Uppdrag i budget 2013 Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU 101) KS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdrag i budget 2013 Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU 101) KS 2013-71"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg Uppdrag i budget 2013 Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU 101) KS KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 I det av kommunfullmäktige lämnade uppdraget till barn- och utbildningsnämnden om förskoleplan, arbeta in, hur lämnade förslag om utformning och lokalisering av förskolor, kan innebära en bättre anpassning av närvarande barn/personal. 2 Barn- och utbildningsnämnden ska pröva att hitta ett enkelt sätt att mäta närvaro på en förskola och ett fritidshem under en försöksperiod om ett år. Rapport om plan för försöket ska lämnas före Anteckna att barn- och utbildningsnämnden redovisat uppdragen. Beslutsunderlag Beslutsförslag från strategienheten BUN 3, Tjänsteskrivelse Uppdrag i budget 2013 Ta fram närvarograd över inskrivna barn i förskola och fritidshem, KS , KF 153, Tjänsteskrivelse KS 19, Uppdragsbeskrivning budget, Sammanfattning av ärendet När uppdraget Ta fram närvarograd över inskrivna barn i förskola och fritidshem redovisades för kommunfullmäktige fick barn- och utbildningsnämnden tre tilläggsuppdrag. 1. Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att under 2013 återkomma med en fördjupad analys varför närvarande barn/personal varierar mellan olika enheter. 2. Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att under 2013 återkomma med ett förslag hur man bättre kan anpassa närvarande barn med närvarande personal för att utjämna differensen mellan kommunens olika förskolor och fritidshem.

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg Forts Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att, i enlighet med uppdraget, återkomma under 2013 med en utredning om möjligheten till kontinuerlig mätning för enkel rapportering. I samråd med kommunstyrelseförvaltningen har redovisning av uppdragen flyttats till januari 2014 och har nu redovisats. Ekonomi Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi. Övervägande 1. På uppdraget att återkomma med fördjupad analys varför närvarande barn/personal varierar mellan de olika enheterna, svarar barn- och utbildningsförvaltningen att barngruppens sammansättning, barnens ålder och barnens behov, ger utslag på variationen av antalet närvarande barn per personal. Nämnden framhåller också att storleken på förskolor och fritidshem påverkar personalflexibiliteten, förskolor med fler avdelningar och större fritidshem har generellt en högre andel närvarande barn per personal. 2. På uppdraget att återkomma med ett förslag hur man bättre kan anpassa närvarande barn med närvarande personal för att utjämna differensen mellan kommunens olika förskolor och fritidshem, svarar barn- och utbildningsnämnden, att man vill fortsätta att arbeta för att öka andelen större förskolor och fritidshem. Dessa har utrymme att använda befintliga resurser mer flexibelt. Andra sätt att bättre anpassa närvarande barn/personal har inte barn- och utbildningsnämnden angett och ser därmed ingen möjlighet att utifrån nuvarande lokaler för förskola och fritidshem öka anpassningen. I budget 2014 fick barn- och utbildningsnämnden ett uppdrag att ta fram en förskoleplan. En av punkterna i uppdraget är att redovisa möjlig lokalisering och utformning av förskolor efter behov. Detta kan även innefatta avveckling av förskolor som inte är optimala. Denna punkt i förskoleplanen bör också innehålla hur förslagen kan innebära en bättre anpassning av närvarande barn/personal. 3. På uppdraget att återkomma med en utredning om möjligheten till kontinuerlig mätning för enkel rapportering, svarar barn- och utbildningsnämnden, att det i dagsläget inte finns några ändamålsenliga verktyg för detta. Nämndens mål är att skaffa ett digitalt verktyg men det måste uppfylla krav från Datainspektionen som har haft invändningar mot existerande system. Nätuppkopplingen behöver också stärkas på flera enheter.

3 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg Forts. 100 Nämnden bör ändå pröva om man kan hitta ett enkelt sätt att mäta närvaro, t.ex. via ett Excelblad, för att se hur närvaro varierar under året. Detta kan vara en försöksverksamhet på en förskola och ett fritidshem under ett år. Yrkande, propositionsordning och beslut Jan Dickens (S) yrkar att beslutssats två ska strykas, i övrigt bifall till förslaget. Ordföranden ställer proposition på yrkandet gentemot arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Reservation Jan Dickens (S) reserverar sig mot beslutet. Anteckning Johny Kronwall (V) antecknar avvikande mening. Vid protokollet Henrik Lundahl Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande

4 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Uppdrag i budget Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem. KS KS,KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 I det av kommunfullmäktige lämnade uppdraget till barn- och utbildningsnämnden om förskoleplan, arbeta in, hur lämnade förslag om utformning och lokalisering av förskolor, kan innebära en bättre anpassning av närvarande barn/personal. 2 Barn- och utbildningsnämnden ska pröva att hitta ett enkelt sätt att mäta närvaro på en förskola och ett fritidshem under en försöksperiod om ett år. Rapport om plan för försöket ska lämnas före Anteckna att barn- och utbildningsnämnden redovisat uppdragen. Beslutsunderlag Beslutsförslag från strategienheten BUN 3, Tjänsteskrivelse Uppdrag i budget Ta fram närvarograd över inskrivna barn i förskola och fritidshem, KS , ^ KF 153, Tjänsteskrivelse KS 19, Uppdragsbeskrivning budget, Sammanfattning av ärendet När uppdraget "Ta fram närvarograd över inskrivna barn i förskola och fritidshem" redovisades för kommunfullmäktige fick barn- och utbildningsnämnden tre tilläggsuppdrag. 1. Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att under 2013 återkomma med en fördjupad analys varför närvarande barn/personal varierar mellan olika enheter. 2. Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att under 2013 återkomma med ett förslag hur man bättre kan anpassa närvarande barn med närvarande personal för att utjämna differensen mellan kommunens olika förskolor och fritidshem. 3. Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att, i enlighet med uppdraget, återkomma under 2013 med en utredning om möjligheten till kontinuerlig mätning för enkel rapportering.

5 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Forts. 101 I samråd med kommunstyrelseförvaltningen har redovisning av uppdragen flyttats till januari 2014 och har nu redovisats. Ekonomi Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi. Övervägande 1. På uppdraget att återkomma med fördjupad analys varför närvarande barn/personal varierar mellan de olika enheterna, svarar barn- och utbildningsförvaltningen att barngruppens sammansättning, barnens ålder och barnens behov, ger utslag på variationen av antalet närvarande barn per personal. Nämnden framhåller också att storleken på förskolor och fritidshem påverkar personalflexibiliteten, förskolor med fler avdelningar och större fritidshem har generellt en högre andel närvarande barn per personal. 2. På uppdraget att återkomma med ett förslag hur man bättre kan anpassa närvarande barn med närvarande personal för att utjämna differensen mellan kommunens olika förskolor och fritidshem, svarar barn- och utbildningsnämnden, att man vill fortsätta att arbeta för att öka andelen större förskolor och fritidshem. Dessa har utrymme att använda befintliga resurser mer flexibelt. Andra sätt att bättre anpassa närvarande barn/personal har inte barn- och utbildningsnämnden angett och ser därmed ingen möjlighet att utifrån nuvarande lokaler för förskola och fritidshem öka anpassningen. I budget 2014 fick barn- och utbildningsnämnden ett uppdrag att ta fram en förskoleplan. En av punkterna i uppdraget är att redovisa möjlig lokalisering och utformning av förskolor efter behov. Detta kan även innefatta avveckling av förskolor som inte är optimala. Denna punkt i förskoleplanen bör också innehålla hur förslagen kan innebära en bättre anpassning av närvarande barn/personal. 3. På uppdraget att återkomma med en utredning om möjligheten till kontinuerlig mätning för enkel rapportering, svarar barn- och utbildningsnämnden, att det i dagsläget inte finns några ändamålsenliga verktyg för detta. Nämndens mål är att skaffa ett digitalt verktyg men det måste uppfylla krav från Datainspektionen som har haft invändningar mot existerande system. Nätuppkopplingen behöver också stärkas på flera enheter. Nämnden bör ändå pröva om man kan hitta ett enkelt sätt att mäta närvaro, t.ex. via ett Excelblad, för att se hur närvaro varierar under året. Detta kan vara en försöksverksamhet på en förskola och ett fritidshem under ett år.

6 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Forts. 101 Yrkande Jan Dickens (S) yrkar i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag att på att punkt två i beslutsförslaget tas bort. Ordföranden ställer proposition på Jan Dickens yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med liggande förslag från strategienheten. Vid protokollet Jenny Antonsson Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utd ragsbestyrkande

7 Barn- och utbildningsnämnden Kommunledningskontcvet Kanslionhclen &>20i*>-7' 63 Dnr Dpi Uppdrag i budget Ta fram närvarograd över inskrivna barn i förskola och fritidshem, KS Beslut Bam- och utbildningsnämnen beslutar lämna följande svar till kommunstyrelsen Uppdrag 1: Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att under 2013 återkomma med en fördjupad analys varför när-varande barn/personal varierar mellan olika enheter: - Barngruppens sammansättning, barnens ålder och barnens behov, ger utslag på variationen av antalet närvarande bam per personal. Uppdrag 2: Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att under 2013 återkomma med ett förslag hur man bättre kan anpassa närvarande barn med närvarande personal för att utjämna differensen mellan kommunens olika forskolor och fritidshem. - Fortsätta det arbeta utifrån intentionen att öka andelen större förskolor och fritidshem i kommunen eftersom de har utrymme att använda befintliga resurser mer flexibelt Uppdrag 3: Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att, i enlighet med uppdraget, återkomma under 2013 med en utredning om möjligheten till kontinuerlig mätning för enkel rapportering. - Bedömningen är att det inte idag finns några ändamålsenliga verktyg för en enkel rapportering. Målet är att skaffa ett digitalt verktyg. Förvaltningen kommer att följa utvecklingen av digitala verksamhetssystem. De måste uppfylla både praktiska krav och säkerhetsmässiga krav från Datainspektionen. Syftet med uppföljningen behöver tydliggöras. Dessutom behöver nätverksuppkopplingen stärkas på flera enheter. Beslutsunderlag Beslutsförslag, Tjänsteskrivelse Uppdrag i budget Ta fram närvarograd över inskrivna barn i förskola och fritidshem, KS , KF 153, Tjänsteskrivelse, KS 19, Uppdragsbeskrivning budget, Sammanfattning av ärendet Uppdrag 1: Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att under 2013 återkomma med en fördjupad analys varför närvarande barn/personal varierar mellan olika enheter: Antalet faktiska barn och barntimmar/personal varierar mellan större och mindre förskolor och fritidshem, men också mellan enheter av samma storlek, vilket påvisar komplexiteten i frågan. Faktorer som påverkar andelen närvarande barn/personal är barngruppens 5(20) Utdragsbestyrkanflc

8 Barn- och utbildningsnämnden sammansättning - barnens ålder och barnens behov. Förskolor och fiitidshem tar emot barn oavsett behov och eventuella funktionshinder. I och med detta kommer det alltid att vara en differens mellan förskolor vad gäller både planerad och faktisk närvaro. Uppdrag 2: Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att under 2013 återkomma med ett förslag hur man bättre kan anpassa närvarande barn med närvarande personal för att utjämna differensen mellan kommunens olika förskolor och fritidshem. Varje förskola och fiitidshem analyserar om rätt schema (planerad tid) finns på enheten. Om någon i personalgruppen är sjuk och barnantalet är lägre än planerat tillsätts vanligtvis inte vikarie för sjuk personal. På förskolan, med åldersgruppen 1-5 år, är barn mer sjuka än barn i högre åldrar. "Bortfallet" av barn på fritidshem beror på andra faktorer t.ex. är det vanligt att äldre bam går till kompis eller går hem själv innan den planerade tiden för hemgång. En viktig faktor för fiitidshemsbarnen är att de ska bli "utskolade" till att klara sig själva före och efter skoldagen under kontrollerade former. Vårdnadshavare har också möjlighet att minska sin arbetstid p.g.a. föräldraledighetslagen när barnen är i de lägre åldrarna. Enligt statistik från Försäkringskassan togs fler dagar ut för vård av sjuka bam i februari 2013 än samma månad året innan. Då barngruppen minskar temporärt på en förskola och fritidshem, kan av naturliga skäl inte platserna återbesättas med andra barn. Det ligger i sakens natur att det faktiska baratalet varierarar i förhållande till det planerade. Personal på en mindre enhet samt enheter med barn som har särskilda behov har större svårigheter att anpassa närvarande barn med närvarande personal. Bam- och utbildningsnämnden har som mål att öka andelen större förskolor i kommunen. Fritidshem finns på varje skola, där barn i åldern 6-12 har sin skolgång. Uppdrag 3: Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att, i enlighet med uppdraget, återkomma under 2013 med en utredning om möjligheten till kontinuerlig mätning för enkel rapportering. Närvarouppföljningen har skett under åtta veckor under år 2013, vilket innebär att det är en ögonblicksbild av verksamheten under en viss tid av detta år och ger inge bild över tid. Idag finns inte adekvata datorer och tillfredställande nätuppkoppling på våra förskolor och fritidshem, som möjliggör att registrera digitalt. Endast då det finns fullgoda datorer och stabil nätuppkoppling på alla avdelningar kan detta ske. De system för närvarouppföljning, som finns på marknaden idag är hårt kritiserade av bl.a. datainspektionen, både vad gäller oklara syften och verktygens säkerhet. Behovet av uppföljning måste vara tydligt enligt datainspektionen. Säkra och administrativt enkla närvarosystem efterfrågas av många kommuner, men finns inte än på marknaden. I och 6(20) U i cl ra <isb esl v rk a ii cl c

9 Bam- och utbildningsnämnden med osäkert system och hög inköps- och driftskostnader bör kommunen avvakta mer tillförlitliga system. Ekonomi Budget för sammanslagning och byggnation av nya och större enheter samt nätverk och datorer. Övervägande Då barngruppen minskar temporärt på en förskola respektive fritidshem, kan av naturliga skäl inte platserna återbesättas med andra barn. Det ligger i sakens natur att det faktiska bamtalet varierarar i förhållande till det planerade, bam är sjuka och temporärt lediga. På mindre förskolor och fritidshem är personaltätheten generellt högre p.g.a. att öppettiderna är samma på alla enheter, oavsett stor eller liten, men det finns ingen möjlighet till samordning med annan avdelning vid öppning och stängning. Möjligheten att täcka upp för varandra mellan förskolor och fritidshem utesluts p.g.a. att personalen inte är känd av barnen på samma sätt, som inom en förskola. Förskole- och fritidshemsverksamheterna behöver resursplaneras för att skapa mest möjliga nytta och erbjuda en stimulerande miljö för barnen att vara och utvecklas i. Personaltäthet baserat på antal barn i förskolan respektive fritidshemmen och utgår från barnens planerade närvaro. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelseförval tingen inklusive tjänsteskii velse Skolledare på grundskola Förskolechefer 7(20)

10 Tjänsteskrivelse Zövv^/bo Datum FALKENBERG Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Karin Delin Uppdrag i budget Ta fram närvarograd över inskrivna barn i förskola och fritidshem, KS Uppdrag Barn- och utbildningsnämnden har under hösten 2013 redovisat närvarograd över tid för barn inskrivna i förskola och fritidshem utifrån närvarouppföljning under åtta veckor våren Kommunfullmäktige har beslutat att 1. Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att under 2013 återkomma med en fördjupad analys varför närvarande barn/personal varierar mellan olika enheter 2. Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att under 2013 återkomma med ett förslag hur man bättre kan anpassa närvarande barn med närvarande personal för att utjämna differensen mellan kommunens olika förskolor och fritidshem. 3. Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att, i enlighet med uppdraget, återkomma under 2013 med en utredning om möjligheten till kontinuerlig mätning för enkel rapportering. 1 samråd med kommunkansliet har tiden för redovisning av uppdraget flyttats fram till januari Uppdraget redovisas utifrån de tre punkter enligt ovan med början av närvaro på förskola, närvaro på fritidshem och slutligen möjlighet till kontinuerlig uppföljning. Närvarouppföljningen har skett under åtta veckor under år 2013, vilket innebär att det är en ögonblicksbild av verksamheten under en viss tid av detta år och ger inge bild över tid. Närvarande barn/personal varierar mellan olika forskolor Resultat Enligt Skolverkets statistik för 2012, som publicerades september 2013, är snittet i förskola för samtliga kommuner 5,4 inskrivna barn per årsarbetare, vilket är i stort sett detsamma som för Falkenberg (5,3 inskrivna barn per årsarbetare) i samma statistik. Under perioden för närvaroundersökningen var 5,0 planerat inskrivna barn per årsarbetare snittet på förskolorna i Falkenberg. Den faktiska inskrivningen under perioden var 4,6 barn. I de nationella undersökningarna finns ingen siffra för planerat antal barn per dag och/eller faktiskt antal barn per årsarbetare att jämföra med Falkenberg. Telefon växel; Fax: e-posl: wmv.falkenbcrg.se

11 Utifrån den genomförda undersökningen av antal barn och personal i s förskolor framgår att det faktiskta antalet barn under undersökningsperioden uppgick till 78% av planerat antal barn och 86% av planerat antal personal. Detta innebär att även om det finns en diskrepans mellan antal faktiskt närvarande barn och antal planerade så sker även en viss utjämning av personalantal. Det faktiska antalet barn per faktiskt antalet personal är 92% av det planerade i snitt i. Variationen mellan olika förskolor är mellan 73% och drygt 100% av det planerade antal barn/personal. Det faktiska antalet barntimmar/personal är i snitt 94% av det planerade. Variationen mellan olika förskolor är mellan 78% och över 100%. Analys I sammanställningen per förskola av faktiskt antal barn/personal samt faktiskt antal barntimmar per personal finns några förskolor med fler faktiska barn och timmar än planerat. Det kan finnas olika orsaker till detta, som respektive förskola analyserar Är rätt schema inlämnat - planerat antal barn och tider? Finns det många barn, som är placerade på 15h/vecka, där vårdnadshavare utökar tiden för arbetsintervju eller liknande? Undviker/kan inte förskolor tillsätta vikarie om någon är sjuk/ledig trots att barngruppen är som planerat? Om någon i personalgruppen är sjuk och barnantalet är lägre än planerat tillsätts vanligtvis inte vikarie för sjuk personal. Det är svårare att vikariera för varandra på mindre enheter. Personal på en fleravdelningsförskola har större möjligheter över huvud taget att samordna arbetet än på en enavdelningsförskola. Faktiska barn och barntimmar/personal är närmre det planerade på större förskolor än på de mindre. Antalet faktiska barn och barntimmar/personal varierar inte bara mellan större och mindre förskolor utan även mellan förskolor av samma storlek, vilket påvisar komplexiteten i frågan. Faktorer som också påverkar andelen faktiska barn och barntimmar per personal är barngruppens sammansättning - barnens ålder och barnens behov. I skolan anpassas organisationen efter barns funktionshinder, som t.ex. grupper för Asperger, ADHD och utvecklingsstörning. Förskolans organisation har inga liknande grupper, utan alla förskolor tar emot barn oavsett behov och eventuella funktionshinder. Det innebär att barngrupper och personal varierar mellan olika förskolor och olika avdelningar, för att erbjuda en kvalitativt bra förskola för alla barn oavsett behov. I och med detta kommer det alltid att vara en differens mellan förskolor vad gäller både planerad och faktisk närvaro. De förskolor, som har barn med särskilda behov kan ha förre barn inskrivna och/eller mer personal anställd samt har en begränsad möjlighet till samverkan med andra avdelningar p.g.a. barngruppens behov. Möjlighet att anpassa närvarande barn med närvarande personal i förskolan Resultat Undersökningen visar att 24 förskolor av 32 har 90% eller mer av planerat antal barntimmar/personal. Av de förskolor, som ligger lägre vad gäller faktiska barntimmar i förhål-

12 lande till planerade är de flesta små enheter. Vad gäller barn per personal har drygt hälften, 18 av 32 förskolor, 90% eller mer faktiska barn/personal av det planerade. När närvaroundersökningen genomfördes var förskolorna organiserade så att 24 förskolor av 32 var en- eller tvåavdelningsförskola. Detta har senare förändrats då andelen små förskolor har minskat. Analys De barn som är inskrivna i förskolans verksamhet är i åldersgruppen 1-5 år. I denna ålder är barn mer sjuka än barn i högre åldrar. Enligt statistik från Försäkringskassan togs fler dagar ut för vård av sjuka barn i februari 2013 än samma månad året innan. Fortsatt närvarouppföljning får visa hur mycket detta kan ha påverkat undersökningens utfall. Vårdnadshavare har också möjlighet att minska sin arbetstid p.g.a. föräldraledighetslagen när barnen är små. Då barngruppen minskar temporärt på en förskola, kan av naturliga skäl inte platserna återbesättas med andra barn. Det ligger i sakens natur att det faktiska barntalet varierarar i förhållande till det planerade. Bland de större och medelstora förskolonia är diskrepansen mellan antal barntimmar per personal samt antal barn per personal mindre. På dessa förskolor ligger man i genomsnitt närmre det planerade snittet, eller något högre, än vid de mindre förskolorna som i genomsnitt har både lägre barntimmar/personal samt barn/personal än planerat. På mindre förskolor är personaltätheten generellt högre p.g.a. att öppettiderna är samma på alla förskolor, oavsett stor eller liten förskola, men det finns ingen möjlighet till samordning med annan avdelning vid öppning och stängning. Flexibiliteten för personalen att ersätta en kollega vid t.ex. personalsjukdom, är mindre på små enheter. Möjligheten att täcka upp för varandra mellan förskolor utesluts p.g.a. att personalen inte är känd av barnen på samma sätt, som inom en förskola. En möjligheten att anpassa faktiska barn per faktisk personal är att andelen större förskolor, fyra till fem avdelningar, ökar. Närvarande barn/personal varierar mellan olika fritidshem Resultat Enligt Skolverkets statistik för 2012, som publicerades september 2013 är snittet för samtliga kommuner 12,5 inskrivna barn per anställd på fritidshem, vilket ska jämföras med Falkenbergs 11,7 inskrivna barn per anställd i samma statistik. Observera att i denna statistik redovisas anställd, inte årsarbetare, vilket kan innebära deltidsanställd personal och säger inget om personaltätheten. Antalet inskrivna barn per avdelning i samma statistik ligger riksgenomsnittet på 40,1 och Falkenberg ligger på i stort sett samma 40,2 barn per avdelning. Under perioden för närvaroundersökningen var 23,5 planerat inskrivna barn per årsarbetare snittet på fritidshemmen i Falkenberg. Den faktiska inskrivningen under perioden var 21,1 e-post:

13 barn per årarbetare. I de nationella undersökningarna finns ingen siffra för planerat antal barn per dag och/eller faktiskt antal barn per årsarbetare att jämföra med. Utifrån den genomförda undersökningen av antal barn och personal i s fritidshem framgår att det faktiskta antalet barn under undersökningsperioden uppgick till 79% av planerat antal barn och 83% av planerat antal personal. Detta innebär att även om det finns en diskrepans mellan antal faktiskt närvarande barn och antal planerade så sker även en viss utjämning av personalantal. Det faktiska antalet barn per faktiskt antalet personal är 94% av det planerade i snitt i. Variationen mellan olika fritidshem är mellan 75% och drygt 100% av det planerade antal barn/personal. Det faktiska antalet barntimmar/personal är i snitt 92% av det planerade, variationen mellan olika fritidshemmen är mellan 75% och över 100%. Analys Om någon i personalgruppen är sjuk och barnantalet är lägre än planerat tillsätts vanligtvis inte vikarie för den sjuka personalen. Personal på ett större fritidshem har större möjligheter att samordna arbetet vid sjukdom bland personal samt vid öppning och stängning. I sammanställningen per fritidshem av faktiskt antal barn/personal samt faktiskt antal barntimmar per personal finns några fritidshem med fler faktiska barn och timmar än planerat. Det kan finnas olika orsaker till detta, som respektive fritidshem analyserar Är rätt schema inlämnat - planerat antal barn och tider? Undviker/kan inte fritidshem tillsätta vikarie om någon är sjuk/ledig trots att barngruppen är som planerat? Används fritidspersonal som vikarie i skolan och påverkar den faktiska personalen på eftermiddagens fritidsverksamhet? I en jämförelse mellan fritidshemmen inom framgår det att de större samt medelstora fritidshemmen i snitt hamnar närmre det planerade antalet barntimmar/personal samt barn/personal än de mindre, som har lägre barntimmar/personal samt barn/personal. "Bortfallet" av barn på fritidshem beror på andra faktorer än inom förskolans verksamhet. Vanligt är att äldre barn går till kompis eller går hem själv innan den planerade tiden för hemgång. En viktig faktor för fritidshemsbarnen är att de ska bli "utskolade" till att klara sig själva före och efter skoldagen under kontrollerade former. Denna "utskolning" är ett samarbete mellan hemmet och fritidshemmet. Målet är att rusta barnen att klara sig själva utan tillsyn av vuxen, men ändå ha en reträtt under "utskolningstiden". Antalet faktiska barn/personal varierar inte bara mellan större och mindre fritidshem utan även mellan fritidshem av samma storlek, vilket påvisar komplexiteten i frågan. Faktorer som också påverkar andelen faktiska barn och barntimmar per personal är barngruppens sammansättning, barnens ålder, barnens behov samt hur närsamhället ger möjligheter till egna aktiviteter/kompisar att leka med utanför fritidshemmet. De fritidshem, som har barn med särskilda behov kan ha färre barn inskrivna och/eller mer personal anställd samt har en begränsad möjlighet till samverkan med andra avdelningar p.g.a. barngruppens behov. e-post:

14 Möjlighet att anpassa närvarande barn med närvarande personal i fritidshem Resultat Av alla förskolor i undersökningen har 10 av 18 fritidshem 90% eller mer av planerat antal barntimmar/personal. Av de fritidshem, som ligger lägre vad gäller faktiska barntimmar i förhållande till planerade är de flesta små enheter. Vad gäller barn per personal har 11 av 17 fritidshem, 90% eller mer faktiska barn/personal av det planerade. Analys Enligt statistik från Försäkringskassan togs fler dagar ut för vård av sjukt barn i februari 2013 än samma månad året innan. Fortsatt närvarouppföljning får visa hur mycket detta kan ha påverkat undersökningens utfall. Då barngruppen minskar temporärt på ett fritidshem, kan av naturliga skäl inte platserna återbesättas med andra barn. Det ligger i sakens natur att det faktiska barntalet varierarar i förhållande till det planerade, barn är sjuka och temporärt lediga. På mindre skolors fritidshem är personaltätheten generellt högre p.g.a. att öppettiderna är samma på alla fritidshem, oavsett stor eller liten skola, men det finns inte samma möjlighet till samordning vid öppning och stängning. En liten skola med få elever innebär ett litet fritidhem. Fritidshemmet måste vara öppet från till om det finns barn. Det är inte ovanligt att en pedagog öppnar och stänger med något enstaka barn. På ett större fritidshem har man fler barn i början och slutet av dagen, men genererar inte mer personalresurser. Detta är en orsak till att små enheter har en högre planerad och faktiskt barntal/personal. Flexibiliteten för personalen att ersätta en kollega vid t.ex. personalsjukdom, är också mindre på små enheter. Möjligheten att täcka upp förvarandra mellan fritidshem utesluts p.g.a. att personalen inte är känd av barnen på samma sätt, som mellan avdelningar på samma enhet. Möjligheten till kontinuerlig mätning för enkel rapportering. För att möjligöra kontinuerlig mätning med enkel rapportering fodras någon form av digitalt stöd. Nuvarande mätningsform är oerhört tidskrävande samt tar en stor mängd personal i anspråk. Dessutom är den inte fullt tillförlitlig, då mycket manuell hantering erfordras. I rapporten Registrering av faktisk närvaro i förskolan - vem berörs?' problematiseras det kring syftet med närvarouppföljningen. Är syftet att sänka/tillrättalägga föräldraavgiften? Är syftet att förenkla administrationen? Annat syfte? Enligt Datainspektionens dom 2 i februari 2013 kan man inte registrera barns närvaro om man inte har ett syfte. Om man inte har något syfte med registreringen är den ett onödigt intrång i den personliga integriteten anser Datainspektionen. ' Erik Löfbom, Umeå Universitet Diarienummer , Datainspektionen, Falkenberg. Telefon växel: F ax: e-post: www. falken berg.se

15 har en beslutad hel -/deltidstaxa för förskola och fritidshem. Ett system för registrering av närvaro är beroende av hur avgiftstaxan är konstruerad. Sker debitering per närvarande timme kan föräldrar se en fördel med systemet. Betalar föräldrar däremot hel- eller deltidstaxa, kan det vara svårt att motivera föräldrar att registrera faktisk tid. I sådana fall blir det förskolepersonalens uppgift att ombestyra registreringen. Detta kommer att innebära administrativ belastning för personalen samt kan innebära förtroendeproblematik mellan föräldrar och personal om personalen har fyllt i rätt tid, något som i längden går ut över barnen. Förskole- och fritidshemsverksamheterna behöver resursplaneras för att skapa mest möjliga nytta och erbjuda en stimulerande miljö för barnen att vara och utvecklas i. Personaltäthet baseras på antal barn i förskolan respektive fritidshemmen och utgår från barnens planerade närvaro. Den största kostnaden i verksamheterna är personalkostnader, vilket innebär att ett planerat schema per barn måste finnas som underlag för personalplaneringen. Faktisk tid finns inte förrän i efterhand och då är den obetydlig för personalplaneringen. Datorer på förskolor och fritidshem möjliggör att registrera digitalt. Detta kan ske när förskolor och fritidshem har fullgoda datorer och stabil uppkoppling på alla avdelningar samt ett system som är kopplat till aktuellt verksamhetssystem, där barnen och dess scheman finns registrerade. Idag finns inte adekvata datorer och tillfredställande uppkoppling på våra förskolor och fritidshem. Administration ska inte öka, så att det tas av personalens tid med barnen. De system som finns på marknaden idag är hårt kritiserade, både vad gäller syfte och säkerhet. Behovet av säkra och administrativt enkla närvarosystem efterfrågas av många kommuner, men finns inte än på marknaden.

16 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunfullmäktige i Falkenberg FALKENBERG Uppdrag i budget Ta fram närvarograd över för inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU 276, KS 208) KS Beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta 1 Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att under 2013 återkomma med en fördjupad analys varför närvarande barn/personal varierar mellan olika enheter. 2 Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att under 2013 återkomma med ett förslag hur man bättre kan anpassa närvarande barn med närvarande personal för att utjämna differensen mellan kommunens olika förskolor och fritidshem. 3 Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att, i enlighet med uppdraget, återkomma under 2013 med en utredning om möjligheten till kontinuerlig mätning för enkel rapportering. 4 Uppdra åt strategienheten att i kommande budget- och prognosarbete beakta redovisat uppdrag. 5 Anteckna att redovisning av uppdraget har skett. Beslutsunderlag Uppdrag i budget fastställande av uppdragshandlingar. Dnr KS Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse från strategienheten Sammanfattning av ärendet I budget 2013 fick barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att redovisa närvarograd över tid för inskrivna barn i förskola och fritidshem, även personalbemanningen ska redovisas. Uppdraget omfattar: - Samtliga fritidshem i egen regi. - Ett urval förskolor i egen regi. Urvalet ska vara representativt beträffande antal avdelningar, geografiskt läge mm. - Faktisk närvaro för inskrivna barn ska redovisas per dag och förskola/fritidshem under minst två månader.

17 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunfullmäktige i Falkenberg FALKENBERG forts I samma redovisning per dag och förskola/fritidshem ska antal schemalagd personal redovisas. Här ska också anges vilken personalkategori som avses. - Uppdraget ska redovisas så att det enkelt går att matcha faktisk närvaro för barn med personalredovisning för varje förskola/fritidshem och dag. - Utreda möjligheten till kontinuerlig mätning för enkel rapportering. Barn- och utbildningsförvaltningen har mätt närvarograd för inskrivna barn och personalbemanning under 2 månader våren Samtliga kommunala förskolor och fritidshem är redovisade förutom 2 fritidshem. Ekonomi Rapporten i sig påverkar inte kommunens ekonomi men i kommande budget- och prognosarbete bör hänsyn tas till underlaget. Övervägande Enligt rapporten går det nationellt 5,3 barn per årsarbetare i förskolan, i Falkenberg är genomsnittet 4,6 faktiskt närvarande förskolebarn per årsarbetare men 5,0 barn per årsarbetare för planerat antal barn. I genomsnitt var 78 % av de planerade förskolebarnen närvarande och 86 % av den planerade personalen var närvarande. Man konstaterar att både närvarande barn och närvarande personal är lägre än planerat vilket gör att frånvaron i viss mån tar ut varandra. När man procentuellt jämför antal närvarande barn med närvarande personal ser man att talet varierar mellan 81 % och 117 % på de redovisade förskolorna. Förvaltningen för ett resonemang varför variationen mellan förskolorna är så pass stor men någon klar slutsats finns inte. Enligt rapporten är det nationella snittet för fritidshemmen 19,7 barn per årsarbetare, i Falkenberg är genomsnittet 21,1 faktiskt närvarande barn per årsarbetare men 23,5 barn per årsarbetare planerat för antal barn. I genomsnitt var 79 % av de planerade barnen närvarande och 84 % av den planerade personalen var närvarande. Man konstaterar även här att både närvarande barn och närvarande personal är lägre än planerat vilket gör att frånvaron i viss mån tar ut varandra. När man procentuellt jämför antal närvarande barn med närvarande personal ser man att talet varierar mellan 69 % och 152 %. Förvaltningen för även här ett resonemang varför variationen mellan fritidshemmen är så pass stor men någon klar slutsats finns inte. I uppdraget ingick att utreda möjligheten till kontinuerlig mätning för enkel rapportering men förvaltningen nöjer sig med att konstatera att ett enkelt digitalt verktyg vore önskvärt.

18 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunfullmäktige i Falkenberg FALKENBERG forts 151 Förvaltningen har inte redovisat något resonemang eller förslag hur man bättre kan anpassa närvarande barn med närvarande personal för att utjämna differensen mellan de olika förskolorna och fritidshemmen. Man gör inte heller någon närmare analys varför närvarande barn/personal varierar mellan enheterna. Vid protokollet Henrik Lundahl Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Barn- och utbildningsnämnden Strategienheten

19 Tjänsteskrivelse Datum FALKENBERG Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Cecilia Kjellgren 0346-CK Närvarograd för inskrivna barn på fritidshem och förskolor i relation till schemalagd personalbemanning Uppdrag Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att redovisa närvarograd över tid för barn inskrivna i förskola och fritidshem, där även personalbemanningen ska redovisas. Data för närvarograd över inskrivna barn samt personalbemanning skedde mellan v. 4 och v (med undantag av v. 8) på samtliga förskolor och fritidshem i Falkenbergs kommun. Notera att data för Årstadsskolans och Schubergstorpskolans fritidshem saknas. Barn och personal på förskolorna Enligt nationell statistik går det fler barn än någonsin tidigare i förskolan. I nationellt genomsnitt går det 5,3 barn per årsarbetare i förskolan, ett antal som har ökat sedan För undersökningsperioden ligger nära detta snitt med 4,6 barn per personal, där dock antalet planerade barn är 5. Utifrån den genomförda undersökningen av antal barn, personal samt antal barntimmar på samtliga förskolor i framgår det dels att det faktiskta antalet barn under undersökningsperioden uppgick till 822 medan det planerade antalet var 1048, det vill säga 78% av planerat antal barn. Inte bara barnantalet är lägre än planerat, även personalantalet går ner; då antalet planerad personal under undersökningsperioden låg på 209,3 var det faktiska personalantalet enbart 179,6. Detta innebär att även om det finns en diskrepans mellan antal faktiskt närvarande barn och antal planerade så sker även en viss utjämning av personalantal. Det kan därmed sägas att det på förskolorna verkar finnas en någon form av anpassning för att den faktiska närvaron för inskrivna barn ska matcha personalbemanningen. Det finns dock tendenser till skillnader mellan större förskolor med fler avdelningar och mellan de mindre med bara en till två avdelningar. Bland de större och medelstora förskolorna är diskrepansen mellan antal barntimmar per personal samt antal barn per personal mindre. På dessa förskolor ligger man i genomsnitt närmre det planerade snittet, eller något högre, än vid de mindre förskolorna som i genomsnitt har både lägre barntimmar/personal samt barn/personal än planerat. Detta kan bero på att det är högre personaltäthet på mindre förskolor generellt. En möjlig förklaring är även att samordningsmöjligheterna underlättas på större enheter. Flexibiliteten för personalen att hoppa in på en annan avdelning vid t.ex. personalsjukdom eller vid andra tillfällen då en utjämning kan behövas kan ofta vara högre på större enheter. Det är dock viktigt att poängtera att det även finns enheter som sticker ut åt motsatt håll på både mindre och större enheter, vilket visar på komplexiteten i frågan www. falkenberg. se

20 och att det troligtvis är flertalet varierande faktorer som spelar in på antal barntimmar/personal och antal barn/personal på de olika enheterna. Figur 1 Förhållandet mellan planerat och faktiskt barntimmar/personal förskolor % Barn och personal i fritidshemmen Nationellt sett har antalet fritidshem inklusive personal under flera år minskat medan antalet inskrivna elever stadigt ökat, vilket också gäller för. Falkenbergs kommun ligger relativt nära riksgenomsnittet; för riket ligger snittet på 19,7 barn per årsarbetare medan Falkenberg för undersökningsperioden har 21,5 barn per personal. Dessutom är diskrepansen mellan antal planerat inskrivna barn och antalet faktiskt inskrivna liksom antalet planerad personal och det faktiska antalet ungefär lika stor som hos förskolorna. Statistiken från undersökningsperioden visar att antalet planerat inskrivna barn låg på 982 medan den faktiska siffran var 777. En minskning i antal är också tydlig på personalsidan, där antal planerad personal var 41,8 och faktisk antal låg på 35,1. I en jämförelse mellan fritidshemmen inom framgår det att det finns en variation bland de större fritidshemmen vad gäller barntimmar/personal. Det framgår dock att de större samt medelstora fritidshemmen i snitt hamnar närmre det planerade antalet barntimmar/personal samt barn/personal än de mindre, som har lägre barntimmar/personal samt barn/personal. "Bortfallet" av barn på fritidshem kan bero på andra faktorer än på förskolorna. Exempelvis händer det att större barn går hem tidigare från fritidshemmen själva eller med kompisar och därmed inte stannar planerad tid.

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-02-07 42 Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS 2014-332

Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS 2014-332 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 125 Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS 2014-332 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Bifalla motionen och ge barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Motion om förskola på kvällar och helger även i inlandet. KS

Motion om förskola på kvällar och helger även i inlandet. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-09-27 297 Motion om förskola på kvällar och helger även i inlandet. KS 2016-140 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-01-19 15 Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS 2015-301 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 62 Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS 2015-301 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Uppdrag i budget rapport från integrationsberedningen om hur integration av asylsökande och nyanlända kan förbättras i kommunen. KS 2015-112.

Uppdrag i budget rapport från integrationsberedningen om hur integration av asylsökande och nyanlända kan förbättras i kommunen. KS 2015-112. Beslutsförslag 2014-08-06 Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Jenny Antonsson Uppdrag i budget rapport från integrationsberedningen om hur integration av asylsökande och nyanlända kan förbättras

Läs mer

Motion om öppen förskola i Ullared. KS

Motion om öppen förskola i Ullared. KS 25 Motion om öppen förskola i Ullared. KS 2014-332 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Bifalla motionen med tilläggen att i utredningen i första

Läs mer

Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. (AU 141) KS

Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. (AU 141) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 151 Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. (AU 141) KS 2012-233 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-09-17 280 Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 172 Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta 1 Uttala sig

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129

Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129 2013-10-22 322 Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Meddela motionären att kultur- och

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 64 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utvärdera verksamheten vid Familjecentralens öppna förskola. KS 2013-74.

Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utvärdera verksamheten vid Familjecentralens öppna förskola. KS 2013-74. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-09 370 Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utvärdera verksamheten vid Familjecentralens öppna

Läs mer

2014-09-09. Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

2014-09-09. Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 209 Motion om att undersöka möjligheten att ta del av de extra statliga medel avsatta för lärare för att öka elevernas möjlighet att nå målen. (AU 235) KS 2013-335

Läs mer

Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS

Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 31 Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS 2014-322

Läs mer

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 33 Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna genomförande av investeringsprojekt renovering

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 392 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om engelsk skola i Falkenberg. KS

Motion om engelsk skola i Falkenberg. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-01-24 8 Motion om engelsk skola i Falkenberg. KS 2016-338 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-04-05 138 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Läs mer

Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. KS

Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-20 166 Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. KS 2014-13

Läs mer

Medborgarförslag om rondell vid infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen. (AU 42) KS 2014-421

Medborgarförslag om rondell vid infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen. (AU 42) KS 2014-421 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 70 Medborgarförslag om rondell vid infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen. (AU 42) KS 2014-421 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

2013-09-10. Principer för ekonomistyrning av lokalbanken. (AU 266) Dnr KS 2013-68

2013-09-10. Principer för ekonomistyrning av lokalbanken. (AU 266) Dnr KS 2013-68 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-09-10 201 Principer för ekonomistyrning av lokalbanken. (AU 266) Dnr KS 2013-68 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Motion om att införa digitala fiskekort. (AU 322) KS 2013-129

Motion om att införa digitala fiskekort. (AU 322) KS 2013-129 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-11-05 243 Motion om att införa digitala fiskekort. (AU 322) KS 2013-129 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta 1 Meddela motionären att kultur-

Läs mer

Medborgarförslag om åtgärder för att förbättra trafikmoralen på gång- och cykelbanor m.m. KS

Medborgarförslag om åtgärder för att förbättra trafikmoralen på gång- och cykelbanor m.m. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-08-19 233 Medborgarförslag om åtgärder för att förbättra trafikmoralen på gång- och cykelbanor m.m. KS 2014-108

Läs mer

Motion om att utreda förutsättningarna för inköp av fyren Morups Tånge. KS 2013-398

Motion om att utreda förutsättningarna för inköp av fyren Morups Tånge. KS 2013-398 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 63 Motion om att utreda förutsättningarna för inköp av fyren Morups Tånge. KS 2013-398 KS, KF Beslut

Läs mer

Motion om att skydda förskolebarnen mot skadlig UV-strålning. KS

Motion om att skydda förskolebarnen mot skadlig UV-strålning. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-11-01 350 Motion om att skydda förskolebarnen mot skadlig UV-strålning. KS 2016-142 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS

Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-12-06 360 Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS 2015-366 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. (AU 57) KS

Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. (AU 57) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-03-14 74 Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. (AU 57) KS 2016-352 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Redovisning av uppdrag Utredning av formerna för förvaltningen KS av fastigheter inom kultur- och fritidsnämnden. Dnr KS 2011-65

Redovisning av uppdrag Utredning av formerna för förvaltningen KS av fastigheter inom kultur- och fritidsnämnden. Dnr KS 2011-65 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-09-11 227 Redovisning av uppdrag Utredning av formerna för förvaltningen KS av fastigheter inom kultur- och

Läs mer

Motion om mobiltelefonfri skolundervisning. KS

Motion om mobiltelefonfri skolundervisning. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-11-15 362 Motion om mobiltelefonfri skolundervisning. KS 2016-63 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. (AU 401) KS 2013-426

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. (AU 401) KS 2013-426 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 21 (AU 401) KS 2013-426 KF Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

2015-03-31. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2015-03-31. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-31 96 Medborgarförslag om utökning av kollektivtrafik till och från orter utanför Falkenbergs centralort

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. (AU 137) KS

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. (AU 137) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 147 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. (AU 137) KS 2015-22 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS

Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-28 323 Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS 2014-402 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. (AU 166) KS 2014-13

Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. (AU 166) KS 2014-13 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 146 Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. (AU 166) KS 2014-13 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Beslutsförslag 2014-12-19 Kommunstyrelseförvaltningen Strategienheten Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna genomförande

Läs mer

Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. KS

Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-03-07 57 Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. KS 2016-352 KS. KF Beslut

Läs mer

Medborgarförslag om lekplatsspel på Vallarna. (AU 34) KS

Medborgarförslag om lekplatsspel på Vallarna. (AU 34) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 67 Medborgarförslag om lekplatsspel på Vallarna. (AU 34) KS 2015-289 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 186 Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om restaurering av promenadstråk söder om Ljungsjöns badplats. (AU 259) KS

Medborgarförslag om restaurering av promenadstråk söder om Ljungsjöns badplats. (AU 259) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 226 Medborgarförslag om restaurering av promenadstråk söder om Ljungsjöns badplats. (AU 259) KS 2014-110 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Motion om screening av läs- och skrivutveckling hos barn och elever. KS

Motion om screening av läs- och skrivutveckling hos barn och elever. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-01-24 9 Motion om screening av läs- och skrivutveckling hos barn och elever. KS 2016-439 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om att ta bort sly utmed kajkanten i Ätran uppströms Tullbron. KS 2015-60

Medborgarförslag om att ta bort sly utmed kajkanten i Ätran uppströms Tullbron. KS 2015-60 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-08-18 218 Medborgarförslag om att ta bort sly utmed kajkanten i Ätran uppströms Tullbron. KS 2015-60 KS, KF

Läs mer

Motion om engelsk skola i Falkenberg. KS

Motion om engelsk skola i Falkenberg. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-02-14 47 Motion om engelsk skola i Falkenberg. KS 2016-338 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i Falkenbergs kommun och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195

Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i Falkenbergs kommun och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 202 Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1. KS

Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 121 Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1. KS 2015-150 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om att utreda förutsättningarna för en social investeringsfond i Falkenbergs kommun. (AU 289) Dnr KS 2013-125

Motion om att utreda förutsättningarna för en social investeringsfond i Falkenbergs kommun. (AU 289) Dnr KS 2013-125 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-10-08 218 Motion om att utreda förutsättningarna för en social investeringsfond i. (AU 289) Dnr KS 2013-125 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Befolkningsprognos 2015-2025. KS 2015-132

Befolkningsprognos 2015-2025. KS 2015-132 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-14 98 Befolkningsprognos 2015-2025. KS 2015-132 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Ökade hyreskostnader för Kattegatthallen. KS

Ökade hyreskostnader för Kattegatthallen. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-03-18 74 Ökade hyreskostnader för Kattegatthallen. KS 2014-57 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Slutredovisning av Investeringsprojekt Tillgänglighetsåtgärder offentlig plats. (AU 220) KS 2014-294

Slutredovisning av Investeringsprojekt Tillgänglighetsåtgärder offentlig plats. (AU 220) KS 2014-294 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 195 Slutredovisning av Investeringsprojekt Tillgänglighetsåtgärder offentlig plats. (AU 220) KS 2014-294 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-11 42 Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Slutredovisning av ombyggnation av skolpaviljong till Tullbroskolans förskola. KS

Slutredovisning av ombyggnation av skolpaviljong till Tullbroskolans förskola. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-01-21 17 Slutredovisning av ombyggnation av skolpaviljong till Tullbroskolans förskola. KS 2013-446 KS, KF

Läs mer

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 158 Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-12-05 325 Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS 2017-440 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

2013-10-15. Medborgarförslag om att anpassa trottoarkanterna på Slätten för rollator och rullstolar. Dnr 2012-392

2013-10-15. Medborgarförslag om att anpassa trottoarkanterna på Slätten för rollator och rullstolar. Dnr 2012-392 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg IO 2013-10-15 311 Medborgarförslag om att anpassa trottoarkanterna på Slätten för rollator och rullstolar. Dnr 2012-392 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-17 167 Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS 2015-376 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Motion om genomlysning av mottagandet av nyanlända. KS 2014-422

Motion om genomlysning av mottagandet av nyanlända. KS 2014-422 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-17 82 Motion om genomlysning av mottagandet av nyanlända. KS 2014-422 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 a kommunallagen. KS

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 a kommunallagen. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 338 Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 a kommunallagen. KS 2014-412. KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Detaljplan för Hjortsberg 3:37 planavtal. KS

Detaljplan för Hjortsberg 3:37 planavtal. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 154 Detaljplan för Hjortsberg 3:37 planavtal. KS 2013-423 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 66 Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg / I 2011-04-05 102 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade.

Läs mer

Motion om förenkling vid betalning av resor med färdtjänst. KS 2014-119

Motion om förenkling vid betalning av resor med färdtjänst. KS 2014-119 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-08-19 237 Motion om förenkling vid betalning av resor med färdtjänst. KS 2014-119 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Motion om anläggande av hundrastgårdar. KS

Motion om anläggande av hundrastgårdar. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 136 Motion om anläggande av hundrastgårdar. KS 2015-20 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS

Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-03-21 66 Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS 2016-266

Läs mer

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-02 136 Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS 2016-533 KS, KF Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Motion - Etablering av KY/YH-utbildning för mathantverk och småskalig livsmedelsförädling i Falkenberg. (AU 303) KS

Motion - Etablering av KY/YH-utbildning för mathantverk och småskalig livsmedelsförädling i Falkenberg. (AU 303) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-10-17 276 Motion - Etablering av KY/YH-utbildning för mathantverk och småskalig livsmedelsförädling i Falkenberg. (AU 303)

Läs mer

Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice. KS

Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-10 189 Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice.

Läs mer

Motion om resursjobb istället för bidragsberoende. (AU 142) KS 2014-38

Motion om resursjobb istället för bidragsberoende. (AU 142) KS 2014-38 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 133 Motion om resursjobb istället för bidragsberoende. (AU 142) KS 2014-38 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta 1 Ge kommunstyrelsen i

Läs mer

Motion om att utveckla integration och demokrati med hjälp av föreningslivet. (AU 54) KS

Motion om att utveckla integration och demokrati med hjälp av föreningslivet. (AU 54) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-03-08 97 Motion om att utveckla integration och demokrati med hjälp av föreningslivet. (AU 54) KS 2015-105 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om cykelväg mellan Falkenberg och Årstad. (AU 43) KS 2014-319

Medborgarförslag om cykelväg mellan Falkenberg och Årstad. (AU 43) KS 2014-319 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 71 Medborgarförslag om cykelväg mellan Falkenberg och Årstad. (AU 43) KS 2014-319 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62

Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-05-06 105 Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter (handels-, kontors- eller industrimark). KS 2015-261

Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter (handels-, kontors- eller industrimark). KS 2015-261 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-15 244 Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter (handels-, kontors- eller industrimark).

Läs mer

Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. (AU 299) KS 2014-117

Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. (AU 299) KS 2014-117 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-12-01 298 Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. (AU 299) KS 2014-117 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Motion om att bilda en integrationsenhet i Falkenbergs kommun. (AU 32) KS

Motion om att bilda en integrationsenhet i Falkenbergs kommun. (AU 32) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 44 Motion om att bilda en integrationsenhet i Falkenbergs kommun. (AU 32) KS 2013-203 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-21 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (9) Marika Lyman Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Diarienummer 2013/BUN

Läs mer

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-22 253 Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om att utreda förutsättningar för marknadsföring av kommunen vid järnvägsstationen. (AU 180) KS 2014-83

Motion om att utreda förutsättningar för marknadsföring av kommunen vid järnvägsstationen. (AU 180) KS 2014-83 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 160 Motion om att utreda förutsättningar för marknadsföring av kommunen vid järnvägsstationen. (AU 180) KS 2014-83 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 122 Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Politisk organisation efter valet KS

Politisk organisation efter valet KS 22 Politisk organisation efter valet 2014. KS 2013-48 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta: 1. Barn- och utbildningsnämnd: Antalet ledamöter i nämnden är oförändrat - 13 ordinarie

Läs mer

Motion om utökad kameraövervakning på offentliga platser. (AU 16) KS 2015-367

Motion om utökad kameraövervakning på offentliga platser. (AU 16) KS 2015-367 kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 63 Motion om utökad kameraövervakning på offentliga platser. (AU 16) KS 2015-367 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om att bygga en handikappanpassad fikaplats vid strandkanten på Skrea strand. (AU 283) KS 2014-151

Medborgarförslag om att bygga en handikappanpassad fikaplats vid strandkanten på Skrea strand. (AU 283) KS 2014-151 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-10-07 243 Medborgarförslag om att bygga en handikappanpassad fikaplats vid strandkanten på Skrea strand. (AU 283) KS 2014-151 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Köp av fastigheten Tröinge 6:96. (AU 49) KS 2015-50

Köp av fastigheten Tröinge 6:96. (AU 49) KS 2015-50 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 75 Köp av fastigheten Tröinge 6:96. (AU 49) KS 2015-50 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus AB. (AU 306) KS 2015-113

Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus AB. (AU 306) KS 2015-113 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-11-10 264 Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus AB. (AU 306) KS 2015-113 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om att göra internationella kvinnodagen till kommunal flaggdag. (AU 179) KS 2014-125

Motion om att göra internationella kvinnodagen till kommunal flaggdag. (AU 179) KS 2014-125 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 159 Motion om att göra internationella kvinnodagen till kommunal flaggdag. (AU 179) KS 2014-125 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Medborgarförslag om rätt till äldreboende vid 85 års ålder. (AU 167) KS

Medborgarförslag om rätt till äldreboende vid 85 års ålder. (AU 167) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 147 Medborgarförslag om rätt till äldreboende vid 85 års ålder. (AU 167) KS 2013-407 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-08-23 246 Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS 2015-125. KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om att ansöka om att bli försökskommun för sänkt rösträttsålder vid kommunalval 2018 och KS

Motion om att ansöka om att bli försökskommun för sänkt rösträttsålder vid kommunalval 2018 och KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-11-15 363 Motion om att ansöka om att bli försökskommun för sänkt rösträttsålder vid kommunalval 2018 och 2022.

Läs mer

Medborgarförslag om utbyte av kommunens logotyp på flaggor och bilar till heraldiskt korrekt vapen. (AU 353) KS 2013-298

Medborgarförslag om utbyte av kommunens logotyp på flaggor och bilar till heraldiskt korrekt vapen. (AU 353) KS 2013-298 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-12-03 263 Medborgarförslag om utbyte av kommunens logotyp på flaggor och bilar till heraldiskt korrekt vapen. (AU 353) KS

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 307 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-09-24 Sammanträdestid 08:30-11.00. Christer Norrman (M) Lars Fagerström (FP) Per Svensson (S) Marcelle Faijallah (S)

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-09-24 Sammanträdestid 08:30-11.00. Christer Norrman (M) Lars Fagerström (FP) Per Svensson (S) Marcelle Faijallah (S) Protokoll Sammanträdesdatum 2013-09-24 Sammanträdestid 08:30-11.00 Nr 22 FALKENBERG Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Jan Dickens (S), 2:e vice

Läs mer

2013-06-04. Medborgarförslag - Hundbad på Pannaboudden i Glommen. (AU 157) Dnr KS 2013-51

2013-06-04. Medborgarförslag - Hundbad på Pannaboudden i Glommen. (AU 157) Dnr KS 2013-51 kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-04 131 Medborgarförslag - Hundbad på Pannaboudden i Glommen. (AU 157) Dnr KS 2013-51 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer