Så spar du energi INDUSTRILOKALER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så spar du energi INDUSTRILOKALER"

Transkript

1 Så spar du energi INDUSTRILOKALER

2 Om energianvändning i industrilokaler Inom industriföretag finns det ofta stor potential att energieffektivisera verksamheten, minska sin elförbrukning och spara pengar. Speciellt inom stödprocesser som belysning, tryckluft, uppvärmning, ventilation, kyla osv., kan man spara upp till 50 % av elförbrukningen. En kartläggning av verksamheten är nödvändig för att identifiera vad energin används till. Dagtid för att identifiera rutiner och processer som kan förbättras och spara energi. På kvällstid kan man nattvandra för att upptäcka utrustning som är på i onödan, t.ex. ventilation, kompressorer, belysning och fläktar. Även kontoret och dess apparater drar mer el än man kanske tror. Utrustningen genererar också mycket tillskottsvärme, vilket i sin tur måste kylas bort sommartid. Det finns mycket att tjäna på en energieffektiv anläggning och man bör därför alltid räkna med livscykelkostnader (LCC) vid nyinvesteringar. Om man ser till anläggningens hela livstid gör den låga driftkostnaden för energisnåla alternativ att en högre investeringskostnad alltid lönar sig Tryck: Edita Västra Aros AB, 3000 ex Författare: Mari Rydqvist Textbearbetning, Jan Eckhéll, Camilla Andersson Layout: Ylva Englund Foton: Camilla Andersson, Ylva Englund

3 Så här börjar du För att få en översikt över sin energianvändning kan det ofta räcka med att studera sina räkningar för köpta energislag. Hämta statistik för din elförbrukning hos din elleverantör, helst per timme över året. Kartlägg också energianvändningen för uppvärmning, t.ex. månadsvis. På så sätt kan man se hur energin används över tid. Har det tidigare gjorts en kartläggning av processer och utrustning kan man använda det som jämförelse. Dessa kan ofta ge en god inblick i drifttider och toppar i energianvändningen. En god idé är att mäta de större energislukarna enskilt, som kompressorer och motorer. Man kan även läsa av effekten på olika utrustningar och uppskatta drifttiden. På så sätt får man en överblick hur mycket el en specifik maskin förbrukar. Har byggnaden energideklarerats finns det ofta kostnadseffektiva åtgärdsförslag att arbeta vidare med. Kontroll över energianvändningen görs lämpligast genom att ta fram nyckeltal. Exempel på det kan vara årlig energianvändning (kwh) per lokalyta, per anställd, per antal producerade varor eller relaterad till omsättningen. Både energi och pengar kan initialt sparas genom att bara förändra vanor, införa nya driftsrutiner och utbilda personal. Att komma längre i energieffektiviseringen kan vara mer omfattande. Saknas kompetens inom organisationen finns det professionella företag som utför både fördjupade energikartläggningar och åtgärder. Nu har du tagit kontroll över er energianvändning och är redo att börja med de åtgärder du får tips om i följande kapitel.

4 Tryckluft Täta läckor Det allra flesta tryckluftssystem läcker. Även ett litet läckage kan generera stora energiförluster. Utred detta genom att notera hur ofta kompressorn går då det inte är någon verksamhet. Täta läckorna i systemet! Elverktyg? Det kan vara en god idé att byta ut de tryckluftsdrivna handverktygen till eldrivna, eftersom verkningsgraden med tryckluft oftast är låg, ca % jämfört med ett elverktyg på närmare 50 %. Återvinning av spillvärme? Tänk på att kompressorer avger värme och därför inte ska ställas i kylda lokaler. Det skulle innebära att kylbehovet ökar och ett onödigt energislöseri. Undersök också möjlighet till värmeåtervinning av spillvärmen i systemet. Sänk trycket Sänk om möjligt det avgivna trycket från kompressorn. Det medför både minskad elförbrukning och minskat luftläckage. Stäng naturligtvis av kompressorn under nätter, helger och övrig tid då den inte används.

5 Kyla Det kostar 3 gånger så mycket el att kyla en grad mot att värma en grad. Minska värmen först En av de första sakerna att tänka på är om det förekommer samtidig uppvärmning och kylning av lokalerna. Detta är inte ovanligt och oerhört lönsamt att åtgärda. Se över vilket kylbehov lokalen egentligen har och dimensionera systemet efter det. Beakta också möjligheten att ta tillvara på den värme som produceras vid framställningen av kylan och återanvänd den till värmesystemet. Leta tjuvarna Leta efter energitjuvar såsom läckage av kyla eller värmetillskott genom belysning, oisolerade rör och maskiner alstrar värme. Solavskärma I vissa lokaler kan solinstrålningen öka kylbehovet. Genom solavskärmning i söder, väster och öster kan man minska kylbehovet med upp till 90 %. Tänk på att fälla ner solskydden så tidigt på morgonen som möjligt, eller kvällen innan. Alternativet är naturligtvis ett tidsstyrt system eller solskyddsglas. Utnyttja nattkylan sommartid Sommartid kan det vara en god idé att låta den ordinarie ventilationen vara i drift nattetid. På så sätt ackumuleras kylan i väggar och utrustning - och behovet av den dyra klimatkylan minskar.

6 Laststyrning Laststyrning innebär att man startar och driver olika utrustningar vid olika tillfällen och på så vis har möjlighet till att kapa effekttoppar och minska effektbehovet. Genom laststyrning kan huvudsäkringen minskas och kostnaden sänkas. En minskning av ett genomsnittligt effektuttag på 30kW ger minskade elkostnader på ca kr/år. Kontrollera effektuttaget För att laststyrning ska vara genomförbart måste man ha tillgång till data och diagram som visar på effektuttagets variation över timme, dygn, vecka eller år. Ofta har nätleverantören kundsidor där man kan studera den här typen av data. Minska huvudsäkringen Varje gång man startar en maskin eller motor drar den mer el. Ju mer utrustning som startas samtidigt, eller är på samtidigt, ju högre blir det totala effektuttaget. För att undvika att huvudsäkringen går har många företag en huvudsäkring som tillåter ett högt effektuttag. Detta kan kosta mycket pengar i onödan. Effektvakt För att undvika att huvudsäkringen går kan man installera så kallade effektvakter. Dessa kopplar tillfälligt bort delar av belastningen, framförallt elvärme, vid belastningstoppar. Effektvakten möjliggör att man klarar sig med mindre huvudsäkringar och billigare abonnemang.

7 Uppvärmning Saker i rätt ordning Det gäller att göra förändringar i rätt ordning och att t.ex. förbättra byggnaden först innan man injusterar eller byter värmesystem. Börja med att minska värmeförlusterna genom att t.ex. täta portar och tilläggsisolera vinden. Tvåglasfönster är också en stor energibov, men är sällan lönsamma att byta ut ekonomiskt om det inte krävs av åldersskäl*. Detsamma gäller för fasadisolering, om inte en fasadrenovering ändå måste göras. *Det finns idag lönsamma alternativ till att byta ut hela fönster med båge och allt. Ett extra fönster kan läggas till de befintliga och på så sätt minska uppvärmningsbehovet med 20 %. Sänk temperaturen Onödiga energiförluster är ofta ett resultat av för hög inomhustemperatur och dåligt injusterat värmesystem. Dimensioneras värmesystemet rätt, medför det både en jämnare inomhustemperatur och ett behagligare klimat - utöver energibesparingen. Genom att sänka inomhustemperaturen med en grad minskar man värmekostnaderna med ca 5 %. Ett reglersystem som sänker temperaturen nattetid minskar värmekostnaderna ännu mer. Styr- och reglersystem Termostatventiler monterade på radiatorerna känner av andra värmekällor och stryper värmetillförseln när temperaturen ökar genom till exempel solinstrålning, värme från maskiner/utrustning och tillskottsvärme från människor. En väl fungerade styr- och reglerutrustning kan spara ca % av uppvärmningskostnaden. Det är inte ovanligt att inomhus-/utomhusgivaren sitter felplacerad eller att man har samma driftstrategi oavsett årstid. Byte av värmesystem El, olja eller fjärrvärme har länge varit de traditionella uppvärmningsslagen för fastigheter. Idag finns många alternativ som både kan ge lägre kostnader och som är bättre ur miljösynpunkt. Vid byte av värmesystem, börja med att undersöka om det finns eller planeras fjärrvärme i området, vilket både är driftsäkert, miljövänligt och lättskött. Andra alternativ kan vara berg/sjö/markvärmepump, flis/pelletspanna, i kombination med solpaneler. Berg/sjö/markvärmepump kan även ge kyla sommartid. Olja är det alternativ som är sämst ur miljösynpunkt. Eluppvärmning är i likhet med olja ett av de dyraste uppvärmningsalternativen.

8 Ventilation Rengör ventilationskanalerna Att ha en fungerande ventilation i lokalerna är viktigt både för personalens hälsa och för byggnadens välmående. Obalans i ventilationen kan resultera i fuktproblem. Ett första steg är att rengöra alla ventilationskanaler och filter. Ju tätare och smutsigare ett filter är desto större blir elbehovet. Är ventilationskanalen 100 mm innebär en 5 mm beläggning en minskning av ventilationsflödet med hela 20 %. Tidsstyrning Genom att behovsanpassa drifttiderna och stänga av systemet när ingen vistas i lokalerna kan man spara energi. Inte sällan går fläktsystemet dygnet runt, året om. Genom att anpassa drifttiderna efter produktionstiden, skapar man stort utrymme för energieffektivisering. En normal drifttid är att starta ventilationen en timme innan verksamheten börjar och stänga av den en halvtimme efter dess slut. Punktutsug vid maskiner såsom svetsar och svarvar bör endast vara påslagna när maskinen är i bruk. Sänk luftflödet Elbehovet till fläkten beror mycket på storleken på ventilationsflödet. Ofta körs fläkten med ett omotiverat stort luftflöde. Kan man minska luftflödet med 20 % halverar man eleffekten till fläkten. Dessutom är det inte ovanligt att ventilationskanalerna läcker omkring 5 % av luftflödet, vilket innebär att fläkteffekten bli 15 % högre än nödvändigt. Återvinn värmen Istället för att låta den förbrukade ventilationsluften försvinna ut kan man ta tillvara på spillvärmen i ett värmeåtervinningssystem, så kallat FTX-system. Systemet höjer temperaturen på tilluften med värme från frånluften. Energibesparingen kan bli runt % jämfört med att ha ett vanligt ventilationssystem.

9 Belysning Belysningen kan ofta utgöra % av den totala elanvändningen i en industriell verksamhet. Studier har visat att energianvändningen för belysning i små- och medelstora industrier i många fall kan halveras. Kartlägg och nattvandra Det är klokt att kartlägga antalet ljuskällor, effekten och drifttiden. Ett exempel: summera ljuseffekten i ett rum (läs av på lysrören) och dividera med rumsytan. Jämför detta med att en normal effektiv belysning är mindre än 12W/m 2 i ett normalstort rum och 6W/m 2 i korridorer. Nattvandra i lokalerna och upptäck all belysning som står på i onödan när ingen vistas där. Släck där du inte är Den första och enklaste sparåtgärden är att undersöka om belysningen måste vara tänd. Dagsljuset är kanske tillräckligt under vissa timmar? I lagerlokaler, personalmatsalar och toaletter är det ofta upplyst trots att ingen befinner sig där. På många ställen i lagerutrymmen kanske till och med stora lastpallar skymmer belysningen helt. Sedan gäller det naturligtvis att släcka efter sig när man lämnar ett rum. Tumregeln är att glödlampor och halogenlampor alltid ska släckas när de inte används. Lysrör och lågenergilampor ska släckas om man blir borta mer än 10 minuter. Förenkla Att installera rörelsesensorer kan vara en smidig lösning, speciellt i utrymmen där det är svårt att släcka manuellt, som till exempel i förrådshallar där truckar passerar ut och in. Rörelsesensorer i kombination med dagsljusstyrning (där ljuset dämpas ju mer dagsljus som kommer in) kan minska elförbrukningen med 70 %. För att uppnå bästa resultat, gör rent fönster och måla lokalerna i ljusa färger. Ersätt gammal belysning När det är dags att ersätta gammal belysning kan energieffektiva alternativ initialt ge en högre investeringskostnad, men på sikt minskar dessa energikostnaden avsevärt. Lågenergilampor och LED-lampor är de som spar mest el och ekonomi och håller mycket längre än en vanlig glödlampa. Dessutom avger en traditionell lampa endast 20 % ljus, resten är värme. Vid byte av lysrör ska man byta från T8 till T5-armatur. Det ger ca 20 % elbesparing och avsevärt längre hållbarhet. Glöm inte att en effektivare belysning har en längre livstid och behöver mindre underhåll. 2 rör räcker Vill man inte kosta på nya lysrörsarmaturer kan man spara energi genom att helt enkelt koppla ur det mittersta lysröret i armaturer med tre lysrör. Det mittersta röret bidrar bara till 20 % av ljuset men använder lika mycket energi som de andra två. Vid ställen där det inte finns behov av så stark belysning kanman koppla ur ett rör i armaturer med 2-4 lysrör.

10 Transporter Transporterna inom både näringsliv och privatresor har aldrig varit så omfattande som idag. Dessutom är de korta, 50 % av dagens vägresor under 5 kilometer och 25 % är under 2 kilometer. Flyg och bil är de resesätt som förbrukar mest energi. De har också de största klimatpåverkande utsläppen. Åker du från Stockholm till Skåne med bil går det åt ca 500 kwh. Väljer du tåget är energianvändningen något över 100 kwh. Utbildning Sparsam körning (eco-driving) minskar bränsleförbrukningen med 5-20 % och koldioxidutsläppen med lika mycket. Dessutom minskar kostnaderna för service och underhåll. Tekniken med sparsam körning kan läras både genom nätbaserade utbildningar och genom körskolor och tar endast några få timmar. Sänk farten Vid en hastighet om 100 km/h förbrukas cirka 1 dl mer bränsle per mil än vid 90 km/h. Koldioxidutsläppen som bidrar till växthuseffekten, ökar lika mycket. Ruttplanera Genom ruttplaneringar och samarbete med andra företag kan man fylla lastbilarna bättre och undvika transporter där fordonen går helt tomma, vilket ofta sker på hemvändande turer. Kanske det till och med blir billigare att anlita utomstående transportörer än att hålla egna fordon? Investera energisnålt Vid inköp av nya fordon ska naturligtvis ett miljövänligare alternativ väljas med lägre förbrukning och helst med förnybara drivmedel. Elbilar och plug-in hybrider är också bra alternativ. Elmotorn är effektivare än bensinmotorn, vilket gör att energianvändningen blir mindre. Att köra på el kostar ca 2-3 kronor per mil och är helt avgasfritt och klimatneutralt, förutsatt att miljövänlig el används. Köp inte större bil än verksamheten behöver. Tjänstecyklar kan vara ett bra alternativ vid kortare sträckor. Slit inte ut däcken Genom att kontrollera lufttrycket en gång i månaden undviker man att köra med för lågt lufttryck, vilket skapar både onödig bränsleförbrukning, däckslitage och motorslitage. I genomsnitt kör alla bilar med 10 % för lågt lufttryck, vilket innebär en ökning av bränsleförbrukningen med 2 %. Använd timern rätt Motorvärmare minskar bränsleförbrukningen och utsläppen av skadliga avgaser. Dessutom minskar motorslitaget eftersom det bildas mindre sot, och därmed mindre slam och bensin i oljan. Motorvärmare kan minska bränsleförbrukningen med 0,1-0,5 liter/kallstart. Beroende på antal kallstarter kan avgasutsläppen minska med % de första 4 kilometrarna. Men används motorvärmaren fel kan den ge högre energiförbrukning än vad en kallstart gör. Rekommenderade inkopplingstider är 1,5h vid -15 C, max 1h vid 0 C och ingen motorvärme vid +10 C.

Så spar du energi KONTORSLOKALER

Så spar du energi KONTORSLOKALER Så spar du energi KONTORSLOKALER Om energianvändning i kontorslokaler I kontorslokaler finns det stora potentialer att spara in på elkostnaderna. Belysning och datautrustning är stora områden för energibesparing

Läs mer

Energibesparingstips för lokaler

Energibesparingstips för lokaler Energibesparingstips för lokaler Sammanställning av: Filip Elland, miljösamordnare Fastighets AB Briggen 2012-07-04 2 Innehåll Övergripande 4 Kartlägg och energieffektivisera 4 Kommunikation mellan hyresgäst

Läs mer

Litteratur och länklista

Litteratur och länklista Bilaga 2 Litteratur och länklista Bra litteratur Kalkylera med LCCenergi. Ekonomisk hållbar upphandling av energikrävande utrustning baserat på ENEU -konceptet Kalkylera med LCCenergi är ett verktyg när

Läs mer

Spara energi i mindre industrier

Spara energi i mindre industrier Spara energi i mindre industrier Mät först spara sen! Nästan alla verksamheter kan spara energi. Detta gäller naturligtvis även för små- och medelstora industriföretag. Men eftersom kärn verksam heterna

Läs mer

Bostadsrättsföreningens energianvändning

Bostadsrättsföreningens energianvändning Bostadsrättsföreningens energianvändning Din förening kan troligen spara både pengar och miljö genom att effektivisera energianvändningen. Här är några råd och tips: 1. Kartlägg energianvändningen och

Läs mer

% & " % % 4 " $ " # $ "

% &  % % 4  $  # $ !"# $ % & " % '%()*(*+)(,%-.//.)+0&! "# 1 2 3 % 4 " $ " # $ " % &''()**+,-.! /'&'% 0&'*1'&'% 2 00 $ " 2 03 4 025 6 3'.%&(7+()**'&'% 8 30 " ""$ 8 33( 9 32 9 2'.%&,,/!&:#;%%'#1. < 20 0= 23 " 02! " # $ %

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

RAPPORT. Energimanual. Manual för energieffektivisering för små och medelstora industriföretag

RAPPORT. Energimanual. Manual för energieffektivisering för små och medelstora industriföretag RAPPORT Energimanual Manual för energieffektivisering för små och medelstora industriföretag Magnus Klingspor B1867 Juli 2007 Organisation IVL Svenska Miljöinstitutet AB Adress Box 21060 100 31 Stockholm

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Instruktion för att skriva energikartläggningsrapport

Instruktion för att skriva energikartläggningsrapport Datum 1 (44) Instruktion för att skriva energikartläggningsrapport Vägledning för industriverksamheter EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Datum 2 (44) Instruktion i att skriva energikartläggningsrapport- Industri

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Energi i hotell och restauranger

Energi i hotell och restauranger Energi i hotell och restauranger Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning spara Energi & pengar i din idrottsanläggning LJUST & Fräscht i tennishallen EL från sol & vind energi- & klimatrådgivarens bästa tips! hur gör man då? ketchupeffekten spara energi & pengar i din idrottsanläggning

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE 1 2 Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Branschsamverkan mellan vvs Företagen kylentreprenörernas

Läs mer

Energihushållning J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M

Energihushållning J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M Energihushållning J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M Energikostnaden är ofta mycket större än inköpspriset om man ser till hela livslängden. Därför finns det mycket pengar att spara genom

Läs mer

Spara energi i din butik

Spara energi i din butik Spara energi i din butik Kartlägg och effektivisera Kontakta energioch klimatrådgivaren i din kommun om du vill ha gratis och opartisk råd givning om energieffektivisering. Energi- och klimatrådgivaren

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

ko mpendium Renovera energismart

ko mpendium Renovera energismart ko mpendium Renovera energismart u p p d at e r at mars 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Om miljonprogrammet 3. Vad kostar det att inte renovera energismart?! 4. Klimatskal Ytterväggar 5. Klimatskal Tak och

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

Energianalysinstruktion för mindre till medelstora industrier

Energianalysinstruktion för mindre till medelstora industrier Kalmar Maritime Academy Energianalysinstruktion för mindre till medelstora industrier Examensarbete omfattande 10 poäng Utfört av Jonathan Lundgren Driftingenjörsprogrammet 120 poäng Läsår: 05/06 Handledare:

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Alvhem 2:61, Ale Alfs Väg 8, Alvhem Reza Tehrani Täby 2014-05-30 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 8/8-14 Fastighetsbeteckning: Vasalt 3:33 Adress/ort: Vasaltsvägen 39, Båstad Byggnaden är besiktigad av: Christian Jirefjord Företag/ackreditering

Läs mer

FINSNICKERI AB I RÅNEÅ

FINSNICKERI AB I RÅNEÅ Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energikartläggning FINSNICKERI AB I RÅNEÅ Juli 2007 Finansiärer: Genomförandegrupp: Theresa Palo Johan Andersson Handledare:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Lid ÅTGÄRDSRAPPORT - Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2014-06-11 Fastighetsbeteckning: Eldsboda 1:33 Adress/ort: Lidbecksgatan 21, Hallstahammar

Läs mer

Energieffektivisering och dimensionering av värmesystem över 20 kilowatt. Energieffektivisering i stora värmesystem

Energieffektivisering och dimensionering av värmesystem över 20 kilowatt. Energieffektivisering i stora värmesystem Energieffektivisering och dimensionering av värmesystem över 20 kilowatt. Energieffektivisering i stora värmesystem Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14-09-10 Fastighetsbeteckning: Ektorp 2:15 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Företag/ackreditering Slåbodabacken 1 / Haninge Caroline

Läs mer