Systematiskt kvalitetsarbetet Lapplands Lärcentra Kiruna. hösten 2012/våren 2013 verksamhetsmål för hösten 2013/våren 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systematiskt kvalitetsarbetet Lapplands Lärcentra Kiruna. hösten 2012/våren 2013 verksamhetsmål för hösten 2013/våren 2014"

Transkript

1 Systematiskt kvalitetsarbetet Lapplands Lärcentra Kiruna hösten 2012/våren 2013 verksamhetsmål för hösten 2013/våren

2 Bakgrund Lapplands lärcentra Kiruna är en del av Lapplands lärcentra som ansvarar för utbildning för vuxna i kommunerna Gällivare, Jokkmokk, Pajala och Kiruna. LC Kiruna finns på Kunskapsparken, som är placerat i centrala Kiruna. På Kunskapsparken finns utbildningar inom grundläggande vuxenutbildning, Särskild utbildning för vuxna, Svenska för invandrare, gymnasial vuxenutbildning, yrkeshögskola och högskoleutbildning. LC Kiruna har under 2012/13 inte anordnat någon uppdragsutbildning, men om det i framtiden uppstår behov så finns resurser för att anordna detta. Kvalitetsredovisningen utgår från måluppfyllelse med utgångspunkt i Vision och mål och Verksamhetsmål 2013 för Lapplands lärcentra samt nationella styrdokument för den kommunala vuxenutbildningen, SFI och yrkeshögskolan. Vision och mål för Lapplands lärcentra VISION Vi ska sträva efter att stimulera till tillväxt och utveckling i våra kommuner, genom att erbjuda efterfrågestyrda utbildningar. Organisationen ska genomsyras av flexibilitet, samverkan och kvalitet. Våra utbildningar ska vara attraktiva och tillgängliga för den studerande. MÅL Vi ska utifrån inventering av utbildningsbehov hos enskilda och arbetslivet initiera, utveckla och/eller genomföra utbildningar utifrån behov. Vi ska erbjuda utbildningar inom Särvux och komvux på grundläggande- och gymnasial nivå, svenska för invandrare, yrkeshögskole- och högskolenivå samt uppdragsutbildning. Vi ska ha beredskap för att kunna nyttja, använda och utveckla olika former av pedagogik, metodik och teknik. Vi ska samverka inom organisationen och med medlemskommuner för att optimera resurser och säkra likvärdighet. Vi ska samverka med det omgivande samhället och arbetslivet samt med lokala, regionala och nationella nätverk. Vi ska ha en verksamhet med hög kvalitet! För att säkerställa kvaliteten, ska vi kontinuerligt följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Vi ska i första hand nyttja kommunförbundets egen kompetens. Vi ska ha fyra lärcentra (ett i vardera kommun) som uppfyller Nitus kvalitetskriterier. Vi ska verka för att forskningsresultat förs ut i regionen samt stödja att forskning etableras i regionen. Vi ska skapa en Vi-känsla i hela organisationen. 2

3 Utifrån vision och mål arbetar Lapplands lärcentra med några övergripande områden som ska genomsyra hela verksamheten: Efterfrågestyrd utbildning, flexibelt lärande, samverkan och livslångt lärande. Verksamhetsmål 2013 beslutad av direktionen Utbildning för vuxna vid Lapplands Lärcentra Mål Starta minst tre eftergymnasiala utbildningar som svarar mot regionens behov Delmål - Starta Högskoleingenjör i underhållsteknik - Starta Högskoleingenjör i Elkraft - Starta Yrkeshögskoleutbildning i Bergteknik - Starta Yrkeshögskoleutbildning Byggproduktionsledare - Rekrytera till och förbereda start av Yrkeshögskoleutbildning Servicetekniker eldistribution och vindkraft Bedriva utvecklingsarbete inför minst tre nya utbildningar som svarar mot regionens behov inom gymnasial eller eftergymnasial nivå Delmål - Utarbeta ansökan om yrkeshögskola underhållsteknik, bergteknik och byggproduktionsledare inför start Föra dialog med universitetet gällande distansanpassning av prioriterade utbildningar inom vård- och omsorgssektorn - Verka för att utveckla Rymd- och miljöutbildningar i Kiruna, samt tillhandahålla lokaler och studentservice för dessa - Utveckla ädelstensteknikutbildning i Lannavaara, samt tillhandahålla lokaler och studentservice för denna - Verka för att utveckla Jokkmokks energicentrum i samverkan med Jokkmokks kommun - Vidareutveckla Naturvetenskapligt basår med flexibelt lärande - Utifrån direktionens prioritering planera för, utveckla och marknadsföra övriga utbildningar inom vuxenutbildning, uppdragsutbildning, Yrkeshögskola och högskola Utveckla kvalitetsarbetet inom Lapplands Lärcentra Delmål - Genomföra fortbildning av personal inom flexibelt lärande - Inventera behov av att investera i teknisk mjuk- och hårdvara samt behov av kompetensutveckling inom detta område 3

4 - Vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet gällande struktur Vidareutveckla Lapplands Lärcentras samverkan med det omgivande samhället Delmål - Öka samverkan med arbetsliv och det omgivande samhället bland annat genom samarbete kring teknik- respektive vård- och omsorgscollege - Inrätta samverkansgrupp med de fackliga organisationerna - Medverka till att sprida forskningsresultat i regionen - Delta i nätverk lokalt, regionalt, nationellt och internationellt för erfarenhetsutbyte samt för att påverka villkoren för lärcentras verksamheter Generella mål för 2012/ Att fortsätta utveckla modellen för inventering av utbildningsbehov med fokus på enskildas önskemål - Att fortsätta utveckla flexibelt och individualiserat lärande inom alla utbildningsnivåer - Att öka samverkan med arbetslivet Värdegrund I skollagen (2010:800) beskrivs de grundläggande värden vad gäller utbildning inom skolväsendet. LC Kiruna arbetar efter de grundläggande värden som beskrivs i skollagen och i Läroplan för vuxenutbildningen Hos oss är alla välkomna oavsett bakgrund och vi arbetar aktivt för att synliggöra och motverka all diskriminering och kränkning. Rutiner är utarbetade för att arbeta med och informera kring vår Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Inom vuxenutbildningen är eleven i centrum och utbildningarna tas fram med hänsyn till de enskildas behov och förutsättningar. Flexibilitet i våra utbildningars upplägg och genomförande eftersträvas alltid hos oss. Efterfrågestyrd utbildning De utbildningar som Lapplands lärcentra anordnar ska vara efterfrågade av enskilda individer och/eller arbetslivet. I vår planering av utbildningar utgår vi ifrån en behovsinventering som omfattar: Enskilda individers behov av utbildning. Rekryteringsbehov på kort och lång sikt. Fortbildningsbehov för redan anställda. Inom ramen för projektet Norrsamverkan har det utvecklats en modell för arbetet med behovsinventering. Utgångspunkten i modellen är att varje kommun ska sammanställa utbildningsbehoven i sin kommun, dels de utbildningsbehov som är insamlade av andra aktörer (till exempel Arbetsförmedlingen och olika branschorganisationer) och dels de utbildningsbehov som är 4

5 insamlade av lärcentras företagskontakter, branschkontakter, kontakter med enskilda individer och andra undersökningar. Behovsinventeringen ligger tillsammans med vuxenutbildningens styrdokument till grund för alla utbildningsplanering. Flexibelt lärande Utbildningar som planeras och genomförs inom Lapplands lärcentra ska vara så tillgängliga och flexibla som möjligt för de studerande. Studier vid Lapplands lärcentra ska i möjligaste mån anpassas efter den enskildes behov. Flexibilitet i tid och rum ska prioriteras för att möjliggöra studier även för dem som arbetar samtidigt. Som ett led i utvecklandet av det flexibla lärandet har LC Kiruna under 2012/13 flyttat stora delar av den gymnasiala vuxenutbildningen på skolan. Lärarna inom gymnasievux har idag sina arbetsrum på Torget, i nära anslutning till de arbetsplatser där eleverna erbjuds sitta och arbeta vid en egen dator med sina kurser. På Torget finns även tillgängligheten till studie- och yrkesvägledning och utbildningsledare som arbetar med vuxenutbildningen. För att utveckla arbetet med att utforma utbildningar efter den enskildes behov så har LC Kiruna aktivt arbetat med att rekrytera nya lärare. De nyanställda lärarna kommer att arbeta fram och utveckla fler egna kurser med ett flexibelt upplägg. Inom den grundläggande vuxenutbildningen har fokus legat på att utveckla ett upplägg som möjliggör mer flexibla studier som är anpassade efter den enskildes behov. Samverkan Hela organisationen inom Lapplands lärcentra bygger på samverkan både internt och externt, dels genom att samverka internt mellan de fyra olika lärcentra och kommunerna och dels genom att samverka med externa parter som näringsliv, branschråd, Arbetsförmedling, näringslivsbolag andra utbildningsanordnare med flera. Samverkan med externa parter är mycket viktig och betydelsefull för hela utbildningskedjan. I behovsinventeringen inför en utbildning krävs en dialog med arbetslivet för att fastställa behovet av utbildningen. I planeringen av innehållet i en utbildning behövs kontakter med näringslivet för att innehållet ska vara aktuellt och stämma överens med de kompetenskrav som branschen har, samt i genomförandet av utbildningen där vi i många fall har möjlighet att få ta del av föreläsare från branschen, kunna nyttja viss utrustning i vissa fall och att studerande hos oss ibland även har möjlighet att göra delar av utbildningen på en arbetsplats. Att samverka regionalt och nationellt ger Lapplands lärcentra möjlighet att påverka villkoren för olika utbildningsnivåer samt att genom erfarenhetsutbyte med andra organisationer dra nytta av deras kunskaper och lärdomar. 5

6 Livslångt lärande Utbildningsnivån i kommunerna inom Lapplands lärcentra ligger under rikssnittet och övergångsfrekvensen från till högskola inom tre år efter avslutat gymnasium är lägre än såväl rikssom länssnittet. I Kiruna kommun har enligt SCB:s senaste undersökning endast 25% av kommunmedborgarna i åldrarna en 3-årig gymnasial utbildning. Lapplands lärcentra har en mycket viktig uppgift att fylla då utbildning kan erbjudas på alla nivåer från grundläggande vuxenutbildning till högskolestudier. Samtidigt som många människor i vår region har en bristfällig utbildning kräver dagens arbetsliv dessutom en ständig förnyelse av kunskap. Både grundutbildning och fortbildning är viktiga för att människor ska kunna skaffa sig rätt kompetens för att vara attraktiva på arbetsmarknaden. Svenska för invandrare är en viktig inkörsport för att nya svenska ska kunna etablera sig i samhället och på arbetsmarknaden. LC Kiruna har under flera år erbjudit de studerande inom SFI en möjlighet att kombinera sina SFI-studier med en utbildning inom vård- och omsorg. Denna utbildning har haft och har ett mycket gott resultat då majoriteten av eleverna får anställning efter avslutad utbildning. Validering Vuxenutbildningen ska ta tillvara på elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter som de till exempel kan ha fått från tidigare studier eller arbetsliv. Validering kan förekomma inom vuxenutbildningens skolformer. En studerande kan validera hela eller delar av kurser på LC Kiruna. Arbetet med att utveckla validering är ett ständigt pågående utvecklingsarbete för att försöka möta upp de olika behov av validering som kan förekomma. Alla elever inom den kommunala vuxenutbildningen, Särvux och SFI har en individuell studieplan. När studieplanen upprättas sker en första kartläggning av den studerandes kunskaper och erfarenheter. Vid behov sker en fördjupad kartläggning då en eventuell valideringsprocess kan inledas. Även inom yrkeshögskola finns möjligheter till validering för att tillvarata de studerandes tidigare erfarenheter inom aktuellt utbildningsområde. SYV, Studie och yrkesvägledning Beskrivning av verksamheten Studie- och yrkesvägledningen är central för att ge de studerande möjlighet till att göra väl underbyggda utbildnings- och yrkesval, samt att utforma sin individuella studieplan för studier inom Lapplands lärcentra. Alla studerande inom samtliga skolformer ska ges möjlighet till att träffa studie- och yrkesvägledare och upprätta en individuell studieplan där mål, kurser och studieupplägg framgår. Studie- och yrkesvägledaren följer kontinuerligt upp den upprättade studieplanen tillsammans med elev och vid uppföljningar med lärare. Studieplanen revideras vid behov. Vägledning är tillgänglig för samtliga kategorier av studerande vid lärcentra samt för övriga kommuninnevånare med behov av vägledning/information. Information gällande bland annat 6

7 utbildningsvägar, utbildningsutbud, studiefinansiering, behörighetsfrågor ges såväl enskilt som till grupper. Nyckeltal Antal besök ( ): 293 Antal uppföljningar med lärare på Kiruna Lärcentra: 26 tillfällen Antal upprättade studieplaner: Studier vt: 171 elever (upprättade ht-12 + vt 13) Påbörjar studier ht: 117 elever (upprättade studieplaner t o m ) SFI Introduktion: 81 elever Riktade informationsinsatser till grupper: 6 Mål 2012/2013 Riktade informationsinsatser till grupper/uppsökande verksamhet: 6 Informera om möjlighet till studie- och yrkesvägledning till alla studeranden inom samtliga skolformer. Regelbundna informationsträffar hålls på Arbetsförmedlingen för arbetssökande och där nås målgrupper för alla skolformer. Besök har även gjorts till arbetsmarknadsenheten och migrationsverket och kontakter är tagna med savo. Studie- och yrkesvägledaren har även deltagit i olika arrangemang med andra aktörer på öppethus dagar och informationsträffar, t.ex. jobbjakten för gymnasieungdomar och arbetssökande. Broschyr och kurskatalog har skickats ut till alla nyinflyttade till Kiruna. Mål för 2013/2014 Riktade informationsinsatser till grupper/uppsökande verksamhet: 10 Informera om möjlighet till studie- och yrkesvägledning till alla studeranden inom samtliga skolformer. Särskild utbildning för vuxna Beskrivning av verksamheten Under läsåret har 12 elever varit inskrivna på särskild utbildning för vuxna. De har främst läst kurserna svenska, engelska och matematik på grundläggande nivå, 3 timmar/vecka. 7

8 Nyckeltal: Antal elever: 12 Avbrott: 2 (17 %) Mål 2012/2013 att alla behörigt sökande skall kunna erbjudas plats. att de nya kursplanerna från implementeras. att samtliga studeranden skall erbjudas studie- och yrkesvägledning. att finna en betalningslösning för de så kallade apparna. att utveckla arbetet med individuella studieplan att gemensamma Särvux-pedagogträffar inom Lapplands Lärcentra planeras in. att undersöka vilket operativsystem som är det mest lämpade för surfplattorna och eventuellt köpa in surfplattor med Apples operativsystem Måluppfyllelse En gemensam träff för Särvux-lärarna har skett vid Lapplands Lärcentra i Gällivare den 7 maj där bland annat de nya ämnesplanerna på gymnasial nivå diskuterades för att underlätta implementeringen av dessa. Det togs även fram en ny blankett för Individuell studieplan som anpassades efter skolverkets riktlinjer. Nya rutiner vid antagning, informationsmaterial samt nya ansökningshandlingar har implementerats. Samtliga studeranden har genom sina vårdnadshavare erbjudits studie och yrkesvägledning. En ny surfplatta med Apples operativsystem har inhandlats och en betalningslösning för de sk apparna har tagits fram. Mål för 2013/2014 och aktiviteter för att nå målen: Att fortsätta med det IT-baserade projektet och under hösten 2013 påbörja försöken med surfplattan som ett pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen. Ett första steg inom projektet är att ta reda på vilka applikationer inom huvudämnena svenska och matematik som är brukbara för eleverna. Omarbeta elevernas individuella studieplaner så att de samstämmer med skolverkets riktlinjer. En gemensam träff för särvux-lärarna inom Lapplands lärcentra planeras under hösten

9 Grundvux Beskrivning av verksamheten: De kurserna som efterfrågats inom grundläggande vuxenutbildning är svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik. Nyckeltal: Kursdeltagare: 22 (hösten) + 15 (våren) Avbrott: 13 (35,1%) Mål 2012/2013: För att öka tillgängligheten och underlätta för eleverna att kombinera studier med arbete ska vi utveckla Grundvux till att bli mer flexibel och att en stor del av undervisningen sker via lärplattform. Ett första steg i denna utveckling är att kursen Engelska grund läggs upp på lärplattformen Fronter och ett flexiblare och ett mer individualiserat arbetssätt införs. Måluppfyllelse: Kursen engelska grund är upplagd på Fronter och elever har möjligheter att nu läsa kursen med flexibelt upplägg. Mål för 2013/2014: Att kursen svenska grund som andraspråk läggs upp på lärplattformen Fronter för ökad flexibiltet och tillgänglighet. Att antalet elever på grundläggande vuxenutbildning ökas Aktiviteter: Kursansvarig lärare ansvarar för att under hösten 2013 lägga upp sin kurs på Fronter Studie-och yrkesvägledarens uppsökande verksamhet stärks samt att elever inskrivna på svenska för invandrare får informationen om grundläggande vuxenutbildning. 9

10 Sfi, utbildning i svenska för invandrare Beskrivning av verksamheten Kiruna lärcentrum erbjuder utbildning i svenska för invandrare på förmiddagar och eftermiddagar. Alla elever erbjuds 15 timmars lärarledd undervisning per vecka. Alla elever erbjuds undervisning under hela året utan uppehåll för semester. Alla elever får starta sfi senast en månad från det att rätt till sfi inträtt. Kiruna lärcentrum har kontinuerliga intag av nya elever enligt ett särskilt schema för varje månad. Alla elever genomgår en introduktionskurs. Efter introduktionskursen inplaceras eleverna på studieväg och kurs efter samtal och önskemål med varje elev. Under introduktionen träffar varje elev studie- och yrkesvägledaren som informerar vilka utbildningar som finns att tillgå på lärcentrum. En studieplan upprättas tillsammans med varje elev under introduktionen genom studie- och yrkesvägledaren och läraren. Studieplanen revideras återkommande under utbildningens gång med ca. två månaders intervall. Eleverna får information om kursplaner och betygskriterier som finns uppsatta i klassrummen. Undervisning bedrivs på tre studievägar. Studieväg 1 kurs A och B, studieväg 2 kurs B och C, studieväg 3 kurs C och D. Antal lärartjänster är 3,5 lärare. I dagsläget är två lärare behöriga att undervisa på sfi. Alla lärare är behöriga lärare. Utbildningsinsatser under 2012/2013 Utbildning tillsammans med Lapplands gymnasium om flipped classroom och föreläsning om aktuell hjärnforskning. Sammandrag för personal inom LKf har skett under hösten 2012 där vi har diskuterat kvalitetsarbetet på lärcentrum. Sammandrag i maj för sfi lärare i Gällivare angående flexibel sfi Nyckeltal Tot. antal elever: 357 st Tot. antal kursdeltagare: 411 st Tot. antal avbrott: 155 st (37,7%) 10

11 Antal elever med godkända betyg: Kurs B Kurs C Kurs D 20 st 37 st 16 st Tot. godkända betyg: 73 st Måluppfyllelse: 94.8 % Orsaker till avbrott: Många arbetar heltid och många elever flyttar från kommunen. Barnafödande. Mål 2012/2013, måluppfyllelse Utgångspunkten för utbildningen ska enligt styrdokumenten vara den enskildes behov och förutsättningar. För att kunna möt upp kravet om att erbjuda utbildning i svenska för invandrare utifrån den enskildes behov måste verksamheten utvecklas mot att erbjuda undervisning under hela dagen. Vi upplever en god måluppfyllelse. Våra goda resultat har uppmärksammats från länsstyrelsen som gjort besök på lärcentra för uppföljning och intervjuer med lärare. Våra mål att erbjuda undervisning under hela dagen är uppnått i och med samarbetet med Malmfältens folkhögskola. Lärcentrum erbjuder undervisning under förmiddag och Malmfältens folkhögskola erbjuder undervisning under eftermiddag. Alla elever erbjuds undervisning på 15 timmar /vecka. Alla elever har en studieplan. Alla elever erbjuds kombinera andra studier med sfi Alla elever erbjuds sfi inom en månad från det att rätt att delta i sfi inträtt Mål för 2013/2014 Alla elever ska lyckas klara sina mål med sfi och bli godkända på sina kurser i sfi. Alla elever och lärare ska känna trygghet och glädje att gå till sfi. Alla elever har en dator/person att tillgå för effektiv inlärning via bl.a. Fronter Sfi via Fronter. Distanskurs i sfi för elever med god studievana. Flexibel sfi. Kvällsförlagd sfi för elever som arbetar dagtid och har god studievana. Lektionssalar utrustade med datorer för alla elever samt rum för gemensamma genomgångar och samlingar. Alla elever ska göra en utvärdering efter avslutad kurs. 11

12 Aktivitetsplan Löpande utvärderingar och genomgångar av verksamheten under året med arbetslagsmöten. Kursutvärdering för sfi tas fram under början av hösten Trivselenkät 1 gång/termin Talövningar minst en gång per vecka. Fortsatt samarbete med pensionärer som kommer och samtalar med sfi elever. Talövningar i tvärgrupper med elever från kurs D som samtalsledare. Skrivövningar minst en gång per vecka. Hör- och läs övningar dagligen via dator. Repetition med övningar och genomgångar inför nationella prov Datautbildning med It- pedagog en gång per månad för nya och övriga elever. Bygga upp en flexibel sfi kurs via Fronter för elever med god studievana. Sångstunder för hela sfi minst en gång per månad Kursutvärderingar De samtal vi har med varje elev efter avslutad kurs är också någon form av utvärdering och där får vi synpunkter på verksamheten vilket nästan alltid är mycket positiv från alla elever. Gymnasial vuxenutbildning Beskrivning av verksamheten Vi har, under perioden, arbetat för att anpassa kurserna till de nya kursplanerna och betygskriterierna men de behöver utvecklas ytterligare. En hel del särskilda prövningar och valideringar är utförda. Adobe Connect har används till viss del i några ämnen med bra utfall. Elevvårdskonferenser har tillämpats en gång i veckan vilket inneburit att elevuppföljningen fungerat på ett tillfredsställande sätt. De individuellt anpassade handledningstiderna har fungerat bra men vi hade önskat att fler elever tagit chansen att utnyttja den möjligheten. Nyckeltal Kursdeltagare egen regi: 497 (hösten) (våren). Avbrott: 224 (25,6%) Kursdeltagare (MiRoi, NTI, Hermods): 69. Avbrott: 34 (49,3 %) 12

13 Mål 2012/ Gymnasievux ska utöka det lokala utbudet av gymnasiekurser på Kiruna lärcentrum 2. Utveckla och öka användandet av Adobe Connect i undervisningen. 3. Utveckla det flexibla och individuella arbetssättet. 4. Öka tillgängligheten för eleverna. Måluppfyllelse 2012/ Nyrekryteringar har gjorts med behöriga lärare och på så sätt har kursutbudet på lärcentrat ökat. 2. I vissa ämnen har Adobe Connect används som verktyg. Vi kommer också att se över andra tekniska lösningar för att anpassa elevkontakten ytterligare ex. messenger, skype. 3. Lärarna på Gymnasievux har flyttat sin verksamhet till Torget där eleverna fått egna arbetsplatser med till gång till datorer i anslutning till lärarnas arbetsrum. Därmed har vi utvecklat det individuella och flexibla arbetssättet samt ökat tillgängligheten för eleverna ytterligare Mål 2013/ Vi skall utöka användandet av de olika tekniska hjälpmedel som finns, exempelvis Smartboard, Adobe Connect, Skype, Messenger för att förbättra och effektivisera undervisningen särskilt för elever på distans. 2. Kurserna på lärplattformen Fronter måste utvecklas ytterligare för att underlätta särskilt för de elever med olika svårigheter. 3. Utvärdering skall alltid finnas med i de respektive kurserna. 4. Kunna erbjuda fler kurser, t.ex. Engelska 7 Aktivitetsplan 1. Kompetensutveckling i de olika tekniska verktygen. Berörda lärare får utbildning under hösten och våren. Ansvarig: Anders Flygare IKT-pedagog och Hans Ylivaionio lärare 2. Kompetensutveckling i hur man jobbar fram ett mer pedagogiskt Fronter för lärare. (Särskilt för elever med svårigheter) Detta kan ske via pedagogiska träffar. Ansvarig: Inger Täckdal. 3. Arbeta fram ett bra underlag för utvärdering av kurserna. Kursutvärderingar Endast 25 kursutvärderingar är gjorda men av dem svarar 96 % att kurserna varit bra eller utomordentligt bra. 13

14 Yrkesvux Beskrivning av verksamheten Under hösten 2012 avslutade 14 elever sin utbildning till yrkesförare. Under våren 2013 upphandlades och marknadsfördes en yrkesutbildning på gymnasial nivå inom el med inriktning industri. Under läsåret 2012/2013 har vi en haft en reguljär grupp på Omvårdnadsutbildningen med 7 stycken elever (examen januari 2014). Alla vårdkurser har även funnits med flexibelt upplägg för dem som vill kombinera studier med annat, t.ex. arbete eller föräldraledighet. Nyckeltal vård och omsorgskurser (totalt reguljär grupp + flex): Antal kursdeltagare: 125 Avbrott: 37 (29,6 %) Mål 2012/2013 Ta fram nya utbildningar inom el och administration. Marknadsföra och rekrytera elever till Yrkesvux. Måluppfyllelse Nya utbildningar har tagits fram och upphandlats. En utbildning med gymnasiala kurser inom administration har en kontinuerlig antagning under 2013, utbildningen sker i samarbete med Miroi. Utbildningen inom el med inriktning industri kommer att starta upp i augusti 2013 med två studiegrupper i Kiruna och Gällivare. Utbildningen sker i samarbete med Teknikutbildarna i Norden hösten För att rekrytera elever till utbildningarna har det gjorts annonsering i lokalt Annonsblad och information på hemsida. Mål för 2013/14 Genomföra utbildning i el inriktning industri. Genomföra utbildning inom administration. Ta fram underlag för start av nya kurser inom yrkesvux. Starta en ny reguljär omvårdnadsgrupp på fyra terminer med 200 poäng extra svenska för dem som inte har svenska som modersmål (yrkessvenska, svenska grund som andraspråk) för att skapa bättre förutsättningar för eleverna att klara av utbildningen och praktiken. 14

15 Marknadsföra omvårdnadsprogrammet, både den reguljära gruppen samt det flexibla upplägget. Eleverna på den reguljära omvårdnadsutbildningen ska lära sig lärplattformen Fronter för självständigt lärande och aktivt sökande av kunskap. Eleverna på den reguljära omvårdnadsutbildningen ska bli hälsomedvetna via information om kost och motion samt delta på olika aktiviteter. Att arbeta inom vård och omsorg är krävande fysiskt och psykiskt. Öka andelen elever som gör kursutvärderingarna. Kursutvärderingar Kvalitetssäkring av omvårdnadskurserna kurserna har genomförts genom elevutvärdering i Fronter efter varje kurs där 14 elever svarat att de är Mycket nöjda med utbildningarna. Yrkeshögskola Via Lapplands Lärcentra i Gällivare har studenter i Kiruna kunnat läsa YH utbildningar med inriktningen byggproduktion och bergteknik. En ansökan om en yrkeshögskoleutbildning till Underhållstekniker har lämnats in till Myndigheten för yrkeshögskola. Om ansökan beviljas så är utbildningen planerad att vara ett år på heltid och placerad på Kiruna lärcentrum, men med ett upplägg som möjliggör för studeranden på övriga lärcentra. I arbetet med ansökan har kontakter skett med branschföreträdare, både genom informationer i grupp och med enskilda kontakter med företagen. Det har även bildats en grupp bestående av personer från företag inom underhåll, Luleå tekniska universitet och Lapplands lärcentra. Blir ansökan beviljad kommer denna grupp att vara styrgrupp för utbildningen. Planerad start för utbildningen är hösten Mål 2013/2014 Om ansökan om underhållstekniker blir beviljad ska en utbildningsledare anställas. Kursplaner för utbildningen ska arbetas fram. Marknadsföring av utbildningen för att rekrytera studenter. 15

16 Högskoleutbildningar Beskrivning av verksamheten Hösten 2012 hade vi i Kiruna studenter som läst distansutbildningar inom ekonomi, högskoleingenjör berganläggningsteknik och naturguideprogrammet. Våren 2013 påbörjade fyra studenter sjuksköterskeutbildningen på distans från Luleå tekniska universitet. Kvalitetsarbete för att förbättra studerandeservicen har gjorts: Hemklassrum till programstudenter har iordningsställts, varje programutbildning vid lärcentra har tillgång till ett eget hemklassrum. Adobe Connect studios har iordningställts, där studenterna kan sitta i grupp. En informationsstation finns vid entréplanet, där information om ITV sändningar, föreläsningar ect ges. Aulan har utrustats med ITV Trådlöst nätverk finns nu på torget Tentamensanmälan via e-post Förbättrad samverkan mellan Kiruna bostäder och studentkåren genom regelbundna möten Mål 2012/2013 Öka antal studenter som nyttjar lärcentrum genom att informera om den studentservice som lärcentrum erbjuder genom: Annonsering i Annonsbladet om studentservice. Tydligare och mer information på hemsidan om studentservice. Vid varje informationstillfälle berätta om studentservice. Måluppfyllelse Annonsering om studerandeservicen har genomförts genom annons i det lokala annonsbladet. Vid varje informationsaktivitet som lärcentra har deltagit i eller själva genomfört har även information om studerande servicen. Hemsidan har fått ett förbättrat utseende och uppdateras med jämna mellanrum, men aktuell information och nya utbildningsatsningar. Under hösten 2013 har vi sett en liten ökning av antalet studerande på eftergymnasieala utbildningar på lärcentra. Nyckeltal Studentrekryteringskampanjer har genomförts under våren 2013, januari-april, inför kommande utbildningsstarter hösten 2014: 16

17 Aktiviteter Antal Information, uppsökande, antalet tillfällen: 8 Annonsering i lokala annonsbladet: 5 Deltagande i olika evenemang i samverkan med andra aktörer: 5 Informationsträffar, öppet hus dagar, karriärkväll, lunchträff: 4 Övrigt: 1 Intervjuer hemsida: 3 Studenter i program, universitet och högskola våren 2013: 145 Antal studerande på YH: 19 Studerande på fristående kurser: 205 Antal genomförda tentamen: 164 Antal tentander: 313 Antal prov, YH och Gy: 125 Antal studiotimmar/itv ht2012/vt2013: 1388 Mål 2013/2014 Att öka antalet studerande vid lärcentra och förbättra den studiesociala arbetsmiljön för studenterna. Aktiviteter för att nå målen: En studentenkät genomförs våren 2014 för att undersöka vad studenterna tycker är bra på lärcentrat samt vad som kan bli bättre. Annonsering om studerandeservice Trådlöst nätverk bör finnas i huset Förbättra samverkan i frågor som rör den studiesociala miljön för högskolestudenter i Kiruna. Förbättra redovisning av statistik antalet studiotimmer 17

18 Samhällsorientering Beskrivning av verksamheten Lapplands lärcentra har ett samarbetsavtal inom LKF avseende samhällsorientering för nyanlända. Kiruna lärcentra har sedan 1 december 2012 haft huvudansvaret för genomförandet. Samhällsorientering sker på deltagarnas hemspråk och genomförs med olika kommunikatörer via videolänk till de orter där deltagarna finns. Kommunikatörerna finns i Falköping och Gällivare. I dagsläget erbjuds samhällsorienteringen i fyra olika språkgrupper, tigrinja, persiska/dari, somaliska och arabiska. Målen för 2012/13 Administrera och leda projektet på ett tydligt sätt för alla berörda. Se över projektet och identifiera utvecklingsområden. Måluppfyllelse: Arbetet med att gå igenom projektet och följa upp deltagarna och uppdatera deltagarlistor är genomfört. I dagsläget finns det aktuella deltagarlistor och tydliga rutiner för hur uppföljning av deltagarna ska genomföras. En stor utvärdering av projektet har genomförts under våren Enkäter har delats ut till alla då inskrivna deltagare och även till övriga som på olika sätt är inblandade i projektet. Överlag visade utvärderingen på att projektet genomförs på ett tillfredställande sätt och majoriteten av deltagarna är positivt inställda till samhällsorienteringen. Utvärderingen visade även att det funnits en del tekniska problem och att tiden för samhällsorienteringen låg för sent på eftermiddagarna. Ett önskemål var även att det skulle finnas ersättare tillgängliga då kommunikatörerna inte kunde närvara. Det framkom även att närvarorapporterna lämnades in för sent. Under våren ändrades tiderna för samhällsorienteringen till att vara 3 timmar per gång från tidigare 2 timmar. Samhällsorienteringen blev samtidigt ändrad till att vara tidigare under dagen, i enlighet med deltagarnas önskemål. Mål för 2013/2014 Anställa egna kommunikatörer inom LKF-området för att kvalitetssäkra och förbättra samhällsorienteringen. 18

19 Tabell med nyckeltal, bilaga till Kvalitetsredovisning 2012/2013 Gällivare Jokkmokk Kiruna Pajala Totalt Särvux Ht12/Vt13 Antal elever 12/11 Avbrott, andel 17% (2 st) Antal tim/individ i genomsn. 3h/vecka Informationsinsatser antal Kursutvärdering 0 Andel godkända betyg 100 Antal verksamhetsbesök under året 0 Grundvux Antal elever 22/15 Antal kursdeltagare 28/18 Avbrott % 35,1 Informationsinsatser antal Kursutvärdering 0 Andel godkända betyg 97,5 Antal verksamhetsbesök under året 1 SFI Antal elever 173/184 Antal kursdeltagare 198/213 Antal erbjudna tim/vecka 15 Avbrott 37,7 Antal språkgrupper 41 Antal analfabeter 17 Kursutvärdering 0 Andel godkända betyg 94,8 Antal verksamhetsbesök under året 0 Väntetid Max 1 mån Gy vux Antal elever 211/204 Antal kursdeltagare 497/378 Avbrott % 25,6 Verksamhetspoäng 38786/ Kursutvärdering, andel inkomna Andel godkända betyg 85,7 Antal verksamhetsbesök under året 3 19

20 Högskola/YH Gällivare Jokkmokk Kiruna Pajala Totalt Antal studerande, program högskola 145* Antal studerande, kurser högskola 205** Antal studerande, program yh 19 Tentamen, tillfällen 164 Tentamen, personer 313 Videokonferens antal 645 *varav RM-studenter: 85 **varav RM-studenter:

Systematiskt kvalitetsarbetet Lapplands Lärcentra Kiruna. Analys av hösten 2014 och våren 2015 Verksamhetsmål för hösten 2015 och våren 2016

Systematiskt kvalitetsarbetet Lapplands Lärcentra Kiruna. Analys av hösten 2014 och våren 2015 Verksamhetsmål för hösten 2015 och våren 2016 Systematiskt kvalitetsarbetet Lapplands Lärcentra Kiruna Analys av hösten 2014 och våren 2015 Verksamhetsmål för hösten 2015 och våren 2016 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Vision och mål för Lapplands Lärcentra...

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Utbildning av vuxna Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande

Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande Kompetens för tillväxt Verksamhetschef Jan Mannerhag Rektor Timo Laaksonen och Rektor Christina Blomquist 1(8) Verksamhetsområdet... 3 TL - Nationell statistik...

Läs mer

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet Kompetens och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (sfi) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10 Schema VT 2013 *nybörjargrupper SFI läsåret 2012/2013 (Dag+Kväll) *innehåll Huddinge kommun erbjuder SFI-studier på dag och kvällstid. Kravet är att du är folkbokförd i kommunen. Skolan är belägen i Flemingsberg,

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Projekt regional samverkan Sfi

Projekt regional samverkan Sfi Projekt regional samverkan Sfi Projektet finansieras av Länsstyrelsen Örebro län enligt 37 förordningen, beredskap och kapacitet samt regional samverkan. Projektägare är Sydnärkes Utbildningsförbund som

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Kommunala vuxenutbildningen 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Vuxenutbildning Intäkter -1 980 000-3 047 956 153,9% Personalkostnader 5 392 706 7 719 171 143,1% Övriga

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara 1(1) Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara Vad är utbildning i svenska för invandrare (sfi)? Utbildningen i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Systematiskt kvalitetsarbete

1. Bakgrund. 2. Systematiskt kvalitetsarbete Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 3. Vision och mål för Lapplands Lärcentra... 4 3.1 Vision... 4 3.2... 4 4. Tre överordnade perspektiv... 4 4.1 Värdegrunden... 4 4.2 Det livslånga

Läs mer

Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010

Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Denna enkät är gjord av Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande (VKF). VKF är ett samarbete inom flexibelt lärande mellan Göteborgs Universitet, Chalmers, Karlstads

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda

Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda Bilaga 3 Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda Högskoleförbundet Östra Norrbotten, vision: Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning.

Läs mer

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Arena för Samverkan Skola Arbetsliv Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Samverkan skola - arbetsliv Är det nödvändigt och betydelsefullt för skolan och eleven? Möjlighet

Läs mer

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga Ganska bekant Rätt kaxig Lite otydlig Mycket stolt! På stark frammarsch Lätt tilltufsad Kämpar i kylan! Kan snart flyga Varför Lärcentrum? Startade under 1990-talet Ingen egen utbildningsanordnare Förmedlare

Läs mer

Lapplands lärcentra Gällivare, kvalitetsredovisning 2014-2015

Lapplands lärcentra Gällivare, kvalitetsredovisning 2014-2015 Lapplands lärcentra Gällivare, kvalitetsredovisning 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...sid 3 2 Systematiskt kvalitetsarbete...sid 3 3 Vision och mål för Lapplands Lärcentra...sid 4 3.1 Vision...sid

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

mötesplatsen för arbetsliv och lärande

mötesplatsen för arbetsliv och lärande MASUGNEN mötesplatsen för arbetsliv och lärande Mötesplatsen för arbetsliv och lärande Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande.

Läs mer

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor.

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor. Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Håkan Lindahl Org. konsult Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet Juni 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund, syfte

Läs mer

Att studera på Komvux. Katarina Larsson, utbildningsledare

Att studera på Komvux. Katarina Larsson, utbildningsledare Att studera på Komvux Katarina Larsson, utbildningsledare Innehåll 1. Om vuxenstudier 2. Komvux:s organisation i Göteborg 3. Komvux i jämförelse med gymnasiet 4. Individuella behov och olika förutsättningar

Läs mer

Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se

Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se Vill du ta ett steg i din utveckling? På Vetlanda Lärcentrum har vi samlat all vuxenutbildning under ett tak. Vi erbjuder ett brett utbud av kurser både på

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen

Verksamhetsplan 2013-2015. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Verksamhetsplan 2013-2015 Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2012 Verksamhetsplan 2013-2015 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergman 070-648 35

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Kompetens- och arbetslivsnämndenn Kompetens- och arbetslivsnämnden, januari 2015 Verksamhetsplan 2015 2017 Nämndens ordförande Tf. Förvaltningschef Hans Johansson 070-866 01 01

Läs mer

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732.

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732. Bilaga 1 2013-12-18 Till Rapport vuxenutbildningen i Eslöv Allmänt om Komvux i Sverige Verksamheten kommunal vuxenutbildning startade formellt i Sverige 1968. I mindre kommuner i regel som en rad kvällskurser

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 Hur står det till med vuxenutbildningen på grundläggande nivå? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar

Läs mer

Validering vid VO-C Gävleborg

Validering vid VO-C Gävleborg VO-C GÄVLEBORG Validering vid VO-C Gävleborg Policy och struktur för validering av formell och reell kompetens inom ramen för Vård- och omsorgsprogrammet vid VO-C Gävleborg 2015-02-06 Bakgrund Validering

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Kvalitetsredovisning Vuxenutbildningen Dals-Eds Kommun 2008

Kvalitetsredovisning Vuxenutbildningen Dals-Eds Kommun 2008 Kvalitetsredovisning Vuxenutbildningen Dals-Eds Kommun 2008 Ed i Februari 2009 Inledning Med denna kvalitetsredovisning vill vi ge alla intresserade en bred information om Vuxenutbildningen vid Utvecklingscenter

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR GRANSKNINGSKOMMUN Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Omvårdnad, Medlearn 20 maj 2010 Två samtal genomfördes: 1. Inger Shakarchi, verksamhetsansvarig 2. Elisabeth Kindblom och Anna-Malin

Läs mer

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur?

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? ViSa, Linköping,12-11-30 Kriminalvårdens uppdrag Kriminalvården ska verka för att 1. påföljder verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Vuxenutbildningen i Säters kommun Läsåret 2009-2010

KVALITETSREDOVISNING Vuxenutbildningen i Säters kommun Läsåret 2009-2010 KVALITETSREDOVISNING Vuxenutbildningen i Säters kommun Läsåret 2009-2010 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 1 2. INLEDNING... 1 3. UNDERLAG OCH RUTINER FÖR ATT TA FRAM KVALITETSREDOVISNINGEN...

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2014. Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2012-2014. Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan -2014 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2011 Verksamhetsplan - 2014 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergman 070-648 35 77 ingvor.bergman@falkoping.se

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gymnasieskolan och vuxenutbildningen Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Yrkesutbildning för bättre matchning. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Yrkesutbildning för bättre matchning. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Yrkesutbildning för bättre matchning Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Valfrågan i fokus Arbeta en Arbete en Arbeta en en Arbete en Arbeta en Arbete en Arbete Arbeta Arbete Arbete en Arbete

Läs mer

rusterare A.*-o:fuh k;rlrf.- Anna-Greta Kvickström

rusterare A.*-o:fuh k;rlrf.- Anna-Greta Kvickström SAM MANTRADESPROTO KOLL \_ Protokoll fört vid möte inom Vuxenutbildningsutskottet Lapplands kommunalförbund Tid Torsdagen den 2L maj 2013 klockan 15.00-15.45 Plats Telefonmöte Närvarande Stig Eriksson,

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal Kvalitetsredovisning Kunskapens Hus Munkedal 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kvalitetsredovisning för Kunskapens hus 2. Grundfakta och beskrivning av verksamheten 3. Underlag och rutiner för framtagande av

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2009 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen LÄRCENTRUM Inlämnad av Ola Nilsson Sammanfattning Den kommunala vuxenutbildningen i Strömstad, som finns under begreppet Lärcentrum Strömstad,

Läs mer

Kontakta din. i din hemkommun för mer information.

Kontakta din. i din hemkommun för mer information. Nystart i livet? Välj rätt väg Kontakta din hemkommun för mer information. Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Vuxenutbildningen Bollnäs

Vuxenutbildningen Bollnäs Vuxenutbildningen Bollnäs Sektor: 1 Komvux 2 Komvux Vård från sid 13 Nämnd: Lärande och Arbete Datum 20090909 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor 1 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2008-2009 Kvalitetsredovisningen

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2014

KURSKATALOG Hösten 2014 KURSKATALOG Hösten 2014 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Vuxenutbildningsmässa. Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00

Vuxenutbildningsmässa. Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00 Vuxenutbildningsmässa Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig

Läs mer

Mångfald och kvalitet

Mångfald och kvalitet Avtal 1 juli 2015 Mångfald och kvalitet Några nyckelbegrepp: Sfi, Komvux och arbetsmarknadsinsatser Individanpassning Hög andel elever med utländsk härkomst Språkstöd, modersmålsstöd Systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

SFI Bollnäs. Sektor: Svenska för invandrare, Sfi, Vuxenutbildningen. Nämnd: Lärande och Arbete. Datum 090910 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor

SFI Bollnäs. Sektor: Svenska för invandrare, Sfi, Vuxenutbildningen. Nämnd: Lärande och Arbete. Datum 090910 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor SFI Bollnäs Sektor: Svenska för invandrare, Sfi, Vuxenutbildningen Nämnd: Lärande och Arbete Datum 090910 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2008-2009 Kvalitetsredovisningen

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2015

KURSKATALOG Våren 2015 KURSKATALOG Våren 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Höstterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Om undersökningen 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Våra rekommendationer är inom fyra huvudpunkter: Modellens utgångspunkt Organisering Pedagogens nya roll Marknadsföring till nya och befintliga målgrupper Men,

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning Komvux 2014 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens eller behörighet för vidare studier.

Läs mer

Vad är din högsta avslutade utbildning innan du började studera på vuxenutbildningen? (Bastal: 132) Avbrottstudie 2012

Vad är din högsta avslutade utbildning innan du började studera på vuxenutbildningen? (Bastal: 132) Avbrottstudie 2012 Avbrottstudie Vad är din högsta avslutade utbildning innan du började studera på vuxenutbildningen? (Bastal: ) Avbrottstudie Jag har läst -årig gymnasieutbildning eller motsvarande 55 Jag har läst 9-årig

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng OH-mallen Regeringsuppdrag Översyn av kursplaner och kunskapskrav Nya betygsskalan: A, C och E Verksamhetspoäng Kommunal vuxenutbildning, grundläggande nivå Kurser Engelska Biologi Fysik Kemi Samhällskunskap

Läs mer

Lärcentrum som infrastruktur för livslångt lärande. Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Monika Hattinger www.distans.htu.se

Lärcentrum som infrastruktur för livslångt lärande. Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Monika Hattinger www.distans.htu.se Lärcentrum som infrastruktur för livslångt lärande Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Monika Hattinger www.distans.htu.se Varför en bok om LC? Reflektera och beskriva erfarenheter som finns fast oftast

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011-2012

Kvalitetsredovisning 2011-2012 Vuxenutbildningen Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Anne Sonnerfelt 2012-06-25 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan En konkretisering av vad de nationella målen för studie- och yrkesvägledning innebär för Edenskolan Enligt skollagen ska elever i alla

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 KVALITETSREDOVISNING, 2015 Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 Lisa Svensson lisa.svensson@skolor.hagfors.se Kvalitetsredovisning, 2015 Riktlinjer Målen

Läs mer

Karlstads universitet 2011-06-13

Karlstads universitet 2011-06-13 Karlstads universitet 2011-06-13 Allmänna riktlinjer och kvalitetskriterier för samarbete mellan lärcentra och Karlstads universitet vid genomförande av flexibel/distansutbildning, 2011-06-13. Inledning

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer