Kommunikationsplan - för rekrytering av studenter till Karolinska Institutets program och kurser på grundnivå och avancerad nivå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationsplan - för rekrytering av studenter till Karolinska Institutets program och kurser på grundnivå och avancerad nivå"

Transkript

1 Kommunikationsplan för rekrytering Sid: 1 / 19 Kommunikationsplan - för rekrytering av studenter till Karolinska Institutets program och kurser på grundnivå och avancerad nivå Bakgrund: Karolinska Institutet har ett generellt högt söktryck till sina nybörjarprogram. Vissa program behöver dock fler sökande till sina platser. Andra program fyller sina platser men har istället en svårighet att få rätt sökande, vilket leder till låg genomströmning och avhopp. Några program skulle behöva förtydliga vad deras studenter har för framtida yrkesmöjligheter, eller vad skillnaderna är mellan deras program och närbesläktade program. Antal sökande till fortsättningsprogrammen varierar från program till program. Även när det gäller Karolinska Institutets kurser så varierar söktrycket från kurs till kurs. Nybörjarkurserna har ett stort antal sökande, medan vissa fortsättningskurser skulle behöva locka fler studenter (de programöverskridande kurserna borträknade). Karolinska Institutet har dessutom ett behov av breddad rekrytering till sina utbildningar, både när det gäller social bakgrund, etnicitet och kön. I och med införandet av avgifter för internationella masterstudenter från tredje land har också extra marknadsföringsinsatser satts in mot den internationella marknaden. Men även i Sverige ökar konkurrensen om studenterna, med fler högskolor och universitet samt ett större utbud av utbildningar. Mot bakgrund av ovanstående behövs en kommunikationsplan rörande hela studentrekryteringsarbetet vid Karolinska Institutet. Detta för att insatserna ska bli så effektiva och framgångsrika som möjligt. Om kommunikationsplanen: Detta dokument har tagits fram av Studentavdelningen i samråd med Utbildningsavdelningen och Informationsavdelningen vid Karolinska Institutet. Två referensgrupper har varit involverade i arbetet. Därefter har Styrelsen för utbildning och Styrgruppen för studieavgiftsfrågor godkänt dokumentet.

2 Sid: 2 / 19 Referensgrupp 1: - Dan Grandér, programdirektor för kandidatprogrammet i biomedicin, samt masterprogrammen i biomedicin, bioentreprenörskap och toxikologi - Stein Björkman, programdirektor för tandläkarprogrammet - Eva-Lisa Lundgren, programdirektor för specialistsjuksköterskeprogrammen - Tanja Tomson, programdirektor för kandidatprogrammet i folkhälsovetenskap, samt masterprogrammen i folkhälsovetenskap och global hälsa - Michel Silvestri, programdirektor för biomedicinska analytikerprogrammet - Maria Deckeman, marknadschef Karolinska Institutet Referensgrupp 2: Nationella studenter: - Joanna Ekström, student på läkarprogrammet - Åsa Söderblom, student på optikerprogrammet - Lukas Hedin, student på biomedicinprogrammet - Jasmine Shahbaz, student på tandläkarprogrammet Dessutom har flera internationella masterstudenter varit referenspersoner vid framtagandet av den internationella rekryteringsplanen Recruitment plan, students from non-eu/ees countries , som är ett annex till denna övergripande kommunikationsplan och innehåller detaljerad information om de internationella rekryteringsstrategierna. Kommunikationsplanen är fastställd av Studentavdelningens avdelningschef Marie- Louice Isacson Relaterade dokument: Denna kommunikationsplan tar sin utgångspunkt i följande dokument: - Karolinska Institutets kommunikativa plattform - Exquiro nybörjarenkät till Karolinska Institutets studenter - Studentbarometern enkät till studenter som gått något/några år vid Karolinska Institutet - HSVs alumnirapport Etableringen på arbetsmarknaden examinerade läsåret 2006/07 - Karolinska Institutets rekryteringsplan för avgiftspliktiga studenter från tredje land: Recruitment plan, students from non-eu/ees countries Antagningsstatistik för Karolinska Institutets utbildningar - Karolinska Institutets Handlingsplan för breddad rekrytering

3 Sid: 3 / 19 Tidsperspektiv: Denna övergripande kommunikationsplan gäller för perioden För information om vilka specifika aktiviteter som planeras årligen, se tid- och aktivitetsplanerna för varje år (bilagor). Syfte med studentkommunikationen: Syfte: Rekrytering av studenter - Karolinska Institutet vill ha motiverade studenter. De sökande måste därför vara välinformerade så att de gör välgrundade val. - Fler behöriga förstahandssökande till de program som har färre än 2,0 behöriga förstahandssökande. För nulägesanalys (SWOT) ang. rekrytering till KIs utbildningar, se bilaga 1.

4 Sid: 4 / 19 Kommunikationsstrategi: Målgrupper: Primära målgrupper presumtiva studenter - Gymnasister (nationellt) - Yrkesverksamma utanför hälso- och sjukvården och personer som står till arbetsmarknadens förfogande (nationellt) - Yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården (nationellt och internationellt) - Studenter vid vuxengymnasier (nationellt) - Studenter på grundnivå: personer med kandidatexamen och de som nu läser på kandidatnivå (nationellt) - Internationella studenter o Avgiftspliktiga internationella studenter från tredje land o Avgiftsbefriade internationella studenter (studenter från EU/EES/Schweiz) o Utbytesstudenter (för vidare studier) Sekundära målgrupper Dessa delar vi in i två undergrupper: pre-presumtiva studenter, och vidareinformatörer. Pre-presumtiva studenter: - Grundskoleelever (nationellt) Vidareinformatörer: - Föräldrar (nationellt och internationellt) - Personalansvariga och informationsansvariga inom landsting och kommuner (nationellt) - Studie- och yrkesvägledare på grundskola, gymnasium, folkhögskola, vuxengymnasium (nationellt) - Lärare: grundskola, gymnasium, folkhögskola, universitet (nationellt) och lärare universitet (internationellt) - Journalister (nationellt och internationellt) - KIs befintliga studenter - Alumner från KI Utöver dessa målgrupper ser vi följande målgrupper som intressanta. Vi har dock inga aktiviteter som är direkt riktade mot dessa målgrupper i dagsläget. - Studenter vid naturvetenskapliga basår - Elever vid omvårdnadsprogram

5 Sid: 5 / 19 Viktiga relationer inom Karolinska Institutet, för Studentavdelningens nationella studentrekryteringsarbete: - Informationsavdelningen - Programkansliet/Utbildningsavdelningen - Programnämnder - Internationella strategigruppen (IS) - Alumni - Forsknings- och forskarutbildningsenheten (FFU) - Styrelsen för utbildning - Avdelningen för uppdragsutbildning - Biblioteket - Kårerna - KIs informatörsnätverk - KIs institutioner (nås via grundutbildningsansvariga (GuA)) - Grundutbildningsansvariga (GuA) Viktiga relationer utanför Karolinska Institutet, för Studentavdelningens nationella studentrekryteringsarbete: - Gymnasieskolor - Verket för högskoleservice (VHS) - Stockholms läns landsting (SLL) - Högskoleverket - Stockholms Akademiska Forum, StAF - Samarbetspartnerna Stockholms Universitet och KTH - Universitetsnätverket med informatörer på högskolor och universitet - Svenska Institutet - Nationella vägledarnätverket - Ämnesspecifika nätverk ute i landet tex BMA-program ute på landets högskolor och universitet (nås via programdirektorerna (PDs)) Viktiga relationer för Studentavdelningens internationella studentrekryteringsarbete: Se annexet Recruitment plan, students from non-eu/ees countries

6 Sid: 6 / 19 Mål: Övergripande mål för rekryteringen: Karolinska Institutet har välinformerade och motiverade sökande som gör väl underbyggda val. De sökande ska välja KI som förstahandsval. KI ska vara det självklara valet om man är intresserad av en utbildning inom medicin och hälsa. Mål per målgrupp: Primära målgrupper potentiella studenter: Utvärderingssätt för att se om vi nått målen: Gymnasister, yrkesverksamma utanför hälso- och sjukvården, personer som står till arbetsmarknadens förfogande, samt studenter vid vuxengymnasier (nationellt) Yrkesverksamma inom hälsooch sjukvården (nationellt och internationellt) samt studenter på grundnivå (nationellt) och avgiftsbefriade internationella studenter (EU, EES, Schweiz)) Minst 2,0 behöriga förstahandssökande per plats, varav en ökad andel är män och personer från studieovana hem. De sökande ska vara välinformerade och motiverade. Minst 2,0 behöriga förstahandssökande per plats till fortsättningsutbildningar, varav en ökad andel är män och personer från studieovana hem. De sökande ska vara välinformerade och motiverade. Sökstatistik och nybörjarenkät Nybörjarenkät, bortfallsanalys och exitenkät (den sista under utveckling vid KI) Sökstatistik Bortfallsanalys och exitenkät (den sista under utveckling vid KI) Avgiftspliktiga internationella studenter från tredje land Minst 2,0 behöriga förstahandssökande per plats. 100 betalande studenter år 2012/ betalande studenter år 2014/2015 De sökande ska vara välinformerade och motiverade. Sökstatistik och antagningsstatistik Bortfallsanalys, nybörjarenkät och exitenkät (den sista under utveckling vid KI) Sekundära målgrupper Pre-presumtiva studenter Grundskoleelever (nationellt) Väcka intresse för högre studier inom medicin och hälsa och livsvetenskaper. Utvärderingssätt för att se om vi nått målen: Utvärderas aktivitetsspecifikt. Vidareinformatörer Föräldrar (nationellt och internationellt) Personalansvariga och informationsansvariga på landsting och kommuner (nationellt) Välinformerade vidareinformatörer. Dessa personer är viktiga för KIs primära målgrupper. Utvärderas aktivitetsspecifikt, t ex genom enkäter, webbtrafik, antal publicerade artiklar i tidningar och genom dokumentation av genererad aktivitet hos målgrupperna efter genomförd informationsinsats.

7 Sid: 7 / 19 Studie- och yrkesvägledare på grundskola, gymnasium, folkhögskola och vuxengymnasier (nationellt) Lärare: grundskola, gymnasium, folkhögskola, universitet (nationellt ) och lärare vid universitet (internationellt) Journalister (nationellt och internationellt) KIs befintliga studenter Välinformerade vidareinformatörer. Dessa personer är viktiga för KIs primära målgrupper. Utvärderas aktivitetsspecifikt, t ex genom enkäter, webbtrafik, antal publicerade artiklar i tidningar och genom dokumentation av genererad aktivitet hos målgrupperna efter genomförd informationsinsats. Alumner från KI Budskap Budskapen kan delas upp i funktionella och emotionella värden. Funktionella värden spelar en konkret roll för målgruppen i valet av lärosäte och de emotionella värdena bygger på den känsla som ska förmedlas till målgrupperna och bottnar i KIs kärnvärden (Excellens, Passion och Handlingskraft). Övergripande funktionella värden: - KI är ett av världens ledande medicinska universitet. 40 procent av all medicinsk forskning vid universitet och högskolor i Sverige bedrivs vid KI. - Djup: KI erbjuder högkvalitativa utbildningar som förbättrar människors hälsa - Bredd: KI har Sveriges största utbud av utbildningar inom medicin och hälsa, både kurser och program. - Alla grundutbildningar vid KI innehåller en väsentlig del verksamhetsintegrerat lärande. - KI ligger i Stockholm Sveriges huvudstad - KI har ett nära samarbete med hälso- och sjukvården i Stockholms län. - Vid KI bedrivs interprofessionellt lärande där studenter från olika utbildningar får arbeta tillsammans och utbyta erfarenheter, något som är värdefullt för deras framtida yrkesliv. - KI är ett enfakultetsuniversitet, men har samtidigt samarbeten med högskolor inom andra områden, som Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet.

8 Sid: 8 / 19 Emotionella värden: - Studera vid KI om du vill vara med och förbättra människors hälsa du kan göra skillnad (handlingskraft) - Kopplingen till Nobelpriset (excellens) - KI har goda rankingpositioner (excellens) - Genom att studera vid KI har du stora möjligheter till en internationell karriär (handlingskraft) - Studier vid KI är en bra språngbräda för fortsatt yrkeskarriär samt forskning (handlingskraft) - Genom studier vid KI får du en tydlig yrkesidentitet (passion) - En akademisk examen från KI öppnar dörrarna för vidare studier och ger dig breda yrkesmöjligheter. - Studenter med examen från KI står sig bra på arbetsmarknaden (god anställningsbarhet) (excellens) - Vid KI finns möjlighet till ett integrerat innovations- och entreprenörsperspektiv (handlingskraft) - KI har inspirerande lärmiljöer (passion) - KI har dedikerade lärare (passion) - Studier vid KI ger dig stora möjligheter att studera utomlands (KI har utbredda internationella utbyten) (handlingskraft) - Vid KI studerar du nära mycket framstående och inom vissa områden världsledande forskning (excellens) Extra budskap per målgrupp: Primära målgrupper potentiella studenter: Gymnasister (nationellt) och studenter vid vuxengymnasier (nationellt) Det finns ett kårliv vid KI med två kårer. Som student vid KI kan du ha naturvetenskaplig eller samhällsvetenskaplig gymnasiekompetens. Stockholm är attraktivt att leva och bo i. Stockholm som Sveriges huvudstad har ett stort utbud av kultur, nöjen, sport m.m. Vid KI finns en stark programgemenskap med täta kontakter med kursare och lärare. Goda möjligheter till utbytesstudier. Yrkesverksamma utanför hälso- och sjukvården, samt personer som står till arbetsmarknadens förfogande (nationellt) KI erbjuder program och kurser på heltid, deltid och distans. Möjligheten finns att kombinera jobb med studier. De flesta av KIs program är yrkesutbildningar och ger en yrkeskarriär.

9 Sid: 9 / 19 Yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården (nationellt och internationellt (EU, EES och Schweiz)) KI erbjuder utbildningar på heltid, deltid och distans. Möjligheten finns att kombinera jobb med studier. Avgiftsfri kompetensutveckling. Eftersom det rör sig om högskolestudier vid ett universitet har utbildningarna inga dyra avgifter de är kostnadsfria. Studenter på grundnivå (nationellt) Avgiftspliktiga internationella studenter från tredje land KI har ett stort utbud av fristående kurser på grund- och avancerad nivå, fortsättningsutbildningar, magister- och masterutbildningar, specialistutbildningar samt forskarutbildning. Lång lista se annexet Recruitment plan, students from non-eu/ees countries under Offer (Erbjudandet)) Sekundära målgrupper Pre-presumtiva studenter Grundskoleelever (nationellt) Att studera medicin och hälsa är roligt, spännande och omväxlande. Studera vid Karolinska Institutet. Vidareinformatörer Föräldrar internationellt Sverige är ett tryggt land KI har en framstående rankingposition internationellt Vägen till en internationell karriär (plus listan för avgiftspliktiga internationella studenter från tredje land) Personalansvariga och informationsansvariga på landsting och kommuner (nationellt) KI erbjuder avgiftsfri kompetensutveckling för personal. Möjligheten finns att studera även på deltid och distans. Är du anställd inom Stockholms läns landsting har du möjlighet att påverka KIs utbildningsutbud genom representation i Styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet. Studie- och yrkesvägledare på grundskola, gymnasium, folkhögskola och vuxengymnasium (nationellt) Som student vid KI kan du ha naturvetenskaplig eller samhällsvetenskaplig gymnasiekompetens. KIs befintliga studenter och alumner KI har ett stort utbud av fristående kurser på grundoch avancerad nivå, fortsättningsutbildningar, magister- och masterutbildningar, specialistutbildningar samt forskarutbildning.

10 Sid: 10 / 19 Samlade kommunikationskanaler: Studentavdelningen vid KI styr i olika grad över kanalerna i listan. De anges utan inbördes rangordning. I bilaga 2 Kommunikationskanaler efter målgrupp specificeras vilka kanaler som används för att nå respektive målgrupp, och vilka kanaler som utnyttjas mest. - KIs webbplats ki.se - Kurs- och programwebbplatser - Övriga portaler (studera.nu, masterstudies.com, mastersportal.eu) - Sociala medier o Sweden in touch o Facebook ta fram särskild flik för utbildning o Twitter o YouTube o Bloggare o Chatta med studenter o Utbildningskatalogen och mässtryck o Fortsättningsfoldern (Öka din kompetens - om specialisering och vidareutbildning vid KI) o Välkomstbroschyrer på svenska och engelska o Foldrar för de internationella masterprogrammen o Allmänt mässmaterial och målgruppsanpassat rekryteringsmaterial vid behov - Annonser - Elektroniskt informationsmaterial (pdf, powerpoint etc.) - Vidareinformatörer o Studentambassadörer (via skuggningar och andra uppdrag) o Kårerna o Alumner (nationellt och internationellt) o Föräldrar (nationellt och internationellt) o Personalansvariga och informationsansvariga inom landsting och kommuner (nationellt) o Studie- och yrkesvägledare på grundskola, gymnasium, folkhögskola och vuxengymnasium (nationellt) o Lärare: grundskola, gymnasium, folkhögskola, universitet (nationellt och internationellt) o Journalister (nationellt och internationellt) o Kontaktpersoner på Arbetsförmedlingar o Utbytesstudenter o KIs befintliga studenter

11 Sid: 11 / 19 - KI-medarbetare - Mässor - Gymnasiebesök - Antagnings-, studie- och karriärvägledningssamtal (personliga möten, telefon, e-post, personliga brevutskick) - Strategiska paket (internationella) - SYV-seminarier - Nyhetsbrev/e-postutskick/postutskick - Agenter - Graduate seminars - Gymnasiesamarbeten - Efterrekryteringsaktivitet Aktivitetslista, samt utvärdering av insatser: I möjligaste mån planerar vi utvärderingsinsatser för alla våra kommunikationsaktiviteter. Se en detaljerad aktivitetslista (med utvärderingssätt) för 2011 (bilaga 3). Kontaktpersoner: Kontaktpersoner gällande frågor om kommunikationsplanen är: xxxxx

12 Sid: 12 / 19 Bilaga 1: Nulägesanalys (SWOT) rekrytering till KIs utbildningar: Budskap: Styrkor: - KI är ett enfakultetsuniversitet - De flesta av KIs utbildningar leder till yrkesexamen - Stark forskning bedrivs vid KI inom vissa områden är KI världsledande - KI har ett starkt varumärke - Kopplingen till Nobel (sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin, fem nobelpristagare i fysiologi eller medicin har haft sin arbetsplats vid KI). - Verksamhetsförlagd utbildning - Samverkan med Stockholms läns landsting, SLL - Geografisk placering (ligger i Stockholm) - Internationell atmosfär och nätverksbyggande - Arbetsmarknaden för examinerade studenter är i de flesta fall mycket god Möjligheter: - Kårens satsning på identitetsskapande och sociala aktiviteter för internationella masterstudenter kan smitta av sig mot de nationella studenterna - Alternativt urval kan användas för att nå en bredare rekrytering Svagheter: Hot: - Bostadsbristen för studenter i Stockholm - KIs utbildningsbredd är inte tillräckligt känd - Bristande KI-identitet bland studenter - Svagt socialt studentliv på KI - Kännedomsproblematik kring vissa utbildningar och de yrken de leder till (t.ex. folkhälsa, audionom, skillnaden biomedicin biomedicinsk analytiker) - Låg kännedom om att KI är ett universitet (inte enbart ett forskningsinstitut eller sjukhus) - Låg kännedom om att KI har kurser, inte enbart program - Låg kännedom om att svenskar talar bra engelska - Komplicerad antagningsprocess till högskolan en utmaning att kommunicera hur man gör till vissa målgrupper - Vårdens stämpel som kvinnodominerad sektor (låg status, låg lön) - Eventuell bristande kvalitet i utbildningarna - Allt färre manliga sökande till KIs utbildningar KIs arbete: Styrkor: - Studentavdelningen har samlad och bred kompetens när det gäller utbildnings- och studentfrågor samt kommunikation Svagheter: - Dåligt utnyttjande av samarbetet med SLL - Otydlig webborganisation vid KI - Det ges inte tillräckligt mycket

13 Sid: 13 / 19 - Nära samverkan med övriga enheter som arbetar med utbildningsfrågor - Korta beslutsvägar - Stora kontaktytor med övriga verksamheter inom KI - Bra arbetsklimat Möjligheter: - Stärkt kommunikation mellan utbildning och forskning (får till ett tätare samarbete mellan Studentavdelningen och Informationsavdelningen) - Ökad samverkan med SLL - Väl fungerande kurs- och programwebbplatser Hot: utrymme för utbildningsfrågor på startsidan ki.se - Endast en viss andel av KIs studenter ser sig som KI-ambassadörer (rekommenderar KI till andra). Se siffror ur Studentbarometern Nyckelpersoner försvinner ur organisationen - Otillräckliga resurser - Minskat underlag av sökande avgiftspliktiga internationella studenter från tredje land

14 Sid: 14 / 19 Bilaga 2: Kommunikationskanaler efter målgrupp Följande kanaler utnyttjas mest. För att inte göra dokumentet allt för långt så benämns denna grupp av kanaler som Grupp A, och kompletteras/specificeras närmare vid de målgrupper mot vilka vi använder många av dessa kanaler: - Sociala medier - Övriga portaler (studera.nu) - Mässor (vilka mässor som används mot respektive målgrupp specificeras närmare vid varje målgrupp) - Elektroniskt informationsmaterial - Annonser - Vidareinformatörer (vilka av vidareinformatörerna som används mot respektive målgrupp specificeras närmare vid varje målgrupp) - KIs befintliga studenter - Gymnasiesamarbeten - Gymnasiebesök - Antagnings-, studie- och karriärvägledningssamtal - Kurs- och programwebbplatser - Efterrekryteringsaktivitet Gymnasister (nationellt) Grupp A, plus: - Mässor: SACO Sthlm och Malmö; Kunskap och framtid Göteborg, gymnasiemässor - Vidareinformatörer (alla i listan utom personalansvariga inom landsting och kommun och kontaktpersoner på Arbetsförmedlingar) Grundskoleelever (nationellt) - Mässor (Ung 08-festivalen) - Sociala medier - Vidareinformatörer (lärare, studie- och yrkesvägledare, föräldrar) Studenter vid vuxengymnasier (nationellt) Grupp A, plus: - Mässor: SACO Sthlm och Malmö; Kunskap och framtid Göteborg, Rekryteringsbazaren, Hallundamässan, branschmässor

15 Sid: 15 / 19 - Vidareinformatörer (alla i listan utom personal- och informationsansvariga inom landsting och kommun) Minus: Studenter på grundnivå (nationellt) Grupp A, plus: - Vidareinformatörer (Alla i listan utom studentambassadörer, samt personaloch informationsansvariga inom landsting och kommun. Lärarna och alumner är här extra viktiga vidareinformatörer.) - Mässor: SACO Sthlm och Malmö; Kunskap och framtid Göteborg, branschmässor Minus: - Gymnasiebesök Avgiftsbefriade internationella studenter (studenter från EU/EES/Schweiz) - Vidareinformatörer (utbytesstudenter, studentambassadörer (digitala)) - Antagnings-, studie- och karriärvägledningssamtal - Nyhetsbrev Yrkesverksamma utanför hälso- och sjukvården, samt personer som står till arbetsmarknadens förfogande (nationellt) Grupp A, plus: - Vidareinformatörer (alla i listan utom lärare, samt personal- och informationsansvariga inom landsting och kommun) - Mässor: Rekryteringsbazaren, Hallundamässan, SACO Sthlm och Malmö Minus: - Gymnasiesamarbeten - Gymnasiebesök Yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården (nationellt) Grupp A, plus: - Vidareinformatörer (Alumner, Journalister och Personal- och informationsansvariga inom landsting och kommun (de sistnämnda är särskilt viktiga.)) - Mässor: branschmässor Minus: - Gymnasiesamarbeten

16 Sid: 16 / 19 - Gymnasiebesök - Efterrekryteringsaktivitet Yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården (internationellt) Denna målgrupp är svår att nå ut till. Här är vidareinformatörerna speciellt viktiga. - Elektroniskt informationsmaterial - Mässor (branschmässor) - Vidareinformatörer (utbytesstudenter, programdirektorer och övriga KImedarbetare, samt andra vidareinformatörer i olika sammanhang) Utbytesstudenter - Sociala medier - Vidareinformatörer (alumner vid alumniträffar och speciellt internationella handläggare bland KI-medarbetarna) Avgiftspliktiga internationella studenter från tredje land Grupp A, plus: - Övriga portaler (studera.nu, masterstudies.com, mastersportal.eu) - Vidareinformatörer (alumner vid alumniträffar, studentambassadörer (digitala), lärare från KI och lärare på hemuniversitet/forskare) - Nyhetsbrev - Graduate seminars - Agenter - Strategiska paket Minus: - Annonser - Gymnasiesamarbeten - Gymnasiebesök - Efterrekryteringsaktivitet

17 Sid: 17 / 19 Föräldrar (nationellt) - Övriga portaler (studera.nu) - Annonser - Antagnings-, studie- och karriärvägledningssamtal Föräldrar (internationellt) - Sociala medier - KI-personal - Vidareinformatörer (studentambassadörer (digitala), utbytesstudenter, alumner) - Antagnings-, studie- och karriärvägledningssamtal - Agenter Personalansvariga/info SLL (nationellt) - Elektroniskt informationsmaterial - Diverse samarbetsprojekt Studie- och yrkesvägledare grundskola, gymnasium, folkhögskola, vuxengymnasium (nationellt) - SYV-seminarier - Nyhetsbrev Lärare grundskola, gymnasium, folkhögskola, universitet (nationellt) - Gymnasiebesök - Gymnasiesamarbeten - Mässor (SACO-mässor Sthlm/Malmö, Kunskap och framtid Göteborg, Ung 08-festivalen)

18 Sid: 18 / 19 Lärare universitet (internationellt) - Elektroniskt informationsmaterial - Sociala medier - Vidareinformatörer (KI-medarbetare, utbytesstudenter, lärare) Journalister (nationellt) - Sociala medier Journalister (internationellt) - Sociala medier - Agenter KIs befintliga studenter (för rekrytering till vidareutbildningar) Grupp A, plus: - Mässor (minimässa på KI om fortsättningsprogram) - Vidareinformatörer (andra befintliga studenter, studie- och yrkesvägledare, alumner, lärare på KI) Minus: - Gymnasiebesök - Gymnasiesamarbeten Alumner från KI Grupp A, plus: - Mässor (minimässa på KI om fortsättningsprogram) - Vidareinformatörer (alumner vid alumniträffar) Minus: - Gymnasiesamarbeten - Gymnasiebesök - Efterrekryteringsaktivitet

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1 (7) 2009-02-19 Dnr SU 29-0405-09 Stockholms universitet Studentavdelningen Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1. Inledning Stockholms universitet - Det öppna universitetet

Läs mer

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Erik G Svensson Uppsala 2014-08-19 Anna-Lena Paulsson, Internationella kansliet Handlingsplan för internationalisering 2014-2017 för utbildning på grundnivå

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Studieavgifter. Undantag

Studieavgifter. Undantag Studieavgifter Förordningsgrunden: Studieavgiften är en offentligrättslig avgift som baseras på förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor. Förordningen trädde

Läs mer

Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008

Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008 Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008 Varför läsa på högskolan? En utvecklande tid med nya vänner Man lär sig att lära Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre lön? Arbetslöshet

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2012-05-08 Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

Studentrekrytering på KTH

Studentrekrytering på KTH Studentrekrytering på KTH Annifrid Pålsson, gruppchef annifrid@kth.se Vad innebär studentrekrytering? Marknadskommunikativa insatser för att locka presumtiva studenter Till närmaste ansökningstillfälle

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Kommunikativ plattform. En handbok för Karolinska Institutets marknadskommunikation. Version 1.0

Kommunikativ plattform. En handbok för Karolinska Institutets marknadskommunikation. Version 1.0 Kommunikativ plattform En handbok för Karolinska Institutets marknadskommunikation Version 1.0 Innehåll Vad är en kommunikativ plattform?... 3 Den kommunikativa plattformens uppgift... 4 Varumärkesbyggande

Läs mer

Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc).

Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc). Rekryteringsinsatser Lena Kolvik Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc). Sammanfattning Satsningar för att rekrytera studenter

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting Kommunikationsplan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Innehåll 1. Bakgrund...3 1.1 Elektronisk hantering från hösten 2015...3 1.2 Om

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Kommunikationsplan. för Lärarhögskolan 2013-15

Kommunikationsplan. för Lärarhögskolan 2013-15 Sid 1 (12) för Lärarhögskolan 2013-15 Sid 2 (12) Innehåll Inledning... 3 Analys... 3 2.1 Nulägesanalys kommunikationsarbetet vid Lärarhögskolan... 3 2.2 LH:s delmål och dess betydelse för framtida kommunikationsarbete...

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008

Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008 Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008 1. BAKGRUND Högskolan ska vara öppen för alla oavsett social eller etnisk bakgrund, funktionshinder,

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning Dnr 59-2009-252 Handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 Fastställd av Utbildningsnämnden 2009-02-10 Inledning 1. Utgångspunkter för arbetet med breddad rekrytering 2. Organisation och ansvar 3.

Läs mer

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 UF 20 SM 1302 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 I korta drag Fler svenskar studerar

Läs mer

Handlingsplan för breddad rekrytering av grundutbildningsstudenter vid KI under 2006-2008.

Handlingsplan för breddad rekrytering av grundutbildningsstudenter vid KI under 2006-2008. Dnr 6426/05-300 Handlingsplan för breddad rekrytering av grundutbildningsstudenter vid KI under 2006-2008. Fastställd av Styrelsen för utbildning 2005-12-14 INLEDNING Regeringens proposition Ny värld ny

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Stockholm: Universitetshuvudstaden

Stockholm: Universitetshuvudstaden Stockholm: Universitetshuvudstaden Utbildning, forskning och utveckling med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet i samverkan. Stockholm: Universitetshuvudstaden

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Högskolelyft. Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013

Högskolelyft. Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013 Högskolelyft Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013 Innehåll Den högre utbildningens utveckling Högskolelyftets sex delar Ökad efterfrågan på högutbildade 2500000 Prognos: efterfrågan

Läs mer

Handlingsplan för breddad rekrytering

Handlingsplan för breddad rekrytering UFV 2013/168 Handlingsplan för breddad rekrytering 2014 2016 Fastställd av Rektor 2014-01-21 Innehållsförteckning Inledning 3 Planer och aktiviteter vid Uppsala universitet 3 Bakgrund 4 Olika utbildningar-

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2005:10 R ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverket 2005 Högskoleverket

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet?

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vägar vidare efter gymnasiet YRKES- PROGRAM HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE PROGRAM ARBETE YRKESHÖGSKOLA FOLKHÖGSKOLA VUXENUTBILDNING UNIVERSITET/ HÖGSKOLA KOMPLETTERANDE

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Statistiken med kommentarer

Statistiken med kommentarer Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 1302 Statistiken med kommentarer Internationell mobilitet en övergripande bild Syftet med detta Statistiska meddelande (SM) är att ge en bild av den internationella

Läs mer

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige NORDPLUS Vägledning, validering och kompetensförsörjning

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Från breddad rekrytering till breddat deltagande

Från breddad rekrytering till breddat deltagande Från breddad rekrytering till breddat deltagande 2014-11-04 Caroline Tovatt, UHR En analys av hur lärosäten presenterar sitt arbete med lika möjligheter till högre studier Begreppsförklaringar Breddad

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

1 (6) FAKTABLAD FAKTABLAD

1 (6) FAKTABLAD FAKTABLAD 1 (6) FAKTABLAD FAKTABLAD vid lärosäten i Stockholmsregionen 2010-2011 Länsstyrelsen arbetar för att stärka Stockholm som kunskapsregion. Faktabladen är en del av Länsstyrelsens arbete med att utveckla

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/515 HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor, Pam Fredman Personalenheten Beslutsdatum 2013-09-09

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd Avd chef Ledningsgrupp Student- och karriärservice Programkansliet Studieadministrativa enheten Studenthälsan Uppdragsutbildning Enheten för student-

Läs mer

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna STATISTISK ANALYS 1(9) Avdelning /löpnummer 2014-12-09/11 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 08-563 087 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Hur MDH arbetar med breddad rekrytering Ansvarsfördelning

Hur MDH arbetar med breddad rekrytering Ansvarsfördelning Utbildnings- och forskningssektionen 2014-01-20 1 (9) Handläggare Julia McNamara Breddad rekrytering på Mälardalens högskola - en översikt Styrgruppen för studentrekrytering vid Mälardalens högskola (MDH)

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor?

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? I dagens hårda konkurrens om talangerna är det både utmanande och tidskrävande att rekrytera nya medarbetare. Det är svårt att hitta

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (6) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu BRA ATT VETA OM HÖGSKOLESTUDIER

Allt om högskolestudier på studera.nu BRA ATT VETA OM HÖGSKOLESTUDIER Allt om högskolestudier på studera.nu BRA ATT VETA OM HÖGSKOLESTUDIER Universitets- och högskolerådet ansvarar för att informera om högskolestudier i Sverige, men också om studier utomlands och utlandspraktik.

Läs mer

Introduktion för nya alumnkoordinatorer Nationell alumnkonferens Örebro universitet 2010 10 21

Introduktion för nya alumnkoordinatorer Nationell alumnkonferens Örebro universitet 2010 10 21 Introduktion för nya alumnkoordinatorer Nationell alumnkonferens Örebro universitet 2010 10 21 Jenny Abrahamsson, Alumni Relations Officer, jenny.abrahamsson@ki.se, Karolinska Institutet Karin Lidberg,

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2012-04-10 12/47 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget

Läs mer

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Beslut: Högskolestyrelsen 2012-12-20 Revidering: - Dnr: DUC 2013/76/10 Gäller fr.o.m.: 2013-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl.

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl. Mittuniversitetets årsredovisning 2012 Dnr: MIUN 2013/199 Omslagsbild: Bland Mittuniversitetets studenter finns en hög andel som studerar via nätet. En stor del av dem genomför sina studier på distans,

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012 UF 46 SM 1201 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Mål och riktlinjer vid Uppsala universitet

Studie- och yrkesvägledning Mål och riktlinjer vid Uppsala universitet UPPSALA UNIVERSITET BESLUT UFV 2000/1330 Konsistoriet 2001-02-19 Studie- och yrkesvägledning Mål och riktlinjer vid Uppsala universitet Innehållsförteckning o Inledning o Övergripande mål o Organisation

Läs mer

Katarina Borne och Magnus Gunnarsson, Avdelningen för analys och utvärdering

Katarina Borne och Magnus Gunnarsson, Avdelningen för analys och utvärdering Seminarium 7/9 Vision 2020 Moderator: Ulf Dalnäs Medverkande: Åsa Nilsson, Arbetsförmedlingen i Göteborg Katarina Borne och Magnus Gunnarsson, Avdelningen för analys och utvärdering Margareta Hallberg,

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 MITTUNIVERSITETET Fakultetskansliet för humanvetenskap Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 dnr MIUN 2012/361 Fastställt av humanvetenskapliga fakultetsnämnden 2012

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-12-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Antagning till högre

Läs mer

Hur syns vi i Digitala Sociala Medier? Digitala Sociala Medier är idag en oerhört viktig och kostnadseffektiv mediekanal

Hur syns vi i Digitala Sociala Medier? Digitala Sociala Medier är idag en oerhört viktig och kostnadseffektiv mediekanal 2013-01-21 13/06 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM FOLKHÖGSKOLORNAS INFORMATIONSTJÄNST MAJ 2012

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM FOLKHÖGSKOLORNAS INFORMATIONSTJÄNST MAJ 2012 KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM FOLKHÖGSKOLORNAS INFORMATIONSTJÄNST MAJ 2012 Kommunikationsplattform Folkhögskolornas informationstjänst, FIN Introduktion... 2 Utgångspunkt för kommunikationsplattformen...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Om undersökningen 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Detta är bara några, viktiga och aktuella ting som jag funderar på, när jag sitter här hemma i kvällsljuset och sommarvärmen.

Detta är bara några, viktiga och aktuella ting som jag funderar på, när jag sitter här hemma i kvällsljuset och sommarvärmen. CAMPUSAKTUELLT HÖGSKOLAN KRISTIANSTADS NYHETSBREV Nr 0 v 25 2002 Rektor har ordet Kära medarbetare! Det var tyvärr ett tag sedan ni fick ett nummer av Campus-aktuellt. Vårterminen har faktiskt passerat

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

De är ambitiösa och motiverade. Vill du träffa dem? SVENSKA MÄSSAN GÖTEBORG 10 12 NOV. www.kunskapframtid.se

De är ambitiösa och motiverade. Vill du träffa dem? SVENSKA MÄSSAN GÖTEBORG 10 12 NOV. www.kunskapframtid.se De är ambitiösa och motiverade. Vill du träffa dem? SVENSKA MÄSSAN GÖTEBORG 10 12 NOV www.kunskapframtid.se Den självklara mötesplatsen för utbildning och jobb. Kunskap & Framtids primära besökare är 17-20

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Datum 2013-04-02 Dnr 1-116/2013 Utgivare: Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Karolinska Institutets handlingsplan

Läs mer

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag Rapport 2007:2 R Likabehandling ett regeringsuppdrag Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Likabehandling ett regeringsuppdrag

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

Kommunikationsarbete. Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap TEKNAT 2012/217

Kommunikationsarbete. Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap TEKNAT 2012/217 TEKNAT 2012/217 Kommunikationsarbete Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2013-05-28 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Definition 3 3. Utgångspunkter

Läs mer

Skriande behov av fler speciallärare/specialpedagoger

Skriande behov av fler speciallärare/specialpedagoger Skriande behov av fler speciallärare/specialpedagoger Rapport från Lärarförbundet 2014-02-11 Svenska elevers kunskapsresultat sjunker och då är det viktigare än någonsin att alla elever får det stöd de

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer