Ortsanalys JONSERED

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ortsanalys JONSERED 2011-11-22"

Transkript

1 Ortsanalys JONSERED

2 Vad är en ortsanalys? En ortsanalys är en form av nulägesbeskrivning som syftar till att beskriva och lyfta fram en orts karaktär samt att visa på vilka styrkor och svagheter som orten har. Metoden innebär att man hämtar in och sorterar fakta om orten för att förstå dess historia, aktuella situation, förutsättningar samt utvecklingsmöjligheter. Enligt Boverket är en ortsanalys en systematisering av kunskap för att förstå en orts historia, dess aktuella situation och förutsättningar samt dess utvecklingsmöjligheter. Ortsanalysprocessen resulterar i ett dokument där processen och sakkunskaper som framkommit från olika håll redovisas öppet. Ortsanalysen används sedan som ett av flera planeringsunderlag för framtida utveckling av Jonsered. Ortsanalysen är framtagen av Lina Hellström planarkitekt på Partille kommun, under september - oktober ortsanalys jonsered

3 Innehållsförteckning Inledning... Geografi och befolkning... Landskap och grönstruktur... Historia... Bebyggelse... Trafik... Funktioner... Barnperspektiv... Karaktär... Struktur... SWOT... Framtida utbyggnadsområden... Scenarier... Slutsatser... Källförteckning ortsanalys jonsered 3

4 Inledning Jonsered ligger i de östra delarna av Partille kommun. Orten är starkt präglat av sin historia som industrisamhälle och dess speciella brukskaraktär med Skotska rötter är unikt i Sverige. Jonsered är fortfarande en levande ort med ett flertal verksamheter och organisationer. De unika kultur- och naturmiljöer som finns gör Jonsered till ett spännande besöksmål. Läget i regionen, i närhet till både Partille centrum och Göteborg, samt Jonsereds unika miljöer har gjort orten till en populär bostadsort. Många vill flytta hit och bostadspriserna i området har stigit på senare tid. Förändringar håller på att ske i Jonsered, en fördjupad översiktsplan över området sydöst om orten, Jonsered-Jeriko, håller på att färdigställas samtidigt fabriksområdet har fått en ny ägare. Detta skulle kunna ge en stor förändring av Jonsered och dess omnejder på sikt. Syftet med ortsanalysen Jonsered har en lång historia som fabriksort bakom sig, vilket har påverkat i stort sett hela orten. I dagens Jonsered sker ett genrationsskifte där den nya generationen påverkar hur samhället fungerar och ser ut. Syftet med ortsanalysen är att skapa ett planeringsunderlag genom att försöka hitta dagens karaktär och kvaliteter i Jonsered. Det görs både genom att titta på de fysiska element som finns i området men även genom intervjuer med boende och verksamma. Scenarion beskriver i slutet hur olika typer av utbyggnad skulle kunna påverka orten i framtiden. Det som kommer fram i ortsanalysen mynnar till slut ut i ett avslutande kaptiel där rekommendationer ges om hur framtida utveckling bör ske. 4 ortsanalys jonsered

5 Sävedalen Partille Jonsered Lerums kommun Geografi & befolkning Jonsered ligger i Partille kommuns östra delar nära kommungränsen till Lerums kommun. Intill området finns de betydande vatten-, natur- och kulturområdena sjön Aspen, Säveån och Bokedalen. Bebyggelsens främsta koncentration ligger söder om Säveån men även norr om ån finns en del utspridd bebyggelse. Det gamla fabriksområdet, där det idag finns olika typer av verksamheter, ligger centralt i orten vid Säveån och Jonsereds station. Jonsered i regionen Orten är centralt belägen i regionen ca 4 km till Partille centrum och ca 15 km till centrala Göteborg. Med pendeltåget tar det bara 17 minuter in till Göteborgs centralstation. Restiden till Göteborg med bil är ca 17 minuter och med buss ca 27 minuter samt till Partille 6 respektive 12 minuter Göteborgs kommun Öjersjö Härryda kommun Cykelskylt som visar på Jonsereds läge i regionen Kollektivtrafiken är mycket god, både till Göteborg och Partille men även österut då pendeltåget mellan Göteborg och Alingsås stannar i Jonsered. Befolkning Invånarantalet ligger idag på 988 personer i Jonsered beräknas befolkningen ha ökat något, till ca 1011 personer. Många nyinflyttade familjer gör att andelen barn kommer att öka under de kommande fem åren. Andelen pensionärer beräknas också öka de närmsta åren Antal invånare Förväntad befolkningsökning i Jonsered Antal invånare w w Förväntad ökning/minskning i olika åldersgrupper i Jonsered. ortsanalys jonsered

6 Vatten, landskap & grönstruktur Jonsered ligger mitt i ett kuperat natur- och kulturlandskap i närhet till Bokedalen, Säveån och sjön Aspen. Det går flera vackra vandringsleder samt gång- och cykelstråk runt omkring och igenom Jonsered. På ängarna intill orten hålls betande kor och hästar vilket bidrar till en lantlig karaktär. Bokedalen Bokedalen är ett naturreservat som är ett av de mest spännande natur- och kulturområdena i Göteborgsregionen. Området har sitt ursprung i Jonsereds herrgård med tillhörande gårdar och torp som sedan 1500-talet dominerat Säveåns dalgång vid sjön Aspens västra strand. Utsikt över Säveån, Kåhög skymtar i bakgrunden. I naturreservatet finns ädellövskog, gammal barrskog, odlingslandskap med åkrar och hagmarker, alléer, bäckraviner och sjöar. Landskapet präglas av herrgårdsmiljön med gamla, grova lövträd, äldre tallskog, beteshagar och rika markförhållanden som har skapat ett varierat växt- och djurliv. Här finns ett stort antal sällsynta och speciella arter som t.ex. skogsduva, spillkråka, mindre flugsnappare, nötkråka, ädelguldbagge och mångtandad spolsnäcka. I Bokedalsbäcken och Ramsjöarna finns korsvattenöring. Det finns även ett flertal sällsynta växter såsom myskmadra, näsrot, mussellav, svart nervmossa och koralltaggsvamp. Aspen Sjön Aspen ligger nordöst om Jonsereds samhälle. Här finns badplatsen Humlebadet med brygga och hopptorn. Sjön Aspen. Säveån Säveån med omgivande stränder och kulturmark har ett stort värde för landskapsbilden. Åns omväxlande lopp med den inramade lövvegetationen har gett förutsättningar för ett rikt fågelliv. Bland annat finns knipa, forsärla, drillsnäppa, strömstare och kungsfiskare. Laxfisket i Säveån är känt sedan lång tid tillbaka. Säveålaxen anses vara en av de få återstående genuina laxstammarna i landet. Ett begränsat antal fiskekort säljs för Jonseredssträckan mellan den 1 maj och 30 september. En fiskebrygga som är tillgänglighetsanpassad invigdes i april ortsanalys jonsered Betande hästar vid Jonsereds herrgård skapar en lantlig karaktär.

7 Riksintressen Områdena kring Jonsered omfattas av olika riksintressen och förordningar. Ett riksintresse innebär att ett område/anläggning har så stort värde eller stort betydelse i ett nationellt perspektiv att det inte får förstöras eller skadas. Säveån utgör lek- och uppväxtområdet för lax och havsöring och för att bevara Karta 3: Förordnanden och riksintressen Översiktsplan för Partille kommun Antagen av kommunfullmäktige dessa omfattas ån av riksintresse för naturvård, ett så kallat Natura 2000 område. Naturreservatet som heter Jonsereds strömmar bildades 2008 sträcker sig från Aspens utlopp i öster till Kåhögsbron i väster. Bokedalen är ett naturrestervat där delar av området tillsammans med större delen av Jonsered är utpekat som riktsintresse för kulturmiljövården. teredsbäcke Tul n Laxtrappan vid kraftverket. BJÖRNAREÅSEN Lil r te l Tu Lerums kommun en ck bä s ed la Iglatjärnsbäcken Lilla Ramsjön Stora Ramsjön Surketjärn Aspen ke sbäc Besebäck en Göteborgs Fiskebryggan vid Säveån. kommun n Le xb yd alsväg en BOKEDALEN Mellbyvägen Broda l Jonsered E20 en Råhultsvägen väg Utby Partille ng ös ä ke Kåb äc ab Björndammens Tingsväge n Fin orgsvägen öteb Brattåskä Bokedalen. Lerums kommun ortsanalys jonsered 7

8 Historia Jonsered är ett fint exempel på ett planerat brukssamhälle där målsättningen var att skapa bra livsmiljöer för dem som arbetade på fabriken. Fabriken och samhällets historia är väl dokumenterad i så väl böcker som dokumentärfilmer, här ges en kortfattad beskrivning av den. Så började det En skotte vid namn William Gibson anländer till Göteborg 1797 för att jobba på en av de då många skotska firmorna i staden. Han utvecklade några år senare, det som skulle bli grunden till Jonsereds fabriker, en anläggning i Majorna som bland annat bedrev repslageri, timmerhandel och segeldukstillverkning undersökte Gibson och hans kompanjon Keiller området i Jonsered. I och med forsen fanns här goda möjligheter för industriell verksamhet, vattenkraften användes för att driva maskinerna. Egendomen inköptes 1831 och Jonsereds brukssamhälle började då växa fram. Den första fabriksanläggningen i Jonsered var segel- och tältduksfabriken. Senare byggdes även, blekeri, väveri, lin- och hampspinneri. Kommunikationerna till Göteborg var på denna tid dåliga och transporterna till fabriken skedde ofta på pråmar på Säveån byggdes Sveriges första statsjärnväg, just mellan Göteborg och Jonsered I mitten av 1800-talet arbetade ca 400 personer på fabriken, främst på textilsidan. Mot slutet av 1800-talet specialiserar sig företaget på träbearbetningsmaskiner, som sågar, hyvel- och snickerimaskiner. Moderniseringar inom fabriken skedde i början av 1900-talet. Bland annat anlades kraftverket 1901, som möjliggjorde en expansion av fabriken. På 1930-talets slut arbetade ca 600 personer vid fabriken. Under och 1950-talen uppfördes ett nytt bomullsspinneri, vilket senare visade sig vara en felinvestering började man ta upp tillverkningen av motorsågar som blev en stor exportartikel. Senare kompletterades motorsågarna med fordonsburna kranar. Amerikaområdet Slutet av 1800-talet var en svår tid för Sverige. Precis som på andra håll i landet hade arbetarna i Jonsered det fattigt och man funderade på att emigrera till Amerika. För att få folk att stanna på fabriken erbjöd man arbetarna en bit land var, söder om samhället, att kunna odla på. Detta område fick smeknamnet Amerika eftersom marken blev ett surrogat för det nya landet i väster. Amerika blev ett av Sveriges första koloniområden. Odlingen här var ett viktigt tillskott i försörjningen, man odlade främst potatis och vissa höll boskap här. 8 ortsanalys jonsered Fabriksområdet. Oljemålning, Bernt Lindholm, av herrgården. Jonsered vid 1850, utsikt över Aspen och järnvägen.

9 1950 och framåt Under 1960-talet började textilkrisen. Import från låglöneländer slog hårt mot den svenska texilindustrin och företagets viktigaste sektor blev tvungen att avvecklas efter 130 års verksamhet. Företaget omvandlas till att bara vara inriktat mot skogsindustrin förvärvar investmentbolaget Asken Jonsered. Kort därefter, då Sverige drabbats av en kraftig lågkonjunktur, säljs Asken till Electrolux. De var intresserade av motorsågstillverkningen då de redan ägde konkurrentföretaget Husqvarna. Produktionen av sågar lades ner och integrerades med Husqvarnas och fabriksområdet såldes till Bygg-Göta I slutet av 1990-talet integrerades de sista delarna av Jonsereds AB i Electrolux övriga företag. Jonsered existerar fortfarande som ett varumärke för vissa av Electrolux motorsågar, röjsågar, sågverk m.m. Jonsereds finns även kvar som varumärke för presenningar. Familjen Gibson Jonsreds Fabrikers AB var under många år i familjen Gibsons ägo. Familjen förlorade dock det mesta inflytande över företaget efter John James Jimmy Gibsons avgång som VD Den siste styrelsemedlemmen i släkten, Gunnar Gibson, sonsons sonson till grundaren William Gibson, lämnaden sin post Nya bomullsspinneriet. Jonsereds skola. Jonsereds musikkår ortsanalys jonsered 9

10 Bebyggelse Jonsered är ett av Sveriges äldsta industrisamhällen och området speglar industrialiseringens första tid på ett sätt som få andra platser i Sverige gör. Den tydliga gatu- och bebyggelsestrukturen, den mänskliga skalan samt brukssamhällets koppling mellan verksamheter och bostäder är några av de egenskaper som ger Jonsered dess unika kvaliteter. Jonsereds samhälle, Amerikaområdet och Bokedalen är av riksintresse för kulturmiljövården. De första bostäderna De allra första bostäder i Jonsered byggdes på fabriksområdet. När det blev för trångt här så började man bygga utanför detta område. Bland annat byggdes Nybygget som blev Sveriges första radhus Nybygget, byggt Samhället som växte fram hade tydliga brittiska förebilder. Flera sociala institutioner anlades för arbetarna, bland annat skola, kyrka och sjukvård. Herrgården med dess speciella omkringliggande miljö, med jordbruk och olika torp, hörde samman med brukssamhället. Jonsered är ett utmärkt exempel på brukssamhället som idealsamhälle. Man hade höga ambitioner vid utbyggnaden av samhället och erkända arkitekter anlitades. Kyrkan är ritad av A W Edelsswärd 1860, Kraftverket av H Hedlund och Klostret (gamla ålderdomshemmet) av S Wingqvist. Hallebacken. Den arkitektoniska utformningen domineras av tegelarkitektur med anglosaxiska förebilder. Karaktäristikt är det röda teglet med murade dekorativa inslag i gult. Den något yngre bebyggelsen, som t.ex. Hallebacken, Missionskyrkan och Logen Göta, är byggt i trä och har en starkt prägling av nationalromantiken. Fabriksområdet Gamla fabriksområdet i Jonsered är ett mycket gott exempel på hur industrimiljöer gestaltats från industrialismens början till dess slut, 1840 till slutet av 1900-talet. Man kan tydligt följa den stilutveckling som skett över industribebyggelsens tid. Läget intill Säveån samt broarna över ån bidrar också till den speciella miljön i området. 10 ortsanalys jonsered Jonsereds kyrka.

11 Amerika Utformningen av bebyggelsen i kolonistugeområdet Amerika varierar stort då ut- och tillbyggnader har skett successivt under åren. Den tidigaste bebyggelsen byggdes med material från fabrikens godsemballage och karaktäriseras röda små stugor med pappalagt sadeltak. Bebyggelsens anpassning till terrängen samt de många stengärdesgårdarna är också något som är karaktärsgivande i hela området. Under 40- och 50-talet tillkom flera hus som mer liknande små sommarstugor och hade en annan utformning än de ursprungliga stugornas. Flacka sadeltak, större fönster, liggande träpanel och färgsättningar i brunt, gult, rosa och grönt karaktäriserar denna bebyggelse. Under 60-talet delades Amerika området i mitten då motorvägen mellan Göteborg och Alingsås byggdes. Senare revs även ytterligare stugor då ett nytt bostadsområde planerades vid Strömmaberget. Dock blev aldrig detta bostadsområde uppfört på grund av buller från motorvägen. Från 80-talet och framåt har flera av de gamla stugorna återuppbyggts och nya har tillkommit. Jonsereds herrgård Jonsereds herrgård, byggt 1868 i natursten och puts, och dess omgivningar är ett fint exempel på en tidstypisk herrgårdsmiljö från mitten av 1800-talet. Till herrgårdsmiljön hör tjänstebostäder och ekonomibyggnader. Herrgårdsbyggnaden är uppförd i nyrenässans och ekonomibyggnaderna i tegel som knyter an till den tegelarkitektur som finns i Jonsereds samhälle. Sedan herrgården byggdes har tre större ombyggnader skett; , samt I den senaste ombyggnaden återgick en stor del till originalutförandet men även till till den ombyggnad som skedde Under 1800-talet fanns stora och blomstrande trädgårdar vid Jonsereds herrgård. Skötseln minskade under 1900-talet och de växte igen med gräs och buskar. Arbetet med att återskapa trädgårdarna till deras forna glans har påbörjats och trädgården beräknas stå helt klar Under 2011 antogs områdesbestämmelser för Amerika, vilket gör förändringar bygglovspliktiga. Kolonistuga i Amerikaområdet. Jonsereds herrgård. Ritning över hur herrgårdsträdgården kommer se ut. ortsanalys jonsered 11

12 F.d bomullsspinneriet. Kraftverket. Fabriksområdet. Gamla arbetarbostäder vid Jonseredsvägen. Jonsereds centrum bla.med närbutik. Något yngre tillskott av bostäder, Jons väg. Gamla arbetarbostäder vid kyrkan. Flerbostadshus, Högshallsvägen. Logen Göta. Missionskyrkan. 12 ortsanalys jonsered Kolonistuga i Amerika. Bostäder i Hallebacken.

13 Pendeltågstation Busshållplats Gång- och cykelväg William Gibsons väg Trafik Jonsered ligger cirka fyra kilometer från Partille centrum och 15 km från centrala Göteborg. Det är lätt att ta sig till Jonsered både med bil och kollektivtrafik då orten ligger i anslutning till E20 och pendeltågstation. E20 går söder om orten och delar av koloniområdet Amerika i två delar, avfarten till Jonsered ligger något öster om orten. Amerikaområdet når man antingen genom Råhultsvägen eller Härkeshultsvägen som går under motorvägen. Motorvägen ger upphov till buller som är påtagligt i flera delar av orten, speciellt i Amerikaområdet. Kåhögsvägen Jons väg Härkeshultsvägen Kåhösvägen och av- och påfarten mot E20 ansluter till Jonseredsvägen som går genom orten och vidare mot Lerums kommun. William Gibsons väg ansluter från Jonseredsvägen och går genom gamla fabriksområdet vidare mot Bokedalen, Jonsereds herrgård och sjön Aspen. Man kan också ta denna väg för att nå pendeltågsstationens norra sida. Man kan även nå stationen genom att ta Jons väg och sedan parkera i vid gamla stationsområdet och sedan ta gångbron över Säveån. Jonseredsvägen Råhultsvägen Infarten till fabriksområdet är idag smal och det är svårt att orientera sig om man ska ta sig över järnvägen mot herrgården. Avsaknad av parkeringsplatser för besökare, samt parkering för bussar, har nämnts under intervjuarbetet. E20 Gång- och cykelvägar Från Jonsered går det sammanhängade cykelvägar mot Partille och vidare mot Göteborg. Man kan ta sig detta hållet på två sätt, antingen genom att cykla längs Säveåns södra sida eller tar man cykelvägen norr om Säveån genom Kåhög. Det tar ca 15 min att cykla till centrala Partille. E20 som går förbi Jonsered. Med cykel är det lätt att ta sig inom orten med cykel, längs med Jonseredsvägen går en separat gång- och cykelväg och på flera ställen finns genvägar för enbart gång- och cykeltrafik. Det går även ett vackert gång- och cykelstråk längs med Säveån. För att ta sig till Amerikaområdet som ligger lite avskilt från samhället får man cykla på branta bilvägar. Pendeltågstation Busshållplats Gång- och cykelväg Det finns däremot ingen separat cykelväg längs med Jonseredsvägen efter gamla fabriksområdet österut, mot Lerum, utan man får då cykla på bilvägar. ortsanalys jonsered 13

14 Kollektivtrafik och pendling Kollektivförbindelserna till Göteborg och centrala Partille är mycket goda då det finns en tågstation samt att det går två olika busslinjer hit. Pendeltåget mellan Partille och Alingsås stannar på Jonsereds station. Det tar 11 mintuer till Göteborgs centralstation samt 30 minuter till Alingsås station. Busslinje 510 går med kvartstrafik mot Lindholmen och stannar i centrala Partille (12 min resväg) och centralstationen i Göteborg (27 min resväg). Busslinje 59 går med halvtimmes trafik via bland annat centrala Partille (13 min resväg), SKF och Gamlestadstorget mot Nils Ericson terminalen (45 min resväg). Pendeltågstationen. Ungefär en tredjedel (279 personer) av den vuxna befolkningen, över 16 år, pendlar dagligen till Göteborg. 133 personer pendlar dagligen till centrala Partille. Mölndal, Lerum, Alingsås och Härryda tillhör också orter som ett flertal av Jonsereds invånare pendlar till. Det finns tre busshållplatser i Jonsered samt en pendeltågstation. De som bor inne i samhället har mindre än 400m till en busshållplats eller tågstation. De som bor lite utanför själva samhället eller de som vistas i Amerikaområdet har längre än så till kollektivtrafik. Jonseredsvägen genom samhället. Radie 400m Pendeltågstation Busshållplats Busshållplats längs med Jonseredsvägen. 14 ortsanalys jonsered Gång- och cykelväg mot Kåhög.

15 onsereds idrottsförening onsereds kyrka issionskyrkan ranciskusgården sthjälpen Funktioner Det finns en mängd olika verksamheter och organisationer runt om i Jonsered. Gamla fabriksområdet inhyser företag av olika typer och storlek. Årliga evenemang som midsommarfirande och julmarknad drar många besökare. Landsbygdsprojekt Vision Jonsered. Tillsammans med flera andra lokala aktörer, deltar Partille kommun i ett EU-projekt, LEADER Göteborgs Insjörike, Vision Jonsered. Projektet syftar till att göra Jonsered till en levande mötesplats för ideella, kommersiella och offentliga verksamheter som målmedvetet satsar på att utveckla besöksnäringen och dess stödfunktioner. Projektet startades 2009 och beräknas avslutas Centrum, Nära dig livs, JonseredsFrisören, Restaurang Safir. 2. Gamla fabriksområdet med ett flertal verksamheter. 3. Jonsereds Herrgård 4. Grindstugan och Rosengaraget 5. Jonsereds skola 6. Jonsereds förskola 7. Simsalabim föräldrakooperativ och Solstrålen montessoriförskola. 8. Hembygdsföreningen och Museet Ett hem i Jonsered Centrum, Nära dig livs, JonseredsFrisören, Restaurang Safir. 2. Gamla fabriksområdet med ett flertal verksamheter. 3. Jonsereds Herrgård 4. Grindstugan och Rosengaraget 5. Jonsereds skola 6. Jonsereds förskola 7. Simsalabim föräldrakooperativ och Solstrålen montessoriförskola. 8. Hembygdsföreningen och Museet Ett hem i Jonsered 9. Göta Bio och Scoutkåren 10. Jonsereds idrottsförening 11. Jonsereds kyrka 12. Missionskyrkan 13. Franciskusgården 14. Östhjälpen Föreningar Hembygdsföreningen, startades 1981 och har idag ca 250 medlemmar. Föreningen disponerar lokaler i det så kallade Porthuset i fabriksområdet. Göta Bio bildades Biografföreningen Götas Vänner som sköter filmvisningar på Göta Bio i Jonsered. Jonsereds Idrottsförening, klassisk fotbollsklubb, som startades 1921, med många säsonger i division två. Jonsereds musikkår, en av Sveriges äldsta bruksmusikkårer. Musikkåren består av drygt trettio medlemmar och ger ett tjugotal konserter varje år runt om i Göteborgsområdet. Jonsereds scoutkår NSF, har under mer än 80 år haft sin verksamhet. Idag har kåren 55 medlemmar. Service Nära dig livs, närbutik i centrum vid Jonseredsvägen. Restaurang Safir. Serverar bland annat dagens lunch och pizza samt har rättigheter. Grindstugan, café vid Jonsereds herrgård, har öppet under sommaren. Torpet Freden ligger norr om Aspen, ca 30 minuters promenad från herrgården. Här serveras våfflor och kaffe på söndagar. Rosengaraget, säljer ekologiskt odlade rosor och perenner. Östhjälpen, second hand affär. Ett sammarbete mellan alla kyrkor i Partille kommun där vinsten går till välgörenhet. Här finns även ett café. ortsanalys jonsered 15

16 Daisy gård och inredning, är en gårds- & inredningsbutik med gamla renoverade möbler, nya och gamla textilier, inredningsdetaljer med mera. Jonsereds bilservice JonseredsFrisören Museet Ett hem i Jonsered. Ett arbetarmuseum som återspeglar hur ett hem i Jonsered såg ut Beräknas öppnas i november Audioguider. Som besökare kan man lyssna på guider i telefonen om särskilda platser och sevärdheter i Jonsered. Verksamheter i gamla fabriksområdet Tele2 AB House of ports, Strop Digital Studio AB, arbetar bland annat med IT och immateriella rättigheter på internet. Music Retail Sweden AB, bedriver import, export, försäljning och uthyrning av musikinstrument Gibsons kök. Lunchrestaurang i gamla fabriksområdet som även har catering service. Kattinatt, tillverkar bruksföremål med anknytning till hem och kök. GEA Welltech AB, tillhandahåller utrustning och instrument inom området brunnsborrning, mark, vatten, miljö och geoteknik. Svensk Musik TTS AB, marknadsför och säljer professionell ljudutrustning, musikinstrument och tillbehör av kända varumärken. Smällkaramell, klär om möbler och säljer bland annat tyger och tapeter. Bildfabriken, hantverk. Böll och Strandberg, webbyrå som erbjuder tjänster inom grafisk design. Hattfabriken, design och tillverkning av hattar. Princessbädden, madrasstillverkning. Besok, turistföretag som utgår från museet. Göteborgs Energi Hergus systemutveckling Simplex Turbulo System AB GNU Handelsbolag Husqvarna Studieförbundet Vuxenskolan Jonsereds herrdetaljer 16 ortsanalys jonsered Centrum med restaurang och närbutik. Nyegården i fabriksområdet. Stora fabriken i fabriksområdet. Jonsereds idrottsplats.

17 Jonsereds herrgård. Utbildning Jonsereds herrgård. Tillhör Göteborgs universitet sedan 2004 och fungerar som en mötesplats för verksamma och gäster tillhörande universitet. Man kan hyra konferenslokaler här. I nuläget håller man på att återskapa den herrgårdsträdgård som fanns här under 1800-talet. Skolor I en av landets äldsta skolbyggnader ligger Jonsereds skola. Här går ca 160 elever i årskurs ett till fem. Högstadieskola finns i Lexby, Lexby skola där det går ca 550 elever. Kommunala förskolor Jonsereds förskola öppnades våren 2011 och kommer, när den är helt färdigställd, att inhysa mellan barn. Jonsereds skola. Privata förskolor Simsalabim föräldrakooperativ. Solstrålen montessoriförskola. Äldrevård Jonseredsgårdens äldreboende, har även daglig verksamhet för icke boende. Café grindstugan vid herrgården. Ordenshuset, där Göta bio och scouterna har verksamhet. Daglig verksamhet Galleri, bageri och café, längs Jonseredsvägen. Verksamheten vänder sig till vuxna personer med intellektuella funktionsnedsättningar, autism eller hjärnskador. Kyrkor och kloster Missionskyrkan, anordnar olika träffar och evenemang som t.ex. ungdomsverksamhet och gudstjänster. Svenska kyrkan, driver också olika former av träffar och evenemang, som t.ex. körverksamhet. Franciskusgården. Det före detta ålderdomshemmet fungerar både som konvent och gästhem. Kapellet är öppet för allmänheten. ortsanalys jonsered 17

18 Barnperspektiv Barns boende och närmiljö har en stor betydelse i barns liv. Barn tillbringar ofta en större del av sin tid i närheten av sin bostad än den vuxne. Det handlar både om själva hemmet och området däromkring, men också om skolan eller förskolan och platser där barnet tillbringar sin fritid. Trafiken är ofta begränsande för barnens fria rörlighet. Hur bostäder, skolor, sporthallar, grönområden är placerade i förhållande till varandra och hur man kan röra sig mellan dessa är av avgörande betydelse för barns och ungas möjligheter att röra sig fritt. Skola/Förskola Bollplan Allmän lekplats I Jonsered är närmiljön god för barn. Närheten till skog, natur och vatten ger upphov till en spännande utemiljö som kan inspirera till en aktiv livsstil. Det som saknas på orten är fler mötesplatser för barn och ungdomar. Idag finns det några aktiviteter som t.ex. fotbollsträning och scoutkår. Göta Bio visar ibland barntillåtna filmer. Missionskyrkan och Svenska kyrkan anordnar även en del ungdomsverksamhet. För andra aktiviteter blir föräldrarna tvunga att skjutsa sina barn till andra platser. Skolorna och förskolorna i Jonsered har ett gott rykte. Det finns dock för lite platser på både skolan och förskolorna så att vissa barn behöver skjutsas till Kåhög eller Lexby istället. För besökare i Jonsered finns det framtaget fyra audioguider speciellt för barn. Skola/Förskola Bollplan Allmän lekplats Jonsereds IFs fotbollsskola. 18 ortsanalys jonsered Lekplats vid bostadsområdet Hallebacken. Jonsereds förskola.

19 mid=65 Karaktär Att försöka beskriva karaktären av en ort är en stor del av ortsanalysarbetet. Det är dock viktigt att påpeka att den beskrivning som ges är en sammanfattning av de intervjuer som skett med ett antal boende och verksamma och kanske inte speglar alla Jonseredsbors uppfattning. Karaktär Jonsered är en speciell ort där den gamla fabriken har haft en mycket central roll genom hela Jonsereds historia, och kommer troligtvis att även ha en viktigt roll i framtiden. I dagens Jonsered sker något av ett generationsskifte där en ny generation, som kanske inte har någon relation till den gamla fabriken, flyttar in och påverkar hur samhället fungerar och ser ut. Under fabrikens tid beskrivs samhället som något slutet då alla som bodde i Jonsered hade anknytning till industrin. Detta har dock förändrats under årens lopp och orten beskrivs idag som välkomnande och att det finns en gemenskap bland invånarna. Det finns många eldsjälar i området som är engagerade i de olika organisationerna och evenemangen. Nyligen har bland annat två nya föreningar startat med anknytning till museet. En företagaranda verkar även finnas med många nytänkade tankar och ideér om hur Jonsered, speciellt då fabriksområdet, skulle kunna utvecklas. En del service har lagts ner genom åren, så som t.ex. Konsumbutik och bibliotek, men servicen beskrivs ändå som god med tanke på närheten till Partille och Göteborg. Orten beskrivs som lugn och naturnära. Närmiljöerna, både vad det gäller natur och kultur, beskrivs som mycket viktiga och karaktärsgivande. Årliga evenemang Årliga evenemang och miljöerna i och omkring Jonsered drar många besökare som bidrar till ortens anda och karaktär. Midsommarfirande är ett årligt återkommande evenemang som lockar till sig en stor mängd besökare. Sommaren 2010 kom mellan 5000 och 6000 personer för att fira i Jonsered. Det finns även en vårmarknad och en julmarknad som är populära besöksmål. ortsanalys jonsered 19

20 Struktur En strukturanalys enligt stadsbyggnadsforskaren Kevin Lynch metod är framtagen över Jonsered. Metoden går ut på att man pekar ut viktiga element i staden/orten som kan påverka människans visuella upplevelse och användande av den. Knutpunkt Kan även kallas mötesplatser, de huvudsakliga platserna där man träffas eller uppehåller sig i Jonsered. Gamla fabriksområdet, här finns både ett flertal arbetsplatser, verksamheter med butiker, föreningar och museum. Centrum, närbutik, skola, restaurang m.m. Östhjälpen, populärt besöksmål med café. Göta Bio. Jonsereds idrottsplats. Svenska kyrkan och Missionskyrkan. Jonsereds herrgård lockar kanske främst till sig besökare som är knutna till Göteborgs universitet. Tågstationen, en knutpunkt för alla som pendlar. Knutpunkter Landmärke Barriär Utblickar Landmärke Fabriksområdet, speciellt Porthuset och Gjuteväveriet. Missionskyrkan. Jonsereds kyrka. Jonsereds skola Hallebackshusen. Säveån med tillhörande broar. Barriär Motorvägen bildar en tydlig barriär då den delar koloniområdet Amerika i mitten. Järnvägen bildar en barriär då man vill ta sig norrut mot Jonsereds herrgård. Utblickar Vackrast utblickar kan man få från Jonsereds herrgård ner mot sjön Aspen. Tar man sig norr om Jonsereds kyrka som ligger på en höjd får man en fin utsikt över hela orten. Om man står vid Kyrkan kan man se ända till nya fabriksområdet. Även från det s.k. Flaggstångsberget norr om stationen får man en vacker utsikt. 20 ortsanalys jonsered Knutpunkter Landmärke Barriär Utblickar

ORTSANALYS FURULUND 2013-12-02. 1 ortsanalys Furulund

ORTSANALYS FURULUND 2013-12-02. 1 ortsanalys Furulund ORTSANALYS FURULUND 2013-12-02 1 ortsanalys Furulund Vad är en ortsanalys? En ortsanalys är en form av nulägesbeskrivning som syftar till att beskriva och lyfta fram en orts karaktär samt att visa på vilka

Läs mer

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun Utkast 2014-04-30 Ortsanalys för Örsundsbro Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se Webbplats: www.enkoping.se

Läs mer

Göteborgs insjörike tillväxt genom besöksnäring och hälsa

Göteborgs insjörike tillväxt genom besöksnäring och hälsa Hindås i början av 1900-talet På vinterhelgerna kom tusentals Göteborgare, någon gång så många som 10 000, för att åka skidor i Hindås. Skolungdom fick åka till reducerat pris och barn gratis med Hindåsexpressen.

Läs mer

LOKAL UTVECKLINGSPLAN

LOKAL UTVECKLINGSPLAN LOKAL UTVECKLINGSPLAN för KUNGSÄTER OCH GUNNARSJÖ Varbergs kommun 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 Projektet LISA 4 Lokal utvecklingsplan 6 BYGDEPROFIL 10 Här ligger Kungsäter och Gunnarsjö 10 Landskapsbild

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida 2011-02-28 24 Au Dnr 40/2011 212 Planeringsdirektiv fördjupad översiktsplan för Vingåkers centralort Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Kunskapskälla. Nybros historia. Stadens utveckling

Kunskapskälla. Nybros historia. Stadens utveckling Kunskapskälla Kunskapskällan beskriver de förutsättningar som man bör ta hänsyn till när man ska fatta beslut om utvecklingen i staden. Den är också en ögonblicksbild som visar hur det såg ut i Nybro hösten/vintern

Läs mer

Ortsanalys för MÖKLINTA

Ortsanalys för MÖKLINTA Ortsanalys för MÖKLINTA Ortsanalys för Möklinta Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning Planering och utveckling Foton: Kommunens bildbank Litteraturhänvisning: Bygdeboken, Sala kommun Möklinta kyrka,

Läs mer

Hur ser framtiden ut där du bor?

Hur ser framtiden ut där du bor? PROGRAM FÖR Översiktsplan Gävle Antaget av Kommunfullmäktige 27 september 2010 Hur ser framtiden ut där du bor? Läs om Gävle s mål och inriktning Sidan 10 Norra en och Hamrångebygden Sidan 20 Södra en

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

framsida: norra älvstranden, fotograf lena andersson, rådhuset arkitekter ab

framsida: norra älvstranden, fotograf lena andersson, rådhuset arkitekter ab P R O G R A m centrala älvstaden introduktion till INTERNATIONelL WORKSHOP 7-11 juni 2011 projektet centrala älvstaden är ansvarigt för detta program. Rådhuset arkitekter ab har bidragit till produktionen

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Inledning om kommunen och översiktsplanen

Inledning om kommunen och översiktsplanen Inledning om kommunen och översiktsplanen SKURUPS KOMMUN LANDSBYGDSKOMMUNEN Skurups kommun ligger mellan ås och hav utmed kusten i södra delen av Skåne. Kommunen är känd för att vara Nils Holgerssons hembygd

Läs mer

Bilaga Översiktsplan 2014 ALLMÄNNA INTRESSEN. Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun 1

Bilaga Översiktsplan 2014 ALLMÄNNA INTRESSEN. Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun 1 Bilaga Översiktsplan 2014 ALLMÄNNA INTRESSEN Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun 1 2 Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun INLEDNING Sigtuna kommuns översiktsplan

Läs mer

Översiktsplan 2020. Karlsborgs kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE LAGA KRAFT 2014-10-23

Översiktsplan 2020. Karlsborgs kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE LAGA KRAFT 2014-10-23 Översiktsplan 2020 Karlsborgs kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE LAGA KRAFT 2014-10-23 2 Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft 2014-10-23 Handlingen har tagits fram under år 2012 2014 på uppdrag av

Läs mer

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer

o m r å d e s a n a l y s

o m r å d e s a n a l y s e n o m r å d e s a n a l y s 1 Denna rapport är framtagen av Emma Persson, Chalmers Arkitektur, på uppdrag av Uddevalla kommun. 2011 Vill du veta mer om hur du kan vara med och arbeta med frågor som berör

Läs mer

KVARNHOLMEN PÅ DJUPET

KVARNHOLMEN PÅ DJUPET Kapitel 2 KVARNHOLMEN PÅ DJUPET I detta kapitel, Kvarnholmen på djupet, skapas förståelse för området, dess invånare och kultur, utifrån de fyra teman som är kärnan i den fördjupade översiktsplanen. Tre

Läs mer

Livskraftiga orter. som en effekt av ESS och MAX IV

Livskraftiga orter. som en effekt av ESS och MAX IV Livskraftiga orter som en effekt av ESS och MAX IV Livskraftiga orter som en effekt av ESS och MAX IV Denna rapport är framtagen på uppdrag av delprojekt TA1, Samhällsplanering och transportinfrastruktur

Läs mer

ÖP 2025. Huvuddokument. Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025. Huvuddokument. Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 Huvuddokument Västerviks kommuns översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 Lagakraftvunnen 7 november 2014 Innehållsförteckning VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN?... 3 INLEDNING...

Läs mer

ÖP 2012 Översiktsplan Lilla Edets kommun

ÖP 2012 Översiktsplan Lilla Edets kommun LILLA EDETS KOMMUN ÖP 2012 Översiktsplan Lilla Edets kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-13 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott Projektgrupp Annika Ekvall, miljö- och bygglovschef,

Läs mer

Sigtuna stad. Ortsanalys. igår, idag, i framtiden. september 2009. Godkänd av kommunstyrelsen den 21 september 2009

Sigtuna stad. Ortsanalys. igår, idag, i framtiden. september 2009. Godkänd av kommunstyrelsen den 21 september 2009 Sigtuna stad igår, idag, i framtiden Ortsanalys september 2009 Godkänd av kommunstyrelsen den 21 september 2009 Styrgrupp: Anna-Karin Bergvall, stadsbyggnadschef Greger Garnvall, plan- och bygglovschef

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

Program för landsbygdsutveckling i Katrineholms kommun

Program för landsbygdsutveckling i Katrineholms kommun Program för landsbygdsutveckling i Katrineholms kommun 2005-08-23/C Björk 2005-09-14 2005-10-06 2005-10-31 2005-11-07 2005-11-14 2005-11-17 2005-11-22 2005-11-29 2005-12-01 2 Innehållsförteckning Uppdraget

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 ÖVERSIKTSPLAN för Ljusdals kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 Omslagsbild Per Andersson, Järvsö Foto s. 5 Färila kyrka, Harry Högberg s. 8 Studenten, Frida Sundell

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Innehållsförteckning. Åtgärdsförslag 42. Uppdraget 3. Inledning 4. Omvärld och framtid för landsbygden 6. Katrineholms landsbygd 10

Innehållsförteckning. Åtgärdsförslag 42. Uppdraget 3. Inledning 4. Omvärld och framtid för landsbygden 6. Katrineholms landsbygd 10 Innehållsförteckning Uppdraget 3 Inledning 4 Omvärld och framtid för landsbygden 6 Katrineholms landsbygd 10 Demokrati och förankring 12 KS resa på landsbygden Service 15 Skola Butik på landet Äldreboenden

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

Samrådsenkät Nacka strand. Standardrapport

Samrådsenkät Nacka strand. Standardrapport Samrådsenkät Nacka strand Standardrapport Procent Antal Arbetsplats i Nacka strand 3,7% 6 Boende i Nacka strand 67,7% 109 Elev i Nacka strand 0% 0 Företräder en organisation 1,2% 2 Förträder ett företag

Läs mer