Systematiskt kvalitetsarbetet Lapplands Lärcentra Kiruna. hösten 2012/våren 2013 verksamhetsmål för hösten 2013/våren 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systematiskt kvalitetsarbetet Lapplands Lärcentra Kiruna. hösten 2012/våren 2013 verksamhetsmål för hösten 2013/våren 2014"

Transkript

1 Systematiskt kvalitetsarbetet Lapplands Lärcentra Kiruna hösten 2012/våren 2013 verksamhetsmål för hösten 2013/våren

2 Bakgrund Lapplands lärcentra Kiruna är en del av Lapplands lärcentra som ansvarar för utbildning för vuxna i kommunerna Gällivare, Jokkmokk, Pajala och Kiruna. LC Kiruna finns på Kunskapsparken, som är placerat i centrala Kiruna. På Kunskapsparken finns utbildningar inom grundläggande vuxenutbildning, Särskild utbildning för vuxna, Svenska för invandrare, gymnasial vuxenutbildning, yrkeshögskola och högskoleutbildning. LC Kiruna har under 2012/13 inte anordnat någon uppdragsutbildning, men om det i framtiden uppstår behov så finns resurser för att anordna detta. Kvalitetsredovisningen utgår från måluppfyllelse med utgångspunkt i Vision och mål och Verksamhetsmål 2013 för Lapplands lärcentra samt nationella styrdokument för den kommunala vuxenutbildningen, SFI och yrkeshögskolan. Vision och mål för Lapplands lärcentra VISION Vi ska sträva efter att stimulera till tillväxt och utveckling i våra kommuner, genom att erbjuda efterfrågestyrda utbildningar. Organisationen ska genomsyras av flexibilitet, samverkan och kvalitet. Våra utbildningar ska vara attraktiva och tillgängliga för den studerande. MÅL Vi ska utifrån inventering av utbildningsbehov hos enskilda och arbetslivet initiera, utveckla och/eller genomföra utbildningar utifrån behov. Vi ska erbjuda utbildningar inom Särvux och komvux på grundläggande- och gymnasial nivå, svenska för invandrare, yrkeshögskole- och högskolenivå samt uppdragsutbildning. Vi ska ha beredskap för att kunna nyttja, använda och utveckla olika former av pedagogik, metodik och teknik. Vi ska samverka inom organisationen och med medlemskommuner för att optimera resurser och säkra likvärdighet. Vi ska samverka med det omgivande samhället och arbetslivet samt med lokala, regionala och nationella nätverk. Vi ska ha en verksamhet med hög kvalitet! För att säkerställa kvaliteten, ska vi kontinuerligt följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Vi ska i första hand nyttja kommunförbundets egen kompetens. Vi ska ha fyra lärcentra (ett i vardera kommun) som uppfyller Nitus kvalitetskriterier. Vi ska verka för att forskningsresultat förs ut i regionen samt stödja att forskning etableras i regionen. Vi ska skapa en Vi-känsla i hela organisationen. 2

3 Utifrån vision och mål arbetar Lapplands lärcentra med några övergripande områden som ska genomsyra hela verksamheten: Efterfrågestyrd utbildning, flexibelt lärande, samverkan och livslångt lärande. Verksamhetsmål 2013 beslutad av direktionen Utbildning för vuxna vid Lapplands Lärcentra Mål Starta minst tre eftergymnasiala utbildningar som svarar mot regionens behov Delmål - Starta Högskoleingenjör i underhållsteknik - Starta Högskoleingenjör i Elkraft - Starta Yrkeshögskoleutbildning i Bergteknik - Starta Yrkeshögskoleutbildning Byggproduktionsledare - Rekrytera till och förbereda start av Yrkeshögskoleutbildning Servicetekniker eldistribution och vindkraft Bedriva utvecklingsarbete inför minst tre nya utbildningar som svarar mot regionens behov inom gymnasial eller eftergymnasial nivå Delmål - Utarbeta ansökan om yrkeshögskola underhållsteknik, bergteknik och byggproduktionsledare inför start Föra dialog med universitetet gällande distansanpassning av prioriterade utbildningar inom vård- och omsorgssektorn - Verka för att utveckla Rymd- och miljöutbildningar i Kiruna, samt tillhandahålla lokaler och studentservice för dessa - Utveckla ädelstensteknikutbildning i Lannavaara, samt tillhandahålla lokaler och studentservice för denna - Verka för att utveckla Jokkmokks energicentrum i samverkan med Jokkmokks kommun - Vidareutveckla Naturvetenskapligt basår med flexibelt lärande - Utifrån direktionens prioritering planera för, utveckla och marknadsföra övriga utbildningar inom vuxenutbildning, uppdragsutbildning, Yrkeshögskola och högskola Utveckla kvalitetsarbetet inom Lapplands Lärcentra Delmål - Genomföra fortbildning av personal inom flexibelt lärande - Inventera behov av att investera i teknisk mjuk- och hårdvara samt behov av kompetensutveckling inom detta område 3

4 - Vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet gällande struktur Vidareutveckla Lapplands Lärcentras samverkan med det omgivande samhället Delmål - Öka samverkan med arbetsliv och det omgivande samhället bland annat genom samarbete kring teknik- respektive vård- och omsorgscollege - Inrätta samverkansgrupp med de fackliga organisationerna - Medverka till att sprida forskningsresultat i regionen - Delta i nätverk lokalt, regionalt, nationellt och internationellt för erfarenhetsutbyte samt för att påverka villkoren för lärcentras verksamheter Generella mål för 2012/ Att fortsätta utveckla modellen för inventering av utbildningsbehov med fokus på enskildas önskemål - Att fortsätta utveckla flexibelt och individualiserat lärande inom alla utbildningsnivåer - Att öka samverkan med arbetslivet Värdegrund I skollagen (2010:800) beskrivs de grundläggande värden vad gäller utbildning inom skolväsendet. LC Kiruna arbetar efter de grundläggande värden som beskrivs i skollagen och i Läroplan för vuxenutbildningen Hos oss är alla välkomna oavsett bakgrund och vi arbetar aktivt för att synliggöra och motverka all diskriminering och kränkning. Rutiner är utarbetade för att arbeta med och informera kring vår Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Inom vuxenutbildningen är eleven i centrum och utbildningarna tas fram med hänsyn till de enskildas behov och förutsättningar. Flexibilitet i våra utbildningars upplägg och genomförande eftersträvas alltid hos oss. Efterfrågestyrd utbildning De utbildningar som Lapplands lärcentra anordnar ska vara efterfrågade av enskilda individer och/eller arbetslivet. I vår planering av utbildningar utgår vi ifrån en behovsinventering som omfattar: Enskilda individers behov av utbildning. Rekryteringsbehov på kort och lång sikt. Fortbildningsbehov för redan anställda. Inom ramen för projektet Norrsamverkan har det utvecklats en modell för arbetet med behovsinventering. Utgångspunkten i modellen är att varje kommun ska sammanställa utbildningsbehoven i sin kommun, dels de utbildningsbehov som är insamlade av andra aktörer (till exempel Arbetsförmedlingen och olika branschorganisationer) och dels de utbildningsbehov som är 4

5 insamlade av lärcentras företagskontakter, branschkontakter, kontakter med enskilda individer och andra undersökningar. Behovsinventeringen ligger tillsammans med vuxenutbildningens styrdokument till grund för alla utbildningsplanering. Flexibelt lärande Utbildningar som planeras och genomförs inom Lapplands lärcentra ska vara så tillgängliga och flexibla som möjligt för de studerande. Studier vid Lapplands lärcentra ska i möjligaste mån anpassas efter den enskildes behov. Flexibilitet i tid och rum ska prioriteras för att möjliggöra studier även för dem som arbetar samtidigt. Som ett led i utvecklandet av det flexibla lärandet har LC Kiruna under 2012/13 flyttat stora delar av den gymnasiala vuxenutbildningen på skolan. Lärarna inom gymnasievux har idag sina arbetsrum på Torget, i nära anslutning till de arbetsplatser där eleverna erbjuds sitta och arbeta vid en egen dator med sina kurser. På Torget finns även tillgängligheten till studie- och yrkesvägledning och utbildningsledare som arbetar med vuxenutbildningen. För att utveckla arbetet med att utforma utbildningar efter den enskildes behov så har LC Kiruna aktivt arbetat med att rekrytera nya lärare. De nyanställda lärarna kommer att arbeta fram och utveckla fler egna kurser med ett flexibelt upplägg. Inom den grundläggande vuxenutbildningen har fokus legat på att utveckla ett upplägg som möjliggör mer flexibla studier som är anpassade efter den enskildes behov. Samverkan Hela organisationen inom Lapplands lärcentra bygger på samverkan både internt och externt, dels genom att samverka internt mellan de fyra olika lärcentra och kommunerna och dels genom att samverka med externa parter som näringsliv, branschråd, Arbetsförmedling, näringslivsbolag andra utbildningsanordnare med flera. Samverkan med externa parter är mycket viktig och betydelsefull för hela utbildningskedjan. I behovsinventeringen inför en utbildning krävs en dialog med arbetslivet för att fastställa behovet av utbildningen. I planeringen av innehållet i en utbildning behövs kontakter med näringslivet för att innehållet ska vara aktuellt och stämma överens med de kompetenskrav som branschen har, samt i genomförandet av utbildningen där vi i många fall har möjlighet att få ta del av föreläsare från branschen, kunna nyttja viss utrustning i vissa fall och att studerande hos oss ibland även har möjlighet att göra delar av utbildningen på en arbetsplats. Att samverka regionalt och nationellt ger Lapplands lärcentra möjlighet att påverka villkoren för olika utbildningsnivåer samt att genom erfarenhetsutbyte med andra organisationer dra nytta av deras kunskaper och lärdomar. 5

6 Livslångt lärande Utbildningsnivån i kommunerna inom Lapplands lärcentra ligger under rikssnittet och övergångsfrekvensen från till högskola inom tre år efter avslutat gymnasium är lägre än såväl rikssom länssnittet. I Kiruna kommun har enligt SCB:s senaste undersökning endast 25% av kommunmedborgarna i åldrarna en 3-årig gymnasial utbildning. Lapplands lärcentra har en mycket viktig uppgift att fylla då utbildning kan erbjudas på alla nivåer från grundläggande vuxenutbildning till högskolestudier. Samtidigt som många människor i vår region har en bristfällig utbildning kräver dagens arbetsliv dessutom en ständig förnyelse av kunskap. Både grundutbildning och fortbildning är viktiga för att människor ska kunna skaffa sig rätt kompetens för att vara attraktiva på arbetsmarknaden. Svenska för invandrare är en viktig inkörsport för att nya svenska ska kunna etablera sig i samhället och på arbetsmarknaden. LC Kiruna har under flera år erbjudit de studerande inom SFI en möjlighet att kombinera sina SFI-studier med en utbildning inom vård- och omsorg. Denna utbildning har haft och har ett mycket gott resultat då majoriteten av eleverna får anställning efter avslutad utbildning. Validering Vuxenutbildningen ska ta tillvara på elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter som de till exempel kan ha fått från tidigare studier eller arbetsliv. Validering kan förekomma inom vuxenutbildningens skolformer. En studerande kan validera hela eller delar av kurser på LC Kiruna. Arbetet med att utveckla validering är ett ständigt pågående utvecklingsarbete för att försöka möta upp de olika behov av validering som kan förekomma. Alla elever inom den kommunala vuxenutbildningen, Särvux och SFI har en individuell studieplan. När studieplanen upprättas sker en första kartläggning av den studerandes kunskaper och erfarenheter. Vid behov sker en fördjupad kartläggning då en eventuell valideringsprocess kan inledas. Även inom yrkeshögskola finns möjligheter till validering för att tillvarata de studerandes tidigare erfarenheter inom aktuellt utbildningsområde. SYV, Studie och yrkesvägledning Beskrivning av verksamheten Studie- och yrkesvägledningen är central för att ge de studerande möjlighet till att göra väl underbyggda utbildnings- och yrkesval, samt att utforma sin individuella studieplan för studier inom Lapplands lärcentra. Alla studerande inom samtliga skolformer ska ges möjlighet till att träffa studie- och yrkesvägledare och upprätta en individuell studieplan där mål, kurser och studieupplägg framgår. Studie- och yrkesvägledaren följer kontinuerligt upp den upprättade studieplanen tillsammans med elev och vid uppföljningar med lärare. Studieplanen revideras vid behov. Vägledning är tillgänglig för samtliga kategorier av studerande vid lärcentra samt för övriga kommuninnevånare med behov av vägledning/information. Information gällande bland annat 6

7 utbildningsvägar, utbildningsutbud, studiefinansiering, behörighetsfrågor ges såväl enskilt som till grupper. Nyckeltal Antal besök ( ): 293 Antal uppföljningar med lärare på Kiruna Lärcentra: 26 tillfällen Antal upprättade studieplaner: Studier vt: 171 elever (upprättade ht-12 + vt 13) Påbörjar studier ht: 117 elever (upprättade studieplaner t o m ) SFI Introduktion: 81 elever Riktade informationsinsatser till grupper: 6 Mål 2012/2013 Riktade informationsinsatser till grupper/uppsökande verksamhet: 6 Informera om möjlighet till studie- och yrkesvägledning till alla studeranden inom samtliga skolformer. Regelbundna informationsträffar hålls på Arbetsförmedlingen för arbetssökande och där nås målgrupper för alla skolformer. Besök har även gjorts till arbetsmarknadsenheten och migrationsverket och kontakter är tagna med savo. Studie- och yrkesvägledaren har även deltagit i olika arrangemang med andra aktörer på öppethus dagar och informationsträffar, t.ex. jobbjakten för gymnasieungdomar och arbetssökande. Broschyr och kurskatalog har skickats ut till alla nyinflyttade till Kiruna. Mål för 2013/2014 Riktade informationsinsatser till grupper/uppsökande verksamhet: 10 Informera om möjlighet till studie- och yrkesvägledning till alla studeranden inom samtliga skolformer. Särskild utbildning för vuxna Beskrivning av verksamheten Under läsåret har 12 elever varit inskrivna på särskild utbildning för vuxna. De har främst läst kurserna svenska, engelska och matematik på grundläggande nivå, 3 timmar/vecka. 7

8 Nyckeltal: Antal elever: 12 Avbrott: 2 (17 %) Mål 2012/2013 att alla behörigt sökande skall kunna erbjudas plats. att de nya kursplanerna från implementeras. att samtliga studeranden skall erbjudas studie- och yrkesvägledning. att finna en betalningslösning för de så kallade apparna. att utveckla arbetet med individuella studieplan att gemensamma Särvux-pedagogträffar inom Lapplands Lärcentra planeras in. att undersöka vilket operativsystem som är det mest lämpade för surfplattorna och eventuellt köpa in surfplattor med Apples operativsystem Måluppfyllelse En gemensam träff för Särvux-lärarna har skett vid Lapplands Lärcentra i Gällivare den 7 maj där bland annat de nya ämnesplanerna på gymnasial nivå diskuterades för att underlätta implementeringen av dessa. Det togs även fram en ny blankett för Individuell studieplan som anpassades efter skolverkets riktlinjer. Nya rutiner vid antagning, informationsmaterial samt nya ansökningshandlingar har implementerats. Samtliga studeranden har genom sina vårdnadshavare erbjudits studie och yrkesvägledning. En ny surfplatta med Apples operativsystem har inhandlats och en betalningslösning för de sk apparna har tagits fram. Mål för 2013/2014 och aktiviteter för att nå målen: Att fortsätta med det IT-baserade projektet och under hösten 2013 påbörja försöken med surfplattan som ett pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen. Ett första steg inom projektet är att ta reda på vilka applikationer inom huvudämnena svenska och matematik som är brukbara för eleverna. Omarbeta elevernas individuella studieplaner så att de samstämmer med skolverkets riktlinjer. En gemensam träff för särvux-lärarna inom Lapplands lärcentra planeras under hösten

9 Grundvux Beskrivning av verksamheten: De kurserna som efterfrågats inom grundläggande vuxenutbildning är svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik. Nyckeltal: Kursdeltagare: 22 (hösten) + 15 (våren) Avbrott: 13 (35,1%) Mål 2012/2013: För att öka tillgängligheten och underlätta för eleverna att kombinera studier med arbete ska vi utveckla Grundvux till att bli mer flexibel och att en stor del av undervisningen sker via lärplattform. Ett första steg i denna utveckling är att kursen Engelska grund läggs upp på lärplattformen Fronter och ett flexiblare och ett mer individualiserat arbetssätt införs. Måluppfyllelse: Kursen engelska grund är upplagd på Fronter och elever har möjligheter att nu läsa kursen med flexibelt upplägg. Mål för 2013/2014: Att kursen svenska grund som andraspråk läggs upp på lärplattformen Fronter för ökad flexibiltet och tillgänglighet. Att antalet elever på grundläggande vuxenutbildning ökas Aktiviteter: Kursansvarig lärare ansvarar för att under hösten 2013 lägga upp sin kurs på Fronter Studie-och yrkesvägledarens uppsökande verksamhet stärks samt att elever inskrivna på svenska för invandrare får informationen om grundläggande vuxenutbildning. 9

10 Sfi, utbildning i svenska för invandrare Beskrivning av verksamheten Kiruna lärcentrum erbjuder utbildning i svenska för invandrare på förmiddagar och eftermiddagar. Alla elever erbjuds 15 timmars lärarledd undervisning per vecka. Alla elever erbjuds undervisning under hela året utan uppehåll för semester. Alla elever får starta sfi senast en månad från det att rätt till sfi inträtt. Kiruna lärcentrum har kontinuerliga intag av nya elever enligt ett särskilt schema för varje månad. Alla elever genomgår en introduktionskurs. Efter introduktionskursen inplaceras eleverna på studieväg och kurs efter samtal och önskemål med varje elev. Under introduktionen träffar varje elev studie- och yrkesvägledaren som informerar vilka utbildningar som finns att tillgå på lärcentrum. En studieplan upprättas tillsammans med varje elev under introduktionen genom studie- och yrkesvägledaren och läraren. Studieplanen revideras återkommande under utbildningens gång med ca. två månaders intervall. Eleverna får information om kursplaner och betygskriterier som finns uppsatta i klassrummen. Undervisning bedrivs på tre studievägar. Studieväg 1 kurs A och B, studieväg 2 kurs B och C, studieväg 3 kurs C och D. Antal lärartjänster är 3,5 lärare. I dagsläget är två lärare behöriga att undervisa på sfi. Alla lärare är behöriga lärare. Utbildningsinsatser under 2012/2013 Utbildning tillsammans med Lapplands gymnasium om flipped classroom och föreläsning om aktuell hjärnforskning. Sammandrag för personal inom LKf har skett under hösten 2012 där vi har diskuterat kvalitetsarbetet på lärcentrum. Sammandrag i maj för sfi lärare i Gällivare angående flexibel sfi Nyckeltal Tot. antal elever: 357 st Tot. antal kursdeltagare: 411 st Tot. antal avbrott: 155 st (37,7%) 10

11 Antal elever med godkända betyg: Kurs B Kurs C Kurs D 20 st 37 st 16 st Tot. godkända betyg: 73 st Måluppfyllelse: 94.8 % Orsaker till avbrott: Många arbetar heltid och många elever flyttar från kommunen. Barnafödande. Mål 2012/2013, måluppfyllelse Utgångspunkten för utbildningen ska enligt styrdokumenten vara den enskildes behov och förutsättningar. För att kunna möt upp kravet om att erbjuda utbildning i svenska för invandrare utifrån den enskildes behov måste verksamheten utvecklas mot att erbjuda undervisning under hela dagen. Vi upplever en god måluppfyllelse. Våra goda resultat har uppmärksammats från länsstyrelsen som gjort besök på lärcentra för uppföljning och intervjuer med lärare. Våra mål att erbjuda undervisning under hela dagen är uppnått i och med samarbetet med Malmfältens folkhögskola. Lärcentrum erbjuder undervisning under förmiddag och Malmfältens folkhögskola erbjuder undervisning under eftermiddag. Alla elever erbjuds undervisning på 15 timmar /vecka. Alla elever har en studieplan. Alla elever erbjuds kombinera andra studier med sfi Alla elever erbjuds sfi inom en månad från det att rätt att delta i sfi inträtt Mål för 2013/2014 Alla elever ska lyckas klara sina mål med sfi och bli godkända på sina kurser i sfi. Alla elever och lärare ska känna trygghet och glädje att gå till sfi. Alla elever har en dator/person att tillgå för effektiv inlärning via bl.a. Fronter Sfi via Fronter. Distanskurs i sfi för elever med god studievana. Flexibel sfi. Kvällsförlagd sfi för elever som arbetar dagtid och har god studievana. Lektionssalar utrustade med datorer för alla elever samt rum för gemensamma genomgångar och samlingar. Alla elever ska göra en utvärdering efter avslutad kurs. 11

12 Aktivitetsplan Löpande utvärderingar och genomgångar av verksamheten under året med arbetslagsmöten. Kursutvärdering för sfi tas fram under början av hösten Trivselenkät 1 gång/termin Talövningar minst en gång per vecka. Fortsatt samarbete med pensionärer som kommer och samtalar med sfi elever. Talövningar i tvärgrupper med elever från kurs D som samtalsledare. Skrivövningar minst en gång per vecka. Hör- och läs övningar dagligen via dator. Repetition med övningar och genomgångar inför nationella prov Datautbildning med It- pedagog en gång per månad för nya och övriga elever. Bygga upp en flexibel sfi kurs via Fronter för elever med god studievana. Sångstunder för hela sfi minst en gång per månad Kursutvärderingar De samtal vi har med varje elev efter avslutad kurs är också någon form av utvärdering och där får vi synpunkter på verksamheten vilket nästan alltid är mycket positiv från alla elever. Gymnasial vuxenutbildning Beskrivning av verksamheten Vi har, under perioden, arbetat för att anpassa kurserna till de nya kursplanerna och betygskriterierna men de behöver utvecklas ytterligare. En hel del särskilda prövningar och valideringar är utförda. Adobe Connect har används till viss del i några ämnen med bra utfall. Elevvårdskonferenser har tillämpats en gång i veckan vilket inneburit att elevuppföljningen fungerat på ett tillfredsställande sätt. De individuellt anpassade handledningstiderna har fungerat bra men vi hade önskat att fler elever tagit chansen att utnyttja den möjligheten. Nyckeltal Kursdeltagare egen regi: 497 (hösten) (våren). Avbrott: 224 (25,6%) Kursdeltagare (MiRoi, NTI, Hermods): 69. Avbrott: 34 (49,3 %) 12

13 Mål 2012/ Gymnasievux ska utöka det lokala utbudet av gymnasiekurser på Kiruna lärcentrum 2. Utveckla och öka användandet av Adobe Connect i undervisningen. 3. Utveckla det flexibla och individuella arbetssättet. 4. Öka tillgängligheten för eleverna. Måluppfyllelse 2012/ Nyrekryteringar har gjorts med behöriga lärare och på så sätt har kursutbudet på lärcentrat ökat. 2. I vissa ämnen har Adobe Connect används som verktyg. Vi kommer också att se över andra tekniska lösningar för att anpassa elevkontakten ytterligare ex. messenger, skype. 3. Lärarna på Gymnasievux har flyttat sin verksamhet till Torget där eleverna fått egna arbetsplatser med till gång till datorer i anslutning till lärarnas arbetsrum. Därmed har vi utvecklat det individuella och flexibla arbetssättet samt ökat tillgängligheten för eleverna ytterligare Mål 2013/ Vi skall utöka användandet av de olika tekniska hjälpmedel som finns, exempelvis Smartboard, Adobe Connect, Skype, Messenger för att förbättra och effektivisera undervisningen särskilt för elever på distans. 2. Kurserna på lärplattformen Fronter måste utvecklas ytterligare för att underlätta särskilt för de elever med olika svårigheter. 3. Utvärdering skall alltid finnas med i de respektive kurserna. 4. Kunna erbjuda fler kurser, t.ex. Engelska 7 Aktivitetsplan 1. Kompetensutveckling i de olika tekniska verktygen. Berörda lärare får utbildning under hösten och våren. Ansvarig: Anders Flygare IKT-pedagog och Hans Ylivaionio lärare 2. Kompetensutveckling i hur man jobbar fram ett mer pedagogiskt Fronter för lärare. (Särskilt för elever med svårigheter) Detta kan ske via pedagogiska träffar. Ansvarig: Inger Täckdal. 3. Arbeta fram ett bra underlag för utvärdering av kurserna. Kursutvärderingar Endast 25 kursutvärderingar är gjorda men av dem svarar 96 % att kurserna varit bra eller utomordentligt bra. 13

14 Yrkesvux Beskrivning av verksamheten Under hösten 2012 avslutade 14 elever sin utbildning till yrkesförare. Under våren 2013 upphandlades och marknadsfördes en yrkesutbildning på gymnasial nivå inom el med inriktning industri. Under läsåret 2012/2013 har vi en haft en reguljär grupp på Omvårdnadsutbildningen med 7 stycken elever (examen januari 2014). Alla vårdkurser har även funnits med flexibelt upplägg för dem som vill kombinera studier med annat, t.ex. arbete eller föräldraledighet. Nyckeltal vård och omsorgskurser (totalt reguljär grupp + flex): Antal kursdeltagare: 125 Avbrott: 37 (29,6 %) Mål 2012/2013 Ta fram nya utbildningar inom el och administration. Marknadsföra och rekrytera elever till Yrkesvux. Måluppfyllelse Nya utbildningar har tagits fram och upphandlats. En utbildning med gymnasiala kurser inom administration har en kontinuerlig antagning under 2013, utbildningen sker i samarbete med Miroi. Utbildningen inom el med inriktning industri kommer att starta upp i augusti 2013 med två studiegrupper i Kiruna och Gällivare. Utbildningen sker i samarbete med Teknikutbildarna i Norden hösten För att rekrytera elever till utbildningarna har det gjorts annonsering i lokalt Annonsblad och information på hemsida. Mål för 2013/14 Genomföra utbildning i el inriktning industri. Genomföra utbildning inom administration. Ta fram underlag för start av nya kurser inom yrkesvux. Starta en ny reguljär omvårdnadsgrupp på fyra terminer med 200 poäng extra svenska för dem som inte har svenska som modersmål (yrkessvenska, svenska grund som andraspråk) för att skapa bättre förutsättningar för eleverna att klara av utbildningen och praktiken. 14

15 Marknadsföra omvårdnadsprogrammet, både den reguljära gruppen samt det flexibla upplägget. Eleverna på den reguljära omvårdnadsutbildningen ska lära sig lärplattformen Fronter för självständigt lärande och aktivt sökande av kunskap. Eleverna på den reguljära omvårdnadsutbildningen ska bli hälsomedvetna via information om kost och motion samt delta på olika aktiviteter. Att arbeta inom vård och omsorg är krävande fysiskt och psykiskt. Öka andelen elever som gör kursutvärderingarna. Kursutvärderingar Kvalitetssäkring av omvårdnadskurserna kurserna har genomförts genom elevutvärdering i Fronter efter varje kurs där 14 elever svarat att de är Mycket nöjda med utbildningarna. Yrkeshögskola Via Lapplands Lärcentra i Gällivare har studenter i Kiruna kunnat läsa YH utbildningar med inriktningen byggproduktion och bergteknik. En ansökan om en yrkeshögskoleutbildning till Underhållstekniker har lämnats in till Myndigheten för yrkeshögskola. Om ansökan beviljas så är utbildningen planerad att vara ett år på heltid och placerad på Kiruna lärcentrum, men med ett upplägg som möjliggör för studeranden på övriga lärcentra. I arbetet med ansökan har kontakter skett med branschföreträdare, både genom informationer i grupp och med enskilda kontakter med företagen. Det har även bildats en grupp bestående av personer från företag inom underhåll, Luleå tekniska universitet och Lapplands lärcentra. Blir ansökan beviljad kommer denna grupp att vara styrgrupp för utbildningen. Planerad start för utbildningen är hösten Mål 2013/2014 Om ansökan om underhållstekniker blir beviljad ska en utbildningsledare anställas. Kursplaner för utbildningen ska arbetas fram. Marknadsföring av utbildningen för att rekrytera studenter. 15

16 Högskoleutbildningar Beskrivning av verksamheten Hösten 2012 hade vi i Kiruna studenter som läst distansutbildningar inom ekonomi, högskoleingenjör berganläggningsteknik och naturguideprogrammet. Våren 2013 påbörjade fyra studenter sjuksköterskeutbildningen på distans från Luleå tekniska universitet. Kvalitetsarbete för att förbättra studerandeservicen har gjorts: Hemklassrum till programstudenter har iordningsställts, varje programutbildning vid lärcentra har tillgång till ett eget hemklassrum. Adobe Connect studios har iordningställts, där studenterna kan sitta i grupp. En informationsstation finns vid entréplanet, där information om ITV sändningar, föreläsningar ect ges. Aulan har utrustats med ITV Trådlöst nätverk finns nu på torget Tentamensanmälan via e-post Förbättrad samverkan mellan Kiruna bostäder och studentkåren genom regelbundna möten Mål 2012/2013 Öka antal studenter som nyttjar lärcentrum genom att informera om den studentservice som lärcentrum erbjuder genom: Annonsering i Annonsbladet om studentservice. Tydligare och mer information på hemsidan om studentservice. Vid varje informationstillfälle berätta om studentservice. Måluppfyllelse Annonsering om studerandeservicen har genomförts genom annons i det lokala annonsbladet. Vid varje informationsaktivitet som lärcentra har deltagit i eller själva genomfört har även information om studerande servicen. Hemsidan har fått ett förbättrat utseende och uppdateras med jämna mellanrum, men aktuell information och nya utbildningsatsningar. Under hösten 2013 har vi sett en liten ökning av antalet studerande på eftergymnasieala utbildningar på lärcentra. Nyckeltal Studentrekryteringskampanjer har genomförts under våren 2013, januari-april, inför kommande utbildningsstarter hösten 2014: 16

17 Aktiviteter Antal Information, uppsökande, antalet tillfällen: 8 Annonsering i lokala annonsbladet: 5 Deltagande i olika evenemang i samverkan med andra aktörer: 5 Informationsträffar, öppet hus dagar, karriärkväll, lunchträff: 4 Övrigt: 1 Intervjuer hemsida: 3 Studenter i program, universitet och högskola våren 2013: 145 Antal studerande på YH: 19 Studerande på fristående kurser: 205 Antal genomförda tentamen: 164 Antal tentander: 313 Antal prov, YH och Gy: 125 Antal studiotimmar/itv ht2012/vt2013: 1388 Mål 2013/2014 Att öka antalet studerande vid lärcentra och förbättra den studiesociala arbetsmiljön för studenterna. Aktiviteter för att nå målen: En studentenkät genomförs våren 2014 för att undersöka vad studenterna tycker är bra på lärcentrat samt vad som kan bli bättre. Annonsering om studerandeservice Trådlöst nätverk bör finnas i huset Förbättra samverkan i frågor som rör den studiesociala miljön för högskolestudenter i Kiruna. Förbättra redovisning av statistik antalet studiotimmer 17

18 Samhällsorientering Beskrivning av verksamheten Lapplands lärcentra har ett samarbetsavtal inom LKF avseende samhällsorientering för nyanlända. Kiruna lärcentra har sedan 1 december 2012 haft huvudansvaret för genomförandet. Samhällsorientering sker på deltagarnas hemspråk och genomförs med olika kommunikatörer via videolänk till de orter där deltagarna finns. Kommunikatörerna finns i Falköping och Gällivare. I dagsläget erbjuds samhällsorienteringen i fyra olika språkgrupper, tigrinja, persiska/dari, somaliska och arabiska. Målen för 2012/13 Administrera och leda projektet på ett tydligt sätt för alla berörda. Se över projektet och identifiera utvecklingsområden. Måluppfyllelse: Arbetet med att gå igenom projektet och följa upp deltagarna och uppdatera deltagarlistor är genomfört. I dagsläget finns det aktuella deltagarlistor och tydliga rutiner för hur uppföljning av deltagarna ska genomföras. En stor utvärdering av projektet har genomförts under våren Enkäter har delats ut till alla då inskrivna deltagare och även till övriga som på olika sätt är inblandade i projektet. Överlag visade utvärderingen på att projektet genomförs på ett tillfredställande sätt och majoriteten av deltagarna är positivt inställda till samhällsorienteringen. Utvärderingen visade även att det funnits en del tekniska problem och att tiden för samhällsorienteringen låg för sent på eftermiddagarna. Ett önskemål var även att det skulle finnas ersättare tillgängliga då kommunikatörerna inte kunde närvara. Det framkom även att närvarorapporterna lämnades in för sent. Under våren ändrades tiderna för samhällsorienteringen till att vara 3 timmar per gång från tidigare 2 timmar. Samhällsorienteringen blev samtidigt ändrad till att vara tidigare under dagen, i enlighet med deltagarnas önskemål. Mål för 2013/2014 Anställa egna kommunikatörer inom LKF-området för att kvalitetssäkra och förbättra samhällsorienteringen. 18

19 Tabell med nyckeltal, bilaga till Kvalitetsredovisning 2012/2013 Gällivare Jokkmokk Kiruna Pajala Totalt Särvux Ht12/Vt13 Antal elever 12/11 Avbrott, andel 17% (2 st) Antal tim/individ i genomsn. 3h/vecka Informationsinsatser antal Kursutvärdering 0 Andel godkända betyg 100 Antal verksamhetsbesök under året 0 Grundvux Antal elever 22/15 Antal kursdeltagare 28/18 Avbrott % 35,1 Informationsinsatser antal Kursutvärdering 0 Andel godkända betyg 97,5 Antal verksamhetsbesök under året 1 SFI Antal elever 173/184 Antal kursdeltagare 198/213 Antal erbjudna tim/vecka 15 Avbrott 37,7 Antal språkgrupper 41 Antal analfabeter 17 Kursutvärdering 0 Andel godkända betyg 94,8 Antal verksamhetsbesök under året 0 Väntetid Max 1 mån Gy vux Antal elever 211/204 Antal kursdeltagare 497/378 Avbrott % 25,6 Verksamhetspoäng 38786/ Kursutvärdering, andel inkomna Andel godkända betyg 85,7 Antal verksamhetsbesök under året 3 19

20 Högskola/YH Gällivare Jokkmokk Kiruna Pajala Totalt Antal studerande, program högskola 145* Antal studerande, kurser högskola 205** Antal studerande, program yh 19 Tentamen, tillfällen 164 Tentamen, personer 313 Videokonferens antal 645 *varav RM-studenter: 85 **varav RM-studenter:

Systematiskt kvalitetsarbetet Lapplands Lärcentra Kiruna. Analys av hösten 2014 och våren 2015 Verksamhetsmål för hösten 2015 och våren 2016

Systematiskt kvalitetsarbetet Lapplands Lärcentra Kiruna. Analys av hösten 2014 och våren 2015 Verksamhetsmål för hösten 2015 och våren 2016 Systematiskt kvalitetsarbetet Lapplands Lärcentra Kiruna Analys av hösten 2014 och våren 2015 Verksamhetsmål för hösten 2015 och våren 2016 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Vision och mål för Lapplands Lärcentra...

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Skolverkets uppdrag inom vuxenutbildningen år Marcello Marrone

Skolverkets uppdrag inom vuxenutbildningen år Marcello Marrone Skolverkets uppdrag inom vuxenutbildningen år 2017 Marcello Marrone Innehåll Bakgrundsinformation och statistik Skolverkets uppdrag inom vuxenutbildning EN språkutbildning i svenska för invandrare Rätt

Läs mer

Riktlinjer för intag till kommunal. vuxenutbildning. Innehåll

Riktlinjer för intag till kommunal. vuxenutbildning. Innehåll BESLUT AV KOMMUNSTYRELSEN 2016-08-23 1 (8) Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Innehåll Innehåll... 1 1. INLEDNING... 2 1.1 Riktlinjernas syfte... 2 1.2 Lagstiftning... 2 1.3 Mål för kommunal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Protokoll fört vid möte inom Vuxenutbildningsutskottet Lapplands kommunalförbund. Tid Onsdagen den 1 februari 2012 klockan 13.00 15.00 Plats Närvarande Övriga deltagande Videokonferens

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning

Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning 1 (5) Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning Bedömningsunderlag Skolform: Vuxenutbildning Översikt över innehåll 1. Förutsättningar för utbildningen inom vuxenutbildningen 2. Utveckling av utbildningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Utbildning av vuxna Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet Kompetens och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (sfi) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan Barn- och Utbildningsnämnden Bilaga BoU-nämnden 2009-03-05 13 Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 2009-03-05 1 och riktlinjer för förskoleverksamheten Nulägesbeskrivning i förhållande

Läs mer

Komvux. Det här kan du göra på komvux: Vem får läsa på komvux? Rätt till utbildning på grundläggande nivå SVENSKA

Komvux. Det här kan du göra på komvux: Vem får läsa på komvux? Rätt till utbildning på grundläggande nivå SVENSKA Komvux Kommunal vuxenutbildning (komvux) är för dig som behöver läsa kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Du kan läsa en eller flera kurser, för att sedan exempelvis fortsätta studera på högskolan,

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning BESLUT AV KOMMUNSTYRELSEN 2016-08-23 1 (7) Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Innehåll Innehåll... 1 1. INLEDNING... 2 1.1 Riktlinjernas syfte... 2 1.2 Lagstiftning... 2 1.3 Mål för kommunal

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Regional dialog vuxenutbildning. Region Örebro

Regional dialog vuxenutbildning. Region Örebro Regional dialog vuxenutbildning Region Örebro 2016-11-18 Regionala dialoger Generellt ta del av utvecklingsfrågor inom vuxenutbildning, arbetet med nyanlända, arbetsmarknadssituationen i regionen m m Underlag

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda

Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda Bilaga 3 Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda Högskoleförbundet Östra Norrbotten, vision: Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning.

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Kommunala vuxenutbildningen 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Vuxenutbildning Intäkter -1 980 000-3 047 956 153,9% Personalkostnader 5 392 706 7 719 171 143,1% Övriga

Läs mer

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor.

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor. Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Håkan Lindahl Org. konsult Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet Juni 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund, syfte

Läs mer

Projekt regional samverkan Sfi

Projekt regional samverkan Sfi Projekt regional samverkan Sfi Projektet finansieras av Länsstyrelsen Örebro län enligt 37 förordningen, beredskap och kapacitet samt regional samverkan. Projektägare är Sydnärkes Utbildningsförbund som

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10 Schema VT 2013 *nybörjargrupper SFI läsåret 2012/2013 (Dag+Kväll) *innehåll Huddinge kommun erbjuder SFI-studier på dag och kvällstid. Kravet är att du är folkbokförd i kommunen. Skolan är belägen i Flemingsberg,

Läs mer

Särvux, Bollnäs. Sektor: Särvux. Datum Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor

Särvux, Bollnäs. Sektor: Särvux. Datum Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor Särvux, Bollnäs Sektor: Särvux Datum 090924 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2008-2009 Inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde upprättar varje förskola, fritidshem

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 1 VISION Vuxenutbildningen är en mötesplats som främjar lärande, reflektion och utveckling utifrån de studerandes förutsättningar och behov. 2 POLICY Verksamheten vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande

Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande Kompetens för tillväxt Verksamhetschef Jan Mannerhag Rektor Timo Laaksonen och Rektor Christina Blomquist 1(8) Verksamhetsområdet... 3 TL - Nationell statistik...

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010 Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Innehållsförteckning 1. FÖRORDNING OM KVALITETSREDOVISNING... 3 2. SAMMANFATTNING... 3 2.1 STARKA SIDOR... 3 2.2 OMRÅDEN FÖR

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

Regeringen styr myndigheternas arbete genom årliga regleringsbrev.

Regeringen styr myndigheternas arbete genom årliga regleringsbrev. Styrkedjan Regleringsbrev Regeringen styr myndigheternas arbete genom årliga regleringsbrev. Regeringen anger vilka mål Skolverket ska arbeta mot och hur verksamheten ska finansieras och återrapporteras.

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Yttrande över SOU 2013:20, Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå - en översyn för ökad individanpassning och effektivitet

Yttrande över SOU 2013:20, Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå - en översyn för ökad individanpassning och effektivitet YTTRANDE 2013-10-08 Karin Sandwall Föreståndare Nationellt centrum för svenska som andraspråk Stockholms universitet Utbildningsdepartementet Yttrande över SOU 2013:20, Kommunal vuxenutbildning på grundläggande

Läs mer

1 Måluppfyllelse och resultat

1 Måluppfyllelse och resultat 1 Måluppfyllelse och resultat 1.1 Kunskaper De studerande fullföljer sina studier (Andel elever som slutfört respektive avbrutit sina studier) Skolassistenten registrerar eleverna i Procapita, där såväl

Läs mer

2009-02-27. Avsikten är att kvalitetsredovisningen skall lämnas direkt i detta formulär. Ansvarig skriver i de gråmarkerade fälten.

2009-02-27. Avsikten är att kvalitetsredovisningen skall lämnas direkt i detta formulär. Ansvarig skriver i de gråmarkerade fälten. 2009-02-27 KVALITETSREDOVISNING 2009 VUXENUTBILDNINGEN, VUX Avsikten är att kvalitetsredovisningen skall lämnas direkt i detta formulär. Ansvarig skriver i de gråmarkerade fälten. Område/skola/arbetslag:

Läs mer

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå 1 (6) 2000-09-26 230.2000-607 Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå Vision, mål och uppdrag Utbildningskommunen Eksjö ska erbjuda:. en vuxenutbildning som

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Särskild utbildning för vuxna Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

C3L Centrum för LivsLångt Lärande

C3L Centrum för LivsLångt Lärande Utvecklingsförvaltningen C3L Centrum för LivsLångt Lärande Enhetsplan 2008 Syfte Syftet på nämndnivå: Med hjälp av olika utbildningar, sysselsättningsåtgärder och effektiva insatser ge kunskaper, färdigheter

Läs mer

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga Ganska bekant Rätt kaxig Lite otydlig Mycket stolt! På stark frammarsch Lätt tilltufsad Kämpar i kylan! Kan snart flyga Varför Lärcentrum? Startade under 1990-talet Ingen egen utbildningsanordnare Förmedlare

Läs mer

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning Nordmalings kommun Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning efter tillsyn i Nordmalings kommun 2(14) Uppföljning av tillsyn i Nordmalings kommun genomförde tillsyn av Nordmalings kommun under våren

Läs mer

Kvalitetsrapport vuxenutbildning 2015

Kvalitetsrapport vuxenutbildning 2015 Kvalitetsrapport vuxenutbildning 2015 Birgittaskolan SFI Ola Nilsson HUVUDMANNENS ANSVAR FÖR VUXENUTBILDNINGENS KVALITETSARBETE Enligt skollagens 4 kap 3 ska varje huvudman inom skolväsendet systematiskt

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för anordnare av kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare

Tillämpningsanvisningar för anordnare av kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare 1 (5) 2013-01-22 Bilaga 2) Tillämpningsanvisningar för anordnare av kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare Sammanfattning Kommunfullmäktige har fastställt auktorisationsvillkor

Läs mer

BOKSLUT 2011 Verksamhetsberättelse Vuxenutbildningen

BOKSLUT 2011 Verksamhetsberättelse Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen 2012-01-26 1(6) BOKSLUT 2011 Verksamhetsberättelse Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen 2012-01-26 2(6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsbeskrivning 3-4 Analys av årets utfall för verksamhet

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara 1(1) Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara Vad är utbildning i svenska för invandrare (sfi)? Utbildningen i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket

Läs mer

Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010

Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Denna enkät är gjord av Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande (VKF). VKF är ett samarbete inom flexibelt lärande mellan Göteborgs Universitet, Chalmers, Karlstads

Läs mer

Ängelholms vuxenutbildning - Framtidens kunskap och bildning

Ängelholms vuxenutbildning - Framtidens kunskap och bildning Ängelholms vuxenutbildning - Framtidens kunskap och bildning 1 Utbildningar Kommunala vuxenutbildningen (Komvux) SFI- Svenska för invandrare (Studieväg 1,2,3 A-D) Gruv- Grundläggande vuxenutbildning (Heltid:20poäng/vecka)

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-10-24 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid vuxenutbildningen lasse.sporrong@sigtuna.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Täby kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Täby kommun 2 (10) Tillsyn i Täby kommun har genomfört tillsyn av Täby kommun under HT 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Arena för Samverkan Skola Arbetsliv Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Samverkan skola - arbetsliv Är det nödvändigt och betydelsefullt för skolan och eleven? Möjlighet

Läs mer

Arbetsplan för Täby Komvux 11/12

Arbetsplan för Täby Komvux 11/12 11 05 09 Arbetsplan för Täby Komvux 11/12 Vi möter dig där du står och hjälper dig vidare Postadress Besöksadress Växel 08-5555 89 00 Plusgiro 162 78 87-1 Box 220 Attundavägen 1A Fax 08-758 99 31 Bankgiro

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Utvecklingspaket 2012-06-13 Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Introduktion Examensmålet ska ligga till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 Arbetsmarknadsförvaltningen, Masugnen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 Arbetsmarknadsförvaltningen, Masugnen VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 Arbetsmarknadsförvaltningen, Masugnen Masugnen - rustar människor för jobb Innehållsförteckning 1. ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN MASUGNEN 4 1.1. INRIKTNINGSMÅL 2014-2016 4 2. VERKSAMHETSMÅL

Läs mer

Regelbunden tillsyn av kommunal huvudman

Regelbunden tillsyn av kommunal huvudman 1 (6) Regelbunden tillsyn av kommunal huvudman Bedömningsunderlag Skolform: Vuxenutbildning Översikt över innehåll 1. Förutsättningar för vuxenutbildningen vid skolenheterna 2. Utveckling av vuxenutbildningen

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux HÖSTEN 2016 Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX www.skelleftea.se/vux 1 VUXENUTBILDNING I SKELLEFTEÅ KOMMUNS EGEN REGI Vuxenutbildningen i Skellefteå - För dig som vill läsa in behörighet och som söker

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2013 Verksamhetsplan 2014 2016 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergmann 070-648 35 77 ingvor.bergman@

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN 1 Brett utbildningsutbud för individuell kompetensutvecklingsbehov Samverkan med näringslivet och andra myndigheter En god arbetsmiljö med behöriga lärare och hög kvalité AVESTA KOMMUN Vuxenutbildningen

Läs mer

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 Hur står det till med vuxenutbildningen på grundläggande nivå? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14

Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14 Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14 Omvårdnadslyftet och krav på utbildningsnivå Bakgrund Omvårdnadslyftet anknyter till Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 och vårterminen 2010

Kvalitetsredovisning 2009 och vårterminen 2010 Kvalitetsredovisning 2009 och vårterminen 2010 Vuxenutbildningen Rektors namn: Ingvar Persson Telefonnummer: 044-134069 E-postadress: ingvar.persson@kristianstad.se 1 Innehållsförteckning 1. Presentation

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Örnsköldsviks kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i vuxenutbildningen i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommuns vuxenutbildning

Läs mer

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Riktlinjernas syfte... 2 1.2 Lagstiftning... 2 1.3 Mål för kommunal vuxenutbildning... 2 1.4 Kommunens ansvar för att erbjuda

Läs mer

Huvudmannabeslut för vuxenutbildning

Huvudmannabeslut för vuxenutbildning Uppsala kommun Huvudmannabeslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Uppsala kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Dnr 43-2016:10984 2 (4) Skolinspektionens beslut Skolinspektionens

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Systematiskt kvalitetsarbete

1. Bakgrund. 2. Systematiskt kvalitetsarbete Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 3. Vision och mål för Lapplands Lärcentra... 4 3.1 Vision... 4 3.2... 4 4. Tre överordnade perspektiv... 4 4.1 Värdegrunden... 4 4.2 Det livslånga

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Lapplands Lärcentra Pajala

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Lapplands Lärcentra Pajala 2015 Plan mot kränkande behandling och diskriminering Lapplands Lärcentra Pajala Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Översikt....4 3. Åtgärder.... 5 4. Förebyggande områden under verksamhetsåret 2015... 6 5.

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Riktlinjernas syfte... 2 1.2 Lagstiftning... 2 1.3 Mål för kommunal vuxenutbildning... 2 1.4 Kommunens ansvar för att erbjuda

Läs mer

fin Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen efter tillsyn i Eslövs kommun Beslut Dnr :8948 Eslövs kommun

fin Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen efter tillsyn i Eslövs kommun Beslut Dnr :8948 Eslövs kommun fin Skolinspektionen Beslut Eslövs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Eslövs kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund 2(13) Tillsyn i Eslövs kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Validering vid VO-C Gävleborg

Validering vid VO-C Gävleborg VO-C GÄVLEBORG Validering vid VO-C Gävleborg Policy och struktur för validering av formell och reell kompetens inom ramen för Vård- och omsorgsprogrammet vid VO-C Gävleborg 2015-02-06 Bakgrund Validering

Läs mer

Välkommen som studerande hos oss på Yrkeshögskolan Lärcenter!

Välkommen som studerande hos oss på Yrkeshögskolan Lärcenter! Lärcenter är en mötesplats för lärande på olika nivåer. Med kompetenshöjning coachar vi mot framtidens arbetsmarknad eller fortsatta studier. Här kan du förverkliga dina framtidsdrömmar! På Lärcenter finns

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Vuxnas lärande

Verksamhetsberättelse 2015 Vuxnas lärande Verksamhetsberättelse 2015 Vuxnas lärande Kompetens för tillväxt Rektor Johan Fahlström 1(9) Verksamhetsområdet... 3 - Nationell statistik... 4 Viktiga händelser... 4 Verksamhetens övergripande mål...

Läs mer

KOMVUX BORGHOLM KURSKATALOG 2016/2017

KOMVUX BORGHOLM KURSKATALOG 2016/2017 KOMVUX BORGHOLM KURSKATALOG 2016/2017 Det livslånga lärandet Vi är den lilla ambitiösa skolan som välkomnar dig som fyllt 20 år. Här får Du möjlighet att utveckla din potential och nå dina drömmars mål.

Läs mer

Kvalitetsrapport för 2014 och utvecklingsplan för 2015 för Elsa Brändströms skola, utbildning i svenska för invandrare

Kvalitetsrapport för 2014 och utvecklingsplan för 2015 för Elsa Brändströms skola, utbildning i svenska för invandrare 1(13) Utbildningsförvaltningen Dnr BIN3 2015-17 Kvalitetsrapport för 2014 och utvecklingsplan för 2015 för Elsa Brändströms skola, utbildning i svenska för invandrare (sfi) 2 Innehåll HUVUDMANNENS ANSVAR

Läs mer

Lapplands lärcentra Gällivare, kvalitetsredovisning 2014-2015

Lapplands lärcentra Gällivare, kvalitetsredovisning 2014-2015 Lapplands lärcentra Gällivare, kvalitetsredovisning 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...sid 3 2 Systematiskt kvalitetsarbete...sid 3 3 Vision och mål för Lapplands Lärcentra...sid 4 3.1 Vision...sid

Läs mer

Att studera på Komvux. Katarina Larsson, utbildningsledare

Att studera på Komvux. Katarina Larsson, utbildningsledare Att studera på Komvux Katarina Larsson, utbildningsledare Innehåll 1. Om vuxenstudier 2. Komvux:s organisation i Göteborg 3. Komvux i jämförelse med gymnasiet 4. Individuella behov och olika förutsättningar

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Utbildningsnämnden Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor Eva-Lotta Arenander Lidingö vuxenutbildning eva-lotta.arenander@lidingo.se 2012-09-12 Dnr 43-2011:4845 Beslut för vuxenutbildning

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

C3L Centrum för LivsLångt Lärande

C3L Centrum för LivsLångt Lärande Utvecklingsförvaltningen C3L Centrum för LivsLångt Lärande Enhetsplan 2010 Syfte Syftet på nämndnivå: Med hjälp av utbildningar och sysselsättningsåtgärder ge kunskaper, färdigheter och skapa goda förutsättningar

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM

UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM Grunder Gymnasieskolan har fem introduktionsprogram för ungdomar som inte är behöriga till ett nationellt program (Skollagens 17 kap).

Läs mer

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 VUXENUTBILDNING KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN Den kommunala vuxenutbildningen i Åtvidaberg består av utbildning i Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer