Ortsanalys JONSERED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ortsanalys JONSERED 2011-11-22"

Transkript

1 Ortsanalys JONSERED

2 Vad är en ortsanalys? En ortsanalys är en form av nulägesbeskrivning som syftar till att beskriva och lyfta fram en orts karaktär samt att visa på vilka styrkor och svagheter som orten har. Metoden innebär att man hämtar in och sorterar fakta om orten för att förstå dess historia, aktuella situation, förutsättningar samt utvecklingsmöjligheter. Enligt Boverket är en ortsanalys en systematisering av kunskap för att förstå en orts historia, dess aktuella situation och förutsättningar samt dess utvecklingsmöjligheter. Ortsanalysprocessen resulterar i ett dokument där processen och sakkunskaper som framkommit från olika håll redovisas öppet. Ortsanalysen används sedan som ett av flera planeringsunderlag för framtida utveckling av Jonsered. Ortsanalysen är framtagen av Lina Hellström planarkitekt på Partille kommun, under september - oktober ortsanalys jonsered

3 Innehållsförteckning Inledning... Geografi och befolkning... Landskap och grönstruktur... Historia... Bebyggelse... Trafik... Funktioner... Barnperspektiv... Karaktär... Struktur... SWOT... Framtida utbyggnadsområden... Scenarier... Slutsatser... Källförteckning ortsanalys jonsered 3

4 Inledning Jonsered ligger i de östra delarna av Partille kommun. Orten är starkt präglat av sin historia som industrisamhälle och dess speciella brukskaraktär med Skotska rötter är unikt i Sverige. Jonsered är fortfarande en levande ort med ett flertal verksamheter och organisationer. De unika kultur- och naturmiljöer som finns gör Jonsered till ett spännande besöksmål. Läget i regionen, i närhet till både Partille centrum och Göteborg, samt Jonsereds unika miljöer har gjort orten till en populär bostadsort. Många vill flytta hit och bostadspriserna i området har stigit på senare tid. Förändringar håller på att ske i Jonsered, en fördjupad översiktsplan över området sydöst om orten, Jonsered-Jeriko, håller på att färdigställas samtidigt fabriksområdet har fått en ny ägare. Detta skulle kunna ge en stor förändring av Jonsered och dess omnejder på sikt. Syftet med ortsanalysen Jonsered har en lång historia som fabriksort bakom sig, vilket har påverkat i stort sett hela orten. I dagens Jonsered sker ett genrationsskifte där den nya generationen påverkar hur samhället fungerar och ser ut. Syftet med ortsanalysen är att skapa ett planeringsunderlag genom att försöka hitta dagens karaktär och kvaliteter i Jonsered. Det görs både genom att titta på de fysiska element som finns i området men även genom intervjuer med boende och verksamma. Scenarion beskriver i slutet hur olika typer av utbyggnad skulle kunna påverka orten i framtiden. Det som kommer fram i ortsanalysen mynnar till slut ut i ett avslutande kaptiel där rekommendationer ges om hur framtida utveckling bör ske. 4 ortsanalys jonsered

5 Sävedalen Partille Jonsered Lerums kommun Geografi & befolkning Jonsered ligger i Partille kommuns östra delar nära kommungränsen till Lerums kommun. Intill området finns de betydande vatten-, natur- och kulturområdena sjön Aspen, Säveån och Bokedalen. Bebyggelsens främsta koncentration ligger söder om Säveån men även norr om ån finns en del utspridd bebyggelse. Det gamla fabriksområdet, där det idag finns olika typer av verksamheter, ligger centralt i orten vid Säveån och Jonsereds station. Jonsered i regionen Orten är centralt belägen i regionen ca 4 km till Partille centrum och ca 15 km till centrala Göteborg. Med pendeltåget tar det bara 17 minuter in till Göteborgs centralstation. Restiden till Göteborg med bil är ca 17 minuter och med buss ca 27 minuter samt till Partille 6 respektive 12 minuter Göteborgs kommun Öjersjö Härryda kommun Cykelskylt som visar på Jonsereds läge i regionen Kollektivtrafiken är mycket god, både till Göteborg och Partille men även österut då pendeltåget mellan Göteborg och Alingsås stannar i Jonsered. Befolkning Invånarantalet ligger idag på 988 personer i Jonsered beräknas befolkningen ha ökat något, till ca 1011 personer. Många nyinflyttade familjer gör att andelen barn kommer att öka under de kommande fem åren. Andelen pensionärer beräknas också öka de närmsta åren Antal invånare Förväntad befolkningsökning i Jonsered Antal invånare w w Förväntad ökning/minskning i olika åldersgrupper i Jonsered. ortsanalys jonsered

6 Vatten, landskap & grönstruktur Jonsered ligger mitt i ett kuperat natur- och kulturlandskap i närhet till Bokedalen, Säveån och sjön Aspen. Det går flera vackra vandringsleder samt gång- och cykelstråk runt omkring och igenom Jonsered. På ängarna intill orten hålls betande kor och hästar vilket bidrar till en lantlig karaktär. Bokedalen Bokedalen är ett naturreservat som är ett av de mest spännande natur- och kulturområdena i Göteborgsregionen. Området har sitt ursprung i Jonsereds herrgård med tillhörande gårdar och torp som sedan 1500-talet dominerat Säveåns dalgång vid sjön Aspens västra strand. Utsikt över Säveån, Kåhög skymtar i bakgrunden. I naturreservatet finns ädellövskog, gammal barrskog, odlingslandskap med åkrar och hagmarker, alléer, bäckraviner och sjöar. Landskapet präglas av herrgårdsmiljön med gamla, grova lövträd, äldre tallskog, beteshagar och rika markförhållanden som har skapat ett varierat växt- och djurliv. Här finns ett stort antal sällsynta och speciella arter som t.ex. skogsduva, spillkråka, mindre flugsnappare, nötkråka, ädelguldbagge och mångtandad spolsnäcka. I Bokedalsbäcken och Ramsjöarna finns korsvattenöring. Det finns även ett flertal sällsynta växter såsom myskmadra, näsrot, mussellav, svart nervmossa och koralltaggsvamp. Aspen Sjön Aspen ligger nordöst om Jonsereds samhälle. Här finns badplatsen Humlebadet med brygga och hopptorn. Sjön Aspen. Säveån Säveån med omgivande stränder och kulturmark har ett stort värde för landskapsbilden. Åns omväxlande lopp med den inramade lövvegetationen har gett förutsättningar för ett rikt fågelliv. Bland annat finns knipa, forsärla, drillsnäppa, strömstare och kungsfiskare. Laxfisket i Säveån är känt sedan lång tid tillbaka. Säveålaxen anses vara en av de få återstående genuina laxstammarna i landet. Ett begränsat antal fiskekort säljs för Jonseredssträckan mellan den 1 maj och 30 september. En fiskebrygga som är tillgänglighetsanpassad invigdes i april ortsanalys jonsered Betande hästar vid Jonsereds herrgård skapar en lantlig karaktär.

7 Riksintressen Områdena kring Jonsered omfattas av olika riksintressen och förordningar. Ett riksintresse innebär att ett område/anläggning har så stort värde eller stort betydelse i ett nationellt perspektiv att det inte får förstöras eller skadas. Säveån utgör lek- och uppväxtområdet för lax och havsöring och för att bevara Karta 3: Förordnanden och riksintressen Översiktsplan för Partille kommun Antagen av kommunfullmäktige dessa omfattas ån av riksintresse för naturvård, ett så kallat Natura 2000 område. Naturreservatet som heter Jonsereds strömmar bildades 2008 sträcker sig från Aspens utlopp i öster till Kåhögsbron i väster. Bokedalen är ett naturrestervat där delar av området tillsammans med större delen av Jonsered är utpekat som riktsintresse för kulturmiljövården. teredsbäcke Tul n Laxtrappan vid kraftverket. BJÖRNAREÅSEN Lil r te l Tu Lerums kommun en ck bä s ed la Iglatjärnsbäcken Lilla Ramsjön Stora Ramsjön Surketjärn Aspen ke sbäc Besebäck en Göteborgs Fiskebryggan vid Säveån. kommun n Le xb yd alsväg en BOKEDALEN Mellbyvägen Broda l Jonsered E20 en Råhultsvägen väg Utby Partille ng ös ä ke Kåb äc ab Björndammens Tingsväge n Fin orgsvägen öteb Brattåskä Bokedalen. Lerums kommun ortsanalys jonsered 7

8 Historia Jonsered är ett fint exempel på ett planerat brukssamhälle där målsättningen var att skapa bra livsmiljöer för dem som arbetade på fabriken. Fabriken och samhällets historia är väl dokumenterad i så väl böcker som dokumentärfilmer, här ges en kortfattad beskrivning av den. Så började det En skotte vid namn William Gibson anländer till Göteborg 1797 för att jobba på en av de då många skotska firmorna i staden. Han utvecklade några år senare, det som skulle bli grunden till Jonsereds fabriker, en anläggning i Majorna som bland annat bedrev repslageri, timmerhandel och segeldukstillverkning undersökte Gibson och hans kompanjon Keiller området i Jonsered. I och med forsen fanns här goda möjligheter för industriell verksamhet, vattenkraften användes för att driva maskinerna. Egendomen inköptes 1831 och Jonsereds brukssamhälle började då växa fram. Den första fabriksanläggningen i Jonsered var segel- och tältduksfabriken. Senare byggdes även, blekeri, väveri, lin- och hampspinneri. Kommunikationerna till Göteborg var på denna tid dåliga och transporterna till fabriken skedde ofta på pråmar på Säveån byggdes Sveriges första statsjärnväg, just mellan Göteborg och Jonsered I mitten av 1800-talet arbetade ca 400 personer på fabriken, främst på textilsidan. Mot slutet av 1800-talet specialiserar sig företaget på träbearbetningsmaskiner, som sågar, hyvel- och snickerimaskiner. Moderniseringar inom fabriken skedde i början av 1900-talet. Bland annat anlades kraftverket 1901, som möjliggjorde en expansion av fabriken. På 1930-talets slut arbetade ca 600 personer vid fabriken. Under och 1950-talen uppfördes ett nytt bomullsspinneri, vilket senare visade sig vara en felinvestering började man ta upp tillverkningen av motorsågar som blev en stor exportartikel. Senare kompletterades motorsågarna med fordonsburna kranar. Amerikaområdet Slutet av 1800-talet var en svår tid för Sverige. Precis som på andra håll i landet hade arbetarna i Jonsered det fattigt och man funderade på att emigrera till Amerika. För att få folk att stanna på fabriken erbjöd man arbetarna en bit land var, söder om samhället, att kunna odla på. Detta område fick smeknamnet Amerika eftersom marken blev ett surrogat för det nya landet i väster. Amerika blev ett av Sveriges första koloniområden. Odlingen här var ett viktigt tillskott i försörjningen, man odlade främst potatis och vissa höll boskap här. 8 ortsanalys jonsered Fabriksområdet. Oljemålning, Bernt Lindholm, av herrgården. Jonsered vid 1850, utsikt över Aspen och järnvägen.

9 1950 och framåt Under 1960-talet började textilkrisen. Import från låglöneländer slog hårt mot den svenska texilindustrin och företagets viktigaste sektor blev tvungen att avvecklas efter 130 års verksamhet. Företaget omvandlas till att bara vara inriktat mot skogsindustrin förvärvar investmentbolaget Asken Jonsered. Kort därefter, då Sverige drabbats av en kraftig lågkonjunktur, säljs Asken till Electrolux. De var intresserade av motorsågstillverkningen då de redan ägde konkurrentföretaget Husqvarna. Produktionen av sågar lades ner och integrerades med Husqvarnas och fabriksområdet såldes till Bygg-Göta I slutet av 1990-talet integrerades de sista delarna av Jonsereds AB i Electrolux övriga företag. Jonsered existerar fortfarande som ett varumärke för vissa av Electrolux motorsågar, röjsågar, sågverk m.m. Jonsereds finns även kvar som varumärke för presenningar. Familjen Gibson Jonsreds Fabrikers AB var under många år i familjen Gibsons ägo. Familjen förlorade dock det mesta inflytande över företaget efter John James Jimmy Gibsons avgång som VD Den siste styrelsemedlemmen i släkten, Gunnar Gibson, sonsons sonson till grundaren William Gibson, lämnaden sin post Nya bomullsspinneriet. Jonsereds skola. Jonsereds musikkår ortsanalys jonsered 9

10 Bebyggelse Jonsered är ett av Sveriges äldsta industrisamhällen och området speglar industrialiseringens första tid på ett sätt som få andra platser i Sverige gör. Den tydliga gatu- och bebyggelsestrukturen, den mänskliga skalan samt brukssamhällets koppling mellan verksamheter och bostäder är några av de egenskaper som ger Jonsered dess unika kvaliteter. Jonsereds samhälle, Amerikaområdet och Bokedalen är av riksintresse för kulturmiljövården. De första bostäderna De allra första bostäder i Jonsered byggdes på fabriksområdet. När det blev för trångt här så började man bygga utanför detta område. Bland annat byggdes Nybygget som blev Sveriges första radhus Nybygget, byggt Samhället som växte fram hade tydliga brittiska förebilder. Flera sociala institutioner anlades för arbetarna, bland annat skola, kyrka och sjukvård. Herrgården med dess speciella omkringliggande miljö, med jordbruk och olika torp, hörde samman med brukssamhället. Jonsered är ett utmärkt exempel på brukssamhället som idealsamhälle. Man hade höga ambitioner vid utbyggnaden av samhället och erkända arkitekter anlitades. Kyrkan är ritad av A W Edelsswärd 1860, Kraftverket av H Hedlund och Klostret (gamla ålderdomshemmet) av S Wingqvist. Hallebacken. Den arkitektoniska utformningen domineras av tegelarkitektur med anglosaxiska förebilder. Karaktäristikt är det röda teglet med murade dekorativa inslag i gult. Den något yngre bebyggelsen, som t.ex. Hallebacken, Missionskyrkan och Logen Göta, är byggt i trä och har en starkt prägling av nationalromantiken. Fabriksområdet Gamla fabriksområdet i Jonsered är ett mycket gott exempel på hur industrimiljöer gestaltats från industrialismens början till dess slut, 1840 till slutet av 1900-talet. Man kan tydligt följa den stilutveckling som skett över industribebyggelsens tid. Läget intill Säveån samt broarna över ån bidrar också till den speciella miljön i området. 10 ortsanalys jonsered Jonsereds kyrka.

11 Amerika Utformningen av bebyggelsen i kolonistugeområdet Amerika varierar stort då ut- och tillbyggnader har skett successivt under åren. Den tidigaste bebyggelsen byggdes med material från fabrikens godsemballage och karaktäriseras röda små stugor med pappalagt sadeltak. Bebyggelsens anpassning till terrängen samt de många stengärdesgårdarna är också något som är karaktärsgivande i hela området. Under 40- och 50-talet tillkom flera hus som mer liknande små sommarstugor och hade en annan utformning än de ursprungliga stugornas. Flacka sadeltak, större fönster, liggande träpanel och färgsättningar i brunt, gult, rosa och grönt karaktäriserar denna bebyggelse. Under 60-talet delades Amerika området i mitten då motorvägen mellan Göteborg och Alingsås byggdes. Senare revs även ytterligare stugor då ett nytt bostadsområde planerades vid Strömmaberget. Dock blev aldrig detta bostadsområde uppfört på grund av buller från motorvägen. Från 80-talet och framåt har flera av de gamla stugorna återuppbyggts och nya har tillkommit. Jonsereds herrgård Jonsereds herrgård, byggt 1868 i natursten och puts, och dess omgivningar är ett fint exempel på en tidstypisk herrgårdsmiljö från mitten av 1800-talet. Till herrgårdsmiljön hör tjänstebostäder och ekonomibyggnader. Herrgårdsbyggnaden är uppförd i nyrenässans och ekonomibyggnaderna i tegel som knyter an till den tegelarkitektur som finns i Jonsereds samhälle. Sedan herrgården byggdes har tre större ombyggnader skett; , samt I den senaste ombyggnaden återgick en stor del till originalutförandet men även till till den ombyggnad som skedde Under 1800-talet fanns stora och blomstrande trädgårdar vid Jonsereds herrgård. Skötseln minskade under 1900-talet och de växte igen med gräs och buskar. Arbetet med att återskapa trädgårdarna till deras forna glans har påbörjats och trädgården beräknas stå helt klar Under 2011 antogs områdesbestämmelser för Amerika, vilket gör förändringar bygglovspliktiga. Kolonistuga i Amerikaområdet. Jonsereds herrgård. Ritning över hur herrgårdsträdgården kommer se ut. ortsanalys jonsered 11

12 F.d bomullsspinneriet. Kraftverket. Fabriksområdet. Gamla arbetarbostäder vid Jonseredsvägen. Jonsereds centrum bla.med närbutik. Något yngre tillskott av bostäder, Jons väg. Gamla arbetarbostäder vid kyrkan. Flerbostadshus, Högshallsvägen. Logen Göta. Missionskyrkan. 12 ortsanalys jonsered Kolonistuga i Amerika. Bostäder i Hallebacken.

13 Pendeltågstation Busshållplats Gång- och cykelväg William Gibsons väg Trafik Jonsered ligger cirka fyra kilometer från Partille centrum och 15 km från centrala Göteborg. Det är lätt att ta sig till Jonsered både med bil och kollektivtrafik då orten ligger i anslutning till E20 och pendeltågstation. E20 går söder om orten och delar av koloniområdet Amerika i två delar, avfarten till Jonsered ligger något öster om orten. Amerikaområdet når man antingen genom Råhultsvägen eller Härkeshultsvägen som går under motorvägen. Motorvägen ger upphov till buller som är påtagligt i flera delar av orten, speciellt i Amerikaområdet. Kåhögsvägen Jons väg Härkeshultsvägen Kåhösvägen och av- och påfarten mot E20 ansluter till Jonseredsvägen som går genom orten och vidare mot Lerums kommun. William Gibsons väg ansluter från Jonseredsvägen och går genom gamla fabriksområdet vidare mot Bokedalen, Jonsereds herrgård och sjön Aspen. Man kan också ta denna väg för att nå pendeltågsstationens norra sida. Man kan även nå stationen genom att ta Jons väg och sedan parkera i vid gamla stationsområdet och sedan ta gångbron över Säveån. Jonseredsvägen Råhultsvägen Infarten till fabriksområdet är idag smal och det är svårt att orientera sig om man ska ta sig över järnvägen mot herrgården. Avsaknad av parkeringsplatser för besökare, samt parkering för bussar, har nämnts under intervjuarbetet. E20 Gång- och cykelvägar Från Jonsered går det sammanhängade cykelvägar mot Partille och vidare mot Göteborg. Man kan ta sig detta hållet på två sätt, antingen genom att cykla längs Säveåns södra sida eller tar man cykelvägen norr om Säveån genom Kåhög. Det tar ca 15 min att cykla till centrala Partille. E20 som går förbi Jonsered. Med cykel är det lätt att ta sig inom orten med cykel, längs med Jonseredsvägen går en separat gång- och cykelväg och på flera ställen finns genvägar för enbart gång- och cykeltrafik. Det går även ett vackert gång- och cykelstråk längs med Säveån. För att ta sig till Amerikaområdet som ligger lite avskilt från samhället får man cykla på branta bilvägar. Pendeltågstation Busshållplats Gång- och cykelväg Det finns däremot ingen separat cykelväg längs med Jonseredsvägen efter gamla fabriksområdet österut, mot Lerum, utan man får då cykla på bilvägar. ortsanalys jonsered 13

14 Kollektivtrafik och pendling Kollektivförbindelserna till Göteborg och centrala Partille är mycket goda då det finns en tågstation samt att det går två olika busslinjer hit. Pendeltåget mellan Partille och Alingsås stannar på Jonsereds station. Det tar 11 mintuer till Göteborgs centralstation samt 30 minuter till Alingsås station. Busslinje 510 går med kvartstrafik mot Lindholmen och stannar i centrala Partille (12 min resväg) och centralstationen i Göteborg (27 min resväg). Busslinje 59 går med halvtimmes trafik via bland annat centrala Partille (13 min resväg), SKF och Gamlestadstorget mot Nils Ericson terminalen (45 min resväg). Pendeltågstationen. Ungefär en tredjedel (279 personer) av den vuxna befolkningen, över 16 år, pendlar dagligen till Göteborg. 133 personer pendlar dagligen till centrala Partille. Mölndal, Lerum, Alingsås och Härryda tillhör också orter som ett flertal av Jonsereds invånare pendlar till. Det finns tre busshållplatser i Jonsered samt en pendeltågstation. De som bor inne i samhället har mindre än 400m till en busshållplats eller tågstation. De som bor lite utanför själva samhället eller de som vistas i Amerikaområdet har längre än så till kollektivtrafik. Jonseredsvägen genom samhället. Radie 400m Pendeltågstation Busshållplats Busshållplats längs med Jonseredsvägen. 14 ortsanalys jonsered Gång- och cykelväg mot Kåhög.

15 onsereds idrottsförening onsereds kyrka issionskyrkan ranciskusgården sthjälpen Funktioner Det finns en mängd olika verksamheter och organisationer runt om i Jonsered. Gamla fabriksområdet inhyser företag av olika typer och storlek. Årliga evenemang som midsommarfirande och julmarknad drar många besökare. Landsbygdsprojekt Vision Jonsered. Tillsammans med flera andra lokala aktörer, deltar Partille kommun i ett EU-projekt, LEADER Göteborgs Insjörike, Vision Jonsered. Projektet syftar till att göra Jonsered till en levande mötesplats för ideella, kommersiella och offentliga verksamheter som målmedvetet satsar på att utveckla besöksnäringen och dess stödfunktioner. Projektet startades 2009 och beräknas avslutas Centrum, Nära dig livs, JonseredsFrisören, Restaurang Safir. 2. Gamla fabriksområdet med ett flertal verksamheter. 3. Jonsereds Herrgård 4. Grindstugan och Rosengaraget 5. Jonsereds skola 6. Jonsereds förskola 7. Simsalabim föräldrakooperativ och Solstrålen montessoriförskola. 8. Hembygdsföreningen och Museet Ett hem i Jonsered Centrum, Nära dig livs, JonseredsFrisören, Restaurang Safir. 2. Gamla fabriksområdet med ett flertal verksamheter. 3. Jonsereds Herrgård 4. Grindstugan och Rosengaraget 5. Jonsereds skola 6. Jonsereds förskola 7. Simsalabim föräldrakooperativ och Solstrålen montessoriförskola. 8. Hembygdsföreningen och Museet Ett hem i Jonsered 9. Göta Bio och Scoutkåren 10. Jonsereds idrottsförening 11. Jonsereds kyrka 12. Missionskyrkan 13. Franciskusgården 14. Östhjälpen Föreningar Hembygdsföreningen, startades 1981 och har idag ca 250 medlemmar. Föreningen disponerar lokaler i det så kallade Porthuset i fabriksområdet. Göta Bio bildades Biografföreningen Götas Vänner som sköter filmvisningar på Göta Bio i Jonsered. Jonsereds Idrottsförening, klassisk fotbollsklubb, som startades 1921, med många säsonger i division två. Jonsereds musikkår, en av Sveriges äldsta bruksmusikkårer. Musikkåren består av drygt trettio medlemmar och ger ett tjugotal konserter varje år runt om i Göteborgsområdet. Jonsereds scoutkår NSF, har under mer än 80 år haft sin verksamhet. Idag har kåren 55 medlemmar. Service Nära dig livs, närbutik i centrum vid Jonseredsvägen. Restaurang Safir. Serverar bland annat dagens lunch och pizza samt har rättigheter. Grindstugan, café vid Jonsereds herrgård, har öppet under sommaren. Torpet Freden ligger norr om Aspen, ca 30 minuters promenad från herrgården. Här serveras våfflor och kaffe på söndagar. Rosengaraget, säljer ekologiskt odlade rosor och perenner. Östhjälpen, second hand affär. Ett sammarbete mellan alla kyrkor i Partille kommun där vinsten går till välgörenhet. Här finns även ett café. ortsanalys jonsered 15

16 Daisy gård och inredning, är en gårds- & inredningsbutik med gamla renoverade möbler, nya och gamla textilier, inredningsdetaljer med mera. Jonsereds bilservice JonseredsFrisören Museet Ett hem i Jonsered. Ett arbetarmuseum som återspeglar hur ett hem i Jonsered såg ut Beräknas öppnas i november Audioguider. Som besökare kan man lyssna på guider i telefonen om särskilda platser och sevärdheter i Jonsered. Verksamheter i gamla fabriksområdet Tele2 AB House of ports, Strop Digital Studio AB, arbetar bland annat med IT och immateriella rättigheter på internet. Music Retail Sweden AB, bedriver import, export, försäljning och uthyrning av musikinstrument Gibsons kök. Lunchrestaurang i gamla fabriksområdet som även har catering service. Kattinatt, tillverkar bruksföremål med anknytning till hem och kök. GEA Welltech AB, tillhandahåller utrustning och instrument inom området brunnsborrning, mark, vatten, miljö och geoteknik. Svensk Musik TTS AB, marknadsför och säljer professionell ljudutrustning, musikinstrument och tillbehör av kända varumärken. Smällkaramell, klär om möbler och säljer bland annat tyger och tapeter. Bildfabriken, hantverk. Böll och Strandberg, webbyrå som erbjuder tjänster inom grafisk design. Hattfabriken, design och tillverkning av hattar. Princessbädden, madrasstillverkning. Besok, turistföretag som utgår från museet. Göteborgs Energi Hergus systemutveckling Simplex Turbulo System AB GNU Handelsbolag Husqvarna Studieförbundet Vuxenskolan Jonsereds herrdetaljer 16 ortsanalys jonsered Centrum med restaurang och närbutik. Nyegården i fabriksområdet. Stora fabriken i fabriksområdet. Jonsereds idrottsplats.

17 Jonsereds herrgård. Utbildning Jonsereds herrgård. Tillhör Göteborgs universitet sedan 2004 och fungerar som en mötesplats för verksamma och gäster tillhörande universitet. Man kan hyra konferenslokaler här. I nuläget håller man på att återskapa den herrgårdsträdgård som fanns här under 1800-talet. Skolor I en av landets äldsta skolbyggnader ligger Jonsereds skola. Här går ca 160 elever i årskurs ett till fem. Högstadieskola finns i Lexby, Lexby skola där det går ca 550 elever. Kommunala förskolor Jonsereds förskola öppnades våren 2011 och kommer, när den är helt färdigställd, att inhysa mellan barn. Jonsereds skola. Privata förskolor Simsalabim föräldrakooperativ. Solstrålen montessoriförskola. Äldrevård Jonseredsgårdens äldreboende, har även daglig verksamhet för icke boende. Café grindstugan vid herrgården. Ordenshuset, där Göta bio och scouterna har verksamhet. Daglig verksamhet Galleri, bageri och café, längs Jonseredsvägen. Verksamheten vänder sig till vuxna personer med intellektuella funktionsnedsättningar, autism eller hjärnskador. Kyrkor och kloster Missionskyrkan, anordnar olika träffar och evenemang som t.ex. ungdomsverksamhet och gudstjänster. Svenska kyrkan, driver också olika former av träffar och evenemang, som t.ex. körverksamhet. Franciskusgården. Det före detta ålderdomshemmet fungerar både som konvent och gästhem. Kapellet är öppet för allmänheten. ortsanalys jonsered 17

18 Barnperspektiv Barns boende och närmiljö har en stor betydelse i barns liv. Barn tillbringar ofta en större del av sin tid i närheten av sin bostad än den vuxne. Det handlar både om själva hemmet och området däromkring, men också om skolan eller förskolan och platser där barnet tillbringar sin fritid. Trafiken är ofta begränsande för barnens fria rörlighet. Hur bostäder, skolor, sporthallar, grönområden är placerade i förhållande till varandra och hur man kan röra sig mellan dessa är av avgörande betydelse för barns och ungas möjligheter att röra sig fritt. Skola/Förskola Bollplan Allmän lekplats I Jonsered är närmiljön god för barn. Närheten till skog, natur och vatten ger upphov till en spännande utemiljö som kan inspirera till en aktiv livsstil. Det som saknas på orten är fler mötesplatser för barn och ungdomar. Idag finns det några aktiviteter som t.ex. fotbollsträning och scoutkår. Göta Bio visar ibland barntillåtna filmer. Missionskyrkan och Svenska kyrkan anordnar även en del ungdomsverksamhet. För andra aktiviteter blir föräldrarna tvunga att skjutsa sina barn till andra platser. Skolorna och förskolorna i Jonsered har ett gott rykte. Det finns dock för lite platser på både skolan och förskolorna så att vissa barn behöver skjutsas till Kåhög eller Lexby istället. För besökare i Jonsered finns det framtaget fyra audioguider speciellt för barn. Skola/Förskola Bollplan Allmän lekplats Jonsereds IFs fotbollsskola. 18 ortsanalys jonsered Lekplats vid bostadsområdet Hallebacken. Jonsereds förskola.

19 mid=65 Karaktär Att försöka beskriva karaktären av en ort är en stor del av ortsanalysarbetet. Det är dock viktigt att påpeka att den beskrivning som ges är en sammanfattning av de intervjuer som skett med ett antal boende och verksamma och kanske inte speglar alla Jonseredsbors uppfattning. Karaktär Jonsered är en speciell ort där den gamla fabriken har haft en mycket central roll genom hela Jonsereds historia, och kommer troligtvis att även ha en viktigt roll i framtiden. I dagens Jonsered sker något av ett generationsskifte där en ny generation, som kanske inte har någon relation till den gamla fabriken, flyttar in och påverkar hur samhället fungerar och ser ut. Under fabrikens tid beskrivs samhället som något slutet då alla som bodde i Jonsered hade anknytning till industrin. Detta har dock förändrats under årens lopp och orten beskrivs idag som välkomnande och att det finns en gemenskap bland invånarna. Det finns många eldsjälar i området som är engagerade i de olika organisationerna och evenemangen. Nyligen har bland annat två nya föreningar startat med anknytning till museet. En företagaranda verkar även finnas med många nytänkade tankar och ideér om hur Jonsered, speciellt då fabriksområdet, skulle kunna utvecklas. En del service har lagts ner genom åren, så som t.ex. Konsumbutik och bibliotek, men servicen beskrivs ändå som god med tanke på närheten till Partille och Göteborg. Orten beskrivs som lugn och naturnära. Närmiljöerna, både vad det gäller natur och kultur, beskrivs som mycket viktiga och karaktärsgivande. Årliga evenemang Årliga evenemang och miljöerna i och omkring Jonsered drar många besökare som bidrar till ortens anda och karaktär. Midsommarfirande är ett årligt återkommande evenemang som lockar till sig en stor mängd besökare. Sommaren 2010 kom mellan 5000 och 6000 personer för att fira i Jonsered. Det finns även en vårmarknad och en julmarknad som är populära besöksmål. ortsanalys jonsered 19

20 Struktur En strukturanalys enligt stadsbyggnadsforskaren Kevin Lynch metod är framtagen över Jonsered. Metoden går ut på att man pekar ut viktiga element i staden/orten som kan påverka människans visuella upplevelse och användande av den. Knutpunkt Kan även kallas mötesplatser, de huvudsakliga platserna där man träffas eller uppehåller sig i Jonsered. Gamla fabriksområdet, här finns både ett flertal arbetsplatser, verksamheter med butiker, föreningar och museum. Centrum, närbutik, skola, restaurang m.m. Östhjälpen, populärt besöksmål med café. Göta Bio. Jonsereds idrottsplats. Svenska kyrkan och Missionskyrkan. Jonsereds herrgård lockar kanske främst till sig besökare som är knutna till Göteborgs universitet. Tågstationen, en knutpunkt för alla som pendlar. Knutpunkter Landmärke Barriär Utblickar Landmärke Fabriksområdet, speciellt Porthuset och Gjuteväveriet. Missionskyrkan. Jonsereds kyrka. Jonsereds skola Hallebackshusen. Säveån med tillhörande broar. Barriär Motorvägen bildar en tydlig barriär då den delar koloniområdet Amerika i mitten. Järnvägen bildar en barriär då man vill ta sig norrut mot Jonsereds herrgård. Utblickar Vackrast utblickar kan man få från Jonsereds herrgård ner mot sjön Aspen. Tar man sig norr om Jonsereds kyrka som ligger på en höjd får man en fin utsikt över hela orten. Om man står vid Kyrkan kan man se ända till nya fabriksområdet. Även från det s.k. Flaggstångsberget norr om stationen får man en vacker utsikt. 20 ortsanalys jonsered Knutpunkter Landmärke Barriär Utblickar

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Stora Höga med Spekeröd

Stora Höga med Spekeröd Stora Höga med Spekeröd Bakgrund Stora Höga är ett samhälle som byggts ut kraftigt under senare tid. Läget nära järnväg och motorväg med goda kommunikationer åt både norr och söder samt närheten till bad,

Läs mer

ANALYS B20 B21 B22. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. Lynch, K.,

ANALYS B20 B21 B22. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. Lynch, K., vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping I d e n t i t e t - H e l h e t - R ö r e l s e ANALYS B20 B21 B22 För att få en förståelse av Norra Munksjö-området och dess karaktär

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

AVGÅNG RAUS - en ny station i södra Helsingborg

AVGÅNG RAUS - en ny station i södra Helsingborg AVGÅNG RAUS - en ny station i södra Helsingborg FÖRORD Detta examensarbete ger 20 poäng på Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Karlskrona och är den avslutande delen på utbildningen teknologi magister programmet

Läs mer

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 0m 1000m 2000m 3000m 43 Infrastruktur Vägnätet Att ha tillgång till bil är nästan en förutsättning för att kunna leva i Säve stationssamhälle idag eftersom bussen inte

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra

Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra 2010-09-14 Dnr MSN/2010:988 Kommunstyrelsen Start-PM Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra Ärendet Villa Ekbacken ägs för närvarande av den kanadensiska staten och utgör

Läs mer

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet KS 2010-313 212 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-09-06 REV. 2011-10-03 ENLIGT KF BESLUT 119/2011 Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-22 Marks kommun Postadress:

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster.

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster. 2. ANALYS 29 2.1 BESÖK För att få lite idéer på hur stationsområdet i Vårgårda kan utvecklas har jag valt att titta närmare på två andra stationer med liknande bakgrund. Jag har valt stationerna Herrljunga

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län Program PROGRAMHANDLING till detaljplan för Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län DP 159 Trelleborgs kommun Stadsbyggnadskontoret PLANERINGENS SYFTE Detta planprogram avses utgöra

Läs mer

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

VÄSTRA HALLERNA STENUNGSUND

VÄSTRA HALLERNA STENUNGSUND VÄSTRA HALLERNA STENUNGSUND BO HAVSNÄRA I STENUNGSUND Stenungsund är en av Sveriges snabbast växande orter. Det är inte förvånande här finns det mesta blomstrande företag, härlig natur, bryggliv, pendelavstånd

Läs mer

Program GODKÄNNANDEHANDLING. Programmets bakgrund och syfte 1(8) tillhörande detaljplanen för fastigheten Kvarntorp 7:3

Program GODKÄNNANDEHANDLING. Programmets bakgrund och syfte 1(8) tillhörande detaljplanen för fastigheten Kvarntorp 7:3 1(8) Program tillhörande detaljplanen för fastigheten Kvarntorp 7:3 med närområde inom Åby i Norrköpings kommun 214 den 20 september 2012 Programmets bakgrund och syfte Programmets syfte är att studera

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30. Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.214 2015-01-26 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE GESTALTNINGSPROGRAM Ekerövallen

Läs mer

BASORT ÖNNESTAD FÖRUTSÄTTNINGAR HISTORIK ÖNNESTAD IDAG. Pendling. Landskap och natur. Befolkning. Service och näringsliv

BASORT ÖNNESTAD FÖRUTSÄTTNINGAR HISTORIK ÖNNESTAD IDAG. Pendling. Landskap och natur. Befolkning. Service och näringsliv BASORT ÖNNESTAD FÖRUTSÄTTNINGAR ÖNNESTAD IDAG Önnestad är en av Kristianstads basorter. Orten är belägen ca 1 mil öster om Kristianstad, omges av jordbrukslandskap och ligger nära Nävlingeåsen. Önnestad

Läs mer

K R Ä G G A F Å G E L S Å N G E N O C H G R I N D S T U G A N bild? KRÄGGA FÅGELSÅNGEN & GRINDSTUGAN HÅBO G E S T A L T N I N G S P R O G R A M F Ö R D E T A L J P L A N S E P T E M B E R 2 0 0 9 K R Ä

Läs mer

1:2. Siggegärde 2:2 VIRKESJÖ

1:2. Siggegärde 2:2 VIRKESJÖ VIRKESJÖN 153 Kort beskrivning Virkesjön ligger sydväst om Nybro tätort. Planområdet som ligger i Siggegärde, ligger i anslutning till gammal gårdsbebyggelse. Gårdarna tillsammans med gamla stenmurar,

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

15. Vallentuna/Lindholmen

15. Vallentuna/Lindholmen 15:1 15. Vallentuna/Lindholmen 15.1 Långsiktigt hållbar utveckling Utveckla Vallentunas särskilda kvalitet med en bebyggelse i måttfull skala med god arkitektur och närhet till grönområden Tillvarata historiska

Läs mer

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER 1 (5) DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER Vad tycker du är viktigt för utvecklingen i Landvetter? Positivt och viktigt att det ska bli en idrottshall. Det är viktigt med polisiär närvaro för att

Läs mer

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

En Workshop om Framtiden i Gråbo

En Workshop om Framtiden i Gråbo En Workshop om Framtiden i Gråbo Onsdag 26 april kl 13.30 Bygdegården Gråbo Program En Workshop? Framtiden i Gråbo? Staden före 1900 - talet Skolan Kyrkan Västgötabanan 1915-1965? efter 1970 Skogsmark

Läs mer

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030 Stad möter land Strategin går ut på att hantera mötet mellan stad och land, den stadsnära landsbygden. Ystad är en väl avgränsad stad där gränsen mellan stad och land är viktig. Strategin tar ett grepp

Läs mer

Expansiv kranskommun Kan vi bygga nytt utan att skapa barriärer?

Expansiv kranskommun Kan vi bygga nytt utan att skapa barriärer? Expansiv kranskommun Kan vi bygga nytt utan att skapa barriärer? Och hur kan det gröna förstärka lokala karaktärer? 1 2012-09-21 Sektorn för samhällsbyggnad, Karin Meyer, miljösamordnare GR seminarium

Läs mer

Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra. Underlag för planuppdrag

Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra. Underlag för planuppdrag Detaljplan för del av fastigheten Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att utveckla Ödåkras västra delar

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade.

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade. Inledning Syfte och bakgrund För att främja en hållbar utveckling ur alla perspektiv krävs att stationsorterna i Skåne utvecklas till trygga och levande bymiljöer. Köpingebro är ett exempel på en stationsort

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

7 Attraktiva bostadsmiljöer

7 Attraktiva bostadsmiljöer ÖP 7 Attraktiva bostadsmiljöer 7.1 Bevara och utveckla 7.2 Kommundelen Partille 7.3 Kommundelen Sävedalen 7.4 Kommundelen Jonsered 7.5 Kommundelen Öjersjö 7.6 Utbyggnadsområden 7.7 Service 7.1 Attraktiva

Läs mer

LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL

LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL ARALLELLT UDRAG 2009-09-30 ARALLELLT UDRAG 2009-09-30 1/4 UNIVERSITETSGATAN Området vid Kalmar Nyckel har en mycket intressant potential. De positiva effekterna

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 1357/2012 FASTIGHETEN BORSTNEJLIKAN 1 M FL PÅARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark- och exploateringsenheten inkom den 6 september 2012 med en förfrågan avseende upprättande

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

Ortsanalys ÖJERSJÖ 2011-11-22

Ortsanalys ÖJERSJÖ 2011-11-22 Ortsanalys ÖJERSJÖ 2011-11-22 Vad är en ortsanalys? En ortsanalys är en form av nulägesbeskrivning som syftar till att beskriva och lyfta fram en orts karaktär samt att visa på vilka styrkor och svagheter

Läs mer

8. Grönområden och fritid

8. Grönområden och fritid 8:1 8. Grönområden och fritid 8.1 Långsiktigt hållbar utveckling Bevara Vallentunas del av Storstockholms grönstruktur Välja och avgränsa grönområden med hänsyn till landskapsbild, värdefull natur, intressant

Läs mer

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg.

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. 2015-08-27 Q&A Skeppsbron Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. Detta händer just nu I augusti i år invigdes

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

Simrishamns kommun. Geodatasamverkan Skåne Simrishamn

Simrishamns kommun. Geodatasamverkan Skåne Simrishamn Simrishamns kommun Geodatasamverkan Skåne Simrishamn 2017-05-19, Anna Eliasson, Enhetschef Plan & bygglov, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Simrishamns kommun Välkomna! Vår vision Boendeattraktivitet Simrishamn

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Stockholm Arlanda Airport Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Bilaga MKB2.1 Utvecklingsområden för bebyggelse - 1 - Bilaga MKB2.1 Planerade bebyggelseområden.doc

Läs mer

Arbete med Lokal Utvecklingsplan. Varbergs kommun BYGDEPROFIL

Arbete med Lokal Utvecklingsplan. Varbergs kommun BYGDEPROFIL Arbete med Lokal Utvecklingsplan Varbergs kommun BYGDEPROFIL Vad och varför en Lokal Utvecklingsplan? - Vad hette det sa du? ( kan kalla den vad vi ) Tre delar 1. Bygdeprofil - beskriver den lokala identiteten,

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

För att inte synpunkter gällande förskolorna, som faktiskt ingår i materialet, ska komma bort i hanteringen vill vi framföra följande:

För att inte synpunkter gällande förskolorna, som faktiskt ingår i materialet, ska komma bort i hanteringen vill vi framföra följande: 1 Luleå 2015-11-20 Till/ Framtidens skola Luleå kommun 971 85 Luleå Synpunkter på del av materialet Framtidens skola i Luleå avseende förskolor på Hertsön I Underlag för fortsatt utredning av skolstruktur

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Start-PM. 2012-02-09 Dnr MSN/2011:1439. Kommunstyrelsen

Start-PM. 2012-02-09 Dnr MSN/2011:1439. Kommunstyrelsen 2012-02-09 Dnr MSN/2011:1439 Kommunstyrelsen Start-PM Fråga om detaljplaneändring Nyckelviksskolan, fastigheterna Björkskogen 10 och Frigga 1, stadsdelen Hersby Ärendet Nyckelviksskolan, som bedriver utbildningar

Läs mer

Dnr: SBK 2009/167. Copyright BLOM Pictometry. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Malmudden. Svartholmen 3

Dnr: SBK 2009/167. Copyright BLOM Pictometry. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Malmudden. Svartholmen 3 Dnr: SBK 2009/167 Copyright BLOM Pictometry Planbeskrivning Detaljplan för del av Malmudden Svartholmen 3 Luleå kommun Norrbottens län Samrådshandling 2012-01 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och

Läs mer

Medborgardialog i detaljplanearbetet bostäder Paradiset

Medborgardialog i detaljplanearbetet bostäder Paradiset SAMMANSTÄLLNING AV DIALOGMÖTE 3 (ÅTERKOPPLING) Bakgrund I januari 2015 genomfördes en medborgardialog med boende i Paradiset. Dialogen genomfördes efter det att samhällsbyggnadskontoret fått planuppdrag

Läs mer

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Synpunkter och förslag till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Från öppet hus 24 september 2015 Så här tycker boende i Eriksberg om utvecklingen av området sammanfattning från öppet hus 24 september

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling 54 Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun Markanvändning och bebyggelseutveckling Tätorterna Ellenö Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 km söder om Färgelanda.

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling TÄTORTERNA Markanvändning och bebyggelseutveckling ELLENÖ Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 kilometer söder om Färgelanda. Avståndet till Uddevalla är 2 mil.

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

PROGRAM LANDVETTER CENTRUM

PROGRAM LANDVETTER CENTRUM PROGRAM Augusti 2007 Sektorn för Samhällsbyggnad Härryda kommun Programområdets gräns 2 PROGRAM Programmets syfte En detaljplan ska grundas på ett program som anger utgångspunkter och mål för planen. Programsamråd

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer

Kungariket expanderar. sjönära boende i vacker natur

Kungariket expanderar. sjönära boende i vacker natur Kungariket expanderar Bygg nytt i Skillinge sjönära boende i vacker natur Nu expanderar Kungariket - byggstart i Skillinge Fortfarande litet och genuint Nu är området Skillingeudd redo att börja bebyggas

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN Innehåll Bakgrund... 2 Översiktskarta... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Alternativ 1... 6 Alternativ 2... 9 Alternativ 3... 12 Alternativ 4... 15 SWECO VBB G:a Rådstugug. 1, 602 24 Norrköping Telefon 011-495

Läs mer

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området.

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området. Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB 5 Området sydväst om stationsområdet fräschas upp och förses med nya bostäder och vägen

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Slutversion. Kv New York. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr PM Natur, med fokus på eksamband

Slutversion. Kv New York. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr PM Natur, med fokus på eksamband Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor -, Dnr 2014-03804 Kv New York PM Natur, med fokus på eksamband Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor -, Dnr 2014-03804 2 Beställning: Brf Guldmyran, c/o Wallenstam

Läs mer

Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro.

Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro. Välkommen till Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro. 178 LÄGENHETER I UPPLANDS-BRO 2 En central idyll nära Mälaren. Vill du kunna bo i ett fridfullt naturskönt område vid Mälaren men ändå ha snabb tillgång

Läs mer

PARTILLE CENTRUM FURULUND ÖJERSJÖ KÅSJÖN

PARTILLE CENTRUM FURULUND ÖJERSJÖ KÅSJÖN PARTILLE BOKEDALEN ASPEN GÖTEBORG LEXBY PARTILLE CENTRUM JONSERED E20 LERUM SÄVEÅN SÄVEDALEN FURULUND KÅSJÖN ÖJERSJÖ HÄRRYDA INNEHÅLL VÅR VISION 4 PARTILLES HISTORIA 4 BARN, UNGA OCH UTBILDNING 6 MODERN

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

11:a Skogsduvan, Tofsmesen & Ängsknarren

11:a Skogsduvan, Tofsmesen & Ängsknarren 178 11:a Skogsduvan, Tofsmesen & Ängsknarren 9 10 11 8 12 Vallmovägen BESKRIVNING AV KULTURMILJÖN 7 13 Kulturmiljön består av tre miljöer med gruppbebyggda småhus av olika byggnadstyper. Skogsduvan 10-32

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 Detaljplan för del av Ving 10:48 m fl Skolan Upprättad den 23 april 2003 ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 ANTAGANDEHANDLING 2003-04-23 2 Detaljplan för del av VING 10:48 m fl Skolan PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 För att kunna bilda ett utvecklingsområde för Lokalt ledd utveckling med leadermetoden och få medel till framtida projekt skrivs

Läs mer

ARBETSPLAN Väg 25, Halmstad - Ljungby, delen Boasjön - Annerstad

ARBETSPLAN Väg 25, Halmstad - Ljungby, delen Boasjön - Annerstad ARBETSPLAN Väg 25, Halmstad - Ljungby, delen Boasjön - Annerstad Uppdragsnummer 87 733 343 2014-03-31 Kommunala planer Dokument : Utdrag ur Ljungby kommuns översiktsplan, kapitel 6 Teknisk försörjning

Läs mer

Designdialog Pärlan & Granhyddan Workshop 1 2012-10-10

Designdialog Pärlan & Granhyddan Workshop 1 2012-10-10 1 (2) Designdialog Pärlan & Granhyddan Workshop 1 2012-10-10 Plats: Bedinge Golfklubb Tid: 18.00 20.00 Som en del i arbetet med utvecklingen av området kring Pärlan och Granhyddan arrangerar kommunen designdialogen.

Läs mer

Del av Östra Eklanda. Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl. Mölndals stad Västra Götalands län. Bostäder PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING

Del av Östra Eklanda. Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl. Mölndals stad Västra Götalands län. Bostäder PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ANTAGANDEHANDLING Dnr 152/08 Stadsbyggnadskontoret Handläggare Jan Kristoferson Tel: 031 315 14 21 Mailadress: jan.kristoferson@molndal.se Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda

Läs mer

Gestaltningsprogram Smedby gård Åkersberga

Gestaltningsprogram Smedby gård Åkersberga Gestaltningsprogram Smedby gård Åkersberga INLEDNING För att värna önskade kvaliteter, områdets karaktär och utformningen av byggnader och mark, upprättas i samband med detaljplan ett gestaltningsprogram.

Läs mer

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde!

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde! Vision 2.1 Denna Vision är ett levande dokument och ett arbetsredskap för att utveckla en ny attraktiv stadsdel. Det innebär att Visionen kommer uppdateras allt eftersom utvecklingsprocessen fortsätter.

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

5. TRÖINGEBERG. Stadens yttre årsringar 5. Tröingeberg

5. TRÖINGEBERG. Stadens yttre årsringar 5. Tröingeberg 5. TRÖINGEBERG Tröingeberg införlivades med Falkenbergs stad 1971. Stadsdelen har ett avskilt läge och avgränsades mellan åren 1960 och 1996 från resten av staden av gamla E6:an. Tröingeberg genomkorsas

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun. Behovsbedömning KS 13.386

Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun. Behovsbedömning KS 13.386 KS 13.386 Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun Behovsbedömning Sektor samhällsbyggnad Plan- och exploateringsenheten 2016-03-04 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Kort beskrivning

Läs mer

KÅRAHULT Klass 2-3. Kårahult 2013

KÅRAHULT Klass 2-3. Kårahult 2013 KÅRAHULT Klass 2-3 Lyckebyån som resurs: En av många platser längs denna sträcka av Lyckebyån som utnyttjat vattenkraften under lång tid. Bevarade dammanläggningar, murade dammvallar, kanaler och åfåror.

Läs mer

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop den 23 april 2013

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop den 23 april 2013 Staden Ystad 2030 dokumentation från workshop den 23 april 2013 Workshopen är en del av den tidiga dialogen för fördjupningen av översiktsplanen för staden Ystad. Temat för workshopen var förtätning, fokus

Läs mer

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun Ställningstaganden Munktorps tätort Bostäder ska erbjudas i anslutning till Sorbykyrkan enligt gällande detaljplan. Ny detaljplan för bostadsändamål kan vid behov upprättas öster om Sorbykyrkan. Kommunen

Läs mer

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop ca 50 personer deltog i workshopen Hur ska framtida Tullinge se ut? Hur tätt ska det vara? Hur högt ska det vara? Hur grönt ska det vara? osv. Som utgångspunkt för dialogen under Idévecka 2 fanns tre olika

Läs mer

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Såtenäs herrgård

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Såtenäs herrgård Kulturhistoriskt värdefulla byggnader Såtenäs herrgård Flygfoto från 1924 som visar herrgården efter de stora ombyggnaderna 1915. Mellan åldriga alléträd och flygledartorn Såtenäs herrgård är vackert belägen

Läs mer

Skärhamns Samhällsförening

Skärhamns Samhällsförening Skärhamns Samhällsförening Prepared: Magnus Gustavsson Anna Karlsson Anders Sundling Marianne Sundling Berndt Axelsson Susanne Axelsson Date: 2014-11-15 Agenda Introduktion Bakgrund Samhällsförening Vision

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby 2015-08-18 Dnr MSN/2015:673 Planutskottet Start-PM Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby Ärendet Ägaren till Holmia 9 (Villa Solgården) har sökt planbesked i syfte att ändra användning

Läs mer

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap Vatten Bad Kultur Turism Gemenskap Friluftsliv Båtliv Natur Vänersborgs identiteter idag Bilder och ord valda av hundratalet deltagare vid dialogträ en på Folkets Hus 2 oktober 2014. Storleken varierar

Läs mer

Eriksöre 5:1, 6:1 och 6:14

Eriksöre 5:1, 6:1 och 6:14 Eriksöre 5:1, 6:1 och 6:14 Mörbylånga kommun Förstudie bebyggelseutveckling Anders Nilsson, Helena Nilsson 2009-12-01 Eriksöre 5:1 skifte 4 Eriksöre 6:14 Eriksöre 6:1 skifte 5 innehållsförteckning Eriksöre

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Prata framtidens Sävar med oss!

Prata framtidens Sävar med oss! Prata framtidens Sävar med oss! Fördjupad översiktsplan för Sävar Umeå kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Sävar. Översiktsplanen ska visa hur Sävar kan komma att se ut och utvecklas i framtiden.

Läs mer

LANDSKAPSANALYS VINDKRAFT PÅ TÖFTEDALSFJÄLLET OCH BURÅSEN. Fördjupning och tillägg till översiktsplanen MARELD LANDSKAP 2007

LANDSKAPSANALYS VINDKRAFT PÅ TÖFTEDALSFJÄLLET OCH BURÅSEN. Fördjupning och tillägg till översiktsplanen MARELD LANDSKAP 2007 LANDSKAPSANALYS MARELD LANDSKAP 2007 VINDKRAFT PÅ TÖFTEDALSFJÄLLET OCH BURÅSEN Fördjupning och tillägg till översiktsplanen ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2008-06-18 bilaga 3 2 Metod Landskapsrummen har

Läs mer

Fagered en pärla i våra hjärtan Välkommen till Fagereds socken en spännande socken att upptäcka på egen hand eller tillsammans med andra.

Fagered en pärla i våra hjärtan Välkommen till Fagereds socken en spännande socken att upptäcka på egen hand eller tillsammans med andra. Fagered en pärla i våra hjärtan Välkommen till Fagereds socken en spännande socken att upptäcka på egen hand eller tillsammans med andra. Fagereds socken kan erbjuda mycket allt ifrån avskildhet, lugn

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer