Slutrapport Främjande av Samverkan mellan kommuner / Finansdepartem. Framtagen av Giltig från Dokumentnamn / Reg. Nr.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Främjande av Samverkan mellan kommuner / Finansdepartem. Framtagen av Giltig från Dokumentnamn / Reg. Nr."

Transkript

1 Slutrapport Främjande av Samverkan mellan kommuner / Finansdepartem. id ) 1 (2) Krister Lindkvist Slutrapport Fin dep Främjande av samverkan.doc Bakgrund Entreprenörsregionen har erhållit Stimulansbidrag från Finansdepartementet inom insatsområdet Främjande av samverkan mellan kommuner och regioner med befolkningsminskning. Regeringsbeslut Fi 2002/ Kompetens- och Samhällsutveckling i Entreprenörsregionen i tre delprojekt. Projektansökan baserades på den projektbeskrivning som fastställdes av regionens 10 kommunchefer. Det stora behovet av samverkan har starka traditioner särskilt i Gnosjöområdet. Samverkan i olika former är nu också allt mer angelägna i takt med minskad befolkning och snäv kommunal ekonomi. Samverkanstanken inom denna grupp av kommuner har odlats under mer än 15 år, men inte riktigt funnit sina former. Den stimulans som erhållits från Finansdepartementet har varit ett viktigt stöd för att ge trovärdighet och legitimitet åt en systematisk satsning på samverkan över hela denna funktionella region med dess tio deltagande kommuner. Projektets övergripande syfte Samverkan mellan kommunala funktioner i Entreprenörsregionen för ökad effektivitet och slagkraft. Projektet skall stimulera till en ökad öppenhet i de kommunala organisationerna att samarbeta i konkreta frågor i den regionala utvecklingen. Många av de kommunala ärendena känner inte geografiska gränser vare sig vid kommungräns eller länsgräns. Entreprenörsregionen består väsentligen av befolkningsmässigt mindre kommuner som hanterar mycket av gränsöverskridande ärenden samtidigt som den har en samhälls- och näringslivsstruktur med många gemensamma faktorer. Hur djupare samverkan i en funktionell region som har sin hemvist i tre län kan fungera, känner vi inte till har prövats. Med begränsade resurser i enskild kommun kan effektivisering uppnås i vidare gemensam handläggning och samordning av kommunala funktioner. Projektresultat Gymnasiesamverkan Väsentliga områden för samverkan i en funktionell region är kompetensfrågorna med såväl ungdomsutbildning som grundläggande och högre nivå inom vuxenutbildning. Det viktigaste delprojektet avser därmed Samverkan inom gymnasieskolan. Prövning av arbetssätt är nu särskilt aktuell genom att en gymnasiereform är i annalkande. Viktiga framsteg har gjorts under projekttiden med en starkt ökad vi-känsla. Hur entreprenörskapstanken skall utvecklas bland de unga är också en viktig fråga, där olika metoder har aktualiserats. Parallellt med dessa projekt har ett motsvarande samverkansprojekt drivits inom vuxenutbildning, vilket stöds av CFL. Regional Samverkan Näringsliv och Samhälle Med vår regions näringslivsstruktur med en stark bas av industriell verksamhet, vill vi ge uppmärksamhet åt näringslivsgruppernas samverkan sinsemellan över kommun- och länsgränser. Det andra delprojektet avser inspirera sådana näringslivsgrupper och näringslivsrepresentanter till ett vidare samhällsengagemang över hela vår region. Samverkansambitionerna har inte gett det genomslag under projekttiden som eftersträvats, vilket vidare framgår i projektrapporten. Verka för Samverkan För att öka effektiviteten i den kommunala organisationen har samverkansformer baserat på frivillighet kunnat aktualiseras. Även detta torde kräva en längre process och efter hand under projekttiden har en mognad kunnat noteras. Den kraftsamling som kan behövas för att externt framföra och få uppmärksamhet kring gemensamma frågor med problem och möjligheter har allt mer kopplats till Entreprenörsregionen. I linje med detta har regionens marknadsföring känts mer motiverad. D:\Projekt\Entreprenörsregionen\05\Slutrapporter\ Slutrapport Fin dep Främjande av samverkan.doc

2 Slutrapport Främjande av Samverkan mellan kommuner / Finansdepartem. id ) 2 (2) Krister Lindkvist Slutrapport Fin dep Främjande av samverkan.doc Projektekonomi Ekonomisk resursanvändning framgår av den bifogade ekonomiska sammanställningen. Egen andel av nedlagda resurser är 50%. På grund av projektens framgångar har dock av 2004 år medel avsatts ett belopp för kompletterande insatser under Inräknas dessa blir egen andel av resurserna 59 %. Rapporter Följande rapporter redovisar arbetet i detta projektets tre delar samt dess resultat: Rapporterna finns också att tillgå på 1 Slutrapport Gymnasiesamverkan 1.1 Sammanfattning kartläggning 1.2 Dokumentation Samverkan Intagningssystem 1.3 Dokumentation Marknadsföring 1.4 Dokumentation Entreprenörskap i skolan 1.5 Dokumentation Näringslivskontakter 2 Slutrapport Regional Samverkan Näringsliv och Samhälle 3 Slutrapport Verka för Samverkan 4 Ekonomisk sammanställning D:\Projekt\Entreprenörsregionen\05\Slutrapporter\ Slutrapport Fin dep Främjande av samverkan.doc

3 Slutrapport Projekt Gymnasiesamverkan id ) 1 (6) Sara Palm Slutrapport Projekt Gymnasiesamverkan doc Bakgrund Entreprenörsregionen har erhållit Stimulansbidrag från Finansdepartementet inom insatsområdet Främjande av samverkan mellan kommuner och regioner med befolkningsminskning. Regeringsbeslut Fi 2002/ Kompetens- och Samhällsutveckling i Entreprenörsregionen i tre delprojekt. Projektansökan baserades på den projektbeskrivning som fastställdes av regionens 10 kommunchefer. Delprojektets övergripande syfte Projektet skall klarlägga och stimulera samverkan för större gemensam attraktivitet och högre kvalitéer inom gymnasial utbildning i. Syfte med denna rapport Denna rapport syftar till att sammanställa och utvärdera vad som har åstadkommits inom projektet, och de omprioriteringar som har gjorts under projektets gång. Genom bilagor hänvisas till resultat som har uppnåtts i undergrupper. Innehåll 1. Organisation Styrdokument Styrgrupp och projektledning Resurser Tider Ekonomi Måluppfyllelse Nätverk Internet-baserat intagningssystem Uppföljning per etapp Kommentarer till måluppfyllelse Betydelse av förankring Samverkan på olika håll Andra framgångsfaktorer Nätverk Förvaltningschefer Skolledare Skolledare - Industriteknisk utbildning Lärare och annan personal Framtid Bilagor Organisation 1.1. Styrdokument Projektbeskrivningen (fastställd ) har varit styrdokument för projektet som har letts av projektledaren Sara Palm. D:\Projekt\Entreprenörsregionen\05\Slutrapporter\ Slutrapport Projekt Gymnasiesamverkan.doc

4 Slutrapport Projekt Gymnasiesamverkan id ) 2 (6) Sara Palm Slutrapport Projekt Gymnasiesamverkan doc 1.2. Styrgrupp och projektledning Styrgrupp för projektet har varit regionens 10 kommunchefer. Styrgruppen har fått löpande information via månadsrapporter samt muntlig föredragning via regionens koordinator på sammanträden 9 gånger under projekttiden. Projektledningen har bestått av fyra förvaltningschefer, regionens koordinator samt projektledaren: Thomas Brandin, Gislaved Torleif Nordgaard, Halmstad Åke Karlsson, Älmhult Liselotte Herrlin, Hylte Krister Lindkvist, koordinator Entreprenörsregionen Sara Palm, projektledare Entreprenörsregionen Projektgruppen har sammanträtt 12 gånger samt därutöver i samband med aktiviteter som har anordnats inom regionen (förvaltningschefsträffar, skolledarträffar etc). 2. Resurser 2.1. Tider Mars 2003 Projektgrupp utses Mars 2003 Projektbeskrivning fastställd, ansökan inlämnad Juni 2003 Medel beviljade av Finansdepartementet Oktober 2003 Projektledare tillträder 50% Januari 2004 Projektledarens tjänst utökas till 70% December 2004 Projektet avslutas Januari 2005 Dokumentation Februari 2005 Slutrapport 2.2. Ekonomi Budget och utfall avseende de tre projekten, som beslutats av Finansdepartementet, samredovisas på bilaga. Totala projektkostnader för detta delprojektet uppgår till 90 % budgeterade kostnader. Detta innefattar vissa medel att slutföra framgångsrika åtgärder initierade av projektet. Projektekonomin ingår som en del i Entreprenörsregionens budget, där projektmedel från Finansdepartementet budgeterades att täcka 45% av den totala projektbudgeten för de tre delprojekten. 3. Måluppfyllelse 3.1. Nätverk Som ett av Entreprenörsregionens första projekt har Projekt Gymnasiesamverkan varit pionjär inom sitt område. Genom samverkan i nya former över länsgränser har projektet bidragit till att framgångsrikt diskutera utvecklingsfrågor som i sin tur stärkt regionens totala samverkan. Stor vikt har lagts vid utvecklingsfrågor kring Kunskap och Kvalitet Elva steg för utveckling av gymnasieskolan propositionen som kom under projektets gång. Projektets aktiviteter har skapat en grund för nätverk på olika nivåer som i sin tur lett till kompetensutveckling, stärkt ledarskap, och ett förtroendekapital för kommande samverkan. De olika nätverken beskrivs längre fram i denna rapport. D:\Projekt\Entreprenörsregionen\05\Slutrapporter\ Slutrapport Projekt Gymnasiesamverkan.doc

5 Slutrapport Projekt Gymnasiesamverkan id ) 3 (6) Sara Palm Slutrapport Projekt Gymnasiesamverkan doc 3.2. Internet-baserat intagningssystem Inom Projekt Gymnasiesamverkan har vi utvärderat och infört Internet-baserat intagningssystem till gymnasieskolorna. Detta arbete har inneburit att olika nivåer inom regionen har samlats kring en gemensam fråga, som också har bidragit till att man kunnat lära av varandra och skapat en grund for fortsatt samverkan. Införandet beskrivs mer i detalj i rapporten Sammanfattning Samverkan Intagningssystem som bifogas som bilaga Uppföljning per etapp Projektbeskrivningen definierade ett antal etapper för projektet som även speglar projektets mål. Nedan följer en genomgång av samtliga etapper. Grön färg betyder att målen är uppnådda, gul färg att vi har valt att omprioritera, och röd färg att målen inte är uppnådda. Etapp Benämning Status/ måluppfyll else 1 Definition och uppstart av Klar projektet etc 2 Insamling och Klar sammanställning av nuläge Kommentar/referens Kartläggning genomförd samt dokumenterad i PowerPoint-format som distribuerats till skolledare samt publicerats på hemsida. 3 Informationsdag ansökningsförfarande och implementering av programvara Klar Se bilaga Sammanfattning Kartläggning Två träffar genomförda, diskussion på förvaltningschefsträffar. Se bilaga Sammanfattning Samverkan Intagningssystem 4 Studieresa Klar Sammanlagt tre dagar för skolledare 5 Bearbetning och utvärdering av förutsättningar för samverkan om gymnasieprogram Påbörjad och fortsätter En tidig utvärdering ledde till att vi valde att inte diskutera frågan kring fritt sök, då den kommande gymnasiepropositionen förväntades ge nya direktiv i området. En slutsats är att samverkan kan ske mellan enstaka kommuner inom regionen eller flera, men också att alla inte behöver göra lika. Exempelvis har tre av regionens kommuner påbörjat en samverkan kring samverkan inom det tekniska programmet, kallat Designtriangeln. Diskussionen kring programsamverkan fortlever, särskilt med fokus på den nya gymnasieskolan Utredning sociala strukturen Ej påbörjad Vi valde att prioritera bort denna etapp till förmån för övriga aktiviteter. Sociala strukturer har utretts på nationella och regional plan, och vi ansåg att detta projekt inte kunde tillföra mer. D:\Projekt\Entreprenörsregionen\05\Slutrapporter\ Slutrapport Projekt Gymnasiesamverkan.doc

6 Slutrapport Projekt Gymnasiesamverkan id ) 4 (6) Sara Palm Slutrapport Projekt Gymnasiesamverkan doc 7 Utredning kommunikationer Ej påbörjad Vi valde att prioritera bort denna etapp till förmån för övriga aktiviteter. Kommunikationer är en fortsatt intressant fråga och har diskuterats i forum inom regionen men utanför detta projekt. Möjligheten att utnyttja studier per distans har också diskuterats. 8 Samverkan i programplanering inför HT04 9 Utveckling program inom entreprenörskap och ledarskap 10 Ämnesinslag med entreprenörsprofil (distanspedagogik) 11 Samverkande studium av Åtta vägar etc 12 a) Införande av Internetbaserat ansökningsförfarande HT05 12 b) Miniseminarium interkommunalt arbete 12 c) Gemensam profilering och marknadsföring av gymnasieutbud 13 Införande av fasta rutiner i bestående nätverk Ej påbörjad Påbörjad och fortsätter Påbörjad och fortsätter Klar och fortsätter Klar och fortsätter Klar och fortsätter Klar och fortsätter Uppnått Fast resurs tillförd Diskussionerna fortlever, men samverkan har inte påbörjats (se etapp 5). Vi har enats om att utveckling kan ske snarare som inslag i nuvarande kurser/program än hela program samt att entreprenörskap ska genomsyra all utbildning, inte enbart specifika kurser. Se bilaga Dokumentation Entreprenörskap i skolan E2 Online pilot planerad till HT05 Se bilaga Dokumentation Entreprenörskap i skolan Nätverksträffar för skolledare och förvaltningschefer Införande klart. Samverkan fortsätter. Se bilaga Sammanfattning Samverkan Intagningssystem Nätverksträffar för skolledare Gemensam marknadsföring har skett i anslutning till gemensamt intagningssystem. Diskussioner fortgår om profilering inom exempelvis entreprenörskap och design. Se bilaga Dokumentation Marknadsföring Utbildningskoordinator 50% anställd för D:\Projekt\Entreprenörsregionen\05\Slutrapporter\ Slutrapport Projekt Gymnasiesamverkan.doc

7 Slutrapport Projekt Gymnasiesamverkan id ) 5 (6) Sara Palm Slutrapport Projekt Gymnasiesamverkan doc 4. Kommentarer till måluppfyllelse I projektbeskrivningen angavs fem huvudmål och ett antal delmål som speglas av ovannämnda etapper. Som framgår av färgsättningen är det projektledningens bedömning att de flesta målen har uppnåtts. Framförallt upplever vi att projektet har åstadkommit en mycket god grund för framtida samverkan, vilket också har resulterat i att Entreprenörsregionen har valt att fortsatt satsa på gymnasiesamverkan genom att tillsätta en utbildningskoordinator. Det som framförallt inte har uppnåtts inom projekttiden är samordning av program, men det anser vi tar betydligt längre tid och kräver längre samverkan än vad som har hunnit uppnås inom detta projekt Betydelse av förankring Projekt Gymnasiesamverkan och hela Entreprenörsregionen var dåligt förankrat bland regionens nämndpolitiker, förvaltningschefer och skolledareker. Det blev tydligt att detta, tillsammans med tre andra utvecklingsprojekt, var det första konkreta projekten inom Entreprenörsregionen där andra nivåer än kommunledningarna varit involverade. Mycket energi har gått åt till att förankra projektet och projektmålen, men å andra sidan har denna bas nu lagts vilket ger en god grund för fortsatt samverkan Samverkan på olika håll De flesta personer, skolor och kommuner samverkar i olika konstellationer samtidigt. När Projekt Gymnasiesamverkan presenterades upplevde många att ännu ett samverkansprojekt blev förvirrande. Det gäller sålunda att hitta en balans mellan olika konstellationer, och att befrämja det som är positivt med respektive konstellation. Projekt Gymnasiesamverkan har haft en fördel av att inte vara reglerat och toppstyrt, utan att det funnits utrymme för kreativitet ett kännetecken för entreprenörsanda!? 4.3. Andra framgångsfaktorer Frihet och mandat att göra olika En annan slutsats som vi har dragit är att alla kan inte göra lika, och alla ska inte göra lika. I ett samverkansprojekt som innefattar 10 kommuner går det inte att alla gör likadant, utan finessen är att tillåta olika konstellationer, men att våga vara öppen och lära av varandra. Grunden till Entreprenörsregionen är baserad på medlemskommunernas gemensamma behov och värderingar. Utifrån denna bas finner deltagare varandra i skiftande frågor som senare kan delges och implementeras i övriga kommuner. Erfarenhetsutbyte Att inte alla gör lika ger också en grund för att lära av varandra. Vid varje sammankomst, från förvaltningschefer till lärare, lyfter de flesta fram att det som varit mest givande är erfarenhetsutbyte med personer från andra kommuner. 5. Nätverk Som omnämnts tidigare har vi valt att skapa och underhålla olika nätverk som ett genomgående arbetssätt för att uppnå flera av projektets mål. Nätverk ser vi som en grund för samverkan, men också ett forum för erfarenhetsutbyten Förvaltningschefer Förvaltningscheferna har träffats fyra gånger under projektets gång. Den första och största frågan som har diskuterats i detta forum var samverkan kring internet-baserat intagningssystem. Se bilaga Samverkan intagningssystem. D:\Projekt\Entreprenörsregionen\05\Slutrapporter\ Slutrapport Projekt Gymnasiesamverkan.doc

8 Slutrapport Projekt Gymnasiesamverkan id ) 6 (6) Sara Palm Slutrapport Projekt Gymnasiesamverkan doc Vid det sista mötet med förvaltningschefer deltog även nämndordförande, vilket upplevdes mycket positivt (om än lite sent, se bristande förankring ovan). Vi beslöt då att en eller ett par gånger per år framöver ska samma konstellation bjudas in Skolledare Skolledarnas nätverk inleddes med en givande studieresa till regionens samtliga gymnasieskolor. Detta var en lärorik aktivitet som skapade en god grund för kommande samlingar. Genom att lära känna varandras specialiteter kan nya kontakter utnyttjas. T ex berättar Åke Karlsson från Älmhult att när ett byggprojekt inom kommunen behövde hjälp med plåtslageri, mindes Åke att Kattegattskolan i Halmstad hade plåtslageri som inriktning på Byggprogrammet och förmedlade den kontakten. Fyra elever från Kattegattskolan fick ett givande projektarbete. Skolledarna har träffats vid 4 tillfällen utöver studieresan. Vid dessa tillfällen har ett eller flera ämnen föranmälts, med extern eller intern föredragshållare. Innehållet på dessa träffar har varit: * Skolning i Entreprenörskap Bengt Johannisson, Växjö Universitet * Det egna förändringsarbetet med fokus på gymnasiereformen Anders Brunberg, Fenix Kunskapscentrum, Vaggeryd * Åtta vägar till kunskap, elva steg, och vägen vidare - Mats Söderberg, Svenska Kommunförbundet * Entreprenörskap i skolan, med bakgrund från utredningen Innovativa processer och propositionen Elva steg Ola Brorsson och Christina Thomsen, Halmstad * Frisök och regional samverkan Sten Ljungdahl, Utbildningsdepartementet * Skolverkets uppdrag efter Elva steg Stefan Skimutis, Skolverket Skolledarträffarna har varit välbesökta och framförallt gett möjlighet att tillsammans få information och inspiration, och göra erfarenhetsutbyten Skolledare - Industriteknisk utbildning Vi gjorde ett försök att ett dedikerat antal skolledare träffades för att diskutera möjligheten att samverka kring industriteknisk utbildning. Många frågor lyftes upp, bland annat behovet av mandat för att diskutera mer konkret samverkan om exempelvis teknisk utrustning eller kompetensförsörjning. Ett förslag var att bilda en gruppering med representation från politiker från kommunledning och nämndnivå samt någon skolledare och lärare. Detta gjordes inte under projektets tidsramar Lärare och annan personal Inom projektet bildades tre grupper med inriktningarna marknadsföring, entreprenörskap i skolan respektive näringslivskontakter. Denna form upplevdes mycket positivt av deltagarna. Respektive grupp har dokumenterat sina erfarenheter i en dokumentation som bifogas detta dokument. 6. Framtid Projekt Gymnasiesamverkan har startat en långsiktig process. Regionen har valt att även fortsättningsvis fokusera på utbildningsfrågor genom att tillsätta en utbildningskoordinator. 7. Bilagor Sammanfattning Kartläggning Sammanfattning Samverkan Intagningssystem Bilagor till Sammanfattning Samverkan Intagningssystem Dokumentation Marknadsföring Dokumentation Entreprenörskap i skolan Dokumentation Näringslivskontakter D:\Projekt\Entreprenörsregionen\05\Slutrapporter\ Slutrapport Projekt Gymnasiesamverkan.doc

9 Projekt Gymnasiesamverkan Sammanställning Kartläggning

10 Kartläggning, syfte lära känna respektive skola/kommun Allmän information, elever och utbildningar Specialiserade program/inriktningar Inslag av entreprenörskap/ledarskap Näringslivskontakter Grund för vidare diskussioner ingen vetenskaplig undersökning Konkurrens för utveckling Samverkan för styrka Projekt Gymnasiesamverkan - Sara Palm

11 Storlek Befolkning Gy-elever på skola Gislaved Gnosjö Halmstad Hylte Laholm Ljungby Markaryd Vaggeryd Värnamo Älmhult TOTALT Konkurrens för utveckling Samverkan för styrka Projekt Gymnasiesamverkan - Sara Palm

12 Elevrörelser, gymnasiet På skola Från annan kommun Till annan kommun Gislaved Gnosjö Halmstad Hylte Laholm Ljungby Markaryd Vaggeryd Värnamo Älmhult Till friskola* * Om tomt är siffra för till annan kommun samt till friskola sammanslagna Konkurrens för utveckling Samverkan för styrka Projekt Gymnasiesamverkan - Sara Palm

13 Specialutformade program inom Entreprenörsregionen Idrott/specialidrott Vaggeryd, Laholm, Sannarp, Gnosjö, Markaryd Ekonomi och försäljning Gnosjö Teknikutbildning Gnosjö Processtekniker - Markaryd IB (International Baccelaureate) - Sannarp Musik - Laholm TEES (Entreprenörskap)- Älmhult Konkurrens för utveckling Samverkan för styrka Projekt Gymnasiesamverkan - Sara Palm

14 Entreprenörskap/ledarskap program, kurs, inriktning Gislaved, Gnosjö, Kattegatt, Markaryd: företagande som del i TE Gislaved: SP företagarvariant Nya Handelsgymnasiet Sture: SP ledarskap och kommunikation Sannarp: SP - ledarskap Markaryd: SP marknadsföring och entreprenörskap Vaggeryd: Entreprenörspaket Ledarskap, friluftsliv, idrott Innovation Älmhult: TEES-programmet Konkurrens för utveckling Samverkan för styrka Projekt Gymnasiesamverkan - Sara Palm

15 Lokala inriktningar teknikprogram Gislaved: teknik & företagande, människa & teknik, datorteknik - elektronik Gnosjö: teknik & företagande, design & produktutveckling Kattegatt: teknik & företagande, CISCO Laholm: CISCO Ljungby: CNC, data, högskolespår Markaryd: design & företagande (lokal profil) Värnamo: teknik och design Älmhult: tillverkningsteknik, produktutveckling & design Konkurrens för utveckling Samverkan för styrka Projekt Gymnasiesamverkan - Sara Palm

16 Lokala inriktningar industriprogram Gislaved: plåt-svetsteknik, CNS-verktyg, träteknik Gnosjö: verktyg, CNC, plåt Kattegatt: träteknik Ljungby: skärande bearbetning, plåt & svets Älmhult: möbel- och inredningssnickeri Värnamo: John Bauer (friskola) Konkurrens för utveckling Samverkan för styrka Projekt Gymnasiesamverkan - Sara Palm

17 Andra specialare Gnosjö: regionalt fotbollsgymnasium Ljungby, hantverksprogrammet: tapetserare, möbel, mode Markaryd: Energi (VVS) samt El (automation etc) Kattegatt: El (automation) Värnamo: El (automation) Hylte: startar Vildmarksgymnasium Konkurrens för utveckling Samverkan för styrka Projekt Gymnasiesamverkan - Sara Palm

18 Exempel på näringslivskontakter Sektorsråd och industriråd (Gislaved) Framtidskraft (Gnosjö) Programråd (Gislaved, Gnosjö, Halmstad, Värnamo) Idé- och resurscentrum (Ljungby) Stor andel projektarbeten på företag (Markaryd) Kurs: lärande i arbetslivet (Vaggeryd främst IP, Gislaved - BP) Lärlingsutbildning (Gislaved, Markaryd) Medlem i näringslivsorganisation (Älmhult) Konkurrens för utveckling Samverkan för styrka Projekt Gymnasiesamverkan - Sara Palm

19 Exempel på internationella kontakter Praktik i andra länder Gislaved, Gnosjö, Ljungby, Värnamo Östersjöprojekt/utbyte baltiska länder Gislaved Markaryd (SP), Värnamo Komeniusprojekt, Frankrike - Gislaved International Baccelaureate Sannarp (Halmstad) TEES samt andra EU-projekt Älmhult Konkurrens för utveckling Samverkan för styrka Projekt Gymnasiesamverkan - Sara Palm

20 Exempel på verktyg inom entreprenörskap Ung Företagsamhet Används på 10 av regionens 12 skolor Sammanlagt ca 25 verksamma UF-lärare Oftast inom kurs (småföretagande) alt. projektarbete Företagar- och handelsgymnasiet Gislaved Övningsföretaget (Lernia) Gnosjö startar VT-04 Konkurrens för utveckling Samverkan för styrka Projekt Gymnasiesamverkan - Sara Palm

21 Källor och referenser Sammanställning kartläggning (Excel-fil) där respektive skola/kommun ombetts lämna in uppgifter Web-sida och/eller informationsbroschyrer Lista på UF-lärare (från regionchef i respektive län) Konkurrens för utveckling Samverkan för styrka Projekt Gymnasiesamverkan - Sara Palm

22 Samverkan Gymnasieskola Genomförande av gemensamt web-baserat intagningssystem Sara Palm Sammanfattning Samverkan intagningssystem.doc sidor) 1 (7) Innehåll Sammanfattande analys Bakgrund och syfte Analysfasen Informationsträffar Förvaltningschefsträffar Projektgrupp Beslutsfasen Beslut angående samverkan Tekniska beslut IT-träff 14 juni Preliminära kostnader förvaltningschefsträff 20 augusti Genomförandefasen Projektgrupp Upptaktsmöte samt SYV-info 9 och 10 september Utbildning intagningskanslister Utbildning SYV 30/11 (samt 1/12) Friskolor eller ej? IT-träff 26 oktober Uppsättning och drift av teknisk miljö Tankar för framtiden Struktur på utbildningsvägar/val Samverkan mellan utbildningsvägar Samverkan mellan ProCapita och Dexter Förbättrad adress till inloggningssida Systemmässiga förbättringar Bilagor...7 Sammanfattande analys I skrivande stund, några veckor innan systemet ska börja användas av elever, känns det bra. Samtliga elever inom Entreprenörsregionen kommer att ha möjlighet att göra sin ansökan till gymnasieskolan HT05 via nternet. Resan dit har varit lång, med många inblandade och många aktiviteter. Införandet har lett till ibland hetsiga diskussioner kring huruvida utbildningsvägar på friskolor ska finnas med i systemet. Några intagningskanslister känner fortfarande osäkerhet, men utifrån sett (= min åsikt) ser det bra ut. Att samverka kring systemet har ibland lett till att en kommun måste göra avkall på sina önskemål (t ex formulering på individuella val). Jag tror att samtliga känner ett stöd av att ha flera kommuner runt omkring sig att diskutera med. Det har varit enormt värdefullt att ha erfarenheter från kommuner som redan använder systemet, i detta fall Halmstad, som mycket välvilligt har delat med sig av sitt kunnande och sina erfarenheter. Huvudmålet att få igång web-baserat intagningssystem i samtliga kommuner kommer att uppnås. Inför kommande år finns det säkerligen förbättringsmöjligheter, både systemmässiga och samverkansmässiga. 1. Bakgrund och syfte I projektbeskrivningen för Projekt Gymnasiesamverkan identifierades ett av projektets huvudmål som: Analysera och införa Internetbaserat ansökningsförfarande med samordning av hela E-regionens utbud Innan Projekt Gymnasiesamverkan hade två av regionens tio kommuner, Ljungby och Halmstad, system för web-baserat intagningssystem i respektive kommun. Ljungby använder ProCapita (TietoEnator) och Halmstad använder Dexter (IST) och bägge kommunerna hade gjort en intagning (HT03) och höll på att förbereda sin andra (inför HT04). Detta dokument syftar till att sammanfatta vilka aktiviteter som har genomförts inom Entreprenörsregionen och vad resultatet har blivit. På slutet sammanfattas också tankar och rekommendationer för den fortsatta samverkan. D:\Projekt\Entreprenörsregionen\05\Slutrapporter\ Sammanfattning Samverkan intagningssystem.doc Utskriven av TB

23 Samverkan Gymnasieskola Genomförande av gemensamt web-baserat intagningssystem Sara Palm Sammanfattning Samverkan intagningssystem.doc sidor) 2 (7) 2. Analysfasen 2.1. Informationsträffar 18 november Om Dexter, Halmstad Anita Abelid demonstrerade Halmstads lösning. Säljare från IST deltog och presenterade systemet och företaget. Sara Palm berättade om Projekt Gymnasiesamverkan och Entreprenörsregionen. Kommentar/analys Mötet var välbesökt, både intag och SYV och även ett antal från IT. På vissa håll uttrycktes att det blev väl mycket säljsnack, och att utrymmet för diskussioner inom gruppen skulle ha varit större. Positivt att deltagare från Ljungby var med, då vi kunde ha viss jämförelse mellan systemen. Så här i efterhand kan jag känna att detta möte kom väl tidigt efter att jag tillträtt, och att det hade kunnat bli bättre om jag haft möjlighet att sätta in mig i frågan först innan vi hade ett stort informationsmöte. 19 januari 2004 Om ProCapita, Ljungby Vivi Tisjö och Lars-Erik Hansson demonstrerade Ljungbys lösning. Kommentar/analys Det var färre deltagare än i Halmstad, men vi hade möjlighet att diskutera mer och kunna jämföra de bägge systemen. 10 mars 2004 Om Dexter för SYV, Bor (Värnamo kommun) Annika Nilsson, Studie- och yrkesvägledare från Halmstad, demonstrerade Dexter. Kommentar/analys En representant från Studie- och yrkesvägledarna i GGVV kontaktade mig och undrade om vi inte kunde ha en informationsträff med fokus på SYV. Jag kontaktade Halmstad för att se om någon SYV som hade erfarenhet från systemet kunde delge sina erfarenheter. Samtliga kommuner inom regionen bjöds in, men förutom GGVV nappade bara Hylte på inbjudan. Det blev många bra diskussioner kring systemet och dess användning. Under mötet kunde även erfarenheter på andra områden, SYV:are emellan, diskuteras, t ex databas för PRAO-platser Förvaltningschefsträffar Under våren hade vi två träffar för förvaltningscheferna där samverkan kring web-baserat intagningssystem var ett av huvudämnena på agendan. Även på sensommarens träff i augusti fortsatte diskussionerna. 16 januari, Halmstad Vid det första tillfället framkom att samtliga kommuner var fortsatt intresserade att diskutera möjlig samverkan, samtidigt som det framkom tydligt att både Ljungby och Halmstad avsåg att behålla sina system. Både Ljungby och Halmstad uttalade dock att man dels ställer sina resurser och erfarenheter till förfogande, och att man gärna diskuterar samverkan om exempelvis presentation av utbildningar på web-sida etc. Slutsatsen var alltså att övriga kommuner har att ta ställning till samverkan systemmässigt med Ljungby eller Halmstad. 19 mars, Ljungby Inför detta möte hade Sara gjort en sammanställning över de bägge systemen samt med en ansats att utvärdera olika möjliga alternativ. För att kunna fördjupa denna analys och komma fram till ett bättre beslutsunderlag beslöts att tillsätta en projektgrupp bestående av Lars-Erik Hansson från Ljungby, Anita Abelid från Halmstad samt Sara Palm som sammankallande. D:\Projekt\Entreprenörsregionen\05\Slutrapporter\ Sammanfattning Samverkan intagningssystem.doc Utskriven av TB

Samverkan Gymnasieskola Genomförande av gemensamt web-baserat intagningssystem Framtagen av Giltig från Dokumentnamn / Reg. Nr.

Samverkan Gymnasieskola Genomförande av gemensamt web-baserat intagningssystem Framtagen av Giltig från Dokumentnamn / Reg. Nr. 1 (7) Innehåll Sammanfattande analys...1 1. Bakgrund och syfte...1 2. Analysfasen...2 2.1. Informationsträffar...2 2.2. Förvaltningschefsträffar...2 2.3. Projektgrupp...3 3. Beslutsfasen...3 3.1. Beslut

Läs mer

Slutrapport av Projektet regional samverkan för distansstudier i Entreprenörsregionen Framtagen av Giltig från Dokumentnamn / Reg. Nr.

Slutrapport av Projektet regional samverkan för distansstudier i Entreprenörsregionen Framtagen av Giltig från Dokumentnamn / Reg. Nr. 1 (5) Distansprojektets syfte Projektet skall utveckla organisationen för livslångt flexibelt lärande i regionen i samverkan med lärcentra, gymnasieskolor, näringsliv och andra aktörer som har ett intresse

Läs mer

Årsredovisning. Entreprenörsregionen

Årsredovisning. Entreprenörsregionen Årsredovisning Entreprenörsregionen 2013 2014-01-08 Verksamhetsberättelse 2013 för samverkan i Entreprenörsregionen samt Förvaltningsberättelse 2013 för Entreprenörsregionen SW ekonomisk förening. Samverkanskommunerna

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2014

Gysam Verksamhetsplan 2014 2014-01-27 Gysam Verksamhetsplan 2014 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Projektorganisation Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Tillsammans blir vi starka. När samhället skakas av kriser sluter

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling?

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Detta är en checklista och guide för dig som funderar på att ta emot en lärling i ditt företag. Checklistan är applicerbar på den nuvarande gymnasiala

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet Mars 2014 INLEDNING Universitetsdirektörerna vid universiteten i Uppsala,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Lokal mat för turism och förädling.

Lokal mat för turism och förädling. Utvärdering av projektet Lokal mat för turism och förädling. Hushållningssällskapet i Dalarna Gävleborg 2004-2006. Lotta Svensson, fil. dr. Utvärdering av projektet Lokal mat för turism och förädling.

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

Se möjligheterna med SSA!

Se möjligheterna med SSA! TEMA Se möjligheterna med samverkan mellan skola och arbetsliv Gabriella Holm, Pia Raflund, Lotten Johansson. Minnesanteckningar ENTRIS-expressen 2013-03-21 PPT från dagen finns på www.kfsk.se/entris Se

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Dnr: 450-1278-2013 Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Projektrapport 2:4 2012 Strategi för kriskommunikationssamverkan Projektansvarig: Stefan Triumf Tel: 019-19 38 48 E-post: stefan.triumf@lansstyrelsen.se

Läs mer

Projekt: Säkra och effektiva webbmöten inom socialförvaltningen.

Projekt: Säkra och effektiva webbmöten inom socialförvaltningen. Projekt: Säkra och effektiva webbmöten inom socialförvaltningen. Mari Johansson, Projektledare 2013-09-10 Projektidé Använda informationsteknikens möjligheter för att skapa effektiva och säkra möten på

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Slutrapport LNM 2008-10 Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Författare Sida 1(8) 2009-10-21 Bilder från Hallsta Triathlon 2008 Författare Sida

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005 Gruppens förväntningar på dagen 15/8 - sätta ner foten - kunna få med dem det handlar om - se en framtid för handeln i Eslöv, attraktivt och

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN GYMNASIESAMVERKAN I ENTREPRENÖRSREGIONEN 13-14/10 2003

MINNESANTECKNINGAR FRÅN GYMNASIESAMVERKAN I ENTREPRENÖRSREGIONEN 13-14/10 2003 MINNESANTECKNINGAR FRÅN GYMNASIESAMVERKAN I ENTREPRENÖRSREGIONEN 13-14/10 2003 Dag 1 leddes av projektledare Sara Palm: Målsättning Påbörja diskussion kring 1. definition entreprenörskap 2. framtids samverkansformer

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Projektet Liv & Rörelse

Projektet Liv & Rörelse Projektet Liv & Rörelse sammanfattning av slutrapport 1 Bakgrund Undersökningar av barns och ungas levnadsvanor visar att vardagsmotionen har minskat, datortid och tv-tittande har ökat och att barn äter

Läs mer

Erfarenheter från Örebro län

Erfarenheter från Örebro län Erfarenheter från Örebro län Innehåll i kommande timme Övergripande tankar om tiden sedan första certifieringen Regionala mål, aktiviteter och effekter Vad har vi gjort och vad är på gång Framgångsfaktorer/Viktiga

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Bergkvara 2014-12-03 Ort och datum Pär Ahlgren Projektledare Innehållsförteckning 1 Bakgrund till projektet 3 1.1 Projektets

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Gränslöst attraktiva arbetsgivare Skåne Nordväst ett exempel på framgångsrik regional samverkan

Gränslöst attraktiva arbetsgivare Skåne Nordväst ett exempel på framgångsrik regional samverkan Gränslöst attraktiva arbetsgivare Skåne Nordväst ett exempel på framgångsrik regional samverkan Staffan Roos Örkelljunga och Jonny Wedin Landskrona Lena Östblom Ängelholm, Frida Mattelin och Anna Rydberg

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10 Förslag 1 (5) 2014-03-10 Projektgruppen för exam ensarbetens kvalitet 1 Bakgrund Under våren 2013 initierades ett projekt med uppdrag att se över rutiner och existerande stöd (dokumentation, beslut, utbildningar,

Läs mer

Projekt Konkurrenskraft i samverkan. Nyhetsbrev 3

Projekt Konkurrenskraft i samverkan. Nyhetsbrev 3 Projekt Konkurrenskraft i samverkan Nyhetsbrev 3 2012 08 01 2012 09 30 Projektinformation ESF-projektet Konkurrenskraft i samverkan har nu varit igång sedan 1 februari 2012 och kommer att fortgå till och

Läs mer

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt ALL 2014/908 Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt Fördelningsprinciper och kriterier för likvärdig fördelning Fastställd av Leif Näfver, avdelningschef i samråd med regionchefer 2014-06-09 Statsbidragsavdelningen

Läs mer

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath Projekt IT-stöd en förstudie som syftar till att inventera och analysera behoven av och inom ett administrativt verktyg för vuxenutbildning inom Göteborgregionen. 2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Enköpings företag och Westerlundska gymnasiet i samverkan Ekonomisk förening. Slutrapport. Populärversion. Projektledare Cissi Lööv & Peter Stenberg

Enköpings företag och Westerlundska gymnasiet i samverkan Ekonomisk förening. Slutrapport. Populärversion. Projektledare Cissi Lööv & Peter Stenberg 1 Slutrapport 2007 12 31 Populärversion Projektledare Cissi Lööv & Peter Stenberg 2 Bakgrund Hörnstenar i visionen för Enköpings kommun är att kunna erbjuda attraktiva utbildningar samt att skapa tillväxt

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 Inledning, presentation Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program. Vid den här Kompetensombudsträffen deltog närmare 60 personer. På frågan

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse Projektdokumentation: - Förstudierapport Mall för förstudie - Ansökan Mall projektansökan - Projektplan - Minnesanteckningar som tillför sakuppgifter - Övrig dokumentation av tillfällig eller ringa betydelse

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS Regionförbundet Södra Småland Kulturens Open Space Kosta Glascenter 2014-01-24 BAKGRUND Idédiskussion Idéskiss Hösten 2011 Förstudie Januari mars 2012 Dialogmöten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-04-05 1 (8) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 5 april 2011 klockan 13.00 16.00 Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

Fallskyddskampanj 1999

Fallskyddskampanj 1999 Fallskyddskampanj 1999 Byggbranschens fallskyddskampanj genomförd av Galaxens ByggPiloter Ett samarbete mellan branschens parter, Arbetarskyddsnämnden, AMF Försäkring och Galaxen Innehåll 1. Uppdraget

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

Projekt regional samverkan Sfi

Projekt regional samverkan Sfi Projekt regional samverkan Sfi Projektet finansieras av Länsstyrelsen Örebro län enligt 37 förordningen, beredskap och kapacitet samt regional samverkan. Projektägare är Sydnärkes Utbildningsförbund som

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Kost- och nutritionsprojekt Projektavslutsrapport

Kost- och nutritionsprojekt Projektavslutsrapport Kost- och Upprättad Ansvarig: Eva Brandt, distriktssköterska Rebecka Persson, dietist Förvaltning:Hyllie SDF och Sociala Resursförvaltningen projektavslutsrapport 1 Innehållsförteckning 1. BASFAKTA...

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer