Vägen fortsätter fram t!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägen fortsätter fram t!"

Transkript

1 FFI:s konferens 20 november 2012 Vägen fortsätter fram t! Ingemar Skogö För att nå olika delmål krävs dessutom att nödvändig lagstiftning har tagits fram och att det finns testanläggningar för nya koncept. Lärosäten och forskningsinstitut har börjat stämma av sig mot färdplanerna som visar hur framtidens innovationssystem behöver se ut. En omvärldsanalys har också gjorts och en kartläggning av forskning och kompetens har startat. Allt det kräver samverkan i nya former och öppenhet mellan olika aktörer, förklarade Ebba Lindegren från FFI:s kansli. Dagen inleddes med en film där förskolebarn fick drömma om framtidens bilar, som de tror kommer ha fötter, se ut som bollar och flyga dit man vill eller gå att tanka med köttbullar. En glimt av morgondagen bjöds också i en utställning under konferensen där resultat från FFI och tidigare fordonsforskningsprogram presenterades. Nya personbilar, lastbilar och motorer för elcyklar visades upp, liksom yttre krockkuddar som skyddar fotgängare, värmekameror som upptäcker djur på vägen och nya konstruktionsmaterial. Hur fordonsindustrin och myndigheter nu samarbetar med akademin kring strategisk forskning och innovation presen terades på FFI:s konferens i Stockholm. Arbetet går fram åt med färdplanerna för framtidens fordonskoncept med energisnåla och säkra fordon. Ingemar Skogö, FFI:s styrelseordförande, välkomnande alla till dagen med att förklara att resultat från fordonsforskningen redan syns i form av nya produkter i linje med färdplanerna. Torbjörn Biding från FFI:s kansli berättade därefter att arbetet efter en lite trevande start har hittat en lyckad form där man samarbetar kring koncept, inte produkter. Till år 2025 ska fordonen kunna interagera med varandra och infrastrukturen, för att till exempel bilda energisnåla fordonskolonner. De långsiktiga färdplanerna visar vad som behöver finnas framme inom forskning och kompetens vid olika tidpunkter för att det ska vara möjligt. 1

2 Gemensamt arbete för att utveckla färdplanerna den, vilket gör att FFI:s forskning måste koppla upp sig mot det som sker i omvärlden. Dessutom blir multidisciplinärt arbete allt viktigare för att lösa komplexa utmaningar inom till exempel klimat och energiförsörjning. IT och kommunikationsteknik har till exempel en central roll. För utbildningen ser Björn Birgisson en vinst med en nära länk till industrin så att studenter kan få reella problem att arbeta med. Hur används FFI:s färdplaner? Harald Ludanek, nybliven chef för forskning och utveckling på Scania, berättade att företaget har tagit fram en teknisk plattform till 2030 som är basen för deras samarbete kring färdplanerna. FFI är ett exempel på framgångsrik samverkan mellan industri, akademi och inte minst myndigheter som kan förmedla samhällsmål för utvecklingen. Harald Ludanek pekade på hur krav från omvärlden tidigare har påverkat teknikutvecklingen inom fordonsbranschen och gett innovationer för allt från lägre bränsleförbrukning till ökad trafiksäkerhet. Samarbetet inom FFI är en styrka för Scania och investeringar görs nu i Södertälje, bland annat byggs en vindtunnel som blir störst i Europa. Även akademin har börjat arbeta med färdplanerna förklarade Björn Birgisson, vicerektor för forskning vid KTH. Nyckelområden som vi ser är tjänster riktade till individer, liksom att se helheten i transportsystemet. Det är också viktigt att ta med ett samhällsperspektiv i forskningen, något Sverige är bra på. Han lyfte också att med globaliseringen känner kunskapen inga gränser och den fördubblas vart femte år inom vissa områ- Harald Ludanek 2 Björn Birgisson

3 Hur ska vi samla rätt forskning och kompetens? Gunnar Malm, generaldirektör för Trafikverket, höll med om utmaningen att få ingenjörsyrket mer attraktivt och såg ett behov av att lyfta fram hjältar för att få bort nördstämplen. Att sätta teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv kan också vara ett sätt att bredda intresset och bland annat nå fler kvinnor, förklarade Erik Brandsma, generaldirektör för Energimyndigheten. Han påminde också om att ha en global syn och inte vara rädda för att ta in kompetens utifrån. Lars Stenqvist från Scania var inne på samma linje. Han förklarade att företaget delvis tänkt om från att försöka rekrytera rätt kompetens, till att fokusera på att ha tillgång till den genom att bygga upp nätverk med viktiga miljöer. Framtidens studenter i form av klass 7 från Hölöskolan utanför Södertälje dök också upp och berättade om ganska dåliga villkor för teknikundervisning. Några elever var ändå intresserade av ingenjörsyrket så det finns hopp. FFI har börjat kartlägga befintliga forskningsmiljöer och hur de bidrar till färdplanerna. Även kompetensförsörj ningen inventeras, med extra fokus på utbildning inom nyckelområdet elektronik och IT. Arbetet beräknas vara klart om ett år. Målet är att se vad vi gör idag, vilka de kommande behoven är och vilka luckor som finns, förklarade Roland Larsson från Luleå tekniska universitet som presenterade arbetet med Mikael Nybacka från KTH. En paneldiskussion tog därefter upp kompetensförsörjning och Sven-Erik Svensson från Volvo Personvagnar berättade att det finns stora tekniska utmaningar inom bland annat batteriteknik, motorutveckling och IT. Att vi måste hålla världsklass är ingen floskel, och det kräver i sin tur att det finns utbildningar med rätt inriktning och att ungdomar vill läsa dem. 3

4 Samverkan skapar tillväxt och arbetstillfällen kan stärkas diskuterades av en panel med företrädare från FFI. Monica Bellgran från Mälardalens högskola har lett ett projekt för hållbar produktion där miljöeffekter har mätts och följts upp. Mixen av olika partners och en gemensam metodutveckling i projektet har varit otroligt stimulerande. I arbetet med färdplanerna såg hon en potential i att ta med akademin mer, eftersom forskare är vana att blicka framåt. Vad en litet företag kan vinna på att delta i FFI berättade Bård Lindström, teknisk chef på ReformTech som tagit fram en katalytisk motor- och kupévärmare. Som en liten leverantör var det helt avgörande att ha med Scania och andra partners för att kunna svara mot krav och behov hos fordonstillverkarna och marknaden. Fredrik Sidahl, vd för FKG, pekade på att branschen består av många liknande småföretag, något bland annat VINNOVAs nya klusteranalys visar. Fler måste växa och bli större. FFI kan bli bättre på att ge småföretag information och kanske anpassa villkoren till deras verklighet, då kan vi få med många kluriga företag. Hasse Johansson, styrelseordförande för VINNOVA, lyfte fram att småföretag som vill bli mer konkurrenskraftiga ska satsa på att bli bättre på det de kan, inte bredda sig. Istället kan de samarbeta med andra. Fredrik Sidahl såg även ett behov av att nå ut till fler före tag och forskare, och förklarade att fordonsindustrin tar fram lösningar som gynnar många andra branscher. Monica Bellgran efterlyste att öppna upp FFI för bredare samarbeten, och tog som exempel att ABB varit en viktig partner i projektet om gröna produktionssystem. Samarbetet inom FFI är en framgångsrik modell för forsk ning, produktutveckling och sysselsättning. Det både stär ker företagens konkurrenskraft och bidrar till samhälls ut vecklingen. Volvos nya lastbil FH har banbrytande teknik inom säkerhet och miljöpåverkan. Olof Persson, vd för AB Volvo, förklarade att ett tjugotal projekt från FFI och tidigare fordonsforskning har bidragit till konstruktionen av en säkrare förarhytt, motorutveckling samt smarta system för automatisk inbromsning och snål körning. Det har gett unik säkerhet, tio procent lägre bränsleförbrukning och att vi når de kommande utsläppskraven Euro 6. Genom samarbetet får vi bättre produkter att sälja och samtidigt nås viktiga samhällsmål. Volvo satsar många gånger mer på forskning och utveckling än FFI:s budget, men projekten är ändå viktiga eftersom de skapar utbyte med andra. Idag deltar mer än 60 akademiska forskningsmiljöer och över 200 doktorander inom FFI. En stark forskningsmiljö i Sverige är viktig för att Volvo ska fortsätta att investera här. Vi lägger mer än hälften av forskningen i Sverige, men har en femtedel av våra anställda och fem procent av vår marknad här, förklarade Olof Persson. För att göra Sverige än mer attraktivt efterlyste han demoanläggningar för att testa de allt mer komplexa systemen där tekniker ska fungera ihop, till exempel infrastruktur och uppkopplade fordon. De skulle enligt Olof Persson dessutom vara en bra bas för att locka hit fler världsledande aktörer. Hur samverkan över gränser och leverantörernas medverkan Olof Persson 4

5 Så lyfter vi Sverige som innovationsland liksom att se över hur statens olika former av riskkapital kan användas effektivare. Kompetensförsörjningen är dessutom en ödesfråga. Bland annat måste fordonsindustrin locka fler kvinnor så att vi nyttjar allas innovativa förmåga. Halva marknaden är dessutom kvinnor, och de behöver vara med och utveckla framtidens produkter för att de ska bli framgångsrika. I en paneldiskussion om arbetet framåt för FFI lyfte Anna Dubois, styrkeområdesledare vid Chalmers, att akademin nu är med på banan. Hon poängterade vikten av långsiktigt arbete. Lars Stenqvist från Scania förklarade att grunden i samarbetet är att fokusera på att bygga upp nya breda koncept. Att dessutom kunna testa sådana komplexa system blir allt viktigare. Nya demoanläggningar kan bli skyltfönster för industrin och nya lösningar. Vi skulle till exempel bli först i Europa om vi satsade på att testa effektiva bussar i BRT-system. Fredrik Sidahl från FKG såg att vi gör alla delar i Sverige, från grundforskning till tillämpad forskning och demonstration. Problemet är bättre samordning behövs så att bra lösningar inte stoppas upp mellan de olika delarna. Panelen där även Sven-Erik Svensson från Volvo Personvagnar och Gunnar Malm från Trafikverket ingick fick som avslutning spå om framtidens transporter. Den samlade bilden var att FFI kan bidra till att Sverige som första land kan bryta sambanden mellan ökade transporter och klimatutsläpp. System för elektrifierade vägar och uppkopplade fordon som är en del i hela transportsystemet ska ta oss närmare målet om en fossiloberoende fordonsflotta år Regeringen har säkrat finansieringen för FFI som ska fort sätta att stärka Sveriges konkurrenskraft inom energi och miljö samt trafiksäkerhet. Samtidigt finns det potential för att utveckla programmet. Fordonsindustrin är ofantligt viktig för tillväxt, konkurrenskraft och jobb liksom för andra industrier enligt närings minister Annie Lööf. Men för att lyckas i hårdnande konkurrens och vikande efterfrågan krävs samarbete mellan akademi och företag. En fördel är att vi ligger i täten inom viktiga områden som klimat, miljö och säkerhet. Regeringen har växlat upp tidigare satsningar inom området genom ökade resurser till FFI och större frihet för deltagande aktörer att utforma programmet. Arbetet inom FFI är i linje med regeringens nya innovationsstrategi som kopplar forskning med innovation för att få fram produkter och tjänster. Ett tecken på att FFI gör rätt saker är enligt Annie Lööf att industrin är med och finansierar till mer än hälften. Samtidigt har VINNOVA fått i uppdrag att analysera om FFI kan bli ännu mer effektivt. Vi måste kavla upp ärmarna och stärka Sveriges innovationskraft i konkurrens med Kina och andra länder som satsar stort. Andra innovationssatsningar är bland annat test- och demoanläggningar samt goda ramvillkor i form av bolagskatt och regelförenklingar. Det finns också förslag på FoU-avdrag för att få fler företag att satsa och ta sig högre i värdekedjan, Annie Lööf 5

6 Färdplaner för kompetens, miljö och säkerhet n Energi och miljö: Energieffektivare fordon, dels sett till rullmotstånd och vikt, dels till optimerade drivlinor. Allt mer eldrift i vissa fordon, till exempel sopbilar. n Hållbar produktionsteknik: Konkurrens kraftig produktion som kapar ledtider och går mot miljöneutral produktion sett till råvaror och avfall. n Transporteffektivitet: Samarbete i transportkedjor för att få ut så mycket som möjligt ur det befintliga transport systemet, bland annat genom att välja det alternativ som är bäst för uppgiften sett till exempelvis fyllnadsgraden. n Fordons- och trafiksäkerhet: Allt fler sensorer och system för att hjälpa föraren, vilket i sin tur kräver mycket ny kunskap för att fordonet ska kunna tolka signaler och fatta rätt beslut n Energi och miljö: Allt mer eldrift, i personbilar tillsammans med en liten förbränningsmotor som räckvidds förlängare och i tunga fordon som hybriddrift. Citybussar finns som pluginhybrider. n Energi och miljö: Elfordon med räckvidd som dagens personbilar. Tunga elfordon kan få elmatning direkt från vägen och dessutom köras automatiskt i konvojer med andra fordon för att ge energieffektivare transporter. n Hållbar produktionsteknik: Olika driv linor och varianter av fordon kan tillverkas effektivt genom system för att hantera viktig information hela vägen från utveck ling till produktion. Mer lättviktsmaterial i fordon kräver metoder för att foga, forma och till slut återvinna materialen. n Hållbar produktionsteknik: Virtuella verktyg för simulering och optimering av produktionssteg och tillverkning av många olika fordonstyper och drivlinor. n Transporteffektivitet: Fordonen är upp kopplade och kan kommunicera med varandra. System för att integrera olika transportsystem och nya affärsmodeller i transportkorridorer med hög servicegrad. n Fordons- och trafiksäkerhet: Fler sensorer och uppkopplade fordon som kommuni cerar med omgivningen ger mer informa tion att ta hand om och tolka, där det centrala är att förstå hur människan bakom ratten agerar i olika situationer. n Transporteffektivitet: Uppkopplade fordon gör att alla aktörer i transport kedjan kan kommunicera med varandra. Varje transport kan då ske med de for don och längs den väg som är bäst vid just det tillfället, sett bland annat till leve ranstider och aktuell trafiksituation. n Fordons- och trafiksäkerhet: System för automatisk körning gör att vi kan välja om vi vill köra själva eller låta fordonet transportera oss på ett säkert sätt genom att kommunicera med andra fordon och infrastrukturen. Fotografer: Anette Andersson och Bengt Larsson

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion

MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion INNEHÅLL Nationell kraftsamling och innovation för produktion i Sverige...3 Produktion i Sverige 2030 en vision för svenskt välstånd...4

Läs mer

Låter användarna skapa innovation. nytt. Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat

Låter användarna skapa innovation. nytt. Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat forskning innovation tillväxt #2 april 2010 nytt Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat Låter användarna skapa innovation ledare Innovation kräver investeringar innehåll

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 Ett magasin från Combitech AB Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 REDAKTIONEN

Läs mer

Det bästa av två världar

Det bästa av två världar EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Det bästa av två världar effekter för näringslivet av samverkan i forskarutbildning en rapport om KK-stiftelsens Företagsforskarskolor Om KK-stiftelsen KK-stiftelsen är de

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn

Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd IV den 16 oktober 2008 av Magnus Sjöland jag har ett spännande jobb. Det är ett

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Innehåll Alla vinner utan att någon förlorar 4 Kommittédirektiv 6 Röster

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Samarbeten som skapar ömsesidig nytta Linnéuniversitetets studenter och forskare

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer