Kallelse / Underrättelse Utskriftsdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse / Underrättelse Utskriftsdatum 2015-05-19"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden Kallelse / Underrättelse Utskriftsdatum Barn- och utbildningsnämnden Sammankallande Rigmor Edelryd Ledamöter Krister Håkansson (V) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Margareta Sandström (S) Björn Könberg (S) Petra Perlkvist (S) Emma Söderlund (M) Bengt Molander (FP) Ida Lindström (C) Jonathan Lundin (SD) Robert Thunfors (NT) Ersättare Heidi Jacobsen (V) Paul Nordström (S) Karina Nordgren (S) Erik Bäckström (S) Charlotte Evert (S) Roger Lindell (S) Rolf Johnny Olsen (KD) Göran Ljungblom (M) Chatrine Nordlund (FP) Marcus Molinder (SD) Sara Westin (MP) Tid Plats Vid förhinder Datum Timrå kommunhus Ort Timrå Meddela Rigmor Edelryd Klockan 8:00 föredragning 11:00 gruppmöte 13:00 nämnd Lokal Borgmästaren hela dagen Idé 11:00 13:00 Rikt- och telefonnummer Dagordning Punkt Ärende Ärendemening 1. Upprop 2. Val av justerare, förslag Jonathan Lundin (SD), måndag 1 juni klockan 15:30 3. Fastställande av dagordning ANMÄLNINGSÄRENDEN 4. Uppföljning av Välskötta skolor 5. BUN/2015:37 Anmälningar av informationsärenden april maj 6. BUN/2014:310 Intern kontroll - Granskning av beslutsattesteringar och attest av egna kostnader i tjänsten 7. BUN/2014:310 Intern kontroll - Granskning av näringsriktiga skolmåltider BESLUTSÄRENDEN 8. BUN/2015:16 Redovisning av delegeringsbeslut april - maj 9. BUN/2015:45 Tertialrapport januari - april 10. BUN/2012:178 Utredning av prov med utökad tid i förskoleklass från 15 till 25 timmar i Söråkers skola 11. BUN/2014:319 Fastställ ett tak för barngruppernas storlek motion (KD) 12. BUN/2015:144 Vuxenutbildningens äskanden BUN/2015:38 Val av ersättare till barn- och utbildningsnämndens beredningsutskott Övriga frågor 15. Mötets avslutning

2 Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer Rigmor Edelryd BUN/2015:37 1 Barn- och utbildningsnämnden Anmälan av informationsärenden april - maj 2015 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar: Informationen läggs till handlingarna. Ärendet Från barn- och utbildningsnämndens arkiv Överklagan av skolskjutsbeslut vid Bergeforsens skola, Dnr 2014:252 Från förvaltningsrätten i Härnösand Dom i mål om skolskjuts enligt skollagen Från barn- och utbildningsnämnden i Timrå Överklagan av Dom om skolskjutsärende enligt skollagen Från kammarrätten i Sundsvall 1.3 Meddelande om prövningstillstånd Beslut om avskrivning av målet Från Jennifer Thimper , Dnr 2015:89 2 Synpunkt om tider för närvaro i förskolan Från biträdande förvaltningschef Svar till synpunkt om tider för närvaro Från Peter Persson , Dnr 2015:105 3 Synpunkt om lärares förhållningssätt i gymnasieskolan Från förvaltningschefen Svar till synpunkt om lärares förhållningssätt Från Stefan Jalonen , Dnr 2015:112 4 Synpunkt om ansökningstid till förskoleplats Från biträdande förvaltningschef Svar till synpunkt om ansökningstid Från Ingela , Dnr 2015:120 5 Synpunkt om språkkunskaper vid SFI-utbildningen Från verksamhetschefen Svar till synpunkt om språkkunskaper Från socialtjänsten , Dnr 2015:121 6 Avvikelserapport äldreomsorgens mat från centralköket Från socialförvaltningens förvaltningschef Information av rutiner kring avvikelserapporteringen av mat från centralköket Postadress Besöksadress Telefon Timrå Köpmangatan

3 Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer Rigmor Edelryd BUN/2015:37 2 Från kostchefen Avvikelserapport med återkoppling om eventuell matförgiftning Från miljö- och byggkontoret , Dnr 2015:63 7 Inspektionsrapport städning och egenkontroll vid Ala skola 7.1 Inspektionsrapport städning och egenkontroll vid Arenaskolan 7.2 Inspektionsrapport städning och egenkontroll vid Bergeforsens skola 7.3 Inspektionsrapport städning och egenkontroll vid Böle skola 7.4 Inspektionsrapport städning och egenkontroll vid Fagerviks skola 7.5 Inspektionsrapport städning och egenkontroll vid Laggarbergs skola 7.6 Inspektionsrapport städning och egenkontroll vid Ljustorps skola 7.7 Inspektionsrapport städning och egenkontroll vid Söråkers skola 7.8 Inspektionsrapport städning och egenkontroll vid Timrå gymnasieskola Från samråd med politiker och tjänstemän BUN och KTN 8 Protokoll Från kommunfullmäktige , Dnr 2015:135 9 Revisionsberättelse för år 2014 Från kommunfullmäktige, Dnr 2015: Beslut om Timrå kommuns Vision 2015 Från Skolinspektionen , Dnr 2015: Information om rapport om Undervisning i förskoleklass 11.1 Rapport om Undervisning i förskoleklass Från Teknikcollege Södra Norrland , Dnr 2015: Ansökan om lokalt Teknikcollege och styrdokument för Teknikcollege Timrå Kommun 12.1 Protokoll styrgruppsmöte Teknikcollege Timrå Postadress Besöksadress Telefon Timrå Köpmangatan

4 1 Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer Linda Näslund BUN/2014:310 Barn- och utbildningsnämnden Rapportering av granskning enligt plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar: Informationen läggs till handlingarna. Ärendet Granskning har skett enligt plan för intern kontroll Granskningen har beaktat Timrå kommuns reglemente för attest (KS , 24) samt tillämpningsanvisningar till reglemente för attest (KS , 114). Granskning av: Kontroll av beslutsattesteringar och attest av egna kostnader i tjänsten. Kontroll av kostnader i samband med utbildning/konferens samt attest av egna kostnader i tjänsten inom barn- och utbildningsförvaltningen i Timrå kommun. Granskningen avsåg 8 slumpmässigt utvalda fakturor som är bokförda under En faktura saknade uppgifter om vilka som deltagit i utbildningen. En faktura hade egen beslutsattest. Det var tre fakturor som inte hade någon deltagarförteckning eller saknade notering om att det inte finns någon förteckning att tillgå. Kontroll av kostnader för mobilabonnemang och samtalskostnader och attest av egna telefonikostnader i tjänsten inom barn- och utbildningsförvaltningen i Timrå kommun. Sju slumpmässigt utvalda fakturor avseende mobilabonnemang som är bokförda under 2015 har granskats. Samtliga fakturors beslutsattest var korrekt. Iakttagelser De noteringar som har gjorts kommer att rapporteras vidare till berörda. Beslutsunderlag Bilaga 1. Kontroll av beslutsattesteringar och attest av egna kostnader i tjänsten april Linda Näslund Protokollsutdrag till Exp / 2015 Postadress Besöksadress Telefon Timrå Köpmangatan 14 /HandläggareTelefon/

5 TIMRÅ KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Enligt plan för intern kontroll 2015, Barn- och utbildningsnämnden Granskning avser: Kontroll av beslutsattesteringar och attest av egna kostnader i tjänsten. Kontroll av kostnader i samband med utbildning/konferens samt attest av egna kostnader i tjänsten inom barn- och utbildningsförvaltningen i Timrå kommun. Datum: Granskning utförd av: Linda Näslund Verifikatnr Företag Östanskär Jakt & konferens Resemål/Plats för utbildning Östanskär Konferens Syfte Vem/vilka som rest/utbildning Hänvisning till verifikation för utbildning/konferens** Egen Beslutsattest* Enhet Kommentar Ja Ja Nej, ET ja Umeå Folkets hus Umeå Ja Ja ET Nej Södersjukhuset Stockholm, Södersjukhuset Ja Ja ET Nej Diners club Stockholm Ja Ja ET Nej Ability Partner Europé AB Stockholm Ja Ja ET Nej Kompetento AB Nej Ja Ja ET Nej Erik Abrahamsson Nej Ja Ja ET Nej Grannmodal AB Nej Ja Nej ET Nej ET: ej tillämpligt UA: utan anmärkning Granskningen har inget att erinra Anmärkningar: Granskningen avser 8 slumpmässigt utvalda fakturor som är bokförd under faktura saknar namn på de personer som deltagit i utbildningen. 1 faktura har egen beslutsattest. Det är 3 fakturor som inte har någon deltagarförteckning eller notering om att det inte finns att tillgå ngn förteckning. Förslag på åtgärder av ev. fel och brister: De iakttagelser som har gjorts kommer att rapporteras vidare till berörda. Saknas deltagarförteckning till utbildningen Saknas deltagarförteckning till utbildningen. Saknas deltagarförteckning till utbildningen

6 TIMRÅ KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 2(2) Enligt plan för intern kontroll 2015, Barn- och utbildningsnämnden Granskning avser: Kontroll av beslutsattesteringar och attest av egna kostnader i tjänsten. Kontroll av kostnader för mobilabonnemang och samtalskostnader och attest av egna telefonikostnader i tjänsten inom barn- och utbildningsförvaltningen i Timrå kommun. Datum: Granskning utförd av: Linda Näslund Egen beslutsattest Verifikatnr: Företag Ja Nej Enhet Kommentar Teliasonera Sverige AB Nej Teliasonera Sverige AB Nej Teliasonera Sverige AB Nej Teliasonera Sverige AB Nej Teliasonera Sverige AB Nej Teliasonera Sverige AB Nej Teliasonera Sverige AB Nej Beslutsattest avseende mobiltelefoni får inte göras av den person som står på mobilabonnemanget. Beslutsattest ska göras av den personens närmsta chef. Granskningen har inget att erinra Anmärkningar: Förslag på åtgärder av ev. fel och brister:

7 Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 Handläggare Datum Diarienummer Linda Näslund BUN/2014:310 Barn- och utbildningsnämnden Rapportering av granskning enligt plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar: Informationen läggs till handlingarna. Ärendet I plan för intern kontroll 2015 ska kontroll av att skolmåltider är näringsriktiga göras. Centralköket analyserar måltiderna i kost- och affärssystemet Matilda. Beräkningen är gjord efter livsmedelsverkets Bra mat i skolan norm år. Analysen är gjord för de skolmåltider som serverades perioden 9/3 2/ De måltider som kontrollerats är normal - och vegetarisk kost. I detta är dryck, råkost, tillbehör (t ex sylt, ketchup, hamburgerbröd, tortilla) medräknat. Normal kost Protein Fett Kolhyd. Kostf. Utfall Normal Skolmåltiden för normal kost har mer protein och fett medan mindre kolhydrater i jämförelse med rekommendationer från livsmedelsverket. (bilaga 1) Vegetarisk kost Protein Fett Kolhyd. Kostf. Utfall Norm Postadress Besöksadress Telefon Timrå Köpmangatan 14 /HandläggareTelefon/

8 Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer Linda Näslund BUN/2014:310 2 Skolmåltiden för vegetarisk kost har lite mer protein och fett medan mindre kolhydrater i jämförelse med rekommendationer från livsmedelsverket. (bilaga 2) Beslutsunderlag Bilaga 1 Matsedelsanalys normal kost Bilaga 2 Matsedelsanalys vegetarisk kost Protokollsutdrag till Kostchef Exp / 2015 Linda Näslund Postadress Besöksadress Telefon Timrå Köpmangatan 14 /HandläggareTelefon/

9 Näringsanalys av Matsedel Period: Norm: Bra mat i skolan år (2013) Matsedlar: Skola NÄ+KALKYL Serveringstillfällen: Lunch Alternativ: Huvudkomp, Po/pa/ri, Sås/dressi, Råkost, Dryck, Bröd+marg, Tillbehör Utfall: Norm: Energi Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Energi 2, kj 2800 kj 104 Energi kcal kcal 104 Energigivande Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Protein g 25 g 130 Fett g g 122 Kolhydrater g g 87 Kostfibrer 7.6 g 8 g 95 Kolhydrater Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Monosackarid Disackarid Sackaros 4.82 g g 2.84 g Fett Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Mättat fett 8.2 g 7.4 g 111 Enkelomättat fett 10.5 g Fleromättat fett 4.42 g 5.55 g 80 Transfett Kolesterol 0.14 g mg Mättade fettsyror Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Smör, Kapron, Kapryl o Kaprinsyra Laurinsyra12:0 Myristinsyra14:0 Palmitinsyra 16: g 0.35 g 0.92 g 4.23 g MenuNutrition1 1

10 Stearinsyra18: g Arakidinsyra 20: g Enkelomättade fettsy Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Palmitoljesyra 16: g Oljesyra 18: g Fleromättade fettsyr Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Linolsyra, Omega-6 18: g Arakidonsyra 20: g Linolensyra, Omega-3 18: g Eikosapentaensyra 20: g Dokosapentaensyra 22: g Cervonsyra 22: g Fettlösl. Vitamin Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Retinolekv µg Retinol µg beta-karoten µg Vitamin D 2.8 µg 2.3 µg 122 Vitamin E 3.78 mg Tokoferol 3.45 mg Vitamin K 0.8 µg Vattenlösl. Vitamin Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Tiamin 0.53 mg Riboflavin 0.69 mg Niacin 7.96 mg Niacinekv mg Vitamin B mg Vitamin B µg Folat µg 60 µg 181 Vitamin C mg 15 mg 244 Mineralämnen Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Fosfor mg Jod µg Järn 3.11 mg 3.3 mg 94 Kalcium mg Kalium 1, mg Magnesium mg Natrium 1, mg Selen µg Zink 4.43 mg MenuNutrition1 2

11 Alkohol Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Alkohol 0 g Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Aska 7.64 g Vatten g Avfall 26.8 g MenuNutrition1 3

12 Näringsanalys av Matsedel Period: Norm: Bra mat i skolan år (2013) Matsedlar: Skola NÄ+KALKYL Serveringstillfällen: Lunch Alternativ: Po/pa/ri, Sås/dressi, Vegetarisk, Råkost, Dryck, Bröd+marg, Tillbehör Utfall: Norm: Energi Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Energi 2, kj 2800 kj 97 Energi kcal kcal 97 Energigivande Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Protein g 25 g 101 Fett g g 99 Kolhydrater 82.3 g g 92 Kostfibrer g 8 g 135 Kolhydrater Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Monosackarid Disackarid Sackaros 5.58 g 15.9 g 3.62 g Fett Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Mättat fett 6.19 g 7.4 g 84 Enkelomättat fett 8.23 g Fleromättat fett 4.74 g 5.55 g 85 Transfett Kolesterol 0.07 g mg Mättade fettsyror Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Smör, Kapron, Kapryl o Kaprinsyra Laurinsyra12:0 Myristinsyra14:0 Palmitinsyra 16: g 0.53 g 0.81 g 2.9 g MenuNutrition1 1

13 Stearinsyra18: g Arakidinsyra 20: g Enkelomättade fettsy Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Palmitoljesyra 16: g Oljesyra 18: g Fleromättade fettsyr Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Linolsyra, Omega-6 18: g Arakidonsyra 20:4 0 g Linolensyra, Omega-3 18: g Eikosapentaensyra 20:5 0 g Dokosapentaensyra 22:5 0 g Cervonsyra 22:6 0 g Fettlösl. Vitamin Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Retinolekv µg Retinol µg beta-karoten 1,280.7 µg Vitamin D 1.97 µg 2.3 µg 85 Vitamin E 4.02 mg Tokoferol 3.67 mg Vitamin K 1.91 µg Vattenlösl. Vitamin Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Tiamin 0.52 mg Riboflavin 0.58 mg Niacin 4.76 mg Niacinekv 8.29 mg Vitamin B6 0.6 mg Vitamin B µg Folat µg 60 µg 208 Vitamin C mg 15 mg 260 Mineralämnen Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Fosfor mg Jod µg Järn 2.68 mg 3.3 mg 81 Kalcium mg Kalium 1, mg Magnesium 110 mg Natrium 1, mg Selen 8.41 µg Zink 2.95 mg MenuNutrition1 2

14 Alkohol Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Alkohol 0 g Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Aska 7.03 g Vatten g Avfall g MenuNutrition1 3

15 Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer Rigmor Edelryd /Dokumentdatum/ BUN/2015:16 1 Barn- och utbildningsnämnden Redovisning av delegeringsbeslut april och maj 2015 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar: Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut för april och maj Ärendet Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med nämndens delegeringsordning. Dessa beslut jämställs med beslut som nämnden själv fattat, och nämnden har alltid kvar det yttersta ansvaret. Delegeringsbesluten redovisas i barn- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får nämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i enskilt ärende, av den som fått beslutanderätt, genom att själv ta över ärendet. Följande beslut redovisas för barn- och utbildningsnämnden: Ordförande beslut 1:3 BUN 2015:84 Svar på revisionsrapport avseende granskning av Diariehantering Förvaltningschef beslut 2:11, 2:12 BUN 2015:62 Anställning av icke behörig BUN 2014:311 Ändringar gällande beslutsattestanter under 2015 Biträdande förvaltningschef förskolan beslut 3:12, 3:13, 3:14, 3:15 BUN 2015:62 Yttrande om mottagande av barn i förskola i annan kommun BUN 2015:62 Yttrande om mottagande av barn i förskola i annan kommun BUN 2015:62 Yttrande om mottagande av barn i förskola i annan kommun BUN 2015:62 Yttrande om mottagande av barn i förskola i annan kommun Beslutsunderlag Aktuella delegeringsbeslut Rigmor Edelryd Postadress Besöksadress Telefon Timrå Köpmangatan

16 Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer Anna Berglund BUN/2015:45 1 Barn- och utbildningsnämnden Tertialrapport per Förslag till beslut Ärendeberedningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta: Godkänna upprättad tertialrapport per den 30 april Ärendet Upprättad tertialrapport för barn- och utbildningsnämnden som avser perioden januari april Avvikelsen för perioden visar på ett överskott med tkr, prognos på helår är ett nollresultat. Tertialrapporten lämnas in till kommunledningskontoret och presenteras för nämnden vid sammanträdet den 27/5. Tertialrapporten kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 26/5 och kommunfullmäktige den 15/6. Beslutsunderlag Förvaltningen tjänsteskrivelse Förvaltningens rapport Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Exp / 2015 Anna Berglund Postadress Besöksadress Telefon Timrå Köpmangatan

17 Tertialrapport jan - apr 2015 Barn- och utbildningsnämnden (tkr) - Budget period Utfall period Avvikelse Budget år Prognos år Avvikelse år period INTÄKTER KOSTNADER(-) NETTOKOSTNADER (-) ~ VERKSAMHET Viktiga händelser i perioden: TIMRÅ KOMMUN Barn & Utbrldningsnämnden Nuläge måluppfyllelse samt bedömning på helår: Just nu befinner vi oss mitt i verksamhetsåret, därför finns det ännu inga mål i verksamhetsplanen som går att följa upp. EKONOMI PERIOD Spec o orsak t avvikelser: En stor del av överskottet består av personalkostnader. Just nu pågår rekrytering av 17 olika tjänster inom barn- och utbildningsnämnden. Främst gäller det behörig personal inom grundskolan, men även inom vuxenutbildningen och förskolan. 14 av dessa är tillsvidareanställningar. Men rekryteringsläget är fortsatt väldigt svårt, och under större delen av vårterminen har obehörig, billigare personal tjänstgjort på vakanta tjänster. AR Drift Spec o orsak t avvikelser: Vi är nu i slutet av läsår 2014/2015. Det är osäkert hur många elever som kommer att välja grundskola i fristående skolor inför hösten Inom vuxenutbildningen är det stort tryck på utbildningar som vi köper från andra utbildningsanordnare, främst vårdutbildning som vi köper från Sundsvalls kommun. Det kommer att leda till ökade interkommunala kostnader under hösten. Fr.o.m år 2015 har lönerna periodiserats på ett annat sätt än tidigare år för att stämma överens med semesterlönskulden som bokas upp varje månad. Det innebär att det är svårare att göra jämförelser med tidigare år. Åtgärdsplan: Prognos i förhåll t period: Investeringar Avvikelse fr budget spec per projekt: Investeringar, tkr netto Utfall Budget Prognos Avvikelse Projnr Text t.o.m. helår helår helår 30 apr 2710 Investeringar 0 Summa investeringar Orsak t avvikelse: Under perioden har inga investeringar gjorts. Det som kommer att ske är satsning inom IT samt upprustning av Ala skola allt eftersom renoveringen blir klar

18 Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer Linda Näslund BUN/2012:178 1 Barn- och utbildningsnämnden Utökad tid i verksamheten förskoleklass Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utöka tiden i förskoleklass till 25 timmar per vecka från och med hösten Ärendet Timrå kommun har idag förskoleklass 3 timmar/dag. Söråker skola har sedan hösten 2012 haft Prov med utökad tid i förskoleklass (5 timmar/dag). Skolan är nu inne på sitt tredje läsår med utökad tid i förskoleklass gjordes en utvärdering av de 2 första åren (Dnr 2012:178, ärendebilaga 5). Enligt BUN har Barn- och utbildningsförvaltningen fått i uppdrag att: 1. Utreda kostnaden för genomförandet av att utöka tid i förskoleklass från 15 till 25 timmar i veckan, i alla kommunens skolor som innefattar verksamheten. 2. Göra en fördjupad utvärdering av den pedagogiska verksamhetens betydelse inom alla de punkter som är beskrivna i utvärderingen. (4 faktorer: Minskade/ökade kostnader, kvalitetsökning, ändrad arbetsmiljö för personalen och kundnöjdhet.) 3. Utreda om barn i behov av särskilt stöd snabbare upptäcks, som ett resultat av de insatser som genomförts under den utökade tiden. Sammanfattning Vid en utökning av tid i förskoleklass medför det ökade kostnader av mindre belopp. Matkostnaderna blir ca 100 tkr högre på grund av att samtliga barn äter lunch. Fritidshemsintäkten blir ca tkr lägre då en del barn går från heltid till deltid på fritids. Totalt behövs en utökad budgetram med ca tkr per räkenskapsår, vilket är ca kr/barn. En utökning av tid i förskoleklass bedöms som gynnsam för barnen. Utökningen av tid ger barnen mer tid för stimulans till utveckling och lärande samt samspel med andra barn. Det ger även en ökad förutsättning till att se och möta alla barns behov. Arbetsmiljön och kundnyttan förbättras. Barn i behov med särskilt stöd får ökade förutsättningar till mer stöd. En utökning av tid i förskoleklass ger en bättre förberedelse inför fortsatt utbildning till en mycket låg kostnad per barn. Ärendets tidigare behandling BUN BUN BUN Postadress Besöksadress Telefon Timrå Köpmangatan 14 /HandläggareTelefon/

19 Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer Linda Näslund BUN/2012:178 2 Beslutsunderlag Bilaga 1. Rapport utökad tid i förskoleklass Bilaga 2. Förskoleklassen uppdrag, innehåll och kvalitet. Protokollsutdrag till Biträdande förvaltningschef Erik Sidebo Rektorer på F-6 skolor Exp / 2015 Linda Näslund Postadress Besöksadress Telefon Timrå Köpmangatan 14 /HandläggareTelefon/

20 0 TIMRA KOMMUN I Barn- och utbildningsförvaltningen TIMRÅ KOMMUN Barn & utt:i11d'1:nqe:inrnr>ot-:i BILAGA1 Enligt BUN har Barn- och utbildningsförvaltningen fått i uppdrag att: Utreda kostnaden för genomförandet av att utöka tid i förskoleklass från 15 till 25 timmar i veckan, i alla kommunens skolor som innefattar verksamheten. Göra en fördjupad utvärdering av den pedagogiska verksamhetens betydelse inom alla de punkter som är beskrivna i utvärderingen. (Minskade/ ökade kostnader, kvalitetsökning, ändrad arbetsmiljö för personalen och kundnöjdhet) Utreda om barn i behov av särskilt stöd snabbare upptäcks, som ett resultat av de insatser som genomförts under den utökade tiden. 1. Inledning När en ny skollag och nya läroplaner infördes 2011 innebar det förändringar även för förskoleklassen. Förskoleklassens uppdrag regleras i ett eget kapitel i skollagen (9 kap.) och förskoleklassen ska följa läroplanen för grundskolan (Lgr 11). Syftet med utbildningen i förskoleklassen är att stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap. 9 kap. 2 skollagen Utbildningens!Yfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Förskoleklassen i läroplanen. Enligt förordning om läroplan för grundskolan ska läroplanen gälla i tillämpliga delar för förskoleklassen. Läroplanen består av tre delar, de två första delarna - Skolans värdegrund och uppdrag samt Övergripande mål och riktlirger - gäller i tillämpliga delar för förskoleklassen. Utbildningen i förskoleklass ska ge barnen möjlighet att utvecklas i riktning mot de övergripande målen i läroplanens andra del. Dessa mål gäller för hela grundskoletiden och kan alltså inte vara uppfyllda när tiden i förskoleklassen är över, men verksamheten i förskoleklassen kan på många sätt bidra till att eleverna utvecklas i riktning mot dem. Några exempel på sådana mål är att varje barn efter genomgången grundskola: respekterar andra människors egenvärde kan använda det svenskaspråket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet och tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö Postadress: Timrå Besöksadress: Köpmangatan 14 Telefon: , Bankgiro: Organisationsnummer: Fax: Hemsida: E-post:

21 0 TIMRA KOMMUN I Barn- och utbildningsförvaltningen För mer material om förskoleklassen läs Skolverkets stödmateria~ "Förskoleklassen - uppdrag, innehåll och kvalitet", som förtydligar förskoleklassens uppdrag (bilaga 2). Materialet är tänkt att bidra till ökad kunskap om och förståelse för förskoleklassens uppdrag, innehåll och kvalitetsutveckling med utgångspunkt i skollag och läroplan. 2. Intäkter och kostnader Intäkter I samband med en utökning av tiden i förskoleklass så medför det mindre fritidshemsintäkter. Många barn går från heltidsplats till deltidsplats. Då barnens föräldrars arbetstider och inkomster mm är ständigt föränderlig är det svårt att ta fram en exakt summa på intäktsbortfall. Utifrån beräkningar med olika snittintäkter/barn landar summan på runt tkr per år. Minskade intäkter (utifrån budget 2015 års intäkter, innan ny maxtaxa per 1/7 2015): tkr Fritidshemsavgifter Kostnader Vid utökning av tid i förskoleklass ökar kostnader avseende skolmåltider på grund av att alla elever äter lunch på skolan. Idag är det endast de elever (lå 14/15: ca 90 %) som går på fritids som äter lunch. Skolmåltidskostnaderna ökar med drygt 100 tkr (20 barn* 5.447kr). Ökade kostnader (utifrån budget 2015 års kostnader): 100 tkr Skolmåltider Den ökade budgetramen för förskoleklass blir ca tkr för att kunna utöka till 5- timmars förskoleverksamhet. Detta är ca kr/barn per räkenskapsår. 3. Utvärdering För att redogöra för dessa frågor har dialoger med skolledare genomförts. I kommunen finns det 7 st F-6 skolor. 1 (Söråkers skola) av dessa skolor har förskoleklassverksamhet med 5 timmar per dag medan övriga har 3 timmar per dag. Kvalitetsökning Kommunens F-6 skolor tror att en utökning av tid ger: En fördjupad kvalite då det skapar mer utrymme för aktiviteter i olika lärmiljöer och gruppkonstellationer samt mer upprepning av aktiviteter. Ett barn med ökad nyfikenhet och lust till lärande. Alla barn får mer utrymme till att tillgodogöra sig utveckling och lärande. En ökad trygghet och harmoni hos barnet samt i gruppen. En bättre gruppdynamik i barngruppen då det skapats mer tid att arbeta med det sociala samspelet.

22 0 TIMRA KOMMUN I Barn- och utbildningsförvaltningen Alla barn får pedagogisk lunch vilket är en del av förberedelse inför skolan. Mindre stress för barn och pedagoger. Mer tid till olika former av kartläggningar av barn. Mer möjlighet att strukturera om verksamheten för att möta barnet eller gruppens behov. Mer tid att arbeta med barn i behov av särskilt stöd för utveckling. Barn som har risk att inte nå måluppfyllelse kan upptäckas tidigare samt få mer stöd. Barn som behöver mer utmaningar får ökade möjligheter till stimulans. Barnen får mer möjligheter till att delta i skolans aktiviteter Underlättar att integrera förskoleklassen i övriga skolan då de har samma grunds truktur En bättre möjlighet till samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem (Lgr 11, s 19) då dagen är längre. Ökad närvaro för barnen då tiden utökas. Betydelsefullt för de barn som har föräldrar som är föräldralediga, arbetar skift eller är arbetslösa. Dessa barn får mer tid i skolan. Det underlättar även för planering av organisation, lokaler och måltider. Samtliga faktorer ovan är viktiga. Några faktorer väger tyngre än andra, men i den totala bedömningen fyller de en betydande roll. En utökning av tid tyder på att barnen får högre kvalite på sin undervisning som ger en bättre förberedelse inför skolan. Söråkers skola har de senaste åren märkt av en kvalitetsökning i sin förskoleklassverksamhet. Genom tester, Bornholmstest och fonolektest, har de sett en positiv utveckling i jämförelse med den tid man hade 3-timmars förskoleklass. Dessa tester mäter barnens fonologiska medvetenhet som är en del av den språkliga medvetenheten. Pedagogerna har fått mer tid att förfoga över för att arbeta mot förskoleklassens måluppfyllelse. De upplever en mer flexibilitet. Planerade aktiviteter har utrymme att överskrida planerad tid om behov finns. Det finns tid för oförutsedda händelser utan att det tar tid av planerade aktiviteter. Det finns mer utrymme för reflektion och eftertanke. Det går att organisera dagen på bättre sätt. Det går att varva aktiviteter med fri lek på ett bra sätt. Barngruppen kan delas upp i mindre grupper då aktiviteter genomförs. Det finns mer utrymme för "en till en"-aktivitet. Barn med särskilda behov, men även barn som behöver mer utmaning får bättre förutsättningar då pedagogerna har mer tid att förfoga över. Den "fria leken" har fått ta mer plats, vilket är viktigt för det sociala samspelet och grupptillhörighet. Även fler ämnen (gymnastik, SO, NO, musik, bild, engelska) har fått mer utrymme. Genom mer tid finns det mer tid över för tal- och specialpedagoger att närvara och delta i verksamheten. Skolmåltiden har blivit en pedagogisk lunch för alla. Barnen upplevs blivit mer trygga och harmoniska samt har grupptillhörigheten stärkts.

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 2 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Vägledning för elevhälsan

Vägledning för elevhälsan Vägledning för elevhälsan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4. Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4. Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4 Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT

Läs mer

Utbildningsinspektion i Knivsta kommun

Utbildningsinspektion i Knivsta kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:9 Utbildningsinspektion i Knivsta kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-11 1 (3) Knivsta kommun 741 75 Knivsta Genomförd utbildningsinspektion

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Kvalitet i fritidshem Skolinspektionens rapport 2010:3 Diarienummer 40-2009:477 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 9 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Göteborgs kommun stadsdelen Torslanda

Göteborgs kommun stadsdelen Torslanda Inspektionsrapport från Skolverket 2005:26 Utbildningsinspektion i Göteborgs kommun stadsdelen Torslanda Delbes lut S tads dels rapport S kolrapporter Beslut Göteborgs kommun 404 82 GÖTEBORG 2005-05-11

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp 2013-10-18 1 (16) Dnr 400-2013:3681 särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Bakgrund Det

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [46] 2013-06-05 Referens

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ånge kommun

Utbildningsinspektion i Ånge kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:20 Utbildningsinspektion i Ånge kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-19 1 (3) Ånge kommun 841 81 ÅNGE Genomförd utbildningsinspektion i Ånge

Läs mer

Göteborgs kommun stadsdelen Kärra-Rödbo

Göteborgs kommun stadsdelen Kärra-Rödbo Inspektionsrapport från Skolverket 2005:24 Utbildningsinspektion i Göteborgs kommun stadsdelen Kärra-Rödbo Delbes lut S tads dels rapport S kolrapporter Beslut Göteborgs kommun 404 82 GÖTEBORG 2005-05-11

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer