PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdestid: Måndagen den 19 januari 2015, kl Kommungården, Bennäs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunstyrelsen PROTOKOLL 19.01.2015 1. Sammanträdestid: Måndagen den 19 januari 2015, kl. 16.30 18.35. Kommungården, Bennäs"

Transkript

1 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 19 januari 2015, kl Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund, Mats Eriksson, Roger Finne, Per-Erik Forsblom, Greger Holmqvist-Nybacka, Karin Holmäng, Johanna Wiklund, Senja ordf. viceordf. Wärn, Mathias Björkskog, Eva Hjulfors, Bernhard Forsström-Fellman, Anette Grön, Kristine Borgmästars, Yvonne Käldman, Leif Häggman, Roger Häll, Tarja Häggblom, Carola Lasén, Mikael Övriga närvarande Boström, Kaj Pettersson, Roger Överfors, Johanna Svenfors, Stefan Löf, Gundel Backa, Jan-Erik fullm.ordförande I viceordf., fullm. II viceordf., fullm. kommundirektör kanslichef ekonomi- o. utvecklingsdirektör, kl , 4 o.6 Paragrafer 1-16 Underskrifter Henrik Sandberg ordförande Gundel Löf sekreterare Protokollsjustering Pedersöre Johanna Holmäng Per-Erik Finne Protokollet framlagt Protokollet har varit framlagt till påseende i kommungården i Bennäs , intygar Gundel Löf, kanslichef

2 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdets öppnande Kommunstyrelsens ordförande öppnade sammanträdet, hälsade medlemmarna välkomna samt konstaterade att sammanträdet var lagligt sammankallat och beslutfört. 2 Val av två protokollsjusterare Till protokollsjusterare valdes Johanna Holmäng och Per-Erik Finne. 3 Godkännande av föredragningslistan samt komplettering med eventuella övriga ärenden Kommunstyrelsen beslutade enhälligt godkänna föredragningslistan med följande tilläggsärenden: - Anmälningsärenden ( 14) - 4. Pedersöre värd för kommunala samarbetsnämnden Information om nuläget; Purmo skola - Val av byggnadskommitté; Östensö skola Kommunstyrelsen beslutade samtidigt behandla 6 efter 4. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

3 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Dnr: 323/ Pedersöre kommuns anmälan till finansministeriet om utredningsområde i anslutning till kommunstrukturreformen Kfge , 85 Enligt 4 b i kommunstrukturlagen (1698/2009) ska en kommun tillsammans med andra kommuner i enlighet med utredningskriterierna i kommunstrukturlagen utreda en kommunsammanslagning som uppfyller förutsättningarna för en ändring i kommunindelningen enligt 4. En kommun ska enligt 4 h i kommunstrukturlagen senast den 30 november 2013 anmäla till ministeriet med vilken eller vilka kommuner den utreder en kommunsammanslagning i enlighet med 4 b. En kommun ska enligt finansministeriets förordning (694/2013) förmedla uppgifterna om utredningsområdet till finansministeriet via en enkät som ministeriet utarbetat. Kommunen ska lämna in uppgifterna om utredningsområdet genom att besvara en från finansministeriet tillställd webropol-enkät. Webropolsvaret som getts till enkäten utgör samtidigt kommunens anmälan om utredningsområdet. Kommunens svar ska basera sig på ett fullmäktigebeslut. Kommunen ska i enlighet med 4 h i kommunstrukturlagen anmäla sitt utredningsområde före den 30 november Kommunernas anmälningar om utredningsområdena ska utnyttjas då regeringen bedömer framskridningen med kommunreformen i slutet av Finansministeriet bedömer dessutom på basis av uppgifterna om avvikelser ska beviljas från de utredningsområden som utredningsgrunderna visar, och om man ska genomföra några särskilda kommunindelningsutredningar inom utredningsområdena. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Pedersöre kommun avger svar om utredningsområde till finansministeriet enligt bifogade bilaga. Kst 269/13 Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. Kfge 85/13 Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutade enhälligt omfatta kommunstyrelsens förslag och avger svar om utredningsområde till finansministeriet i enlighet med bifogat förslag till an- Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

4 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL mälan. Förslaget i anmälan går ut på att utredningsområdet primärt består av kommunerna inom den kommunala samarbetsnämndens område: Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre. Fullmäktige uttalade även den åsikten att utredningsområdet eventuellt också kunde omfatta Evijärvi kommun. Kst , 44 Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden föreslår för kommunerna att kommunstrukturutredningen som kommunerna enligt kommunstrukturlagen (2013/478) är skyldiga att genomföra, sker i enlighet med bifogad arbetsplan. Strukturutredningen genomförs av kommunala förtroendevalda och tjänstemän. Ingen extern kommunutredare anlitas. Däremot kan sektorexpertis inhämtas som köptjänster för att bistå arbetet. Samarbetsnämndens kommuner har lämnat önskemål till Jakobstad om att Jakobstads biträdande stadssekreterare skulle fungera som sekreterare i arbetsgrupperna. Detta för att underlätta den praktiska koordineringen av arbetet. Kommunstyrelserna bör också fatta beslut om kommunens representanter i de arbetsgrupper som ska genomföra utredningsarbetet. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen omfattar förslaget till arbetsplan samt utser kommunens representanter i arbetsgrupperna enligt nedanstående. Kommunen representeras av både förtroendevalda och tjänstemän. Ersättare utses också. Arbetsgrupp 1. Vision och demokrati: Eivor Back och Stefan Svenfors (ersättare: Henrik Sandberg och Mats Björklund) Arbetsgrupp 2. Ekonomi och förvaltning: Johanna Överfors och Jan-Erik Backa. (ersättare Johanna Holmäng och Roger Eriksson) Arbetsgrupp 3. Markanvändning, Boende, Trafik: Per-Erik Finne och Ingmar Ek (ersättare Yvonne-Liljedahl-Lund och Eva Björkskog) Arbetsgrupp 4. Social- och hälsovårdstjänster: Henrik Sandberg och Ralf Lindfors (ersättare Carola Häggblom och Helena Berger) Arbetsgrupp 5. Bildnings- och undervisningstjänster: Greger Forsblom och Rolf Sundqvist (ersättare Ulrika Stenmark och Karin Holmqvist Nybacka) Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

5 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kst 44/14 Kommunstyrelsens beslut: På förslag av Henrik Sandberg och Per-Erik Finne beslutade kommunstyrelsen enhälligt göra en del justeringar och preciseringar i arbetsgruppernas sammansättningar. Följande medlemmar och ersättare valdes i de olika arbetsgrupperna: Arbetsgrupp 1. Vision och demokrati: Eivor Back (ers. Mats Björklund) och Stefan Svenfors (ers. Henrik Sandberg) Arbetsgrupp 2. Ekonomi och förvaltning: Johanna Överfors (ers. Carola Häggblom) och Jan-Erik Backa (ers. Kaj Boström) Arbetsgrupp 3. Markanvändning, Boende, Trafik: Per-Erik Finne (ers. Eva Björkskog) och Ingmar Ek (ers. Yvonne Liljedahl-Lund) Arbetsgrupp 4. Social- och hälsovårdstjänster: Greger Forsblom (ers. Johanna Holmäng) och Ralf Lindfors (ers. Helena Berger) Arbetsgrupp 5. Bildnings- och undervisningstjänster: Roger Eriksson (ers. Karin Holmqvist-Nybacka) och Rolf Sundqvist (ers. Ulrika Stenmark) Kommunstyrelsen godkände också att Mats Björklunds åsiktsyttring tas in som en protokollsanteckning. Ralf Lindfors förenade sig också med denna åsiktsyttring. Björklunds protokollsanteckning lyder: I något skede bör en utomstående utredare också tas med i utredningsarbetet. Kst Enligt 4b i kommunstrukturlagen ska en kommun tillsammans med andra kommuner i enlighet med utredningskriterierna i kommunstrukturlagen, utreda en kommunsammanslagning som uppfyller förutsättningarna för en ändring i kommundelningen enligt 4. Fullmäktige fattade beslut om att utreda en kommunsammanslagning tillsammans med Nykarleby, Larsmo, Jakobstad, Kronoby samt Evijärvi. Den kommunala samarbetsnämnden föreslog att utredningen genomförs enligt separat arbetsplan, med gemensamma egna resurser i arbetsgrupper bestående av politiker och tjänstemän. Ingen särskild utredningsperson utsågs. Kommunstyrelsen i Pedersöre omfattade samarbetsnämndens förslag och utsåg representanter till arbetsgrupperna i februari Enligt arbetsplanen skulle utredningen omfatta en mellanrapport baserad på arbetsgruppernas arbete som presenterades i september En slutrapport som baserar sig på arbetsgruppernas slutrapporter, samt ett förslag till sammanslagningsavtal. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

6 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL De sex kommunerna i utredningsområdet har under hösten utrett en kommunsammanslagning, samt möjligheter till utökat samarbete. En mellanrapport från arbetsgrupperna presenterades i september och en ekonomirapport sammanställd av Perlacon Oy senare under hösten.(bilaga) Den av samarbetsnämnden utsedda styrgruppen tog vid sitt möte del av arbetsgruppernas sammanställda rapporter (bilaga), samt ett utkast till sammanslagningsavtal.(bilaga) Arbetsgruppernas utredningar, samt Perlacon Oy:s ekonomiutredning torde kunna anses ge tillräckligt underlag för fullmäktiges beslut. Under processen har Evijärvi ställt krav på att gymnasiet och hälsovårdscentralen ska kvarstå i Evijärvi. Från Jakobstads sida har framförts att den nya kommunens ledningsfunktioner placeras i stadshuset i Jakobstad. Vidare stationeras en administrativ personalstyrka på minst 10 personer i varje kommundel. Övriga krav har inte ställts i utredningen. Kommundirektörens förslag: Styrgruppen för utredningen begär att kommunernas fullmäktige tar ställning till utkastet till sammanslagningsavtal enligt följande tre alternativ: 1. Fullmäktige godkänner sammanslagningssavtalet 2. Fullmäktige förkastar sammanslagningsavtalet 3. Fullmäktige godkänner sammanslagningsavtalet så, att det utgör grunden för fortsatta förhandlingar vars syfte är en kommunsammanslagning. Utgående från ekonomiutredningens kalkyler, samt utgående från utredningsmaterialet som helhet, har Pedersöre kommun och kommuninvånarna i Pedersöre inga större ekonomiska eller andra mätbara fördelar av en kommunsammanslagning, jämfört med att Pedersöre fortsätter som självständig kommun. På bas av tillgängligt utredningsmaterial, förda diskussioner i kommunstyrelsen under 2013 och 2014, förda diskussioner i kommunfullmäktige under 2013 och 2014 samt kommunfullmäktiges aftonskola i oktober 2014, föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige fattar beslut om att förkasta sammanslagningsavtalet och konstaterar att Pedersöre fortsätter som en självständig kommun. Beslutet meddelas Finansministeriet samt Nykarleby, Jakobstad, Kronoby, Evijärvi och Larsmo kommuner. Kst 4 Kommunstyrelsens beslut: Under diskussionen föreslog Ralf Lindfors, understödd av Eivor Back, m.fl., att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner sammanslagningsavtalet så, att det utgör grunden för fortsatta förhandlingar vars syfte är en kommunsammanslagning (alternativ 3) Vid verkställd omröstning mellan kommundirektörens förslag och Ralf Lindfors förslag, erhöll kommundirektörens förslag 7 röster och Lindfors förslag 4 röster. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

7 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Ordförande konstaterade därefter att kommunstyrelsen beslutat omfatta kommundirektörens förslag och föreslår för kommunfullmäktige att sammanslagninsavtalet förkastas och att Pedersöre fortsätter som en självständig kommun. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Kommunerna i Jakobstadsregionen Kommunernas ekonomi HT Eero Laesterä KTM, BBA, IAT Katja Pesonen Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Perlacon Oy

20 Innehåll Befolkning, befolkningsförändring, förändring av åldersstrukturen... 1 Granskning av ekonomins nuläge... 2 Balansräkningen i en primärkommun... 2 Nettolån... 2 Balansräkningens tillgångar... 4 Balansräkningens risker... 5 Koncernbalansräkning... 7 Speciella poster i koncernbalansräkningen... 7 Resultaträkning...10 Obalans mellan inkomster och utgifter...10 Finansiering...14 Kommunernas ekonomi i framtiden trycket på de enskilda kommunerna...16 Slutsatser...22 Situationen år 2017 och år 2025, om kommunerna fortsätter som självständiga (realistisk tillväxt)...22 Situationen åren 2017 och 2025, om kommunerna går samman...25

21 Bilder: Bild 1: Till vänster: ökning av antalet över 75-åringar; till höger: antalet över 75-åringar Bild 2 De enskilda kommunernas nettolån omvandlat till skatteprocentenheter Bild 3 Kommunspecifikt under/överskott i balansräkningen 1000 euro Bild 4 Endast koncernens lånestock omvandlad till skatteprocentenheter Bild 5 Koncernbalansräkningens storlek /invånare... 8 Tabeller: Tabell 1: Invånarantalet i kommunerna , tillväxtprognosen för invånarantalet under tidsperioden; tabellen till höger visar utvecklingen av medianåldern i kommunerna Tabell 2 Nettolånestocken eur/invånare (vänster) och nettolånestocken relaterad till skatteprocentenheten (höger)... 3 Tabell 3 Nettolånets utveckling och förändring av anläggningstillgångarna Tabell 4 Vissa tillgångsposter i kommunerna... 5 Tabell 5 Balansräkningens under/överskott omvandlad till skatteprocentenheter... 6 Tabell 6 Sammanräknade poster i koncernbalansräkningarna under bokslutsåret 2013 jämfört med de sex största städerna... 8 Tabell 7 Balansräkningens mätare som nyckeltal... 8 Tabell 8 Förändring i invånarantalet och reell förändring i vissa inkomst/utgiftsposter Tabell 9 Den genomsnittliga, reella förändringen av verksamhetsbidrag, beskattningsbar inkomst och statsandel undersökt under en längre period ( ) och under en kortare period ( )...11 Tabell 10 Nettoutgifterna för kommunernas servicestruktur i eur/invånare Tabell 11 Nettoutgifterna för kommunernas servicestrukturer eur/inv 2013 och kommunens placering enligt invånarspecifika nettoutgifter som använts för servicestrukturen. N= Tabell 12 Verksamhetsmässig självständighet Tabell 13 Resultatbaserade mätare omräknade till nyckeltal...14 Tabell 14 Kommunvis sammanfattning ur balansräkningens, resultaträkningens och finansieringens synvinkel...15 Tabell 15 Granskning av kommunernas ekonomi utgående från de absoluta värdena för vissa nyckeltal och placeringarna på riksnivå Tabell 16 Nedskärning av statsandelen kommunvis beräknad som skatteprocentenhet...17 Tabell 17 Nedgången i beskattningsbar inkomst kommunvis räknad i skatteprocentenheter...17 Tabell 18 Om kommunerna inte finner acceptabla sätt att anpassa verksamhetsbidraget, kommer verksamhetsbidragen att öka på följande sätt Tabell 19 Balanseringsbehov om ökningen av verksamhetsbidragen inte kan anpassas...18 Tabell 20 Viktiga poster i den nya kommunens ekonomi, om kommunerna enskilt kunde anpassa sin verksamhet med ca 45 miljoner euro och om skatteprocenten förblev på 2014 års medelnivå (TAE: prognos för budgetutfallet)...19 Tabell 21 Kumulativt under/överskott /invånare, när en anpassning av utgifterna har genomförts...19 Tabell 22 Gräns för ökningen av verksamhetsbidraget Tabell 23 Skattebalans, med vilken man kunde eliminera de årliga underskotten i de enskilda kommunerna. (TAE- prognos för budgetutfallet)...20 Tabell 24 Kumulativt under/överskott /invånare, då skatteanpassning har genomförts (TAE prognos för budgetutfallet)...20 Tabell 25 Viktiga poster i den nya kommunens ekonomi, om kommunerna skulle anpassa sin ekonomi med skatteprocenterna Tabell 26 Kommunernas nettolån skatteprocent skuldanpassning...21

22 Kommunerna i Jakobstadsregionen: Kommunernas ekonomi Befolkning, befolkningsförändring, förändring av åldersstrukturen Under de senaste tio åren har invånarantalet ökat i Larsmo, Jakobstad, Pedersöre kommun och i Nykarleby. Ökningen har varit klart snabbast i Larsmo, ca 1,8 %/år. I alla granskade kommuner har flyttrörelsen mellan kommunerna varit negativ. I Larsmo och Pedersöre kommun har befolkningstillväxten till största delen berott på naturlig befolkningstillväxt. I Jakobstad och Nykarleby är tillväxten mer invandringsbetonad. I Kronoby har folkmängden minskat med cirka två procent och i Evijärvi med hela åtta procent. Den årliga minskningen har i Kronoby varit ca -0,2 %/år och i Evijärvi ca -1 %/år. Invånarantalet har sjunkit i Evijärvi och i Kronoby med anledning av att dödligheten varit högre än nativiteten och nettoflyttningen mellan kommunerna har varit negativ. Märkbara skillnader mellan kommunerna finns också i fråga om medianåldern. Befolkningen verkar vara äldst i Evijärvi, där medianåldern också är på landets medelnivå (47). Kronoby, Jakobstad och Nykarleby verkar däremot ha en befolkning med en medianålder som är yngre än medeltalet. Larsmo och Pedersöre var bland de fem yngsta kommunerna i Finland år 2013 då man ser till medianåldern. Enligt Statistikcentralens trendprognos förutspås befolkningen växa i de övriga kommunerna på området, med undantag av Evijärvi. Enligt Statistikcentralens prognos kommer befolkningstillväxten att vara snabbast i Larsmo, där den årliga befolkningstillväxten är ca 1,4 % > >40 Evijärvi % Evijärvi Kruunupyy % Kruunupyy Luoto % Luoto Pedersören kunta % Pedersören kunta Pietarsaari % Pietarsaari Uusikaarlepyy % Uusikaarlepyy Yhteensä % Yhteensä Tabell 1: Invånarantalet i kommunerna , tillväxtprognosen för invånarantalet under tidsperioden; tabellen till höger visar utvecklingen av medianåldern i kommunerna Åldrandet och det kostnads- och finansieringstryck som ändringen av den demografiska försörjningskvoten orsakar hör till de mest betydande problemen för kommunsektorn i hela landet. Den årliga ökningen av det sammanlagda antalet 75 år fyllda är stor på området. Nu ökar antalet över 75-åringar på området med ca 70 i året, men antalet kommer att öka med till och med 300 personer alldeles i början av nästa decennium. 1

23 Yli 75-vuotiaiden vuotuinen muutos Yli 75-vuotiaiden määrä Bild 1: Till vänster: ökning av antalet över 75-åringar; till höger: antalet över 75-åringar Variationen mellan kommunerna beror också på skillnader i kostnaderna för servicestrukturen för äldre. År 2013 använde Pedersöre mest medel för servicestrukturen för äldre (ca euro/år/över 75-åring), minst använde Jakobstad ( euro/år/över 75-åring). Ökningen av servicebehovet innebär med nuvarande utgifter ett årligt ökningstryck på 0,45 skatteprocentenheter för åren efter Pedersöre har det största ökningstrycket, Evijärvi det lägsta. Det tillväxttryck som åldrandet medför kommer att vara en av de största sparpotentialerna i den sammanslagna kommunen, förutsatt att man hanterar det på rätt sätt. Granskning av ekonomins nuläge Balansräkningen i en primärkommun Nettolån Skuldsättningen i kommunerna kan granskas med flera olika mätare, såsom lånestocken i euro/invånare, relativ skuldsättningsgrad osv. Här granskas skuldsättningen med hjälp av nettoskulden. Nettoskulden beskriver skuldsättningen bättre än lånestocken i euro/inv. Nettolånet beskriver skuldsättningen hos en (primär)kommun, då man från lånestocken drar av likvida medel. På så sätt ökar inte nettolånet av att man t.ex. lyfter ett lån för tidigt, för att stöda kassan. Mätaren bestraffar inte de kommuner som har stora skulder, men som placerat sina medel vid god depositionsränta, hellre än att de skulle ha återbetalat lån med så gott som nollränta. När det gäller nettolånets storlek betraktas dess absoluta förändring, men det är bra att relatera nettolånet till exempel till invånarantalet eller till förmågan att återbetala lånet. Omvandlingen av nettolånebeloppet till skatteprocentenheter beskriver uttryckligen förhållandet till återbetalningsförmågan: samtidigt får man beräknat hur många skatteprocentenheter man borde höja på ett år för att få nettoskulden återbetald. Av nedanstående diagram kan man se skillnaden mellan mätningen enligt euro/invånare och mätningen i förhållande till återbetalningsförmågan: när man ser till euro/invånare verkar exempelvis Evijärvi, Kronoby och Larsmo ut att ha skuldsatt sig, men när man ser till återbetalningsförmågan märker man att nettoskulden förblivit oförändrad, den har till och med sjunkit (Evijärvi). 2

24 Nettolainakanta /as Muutos Sijoitus ryhmässä Nettolainakanta vero-% Sijoitus maassa Muutos Tabell 2 Nettolånestocken eur/invånare (vänster) och nettolånestocken relaterad till skatteprocentenheten (höger) Om man ser till återbetalningsförmågan har Jakobstad varit den kommun som har störst nettoskuld, den minst skuldsatta kommunen har varit Larsmo, som hör till de hundra minst skuldsatta kommunerna i landet. Jakobstad och Nykarleby har skuldsatt sig klart snabbare än de övriga. Skuldsättningsutvecklingen har varit bäst i Evijärvi, där nettoskuldsättningsnivån t.o.m. har sjunkit i förhållande till återbetalningsförmågan. Diagrammet nedan visar de enskilda kommunernas nettolån, omräknat till skatteprocentenheter. Sijoitus ryhmässä Sijoitus maassa Evijärvi Evijärvi 11,1 9,8-1, Kruunupyy Kruunupyy 12,5 13,2 0, Luoto Luoto 6,0 6,2 0, Pietarsaari Pietarsaari 13,7 29,3 15, Pedersören kunta Pedersören kunta 4,0 11,7 7, Uusikaarlepyy Uusikaarlepyy -2,6 13,7 16, Uusi kunta Uusi kunta 9,1 19,0 9, ,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Nettolainakanta vero-% - 10, Evijärvi Kruunupyy Luoto Pietarsaari Pedersören kunta Uusikaarlepyy Uusi kunta Bild 2 De enskilda kommunernas nettolån omvandlat till skatteprocentenheter Mätt i /invånare skulle den nya kommunen vara något över, och mätt med skatteprocent klart över landets medeltal vad gäller skuldsättningsnivån. Av de enskilda kommunerna skulle Evijärvi, Larsmo och Pedersöre ha varit mindre skuldsatta än landets medeltal, i skatteprocent mätt. Nettolånets absoluta tillväxttakt (92 miljoner euro på tio år) har varit snabb. Då man lyft lån under tider då räntan var låg, har räntan inte belastat kommunernas resultat. Den historiskt låga räntan, som betalats närmast för kommuncertifikat, torde öka i något skede. År 2013 var balansräkningens medelränta högst i Kronoby (2,63 %) och lägst i Larsmo (0,61 %). Lånen har lyfts som skuldsedlar med kort löptid och även vid längre lån har räntorna skyddats väl. Risken är att räntans grundnivå börjar stiga, vilket är mycket sannolikt, då även Kommunfinans snart kommer att behandlas på samma sätt som riktiga banker och det kommer att ställas soliditetskrav på Kommunfinans i likhet med bankerna. Bara detta torde synas i räntenivån. 3

25 Balansräkningens tillgångar Tillgångarna i kommunernas balansräkning kan på högre nivå betraktas exempelvis med hjälp av mängden anläggningstillgångar och deras utveckling. Det är viktigt att märka en ökning av kommunernas nettolån ofta ändrar form som en ökning av anläggningstillgångar. I tabell 3 kan därför ses att endast i Evijärvi har nettolånestocken ökat mer än anläggningstillgångarna. Mängden anläggningstillgångar har ökat under granskningsperioden i alla granskade kommuner, utom i Evijärvi. De överlägset största anläggningstillgångarna i euro har funnits i Jakobstad. Anläggningstillgångarna i den nya kommunen skulle därmed år 2013 ha varit större än i landet i medeltal (6.980 euro/invånare; euro/invånare i hela landet) och mängden anläggningstillgångar skulle ha ökat snabbare än i hela landet per invånare. Schematiskt betraktade skulle Jakobstads anläggningstillgångar ha varit de största (9.386 euro/invånare). Nykarleby har snabbast ökat sina anläggningstillgångar under granskningsperioden. De lägsta anläggningstillgångarna år 2013 hade Kronoby, något under euro/invånare. Värdet på anläggningstillgångarna kan höjas av något för låga avskrivningar, men å andra sidan finns det i anläggningstillgångarnas värde lågt värderade tillgångsposter. Nettolainakanta 1000 Käyttöomaisuus 1000 Käyttöomaisuuden muutos - nettolainakannan muutos Muutos Muutos Evijärvi Evijärvi Kruunupyy Kruunupyy Luoto Luoto Pietarsaari Pietarsaari Pedersören kunta Pedersören kunta Uusikaarlepyy Uusikaarlepyy Uusi kunta Uusi kunta Tabell 3 Nettolånets utveckling och förändring av anläggningstillgångarna Kommunernas anläggningstillgångar består av den stora ytan i bostadsaktiebolag och lokaler även i den egna balansräkningen. Dessa tillgångar är för vissa kommuners del bokförda i koncernägo. Kommunerna har också stora, realiserbara naturresurser, t.ex. har Jakobstad och Nykarleby väldigt stora skogsarealer (2900 ha och 1900 ha). Pedersöre och Nykarleby har också åkerareal, över 100 ha. Balansposterna är i praktiken råmark som används för planläggning eller som bytesmark. 4

26 Evijärvi Kruunupyy Luoto Pietarsaari Pedersören k.uusikaarlepyy Kunnan suoraan omistamien asuntojen lukumäärä , kpl Kunnan suoraan omistamien asuntojen huoneistoala, h-m² Kunnan omistamien asuntoosakehuoneistojen lukumäärä, kpl Kunnan määräysvallassa olevien asunto- ja kiinteistöyhtiöiden omistamien asuntojen lukumäärä, Kunnan omistamien kpl tai määräysvallassa olevien asuntojen määrä 1000 asukasta kohti Kunnan suoraan omistamien muiden tilojen kuin asuntojen huoneistoala, h-m² Rakennettujen ja hoidettujen puistojen pinta-ala, ha Puistojen pinta-ala 1000 asukasta kohti, ha 0,7 0,3 1,4 1,6 3,4 3,3 Peltopinta-ala, ha Metsäpinta-ala, ha Tabell 4 Vissa tillgångsposter i kommunerna Balansräkningens risker Det finns också risker i kommunernas balansräkningar. Den sannolikt största risken ur nationalekonomisk synvinkel utgörs av lata anläggningstillgångar (egendom som förvärvats i kommunens ägo som inte tjänar det ändamål för vilket investeringen gjorts), men risker kan också finnas i utlåningsfordringar, placeringar och borgen. Riskerna finns i allmänhet i poster som beviljats för andra än icke-koncernsamfund. Som kommunens placeringar bokförs både placeringar i t.ex. samkommuner och andra samfund som producerar tjänster för kommunen, men också i äkta placeringsobjekt. I de äkta placeringsobjekten, ickekoncernplaceringarna, finns en verklig möjlighet till vinst, men också till förlust som leder till nedskrivning. I denna utredning behandlas riskplacering positivt, som en vinstmöjlighet. Riskplacering leder även vid misslyckande endast till förlust av placeringen och risken är på så sätt begränsad, även om den kan vara stor. Larsmo har större icke-koncernplaceringar än de övriga, motsvarande mer än 12 skatteprocentenheter år Evijärvis riskplaceringar motsvarade ungefär nio, Nykarlebys åtta och Jakobstads ungefär sju skatteprocentenheter. Kronoby och Pedersöre har de minsta icke-koncernplaceringarna bland de granskade kommunerna. Kommunernas utlåningsfordringar är överlag väldigt små, vilket mycket klart visar att kommunerna verkar enligt sitt verksamhetsområde. Pedersöre har den största utlåningen i gruppen (177 /inv.), men även den ligger klart under landets medeltal. Dessa små utlåningsfordringar har getts till icke-koncernbolag. 5

27 När det gäller kommunernas borgensförbindelser år 2013 hade Larsmo de klart högsta (ett belopp som motsvarade nästan 12 skatteprocentenheter). Den lägsta borgen 2013 hade Evijärvi (motsvarade 0,4 skatteprocentenheter). Den största borgen för icke-koncerner hade Kronoby (motsvarade 4,9 skatteprocentenheter). Borgen har i allmänhet en kontraborgen (t.ex. en fastighet som säkerhet). Borgensriskerna för övriga kommuner är små eller obefintliga. Kumulativt underskott eller överskott i balansräkningen Kumulatiiviset jäämät /as Evijärvi Kruunupyy Luoto Pietarsaari Pedersören kunta Uusikaarlepyy Uusi kunta Bild 3 Kommunspecifikt under/överskott i balansräkningen 1000 euro Då kommunerna övergick från administrativ bokföring till företagsekonomisk bokföring, betonades betydelsen av det årliga underskottet som ackumulerats i balansräkningen samt granskandet av underskottet. Kommunen skulle åtminstone inte få utarbeta många bokslut med underskott i rad och då underskottet är av viss storlek, hotas kommunen av kriskommunförfarandet. Av de granskade kommunerna hade Evijärvi kumulativt underskott i balansräkningen. För övriga kommuner har inget underskott ackumulerats i balansräkningen, vilket betyder att de inte hotas av akut kriskommunstatus. Kumulatiiviset jäämät vero-% Muutos Tabell 5 Balansräkningens under/överskott omvandlad till skatteprocentenheter Då överskotten i balansräkningen relateras till avkastningen av en skatteprocentenhet, har det största överskottet 2013 funnits i Larsmo. Nykarleby har ökat mest på överskottet under granskningsperioden. Under perioden har också överskotten ökat för Kronoby och Pedersöre kommun. De kumulativa över/underskotten har utvecklats svagast i Evijärvi och Jakobstad. Eftersom man i kommunerna kunnat verka någotsånär kreativt med tanke på överskott och underskott, ges de här siffrorna i denna undersökning inte så stor betydelse som t.ex. finansministeriet ger dem. Jämfört med 6 Sijoitus ryhmässä Evijärvi 1,5-1,2-2,6-7,1-8,9-7,5-5,7-2,4-3,4-5,0-6,5 6 Kruunupyy 0,4 0,6 2,5 4,0 5,5 6,3 6,5 5,6 4,4 2,3 1,9 4 Luoto 16,4 15,6 15,0 14,6 14,8 15,4 17,0 15,7 16,0 15,4-1,0 1 Pietarsaari 5,6 4,6 5,5 5,3 4,8 3,7 4,5 3,8 2,8 0,7-5,0 5 Pedersören kunta 5,5 4,2 4,0 3,8 3,9 4,2 5,7 5,9 5,0 6,6 1,1 3 Uusikaarlepyy 7,3 8,1 9,4 10,2 9,9 8,2 9,5 9,9 10,0 10,4 3,1 2 Uusi kunta 5,8 5,1 5,7 5,7 5,6 5,2 6,2 6,0 5,3 4,4-1,4

Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL 26.01.2015 1 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian

Läs mer

Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 1 Bedömning av nuläget med separata kommuner... 5

Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 1 Bedömning av nuläget med separata kommuner... 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 1 Bedömning av nuläget med separata kommuner... 5 1.1 De mellannyländska kommunernas befolkning och åldersstruktur... 5 1.2 Ekonomins nuläge

Läs mer

Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland

Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland MELLANRAPPORT Styrgruppens möte 19.12.2013, bilaga 2 Uppdaterad 12.1.2014 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 1 EKONOMINS OCH SERVICENÄTETS

Läs mer

UTREDNING OM SAMMANSLAGNING AV LOVISA OCH LAPPTRÄSK UTKAST TILL MELLANRAPPORT

UTREDNING OM SAMMANSLAGNING AV LOVISA OCH LAPPTRÄSK UTKAST TILL MELLANRAPPORT UTREDNING OM SAMMANSLAGNING AV LOVISA OCH LAPPTRÄSK UTKAST TILL MELLANRAPPORT Risto Nieminen 29.7.2014 2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND TILL UTREDNINGEN... 3 1.2 GENOMFÖRANDE AV UTREDNINGEN...

Läs mer

Program för kommunernas ekonomi 2016-2019

Program för kommunernas ekonomi 2016-2019 Program för kommunernas ekonomi 2016-2019 Finansministeriets publikationer 16b/2015 Kommunärenden Program för kommunernas ekonomi 2016-2019 Finansministeriets publikationer 16b/2015 Kommunärenden 441

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunstyrelsen PROTOKOLL 25.08.2014 217. Sammanträdestid: Måndagen den 25 augusti 2014, kl. 16.30 19.10. Kommungården, Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunstyrelsen PROTOKOLL 25.08.2014 217. Sammanträdestid: Måndagen den 25 augusti 2014, kl. 16.30 19.10. Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL 25.08.2014 217 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 25 augusti 2014, kl. 16.30 19.10. Kommungården, Bennäs Beslutande Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf

Läs mer

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 Stadsstyrelsens förslag 4.11.2013 INNEHÅLL VANDA BYGGS UPP PÅ EN SOLID VÄRDEGRUND... 1 FÖRÄNDRINGAR I VANDA STADS OMVÄRLD... 2 EKONOMINS UTVECKLINGSUTSIKTER...11 UTVECKLINGEN

Läs mer

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kyrkslätts kommun Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kommunfullmäktige 15.12.2012 Kommunstyrelsens förslag BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2014 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen

Läs mer

-2, STST 2015-03-16 16:00

-2, STST 2015-03-16 16:00 -, STST 0-0-6 6:00 Möteskallelse Måndagen den 6..0 kl. 6:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Stadsfullmäktige 18.11.2013 Omslagsbild Seppo Niva Omslag Sanna Henriksson, Informationen Design Anitta Mäkinen,

Läs mer

BUDGETEN 2013 EKONOMIPLANEN 2014 2015

BUDGETEN 2013 EKONOMIPLANEN 2014 2015 BUDGETEN 2013 EKONOMIPLANEN 2014 2015 sfullmäktige 17.12.2012 117 INNEHÅLL Vision 2020: Karleby som bäst...1 MÅL FÖR VERKSAMHETEN...19 Centrala bolags mål...35 DRIFTSEKONOMI...41 Revisionsnämnden...46

Läs mer

Fullmäktige 09.09.2013 Sida 1 / 34

Fullmäktige 09.09.2013 Sida 1 / 34 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 09.09.2013 Sida 1 / 34 Sammanträde Tid 09.09.2013 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä MeDdelande till kommuninvånarna om en eventuell kommunsammanslagning av Sjundeå kommun, Nummi-Pusula kommun och Lojo stad 1.1.2013. Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä Bästa sjundeåbo Med

Läs mer

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Kyrkslätts kommun Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Av kommunfullmäktige 19.12.2013 godkänd BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen 25 Allmän förvaltning

Läs mer

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015 BOKSLUT 2014 Fullmäktige 17.06.2015 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 3 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 5 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 6 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 10 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

7. UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR... 240

7. UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR... 240 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING del I

INNEHÅLLSFÖRTECKNING del I INNEHÅLLSFÖRTECKNING del I 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det till kommunallagen fogas bestämmelser om ordnande

Läs mer

SIBBO KOMMUN. Bokslut 2010

SIBBO KOMMUN. Bokslut 2010 SIBBO KOMMUN Bokslut 2010 BALANSBOK 2010 INNEHÅLL sida I VERKSAMHETSBERÄTTELSE KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT...1 1 VÄSENTLIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN 1.1 Sibbo kommuns förvaltning...2 1.2 Den

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2009 ISBN 978-952-213-591-9

Läs mer

Statsandelsreformen. Basserviceprogrammet

Statsandelsreformen. Basserviceprogrammet 1/2004 februari Kommunalekonomi Statsandelsreformen Basserviceprogrammet Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Skattefrågor Statsandelar Bokföringsanvisningar Kommunsektionens sammansättning Tröskelvärden

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2008 ISBN 978-952-213-417-2

Läs mer

1(127) PEDERSÖRE KOMMUN Bokslut 2012

1(127) PEDERSÖRE KOMMUN Bokslut 2012 1(127) Detta är Pedersöre Historia Pedersöre kan räkna sig som en av ursprungssocknarna i Österbotten. Hur gammal Pedersöre egentligen är kan ingen med säkerhet säga, men år 1348 nämns sockennamnet Pedersöre,

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna

Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna 1/2006 mars Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Prisindex för offentliga utgifter och för kommunernas basservice Regeringen föreslår ändringar i bestämmelserna om balansering av ekonomin i kommunallagen

Läs mer

Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2007. Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 3/2007

Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2007. Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 3/2007 3/2007 juni Regeringsprogrammet och den kommunala ekonomin Basserviceprogrammet 2008 2011 Statsandelarna år 2008 Prövningsbaserat finansieringsunderstöd 2007 Kommunernas dyrortsklassificering slopas 2008

Läs mer

BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1

BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1 BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1 2 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 7 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 8 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 13 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2013 ISBN 978-952-293-159-7

Läs mer

Kommunalekonomi 3/12

Kommunalekonomi 3/12 Kommunalekonomi 3/12 Svår ekonomisk situation nya anpassningsåtgärder kan behövas Det allmänna ekonomiska läget Skattefrågor Statsandelar Ändringar i statistiken över ekonomi och verksamhet Kommunernas

Läs mer