KVALITETSREDOVISNING 2008/09

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING 2008/09"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING 2008/09 Platengymnasiet - en skola för livet, där vi alla, utifrån våra unika förutsättningar och behov, ömsesidigt lär, växer och skapar Platengymnasiet Enhetschef Johnny Thorén Rektor Lennart Malmström Rektor Roland Mowitz Rektor Per Linder Rektor Pär Widén Rektor Christina Billemar Administrativ chef Ewa Soame Telefon Postadress Motala Telefon Fax E-post Hemsida Elever läsåret 08/09 Elever Personal läsåret 08/09 Årsarbetare Åk Skolledning 4,0 Åk Skolassistent 3,50 Åk Dataassistent 1,65 Åk 4 44 Lärare 108,3 Totalt 1029 Vaktmästare 2,0 Studie- och yrkesvägledare 1,5 Elevassistent 16,25 Elevvård 2,75 Mediatek 2,5 Övrig 6,75 Totalt antal elever i årskurs 1 den 15/ Program Antal flickor Antal pojkar Totalt % av totalt antal elever åk 1 Barn och fritidsprogrammet ,6 Estetiska programmet ,8 Gymnasiesärskolan ,8 Naturvetenskapliga programmet ,6 Omvårdnadsprogrammet ,7 Samhällsvetenskapliga programmet ,5 Totalt Förutsättningar för verksamheten Presentation av verksamheten Platengymnasiet är en kommunal gymnasieskola med fem nationella program, vuxenutbildning och en gymnasiesärskola med två specialutformade program samt individuellt program. Ledningsorganisationen består av en enhetschef, tre rektorer, en administrativ chef och en schemaläggare. 1

2 Följande program och inriktningar erbjuds inom skolans gymnasium: Barn- och fritidsprogrammet med de nationella inriktningarna fritid, pedagogisk och social verksamhet och den lokala inriktningen förstärkt högskoleförberedande Estetiska programmet med inriktningarna musik och bild- och formgivning Naturvetenskapliga programmet med nationella inriktningarna naturvetenskap, miljö samt matematik och data. Omvårdnadsprogrammet med den ordinarie inriktningen omvårdnad och den lokala inriktningen skydd och säkerhet Samhällsvetenskapliga programmet med de nationella inriktningarna ekonomi, samhällsvetenskaplig, språk och kultur, samt de lokala profilerna media och naturekonomi. Gymnasiesärskolan med de två specialutformade programmen Barn och fritid, Omvårdnad och Restaurang (BOR) respektive Fastighet och Trädgård (FOT) samt särskolans individuella program (SIV och SIVA). På Platengymnasiet finns ett idrottsgymnasium med riksrekrytering för segling och triathlon. Det rymmer även ett lokalt/regionalt idrottsgymnasium med anställda tränare inom bandy, fotboll, handboll, innebandy, ishockey och ridsport. En central del i Platengymnasiets verksamhet är Mediateket, vårt skolbibliotek som tillhandahåller böcker, tidskrifter, datorer med informationsdatabaser, hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter samt studieplatser. Mediateket ansvarar också för läromedelshanteringen på skolan och här bedrivs också en Pedagogisk Verkstad som en extra stödresurs för alla elever. Fr o m 1 april 2009 tillhör mediateket Sektor Kultur. Ekonomi Platengymnasiets budget var för år ,6 mkr, bokslutet visade ett resultat på -0,22 mkr. Underskott beror bl.a. på att en rektorstjänst på gymnasiesärskolan inte var budgeterad 2008 och att vuxenutbildning/uppdragsutbildning intäkter av externa uppdragsgivare varit lägre än budgeterat. Personal Hösten 2008 arbetade sammanlagt ca 175 personer, 108 kvinnor och 67 män på Platengymnasiet. Medelåldern för pedagoger är 47,5 år. Ohälsotal Sjukfrånvaron på Platengymnasiet under läsåret 08/09 var 2,02% av arbetad tid, 1,21% för kvinnor och 4,01% för män. Rekrytering En tillförordnad rektor på 30% rekryterades 2008 och täckte upp en tjänstledighet på 30%. En ny administrativ chef rekryterades under våren 2008 och tillträdde under september månad Denna tjänst drogs in genom omorganisationen och upphörde vid läsårets slut. Varsel Mot bakgrund av den ekonomiska lågkonjunkturen, sjunkande elevsiffror samt omorganisationen i förvaltningen ställdes skolan inför en varselsituation under vårteminen. Arbetsmiljö Arbetsmiljön mäts i den arbetsmiljöenkät som besvarades av personalen i november Personalen ombads att skatta sin inställning till fyra påståenden enligt nedan. 2

3 Resultat % Arbetsmiljö Instämmer helt Instämmer till stor del Instämmer delvis Instämmer till liten del Jag trivs på min arbetsplats 34,6 50,6 11,1 0 0 Instämmer inte alls Jag har möjlighet att påverka min egen arbetssituation Samarbetet i mitt arbetslag fungerar bra Den fysiska arbetsmiljön fungerar tillfredsställande 13,6 40,7 37,0 3,7 3,7 32,5 46,2 12,5 2,5 3,8 11,1 34,6 38,3 4,9 2,5 Analys Enligt vår enkät är arbetsmiljön och trivseln fortfarande god. Dock finns en förskjutning i svaren från att ha legat med en hög procent på högsta omdöme till att hamna på näst högsta omdöme. Totalt sett kan då arbetsmiljön anses ha försämrats något på skolan. Samtidigt så har andelen som instämmer i att samarbetet i arbetslaget fungerar bra ökat något. Det vardagsnära arbetet anser vi fungerar bra, men den förestående omorganisationen i förvaltningen skapade ökad oro, särskilt på gymnasiesärskolan. Skolledningens storlek och nyrekrytering skapade under året en otydlighet i ansvar och fördelning av ledningsfrågor, Åtgärder Skolledningen har reducerats, och en tydligare ansvarsfördelning har tagits fram för ledningsfrågor. Vi försöker att skapa ökad tillgänglighet på skolan från skolledningen, bl a genom schemalagda regelbundna rektorsbesök i alla arbetslag. När det gäller den fysiska arbetsmiljön har trängseln ökat med ett ökat elevantal. Skolan är dimensionerad för ca 800 elever, medan i själva verket hade vi drygt ca 1000 elever på skolan. En betydande störningsfaktor gällande den fysiska arbetsmiljön har att göra med stora datorproblem vid skolstart. Skolans intranät uppdaterades under semestern och fungerade inte tillfredsställande under hela läsåret. Detta har vi åtgärdat genom att utrusta alla lärare med en dator på sin arbetsplats, samt byta datasystem. Arbetet i verksamheten Integration Tidigare har vi arbetat med att integrera de två skolorna och skolkulturerna. Det arbetet har varit framgångsrikt och trivseln bland personalen tyder på det. En stor utmaning för verksamheten idag är att integrera den nya organisationen i förvaltningen. Ett viktigt problem att lösa är att personalen på skolan tillhör olika sektorer och chefskap. Det innebär ibland att direktiv från olika chefer krockar. Lokala profiler Skolan har anordnat lokala profiler inom de nationella gymnasieprogrammen. Dessa har varit populära till en början, men intresset att söka dessa profiler har avtagit. Omvårdnadsprogrammets lokala profil, Skydd- och säkerhet, har däremot varit fortsatt attraktiv och brukar omfatta två tredjedelar av Omvårdnadsprogrammets elever. Denna inriktning ger inblick i yrken som polis, väktare och brandman och kommer att kvarstå. Med undantag av Omvårdnadsprogrammets lokala inriktning, kommer vi att kraftsamla kring de nationella programmens inriktningar. Någon Estet Bild-klass kommer inte kunna startas under läsåret p g a extremt få sökande. Däremot har ES-musik startat med en halv klass. 3

4 Vård- och omsorgscollege Vård- och omsorscollege har skrivit fram sin ansökan om att bli certifierade. Det har föregåtts av många möten och diskussioner mellan utbildare, elever, verksamheter och fackliga representanter på lokal nivå. I början av juni var en certifieringsgrupp på Platengymnasiet och genomförde intervjuer med personal, elever, verksamheter och fackliga representanter. Dessa intervjuer sammanvägs med vår skriftliga ansökan och kommer att bedömas i början av nästa läsår Omorganisationen Fr o m 1 april 2009 tillhör Gymnasiesärskolan, Mediateket, SYV, kuratorer, elevhälsan andra sektorer i kommunen. Den dubbla tillhörigheten blir problematisk för personalen, fler möten att delta i mm. Konsekvenser för verksamheten på Platengymnasiet: Mediateket måste stängas 2 ggr i mån i samband med möten Oklarheter gällande ekonomi och personalansvar Uppföljning av likabehandlingsplanen Platengymnasiet fick under vårterminen besök av representanter ur Bildningsnämnden för att intervjua elever och personal om vår Likabehandlingsplan. Bildningsnämnden var positiva till vårt arbete. Likabehandlingsplanen som godkändes i Skolkonferensen har emellertid inte uppdaterats, vilket ska göras varje läsår. Detta arbete påbörjas direkt vid höstterminens start och sker i samarbete med elevskyddsombuden. Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål De nationella målen och, mer specifikt, bildningsnämndens och skolans egna prioriterade områden utvärderades till största delen i den enkät som besvarades av åk 2-4 i november De många elevkommentarer som lämnats i enkäterna är mycket värdefulla för analysen och ger god vägledning i tolkningen av resultatet. Analysen visar både kvantitativa och kvalitativa värden. Nationellt mål: Kunskaper Skolans prioriterade mål: Samtliga elever ska fullfölja sina studier i enlighet med den individuella studieplanen. Platengymnasiet ska ytterligare utveckla och utvärdera stödundervisningen. Resultat i % Lusten att lära Jag tar ansvar för vad jag ska lära mig i skolan Undervisningen håller en sådan takt att jag har möjlighet att hänga med Jag har i mitt framtida liv nytta av det jag lär mig på min utbildning Jag är nöjd med mina egna prestationer i skolan Instämmer helt / till stor del Instämmer till liten del Instämmer inte alls 94,5 4,7 0,8 92,1 6,3 1,6 77,9 19,7 2,4 83,4 15,7 0,8 Kommentarer och analys Skolans ansvar är att skapa de bästa förutsättningarna för lärande, både när det gäller att utmana de starka eleverna och att stödja de svagare. På gymnasiet förväntas dessutom eleverna ta ett stort ansvar för den egna lärprocessen, vilket eleverna också framhåller i enkäten. Mot bakgrund av detta är en väl fungerande information och kommunikation mellan lärare och elever oerhört betydelsefull. Förväntningarna på eleverna och hur de ligger i förhållande till målen måste vara tydliga. Att ytterligare 4

5 utarbeta goda rutiner för hur den individuella studieplanen ska kommuniceras till eleverna kvarstår som prioriterat mål under Att eleverna visar god kännedom om sin studiesituation både ökar lusten att lära och förmågan att ta eget ansvar. Skolans målsättning är att alla elever ska ha förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen. Det betyder att de elever som av olika anledningar inte kan hålla ordinarie undervisningstakt ska ges stöd. Två elevgrupper är i behov av stöd i olika former och omfattning på Platengymnasiet. Elever med kända funktionshinder behöver mycket stöd och andra elever behöver extra stödtimmar eller en långsammare studietakt för att klara sin utbildning. Platengymnasiet gör stora insatser för dessa elever och arbetar ständigt för att utveckla detta. Som en pedagogisk resurs har elever och lärare tillgång till ett välutrustat bibliotek där utbildade bibliotekarier även handleder eleverna i informationssökning. Under 2007 inrättades en ny tjänst med uppdrag att stödja elever med läs- och skrivsvårigheter. Denna elevgrupp fick ökat stöd samtidigt som en specialpedagog kunde inrikta sig mer på handledning av pedagogisk personal. Målet är att ökade kunskaper om specialpedagogik hos hela personalgruppen i större utsträckning ska stödja eleverna direkt i klassrumssituationen. Detta har inte fungerat tillfredsställande under p g a att behovet av stöd till enskilda elever har varit mycket stort och försvårat handledningen av den pedagogiska personalen. I mitten av vårterminen införde vi en ny och tydligare form av åtgärdsprogram som nu börjar att fungera som ett pedagogiskt verktyg. Det ska vara som ett stöd för eleven i den ordinarie undervisningen, och därigenom minska behovet av enskild specialundervisning. Mediateket spelar en central roll för elever i behov av stöd och särskilda hjälpmedel och där tillhandahålls bl a bärbara datorer, DAISY-spelare och MP3-spelare. Mediatekets talbokstillstånd ger dessutom tillgång till ett stort antal nedladdningsbara talböcker. Personalen överför även text till tal via skanning och innehar licens för talsyntes. Mediateket ansvarar även för inköp och hantering av inlästa läromedel. Under året har ytterligare satsningar gjorts för att öka stödet till elever med Aspergers syndrom. Vi fortsätter att arbeta med flexibla grupper med olika studietakt i framförallt engelska och matematik, samt delade grupper i svenska för stora klasser. Ett försök med läxläsningsstöd kallat Pedagogisk verkstad, pågick under läsåret i Mediateket. På grund av att schemat ur elevsynpunkt är bra och till största delen saknar hål, bidrog detta till att eleverna hade svårt att utnyttja den pedagogiska verkstaden. Ett minnesträningsprogram, Cogmed, har införskaffats med skollicens. Omorganisation med företrädesvis heterogena grupper har skapats under läsåret i engelska i och med att de homogena grupperna inte gav önskat resultat. Nationellt mål: Normer och värden Skolans prioriterade mål: Samtliga elever på Platengymnasiet ska uppleva trivsel och en god psykosocial arbetsmiljö Platengymnasiet ska erbjuda alla elever en god studiemiljö Resultat i % Psykosocial arbetsmiljö Instämmer helt / till Instämmer till Instämmer inte stor del liten del alls Jag känner mig trygg i skolan 97,6 1,6 0,8 I min klass förekommer inga 92,8 4,0 3,2 trakasserier Jag behandlas respektfyllt av 91,3 7,1 1,6 personalen på skolan Det är arbetsro på lektionerna 70,1 27,6 2,4 Jag tycker att jag har en rimlig 70,9 25,2 3,9 arbetsbelastning Jag trivs i skolan 89,0 5,5 5,5 Kommentar och analys Dessa siffror är i stort sett oförändrade från förra året, verksamheten fungerar bra, lektionerna flyter på bra och visar på god arbetsro. Detta tillsammans med det positiva bemötandet från personal och elever, 5

6 bidrar till upplevelsen av fortsatt trygghet i skolan. Även Skolinspektionen betonade att Platengymnasiet gav intryck av att vara en trygg arbetsplats. Den höga närvaron tycks ha positiv effekt på elevernas psykosociala hälsa. En ökande gemenskap i skolan förebygger utanförskap och bidrar till ökad trygghet och trivsel. På klassrådet finns en stående punkt på dagordningen, där eleverna har möjlighet att ta upp synpunkter på sin studiesituation. Elevskyddsombuden har under året arbetat aktivt både med den psykosociala och den fysiska miljön. Bland annat är man aktiv ute i elevgrupperna och anordnar gemenskapsbefrämjande aktiviteter. Även skolmiljön har man fräschat upp genom t ex målning och ommöblering. Nationellt mål: Elevernas ansvar och inflytande Skolans prioriterade mål Platengymnasiets elever ska under demokratiska former vara delaktiga i utformningen av undervisning och examination. Platengymnasiet ska ha ett väl fungerande elevråd och klassråd. Resultat i % Demokrati och påverkan Jag får vara med och planera på vilket sätt jag ska lära mig (undervisning, enskilt arbete, grupparbete etc.) Instämmer helt / Instämmer till Instämmer till stor del liten del inte alls 58,3 37,0 4,7 Personalen på skolan lyssnar på vad jag tycker 68,2 27,0 4,8 På klassrådet kan jag ta upp frågor som är viktiga 70,1 18,9 11,0 för mig Elevrådet arbetar med frågor som är viktiga för mig 51,3 32,5 16,3 Kommentar och analys Under läsåret har arbetet med elevdemokrati på skolan fortsatt. Inom detta område har värdena totalt sett sjunkit. Vi konstaterar att elevrådets insatser har fortsatt varit bra och värdena kring denna punkt har höjts. Återkopplingen från elevrådet når tillbaka till klasserna i stor utsträckning. Arbetet för att öka elevernas känsla av inflytande måste aktualiseras. Elevrådets ordförande och vice ordförande ska framledes ha en schemalagd träff i veckan med en skolledare. Elever i åk 1 kommer också att erbjudas en introduktionskurs i elevdemokrati under hösttreminen. Under läsåret nådde flera klassers storlek upp till 32 elever per klass, vilket kan ha bidragit till elevernas upplevelse av minskat inflytande. Nationellt mål: Utbildningsval arbete och samhällsliv Vård- och omsorgscollege I Motala har samarbetet mellan utbildning och arbetsliv ökat. Behovet av nyanställningar inom vård och omsorg kommer att öka kraftigt de närmsta åren. Vård- och omsorgscollege är ett sätt att öka samverkan mellan utbildningssamordnare och arbetsgivare. APU och praktik Enligt gymnasieförordningen ska eleverna på de yrkesförberedande programmen ha minst 15 veckors arbetsplatsförlagd utbildning (APU). Det är ett mycket värdefullt sätt att integrera teori och praktik och främjar samverkan mellan arbetsliv och utbildning. Därför gör eleverna på Omvårdnadsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet ytterligare 7 veckors APU. Gymnasiesärskolans elever gör hela 32 veckors praktik under fyra år. Det sker i nära samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Daglig verksamhet. Detta samarbete syftar till att skapa individuella lösningar och mål för eleverna efter gymnasietiden. 6

7 De studieförberedande programmens samverkan med näringslivet är i behov av utveckling. I nuläget genomförs ett par veckors praktik, bland annat på Estetiska programmet och på Samhällsprogrammets inriktningar Media och Ekonomi. Dessutom görs arbetsplatsbesök inom de olika programmen. Målet är att förstärka inriktningen och ge eleverna möjlighet att skapa ett kontaktnät inom sin bransch. Studiedagar med temat Entreprenörskap ska inspirera lärare att samverka med näringslivet. Övrig samverkan med arbetslivet Estetprogrammet Bild har på en rad olika sätt samverkat med kommun och näringsliv i Motala, genom utställningar, utsmyckningar och dekorationer av offentliga lokaler. De har fått mycket uppskattning i media p g a detta. Inom Naturvetenskapliga programmet gjordes ett lärar- och elevprojekt tillsammans med forskare från Uppsala universitet, som även har presenterats på en konferens i Italien. Programråd De yrkesförberedande programmen, Barn- och fritidsprogrammet och Omvårdnadsprogrammet, har regelbundna programråd, 3-4 gånger per år, verksamheter, utbildare, elever och fackliga representanter möts och diskuterar utbildningsfrågor, APU och annat som är angeläget för elevernas utbildning. Nationellt mål: Bedömning och betyg Skolans prioriterade mål Eleverna på Platengymnasiet ska känna till betygskriterierna i sina kurser. Platengymnasiet ska arbeta fram rutiner för information och dialog kring betyg och bedömning. Resultat i % Bedömning och betyg Instämmer helt / till Instämmer till Instämmer inte stor del liten del alls Jag vet vad jag måste kunna för att få 85,0 13,4 1,6 ett visst betyg Lärarna ger rättvisa betyg 65,1 22,2 7,1 Kommentarer och analys Informationen om vad som krävs för ett visst betyg har blivit bättre. Fler elever känner till kriterierna för de olika betygsnivåerna. Vi jobbar vidare med detta för att ännu bättre kommunicera detta till eleverna och vårdnadshavare. En åtgärd är att förfina rutinerna kring underlaget för klasskonferenser och utvecklingssamtal. Under läsåret introducerades en ny enhetlig form av åtgärdsprogram i digitaliserad form. Åtgärdsprogrammet används som ett pedagogiskt redskap för att tydliggöra för eleven hur kursmålen ska uppnås. Systemet med meritvärdespoäng som grund för högskoleintagningen har kraftigt slagit igenom. Eleverna är medvetna om vikten av ett högt meritvärde och ställer ännu högre krav på exakt betygsinformation. Ett sjunkande värde på frågan om Elevens upplevelse av att lärarna ger rättvisa betyg, gör att kommunikationen och informationen mellan lärare och elev kring kriterier och kunskapsmål måste förbättras. Lärarna för diskussioner i olika forum, arbetslag, ämneslag, verksamhetsgrupp, för att hitta former för att genomföra en likvärdig bedömning. Många lärare genomför redan nu mitterminssamtal och avstämningar med eleverna för att kommunicera elevprestation i förhållande till betygskriterier. Skolans prioriterade mål Platengymnasiet ska sträva efter att fler kurser ska integrera kultur som en del i undervisningen. Platengymnasiet ska stimulera elevernas egna bidrag till kulturutbudet på skolan. Skolan har som målsättning att integrera kulturella uttryck i undervisningen. Studiebesök, resor, inbjudna föreläsare, teaterbesök och utställningar är evenemang som förekommer frekvent och som anknyter till undervisningen på olika sätt. Samverkansprojekt med skolor i andra länder bidrar också till ett viktigt kulturutbyte för eleverna. Platengymnasiet eftersträvar också att elevernas egna kulturbidrag, utställningar, konserter och andra framträdanden ska uppmuntras och lyftas fram i större utsträckning. Arbetet med att integrera kultur i fler ämnen fortsätter, speciellt gäller det för de ämnen där kulturaspekten omnämnes i kursplanen. 7

8 Scen fredag är ett initiativ från Elevskyddsombuden som innebär att elever kan boka en miniscen i kafeterian och genomföra ett framträdande för andra elever på fredagseftermiddagen. Mediateket Mediateket är ett nav i skolans kulturverksamhet och fungerar som rum för tema- och elevutställningar. Årligen arrangeras en uppsatstävling i samarbete med Stiftelsen Övralid för samtliga elever i åk 3. I samband med denna anordnas guidade visningar på Övralid samt en inspirationsföreställning. Under året har bl a FN-dagen, 5i12-dagen, Nobeldagen, Kärleksveckan, Internationella Kvinnodagen, Världsbokdagen uppmärksammats. Projekt för estetiska programmet Estetiska programmets bildelever har under året arbetat med flera projekt med beställare i kommunen. Utställningar under Kärleksveckan, utsmyckningar och andra dekorationer är åtaganden som genomförs av Estetiska programmet Bild. Estetiska programmet Musik bidrar vid Luciafirande, vid julavslutningar, vid vårfirandet, vid läsårsavslutningar mm, med olika musikaliska inslag. Nyckeltal Resultat i % Elevenkät Jag trivs i skolan - instämmer helt eller till stor del Analys Trivseln i skolan är fortfarande god. Målsättningen. Orsaken till detta har diskuterats i både arbetslag och olika elevgrupper. Den gemensamma uppfattningen är att vi blivit en en mer sammanhållen skola samt att eleverna numera aktivt väljer Platengymnasiet. Under året har den fysiska arbetsmiljön förbättrats med hjälp av ett arbete som elevskyddsombuden drivit. Inför 2008 var målet att i första hand bibehålla det goda resultatet beträffande trivseln och det målet får vi säga är uppnått. Målsättningen för läsåret är att behålla alternativt öka värdet. Bildningsnämndens resultatmål med måldatum 2009 o Andelen elever som avbryter sina gymnasiestudier ska fortlöpande minska. Slutbetyg utfärdade efter läsåret 08/09 Program Antal Antal % % % % % elever slutbetyg 08/09 (07/08) (06/07) (05/06) (04/05) Barn- och fritidsprogrammet Estetiska programmet Naturvetenskapliga programmet Omvårdnadsprogrammet Samhällsvetenskapliga programmet Totalt Viktigt att notera, ovanstående mätning inkluderar ej elever som går ett fjärde gymnasieår. Analys Andelen slutbetyg har minskat med 1%. Diskussionerna kring resultatet har framförallt rört variationen mellan de olika gymnasieprogrammen. Eftersom Estetiska programmet bara har en klass per årskurs ger individuella skillnader mycket stora procentuellt utslag. I klasser med lägre andel slutbetyg gick många elever med svaga förkunskaper och behov av särskilt stöd som, trots en positiv utveckling, inte nådde ända fram till slutbetyg. Det är en av våra största utmaningar att på gymnasiet öka andelen slutbetyg för eleverna. Vi kan se att ett ökat antal elever behöver stöd, och vi måste arbeta vidare med att finna lösningar för dessa elever. De framarbetade åtgärdsprogrammet hoppas vi i ännu högre grad ska tydliggöra de individuella enskilda behov av stöd som eleven har. Om åtgärdsprogrammen fungerar som det är tänkt, borde de på sikt kunna bidra till en ökad möjlighet för våra elever att få ett slutbetyg. 8

9 Reducerat och utökat program (i förhållande till antal elever med erhållna slutbetyg). Andel elever (%) med reducerat program lå 2008/09 = 3% Andel elever (%) med utökat program lå 2008/09 = 33% Analys Andelen elever med reducerade program har minskat och andelen elever med utökat program har ökat sedan föregående år. Möjligheten att reducera ses som ett värdefullt verktyg för att hjälpa elever med klara studiesvårigheter och behov av särskilt stöd, men reducering måste alltid vara välmotiverad och göras med noggrann urskillning. Vi har ambitionen att erbjuda ambitiösa elever utökat program i den mån kurser ändå startas, t ex språkkurser. Organisatoriskt möjliggörs detta genom schematekniska lösningar. Betyg Andel elever med minst betyget godkänt i slutbetyg lå 2008/09 Ämne Andel % Engelska A 96,7 Svenska A 96,3 Matematik A 99,6 Analys Den nationella trenden i Sverige visar minskade kunskaper i matematik och svenska. Platengymnasiet visar en fortsatt hög andel elever med minst godkänt i engelska A, svenska A och matematik A. Särskilt glädjande är att andelen godkända i Ma A ökar, trots en redan tidigare hög nivå, och nu börjar närma sig 100%. Frånvarostatistik Redovisningen av hur många elever som hade en giltig frånvaro överstigande 20% för läsåret 2008/09 visade 13%. Andelen elever med ogiltig frånvaro överstigande 20% för samma period var 1%. Analys Den låga ogiltiga frånvaron kan troligtvis förklaras med att vårdnadshavare numera har tillgång till Dexter som bl a redovisar elevers frånvaro. Utöver detta arbetar lärarna aktivt med att förebygga ogiltig frånvaro. Den låga giltiga frånvaron kan förklaras med att skolans policy är att inte bevilja några semesterresor under terminstid, utan hänvisar till skolloven. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning Betyg, bedömning och examination För att utveckla formerna för kommunikation kring elevernas studieresultat har följande åtgärder påbörjats. Skolledningen har angivit riktlinjer för hur betygssamtal ska hållas samt hur arbetet följs upp. Tydlighet i kommunikationen har betonats och en ny form av åtgärdsprogram har arbetats fram. Den nya modellen för klasskonferenser som har upprättats har visat sig fungera väl. De nya rutinerna för överlämnande från grundskolan till gymnasiet fungerar allt bättre. Under föregående år utarbetades av skolledningen nya rutiner för utvecklingssamtal. Elevdemokrati Elevdemokrati har varit ett prioriterat område under flera år. I elevenkäten säger sig fler elever uppleva att elevrådet fungerar bra på Platengymnasiet. Det förbättrade resultatet kan ha uppnåtts genom att elevrådsstyrelsen arbetat aktivt för att inkludera fler klasser i demokratiarbetet. Skolledningens mål är att eleverna ska få vara med och besluta om viktiga frågor, och vi arbetar vidare med en tydlig koppling mellan skolledning, skolkonferens, elevråd och klassråd. Elevernas upplevelse av hur klassrådet fungerar, har fått försämrade värden. Vi kommer via elevrådet att arbeta med klassrådets funktion, som ett verktyg för eleverna att uppnå en högre elevdelaktighet och känna ett större elevinflytande. Strukturerade klassråd och elevråd gör att eleverna har lättare att göra sin röst hörd och att kunna påverka sin skolsituation. Frånvaron Närvaron i skolan är fortsatt hög under och vi arbetar vidare enligt våra rutiner. Målet är att få ner både den ogiltiga och giltiga frånvaron ytterligare. Det innebär att vi måste vara tydliga internt och mot 9

10 elever/vårdnadshavare om vilka regler som gäller och vad vi förväntar oss av eleverna. Vi behöver fortsätta följa upp frånvaron noggrant och vara konsekventa när det gäller åtgärder och rapportering till CSN. Hälsobefrämjande arbete Målet för 2008 var att höja värdena för det prioriterade målet Hälsobefrämjande arbete. Den höga elevtrivseln på skolan spelar en central roll för elevernas bedömning i alla frågor inom området. Den fysiska miljön har prioriterats under året. Elevskyddsombuden har arbetat med att inreda elevernas gemensamma utrymmen. Enligt elevenkäten minskar elevers klagomål över den fysiska miljön. Investeringen i arbetsmiljön har varit lyckosam och uppskattad. Målsättningen att öka den psykosociala hälsan är påbörjat. Elevhälsan fortsätter sitt arbete för att främja elevernas hälsa, bl a har ett arbete påbörjats kring antirökning med upplägg av temadagar, föreläsare m m. Fyra personer ur personalen, lärare och elevassistenter, har genomgått ÖPP-utbildning. ÖPP är en förkortning av Örebro Preventionsprogram, vilket innebär att man jobbar i förebyggande syfte med att stärka föräldrarnas roll som positiva förebilder i fråga om alkoholkonsumtion. Denna information vänder sig till föräldrar och genomförs på föräldramöten i åk ett. Åtgärder för förbättring Ett övergripande mål för var att levandegöra kvalitetsredovisningen och förankra dess syfte och funktion som ett av skolans viktigaste styrdokument. Vår ambition var att involvera elever och personal i större omfattning när det gäller t ex målformulering, tolkning av resultat samt handlingsplaner för hur vi ska angripa våra förbättringsområden och höja resultaten. På denna punkt har vi inte nått målet, utan kommer att arbeta vidare med kvalitetsredovisningen som ett levande verktyg för vårt arbete med förbättringsåtgärder. Eftersom vi ser kvalitetsarbetet i ett långsiktigt perspektiv kommer vi att behålla våra stora förbättringsområden. Vi förtydligar nedan vad vi vill åstadkomma under Betyg och bedömning För att höja andelen slutbetyg ser vi det fortsatta arbetet med att kvalitetssäkra dialogen om elevernas resultat som centralt. Detta inkluderar betygssamtal, utvärderingar och utvecklingssamtal. Vi kommer att närmare analysera bl a de nationella provens betydelse för betygsättning. Att arbeta i ämnesgrupperna med likvärdighet i bedömningen, blir ett annat viktigt förbättringsområde. Elevinflytande Vi ska fortsätta verka för att öka elevinflytandet på skolan. Ett led i detta är att erbjuda en utbildning i elevdemokrati för nyblivna elevrådsrepresentanter. Att representanterna tar sitt förtroendeuppdrag på allvar ser vi som avgörande för att kopplingen mellan skolkonferens, elevråd och klassråd ska fungera tillfredsställande. Psykosocial hälsa Vi har som mål att under 2009 arbeta fram en plan för vårt förebyggande arbete med psykosocial hälsa. Elevhälsan driver detta arbete och tanken är att eleverna ska få ta del av insatser inom områden som antidroger/alkohol, antistress och god hälsa. 10

VUXENUTBILDNINGEN I LEKSAND. Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012

VUXENUTBILDNINGEN I LEKSAND. Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 Innehållsförteckning Leksands gymnasium 1. Presentation av skolan... 4 2. Beskrivning av läsårets verksamhet... 5 2.1 Gymnasiereform 2011... 5 2.2 Vårt programutbud...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet 1 2011-04-19 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 3 2. Medborgare/brukare 3 2.1 Mål 3 2.2 Arbetet i verksamheten 4 2.3 Resultat 6 2.4 Analys 9 3. Ekonomi

Läs mer

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 2011-08-25 Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 1 Innehållsförteckning: Innehållsförteckningen är tom eftersom inga

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

TRANEMO GYMNASIESKOLA

TRANEMO GYMNASIESKOLA TRANEMO GYMNASIESKOLA Kvalitetsredovisning för gymnasiet läsåret 2008/2009 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning hur arbetet organiseras...

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Bildningsförvaltningen. Kvalitetsredovisning 2007

Bildningsförvaltningen. Kvalitetsredovisning 2007 Bildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning 2007 1. INLEDNING Bildningsförvaltningen är organiserad under Bildningsnämnden. Området omfattar drygt hälften av hela Motala kommuns verksamhet. Att få ett

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Beskrivning av läsårets systematiska kvalitetsarbete... 2 1.2 Fryshusets vision... 2 1.3 Fryshusets värdegrund...

Läs mer

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Utbildningsförvaltningen 2013-05-28 Utbildningskansliet Utvecklingsenheten Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Karin Stavne 2013-09-30 rektor Postadress Besöksadress Telefon vx

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning LBS HELSINGBORG Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012 Kvalitetsredovisning INNEHÅLL KREATIVITET, ENTUSIASM ENGAGEMANG & HÅRT ARBETE För vi har tagit studenten! Detta läsår

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Åsö Vuxengymnasium Södermalm

Åsö Vuxengymnasium Södermalm Åsö Vuxengymnasium Södermalm ÅSÖ VUXENGYMNASIUM Blekingegatan 55, Box 17804 118 94 Stockholm, Tel 08-702 74 00 Fax 08-702 74 20, www.asovux.se Rektor Britt-Marie Johansson Tel 702 74 88, E-post britt-marie.johansson@utbildning.stockholm.se

Läs mer

Innehållsförteckning 1. Inledning...7 2. Styrelse och ledning...8 3. Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 4. Kvalitetsarbete på Wilhelm

Innehållsförteckning 1. Inledning...7 2. Styrelse och ledning...8 3. Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 4. Kvalitetsarbete på Wilhelm Innehållsförteckning 1. Inledning...7 2. Styrelse och ledning...8 3. Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 4. Kvalitetsarbete på Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 5. Beskrivning av Wilhelm Haglunds

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BRE DÄNGSSKOLAN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 13/10/13 SID 1 (30) 2013-09-20 Handläggare: Lennart Östman Telefon: 08 508 24165 Kvalitetsredovisning Inledning Bredängsskolans mål och visioner:

Läs mer

Motverka studieavbrott. gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning

Motverka studieavbrott. gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning Motverka studieavbrott gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning Motverka studieavbrott gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning Upplysningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 Verksamhetsberättelse 2014 Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 2015-01-21 Leena Jonsson Arndt Rektor Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Måluppfyllelse... 5 4 Sammanfattande analys

Läs mer

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2010

KVALITETSREDOVISNING 2010 1 FÖR GYMNASIESKOLA, GYMNASIESÄRSKOLA OCH VUXENUTBILDNING INOM KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIEFÖRVALTNING 2 Gymnasieprogrammens förkortningar BF...Barn- och fritidsprogrammet BFFD-ID...Barn- och fritidsprogrammet

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [46] 2013-06-05 Referens

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Gränsälvsgymnasiet Ansvarig rektor: Peter Mariin 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Grundfakta om Gränsälvsgymnasiet 2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsredovisning Borgarskolan

Kvalitetsredovisning Borgarskolan Kvalitetsredovisning Borgarskolan 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning..2 1. Inledning och bakgrund 2 1. Kvalitet i skolan 2 1.1 Kvalitetsarbetet 2 1.2 Bedömning av måluppfyllelse...3 1.3 Rutiner och

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/13 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/13 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA 1 (25) Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/13 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA HUMMANISTISKA PROGRAMMET (HU) SAMHÄLLVETENSKAPSPROGRAMMET(SA), Agneberg SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT PROGRAM (SP) SPINT (Samhällsprogrammet

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FÖRSKOLAN OCH SKOLAN I NYNÄSHAMNS KOMMUN 2005

KVALITETSREDOVISNING FÖR FÖRSKOLAN OCH SKOLAN I NYNÄSHAMNS KOMMUN 2005 BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN KVALITETSREDOVISNING FÖR FÖRSKOLAN OCH SKOLAN I NYNÄSHAMNS KOMMUN E-post: margareta.bergman@nynashamn.se 2006-04-25 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning har till

Läs mer

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts... Slutrapport av Vinnaprojektet Juli 2014 Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...6 Kvalitativa mål

Läs mer

Kvalitets- redovisning. Lunds utbildnings- år 2002 LUNDS KOMMUN. Frivilliga skolformer

Kvalitets- redovisning. Lunds utbildnings- år 2002 LUNDS KOMMUN. Frivilliga skolformer Lunds utbildnings- förvaltning år 2002 Kvalitets- redovisning LUNDS KOMMUN Frivilliga skolformer INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 SÄRSKILDA SATSNINGAR... 4 GYMNASIESKOLA... 7 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER

Läs mer

Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008

Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008 2009-10-2611:24:45 Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008 Innehållsförteckning Organisation... 2 Kvalitetsarbetet... 3 Kvalitetsområden... 3 1. Förutsättningar...3 Elever...3

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

KVALITETSRAPPORT DESIGNGYMNASIET

KVALITETSRAPPORT DESIGNGYMNASIET KVALITETSRAPPORT DESIGNGYMNASIET 2013/2014 Inledning ledare... 4 Grundfakta om DesignGymnasiet... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning & erbjudande... 5 Elever... 5 Personal... 6 Funktioner...

Läs mer