Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning"

Transkript

1 Utbildningens namn: Specialistundersköterska barn Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 200 Studieort: Växjö Studieform: Distans Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: Bilaga till myndigheten för yrkeshögskolans beslut, den

2 Faktauppgifter Utbildningens namn Specialistundersköterska barn Ansvarig utbildningsanordnare Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Organisationsnummer Postadress och besöksadress Postadress Organisation: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Adress: Box 1223 Postnr/ort Växjö Besöksadress Adress: Box 1223 Postnr/ort Växjö Webbadress, telefonnummer och e-postadress Telefon Hemsida E-post {Uppgift saknas} Sida 1 (18)

3 Utbildningsplan Utbildningen Examen och examenskrav Examensbeteckning Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen Examensbenämning Yrkeshögskoleexamen Specialistundersköterska barn Utbildningens mål Yrkesroller Yrkesroll 1: Yrkesroll 2: Yrkesroll 3: Undersköterska, sjukvård undersköterska med specialistkompetens inom barn och ungdomssjukvård undersköterska med specialistkompetens i barnområdet inom Landsting, kommun och privata aktörer Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om - barn och ungdomssjukvård, anatomi och fysiologi, barn- och ungdomars utveckling, livsvillkor och rätt samt barn och ungdomar med funktionsnedsättning - åtgärder/behandlingar, samt hur man underlättar för barn/ungdomar och närstående genom ett professionellt bemötande - reaktioner/kriser som barn/ungdomar och dess familj kan uppleva, samt att kunna bemöta med ett professionellt förhållningssätt - barn/ungdomars utveckling som individer och påverkan utifrån levnadsförhållanden - lagar, författningar som ingår i yrkesrollens arbetsuppgifter Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att - möta och stödja barn/ungdomar utifrån ett pedagogiskt och åldersadekvat sätt - observera barn/ungdomar och dra slutsatser om barnets/ungdomens medicinska och/eller psykosociala hälsa - kunna bedöma, utföra och utvärdera de åtgärder/insatser som behövs utifrån verksamhetens Sida 2 (18)

4 omvårdnadsmodell och inom ramen för sin yrkesroll - kunna förstå innebörden av journaldokumentation utifrån hälsotillstånd och omvårdnadsbehov - kunna delta och verka i teamarbetet och grupprocessen utifrån ett arbetsmiljöperspektiv - aktivt delta i handledning och vårdprocesser av barn och vårdnadshavare Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att - kunna informera om barnet/ungdomens tillstånd och välbefinnande utifrån ett professionellt förhållningssätt - kunna möta den enskilde individen (barn, ungdomar, närstående) och dess tillstånd - kunna reflektera över yrkesrollens innebörd, genom att arbeta med självinsikt och självkännedom för att ge ett gott bemötande till den enskilde individen och omgivningen - tillgodogöra sig ny kunskap och kunna följa med i utveckligen av all vård inom området - kunna arbeta utifrån ett entrepreniöriellt synsätt Undervisning på engelska Denna utbildning kommer inte att bedrivas på engelska Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Barn- och ungdomars livsvillkor 25 Barn- och ungdomssjukvård 35 Barn- och ungdomssjukvård LIA 20 Föbrättringsarbete 5 Funktionsnedsättning hos barn och ungdomar 20 Introduktion, barnets fysiska och psykosoc Neonatalvård LIA 20 Neonatologi 30 Omhändertagande av det friska nyfödda barn Summa: 200 Valbara kurser {Det finns inga valbara kurser} Sida 3 (18)

5 Kurser Utbildningen har 9 huvudmoment/delkurs(er). Kursens namn: Barn- och ungdomars livsvillkor Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25 Beskrivning: Efter avslutad kurs ska den studerande ha fördjupade kunskaper i: Barn och ungdomars livsvillkor - kunna se samband mellan ohälsa, social situation och miljö - förutsättningar och konsekvenser i uppväxtmiljön - missbruk, psykisk ohälsa - rådande lagar och förordningar som rör barnets bästa - anmälningsplikt - våld, övergrepp och vanvård - FN:s barnkonvention - Nordisk förening för sjuka barns behov (NOBAB:s) kriterier för barn och ungdomssjukvård - flyktingfamiljers situation - flyktingbarn i Sverige Kursens namn: Barn- och ungdomssjukvård Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 35 Beskrivning: Efter avslutad kurs ska den studerande ha fördjupade kunskaper i: Vanligst förekommande sjukdomar hos barn och ungdomar - orsaker till sjukdomsförekomst - symtom och behandling - behovet av individuell omvårdnad vid olika sjukdomstillstånd - familjens/närståendes situation utifrån sjukdomssituationen - lekens betydelse för barnets/ungdomens bearbetning av situationen - insikt om ett empatiskt förhållningssätt i samarbete och samverkan med barn/ungdomar och närstående - förstå vikten av samarbete och samverkan med teamet i vårdarbetet -reflektionshandledning Kursens namn: Barn- och ungdomssjukvård LIA Kurstyp: LIA Valbar: Nej Yh-poäng: 20 Beskrivning: Den studerande ska efter LIA:n ha färdigheter; - att tillämpa metoder för att lindra smärta och oro hos barnet - att möta och lindra oro hos närstående - att tillämpa rådande dokumentationsmodell och kunna identifiera omvårdnadsproblem, finna orsak/er, beskriva mål och rekommendera Sida 4 (18)

6 omvårdnadsåtgärder utifrån rådande situation LIA:n ska ge den studerande en fördjupad kunskap om barn/ungdomars reaktioner och behov vid en sjukhusvistelse. Den studerande ska ha förståelse och vara insatt i närståendes roll under sjukdomsperioden och kunna möta och stödja närstående i kris. Samt att kunna se och förstå barnet/ungdomens relation och behov avl närstående under sjukdomsperioden. Under handledning kunna observera och rapportera barnets tillstånd utifrån medicinskt- och omvårdnadsperspektiv Kursens namn: Föbrättringsarbete Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 5 Beskrivning: Den studerande ska kunna reflektera över yrkesrollen och dess innebörd. Den studerande ska kunna initiera, medverka och dokumentera ett förbättringskvalitetsarbete i vården kring barn/ungdom. Kursens namn: Funktionsnedsättning hos barn och ungdomar Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 20 Beskrivning: Efter avslutad kurs ska den studerande har fördjupade kunskaper i: Att leva med en funktionsnedsättning hos barn/ungdomar - psykisk ohälsa hos barn/ungdomar - neurpsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn/ungdomar - utvecklingsstörning och utvecklingsförseningar hos barn/ungdomar - pedagogiskt förhållningssätt i mötet med barn/ungdomar - professionellt förhållningssätt i mötet med barn/ungdomar och närstående i ett livsperspektiv - rådande lagar och förordningar för barn/ungdomar med funktionsnedsättning - attityder och värderingar utifrån funktionsnedsättningen - självinsikt och självkännedom Kursens namn: Introduktion, barnets fysiska och psykosociala utveckling Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25 Beskrivning: Efter avslutad kurs ska den studerand ha fördjupade kunskaper i: Introduktion i utbildningen - studieteknik, pedagogik, informationsteknik Barnet fysiska, psykiska och sociala utveckling Sida 5 (18)

7 - barnet/ungdomens anatomi - barnet/ungdomens fysiologi - barnet/ungdomens fysiska utveckling - barnet/ungdomens psykiska utveckling - barnet/ungdomens sociala utveckling - vanligast förekommande mikroorganismer och dess spridningsvägar - vikten av ett professionellt förhållningssätt och tillvägagångssätt utifrån rådande hygienföreskrifter - sekretess och säkerhet Kursens namn: Neonatalvård LIA Kurstyp: LIA Valbar: Nej Yh-poäng: 20 Beskrivning: Efter avslutad LIA ska den studerande ha fördjupade kunskaper och färdigheter i: - att tillämpa Newborn Individualized Developmental Care and Assesment Program (NIDCAP) och tillämpa individualiserad omvårdnad - att kunna bemöta utifrån professionellt förhållningssätt i mötet med närstående - kunna stödja barnet och närstående vid undersökningar och behandlingar - att aktivt delta i vårdteamet runt barnet - delta aktivt i omvårdnadsprocessen och stödja familj och närstående under sjukhusvistelsen - att tillämpa rådande dokumentationsmodell och kunna identifiera omvårdnadsproblem, finna orsak/er, beskriva omvårdnadsmål och rekommendera omvårdnadsåtgärder att tillämpa rådande Efte avslutad LIA ska den studerande ha en fördjupad kunskap om det sjuka nyfödda eller det för tidigt födda barnets förutsättningar. Under handledning kunna observera och rapportera barnets tillstånd utifrån medicinskt- och omvårdnadsperspektiv. Kursens namn: Neonatologi Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 30 Beskrivning: Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper om: Omvårdnad om det friska, det sjuka nyfödda barnet samt det för tidigt födda barnet. - vanligast förekommande sjukdomar, missbildningar och syndrom i nyföddhetsperioden, orsak, symtom och åtgärd/behandling - kunskaper om det prematura barnets medicinska, anatomiska och fysiologiska förutsättningar - individuell omvårdnad av det friska nyfödda barnet, det sjuka nyfödda barnet samt det för tidigt födda barnet - anknytningsteorier - nyblivna närstående/föräldrar reaktioner i samband med en kris - kunna möta och stödja närstående/föräldrar - barnets behov av närstående - omvårdnadsmodell enligt NIDCAP (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program) Sida 6 (18)

8 - reflektionshandledning Kursens namn: Omhändertagande av det friska nyfödda barnet LIA Kurstyp: LIA Valbar: Nej Yh-poäng: 20 Beskrivning: Den studerande ska efter LIA:n ha färdigheter i: - att observera avvikelser i barnets hälsotillstånd - nyfödda barns omvårdnad - att utföra amningsobservation och vägleda närstående/föräldrar i amningssituationer -reflektera över yrkesrollen - att tillämpa rådande dokumentationsmodell och kunna identifiera omvårdnadsproblem, finna orsak/er, beskriva mål och rekommendera omvårdnadsåtgärder utifrån rådande situation LIA:n ska ge den studerande fördjupad kunskap om det friska nyfödda barnet. Den studerande ska under handledning utveckla sin förmåga till att stödja nyblivna närstående/föräldrar. Den studerande ska också reflektera över anknytningsprocessen. Under handledning kunna observera och rapportera barnets tillstånd utifrån medicinskt- och omvårdnadsperspektiv Tillgodoräknande Rutiner vid tillgodoräknande Studerande som under pågående utbildning vill tillgodoräkna sig tidigare kurs/utbildning har möjlighet att få göra det. Processen för tillgodoräknande innebär att en studerande på särskild blankett anmäler att han/hon vill tillgodoräkna sig kunskaper från tidigare utbildning eller beprövade faktiska kunskaper. Prövning av tillgodoräknande ska ske med utgångspunkt från de mål för utbildningen, som finns uppställda i utbildnings- och kursplaner. De kunskaper och färdigheter som den studerande åberopar ska vara av sådan beskaffenhet och ha sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den yrkeshögskoleutbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. Även motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkeserfarenhet får tillgodoräknas. Beslut om tillgodoräknande fattas av ledningsgruppen. Beslutet dokumenteras i protokollförda anteckningar. Rutinen för tillgodoräknande har följande flöde: 1.Den studerande fyller i en blankett om tillgodoräknande av kunskaper, färdigheter och kompetenser som i huvudsak svarar mot den aktuella utbildningen. Kunskaperna kan förvärvats genom yrkeslivet eller annan utbildning. 2.Den studerande ska bifoga betyg, kursplaner, intyg eller annat material som stärker tillgodoräknandet. 3.Blankett plus bilagor diareförs. 4.Detta sker genom jämförande av kursmålen från tidigare kurs/utbildning mot kursmål i den aktuella kursen och som kan kompletteras med prövning vid behov. 5.Förslag till tillgodoräknande kan ske i samråd mellan utbildningsledare och studie- och yrkesvägledare. 6.Ledningsgruppen fattar beslut om tillgodoräknandet. Sida 7 (18)

9 7.Beslutet dokumenteras i protokollförda anteckningar. 8.Den studerande meddelas ledningsgruppens beslut. 9.Vid betygssättning överförs betyget av den tillgodoräknade kursen till examensbetyget samt arkiveras av utbildningsanordnaren. Undervisning i svenska med yrkesinriktning I samarbete med Växjö Yrkeshögskola erbjuder vi undervisning i svenska med yreksinriktning för studerande som har beov av stöd i svenska språket. Målet är att de studerande ska tillgodogöra sig utbildnigen och nå sin yrkesroll. Ledningsgruppen och utbildninngsanordnaren kommer vid antagningen attt identifiera och konstatera de studerandes behov. Kursupplägget anpassas efter deltagarens studiebakgrund, kunskaper i svenska och erfarenheter i branschen och är på en kvalificerad nivå som motsvarar eftergymnasial nivå. Spårklärare med erfarenhet av utbildning i ämnet gör en bedömning tillsammans med den studerande och planerar den individuella studieplanen som integreras löpande i utbildningen parallellt med ordniarie kurser. Studieplanen är inriktad mot det yrkesområde som den studerande är antagen till och undervsiningen inriktas på yrkesrollen och de specifika yrkesinriktade språkkunskaper som arbetsmarknaden kräver. Den studerande erhåller ett intyg på genomförd undervisning. Tillträde till utbildning Tillträde Behörighet till yrkeshögskolan I 3 kap 1 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1, 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig. Sida 8 (18)

10 Särskilda förkunskaper Krav på särskilda förkunskaper Utöver grundläggande behörighet enligt 3 kap.1 enligt högskoleförordningen. Betyg utfärdade tidigare än GY2011 eller Vux 2012 ska den studerande ha minst godkänt betyg i Svenska B eller motsvarande betyg från gymnasiet. Den sökande ska ha intyg/betyg/examen på undersköterskekompetens (Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet eller likvärdigt) med godkända betyg i karaktärsämnena. Den sökande ska även ha minst 1 års yrkeserfarenhet som undersköterska inom området vård- och omsorg,med minst 50% tjänstgöringsgrad. Särskilda förkunskaper - motivering Baskunskaper inom vård och omsorg är ett krav för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen bygger på den studerandes tidigare erfarenhet som undersköterska inom vårdomsorgsområdet, med erfarenhet från omsorg och omvårdnad. Studierna bygger på att det är en specialisering inom yrkesområdet och fordrar därmed förkunskap och erfarenhet för att kunna fördjupa och tillgodogöra sig utbildningen. Ämnesomorådena inom utbildningen leder till både en fördjupad kunskap i tidigare områden, samt nya ämnesområden som är avgörande för specialinriktningen. Den pedagogiska ansatsen i utbildningen bygger även på att relatera till tidigare teoretiska och erfarenhetsmässiga kunskaper - den reflekterande praktikern. Fastställande av behörighet Genomförande och dokumentation av behörighetsprocessen 1. Utifrån upprättade listor med regisrering av de sökande. 2. Beräkning av behörighet, meritvärde och yrkeserfarenhet görs s i samverkan mellan administratör/utbildningsledare och Studie- och yrkesvägledare. 3. Behörighetsgrunderna rangordnas uitfrån meritvärde/betygspoäng och yrkeserfarenhetspoäng en summering genomförs. 4.Summering och kommentarer dokumenteras i de upprättade listorna av administratör. 5. Resultatet efter summering delas i behöriga, fri kvot (vid behov), och icke behöriga 6. Resultatet redovisas för ledningsgruppen som fastställer antagningen. 7. Reservlistor upprättas 8. Ledningsgrupp beslutar om antagning 9. Ansöknngar från sökande som är behöriga flyttas över till en särskild pärm. Sida 9 (18)

11 Reell kompetens Rutin kring förfarande finns dokumenterat. Det finns en framtagen "lathund" för bedömning som används som hjälpmedel under arbetets gång. Samt att de personer som har deltagit i arbetet gör en utvärdering efter avslutad antagning och dokumenten uppdateras utifrån utvärderingens resultat. Det är minst två personer som aktivt deltar under antagningens gång för att säkerställa kvaliten. Vid behov av bedömning och fastställande av reell kompetens ska den studerande begära detta i samband med ansökan till utbildning. Den studerande ska styrka samtliga sina kunskaper och erfarenheter från exempelvis arbetsliv, föreningsliv, genomgångna utbildningar, fortbildningar eller annan kursverksamhet, styrkta arbetsmeriter från längre utlandsvistelser. En kompetenskartläggning görs i samverkan mellan utbildningsledare och Studie- och yrkesvägledare. Validering kan ske för bedömning av kvalitetskrav för tillträde till utbildningen. Valideringsprocessen innebär kartläggning av tidigare studier, yrkeserfarenhet, livserfarenhet, bedömning av relevanta kurser för validering, självskattning av kursmål och betygskriterier, självskattning, valideringssamtal. Validerande lärare utfärdar valideringsintyg som bifogas till kompetensintyget som utbildningsledaren utfärdar. Kunskapsutveckling Syd, följer Yh-myndighetens kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens. Urvalsgrunder och urvalsprocess Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrunder Betyg Slutbetyg från avslutat gymnasieprogram med minst betyget G i karaktärsämnena. Meritvärde (Mv) beräkans och inordnas i poängsystem, max 12 poäng Mv = 4 poäng Mv = 6 poäng Mv = 8 poäng Mv = 10 poäng Mv = 12 poäng Tidigare utbildning Gymnasiets Vård- och omsorgsprogram eller motsvarande utbildning som ger en undersköterskekompetens. Yrkeserfarenhet Relevant yrkeserfarenhet, utgörs av yrkeserfarenhet i yrkesrollen som undersköterska inomvårdoch omsorgsrelaterat yrke. Utbildningsansvarig och Studie- och yrkesvägledare avgör om den sökandes yrkeserfarenhet bedöms som relevant. Sida 10 (18)

12 Yrkeserfarenhet poängsätts och kan ge max 14.4 poäng 1 månad/heltid yrkeserfarenhet ger 0.4 poäng 1 år = 4.8 poäng 2 år = 9.6 poäng 3 år =14.4 poäng Poängsummorna för meritvärde och yrkeserfarenhet, läggs samman och kan ge max 26.4 poäng Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen Om antalet sökande överstiger det beviljade antalet platser till utbildningen rangordnas de sökande. 1. Summering och kommenterar dokumenteras av administratör i upprättade listor, med följande punkter: För- och efternamn, Personnummer Gatuadress, Postnummer, Ort Behörighet Poäng yrke allmän Poäng yrke relevant Poäng betyg Total poäng Förslag - antagan/reserv/ej antagen Antagen Svarat Avhopp Summering av totalt antal sökande Antal behöriga sökande Antal beviljade platser Antal antagna Antagna genom fri prövning 2. De olika grupperingarna - behörighet, särskild behörighet- svenska B, sammanställs. 3. Meritvärde på betyg, yrkeserfarenhet allman/relevant räknas ut och sammanställs. 4. Den totala summan räknas ut dokumenteras i den upprättade listan. 5. Övriga kommentarer som, kommer att komplettera, särskilt pedagogiskt stöd, söker på fri kvot dokumenteras på listan. 6. Listan sammanställs och redovisas på ledningsgruppen, som fastställer antagningen. 7. Antagningsbesked skickas via e-post samt skriftligen, till de sökande (antagna och reserver) 8. Antagna studerande anmodas svara på antagningsbeked inom en viss tid. 9. Eventuella reserver får besked om antagning. 10. Sökande som inte uppfyller behörighetskraven meddelas med orsak till avslag med ett skriftligt besked. Sida 11 (18)

13 Utbildningens huvudsakliga upplägg och organisation Uppgifter om eventuella övriga utbildningsanordnare {Uppgift saknas} Utbildningens upplägg Utbildningens upplägg och organisation Målet med det pedagogiska upplägget är att den studerande ska utveckla ett reflekterande arbetssätt (den reflekterande praktikern) genom att låta erfarenhetsbaserad kunskap och teoretisk/generell kunskap prövas och speglas mot varandra. Pedagogiken och undervisningen bygger på att ge den studerande en teoretisk och praktisk plattform för den framtida yrkesrollen. Vi ger utrymme för dialog, diskussioner och seminarier för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig nya kunskaper och vidareutvecklas inom yrkesområdet. Genom att ge utrymme för dialog, diskussioner och reflektionsseminarier för att kunna tillgodogöra sig nya kunskaper och vidareutvecklas inom yrkesområdet. Förutsättningar för att kunna genomföra studierna ser olika ut för de studerande. Syftet med vårt distansupplägg är att det ska vara en heltidsutbildning, men som erbjuder en viss flexibilitet för den studerande som ger möjligheter till att kombinera sin livsituation. Distansupplägget bygger på att de studerande samlas till centrala obligatoriska träffar i Växjö i samband med en ny kurstart för introduktion i kursen. Då ges föreläsningar kopplade till ämnet i kursen, reflektionshandledning, gruppdiskussioner, seminarier examinationer och möjligheter till erfarenhetsutbyte i gruppen. De centrala träffarna ges vid ett antal tillfällen per termin (cirka 3-5 dagar vid varje tillfälle). Därutöver kommer de studerande att ha obligatoriska reflektionsträffar, där även examinationstillfällen kan förekomma. Övrig tid sker den mesta kommunikationen via lärplattformen/fronter, där reflektion, och all information om utbildningen finns. Studiehandledning, schema, uppgifter, reflektioner, handledning och examinationer sker via lärplattformen/fronter. Därutöver finns ansvarig utbildningsledare alltid tillgänglig via e-post och mobil vid behov. Genom att vi låter våra studerande diskutera, reflektera och utbyta erfarenheter i reflektionsgrupperna och även ha gemensamma grupparbeten, diskussioner och examinationer blir reflektionsgruppen betydelsefull för den studerande under hela utbildningen. Utvecklingssamtal med den studerande sker i samband med LIA-besöket. Arbete med studerande i behov av ytterligare pedagogiskt stöd Senast vid kursstart ska den studerande som har behov av särskilt pedagogiskt stöd ange de insatser som kan behövas för att genomföra sina studier. Det finns en kontaktperson som den studerande kan vända sig till vid behov av stöd och samtal. Vi erbjuder den studerande invididuell handledning där vi upprättar en individuell handlingsplan utifrån kursens mål och den studerandes förutsättningar. Rutiner finns upprättade för pedagogiskt stöd till studerande med funktionshinder, där handlingsplan upprättas för den studerande. Sida 12 (18)

14 För varje studerande där stöd sätts in upprättas en särskild studieplan där det anges vilket pedagogiskt stöd som sätts in t.ex. anpassade kunskapsprov och studiematerial, extra lärartid, anteckningsstöd, behov av specialpedagog och/eller arbetsterapeut. Studieplanen granskas och kvalitetssäkras i ledningsgruppen för att säkerställa att personen når utbildningsmålen. Utbildningens upplägg vid distans Distansutbildningen är på heltid, men erbjuder den studerande en viss flexibilitet för att kunna kombinera sina studier på ett så bra sätt som möjligt. Distansupplägget innebär att de studerande samlas till centrala obligatoriska träffar vid ett antal tillfällen varje termin (cirka 3-5 dagar per tillfälle). De centrala träffarna kan innehåll introduktion av ny kurs, föreläsningar (både interna och externa föreläsare), seminarier, reflektionshandledning, omvårdnadshandledning, grupparbeten, studiebesök och examinationer. Samt reflektionsgruppsträffar som är obligatoriska, där även examinationstillfällen kan förekomma. Studiehandledning för varje kurs läggs ut på lärplattformen/fronter i god tid före varje kursstart. som ger den studerande en god information och vägledning för kursen och dess innehåll. Mellan de centrala träffarna ska den studerande bearbeta och genomföra de uppgifter som ges utifrån kursmål och moment som ingår i kursen. Den studerande får regelbundet uppgifter som läggs ut på lärplattformen/fronter som den ansvariga utbildningsledaren kommenterar/examinerar. På lärplattformen sker även kommunikationen mellan utbildningsledaren, samt att de studerande har tillgång till studiehandledning, schema, uppgifter, reflektioner och examinationer. Övrig tid finns utbildningsledare tillgänglig via e-post eller mobil. Handledning i ämnet och reflektionshandledning ges via lärplattformen vid ett bestämt tillfälle en gång i veckan. Utvecklingssamtal med den studerande sker i samband med LIA-besök som förbereds av med en terminsutvärdering på Fronter under den första terminen. I början av andra terminen läggs en framgångsrapport - min utveckling- ut på Fronter som den studerande ska reflektera över. Detta ligger till grund vid utvecklingssamtalet under LIA:n. Antal fysiska och obligatoriska träffar vid distans 15 Samarbete med arbetslivet för arbetslivsanknutet lärande i utbildningen Samarbetet med arbetslivet har sin grund i behov och efterfrågan på kompetenshöjning inom yrkesområdet. Framtagandet av utbildningen har skett i dialog med arbetslivsrepresentanter där omfattning, innehåll, kursupplägg och utbildningsplan har diskuterats och bearbetats. Arbetsgruppen har bestått av olika yrkeskategorier för att få ett bra perspektiv på yrkeskompetensen. I ledningsgruppen finns representanter från det specifika yrkesområdet representerade, där kompetensbehovet synliggörs i specialistundersköterskan yrkesroll för att höja kvaliteten. Under utbildningens gång är gästföreläsare från arbetslivet anlitade i specialämnen både frånutifrån yrkesrollen och från specialister inom olika områden. Gästföreläsaren kan vara behjälplig med att formulera examinationsuppgifter som har anknytning till föreläsning, till området eller kan delta vid examinationer. Vi arbetar kontinuerligt med att stärka nätverket inom arbetslivet i form av dialog och möten, för att säkerställa kvaliten i utbildningen. Detta är en del av den ansvarige utbildningsledarens uppgifter att genomföra. Under utbildningens gång görs studiebesök i olika verksamheter (cirka 2 per termin) med information och visning av verksamheten, där syftet är att den studerande ska få en inblick i yrket. Sida 13 (18)

15 Förberedelse av de studerande inför LIA-perioden/perioderna Vi bjuder in gästföreläsare från olika verksamheter som beskriver sitt arbete och de studerande får göra studiebesök inom vissa verksamhetsområden, för att få en inblick i yrkesrollen. Det pedagogiska upplägget utgår från den relflekterande praktikern som bygger på att de studerande får autentiska fallbeskrivningar som ska bearbetas och diskuteras. De studerande också får också möjligheter till reflektion och handledning utifrån erfarenhetsutbyte och fallbeskrivningar. Teoretiska moment i utbildningen kopplas samman med fältstudier/observationer som den studerande får omsätta i reflektioner och praktisk handling. Handledarna bjuds in till en handledarutbildning enligt VO-College (steg 2, 4 dagar) och får fördjupad kunskap och förståelse för att kunna möta en yh-studerande på LIA:n. Den utsedda handledaren får skriflig information om utbildningens upplägg och mål av utbildningesledaren, den studerande följer handledaren och dennes schema under LIA-perioden. Detta underlättar för samtliga parter att den studerande ska ha möjlighet att få en kontinuitet och nå målen för LIA:n. Anskaffning och kvalitetssäkring av LIA-platser Inom Landstinget Kronoberg finns ett väl utarbetat system (KLIPP) som används av Linnéuniveristetet, Kunskapsutveckling Syd och gymnasieskolorna, som fördelar av LIA-platser inom Landstinget. Kunskapsutveckling Syd garanterar en LIA-plats inom länet och har ett väl upparbetat nätverk inom yrkesområdet. Önskar den studerande en LIA-plats i hemkommun utanför länet görs detta i samverkan med den studerande och utbildningsledaren genom kontakt med den verksamheten för att säkerställa att LIA-platsen uppfyller utbildningens mål. Under LIA-perioden gör utbildningsledaren i första hande ett besök alternativt har ett samtal med LIA-handledare, studerande och verksamhet. Den studerande gör även utvärdering efter avslutad LIA-period. Genom VO-College arbetar man vidare med att finna former för rutiner och anskaffning av LIAplatser i länet. Metoder för kunskapskontroll - enskilda skriftliga tentamina (salstentamen alternativt via lärplattform) - fallbeskrivningar som den studerande diskuterar och reflekterar kring - grupparbeten - inlämningsuppgifter - muntliga seminarier - närvaro vid gruppreflektioner/reflektionshandledning - omvårdnadshandledning - verksamhetens skriftliga omdömen Minst 3 delar ska bedömas och ingå i ett kursbetyg (ex. skriftlig examination, individuellt arbete, deltagande i grupparbete/handledning) För att uppnå godkänt betyg i hela kursen krävs bedömning som godkänner vart och ett av de ingående delarna. Betygssättningen sker utifrån hur väl den studerande uppnår kursmålen i kursplanen. Ansvarig utbildningsledare sätter betygen för hela kursen och betygen fastställs sedan i Sida 14 (18)

16 ledningsgruppen. De moment och mål som är betygsgrundande i kursen finns angivna i i studiehandledningen, med en specificerad beskrivning. Omtentamen erbjuds vid ett tillfälle i närhet till ordinarie examinationstillfälle, utöver detta sker uppsamling av omtentamen i slutet av terminen. Möjlighet kan också erbjudas att den studerande kan delta i nästkommande utbildnings kurs om den finns att tillgå. Annars senast 7 månader efter den sista avslutade utbildningen. Betygskriterier och betygskrav Betygsskalan är tre-gradig utifrån följande kriterier: - Icke godkänd (IG ) Ej nått kursmålen - Godkänd (G) Nått kursmålen med godtagbart resultat utifrån kursmålen, så att den studerande kan utföra sina arbetsuppgifter med hänsyn till kvalitetskrav. - Väl Godkänd (VG) Nått kursmålen samt analyserat, reflekterat och kan dra olika slutsatser och beskriva dess konsekvenser. Utifrån analysen se samband och göra relevanta val av metoder med hänsyn till kvalitetskrav och utveckling. Under LIA-perioden/er ger LIA-handledaren ett omdöme utifrån kursmålen (halvtid- och slutbedömning). Utbildningsledaren sätter det slutgiltiga betyget, som sedan fastställs av ledningsgruppen. Alla kurser har en kursplan med tydlig beskrivning av samtliga betygskriterier utifrån målen i kursen, som den studerande får i studiehandledningen. Målsättningen med vårt systematisk arbete med betyg och betygskrav utgår från att den studerande ska få sina presationer bedömda på ett korrekt och rättvist sätt, vilket innebär att den personal som bedömer den studerandes resultat och prestationer ska ha en relevant kompetens. Betygskrierierna ska ange vilken kunskapsnivå som den studerande ska uppnå för att erhålla betyg i kursen och målen i kursplanen utgår från nivån på kunskapskraven i ämnet. Betyget sätts sedan utifrån den studerandes måluppfyllesle. Entreprenörskap i utbildningen Den specialistutbildade undersköterskan kommeratt kunna ta initiativ till, och kunna organisera nyskapande verksamhet. Det handlar om kreativitet, experimentlusta och förverkligande av idéer sett både ur arbetslivets och den studerandes perspektiv. Under utibildningens gång finns det moment där den studerande får använda sig av ett entrepreniöriellt arbetssätt. Det sker i form av ett förbättringsarbete i samråd med verksamheter. Vi ger de studerande en utbildning på en så hög nivå så att det ger undersköterskan en bredd, spets och kompetens i yrkesrollen som kan ge möjligheter och förutsättningar till utveckling och nyskapande inom yrkesrollen. Under utbildningen tar vi även in privata aktörer som föreläserför att inspirera till ett entrepreniöriellt tankesätt. Att kunna identifiera möjligheter, vara kreativ och gå från ord till handling. Sida 15 (18)

17 Lärarledd verksamhet som utbildningen omfattar 13 tim/vecka per studerande Handledarledd verksamhet som utbildningen omfattar 35 tim/vecka per studerande Kvalitetsarbete Kvalitetssäkring av utbildningen Utvärderingsfasen Översyn Efter varje delkurs i utbildningen ska de studerande utvärdera både sina egna insatser samt utbildningsanordnarens upplägg och insatser i förhållande till mål i kursen. Utvärderingen sammanställs av utbildningsledaren och återkopplas till de studerande, samt till ledningsgruppen. Utvärdering sker via lärplattformen/fronter och de studerande är anonyma i sina svar. Utvärderingarna arkiveras tillsammans med ledningsgruppens handlingar. Varje utbildning utser studeranderepresentant till ledningsgrupp vid start av ny utbildning. Studeranderepresentatenterna ingår i ledningsgruppen och har möjlighet att lyfta frågor och synpunkter direkt till ledningsgruppen under ledningsgruppsmötena. Efter avslutad utbildning gör de studerande en slututvärdering på hela utbildningen. Dialog mellan verksamhet, studerande, ledningsgrupp och utbildningsledare/utbildningsanordnare utgör grunden för revidering och översyn av utbildningen. Utbildningsledaren är ansvarig för genomförandet i respektive utbildning. Vid direkta avvikelser används Landstingets Kronobergs avvikelsesystem (Synergi) som är gemensamt för hela koncernen och nås via interna webben.systemet syftar till att på ett systematisk sätt identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser och tillbud. Arbetssättet innefattar även att man fastställer åtgärder och orsaker, utvärderar effekten av åtgärden samt sammanställer och återkopplar erfarenheterna till verksamheten. Samtliga medarbetare har ett ansvar att rapportera avvikesler på arbetsplatsen när det inträffar eller upptäcks. Rapporten går automatiskt till utbildningschefen. Initiativet till revidering kan komma från olika håll, t.ex ledningsgruppen som ger i uppdrag att förändra ett moment eller de studerandes utvärderingar som initierar en förändring, eller att utbildningsledare belyser ett område som behöver revideras. Vid större revideringar av utbildning används en referensgrupp som finns knutet till utbildningen. I samråd arbetas förändringen fram. Handläggs och beslutas i ledningsgruppen. En enskild förändring eller ett enskilt problem hanteras utifrån en upprättad åtgärdsplan som förankras i ledningsgruppen, där utbildningschefen är med under processens gång. Den enskilda studerande har också möjlighet att vända sig direkt till utbildningschefen om så Sida 16 (18)

18 önskas. Utbildningsorganisation och ansvarsfördelning Kunskapsutveckling Syd tillhör utvecklingscentrum och ingår i Landstinget Kronobergs organisation. Inom organisationen tillgodoser Kunskapsutveckling Syd delar av Landstinget Kronobergs behov av intern kompetenshöjning hos personal inom hälso- sjukvård, psykiatri, kommunikation, ledarskap och organisation. Landstingsfullmäktige har utsett utbildningsansvarig chef på enheten, för de yrkesutbildningar som bedrivs inom landstinget. Landstinget Kronoberg är garant för att lokalerna är ändamålsenliga och tillgängliga. Kunskapsutveckling Syd har för närvarande 15 anställda som innefattar utbildningschef, utbildningsledare och administratörer. Utbildningschefen har det övergripande ansvaret och har det operativa ansvaret, en del av personalstyrkan arbetar med Yh-utbildning samt att det finns ett ständigt utbyte med övriga anställda för att hålla en god kvalitet i utbildningarna. Det finns en ansvarig utbildningsledare per utbildning som har det dagliga operativa ansvaret för utbildningen. Genom regelbundna verksamhetsmöten finns det förutsättningar till planering, erfarenhetsutbyte och fördelning av resurser för att kunna hålla en hög kvalitet och flexibilitet. Vid behov kan arbetslivets personal inom vård- och omsorg eller konsult anställas tillfälligt för genomförande i helhet eller delar av kurs inom en utbildning. En Yh-administratör finns knuten till Yh-utbildningar och är ansvarig för arkiv, diarieföring, administrativa rutiner, dokumentation av kvalitetsarbete och rapportering till CSN.Administratören finns tillgänglig för de studerande. En studie- och yrkesvägledare är delaktig under utformningen och hantering av behörighets- urval och antagningsrutiner. De studerande som har behov av pedagogiskt stöd pga funktionsnedsättning, kan få stöd av en kontaktperson.de studerande anmodas vid ansökan att ange eventuella behov av särsklit stöd för att kunna genomföra sina studier. Studerandeinflytande De studerande har inflytade över planering, genomförande och uppföljning av utbildningarna genom sina respektive studeranderepresentanter i ledningsgruppen. Val av studeranderepresentanter sker vid start och introduktion av ny utbildning. Finns intresse från flera studerande från samma klass att vara aktiva, väljer gruppen ut en person som är representant i ledningsgruppen. Inför varje ledningsgruppsmöte ska studeranderepresentanten hämta in synpunkter och information från sin klass för att återkoppla till ledningsgruppen. Under sittande ledningsgruppsmöte ges det utrymme för dialog. Genom kursutvärderingar får utbildningsledaren och ledningsgrupp information om de studerandes åsikter om upplägg, innehåll, socialt klimat och egen insats. Det ger värdefull information för utvecklingen av utbildningens innehåll och upplägg. Utsedd studeranderepresentant för varje utbildning får information om och ska även intyga att ansvarig utbildningsledare går igenom följande moment vid introduktion. Den studerande får även skriva under och bekräfta följande punkter: - att utbildningsledaren gått igenom utbildningsplanen med samtliga studerande - att de studerande fått kursplaner för utbildningens kurser - att de studerande informerats om rutinerna för betygssättning och återkoppling av Sida 17 (18)

19 kursutvärdering samt regler för omtentamen - att metod och tidsplanering för LIA-anskaffning gåtts igenom - att utbildnngsledaren med studerandegruppen gått igenom ledningsgruppens sammansättning, roll och funktion i utbildningen - eventuella avvikelser i förhållande till utbildningsplanens beskrivning redovisas till ledningsgrupp och studerande. Sida 18 (18)

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvård Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 200 Studieort: Växjö

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Medicinsk sekreterare Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 400 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Byggledare, 430 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktutformare, konfektionsbranschen, 410 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Mjukvaruutvecklare och Mjukvarutestare, 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet/lss, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen ANTAGNINGSORDNING Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN Ansöknings- och kompletteringstider Ansökningstider och starttider för våra utbildningar beslutas enskilt för varje utbildning. Generellt gäller dock att

Läs mer

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsnummer 201030520 Myndigheten för yrkeshögskolan Gäller utbildningsomgång 1 Grunduppgifter

Läs mer

Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning

Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Ansökningshandlingar Kvalificerad Yrkeshögskoleutbildning Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Ansvarig utbildningsanordnare: Norrlidens Kunskapscentrum AB Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Medicinsk sekreterare - Läkarsekreterare Ansvarig utbildningsanordnare: Kristianstad kommun, Vuxenutbildningen Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Kristianstad Studieform:

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen ANTAGNINGSORDNING Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN Ansöknings- och kompletteringstider Ansökningstider och starttider för våra utbildningar beslutas enskilt för varje utbildning. Generellt gäller dock att

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Skogsplanerare Ansvarig utbildningsanordnare: Landstinget i Östergötland - Vretagymnasiet Omfattning, poäng: 200 Studieort: Ljungsbro Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer

Validering vid VO-C Gävleborg

Validering vid VO-C Gävleborg VO-C GÄVLEBORG Validering vid VO-C Gävleborg Policy och struktur för validering av formell och reell kompetens inom ramen för Vård- och omsorgsprogrammet vid VO-C Gävleborg 2015-02-06 Bakgrund Validering

Läs mer

Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013

Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013 ANSÖKNINGSOMGÅNG 2013 Diarienummer YH 2013/129 Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013 OBS! Webbformuläret för ansökan kan inte motta fler tecken än vad som anges i rutorna nedan.

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR GRANSKNINGSKOMMUN Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Omvårdnad, Medlearn 20 maj 2010 Två samtal genomfördes: 1. Inger Shakarchi, verksamhetsansvarig 2. Elisabeth Kindblom och Anna-Malin

Läs mer

Yrkeshögskola vad är det?

Yrkeshögskola vad är det? Yrkeshögskola vad är det? Pia Enochsson Sveriges Vägledarförenings rikskonferens 28 oktober Yrkeshögskolan är den utbildningsform som kommer att växa snabbast de närmaste åren! Utbildningsminister Jan

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistutbildad undersköterska inom äldreomsorg Ansvarig utbildningsanordnare: Oskarshamn kommun/nova Högskolecentrum Utbildningens omfattning: 200 Yh-poäng Studieort: Oskarshamn

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola 2015-03-30 IHM Business School Information om reell kompetens... 2 Behörighet till IHM Yrkeshögskola genom reell kompetens...

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens VALIDERING Vård- och omsorgscollege Västmanland Struktur, process och principer för validering GY 2011 + Vux 2012 Professionell Omvårdnadsoch omsorgs Rehabiliterande Etisk Ergonomisk Pedagogisk 1 Vård-

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kulturverkstan, Internationell kulturprojektledare Ansvarig utbildningsanordnare: Nätverkstan Kultur i Väst Omfattning, poäng: 400 Studieort: Göteborg Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna

Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna Forshaga kommun samverkar med Karlstad universitet och arbetslivet

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling vardkompetens@svok.se

Läs mer

Utdrag ur Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utdrag ur Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utdrag ur Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Flygtekniker Ansvarig utbildningsanordnare: Nordiskt FlygTeknikCentrum Aktiebolag Omfattning, poäng: 400 Studieort: Luleå Studieform:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Yrkeshögskoleexamen Varmsmed - gesäll Ansvarig utbildningsanordnare: Järnakademien Ångermanland Omfattning, poäng: 700 Studieort: Kramfors Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Kvalificerad Processoperatör

Kvalificerad Processoperatör Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Kvalificerad Processoperatör 60 KY-poäng Norrköpings kommun, Ebersteinska gymnasiet Utbildningsnummer: 200612740 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Postgraduate Program in Specialist Nursing Psychiatric Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Nivå: Avancerad Programkod: VAPSY

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2009 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Pediatric Nursing, 60

Läs mer

Hälsa och vård yrken med många möjligheter. hälsa och vård. Läs till yrken inom UPPDATERAD NOVEMBER 2012

Hälsa och vård yrken med många möjligheter. hälsa och vård. Läs till yrken inom UPPDATERAD NOVEMBER 2012 Hälsa och vård yrken med många möjligheter UPPDATERAD NOVEMBER 2012 Läs till yrken inom hälsa och vård Att kunna hjälpa människor och ge dem möjlighet till ett bättre liv, är ett bland de mest givande

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215 Utbildningen är granskad av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström och Lena Modin

Läs mer

Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola

Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola Inför läsåret 2014/15 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Barn- och utbildningsenheten http://kompassen.jonkoping.se/sbf/ UTBILDNINGS FÖRVALTNINGEN PM Bun/2011:181

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng OH-mallen Regeringsuppdrag Översyn av kursplaner och kunskapskrav Nya betygsskalan: A, C och E Verksamhetspoäng Kommunal vuxenutbildning, grundläggande nivå Kurser Engelska Biologi Fysik Kemi Samhällskunskap

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Lärande i arbete inom KY. Arbetslivet och LIA. Utformning av LIA. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007

VÅR SYN PÅ. Lärande i arbete inom KY. Arbetslivet och LIA. Utformning av LIA. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007 VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007 Lärande i arbete inom KY Lärande i arbete (LIA) är en viktig framgångsfaktor för KYkonceptet. Rätt hanterad är LIA en av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2006:1054 Utkom från trycket den 18 juli 2006 utfärdad den 21 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 att 7 kap. 5, 9

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) Graduate Diploma in Psychiatric Care Specialist Nursing I 60 ECTS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare UTDRAG UR: Högskoleförordningen (1993:100) uppdaterad t o m SFS 2013:695 Dels kapitel 7, dels Bilaga 3 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 UTILDNINGSPLN SP-PROGRMMET, 80 POÄNG Spa-Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 1. LLMÄNT Spa-programmet vid Örebro

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Kronoberg aktuellt om utbildningsutbudet

Vård- och omsorgscollege Kronoberg aktuellt om utbildningsutbudet Vård- och omsorgscollege Kronoberg aktuellt om utbildningsutbudet Projektgruppsmöte 16 mars 2012 GY 2011 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan, Prop. 2008/09:199 BEHÖRIGHETSKRAV Yrkesprogram

Läs mer

Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR

Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR KOMMUNALFÖRBUNDET GR Vård- och omsorgscollegerådet Göteborg 120906 120830 Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR Tid: Torsdag 6 september 2012, kl 13.00-16.00 Plats: GR, Rum Hållö Ärendelista:

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Hållbarhetssamordnare Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 200 Studieort: Mölnlycke Studieform: Distans Studietakt: Deltid 50%

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården presenterar en yrkesgrupp som gör vården bättre. www.kommunal.se Barnsköterskan, en viktig yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården presenterar en yrkesgrupp

Läs mer

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng)

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) Mål Efter avslutad utbildning skall den studerande visa sådan kunskap

Läs mer

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström.

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström. Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Studiehandledningen utgår från boken Samhällsbaserad psykiatri 2012 Studiehandledningen får kopieras. För mer information kontakta: Anja

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Bedömning av studentens yrkeskompetens vid verksamhetsförlagd utbildning i kursen Omvårdnad, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, O7055H

Bedömning av studentens yrkeskompetens vid verksamhetsförlagd utbildning i kursen Omvårdnad, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, O7055H Institutionen för hälsovetenskap Avdelning för omvårdnad Bedömning av studentens yrkeskompetens vid verksamhetsförlagd utbildning i kursen Omvårdnad, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, O7055H Kurs:.

Läs mer

Vård och omsorg 2014-2015

Vård och omsorg 2014-2015 Vård och omsorg 2014-2015 Kursöversikt Vård- och omsorg karaktärsämneskurser 3 terminer heltid Termin 1 start HT 2014 Programgemensamma karaktärsämneskurser Kurskod Poäng Period/tid Termin Termin 1 Hälsopedagogik

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster.

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. LOGISTIK 80 KY-POÄNG Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. Logistik handlar betydligt mer om ekonomi och handel än om lastbilar Kvalificerade yrkesutbildningar startas bara

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog - med inriktning neuropsykiatri DISTANSUTBILDNING Vad innebär utbildningen? Detta är en utbildning för dig som vill arbeta med människor. Utbildningen ger dig kunskaper

Läs mer

Välkommen till Yrkeshögskoleutbildning. Guldsmed 2015-2017

Välkommen till Yrkeshögskoleutbildning. Guldsmed 2015-2017 Välkommen till Yrkeshögskoleutbildning Guldsmed 2015-2017 Välkommen till Lärcenter Falköping Lärcenter är en mötesplats för lärande på olika nivåer. Vi anpassar utbildning till vem du är och vill vara.

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionslogistik, Yhlog2

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionslogistik, Yhlog2 Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionslogistik, Yhlog2 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik på Göteborgs

Läs mer

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling Vård och omsorg Barn och fritid Klassrum Distans Lärling Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer