Kommunikationsplan - för rekrytering av studenter till Karolinska Institutets program och kurser på grundnivå och avancerad nivå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationsplan - för rekrytering av studenter till Karolinska Institutets program och kurser på grundnivå och avancerad nivå"

Transkript

1 Kommunikationsplan för rekrytering Sid: 1 / 19 Kommunikationsplan - för rekrytering av studenter till Karolinska Institutets program och kurser på grundnivå och avancerad nivå Bakgrund: Karolinska Institutet har ett generellt högt söktryck till sina nybörjarprogram. Vissa program behöver dock fler sökande till sina platser. Andra program fyller sina platser men har istället en svårighet att få rätt sökande, vilket leder till låg genomströmning och avhopp. Några program skulle behöva förtydliga vad deras studenter har för framtida yrkesmöjligheter, eller vad skillnaderna är mellan deras program och närbesläktade program. Antal sökande till fortsättningsprogrammen varierar från program till program. Även när det gäller Karolinska Institutets kurser så varierar söktrycket från kurs till kurs. Nybörjarkurserna har ett stort antal sökande, medan vissa fortsättningskurser skulle behöva locka fler studenter (de programöverskridande kurserna borträknade). Karolinska Institutet har dessutom ett behov av breddad rekrytering till sina utbildningar, både när det gäller social bakgrund, etnicitet och kön. I och med införandet av avgifter för internationella masterstudenter från tredje land har också extra marknadsföringsinsatser satts in mot den internationella marknaden. Men även i Sverige ökar konkurrensen om studenterna, med fler högskolor och universitet samt ett större utbud av utbildningar. Mot bakgrund av ovanstående behövs en kommunikationsplan rörande hela studentrekryteringsarbetet vid Karolinska Institutet. Detta för att insatserna ska bli så effektiva och framgångsrika som möjligt. Om kommunikationsplanen: Detta dokument har tagits fram av Studentavdelningen i samråd med Utbildningsavdelningen och Informationsavdelningen vid Karolinska Institutet. Två referensgrupper har varit involverade i arbetet. Därefter har Styrelsen för utbildning och Styrgruppen för studieavgiftsfrågor godkänt dokumentet.

2 Sid: 2 / 19 Referensgrupp 1: - Dan Grandér, programdirektor för kandidatprogrammet i biomedicin, samt masterprogrammen i biomedicin, bioentreprenörskap och toxikologi - Stein Björkman, programdirektor för tandläkarprogrammet - Eva-Lisa Lundgren, programdirektor för specialistsjuksköterskeprogrammen - Tanja Tomson, programdirektor för kandidatprogrammet i folkhälsovetenskap, samt masterprogrammen i folkhälsovetenskap och global hälsa - Michel Silvestri, programdirektor för biomedicinska analytikerprogrammet - Maria Deckeman, marknadschef Karolinska Institutet Referensgrupp 2: Nationella studenter: - Joanna Ekström, student på läkarprogrammet - Åsa Söderblom, student på optikerprogrammet - Lukas Hedin, student på biomedicinprogrammet - Jasmine Shahbaz, student på tandläkarprogrammet Dessutom har flera internationella masterstudenter varit referenspersoner vid framtagandet av den internationella rekryteringsplanen Recruitment plan, students from non-eu/ees countries , som är ett annex till denna övergripande kommunikationsplan och innehåller detaljerad information om de internationella rekryteringsstrategierna. Kommunikationsplanen är fastställd av Studentavdelningens avdelningschef Marie- Louice Isacson Relaterade dokument: Denna kommunikationsplan tar sin utgångspunkt i följande dokument: - Karolinska Institutets kommunikativa plattform - Exquiro nybörjarenkät till Karolinska Institutets studenter - Studentbarometern enkät till studenter som gått något/några år vid Karolinska Institutet - HSVs alumnirapport Etableringen på arbetsmarknaden examinerade läsåret 2006/07 - Karolinska Institutets rekryteringsplan för avgiftspliktiga studenter från tredje land: Recruitment plan, students from non-eu/ees countries Antagningsstatistik för Karolinska Institutets utbildningar - Karolinska Institutets Handlingsplan för breddad rekrytering

3 Sid: 3 / 19 Tidsperspektiv: Denna övergripande kommunikationsplan gäller för perioden För information om vilka specifika aktiviteter som planeras årligen, se tid- och aktivitetsplanerna för varje år (bilagor). Syfte med studentkommunikationen: Syfte: Rekrytering av studenter - Karolinska Institutet vill ha motiverade studenter. De sökande måste därför vara välinformerade så att de gör välgrundade val. - Fler behöriga förstahandssökande till de program som har färre än 2,0 behöriga förstahandssökande. För nulägesanalys (SWOT) ang. rekrytering till KIs utbildningar, se bilaga 1.

4 Sid: 4 / 19 Kommunikationsstrategi: Målgrupper: Primära målgrupper presumtiva studenter - Gymnasister (nationellt) - Yrkesverksamma utanför hälso- och sjukvården och personer som står till arbetsmarknadens förfogande (nationellt) - Yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården (nationellt och internationellt) - Studenter vid vuxengymnasier (nationellt) - Studenter på grundnivå: personer med kandidatexamen och de som nu läser på kandidatnivå (nationellt) - Internationella studenter o Avgiftspliktiga internationella studenter från tredje land o Avgiftsbefriade internationella studenter (studenter från EU/EES/Schweiz) o Utbytesstudenter (för vidare studier) Sekundära målgrupper Dessa delar vi in i två undergrupper: pre-presumtiva studenter, och vidareinformatörer. Pre-presumtiva studenter: - Grundskoleelever (nationellt) Vidareinformatörer: - Föräldrar (nationellt och internationellt) - Personalansvariga och informationsansvariga inom landsting och kommuner (nationellt) - Studie- och yrkesvägledare på grundskola, gymnasium, folkhögskola, vuxengymnasium (nationellt) - Lärare: grundskola, gymnasium, folkhögskola, universitet (nationellt) och lärare universitet (internationellt) - Journalister (nationellt och internationellt) - KIs befintliga studenter - Alumner från KI Utöver dessa målgrupper ser vi följande målgrupper som intressanta. Vi har dock inga aktiviteter som är direkt riktade mot dessa målgrupper i dagsläget. - Studenter vid naturvetenskapliga basår - Elever vid omvårdnadsprogram

5 Sid: 5 / 19 Viktiga relationer inom Karolinska Institutet, för Studentavdelningens nationella studentrekryteringsarbete: - Informationsavdelningen - Programkansliet/Utbildningsavdelningen - Programnämnder - Internationella strategigruppen (IS) - Alumni - Forsknings- och forskarutbildningsenheten (FFU) - Styrelsen för utbildning - Avdelningen för uppdragsutbildning - Biblioteket - Kårerna - KIs informatörsnätverk - KIs institutioner (nås via grundutbildningsansvariga (GuA)) - Grundutbildningsansvariga (GuA) Viktiga relationer utanför Karolinska Institutet, för Studentavdelningens nationella studentrekryteringsarbete: - Gymnasieskolor - Verket för högskoleservice (VHS) - Stockholms läns landsting (SLL) - Högskoleverket - Stockholms Akademiska Forum, StAF - Samarbetspartnerna Stockholms Universitet och KTH - Universitetsnätverket med informatörer på högskolor och universitet - Svenska Institutet - Nationella vägledarnätverket - Ämnesspecifika nätverk ute i landet tex BMA-program ute på landets högskolor och universitet (nås via programdirektorerna (PDs)) Viktiga relationer för Studentavdelningens internationella studentrekryteringsarbete: Se annexet Recruitment plan, students from non-eu/ees countries

6 Sid: 6 / 19 Mål: Övergripande mål för rekryteringen: Karolinska Institutet har välinformerade och motiverade sökande som gör väl underbyggda val. De sökande ska välja KI som förstahandsval. KI ska vara det självklara valet om man är intresserad av en utbildning inom medicin och hälsa. Mål per målgrupp: Primära målgrupper potentiella studenter: Utvärderingssätt för att se om vi nått målen: Gymnasister, yrkesverksamma utanför hälso- och sjukvården, personer som står till arbetsmarknadens förfogande, samt studenter vid vuxengymnasier (nationellt) Yrkesverksamma inom hälsooch sjukvården (nationellt och internationellt) samt studenter på grundnivå (nationellt) och avgiftsbefriade internationella studenter (EU, EES, Schweiz)) Minst 2,0 behöriga förstahandssökande per plats, varav en ökad andel är män och personer från studieovana hem. De sökande ska vara välinformerade och motiverade. Minst 2,0 behöriga förstahandssökande per plats till fortsättningsutbildningar, varav en ökad andel är män och personer från studieovana hem. De sökande ska vara välinformerade och motiverade. Sökstatistik och nybörjarenkät Nybörjarenkät, bortfallsanalys och exitenkät (den sista under utveckling vid KI) Sökstatistik Bortfallsanalys och exitenkät (den sista under utveckling vid KI) Avgiftspliktiga internationella studenter från tredje land Minst 2,0 behöriga förstahandssökande per plats. 100 betalande studenter år 2012/ betalande studenter år 2014/2015 De sökande ska vara välinformerade och motiverade. Sökstatistik och antagningsstatistik Bortfallsanalys, nybörjarenkät och exitenkät (den sista under utveckling vid KI) Sekundära målgrupper Pre-presumtiva studenter Grundskoleelever (nationellt) Väcka intresse för högre studier inom medicin och hälsa och livsvetenskaper. Utvärderingssätt för att se om vi nått målen: Utvärderas aktivitetsspecifikt. Vidareinformatörer Föräldrar (nationellt och internationellt) Personalansvariga och informationsansvariga på landsting och kommuner (nationellt) Välinformerade vidareinformatörer. Dessa personer är viktiga för KIs primära målgrupper. Utvärderas aktivitetsspecifikt, t ex genom enkäter, webbtrafik, antal publicerade artiklar i tidningar och genom dokumentation av genererad aktivitet hos målgrupperna efter genomförd informationsinsats.

7 Sid: 7 / 19 Studie- och yrkesvägledare på grundskola, gymnasium, folkhögskola och vuxengymnasier (nationellt) Lärare: grundskola, gymnasium, folkhögskola, universitet (nationellt ) och lärare vid universitet (internationellt) Journalister (nationellt och internationellt) KIs befintliga studenter Välinformerade vidareinformatörer. Dessa personer är viktiga för KIs primära målgrupper. Utvärderas aktivitetsspecifikt, t ex genom enkäter, webbtrafik, antal publicerade artiklar i tidningar och genom dokumentation av genererad aktivitet hos målgrupperna efter genomförd informationsinsats. Alumner från KI Budskap Budskapen kan delas upp i funktionella och emotionella värden. Funktionella värden spelar en konkret roll för målgruppen i valet av lärosäte och de emotionella värdena bygger på den känsla som ska förmedlas till målgrupperna och bottnar i KIs kärnvärden (Excellens, Passion och Handlingskraft). Övergripande funktionella värden: - KI är ett av världens ledande medicinska universitet. 40 procent av all medicinsk forskning vid universitet och högskolor i Sverige bedrivs vid KI. - Djup: KI erbjuder högkvalitativa utbildningar som förbättrar människors hälsa - Bredd: KI har Sveriges största utbud av utbildningar inom medicin och hälsa, både kurser och program. - Alla grundutbildningar vid KI innehåller en väsentlig del verksamhetsintegrerat lärande. - KI ligger i Stockholm Sveriges huvudstad - KI har ett nära samarbete med hälso- och sjukvården i Stockholms län. - Vid KI bedrivs interprofessionellt lärande där studenter från olika utbildningar får arbeta tillsammans och utbyta erfarenheter, något som är värdefullt för deras framtida yrkesliv. - KI är ett enfakultetsuniversitet, men har samtidigt samarbeten med högskolor inom andra områden, som Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet.

8 Sid: 8 / 19 Emotionella värden: - Studera vid KI om du vill vara med och förbättra människors hälsa du kan göra skillnad (handlingskraft) - Kopplingen till Nobelpriset (excellens) - KI har goda rankingpositioner (excellens) - Genom att studera vid KI har du stora möjligheter till en internationell karriär (handlingskraft) - Studier vid KI är en bra språngbräda för fortsatt yrkeskarriär samt forskning (handlingskraft) - Genom studier vid KI får du en tydlig yrkesidentitet (passion) - En akademisk examen från KI öppnar dörrarna för vidare studier och ger dig breda yrkesmöjligheter. - Studenter med examen från KI står sig bra på arbetsmarknaden (god anställningsbarhet) (excellens) - Vid KI finns möjlighet till ett integrerat innovations- och entreprenörsperspektiv (handlingskraft) - KI har inspirerande lärmiljöer (passion) - KI har dedikerade lärare (passion) - Studier vid KI ger dig stora möjligheter att studera utomlands (KI har utbredda internationella utbyten) (handlingskraft) - Vid KI studerar du nära mycket framstående och inom vissa områden världsledande forskning (excellens) Extra budskap per målgrupp: Primära målgrupper potentiella studenter: Gymnasister (nationellt) och studenter vid vuxengymnasier (nationellt) Det finns ett kårliv vid KI med två kårer. Som student vid KI kan du ha naturvetenskaplig eller samhällsvetenskaplig gymnasiekompetens. Stockholm är attraktivt att leva och bo i. Stockholm som Sveriges huvudstad har ett stort utbud av kultur, nöjen, sport m.m. Vid KI finns en stark programgemenskap med täta kontakter med kursare och lärare. Goda möjligheter till utbytesstudier. Yrkesverksamma utanför hälso- och sjukvården, samt personer som står till arbetsmarknadens förfogande (nationellt) KI erbjuder program och kurser på heltid, deltid och distans. Möjligheten finns att kombinera jobb med studier. De flesta av KIs program är yrkesutbildningar och ger en yrkeskarriär.

9 Sid: 9 / 19 Yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården (nationellt och internationellt (EU, EES och Schweiz)) KI erbjuder utbildningar på heltid, deltid och distans. Möjligheten finns att kombinera jobb med studier. Avgiftsfri kompetensutveckling. Eftersom det rör sig om högskolestudier vid ett universitet har utbildningarna inga dyra avgifter de är kostnadsfria. Studenter på grundnivå (nationellt) Avgiftspliktiga internationella studenter från tredje land KI har ett stort utbud av fristående kurser på grund- och avancerad nivå, fortsättningsutbildningar, magister- och masterutbildningar, specialistutbildningar samt forskarutbildning. Lång lista se annexet Recruitment plan, students from non-eu/ees countries under Offer (Erbjudandet)) Sekundära målgrupper Pre-presumtiva studenter Grundskoleelever (nationellt) Att studera medicin och hälsa är roligt, spännande och omväxlande. Studera vid Karolinska Institutet. Vidareinformatörer Föräldrar internationellt Sverige är ett tryggt land KI har en framstående rankingposition internationellt Vägen till en internationell karriär (plus listan för avgiftspliktiga internationella studenter från tredje land) Personalansvariga och informationsansvariga på landsting och kommuner (nationellt) KI erbjuder avgiftsfri kompetensutveckling för personal. Möjligheten finns att studera även på deltid och distans. Är du anställd inom Stockholms läns landsting har du möjlighet att påverka KIs utbildningsutbud genom representation i Styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet. Studie- och yrkesvägledare på grundskola, gymnasium, folkhögskola och vuxengymnasium (nationellt) Som student vid KI kan du ha naturvetenskaplig eller samhällsvetenskaplig gymnasiekompetens. KIs befintliga studenter och alumner KI har ett stort utbud av fristående kurser på grundoch avancerad nivå, fortsättningsutbildningar, magister- och masterutbildningar, specialistutbildningar samt forskarutbildning.

10 Sid: 10 / 19 Samlade kommunikationskanaler: Studentavdelningen vid KI styr i olika grad över kanalerna i listan. De anges utan inbördes rangordning. I bilaga 2 Kommunikationskanaler efter målgrupp specificeras vilka kanaler som används för att nå respektive målgrupp, och vilka kanaler som utnyttjas mest. - KIs webbplats ki.se - Kurs- och programwebbplatser - Övriga portaler (studera.nu, masterstudies.com, mastersportal.eu) - Sociala medier o Sweden in touch o Facebook ta fram särskild flik för utbildning o Twitter o YouTube o Bloggare o Chatta med studenter o Utbildningskatalogen och mässtryck o Fortsättningsfoldern (Öka din kompetens - om specialisering och vidareutbildning vid KI) o Välkomstbroschyrer på svenska och engelska o Foldrar för de internationella masterprogrammen o Allmänt mässmaterial och målgruppsanpassat rekryteringsmaterial vid behov - Annonser - Elektroniskt informationsmaterial (pdf, powerpoint etc.) - Vidareinformatörer o Studentambassadörer (via skuggningar och andra uppdrag) o Kårerna o Alumner (nationellt och internationellt) o Föräldrar (nationellt och internationellt) o Personalansvariga och informationsansvariga inom landsting och kommuner (nationellt) o Studie- och yrkesvägledare på grundskola, gymnasium, folkhögskola och vuxengymnasium (nationellt) o Lärare: grundskola, gymnasium, folkhögskola, universitet (nationellt och internationellt) o Journalister (nationellt och internationellt) o Kontaktpersoner på Arbetsförmedlingar o Utbytesstudenter o KIs befintliga studenter

11 Sid: 11 / 19 - KI-medarbetare - Mässor - Gymnasiebesök - Antagnings-, studie- och karriärvägledningssamtal (personliga möten, telefon, e-post, personliga brevutskick) - Strategiska paket (internationella) - SYV-seminarier - Nyhetsbrev/e-postutskick/postutskick - Agenter - Graduate seminars - Gymnasiesamarbeten - Efterrekryteringsaktivitet Aktivitetslista, samt utvärdering av insatser: I möjligaste mån planerar vi utvärderingsinsatser för alla våra kommunikationsaktiviteter. Se en detaljerad aktivitetslista (med utvärderingssätt) för 2011 (bilaga 3). Kontaktpersoner: Kontaktpersoner gällande frågor om kommunikationsplanen är: xxxxx

12 Sid: 12 / 19 Bilaga 1: Nulägesanalys (SWOT) rekrytering till KIs utbildningar: Budskap: Styrkor: - KI är ett enfakultetsuniversitet - De flesta av KIs utbildningar leder till yrkesexamen - Stark forskning bedrivs vid KI inom vissa områden är KI världsledande - KI har ett starkt varumärke - Kopplingen till Nobel (sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin, fem nobelpristagare i fysiologi eller medicin har haft sin arbetsplats vid KI). - Verksamhetsförlagd utbildning - Samverkan med Stockholms läns landsting, SLL - Geografisk placering (ligger i Stockholm) - Internationell atmosfär och nätverksbyggande - Arbetsmarknaden för examinerade studenter är i de flesta fall mycket god Möjligheter: - Kårens satsning på identitetsskapande och sociala aktiviteter för internationella masterstudenter kan smitta av sig mot de nationella studenterna - Alternativt urval kan användas för att nå en bredare rekrytering Svagheter: Hot: - Bostadsbristen för studenter i Stockholm - KIs utbildningsbredd är inte tillräckligt känd - Bristande KI-identitet bland studenter - Svagt socialt studentliv på KI - Kännedomsproblematik kring vissa utbildningar och de yrken de leder till (t.ex. folkhälsa, audionom, skillnaden biomedicin biomedicinsk analytiker) - Låg kännedom om att KI är ett universitet (inte enbart ett forskningsinstitut eller sjukhus) - Låg kännedom om att KI har kurser, inte enbart program - Låg kännedom om att svenskar talar bra engelska - Komplicerad antagningsprocess till högskolan en utmaning att kommunicera hur man gör till vissa målgrupper - Vårdens stämpel som kvinnodominerad sektor (låg status, låg lön) - Eventuell bristande kvalitet i utbildningarna - Allt färre manliga sökande till KIs utbildningar KIs arbete: Styrkor: - Studentavdelningen har samlad och bred kompetens när det gäller utbildnings- och studentfrågor samt kommunikation Svagheter: - Dåligt utnyttjande av samarbetet med SLL - Otydlig webborganisation vid KI - Det ges inte tillräckligt mycket

13 Sid: 13 / 19 - Nära samverkan med övriga enheter som arbetar med utbildningsfrågor - Korta beslutsvägar - Stora kontaktytor med övriga verksamheter inom KI - Bra arbetsklimat Möjligheter: - Stärkt kommunikation mellan utbildning och forskning (får till ett tätare samarbete mellan Studentavdelningen och Informationsavdelningen) - Ökad samverkan med SLL - Väl fungerande kurs- och programwebbplatser Hot: utrymme för utbildningsfrågor på startsidan ki.se - Endast en viss andel av KIs studenter ser sig som KI-ambassadörer (rekommenderar KI till andra). Se siffror ur Studentbarometern Nyckelpersoner försvinner ur organisationen - Otillräckliga resurser - Minskat underlag av sökande avgiftspliktiga internationella studenter från tredje land

14 Sid: 14 / 19 Bilaga 2: Kommunikationskanaler efter målgrupp Följande kanaler utnyttjas mest. För att inte göra dokumentet allt för långt så benämns denna grupp av kanaler som Grupp A, och kompletteras/specificeras närmare vid de målgrupper mot vilka vi använder många av dessa kanaler: - Sociala medier - Övriga portaler (studera.nu) - Mässor (vilka mässor som används mot respektive målgrupp specificeras närmare vid varje målgrupp) - Elektroniskt informationsmaterial - Annonser - Vidareinformatörer (vilka av vidareinformatörerna som används mot respektive målgrupp specificeras närmare vid varje målgrupp) - KIs befintliga studenter - Gymnasiesamarbeten - Gymnasiebesök - Antagnings-, studie- och karriärvägledningssamtal - Kurs- och programwebbplatser - Efterrekryteringsaktivitet Gymnasister (nationellt) Grupp A, plus: - Mässor: SACO Sthlm och Malmö; Kunskap och framtid Göteborg, gymnasiemässor - Vidareinformatörer (alla i listan utom personalansvariga inom landsting och kommun och kontaktpersoner på Arbetsförmedlingar) Grundskoleelever (nationellt) - Mässor (Ung 08-festivalen) - Sociala medier - Vidareinformatörer (lärare, studie- och yrkesvägledare, föräldrar) Studenter vid vuxengymnasier (nationellt) Grupp A, plus: - Mässor: SACO Sthlm och Malmö; Kunskap och framtid Göteborg, Rekryteringsbazaren, Hallundamässan, branschmässor

15 Sid: 15 / 19 - Vidareinformatörer (alla i listan utom personal- och informationsansvariga inom landsting och kommun) Minus: Studenter på grundnivå (nationellt) Grupp A, plus: - Vidareinformatörer (Alla i listan utom studentambassadörer, samt personaloch informationsansvariga inom landsting och kommun. Lärarna och alumner är här extra viktiga vidareinformatörer.) - Mässor: SACO Sthlm och Malmö; Kunskap och framtid Göteborg, branschmässor Minus: - Gymnasiebesök Avgiftsbefriade internationella studenter (studenter från EU/EES/Schweiz) - Vidareinformatörer (utbytesstudenter, studentambassadörer (digitala)) - Antagnings-, studie- och karriärvägledningssamtal - Nyhetsbrev Yrkesverksamma utanför hälso- och sjukvården, samt personer som står till arbetsmarknadens förfogande (nationellt) Grupp A, plus: - Vidareinformatörer (alla i listan utom lärare, samt personal- och informationsansvariga inom landsting och kommun) - Mässor: Rekryteringsbazaren, Hallundamässan, SACO Sthlm och Malmö Minus: - Gymnasiesamarbeten - Gymnasiebesök Yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården (nationellt) Grupp A, plus: - Vidareinformatörer (Alumner, Journalister och Personal- och informationsansvariga inom landsting och kommun (de sistnämnda är särskilt viktiga.)) - Mässor: branschmässor Minus: - Gymnasiesamarbeten

16 Sid: 16 / 19 - Gymnasiebesök - Efterrekryteringsaktivitet Yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården (internationellt) Denna målgrupp är svår att nå ut till. Här är vidareinformatörerna speciellt viktiga. - Elektroniskt informationsmaterial - Mässor (branschmässor) - Vidareinformatörer (utbytesstudenter, programdirektorer och övriga KImedarbetare, samt andra vidareinformatörer i olika sammanhang) Utbytesstudenter - Sociala medier - Vidareinformatörer (alumner vid alumniträffar och speciellt internationella handläggare bland KI-medarbetarna) Avgiftspliktiga internationella studenter från tredje land Grupp A, plus: - Övriga portaler (studera.nu, masterstudies.com, mastersportal.eu) - Vidareinformatörer (alumner vid alumniträffar, studentambassadörer (digitala), lärare från KI och lärare på hemuniversitet/forskare) - Nyhetsbrev - Graduate seminars - Agenter - Strategiska paket Minus: - Annonser - Gymnasiesamarbeten - Gymnasiebesök - Efterrekryteringsaktivitet

17 Sid: 17 / 19 Föräldrar (nationellt) - Övriga portaler (studera.nu) - Annonser - Antagnings-, studie- och karriärvägledningssamtal Föräldrar (internationellt) - Sociala medier - KI-personal - Vidareinformatörer (studentambassadörer (digitala), utbytesstudenter, alumner) - Antagnings-, studie- och karriärvägledningssamtal - Agenter Personalansvariga/info SLL (nationellt) - Elektroniskt informationsmaterial - Diverse samarbetsprojekt Studie- och yrkesvägledare grundskola, gymnasium, folkhögskola, vuxengymnasium (nationellt) - SYV-seminarier - Nyhetsbrev Lärare grundskola, gymnasium, folkhögskola, universitet (nationellt) - Gymnasiebesök - Gymnasiesamarbeten - Mässor (SACO-mässor Sthlm/Malmö, Kunskap och framtid Göteborg, Ung 08-festivalen)

18 Sid: 18 / 19 Lärare universitet (internationellt) - Elektroniskt informationsmaterial - Sociala medier - Vidareinformatörer (KI-medarbetare, utbytesstudenter, lärare) Journalister (nationellt) - Sociala medier Journalister (internationellt) - Sociala medier - Agenter KIs befintliga studenter (för rekrytering till vidareutbildningar) Grupp A, plus: - Mässor (minimässa på KI om fortsättningsprogram) - Vidareinformatörer (andra befintliga studenter, studie- och yrkesvägledare, alumner, lärare på KI) Minus: - Gymnasiebesök - Gymnasiesamarbeten Alumner från KI Grupp A, plus: - Mässor (minimässa på KI om fortsättningsprogram) - Vidareinformatörer (alumner vid alumniträffar) Minus: - Gymnasiesamarbeten - Gymnasiebesök - Efterrekryteringsaktivitet

Handlingsplan för breddad rekrytering

Handlingsplan för breddad rekrytering UFV 2013/168 Handlingsplan för breddad rekrytering 2014 2016 Fastställd av Rektor 2014-01-21 Innehållsförteckning Inledning 3 Planer och aktiviteter vid Uppsala universitet 3 Bakgrund 4 Olika utbildningar-

Läs mer

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR I KONKURRENS Agneta Larsson och Anki Wood Högskoleverkets rapportserie 2005:14 R MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer

Utbildning och kunskap för tillväxt -högre utbildning och forskning INLEDNING KAPSSÖKANDE UPPMUNTRA INDIVIDENS DRIVKRAFT TILL KUNSKAPSSÖKANDE

Utbildning och kunskap för tillväxt -högre utbildning och forskning INLEDNING KAPSSÖKANDE UPPMUNTRA INDIVIDENS DRIVKRAFT TILL KUNSKAPSSÖKANDE S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 6 Område: Utbildning och kunskap för tillväxt -högre utbildning och forskning Sidantal: 10 INLEDNING Kunskap, kreativitet, människors

Läs mer

Hur kan vi underlätta samarbete med utländska lärosäten?

Hur kan vi underlätta samarbete med utländska lärosäten? Hur kan vi underlätta samarbete med utländska lärosäten? Rapport från en hearing Forum för internationalisering 12 april 2011 Stockholm Hearing 12 april I denna skrift redovisas vad som kom fram vid den

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

Utbildningsstrategi för Gymnastik- och idrottshögskolan 2012-2015

Utbildningsstrategi för Gymnastik- och idrottshögskolan 2012-2015 STRATEGIDOKUMENT Diarienummer: dnr 01-330/12 Datum: 2012-09-11 Beslutat av: Högskolestyrelsen Beslutsdatum: 2012-09-11 Reviderad: 2013-12-05 Giltighetstid: 2012-2015 Utbildningsstrategi för Gymnastik-

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc).

Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc). Rekryteringsinsatser Lena Kolvik Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc). Sammanfattning Satsningar för att rekrytera studenter

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 KAU.SE

ÅRSREDOVISNING 2012 KAU.SE ÅRSREDOVISNING 2012 KAU.SE KARLSTADS UNIVERSITETs ÅRSREDOVISNING 2012 Diarienummer: C2013/107 Redaktör: Rolf Johansson Tryck & layout: Universitetstryckeriet, Karlstads universitet, 2013 VERKSAMHET SOM

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Årsredovisning 2013

Ett medicinskt universitet. Årsredovisning 2013 Ett medicinskt universitet Årsredovisning 2013 (Dnr 1-583/2013) Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den

Läs mer

Strategisk handlingsplan 2010-2015

Strategisk handlingsplan 2010-2015 Strategisk handlingsplan 2010-2015 Beslut: Rektor 2011-09-12, 2010-05-17 Revidering: 2011-08-31 Dnr: DUC 2010/575/10 Gäller fr.o.m.: 2011-09-12 Ersätter: Strategisk handlingsplan för Högskolan Dalarna

Läs mer

Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning

Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning Rapport 2012:23 R Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning www.hsv.se Rapport 2012:23 R Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning

Läs mer

Kommunikationsplan 2015 för naturvetenskapliga fakulteten

Kommunikationsplan 2015 för naturvetenskapliga fakulteten 2015-02-11 STYR 2015/10 Kansli N Dragana Trivic Kommunikationsansvarig Kommunikationsplan 2015 för naturvetenskapliga fakulteten Postadress Box 118, 221 00 Lund Besöksadress Astronomihuset, Sölvegatan

Läs mer

Från breddad rekrytering till breddat deltagande

Från breddad rekrytering till breddat deltagande Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Från breddad rekrytering till breddat deltagande - en analys av hur

Läs mer

Utvärdering av arbetet med breddad rekrytering till universitet

Utvärdering av arbetet med breddad rekrytering till universitet Rapport 2007:43 R Utvärdering av arbetet med breddad rekrytering till universitet och högskolor En samlad bild Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN SUNET

KOMMUNIKATIONSPLAN SUNET 2012-09-24 KOMMUNIKATIONSPLAN SUNET Beställare: SUNET, gm. Hans Wallberg/Börje Josefsson Kommunikatör: Maria Vårenius Mottagare: SUNET:s styrelse Version nr: Prel. 4.0 Revisionshistorik Datum Version nr

Läs mer

Samverkan och synlighet Del 2

Samverkan och synlighet Del 2 Dnr Samverkan och synlighet Del 2 Aktiviteter inom omvärldssamverkan synlighet och studentrekrytering vid vetenskapsområdet för teknik och 2014 Del 1 Sammanfattning av huvudområden Reflektioner från föregående

Läs mer

Välja yrke. och högskoleutbildning 2012/2013. www.saco.se/valjayrke

Välja yrke. och högskoleutbildning 2012/2013. www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2012/2013 www.saco.se/valjayrke sista ansökningsdag 6 maj 2013 ansök på www.nph.se Läs mer på www.nph.se facebook.com/naprapathogskolan NAPRAPAT HÖGSKOLAN sca ndinavian

Läs mer

Innehåll. Version 1.0 2012-03-30

Innehåll. Version 1.0 2012-03-30 Innehåll Bakgrund...4 Om dokumentet...5 Grundläggande lösningsbeskrivning... 6 Konceptets grundläggande principer...7 Mindre fokus på system och organisation...8 Internt/externt: Medarbetarportalen och

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Årsredovisning 2013

Ett medicinskt universitet. Årsredovisning 2013 Ett medicinskt universitet Årsredovisning 213 Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 4 procent av den medicinska akademiska

Läs mer

Studentrekrytering i USA. Hur rekryterar Danmark och Nederländerna studenter? Svar Direkt 2011:12

Studentrekrytering i USA. Hur rekryterar Danmark och Nederländerna studenter? Svar Direkt 2011:12 Svar Direkt 2011:12 Studentrekrytering i USA Hur rekryterar Danmark och Nederländerna studenter? Tillväxtanalys har fått i uppdrag av Utbildningsdepartementet att studera hur andra länder arbetar för att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 MALMÖ HÖGSKOLA

ÅRSREDOVISNING 2013 MALMÖ HÖGSKOLA ÅRSREDOVISNING 2013 MALMÖ HÖGSKOLA INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rektor har ordet 4 Studentkårerna om året som gått 6 Sammanställning över väsentliga uppgifter 7 Malmö högskola i korthet 8 Fakulteternas verksamhet

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Örebro län

Vård- och omsorgscollege Örebro län Vård- och omsorgscollege Örebro län Regional återcertifieringsansökan 2012-2014 Maria Sahlén Eriksson Dnr. 11 Innehåll 1 Varför Vård- och omsorgscollege?... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Analys/bakgrund...

Läs mer

Rapport 2009:7 R. Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys

Rapport 2009:7 R. Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys Rapport 2009:7 R Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet 2011-08-29 Tekniska fakultetskansliet Kommunikation

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet 2011-08-29 Tekniska fakultetskansliet Kommunikation Tekniska högskolan vid Linköpings universitet 2011-08-29 Tekniska fakultetskansliet Kommunikation Kommunikationsplan för studentrekrytering 2011-2014 Kommunikationsplanen är ett mål- och styrdokument för

Läs mer

Ungas attityder till de gröna näringarna

Ungas attityder till de gröna näringarna Ungas attityder till de gröna näringarna Vilka är förutsättningarna för den gröna sektorn att locka till sig unga? Den här rapporten syftar till att illustrera utmaningarna i att locka unga vuxna till

Läs mer