägareförenings 83:e föreningsstämma Onsdagen den 20 april 2016, kl FÖRENINGSSTÄMMA TÖRNSKOGEN FÖRENINGSSTÄMMA Törnskogens villaägareförenings 83:e föreningsstämma Onsdagen den 20 april 2016, kl. 19.15 Törnskogens villaägareförenings lokal i Vaxmoraskolan. Ingång mitt emot fotbollsplanen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte den 11 april 2012 med Oskars Hembygdsförening kl 18.00 i Oskars församlingshem

Protokoll fört vid Årsmöte den 11 april 2012 med Oskars Hembygdsförening kl 18.00 i Oskars församlingshem Ärende 1. Mötets öppnande. Frågan om mötet utlysning. Mötet öppnades. Mötet hade utlysts enligt stadgarna. Dagordningen delades ut till deltagarna. 2. Val av ordförande för mötet. Till ordförande för mötet

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Askims Bridgeklubbs årsmöte 28/9 2015. Föredragningslista

Askims Bridgeklubbs årsmöte 28/9 2015. Föredragningslista Askims Bridgeklubbs årsmöte 28/9 2015 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista. 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare för mötet 4. Val av två justerare att jämte ordförande

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/2 2016. Klockargården Tällberg STYRELSE Mötesordförande: Eva Eriksson (till 7) Pierre Ellison (fr. 7) Mötessekreterare: Brittmarie Jonsson 1. Årsmötets

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings årsmöte 2014. Plats: Bygdegården Högaböke Närvarande: ca 20 medlemmar. Lennart Olofsson gjorde en tillbakablick över vad som hänt under året som gått.

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Visingsö Tornerspelsförenings Årsmöte 23 februari 2013

Visingsö Tornerspelsförenings Årsmöte 23 februari 2013 Förslag till föredragningslista vid Visingsö Tornerspelsförenings årsmöte den 23/2-2013 klockan 12.00. 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Fråga om mötet

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr 802437-2073 Söndagen den 28 februari 2016 kl. 13.30 Östergötlands kennelklubbs lokal, Linghem 1 Årsmötets öppnande. Ordföranden John

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2012

M-båtsförbundets årsmöte 2012 Protokoll 2012-11-25 M-båtsförbundets årsmöte 2012 Innan mötet öppnas informerar nästa års SM arrangörer om SM i Uppsala 2013. Tävlingarna går av stapeln 4-6 juli. Ankomst och registrering sker den 2a

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Fö reningen Sivans Stadgar

Fö reningen Sivans Stadgar Fö reningen Sivans Stadgar Fastställda av årsmötet 2003-05-14 Reviderade 2012-09-18 1 Innehållsförteckning Kapitel I Föreningens namn, ändamål och syfte 3 Kapitel II Medlemskap 3 Kapitel III Styrelse 3

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. ! 1 Hökerum - Öndarps Protokoll fört vid föreningsstämma med Hökerum Öndarps, 2016-09-17 Plats: Församlingshemmet Hökerum Närvarande: 41 medlemmar representerande 30 fastigheter 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Stadgar för Prisdialogen

Stadgar för Prisdialogen Stadgar för Prisdialogen Prisdialogen är en ideell förening med säte i Stockholm. Den bildades den 14 december 2012 av Riksbyggen, SABO och Svensk fjärrvärme (sedermera Energiföretagen Sverige), då även

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 5, 2014-06-28 vid Boulebanan 1 Styrelsens ordförande Lars Danielsson hälsade de 27 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer