1 (6) Detaljplan för NY VÄGSTRÄCKNING I OPE Nedre Andalsvägen - Torvollsvägen OPE 5:4 m fl. Östersunds kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (6) Detaljplan för NY VÄGSTRÄCKNING I OPE Nedre Andalsvägen - Torvollsvägen OPE 5:4 m fl. Östersunds kommun"

Transkript

1 1 (6) Detaljplan för NY VÄGSTRÄCKNING I OPE Nedre Andalsvägen - Torvollsvägen OPE 5:4 m fl. Östersunds kommun Dnr Ädh 1106/2006 Dnr planmodul: P 06/0017 UTLÅTANDE Detaljplanen har hållits utställd i Rådhuset och i Länsbiblioteket i Östersund under tiden 12 februari t.o.m. 12 mars Utställningen annonserades i ortstidningarna den 10mars Utställningshandlingarna utgjordes av plankarta samt plan- och genomförandebeskrivning. Under utställningen ingick även grundkarta som redovisar befintliga förhållanden och gällande bestämmelser. Till förslaget hörde även fastighetsförteckning. Planhandlingarna har sänts till berörda sakägare, myndigheter, organisationer och kommunala förvaltningar. Under utställningstiden har fem skriftliga yttranden kommit in till miljöoch samhällsnämnden. Yttrandena refereras nedan i korthet. YTTRANDEN Statliga och regionala myndigheter och organisationer Länsstyrelsen ( ): Länsstyrelsen lämnade under samrådet synpunkter vilka har beaktats. Länsstyrelsen angav i sitt samrådsyttrande att en mer utförlig beskrivning av naturvärden i planområdet saknades, att de inte kunde se att någon inventering eller bedömning av sakkunnig gjorts. Genomförandebeskrivningen kompletteras; Det är verksamhetsutövarens skyldighet att kunskapen om ev naturvärden är tillräckligt goda för att kunna avgöra om ett samråd enligt 12kap6 miljöbalken kan bli aktuellt. Om Länsstyrelsen finner att verksamheten innebär en väsentlig förändring av naturmiljön kan verksamhetsutövaren föreläggas av Länsstyrelsen att genomföra ett samråd enligt 12 kap 6 miljöbalken. Banverket (deras datum): Förväntas inkomma

2 2 (6) Vägverket ( ): Vägverkets synpunkter från samrådet om belysning av den föreslagna vägsträckningen, samt att förslagets konsekvenser för barn bör belysas genom en barnkonsekvensanalys. Vägverket har i övrigt inget att erinra mot planförslaget utan ser positivt på den planerade vägsträckningen som bör ge goda förutsättningar för en avlastning av trafiken på Nedre Andalsvägen. På grund av järnvägen är det svårt att skapa nya tillfartsvägar till området och därför måste en ökad trafik längs den relativt smala vägen kompenseras med trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att säkerställa miljön för oskyddade trafikanter. Den nytillkomna delen i planen med en infart mellan de övre delarna av Nedre Andalsvägen är en tämligen liten åtgärd som dock bör leda till ytterligare minskning av trafiken förbi Tennisbollen 5,6,7 samt Bowlingklotet. Åtgärden bör därför ses som en permanent, snarare än en temporär lösning. Samhällsbyggnad delar vägverkets uppfattning att säkerheten bör ses över, ex vis bör belysning och ev. även hastighetsdämpande åtgärder ordnas. Vägverkets synpunkter förmedlas till vägföreningarna som är ansvariga väghållare. Planbeskrivningen kompletteras. Någon barnkonsekvensanalys i egentlig mening har inte upprättas. Däremot har boende i sina argument för en ny vägsträckning framfört att en ny väg skulle innebära att Nedre Andalsvägens gatumiljö skulle bli tryggare och säkrare framförallt för barnen. Dessa synpunkter har varit ett av motiven till att låta upprätta detaljplanen. Övriga organisationer, företag och enskilda Ägaren av Tennisbollen 4 ( ) Motsätter sig detaljplanens förslag till trafiklösning. Kommunen tar inte sitt ansvar då det gäller att skapa en långsiktigt bra lösning för alla i boende i området. Redan idag förekommer det störningar från en ökad personbilstrafik men även från de lastbilar som passerar Tennisbollen 4 och Baskebollen 4 på väg till och från Finnerödjas verksamhet/bärhantering på fastigheten Ope 3:14 söder om Nedre Andalsvägen. Detaljplanen löser inte grundproblemet utan flyttar bara runt trafiken så att andra fastighetsägare får större problem än tidigare. Förslag till lösningar; - Den nya vägen bör anslutas så att vägsträckan Opevägen Nedre Andalsvägen Torvollsvägen blir förande. Nedre Andalsvägen nordväst därom ansluts via T-korsning till den nya/förande vägen. Motivet är att den största trafikmängden, på sikt, kommer att alstras av boende på Torvollsvägen - Att öppna Nedre Andalsvägen norrut mot Basketbollen och Tennisbollen innebär förutom ökad trafikbelastning ökat buller på sträckan. Den fyrvägskorsning som bildas innebär sämre trafiksäkerhet än en 3- vägskorsning.

3 3 (6) - Utred möjligheten att lägga den nya vägen i sådan sträckning att den även innefattar in/utfart till Ope 5:4. Antalet korsningar begränsas och ett större obrutet naturområde bevaras. Alternativa vägsträckningar har diskuterats under planarbetet, efter samråd och utställning. De möjligheter att som erbjuds att förbättra trafiksituationen är dock begränsade. Utgångsläget är att någon ytterligare utfart mot Opevägen inte är lämplig, inte heller är nytt läge för järnvägspassage möjligt. Vidare är den mark som berörs privatägd, ägaren är dock villig att upplåta mark för att bidra till en förbättrad trafiklösning. I den vägdragning som presenterats har därför av förklarliga skäl hänsyn tagits till markägarens intressen. Gatorna i området är enskilda. Ansvaret för utformning och genomförande av de väg-lösningar som ges i planen vilar hos vägföreningarna. Samhällsbyggnad delar uppfattningen att den nya sträckningen (Opevägen -) Nedre Andalsvägen Torvollsvägen bör vara förande. Utformningen är förenlig med planens syfte och markägaren har inga invändningar mot en korrigering. Plankartan justeras. Markägaren har inga invändningar Förslaget att öppna Nedre Andalsvägen in mot Basketbollen 4 och Tennisbollen 4 innebär en försämring för de boende i dessa fastigheter. Denna försämring bör dock vägas mot den trafikminskning som uppnås utmed kv Bowlingklotet. Förslaget innebär kortare körväg för boende på fastigheterna Tennisbollen 1-4, Basketbollen 1-4 samt Torvalla 6:37 o 6:40 (hyresfastighet med ca 6 lgh) och en minskning av störningar för bl a boende utmed Bowlingklotet 1-3 samt Tennisbollen 5-7. De boende i Andalens villaområde svarar själva för en inte obetydlig del av störningarna och slitaget utmed Nedre Andalsvägen. Genomförs denna anslutning ger det en trafikminskning från ca 15 lägenheter vilket bör jämföras med trafikbelastningen som de ca 22 permanentbostäderna utmed Torvollsvägen alstrar. Kortare körväg innebär även minskade utsläpp och minskade kostnader. Samhällsbyggnad bedömer att trafikbelastningen i området inte är så stor att en 4-vägskorsning (Basketbollen Nedre Andalsvägen Ope 3:14) innebär några problem. Trafiken till Finnerödjas lokal är dessutom begränsad till bärsäsongen. Samhällsbyggnad vill framhålla att gatorna i Nedre Andalens villaområde resp. Torvollsvägen ingår i enskilda vägsamfälligheter. Genom det planförslaget som föreligger skapas plantekniska förutsättningar för ett genomförande genom att de planhinder som finns i nu gällande detaljplan undanröjs. Beslutet om ett eventuellt genomförande och ansvaret för utformning, finansiering och själva genomförandet av de väg-lösningar som ges i planen vilar hos vägföreningarna. Ägarna av Tennisbollen 1,2,3, Basketbollen 2,3,4 ( ) Har med förvåning tagit del av de förslag till lösning av de trafikproblem som skapats i och med fritidshusbebyggelse efter Torvollsvägen tillåtits övergå till permanentboende utan att detaljplan upprättats. Ur trafiksäkerhetssynpunkt bör i möjligaste mån plankorsningar undvikas.

4 4 (6) Möjligheten att öppna Torvollsvägen norrut och skapa anslutning till befintlig väg som dessutom har planskild korsning genom vägporten norr Torvallabäcken. Förslaget att skapa en anslutning mellan Nedre Andalsvägen och kv Tennisbollen/kv Basketbollen prövades en vinter för några år sedan men stängdes p g a att flera olyckstillbud inträffade. Sammanfattningsvis är vi positiva till en utbyggnad av området med mer permanentboende, gärna barnfamiljer, men vi vill inte offra vår säkerhet genom att öppna för en plankorsning mellan Basketbollen 4 och Tennisbollen 4. Det finns idag ingen lag eller förbud som kan hindra den som så vill att bosätta sig permanent i ett fritidshus. Påståendet att plankorsningar bör undvikas gäller framförallt vid gator och trafikleder med hög trafikbelastning och höga hastigheter. I ett villaområde med relativt liten trafikbelastning och låga hastigheter är det i regel inget större problem. När det gäller Nedre Andalsvägen och Torvollsvägen är det vägföreningarna som själva beslutar om ev trafiksäkerhetshöjande åtgärder, hastighetsbegränsning, fartdämpande hinder etc. Alternativet att förlänga Torvollsvägen norrut och därmed skapa en förbindelse fram till vägporten norr om Torvallabäcken prövades i samband med en lantmäteriförrättning som avsåg att reglera stängning av järnvägsövergångar samt byggande av tillfartsvägar. Denna idé förkastades dock då den i förrättningen inte ansågs vara framkomlig. Samhällsbyggnad ser inte en förlängning av Torvollsvägen norrut som en realistisk lösning. En anslutningsväg via vägporten vid Torvallabäcken skulle bli lång och med dålig framkomlighet. Vidare har anslutningsvägen från vägporten upp mot Opevägen i vissa avsnitt så stor lutning att problem kan uppstå vintertid. Räddningstjänsten kan inte heller passera genom denna vägport med alla sina fordon. Muntliga synpunkter Ägaren av Basketbollen 4 (muntligt) : Delar de synpunkter som framförts av ägaren till Tennisbollen 4. Framför därutöver att transporterna till och från Finnerödja drar upp besvärande damm från den grusväg som leder in på på Ope 3:14. Samhällsbyggnad har varit i kontakt med Finnerödjas representant och ägaren av Ope 3:14 och framfört de olägenheter som beskrivits. Någon alternativ utfart från Finnerödja är inte möjlig däremot kommer del av infartsvägen från Nedre Andalsvägen in mot Finnerödjas lokaler att beläggas för att begränsa dammbildningen.

5 5 (6) KVARSTÅENDE SYNPUNKTER EFTER SAMRÅDET Kvarstående synpunkter från samrådet som inte kunnat tillgodoses: Andalens vägsamfällighet Samrådsyttrande över Dp för strandbebyggelse Opeån samt Detaljplan för Ny vägsträckning i Ope : Andalens vägsamfällighet anser att en ny väganslutning ska vara ordnad innan några fler bygglov/planer beviljas för utökade byggrätter resp nya byggrätter på jord-/naturmark. Ägarna av Tennisbollen 1,2,3,4 samt Basketbollen 2,3,4 Accepterar inte den nya vägsträckningen och inte heller förslaget att skapa en anslutning mellan de övre delarna av Nedre Andalsvägen, in mot Basketbollen 4 resp. Tennisbollen 4. Ägaren av Torvalla 6:87 Framförde under samrådet önskemål om utökning av planområdet för att kunna förvärva del av Banverkets fastighet. Banverket vill dock inte medverka till en sådan utökning. STÄLLNINGSTAGANDE Detaljplanen ger de formella möjligheterna att anlägga en ny vägsträckning Nedre Andalsvägen Torvollsvägen resp. ny anslutning från Nedre Andalsvägen mot kv Tennisbollen kv Basketbollen. De föreslagna åtgärderna bidrar till en minskad trafik förbi Tennisbollen 5, 6, 7 samt Bowlingklotet och som helhet till en förbättrad trafiksituation i villaområdet. För genomförandet av planen ansvarar vägföreningarna. KOMPLETTERING Planbeskrivningen Planbeskrivningen bör under rubriken NATUR, Mark och vegetation kompletteras i enlighet med länsstyrelsens synpunkter avseende naturvärdesbeskrivningar ; Någon inventering eller bedömning av sakkunnig har utöver detta inte gjorts. Det är verksamhetsutövarens ansvar att kunskapen om ev naturvärden är illräckligt goda för att ett samråd enligt 12 kap 6 Miljöbalken kan bli aktuellt. Plankartan Plankartan justeras något så att den nya sträckningen Opevägen - Nedre Andalsvägen - Torvollsvägen kan utföras som förande. SAMMANFATTNING Miljö- och samhällsnämnden föreslås anta detaljplanen för Ny Vägsträckning i Ope, Nedre Andalsvägen-Torvollsvägen OPE 5:4 m fl. Östersunds kommun, upprättad den 24 januari Antagandehandlingarna består av plankarta med planbestämmelser, planresp. genomförandebeskrivning samt detta utlåtande.

6 6 (6) UNDERRÄTTELSE När protokollet har justerats skall underrättelse om antagandebeslutet, jämte protokollsutdrag och besvärshänvisning, sändas till: Andalens Vägsamfällighet, Torvalla ga:2 c/o Nina Fållbäck-Svensson, Nedre Andalsvägen 17, Östersund Jan Hansson, Nedre Andalsvägen 8, Östersund Carina Berglund, Nedre Andalsvägen 8, Östersund Kjell Olsson, Nedre Andalsvägen 10, Östersund Britt-Marie olsson, Nedre Andalsvägen 10, Östersund Ingemar Edström, Nedre Andalsvägen 12, Östersund Annica Edström, Nedre Andalsvägen 12, Östersund Harry Engelin, Nedre Andalsvägen 37, Östersund Karin Rosendahl, Nedre Andalsvägen 37, Östersund Dick Erlandsson, Nedre Andalsvägen 35, Östersund Anette Erlandsson, Nedre Andalsvägen 35, Östersund Svante Jonsson, Nedre Andalsvägen 33, Östersund Märit Jonsson, Nedre Andalsvägen 33, Östersund Helmi Aldefelt, Nedre Andalsvägen 14, Östersund För kännedom bör information om antagandebeslutet, utan besvärshänvisning, sändas till: Samhällsbyggnad Länsstyrelsen/kansliet, Samhällsplanering o Boende, Östersund Banverket, Mellersta regionen, Box 417, GÄVLE Vägverket, Region Mitt, Box 186, Härnösand Gunnar Danielsson, Ope 116, ÖSTERSUND Jämtlands Läns Museum, Box 709, Östersund Teknisk Förvaltning, Fastighetskontoret Mattias Sjölén, Ope stationsväg 3, Östersund Östersund den 12 mars 2007 Siv Reuterswärd Stadsarkitekt Lars Tiderman Planarkitekt

Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista.

Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista. Detaljplan för Boberg 3:13 m fl (F.d Växjökolonin) Falkenbergs kommun Samrådsredogörelse Upprättad 2010-10-11 Kommunstyrelsen beslutade 2007-03-13, 100 att lämna planuppdrag för detaljplan enligt redovisad

Läs mer

Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter. Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun. UTLÅTANDE efter samråd

Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter. Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun. UTLÅTANDE efter samråd 1 Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun UTLÅTANDE efter samråd Samrådstid: 2008-02-29-2008-03-25 Planen har handlagts med enkelt planförfarande.

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande Bilaga - utlåtande Synpunkter och svar Utlåtande Förslaget till Härnösands kommuns nya översiktsplan har varit utställd för slutlig granskning under perioden 15 september - 15 november, 2010. Utställningshandlingarna

Läs mer

Rättstillämpning avseende huvudmannaskap i detaljplaner

Rättstillämpning avseende huvudmannaskap i detaljplaner L A N T M Ä T E R I E T 1 (12) PM Bilaga till LMV-rapport 2008:6 2009-02-03 Dnr 401-2009/335 Rättstillämpning avseende huvudmannaskap i detaljplaner 1. Bakgrund I regleringsbrevet för år 2008 erhöll Lantmäteriet,

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 UTLÅTANDE UTLÅTANDE... 1 INLEDNING... 1 PLANPROCESSEN... 1 Kompletteringar och ändringar av planförslaget... 2 MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN... 6 Kompletteringar och ändringar

Läs mer

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP SLUTRAPPORT 2014-10-20 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 258123, Trafikutredning Åttevägenområdet PM, Granskning av trafikutredning Åttevägenområdet,

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Vägsamrådsmöte i Oskarshamn myndigheter

Vägsamrådsmöte i Oskarshamn myndigheter Vägsamrådsmöte i Oskarshamn myndigheter Datum: 13 september 2007, klockan 13.00 15.00. Plats: SKB:s platsundersökningskontor, Simpevarpshalvön. Målgrupp: Oskarshamns kommun, Länsstyrelsen i Kalmar län,

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv stad December 2008 2 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:1 m.fl. (öster om kv. Almen) inom stadsdelen Östra Förstaden i Ystad tätort Ystads kommun, Skåne län Antagen av: SAMBN 2013-01-22, 10 Laga Kraft: 2013-02-19 Genomförandetiden

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, 111111 Deltagare

Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, 111111 Deltagare Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, 111111 Deltagare Kjell-Åke Berne Sehlberg Mary Rosenfors Ola Magnusson Johanna Alm Lena Jatko Kurt Wennberg Bengt Niska Leif Zetterberg

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 Del av Vårdsätra 11:1 m.fl. Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-03-26 Detaljplanen

Läs mer