KVALITETSREDOVISNING 2008/09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING 2008/09"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING 2008/09 Platengymnasiet - en skola för livet, där vi alla, utifrån våra unika förutsättningar och behov, ömsesidigt lär, växer och skapar Platengymnasiet Enhetschef Johnny Thorén Rektor Lennart Malmström Rektor Roland Mowitz Rektor Per Linder Rektor Pär Widén Rektor Christina Billemar Administrativ chef Ewa Soame Telefon Postadress Motala Telefon Fax E-post Hemsida Elever läsåret 08/09 Elever Personal läsåret 08/09 Årsarbetare Åk Skolledning 4,0 Åk Skolassistent 3,50 Åk Dataassistent 1,65 Åk 4 44 Lärare 108,3 Totalt 1029 Vaktmästare 2,0 Studie- och yrkesvägledare 1,5 Elevassistent 16,25 Elevvård 2,75 Mediatek 2,5 Övrig 6,75 Totalt antal elever i årskurs 1 den 15/ Program Antal flickor Antal pojkar Totalt % av totalt antal elever åk 1 Barn och fritidsprogrammet ,6 Estetiska programmet ,8 Gymnasiesärskolan ,8 Naturvetenskapliga programmet ,6 Omvårdnadsprogrammet ,7 Samhällsvetenskapliga programmet ,5 Totalt Förutsättningar för verksamheten Presentation av verksamheten Platengymnasiet är en kommunal gymnasieskola med fem nationella program, vuxenutbildning och en gymnasiesärskola med två specialutformade program samt individuellt program. Ledningsorganisationen består av en enhetschef, tre rektorer, en administrativ chef och en schemaläggare. 1

2 Följande program och inriktningar erbjuds inom skolans gymnasium: Barn- och fritidsprogrammet med de nationella inriktningarna fritid, pedagogisk och social verksamhet och den lokala inriktningen förstärkt högskoleförberedande Estetiska programmet med inriktningarna musik och bild- och formgivning Naturvetenskapliga programmet med nationella inriktningarna naturvetenskap, miljö samt matematik och data. Omvårdnadsprogrammet med den ordinarie inriktningen omvårdnad och den lokala inriktningen skydd och säkerhet Samhällsvetenskapliga programmet med de nationella inriktningarna ekonomi, samhällsvetenskaplig, språk och kultur, samt de lokala profilerna media och naturekonomi. Gymnasiesärskolan med de två specialutformade programmen Barn och fritid, Omvårdnad och Restaurang (BOR) respektive Fastighet och Trädgård (FOT) samt särskolans individuella program (SIV och SIVA). På Platengymnasiet finns ett idrottsgymnasium med riksrekrytering för segling och triathlon. Det rymmer även ett lokalt/regionalt idrottsgymnasium med anställda tränare inom bandy, fotboll, handboll, innebandy, ishockey och ridsport. En central del i Platengymnasiets verksamhet är Mediateket, vårt skolbibliotek som tillhandahåller böcker, tidskrifter, datorer med informationsdatabaser, hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter samt studieplatser. Mediateket ansvarar också för läromedelshanteringen på skolan och här bedrivs också en Pedagogisk Verkstad som en extra stödresurs för alla elever. Fr o m 1 april 2009 tillhör mediateket Sektor Kultur. Ekonomi Platengymnasiets budget var för år ,6 mkr, bokslutet visade ett resultat på -0,22 mkr. Underskott beror bl.a. på att en rektorstjänst på gymnasiesärskolan inte var budgeterad 2008 och att vuxenutbildning/uppdragsutbildning intäkter av externa uppdragsgivare varit lägre än budgeterat. Personal Hösten 2008 arbetade sammanlagt ca 175 personer, 108 kvinnor och 67 män på Platengymnasiet. Medelåldern för pedagoger är 47,5 år. Ohälsotal Sjukfrånvaron på Platengymnasiet under läsåret 08/09 var 2,02% av arbetad tid, 1,21% för kvinnor och 4,01% för män. Rekrytering En tillförordnad rektor på 30% rekryterades 2008 och täckte upp en tjänstledighet på 30%. En ny administrativ chef rekryterades under våren 2008 och tillträdde under september månad Denna tjänst drogs in genom omorganisationen och upphörde vid läsårets slut. Varsel Mot bakgrund av den ekonomiska lågkonjunkturen, sjunkande elevsiffror samt omorganisationen i förvaltningen ställdes skolan inför en varselsituation under vårteminen. Arbetsmiljö Arbetsmiljön mäts i den arbetsmiljöenkät som besvarades av personalen i november Personalen ombads att skatta sin inställning till fyra påståenden enligt nedan. 2

3 Resultat % Arbetsmiljö Instämmer helt Instämmer till stor del Instämmer delvis Instämmer till liten del Jag trivs på min arbetsplats 34,6 50,6 11,1 0 0 Instämmer inte alls Jag har möjlighet att påverka min egen arbetssituation Samarbetet i mitt arbetslag fungerar bra Den fysiska arbetsmiljön fungerar tillfredsställande 13,6 40,7 37,0 3,7 3,7 32,5 46,2 12,5 2,5 3,8 11,1 34,6 38,3 4,9 2,5 Analys Enligt vår enkät är arbetsmiljön och trivseln fortfarande god. Dock finns en förskjutning i svaren från att ha legat med en hög procent på högsta omdöme till att hamna på näst högsta omdöme. Totalt sett kan då arbetsmiljön anses ha försämrats något på skolan. Samtidigt så har andelen som instämmer i att samarbetet i arbetslaget fungerar bra ökat något. Det vardagsnära arbetet anser vi fungerar bra, men den förestående omorganisationen i förvaltningen skapade ökad oro, särskilt på gymnasiesärskolan. Skolledningens storlek och nyrekrytering skapade under året en otydlighet i ansvar och fördelning av ledningsfrågor, Åtgärder Skolledningen har reducerats, och en tydligare ansvarsfördelning har tagits fram för ledningsfrågor. Vi försöker att skapa ökad tillgänglighet på skolan från skolledningen, bl a genom schemalagda regelbundna rektorsbesök i alla arbetslag. När det gäller den fysiska arbetsmiljön har trängseln ökat med ett ökat elevantal. Skolan är dimensionerad för ca 800 elever, medan i själva verket hade vi drygt ca 1000 elever på skolan. En betydande störningsfaktor gällande den fysiska arbetsmiljön har att göra med stora datorproblem vid skolstart. Skolans intranät uppdaterades under semestern och fungerade inte tillfredsställande under hela läsåret. Detta har vi åtgärdat genom att utrusta alla lärare med en dator på sin arbetsplats, samt byta datasystem. Arbetet i verksamheten Integration Tidigare har vi arbetat med att integrera de två skolorna och skolkulturerna. Det arbetet har varit framgångsrikt och trivseln bland personalen tyder på det. En stor utmaning för verksamheten idag är att integrera den nya organisationen i förvaltningen. Ett viktigt problem att lösa är att personalen på skolan tillhör olika sektorer och chefskap. Det innebär ibland att direktiv från olika chefer krockar. Lokala profiler Skolan har anordnat lokala profiler inom de nationella gymnasieprogrammen. Dessa har varit populära till en början, men intresset att söka dessa profiler har avtagit. Omvårdnadsprogrammets lokala profil, Skydd- och säkerhet, har däremot varit fortsatt attraktiv och brukar omfatta två tredjedelar av Omvårdnadsprogrammets elever. Denna inriktning ger inblick i yrken som polis, väktare och brandman och kommer att kvarstå. Med undantag av Omvårdnadsprogrammets lokala inriktning, kommer vi att kraftsamla kring de nationella programmens inriktningar. Någon Estet Bild-klass kommer inte kunna startas under läsåret p g a extremt få sökande. Däremot har ES-musik startat med en halv klass. 3

4 Vård- och omsorgscollege Vård- och omsorscollege har skrivit fram sin ansökan om att bli certifierade. Det har föregåtts av många möten och diskussioner mellan utbildare, elever, verksamheter och fackliga representanter på lokal nivå. I början av juni var en certifieringsgrupp på Platengymnasiet och genomförde intervjuer med personal, elever, verksamheter och fackliga representanter. Dessa intervjuer sammanvägs med vår skriftliga ansökan och kommer att bedömas i början av nästa läsår Omorganisationen Fr o m 1 april 2009 tillhör Gymnasiesärskolan, Mediateket, SYV, kuratorer, elevhälsan andra sektorer i kommunen. Den dubbla tillhörigheten blir problematisk för personalen, fler möten att delta i mm. Konsekvenser för verksamheten på Platengymnasiet: Mediateket måste stängas 2 ggr i mån i samband med möten Oklarheter gällande ekonomi och personalansvar Uppföljning av likabehandlingsplanen Platengymnasiet fick under vårterminen besök av representanter ur Bildningsnämnden för att intervjua elever och personal om vår Likabehandlingsplan. Bildningsnämnden var positiva till vårt arbete. Likabehandlingsplanen som godkändes i Skolkonferensen har emellertid inte uppdaterats, vilket ska göras varje läsår. Detta arbete påbörjas direkt vid höstterminens start och sker i samarbete med elevskyddsombuden. Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål De nationella målen och, mer specifikt, bildningsnämndens och skolans egna prioriterade områden utvärderades till största delen i den enkät som besvarades av åk 2-4 i november De många elevkommentarer som lämnats i enkäterna är mycket värdefulla för analysen och ger god vägledning i tolkningen av resultatet. Analysen visar både kvantitativa och kvalitativa värden. Nationellt mål: Kunskaper Skolans prioriterade mål: Samtliga elever ska fullfölja sina studier i enlighet med den individuella studieplanen. Platengymnasiet ska ytterligare utveckla och utvärdera stödundervisningen. Resultat i % Lusten att lära Jag tar ansvar för vad jag ska lära mig i skolan Undervisningen håller en sådan takt att jag har möjlighet att hänga med Jag har i mitt framtida liv nytta av det jag lär mig på min utbildning Jag är nöjd med mina egna prestationer i skolan Instämmer helt / till stor del Instämmer till liten del Instämmer inte alls 94,5 4,7 0,8 92,1 6,3 1,6 77,9 19,7 2,4 83,4 15,7 0,8 Kommentarer och analys Skolans ansvar är att skapa de bästa förutsättningarna för lärande, både när det gäller att utmana de starka eleverna och att stödja de svagare. På gymnasiet förväntas dessutom eleverna ta ett stort ansvar för den egna lärprocessen, vilket eleverna också framhåller i enkäten. Mot bakgrund av detta är en väl fungerande information och kommunikation mellan lärare och elever oerhört betydelsefull. Förväntningarna på eleverna och hur de ligger i förhållande till målen måste vara tydliga. Att ytterligare 4

5 utarbeta goda rutiner för hur den individuella studieplanen ska kommuniceras till eleverna kvarstår som prioriterat mål under Att eleverna visar god kännedom om sin studiesituation både ökar lusten att lära och förmågan att ta eget ansvar. Skolans målsättning är att alla elever ska ha förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen. Det betyder att de elever som av olika anledningar inte kan hålla ordinarie undervisningstakt ska ges stöd. Två elevgrupper är i behov av stöd i olika former och omfattning på Platengymnasiet. Elever med kända funktionshinder behöver mycket stöd och andra elever behöver extra stödtimmar eller en långsammare studietakt för att klara sin utbildning. Platengymnasiet gör stora insatser för dessa elever och arbetar ständigt för att utveckla detta. Som en pedagogisk resurs har elever och lärare tillgång till ett välutrustat bibliotek där utbildade bibliotekarier även handleder eleverna i informationssökning. Under 2007 inrättades en ny tjänst med uppdrag att stödja elever med läs- och skrivsvårigheter. Denna elevgrupp fick ökat stöd samtidigt som en specialpedagog kunde inrikta sig mer på handledning av pedagogisk personal. Målet är att ökade kunskaper om specialpedagogik hos hela personalgruppen i större utsträckning ska stödja eleverna direkt i klassrumssituationen. Detta har inte fungerat tillfredsställande under p g a att behovet av stöd till enskilda elever har varit mycket stort och försvårat handledningen av den pedagogiska personalen. I mitten av vårterminen införde vi en ny och tydligare form av åtgärdsprogram som nu börjar att fungera som ett pedagogiskt verktyg. Det ska vara som ett stöd för eleven i den ordinarie undervisningen, och därigenom minska behovet av enskild specialundervisning. Mediateket spelar en central roll för elever i behov av stöd och särskilda hjälpmedel och där tillhandahålls bl a bärbara datorer, DAISY-spelare och MP3-spelare. Mediatekets talbokstillstånd ger dessutom tillgång till ett stort antal nedladdningsbara talböcker. Personalen överför även text till tal via skanning och innehar licens för talsyntes. Mediateket ansvarar även för inköp och hantering av inlästa läromedel. Under året har ytterligare satsningar gjorts för att öka stödet till elever med Aspergers syndrom. Vi fortsätter att arbeta med flexibla grupper med olika studietakt i framförallt engelska och matematik, samt delade grupper i svenska för stora klasser. Ett försök med läxläsningsstöd kallat Pedagogisk verkstad, pågick under läsåret i Mediateket. På grund av att schemat ur elevsynpunkt är bra och till största delen saknar hål, bidrog detta till att eleverna hade svårt att utnyttja den pedagogiska verkstaden. Ett minnesträningsprogram, Cogmed, har införskaffats med skollicens. Omorganisation med företrädesvis heterogena grupper har skapats under läsåret i engelska i och med att de homogena grupperna inte gav önskat resultat. Nationellt mål: Normer och värden Skolans prioriterade mål: Samtliga elever på Platengymnasiet ska uppleva trivsel och en god psykosocial arbetsmiljö Platengymnasiet ska erbjuda alla elever en god studiemiljö Resultat i % Psykosocial arbetsmiljö Instämmer helt / till Instämmer till Instämmer inte stor del liten del alls Jag känner mig trygg i skolan 97,6 1,6 0,8 I min klass förekommer inga 92,8 4,0 3,2 trakasserier Jag behandlas respektfyllt av 91,3 7,1 1,6 personalen på skolan Det är arbetsro på lektionerna 70,1 27,6 2,4 Jag tycker att jag har en rimlig 70,9 25,2 3,9 arbetsbelastning Jag trivs i skolan 89,0 5,5 5,5 Kommentar och analys Dessa siffror är i stort sett oförändrade från förra året, verksamheten fungerar bra, lektionerna flyter på bra och visar på god arbetsro. Detta tillsammans med det positiva bemötandet från personal och elever, 5

6 bidrar till upplevelsen av fortsatt trygghet i skolan. Även Skolinspektionen betonade att Platengymnasiet gav intryck av att vara en trygg arbetsplats. Den höga närvaron tycks ha positiv effekt på elevernas psykosociala hälsa. En ökande gemenskap i skolan förebygger utanförskap och bidrar till ökad trygghet och trivsel. På klassrådet finns en stående punkt på dagordningen, där eleverna har möjlighet att ta upp synpunkter på sin studiesituation. Elevskyddsombuden har under året arbetat aktivt både med den psykosociala och den fysiska miljön. Bland annat är man aktiv ute i elevgrupperna och anordnar gemenskapsbefrämjande aktiviteter. Även skolmiljön har man fräschat upp genom t ex målning och ommöblering. Nationellt mål: Elevernas ansvar och inflytande Skolans prioriterade mål Platengymnasiets elever ska under demokratiska former vara delaktiga i utformningen av undervisning och examination. Platengymnasiet ska ha ett väl fungerande elevråd och klassråd. Resultat i % Demokrati och påverkan Jag får vara med och planera på vilket sätt jag ska lära mig (undervisning, enskilt arbete, grupparbete etc.) Instämmer helt / Instämmer till Instämmer till stor del liten del inte alls 58,3 37,0 4,7 Personalen på skolan lyssnar på vad jag tycker 68,2 27,0 4,8 På klassrådet kan jag ta upp frågor som är viktiga 70,1 18,9 11,0 för mig Elevrådet arbetar med frågor som är viktiga för mig 51,3 32,5 16,3 Kommentar och analys Under läsåret har arbetet med elevdemokrati på skolan fortsatt. Inom detta område har värdena totalt sett sjunkit. Vi konstaterar att elevrådets insatser har fortsatt varit bra och värdena kring denna punkt har höjts. Återkopplingen från elevrådet når tillbaka till klasserna i stor utsträckning. Arbetet för att öka elevernas känsla av inflytande måste aktualiseras. Elevrådets ordförande och vice ordförande ska framledes ha en schemalagd träff i veckan med en skolledare. Elever i åk 1 kommer också att erbjudas en introduktionskurs i elevdemokrati under hösttreminen. Under läsåret nådde flera klassers storlek upp till 32 elever per klass, vilket kan ha bidragit till elevernas upplevelse av minskat inflytande. Nationellt mål: Utbildningsval arbete och samhällsliv Vård- och omsorgscollege I Motala har samarbetet mellan utbildning och arbetsliv ökat. Behovet av nyanställningar inom vård och omsorg kommer att öka kraftigt de närmsta åren. Vård- och omsorgscollege är ett sätt att öka samverkan mellan utbildningssamordnare och arbetsgivare. APU och praktik Enligt gymnasieförordningen ska eleverna på de yrkesförberedande programmen ha minst 15 veckors arbetsplatsförlagd utbildning (APU). Det är ett mycket värdefullt sätt att integrera teori och praktik och främjar samverkan mellan arbetsliv och utbildning. Därför gör eleverna på Omvårdnadsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet ytterligare 7 veckors APU. Gymnasiesärskolans elever gör hela 32 veckors praktik under fyra år. Det sker i nära samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Daglig verksamhet. Detta samarbete syftar till att skapa individuella lösningar och mål för eleverna efter gymnasietiden. 6

7 De studieförberedande programmens samverkan med näringslivet är i behov av utveckling. I nuläget genomförs ett par veckors praktik, bland annat på Estetiska programmet och på Samhällsprogrammets inriktningar Media och Ekonomi. Dessutom görs arbetsplatsbesök inom de olika programmen. Målet är att förstärka inriktningen och ge eleverna möjlighet att skapa ett kontaktnät inom sin bransch. Studiedagar med temat Entreprenörskap ska inspirera lärare att samverka med näringslivet. Övrig samverkan med arbetslivet Estetprogrammet Bild har på en rad olika sätt samverkat med kommun och näringsliv i Motala, genom utställningar, utsmyckningar och dekorationer av offentliga lokaler. De har fått mycket uppskattning i media p g a detta. Inom Naturvetenskapliga programmet gjordes ett lärar- och elevprojekt tillsammans med forskare från Uppsala universitet, som även har presenterats på en konferens i Italien. Programråd De yrkesförberedande programmen, Barn- och fritidsprogrammet och Omvårdnadsprogrammet, har regelbundna programråd, 3-4 gånger per år, verksamheter, utbildare, elever och fackliga representanter möts och diskuterar utbildningsfrågor, APU och annat som är angeläget för elevernas utbildning. Nationellt mål: Bedömning och betyg Skolans prioriterade mål Eleverna på Platengymnasiet ska känna till betygskriterierna i sina kurser. Platengymnasiet ska arbeta fram rutiner för information och dialog kring betyg och bedömning. Resultat i % Bedömning och betyg Instämmer helt / till Instämmer till Instämmer inte stor del liten del alls Jag vet vad jag måste kunna för att få 85,0 13,4 1,6 ett visst betyg Lärarna ger rättvisa betyg 65,1 22,2 7,1 Kommentarer och analys Informationen om vad som krävs för ett visst betyg har blivit bättre. Fler elever känner till kriterierna för de olika betygsnivåerna. Vi jobbar vidare med detta för att ännu bättre kommunicera detta till eleverna och vårdnadshavare. En åtgärd är att förfina rutinerna kring underlaget för klasskonferenser och utvecklingssamtal. Under läsåret introducerades en ny enhetlig form av åtgärdsprogram i digitaliserad form. Åtgärdsprogrammet används som ett pedagogiskt redskap för att tydliggöra för eleven hur kursmålen ska uppnås. Systemet med meritvärdespoäng som grund för högskoleintagningen har kraftigt slagit igenom. Eleverna är medvetna om vikten av ett högt meritvärde och ställer ännu högre krav på exakt betygsinformation. Ett sjunkande värde på frågan om Elevens upplevelse av att lärarna ger rättvisa betyg, gör att kommunikationen och informationen mellan lärare och elev kring kriterier och kunskapsmål måste förbättras. Lärarna för diskussioner i olika forum, arbetslag, ämneslag, verksamhetsgrupp, för att hitta former för att genomföra en likvärdig bedömning. Många lärare genomför redan nu mitterminssamtal och avstämningar med eleverna för att kommunicera elevprestation i förhållande till betygskriterier. Skolans prioriterade mål Platengymnasiet ska sträva efter att fler kurser ska integrera kultur som en del i undervisningen. Platengymnasiet ska stimulera elevernas egna bidrag till kulturutbudet på skolan. Skolan har som målsättning att integrera kulturella uttryck i undervisningen. Studiebesök, resor, inbjudna föreläsare, teaterbesök och utställningar är evenemang som förekommer frekvent och som anknyter till undervisningen på olika sätt. Samverkansprojekt med skolor i andra länder bidrar också till ett viktigt kulturutbyte för eleverna. Platengymnasiet eftersträvar också att elevernas egna kulturbidrag, utställningar, konserter och andra framträdanden ska uppmuntras och lyftas fram i större utsträckning. Arbetet med att integrera kultur i fler ämnen fortsätter, speciellt gäller det för de ämnen där kulturaspekten omnämnes i kursplanen. 7

8 Scen fredag är ett initiativ från Elevskyddsombuden som innebär att elever kan boka en miniscen i kafeterian och genomföra ett framträdande för andra elever på fredagseftermiddagen. Mediateket Mediateket är ett nav i skolans kulturverksamhet och fungerar som rum för tema- och elevutställningar. Årligen arrangeras en uppsatstävling i samarbete med Stiftelsen Övralid för samtliga elever i åk 3. I samband med denna anordnas guidade visningar på Övralid samt en inspirationsföreställning. Under året har bl a FN-dagen, 5i12-dagen, Nobeldagen, Kärleksveckan, Internationella Kvinnodagen, Världsbokdagen uppmärksammats. Projekt för estetiska programmet Estetiska programmets bildelever har under året arbetat med flera projekt med beställare i kommunen. Utställningar under Kärleksveckan, utsmyckningar och andra dekorationer är åtaganden som genomförs av Estetiska programmet Bild. Estetiska programmet Musik bidrar vid Luciafirande, vid julavslutningar, vid vårfirandet, vid läsårsavslutningar mm, med olika musikaliska inslag. Nyckeltal Resultat i % Elevenkät Jag trivs i skolan - instämmer helt eller till stor del Analys Trivseln i skolan är fortfarande god. Målsättningen. Orsaken till detta har diskuterats i både arbetslag och olika elevgrupper. Den gemensamma uppfattningen är att vi blivit en en mer sammanhållen skola samt att eleverna numera aktivt väljer Platengymnasiet. Under året har den fysiska arbetsmiljön förbättrats med hjälp av ett arbete som elevskyddsombuden drivit. Inför 2008 var målet att i första hand bibehålla det goda resultatet beträffande trivseln och det målet får vi säga är uppnått. Målsättningen för läsåret är att behålla alternativt öka värdet. Bildningsnämndens resultatmål med måldatum 2009 o Andelen elever som avbryter sina gymnasiestudier ska fortlöpande minska. Slutbetyg utfärdade efter läsåret 08/09 Program Antal Antal % % % % % elever slutbetyg 08/09 (07/08) (06/07) (05/06) (04/05) Barn- och fritidsprogrammet Estetiska programmet Naturvetenskapliga programmet Omvårdnadsprogrammet Samhällsvetenskapliga programmet Totalt Viktigt att notera, ovanstående mätning inkluderar ej elever som går ett fjärde gymnasieår. Analys Andelen slutbetyg har minskat med 1%. Diskussionerna kring resultatet har framförallt rört variationen mellan de olika gymnasieprogrammen. Eftersom Estetiska programmet bara har en klass per årskurs ger individuella skillnader mycket stora procentuellt utslag. I klasser med lägre andel slutbetyg gick många elever med svaga förkunskaper och behov av särskilt stöd som, trots en positiv utveckling, inte nådde ända fram till slutbetyg. Det är en av våra största utmaningar att på gymnasiet öka andelen slutbetyg för eleverna. Vi kan se att ett ökat antal elever behöver stöd, och vi måste arbeta vidare med att finna lösningar för dessa elever. De framarbetade åtgärdsprogrammet hoppas vi i ännu högre grad ska tydliggöra de individuella enskilda behov av stöd som eleven har. Om åtgärdsprogrammen fungerar som det är tänkt, borde de på sikt kunna bidra till en ökad möjlighet för våra elever att få ett slutbetyg. 8

9 Reducerat och utökat program (i förhållande till antal elever med erhållna slutbetyg). Andel elever (%) med reducerat program lå 2008/09 = 3% Andel elever (%) med utökat program lå 2008/09 = 33% Analys Andelen elever med reducerade program har minskat och andelen elever med utökat program har ökat sedan föregående år. Möjligheten att reducera ses som ett värdefullt verktyg för att hjälpa elever med klara studiesvårigheter och behov av särskilt stöd, men reducering måste alltid vara välmotiverad och göras med noggrann urskillning. Vi har ambitionen att erbjuda ambitiösa elever utökat program i den mån kurser ändå startas, t ex språkkurser. Organisatoriskt möjliggörs detta genom schematekniska lösningar. Betyg Andel elever med minst betyget godkänt i slutbetyg lå 2008/09 Ämne Andel % Engelska A 96,7 Svenska A 96,3 Matematik A 99,6 Analys Den nationella trenden i Sverige visar minskade kunskaper i matematik och svenska. Platengymnasiet visar en fortsatt hög andel elever med minst godkänt i engelska A, svenska A och matematik A. Särskilt glädjande är att andelen godkända i Ma A ökar, trots en redan tidigare hög nivå, och nu börjar närma sig 100%. Frånvarostatistik Redovisningen av hur många elever som hade en giltig frånvaro överstigande 20% för läsåret 2008/09 visade 13%. Andelen elever med ogiltig frånvaro överstigande 20% för samma period var 1%. Analys Den låga ogiltiga frånvaron kan troligtvis förklaras med att vårdnadshavare numera har tillgång till Dexter som bl a redovisar elevers frånvaro. Utöver detta arbetar lärarna aktivt med att förebygga ogiltig frånvaro. Den låga giltiga frånvaron kan förklaras med att skolans policy är att inte bevilja några semesterresor under terminstid, utan hänvisar till skolloven. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning Betyg, bedömning och examination För att utveckla formerna för kommunikation kring elevernas studieresultat har följande åtgärder påbörjats. Skolledningen har angivit riktlinjer för hur betygssamtal ska hållas samt hur arbetet följs upp. Tydlighet i kommunikationen har betonats och en ny form av åtgärdsprogram har arbetats fram. Den nya modellen för klasskonferenser som har upprättats har visat sig fungera väl. De nya rutinerna för överlämnande från grundskolan till gymnasiet fungerar allt bättre. Under föregående år utarbetades av skolledningen nya rutiner för utvecklingssamtal. Elevdemokrati Elevdemokrati har varit ett prioriterat område under flera år. I elevenkäten säger sig fler elever uppleva att elevrådet fungerar bra på Platengymnasiet. Det förbättrade resultatet kan ha uppnåtts genom att elevrådsstyrelsen arbetat aktivt för att inkludera fler klasser i demokratiarbetet. Skolledningens mål är att eleverna ska få vara med och besluta om viktiga frågor, och vi arbetar vidare med en tydlig koppling mellan skolledning, skolkonferens, elevråd och klassråd. Elevernas upplevelse av hur klassrådet fungerar, har fått försämrade värden. Vi kommer via elevrådet att arbeta med klassrådets funktion, som ett verktyg för eleverna att uppnå en högre elevdelaktighet och känna ett större elevinflytande. Strukturerade klassråd och elevråd gör att eleverna har lättare att göra sin röst hörd och att kunna påverka sin skolsituation. Frånvaron Närvaron i skolan är fortsatt hög under och vi arbetar vidare enligt våra rutiner. Målet är att få ner både den ogiltiga och giltiga frånvaron ytterligare. Det innebär att vi måste vara tydliga internt och mot 9

10 elever/vårdnadshavare om vilka regler som gäller och vad vi förväntar oss av eleverna. Vi behöver fortsätta följa upp frånvaron noggrant och vara konsekventa när det gäller åtgärder och rapportering till CSN. Hälsobefrämjande arbete Målet för 2008 var att höja värdena för det prioriterade målet Hälsobefrämjande arbete. Den höga elevtrivseln på skolan spelar en central roll för elevernas bedömning i alla frågor inom området. Den fysiska miljön har prioriterats under året. Elevskyddsombuden har arbetat med att inreda elevernas gemensamma utrymmen. Enligt elevenkäten minskar elevers klagomål över den fysiska miljön. Investeringen i arbetsmiljön har varit lyckosam och uppskattad. Målsättningen att öka den psykosociala hälsan är påbörjat. Elevhälsan fortsätter sitt arbete för att främja elevernas hälsa, bl a har ett arbete påbörjats kring antirökning med upplägg av temadagar, föreläsare m m. Fyra personer ur personalen, lärare och elevassistenter, har genomgått ÖPP-utbildning. ÖPP är en förkortning av Örebro Preventionsprogram, vilket innebär att man jobbar i förebyggande syfte med att stärka föräldrarnas roll som positiva förebilder i fråga om alkoholkonsumtion. Denna information vänder sig till föräldrar och genomförs på föräldramöten i åk ett. Åtgärder för förbättring Ett övergripande mål för var att levandegöra kvalitetsredovisningen och förankra dess syfte och funktion som ett av skolans viktigaste styrdokument. Vår ambition var att involvera elever och personal i större omfattning när det gäller t ex målformulering, tolkning av resultat samt handlingsplaner för hur vi ska angripa våra förbättringsområden och höja resultaten. På denna punkt har vi inte nått målet, utan kommer att arbeta vidare med kvalitetsredovisningen som ett levande verktyg för vårt arbete med förbättringsåtgärder. Eftersom vi ser kvalitetsarbetet i ett långsiktigt perspektiv kommer vi att behålla våra stora förbättringsområden. Vi förtydligar nedan vad vi vill åstadkomma under Betyg och bedömning För att höja andelen slutbetyg ser vi det fortsatta arbetet med att kvalitetssäkra dialogen om elevernas resultat som centralt. Detta inkluderar betygssamtal, utvärderingar och utvecklingssamtal. Vi kommer att närmare analysera bl a de nationella provens betydelse för betygsättning. Att arbeta i ämnesgrupperna med likvärdighet i bedömningen, blir ett annat viktigt förbättringsområde. Elevinflytande Vi ska fortsätta verka för att öka elevinflytandet på skolan. Ett led i detta är att erbjuda en utbildning i elevdemokrati för nyblivna elevrådsrepresentanter. Att representanterna tar sitt förtroendeuppdrag på allvar ser vi som avgörande för att kopplingen mellan skolkonferens, elevråd och klassråd ska fungera tillfredsställande. Psykosocial hälsa Vi har som mål att under 2009 arbeta fram en plan för vårt förebyggande arbete med psykosocial hälsa. Elevhälsan driver detta arbete och tanken är att eleverna ska få ta del av insatser inom områden som antidroger/alkohol, antistress och god hälsa. 10

11 Utvecklingsplan: Nationella mål Normer och värden Fostran och kunskapsutveckling Initiering Implementering Institutionalisering Spridning Utvecklingsområden 08/09 09/10 10/11 11/12 Klimat/Hållbar utveckling K Psykosocial hälsa Ansvar och inflytande Arbetslag EiF B Elevinflytande EiF B Utveckling och lärande Framtidsvägen Gy 2011 S Betyg och bedömning Ökad andel slutbetyg För-/skolan och omvärlden Entreprenörskap K 11

12 Platengymnasiets Vuxenutbildning 2008 Presentation av verksamheten Platengymnasiets vuxenutbildning genomförde på uppdrag av Vuxenutbildningen i Motala omvårdnadsutbildningar med olika pedagogiska modeller, reguljär form och distansmodell. Den reguljära formen får högre lärartäthet för att svara mot studiegrupper som i de flesta fall saknar yrkeserfarenhet inom vård- och omsorgssektorn och ett antal studerande som hade svenska som andraspråk. Under året började 60 studerande i reguljär form omfattande två terminer. Studerande med yrkeserfarenhet inom vård- och omsorg har erbjudits validering med kompletterade utbildning på distans upp till 1100 gymnasiepoäng. 15 personer med lång yrkeserfarenhet inom kommunens äldreomsorg erhöll platser i utbildningssatsningen Kompetensstegen under våren. Uppdraget omfattade validering av karaktärskurser upp till 1100 poäng med kompletterande utbildning. Sammantaget har ett hundratal personer validerat och kompletterat utbildningen via distansmodell upptill 1100 gymnasiepoäng. Processer och aktiviteter under 2008 Under året slutfördes uppdraget Social dokumentation för cirka 800 personal inom Motala kommuns äldreomsorg. Dokumentationskursen var upplagd på en halv dag under hösten 2007 och en halv dag våren 2008 för varje grupp som bestod av arbetslag från de olika arbetsplatserna inom äldreomsorgen. Gruppstorleken varierade från cirka tio till tjugo personer. Dokumentationsuppgifter gavs vid tillfälle ett för att lösas arbetslagsvis och kommuniceras med lärarna via lärplattformen Fronter. Uppföljning skedde vid tillfälle två. Under höstterminen utbildade vi cirka 80-tal personal inom äldreomsorgen Motala i grundläggande Datorkunskap. Lärare har även haft seminarier i Vuxnas lärande för kompetensutvecklingsteamen ( KUT) i Motala kommun. Ett uppdrag Etik och bemötande för personal vid äldreboende Åkervallen genomfördes under våren. Lärarna träffade personalen på äldreboendet vid dessa tillfällen. Via kompetensstegen i Vadstena har lärare haft handledning av personalgrupper inom äldreomsorgen samt genomfört blocken Demens, Palliativ vård och Nutrtion för äldre och därmed utbildat cirka 200 personal inom Vadstenas äldreomsorg. Arbetet med den lokala ansökan till Vård och omsorgscollege har varit intensivt framför allt under höstterminen. Omvårdnadsutbildning för vuxna skall omfattas av 1350 gymnasiepoäng för att få vara med i ansökan. Utifrån detta krav har Bildningsnämnden i Motala givit sitt godkännande till utökning från 1100 gymnasiepoäng till 1350 med början vårterminen I den lokala arbetsgruppen i vård och omsorgscollege har det pågått och pågår diskussioner om förändringar av vuxenutbildningens kursutbud och eventuellt olika inriktningar för att öka anställningsbarheten för våra studerande. Vi har startat handledarutbildning för personal från alla verksamhetsområden. Tre grupper med cirka 20 personal per grupp har deltagit vid tre halvdagstillfällen. Innehållet i denna handledarutbildning har arbetats fram via ett FOU- projekt mellan skolan och verksamheterna. Genomförande av examination och betygsättning Formerna för examination varierar från muntligt, skriftligt, praktiskt, individuellt, grupparbeten och validering. Hänsyn tages till de elever som av olika skäl kan ha svårt för någon av examinationsformerna. Bedömningen utgår från betygskriterierna på G, VG och MVG- nivå. Möjligheter finns att examinera för ett högre betyg. Information ges till de studerande innan betyg sätts. I utbildningen som vi benämner reguljär / närstudier sätts betyg senast fjorton dagar efter kursens slut. Vi kan ej hantera detta på samma sätt inom distansutbildning utifrån den individuella studietakt som skall erbjudas. Inom distansutbildningen betygssätts varje inlämningsuppgift och detta återkopplas direkt till de studerande. Personal Flertalet av lärarna inom vuxenutbildningen har undervisning även inom gymnasieskolans program. Lärarkategorierna inom vuxenutbildningen är vårdlärare, social omsorgslärare. Samtliga har lärarutbildning. Övrig utbildning/fortbildning är: - universitetsstudier i Socialt arbete 20 poäng - hälso- och sjukvårdsadministration 40 poäng - fil kand examen ( Religionsvetenskap med inriktning Etik) - Validering 5 poäng - Etik 5 poäng 12

13 - Det globala och mångkulturella samhället 20 poäng - Kvalitetsarbete i skolan 5 poäng - distansutbildning Lärcentrautveckling 10 poäng - dramakommunikation 40 poäng - Kvinnligt, manligt, mänskligt 10 poäng - forumspel steg 1 och II - IT-pedagogik - yrkesstudier inom psykiatri, demens, öppen hälso- sjukvård, missbruksvård - vuxenpedagogik 10 poäng - forskningsmetodik 10 poäng - kandidatexamen omvårdnad 120 poäng - fortbildningskurs Läs och skrivsvårigheter - kurs Smärta och smärtlindring - Den globala resan ( SIDA ) 5 poäng - kurs i problembaserat lärande - fritidskunskap 10 poäng - organisation, ledarskap och gruppsykologi 15 poäng - fortbildning inom DAMP, ADHD, Asperger, barn och alkohol, stress, samtalsteknik, övergrepp - fil kand i pedagogiskt arbete - natur och kulturvägledning, utomhuspedagogik, Barn och natur 45 poäng - demensutbildning 20 poäng - specialpedagogik 15 poäng - Handledning 30 poäng - Lärande och förändringsarbete 7.5 poäng- Linköpings universitet Under året har fortbildning skett inom följande områden: Handledning 30 poäng- Stockholms universitet. Viktigt att öka kompetensen med tanke på Lärlingsutbildning och behovet av handledarutbildning som blir ett krav i Vård och omsorgscollege. Via FOU-projekt har lärare deltagit vid två tillfällen på en studieresa till Skottland. Under en veckas tid gjordes studiebesök inom skola och äldreomsorg. FOU- seminarier utifrån Kompetensstegen har gällt vård och omsorg för äldre och dessa har ägt rum vid ett flertal tillfällen. Äldreomsorgsmässa i Motala med temat Livskvalitet på äldre dagar där lärare deltagit. Seminarium i Stockholm kring Demens och forskning. Lärare har deltagit vid seminarium kring Vårdgarantier för äldre och dementa. Under en halv dag talade Jacob Karlander, psykoterapeut och präst, inför vår personalgrupp kring Det svåra samtalet. Andres Gröjses, läkare, terapeut, hade en dags seminarium om Mindfulness där vuxenlärare deltog. Under detta år har fortbildning riktats mycket åt äldreomsorg och demenshandikapp. Tidigare år var fortbildning mer riktad mot psykiatrin. Kvalitetsarbete 2008 Under 2008 har vi ägnat mycket kraft åt arbete kring valideringsprocessen och studiehandledningar. Det är alltid en utmaning för oss när validering av många personer skall ske vid samma tidpunkt. Självskattning, självtest och individuella samtal och gruppsamtal som ingår i valideringsprocessen är på betygsnivå godkänd Väl godkänd och mycket väl godkänd för ett antal kurser. Det är mycket angeläget att vidareutveckla valideringsinstrument till betygsnivåerna VG och MVG för samtliga kurser vilket blir ett av utvecklingsområden för Genom ökad kunskap om Cfl:s validerings- distansprogram använder lärarna mer och mer Cfl:s material. Ytterligare förbättringsarbete gällde elevinflytande. Gemensam klassrådsmall är framtagen där punkter gäller synpunkter på veckans pedagogik, innehåll och eventuell examination. Utvärderingsenkäterna visar att eleverna kan och får påverka sin utbildning. Vuxenutbildningen vid Birgitta skolan i Linköping som är en av skolverkets ideskolor har bjudit in oss till ett möte där vi fick höra om Internationaliseringsarbete för ungdoms/ och vuxenstuderande. Vi fick även höra kring utvecklingsarbete i elevdemokrati. vilket vi kan ta ideer ifrån och arbeta vidare med. Samverkan mellan skolan och verksamheterna inom landsting och kommun har ökat genom fler studiebesök,fältstudier och gästföreläsare från verksamheterna. Under året har vi bjudit in representanter från psykiatrin i västra Östergötland, kvalitetsansvarig för lasarettet i Motala och enhetschefer från kommunens äldreomsorg till ämnesträffar för dialog. Förbättringsförslag/ utvecklingsområden för vidareutveckla valideringsprocessen 13

14 -vidareutveckla valideringsinstrumenten till betygsnivåerna VG och MVG för samtliga kurser - vidareutveckla användningsområden i Fronter för framförallt distansstuderande -vidareutveckla organisation för vuxenutbildning som skall omfatta 1350 gymnasiepoäng. Vilka kurser och inriktningar skall vi erbjuda som svarar mot verksamheternas behov. - arbeta fram studiehandledningar för nya kurser som Datorkunskap 50 gymnasiepoäng och kurs Handledning 100 gymnasiepoäng som skall erbjudas även på distans. - planeringsarbete kring kurs Småföretagande som kan erbjudas i grupp med gymnasieungdomar. i individuellt val. Hur skall marknadsföringen ske kring denna? - lässtuga för invandrarelever eller för elever som behöver extra stöd? Sammanställning av utvärderingskonferenser i vuxenutbildning under 2008 Sammanställningen omfattar Tre grupper- Omvårdnadsutbildning- reguljär Tre grupper- Omvårdnadsutbildning gymnasiepoäng distans och enstaka kurser distans 1. Information om utbildning/ kurs i sin helhet Grupp Omvårdnad- reguljär: Bra information. Informationskvällen givande Grupp Omvårdnadsutbildning/ enstaka kurser distans Bra 2. Betygskriterierna ( hur var dessa att förstå) Grupp Omvårdnad- reguljär: Förståeliga Grupp Omvårdnadsutbildning/ enstaka kurser- distans: Förståeliga 3. Bemötande Grupp Omvårdnadsutbildning-reguljär Mycket bra bemötande Grupp Omvårdnadsutbildning/ enstaka kurser- distans Mycket bra bemötande 4. Är kursinnehållet relevant i förhållande till kursmål/ yrkesroll/ egna förväntningar? Grupp Omvårdnadsutbildning- reguljär: Någon grupp upplevde för mycket av kurserna Etik och livsfrågor och Människan socialt och kulturellt. Övriga - bra Grupp Omvårdnadsutbildning/ enstaka kurser distans: Bra Omvårdnadskurser 5. Inflytande över och möjlighet att påverka planering och genomförande av undervisningen i allmänhet Grupp Omvårdnadsutbildning- reguljär: Någon grupp upplevde att de haft för mycket inflytande som medförde att studierna upplevdes som slappa Övriga svarde att de haft stort inflytande som upplevdes mycket positivt Grupp Omvårdnadsutbildning/ enstaka kurser- distans Distansmodellen innebär att inflytande och påverkan av undervisning ej kan erbjudas på samma sätt. 6. Hjälp och information av skolledningen Grupp Omvårdnadsutbildning- reguljär: Saknar kontakt med skolledning och samordnare för vuxenutbildningen Grupp Omvårdnadsutbildning/ enstaka kurser: Inga kommentarer 7. Stöd och handledning av lärare Grupp Omvårdnadsutbildning- reguljär: Två grupper svarde i hög grad, en grupp svarade tillräckligt Grupp Omvårdnadsutbildning/ enstaka kurser- distans Fungerat mycket bra Möjlighet att nå lärare på olika sätt 14

15 8. Har utbildningen bedrivits i ändamålsenliga lokaler och är de utrustade på ett tillfredsställande sätt? Grupp Omvårdnadsutbildning- reguljär: En grupp svarade oftast Övriga hade synpunkter på temperatur skolans övre plan Dålig luft Automaten bättre utrustad med frallor Dåligt fungerande videoapparater Grupp Omvårdnadsutbildning/ enstaka kurser- distans: Nöjda 9. Synpunkter på inslag av seminarier och praktiska lektioner i distansutbildningen Fungerat bra Bra med lärplattformen Fronter Synpunkter om validering: Självskattning / självtest: Grupp Omvårdnadsutbildning/ enstaka kurser: En del tyckte det var svårt att formulera svaren En del tyckte det var svårt att tolka frågorna Valideringssamtalen: Några tyckte att tiden var för kort Övriga tyckte att samtalen var mycket bra Studiehandledningarna: Några tyckte att de var svåra att förstå Övriga mycket positiva Rekommendera andra att validera och läsa på distans: Samtliga svarade ja Insatser för deltagare som är i behov av särskilt stöd Två invandrarkvinnor började i vårterminens reguljära klass. Det visade sig väldigt snabbt att de hade stora svårigheter med språket. Vid en elevvårdskonferens togs beslut om en förlängd apuperiod inom äldreomsorgen vilket skulle ske direkt samt att vi skulle förlänga utbildningstiden med en termin.under cirka tio veckor fick dessa studerande god handledning av både personal och extra undervisningstillfällen av lärare ute i praktiken. Resultatet blev positivt och det visade sig att det ej behövdes samma upplägg under hösten. Insatser som syftar till att deltagarna stimuleras att ta ansvar för sin utbildning Majoriteten av våra studerande tar ansvar för sin utbildning. Den studerande har två samtal med sin mentor under första terminen och ett i termin två. Olika pedagogiska modeller, exempelvis problembaserat lärande, ökar de studerandes ansvar. I vissa kurser får de studerande arbeta med kursmål och ge synpunkter på innehåll, studiebesök, arbetsformer och examinationsformer. Vid valideringssamtal lyfts den studerandes styrkor och kunskaper fram. Klassråd och programråd är forum där de studerande kan lägga fram synpunkter. Vidtagna åtgärder utifrån 2007: års kvalitetsredovisning Ingen begäran om kvalitetsuppföljning för 2007 Samverkan med vuxenutbildningen i Motala Skolans utarbetade kursprogram och övrigt informationsmaterial har givits till Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare. Vi har deltagit i informationsmöten och anordnarträffar. Tidigare år har vi haft studie och yrkesvägledare från Antagningskansliet några timmar per vecka tillgänglig på Parkskolan. Denna resurs uppskattades av både studerande och lärare. Studie-och yrkesvägledare deltog även vid våra informationstillfällen och vid varje utbildningsstart och gav information om studiefinansiering och övrigt. Denna resurs saknar vi idag. En arbetsmodell vid antagning av personer med invandrarbakgrund har saknats. En modell behöver utarbetas isamverkan mellan antagningskansliet- skolan och Sfi-lärare. 15

16 16

KVALITETSREDOVISNING 2007/2008

KVALITETSREDOVISNING 2007/2008 KVALITETSREDOVISNING 2007/2008 Platengymnasiet - en skola för livet, där vi alla, utifrån våra unika förutsättningar och behov, ömsesidigt lär, växer och skapar Platengymnasiet läsåret 2007/2008 Enhetschef/

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Organisationsbeskrivning

Organisationsbeskrivning Organisationsbeskrivning Organisation Organisationen kring Individuella programmet (IV) på Österlengymnasiet i Simrishamn består av en studie-och yrkesvägledare, en specialpedagog, fyra pedagoger och en

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun arkivbild.se BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun 2010-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-15-1 - 123 456 Aa Hej! - 2 - Vi ska uppfattas som regionens bästa alternativ för barns och vuxnas

Läs mer

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 REKTORS KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Birgittaskolan gymnasieskola

Utbildningsinspektion i Birgittaskolan gymnasieskola Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Birgittaskolan Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Birgittaskolan gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet...2

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling 4 2.2 Kommunikation och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4 Verksamhetsplan 2015 Möckelngymnasiet rektorsområde 4 2015-02- 18 Leena Jonsson Arndt Rektor 1 1. Inledning I rektorsområde 4, Möckelngymnasiet Karlskoga, ingår från läsåret 2014/15 följande utbildningsprogram:

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

I Österlengymnasiets lokaler bedrivs även gymnasiesärskola och SFI-undervisning, den sistnämnda under annat huvudmannaskap.

I Österlengymnasiets lokaler bedrivs även gymnasiesärskola och SFI-undervisning, den sistnämnda under annat huvudmannaskap. ÖSTERLENGYMNASIET 1(8) KVALITETSREDOVISNING LÅ 2007/2008 Österlengymnasiet är en gymnasieskola belägen i Simrishamns tätort. Läsåret 2007/2008 fanns 589 elever och personalen uppgick till 79, varav 69

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015

Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015 Hedängskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Birgitta Wikström 140908 Reviderad 141024 Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015 MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2014 Kunskapsförvaltningens verksamheter

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning. Åtgärder för utveckling från föregående kvalitetsredovisning. Mål/Åtaganden. Normer och värden

Kvalitetsredovisning. Inledning. Åtgärder för utveckling från föregående kvalitetsredovisning. Mål/Åtaganden. Normer och värden Kvalitetsredovisning Inledning På Blackebergs gymnasium arbetar ca 1140 personer, varav ca 1040 är elever och ett hundratal personal. Skolan erbjuder två studieförberedande program: det naturvetenskapliga

Läs mer

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri Omvårdnadsutbildning Hösten 2009 1 SÅ HÄR ARBETAR VI OMVÅRDNADSUTBILDNING HÖSTTERMINEN 2009 INTRODUKTION TILL REGULJÄRA OCH FLEIBLA STUDIER INOM OMVÅRDNAD OCH OMSORG Du kan läsa omvårdnadd på två sätt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Gislaveds särskola Vi har i år haft två klasser med särskoleelever på Gislaveds Gymnasiums nationella särskoleprogram.. Vi har två nationella program: Programmet

Läs mer

Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner

Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner Sammanfattning av granskningen: De studerande är positiva

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/16 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Åkerö skola Flexgrupp 1 och 2 Särskola och Asbergerklass 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 2. Beskrivning av årets verksamhet 3. Underlag

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Dnr , 610 (60) KVALITETSRAPPORT lä sä ret Rektor Birgittä Lindstro m Gymnäsiesä rskolän Anderstorp/Bälder

Dnr , 610 (60) KVALITETSRAPPORT lä sä ret Rektor Birgittä Lindstro m Gymnäsiesä rskolän Anderstorp/Bälder 2015-02-05 Dnr 2014.249, 610 (60) KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2013-2014 Rektor Birgittä Lindstro m Gymnäsiesä rskolän Anderstorp/Bälder REKTORS KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat

Läs mer

K V A L I T E T S G A R A N T I

K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (13) Giltig fr.o.m. 2009-01-01 Enhet: OmsorgsLyftet Utbildningar Ektorpsvägen 2 bv 131 47 Nacka I N G R E S S OmsorgsLyftet Utbildningar är ett kunskaps- och utbildningsföretag

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016 Vimarskolan Åk 7-9 Tillsammans når vi toppen! Förbättringsområden inom förskola och grundskola enligt Nämndsplanen för styrning av barn- och utbildningsförvaltningen 2014 Nämndsplanen för styrningen av

Läs mer

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2013 2014 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 i Anna-Karin Broström 20 augusti 2015 Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 Våren 2015 har kvalitetsarbetet på Grundsärskolan 7-9 ytterligare stärkts Mått/målet är nått när Processarbetet

Läs mer

Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor. Strandvägsskolan

Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor. Strandvägsskolan Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor Strandvägsskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2012 2013 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 2016-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade områden läsåret 2016-2017... 3 Förväntansdokument... 5 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Näturprogrämmet/Vård- och omsorgsprogrammet 2015-02-05

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Näturprogrämmet/Vård- och omsorgsprogrammet 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Näturprogrämmet/Vård- och omsorgsprogrammet 2015-02-05 REKTORS KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Regelbunden tillsyn i Ekerö kommun Individuella gymnasiet Dnr 43-2009:675 Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Gymnasieskola Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ekerö kommun

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ingela Dullum Rektor Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Rektor Ingela Dullum 1 Innehållsförteckning: Kunskaper sidan 3 Normer och

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Styrdokument... 3 Handlingsplan för

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Grundsärskolan Sylte-, Lextorp- och Skoftebyskolan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Grundsärskolan Sylte-, Lextorp- och Skoftebyskolan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Grundsärskolan Sylte-, Lextorp- och Skoftebyskolan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

ARBETSPLAN 2015/2016

ARBETSPLAN 2015/2016 ARBETSPLAN 2015/2016 VISION Variation Delaktighet Trivsel Värmdö gymnasium ska vara en skola som kännetecknas av variation och flexibilitet, en skola där elever och personal upplever delaktighet, där olikhet

Läs mer

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 VUXENUTBILDNING KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN Den kommunala vuxenutbildningen i Åtvidaberg består av utbildning i Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan Särskilt stöd

2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan Särskilt stöd 2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan 2 10. Särskilt stöd Särskilt stöd ges i den omfattning och på det sätt eleverna behöver och har rätt till. 3 kap. 8 tredje stycket och 10 (ej gymnasieskolan)

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm RgRh Stockholm Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm VAD ÄR RIKSGYMNASIET? Riksgymnasiet är till för ungdomar med svåra rörelsehinder. Det fungerar som vilken gymnasieskola som

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t

L J U S p å k v a l i t e t L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Mälargymnasiet Rapport November 2014 Innehållsförteckning Inledning 3 1. Utvärderingens genomförande 3 1.1 Utvärderingsgrupp

Läs mer

Barn- och utbildningsplan

Barn- och utbildningsplan Barn- och utbildningsplan En skola som ställer krav är en skola som bryr sig All verksamhet i Staffanstorps kommuns förskolor och skolor ska bedrivas i enlighet med Barn- och utbildningsplanen och genomsyras

Läs mer

ARBETSPLAN 1 2013-2014

ARBETSPLAN 1 2013-2014 ARBETSPLAN 1 2013-2014 1 Arbetsplanen omfattar under läsåret såväl gymnasiesärskolans som lärvux verksamhet. I kommande arbetsplaner behandlas verksamheterna var och en för sig. TÄBY GYMNASIESÄRSKOLA ÄR

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Redovisning av kvalitén på genomförd verksamhet inom Vuxenutbildningsenheten under kalenderåret 2012 Granskningspunkterna är desamma som Skolinspektionens bedömningspunkter. Vuxenutbildningsenheten

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: Simrishamn DATUM Österlengymnasiet. Kvalitetsredovisning 2006

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: Simrishamn  DATUM Österlengymnasiet. Kvalitetsredovisning 2006 Österlengymnasiet Kvalitetsredovisning 2006 KVALITETSREDOVISNING Normer och värden Citat ur Läroplanerna Lpo 94, Lpfö 98, Lpf 94 Citat ur kommunens skolplan Skolans mål Att aktivt och medvetet påverka

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Strandvägsskolan Rektor Maria Skoogh 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning Läsåret 2012/2013 Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Innehåll 1. Kvalitetsutvecklingsplan Planering Uppföljning Utvärdering och utveckling Analys och rapport Kvalitetsredovisning

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer.

Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att lyfta fram goda exempel och fira framgångar. Genom att skapa en gemensam plattform

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Kvalitetsrapport Vedevågs skola

Kvalitetsrapport Vedevågs skola Kvalitetsrapport Vedevågs skola 2015-2016 1 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 4 2. RESULTAT... 5 2.1 Normer och värden... 5 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål... 6 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola rw Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasiesärskola efter prioriterad tillsyn i Eksjö Gymnasiesärskola belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Arbetsplan Läsåret

Arbetsplan Läsåret Barn och utbildning Arbetsplan Läsåret 2013 2014 Nordmarks skola Personal i arbetslaget: Tage Nordkvist, rektor Lena Karlsson, lärare förskoleklassen och åk 1 Linn Jansson, lärare grundskolan åk 2-4 Eva

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Barn och utbildning Sten-Åke Eriksson Rektor Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3 1.1.1 Måluppfyllelse...

Läs mer

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en stor skola, med en liten skolas atmosfär. Tryggheten, trivseln och gemenskapen är det som uppskattas mest av våra elever. En bidragande faktor är den goda kontakten mellan lärare

Läs mer

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Resursskola - En del av särskilt stöd Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn- och ungdomsförvaltningen - 2013 1 Resursskola en del av särskilt stöd Enligt Allmänna råden

Läs mer

Arbetsplan för Vedeby särskola

Arbetsplan för Vedeby särskola Arbetsplan för Vedeby särskola Läsåret 2013-2014 Beskrivning av verksamheten Vår skola ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt, dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg

Läs mer

Föräldraråd den 29 september 2009

Föräldraråd den 29 september 2009 Närvarande: Föräldraråd den 29 september 2009 Föräldrar: Maria Loeb, Helena Gustafsson, Henrik Marken, Anna-Lena Ringsbacka och Mariana Dovebrant. Elever: Hanna Dahlqvist, Rebecca Holmkvist, Anna Carlsson,

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Åsenskolan Rektor Johan Kronberg 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Modersmålsundervisningen Verksamhetsberättelse läsåret 2011/12

Modersmålsundervisningen Verksamhetsberättelse läsåret 2011/12 1 Modersmålsundervisningen Verksamhetsberättelse läsåret 2011/12 Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar..2 Återblick 3 Mål och förbättringsåtgärder 5 Slutord.......6 Bilaga 1: Studieresultat grundskolan

Läs mer

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Skolan, huvudman och organisation Uppdragsgivare Skolverket gav Sociala Missionen rätt att bedriva Gymnasieskolan Futurum 2001-01-22. Sociala Missionen

Läs mer

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Norra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Norra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Stålvallaskolan Norra Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkningen av skolan kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att

Läs mer

Kungsholmens Västra Gymnasium

Kungsholmens Västra Gymnasium K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Kungsholmens Västra Gymnasium Ing re ss På Kungsholmens Västra Gymnasium är det kunskaper om vad det är att vara människa i en alltmer globaliserad värld som är

Läs mer

Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola

Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Stockholms hotell och restaurangskola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Redovisning av kvalitén på genomförd verksamhet inom Vuxenutbildningsenheten under läsåret 2011/2012. Granskningspunkterna är desamma som Skolinspektionens bedömningspunkter. Vuxenutbildningsenheten

Läs mer

Humleskolan. Kvalitetsredovisning 2011

Humleskolan. Kvalitetsredovisning 2011 Humleskolan Kvalitetsredovisning 2011 Inledning Friendsskola Inspektion slutsats; arbeta mer på måluppfyllelse, tydliggöra målen och arbeta med höga förväntningar Ny läroplan och skollag Lokalt arbetstidsavtal

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Hedeskoga skola Ansvarig rektor:jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

GYMNASIE- OCH ARBETSLIVSNÄMNDENS

GYMNASIE- OCH ARBETSLIVSNÄMNDENS GYMNASIE- OCH ARBETSLIVSNÄMNDENS KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2002 ARANÄS KOMVUX Jan Österdahl Ordförande Gymnasie- och arbetslivsnämnden Lars- Eric Persson Förvaltningschef Gymnasie- och arbetslivsförvaltningen

Läs mer

Lunaskolan. Små undervisningsgrupper Stora möjligheter Stockholm. Box Lunaskolan Östra. Stockholms Barn och Ungdomsstöd AB / FRIMÄRKE

Lunaskolan. Små undervisningsgrupper Stora möjligheter Stockholm. Box Lunaskolan Östra. Stockholms Barn och Ungdomsstöd AB / FRIMÄRKE PLATS FÖR FRIMÄRKE Stockholms Barn och Ungdomsstöd AB / Lunaskolan Östra Box 34 190 100 26 Stockholm Lunaskolan Små undervisningsgrupper Stora möjligheter L Lärande för livet U Utvecklas individuellt N

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola IL Ån Beslut Dnr 43-2017:545 jens.holm@molndal.se Mölndals kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Frejagymnasiet gymnasiesärskolan Mölndals stad belägen i Mölndals kommun 2 (9) Tillsyn i Frejagymnasiet

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor. Datum: 2014-09-08

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor. Datum: 2014-09-08 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor Datum: 2014-09-08 Systematiskt kvalitetsarbete Hermods gymnasium samt Design & Construction College

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer