Ortsanalys JONSERED

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ortsanalys JONSERED 2011-11-22"

Transkript

1 Ortsanalys JONSERED

2 Vad är en ortsanalys? En ortsanalys är en form av nulägesbeskrivning som syftar till att beskriva och lyfta fram en orts karaktär samt att visa på vilka styrkor och svagheter som orten har. Metoden innebär att man hämtar in och sorterar fakta om orten för att förstå dess historia, aktuella situation, förutsättningar samt utvecklingsmöjligheter. Enligt Boverket är en ortsanalys en systematisering av kunskap för att förstå en orts historia, dess aktuella situation och förutsättningar samt dess utvecklingsmöjligheter. Ortsanalysprocessen resulterar i ett dokument där processen och sakkunskaper som framkommit från olika håll redovisas öppet. Ortsanalysen används sedan som ett av flera planeringsunderlag för framtida utveckling av Jonsered. Ortsanalysen är framtagen av Lina Hellström planarkitekt på Partille kommun, under september - oktober ortsanalys jonsered

3 Innehållsförteckning Inledning... Geografi och befolkning... Landskap och grönstruktur... Historia... Bebyggelse... Trafik... Funktioner... Barnperspektiv... Karaktär... Struktur... SWOT... Framtida utbyggnadsområden... Scenarier... Slutsatser... Källförteckning ortsanalys jonsered 3

4 Inledning Jonsered ligger i de östra delarna av Partille kommun. Orten är starkt präglat av sin historia som industrisamhälle och dess speciella brukskaraktär med Skotska rötter är unikt i Sverige. Jonsered är fortfarande en levande ort med ett flertal verksamheter och organisationer. De unika kultur- och naturmiljöer som finns gör Jonsered till ett spännande besöksmål. Läget i regionen, i närhet till både Partille centrum och Göteborg, samt Jonsereds unika miljöer har gjort orten till en populär bostadsort. Många vill flytta hit och bostadspriserna i området har stigit på senare tid. Förändringar håller på att ske i Jonsered, en fördjupad översiktsplan över området sydöst om orten, Jonsered-Jeriko, håller på att färdigställas samtidigt fabriksområdet har fått en ny ägare. Detta skulle kunna ge en stor förändring av Jonsered och dess omnejder på sikt. Syftet med ortsanalysen Jonsered har en lång historia som fabriksort bakom sig, vilket har påverkat i stort sett hela orten. I dagens Jonsered sker ett genrationsskifte där den nya generationen påverkar hur samhället fungerar och ser ut. Syftet med ortsanalysen är att skapa ett planeringsunderlag genom att försöka hitta dagens karaktär och kvaliteter i Jonsered. Det görs både genom att titta på de fysiska element som finns i området men även genom intervjuer med boende och verksamma. Scenarion beskriver i slutet hur olika typer av utbyggnad skulle kunna påverka orten i framtiden. Det som kommer fram i ortsanalysen mynnar till slut ut i ett avslutande kaptiel där rekommendationer ges om hur framtida utveckling bör ske. 4 ortsanalys jonsered

5 Sävedalen Partille Jonsered Lerums kommun Geografi & befolkning Jonsered ligger i Partille kommuns östra delar nära kommungränsen till Lerums kommun. Intill området finns de betydande vatten-, natur- och kulturområdena sjön Aspen, Säveån och Bokedalen. Bebyggelsens främsta koncentration ligger söder om Säveån men även norr om ån finns en del utspridd bebyggelse. Det gamla fabriksområdet, där det idag finns olika typer av verksamheter, ligger centralt i orten vid Säveån och Jonsereds station. Jonsered i regionen Orten är centralt belägen i regionen ca 4 km till Partille centrum och ca 15 km till centrala Göteborg. Med pendeltåget tar det bara 17 minuter in till Göteborgs centralstation. Restiden till Göteborg med bil är ca 17 minuter och med buss ca 27 minuter samt till Partille 6 respektive 12 minuter Göteborgs kommun Öjersjö Härryda kommun Cykelskylt som visar på Jonsereds läge i regionen Kollektivtrafiken är mycket god, både till Göteborg och Partille men även österut då pendeltåget mellan Göteborg och Alingsås stannar i Jonsered. Befolkning Invånarantalet ligger idag på 988 personer i Jonsered beräknas befolkningen ha ökat något, till ca 1011 personer. Många nyinflyttade familjer gör att andelen barn kommer att öka under de kommande fem åren. Andelen pensionärer beräknas också öka de närmsta åren Antal invånare Förväntad befolkningsökning i Jonsered Antal invånare w w Förväntad ökning/minskning i olika åldersgrupper i Jonsered. ortsanalys jonsered

6 Vatten, landskap & grönstruktur Jonsered ligger mitt i ett kuperat natur- och kulturlandskap i närhet till Bokedalen, Säveån och sjön Aspen. Det går flera vackra vandringsleder samt gång- och cykelstråk runt omkring och igenom Jonsered. På ängarna intill orten hålls betande kor och hästar vilket bidrar till en lantlig karaktär. Bokedalen Bokedalen är ett naturreservat som är ett av de mest spännande natur- och kulturområdena i Göteborgsregionen. Området har sitt ursprung i Jonsereds herrgård med tillhörande gårdar och torp som sedan 1500-talet dominerat Säveåns dalgång vid sjön Aspens västra strand. Utsikt över Säveån, Kåhög skymtar i bakgrunden. I naturreservatet finns ädellövskog, gammal barrskog, odlingslandskap med åkrar och hagmarker, alléer, bäckraviner och sjöar. Landskapet präglas av herrgårdsmiljön med gamla, grova lövträd, äldre tallskog, beteshagar och rika markförhållanden som har skapat ett varierat växt- och djurliv. Här finns ett stort antal sällsynta och speciella arter som t.ex. skogsduva, spillkråka, mindre flugsnappare, nötkråka, ädelguldbagge och mångtandad spolsnäcka. I Bokedalsbäcken och Ramsjöarna finns korsvattenöring. Det finns även ett flertal sällsynta växter såsom myskmadra, näsrot, mussellav, svart nervmossa och koralltaggsvamp. Aspen Sjön Aspen ligger nordöst om Jonsereds samhälle. Här finns badplatsen Humlebadet med brygga och hopptorn. Sjön Aspen. Säveån Säveån med omgivande stränder och kulturmark har ett stort värde för landskapsbilden. Åns omväxlande lopp med den inramade lövvegetationen har gett förutsättningar för ett rikt fågelliv. Bland annat finns knipa, forsärla, drillsnäppa, strömstare och kungsfiskare. Laxfisket i Säveån är känt sedan lång tid tillbaka. Säveålaxen anses vara en av de få återstående genuina laxstammarna i landet. Ett begränsat antal fiskekort säljs för Jonseredssträckan mellan den 1 maj och 30 september. En fiskebrygga som är tillgänglighetsanpassad invigdes i april ortsanalys jonsered Betande hästar vid Jonsereds herrgård skapar en lantlig karaktär.

7 Riksintressen Områdena kring Jonsered omfattas av olika riksintressen och förordningar. Ett riksintresse innebär att ett område/anläggning har så stort värde eller stort betydelse i ett nationellt perspektiv att det inte får förstöras eller skadas. Säveån utgör lek- och uppväxtområdet för lax och havsöring och för att bevara Karta 3: Förordnanden och riksintressen Översiktsplan för Partille kommun Antagen av kommunfullmäktige dessa omfattas ån av riksintresse för naturvård, ett så kallat Natura 2000 område. Naturreservatet som heter Jonsereds strömmar bildades 2008 sträcker sig från Aspens utlopp i öster till Kåhögsbron i väster. Bokedalen är ett naturrestervat där delar av området tillsammans med större delen av Jonsered är utpekat som riktsintresse för kulturmiljövården. teredsbäcke Tul n Laxtrappan vid kraftverket. BJÖRNAREÅSEN Lil r te l Tu Lerums kommun en ck bä s ed la Iglatjärnsbäcken Lilla Ramsjön Stora Ramsjön Surketjärn Aspen ke sbäc Besebäck en Göteborgs Fiskebryggan vid Säveån. kommun n Le xb yd alsväg en BOKEDALEN Mellbyvägen Broda l Jonsered E20 en Råhultsvägen väg Utby Partille ng ös ä ke Kåb äc ab Björndammens Tingsväge n Fin orgsvägen öteb Brattåskä Bokedalen. Lerums kommun ortsanalys jonsered 7

8 Historia Jonsered är ett fint exempel på ett planerat brukssamhälle där målsättningen var att skapa bra livsmiljöer för dem som arbetade på fabriken. Fabriken och samhällets historia är väl dokumenterad i så väl böcker som dokumentärfilmer, här ges en kortfattad beskrivning av den. Så började det En skotte vid namn William Gibson anländer till Göteborg 1797 för att jobba på en av de då många skotska firmorna i staden. Han utvecklade några år senare, det som skulle bli grunden till Jonsereds fabriker, en anläggning i Majorna som bland annat bedrev repslageri, timmerhandel och segeldukstillverkning undersökte Gibson och hans kompanjon Keiller området i Jonsered. I och med forsen fanns här goda möjligheter för industriell verksamhet, vattenkraften användes för att driva maskinerna. Egendomen inköptes 1831 och Jonsereds brukssamhälle började då växa fram. Den första fabriksanläggningen i Jonsered var segel- och tältduksfabriken. Senare byggdes även, blekeri, väveri, lin- och hampspinneri. Kommunikationerna till Göteborg var på denna tid dåliga och transporterna till fabriken skedde ofta på pråmar på Säveån byggdes Sveriges första statsjärnväg, just mellan Göteborg och Jonsered I mitten av 1800-talet arbetade ca 400 personer på fabriken, främst på textilsidan. Mot slutet av 1800-talet specialiserar sig företaget på träbearbetningsmaskiner, som sågar, hyvel- och snickerimaskiner. Moderniseringar inom fabriken skedde i början av 1900-talet. Bland annat anlades kraftverket 1901, som möjliggjorde en expansion av fabriken. På 1930-talets slut arbetade ca 600 personer vid fabriken. Under och 1950-talen uppfördes ett nytt bomullsspinneri, vilket senare visade sig vara en felinvestering började man ta upp tillverkningen av motorsågar som blev en stor exportartikel. Senare kompletterades motorsågarna med fordonsburna kranar. Amerikaområdet Slutet av 1800-talet var en svår tid för Sverige. Precis som på andra håll i landet hade arbetarna i Jonsered det fattigt och man funderade på att emigrera till Amerika. För att få folk att stanna på fabriken erbjöd man arbetarna en bit land var, söder om samhället, att kunna odla på. Detta område fick smeknamnet Amerika eftersom marken blev ett surrogat för det nya landet i väster. Amerika blev ett av Sveriges första koloniområden. Odlingen här var ett viktigt tillskott i försörjningen, man odlade främst potatis och vissa höll boskap här. 8 ortsanalys jonsered Fabriksområdet. Oljemålning, Bernt Lindholm, av herrgården. Jonsered vid 1850, utsikt över Aspen och järnvägen.

9 1950 och framåt Under 1960-talet började textilkrisen. Import från låglöneländer slog hårt mot den svenska texilindustrin och företagets viktigaste sektor blev tvungen att avvecklas efter 130 års verksamhet. Företaget omvandlas till att bara vara inriktat mot skogsindustrin förvärvar investmentbolaget Asken Jonsered. Kort därefter, då Sverige drabbats av en kraftig lågkonjunktur, säljs Asken till Electrolux. De var intresserade av motorsågstillverkningen då de redan ägde konkurrentföretaget Husqvarna. Produktionen av sågar lades ner och integrerades med Husqvarnas och fabriksområdet såldes till Bygg-Göta I slutet av 1990-talet integrerades de sista delarna av Jonsereds AB i Electrolux övriga företag. Jonsered existerar fortfarande som ett varumärke för vissa av Electrolux motorsågar, röjsågar, sågverk m.m. Jonsereds finns även kvar som varumärke för presenningar. Familjen Gibson Jonsreds Fabrikers AB var under många år i familjen Gibsons ägo. Familjen förlorade dock det mesta inflytande över företaget efter John James Jimmy Gibsons avgång som VD Den siste styrelsemedlemmen i släkten, Gunnar Gibson, sonsons sonson till grundaren William Gibson, lämnaden sin post Nya bomullsspinneriet. Jonsereds skola. Jonsereds musikkår ortsanalys jonsered 9

10 Bebyggelse Jonsered är ett av Sveriges äldsta industrisamhällen och området speglar industrialiseringens första tid på ett sätt som få andra platser i Sverige gör. Den tydliga gatu- och bebyggelsestrukturen, den mänskliga skalan samt brukssamhällets koppling mellan verksamheter och bostäder är några av de egenskaper som ger Jonsered dess unika kvaliteter. Jonsereds samhälle, Amerikaområdet och Bokedalen är av riksintresse för kulturmiljövården. De första bostäderna De allra första bostäder i Jonsered byggdes på fabriksområdet. När det blev för trångt här så började man bygga utanför detta område. Bland annat byggdes Nybygget som blev Sveriges första radhus Nybygget, byggt Samhället som växte fram hade tydliga brittiska förebilder. Flera sociala institutioner anlades för arbetarna, bland annat skola, kyrka och sjukvård. Herrgården med dess speciella omkringliggande miljö, med jordbruk och olika torp, hörde samman med brukssamhället. Jonsered är ett utmärkt exempel på brukssamhället som idealsamhälle. Man hade höga ambitioner vid utbyggnaden av samhället och erkända arkitekter anlitades. Kyrkan är ritad av A W Edelsswärd 1860, Kraftverket av H Hedlund och Klostret (gamla ålderdomshemmet) av S Wingqvist. Hallebacken. Den arkitektoniska utformningen domineras av tegelarkitektur med anglosaxiska förebilder. Karaktäristikt är det röda teglet med murade dekorativa inslag i gult. Den något yngre bebyggelsen, som t.ex. Hallebacken, Missionskyrkan och Logen Göta, är byggt i trä och har en starkt prägling av nationalromantiken. Fabriksområdet Gamla fabriksområdet i Jonsered är ett mycket gott exempel på hur industrimiljöer gestaltats från industrialismens början till dess slut, 1840 till slutet av 1900-talet. Man kan tydligt följa den stilutveckling som skett över industribebyggelsens tid. Läget intill Säveån samt broarna över ån bidrar också till den speciella miljön i området. 10 ortsanalys jonsered Jonsereds kyrka.

11 Amerika Utformningen av bebyggelsen i kolonistugeområdet Amerika varierar stort då ut- och tillbyggnader har skett successivt under åren. Den tidigaste bebyggelsen byggdes med material från fabrikens godsemballage och karaktäriseras röda små stugor med pappalagt sadeltak. Bebyggelsens anpassning till terrängen samt de många stengärdesgårdarna är också något som är karaktärsgivande i hela området. Under 40- och 50-talet tillkom flera hus som mer liknande små sommarstugor och hade en annan utformning än de ursprungliga stugornas. Flacka sadeltak, större fönster, liggande träpanel och färgsättningar i brunt, gult, rosa och grönt karaktäriserar denna bebyggelse. Under 60-talet delades Amerika området i mitten då motorvägen mellan Göteborg och Alingsås byggdes. Senare revs även ytterligare stugor då ett nytt bostadsområde planerades vid Strömmaberget. Dock blev aldrig detta bostadsområde uppfört på grund av buller från motorvägen. Från 80-talet och framåt har flera av de gamla stugorna återuppbyggts och nya har tillkommit. Jonsereds herrgård Jonsereds herrgård, byggt 1868 i natursten och puts, och dess omgivningar är ett fint exempel på en tidstypisk herrgårdsmiljö från mitten av 1800-talet. Till herrgårdsmiljön hör tjänstebostäder och ekonomibyggnader. Herrgårdsbyggnaden är uppförd i nyrenässans och ekonomibyggnaderna i tegel som knyter an till den tegelarkitektur som finns i Jonsereds samhälle. Sedan herrgården byggdes har tre större ombyggnader skett; , samt I den senaste ombyggnaden återgick en stor del till originalutförandet men även till till den ombyggnad som skedde Under 1800-talet fanns stora och blomstrande trädgårdar vid Jonsereds herrgård. Skötseln minskade under 1900-talet och de växte igen med gräs och buskar. Arbetet med att återskapa trädgårdarna till deras forna glans har påbörjats och trädgården beräknas stå helt klar Under 2011 antogs områdesbestämmelser för Amerika, vilket gör förändringar bygglovspliktiga. Kolonistuga i Amerikaområdet. Jonsereds herrgård. Ritning över hur herrgårdsträdgården kommer se ut. ortsanalys jonsered 11

12 F.d bomullsspinneriet. Kraftverket. Fabriksområdet. Gamla arbetarbostäder vid Jonseredsvägen. Jonsereds centrum bla.med närbutik. Något yngre tillskott av bostäder, Jons väg. Gamla arbetarbostäder vid kyrkan. Flerbostadshus, Högshallsvägen. Logen Göta. Missionskyrkan. 12 ortsanalys jonsered Kolonistuga i Amerika. Bostäder i Hallebacken.

13 Pendeltågstation Busshållplats Gång- och cykelväg William Gibsons väg Trafik Jonsered ligger cirka fyra kilometer från Partille centrum och 15 km från centrala Göteborg. Det är lätt att ta sig till Jonsered både med bil och kollektivtrafik då orten ligger i anslutning till E20 och pendeltågstation. E20 går söder om orten och delar av koloniområdet Amerika i två delar, avfarten till Jonsered ligger något öster om orten. Amerikaområdet når man antingen genom Råhultsvägen eller Härkeshultsvägen som går under motorvägen. Motorvägen ger upphov till buller som är påtagligt i flera delar av orten, speciellt i Amerikaområdet. Kåhögsvägen Jons väg Härkeshultsvägen Kåhösvägen och av- och påfarten mot E20 ansluter till Jonseredsvägen som går genom orten och vidare mot Lerums kommun. William Gibsons väg ansluter från Jonseredsvägen och går genom gamla fabriksområdet vidare mot Bokedalen, Jonsereds herrgård och sjön Aspen. Man kan också ta denna väg för att nå pendeltågsstationens norra sida. Man kan även nå stationen genom att ta Jons väg och sedan parkera i vid gamla stationsområdet och sedan ta gångbron över Säveån. Jonseredsvägen Råhultsvägen Infarten till fabriksområdet är idag smal och det är svårt att orientera sig om man ska ta sig över järnvägen mot herrgården. Avsaknad av parkeringsplatser för besökare, samt parkering för bussar, har nämnts under intervjuarbetet. E20 Gång- och cykelvägar Från Jonsered går det sammanhängade cykelvägar mot Partille och vidare mot Göteborg. Man kan ta sig detta hållet på två sätt, antingen genom att cykla längs Säveåns södra sida eller tar man cykelvägen norr om Säveån genom Kåhög. Det tar ca 15 min att cykla till centrala Partille. E20 som går förbi Jonsered. Med cykel är det lätt att ta sig inom orten med cykel, längs med Jonseredsvägen går en separat gång- och cykelväg och på flera ställen finns genvägar för enbart gång- och cykeltrafik. Det går även ett vackert gång- och cykelstråk längs med Säveån. För att ta sig till Amerikaområdet som ligger lite avskilt från samhället får man cykla på branta bilvägar. Pendeltågstation Busshållplats Gång- och cykelväg Det finns däremot ingen separat cykelväg längs med Jonseredsvägen efter gamla fabriksområdet österut, mot Lerum, utan man får då cykla på bilvägar. ortsanalys jonsered 13

14 Kollektivtrafik och pendling Kollektivförbindelserna till Göteborg och centrala Partille är mycket goda då det finns en tågstation samt att det går två olika busslinjer hit. Pendeltåget mellan Partille och Alingsås stannar på Jonsereds station. Det tar 11 mintuer till Göteborgs centralstation samt 30 minuter till Alingsås station. Busslinje 510 går med kvartstrafik mot Lindholmen och stannar i centrala Partille (12 min resväg) och centralstationen i Göteborg (27 min resväg). Busslinje 59 går med halvtimmes trafik via bland annat centrala Partille (13 min resväg), SKF och Gamlestadstorget mot Nils Ericson terminalen (45 min resväg). Pendeltågstationen. Ungefär en tredjedel (279 personer) av den vuxna befolkningen, över 16 år, pendlar dagligen till Göteborg. 133 personer pendlar dagligen till centrala Partille. Mölndal, Lerum, Alingsås och Härryda tillhör också orter som ett flertal av Jonsereds invånare pendlar till. Det finns tre busshållplatser i Jonsered samt en pendeltågstation. De som bor inne i samhället har mindre än 400m till en busshållplats eller tågstation. De som bor lite utanför själva samhället eller de som vistas i Amerikaområdet har längre än så till kollektivtrafik. Jonseredsvägen genom samhället. Radie 400m Pendeltågstation Busshållplats Busshållplats längs med Jonseredsvägen. 14 ortsanalys jonsered Gång- och cykelväg mot Kåhög.

15 onsereds idrottsförening onsereds kyrka issionskyrkan ranciskusgården sthjälpen Funktioner Det finns en mängd olika verksamheter och organisationer runt om i Jonsered. Gamla fabriksområdet inhyser företag av olika typer och storlek. Årliga evenemang som midsommarfirande och julmarknad drar många besökare. Landsbygdsprojekt Vision Jonsered. Tillsammans med flera andra lokala aktörer, deltar Partille kommun i ett EU-projekt, LEADER Göteborgs Insjörike, Vision Jonsered. Projektet syftar till att göra Jonsered till en levande mötesplats för ideella, kommersiella och offentliga verksamheter som målmedvetet satsar på att utveckla besöksnäringen och dess stödfunktioner. Projektet startades 2009 och beräknas avslutas Centrum, Nära dig livs, JonseredsFrisören, Restaurang Safir. 2. Gamla fabriksområdet med ett flertal verksamheter. 3. Jonsereds Herrgård 4. Grindstugan och Rosengaraget 5. Jonsereds skola 6. Jonsereds förskola 7. Simsalabim föräldrakooperativ och Solstrålen montessoriförskola. 8. Hembygdsföreningen och Museet Ett hem i Jonsered Centrum, Nära dig livs, JonseredsFrisören, Restaurang Safir. 2. Gamla fabriksområdet med ett flertal verksamheter. 3. Jonsereds Herrgård 4. Grindstugan och Rosengaraget 5. Jonsereds skola 6. Jonsereds förskola 7. Simsalabim föräldrakooperativ och Solstrålen montessoriförskola. 8. Hembygdsföreningen och Museet Ett hem i Jonsered 9. Göta Bio och Scoutkåren 10. Jonsereds idrottsförening 11. Jonsereds kyrka 12. Missionskyrkan 13. Franciskusgården 14. Östhjälpen Föreningar Hembygdsföreningen, startades 1981 och har idag ca 250 medlemmar. Föreningen disponerar lokaler i det så kallade Porthuset i fabriksområdet. Göta Bio bildades Biografföreningen Götas Vänner som sköter filmvisningar på Göta Bio i Jonsered. Jonsereds Idrottsförening, klassisk fotbollsklubb, som startades 1921, med många säsonger i division två. Jonsereds musikkår, en av Sveriges äldsta bruksmusikkårer. Musikkåren består av drygt trettio medlemmar och ger ett tjugotal konserter varje år runt om i Göteborgsområdet. Jonsereds scoutkår NSF, har under mer än 80 år haft sin verksamhet. Idag har kåren 55 medlemmar. Service Nära dig livs, närbutik i centrum vid Jonseredsvägen. Restaurang Safir. Serverar bland annat dagens lunch och pizza samt har rättigheter. Grindstugan, café vid Jonsereds herrgård, har öppet under sommaren. Torpet Freden ligger norr om Aspen, ca 30 minuters promenad från herrgården. Här serveras våfflor och kaffe på söndagar. Rosengaraget, säljer ekologiskt odlade rosor och perenner. Östhjälpen, second hand affär. Ett sammarbete mellan alla kyrkor i Partille kommun där vinsten går till välgörenhet. Här finns även ett café. ortsanalys jonsered 15

16 Daisy gård och inredning, är en gårds- & inredningsbutik med gamla renoverade möbler, nya och gamla textilier, inredningsdetaljer med mera. Jonsereds bilservice JonseredsFrisören Museet Ett hem i Jonsered. Ett arbetarmuseum som återspeglar hur ett hem i Jonsered såg ut Beräknas öppnas i november Audioguider. Som besökare kan man lyssna på guider i telefonen om särskilda platser och sevärdheter i Jonsered. Verksamheter i gamla fabriksområdet Tele2 AB House of ports, Strop Digital Studio AB, arbetar bland annat med IT och immateriella rättigheter på internet. Music Retail Sweden AB, bedriver import, export, försäljning och uthyrning av musikinstrument Gibsons kök. Lunchrestaurang i gamla fabriksområdet som även har catering service. Kattinatt, tillverkar bruksföremål med anknytning till hem och kök. GEA Welltech AB, tillhandahåller utrustning och instrument inom området brunnsborrning, mark, vatten, miljö och geoteknik. Svensk Musik TTS AB, marknadsför och säljer professionell ljudutrustning, musikinstrument och tillbehör av kända varumärken. Smällkaramell, klär om möbler och säljer bland annat tyger och tapeter. Bildfabriken, hantverk. Böll och Strandberg, webbyrå som erbjuder tjänster inom grafisk design. Hattfabriken, design och tillverkning av hattar. Princessbädden, madrasstillverkning. Besok, turistföretag som utgår från museet. Göteborgs Energi Hergus systemutveckling Simplex Turbulo System AB GNU Handelsbolag Husqvarna Studieförbundet Vuxenskolan Jonsereds herrdetaljer 16 ortsanalys jonsered Centrum med restaurang och närbutik. Nyegården i fabriksområdet. Stora fabriken i fabriksområdet. Jonsereds idrottsplats.

17 Jonsereds herrgård. Utbildning Jonsereds herrgård. Tillhör Göteborgs universitet sedan 2004 och fungerar som en mötesplats för verksamma och gäster tillhörande universitet. Man kan hyra konferenslokaler här. I nuläget håller man på att återskapa den herrgårdsträdgård som fanns här under 1800-talet. Skolor I en av landets äldsta skolbyggnader ligger Jonsereds skola. Här går ca 160 elever i årskurs ett till fem. Högstadieskola finns i Lexby, Lexby skola där det går ca 550 elever. Kommunala förskolor Jonsereds förskola öppnades våren 2011 och kommer, när den är helt färdigställd, att inhysa mellan barn. Jonsereds skola. Privata förskolor Simsalabim föräldrakooperativ. Solstrålen montessoriförskola. Äldrevård Jonseredsgårdens äldreboende, har även daglig verksamhet för icke boende. Café grindstugan vid herrgården. Ordenshuset, där Göta bio och scouterna har verksamhet. Daglig verksamhet Galleri, bageri och café, längs Jonseredsvägen. Verksamheten vänder sig till vuxna personer med intellektuella funktionsnedsättningar, autism eller hjärnskador. Kyrkor och kloster Missionskyrkan, anordnar olika träffar och evenemang som t.ex. ungdomsverksamhet och gudstjänster. Svenska kyrkan, driver också olika former av träffar och evenemang, som t.ex. körverksamhet. Franciskusgården. Det före detta ålderdomshemmet fungerar både som konvent och gästhem. Kapellet är öppet för allmänheten. ortsanalys jonsered 17

18 Barnperspektiv Barns boende och närmiljö har en stor betydelse i barns liv. Barn tillbringar ofta en större del av sin tid i närheten av sin bostad än den vuxne. Det handlar både om själva hemmet och området däromkring, men också om skolan eller förskolan och platser där barnet tillbringar sin fritid. Trafiken är ofta begränsande för barnens fria rörlighet. Hur bostäder, skolor, sporthallar, grönområden är placerade i förhållande till varandra och hur man kan röra sig mellan dessa är av avgörande betydelse för barns och ungas möjligheter att röra sig fritt. Skola/Förskola Bollplan Allmän lekplats I Jonsered är närmiljön god för barn. Närheten till skog, natur och vatten ger upphov till en spännande utemiljö som kan inspirera till en aktiv livsstil. Det som saknas på orten är fler mötesplatser för barn och ungdomar. Idag finns det några aktiviteter som t.ex. fotbollsträning och scoutkår. Göta Bio visar ibland barntillåtna filmer. Missionskyrkan och Svenska kyrkan anordnar även en del ungdomsverksamhet. För andra aktiviteter blir föräldrarna tvunga att skjutsa sina barn till andra platser. Skolorna och förskolorna i Jonsered har ett gott rykte. Det finns dock för lite platser på både skolan och förskolorna så att vissa barn behöver skjutsas till Kåhög eller Lexby istället. För besökare i Jonsered finns det framtaget fyra audioguider speciellt för barn. Skola/Förskola Bollplan Allmän lekplats Jonsereds IFs fotbollsskola. 18 ortsanalys jonsered Lekplats vid bostadsområdet Hallebacken. Jonsereds förskola.

19 mid=65 Karaktär Att försöka beskriva karaktären av en ort är en stor del av ortsanalysarbetet. Det är dock viktigt att påpeka att den beskrivning som ges är en sammanfattning av de intervjuer som skett med ett antal boende och verksamma och kanske inte speglar alla Jonseredsbors uppfattning. Karaktär Jonsered är en speciell ort där den gamla fabriken har haft en mycket central roll genom hela Jonsereds historia, och kommer troligtvis att även ha en viktigt roll i framtiden. I dagens Jonsered sker något av ett generationsskifte där en ny generation, som kanske inte har någon relation till den gamla fabriken, flyttar in och påverkar hur samhället fungerar och ser ut. Under fabrikens tid beskrivs samhället som något slutet då alla som bodde i Jonsered hade anknytning till industrin. Detta har dock förändrats under årens lopp och orten beskrivs idag som välkomnande och att det finns en gemenskap bland invånarna. Det finns många eldsjälar i området som är engagerade i de olika organisationerna och evenemangen. Nyligen har bland annat två nya föreningar startat med anknytning till museet. En företagaranda verkar även finnas med många nytänkade tankar och ideér om hur Jonsered, speciellt då fabriksområdet, skulle kunna utvecklas. En del service har lagts ner genom åren, så som t.ex. Konsumbutik och bibliotek, men servicen beskrivs ändå som god med tanke på närheten till Partille och Göteborg. Orten beskrivs som lugn och naturnära. Närmiljöerna, både vad det gäller natur och kultur, beskrivs som mycket viktiga och karaktärsgivande. Årliga evenemang Årliga evenemang och miljöerna i och omkring Jonsered drar många besökare som bidrar till ortens anda och karaktär. Midsommarfirande är ett årligt återkommande evenemang som lockar till sig en stor mängd besökare. Sommaren 2010 kom mellan 5000 och 6000 personer för att fira i Jonsered. Det finns även en vårmarknad och en julmarknad som är populära besöksmål. ortsanalys jonsered 19

20 Struktur En strukturanalys enligt stadsbyggnadsforskaren Kevin Lynch metod är framtagen över Jonsered. Metoden går ut på att man pekar ut viktiga element i staden/orten som kan påverka människans visuella upplevelse och användande av den. Knutpunkt Kan även kallas mötesplatser, de huvudsakliga platserna där man träffas eller uppehåller sig i Jonsered. Gamla fabriksområdet, här finns både ett flertal arbetsplatser, verksamheter med butiker, föreningar och museum. Centrum, närbutik, skola, restaurang m.m. Östhjälpen, populärt besöksmål med café. Göta Bio. Jonsereds idrottsplats. Svenska kyrkan och Missionskyrkan. Jonsereds herrgård lockar kanske främst till sig besökare som är knutna till Göteborgs universitet. Tågstationen, en knutpunkt för alla som pendlar. Knutpunkter Landmärke Barriär Utblickar Landmärke Fabriksområdet, speciellt Porthuset och Gjuteväveriet. Missionskyrkan. Jonsereds kyrka. Jonsereds skola Hallebackshusen. Säveån med tillhörande broar. Barriär Motorvägen bildar en tydlig barriär då den delar koloniområdet Amerika i mitten. Järnvägen bildar en barriär då man vill ta sig norrut mot Jonsereds herrgård. Utblickar Vackrast utblickar kan man få från Jonsereds herrgård ner mot sjön Aspen. Tar man sig norr om Jonsereds kyrka som ligger på en höjd får man en fin utsikt över hela orten. Om man står vid Kyrkan kan man se ända till nya fabriksområdet. Även från det s.k. Flaggstångsberget norr om stationen får man en vacker utsikt. 20 ortsanalys jonsered Knutpunkter Landmärke Barriär Utblickar

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00 Kulturnämndens arbetsutskott 14 maj 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

8 Levande näringsliv. 8.1 Idag och i framtiden 8.2 Verksamheter 8.3 Handel

8 Levande näringsliv. 8.1 Idag och i framtiden 8.2 Verksamheter 8.3 Handel ÖP 8 Levande näringsliv 8.1 Idag och i framtiden 8.2 Verksamheter 8.3 Handel 8.1 Levande näringsliv Idag och i framtiden Målet är att Partille centrum ska utvecklas och omdanas till ett attraktivt centrum

Läs mer

Nybro stad. Karta med stadsdelsindelningen från den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad som antogs 2004. SKALA

Nybro stad. Karta med stadsdelsindelningen från den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad som antogs 2004. SKALA IDAG 17 Nybro stad Nybro är en stad i Glasriket i Småland, tillhörande Kalmar län. Nybro stad fyllde 75 år 2007 men Nybro kommun bildades inte förrän 1969 av Nybro stad, Alsterbro, Hälleberga och Madesjö

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29 HÄRADSBÄCK Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN Sammanfattning rev 2014-08-29 Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan Samrådsredogörelse, Version Familjefestivalen 2014-08-29 Kontakt:

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2014-04-30 UTBILDNINGSKONTORET Dnr BOU 2014-171 Klas Lind Dnr KS 2014-345 Barn- och ungdomsnämnden Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se

konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se space studio arkitekt Måns Hallén konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se Företagspresentation Space studio är ett litet dynamiskt

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg

Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg Adress mitt i tillväxten Vill du samla kontor och övrig verksamhet, som labb eller tillverkning? Värdesätter du flexibilitet? Är transport och logistik viktigt?

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1 SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE KRONANDALEN MED OMGIVNINGAR Datum 50423 Plats Spirans förskola Deltagare Boende och intressenter i Kronandalen, Luleå kommun Processledare Strategisk Arkitektur DIALOGMÖTE _

Läs mer

Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal

Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal Hur skulle du trivas här? Ulriksdal är en helt ny stadsdel i Solna. Just ordet stadsdel är något du säkert har hört tidigare om många andra

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap Vatten Bad Kultur Turism Gemenskap Friluftsliv Båtliv Natur Vänersborgs identiteter idag Bilder och ord valda av hundratalet deltagare vid dialogträ en på Folkets Hus 2 oktober 2014. Storleken varierar

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Tillfällig installation på Värnhemstorget i Malmö Foto: Erika Jonasson. Stapelbäddsparken i Malmö används inte bara av skateboardåkare

Tillfällig installation på Värnhemstorget i Malmö Foto: Erika Jonasson. Stapelbäddsparken i Malmö används inte bara av skateboardåkare De två torgen får olika användningsområden, ett med aktiviteter medan det mindre torget är en öppen yta. Mellan de två torgen placeras två busshållplatser, en i vardera riktning, vid vilka stadsbuss nummer

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området.

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området. Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB 5 Området sydväst om stationsområdet fräschas upp och förses med nya bostäder och vägen

Läs mer

Rädda Våneviks gammelskog!

Rädda Våneviks gammelskog! Foto: Marit Stigsdotter Rädda Våneviks gammelskog! En gammal artrik, strandnära skog hotas av Oskarshamns kommuns planer på att exploatera delar av den för villabebyggelse. Skogen är en nyckelbiotop hemvist

Läs mer

Djäkneboda byaplan 2006

Djäkneboda byaplan 2006 Bakgrund: Djäkneboda byaplan 2006 -Erbjudande i april 2005 om att delta i projektet Kompetenscirkeln med uppdrag att skapa en Byaplan Idégrupp startades -Deltog i projektträff i juni 2005 i Sikeå -Arbetet

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

Källbyängar. Inspiration. Nyabostäder. 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund

Källbyängar. Inspiration. Nyabostäder. 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund Källbyängar Inspiration 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund Nyabostäder 2 RIKSBYGGEN INSPIRATION källbyängar Välkommen till ett strandnära boende i södra Lund Riksbyggen reserverar

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se I den nya stadsdelen Ulriksdal i Solna bygger vi framtidens kontor. Allt från bästa skyltläge längs med E4:an till kontor med utmärkt kommunikationsläge intill Ulriksdals pendeltågsstation. I stadsdelen

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15 Invigning av naturreservaten Vedåsa och Marsholm Samling Vedåsaguidning, Parkering 9 September 2012 Marsholms gård, Parkering Vägbeskrivning: Från väg 124 mellan Liatorp och Ljungby, sväng söderut mot

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2011

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2011 Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2011 Partille växer Partille fortsätter att vara en av de kommuner i västra Sverige där antalet invånare ökar mest; med 1,2 procent under 2011. Tillväxten

Läs mer

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog Sammanställning av medborgardialog 2012-10-31 Jörgen Ölund Innehåll 1 Inledning 5 2 Frågorna 7 2.1.1 Bygg på höjden...7 2.1.2 Utpendlingen....7 2.1.3 Utveckling främst i tätorterna....8 2.1.4 Fler arbetsplatsområden....8

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

SAMMANFATTNING. Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv.

SAMMANFATTNING. Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv. 2010-04-06 Av: Paul Hansson SAMMANFATTNING Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv. Innehållsmässigt kan riksintresset indelas i två

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor?

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor? Centrum Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 30-34, Centrum Ledig yta Typ: kontor 230 m 2 Antal arbetsplatser: 12 15 Tillträde: omgående Restaurang Utsikt Buss 10 m Ett stenkast

Läs mer

Upprättade av Miljö och Stadsbyggnad den 1 november 2005 Reviderade den 27 januari 2006 HANDLINGAR

Upprättade av Miljö och Stadsbyggnad den 1 november 2005 Reviderade den 27 januari 2006 HANDLINGAR Områdesbestämmelserna är antagna av miljö och stadsbyggnadsnämnden DR 105 den 18 maj 2006 170. Detta beslut vann laga kraft den 15 juni 2006. UDDEVALLA KOMMUN MILJÖ OCH STADSBYGGNAD ANTAGANDEHANDLING Områdesbestämmelser

Läs mer

Att lyckas iväst. För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby. broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22.

Att lyckas iväst. För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby. broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22. Att lyckas iväst För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22.57 Välkommen till Hässelby-Vällingby! Hässelby-Vällingby ligger i den västra

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Förslag nytt bo i Od/Alboga

Förslag nytt bo i Od/Alboga 15-05-28 Förslag nytt bo i Od/Alboga Framtaget utifrån resultat av idéträffar FÖRSLAG TILL NYTT BO I OD / ALBOGA Träffar - Förslag - Fortsättning 2 x idéträffar Under april och maj har två idéträffar

Läs mer

Lokal Utvecklingsplan

Lokal Utvecklingsplan Lokal Utvecklingsplan Börjelsbyn Kalix kommun, Norrbottens län November 2011 Det kommer att krävas mycket arbete och ta lång tid, men det är en stor utmaning för oss alla som bor i bygden. Och arbetet

Läs mer

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal Papyrus Från bruksområde till blandstad för alla Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Det här är en Socialdemokratisk idé, eller vision om man så vill, för hur vi tycker att Papyrusområdet skall utvecklas.

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

Vi tror på hela Laholm - alla behövs!

Vi tror på hela Laholm - alla behövs! Fotograf PeO Persson Vi tror på hela Laholm - alla behövs! Laholmsmoderaterna har de senaste åren genomfört flera tusen dörrknackningar över hela kommunen. Vi har haft många givande och trevliga samtal

Läs mer

En bygd i avveckling?

En bygd i avveckling? Näshulta En bygd i avveckling? Näshulta Näshulta, som med sitt öppna jordbrukslandskap tillsammans med hagmarker, vattenspeglar och djupa skogar skapar en naturskön bygd Näshulta, en levande landsbygd

Läs mer

Lokal plan för Eggvena till framtiden!

Lokal plan för Eggvena till framtiden! Lokal plan för Eggvena till framtiden! 1 Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen 2 Vem har tagit fram planen och hur 3 Beskrivning av Eggvena 4 Vad är det bästa med Eggvena? 5 Slogan för Eggvena

Läs mer

6(60) 6(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka

6(60) 6(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 6(60) 6(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 7(60) FJÄLLBACKAS KARAKTÄR Bebyggelse Fjällbacka bestod ursprungligen av flera små fiskelägen. I mitten av 1800-talet

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

En allhelgonadag och kväll. Lerum. Piren i Aspen

En allhelgonadag och kväll. Lerum. Piren i Aspen Lerum Lerums kyrkogård En allhelgonadag och kväll. Piren i Aspen Wammebro Lång tid efter att inlandsisen smält undan låg Lerumsdalen fortfarande under vatten. Så småningom gjorde landhöjningen att havsviken

Läs mer

Kungsörs kommun. Flytta till Kungsör. presenterar. Boendeguide 2012/2013

Kungsörs kommun. Flytta till Kungsör. presenterar. Boendeguide 2012/2013 Flytta till Kungsör Kungsörs kommun presenterar Boendeguide 2012/2013 Välkommen att upptäcka ditt eget kungarike - Kungsör Kunglig historia Kungsör har växt fram på det område vid Mälarens strand, där

Läs mer

Samråd för älvslandskapet. Strömbäck

Samråd för älvslandskapet. Strömbäck Samråd för älvslandskapet. Strömbäck I Strömbäck hölls torsdagen den 19 november 2009 det tredje samrådet för den fördjupade översiktsplanen för älvslandskapet och ett 50-tal personer hade vid tillfället

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS. Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS. Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS 1 Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Ekologi Platsen har stor potential genom att det ligger högt med vacker

Läs mer

Sundbyholm. ett område i utveckling

Sundbyholm. ett område i utveckling Sundbyholm ett område i utveckling Åtgärder för Sundbyholmsområdet 28 januari 2010 beslutade kommunfullmäktige om en åtgärdsplan för Sundbyholmsområdet. En arbetsgrupp har sedan 2007 arbetat för utveckling

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGD-MARK-HÄRRYDA KOMMUNER!

UTVECKLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGD-MARK-HÄRRYDA KOMMUNER! UTVECKLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGD-MARK-HÄRRYDA KOMMUNER! Utökning av göteborgsregionen Göteborg Borås mot Stockholm Östra göteborgsregionen BORÅS GÖTEBORG HÄRRYDA BOLLEBYGD KINNA Ny järnväg Göteborg - Stockholm

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

De nya kvarteren i Råsunda

De nya kvarteren i Råsunda De nya kvarteren i Råsunda Här är Råsundasom allra mest Råsunda Mitt i hjärtat av Solna Historia Tidigare fotbollsstadion invigd 1937. I oktober 2012 flyttade Svenska Fotbollsförbundet och AIK till en

Läs mer

Är det du som ska skapa. framtidens boende. för människor som vill leva nära naturen bara fyra hållplatser från Stockholms centrum

Är det du som ska skapa. framtidens boende. för människor som vill leva nära naturen bara fyra hållplatser från Stockholms centrum Är det du som ska skapa framtidens boende för människor som vill leva nära naturen bara fyra hållplatser från Stockholms centrum Några saker vi tycker känns bra: Att bygga hus som folk vill bo i. Att

Läs mer

Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv

Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv Bebyggelse av bostäder för äldre vid Kronetorps Gård i Burlövs kommun Mona Svensson Kommunstyrelsen, planeringsavdelningen Innehåll Förord...3 Sammanfattning/resultat...3

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer