Kommunikationsplan - för rekrytering av studenter till Karolinska Institutets program och kurser på grundnivå och avancerad nivå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationsplan - för rekrytering av studenter till Karolinska Institutets program och kurser på grundnivå och avancerad nivå"

Transkript

1 Kommunikationsplan för rekrytering Sid: 1 / 19 Kommunikationsplan - för rekrytering av studenter till Karolinska Institutets program och kurser på grundnivå och avancerad nivå Bakgrund: Karolinska Institutet har ett generellt högt söktryck till sina nybörjarprogram. Vissa program behöver dock fler sökande till sina platser. Andra program fyller sina platser men har istället en svårighet att få rätt sökande, vilket leder till låg genomströmning och avhopp. Några program skulle behöva förtydliga vad deras studenter har för framtida yrkesmöjligheter, eller vad skillnaderna är mellan deras program och närbesläktade program. Antal sökande till fortsättningsprogrammen varierar från program till program. Även när det gäller Karolinska Institutets kurser så varierar söktrycket från kurs till kurs. Nybörjarkurserna har ett stort antal sökande, medan vissa fortsättningskurser skulle behöva locka fler studenter (de programöverskridande kurserna borträknade). Karolinska Institutet har dessutom ett behov av breddad rekrytering till sina utbildningar, både när det gäller social bakgrund, etnicitet och kön. I och med införandet av avgifter för internationella masterstudenter från tredje land har också extra marknadsföringsinsatser satts in mot den internationella marknaden. Men även i Sverige ökar konkurrensen om studenterna, med fler högskolor och universitet samt ett större utbud av utbildningar. Mot bakgrund av ovanstående behövs en kommunikationsplan rörande hela studentrekryteringsarbetet vid Karolinska Institutet. Detta för att insatserna ska bli så effektiva och framgångsrika som möjligt. Om kommunikationsplanen: Detta dokument har tagits fram av Studentavdelningen i samråd med Utbildningsavdelningen och Informationsavdelningen vid Karolinska Institutet. Två referensgrupper har varit involverade i arbetet. Därefter har Styrelsen för utbildning och Styrgruppen för studieavgiftsfrågor godkänt dokumentet.

2 Sid: 2 / 19 Referensgrupp 1: - Dan Grandér, programdirektor för kandidatprogrammet i biomedicin, samt masterprogrammen i biomedicin, bioentreprenörskap och toxikologi - Stein Björkman, programdirektor för tandläkarprogrammet - Eva-Lisa Lundgren, programdirektor för specialistsjuksköterskeprogrammen - Tanja Tomson, programdirektor för kandidatprogrammet i folkhälsovetenskap, samt masterprogrammen i folkhälsovetenskap och global hälsa - Michel Silvestri, programdirektor för biomedicinska analytikerprogrammet - Maria Deckeman, marknadschef Karolinska Institutet Referensgrupp 2: Nationella studenter: - Joanna Ekström, student på läkarprogrammet - Åsa Söderblom, student på optikerprogrammet - Lukas Hedin, student på biomedicinprogrammet - Jasmine Shahbaz, student på tandläkarprogrammet Dessutom har flera internationella masterstudenter varit referenspersoner vid framtagandet av den internationella rekryteringsplanen Recruitment plan, students from non-eu/ees countries , som är ett annex till denna övergripande kommunikationsplan och innehåller detaljerad information om de internationella rekryteringsstrategierna. Kommunikationsplanen är fastställd av Studentavdelningens avdelningschef Marie- Louice Isacson Relaterade dokument: Denna kommunikationsplan tar sin utgångspunkt i följande dokument: - Karolinska Institutets kommunikativa plattform - Exquiro nybörjarenkät till Karolinska Institutets studenter - Studentbarometern enkät till studenter som gått något/några år vid Karolinska Institutet - HSVs alumnirapport Etableringen på arbetsmarknaden examinerade läsåret 2006/07 - Karolinska Institutets rekryteringsplan för avgiftspliktiga studenter från tredje land: Recruitment plan, students from non-eu/ees countries Antagningsstatistik för Karolinska Institutets utbildningar - Karolinska Institutets Handlingsplan för breddad rekrytering

3 Sid: 3 / 19 Tidsperspektiv: Denna övergripande kommunikationsplan gäller för perioden För information om vilka specifika aktiviteter som planeras årligen, se tid- och aktivitetsplanerna för varje år (bilagor). Syfte med studentkommunikationen: Syfte: Rekrytering av studenter - Karolinska Institutet vill ha motiverade studenter. De sökande måste därför vara välinformerade så att de gör välgrundade val. - Fler behöriga förstahandssökande till de program som har färre än 2,0 behöriga förstahandssökande. För nulägesanalys (SWOT) ang. rekrytering till KIs utbildningar, se bilaga 1.

4 Sid: 4 / 19 Kommunikationsstrategi: Målgrupper: Primära målgrupper presumtiva studenter - Gymnasister (nationellt) - Yrkesverksamma utanför hälso- och sjukvården och personer som står till arbetsmarknadens förfogande (nationellt) - Yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården (nationellt och internationellt) - Studenter vid vuxengymnasier (nationellt) - Studenter på grundnivå: personer med kandidatexamen och de som nu läser på kandidatnivå (nationellt) - Internationella studenter o Avgiftspliktiga internationella studenter från tredje land o Avgiftsbefriade internationella studenter (studenter från EU/EES/Schweiz) o Utbytesstudenter (för vidare studier) Sekundära målgrupper Dessa delar vi in i två undergrupper: pre-presumtiva studenter, och vidareinformatörer. Pre-presumtiva studenter: - Grundskoleelever (nationellt) Vidareinformatörer: - Föräldrar (nationellt och internationellt) - Personalansvariga och informationsansvariga inom landsting och kommuner (nationellt) - Studie- och yrkesvägledare på grundskola, gymnasium, folkhögskola, vuxengymnasium (nationellt) - Lärare: grundskola, gymnasium, folkhögskola, universitet (nationellt) och lärare universitet (internationellt) - Journalister (nationellt och internationellt) - KIs befintliga studenter - Alumner från KI Utöver dessa målgrupper ser vi följande målgrupper som intressanta. Vi har dock inga aktiviteter som är direkt riktade mot dessa målgrupper i dagsläget. - Studenter vid naturvetenskapliga basår - Elever vid omvårdnadsprogram

5 Sid: 5 / 19 Viktiga relationer inom Karolinska Institutet, för Studentavdelningens nationella studentrekryteringsarbete: - Informationsavdelningen - Programkansliet/Utbildningsavdelningen - Programnämnder - Internationella strategigruppen (IS) - Alumni - Forsknings- och forskarutbildningsenheten (FFU) - Styrelsen för utbildning - Avdelningen för uppdragsutbildning - Biblioteket - Kårerna - KIs informatörsnätverk - KIs institutioner (nås via grundutbildningsansvariga (GuA)) - Grundutbildningsansvariga (GuA) Viktiga relationer utanför Karolinska Institutet, för Studentavdelningens nationella studentrekryteringsarbete: - Gymnasieskolor - Verket för högskoleservice (VHS) - Stockholms läns landsting (SLL) - Högskoleverket - Stockholms Akademiska Forum, StAF - Samarbetspartnerna Stockholms Universitet och KTH - Universitetsnätverket med informatörer på högskolor och universitet - Svenska Institutet - Nationella vägledarnätverket - Ämnesspecifika nätverk ute i landet tex BMA-program ute på landets högskolor och universitet (nås via programdirektorerna (PDs)) Viktiga relationer för Studentavdelningens internationella studentrekryteringsarbete: Se annexet Recruitment plan, students from non-eu/ees countries

6 Sid: 6 / 19 Mål: Övergripande mål för rekryteringen: Karolinska Institutet har välinformerade och motiverade sökande som gör väl underbyggda val. De sökande ska välja KI som förstahandsval. KI ska vara det självklara valet om man är intresserad av en utbildning inom medicin och hälsa. Mål per målgrupp: Primära målgrupper potentiella studenter: Utvärderingssätt för att se om vi nått målen: Gymnasister, yrkesverksamma utanför hälso- och sjukvården, personer som står till arbetsmarknadens förfogande, samt studenter vid vuxengymnasier (nationellt) Yrkesverksamma inom hälsooch sjukvården (nationellt och internationellt) samt studenter på grundnivå (nationellt) och avgiftsbefriade internationella studenter (EU, EES, Schweiz)) Minst 2,0 behöriga förstahandssökande per plats, varav en ökad andel är män och personer från studieovana hem. De sökande ska vara välinformerade och motiverade. Minst 2,0 behöriga förstahandssökande per plats till fortsättningsutbildningar, varav en ökad andel är män och personer från studieovana hem. De sökande ska vara välinformerade och motiverade. Sökstatistik och nybörjarenkät Nybörjarenkät, bortfallsanalys och exitenkät (den sista under utveckling vid KI) Sökstatistik Bortfallsanalys och exitenkät (den sista under utveckling vid KI) Avgiftspliktiga internationella studenter från tredje land Minst 2,0 behöriga förstahandssökande per plats. 100 betalande studenter år 2012/ betalande studenter år 2014/2015 De sökande ska vara välinformerade och motiverade. Sökstatistik och antagningsstatistik Bortfallsanalys, nybörjarenkät och exitenkät (den sista under utveckling vid KI) Sekundära målgrupper Pre-presumtiva studenter Grundskoleelever (nationellt) Väcka intresse för högre studier inom medicin och hälsa och livsvetenskaper. Utvärderingssätt för att se om vi nått målen: Utvärderas aktivitetsspecifikt. Vidareinformatörer Föräldrar (nationellt och internationellt) Personalansvariga och informationsansvariga på landsting och kommuner (nationellt) Välinformerade vidareinformatörer. Dessa personer är viktiga för KIs primära målgrupper. Utvärderas aktivitetsspecifikt, t ex genom enkäter, webbtrafik, antal publicerade artiklar i tidningar och genom dokumentation av genererad aktivitet hos målgrupperna efter genomförd informationsinsats.

7 Sid: 7 / 19 Studie- och yrkesvägledare på grundskola, gymnasium, folkhögskola och vuxengymnasier (nationellt) Lärare: grundskola, gymnasium, folkhögskola, universitet (nationellt ) och lärare vid universitet (internationellt) Journalister (nationellt och internationellt) KIs befintliga studenter Välinformerade vidareinformatörer. Dessa personer är viktiga för KIs primära målgrupper. Utvärderas aktivitetsspecifikt, t ex genom enkäter, webbtrafik, antal publicerade artiklar i tidningar och genom dokumentation av genererad aktivitet hos målgrupperna efter genomförd informationsinsats. Alumner från KI Budskap Budskapen kan delas upp i funktionella och emotionella värden. Funktionella värden spelar en konkret roll för målgruppen i valet av lärosäte och de emotionella värdena bygger på den känsla som ska förmedlas till målgrupperna och bottnar i KIs kärnvärden (Excellens, Passion och Handlingskraft). Övergripande funktionella värden: - KI är ett av världens ledande medicinska universitet. 40 procent av all medicinsk forskning vid universitet och högskolor i Sverige bedrivs vid KI. - Djup: KI erbjuder högkvalitativa utbildningar som förbättrar människors hälsa - Bredd: KI har Sveriges största utbud av utbildningar inom medicin och hälsa, både kurser och program. - Alla grundutbildningar vid KI innehåller en väsentlig del verksamhetsintegrerat lärande. - KI ligger i Stockholm Sveriges huvudstad - KI har ett nära samarbete med hälso- och sjukvården i Stockholms län. - Vid KI bedrivs interprofessionellt lärande där studenter från olika utbildningar får arbeta tillsammans och utbyta erfarenheter, något som är värdefullt för deras framtida yrkesliv. - KI är ett enfakultetsuniversitet, men har samtidigt samarbeten med högskolor inom andra områden, som Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet.

8 Sid: 8 / 19 Emotionella värden: - Studera vid KI om du vill vara med och förbättra människors hälsa du kan göra skillnad (handlingskraft) - Kopplingen till Nobelpriset (excellens) - KI har goda rankingpositioner (excellens) - Genom att studera vid KI har du stora möjligheter till en internationell karriär (handlingskraft) - Studier vid KI är en bra språngbräda för fortsatt yrkeskarriär samt forskning (handlingskraft) - Genom studier vid KI får du en tydlig yrkesidentitet (passion) - En akademisk examen från KI öppnar dörrarna för vidare studier och ger dig breda yrkesmöjligheter. - Studenter med examen från KI står sig bra på arbetsmarknaden (god anställningsbarhet) (excellens) - Vid KI finns möjlighet till ett integrerat innovations- och entreprenörsperspektiv (handlingskraft) - KI har inspirerande lärmiljöer (passion) - KI har dedikerade lärare (passion) - Studier vid KI ger dig stora möjligheter att studera utomlands (KI har utbredda internationella utbyten) (handlingskraft) - Vid KI studerar du nära mycket framstående och inom vissa områden världsledande forskning (excellens) Extra budskap per målgrupp: Primära målgrupper potentiella studenter: Gymnasister (nationellt) och studenter vid vuxengymnasier (nationellt) Det finns ett kårliv vid KI med två kårer. Som student vid KI kan du ha naturvetenskaplig eller samhällsvetenskaplig gymnasiekompetens. Stockholm är attraktivt att leva och bo i. Stockholm som Sveriges huvudstad har ett stort utbud av kultur, nöjen, sport m.m. Vid KI finns en stark programgemenskap med täta kontakter med kursare och lärare. Goda möjligheter till utbytesstudier. Yrkesverksamma utanför hälso- och sjukvården, samt personer som står till arbetsmarknadens förfogande (nationellt) KI erbjuder program och kurser på heltid, deltid och distans. Möjligheten finns att kombinera jobb med studier. De flesta av KIs program är yrkesutbildningar och ger en yrkeskarriär.

9 Sid: 9 / 19 Yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården (nationellt och internationellt (EU, EES och Schweiz)) KI erbjuder utbildningar på heltid, deltid och distans. Möjligheten finns att kombinera jobb med studier. Avgiftsfri kompetensutveckling. Eftersom det rör sig om högskolestudier vid ett universitet har utbildningarna inga dyra avgifter de är kostnadsfria. Studenter på grundnivå (nationellt) Avgiftspliktiga internationella studenter från tredje land KI har ett stort utbud av fristående kurser på grund- och avancerad nivå, fortsättningsutbildningar, magister- och masterutbildningar, specialistutbildningar samt forskarutbildning. Lång lista se annexet Recruitment plan, students from non-eu/ees countries under Offer (Erbjudandet)) Sekundära målgrupper Pre-presumtiva studenter Grundskoleelever (nationellt) Att studera medicin och hälsa är roligt, spännande och omväxlande. Studera vid Karolinska Institutet. Vidareinformatörer Föräldrar internationellt Sverige är ett tryggt land KI har en framstående rankingposition internationellt Vägen till en internationell karriär (plus listan för avgiftspliktiga internationella studenter från tredje land) Personalansvariga och informationsansvariga på landsting och kommuner (nationellt) KI erbjuder avgiftsfri kompetensutveckling för personal. Möjligheten finns att studera även på deltid och distans. Är du anställd inom Stockholms läns landsting har du möjlighet att påverka KIs utbildningsutbud genom representation i Styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet. Studie- och yrkesvägledare på grundskola, gymnasium, folkhögskola och vuxengymnasium (nationellt) Som student vid KI kan du ha naturvetenskaplig eller samhällsvetenskaplig gymnasiekompetens. KIs befintliga studenter och alumner KI har ett stort utbud av fristående kurser på grundoch avancerad nivå, fortsättningsutbildningar, magister- och masterutbildningar, specialistutbildningar samt forskarutbildning.

10 Sid: 10 / 19 Samlade kommunikationskanaler: Studentavdelningen vid KI styr i olika grad över kanalerna i listan. De anges utan inbördes rangordning. I bilaga 2 Kommunikationskanaler efter målgrupp specificeras vilka kanaler som används för att nå respektive målgrupp, och vilka kanaler som utnyttjas mest. - KIs webbplats ki.se - Kurs- och programwebbplatser - Övriga portaler (studera.nu, masterstudies.com, mastersportal.eu) - Sociala medier o Sweden in touch o Facebook ta fram särskild flik för utbildning o Twitter o YouTube o Bloggare o Chatta med studenter o Utbildningskatalogen och mässtryck o Fortsättningsfoldern (Öka din kompetens - om specialisering och vidareutbildning vid KI) o Välkomstbroschyrer på svenska och engelska o Foldrar för de internationella masterprogrammen o Allmänt mässmaterial och målgruppsanpassat rekryteringsmaterial vid behov - Annonser - Elektroniskt informationsmaterial (pdf, powerpoint etc.) - Vidareinformatörer o Studentambassadörer (via skuggningar och andra uppdrag) o Kårerna o Alumner (nationellt och internationellt) o Föräldrar (nationellt och internationellt) o Personalansvariga och informationsansvariga inom landsting och kommuner (nationellt) o Studie- och yrkesvägledare på grundskola, gymnasium, folkhögskola och vuxengymnasium (nationellt) o Lärare: grundskola, gymnasium, folkhögskola, universitet (nationellt och internationellt) o Journalister (nationellt och internationellt) o Kontaktpersoner på Arbetsförmedlingar o Utbytesstudenter o KIs befintliga studenter

11 Sid: 11 / 19 - KI-medarbetare - Mässor - Gymnasiebesök - Antagnings-, studie- och karriärvägledningssamtal (personliga möten, telefon, e-post, personliga brevutskick) - Strategiska paket (internationella) - SYV-seminarier - Nyhetsbrev/e-postutskick/postutskick - Agenter - Graduate seminars - Gymnasiesamarbeten - Efterrekryteringsaktivitet Aktivitetslista, samt utvärdering av insatser: I möjligaste mån planerar vi utvärderingsinsatser för alla våra kommunikationsaktiviteter. Se en detaljerad aktivitetslista (med utvärderingssätt) för 2011 (bilaga 3). Kontaktpersoner: Kontaktpersoner gällande frågor om kommunikationsplanen är: xxxxx

12 Sid: 12 / 19 Bilaga 1: Nulägesanalys (SWOT) rekrytering till KIs utbildningar: Budskap: Styrkor: - KI är ett enfakultetsuniversitet - De flesta av KIs utbildningar leder till yrkesexamen - Stark forskning bedrivs vid KI inom vissa områden är KI världsledande - KI har ett starkt varumärke - Kopplingen till Nobel (sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin, fem nobelpristagare i fysiologi eller medicin har haft sin arbetsplats vid KI). - Verksamhetsförlagd utbildning - Samverkan med Stockholms läns landsting, SLL - Geografisk placering (ligger i Stockholm) - Internationell atmosfär och nätverksbyggande - Arbetsmarknaden för examinerade studenter är i de flesta fall mycket god Möjligheter: - Kårens satsning på identitetsskapande och sociala aktiviteter för internationella masterstudenter kan smitta av sig mot de nationella studenterna - Alternativt urval kan användas för att nå en bredare rekrytering Svagheter: Hot: - Bostadsbristen för studenter i Stockholm - KIs utbildningsbredd är inte tillräckligt känd - Bristande KI-identitet bland studenter - Svagt socialt studentliv på KI - Kännedomsproblematik kring vissa utbildningar och de yrken de leder till (t.ex. folkhälsa, audionom, skillnaden biomedicin biomedicinsk analytiker) - Låg kännedom om att KI är ett universitet (inte enbart ett forskningsinstitut eller sjukhus) - Låg kännedom om att KI har kurser, inte enbart program - Låg kännedom om att svenskar talar bra engelska - Komplicerad antagningsprocess till högskolan en utmaning att kommunicera hur man gör till vissa målgrupper - Vårdens stämpel som kvinnodominerad sektor (låg status, låg lön) - Eventuell bristande kvalitet i utbildningarna - Allt färre manliga sökande till KIs utbildningar KIs arbete: Styrkor: - Studentavdelningen har samlad och bred kompetens när det gäller utbildnings- och studentfrågor samt kommunikation Svagheter: - Dåligt utnyttjande av samarbetet med SLL - Otydlig webborganisation vid KI - Det ges inte tillräckligt mycket

13 Sid: 13 / 19 - Nära samverkan med övriga enheter som arbetar med utbildningsfrågor - Korta beslutsvägar - Stora kontaktytor med övriga verksamheter inom KI - Bra arbetsklimat Möjligheter: - Stärkt kommunikation mellan utbildning och forskning (får till ett tätare samarbete mellan Studentavdelningen och Informationsavdelningen) - Ökad samverkan med SLL - Väl fungerande kurs- och programwebbplatser Hot: utrymme för utbildningsfrågor på startsidan ki.se - Endast en viss andel av KIs studenter ser sig som KI-ambassadörer (rekommenderar KI till andra). Se siffror ur Studentbarometern Nyckelpersoner försvinner ur organisationen - Otillräckliga resurser - Minskat underlag av sökande avgiftspliktiga internationella studenter från tredje land

14 Sid: 14 / 19 Bilaga 2: Kommunikationskanaler efter målgrupp Följande kanaler utnyttjas mest. För att inte göra dokumentet allt för långt så benämns denna grupp av kanaler som Grupp A, och kompletteras/specificeras närmare vid de målgrupper mot vilka vi använder många av dessa kanaler: - Sociala medier - Övriga portaler (studera.nu) - Mässor (vilka mässor som används mot respektive målgrupp specificeras närmare vid varje målgrupp) - Elektroniskt informationsmaterial - Annonser - Vidareinformatörer (vilka av vidareinformatörerna som används mot respektive målgrupp specificeras närmare vid varje målgrupp) - KIs befintliga studenter - Gymnasiesamarbeten - Gymnasiebesök - Antagnings-, studie- och karriärvägledningssamtal - Kurs- och programwebbplatser - Efterrekryteringsaktivitet Gymnasister (nationellt) Grupp A, plus: - Mässor: SACO Sthlm och Malmö; Kunskap och framtid Göteborg, gymnasiemässor - Vidareinformatörer (alla i listan utom personalansvariga inom landsting och kommun och kontaktpersoner på Arbetsförmedlingar) Grundskoleelever (nationellt) - Mässor (Ung 08-festivalen) - Sociala medier - Vidareinformatörer (lärare, studie- och yrkesvägledare, föräldrar) Studenter vid vuxengymnasier (nationellt) Grupp A, plus: - Mässor: SACO Sthlm och Malmö; Kunskap och framtid Göteborg, Rekryteringsbazaren, Hallundamässan, branschmässor

15 Sid: 15 / 19 - Vidareinformatörer (alla i listan utom personal- och informationsansvariga inom landsting och kommun) Minus: Studenter på grundnivå (nationellt) Grupp A, plus: - Vidareinformatörer (Alla i listan utom studentambassadörer, samt personaloch informationsansvariga inom landsting och kommun. Lärarna och alumner är här extra viktiga vidareinformatörer.) - Mässor: SACO Sthlm och Malmö; Kunskap och framtid Göteborg, branschmässor Minus: - Gymnasiebesök Avgiftsbefriade internationella studenter (studenter från EU/EES/Schweiz) - Vidareinformatörer (utbytesstudenter, studentambassadörer (digitala)) - Antagnings-, studie- och karriärvägledningssamtal - Nyhetsbrev Yrkesverksamma utanför hälso- och sjukvården, samt personer som står till arbetsmarknadens förfogande (nationellt) Grupp A, plus: - Vidareinformatörer (alla i listan utom lärare, samt personal- och informationsansvariga inom landsting och kommun) - Mässor: Rekryteringsbazaren, Hallundamässan, SACO Sthlm och Malmö Minus: - Gymnasiesamarbeten - Gymnasiebesök Yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården (nationellt) Grupp A, plus: - Vidareinformatörer (Alumner, Journalister och Personal- och informationsansvariga inom landsting och kommun (de sistnämnda är särskilt viktiga.)) - Mässor: branschmässor Minus: - Gymnasiesamarbeten

16 Sid: 16 / 19 - Gymnasiebesök - Efterrekryteringsaktivitet Yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården (internationellt) Denna målgrupp är svår att nå ut till. Här är vidareinformatörerna speciellt viktiga. - Elektroniskt informationsmaterial - Mässor (branschmässor) - Vidareinformatörer (utbytesstudenter, programdirektorer och övriga KImedarbetare, samt andra vidareinformatörer i olika sammanhang) Utbytesstudenter - Sociala medier - Vidareinformatörer (alumner vid alumniträffar och speciellt internationella handläggare bland KI-medarbetarna) Avgiftspliktiga internationella studenter från tredje land Grupp A, plus: - Övriga portaler (studera.nu, masterstudies.com, mastersportal.eu) - Vidareinformatörer (alumner vid alumniträffar, studentambassadörer (digitala), lärare från KI och lärare på hemuniversitet/forskare) - Nyhetsbrev - Graduate seminars - Agenter - Strategiska paket Minus: - Annonser - Gymnasiesamarbeten - Gymnasiebesök - Efterrekryteringsaktivitet

17 Sid: 17 / 19 Föräldrar (nationellt) - Övriga portaler (studera.nu) - Annonser - Antagnings-, studie- och karriärvägledningssamtal Föräldrar (internationellt) - Sociala medier - KI-personal - Vidareinformatörer (studentambassadörer (digitala), utbytesstudenter, alumner) - Antagnings-, studie- och karriärvägledningssamtal - Agenter Personalansvariga/info SLL (nationellt) - Elektroniskt informationsmaterial - Diverse samarbetsprojekt Studie- och yrkesvägledare grundskola, gymnasium, folkhögskola, vuxengymnasium (nationellt) - SYV-seminarier - Nyhetsbrev Lärare grundskola, gymnasium, folkhögskola, universitet (nationellt) - Gymnasiebesök - Gymnasiesamarbeten - Mässor (SACO-mässor Sthlm/Malmö, Kunskap och framtid Göteborg, Ung 08-festivalen)

18 Sid: 18 / 19 Lärare universitet (internationellt) - Elektroniskt informationsmaterial - Sociala medier - Vidareinformatörer (KI-medarbetare, utbytesstudenter, lärare) Journalister (nationellt) - Sociala medier Journalister (internationellt) - Sociala medier - Agenter KIs befintliga studenter (för rekrytering till vidareutbildningar) Grupp A, plus: - Mässor (minimässa på KI om fortsättningsprogram) - Vidareinformatörer (andra befintliga studenter, studie- och yrkesvägledare, alumner, lärare på KI) Minus: - Gymnasiebesök - Gymnasiesamarbeten Alumner från KI Grupp A, plus: - Mässor (minimässa på KI om fortsättningsprogram) - Vidareinformatörer (alumner vid alumniträffar) Minus: - Gymnasiesamarbeten - Gymnasiebesök - Efterrekryteringsaktivitet

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1 (7) 2009-02-19 Dnr SU 29-0405-09 Stockholms universitet Studentavdelningen Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1. Inledning Stockholms universitet - Det öppna universitetet

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Studieavgifter. Undantag

Studieavgifter. Undantag Studieavgifter Förordningsgrunden: Studieavgiften är en offentligrättslig avgift som baseras på förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor. Förordningen trädde

Läs mer

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Statistiker 010-470 03 90 torbjorn.lindquist@uhr.se PM Datum 2015-01-27 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008

Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008 Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008 Varför läsa på högskolan? En utvecklande tid med nya vänner Man lär sig att lära Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre lön? Arbetslöshet

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Erik G Svensson Uppsala 2014-08-19 Anna-Lena Paulsson, Internationella kansliet Handlingsplan för internationalisering 2014-2017 för utbildning på grundnivå

Läs mer

Studentrekrytering på KTH

Studentrekrytering på KTH Studentrekrytering på KTH Annifrid Pålsson, gruppchef annifrid@kth.se Vad innebär studentrekrytering? Marknadskommunikativa insatser för att locka presumtiva studenter Till närmaste ansökningstillfälle

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

Mittuniversitetets studentrekryteringsarbete

Mittuniversitetets studentrekryteringsarbete s studentrekryteringsarbete Vi jobbar på kommunikationsavdelningen med studentrekryteringen Marlene Jonsson Samordnare Områdeskommunikatör Lena Ernerfeldt Burman Digital kommunikation Områdeskommunikatör

Läs mer

Kommunikationsplan för ehälsalyftet

Kommunikationsplan för ehälsalyftet Kommunikationsplan för ehälsalyftet Om kommunikationsplanen Kommunikationsplanen gäller för projektet ehälsalyftet. Första versionen av denna plan togs fram i april 2016 och kommer att uppdateras efter

Läs mer

Master i turism, 120 hp

Master i turism, 120 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Master i turism, 120 hp Master in Tourism, 120 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer STUAA Avancerad Miun 2006/1873 Högskolepoäng

Läs mer

Vårt uppdrag är att genom forskning och utbildning bidra till att förbättra människors hälsa.

Vårt uppdrag är att genom forskning och utbildning bidra till att förbättra människors hälsa. Vårt uppdrag är att genom forskning och utbildning bidra till att förbättra människors hälsa. KAROLINSKA INSTITUTET ETT MEDICINSKT UNIVERSITET Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande medicinska

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Utbildning, utbyte, utveckling för alla som vill vidare

Utbildning, utbyte, utveckling för alla som vill vidare www.uhr.se Utbildning, utbyte, utveckling för alla som vill vidare Universitets- och högskolerådet 2016 Text: Universitets- och högskolerådet Grafisk form: Alexander Florencio Foto: Eva Dalin Tryck: E-Print,

Läs mer

Karolinska Institutets uppdrag är att bedriva forskning och utbildning och att samverka med det omgivande samhället.

Karolinska Institutets uppdrag är att bedriva forskning och utbildning och att samverka med det omgivande samhället. 2014 2015 Karolinska Institutets uppdrag är att bedriva forskning och utbildning och att samverka med det omgivande samhället. KAROLINSKA INSTITUTET ETT MEDICINSKT UNIVERSITET Karolinska Institutet är

Läs mer

Utbildningsstrategi för Karolinska Institutet 2013

Utbildningsstrategi för Karolinska Institutet 2013 Dnr: 3989/2012-300 Utbildningsstrategi för Karolinska Institutet 2013 Fastställd av Styrelsen för utbildning, 2012-06-15 1 Utgångspunkter KIs utbildningsstrategi för åren 2009-2012 har som övergripande

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting Kommunikationsplan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Innehåll 1. Bakgrund...3 1.1 Elektronisk hantering från hösten 2015...3 1.2 Om

Läs mer

Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten

Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPRT DNR: 3.1.1-215-786 Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten RiR 216:15 Det livslånga lärandet inom högre utbildning RIKSREVISINEN Sida 2 av 8 3. Bedriver ert lärosätet,

Läs mer

Korta fakta

Korta fakta Korta fakta 2012-2013 Karolinska Institutet e Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning Dnr 59-2009-252 Handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 Fastställd av Utbildningsnämnden 2009-02-10 Inledning 1. Utgångspunkter för arbetet med breddad rekrytering 2. Organisation och ansvar 3.

Läs mer

Kompletterande lärarutbildning 2017/2018

Kompletterande lärarutbildning 2017/2018 Kompletterande lärarutbildning 2017/2018 90 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% Bli lärare på tre terminer! Kompletterande lärarutbildning vid Uppsala universitet är en påbyggnadsutbildning för dig med

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Ji Stockholms läns landsting Ankom Stockholms läns landsting 2011-09- 2 0 DnrV2011-0599 Doss 16 Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Stockholms läns landsting

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008

Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008 Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008 1. BAKGRUND Högskolan ska vara öppen för alla oavsett social eller etnisk bakgrund, funktionshinder,

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2015, STUDENTREKRYTERING OCH STUDENTKOMMUNIKATION

HANDLINGSPLAN 2015, STUDENTREKRYTERING OCH STUDENTKOMMUNIKATION HANDLINGSPLAN 2015, STUDENTREKRYTERING OCH STUDENTKOMMUNIKATION INFÖR STUDENTREKRYTERINGEN 2015 Tillsammans med fakulteterna har vi tagit fram gemensamma vägval och prioriteringar för att skapa förutsättningar

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2012-05-08 Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

ANMÄLNINGSSTATISTIK. En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2016

ANMÄLNINGSSTATISTIK. En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2016 ANMÄLNINGSSTATISTIK En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 216 Katarina Borne/ Analys och utvärdering, Forsknings- och innovationskontoret PM: 216:1, Dnr V 216/396 GÖTEBORGS UNIVERSITET

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/515 HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor, Pam Fredman Personalenheten Beslutsdatum 2013-09-09

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2017

En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2017 ANMÄLNINGSSTATISTIK En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 217 Katarina Borne/ Kvalitet och analys, Enheten för utredning och lärarutbildning PM: 217:1, Dnr V 217/56 GÖTEBORGS UNIVERSITET

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-1444-12

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Aktivitets- och handlingsplan för fler sökande till SLU:s utbildningar

Aktivitets- och handlingsplan för fler sökande till SLU:s utbildningar STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU. ua.2016.1.1.1-5037 Sakområde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Utbildningsnämnden Avdelning/kansli: Kommunikationsavdelningen

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Kommunikationsplan för teknisknaturvetenskapliga

Kommunikationsplan för teknisknaturvetenskapliga Sid 1 (5) Kommunikationsplan för teknisknaturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet 2017 Sid 2 (5) 1. Inledning Det behövs en livskraftig kommunikation för att sprida kunskap om fakultetens forskning

Läs mer

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program 2013-11-10 ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program Evelina Holgersson Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Arbetsgång... 4 Pusselbitar... 5

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

Nybörjarenkät hösten 2011

Nybörjarenkät hösten 2011 Nybörjarenkät hösten 2011 HUM/Ryska för nybörjare Antal svarande: 75 1. Backgrundsvariabler Födelseår Antal Andel Kön Antal Andel Efter 1992 1 1% Man 32 44% 1992 3 4% Kvinna 41 56% 1991 6 8% 1990 7 10%

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Utbildningsstrategiska rådet 2013-06-18 Fastställd av rektor 2013-10-08 Dnr:

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet reviderad 2009-02-18, 2009-11-30, 2010-02-18, 2010-12-06, reviderad 2012-02-20 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet 2/12 INNEHÅLL 1

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Biomedicinska analytikerprogrammet -Inriktning klinisk fysiologi -Inriktning laboratoriemedicin Lars Frelin, Programdirektor Docent, Med. Dr.

Biomedicinska analytikerprogrammet -Inriktning klinisk fysiologi -Inriktning laboratoriemedicin Lars Frelin, Programdirektor Docent, Med. Dr. Biomedicinska analytikerprogrammet -Inriktning klinisk fysiologi -Inriktning laboratoriemedicin Lars Frelin, Programdirektor Docent, Med. Dr. 30 augusti 2016 Välkomstdag: Biomedicinska analytikerprogrammet

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-10-26 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Kommunikativ plattform. En handbok för Karolinska Institutets marknadskommunikation. Version 1.0

Kommunikativ plattform. En handbok för Karolinska Institutets marknadskommunikation. Version 1.0 Kommunikativ plattform En handbok för Karolinska Institutets marknadskommunikation Version 1.0 Innehåll Vad är en kommunikativ plattform?... 3 Den kommunikativa plattformens uppgift... 4 Varumärkesbyggande

Läs mer

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab:

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab: Bilaga A. Arbetsordning för styrning och ledning av SciLifeLab Kap. 1. Inledning 1 Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (Science for Life Laboratory, SciLifeLab) är ett nationellt resurscentrum

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller Lärarutbildning 90hp och 180hp antagning hösten 2009 och våren 2010

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller Lärarutbildning 90hp och 180hp antagning hösten 2009 och våren 2010 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller Lärarutbildning 90hp och 180hp antagning hösten 2009 och våren 2010 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på

Läs mer

Ladok3-införande. Kommunikationsplan

Ladok3-införande. Kommunikationsplan Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Kommunikationsplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Mål för kommunikationsplanen Att öka kännedomen om nya Ladok som ska införas succesivit

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm

Lärarhögskolan i Stockholm Lärarhögskolan i Stockholm Kort om högskolan Lärarhögskolan i Stockholm, nedan kallad Lärarhögskolan, startade 1956 och är landets enda fristående specialhögskola för lärarutbildning. Från och med början

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera?

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera? Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1 Varför kommunicera? 2016-03-24 Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp Public Health, Society and Project Management, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VFOLG

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc).

Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc). Rekryteringsinsatser Lena Kolvik Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc). Sammanfattning Satsningar för att rekrytera studenter

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Högskolelyft. Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013

Högskolelyft. Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013 Högskolelyft Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013 Innehåll Den högre utbildningens utveckling Högskolelyftets sex delar Ökad efterfrågan på högutbildade 2500000 Prognos: efterfrågan

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUT 2015-11-11 Dnr SU FV-3.2.5-3372-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Hälsoinformatik Health Informatics Hälsoinformatik är en tvärvetenskaplig disciplin med grund

Läs mer

Så stärker vi forskningen

Så stärker vi forskningen Externa relationer Madelene Fryklind HANDLINGSPLAN UTIFRÅN KVALITET OCH FÖRNYELSE 2011-03-01 1 / 5 Så stärker vi forskningen Prioritering: Att analysera utfallet från forskningsutvärderingen (RED10) och

Läs mer

Återkommande utveckling. Om behovet och utformningen av ett omställningsuppdrag till högskolan.

Återkommande utveckling. Om behovet och utformningen av ett omställningsuppdrag till högskolan. Återkommande utveckling Om behovet och utformningen av ett omställningsuppdrag till högskolan. Behovet av ett omställningsuppdrag Utbildning skapar tillväxt genom högre produktivitet, bättre förmåga att

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2013

Studie- och yrkesvägledarenkät 2013 Studie- och yrkesvägledarenkät 2013 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en studie- och yrkesvägledare examen, tar vägen efter utbildningen. I en tidigare undersökning, gjord

Läs mer

Internationellt kandidatprogram i kemi

Internationellt kandidatprogram i kemi 2015-11-17 Dnr SU Carl-Johan Högberg Utbildningskoordinator Kemiska övningslaboratoriet Internationellt kandidatprogram i kemi Bakgrund kemi har under de senaste åren haft ca 30 registrerade studenter

Läs mer

Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro

Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro Christina Karlsson/Anita Hurtig Wennlöf Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet Innehåll Utbildningssystemet

Läs mer

Från breddad rekrytering till breddat deltagande

Från breddad rekrytering till breddat deltagande Från breddad rekrytering till breddat deltagande 2014-11-04 Caroline Tovatt, UHR En analys av hur lärosäten presenterar sitt arbete med lika möjligheter till högre studier Begreppsförklaringar Breddad

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Masterprogram i biomedicin

Masterprogram i biomedicin 1 Medicinska fakultetsstyrelsen Masterprogram i biomedicin 120 högskolepoäng (hp) Nivå A LADOK VABME Programbeskrivning Masterprogrammet utgörs av kurser inom huvudområdet biomedicin. Programmet har en

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller antagning hösten 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på lärarutbildningens webbplats: www.mah.se/lut

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Utveckling & styrning Landstingsstyrelsen Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma Ärendebeskrivning

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Övergripande: https://www.miun.se/program https://www.miun.se/utbildning/kurser/

Övergripande: https://www.miun.se/program https://www.miun.se/utbildning/kurser/ 1 2 3 4 Övergripande: https://www.miun.se/program https://www.miun.se/utbildning/kurser/ Urval: Betyg och högskoleprov Antagning: http://statistik.uhr.se/ 5 https://www.miun.se/utbildning/safunkardet/funktionsnedsattning/

Läs mer

Stockholm: Universitetshuvudstaden

Stockholm: Universitetshuvudstaden Stockholm: Universitetshuvudstaden Utbildning, forskning och utveckling med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet i samverkan. Stockholm: Universitetshuvudstaden

Läs mer

Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR. Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth

Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR. Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth UKÄ skulle särskilt kartlägga storlek på studieavgifterna, vad

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

Kommunikationsplan för nytt regeringsuppdrag med sociala insatsgrupper

Kommunikationsplan för nytt regeringsuppdrag med sociala insatsgrupper Christina Kiernan A001.937/2013 1 (8) Kommunikationsplan för nytt regeringsuppdrag med sociala insatsgrupper Christina Kiernan A001.937/2013 2 (8) 1 INLEDNING...3 1.1 Syfte med kommunikationsplanen...3

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet i Uppsala ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens

Läs mer

Mål och riktlinjer för studievägledning på grund- och avancerad nivå vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet

Mål och riktlinjer för studievägledning på grund- och avancerad nivå vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet Riktlinjer Fastställt av fakultetsstyrelsen 2001-06-20 Reviderad 2004-12-01, 2006-12-21, 2010-04-13 Dnr M:A9 46/2001 1 Studievägledningen Mål och riktlinjer för studievägledning på grund- och avancerad

Läs mer

Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet

Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet Dnr 2013/135 Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet Fastställd av rektor 2014-09-02 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte: 3 Mål: 4 Organisation och ansvar 4 Studie- och

Läs mer

Karolinska Institutet

Karolinska Institutet Karolinska Institutet Kort om universitetet Karolinska Institutet (KI) är Sveriges enda universitet specialiserat på medicin, och är ett av Europas största medicinska universitet. KI har som övergripande

Läs mer

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Vårdförbundet Digital strategi Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Innehållsförteckning Digital strategi vad är det och varför behöver vi en sådan?... 2 Digitala strategin utgår från kommunikationsplattform

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Ett vägledningscentrum i samverkan

Ett vägledningscentrum i samverkan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Vuxenutbildningen Sofia Axelsson, 070-167 89 25 Datum 1 (7) Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Ett

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

Avtal med Uppsala universitet avseende mångfaldsbyrån ESMeralda

Avtal med Uppsala universitet avseende mångfaldsbyrån ESMeralda UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karin Stacksteg Katarina Håkansson Datum 2016-10-17 Diarienummer UBN-2016-4120 Utbildningsnämnden Avtal 2017-2018 med Uppsala universitet avseende mångfaldsbyrån ESMeralda

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Uppdrag angående biomedicinsk analytikerexamen (U2009/1781/UH)

Uppdrag angående biomedicinsk analytikerexamen (U2009/1781/UH) Regeringen, Utbildningsdepartementet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Annika Vänje 08-563 085 87 annika.vanje@hsv.se

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer