KVALITETSREDOVISNING 2008/09

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING 2008/09"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING 2008/09 Platengymnasiet - en skola för livet, där vi alla, utifrån våra unika förutsättningar och behov, ömsesidigt lär, växer och skapar Platengymnasiet Enhetschef Johnny Thorén Rektor Lennart Malmström Rektor Roland Mowitz Rektor Per Linder Rektor Pär Widén Rektor Christina Billemar Administrativ chef Ewa Soame Telefon Postadress Motala Telefon Fax E-post Hemsida Elever läsåret 08/09 Elever Personal läsåret 08/09 Årsarbetare Åk Skolledning 4,0 Åk Skolassistent 3,50 Åk Dataassistent 1,65 Åk 4 44 Lärare 108,3 Totalt 1029 Vaktmästare 2,0 Studie- och yrkesvägledare 1,5 Elevassistent 16,25 Elevvård 2,75 Mediatek 2,5 Övrig 6,75 Totalt antal elever i årskurs 1 den 15/ Program Antal flickor Antal pojkar Totalt % av totalt antal elever åk 1 Barn och fritidsprogrammet ,6 Estetiska programmet ,8 Gymnasiesärskolan ,8 Naturvetenskapliga programmet ,6 Omvårdnadsprogrammet ,7 Samhällsvetenskapliga programmet ,5 Totalt Förutsättningar för verksamheten Presentation av verksamheten Platengymnasiet är en kommunal gymnasieskola med fem nationella program, vuxenutbildning och en gymnasiesärskola med två specialutformade program samt individuellt program. Ledningsorganisationen består av en enhetschef, tre rektorer, en administrativ chef och en schemaläggare. 1

2 Följande program och inriktningar erbjuds inom skolans gymnasium: Barn- och fritidsprogrammet med de nationella inriktningarna fritid, pedagogisk och social verksamhet och den lokala inriktningen förstärkt högskoleförberedande Estetiska programmet med inriktningarna musik och bild- och formgivning Naturvetenskapliga programmet med nationella inriktningarna naturvetenskap, miljö samt matematik och data. Omvårdnadsprogrammet med den ordinarie inriktningen omvårdnad och den lokala inriktningen skydd och säkerhet Samhällsvetenskapliga programmet med de nationella inriktningarna ekonomi, samhällsvetenskaplig, språk och kultur, samt de lokala profilerna media och naturekonomi. Gymnasiesärskolan med de två specialutformade programmen Barn och fritid, Omvårdnad och Restaurang (BOR) respektive Fastighet och Trädgård (FOT) samt särskolans individuella program (SIV och SIVA). På Platengymnasiet finns ett idrottsgymnasium med riksrekrytering för segling och triathlon. Det rymmer även ett lokalt/regionalt idrottsgymnasium med anställda tränare inom bandy, fotboll, handboll, innebandy, ishockey och ridsport. En central del i Platengymnasiets verksamhet är Mediateket, vårt skolbibliotek som tillhandahåller böcker, tidskrifter, datorer med informationsdatabaser, hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter samt studieplatser. Mediateket ansvarar också för läromedelshanteringen på skolan och här bedrivs också en Pedagogisk Verkstad som en extra stödresurs för alla elever. Fr o m 1 april 2009 tillhör mediateket Sektor Kultur. Ekonomi Platengymnasiets budget var för år ,6 mkr, bokslutet visade ett resultat på -0,22 mkr. Underskott beror bl.a. på att en rektorstjänst på gymnasiesärskolan inte var budgeterad 2008 och att vuxenutbildning/uppdragsutbildning intäkter av externa uppdragsgivare varit lägre än budgeterat. Personal Hösten 2008 arbetade sammanlagt ca 175 personer, 108 kvinnor och 67 män på Platengymnasiet. Medelåldern för pedagoger är 47,5 år. Ohälsotal Sjukfrånvaron på Platengymnasiet under läsåret 08/09 var 2,02% av arbetad tid, 1,21% för kvinnor och 4,01% för män. Rekrytering En tillförordnad rektor på 30% rekryterades 2008 och täckte upp en tjänstledighet på 30%. En ny administrativ chef rekryterades under våren 2008 och tillträdde under september månad Denna tjänst drogs in genom omorganisationen och upphörde vid läsårets slut. Varsel Mot bakgrund av den ekonomiska lågkonjunkturen, sjunkande elevsiffror samt omorganisationen i förvaltningen ställdes skolan inför en varselsituation under vårteminen. Arbetsmiljö Arbetsmiljön mäts i den arbetsmiljöenkät som besvarades av personalen i november Personalen ombads att skatta sin inställning till fyra påståenden enligt nedan. 2

3 Resultat % Arbetsmiljö Instämmer helt Instämmer till stor del Instämmer delvis Instämmer till liten del Jag trivs på min arbetsplats 34,6 50,6 11,1 0 0 Instämmer inte alls Jag har möjlighet att påverka min egen arbetssituation Samarbetet i mitt arbetslag fungerar bra Den fysiska arbetsmiljön fungerar tillfredsställande 13,6 40,7 37,0 3,7 3,7 32,5 46,2 12,5 2,5 3,8 11,1 34,6 38,3 4,9 2,5 Analys Enligt vår enkät är arbetsmiljön och trivseln fortfarande god. Dock finns en förskjutning i svaren från att ha legat med en hög procent på högsta omdöme till att hamna på näst högsta omdöme. Totalt sett kan då arbetsmiljön anses ha försämrats något på skolan. Samtidigt så har andelen som instämmer i att samarbetet i arbetslaget fungerar bra ökat något. Det vardagsnära arbetet anser vi fungerar bra, men den förestående omorganisationen i förvaltningen skapade ökad oro, särskilt på gymnasiesärskolan. Skolledningens storlek och nyrekrytering skapade under året en otydlighet i ansvar och fördelning av ledningsfrågor, Åtgärder Skolledningen har reducerats, och en tydligare ansvarsfördelning har tagits fram för ledningsfrågor. Vi försöker att skapa ökad tillgänglighet på skolan från skolledningen, bl a genom schemalagda regelbundna rektorsbesök i alla arbetslag. När det gäller den fysiska arbetsmiljön har trängseln ökat med ett ökat elevantal. Skolan är dimensionerad för ca 800 elever, medan i själva verket hade vi drygt ca 1000 elever på skolan. En betydande störningsfaktor gällande den fysiska arbetsmiljön har att göra med stora datorproblem vid skolstart. Skolans intranät uppdaterades under semestern och fungerade inte tillfredsställande under hela läsåret. Detta har vi åtgärdat genom att utrusta alla lärare med en dator på sin arbetsplats, samt byta datasystem. Arbetet i verksamheten Integration Tidigare har vi arbetat med att integrera de två skolorna och skolkulturerna. Det arbetet har varit framgångsrikt och trivseln bland personalen tyder på det. En stor utmaning för verksamheten idag är att integrera den nya organisationen i förvaltningen. Ett viktigt problem att lösa är att personalen på skolan tillhör olika sektorer och chefskap. Det innebär ibland att direktiv från olika chefer krockar. Lokala profiler Skolan har anordnat lokala profiler inom de nationella gymnasieprogrammen. Dessa har varit populära till en början, men intresset att söka dessa profiler har avtagit. Omvårdnadsprogrammets lokala profil, Skydd- och säkerhet, har däremot varit fortsatt attraktiv och brukar omfatta två tredjedelar av Omvårdnadsprogrammets elever. Denna inriktning ger inblick i yrken som polis, väktare och brandman och kommer att kvarstå. Med undantag av Omvårdnadsprogrammets lokala inriktning, kommer vi att kraftsamla kring de nationella programmens inriktningar. Någon Estet Bild-klass kommer inte kunna startas under läsåret p g a extremt få sökande. Däremot har ES-musik startat med en halv klass. 3

4 Vård- och omsorgscollege Vård- och omsorscollege har skrivit fram sin ansökan om att bli certifierade. Det har föregåtts av många möten och diskussioner mellan utbildare, elever, verksamheter och fackliga representanter på lokal nivå. I början av juni var en certifieringsgrupp på Platengymnasiet och genomförde intervjuer med personal, elever, verksamheter och fackliga representanter. Dessa intervjuer sammanvägs med vår skriftliga ansökan och kommer att bedömas i början av nästa läsår Omorganisationen Fr o m 1 april 2009 tillhör Gymnasiesärskolan, Mediateket, SYV, kuratorer, elevhälsan andra sektorer i kommunen. Den dubbla tillhörigheten blir problematisk för personalen, fler möten att delta i mm. Konsekvenser för verksamheten på Platengymnasiet: Mediateket måste stängas 2 ggr i mån i samband med möten Oklarheter gällande ekonomi och personalansvar Uppföljning av likabehandlingsplanen Platengymnasiet fick under vårterminen besök av representanter ur Bildningsnämnden för att intervjua elever och personal om vår Likabehandlingsplan. Bildningsnämnden var positiva till vårt arbete. Likabehandlingsplanen som godkändes i Skolkonferensen har emellertid inte uppdaterats, vilket ska göras varje läsår. Detta arbete påbörjas direkt vid höstterminens start och sker i samarbete med elevskyddsombuden. Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål De nationella målen och, mer specifikt, bildningsnämndens och skolans egna prioriterade områden utvärderades till största delen i den enkät som besvarades av åk 2-4 i november De många elevkommentarer som lämnats i enkäterna är mycket värdefulla för analysen och ger god vägledning i tolkningen av resultatet. Analysen visar både kvantitativa och kvalitativa värden. Nationellt mål: Kunskaper Skolans prioriterade mål: Samtliga elever ska fullfölja sina studier i enlighet med den individuella studieplanen. Platengymnasiet ska ytterligare utveckla och utvärdera stödundervisningen. Resultat i % Lusten att lära Jag tar ansvar för vad jag ska lära mig i skolan Undervisningen håller en sådan takt att jag har möjlighet att hänga med Jag har i mitt framtida liv nytta av det jag lär mig på min utbildning Jag är nöjd med mina egna prestationer i skolan Instämmer helt / till stor del Instämmer till liten del Instämmer inte alls 94,5 4,7 0,8 92,1 6,3 1,6 77,9 19,7 2,4 83,4 15,7 0,8 Kommentarer och analys Skolans ansvar är att skapa de bästa förutsättningarna för lärande, både när det gäller att utmana de starka eleverna och att stödja de svagare. På gymnasiet förväntas dessutom eleverna ta ett stort ansvar för den egna lärprocessen, vilket eleverna också framhåller i enkäten. Mot bakgrund av detta är en väl fungerande information och kommunikation mellan lärare och elever oerhört betydelsefull. Förväntningarna på eleverna och hur de ligger i förhållande till målen måste vara tydliga. Att ytterligare 4

5 utarbeta goda rutiner för hur den individuella studieplanen ska kommuniceras till eleverna kvarstår som prioriterat mål under Att eleverna visar god kännedom om sin studiesituation både ökar lusten att lära och förmågan att ta eget ansvar. Skolans målsättning är att alla elever ska ha förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen. Det betyder att de elever som av olika anledningar inte kan hålla ordinarie undervisningstakt ska ges stöd. Två elevgrupper är i behov av stöd i olika former och omfattning på Platengymnasiet. Elever med kända funktionshinder behöver mycket stöd och andra elever behöver extra stödtimmar eller en långsammare studietakt för att klara sin utbildning. Platengymnasiet gör stora insatser för dessa elever och arbetar ständigt för att utveckla detta. Som en pedagogisk resurs har elever och lärare tillgång till ett välutrustat bibliotek där utbildade bibliotekarier även handleder eleverna i informationssökning. Under 2007 inrättades en ny tjänst med uppdrag att stödja elever med läs- och skrivsvårigheter. Denna elevgrupp fick ökat stöd samtidigt som en specialpedagog kunde inrikta sig mer på handledning av pedagogisk personal. Målet är att ökade kunskaper om specialpedagogik hos hela personalgruppen i större utsträckning ska stödja eleverna direkt i klassrumssituationen. Detta har inte fungerat tillfredsställande under p g a att behovet av stöd till enskilda elever har varit mycket stort och försvårat handledningen av den pedagogiska personalen. I mitten av vårterminen införde vi en ny och tydligare form av åtgärdsprogram som nu börjar att fungera som ett pedagogiskt verktyg. Det ska vara som ett stöd för eleven i den ordinarie undervisningen, och därigenom minska behovet av enskild specialundervisning. Mediateket spelar en central roll för elever i behov av stöd och särskilda hjälpmedel och där tillhandahålls bl a bärbara datorer, DAISY-spelare och MP3-spelare. Mediatekets talbokstillstånd ger dessutom tillgång till ett stort antal nedladdningsbara talböcker. Personalen överför även text till tal via skanning och innehar licens för talsyntes. Mediateket ansvarar även för inköp och hantering av inlästa läromedel. Under året har ytterligare satsningar gjorts för att öka stödet till elever med Aspergers syndrom. Vi fortsätter att arbeta med flexibla grupper med olika studietakt i framförallt engelska och matematik, samt delade grupper i svenska för stora klasser. Ett försök med läxläsningsstöd kallat Pedagogisk verkstad, pågick under läsåret i Mediateket. På grund av att schemat ur elevsynpunkt är bra och till största delen saknar hål, bidrog detta till att eleverna hade svårt att utnyttja den pedagogiska verkstaden. Ett minnesträningsprogram, Cogmed, har införskaffats med skollicens. Omorganisation med företrädesvis heterogena grupper har skapats under läsåret i engelska i och med att de homogena grupperna inte gav önskat resultat. Nationellt mål: Normer och värden Skolans prioriterade mål: Samtliga elever på Platengymnasiet ska uppleva trivsel och en god psykosocial arbetsmiljö Platengymnasiet ska erbjuda alla elever en god studiemiljö Resultat i % Psykosocial arbetsmiljö Instämmer helt / till Instämmer till Instämmer inte stor del liten del alls Jag känner mig trygg i skolan 97,6 1,6 0,8 I min klass förekommer inga 92,8 4,0 3,2 trakasserier Jag behandlas respektfyllt av 91,3 7,1 1,6 personalen på skolan Det är arbetsro på lektionerna 70,1 27,6 2,4 Jag tycker att jag har en rimlig 70,9 25,2 3,9 arbetsbelastning Jag trivs i skolan 89,0 5,5 5,5 Kommentar och analys Dessa siffror är i stort sett oförändrade från förra året, verksamheten fungerar bra, lektionerna flyter på bra och visar på god arbetsro. Detta tillsammans med det positiva bemötandet från personal och elever, 5

6 bidrar till upplevelsen av fortsatt trygghet i skolan. Även Skolinspektionen betonade att Platengymnasiet gav intryck av att vara en trygg arbetsplats. Den höga närvaron tycks ha positiv effekt på elevernas psykosociala hälsa. En ökande gemenskap i skolan förebygger utanförskap och bidrar till ökad trygghet och trivsel. På klassrådet finns en stående punkt på dagordningen, där eleverna har möjlighet att ta upp synpunkter på sin studiesituation. Elevskyddsombuden har under året arbetat aktivt både med den psykosociala och den fysiska miljön. Bland annat är man aktiv ute i elevgrupperna och anordnar gemenskapsbefrämjande aktiviteter. Även skolmiljön har man fräschat upp genom t ex målning och ommöblering. Nationellt mål: Elevernas ansvar och inflytande Skolans prioriterade mål Platengymnasiets elever ska under demokratiska former vara delaktiga i utformningen av undervisning och examination. Platengymnasiet ska ha ett väl fungerande elevråd och klassråd. Resultat i % Demokrati och påverkan Jag får vara med och planera på vilket sätt jag ska lära mig (undervisning, enskilt arbete, grupparbete etc.) Instämmer helt / Instämmer till Instämmer till stor del liten del inte alls 58,3 37,0 4,7 Personalen på skolan lyssnar på vad jag tycker 68,2 27,0 4,8 På klassrådet kan jag ta upp frågor som är viktiga 70,1 18,9 11,0 för mig Elevrådet arbetar med frågor som är viktiga för mig 51,3 32,5 16,3 Kommentar och analys Under läsåret har arbetet med elevdemokrati på skolan fortsatt. Inom detta område har värdena totalt sett sjunkit. Vi konstaterar att elevrådets insatser har fortsatt varit bra och värdena kring denna punkt har höjts. Återkopplingen från elevrådet når tillbaka till klasserna i stor utsträckning. Arbetet för att öka elevernas känsla av inflytande måste aktualiseras. Elevrådets ordförande och vice ordförande ska framledes ha en schemalagd träff i veckan med en skolledare. Elever i åk 1 kommer också att erbjudas en introduktionskurs i elevdemokrati under hösttreminen. Under läsåret nådde flera klassers storlek upp till 32 elever per klass, vilket kan ha bidragit till elevernas upplevelse av minskat inflytande. Nationellt mål: Utbildningsval arbete och samhällsliv Vård- och omsorgscollege I Motala har samarbetet mellan utbildning och arbetsliv ökat. Behovet av nyanställningar inom vård och omsorg kommer att öka kraftigt de närmsta åren. Vård- och omsorgscollege är ett sätt att öka samverkan mellan utbildningssamordnare och arbetsgivare. APU och praktik Enligt gymnasieförordningen ska eleverna på de yrkesförberedande programmen ha minst 15 veckors arbetsplatsförlagd utbildning (APU). Det är ett mycket värdefullt sätt att integrera teori och praktik och främjar samverkan mellan arbetsliv och utbildning. Därför gör eleverna på Omvårdnadsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet ytterligare 7 veckors APU. Gymnasiesärskolans elever gör hela 32 veckors praktik under fyra år. Det sker i nära samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Daglig verksamhet. Detta samarbete syftar till att skapa individuella lösningar och mål för eleverna efter gymnasietiden. 6

7 De studieförberedande programmens samverkan med näringslivet är i behov av utveckling. I nuläget genomförs ett par veckors praktik, bland annat på Estetiska programmet och på Samhällsprogrammets inriktningar Media och Ekonomi. Dessutom görs arbetsplatsbesök inom de olika programmen. Målet är att förstärka inriktningen och ge eleverna möjlighet att skapa ett kontaktnät inom sin bransch. Studiedagar med temat Entreprenörskap ska inspirera lärare att samverka med näringslivet. Övrig samverkan med arbetslivet Estetprogrammet Bild har på en rad olika sätt samverkat med kommun och näringsliv i Motala, genom utställningar, utsmyckningar och dekorationer av offentliga lokaler. De har fått mycket uppskattning i media p g a detta. Inom Naturvetenskapliga programmet gjordes ett lärar- och elevprojekt tillsammans med forskare från Uppsala universitet, som även har presenterats på en konferens i Italien. Programråd De yrkesförberedande programmen, Barn- och fritidsprogrammet och Omvårdnadsprogrammet, har regelbundna programråd, 3-4 gånger per år, verksamheter, utbildare, elever och fackliga representanter möts och diskuterar utbildningsfrågor, APU och annat som är angeläget för elevernas utbildning. Nationellt mål: Bedömning och betyg Skolans prioriterade mål Eleverna på Platengymnasiet ska känna till betygskriterierna i sina kurser. Platengymnasiet ska arbeta fram rutiner för information och dialog kring betyg och bedömning. Resultat i % Bedömning och betyg Instämmer helt / till Instämmer till Instämmer inte stor del liten del alls Jag vet vad jag måste kunna för att få 85,0 13,4 1,6 ett visst betyg Lärarna ger rättvisa betyg 65,1 22,2 7,1 Kommentarer och analys Informationen om vad som krävs för ett visst betyg har blivit bättre. Fler elever känner till kriterierna för de olika betygsnivåerna. Vi jobbar vidare med detta för att ännu bättre kommunicera detta till eleverna och vårdnadshavare. En åtgärd är att förfina rutinerna kring underlaget för klasskonferenser och utvecklingssamtal. Under läsåret introducerades en ny enhetlig form av åtgärdsprogram i digitaliserad form. Åtgärdsprogrammet används som ett pedagogiskt redskap för att tydliggöra för eleven hur kursmålen ska uppnås. Systemet med meritvärdespoäng som grund för högskoleintagningen har kraftigt slagit igenom. Eleverna är medvetna om vikten av ett högt meritvärde och ställer ännu högre krav på exakt betygsinformation. Ett sjunkande värde på frågan om Elevens upplevelse av att lärarna ger rättvisa betyg, gör att kommunikationen och informationen mellan lärare och elev kring kriterier och kunskapsmål måste förbättras. Lärarna för diskussioner i olika forum, arbetslag, ämneslag, verksamhetsgrupp, för att hitta former för att genomföra en likvärdig bedömning. Många lärare genomför redan nu mitterminssamtal och avstämningar med eleverna för att kommunicera elevprestation i förhållande till betygskriterier. Skolans prioriterade mål Platengymnasiet ska sträva efter att fler kurser ska integrera kultur som en del i undervisningen. Platengymnasiet ska stimulera elevernas egna bidrag till kulturutbudet på skolan. Skolan har som målsättning att integrera kulturella uttryck i undervisningen. Studiebesök, resor, inbjudna föreläsare, teaterbesök och utställningar är evenemang som förekommer frekvent och som anknyter till undervisningen på olika sätt. Samverkansprojekt med skolor i andra länder bidrar också till ett viktigt kulturutbyte för eleverna. Platengymnasiet eftersträvar också att elevernas egna kulturbidrag, utställningar, konserter och andra framträdanden ska uppmuntras och lyftas fram i större utsträckning. Arbetet med att integrera kultur i fler ämnen fortsätter, speciellt gäller det för de ämnen där kulturaspekten omnämnes i kursplanen. 7

8 Scen fredag är ett initiativ från Elevskyddsombuden som innebär att elever kan boka en miniscen i kafeterian och genomföra ett framträdande för andra elever på fredagseftermiddagen. Mediateket Mediateket är ett nav i skolans kulturverksamhet och fungerar som rum för tema- och elevutställningar. Årligen arrangeras en uppsatstävling i samarbete med Stiftelsen Övralid för samtliga elever i åk 3. I samband med denna anordnas guidade visningar på Övralid samt en inspirationsföreställning. Under året har bl a FN-dagen, 5i12-dagen, Nobeldagen, Kärleksveckan, Internationella Kvinnodagen, Världsbokdagen uppmärksammats. Projekt för estetiska programmet Estetiska programmets bildelever har under året arbetat med flera projekt med beställare i kommunen. Utställningar under Kärleksveckan, utsmyckningar och andra dekorationer är åtaganden som genomförs av Estetiska programmet Bild. Estetiska programmet Musik bidrar vid Luciafirande, vid julavslutningar, vid vårfirandet, vid läsårsavslutningar mm, med olika musikaliska inslag. Nyckeltal Resultat i % Elevenkät Jag trivs i skolan - instämmer helt eller till stor del Analys Trivseln i skolan är fortfarande god. Målsättningen. Orsaken till detta har diskuterats i både arbetslag och olika elevgrupper. Den gemensamma uppfattningen är att vi blivit en en mer sammanhållen skola samt att eleverna numera aktivt väljer Platengymnasiet. Under året har den fysiska arbetsmiljön förbättrats med hjälp av ett arbete som elevskyddsombuden drivit. Inför 2008 var målet att i första hand bibehålla det goda resultatet beträffande trivseln och det målet får vi säga är uppnått. Målsättningen för läsåret är att behålla alternativt öka värdet. Bildningsnämndens resultatmål med måldatum 2009 o Andelen elever som avbryter sina gymnasiestudier ska fortlöpande minska. Slutbetyg utfärdade efter läsåret 08/09 Program Antal Antal % % % % % elever slutbetyg 08/09 (07/08) (06/07) (05/06) (04/05) Barn- och fritidsprogrammet Estetiska programmet Naturvetenskapliga programmet Omvårdnadsprogrammet Samhällsvetenskapliga programmet Totalt Viktigt att notera, ovanstående mätning inkluderar ej elever som går ett fjärde gymnasieår. Analys Andelen slutbetyg har minskat med 1%. Diskussionerna kring resultatet har framförallt rört variationen mellan de olika gymnasieprogrammen. Eftersom Estetiska programmet bara har en klass per årskurs ger individuella skillnader mycket stora procentuellt utslag. I klasser med lägre andel slutbetyg gick många elever med svaga förkunskaper och behov av särskilt stöd som, trots en positiv utveckling, inte nådde ända fram till slutbetyg. Det är en av våra största utmaningar att på gymnasiet öka andelen slutbetyg för eleverna. Vi kan se att ett ökat antal elever behöver stöd, och vi måste arbeta vidare med att finna lösningar för dessa elever. De framarbetade åtgärdsprogrammet hoppas vi i ännu högre grad ska tydliggöra de individuella enskilda behov av stöd som eleven har. Om åtgärdsprogrammen fungerar som det är tänkt, borde de på sikt kunna bidra till en ökad möjlighet för våra elever att få ett slutbetyg. 8

9 Reducerat och utökat program (i förhållande till antal elever med erhållna slutbetyg). Andel elever (%) med reducerat program lå 2008/09 = 3% Andel elever (%) med utökat program lå 2008/09 = 33% Analys Andelen elever med reducerade program har minskat och andelen elever med utökat program har ökat sedan föregående år. Möjligheten att reducera ses som ett värdefullt verktyg för att hjälpa elever med klara studiesvårigheter och behov av särskilt stöd, men reducering måste alltid vara välmotiverad och göras med noggrann urskillning. Vi har ambitionen att erbjuda ambitiösa elever utökat program i den mån kurser ändå startas, t ex språkkurser. Organisatoriskt möjliggörs detta genom schematekniska lösningar. Betyg Andel elever med minst betyget godkänt i slutbetyg lå 2008/09 Ämne Andel % Engelska A 96,7 Svenska A 96,3 Matematik A 99,6 Analys Den nationella trenden i Sverige visar minskade kunskaper i matematik och svenska. Platengymnasiet visar en fortsatt hög andel elever med minst godkänt i engelska A, svenska A och matematik A. Särskilt glädjande är att andelen godkända i Ma A ökar, trots en redan tidigare hög nivå, och nu börjar närma sig 100%. Frånvarostatistik Redovisningen av hur många elever som hade en giltig frånvaro överstigande 20% för läsåret 2008/09 visade 13%. Andelen elever med ogiltig frånvaro överstigande 20% för samma period var 1%. Analys Den låga ogiltiga frånvaron kan troligtvis förklaras med att vårdnadshavare numera har tillgång till Dexter som bl a redovisar elevers frånvaro. Utöver detta arbetar lärarna aktivt med att förebygga ogiltig frånvaro. Den låga giltiga frånvaron kan förklaras med att skolans policy är att inte bevilja några semesterresor under terminstid, utan hänvisar till skolloven. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning Betyg, bedömning och examination För att utveckla formerna för kommunikation kring elevernas studieresultat har följande åtgärder påbörjats. Skolledningen har angivit riktlinjer för hur betygssamtal ska hållas samt hur arbetet följs upp. Tydlighet i kommunikationen har betonats och en ny form av åtgärdsprogram har arbetats fram. Den nya modellen för klasskonferenser som har upprättats har visat sig fungera väl. De nya rutinerna för överlämnande från grundskolan till gymnasiet fungerar allt bättre. Under föregående år utarbetades av skolledningen nya rutiner för utvecklingssamtal. Elevdemokrati Elevdemokrati har varit ett prioriterat område under flera år. I elevenkäten säger sig fler elever uppleva att elevrådet fungerar bra på Platengymnasiet. Det förbättrade resultatet kan ha uppnåtts genom att elevrådsstyrelsen arbetat aktivt för att inkludera fler klasser i demokratiarbetet. Skolledningens mål är att eleverna ska få vara med och besluta om viktiga frågor, och vi arbetar vidare med en tydlig koppling mellan skolledning, skolkonferens, elevråd och klassråd. Elevernas upplevelse av hur klassrådet fungerar, har fått försämrade värden. Vi kommer via elevrådet att arbeta med klassrådets funktion, som ett verktyg för eleverna att uppnå en högre elevdelaktighet och känna ett större elevinflytande. Strukturerade klassråd och elevråd gör att eleverna har lättare att göra sin röst hörd och att kunna påverka sin skolsituation. Frånvaron Närvaron i skolan är fortsatt hög under och vi arbetar vidare enligt våra rutiner. Målet är att få ner både den ogiltiga och giltiga frånvaron ytterligare. Det innebär att vi måste vara tydliga internt och mot 9

10 elever/vårdnadshavare om vilka regler som gäller och vad vi förväntar oss av eleverna. Vi behöver fortsätta följa upp frånvaron noggrant och vara konsekventa när det gäller åtgärder och rapportering till CSN. Hälsobefrämjande arbete Målet för 2008 var att höja värdena för det prioriterade målet Hälsobefrämjande arbete. Den höga elevtrivseln på skolan spelar en central roll för elevernas bedömning i alla frågor inom området. Den fysiska miljön har prioriterats under året. Elevskyddsombuden har arbetat med att inreda elevernas gemensamma utrymmen. Enligt elevenkäten minskar elevers klagomål över den fysiska miljön. Investeringen i arbetsmiljön har varit lyckosam och uppskattad. Målsättningen att öka den psykosociala hälsan är påbörjat. Elevhälsan fortsätter sitt arbete för att främja elevernas hälsa, bl a har ett arbete påbörjats kring antirökning med upplägg av temadagar, föreläsare m m. Fyra personer ur personalen, lärare och elevassistenter, har genomgått ÖPP-utbildning. ÖPP är en förkortning av Örebro Preventionsprogram, vilket innebär att man jobbar i förebyggande syfte med att stärka föräldrarnas roll som positiva förebilder i fråga om alkoholkonsumtion. Denna information vänder sig till föräldrar och genomförs på föräldramöten i åk ett. Åtgärder för förbättring Ett övergripande mål för var att levandegöra kvalitetsredovisningen och förankra dess syfte och funktion som ett av skolans viktigaste styrdokument. Vår ambition var att involvera elever och personal i större omfattning när det gäller t ex målformulering, tolkning av resultat samt handlingsplaner för hur vi ska angripa våra förbättringsområden och höja resultaten. På denna punkt har vi inte nått målet, utan kommer att arbeta vidare med kvalitetsredovisningen som ett levande verktyg för vårt arbete med förbättringsåtgärder. Eftersom vi ser kvalitetsarbetet i ett långsiktigt perspektiv kommer vi att behålla våra stora förbättringsområden. Vi förtydligar nedan vad vi vill åstadkomma under Betyg och bedömning För att höja andelen slutbetyg ser vi det fortsatta arbetet med att kvalitetssäkra dialogen om elevernas resultat som centralt. Detta inkluderar betygssamtal, utvärderingar och utvecklingssamtal. Vi kommer att närmare analysera bl a de nationella provens betydelse för betygsättning. Att arbeta i ämnesgrupperna med likvärdighet i bedömningen, blir ett annat viktigt förbättringsområde. Elevinflytande Vi ska fortsätta verka för att öka elevinflytandet på skolan. Ett led i detta är att erbjuda en utbildning i elevdemokrati för nyblivna elevrådsrepresentanter. Att representanterna tar sitt förtroendeuppdrag på allvar ser vi som avgörande för att kopplingen mellan skolkonferens, elevråd och klassråd ska fungera tillfredsställande. Psykosocial hälsa Vi har som mål att under 2009 arbeta fram en plan för vårt förebyggande arbete med psykosocial hälsa. Elevhälsan driver detta arbete och tanken är att eleverna ska få ta del av insatser inom områden som antidroger/alkohol, antistress och god hälsa. 10

11 Utvecklingsplan: Nationella mål Normer och värden Fostran och kunskapsutveckling Initiering Implementering Institutionalisering Spridning Utvecklingsområden 08/09 09/10 10/11 11/12 Klimat/Hållbar utveckling K Psykosocial hälsa Ansvar och inflytande Arbetslag EiF B Elevinflytande EiF B Utveckling och lärande Framtidsvägen Gy 2011 S Betyg och bedömning Ökad andel slutbetyg För-/skolan och omvärlden Entreprenörskap K 11

12 Platengymnasiets Vuxenutbildning 2008 Presentation av verksamheten Platengymnasiets vuxenutbildning genomförde på uppdrag av Vuxenutbildningen i Motala omvårdnadsutbildningar med olika pedagogiska modeller, reguljär form och distansmodell. Den reguljära formen får högre lärartäthet för att svara mot studiegrupper som i de flesta fall saknar yrkeserfarenhet inom vård- och omsorgssektorn och ett antal studerande som hade svenska som andraspråk. Under året började 60 studerande i reguljär form omfattande två terminer. Studerande med yrkeserfarenhet inom vård- och omsorg har erbjudits validering med kompletterade utbildning på distans upp till 1100 gymnasiepoäng. 15 personer med lång yrkeserfarenhet inom kommunens äldreomsorg erhöll platser i utbildningssatsningen Kompetensstegen under våren. Uppdraget omfattade validering av karaktärskurser upp till 1100 poäng med kompletterande utbildning. Sammantaget har ett hundratal personer validerat och kompletterat utbildningen via distansmodell upptill 1100 gymnasiepoäng. Processer och aktiviteter under 2008 Under året slutfördes uppdraget Social dokumentation för cirka 800 personal inom Motala kommuns äldreomsorg. Dokumentationskursen var upplagd på en halv dag under hösten 2007 och en halv dag våren 2008 för varje grupp som bestod av arbetslag från de olika arbetsplatserna inom äldreomsorgen. Gruppstorleken varierade från cirka tio till tjugo personer. Dokumentationsuppgifter gavs vid tillfälle ett för att lösas arbetslagsvis och kommuniceras med lärarna via lärplattformen Fronter. Uppföljning skedde vid tillfälle två. Under höstterminen utbildade vi cirka 80-tal personal inom äldreomsorgen Motala i grundläggande Datorkunskap. Lärare har även haft seminarier i Vuxnas lärande för kompetensutvecklingsteamen ( KUT) i Motala kommun. Ett uppdrag Etik och bemötande för personal vid äldreboende Åkervallen genomfördes under våren. Lärarna träffade personalen på äldreboendet vid dessa tillfällen. Via kompetensstegen i Vadstena har lärare haft handledning av personalgrupper inom äldreomsorgen samt genomfört blocken Demens, Palliativ vård och Nutrtion för äldre och därmed utbildat cirka 200 personal inom Vadstenas äldreomsorg. Arbetet med den lokala ansökan till Vård och omsorgscollege har varit intensivt framför allt under höstterminen. Omvårdnadsutbildning för vuxna skall omfattas av 1350 gymnasiepoäng för att få vara med i ansökan. Utifrån detta krav har Bildningsnämnden i Motala givit sitt godkännande till utökning från 1100 gymnasiepoäng till 1350 med början vårterminen I den lokala arbetsgruppen i vård och omsorgscollege har det pågått och pågår diskussioner om förändringar av vuxenutbildningens kursutbud och eventuellt olika inriktningar för att öka anställningsbarheten för våra studerande. Vi har startat handledarutbildning för personal från alla verksamhetsområden. Tre grupper med cirka 20 personal per grupp har deltagit vid tre halvdagstillfällen. Innehållet i denna handledarutbildning har arbetats fram via ett FOU- projekt mellan skolan och verksamheterna. Genomförande av examination och betygsättning Formerna för examination varierar från muntligt, skriftligt, praktiskt, individuellt, grupparbeten och validering. Hänsyn tages till de elever som av olika skäl kan ha svårt för någon av examinationsformerna. Bedömningen utgår från betygskriterierna på G, VG och MVG- nivå. Möjligheter finns att examinera för ett högre betyg. Information ges till de studerande innan betyg sätts. I utbildningen som vi benämner reguljär / närstudier sätts betyg senast fjorton dagar efter kursens slut. Vi kan ej hantera detta på samma sätt inom distansutbildning utifrån den individuella studietakt som skall erbjudas. Inom distansutbildningen betygssätts varje inlämningsuppgift och detta återkopplas direkt till de studerande. Personal Flertalet av lärarna inom vuxenutbildningen har undervisning även inom gymnasieskolans program. Lärarkategorierna inom vuxenutbildningen är vårdlärare, social omsorgslärare. Samtliga har lärarutbildning. Övrig utbildning/fortbildning är: - universitetsstudier i Socialt arbete 20 poäng - hälso- och sjukvårdsadministration 40 poäng - fil kand examen ( Religionsvetenskap med inriktning Etik) - Validering 5 poäng - Etik 5 poäng 12

13 - Det globala och mångkulturella samhället 20 poäng - Kvalitetsarbete i skolan 5 poäng - distansutbildning Lärcentrautveckling 10 poäng - dramakommunikation 40 poäng - Kvinnligt, manligt, mänskligt 10 poäng - forumspel steg 1 och II - IT-pedagogik - yrkesstudier inom psykiatri, demens, öppen hälso- sjukvård, missbruksvård - vuxenpedagogik 10 poäng - forskningsmetodik 10 poäng - kandidatexamen omvårdnad 120 poäng - fortbildningskurs Läs och skrivsvårigheter - kurs Smärta och smärtlindring - Den globala resan ( SIDA ) 5 poäng - kurs i problembaserat lärande - fritidskunskap 10 poäng - organisation, ledarskap och gruppsykologi 15 poäng - fortbildning inom DAMP, ADHD, Asperger, barn och alkohol, stress, samtalsteknik, övergrepp - fil kand i pedagogiskt arbete - natur och kulturvägledning, utomhuspedagogik, Barn och natur 45 poäng - demensutbildning 20 poäng - specialpedagogik 15 poäng - Handledning 30 poäng - Lärande och förändringsarbete 7.5 poäng- Linköpings universitet Under året har fortbildning skett inom följande områden: Handledning 30 poäng- Stockholms universitet. Viktigt att öka kompetensen med tanke på Lärlingsutbildning och behovet av handledarutbildning som blir ett krav i Vård och omsorgscollege. Via FOU-projekt har lärare deltagit vid två tillfällen på en studieresa till Skottland. Under en veckas tid gjordes studiebesök inom skola och äldreomsorg. FOU- seminarier utifrån Kompetensstegen har gällt vård och omsorg för äldre och dessa har ägt rum vid ett flertal tillfällen. Äldreomsorgsmässa i Motala med temat Livskvalitet på äldre dagar där lärare deltagit. Seminarium i Stockholm kring Demens och forskning. Lärare har deltagit vid seminarium kring Vårdgarantier för äldre och dementa. Under en halv dag talade Jacob Karlander, psykoterapeut och präst, inför vår personalgrupp kring Det svåra samtalet. Andres Gröjses, läkare, terapeut, hade en dags seminarium om Mindfulness där vuxenlärare deltog. Under detta år har fortbildning riktats mycket åt äldreomsorg och demenshandikapp. Tidigare år var fortbildning mer riktad mot psykiatrin. Kvalitetsarbete 2008 Under 2008 har vi ägnat mycket kraft åt arbete kring valideringsprocessen och studiehandledningar. Det är alltid en utmaning för oss när validering av många personer skall ske vid samma tidpunkt. Självskattning, självtest och individuella samtal och gruppsamtal som ingår i valideringsprocessen är på betygsnivå godkänd Väl godkänd och mycket väl godkänd för ett antal kurser. Det är mycket angeläget att vidareutveckla valideringsinstrument till betygsnivåerna VG och MVG för samtliga kurser vilket blir ett av utvecklingsområden för Genom ökad kunskap om Cfl:s validerings- distansprogram använder lärarna mer och mer Cfl:s material. Ytterligare förbättringsarbete gällde elevinflytande. Gemensam klassrådsmall är framtagen där punkter gäller synpunkter på veckans pedagogik, innehåll och eventuell examination. Utvärderingsenkäterna visar att eleverna kan och får påverka sin utbildning. Vuxenutbildningen vid Birgitta skolan i Linköping som är en av skolverkets ideskolor har bjudit in oss till ett möte där vi fick höra om Internationaliseringsarbete för ungdoms/ och vuxenstuderande. Vi fick även höra kring utvecklingsarbete i elevdemokrati. vilket vi kan ta ideer ifrån och arbeta vidare med. Samverkan mellan skolan och verksamheterna inom landsting och kommun har ökat genom fler studiebesök,fältstudier och gästföreläsare från verksamheterna. Under året har vi bjudit in representanter från psykiatrin i västra Östergötland, kvalitetsansvarig för lasarettet i Motala och enhetschefer från kommunens äldreomsorg till ämnesträffar för dialog. Förbättringsförslag/ utvecklingsområden för vidareutveckla valideringsprocessen 13

14 -vidareutveckla valideringsinstrumenten till betygsnivåerna VG och MVG för samtliga kurser - vidareutveckla användningsområden i Fronter för framförallt distansstuderande -vidareutveckla organisation för vuxenutbildning som skall omfatta 1350 gymnasiepoäng. Vilka kurser och inriktningar skall vi erbjuda som svarar mot verksamheternas behov. - arbeta fram studiehandledningar för nya kurser som Datorkunskap 50 gymnasiepoäng och kurs Handledning 100 gymnasiepoäng som skall erbjudas även på distans. - planeringsarbete kring kurs Småföretagande som kan erbjudas i grupp med gymnasieungdomar. i individuellt val. Hur skall marknadsföringen ske kring denna? - lässtuga för invandrarelever eller för elever som behöver extra stöd? Sammanställning av utvärderingskonferenser i vuxenutbildning under 2008 Sammanställningen omfattar Tre grupper- Omvårdnadsutbildning- reguljär Tre grupper- Omvårdnadsutbildning gymnasiepoäng distans och enstaka kurser distans 1. Information om utbildning/ kurs i sin helhet Grupp Omvårdnad- reguljär: Bra information. Informationskvällen givande Grupp Omvårdnadsutbildning/ enstaka kurser distans Bra 2. Betygskriterierna ( hur var dessa att förstå) Grupp Omvårdnad- reguljär: Förståeliga Grupp Omvårdnadsutbildning/ enstaka kurser- distans: Förståeliga 3. Bemötande Grupp Omvårdnadsutbildning-reguljär Mycket bra bemötande Grupp Omvårdnadsutbildning/ enstaka kurser- distans Mycket bra bemötande 4. Är kursinnehållet relevant i förhållande till kursmål/ yrkesroll/ egna förväntningar? Grupp Omvårdnadsutbildning- reguljär: Någon grupp upplevde för mycket av kurserna Etik och livsfrågor och Människan socialt och kulturellt. Övriga - bra Grupp Omvårdnadsutbildning/ enstaka kurser distans: Bra Omvårdnadskurser 5. Inflytande över och möjlighet att påverka planering och genomförande av undervisningen i allmänhet Grupp Omvårdnadsutbildning- reguljär: Någon grupp upplevde att de haft för mycket inflytande som medförde att studierna upplevdes som slappa Övriga svarde att de haft stort inflytande som upplevdes mycket positivt Grupp Omvårdnadsutbildning/ enstaka kurser- distans Distansmodellen innebär att inflytande och påverkan av undervisning ej kan erbjudas på samma sätt. 6. Hjälp och information av skolledningen Grupp Omvårdnadsutbildning- reguljär: Saknar kontakt med skolledning och samordnare för vuxenutbildningen Grupp Omvårdnadsutbildning/ enstaka kurser: Inga kommentarer 7. Stöd och handledning av lärare Grupp Omvårdnadsutbildning- reguljär: Två grupper svarde i hög grad, en grupp svarade tillräckligt Grupp Omvårdnadsutbildning/ enstaka kurser- distans Fungerat mycket bra Möjlighet att nå lärare på olika sätt 14

15 8. Har utbildningen bedrivits i ändamålsenliga lokaler och är de utrustade på ett tillfredsställande sätt? Grupp Omvårdnadsutbildning- reguljär: En grupp svarade oftast Övriga hade synpunkter på temperatur skolans övre plan Dålig luft Automaten bättre utrustad med frallor Dåligt fungerande videoapparater Grupp Omvårdnadsutbildning/ enstaka kurser- distans: Nöjda 9. Synpunkter på inslag av seminarier och praktiska lektioner i distansutbildningen Fungerat bra Bra med lärplattformen Fronter Synpunkter om validering: Självskattning / självtest: Grupp Omvårdnadsutbildning/ enstaka kurser: En del tyckte det var svårt att formulera svaren En del tyckte det var svårt att tolka frågorna Valideringssamtalen: Några tyckte att tiden var för kort Övriga tyckte att samtalen var mycket bra Studiehandledningarna: Några tyckte att de var svåra att förstå Övriga mycket positiva Rekommendera andra att validera och läsa på distans: Samtliga svarade ja Insatser för deltagare som är i behov av särskilt stöd Två invandrarkvinnor började i vårterminens reguljära klass. Det visade sig väldigt snabbt att de hade stora svårigheter med språket. Vid en elevvårdskonferens togs beslut om en förlängd apuperiod inom äldreomsorgen vilket skulle ske direkt samt att vi skulle förlänga utbildningstiden med en termin.under cirka tio veckor fick dessa studerande god handledning av både personal och extra undervisningstillfällen av lärare ute i praktiken. Resultatet blev positivt och det visade sig att det ej behövdes samma upplägg under hösten. Insatser som syftar till att deltagarna stimuleras att ta ansvar för sin utbildning Majoriteten av våra studerande tar ansvar för sin utbildning. Den studerande har två samtal med sin mentor under första terminen och ett i termin två. Olika pedagogiska modeller, exempelvis problembaserat lärande, ökar de studerandes ansvar. I vissa kurser får de studerande arbeta med kursmål och ge synpunkter på innehåll, studiebesök, arbetsformer och examinationsformer. Vid valideringssamtal lyfts den studerandes styrkor och kunskaper fram. Klassråd och programråd är forum där de studerande kan lägga fram synpunkter. Vidtagna åtgärder utifrån 2007: års kvalitetsredovisning Ingen begäran om kvalitetsuppföljning för 2007 Samverkan med vuxenutbildningen i Motala Skolans utarbetade kursprogram och övrigt informationsmaterial har givits till Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare. Vi har deltagit i informationsmöten och anordnarträffar. Tidigare år har vi haft studie och yrkesvägledare från Antagningskansliet några timmar per vecka tillgänglig på Parkskolan. Denna resurs uppskattades av både studerande och lärare. Studie-och yrkesvägledare deltog även vid våra informationstillfällen och vid varje utbildningsstart och gav information om studiefinansiering och övrigt. Denna resurs saknar vi idag. En arbetsmodell vid antagning av personer med invandrarbakgrund har saknats. En modell behöver utarbetas isamverkan mellan antagningskansliet- skolan och Sfi-lärare. 15

16 16

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri Omvårdnadsutbildning Hösten 2009 1 SÅ HÄR ARBETAR VI OMVÅRDNADSUTBILDNING HÖSTTERMINEN 2009 INTRODUKTION TILL REGULJÄRA OCH FLEIBLA STUDIER INOM OMVÅRDNAD OCH OMSORG Du kan läsa omvårdnadd på två sätt

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2012/2013

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2012/2013 Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2012/2013 Skolan, huvudman och organisation Uppdragsgivare Skolverket gav Sociala Missionen rätt att bedriva Gymnasieskolan Futurum 2001-01-22. Sociala Missionen

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014

Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-08-27 Barn och utbildningsförvaltningen Gunnar Verngren 0581-811 81 Gunnar.Verngren@lindesberg.se Kvalitetsrapport 2013-2014 Gymnasiesärskola Individuella Program Lindeskolan 1 1. GRUNDFAKTA Från

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal Kvalitetsredovisning Kunskapens Hus Munkedal 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kvalitetsredovisning för Kunskapens hus 2. Grundfakta och beskrivning av verksamheten 3. Underlag och rutiner för framtagande av

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR GRANSKNINGSKOMMUN Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Omvårdnad, Medlearn 20 maj 2010 Två samtal genomfördes: 1. Inger Shakarchi, verksamhetsansvarig 2. Elisabeth Kindblom och Anna-Malin

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm RgRh Stockholm Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm VAD ÄR RIKSGYMNASIET? Riksgymnasiet är till för ungdomar med svåra rörelsehinder. Det fungerar som vilken gymnasieskola som

Läs mer

Granskning av gymnasieskolornas. av särskilt stöd. Mjölby kommun

Granskning av gymnasieskolornas. av särskilt stöd. Mjölby kommun Revisionsrapport Granskning av gymnasieskolornas arbete med elever i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Håkan Lindahl December 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1 Bakgrund

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en stor skola, med en liten skolas atmosfär. Tryggheten, trivseln och gemenskapen är det som uppskattas mest av våra elever. En bidragande faktor är den goda kontakten mellan lärare

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015. Ekonomisk sektor

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015. Ekonomisk sektor Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Ekonomisk sektor Innehållsförteckning 1 Vision för Barn- och utbildningsnämnden... 3 2 Inledning... 3 3 Uppföljning av prioriterade mål... 3 3.1 Utveckling och lärande/kunskaper/kunskaper...

Läs mer

Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15

Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15 Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15 MEDBORGARE (Kunskapsnämndens mål) Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för fortsatt utbildning och arbetsliv, demokratiskt samhällsliv och

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Kungsholmens Västra Gymnasium

Kungsholmens Västra Gymnasium K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Kungsholmens Västra Gymnasium Ing re ss På Kungsholmens Västra Gymnasium är det kunskaper om vad det är att vara människa i en alltmer globaliserad värld som är

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

Validering vid VO-C Gävleborg

Validering vid VO-C Gävleborg VO-C GÄVLEBORG Validering vid VO-C Gävleborg Policy och struktur för validering av formell och reell kompetens inom ramen för Vård- och omsorgsprogrammet vid VO-C Gävleborg 2015-02-06 Bakgrund Validering

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2005

KVALITETSREDOVISNING 2005 KVALITETSREDOVISNING 2005 Norra skolan Rektor Jimmy Szigeti Bitr.rektor Marianne Henriksson Adress Lasarettsg 17 Postadress 591 35 Motala Telefon 0141-22 34 80, 225161 Fax 0141-508 54 E-post jimmy.szigeti@motala.se

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Arbetsplan för Vedeby särskola

Arbetsplan för Vedeby särskola Arbetsplan för Vedeby särskola Läsåret 2013-2014 Beskrivning av verksamheten Vår skola ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt, dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14.

Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14. Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/11

Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/11 2011-11-03 1(10) Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/11 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET Agneberg Presentation och resultatredovisning Presentation av verksamheten Inom Uddevalla

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIAL VUXENUTBILDNING ENHET 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse... sid 4 Resultatredovisning Måluppfyllelse och resultat... sid 5-6 Resultatredovisning

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013 Uppdraget Vårt uppdrag är att vara ledande inom skola och behandling. Vi ska ge barn och ungdomar en möjlighet att utvecklas skolmässigt

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2000:219 Utkom från trycket den 3 maj 2000 utfärdad den 30 mars 2000. Regeringen föreskriver i fråga om gymnasieförordningen

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

Vuxenutbildningen Bollnäs

Vuxenutbildningen Bollnäs Vuxenutbildningen Bollnäs Sektor: 1 Komvux 2 Komvux Vård från sid 13 Nämnd: Lärande och Arbete Datum 20090909 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor 1 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2008-2009 Kvalitetsredovisningen

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

En skola i Täby med Aspergerprofil

En skola i Täby med Aspergerprofil En skola i Täby med Aspergerprofil www.mimersgymnasium.se Mimers gymnasium Mimers gymnasium är en skola anpassad för elever med aspergers syndrom, högfungerande autism och liknande tillstånd. Skolan arbetar

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer