Yrkeshögskola Skaraborg. En rapport angående yrkeshögskolor och förutsättningar för dess utveckling i Skaraborg, december 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yrkeshögskola Skaraborg. En rapport angående yrkeshögskolor och förutsättningar för dess utveckling i Skaraborg, december 2011"

Transkript

1 Yrkeshögskola Skaraborg En rapport angående yrkeshögskolor och förutsättningar för dess utveckling i Skaraborg, december 2011

2 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 6 Matchning av kompetensutbud och utbildningsutbud Uppdraget... 7 Bakgrund... 7 Kompetensforum Skaraborg... 7 Deluppdrag till Kompetensforum Skaraborg... 8 Syfte med projektet:... 8 Mål med projektet:... 8 Projektets tidsplan... 9 Projektets arbete och resultat Delregion Skaraborg Det livslånga lärande Vad är en yrkeshögskoleutbildning? Behörighet och poängsystem Vem får driva en yrkeshögskoleutbildning? Yrkeshögskolor i Skaraborg Framgångsfaktorer för att skapa fler yrkeshögskoleutbildningar i Skaraborg. 23 Inledningsfas Marknadsföring Samordning Slutsats och egna tankar

3 Bilaga 1. Medverkande vid intervjuer och telefonkonferenser Bilaga 2. Utbildningar Bilaga 3. Sökta utbildningar, höstansökningsomgången Bilaga 4. Antal kvinnor och män resp. medelålder på Yh utbildningar i Skaraborg Bilaga 5. Förteckning över kommuner, lokala skolmarknader och regionala skolmarknader Bilaga 6. Länkar till utbildningsanordnare och myndigheter

4 Sammanfattning En välutbildad befolkning gör Skaraborg attraktivt och genererar utveckling, vilket i sin tur medverkar till en hållbar välfärd. Syftet med denna rapport är att ta fram en handlingsplan som ska fungera som ett hjälpmedel för planering av mer yrkeshögskoleutbildningar i Skaraborg. Yrkeshögskoleutbildningarna är för det mesta en kostsam process både i uppbyggande men även i genomförande. Det är svårt för de mindre kommunerna med sjunkande invånarantal att ensamma klara att genomföra den process som krävs. Genom de utvecklingsmöjligheter som yrkeshögskoleutbildningar ger bidrar de som finns i de större kommunerna till att skapa mervärde för de invånare som bor i de mindre. Genom samarbete och samverkan kan synergieffekter och mervärden skapas för alla invånare i Skaraborg. Projektets målsättning är att skapa fler yrkeshögskoleutbildningar i området och på så sätt främja tillväxt, matcha kompetensbehov och klara sysselsättningsproblematiken med rätt sorts arbetskraft i Skaraborg. En viktig aspekt blir här att utveckla och skapa de rätta utbildningarna dvs de utbildningar som är framtagna efter de specifika behov som finns i arbetslivet och som dess företrädare efterfrågar. Detta arbete kräver att det finns väl genomförda analyser, prognoser, omvärldsbevakningar och ett gott samspel och samarbete mellan utbildningsamordnarna i regionen. En del i arbetet är också att göra utbildningsformen mer känd bland arbetsgivare, politiker, studerande och hos gemene man för att belysa yrkeshögskoleutbildningaras betydelse för kompetensförsörjningen i regionen. Den största och avgörande faktorn för att skapa fler yrkeshögskoleutbildningar samverkan mellan utbildningsanordnarna. En organisation bör skapas där samverkan kring yrkeshögskoleutbildningarna disskuteras och bearbetas. I denna rapport har denna organisation ett arbetsnamn, Yh Skaraborg. Yh Skaraborgs uppgift blir att i den arbetsprocess som finns runt en yrkeshögskoleutbildning finnas med som en aktör vid planering och genomförande för att effektivisera, hitta synergieffekter och underlätta arbetet för utbildningsanordnarna. Yh Skaraborgs uppdrag kan delas upp i tre delar inledningsfasen,informationsuppdrag/marknadsföring och samordningsuppdrag där olika former av insattser utförs. Inledningsfas Marknadsföring Samordning 4

5 Sammanfattande framgångsfaktorer för en ökad yrkeshögskoleutveckling i Skaraborg: En organisation för samarbete mellan yrkeshögskoleanordnare i Skaraborg. Kompetenta, suveräna och självständiga utbildningsanordnare som är öppna och välkomnande för samarbete. Samverkan kring omvärldsbevakning, analysarbeten, behovsinventeringar och samarbetsarenor för utbildningsanordnarna i Skaraborg. Helhetsbild över ett samlat utbildningslandskap från gymnasie- till högskolekompetens där yrkeshögskoleutbildningarnas roll blir speciellt viktig att synliggöra. En avgörande betydelse för framgång av yrkeshögskolornas utveckling och framgång i Skaraborg är ett gott prognosarbete, väl underbyggda analyser av regionen och framförallt ett smidigt och positivt samspel utbildningsanordnare emellan. 5

6 Inledning Matchning av kompetensutbud och utbildningsutbud. Skaraborg har till riket jämförelsevis låg andel yrkeshögskoleutbildningar men har ambitioner och förmågan till att skapa fler. De flesta utbildningsanordnarna i området ställer sig positiva till ett samarbete för främja detta arbete. Dock har inte alla de resurser som krävs för att planera och genomföra en yrkeshögskoleutbildning men är beredda till samverkan i någon form för att se till de mervärde dessa utbildningar medför både för Skaraborg och också den egna kommunens invånare. Arbetet med att tillgodose kompetensutbudet med utbildningsutbudet är av avgörande betydelse för individen utveckling men också för företagens konkurrenskraft. Det livslånga lärandet är absolut nödvändigt för att främja konkurrenskraften i en kunskapsbaserad ekonomi. De grundläggande stegen i kunskapsinlärningen sker redan vid det första ögonblicket i en individs liv och avstannar inte vid arbetslivets slut utan fortgår ända till det sista ögonblicket, dvs. det livslånga lärandet sker mellan vaggan till graven. Detta medför att utbildningssystemet måste hänga med i de snabba svängningarna som sker i den ständigt föränderliga värld vi lever i. De stora pensionsavgångarna som väntas komma, färre ungdomar som tillträder arbetsmarknaden och den utmaning av matchningen mellan kompetensutbud och utbildningsutbud som råder på arbetsmarknaden ställer höga krav på utbildningssystemet. En viktig faktor för att hitta en lösning på matchproblemet är mötet mellan utbildning och kompetensbehov men också mötet mellan utbildningsanordnarna i Skaraborg. Detta för att skapa de rätta utbildningarna för att kunna matcha kompetensbehovet på rätt sätt. Av avgörande betydelse för att klara dessa utmaningar krävs starka, suveräna och lyhörda utbildningsanordnare som är öppna för samarbete i Skaraborg. En annan viktig faktor för att klara denna matchning är tillgången till väl genomförda analyser, ett gott prognosarbete och omfattande omvärldsanalyser. Detta för att kunna ta del av händelser i omvärlden som påverkar och ger konsekvenser till nya insatser. Åsa Törn, Skaraborgskommunalförbund, december

7 Uppdraget Bakgrund I december 2009 fick Västra Götaland och de övriga självstyrelseorganen i Sverige i uppdrag av regeringen, näringsdepartementet, i ett regleringsbrev att etablera en kompetensplattform för samverkan inom kompetensförsörjningen och utbildningsplaneringen på kort och på lång sikt där de för respektive län ta fram kunskapsunderlag och behovsanalyser som förhåller sig till funktionella arbetsmarknadsregioner. 1 Syftet med kompetensplattformsbyggandet är att tydligare kunna koppla ihop utbildning, arbetsmarknad och utveckling. Plattformen ska ge en ökad kunskap, bättre översikt och en samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering samt att öka kunskapen om utbud och efterfrågan av utbildningsformer. Eftersom Västra Götalandsregionen omfattar 49 kommuner som har olika utgångspunkter gällande kompetensförsörjning så sker en samverkan med de fyra kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal, Sjuhärad och Göteborgsregionen med uppbyggandet av kompetensplattformar i regionerna. Kompetensforum Skaraborg I Skaraborgskommunalförbund arbetar man i första hand med de frågor som rör vuxna som yrkeshögskolan, komvux, högskolestudier och folkbildning. Utvecklingsfrågorna berör både den offentliga och privata sektorn. Kompetensforum representerar hela Skaraborg och dess 15 kommuner. De 15 kommunerna är Mariestad, Gullspång, Töreboda, Götene, Lidköping, Skara, Vara, Essunga, Grästorp, Skövde, Falköping, Tibro, Tidaholm, Hjo och Karlsborg. Kompetensforum Skaraborg arbetar med frågor som ska bidra med rätt matchning mellan efterfrågan och utbildning, utveckling av utbildningsutbudet, spridning av efterfrågan och utbud och att höja utbildningsnivån i området. För att få hjälp med dessa frågor har branschråd upprättats med representanter från branschens arbetsgivare och arbetstagare, arbetsförmedlingen, utbildningssamordnare och andra aktörer som kan ha betydelse för branschens utveckling. Ett utbildningsråd finns också med representanter från kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskolan, folkhögskolor, bildningsförbund och högskolan. 1 Regleringsbeslut från Näringsdepartementet, 7

8 Deluppdrag till Kompetensforum Skaraborg Som ett deluppdrag i kompetensplattformsbyggandet har ett projekt tillkommit där en handlingsplan ska skapas och underlätta arbetet med att få en samlad bild av kommunernas nuvarande och framtida planer på yrkeshögskoleutbildningar. I denna rapport kommer olika faktorer som har betydelse för utvecklingen av yrkeshögskoleutbildningar i Skaraborg lyftas fram och förslag på åtgärder och aktiviteter som främjar utvecklingen för utbildningsformen kommer att presenteras. Syfte med projektet: Ta fram en handlingsplan som ska fungera som en kartläggning av kommunernas yrkeshögskoleutbildningar, nuvarande och framtida visioner. Handlingsplanen ska vara ett hjälpmedel för bl.a. branschråden i kompetensplattformen, nuvarande och framtida utbildningsanordnare i Skaraborg för att få en överblick över nuläget men också vara ett hjälpmedel för planering av nya yrkeshögskoleutbildningar. Mål med projektet: Underlag för utveckling av nya yrkeshögskoleutbildningar i Skarabog. Underlag till utformning av en strategisk kommunikationsplan för profilering av områdets yrkeshögskoleutbildningar. Genom att ta del av innehållet i rapporten ska en samlad bild av utbudet av yrkeshögskoleutbildningar i Skaraborg erhållas. De olika kommunernas ambitioner och förutsättningar för att starta och bedriva utbildningarna ska ligga till grund för samarbete och dialog mellan utbildningsanordnare i länet. Fakta och information om yrkeshögskoleutbildningar i Skaraborg presenteras för att kunna användas i en kommunikationsplan för området. Arbetet har skett i samarbete med moderprojektet Kompetensforum Skaraborg och Skaraborgs nätverk för vuxrektorer. 8

9 Projektets tidsplan Projekttid nio månader med uppehåll för en månads semester i juli, effektiv arbetstid 8 månader. Arbetet har delats in i tre olika faser. Fas 1. Informationsinsamling Maj t.o.m. augusti, informationsinsamling och intervjuer med vuxenrektorer, utbildningsledare, utbildningssamordnare och studie- och yrkesvägledare i de 15 kommunerna i Skaraborgslän. I vissa av kommunerna intervjuer med näringslivschefer, politiker, branschrepresentanter och näringslivsutvecklare. Se bilaga 1 Löpande kontakt med representanter från arbetsförmedlingen. Fas 2. Kartläggning och analysarbete September t.o.m. oktober kartläggning och komplettering till inhämtad information från fas 1. Intervjuer med kontaktpersoner och projektanställda med erfarenhet av samarbeten och nätverksbyggande runt yrkeshögskoleutbildningar i olika former i hela landet. Se bilaga 1 Fas 3. Sammanställning och rapportskrivning Oktober t.o.m. december sammanställning av det material som insamlats under fem månader till en rapport som presenteras i december

10 Projektets arbete och resultat Delregion Skaraborg I de femton kommuner som utgör delregion Skaraborg bor det ca invånare och här är befolkningsspridningen stor och befolkningsutvecklingen ökar svagt. Sex av de femton kommunerna har ett invånarantal under och fyra av femton har ett invånarantal på över Enligt Svenskt Näringslivs prognosrapport angående kommunernas befolkningstillväxt presenteras att Tibro och Hjo finns på topp-tio listan över de snabbast växande småstadskommunerna i riket till år , glädjande nog. Kommun Gullspång Mariestad Töreboda Falköping Hjo Karlsborg Skövde Tibro Tidaholm Essunga Grästorp Götene Invånarantal, ca-tal Lidköping Skara Vara Totalt De största kommunerna i regionen är Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad där Skövde och Lidköping/Götene utgör områdets arbetsmarknadscentrum, LA 3. Skaraborg utgör den östra delen av Västra Götaland där sammanlagt 1,5 miljoner invånare bor och omfattar landskapen Bohuslän, Dalsland, Västergötland och delar av Värmland och Halland. Västra Götalands LA är Göteborg och Skaraborgs invånare har mellan en till tre timmars resväg dit. 2 hämtad Lokal arbetsmarknad (LA) = en arbetsmarknadsregion där kärnkommunens totala antal förvärvsarbetande som pendlar ut från kommunen är mindre än 20 procent och den största pendlingsströmmen till en annan enskild kommun är mindre än 7,5 procent av det totala antalet förvärvsarbetande i kärnkommunen. Syftet med LA är att kunna beskriva funktionssätt för geografiska områden som är relativt oberoende av omvärlden med avseende på utbud och efterfrågan av arbetskraft. LA är således funktionella och kan förändras över tiden beroende på förändringar i pendelströmmarnas riktning och styrka aspx 10

11 Enligt ett flertal undersökningar konstateras det att den geografiska rörligheten har ökat markant de senaste åren. Var tredje svensk pendlar i landet men studier visar att om pendlingsavståndet är mer än en timme så sjunker pendlingsbenägenheten avsevärt. I Skaraborg pendlar var tredje sysselsatt man och var fjärde sysselsatt kvinna i elva av femton kommuner till en annan kommun för att utföra sitt arbete. I Skövde innehas tre av tio arbetstillfällen av inpendlare och en av fem kommuninvånare pendlar till en annan kommun. Den längsta resvägen till närmaste LA inom Skaraborg tar ca en timma. 4 Utvecklingen av LA regioner visar att under den ekonomiska krisen i början av 1990-talet stannade regionförstorningarna upp för att ta fart igen i slutet av 1990-talet. Regionförstorningarna i landet medför att människor i stor utsträckning kan bo där de vill trots att arbetstillfällena alltmer har koncentrerats till de större städerna. Detta innebär också att LA-regioner som tidigare varit separata sammanförs och knyts ihop till en större region. Denna förstorning uppstår när arbetspendlare mellan kommuner som tillhört olika LAregioner stiger över en viss nivå. Statistiken på antalet LA-regioner visar att regionerna blir allt större och större, från 112 st. år 1990 till 75 st. år En befolkningsrik lokal arbetsmarknad ger förutsättningar för en attraktiv region för både invånare och företag. Detta då invånarna attraheras av en större och mer dynamisk arena för arbetstillfällen och för företagen som får ett bredare utbud av kompetent arbetskraft och en större marknad att arbeta över. Enligt statistik från SCB är invånare i Skaraborg mellan år, den del av befolkningen som är mest benägna att flytta, främst till storstäderna. I en rapport från Yh-myndigheten där man visar på flyttmönster hos examinerade före och efter Ky-utbildningar mellan åren pekar mönstret på att 25 % bodde i studiekommunen både före och efter utbildningens slut. Ser man till studieregionen (den LA som studiekommunen tillhör) istället så ökar antalet markant och nästan fördubblas till 58 %. Endast 6 % bodde inte i studieregionen innan utbildningen men efter avslutade studier. 4 Skaraborg och attraktiviteten, en utredning av regionens utvecklingsförutsättningar, Rapport tillväxt och utveckling 2011:2, Skaraborgs kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. 11

12 Hösten 2011 infördes en ny läroplan för gymnasieskolan GY2011 där intagningsreglerna har ändrats till att eleven måste ha godkända betyg i svenska, engelska och matte. Det finns också två sorters examen, dels en yrkesexamen och en högskoleförberedande examen. Skolverket har också infört nationella råd för yrkesprogrammen där ledarmöten ska representeras från bransch-, arbetsgivar-, och arbetstagarorganisationer som formellt utses från Skolverket. Rådets uppgift är att ge Skolverket vägledning i att anpassa och förnya utbildningsutbudet och innehållet och på så vis få yrkesutbildningarna att motsvara den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Dessa nya regler har medfört att myndigheten för yrkeshögskolan, Yh myndigheten, har ändrat sina tillträdesregler till yrkeshögskoleutbildningarna. Från och med 1 januari 2013 gäller behörighet för den som avlagt en gymnasieexamen i gymnasiekolan eller inom kommunal vuxenutbildning och avser både den högskoleförberedandeexamen och yrkesexamen. 5 Kvinnorna i Västra Götaland har generellt sett en högre utbildningsnivå än män. Ökningen för kvinnorna med minst en treårig gymnasieutbildning har ökat med 16 % på 20 år och motsvarande siffra för männen är 7 %. Befolkningens utbildningsnivå ökar stadigt. Men skillnaderna inom Västra Götaland är stora och det är inom Göteborgs kommun man hittar flest invånare med minst treårig gymnasial utbildning och är ett bevis på de nettoinflyttningar som råder i Sverige till storstadskommunerna. Dock är den största andelen 20-åringar med fullföljda gymnasiestudier bosatta i Skaraborg. I en rapport från skolverket har gymnasieelevernas pendlingsmönster mellan bostaden och den skola de går i kartlagts. De har studerat gymnasieelevers rörlighet skolpendling och presenterar i sin rapport Skolmarknadens geografi, en metod för att identifiera lokala skolmarknader som sträcker sig över en eller flera kommungränser. Skaraborgs lokala skolmarknader skulle i detta fall vara Skövde, Lidköping, Vara, Tibro och Mariestad. I flera kommuner som tidigare haft en hög grad av självförsörjning av kommunens egna elever vad gäller gymnasieelever har utpendlingen ökat och riktats mot större städer i andra kommuner. 6 En förteckning över Skarborgs kommuner, lokala skolmarknader och regionala skolmarknader med delmarknader, lärsår 2001/10 och sortering efter lokal marknad (nr) se bilaga 5. 5 Denna uträkning bör betraktas med försiktighet då programmen i den nya gymnasieskolan inte är helt jämförbara med programmen i den gamla. hämtad Skolmarknadens geografi, om gymnasieelevers pendling på lokala och regionala skolmarknader, Skolverket oktober

13 Rörlighet i utbildningssyfte är ett viktigt sätt för framförallt ungdomar att utveckla sig själva, kunskapsinhämtning och göra de mer anställningsbara och attraktiva på marknaden. Det har även bekräftats genom undersökningar att rörlighet med lärande som mål främjar humankapitalet då kunskaper i intellektuella färdigheter och nya kunskaper utvecklas. Dessutom är detta fördelar som uppskattas av arbetsgivare och kan vara en avgörande faktor vid anställningar. 7 Vuxenutbildningen i Skaraborg är varierande i storlek naturligtvis beroende på kommuninvånare. Alla kommuner bedriver SFI undervisning och Särvux i någon form. En del köper in sin vuxenutbildning från andra kommuner då de inte har möjlighet att bedriva den själva. Elevantalet för vuxenutbildningen per kommun varierar från 24 st. studerade till ca 1300 st. Många har tillgång till teknisk utrustning för distansstudier, dock av kraftigt varierande utbud. De senaste tjugo åren har det skett stora förändringar inom IKT 8 och möjliggjort att många utbildningar kunnat bedrivas på distans. Utvecklingen fortsätter hela tiden i ett rasande tempo och vi kan inte se var gränsen för den digitala kommunikationen finns. Stora utvecklingar har haft stor inverkan på vårt sätt att leva och våra värderingar. Detta har i sin tur ställt krav på ny kompetens och utbildning. Många vuxenutbildningar inom Skaraborg ställer sig väldigt positiva till att bedriva Yh utbildningar på distans och i ett samarbete med andra kommuner. De flesta säger att de har utrustning och den digitalt kompetens som behövs för att driva dessa utbildningar. Men om de studerande ska känna att de får likvärdig utbildning var de än väljer att studera ställs det höga krav på både utrustning och personal. Utvecklingen går hela tiden framåt och det gäller att uppdatera sin utrustning så att de studerande kan bedriva sina studier på ett tillfredställande sätt. 7 Grönbok, Att främja ungdomars rörlighet i utbildningssyfte, Europeiska gemenskapernas kommission, Information - och kommunikationsteknik som bygger på kommunikation mellan människor och IT 13

14 Det livslånga lärande Det livslånga lärandet är absolut nödvändigt för att främja konkurrenskraften i en kunskapsbaserad ekonomi 9 och inkluderar all inlärning genom livet, från vaggan till graven samt de tre principerna av lärande - formell, informell och icke-formell. Det livslånga lärandet sägs vila på dessa tre principer. Den första är att individens lärande inte avstannar i tonåren utan forsätter och bör fortsätta hela livet. Den andra principen bygger på att lärandet inte endast bygger på den formella utbildningen utan även på erfarenheter från arbetsliv och händelser i vardagen, denna typ att lärande kallas för det informella lärandet. Den tredje och sista principen sägs vara det icke-formella lärandet som hänvisar till utbildningar som inte ges inom ramen för skolsystemet t.ex. kursformade utbildningar som språkkurser, hobbykurser och kurser inom körskola eller dansskola. Dessa tre principer är av stor aspekt i betraktelser av yrkeshögskoleutbildningar. Hela utbildningslandskapet måste tas i beaktande och bearbetas vid projektering av nya yrkeshögskoleutbildningar för att få ett samlat grepp om utbildningsunderlaget. För att karriärvägar ska kunna tydliggöras för de studerande bör utbildningskartan alltid vara uppdaterad och granskad. Europeiska rådet har betonat det nödvändiga i att införa konsekventa och övergripande strategier för det livslånga lärandet och medlemsländerna har förbundit sig till att införa dessa strategier. Ett av inslagen som har fastställts är att utveckla partnerskap på alla nivåer av den offentliga förvaltningen (nationellt, regionalt och lokalt) och mellan de som tillhandahåller utbildning och det civila samhället (näringsliv, arbetsmarknadsparter, föreningar m.m.). Ett annat av inslagen är att karlägga elevernas/studenternas och arbetsmarknadens behov med utgångspunkt i kunskapssamhället. 10 I en resolution från rådet och medlemsstaterna betonades fyra prioriterade områden: Förvärva färdigheter som ger möjlighet att styra karriärsutveckling, Ge tillträde till vägledningstjänster, i synnerhet åt människor från mindre gynnade grupper, Utveckla kvalitetssäkring av vägledningstjänsterna, Uppmuntra till samordning och samarbete mellan olika aktörer på olika nivåer. 9 Den kunskapsbaserade ekonomin" är ett uttryck som myntades för att beskriva trender i avancerade ekonomier mot större beroende av kunskap, information och hög kompetensnivå och det ökande behovet av god tillgång till alla dessa av näringslivet och offentlig sektor, definition av begreppet från OECD, egen översättning. 10 Sammanfattning av EU-lagstiftningen, 14

15 Vad är en yrkeshögskoleutbildning? Yrkeshögskoleutbildningar, Yh utbildningar, är en relativt ny utbildningsform i Sverige som omfattar utbildningar på eftergymnasial nivå, och står under myndigheten för yrkeshögskolor, Yh myndigheten. Här ska utbildningarna möta och utformas efter arbetslivets/näringslivets behov av kvalificerad yrkeskompetens. De flesta utbildningar innehåller LIA (Lärande I Arbetslivet) dvs. praktikplatser på olika arbetsplatser. Myndigheten för yrkeshögskolan, Yh-myndigheten, arbetar på uppdrag av regeringen och ansvarar för frågor som rör yrkeshögskolan. De gör också analyser av arbetsmarknadens behov av arbetskraft, beviljar om vilka utbildningar som ska få ingå i yrkeshögskolan och beviljar statsbidrag till utbildningsanordnarna. De administrerar även kvalificerade yrkesutbildningar, Ky utbildningar, lärlingsutbildningar för vuxna och kompletterande utbildningar. Alla Ky utbildningar inom yrkeshögskolan kommer att bli Yh utbildningar men vid en övergångsperiod kommer de båda att finnas kvar, dock längst till En Yh utbildning måste vara minst ett halvår lång och de första utbildningarna startade Yh utbildningarna kan leda till en yrkeshögskoleexamen (minst ett års utbildning) eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen (minst två års utbildning) Under 2010 fanns det ca registrerande studenter på yrkeshögskolan (Yh/Ky) och utbildningar var igång under året. Medelåldern på de studerande var 29,5 år och 48 % var män och 52 % kvinnor. Sammanlagt var det 236 st. utbildningsanordnare som arrangerade utbildningar i riket och drygt sju av tio var i någon form av arbete inom en månad efter examen. De största utbildningsområdena var ekonomi, administration och försäljning följt av teknik, flest antal utbildningar låg i Stockholm, Västra Götaland och Skåne 11. Yrkeshögskolemyndigheten hade en budget med permanenta kostnader på ca 1,6 miljarder men regeringen beräknas tillföra sammanlagt 150 miljoner kronor 2012, detta motsvarar ca årsplatser. Besked väntas i januari Yrkeshögskolans hemsida, 12 Regeringens hemsida, 15

16 Behörighet och poängsystem. En elev som söker till en Yh utbildning måste ha ett slutbetyg med godkänt i lägst 2250 poäng från fullständigt nationellt gymnasieprogram eller gymnasial vuxenutbildning, en utländsk utbildning som motsvarar dessa poäng är också tillåtet. Eleven ska vara bosatt i någon av de nordiska länderna med svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller andra omständigheter som ger förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Längden på utbildningen anges i yh-poäng, där fem poäng motsvarar 1 vecka, 100 yh-poäng en termin, 200 yh-poäng två terminer osv. Vem får driva en yrkeshögskoleutbildning? För att få bidrag och bedriva en yrkesutbildning krävs att det är statliga universitet och högskolor, kommuner och landsting eller enskilda fysiska eller juridiska personer som gör en ansökan. Dessa kallas utbildningsanordnare och får anordna utbildningen tillsammans med andra. Yh-myndigheten beviljar i årliga ansökningsomgångar ett antal utbildningar som får ingå i yrkeshögskolan. Beviljandet, i form av antal utbildningsplatser, styrs av regeringens medelstilldelning i myndighetens årliga regleringsbrev. Utbildningarna beviljas två utbildningsomgångar och varje utbildningsomgång får ett visst antal platser beviljat. Statsbidraget är i form av schablon per utbildningsplats beräknat utifrån vilken typ av utbildning som anordnaren får statsbidrag för. Det totala statsbidraget som betalas ut per utbildning beräknas efter hur många studerande som faktiskt läser utbildningen. 16

17 Yrkeshögskolor i Skaraborg Uppdraget för denna rapport är att se närmare på Skaraborgs utbud, efterfrågan och ambitioner till att bedriva, utveckla och söka nya yrkeshögskoleutbildningar, Yh. Detta för att stärka regionen med de kompetenser som efterfrågas. En välutbildad befolkning gör området attraktivt och genererar i utveckling och medverkar till en hållbar välfärd. Syftet med rapporten är att ta fram en handlingsplan som ska fungera som ett hjälpmedel för planering av fler yrkeshögskoleutbildningar i Skaraborg. Eftersom utbildningskartan är under ständig förvandling och utveckling är det svårt att ge en tydlig och aktuell bild. Denna karta kan bara ge en ögonblicksbild av läget för att få en uppfattning av dagsläget men som förmodligen redan är inaktuell vid rapprotens färdigställande. I bilaga 6 finns länkar till relevanta hemsidor för att kunna få en för tidpunkten aktuell bild av utbildningsläget för betraktaren av rapporten. Där finns länkar till de utbildningsanordnare som bedriver utbildningar idag (2011) och de utbildningsanordnare som sökt utbildningar höstomgången De rödfärgade områdena är de kommuner som yrkeshögskoleutbildningar finns representerade i, hösten 2011, inom utbildningsområdena: Teknik och tillverkning Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske Kultur, media och design Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang och turism Friskvård och kroppsvård Ekonomi, administration och försäljning Dessa kommuner är Lidköping, Skara, Vara, Falköping, Skövde och Tibro. De orangefärgade områdena är de kommuner som representerar utbildningar som är sökta hösten 2011 förutom de som redan bedriver utbildningar. Utöver de utbildningsområden som finns representerade i de rödfärgade områdena så är det pedagogik och undervisning som tillkommer. Mariestad och Karlsborg är de kommuner som är orangefärgade. De grönfärgade områdena är de kommuner som varken bedriver eller har sökt Yh utbildningar. Dessa är Grästorp, Essunga, Hjo, Tidaholm, Götene, Töreboda och Gullspång. 17

18 I skrivande stund är det 362 st. studenter inskrivna på Yh utbildningar i Skaraborg där 67 % (243 st.) är kvinnor och 33 % (119 st.) är män. Medelåldern på de studerande totalt i Skaraborg är 28,1 år. Se bilaga 4 för mer exakta siffror för varje utbildning. Kvinnorna har i Västra Götaland har en generellt högre utbildningsnivå än männen och ökningen av gymnasieutbildade kvinnor ökar stadigt. Intressant är att notera att under 2010 var riksgenomsnittet på kvinnor 52 % och 48 % män med en meddelålder på 29,5 år som studerade på någon yrkeshögskoleutbildning i Sverige. I Skaraborg är fördelningen 67 % kvinnor och 33 % män med en medelåler på 28,1 år hösten Varför är könsfördelningen sådan i Skaraborg jämfört med riksgenomsnittet? Utbildningarna är framtagna av utbildningsanordnarna genom noggranna analyser och undersökningar. De är inte heller medvetet riktade för att attrahera en viss grupp av människor. Är det en generell ökning av kvinnors studerande vi ser eller finns det någon annan förklaring. Några som ingått i intervjuerna i projektet har funderingar kring just könsfårgorna och utbildningarnas könsinriktningar. Men även att Skaraborg har en så stark tratiditon inom den tillverkande branschen och vad kvinnorna har för plats där är en fundering som kommer upp många gånger. I femton av kommunerna i Skaraborg finns i dagsläget 13 6 st. Yy/Ky utbildningar som svarar för 18 st. utbildningar, se bilaga st. utbildningarna har den kommunala vuxenutbildningen som huvudman, 6 st. utbildningar med Västra Götalandsregionen Biologiska yrkeshögskolan Skara som huvudman. 1 st. kommunal huvudman men utanför Skaraborg, Campus Nyköpig där Campus Lidköping är utbildningsort och samarbetspartner. 1 st. privat utbildningsanordnare Tranås utbildningscentrum TUC Sweden AB som huvudman men med Campus Lidköping som utbildningsort och samarbetspartner Det är sju kommuner som sökt nya eller nygamla utbildningar till höstansökningsomgången Det är Skara, Skövde, Lidköping, Tibro, Falköping, Karlsborg och Mariestad, se bilaga 3. De svarar för 22 st. utbildningsansökningar och 528 st. platser av de ca st. platser och st. utbildningar som totalt är sökta i hela riket. Förutom de som står som huvudman för utbildningarna som är nämnda i det föregående stycket är det Folkuniversitetet som är en ny Yh utbildnings aktör i Skaraborg. De har sökt utbildningar i Tibro och Mariestad. 13 Hösten

19 Sökta utbildningar hösten -11, inom utbilningsområde Teknik och tillverkning Pedagogik och undervisning Lantbruk,djurvård, trädgrård,skog Kultur, media och design Hälso- sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang och turism Ekonomi, administration och Fyra av sex utbildningsanordnare i Skaraborg har tagit hjälp av konsulter till sina ansökningar. Tre kommuner har i ett samarbete att projektera om nya utbildningar också tagit hjälp av konsulter i sitt arbete. En del utbildningsanordnare menar att för att få en tyngd och genomslagskraft till Yh- myndigheten är det en nödvändighet att köpa in dessa tjänster. Andra utbildningsanordnare har i samtal med representanter från Yh-myndigheten fått uppfattningen att de ansökningarna som hanteras av utbildningsanordnarna själva får en mer naturlig och autentisk struktur vilket kan få en mer positiv inverkan vid ansökningsförfarandet. Genom ett samarbete mellan utbildningsanordnare i Skaraborg skulle mycket utav det arbete som görs idag kunna effektiviseras och samköras. Många utbildningsanordnare gör i dagsläget många likvärdiga moment i bl.a. sina ansökningar till Yh-myndigheten. Det finns ett stort behov från utbildningsanordnarna om en samverkan för att just kunna effektivisera sina utbildningar och främst delar i ansökningsprocessen som upplevs som stor och resursslukande. 19

20 Utbildningskartan nedan visar var de olika utbildningarna indelande i utbildningsområde efter färg i området är belägna. Detta för att få en uppfattning eller bild av var i regionen utbildningarna finns placerade och om det finns några faktorer som gör att utbildningarna kan utvecklas genom detta. Kartan visar de kommuner som bedriver och har sökt Yh utbildningar hösten De sju ljust orange områdena är de som inte har några Yh utbildningar i dagsläget. Fem av dessa sju områden är kommuner med en befolkning under De två andra kommunerna Tidaholm och Götene har en befolkning på ca Av de åtta kommunerna som bedriver/har sökt utbildningar är Karlsborg den kommunen med lägst invånarantal ca 6 700,Tibro har ca och de andra har ett invånarantal på över Genom utbildningskartan kan utläsas att det finns ett visst mönster i färgerna och hur de angränsar till varandra. I Vara och Lidköping ligger det två utbildningar som finns idag med inriktning hotell, restaurang och turism. Hotell, restaurang och turism Hälso- sjukvård samt socialt arbete Konst, media och kultur Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Pedagogik och undervisning Friskvård och kroppsvård De grå fälten, teknik och tillverkning, gränsar till varandra genom Lidköping - Skara Falköping och återfinns i Tibro. I området Skara Falköping finns också de gula fälten, kultur, media och design, som gemensamt utbildningsområde och som dessutom återfinns i Mariestad och Tibro. Det gröna fältet dominerar i Skara kommun med utbildningar inom lantbruk, djurvård, trådgård, skog och fiske. I Skara finns även en sökt utbildning inom hälso- sjukvård samt socialt arbete. I angränsande län Skövde återfinns fyra stycken utbildningar inom detta område. I Karlsborg finns den enda utbildning inom pedagogik och undervisning som är sökt höstomgången Utbildningar inom området ekonomi, administration och försäljning finns i Lidköping och Skövde. 20

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Utbildningar. inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2013-2018

Utbildningar. inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2013-2018 Utbildningar inom yrkeshögskolan Utbildningsplatser som avslutas 2013-2018 1 (5) Datum: 2013-05-10 Diarienummer: YH 2013/752 Innehåll 1 Bakgrund, syfte och innehåll... 2 2 Yrkeshögskolans utbildningsutbud...

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2012 2018.

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2012 2018. Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2012 2018. 1 (5) Datum: 2012-04-05 Innehåll 1 Bakgrund, syfte och innehåll... 2 2 Yrkeshögskolans utbildningsutbud... 2 3 Klassificering

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 234 Kommentarer

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖSTRA MELLANSVERIGE 2009-2014 Inledning Sverige är en kunskapsnation på en global marknad. Tillgång till kunskap och kompetens är

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021.

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021. Utbildningar inom yrkeshögskolan Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021. Myndigheten för yrkeshögskolan Västerås 2015-04-24 Dnr: MYH 2015/910 ISBN 978-91-87073-32-8 YH1000, v1.4, 2013-03-05 MYNDIGHETEN

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 254 Kommentarer

Läs mer

Kobling mellom fagskoler og arbeidslivet et kjennetegn på robuste og innovative utdanninger?

Kobling mellom fagskoler og arbeidslivet et kjennetegn på robuste og innovative utdanninger? Kobling mellom fagskoler og arbeidslivet et kjennetegn på robuste og innovative utdanninger? Malin Palm Linda Wiklund Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Besluta om vilka utbildningar som ska ingå

Läs mer

Flyttmönster hos examinerade före och efter Ky-utbildning

Flyttmönster hos examinerade före och efter Ky-utbildning Analyser av utbildningar och studeranden med fokus på: Flyttmönster hos examinerade före och efter Ky-utbildning yhmyndigheten.se 1 (15) Datum: 2011-09-09 Diarienr: YH 2011/759 Analyser av utbildningar

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar utveckling, mervärde och tillväxt för

Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar utveckling, mervärde och tillväxt för Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar utveckling, mervärde och tillväxt för individ och samhälle. Myndigheten för yrkeshögskolans

Läs mer

Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg

Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg AVTALSPERIOD 2013-01-01--2014-12-31 SKARAB ORGS KO M MUNAL FÖRBUN D 2013-01-01 Samverkansavtal för Vuxenutbildning i Skaraborg Undertecknande kommuner

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolan Erika Grybb, Maria Hedlund 2017-05-10 Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Yrkeshögskolan Analysera och bedöma omvärldens behov av kvalificerad arbetskraft och arbetsmarknadens

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete. yhmyndigheten.se

Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete. yhmyndigheten.se Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete Beviljad utbildningsvolym per kommun med avslut 2010 januari 2014 * Per 1 000 invånare 20-64 år Största värde är 7 511 (Totalt ca 57 900

Läs mer

Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg

Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg AVTALSPERIOD 2017-01-01--2018-12-31 SKARAB ORGS KO M MUNAL FÖRBUN D 2015-01-01 Samverkansavtal för Vuxenutbildning i Skaraborg Undertecknande kommuner

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

Högskolebakgrund hos antagna till Ky- och Yh-utbildningar

Högskolebakgrund hos antagna till Ky- och Yh-utbildningar Analyser av utbildningar och studeranden med fokus på: Högskolebakgrund hos antagna till Ky- och Yh-utbildningar yhmyndigheten.se 1 (10) Datum: 2011-08-21 Diarienr: YH 2011/759 Analyser av utbildningar

Läs mer

Statistisk årsrapport 2017

Statistisk årsrapport 2017 Statistisk årsrapport 2017 Myndigheten för yrkeshögskolan Dnr: MYH 2016/4273 ISBN-nr: 978-91-88619-11-2 Västerås Tabeller och diagram är utarbetade av Myndigheten för yrkeshögskolan. Foto omslag: Scandinav

Läs mer

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1 Utbildningsråd Skövde 26 april 2012 Mariestad 21 dec 2010 1 Kopplingen mellan utbildningssystem och arbetsliv kan och måste öka. Samtliga som deltagit i intervjuer och arbetsmöten ser frågan som helt central

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari Utbildningsdepartementet 1

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari Utbildningsdepartementet 1 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari 2017 Utbildningsdepartementet 1 Aktuella frågor Kunskapslyftet Platser Validering Yrkeshögskola Komvux Studiestartsstödet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17 Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling VÄSTRA GÖTALAND 1,6 milj invånare. 49 kommuner Lång tradition inom industri och

Läs mer

Uppföljning av Ky-studerandes sysselsättning ett år efter examen studerande examinerade 2008.

Uppföljning av Ky-studerandes sysselsättning ett år efter examen studerande examinerade 2008. Uppföljning av Ky-studerandes sysselsättning ett år efter examen studerande examinerade 2008. 1 Myndigheten för yrkeshögskolan ISBN-nr: 978-91-978684-0-2 Diarienummer: YH 2010/71 Stockholm 2010 Grafisk

Läs mer

Statistisk årsrapport 2016 tabellbilaga Yrkeshögskolan. Återrapportering 2016

Statistisk årsrapport 2016 tabellbilaga Yrkeshögskolan. Återrapportering 2016 Statistisk årsrapport 2016 tabellbilaga Yrkeshögskolan Återrapportering 2016 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2016/487 ISBN: 978-91-87073-73-1 1 (78) Datum: 2016-05-02 Tabellbilaga till

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se Myndigheten för yrkeshögskolan Yrkeshögskolan Kvalificerade yrkesutbildningar, utformade utifrån arbetslivets behov av eftergymnasial kompetens Eftergymnasial utbildningsform En yrkeshögskoleutbildning

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN STOCKHOLMS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Stockholms län År 2009 startades Yrkeshögskolan och

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Fler platser på yrkeshögskolan

Fler platser på yrkeshögskolan Fler platser på yrkeshögskolan Trots 4 arbetslösa misslyckas var femte rekryteringsförsök 4 människor är arbetslösa i Sverige idag. Socialdemokraternas mål är att Sverige ska öka antalet personer som arbetar

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Yrkeshögskolan Analysera och bedöma omvärldens behov av kvalificerad arbetskraft och arbetsmarknadens utveckling Besluta om vilka

Läs mer

Årsrapport. Statistik över. yrkeshögskoleutbildning, kvalificerad yrkesutbildning och kompletterande utbildning

Årsrapport. Statistik över. yrkeshögskoleutbildning, kvalificerad yrkesutbildning och kompletterande utbildning Årsrapport 2013 Statistik över yrkeshögskoleutbildning, kvalificerad yrkesutbildning och kompletterande utbildning Diarienummer: YH 2013/346 Årsrapport 2013 Förord Den viktigaste slutsatsen att dra av

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖREBRO LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Örebro län År 2009 startades Yrkeshögskolan och kommunerna

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolan Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Linda Mildner, analytiker Maria Granberg, utbildningshandläggare Agenda Allmänt om Yrkeshögskolan Utbildningsområdet Hälso- och sjukvård

Läs mer

STATISTIK I BLICKFÅNGET

STATISTIK I BLICKFÅNGET STATISTIK I BLICKFÅNGET Nr 1 Sökande och sökande per plats till utbildningar inom yrkeshögskolan 2015 2016 November 2016 Innehåll Sökande och sökande per plats 2015... 3 1 Antal sökande... 3 1.1 Kön...

Läs mer

Årsrapport 2012. Statistik över yrkeshögskoleutbildning, kvalificerad yrkesutbildning och kompletterande utbildning.

Årsrapport 2012. Statistik över yrkeshögskoleutbildning, kvalificerad yrkesutbildning och kompletterande utbildning. Årsrapport 2012 Statistik över yrkeshögskoleutbildning, kvalificerad yrkesutbildning och kompletterande utbildning. Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att förse arbetslivet med rätt kompetens

Läs mer

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Uppdraget för delprojekt 3 Syfte: att utveckla en plan för målinriktade och strategiskt långsiktiga insatser i hela länet för att samordna och matcha arbetslivets

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2011 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 246 Kommentarer

Läs mer

Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun

Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun Strategier för kompetensförsörjning Kompetensutveckling handlar dels om att nyttja tillgängliga resurser på bästa sätt, dels om att attrahera nya talanger

Läs mer

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan examensarb sanordnare kvalificerad rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg LIA jobb lärande i arbete böcker entreprenö Kompetensbehovet inom transport och logistik försörjning studiemedel en kompetensbehovsöversyn

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 250 Kommentarer

Läs mer

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström Framtida arbetsmarknad Västra Götaland 26/11 2013 Joakim Boström Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Stärka förutsättningar för kompetensförsörjning Öka kunskaperna om

Läs mer

Regional kompetensplattform i Västerbottens län

Regional kompetensplattform i Västerbottens län Regional kompetensplattform i Västerbottens län Konferens om vuxnas lärande den 25 februari 2011 Disposition 1. Uppdraget att etablera en regional kompetensplattform 2. Hur vi tänker och vad vi gör just

Läs mer

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Växa i Västmanland Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Slutrapport Växa i Västmanland 1 december Referensgrupp Kompetensrådet - Länsstyrelsen sammankallande Arbetsförmedlingen, Folkbildningen, Jobba

Läs mer

Tankar och idéer om Kompetensplattform Västerbotten

Tankar och idéer om Kompetensplattform Västerbotten PM Barbro Lundmark, 2012-02-09 Dnr: 10RV155 Tankar och idéer om Kompetensplattform Västerbotten 1. Uppdrag och förutsättningar Region Västerbotten fick uppdraget att etablera en regional kompetensplattform

Läs mer

Utbildning Skaraborg februari 2016

Utbildning Skaraborg februari 2016 www.pwc.se Agenda Uppdraget Rekommendationer Möjliga vägar till förändring 2 Uppdraget Målet med utbildning Skaraborg är: att ge invånarna i Skaraborg en kvalitativt god utbildning, som gör Skaraborg till

Läs mer

YH-forum 22 mars 2017

YH-forum 22 mars 2017 YH-forum 22 mars 2017 Christer Bergqvist, verksamhetschef Jenny Sörby, kommunikationschef Myndigheten för yrkeshögskolan Program Det går bra för yrkeshögskolan Vad har hänt sedan sist - vad är på gång

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN UPPSALA LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Uppsala län År 2009 startades Yrkeshögskolan och kommunerna

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Yrkeshögskolan Analysera och bedöma omvärldens behov av kvalificerad arbetskraft och arbetsmarknadens utveckling Besluta om vilka

Läs mer

LÄRCENTRUM I FRAMTIDEN några reflektioner av Anders

LÄRCENTRUM I FRAMTIDEN några reflektioner av Anders LÄRCENTRUM I FRAMTIDEN några reflektioner av Anders ..fenomenet Lärcentra..i ett evolutionsperspektiv .. Anders erfarenheter Butiksbiträde jourbutiker Fastighetsskötare/rörmokare Bild/medielärare/projektledare

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland

Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland Syfte Ett diskussionsmaterial för kompetensförsörjningsarbete i delregionerna i Västra Götaland Utvecklingen de senaste åren Läget idag Blicka

Läs mer

Validering för kompetensförsörjning

Validering för kompetensförsörjning Validering för kompetensförsörjning Linda Wiklund Omvärldsanalytiker Anna Kahlson Nationell samordnare validering Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Besluta om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan

Läs mer

Samverkan kring Yrkeshögskoleutbildningar i Norrbotten - Samverkansåret

Samverkan kring Yrkeshögskoleutbildningar i Norrbotten - Samverkansåret Minnesanteckningar 1 (6) Datum 2013-02-21 Samverkan kring Yrkeshögskoleutbildningar i Norrbotten - Samverkansåret Datum Plats 21 februari Vuxenutbildningen Luleå Deltagare: Annette Wisén, Myndigheten för

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet att bedöma

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla

Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-03-28 Kompetensnämnden Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla Förslag till beslut Kompetensförvaltningen föreslår att: 1 Kompetensnämnden godkänner

Läs mer

Yh-myndighetens arbete med att analysera arbetsmarknadens efterfrågan Magnus Johansson Linda Wiklund

Yh-myndighetens arbete med att analysera arbetsmarknadens efterfrågan Magnus Johansson Linda Wiklund Yh-myndighetens arbete med att analysera arbetsmarknadens efterfrågan Magnus Johansson Linda Wiklund Syftet med analysarbetet Bedöma vilka yrken och kompetenser som efterfrågas av arbetslivet Planera omfattning

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt?

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan Utbildningsplatser som avslutas 2016-2021. Rapport 2016

Utbildningar inom yrkeshögskolan Utbildningsplatser som avslutas 2016-2021. Rapport 2016 Utbildningar inom yrkeshögskolan Utbildningsplatser som avslutas 2016-2021 Rapport 2016 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2016/1030 Västerås 2016-04-14 ISBN 978-91-87073-71-7 MYNDIGHETEN

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Arbetsmarknaden Utbildningsresultat och strukturer Prioriteringar i RUP Samverkansstrukturer

Arbetsmarknaden Utbildningsresultat och strukturer Prioriteringar i RUP Samverkansstrukturer Lärande/arbetsmarknad/kompetensförsörjning Regionförbunden Kalmar, Jönköping, Östsam Presentation december 2008 Arbetsmarknaden Utbildningsresultat och strukturer Prioriteringar i RUP Samverkansstrukturer

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014 Studerandes sysselsättning 2015 YH-studerande som examinerades 2014 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget att följa

Läs mer

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Rätt förutsättningar och rätt förväntningar Utgångspunkt i Gy 2011 Exempel på problematik, diskussioner

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN VÄSTMANLANDS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Västmanlands län År 2009 startades Yrkeshögskolan

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2013. YH- och KY-studerande som examinerades 2012

Studerandes sysselsättning 2013. YH- och KY-studerande som examinerades 2012 Studerandes sysselsättning 2013 YH- och KY-studerande som examinerades 2012 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Yrkesanalys inom funktionshinderområdet och beviljade YH utbildningar. myh.se

Yrkesanalys inom funktionshinderområdet och beviljade YH utbildningar. myh.se Yrkesanalys inom funktionshinderområdet och beviljade YH utbildningar Myndighetens huvudsakliga uppdrag Myndigheten ansvarar för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige. Myndigheten analyserar arbetsmarknadens

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Kompetensförsörjning En av vår tids stora utmaningar Fyrbodal kompetensförsörjning Innovatum

Kompetensförsörjning En av vår tids stora utmaningar Fyrbodal kompetensförsörjning Innovatum Kompetensförsörjning En av vår tids stora utmaningar Fyrbodal kompetensförsörjning Innovatum Västra Götalandsregionen och arbetsmarknadsfrågor igår, idag, imorgon Erfarenheter av finanskrisen ledde till

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 Kommunförbundet Skåne, 2012-09-03 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12 Upplägg Bakgrund Utvecklingen i storstadsregionerna

Läs mer

Etablering på arbetsmarknaden 2012. Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010

Etablering på arbetsmarknaden 2012. Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010 Etablering på arbetsmarknaden 2012 Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/494 ISBN-nummer: 978-91-87073-31-1 Foton: Johner Bildbyrå Västerås 2015

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Marja-Leena Lampinen Frågor i fokus idag Kompetensplattform - vad har det lett till? Strategi för tillväxt- och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 -

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Integration & tillväxt. Välkommen!

Integration & tillväxt. Välkommen! Integration & tillväxt Välkommen! Dagens program Framtid Dåtid Förmiddag Projekt Kompetensplattform BD Eftermiddag Integration & tillväxt Nutid Projekt Kompetensplattform Norrbotten Bakgrund Innehåll Resultat

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet Kompetens och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (sfi) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Processen Kartläggning Dialog, april juni Kommunchefer, 20 maj RUS kompetensplattformar RUS kompetensplattformar Loka internat 2-3 september

Processen Kartläggning Dialog, april juni Kommunchefer, 20 maj RUS kompetensplattformar RUS kompetensplattformar Loka internat 2-3 september Processen Kartläggning av aktörer/etablerade samverkansformer/branscher/utbildningsanordnare Dialog, april juni Dialogmötena i syfte att diskutera vilka behov och frågor nuvarande plattformar tar hand

Läs mer

Yrkeshögskolan i siffror

Yrkeshögskolan i siffror Yrkeshögskolan i siffror 2012 Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform där arbetslivet har en central och drivande roll Den här broschyren ger dig en kortfattad information om yrkeshögskolan

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

1 Ordförande öppnar mötet och önskar alla välkomna

1 Ordförande öppnar mötet och önskar alla välkomna V Å R D - O C H O M S O R G S C O L L E G E 2014-05- 12 PROTOKOLL FRÅN STYRGRUPPSMÖTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKARABORG MÅNDAGEN DEN 12 MAJ 2014 Närvarande Frånvarande Anita Andersson Hagsgård, Falköping

Läs mer

Livslångt lärande. Ann-Charlotte Larsson och Peter Öberg 16

Livslångt lärande. Ann-Charlotte Larsson och Peter Öberg 16 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Ann-Charlotte Larsson och Peter Öberg 16 Alla vuxna skall ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling,

Läs mer

Uppländsk Drivkraft 3.0

Uppländsk Drivkraft 3.0 Uppländsk Drivkraft 3.0 Regionens utveckling 2010-2014. Regionalekonomisk beskrivning Kontigo AB November 2015. Inledning Syfte Att ge en kort överblick över Uppsalaregionens ekonomiska utveckling. Underlag

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 2013-01-22 Minnesanteckningar Diana Unander Nordle Tel: 0470-79 48 78 Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 Dagen inleddes med en genomgång av vilka förväntningar

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM INNEHÅLL 01 Nulägesbild 02 03 04 Behov och nytta (förväntningar på resultat) Presentation - gruppdiskussion Kaffe Målgrupp 05 Form och innehåll 06

Läs mer

Årsrapport 2015 Yrkeshögskolan, kompletterande utbildningar samt tolkutbildning inom folkbildningen. Statistisk årsrapport 2015

Årsrapport 2015 Yrkeshögskolan, kompletterande utbildningar samt tolkutbildning inom folkbildningen. Statistisk årsrapport 2015 Årsrapport 2015 Yrkeshögskolan, kompletterande utbildningar samt tolkutbildning inom folkbildningen Statistisk årsrapport 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan ISBN-nr: 978-91-87073-35-9 Dnr: MYH 2015/982

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN SÖDERMANLANDS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Södermanlands län År 2009 startades Yrkeshögskolan

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

VALLE 2.0 ÖVERGRIPANDE MÅL: UTGÅNGSPUNKTER:

VALLE 2.0 ÖVERGRIPANDE MÅL: UTGÅNGSPUNKTER: ÖVERGRIPANDE MÅL: Etablera en regional stödplattform för validering i Skåne - Innebärande Ökat utbud av validering Ökad tillgänglighet till validering Gemensamt utvecklingsarbete avseende validering -

Läs mer