Kallelse / Underrättelse Utskriftsdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse / Underrättelse Utskriftsdatum 2015-05-19"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden Kallelse / Underrättelse Utskriftsdatum Barn- och utbildningsnämnden Sammankallande Rigmor Edelryd Ledamöter Krister Håkansson (V) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Margareta Sandström (S) Björn Könberg (S) Petra Perlkvist (S) Emma Söderlund (M) Bengt Molander (FP) Ida Lindström (C) Jonathan Lundin (SD) Robert Thunfors (NT) Ersättare Heidi Jacobsen (V) Paul Nordström (S) Karina Nordgren (S) Erik Bäckström (S) Charlotte Evert (S) Roger Lindell (S) Rolf Johnny Olsen (KD) Göran Ljungblom (M) Chatrine Nordlund (FP) Marcus Molinder (SD) Sara Westin (MP) Tid Plats Vid förhinder Datum Timrå kommunhus Ort Timrå Meddela Rigmor Edelryd Klockan 8:00 föredragning 11:00 gruppmöte 13:00 nämnd Lokal Borgmästaren hela dagen Idé 11:00 13:00 Rikt- och telefonnummer Dagordning Punkt Ärende Ärendemening 1. Upprop 2. Val av justerare, förslag Jonathan Lundin (SD), måndag 1 juni klockan 15:30 3. Fastställande av dagordning ANMÄLNINGSÄRENDEN 4. Uppföljning av Välskötta skolor 5. BUN/2015:37 Anmälningar av informationsärenden april maj 6. BUN/2014:310 Intern kontroll - Granskning av beslutsattesteringar och attest av egna kostnader i tjänsten 7. BUN/2014:310 Intern kontroll - Granskning av näringsriktiga skolmåltider BESLUTSÄRENDEN 8. BUN/2015:16 Redovisning av delegeringsbeslut april - maj 9. BUN/2015:45 Tertialrapport januari - april 10. BUN/2012:178 Utredning av prov med utökad tid i förskoleklass från 15 till 25 timmar i Söråkers skola 11. BUN/2014:319 Fastställ ett tak för barngruppernas storlek motion (KD) 12. BUN/2015:144 Vuxenutbildningens äskanden BUN/2015:38 Val av ersättare till barn- och utbildningsnämndens beredningsutskott Övriga frågor 15. Mötets avslutning

2 Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer Rigmor Edelryd BUN/2015:37 1 Barn- och utbildningsnämnden Anmälan av informationsärenden april - maj 2015 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar: Informationen läggs till handlingarna. Ärendet Från barn- och utbildningsnämndens arkiv Överklagan av skolskjutsbeslut vid Bergeforsens skola, Dnr 2014:252 Från förvaltningsrätten i Härnösand Dom i mål om skolskjuts enligt skollagen Från barn- och utbildningsnämnden i Timrå Överklagan av Dom om skolskjutsärende enligt skollagen Från kammarrätten i Sundsvall 1.3 Meddelande om prövningstillstånd Beslut om avskrivning av målet Från Jennifer Thimper , Dnr 2015:89 2 Synpunkt om tider för närvaro i förskolan Från biträdande förvaltningschef Svar till synpunkt om tider för närvaro Från Peter Persson , Dnr 2015:105 3 Synpunkt om lärares förhållningssätt i gymnasieskolan Från förvaltningschefen Svar till synpunkt om lärares förhållningssätt Från Stefan Jalonen , Dnr 2015:112 4 Synpunkt om ansökningstid till förskoleplats Från biträdande förvaltningschef Svar till synpunkt om ansökningstid Från Ingela , Dnr 2015:120 5 Synpunkt om språkkunskaper vid SFI-utbildningen Från verksamhetschefen Svar till synpunkt om språkkunskaper Från socialtjänsten , Dnr 2015:121 6 Avvikelserapport äldreomsorgens mat från centralköket Från socialförvaltningens förvaltningschef Information av rutiner kring avvikelserapporteringen av mat från centralköket Postadress Besöksadress Telefon Timrå Köpmangatan

3 Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer Rigmor Edelryd BUN/2015:37 2 Från kostchefen Avvikelserapport med återkoppling om eventuell matförgiftning Från miljö- och byggkontoret , Dnr 2015:63 7 Inspektionsrapport städning och egenkontroll vid Ala skola 7.1 Inspektionsrapport städning och egenkontroll vid Arenaskolan 7.2 Inspektionsrapport städning och egenkontroll vid Bergeforsens skola 7.3 Inspektionsrapport städning och egenkontroll vid Böle skola 7.4 Inspektionsrapport städning och egenkontroll vid Fagerviks skola 7.5 Inspektionsrapport städning och egenkontroll vid Laggarbergs skola 7.6 Inspektionsrapport städning och egenkontroll vid Ljustorps skola 7.7 Inspektionsrapport städning och egenkontroll vid Söråkers skola 7.8 Inspektionsrapport städning och egenkontroll vid Timrå gymnasieskola Från samråd med politiker och tjänstemän BUN och KTN 8 Protokoll Från kommunfullmäktige , Dnr 2015:135 9 Revisionsberättelse för år 2014 Från kommunfullmäktige, Dnr 2015: Beslut om Timrå kommuns Vision 2015 Från Skolinspektionen , Dnr 2015: Information om rapport om Undervisning i förskoleklass 11.1 Rapport om Undervisning i förskoleklass Från Teknikcollege Södra Norrland , Dnr 2015: Ansökan om lokalt Teknikcollege och styrdokument för Teknikcollege Timrå Kommun 12.1 Protokoll styrgruppsmöte Teknikcollege Timrå Postadress Besöksadress Telefon Timrå Köpmangatan

4 1 Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer Linda Näslund BUN/2014:310 Barn- och utbildningsnämnden Rapportering av granskning enligt plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar: Informationen läggs till handlingarna. Ärendet Granskning har skett enligt plan för intern kontroll Granskningen har beaktat Timrå kommuns reglemente för attest (KS , 24) samt tillämpningsanvisningar till reglemente för attest (KS , 114). Granskning av: Kontroll av beslutsattesteringar och attest av egna kostnader i tjänsten. Kontroll av kostnader i samband med utbildning/konferens samt attest av egna kostnader i tjänsten inom barn- och utbildningsförvaltningen i Timrå kommun. Granskningen avsåg 8 slumpmässigt utvalda fakturor som är bokförda under En faktura saknade uppgifter om vilka som deltagit i utbildningen. En faktura hade egen beslutsattest. Det var tre fakturor som inte hade någon deltagarförteckning eller saknade notering om att det inte finns någon förteckning att tillgå. Kontroll av kostnader för mobilabonnemang och samtalskostnader och attest av egna telefonikostnader i tjänsten inom barn- och utbildningsförvaltningen i Timrå kommun. Sju slumpmässigt utvalda fakturor avseende mobilabonnemang som är bokförda under 2015 har granskats. Samtliga fakturors beslutsattest var korrekt. Iakttagelser De noteringar som har gjorts kommer att rapporteras vidare till berörda. Beslutsunderlag Bilaga 1. Kontroll av beslutsattesteringar och attest av egna kostnader i tjänsten april Linda Näslund Protokollsutdrag till Exp / 2015 Postadress Besöksadress Telefon Timrå Köpmangatan 14 /HandläggareTelefon/

5 TIMRÅ KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Enligt plan för intern kontroll 2015, Barn- och utbildningsnämnden Granskning avser: Kontroll av beslutsattesteringar och attest av egna kostnader i tjänsten. Kontroll av kostnader i samband med utbildning/konferens samt attest av egna kostnader i tjänsten inom barn- och utbildningsförvaltningen i Timrå kommun. Datum: Granskning utförd av: Linda Näslund Verifikatnr Företag Östanskär Jakt & konferens Resemål/Plats för utbildning Östanskär Konferens Syfte Vem/vilka som rest/utbildning Hänvisning till verifikation för utbildning/konferens** Egen Beslutsattest* Enhet Kommentar Ja Ja Nej, ET ja Umeå Folkets hus Umeå Ja Ja ET Nej Södersjukhuset Stockholm, Södersjukhuset Ja Ja ET Nej Diners club Stockholm Ja Ja ET Nej Ability Partner Europé AB Stockholm Ja Ja ET Nej Kompetento AB Nej Ja Ja ET Nej Erik Abrahamsson Nej Ja Ja ET Nej Grannmodal AB Nej Ja Nej ET Nej ET: ej tillämpligt UA: utan anmärkning Granskningen har inget att erinra Anmärkningar: Granskningen avser 8 slumpmässigt utvalda fakturor som är bokförd under faktura saknar namn på de personer som deltagit i utbildningen. 1 faktura har egen beslutsattest. Det är 3 fakturor som inte har någon deltagarförteckning eller notering om att det inte finns att tillgå ngn förteckning. Förslag på åtgärder av ev. fel och brister: De iakttagelser som har gjorts kommer att rapporteras vidare till berörda. Saknas deltagarförteckning till utbildningen Saknas deltagarförteckning till utbildningen. Saknas deltagarförteckning till utbildningen

6 TIMRÅ KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 2(2) Enligt plan för intern kontroll 2015, Barn- och utbildningsnämnden Granskning avser: Kontroll av beslutsattesteringar och attest av egna kostnader i tjänsten. Kontroll av kostnader för mobilabonnemang och samtalskostnader och attest av egna telefonikostnader i tjänsten inom barn- och utbildningsförvaltningen i Timrå kommun. Datum: Granskning utförd av: Linda Näslund Egen beslutsattest Verifikatnr: Företag Ja Nej Enhet Kommentar Teliasonera Sverige AB Nej Teliasonera Sverige AB Nej Teliasonera Sverige AB Nej Teliasonera Sverige AB Nej Teliasonera Sverige AB Nej Teliasonera Sverige AB Nej Teliasonera Sverige AB Nej Beslutsattest avseende mobiltelefoni får inte göras av den person som står på mobilabonnemanget. Beslutsattest ska göras av den personens närmsta chef. Granskningen har inget att erinra Anmärkningar: Förslag på åtgärder av ev. fel och brister:

7 Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 Handläggare Datum Diarienummer Linda Näslund BUN/2014:310 Barn- och utbildningsnämnden Rapportering av granskning enligt plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar: Informationen läggs till handlingarna. Ärendet I plan för intern kontroll 2015 ska kontroll av att skolmåltider är näringsriktiga göras. Centralköket analyserar måltiderna i kost- och affärssystemet Matilda. Beräkningen är gjord efter livsmedelsverkets Bra mat i skolan norm år. Analysen är gjord för de skolmåltider som serverades perioden 9/3 2/ De måltider som kontrollerats är normal - och vegetarisk kost. I detta är dryck, råkost, tillbehör (t ex sylt, ketchup, hamburgerbröd, tortilla) medräknat. Normal kost Protein Fett Kolhyd. Kostf. Utfall Normal Skolmåltiden för normal kost har mer protein och fett medan mindre kolhydrater i jämförelse med rekommendationer från livsmedelsverket. (bilaga 1) Vegetarisk kost Protein Fett Kolhyd. Kostf. Utfall Norm Postadress Besöksadress Telefon Timrå Köpmangatan 14 /HandläggareTelefon/

8 Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer Linda Näslund BUN/2014:310 2 Skolmåltiden för vegetarisk kost har lite mer protein och fett medan mindre kolhydrater i jämförelse med rekommendationer från livsmedelsverket. (bilaga 2) Beslutsunderlag Bilaga 1 Matsedelsanalys normal kost Bilaga 2 Matsedelsanalys vegetarisk kost Protokollsutdrag till Kostchef Exp / 2015 Linda Näslund Postadress Besöksadress Telefon Timrå Köpmangatan 14 /HandläggareTelefon/

9 Näringsanalys av Matsedel Period: Norm: Bra mat i skolan år (2013) Matsedlar: Skola NÄ+KALKYL Serveringstillfällen: Lunch Alternativ: Huvudkomp, Po/pa/ri, Sås/dressi, Råkost, Dryck, Bröd+marg, Tillbehör Utfall: Norm: Energi Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Energi 2, kj 2800 kj 104 Energi kcal kcal 104 Energigivande Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Protein g 25 g 130 Fett g g 122 Kolhydrater g g 87 Kostfibrer 7.6 g 8 g 95 Kolhydrater Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Monosackarid Disackarid Sackaros 4.82 g g 2.84 g Fett Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Mättat fett 8.2 g 7.4 g 111 Enkelomättat fett 10.5 g Fleromättat fett 4.42 g 5.55 g 80 Transfett Kolesterol 0.14 g mg Mättade fettsyror Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Smör, Kapron, Kapryl o Kaprinsyra Laurinsyra12:0 Myristinsyra14:0 Palmitinsyra 16: g 0.35 g 0.92 g 4.23 g MenuNutrition1 1

10 Stearinsyra18: g Arakidinsyra 20: g Enkelomättade fettsy Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Palmitoljesyra 16: g Oljesyra 18: g Fleromättade fettsyr Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Linolsyra, Omega-6 18: g Arakidonsyra 20: g Linolensyra, Omega-3 18: g Eikosapentaensyra 20: g Dokosapentaensyra 22: g Cervonsyra 22: g Fettlösl. Vitamin Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Retinolekv µg Retinol µg beta-karoten µg Vitamin D 2.8 µg 2.3 µg 122 Vitamin E 3.78 mg Tokoferol 3.45 mg Vitamin K 0.8 µg Vattenlösl. Vitamin Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Tiamin 0.53 mg Riboflavin 0.69 mg Niacin 7.96 mg Niacinekv mg Vitamin B mg Vitamin B µg Folat µg 60 µg 181 Vitamin C mg 15 mg 244 Mineralämnen Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Fosfor mg Jod µg Järn 3.11 mg 3.3 mg 94 Kalcium mg Kalium 1, mg Magnesium mg Natrium 1, mg Selen µg Zink 4.43 mg MenuNutrition1 2

11 Alkohol Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Alkohol 0 g Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Aska 7.64 g Vatten g Avfall 26.8 g MenuNutrition1 3

12 Näringsanalys av Matsedel Period: Norm: Bra mat i skolan år (2013) Matsedlar: Skola NÄ+KALKYL Serveringstillfällen: Lunch Alternativ: Po/pa/ri, Sås/dressi, Vegetarisk, Råkost, Dryck, Bröd+marg, Tillbehör Utfall: Norm: Energi Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Energi 2, kj 2800 kj 97 Energi kcal kcal 97 Energigivande Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Protein g 25 g 101 Fett g g 99 Kolhydrater 82.3 g g 92 Kostfibrer g 8 g 135 Kolhydrater Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Monosackarid Disackarid Sackaros 5.58 g 15.9 g 3.62 g Fett Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Mättat fett 6.19 g 7.4 g 84 Enkelomättat fett 8.23 g Fleromättat fett 4.74 g 5.55 g 85 Transfett Kolesterol 0.07 g mg Mättade fettsyror Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Smör, Kapron, Kapryl o Kaprinsyra Laurinsyra12:0 Myristinsyra14:0 Palmitinsyra 16: g 0.53 g 0.81 g 2.9 g MenuNutrition1 1

13 Stearinsyra18: g Arakidinsyra 20: g Enkelomättade fettsy Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Palmitoljesyra 16: g Oljesyra 18: g Fleromättade fettsyr Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Linolsyra, Omega-6 18: g Arakidonsyra 20:4 0 g Linolensyra, Omega-3 18: g Eikosapentaensyra 20:5 0 g Dokosapentaensyra 22:5 0 g Cervonsyra 22:6 0 g Fettlösl. Vitamin Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Retinolekv µg Retinol µg beta-karoten 1,280.7 µg Vitamin D 1.97 µg 2.3 µg 85 Vitamin E 4.02 mg Tokoferol 3.67 mg Vitamin K 1.91 µg Vattenlösl. Vitamin Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Tiamin 0.52 mg Riboflavin 0.58 mg Niacin 4.76 mg Niacinekv 8.29 mg Vitamin B6 0.6 mg Vitamin B µg Folat µg 60 µg 208 Vitamin C mg 15 mg 260 Mineralämnen Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Fosfor mg Jod µg Järn 2.68 mg 3.3 mg 81 Kalcium mg Kalium 1, mg Magnesium 110 mg Natrium 1, mg Selen 8.41 µg Zink 2.95 mg MenuNutrition1 2

14 Alkohol Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Alkohol 0 g Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Aska 7.03 g Vatten g Avfall g MenuNutrition1 3

15 Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer Rigmor Edelryd /Dokumentdatum/ BUN/2015:16 1 Barn- och utbildningsnämnden Redovisning av delegeringsbeslut april och maj 2015 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar: Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut för april och maj Ärendet Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med nämndens delegeringsordning. Dessa beslut jämställs med beslut som nämnden själv fattat, och nämnden har alltid kvar det yttersta ansvaret. Delegeringsbesluten redovisas i barn- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får nämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i enskilt ärende, av den som fått beslutanderätt, genom att själv ta över ärendet. Följande beslut redovisas för barn- och utbildningsnämnden: Ordförande beslut 1:3 BUN 2015:84 Svar på revisionsrapport avseende granskning av Diariehantering Förvaltningschef beslut 2:11, 2:12 BUN 2015:62 Anställning av icke behörig BUN 2014:311 Ändringar gällande beslutsattestanter under 2015 Biträdande förvaltningschef förskolan beslut 3:12, 3:13, 3:14, 3:15 BUN 2015:62 Yttrande om mottagande av barn i förskola i annan kommun BUN 2015:62 Yttrande om mottagande av barn i förskola i annan kommun BUN 2015:62 Yttrande om mottagande av barn i förskola i annan kommun BUN 2015:62 Yttrande om mottagande av barn i förskola i annan kommun Beslutsunderlag Aktuella delegeringsbeslut Rigmor Edelryd Postadress Besöksadress Telefon Timrå Köpmangatan

16 Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer Anna Berglund BUN/2015:45 1 Barn- och utbildningsnämnden Tertialrapport per Förslag till beslut Ärendeberedningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta: Godkänna upprättad tertialrapport per den 30 april Ärendet Upprättad tertialrapport för barn- och utbildningsnämnden som avser perioden januari april Avvikelsen för perioden visar på ett överskott med tkr, prognos på helår är ett nollresultat. Tertialrapporten lämnas in till kommunledningskontoret och presenteras för nämnden vid sammanträdet den 27/5. Tertialrapporten kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 26/5 och kommunfullmäktige den 15/6. Beslutsunderlag Förvaltningen tjänsteskrivelse Förvaltningens rapport Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Exp / 2015 Anna Berglund Postadress Besöksadress Telefon Timrå Köpmangatan

17 Tertialrapport jan - apr 2015 Barn- och utbildningsnämnden (tkr) - Budget period Utfall period Avvikelse Budget år Prognos år Avvikelse år period INTÄKTER KOSTNADER(-) NETTOKOSTNADER (-) ~ VERKSAMHET Viktiga händelser i perioden: TIMRÅ KOMMUN Barn & Utbrldningsnämnden Nuläge måluppfyllelse samt bedömning på helår: Just nu befinner vi oss mitt i verksamhetsåret, därför finns det ännu inga mål i verksamhetsplanen som går att följa upp. EKONOMI PERIOD Spec o orsak t avvikelser: En stor del av överskottet består av personalkostnader. Just nu pågår rekrytering av 17 olika tjänster inom barn- och utbildningsnämnden. Främst gäller det behörig personal inom grundskolan, men även inom vuxenutbildningen och förskolan. 14 av dessa är tillsvidareanställningar. Men rekryteringsläget är fortsatt väldigt svårt, och under större delen av vårterminen har obehörig, billigare personal tjänstgjort på vakanta tjänster. AR Drift Spec o orsak t avvikelser: Vi är nu i slutet av läsår 2014/2015. Det är osäkert hur många elever som kommer att välja grundskola i fristående skolor inför hösten Inom vuxenutbildningen är det stort tryck på utbildningar som vi köper från andra utbildningsanordnare, främst vårdutbildning som vi köper från Sundsvalls kommun. Det kommer att leda till ökade interkommunala kostnader under hösten. Fr.o.m år 2015 har lönerna periodiserats på ett annat sätt än tidigare år för att stämma överens med semesterlönskulden som bokas upp varje månad. Det innebär att det är svårare att göra jämförelser med tidigare år. Åtgärdsplan: Prognos i förhåll t period: Investeringar Avvikelse fr budget spec per projekt: Investeringar, tkr netto Utfall Budget Prognos Avvikelse Projnr Text t.o.m. helår helår helår 30 apr 2710 Investeringar 0 Summa investeringar Orsak t avvikelse: Under perioden har inga investeringar gjorts. Det som kommer att ske är satsning inom IT samt upprustning av Ala skola allt eftersom renoveringen blir klar

18 Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer Linda Näslund BUN/2012:178 1 Barn- och utbildningsnämnden Utökad tid i verksamheten förskoleklass Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utöka tiden i förskoleklass till 25 timmar per vecka från och med hösten Ärendet Timrå kommun har idag förskoleklass 3 timmar/dag. Söråker skola har sedan hösten 2012 haft Prov med utökad tid i förskoleklass (5 timmar/dag). Skolan är nu inne på sitt tredje läsår med utökad tid i förskoleklass gjordes en utvärdering av de 2 första åren (Dnr 2012:178, ärendebilaga 5). Enligt BUN har Barn- och utbildningsförvaltningen fått i uppdrag att: 1. Utreda kostnaden för genomförandet av att utöka tid i förskoleklass från 15 till 25 timmar i veckan, i alla kommunens skolor som innefattar verksamheten. 2. Göra en fördjupad utvärdering av den pedagogiska verksamhetens betydelse inom alla de punkter som är beskrivna i utvärderingen. (4 faktorer: Minskade/ökade kostnader, kvalitetsökning, ändrad arbetsmiljö för personalen och kundnöjdhet.) 3. Utreda om barn i behov av särskilt stöd snabbare upptäcks, som ett resultat av de insatser som genomförts under den utökade tiden. Sammanfattning Vid en utökning av tid i förskoleklass medför det ökade kostnader av mindre belopp. Matkostnaderna blir ca 100 tkr högre på grund av att samtliga barn äter lunch. Fritidshemsintäkten blir ca tkr lägre då en del barn går från heltid till deltid på fritids. Totalt behövs en utökad budgetram med ca tkr per räkenskapsår, vilket är ca kr/barn. En utökning av tid i förskoleklass bedöms som gynnsam för barnen. Utökningen av tid ger barnen mer tid för stimulans till utveckling och lärande samt samspel med andra barn. Det ger även en ökad förutsättning till att se och möta alla barns behov. Arbetsmiljön och kundnyttan förbättras. Barn i behov med särskilt stöd får ökade förutsättningar till mer stöd. En utökning av tid i förskoleklass ger en bättre förberedelse inför fortsatt utbildning till en mycket låg kostnad per barn. Ärendets tidigare behandling BUN BUN BUN Postadress Besöksadress Telefon Timrå Köpmangatan 14 /HandläggareTelefon/

19 Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer Linda Näslund BUN/2012:178 2 Beslutsunderlag Bilaga 1. Rapport utökad tid i förskoleklass Bilaga 2. Förskoleklassen uppdrag, innehåll och kvalitet. Protokollsutdrag till Biträdande förvaltningschef Erik Sidebo Rektorer på F-6 skolor Exp / 2015 Linda Näslund Postadress Besöksadress Telefon Timrå Köpmangatan 14 /HandläggareTelefon/

20 0 TIMRA KOMMUN I Barn- och utbildningsförvaltningen TIMRÅ KOMMUN Barn & utt:i11d'1:nqe:inrnr>ot-:i BILAGA1 Enligt BUN har Barn- och utbildningsförvaltningen fått i uppdrag att: Utreda kostnaden för genomförandet av att utöka tid i förskoleklass från 15 till 25 timmar i veckan, i alla kommunens skolor som innefattar verksamheten. Göra en fördjupad utvärdering av den pedagogiska verksamhetens betydelse inom alla de punkter som är beskrivna i utvärderingen. (Minskade/ ökade kostnader, kvalitetsökning, ändrad arbetsmiljö för personalen och kundnöjdhet) Utreda om barn i behov av särskilt stöd snabbare upptäcks, som ett resultat av de insatser som genomförts under den utökade tiden. 1. Inledning När en ny skollag och nya läroplaner infördes 2011 innebar det förändringar även för förskoleklassen. Förskoleklassens uppdrag regleras i ett eget kapitel i skollagen (9 kap.) och förskoleklassen ska följa läroplanen för grundskolan (Lgr 11). Syftet med utbildningen i förskoleklassen är att stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap. 9 kap. 2 skollagen Utbildningens!Yfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Förskoleklassen i läroplanen. Enligt förordning om läroplan för grundskolan ska läroplanen gälla i tillämpliga delar för förskoleklassen. Läroplanen består av tre delar, de två första delarna - Skolans värdegrund och uppdrag samt Övergripande mål och riktlirger - gäller i tillämpliga delar för förskoleklassen. Utbildningen i förskoleklass ska ge barnen möjlighet att utvecklas i riktning mot de övergripande målen i läroplanens andra del. Dessa mål gäller för hela grundskoletiden och kan alltså inte vara uppfyllda när tiden i förskoleklassen är över, men verksamheten i förskoleklassen kan på många sätt bidra till att eleverna utvecklas i riktning mot dem. Några exempel på sådana mål är att varje barn efter genomgången grundskola: respekterar andra människors egenvärde kan använda det svenskaspråket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet och tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö Postadress: Timrå Besöksadress: Köpmangatan 14 Telefon: , Bankgiro: Organisationsnummer: Fax: Hemsida: E-post:

21 0 TIMRA KOMMUN I Barn- och utbildningsförvaltningen För mer material om förskoleklassen läs Skolverkets stödmateria~ "Förskoleklassen - uppdrag, innehåll och kvalitet", som förtydligar förskoleklassens uppdrag (bilaga 2). Materialet är tänkt att bidra till ökad kunskap om och förståelse för förskoleklassens uppdrag, innehåll och kvalitetsutveckling med utgångspunkt i skollag och läroplan. 2. Intäkter och kostnader Intäkter I samband med en utökning av tiden i förskoleklass så medför det mindre fritidshemsintäkter. Många barn går från heltidsplats till deltidsplats. Då barnens föräldrars arbetstider och inkomster mm är ständigt föränderlig är det svårt att ta fram en exakt summa på intäktsbortfall. Utifrån beräkningar med olika snittintäkter/barn landar summan på runt tkr per år. Minskade intäkter (utifrån budget 2015 års intäkter, innan ny maxtaxa per 1/7 2015): tkr Fritidshemsavgifter Kostnader Vid utökning av tid i förskoleklass ökar kostnader avseende skolmåltider på grund av att alla elever äter lunch på skolan. Idag är det endast de elever (lå 14/15: ca 90 %) som går på fritids som äter lunch. Skolmåltidskostnaderna ökar med drygt 100 tkr (20 barn* 5.447kr). Ökade kostnader (utifrån budget 2015 års kostnader): 100 tkr Skolmåltider Den ökade budgetramen för förskoleklass blir ca tkr för att kunna utöka till 5- timmars förskoleverksamhet. Detta är ca kr/barn per räkenskapsår. 3. Utvärdering För att redogöra för dessa frågor har dialoger med skolledare genomförts. I kommunen finns det 7 st F-6 skolor. 1 (Söråkers skola) av dessa skolor har förskoleklassverksamhet med 5 timmar per dag medan övriga har 3 timmar per dag. Kvalitetsökning Kommunens F-6 skolor tror att en utökning av tid ger: En fördjupad kvalite då det skapar mer utrymme för aktiviteter i olika lärmiljöer och gruppkonstellationer samt mer upprepning av aktiviteter. Ett barn med ökad nyfikenhet och lust till lärande. Alla barn får mer utrymme till att tillgodogöra sig utveckling och lärande. En ökad trygghet och harmoni hos barnet samt i gruppen. En bättre gruppdynamik i barngruppen då det skapats mer tid att arbeta med det sociala samspelet.

22 0 TIMRA KOMMUN I Barn- och utbildningsförvaltningen Alla barn får pedagogisk lunch vilket är en del av förberedelse inför skolan. Mindre stress för barn och pedagoger. Mer tid till olika former av kartläggningar av barn. Mer möjlighet att strukturera om verksamheten för att möta barnet eller gruppens behov. Mer tid att arbeta med barn i behov av särskilt stöd för utveckling. Barn som har risk att inte nå måluppfyllelse kan upptäckas tidigare samt få mer stöd. Barn som behöver mer utmaningar får ökade möjligheter till stimulans. Barnen får mer möjligheter till att delta i skolans aktiviteter Underlättar att integrera förskoleklassen i övriga skolan då de har samma grunds truktur En bättre möjlighet till samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem (Lgr 11, s 19) då dagen är längre. Ökad närvaro för barnen då tiden utökas. Betydelsefullt för de barn som har föräldrar som är föräldralediga, arbetar skift eller är arbetslösa. Dessa barn får mer tid i skolan. Det underlättar även för planering av organisation, lokaler och måltider. Samtliga faktorer ovan är viktiga. Några faktorer väger tyngre än andra, men i den totala bedömningen fyller de en betydande roll. En utökning av tid tyder på att barnen får högre kvalite på sin undervisning som ger en bättre förberedelse inför skolan. Söråkers skola har de senaste åren märkt av en kvalitetsökning i sin förskoleklassverksamhet. Genom tester, Bornholmstest och fonolektest, har de sett en positiv utveckling i jämförelse med den tid man hade 3-timmars förskoleklass. Dessa tester mäter barnens fonologiska medvetenhet som är en del av den språkliga medvetenheten. Pedagogerna har fått mer tid att förfoga över för att arbeta mot förskoleklassens måluppfyllelse. De upplever en mer flexibilitet. Planerade aktiviteter har utrymme att överskrida planerad tid om behov finns. Det finns tid för oförutsedda händelser utan att det tar tid av planerade aktiviteter. Det finns mer utrymme för reflektion och eftertanke. Det går att organisera dagen på bättre sätt. Det går att varva aktiviteter med fri lek på ett bra sätt. Barngruppen kan delas upp i mindre grupper då aktiviteter genomförs. Det finns mer utrymme för "en till en"-aktivitet. Barn med särskilda behov, men även barn som behöver mer utmaning får bättre förutsättningar då pedagogerna har mer tid att förfoga över. Den "fria leken" har fått ta mer plats, vilket är viktigt för det sociala samspelet och grupptillhörighet. Även fler ämnen (gymnastik, SO, NO, musik, bild, engelska) har fått mer utrymme. Genom mer tid finns det mer tid över för tal- och specialpedagoger att närvara och delta i verksamheten. Skolmåltiden har blivit en pedagogisk lunch för alla. Barnen upplevs blivit mer trygga och harmoniska samt har grupptillhörigheten stärkts.

Protokoll 1 ... ANSLAG / BEVIS. Justering av Barn- och utbildningsnämndenprotokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Protokoll 1 ... ANSLAG / BEVIS. Justering av Barn- och utbildningsnämndenprotokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Protokoll 1 Plats och tid Borgmästaren 13:30 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Krister Håkansson (V) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik

Läs mer

Förskoleklassen är till för ditt barn

Förskoleklassen är till för ditt barn Förskoleklassen är till för ditt barn EN BROSCHYR OM förskoleklassen Förskoleklassen är till för ditt barn Skolverket Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690

Läs mer

Kallelse / Underrättelse Utskriftsdatum 2014-11-03

Kallelse / Underrättelse Utskriftsdatum 2014-11-03 Kallelse / Underrättelse Utskriftsdatum 2014-11-03 Sammankallande Ledamöter Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Petra Perlkvist (S) Jan Norberg (S) Lena Bengtsson

Läs mer

Protokoll 1. Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-22

Protokoll 1. Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-22 Protokoll 1 ÄRENDEFÖRTECKNING sid. 51 Val av justerare... 3 52 Fastställande av dagordning... 4 53 Presentation av gymnasieskolans verksamhet... 5 54 Anmälan av informationsärenden mars 2015... 6 55 Redovisning

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning Protokoll 1 Ärendeförteckning 91 Val av justerare 92 Fastställande av dagordning 93 Drogvaneundersökningen 94 Plattform för ledning och styrning 95 Anmälan av informationsärenden september 2014 96 Redovisning

Läs mer

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Kallelse / Underrättelse Utskriftsdatum 2014-04-30

Kallelse / Underrättelse Utskriftsdatum 2014-04-30 Barn- och utbildningsnämnden Kallelse / Underrättelse Utskriftsdatum 2014-04-30 Barn- och utbildningsförvaltningen Sammankallande Rigmor Edelryd Ledamöter Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Det här materialet har utarbetats utifrån våra styrdokument: Ett annat viktigt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2012-11-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2012-11-14 Protokoll 1 Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Timrå kommun 13.30 Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Lotta Borg

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Aggerudsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Skolans syfte och värdegrund...

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-10 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Karin Holmberg Lundin BUN/2015:306 Barn- och utbildningsnämnden Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och

Läs mer

Paula Caleca Costa Hallberg. Skolverket

Paula Caleca Costa Hallberg. Skolverket Paula Caleca Costa Hallberg paula.hallberg@skolverket.se Skolverket Utvecklingsavdelningen Enheten för kvalitetsutveckling 1 Regeringsuppdraget Tre nivåer Skollagen SFS 2010:800 Stödmaterial 2 Regeringsuppdrag

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15 Ärendeförteckning Sid. 98 Föregående protokoll... 2 99 Ekonomisk rapport, Dnr BUN/2010:23... 3 100 Delårsrapport, Dnr BUN/2010:23... 4 101 Omställningsplan 2009-2012, Dnr BUN/2010:128... 5 102 Sommarskola,

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 Innehållsförteckning Förskola... 3 Tider i förskolan... 4 Riktlinjer för förskola på obekväm arbetstid... 4 Förskoleklass... 5 Fritidshem...

Läs mer

Strategi för skolutveckling

Strategi för skolutveckling Strategi för skolutveckling Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3 2. VÅRA INTENTIONER... 4 3. FÖR ATT VI SKA NÅ FRAM... 5 3.1. Pedagogisk personal ska... 5 3.2. Förskolechef

Läs mer

Allmänna råd med kommentarer för fritidshem

Allmänna råd med kommentarer för fritidshem Allmänna råd med kommentarer för fritidshem 1 Förord De här allmänna råden och kommentarerna vänder sig i första hand till huvudmän, rektorer och andra med motsvarande ledningsansvar samt till personalen

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Fritidshem

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Fritidshem SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Fritidshem Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se www.skolverket.se

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Juridisk vägledning Granskad oktober 2012 Mer om Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell dvs.

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-11. 99 Fastställande av dagordning

Ärendeförteckning. Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-11. 99 Fastställande av dagordning Protokoll Ärendeförteckning 99 Fastställande av dagordning 100 Anmälan av informationsärenden augusti 2013 101 Redovisning av delegeringsbeslut augusti 2013 102 Avstämning beslut i BUN september 103 Sommarskolan

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan Motala kommun Eleonor Duvander Håkan Lindahl Innehållsförteckning Revisionell bedömning... 1 Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN Nytt i skollagen är att en samlad elevhälsa nu införs med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Vägledning för Elevhälsan

Vägledning för Elevhälsan Vägledning för Elevhälsan Med guide Ett elevärendes gång 1 Vägledning för Elevhälsan Följande skrift är en vägledning till Rektorer och Elevhälsoteam i elevhälsoarbetet. Skriften är en sammanfattning,

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

EFFEKTIV OCH INKLUDERANDE SPECIALPEDAGOGIK FINNS DEN? CLAES NILHOLM MALMÖ HÖGSKOLA

EFFEKTIV OCH INKLUDERANDE SPECIALPEDAGOGIK FINNS DEN? CLAES NILHOLM MALMÖ HÖGSKOLA EFFEKTIV OCH INKLUDERANDE SPECIALPEDAGOGIK FINNS DEN? CLAES NILHOLM MALMÖ HÖGSKOLA DISPOSITION 1) Vad är syftet med skolan? 2) Ska skolan vara effektiv och inkluderande? 3) Vad säger forskningen? 4) Dokumenterad

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Förskolechefsområde Västra1 Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Förskolans

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 I N N E H Å L L sid FÖRSKOLA 3 ERBJUDANDE AV PLATS 4 Barn till förvärvsarbetande och studerande Barn till arbetssökande och föräldralediga

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet 1 2003-03-17 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet Sammanfattning Ett led i det livslånga lärandet och ett nästa steg i den

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR Åtgärdsprogram SKOLLAGEN Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Östbergsskolan och Klockhusets Fritidshem

Östbergsskolan och Klockhusets Fritidshem Östbergsskolan och Klockhusets Fritidshem Välkommen till Östbergsskolan och Klockhusets fritidshem Östbergsskolan är uppdelad på två fritidshem, Västerhus samt Österhus. Det finns två avdelningar på respektive

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Innehåll Vision för stadsdelsnämnden Västra Göteborg: 3 Mål för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg:... 3 Förhållningssätt och organisationskultur:...

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden PROTOKOLL 6 (15) 30 Mer tid i förskolan för 15-timmarsbarnen Dnr BUN 2013/0305 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2015-02-24. Bakgrund Kommunfullmäktige har givit barn-

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015

Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015 Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015 Förmiddagens ordning 8.30 Introduktion (SAM) - tillbakablick 08.45 Överflygning och nedslag i kapitlen Förutsättningar för arbetet i fritidshem

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från den 1 februari 2012. (Beslutade i kommunfullmäktige 8/2012, 2012-01-30)

PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från den 1 februari 2012. (Beslutade i kommunfullmäktige 8/2012, 2012-01-30) PLACERINGSFÖRESKRIFTER Förskola Fritidshem Annan pedagogisk verksamhet - pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola - omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds - öppen förskola

Läs mer

PLäroplan för förskolan Lpfö 98

PLäroplan för förskolan Lpfö 98 PLäroplan för förskolan Lpfö 98 Ö 98 Lpfö 98 Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 91 90 Fax: 08-690 91 91 E-post: order.fritzes@nj.se www.fritzes.se Best.nr 06:937 ISBN

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015 Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola Uppdaterad 2015 I denna skrift ges en kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskola, förskoleklass och skola. Syftet

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015 Tallbacka Förskoleenhet Förskolan Augustendal Verksamhetsplan Läsår 2014/2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer