Slutrapport Främjande av Samverkan mellan kommuner / Finansdepartem. Framtagen av Giltig från Dokumentnamn / Reg. Nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Främjande av Samverkan mellan kommuner / Finansdepartem. Framtagen av Giltig från Dokumentnamn / Reg. Nr."

Transkript

1 Slutrapport Främjande av Samverkan mellan kommuner / Finansdepartem. id ) 1 (2) Krister Lindkvist Slutrapport Fin dep Främjande av samverkan.doc Bakgrund Entreprenörsregionen har erhållit Stimulansbidrag från Finansdepartementet inom insatsområdet Främjande av samverkan mellan kommuner och regioner med befolkningsminskning. Regeringsbeslut Fi 2002/ Kompetens- och Samhällsutveckling i Entreprenörsregionen i tre delprojekt. Projektansökan baserades på den projektbeskrivning som fastställdes av regionens 10 kommunchefer. Det stora behovet av samverkan har starka traditioner särskilt i Gnosjöområdet. Samverkan i olika former är nu också allt mer angelägna i takt med minskad befolkning och snäv kommunal ekonomi. Samverkanstanken inom denna grupp av kommuner har odlats under mer än 15 år, men inte riktigt funnit sina former. Den stimulans som erhållits från Finansdepartementet har varit ett viktigt stöd för att ge trovärdighet och legitimitet åt en systematisk satsning på samverkan över hela denna funktionella region med dess tio deltagande kommuner. Projektets övergripande syfte Samverkan mellan kommunala funktioner i Entreprenörsregionen för ökad effektivitet och slagkraft. Projektet skall stimulera till en ökad öppenhet i de kommunala organisationerna att samarbeta i konkreta frågor i den regionala utvecklingen. Många av de kommunala ärendena känner inte geografiska gränser vare sig vid kommungräns eller länsgräns. Entreprenörsregionen består väsentligen av befolkningsmässigt mindre kommuner som hanterar mycket av gränsöverskridande ärenden samtidigt som den har en samhälls- och näringslivsstruktur med många gemensamma faktorer. Hur djupare samverkan i en funktionell region som har sin hemvist i tre län kan fungera, känner vi inte till har prövats. Med begränsade resurser i enskild kommun kan effektivisering uppnås i vidare gemensam handläggning och samordning av kommunala funktioner. Projektresultat Gymnasiesamverkan Väsentliga områden för samverkan i en funktionell region är kompetensfrågorna med såväl ungdomsutbildning som grundläggande och högre nivå inom vuxenutbildning. Det viktigaste delprojektet avser därmed Samverkan inom gymnasieskolan. Prövning av arbetssätt är nu särskilt aktuell genom att en gymnasiereform är i annalkande. Viktiga framsteg har gjorts under projekttiden med en starkt ökad vi-känsla. Hur entreprenörskapstanken skall utvecklas bland de unga är också en viktig fråga, där olika metoder har aktualiserats. Parallellt med dessa projekt har ett motsvarande samverkansprojekt drivits inom vuxenutbildning, vilket stöds av CFL. Regional Samverkan Näringsliv och Samhälle Med vår regions näringslivsstruktur med en stark bas av industriell verksamhet, vill vi ge uppmärksamhet åt näringslivsgruppernas samverkan sinsemellan över kommun- och länsgränser. Det andra delprojektet avser inspirera sådana näringslivsgrupper och näringslivsrepresentanter till ett vidare samhällsengagemang över hela vår region. Samverkansambitionerna har inte gett det genomslag under projekttiden som eftersträvats, vilket vidare framgår i projektrapporten. Verka för Samverkan För att öka effektiviteten i den kommunala organisationen har samverkansformer baserat på frivillighet kunnat aktualiseras. Även detta torde kräva en längre process och efter hand under projekttiden har en mognad kunnat noteras. Den kraftsamling som kan behövas för att externt framföra och få uppmärksamhet kring gemensamma frågor med problem och möjligheter har allt mer kopplats till Entreprenörsregionen. I linje med detta har regionens marknadsföring känts mer motiverad. D:\Projekt\Entreprenörsregionen\05\Slutrapporter\ Slutrapport Fin dep Främjande av samverkan.doc

2 Slutrapport Främjande av Samverkan mellan kommuner / Finansdepartem. id ) 2 (2) Krister Lindkvist Slutrapport Fin dep Främjande av samverkan.doc Projektekonomi Ekonomisk resursanvändning framgår av den bifogade ekonomiska sammanställningen. Egen andel av nedlagda resurser är 50%. På grund av projektens framgångar har dock av 2004 år medel avsatts ett belopp för kompletterande insatser under Inräknas dessa blir egen andel av resurserna 59 %. Rapporter Följande rapporter redovisar arbetet i detta projektets tre delar samt dess resultat: Rapporterna finns också att tillgå på 1 Slutrapport Gymnasiesamverkan 1.1 Sammanfattning kartläggning 1.2 Dokumentation Samverkan Intagningssystem 1.3 Dokumentation Marknadsföring 1.4 Dokumentation Entreprenörskap i skolan 1.5 Dokumentation Näringslivskontakter 2 Slutrapport Regional Samverkan Näringsliv och Samhälle 3 Slutrapport Verka för Samverkan 4 Ekonomisk sammanställning D:\Projekt\Entreprenörsregionen\05\Slutrapporter\ Slutrapport Fin dep Främjande av samverkan.doc

3 Slutrapport Projekt Gymnasiesamverkan id ) 1 (6) Sara Palm Slutrapport Projekt Gymnasiesamverkan doc Bakgrund Entreprenörsregionen har erhållit Stimulansbidrag från Finansdepartementet inom insatsområdet Främjande av samverkan mellan kommuner och regioner med befolkningsminskning. Regeringsbeslut Fi 2002/ Kompetens- och Samhällsutveckling i Entreprenörsregionen i tre delprojekt. Projektansökan baserades på den projektbeskrivning som fastställdes av regionens 10 kommunchefer. Delprojektets övergripande syfte Projektet skall klarlägga och stimulera samverkan för större gemensam attraktivitet och högre kvalitéer inom gymnasial utbildning i. Syfte med denna rapport Denna rapport syftar till att sammanställa och utvärdera vad som har åstadkommits inom projektet, och de omprioriteringar som har gjorts under projektets gång. Genom bilagor hänvisas till resultat som har uppnåtts i undergrupper. Innehåll 1. Organisation Styrdokument Styrgrupp och projektledning Resurser Tider Ekonomi Måluppfyllelse Nätverk Internet-baserat intagningssystem Uppföljning per etapp Kommentarer till måluppfyllelse Betydelse av förankring Samverkan på olika håll Andra framgångsfaktorer Nätverk Förvaltningschefer Skolledare Skolledare - Industriteknisk utbildning Lärare och annan personal Framtid Bilagor Organisation 1.1. Styrdokument Projektbeskrivningen (fastställd ) har varit styrdokument för projektet som har letts av projektledaren Sara Palm. D:\Projekt\Entreprenörsregionen\05\Slutrapporter\ Slutrapport Projekt Gymnasiesamverkan.doc

4 Slutrapport Projekt Gymnasiesamverkan id ) 2 (6) Sara Palm Slutrapport Projekt Gymnasiesamverkan doc 1.2. Styrgrupp och projektledning Styrgrupp för projektet har varit regionens 10 kommunchefer. Styrgruppen har fått löpande information via månadsrapporter samt muntlig föredragning via regionens koordinator på sammanträden 9 gånger under projekttiden. Projektledningen har bestått av fyra förvaltningschefer, regionens koordinator samt projektledaren: Thomas Brandin, Gislaved Torleif Nordgaard, Halmstad Åke Karlsson, Älmhult Liselotte Herrlin, Hylte Krister Lindkvist, koordinator Entreprenörsregionen Sara Palm, projektledare Entreprenörsregionen Projektgruppen har sammanträtt 12 gånger samt därutöver i samband med aktiviteter som har anordnats inom regionen (förvaltningschefsträffar, skolledarträffar etc). 2. Resurser 2.1. Tider Mars 2003 Projektgrupp utses Mars 2003 Projektbeskrivning fastställd, ansökan inlämnad Juni 2003 Medel beviljade av Finansdepartementet Oktober 2003 Projektledare tillträder 50% Januari 2004 Projektledarens tjänst utökas till 70% December 2004 Projektet avslutas Januari 2005 Dokumentation Februari 2005 Slutrapport 2.2. Ekonomi Budget och utfall avseende de tre projekten, som beslutats av Finansdepartementet, samredovisas på bilaga. Totala projektkostnader för detta delprojektet uppgår till 90 % budgeterade kostnader. Detta innefattar vissa medel att slutföra framgångsrika åtgärder initierade av projektet. Projektekonomin ingår som en del i Entreprenörsregionens budget, där projektmedel från Finansdepartementet budgeterades att täcka 45% av den totala projektbudgeten för de tre delprojekten. 3. Måluppfyllelse 3.1. Nätverk Som ett av Entreprenörsregionens första projekt har Projekt Gymnasiesamverkan varit pionjär inom sitt område. Genom samverkan i nya former över länsgränser har projektet bidragit till att framgångsrikt diskutera utvecklingsfrågor som i sin tur stärkt regionens totala samverkan. Stor vikt har lagts vid utvecklingsfrågor kring Kunskap och Kvalitet Elva steg för utveckling av gymnasieskolan propositionen som kom under projektets gång. Projektets aktiviteter har skapat en grund för nätverk på olika nivåer som i sin tur lett till kompetensutveckling, stärkt ledarskap, och ett förtroendekapital för kommande samverkan. De olika nätverken beskrivs längre fram i denna rapport. D:\Projekt\Entreprenörsregionen\05\Slutrapporter\ Slutrapport Projekt Gymnasiesamverkan.doc

5 Slutrapport Projekt Gymnasiesamverkan id ) 3 (6) Sara Palm Slutrapport Projekt Gymnasiesamverkan doc 3.2. Internet-baserat intagningssystem Inom Projekt Gymnasiesamverkan har vi utvärderat och infört Internet-baserat intagningssystem till gymnasieskolorna. Detta arbete har inneburit att olika nivåer inom regionen har samlats kring en gemensam fråga, som också har bidragit till att man kunnat lära av varandra och skapat en grund for fortsatt samverkan. Införandet beskrivs mer i detalj i rapporten Sammanfattning Samverkan Intagningssystem som bifogas som bilaga Uppföljning per etapp Projektbeskrivningen definierade ett antal etapper för projektet som även speglar projektets mål. Nedan följer en genomgång av samtliga etapper. Grön färg betyder att målen är uppnådda, gul färg att vi har valt att omprioritera, och röd färg att målen inte är uppnådda. Etapp Benämning Status/ måluppfyll else 1 Definition och uppstart av Klar projektet etc 2 Insamling och Klar sammanställning av nuläge Kommentar/referens Kartläggning genomförd samt dokumenterad i PowerPoint-format som distribuerats till skolledare samt publicerats på hemsida. 3 Informationsdag ansökningsförfarande och implementering av programvara Klar Se bilaga Sammanfattning Kartläggning Två träffar genomförda, diskussion på förvaltningschefsträffar. Se bilaga Sammanfattning Samverkan Intagningssystem 4 Studieresa Klar Sammanlagt tre dagar för skolledare 5 Bearbetning och utvärdering av förutsättningar för samverkan om gymnasieprogram Påbörjad och fortsätter En tidig utvärdering ledde till att vi valde att inte diskutera frågan kring fritt sök, då den kommande gymnasiepropositionen förväntades ge nya direktiv i området. En slutsats är att samverkan kan ske mellan enstaka kommuner inom regionen eller flera, men också att alla inte behöver göra lika. Exempelvis har tre av regionens kommuner påbörjat en samverkan kring samverkan inom det tekniska programmet, kallat Designtriangeln. Diskussionen kring programsamverkan fortlever, särskilt med fokus på den nya gymnasieskolan Utredning sociala strukturen Ej påbörjad Vi valde att prioritera bort denna etapp till förmån för övriga aktiviteter. Sociala strukturer har utretts på nationella och regional plan, och vi ansåg att detta projekt inte kunde tillföra mer. D:\Projekt\Entreprenörsregionen\05\Slutrapporter\ Slutrapport Projekt Gymnasiesamverkan.doc

6 Slutrapport Projekt Gymnasiesamverkan id ) 4 (6) Sara Palm Slutrapport Projekt Gymnasiesamverkan doc 7 Utredning kommunikationer Ej påbörjad Vi valde att prioritera bort denna etapp till förmån för övriga aktiviteter. Kommunikationer är en fortsatt intressant fråga och har diskuterats i forum inom regionen men utanför detta projekt. Möjligheten att utnyttja studier per distans har också diskuterats. 8 Samverkan i programplanering inför HT04 9 Utveckling program inom entreprenörskap och ledarskap 10 Ämnesinslag med entreprenörsprofil (distanspedagogik) 11 Samverkande studium av Åtta vägar etc 12 a) Införande av Internetbaserat ansökningsförfarande HT05 12 b) Miniseminarium interkommunalt arbete 12 c) Gemensam profilering och marknadsföring av gymnasieutbud 13 Införande av fasta rutiner i bestående nätverk Ej påbörjad Påbörjad och fortsätter Påbörjad och fortsätter Klar och fortsätter Klar och fortsätter Klar och fortsätter Klar och fortsätter Uppnått Fast resurs tillförd Diskussionerna fortlever, men samverkan har inte påbörjats (se etapp 5). Vi har enats om att utveckling kan ske snarare som inslag i nuvarande kurser/program än hela program samt att entreprenörskap ska genomsyra all utbildning, inte enbart specifika kurser. Se bilaga Dokumentation Entreprenörskap i skolan E2 Online pilot planerad till HT05 Se bilaga Dokumentation Entreprenörskap i skolan Nätverksträffar för skolledare och förvaltningschefer Införande klart. Samverkan fortsätter. Se bilaga Sammanfattning Samverkan Intagningssystem Nätverksträffar för skolledare Gemensam marknadsföring har skett i anslutning till gemensamt intagningssystem. Diskussioner fortgår om profilering inom exempelvis entreprenörskap och design. Se bilaga Dokumentation Marknadsföring Utbildningskoordinator 50% anställd för D:\Projekt\Entreprenörsregionen\05\Slutrapporter\ Slutrapport Projekt Gymnasiesamverkan.doc

7 Slutrapport Projekt Gymnasiesamverkan id ) 5 (6) Sara Palm Slutrapport Projekt Gymnasiesamverkan doc 4. Kommentarer till måluppfyllelse I projektbeskrivningen angavs fem huvudmål och ett antal delmål som speglas av ovannämnda etapper. Som framgår av färgsättningen är det projektledningens bedömning att de flesta målen har uppnåtts. Framförallt upplever vi att projektet har åstadkommit en mycket god grund för framtida samverkan, vilket också har resulterat i att Entreprenörsregionen har valt att fortsatt satsa på gymnasiesamverkan genom att tillsätta en utbildningskoordinator. Det som framförallt inte har uppnåtts inom projekttiden är samordning av program, men det anser vi tar betydligt längre tid och kräver längre samverkan än vad som har hunnit uppnås inom detta projekt Betydelse av förankring Projekt Gymnasiesamverkan och hela Entreprenörsregionen var dåligt förankrat bland regionens nämndpolitiker, förvaltningschefer och skolledareker. Det blev tydligt att detta, tillsammans med tre andra utvecklingsprojekt, var det första konkreta projekten inom Entreprenörsregionen där andra nivåer än kommunledningarna varit involverade. Mycket energi har gått åt till att förankra projektet och projektmålen, men å andra sidan har denna bas nu lagts vilket ger en god grund för fortsatt samverkan Samverkan på olika håll De flesta personer, skolor och kommuner samverkar i olika konstellationer samtidigt. När Projekt Gymnasiesamverkan presenterades upplevde många att ännu ett samverkansprojekt blev förvirrande. Det gäller sålunda att hitta en balans mellan olika konstellationer, och att befrämja det som är positivt med respektive konstellation. Projekt Gymnasiesamverkan har haft en fördel av att inte vara reglerat och toppstyrt, utan att det funnits utrymme för kreativitet ett kännetecken för entreprenörsanda!? 4.3. Andra framgångsfaktorer Frihet och mandat att göra olika En annan slutsats som vi har dragit är att alla kan inte göra lika, och alla ska inte göra lika. I ett samverkansprojekt som innefattar 10 kommuner går det inte att alla gör likadant, utan finessen är att tillåta olika konstellationer, men att våga vara öppen och lära av varandra. Grunden till Entreprenörsregionen är baserad på medlemskommunernas gemensamma behov och värderingar. Utifrån denna bas finner deltagare varandra i skiftande frågor som senare kan delges och implementeras i övriga kommuner. Erfarenhetsutbyte Att inte alla gör lika ger också en grund för att lära av varandra. Vid varje sammankomst, från förvaltningschefer till lärare, lyfter de flesta fram att det som varit mest givande är erfarenhetsutbyte med personer från andra kommuner. 5. Nätverk Som omnämnts tidigare har vi valt att skapa och underhålla olika nätverk som ett genomgående arbetssätt för att uppnå flera av projektets mål. Nätverk ser vi som en grund för samverkan, men också ett forum för erfarenhetsutbyten Förvaltningschefer Förvaltningscheferna har träffats fyra gånger under projektets gång. Den första och största frågan som har diskuterats i detta forum var samverkan kring internet-baserat intagningssystem. Se bilaga Samverkan intagningssystem. D:\Projekt\Entreprenörsregionen\05\Slutrapporter\ Slutrapport Projekt Gymnasiesamverkan.doc

8 Slutrapport Projekt Gymnasiesamverkan id ) 6 (6) Sara Palm Slutrapport Projekt Gymnasiesamverkan doc Vid det sista mötet med förvaltningschefer deltog även nämndordförande, vilket upplevdes mycket positivt (om än lite sent, se bristande förankring ovan). Vi beslöt då att en eller ett par gånger per år framöver ska samma konstellation bjudas in Skolledare Skolledarnas nätverk inleddes med en givande studieresa till regionens samtliga gymnasieskolor. Detta var en lärorik aktivitet som skapade en god grund för kommande samlingar. Genom att lära känna varandras specialiteter kan nya kontakter utnyttjas. T ex berättar Åke Karlsson från Älmhult att när ett byggprojekt inom kommunen behövde hjälp med plåtslageri, mindes Åke att Kattegattskolan i Halmstad hade plåtslageri som inriktning på Byggprogrammet och förmedlade den kontakten. Fyra elever från Kattegattskolan fick ett givande projektarbete. Skolledarna har träffats vid 4 tillfällen utöver studieresan. Vid dessa tillfällen har ett eller flera ämnen föranmälts, med extern eller intern föredragshållare. Innehållet på dessa träffar har varit: * Skolning i Entreprenörskap Bengt Johannisson, Växjö Universitet * Det egna förändringsarbetet med fokus på gymnasiereformen Anders Brunberg, Fenix Kunskapscentrum, Vaggeryd * Åtta vägar till kunskap, elva steg, och vägen vidare - Mats Söderberg, Svenska Kommunförbundet * Entreprenörskap i skolan, med bakgrund från utredningen Innovativa processer och propositionen Elva steg Ola Brorsson och Christina Thomsen, Halmstad * Frisök och regional samverkan Sten Ljungdahl, Utbildningsdepartementet * Skolverkets uppdrag efter Elva steg Stefan Skimutis, Skolverket Skolledarträffarna har varit välbesökta och framförallt gett möjlighet att tillsammans få information och inspiration, och göra erfarenhetsutbyten Skolledare - Industriteknisk utbildning Vi gjorde ett försök att ett dedikerat antal skolledare träffades för att diskutera möjligheten att samverka kring industriteknisk utbildning. Många frågor lyftes upp, bland annat behovet av mandat för att diskutera mer konkret samverkan om exempelvis teknisk utrustning eller kompetensförsörjning. Ett förslag var att bilda en gruppering med representation från politiker från kommunledning och nämndnivå samt någon skolledare och lärare. Detta gjordes inte under projektets tidsramar Lärare och annan personal Inom projektet bildades tre grupper med inriktningarna marknadsföring, entreprenörskap i skolan respektive näringslivskontakter. Denna form upplevdes mycket positivt av deltagarna. Respektive grupp har dokumenterat sina erfarenheter i en dokumentation som bifogas detta dokument. 6. Framtid Projekt Gymnasiesamverkan har startat en långsiktig process. Regionen har valt att även fortsättningsvis fokusera på utbildningsfrågor genom att tillsätta en utbildningskoordinator. 7. Bilagor Sammanfattning Kartläggning Sammanfattning Samverkan Intagningssystem Bilagor till Sammanfattning Samverkan Intagningssystem Dokumentation Marknadsföring Dokumentation Entreprenörskap i skolan Dokumentation Näringslivskontakter D:\Projekt\Entreprenörsregionen\05\Slutrapporter\ Slutrapport Projekt Gymnasiesamverkan.doc

9 Projekt Gymnasiesamverkan Sammanställning Kartläggning

10 Kartläggning, syfte lära känna respektive skola/kommun Allmän information, elever och utbildningar Specialiserade program/inriktningar Inslag av entreprenörskap/ledarskap Näringslivskontakter Grund för vidare diskussioner ingen vetenskaplig undersökning Konkurrens för utveckling Samverkan för styrka Projekt Gymnasiesamverkan - Sara Palm

11 Storlek Befolkning Gy-elever på skola Gislaved Gnosjö Halmstad Hylte Laholm Ljungby Markaryd Vaggeryd Värnamo Älmhult TOTALT Konkurrens för utveckling Samverkan för styrka Projekt Gymnasiesamverkan - Sara Palm

12 Elevrörelser, gymnasiet På skola Från annan kommun Till annan kommun Gislaved Gnosjö Halmstad Hylte Laholm Ljungby Markaryd Vaggeryd Värnamo Älmhult Till friskola* * Om tomt är siffra för till annan kommun samt till friskola sammanslagna Konkurrens för utveckling Samverkan för styrka Projekt Gymnasiesamverkan - Sara Palm

13 Specialutformade program inom Entreprenörsregionen Idrott/specialidrott Vaggeryd, Laholm, Sannarp, Gnosjö, Markaryd Ekonomi och försäljning Gnosjö Teknikutbildning Gnosjö Processtekniker - Markaryd IB (International Baccelaureate) - Sannarp Musik - Laholm TEES (Entreprenörskap)- Älmhult Konkurrens för utveckling Samverkan för styrka Projekt Gymnasiesamverkan - Sara Palm

14 Entreprenörskap/ledarskap program, kurs, inriktning Gislaved, Gnosjö, Kattegatt, Markaryd: företagande som del i TE Gislaved: SP företagarvariant Nya Handelsgymnasiet Sture: SP ledarskap och kommunikation Sannarp: SP - ledarskap Markaryd: SP marknadsföring och entreprenörskap Vaggeryd: Entreprenörspaket Ledarskap, friluftsliv, idrott Innovation Älmhult: TEES-programmet Konkurrens för utveckling Samverkan för styrka Projekt Gymnasiesamverkan - Sara Palm

15 Lokala inriktningar teknikprogram Gislaved: teknik & företagande, människa & teknik, datorteknik - elektronik Gnosjö: teknik & företagande, design & produktutveckling Kattegatt: teknik & företagande, CISCO Laholm: CISCO Ljungby: CNC, data, högskolespår Markaryd: design & företagande (lokal profil) Värnamo: teknik och design Älmhult: tillverkningsteknik, produktutveckling & design Konkurrens för utveckling Samverkan för styrka Projekt Gymnasiesamverkan - Sara Palm

16 Lokala inriktningar industriprogram Gislaved: plåt-svetsteknik, CNS-verktyg, träteknik Gnosjö: verktyg, CNC, plåt Kattegatt: träteknik Ljungby: skärande bearbetning, plåt & svets Älmhult: möbel- och inredningssnickeri Värnamo: John Bauer (friskola) Konkurrens för utveckling Samverkan för styrka Projekt Gymnasiesamverkan - Sara Palm

17 Andra specialare Gnosjö: regionalt fotbollsgymnasium Ljungby, hantverksprogrammet: tapetserare, möbel, mode Markaryd: Energi (VVS) samt El (automation etc) Kattegatt: El (automation) Värnamo: El (automation) Hylte: startar Vildmarksgymnasium Konkurrens för utveckling Samverkan för styrka Projekt Gymnasiesamverkan - Sara Palm

18 Exempel på näringslivskontakter Sektorsråd och industriråd (Gislaved) Framtidskraft (Gnosjö) Programråd (Gislaved, Gnosjö, Halmstad, Värnamo) Idé- och resurscentrum (Ljungby) Stor andel projektarbeten på företag (Markaryd) Kurs: lärande i arbetslivet (Vaggeryd främst IP, Gislaved - BP) Lärlingsutbildning (Gislaved, Markaryd) Medlem i näringslivsorganisation (Älmhult) Konkurrens för utveckling Samverkan för styrka Projekt Gymnasiesamverkan - Sara Palm

19 Exempel på internationella kontakter Praktik i andra länder Gislaved, Gnosjö, Ljungby, Värnamo Östersjöprojekt/utbyte baltiska länder Gislaved Markaryd (SP), Värnamo Komeniusprojekt, Frankrike - Gislaved International Baccelaureate Sannarp (Halmstad) TEES samt andra EU-projekt Älmhult Konkurrens för utveckling Samverkan för styrka Projekt Gymnasiesamverkan - Sara Palm

20 Exempel på verktyg inom entreprenörskap Ung Företagsamhet Används på 10 av regionens 12 skolor Sammanlagt ca 25 verksamma UF-lärare Oftast inom kurs (småföretagande) alt. projektarbete Företagar- och handelsgymnasiet Gislaved Övningsföretaget (Lernia) Gnosjö startar VT-04 Konkurrens för utveckling Samverkan för styrka Projekt Gymnasiesamverkan - Sara Palm

21 Källor och referenser Sammanställning kartläggning (Excel-fil) där respektive skola/kommun ombetts lämna in uppgifter Web-sida och/eller informationsbroschyrer Lista på UF-lärare (från regionchef i respektive län) Konkurrens för utveckling Samverkan för styrka Projekt Gymnasiesamverkan - Sara Palm

22 Samverkan Gymnasieskola Genomförande av gemensamt web-baserat intagningssystem Sara Palm Sammanfattning Samverkan intagningssystem.doc sidor) 1 (7) Innehåll Sammanfattande analys Bakgrund och syfte Analysfasen Informationsträffar Förvaltningschefsträffar Projektgrupp Beslutsfasen Beslut angående samverkan Tekniska beslut IT-träff 14 juni Preliminära kostnader förvaltningschefsträff 20 augusti Genomförandefasen Projektgrupp Upptaktsmöte samt SYV-info 9 och 10 september Utbildning intagningskanslister Utbildning SYV 30/11 (samt 1/12) Friskolor eller ej? IT-träff 26 oktober Uppsättning och drift av teknisk miljö Tankar för framtiden Struktur på utbildningsvägar/val Samverkan mellan utbildningsvägar Samverkan mellan ProCapita och Dexter Förbättrad adress till inloggningssida Systemmässiga förbättringar Bilagor...7 Sammanfattande analys I skrivande stund, några veckor innan systemet ska börja användas av elever, känns det bra. Samtliga elever inom Entreprenörsregionen kommer att ha möjlighet att göra sin ansökan till gymnasieskolan HT05 via nternet. Resan dit har varit lång, med många inblandade och många aktiviteter. Införandet har lett till ibland hetsiga diskussioner kring huruvida utbildningsvägar på friskolor ska finnas med i systemet. Några intagningskanslister känner fortfarande osäkerhet, men utifrån sett (= min åsikt) ser det bra ut. Att samverka kring systemet har ibland lett till att en kommun måste göra avkall på sina önskemål (t ex formulering på individuella val). Jag tror att samtliga känner ett stöd av att ha flera kommuner runt omkring sig att diskutera med. Det har varit enormt värdefullt att ha erfarenheter från kommuner som redan använder systemet, i detta fall Halmstad, som mycket välvilligt har delat med sig av sitt kunnande och sina erfarenheter. Huvudmålet att få igång web-baserat intagningssystem i samtliga kommuner kommer att uppnås. Inför kommande år finns det säkerligen förbättringsmöjligheter, både systemmässiga och samverkansmässiga. 1. Bakgrund och syfte I projektbeskrivningen för Projekt Gymnasiesamverkan identifierades ett av projektets huvudmål som: Analysera och införa Internetbaserat ansökningsförfarande med samordning av hela E-regionens utbud Innan Projekt Gymnasiesamverkan hade två av regionens tio kommuner, Ljungby och Halmstad, system för web-baserat intagningssystem i respektive kommun. Ljungby använder ProCapita (TietoEnator) och Halmstad använder Dexter (IST) och bägge kommunerna hade gjort en intagning (HT03) och höll på att förbereda sin andra (inför HT04). Detta dokument syftar till att sammanfatta vilka aktiviteter som har genomförts inom Entreprenörsregionen och vad resultatet har blivit. På slutet sammanfattas också tankar och rekommendationer för den fortsatta samverkan. D:\Projekt\Entreprenörsregionen\05\Slutrapporter\ Sammanfattning Samverkan intagningssystem.doc Utskriven av TB

23 Samverkan Gymnasieskola Genomförande av gemensamt web-baserat intagningssystem Sara Palm Sammanfattning Samverkan intagningssystem.doc sidor) 2 (7) 2. Analysfasen 2.1. Informationsträffar 18 november Om Dexter, Halmstad Anita Abelid demonstrerade Halmstads lösning. Säljare från IST deltog och presenterade systemet och företaget. Sara Palm berättade om Projekt Gymnasiesamverkan och Entreprenörsregionen. Kommentar/analys Mötet var välbesökt, både intag och SYV och även ett antal från IT. På vissa håll uttrycktes att det blev väl mycket säljsnack, och att utrymmet för diskussioner inom gruppen skulle ha varit större. Positivt att deltagare från Ljungby var med, då vi kunde ha viss jämförelse mellan systemen. Så här i efterhand kan jag känna att detta möte kom väl tidigt efter att jag tillträtt, och att det hade kunnat bli bättre om jag haft möjlighet att sätta in mig i frågan först innan vi hade ett stort informationsmöte. 19 januari 2004 Om ProCapita, Ljungby Vivi Tisjö och Lars-Erik Hansson demonstrerade Ljungbys lösning. Kommentar/analys Det var färre deltagare än i Halmstad, men vi hade möjlighet att diskutera mer och kunna jämföra de bägge systemen. 10 mars 2004 Om Dexter för SYV, Bor (Värnamo kommun) Annika Nilsson, Studie- och yrkesvägledare från Halmstad, demonstrerade Dexter. Kommentar/analys En representant från Studie- och yrkesvägledarna i GGVV kontaktade mig och undrade om vi inte kunde ha en informationsträff med fokus på SYV. Jag kontaktade Halmstad för att se om någon SYV som hade erfarenhet från systemet kunde delge sina erfarenheter. Samtliga kommuner inom regionen bjöds in, men förutom GGVV nappade bara Hylte på inbjudan. Det blev många bra diskussioner kring systemet och dess användning. Under mötet kunde även erfarenheter på andra områden, SYV:are emellan, diskuteras, t ex databas för PRAO-platser Förvaltningschefsträffar Under våren hade vi två träffar för förvaltningscheferna där samverkan kring web-baserat intagningssystem var ett av huvudämnena på agendan. Även på sensommarens träff i augusti fortsatte diskussionerna. 16 januari, Halmstad Vid det första tillfället framkom att samtliga kommuner var fortsatt intresserade att diskutera möjlig samverkan, samtidigt som det framkom tydligt att både Ljungby och Halmstad avsåg att behålla sina system. Både Ljungby och Halmstad uttalade dock att man dels ställer sina resurser och erfarenheter till förfogande, och att man gärna diskuterar samverkan om exempelvis presentation av utbildningar på web-sida etc. Slutsatsen var alltså att övriga kommuner har att ta ställning till samverkan systemmässigt med Ljungby eller Halmstad. 19 mars, Ljungby Inför detta möte hade Sara gjort en sammanställning över de bägge systemen samt med en ansats att utvärdera olika möjliga alternativ. För att kunna fördjupa denna analys och komma fram till ett bättre beslutsunderlag beslöts att tillsätta en projektgrupp bestående av Lars-Erik Hansson från Ljungby, Anita Abelid från Halmstad samt Sara Palm som sammankallande. D:\Projekt\Entreprenörsregionen\05\Slutrapporter\ Sammanfattning Samverkan intagningssystem.doc Utskriven av TB

Samverkan Gymnasieskola Genomförande av gemensamt web-baserat intagningssystem Framtagen av Giltig från Dokumentnamn / Reg. Nr.

Samverkan Gymnasieskola Genomförande av gemensamt web-baserat intagningssystem Framtagen av Giltig från Dokumentnamn / Reg. Nr. 1 (7) Innehåll Sammanfattande analys...1 1. Bakgrund och syfte...1 2. Analysfasen...2 2.1. Informationsträffar...2 2.2. Förvaltningschefsträffar...2 2.3. Projektgrupp...3 3. Beslutsfasen...3 3.1. Beslut

Läs mer

Projekt Gymnasiesamverkan Sammanställning Kartläggning Preliminär 2004-01-21

Projekt Gymnasiesamverkan Sammanställning Kartläggning Preliminär 2004-01-21 Projekt Gymnasiesamverkan Sammanställning Kartläggning Preliminär Kartläggning, syfte lära känna respektive skola/kommun Allmän information, elever och utbildningar Specialiserade program/inriktningar

Läs mer

Projektbeskrivning Regional samverkan Näringsliv och Samhälle i Entreprenörsregionen

Projektbeskrivning Regional samverkan Näringsliv och Samhälle i Entreprenörsregionen 1 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Syfte 2 2. Godkännande 2 3. Bakgrund 2 4. Innehåll och Målsättning 3 4.1 Mål 3 4.2 Projektets aktiviteter 3 4.3 Etapper 3 5. Arbetsformer 4 5.1 Projektorganisation 4 5.2 Ansvarsfördelning

Läs mer

Slutrapport av Projektet regional samverkan för distansstudier i Entreprenörsregionen Framtagen av Giltig från Dokumentnamn / Reg. Nr.

Slutrapport av Projektet regional samverkan för distansstudier i Entreprenörsregionen Framtagen av Giltig från Dokumentnamn / Reg. Nr. 1 (5) Distansprojektets syfte Projektet skall utveckla organisationen för livslångt flexibelt lärande i regionen i samverkan med lärcentra, gymnasieskolor, näringsliv och andra aktörer som har ett intresse

Läs mer

Framtagen av Giltig från Dokumentnamn / Reg. Nr. Sida (Antal. KL / koordinator 2005-02-11 Verksamhetsplan 2005 med planering.rtf

Framtagen av Giltig från Dokumentnamn / Reg. Nr. Sida (Antal. KL / koordinator 2005-02-11 Verksamhetsplan 2005 med planering.rtf KL / koordinator 2005-02-11 med planering.rtf 1 (8) Entreprenörsregionen SW ekonomisk förening har till ändamål att främja medlemmarnas gemensamma intressen genom att ta initiativ till samverkan som stärker

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Entreprenörsregionen

Årsredovisning. Entreprenörsregionen Årsredovisning Entreprenörsregionen 2013 2014-01-08 Verksamhetsberättelse 2013 för samverkan i Entreprenörsregionen samt Förvaltningsberättelse 2013 för Entreprenörsregionen SW ekonomisk förening. Samverkanskommunerna

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Arbetet med extra anpassningar samt åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd.

Arbetet med extra anpassningar samt åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. Arbetet med extra anpassningar samt åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. september 2016 Styrdokument Denna handlingsplan har sin utgångspunkt i vad som sägs om extra anpassningar samt åtgärdsprogram

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Verksamhetsplan SOGO. Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt områdesansvar

Verksamhetsplan SOGO. Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt områdesansvar Dnr MSB 2016-129 Version 7 2016-02-04 Verksamhetsplan SOGO Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt Beredd av AU 151007 Reviderad efter SOGO 151021 Reviderad av AU 151203/160122 Beslutad

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Slutrapport Teknikprojekt mobilitet

Slutrapport Teknikprojekt mobilitet 0.00 Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobilitet Teknikprojekt i Strömstad och Tanum kommun Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer

Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö

Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö Folkuniversitetet 2013-01-09 Henrik Hermansson henrik.hermansson@folkuniversitetet.se 036-166401 2. Projektets syfte Tidigare har vi med stöd av Folkbildningsrådet

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005 Gruppens förväntningar på dagen 15/8 - sätta ner foten - kunna få med dem det handlar om - se en framtid för handeln i Eslöv, attraktivt och

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

FramtidsFrö i Halland 2013-2015

FramtidsFrö i Halland 2013-2015 01054 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Uc/Regional Samverkan 2013-07-19 RS130134 Rutger Herlin, Utvecklingsledare Skola/Utbildning 070-570 44 43 Regionstyrelsen FramtidsFrö i Halland 2013-2015

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

ESA STATUSRAPPORT 3.DOC

ESA STATUSRAPPORT 3.DOC STATUSRAPPORT 3 ESA Titel: Statusrapport 3 Projekt: ESA- Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Siffor Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 1.0 Skriven av: Malin Heimer

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Lustfylld mat. Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn kr

Lustfylld mat. Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn kr Lustfylld mat Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn. Projektägare: Skördefest i Dalarna, ideell förening Projektledare: Olle Bengtsson Kommuner: Säter,

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(7) Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning Projektägare: Björn Axén Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Projektorganisation Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Tillsammans blir vi starka. När samhället skakas av kriser sluter

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Förskolan 1 5 år Efter ett gemensamt beslut om att arbeta för utmärkelsen gör ni en intresseanmälan via Internet: http://www.skolutveckling.se/utvecklingsteman/hallbarutveckling/utmarkelsen/

Läs mer

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter 1 (6) Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter Förslagsställare: * Projektledare: Helen Alstergren * Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 1. Bakgrund och motiv Antalet

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2015

Gysam Verksamhetsplan 2015 2014-11-27 Gysam Verksamhetsplan 2015 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling?

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Detta är en checklista och guide för dig som funderar på att ta emot en lärling i ditt företag. Checklistan är applicerbar på den nuvarande gymnasiala

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt ALL 2014/908 Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt Fördelningsprinciper och kriterier för likvärdig fördelning Fastställd av Leif Näfver, avdelningschef i samråd med regionchefer 2014-06-09 Statsbidragsavdelningen

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Projektet har bl.a. bidragit till att en vacker lekstuga blivit verklighet på Laxön. Projektägare: Destination Älvkarleby, ideell förening Projektledare: Sanna

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2014

Gysam Verksamhetsplan 2014 2014-01-27 Gysam Verksamhetsplan 2014 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Genomlysning av välfärdsförvaltningens

Genomlysning av välfärdsförvaltningens Genomlysning av välfärdsförvaltningens verksamheter Projekt- och processbeskrivning Detta dokument är en övergripande beskrivning av uppdraget att genomlysa välfärdsförvaltningens verksamheter, vilket

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan Minnesanteckningar Bästa föräldrastöd i samverkan 110301 Inledning Landstingets Samhällsmedicinska enhet tillsammans med Regionförbundet Örebro jobbar sedan 1 oktober 2010 med ett samverkans och utvecklingsarbete

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Projekt Konkurrenskraft i samverkan. Nyhetsbrev 3

Projekt Konkurrenskraft i samverkan. Nyhetsbrev 3 Projekt Konkurrenskraft i samverkan Nyhetsbrev 3 2012 08 01 2012 09 30 Projektinformation ESF-projektet Konkurrenskraft i samverkan har nu varit igång sedan 1 februari 2012 och kommer att fortgå till och

Läs mer

Erfarenheter från Örebro län

Erfarenheter från Örebro län Erfarenheter från Örebro län Innehåll i kommande timme Övergripande tankar om tiden sedan första certifieringen Regionala mål, aktiviteter och effekter Vad har vi gjort och vad är på gång Framgångsfaktorer/Viktiga

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Förslagsvis utvidgas nätverket hösten 2016 till att inbegripa två olika nätverk; ett storstadsnätverk och ett nätverk bestående av mindre kommuner.

Förslagsvis utvidgas nätverket hösten 2016 till att inbegripa två olika nätverk; ett storstadsnätverk och ett nätverk bestående av mindre kommuner. KOMMUNALFÖRBUNDET GR MISSIV Vuxenutbildningsnätverket -06-11 ÄRENDE 2 Till Vuxenutbildningsnätverket Förslag till SAM 3.0 Bakgrund Under åren 2006-2008 genomfördes SAM-projektet, ett samarbete mellan Stockholm,

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN INLEDNING Skolchef, ansvarig projektledare inom PRIOPOL och näringslivsrepresentant från Bjurholms kommun har haft i uppdrag att under

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Kollegial konsultation

Kollegial konsultation Kollegial konsultation Årlig rapport Sandra Backlund Bun 2013/124 Utredare 2013-03-26 1 (6) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. HUR GÅR EN KOLLEGIAL KONSULTATION TILL?... 2 4.

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Uppfödarutbildningen på distans stfb Organisation

Uppfödarutbildningen på distans stfb Organisation Uppfödarutbildningen på distans stfb Organisation Studiefrämjandet Småland-Gotland Projektledare Jennie Krafft e-postadress jennie.krafft@studieframjandet.se Tel 036-440 1210, 0708-162599 Syfte och deltagare

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10 Förslag 1 (5) 2014-03-10 Projektgruppen för exam ensarbetens kvalitet 1 Bakgrund Under våren 2013 initierades ett projekt med uppdrag att se över rutiner och existerande stöd (dokumentation, beslut, utbildningar,

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig?

RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig? RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig? Foto Maria Pålsson Svalövs kommun Välfärdsberedningen Maj 2010 1 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Projektplan för Innovationsupphandling av betaltjänster

Projektplan för Innovationsupphandling av betaltjänster Projektplan 2015-12-14 1 (12) Dnr. VINNOVA 2015-05970 Uppdaterad Dnr. Länsstyrelsen 2016-01-14 303-435-2016 2016-02-03 Christina Rehnberg Nationell samordnare för länsstyrelsernas betaltjänstuppdrag Direkt

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Ung Företagsamhet Dalarna. Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10

Ung Företagsamhet Dalarna. Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10 Ung Företagsamhet Dalarna Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10 Program 09:00 Presentation Introduktion av UF Kaffe Affärsidé Grupp/UF-företag Affärsplan Lunch Driva Avveckla Kaffe UF-lärarrollen Avslutande

Läs mer

Entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i skolan Vad är entreprenöriellt lärande? Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling.

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Sid 1 (6) Statusrapport till styrgrupp Projektets namn: MedUrs Rapportperiod: augusti - november Rapporten har skrivits av: Therese Lundgren 1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Beskriv

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS IT-UTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS IT-UTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS IT-UTVECKLINGSPLAN Syftet med den här IT-planen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att göra användandet av IT till en naturlig del av den dagliga undervisningen.

Läs mer

Skolverket Dnr 2009:406. Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009

Skolverket Dnr 2009:406. Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009 Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009 En mall för beskrivning, uppföljning och värdering av det genomförda utvecklingsprojektet inom

Läs mer

Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen Ett samverkansprojekt mellan Landstinget gm Anderstorps HC Försäkringskassan

Läs mer

Slutrapport för kommunikationsplattform på Internet för förskolan

Slutrapport för kommunikationsplattform på Internet för förskolan Slutrapport för kommunikationsplattform på Internet för förskolan Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet sid 1/6 Besökadress:, Järnvägsgatan 12 Tel: 0520-65 97 00 Fax: 0520-65 18 36 E-post:bildningsforvaltningen@lillaedet.se

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer