Systematiskt kvalitetsarbetet Lapplands Lärcentra Kiruna. hösten 2012/våren 2013 verksamhetsmål för hösten 2013/våren 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systematiskt kvalitetsarbetet Lapplands Lärcentra Kiruna. hösten 2012/våren 2013 verksamhetsmål för hösten 2013/våren 2014"

Transkript

1 Systematiskt kvalitetsarbetet Lapplands Lärcentra Kiruna hösten 2012/våren 2013 verksamhetsmål för hösten 2013/våren

2 Bakgrund Lapplands lärcentra Kiruna är en del av Lapplands lärcentra som ansvarar för utbildning för vuxna i kommunerna Gällivare, Jokkmokk, Pajala och Kiruna. LC Kiruna finns på Kunskapsparken, som är placerat i centrala Kiruna. På Kunskapsparken finns utbildningar inom grundläggande vuxenutbildning, Särskild utbildning för vuxna, Svenska för invandrare, gymnasial vuxenutbildning, yrkeshögskola och högskoleutbildning. LC Kiruna har under 2012/13 inte anordnat någon uppdragsutbildning, men om det i framtiden uppstår behov så finns resurser för att anordna detta. Kvalitetsredovisningen utgår från måluppfyllelse med utgångspunkt i Vision och mål och Verksamhetsmål 2013 för Lapplands lärcentra samt nationella styrdokument för den kommunala vuxenutbildningen, SFI och yrkeshögskolan. Vision och mål för Lapplands lärcentra VISION Vi ska sträva efter att stimulera till tillväxt och utveckling i våra kommuner, genom att erbjuda efterfrågestyrda utbildningar. Organisationen ska genomsyras av flexibilitet, samverkan och kvalitet. Våra utbildningar ska vara attraktiva och tillgängliga för den studerande. MÅL Vi ska utifrån inventering av utbildningsbehov hos enskilda och arbetslivet initiera, utveckla och/eller genomföra utbildningar utifrån behov. Vi ska erbjuda utbildningar inom Särvux och komvux på grundläggande- och gymnasial nivå, svenska för invandrare, yrkeshögskole- och högskolenivå samt uppdragsutbildning. Vi ska ha beredskap för att kunna nyttja, använda och utveckla olika former av pedagogik, metodik och teknik. Vi ska samverka inom organisationen och med medlemskommuner för att optimera resurser och säkra likvärdighet. Vi ska samverka med det omgivande samhället och arbetslivet samt med lokala, regionala och nationella nätverk. Vi ska ha en verksamhet med hög kvalitet! För att säkerställa kvaliteten, ska vi kontinuerligt följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Vi ska i första hand nyttja kommunförbundets egen kompetens. Vi ska ha fyra lärcentra (ett i vardera kommun) som uppfyller Nitus kvalitetskriterier. Vi ska verka för att forskningsresultat förs ut i regionen samt stödja att forskning etableras i regionen. Vi ska skapa en Vi-känsla i hela organisationen. 2

3 Utifrån vision och mål arbetar Lapplands lärcentra med några övergripande områden som ska genomsyra hela verksamheten: Efterfrågestyrd utbildning, flexibelt lärande, samverkan och livslångt lärande. Verksamhetsmål 2013 beslutad av direktionen Utbildning för vuxna vid Lapplands Lärcentra Mål Starta minst tre eftergymnasiala utbildningar som svarar mot regionens behov Delmål - Starta Högskoleingenjör i underhållsteknik - Starta Högskoleingenjör i Elkraft - Starta Yrkeshögskoleutbildning i Bergteknik - Starta Yrkeshögskoleutbildning Byggproduktionsledare - Rekrytera till och förbereda start av Yrkeshögskoleutbildning Servicetekniker eldistribution och vindkraft Bedriva utvecklingsarbete inför minst tre nya utbildningar som svarar mot regionens behov inom gymnasial eller eftergymnasial nivå Delmål - Utarbeta ansökan om yrkeshögskola underhållsteknik, bergteknik och byggproduktionsledare inför start Föra dialog med universitetet gällande distansanpassning av prioriterade utbildningar inom vård- och omsorgssektorn - Verka för att utveckla Rymd- och miljöutbildningar i Kiruna, samt tillhandahålla lokaler och studentservice för dessa - Utveckla ädelstensteknikutbildning i Lannavaara, samt tillhandahålla lokaler och studentservice för denna - Verka för att utveckla Jokkmokks energicentrum i samverkan med Jokkmokks kommun - Vidareutveckla Naturvetenskapligt basår med flexibelt lärande - Utifrån direktionens prioritering planera för, utveckla och marknadsföra övriga utbildningar inom vuxenutbildning, uppdragsutbildning, Yrkeshögskola och högskola Utveckla kvalitetsarbetet inom Lapplands Lärcentra Delmål - Genomföra fortbildning av personal inom flexibelt lärande - Inventera behov av att investera i teknisk mjuk- och hårdvara samt behov av kompetensutveckling inom detta område 3

4 - Vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet gällande struktur Vidareutveckla Lapplands Lärcentras samverkan med det omgivande samhället Delmål - Öka samverkan med arbetsliv och det omgivande samhället bland annat genom samarbete kring teknik- respektive vård- och omsorgscollege - Inrätta samverkansgrupp med de fackliga organisationerna - Medverka till att sprida forskningsresultat i regionen - Delta i nätverk lokalt, regionalt, nationellt och internationellt för erfarenhetsutbyte samt för att påverka villkoren för lärcentras verksamheter Generella mål för 2012/ Att fortsätta utveckla modellen för inventering av utbildningsbehov med fokus på enskildas önskemål - Att fortsätta utveckla flexibelt och individualiserat lärande inom alla utbildningsnivåer - Att öka samverkan med arbetslivet Värdegrund I skollagen (2010:800) beskrivs de grundläggande värden vad gäller utbildning inom skolväsendet. LC Kiruna arbetar efter de grundläggande värden som beskrivs i skollagen och i Läroplan för vuxenutbildningen Hos oss är alla välkomna oavsett bakgrund och vi arbetar aktivt för att synliggöra och motverka all diskriminering och kränkning. Rutiner är utarbetade för att arbeta med och informera kring vår Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Inom vuxenutbildningen är eleven i centrum och utbildningarna tas fram med hänsyn till de enskildas behov och förutsättningar. Flexibilitet i våra utbildningars upplägg och genomförande eftersträvas alltid hos oss. Efterfrågestyrd utbildning De utbildningar som Lapplands lärcentra anordnar ska vara efterfrågade av enskilda individer och/eller arbetslivet. I vår planering av utbildningar utgår vi ifrån en behovsinventering som omfattar: Enskilda individers behov av utbildning. Rekryteringsbehov på kort och lång sikt. Fortbildningsbehov för redan anställda. Inom ramen för projektet Norrsamverkan har det utvecklats en modell för arbetet med behovsinventering. Utgångspunkten i modellen är att varje kommun ska sammanställa utbildningsbehoven i sin kommun, dels de utbildningsbehov som är insamlade av andra aktörer (till exempel Arbetsförmedlingen och olika branschorganisationer) och dels de utbildningsbehov som är 4

5 insamlade av lärcentras företagskontakter, branschkontakter, kontakter med enskilda individer och andra undersökningar. Behovsinventeringen ligger tillsammans med vuxenutbildningens styrdokument till grund för alla utbildningsplanering. Flexibelt lärande Utbildningar som planeras och genomförs inom Lapplands lärcentra ska vara så tillgängliga och flexibla som möjligt för de studerande. Studier vid Lapplands lärcentra ska i möjligaste mån anpassas efter den enskildes behov. Flexibilitet i tid och rum ska prioriteras för att möjliggöra studier även för dem som arbetar samtidigt. Som ett led i utvecklandet av det flexibla lärandet har LC Kiruna under 2012/13 flyttat stora delar av den gymnasiala vuxenutbildningen på skolan. Lärarna inom gymnasievux har idag sina arbetsrum på Torget, i nära anslutning till de arbetsplatser där eleverna erbjuds sitta och arbeta vid en egen dator med sina kurser. På Torget finns även tillgängligheten till studie- och yrkesvägledning och utbildningsledare som arbetar med vuxenutbildningen. För att utveckla arbetet med att utforma utbildningar efter den enskildes behov så har LC Kiruna aktivt arbetat med att rekrytera nya lärare. De nyanställda lärarna kommer att arbeta fram och utveckla fler egna kurser med ett flexibelt upplägg. Inom den grundläggande vuxenutbildningen har fokus legat på att utveckla ett upplägg som möjliggör mer flexibla studier som är anpassade efter den enskildes behov. Samverkan Hela organisationen inom Lapplands lärcentra bygger på samverkan både internt och externt, dels genom att samverka internt mellan de fyra olika lärcentra och kommunerna och dels genom att samverka med externa parter som näringsliv, branschråd, Arbetsförmedling, näringslivsbolag andra utbildningsanordnare med flera. Samverkan med externa parter är mycket viktig och betydelsefull för hela utbildningskedjan. I behovsinventeringen inför en utbildning krävs en dialog med arbetslivet för att fastställa behovet av utbildningen. I planeringen av innehållet i en utbildning behövs kontakter med näringslivet för att innehållet ska vara aktuellt och stämma överens med de kompetenskrav som branschen har, samt i genomförandet av utbildningen där vi i många fall har möjlighet att få ta del av föreläsare från branschen, kunna nyttja viss utrustning i vissa fall och att studerande hos oss ibland även har möjlighet att göra delar av utbildningen på en arbetsplats. Att samverka regionalt och nationellt ger Lapplands lärcentra möjlighet att påverka villkoren för olika utbildningsnivåer samt att genom erfarenhetsutbyte med andra organisationer dra nytta av deras kunskaper och lärdomar. 5

6 Livslångt lärande Utbildningsnivån i kommunerna inom Lapplands lärcentra ligger under rikssnittet och övergångsfrekvensen från till högskola inom tre år efter avslutat gymnasium är lägre än såväl rikssom länssnittet. I Kiruna kommun har enligt SCB:s senaste undersökning endast 25% av kommunmedborgarna i åldrarna en 3-årig gymnasial utbildning. Lapplands lärcentra har en mycket viktig uppgift att fylla då utbildning kan erbjudas på alla nivåer från grundläggande vuxenutbildning till högskolestudier. Samtidigt som många människor i vår region har en bristfällig utbildning kräver dagens arbetsliv dessutom en ständig förnyelse av kunskap. Både grundutbildning och fortbildning är viktiga för att människor ska kunna skaffa sig rätt kompetens för att vara attraktiva på arbetsmarknaden. Svenska för invandrare är en viktig inkörsport för att nya svenska ska kunna etablera sig i samhället och på arbetsmarknaden. LC Kiruna har under flera år erbjudit de studerande inom SFI en möjlighet att kombinera sina SFI-studier med en utbildning inom vård- och omsorg. Denna utbildning har haft och har ett mycket gott resultat då majoriteten av eleverna får anställning efter avslutad utbildning. Validering Vuxenutbildningen ska ta tillvara på elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter som de till exempel kan ha fått från tidigare studier eller arbetsliv. Validering kan förekomma inom vuxenutbildningens skolformer. En studerande kan validera hela eller delar av kurser på LC Kiruna. Arbetet med att utveckla validering är ett ständigt pågående utvecklingsarbete för att försöka möta upp de olika behov av validering som kan förekomma. Alla elever inom den kommunala vuxenutbildningen, Särvux och SFI har en individuell studieplan. När studieplanen upprättas sker en första kartläggning av den studerandes kunskaper och erfarenheter. Vid behov sker en fördjupad kartläggning då en eventuell valideringsprocess kan inledas. Även inom yrkeshögskola finns möjligheter till validering för att tillvarata de studerandes tidigare erfarenheter inom aktuellt utbildningsområde. SYV, Studie och yrkesvägledning Beskrivning av verksamheten Studie- och yrkesvägledningen är central för att ge de studerande möjlighet till att göra väl underbyggda utbildnings- och yrkesval, samt att utforma sin individuella studieplan för studier inom Lapplands lärcentra. Alla studerande inom samtliga skolformer ska ges möjlighet till att träffa studie- och yrkesvägledare och upprätta en individuell studieplan där mål, kurser och studieupplägg framgår. Studie- och yrkesvägledaren följer kontinuerligt upp den upprättade studieplanen tillsammans med elev och vid uppföljningar med lärare. Studieplanen revideras vid behov. Vägledning är tillgänglig för samtliga kategorier av studerande vid lärcentra samt för övriga kommuninnevånare med behov av vägledning/information. Information gällande bland annat 6

7 utbildningsvägar, utbildningsutbud, studiefinansiering, behörighetsfrågor ges såväl enskilt som till grupper. Nyckeltal Antal besök ( ): 293 Antal uppföljningar med lärare på Kiruna Lärcentra: 26 tillfällen Antal upprättade studieplaner: Studier vt: 171 elever (upprättade ht-12 + vt 13) Påbörjar studier ht: 117 elever (upprättade studieplaner t o m ) SFI Introduktion: 81 elever Riktade informationsinsatser till grupper: 6 Mål 2012/2013 Riktade informationsinsatser till grupper/uppsökande verksamhet: 6 Informera om möjlighet till studie- och yrkesvägledning till alla studeranden inom samtliga skolformer. Regelbundna informationsträffar hålls på Arbetsförmedlingen för arbetssökande och där nås målgrupper för alla skolformer. Besök har även gjorts till arbetsmarknadsenheten och migrationsverket och kontakter är tagna med savo. Studie- och yrkesvägledaren har även deltagit i olika arrangemang med andra aktörer på öppethus dagar och informationsträffar, t.ex. jobbjakten för gymnasieungdomar och arbetssökande. Broschyr och kurskatalog har skickats ut till alla nyinflyttade till Kiruna. Mål för 2013/2014 Riktade informationsinsatser till grupper/uppsökande verksamhet: 10 Informera om möjlighet till studie- och yrkesvägledning till alla studeranden inom samtliga skolformer. Särskild utbildning för vuxna Beskrivning av verksamheten Under läsåret har 12 elever varit inskrivna på särskild utbildning för vuxna. De har främst läst kurserna svenska, engelska och matematik på grundläggande nivå, 3 timmar/vecka. 7

8 Nyckeltal: Antal elever: 12 Avbrott: 2 (17 %) Mål 2012/2013 att alla behörigt sökande skall kunna erbjudas plats. att de nya kursplanerna från implementeras. att samtliga studeranden skall erbjudas studie- och yrkesvägledning. att finna en betalningslösning för de så kallade apparna. att utveckla arbetet med individuella studieplan att gemensamma Särvux-pedagogträffar inom Lapplands Lärcentra planeras in. att undersöka vilket operativsystem som är det mest lämpade för surfplattorna och eventuellt köpa in surfplattor med Apples operativsystem Måluppfyllelse En gemensam träff för Särvux-lärarna har skett vid Lapplands Lärcentra i Gällivare den 7 maj där bland annat de nya ämnesplanerna på gymnasial nivå diskuterades för att underlätta implementeringen av dessa. Det togs även fram en ny blankett för Individuell studieplan som anpassades efter skolverkets riktlinjer. Nya rutiner vid antagning, informationsmaterial samt nya ansökningshandlingar har implementerats. Samtliga studeranden har genom sina vårdnadshavare erbjudits studie och yrkesvägledning. En ny surfplatta med Apples operativsystem har inhandlats och en betalningslösning för de sk apparna har tagits fram. Mål för 2013/2014 och aktiviteter för att nå målen: Att fortsätta med det IT-baserade projektet och under hösten 2013 påbörja försöken med surfplattan som ett pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen. Ett första steg inom projektet är att ta reda på vilka applikationer inom huvudämnena svenska och matematik som är brukbara för eleverna. Omarbeta elevernas individuella studieplaner så att de samstämmer med skolverkets riktlinjer. En gemensam träff för särvux-lärarna inom Lapplands lärcentra planeras under hösten

9 Grundvux Beskrivning av verksamheten: De kurserna som efterfrågats inom grundläggande vuxenutbildning är svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik. Nyckeltal: Kursdeltagare: 22 (hösten) + 15 (våren) Avbrott: 13 (35,1%) Mål 2012/2013: För att öka tillgängligheten och underlätta för eleverna att kombinera studier med arbete ska vi utveckla Grundvux till att bli mer flexibel och att en stor del av undervisningen sker via lärplattform. Ett första steg i denna utveckling är att kursen Engelska grund läggs upp på lärplattformen Fronter och ett flexiblare och ett mer individualiserat arbetssätt införs. Måluppfyllelse: Kursen engelska grund är upplagd på Fronter och elever har möjligheter att nu läsa kursen med flexibelt upplägg. Mål för 2013/2014: Att kursen svenska grund som andraspråk läggs upp på lärplattformen Fronter för ökad flexibiltet och tillgänglighet. Att antalet elever på grundläggande vuxenutbildning ökas Aktiviteter: Kursansvarig lärare ansvarar för att under hösten 2013 lägga upp sin kurs på Fronter Studie-och yrkesvägledarens uppsökande verksamhet stärks samt att elever inskrivna på svenska för invandrare får informationen om grundläggande vuxenutbildning. 9

10 Sfi, utbildning i svenska för invandrare Beskrivning av verksamheten Kiruna lärcentrum erbjuder utbildning i svenska för invandrare på förmiddagar och eftermiddagar. Alla elever erbjuds 15 timmars lärarledd undervisning per vecka. Alla elever erbjuds undervisning under hela året utan uppehåll för semester. Alla elever får starta sfi senast en månad från det att rätt till sfi inträtt. Kiruna lärcentrum har kontinuerliga intag av nya elever enligt ett särskilt schema för varje månad. Alla elever genomgår en introduktionskurs. Efter introduktionskursen inplaceras eleverna på studieväg och kurs efter samtal och önskemål med varje elev. Under introduktionen träffar varje elev studie- och yrkesvägledaren som informerar vilka utbildningar som finns att tillgå på lärcentrum. En studieplan upprättas tillsammans med varje elev under introduktionen genom studie- och yrkesvägledaren och läraren. Studieplanen revideras återkommande under utbildningens gång med ca. två månaders intervall. Eleverna får information om kursplaner och betygskriterier som finns uppsatta i klassrummen. Undervisning bedrivs på tre studievägar. Studieväg 1 kurs A och B, studieväg 2 kurs B och C, studieväg 3 kurs C och D. Antal lärartjänster är 3,5 lärare. I dagsläget är två lärare behöriga att undervisa på sfi. Alla lärare är behöriga lärare. Utbildningsinsatser under 2012/2013 Utbildning tillsammans med Lapplands gymnasium om flipped classroom och föreläsning om aktuell hjärnforskning. Sammandrag för personal inom LKf har skett under hösten 2012 där vi har diskuterat kvalitetsarbetet på lärcentrum. Sammandrag i maj för sfi lärare i Gällivare angående flexibel sfi Nyckeltal Tot. antal elever: 357 st Tot. antal kursdeltagare: 411 st Tot. antal avbrott: 155 st (37,7%) 10

11 Antal elever med godkända betyg: Kurs B Kurs C Kurs D 20 st 37 st 16 st Tot. godkända betyg: 73 st Måluppfyllelse: 94.8 % Orsaker till avbrott: Många arbetar heltid och många elever flyttar från kommunen. Barnafödande. Mål 2012/2013, måluppfyllelse Utgångspunkten för utbildningen ska enligt styrdokumenten vara den enskildes behov och förutsättningar. För att kunna möt upp kravet om att erbjuda utbildning i svenska för invandrare utifrån den enskildes behov måste verksamheten utvecklas mot att erbjuda undervisning under hela dagen. Vi upplever en god måluppfyllelse. Våra goda resultat har uppmärksammats från länsstyrelsen som gjort besök på lärcentra för uppföljning och intervjuer med lärare. Våra mål att erbjuda undervisning under hela dagen är uppnått i och med samarbetet med Malmfältens folkhögskola. Lärcentrum erbjuder undervisning under förmiddag och Malmfältens folkhögskola erbjuder undervisning under eftermiddag. Alla elever erbjuds undervisning på 15 timmar /vecka. Alla elever har en studieplan. Alla elever erbjuds kombinera andra studier med sfi Alla elever erbjuds sfi inom en månad från det att rätt att delta i sfi inträtt Mål för 2013/2014 Alla elever ska lyckas klara sina mål med sfi och bli godkända på sina kurser i sfi. Alla elever och lärare ska känna trygghet och glädje att gå till sfi. Alla elever har en dator/person att tillgå för effektiv inlärning via bl.a. Fronter Sfi via Fronter. Distanskurs i sfi för elever med god studievana. Flexibel sfi. Kvällsförlagd sfi för elever som arbetar dagtid och har god studievana. Lektionssalar utrustade med datorer för alla elever samt rum för gemensamma genomgångar och samlingar. Alla elever ska göra en utvärdering efter avslutad kurs. 11

12 Aktivitetsplan Löpande utvärderingar och genomgångar av verksamheten under året med arbetslagsmöten. Kursutvärdering för sfi tas fram under början av hösten Trivselenkät 1 gång/termin Talövningar minst en gång per vecka. Fortsatt samarbete med pensionärer som kommer och samtalar med sfi elever. Talövningar i tvärgrupper med elever från kurs D som samtalsledare. Skrivövningar minst en gång per vecka. Hör- och läs övningar dagligen via dator. Repetition med övningar och genomgångar inför nationella prov Datautbildning med It- pedagog en gång per månad för nya och övriga elever. Bygga upp en flexibel sfi kurs via Fronter för elever med god studievana. Sångstunder för hela sfi minst en gång per månad Kursutvärderingar De samtal vi har med varje elev efter avslutad kurs är också någon form av utvärdering och där får vi synpunkter på verksamheten vilket nästan alltid är mycket positiv från alla elever. Gymnasial vuxenutbildning Beskrivning av verksamheten Vi har, under perioden, arbetat för att anpassa kurserna till de nya kursplanerna och betygskriterierna men de behöver utvecklas ytterligare. En hel del särskilda prövningar och valideringar är utförda. Adobe Connect har används till viss del i några ämnen med bra utfall. Elevvårdskonferenser har tillämpats en gång i veckan vilket inneburit att elevuppföljningen fungerat på ett tillfredsställande sätt. De individuellt anpassade handledningstiderna har fungerat bra men vi hade önskat att fler elever tagit chansen att utnyttja den möjligheten. Nyckeltal Kursdeltagare egen regi: 497 (hösten) (våren). Avbrott: 224 (25,6%) Kursdeltagare (MiRoi, NTI, Hermods): 69. Avbrott: 34 (49,3 %) 12

13 Mål 2012/ Gymnasievux ska utöka det lokala utbudet av gymnasiekurser på Kiruna lärcentrum 2. Utveckla och öka användandet av Adobe Connect i undervisningen. 3. Utveckla det flexibla och individuella arbetssättet. 4. Öka tillgängligheten för eleverna. Måluppfyllelse 2012/ Nyrekryteringar har gjorts med behöriga lärare och på så sätt har kursutbudet på lärcentrat ökat. 2. I vissa ämnen har Adobe Connect används som verktyg. Vi kommer också att se över andra tekniska lösningar för att anpassa elevkontakten ytterligare ex. messenger, skype. 3. Lärarna på Gymnasievux har flyttat sin verksamhet till Torget där eleverna fått egna arbetsplatser med till gång till datorer i anslutning till lärarnas arbetsrum. Därmed har vi utvecklat det individuella och flexibla arbetssättet samt ökat tillgängligheten för eleverna ytterligare Mål 2013/ Vi skall utöka användandet av de olika tekniska hjälpmedel som finns, exempelvis Smartboard, Adobe Connect, Skype, Messenger för att förbättra och effektivisera undervisningen särskilt för elever på distans. 2. Kurserna på lärplattformen Fronter måste utvecklas ytterligare för att underlätta särskilt för de elever med olika svårigheter. 3. Utvärdering skall alltid finnas med i de respektive kurserna. 4. Kunna erbjuda fler kurser, t.ex. Engelska 7 Aktivitetsplan 1. Kompetensutveckling i de olika tekniska verktygen. Berörda lärare får utbildning under hösten och våren. Ansvarig: Anders Flygare IKT-pedagog och Hans Ylivaionio lärare 2. Kompetensutveckling i hur man jobbar fram ett mer pedagogiskt Fronter för lärare. (Särskilt för elever med svårigheter) Detta kan ske via pedagogiska träffar. Ansvarig: Inger Täckdal. 3. Arbeta fram ett bra underlag för utvärdering av kurserna. Kursutvärderingar Endast 25 kursutvärderingar är gjorda men av dem svarar 96 % att kurserna varit bra eller utomordentligt bra. 13

14 Yrkesvux Beskrivning av verksamheten Under hösten 2012 avslutade 14 elever sin utbildning till yrkesförare. Under våren 2013 upphandlades och marknadsfördes en yrkesutbildning på gymnasial nivå inom el med inriktning industri. Under läsåret 2012/2013 har vi en haft en reguljär grupp på Omvårdnadsutbildningen med 7 stycken elever (examen januari 2014). Alla vårdkurser har även funnits med flexibelt upplägg för dem som vill kombinera studier med annat, t.ex. arbete eller föräldraledighet. Nyckeltal vård och omsorgskurser (totalt reguljär grupp + flex): Antal kursdeltagare: 125 Avbrott: 37 (29,6 %) Mål 2012/2013 Ta fram nya utbildningar inom el och administration. Marknadsföra och rekrytera elever till Yrkesvux. Måluppfyllelse Nya utbildningar har tagits fram och upphandlats. En utbildning med gymnasiala kurser inom administration har en kontinuerlig antagning under 2013, utbildningen sker i samarbete med Miroi. Utbildningen inom el med inriktning industri kommer att starta upp i augusti 2013 med två studiegrupper i Kiruna och Gällivare. Utbildningen sker i samarbete med Teknikutbildarna i Norden hösten För att rekrytera elever till utbildningarna har det gjorts annonsering i lokalt Annonsblad och information på hemsida. Mål för 2013/14 Genomföra utbildning i el inriktning industri. Genomföra utbildning inom administration. Ta fram underlag för start av nya kurser inom yrkesvux. Starta en ny reguljär omvårdnadsgrupp på fyra terminer med 200 poäng extra svenska för dem som inte har svenska som modersmål (yrkessvenska, svenska grund som andraspråk) för att skapa bättre förutsättningar för eleverna att klara av utbildningen och praktiken. 14

15 Marknadsföra omvårdnadsprogrammet, både den reguljära gruppen samt det flexibla upplägget. Eleverna på den reguljära omvårdnadsutbildningen ska lära sig lärplattformen Fronter för självständigt lärande och aktivt sökande av kunskap. Eleverna på den reguljära omvårdnadsutbildningen ska bli hälsomedvetna via information om kost och motion samt delta på olika aktiviteter. Att arbeta inom vård och omsorg är krävande fysiskt och psykiskt. Öka andelen elever som gör kursutvärderingarna. Kursutvärderingar Kvalitetssäkring av omvårdnadskurserna kurserna har genomförts genom elevutvärdering i Fronter efter varje kurs där 14 elever svarat att de är Mycket nöjda med utbildningarna. Yrkeshögskola Via Lapplands Lärcentra i Gällivare har studenter i Kiruna kunnat läsa YH utbildningar med inriktningen byggproduktion och bergteknik. En ansökan om en yrkeshögskoleutbildning till Underhållstekniker har lämnats in till Myndigheten för yrkeshögskola. Om ansökan beviljas så är utbildningen planerad att vara ett år på heltid och placerad på Kiruna lärcentrum, men med ett upplägg som möjliggör för studeranden på övriga lärcentra. I arbetet med ansökan har kontakter skett med branschföreträdare, både genom informationer i grupp och med enskilda kontakter med företagen. Det har även bildats en grupp bestående av personer från företag inom underhåll, Luleå tekniska universitet och Lapplands lärcentra. Blir ansökan beviljad kommer denna grupp att vara styrgrupp för utbildningen. Planerad start för utbildningen är hösten Mål 2013/2014 Om ansökan om underhållstekniker blir beviljad ska en utbildningsledare anställas. Kursplaner för utbildningen ska arbetas fram. Marknadsföring av utbildningen för att rekrytera studenter. 15

16 Högskoleutbildningar Beskrivning av verksamheten Hösten 2012 hade vi i Kiruna studenter som läst distansutbildningar inom ekonomi, högskoleingenjör berganläggningsteknik och naturguideprogrammet. Våren 2013 påbörjade fyra studenter sjuksköterskeutbildningen på distans från Luleå tekniska universitet. Kvalitetsarbete för att förbättra studerandeservicen har gjorts: Hemklassrum till programstudenter har iordningsställts, varje programutbildning vid lärcentra har tillgång till ett eget hemklassrum. Adobe Connect studios har iordningställts, där studenterna kan sitta i grupp. En informationsstation finns vid entréplanet, där information om ITV sändningar, föreläsningar ect ges. Aulan har utrustats med ITV Trådlöst nätverk finns nu på torget Tentamensanmälan via e-post Förbättrad samverkan mellan Kiruna bostäder och studentkåren genom regelbundna möten Mål 2012/2013 Öka antal studenter som nyttjar lärcentrum genom att informera om den studentservice som lärcentrum erbjuder genom: Annonsering i Annonsbladet om studentservice. Tydligare och mer information på hemsidan om studentservice. Vid varje informationstillfälle berätta om studentservice. Måluppfyllelse Annonsering om studerandeservicen har genomförts genom annons i det lokala annonsbladet. Vid varje informationsaktivitet som lärcentra har deltagit i eller själva genomfört har även information om studerande servicen. Hemsidan har fått ett förbättrat utseende och uppdateras med jämna mellanrum, men aktuell information och nya utbildningsatsningar. Under hösten 2013 har vi sett en liten ökning av antalet studerande på eftergymnasieala utbildningar på lärcentra. Nyckeltal Studentrekryteringskampanjer har genomförts under våren 2013, januari-april, inför kommande utbildningsstarter hösten 2014: 16

17 Aktiviteter Antal Information, uppsökande, antalet tillfällen: 8 Annonsering i lokala annonsbladet: 5 Deltagande i olika evenemang i samverkan med andra aktörer: 5 Informationsträffar, öppet hus dagar, karriärkväll, lunchträff: 4 Övrigt: 1 Intervjuer hemsida: 3 Studenter i program, universitet och högskola våren 2013: 145 Antal studerande på YH: 19 Studerande på fristående kurser: 205 Antal genomförda tentamen: 164 Antal tentander: 313 Antal prov, YH och Gy: 125 Antal studiotimmar/itv ht2012/vt2013: 1388 Mål 2013/2014 Att öka antalet studerande vid lärcentra och förbättra den studiesociala arbetsmiljön för studenterna. Aktiviteter för att nå målen: En studentenkät genomförs våren 2014 för att undersöka vad studenterna tycker är bra på lärcentrat samt vad som kan bli bättre. Annonsering om studerandeservice Trådlöst nätverk bör finnas i huset Förbättra samverkan i frågor som rör den studiesociala miljön för högskolestudenter i Kiruna. Förbättra redovisning av statistik antalet studiotimmer 17

18 Samhällsorientering Beskrivning av verksamheten Lapplands lärcentra har ett samarbetsavtal inom LKF avseende samhällsorientering för nyanlända. Kiruna lärcentra har sedan 1 december 2012 haft huvudansvaret för genomförandet. Samhällsorientering sker på deltagarnas hemspråk och genomförs med olika kommunikatörer via videolänk till de orter där deltagarna finns. Kommunikatörerna finns i Falköping och Gällivare. I dagsläget erbjuds samhällsorienteringen i fyra olika språkgrupper, tigrinja, persiska/dari, somaliska och arabiska. Målen för 2012/13 Administrera och leda projektet på ett tydligt sätt för alla berörda. Se över projektet och identifiera utvecklingsområden. Måluppfyllelse: Arbetet med att gå igenom projektet och följa upp deltagarna och uppdatera deltagarlistor är genomfört. I dagsläget finns det aktuella deltagarlistor och tydliga rutiner för hur uppföljning av deltagarna ska genomföras. En stor utvärdering av projektet har genomförts under våren Enkäter har delats ut till alla då inskrivna deltagare och även till övriga som på olika sätt är inblandade i projektet. Överlag visade utvärderingen på att projektet genomförs på ett tillfredställande sätt och majoriteten av deltagarna är positivt inställda till samhällsorienteringen. Utvärderingen visade även att det funnits en del tekniska problem och att tiden för samhällsorienteringen låg för sent på eftermiddagarna. Ett önskemål var även att det skulle finnas ersättare tillgängliga då kommunikatörerna inte kunde närvara. Det framkom även att närvarorapporterna lämnades in för sent. Under våren ändrades tiderna för samhällsorienteringen till att vara 3 timmar per gång från tidigare 2 timmar. Samhällsorienteringen blev samtidigt ändrad till att vara tidigare under dagen, i enlighet med deltagarnas önskemål. Mål för 2013/2014 Anställa egna kommunikatörer inom LKF-området för att kvalitetssäkra och förbättra samhällsorienteringen. 18

19 Tabell med nyckeltal, bilaga till Kvalitetsredovisning 2012/2013 Gällivare Jokkmokk Kiruna Pajala Totalt Särvux Ht12/Vt13 Antal elever 12/11 Avbrott, andel 17% (2 st) Antal tim/individ i genomsn. 3h/vecka Informationsinsatser antal Kursutvärdering 0 Andel godkända betyg 100 Antal verksamhetsbesök under året 0 Grundvux Antal elever 22/15 Antal kursdeltagare 28/18 Avbrott % 35,1 Informationsinsatser antal Kursutvärdering 0 Andel godkända betyg 97,5 Antal verksamhetsbesök under året 1 SFI Antal elever 173/184 Antal kursdeltagare 198/213 Antal erbjudna tim/vecka 15 Avbrott 37,7 Antal språkgrupper 41 Antal analfabeter 17 Kursutvärdering 0 Andel godkända betyg 94,8 Antal verksamhetsbesök under året 0 Väntetid Max 1 mån Gy vux Antal elever 211/204 Antal kursdeltagare 497/378 Avbrott % 25,6 Verksamhetspoäng 38786/ Kursutvärdering, andel inkomna Andel godkända betyg 85,7 Antal verksamhetsbesök under året 3 19

20 Högskola/YH Gällivare Jokkmokk Kiruna Pajala Totalt Antal studerande, program högskola 145* Antal studerande, kurser högskola 205** Antal studerande, program yh 19 Tentamen, tillfällen 164 Tentamen, personer 313 Videokonferens antal 645 *varav RM-studenter: 85 **varav RM-studenter:

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer

Vuxenutbildningen Kvalitetsredovisning

Vuxenutbildningen Kvalitetsredovisning Vuxenutbildningen Kvalitetsredovisning År 2010 1 Innehållsförteckning Sidan: Sid. 2 Innehållsförteckning Sid. 3 Verksamhet Sid. 3 Vision Sid. 3 Sammanfattning Sid. 3 Verksamhetens kvalitetsarbete Sid.

Läs mer

Kvalitetsarbete för Lärcentrum period 3, Höstterminen 2013

Kvalitetsarbete för Lärcentrum period 3, Höstterminen 2013 Kvalitetsarbete för Lärcentrum period 3, Höstterminen 2013 1 Beskrivning av verksamheten Höstterminen 2013 Höstterminen startade lite senare än vanligt i nya lokaler, i delar av Bachmanska skolans hus

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Svenska för invandrare (SFI) Särskola för vuxna Uppdragsutbildning Ungdomsgymnasium -

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011-2012

Kvalitetsredovisning 2011-2012 Vuxenutbildningen Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Anne Sonnerfelt 2012-06-25 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning

JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning Rapport 2013 JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Tomas Stens, rektor för vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun 2013-12-19 Innehållsförteckning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen

Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Vuxenutbildningen Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet/verksamheten...2

Läs mer

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m.

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. 1 (138) Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. U 2013/4439/GV enligt Statens skolverks regleringsbrev för år 2014 är uppdraget

Läs mer

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner En översikt och problematisering av vuxen- och vidareutbildningens situation i Sverige Ove Jobring Ingemar Svensson 1.7.2009, GÖTEBORGS UNIVERSITET,

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Åsö Vuxengymnasium Södermalm

Åsö Vuxengymnasium Södermalm Åsö Vuxengymnasium Södermalm ÅSÖ VUXENGYMNASIUM Blekingegatan 55, Box 17804 118 94 Stockholm, Tel 08-702 74 00 Fax 08-702 74 20, www.asovux.se Rektor Britt-Marie Johansson Tel 702 74 88, E-post britt-marie.johansson@utbildning.stockholm.se

Läs mer

Rapport från utvärdering av InfoKomps vuxenutbildning 16-20 januari 2012

Rapport från utvärdering av InfoKomps vuxenutbildning 16-20 januari 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (19) 2012-03-02XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE MARIE EKLUND REKTOR VUXENUTBILDNINGEN I SOLLENTUNA Rapport från utvärdering

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2014. Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2012-2014. Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan -2014 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2011 Verksamhetsplan - 2014 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergman 070-648 35 77 ingvor.bergman@falkoping.se

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Gränsälvsgymnasiet Ansvarig rektor: Peter Mariin 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Grundfakta om Gränsälvsgymnasiet 2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning

Läs mer

TRANEMO GYMNASIESKOLA

TRANEMO GYMNASIESKOLA TRANEMO GYMNASIESKOLA Kvalitetsredovisning för gymnasiet läsåret 2008/2009 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning hur arbetet organiseras...

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen

Verksamhetsplan 2013-2015. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Verksamhetsplan 2013-2015 Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2012 Verksamhetsplan 2013-2015 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergman 070-648 35

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN I LEKSAND. Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012

VUXENUTBILDNINGEN I LEKSAND. Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 Innehållsförteckning Leksands gymnasium 1. Presentation av skolan... 4 2. Beskrivning av läsårets verksamhet... 5 2.1 Gymnasiereform 2011... 5 2.2 Vårt programutbud...

Läs mer

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning Rapport 2012 Dnr 403-2011:5237 Grundläggande vuxenutbildning En granskning av uppföljning och anpassning av utbildningen Innehåll 1. Sammanfattande slutsatser... 2 2. Inledning... 6 2.1 Frågor... 6 2.1.1.

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2011 Produktionen INNEHÅLL Sid Division Barn, Ungdom och Kultur 2 Division Vård & Omsorg 20 Sociala divisionen 35 Tekniska divisionen 52 Samhällsbyggnad 67 Räddning och Säkerhet

Läs mer

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 2011-08-25 Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 1 Innehållsförteckning: Innehållsförteckningen är tom eftersom inga

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsrapport, bildningsverksamheten, läsåret 2013/2014

Kvalitetsrapport, bildningsverksamheten, läsåret 2013/2014 Bildning Elisabet Björklund Datum 2014-10-09 Sida 1(15) Kvalitetsrapport, bildningsverksamheten, läsåret 2013/2014 1. Kvalitetsrapporten gäller läsåret 2013/2014 och omfattar enbart de statligt uppsatta

Läs mer

Qualiscertifiering av Komvux Ängelholm 2010-01-29

Qualiscertifiering av Komvux Ängelholm 2010-01-29 Granskningsrapport Qualiscertifiering av Komvux Ängelholm 2010-01-29 Lena Hansson och Mikael Skeensgård Q-Steps Kvalitetssäkring AB 1 Sammanfattning av rapporten Komvux i Ängelholm har genomgått Qualis

Läs mer

Delårsrapport per den 31 mars år 2014 för gymnasienämnden

Delårsrapport per den 31 mars år 2014 för gymnasienämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-11 GN-2014/149.182 1 (2) HANDLÄGGARE Höglund, Jan 08-535 360 13 Jan.Hoglund@huddinge.se Gymnasienämnden Delårsrapport per

Läs mer