Uppdrag i budget 2013 Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU 101) KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdrag i budget 2013 Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU 101) KS 2013-71"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg Uppdrag i budget 2013 Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU 101) KS KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 I det av kommunfullmäktige lämnade uppdraget till barn- och utbildningsnämnden om förskoleplan, arbeta in, hur lämnade förslag om utformning och lokalisering av förskolor, kan innebära en bättre anpassning av närvarande barn/personal. 2 Barn- och utbildningsnämnden ska pröva att hitta ett enkelt sätt att mäta närvaro på en förskola och ett fritidshem under en försöksperiod om ett år. Rapport om plan för försöket ska lämnas före Anteckna att barn- och utbildningsnämnden redovisat uppdragen. Beslutsunderlag Beslutsförslag från strategienheten BUN 3, Tjänsteskrivelse Uppdrag i budget 2013 Ta fram närvarograd över inskrivna barn i förskola och fritidshem, KS , KF 153, Tjänsteskrivelse KS 19, Uppdragsbeskrivning budget, Sammanfattning av ärendet När uppdraget Ta fram närvarograd över inskrivna barn i förskola och fritidshem redovisades för kommunfullmäktige fick barn- och utbildningsnämnden tre tilläggsuppdrag. 1. Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att under 2013 återkomma med en fördjupad analys varför närvarande barn/personal varierar mellan olika enheter. 2. Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att under 2013 återkomma med ett förslag hur man bättre kan anpassa närvarande barn med närvarande personal för att utjämna differensen mellan kommunens olika förskolor och fritidshem.

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg Forts Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att, i enlighet med uppdraget, återkomma under 2013 med en utredning om möjligheten till kontinuerlig mätning för enkel rapportering. I samråd med kommunstyrelseförvaltningen har redovisning av uppdragen flyttats till januari 2014 och har nu redovisats. Ekonomi Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi. Övervägande 1. På uppdraget att återkomma med fördjupad analys varför närvarande barn/personal varierar mellan de olika enheterna, svarar barn- och utbildningsförvaltningen att barngruppens sammansättning, barnens ålder och barnens behov, ger utslag på variationen av antalet närvarande barn per personal. Nämnden framhåller också att storleken på förskolor och fritidshem påverkar personalflexibiliteten, förskolor med fler avdelningar och större fritidshem har generellt en högre andel närvarande barn per personal. 2. På uppdraget att återkomma med ett förslag hur man bättre kan anpassa närvarande barn med närvarande personal för att utjämna differensen mellan kommunens olika förskolor och fritidshem, svarar barn- och utbildningsnämnden, att man vill fortsätta att arbeta för att öka andelen större förskolor och fritidshem. Dessa har utrymme att använda befintliga resurser mer flexibelt. Andra sätt att bättre anpassa närvarande barn/personal har inte barn- och utbildningsnämnden angett och ser därmed ingen möjlighet att utifrån nuvarande lokaler för förskola och fritidshem öka anpassningen. I budget 2014 fick barn- och utbildningsnämnden ett uppdrag att ta fram en förskoleplan. En av punkterna i uppdraget är att redovisa möjlig lokalisering och utformning av förskolor efter behov. Detta kan även innefatta avveckling av förskolor som inte är optimala. Denna punkt i förskoleplanen bör också innehålla hur förslagen kan innebära en bättre anpassning av närvarande barn/personal. 3. På uppdraget att återkomma med en utredning om möjligheten till kontinuerlig mätning för enkel rapportering, svarar barn- och utbildningsnämnden, att det i dagsläget inte finns några ändamålsenliga verktyg för detta. Nämndens mål är att skaffa ett digitalt verktyg men det måste uppfylla krav från Datainspektionen som har haft invändningar mot existerande system. Nätuppkopplingen behöver också stärkas på flera enheter.

3 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg Forts. 100 Nämnden bör ändå pröva om man kan hitta ett enkelt sätt att mäta närvaro, t.ex. via ett Excelblad, för att se hur närvaro varierar under året. Detta kan vara en försöksverksamhet på en förskola och ett fritidshem under ett år. Yrkande, propositionsordning och beslut Jan Dickens (S) yrkar att beslutssats två ska strykas, i övrigt bifall till förslaget. Ordföranden ställer proposition på yrkandet gentemot arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Reservation Jan Dickens (S) reserverar sig mot beslutet. Anteckning Johny Kronwall (V) antecknar avvikande mening. Vid protokollet Henrik Lundahl Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande

4 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Uppdrag i budget Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem. KS KS,KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 I det av kommunfullmäktige lämnade uppdraget till barn- och utbildningsnämnden om förskoleplan, arbeta in, hur lämnade förslag om utformning och lokalisering av förskolor, kan innebära en bättre anpassning av närvarande barn/personal. 2 Barn- och utbildningsnämnden ska pröva att hitta ett enkelt sätt att mäta närvaro på en förskola och ett fritidshem under en försöksperiod om ett år. Rapport om plan för försöket ska lämnas före Anteckna att barn- och utbildningsnämnden redovisat uppdragen. Beslutsunderlag Beslutsförslag från strategienheten BUN 3, Tjänsteskrivelse Uppdrag i budget Ta fram närvarograd över inskrivna barn i förskola och fritidshem, KS , ^ KF 153, Tjänsteskrivelse KS 19, Uppdragsbeskrivning budget, Sammanfattning av ärendet När uppdraget "Ta fram närvarograd över inskrivna barn i förskola och fritidshem" redovisades för kommunfullmäktige fick barn- och utbildningsnämnden tre tilläggsuppdrag. 1. Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att under 2013 återkomma med en fördjupad analys varför närvarande barn/personal varierar mellan olika enheter. 2. Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att under 2013 återkomma med ett förslag hur man bättre kan anpassa närvarande barn med närvarande personal för att utjämna differensen mellan kommunens olika förskolor och fritidshem. 3. Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att, i enlighet med uppdraget, återkomma under 2013 med en utredning om möjligheten till kontinuerlig mätning för enkel rapportering.

5 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Forts. 101 I samråd med kommunstyrelseförvaltningen har redovisning av uppdragen flyttats till januari 2014 och har nu redovisats. Ekonomi Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi. Övervägande 1. På uppdraget att återkomma med fördjupad analys varför närvarande barn/personal varierar mellan de olika enheterna, svarar barn- och utbildningsförvaltningen att barngruppens sammansättning, barnens ålder och barnens behov, ger utslag på variationen av antalet närvarande barn per personal. Nämnden framhåller också att storleken på förskolor och fritidshem påverkar personalflexibiliteten, förskolor med fler avdelningar och större fritidshem har generellt en högre andel närvarande barn per personal. 2. På uppdraget att återkomma med ett förslag hur man bättre kan anpassa närvarande barn med närvarande personal för att utjämna differensen mellan kommunens olika förskolor och fritidshem, svarar barn- och utbildningsnämnden, att man vill fortsätta att arbeta för att öka andelen större förskolor och fritidshem. Dessa har utrymme att använda befintliga resurser mer flexibelt. Andra sätt att bättre anpassa närvarande barn/personal har inte barn- och utbildningsnämnden angett och ser därmed ingen möjlighet att utifrån nuvarande lokaler för förskola och fritidshem öka anpassningen. I budget 2014 fick barn- och utbildningsnämnden ett uppdrag att ta fram en förskoleplan. En av punkterna i uppdraget är att redovisa möjlig lokalisering och utformning av förskolor efter behov. Detta kan även innefatta avveckling av förskolor som inte är optimala. Denna punkt i förskoleplanen bör också innehålla hur förslagen kan innebära en bättre anpassning av närvarande barn/personal. 3. På uppdraget att återkomma med en utredning om möjligheten till kontinuerlig mätning för enkel rapportering, svarar barn- och utbildningsnämnden, att det i dagsläget inte finns några ändamålsenliga verktyg för detta. Nämndens mål är att skaffa ett digitalt verktyg men det måste uppfylla krav från Datainspektionen som har haft invändningar mot existerande system. Nätuppkopplingen behöver också stärkas på flera enheter. Nämnden bör ändå pröva om man kan hitta ett enkelt sätt att mäta närvaro, t.ex. via ett Excelblad, för att se hur närvaro varierar under året. Detta kan vara en försöksverksamhet på en förskola och ett fritidshem under ett år.

6 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Forts. 101 Yrkande Jan Dickens (S) yrkar i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag att på att punkt två i beslutsförslaget tas bort. Ordföranden ställer proposition på Jan Dickens yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med liggande förslag från strategienheten. Vid protokollet Jenny Antonsson Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utd ragsbestyrkande

7 Barn- och utbildningsnämnden Kommunledningskontcvet Kanslionhclen &>20i*>-7' 63 Dnr Dpi Uppdrag i budget Ta fram närvarograd över inskrivna barn i förskola och fritidshem, KS Beslut Bam- och utbildningsnämnen beslutar lämna följande svar till kommunstyrelsen Uppdrag 1: Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att under 2013 återkomma med en fördjupad analys varför när-varande barn/personal varierar mellan olika enheter: - Barngruppens sammansättning, barnens ålder och barnens behov, ger utslag på variationen av antalet närvarande bam per personal. Uppdrag 2: Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att under 2013 återkomma med ett förslag hur man bättre kan anpassa närvarande barn med närvarande personal för att utjämna differensen mellan kommunens olika forskolor och fritidshem. - Fortsätta det arbeta utifrån intentionen att öka andelen större förskolor och fritidshem i kommunen eftersom de har utrymme att använda befintliga resurser mer flexibelt Uppdrag 3: Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att, i enlighet med uppdraget, återkomma under 2013 med en utredning om möjligheten till kontinuerlig mätning för enkel rapportering. - Bedömningen är att det inte idag finns några ändamålsenliga verktyg för en enkel rapportering. Målet är att skaffa ett digitalt verktyg. Förvaltningen kommer att följa utvecklingen av digitala verksamhetssystem. De måste uppfylla både praktiska krav och säkerhetsmässiga krav från Datainspektionen. Syftet med uppföljningen behöver tydliggöras. Dessutom behöver nätverksuppkopplingen stärkas på flera enheter. Beslutsunderlag Beslutsförslag, Tjänsteskrivelse Uppdrag i budget Ta fram närvarograd över inskrivna barn i förskola och fritidshem, KS , KF 153, Tjänsteskrivelse, KS 19, Uppdragsbeskrivning budget, Sammanfattning av ärendet Uppdrag 1: Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att under 2013 återkomma med en fördjupad analys varför närvarande barn/personal varierar mellan olika enheter: Antalet faktiska barn och barntimmar/personal varierar mellan större och mindre förskolor och fritidshem, men också mellan enheter av samma storlek, vilket påvisar komplexiteten i frågan. Faktorer som påverkar andelen närvarande barn/personal är barngruppens 5(20) Utdragsbestyrkanflc

8 Barn- och utbildningsnämnden sammansättning - barnens ålder och barnens behov. Förskolor och fiitidshem tar emot barn oavsett behov och eventuella funktionshinder. I och med detta kommer det alltid att vara en differens mellan förskolor vad gäller både planerad och faktisk närvaro. Uppdrag 2: Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att under 2013 återkomma med ett förslag hur man bättre kan anpassa närvarande barn med närvarande personal för att utjämna differensen mellan kommunens olika förskolor och fritidshem. Varje förskola och fiitidshem analyserar om rätt schema (planerad tid) finns på enheten. Om någon i personalgruppen är sjuk och barnantalet är lägre än planerat tillsätts vanligtvis inte vikarie för sjuk personal. På förskolan, med åldersgruppen 1-5 år, är barn mer sjuka än barn i högre åldrar. "Bortfallet" av barn på fritidshem beror på andra faktorer t.ex. är det vanligt att äldre bam går till kompis eller går hem själv innan den planerade tiden för hemgång. En viktig faktor för fiitidshemsbarnen är att de ska bli "utskolade" till att klara sig själva före och efter skoldagen under kontrollerade former. Vårdnadshavare har också möjlighet att minska sin arbetstid p.g.a. föräldraledighetslagen när barnen är i de lägre åldrarna. Enligt statistik från Försäkringskassan togs fler dagar ut för vård av sjuka bam i februari 2013 än samma månad året innan. Då barngruppen minskar temporärt på en förskola och fritidshem, kan av naturliga skäl inte platserna återbesättas med andra barn. Det ligger i sakens natur att det faktiska baratalet varierarar i förhållande till det planerade. Personal på en mindre enhet samt enheter med barn som har särskilda behov har större svårigheter att anpassa närvarande barn med närvarande personal. Bam- och utbildningsnämnden har som mål att öka andelen större förskolor i kommunen. Fritidshem finns på varje skola, där barn i åldern 6-12 har sin skolgång. Uppdrag 3: Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att, i enlighet med uppdraget, återkomma under 2013 med en utredning om möjligheten till kontinuerlig mätning för enkel rapportering. Närvarouppföljningen har skett under åtta veckor under år 2013, vilket innebär att det är en ögonblicksbild av verksamheten under en viss tid av detta år och ger inge bild över tid. Idag finns inte adekvata datorer och tillfredställande nätuppkoppling på våra förskolor och fritidshem, som möjliggör att registrera digitalt. Endast då det finns fullgoda datorer och stabil nätuppkoppling på alla avdelningar kan detta ske. De system för närvarouppföljning, som finns på marknaden idag är hårt kritiserade av bl.a. datainspektionen, både vad gäller oklara syften och verktygens säkerhet. Behovet av uppföljning måste vara tydligt enligt datainspektionen. Säkra och administrativt enkla närvarosystem efterfrågas av många kommuner, men finns inte än på marknaden. I och 6(20) U i cl ra <isb esl v rk a ii cl c

9 Bam- och utbildningsnämnden med osäkert system och hög inköps- och driftskostnader bör kommunen avvakta mer tillförlitliga system. Ekonomi Budget för sammanslagning och byggnation av nya och större enheter samt nätverk och datorer. Övervägande Då barngruppen minskar temporärt på en förskola respektive fritidshem, kan av naturliga skäl inte platserna återbesättas med andra barn. Det ligger i sakens natur att det faktiska bamtalet varierarar i förhållande till det planerade, bam är sjuka och temporärt lediga. På mindre förskolor och fritidshem är personaltätheten generellt högre p.g.a. att öppettiderna är samma på alla enheter, oavsett stor eller liten, men det finns ingen möjlighet till samordning med annan avdelning vid öppning och stängning. Möjligheten att täcka upp för varandra mellan förskolor och fritidshem utesluts p.g.a. att personalen inte är känd av barnen på samma sätt, som inom en förskola. Förskole- och fritidshemsverksamheterna behöver resursplaneras för att skapa mest möjliga nytta och erbjuda en stimulerande miljö för barnen att vara och utvecklas i. Personaltäthet baserat på antal barn i förskolan respektive fritidshemmen och utgår från barnens planerade närvaro. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelseförval tingen inklusive tjänsteskii velse Skolledare på grundskola Förskolechefer 7(20)

10 Tjänsteskrivelse Zövv^/bo Datum FALKENBERG Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Karin Delin Uppdrag i budget Ta fram närvarograd över inskrivna barn i förskola och fritidshem, KS Uppdrag Barn- och utbildningsnämnden har under hösten 2013 redovisat närvarograd över tid för barn inskrivna i förskola och fritidshem utifrån närvarouppföljning under åtta veckor våren Kommunfullmäktige har beslutat att 1. Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att under 2013 återkomma med en fördjupad analys varför närvarande barn/personal varierar mellan olika enheter 2. Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att under 2013 återkomma med ett förslag hur man bättre kan anpassa närvarande barn med närvarande personal för att utjämna differensen mellan kommunens olika förskolor och fritidshem. 3. Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att, i enlighet med uppdraget, återkomma under 2013 med en utredning om möjligheten till kontinuerlig mätning för enkel rapportering. 1 samråd med kommunkansliet har tiden för redovisning av uppdraget flyttats fram till januari Uppdraget redovisas utifrån de tre punkter enligt ovan med början av närvaro på förskola, närvaro på fritidshem och slutligen möjlighet till kontinuerlig uppföljning. Närvarouppföljningen har skett under åtta veckor under år 2013, vilket innebär att det är en ögonblicksbild av verksamheten under en viss tid av detta år och ger inge bild över tid. Närvarande barn/personal varierar mellan olika forskolor Resultat Enligt Skolverkets statistik för 2012, som publicerades september 2013, är snittet i förskola för samtliga kommuner 5,4 inskrivna barn per årsarbetare, vilket är i stort sett detsamma som för Falkenberg (5,3 inskrivna barn per årsarbetare) i samma statistik. Under perioden för närvaroundersökningen var 5,0 planerat inskrivna barn per årsarbetare snittet på förskolorna i Falkenberg. Den faktiska inskrivningen under perioden var 4,6 barn. I de nationella undersökningarna finns ingen siffra för planerat antal barn per dag och/eller faktiskt antal barn per årsarbetare att jämföra med Falkenberg. Telefon växel; Fax: e-posl: wmv.falkenbcrg.se

11 Utifrån den genomförda undersökningen av antal barn och personal i s förskolor framgår att det faktiskta antalet barn under undersökningsperioden uppgick till 78% av planerat antal barn och 86% av planerat antal personal. Detta innebär att även om det finns en diskrepans mellan antal faktiskt närvarande barn och antal planerade så sker även en viss utjämning av personalantal. Det faktiska antalet barn per faktiskt antalet personal är 92% av det planerade i snitt i. Variationen mellan olika förskolor är mellan 73% och drygt 100% av det planerade antal barn/personal. Det faktiska antalet barntimmar/personal är i snitt 94% av det planerade. Variationen mellan olika förskolor är mellan 78% och över 100%. Analys I sammanställningen per förskola av faktiskt antal barn/personal samt faktiskt antal barntimmar per personal finns några förskolor med fler faktiska barn och timmar än planerat. Det kan finnas olika orsaker till detta, som respektive förskola analyserar Är rätt schema inlämnat - planerat antal barn och tider? Finns det många barn, som är placerade på 15h/vecka, där vårdnadshavare utökar tiden för arbetsintervju eller liknande? Undviker/kan inte förskolor tillsätta vikarie om någon är sjuk/ledig trots att barngruppen är som planerat? Om någon i personalgruppen är sjuk och barnantalet är lägre än planerat tillsätts vanligtvis inte vikarie för sjuk personal. Det är svårare att vikariera för varandra på mindre enheter. Personal på en fleravdelningsförskola har större möjligheter över huvud taget att samordna arbetet än på en enavdelningsförskola. Faktiska barn och barntimmar/personal är närmre det planerade på större förskolor än på de mindre. Antalet faktiska barn och barntimmar/personal varierar inte bara mellan större och mindre förskolor utan även mellan förskolor av samma storlek, vilket påvisar komplexiteten i frågan. Faktorer som också påverkar andelen faktiska barn och barntimmar per personal är barngruppens sammansättning - barnens ålder och barnens behov. I skolan anpassas organisationen efter barns funktionshinder, som t.ex. grupper för Asperger, ADHD och utvecklingsstörning. Förskolans organisation har inga liknande grupper, utan alla förskolor tar emot barn oavsett behov och eventuella funktionshinder. Det innebär att barngrupper och personal varierar mellan olika förskolor och olika avdelningar, för att erbjuda en kvalitativt bra förskola för alla barn oavsett behov. I och med detta kommer det alltid att vara en differens mellan förskolor vad gäller både planerad och faktisk närvaro. De förskolor, som har barn med särskilda behov kan ha förre barn inskrivna och/eller mer personal anställd samt har en begränsad möjlighet till samverkan med andra avdelningar p.g.a. barngruppens behov. Möjlighet att anpassa närvarande barn med närvarande personal i förskolan Resultat Undersökningen visar att 24 förskolor av 32 har 90% eller mer av planerat antal barntimmar/personal. Av de förskolor, som ligger lägre vad gäller faktiska barntimmar i förhål-

12 lande till planerade är de flesta små enheter. Vad gäller barn per personal har drygt hälften, 18 av 32 förskolor, 90% eller mer faktiska barn/personal av det planerade. När närvaroundersökningen genomfördes var förskolorna organiserade så att 24 förskolor av 32 var en- eller tvåavdelningsförskola. Detta har senare förändrats då andelen små förskolor har minskat. Analys De barn som är inskrivna i förskolans verksamhet är i åldersgruppen 1-5 år. I denna ålder är barn mer sjuka än barn i högre åldrar. Enligt statistik från Försäkringskassan togs fler dagar ut för vård av sjuka barn i februari 2013 än samma månad året innan. Fortsatt närvarouppföljning får visa hur mycket detta kan ha påverkat undersökningens utfall. Vårdnadshavare har också möjlighet att minska sin arbetstid p.g.a. föräldraledighetslagen när barnen är små. Då barngruppen minskar temporärt på en förskola, kan av naturliga skäl inte platserna återbesättas med andra barn. Det ligger i sakens natur att det faktiska barntalet varierarar i förhållande till det planerade. Bland de större och medelstora förskolonia är diskrepansen mellan antal barntimmar per personal samt antal barn per personal mindre. På dessa förskolor ligger man i genomsnitt närmre det planerade snittet, eller något högre, än vid de mindre förskolorna som i genomsnitt har både lägre barntimmar/personal samt barn/personal än planerat. På mindre förskolor är personaltätheten generellt högre p.g.a. att öppettiderna är samma på alla förskolor, oavsett stor eller liten förskola, men det finns ingen möjlighet till samordning med annan avdelning vid öppning och stängning. Flexibiliteten för personalen att ersätta en kollega vid t.ex. personalsjukdom, är mindre på små enheter. Möjligheten att täcka upp för varandra mellan förskolor utesluts p.g.a. att personalen inte är känd av barnen på samma sätt, som inom en förskola. En möjligheten att anpassa faktiska barn per faktisk personal är att andelen större förskolor, fyra till fem avdelningar, ökar. Närvarande barn/personal varierar mellan olika fritidshem Resultat Enligt Skolverkets statistik för 2012, som publicerades september 2013 är snittet för samtliga kommuner 12,5 inskrivna barn per anställd på fritidshem, vilket ska jämföras med Falkenbergs 11,7 inskrivna barn per anställd i samma statistik. Observera att i denna statistik redovisas anställd, inte årsarbetare, vilket kan innebära deltidsanställd personal och säger inget om personaltätheten. Antalet inskrivna barn per avdelning i samma statistik ligger riksgenomsnittet på 40,1 och Falkenberg ligger på i stort sett samma 40,2 barn per avdelning. Under perioden för närvaroundersökningen var 23,5 planerat inskrivna barn per årsarbetare snittet på fritidshemmen i Falkenberg. Den faktiska inskrivningen under perioden var 21,1 e-post:

13 barn per årarbetare. I de nationella undersökningarna finns ingen siffra för planerat antal barn per dag och/eller faktiskt antal barn per årsarbetare att jämföra med. Utifrån den genomförda undersökningen av antal barn och personal i s fritidshem framgår att det faktiskta antalet barn under undersökningsperioden uppgick till 79% av planerat antal barn och 83% av planerat antal personal. Detta innebär att även om det finns en diskrepans mellan antal faktiskt närvarande barn och antal planerade så sker även en viss utjämning av personalantal. Det faktiska antalet barn per faktiskt antalet personal är 94% av det planerade i snitt i. Variationen mellan olika fritidshem är mellan 75% och drygt 100% av det planerade antal barn/personal. Det faktiska antalet barntimmar/personal är i snitt 92% av det planerade, variationen mellan olika fritidshemmen är mellan 75% och över 100%. Analys Om någon i personalgruppen är sjuk och barnantalet är lägre än planerat tillsätts vanligtvis inte vikarie för den sjuka personalen. Personal på ett större fritidshem har större möjligheter att samordna arbetet vid sjukdom bland personal samt vid öppning och stängning. I sammanställningen per fritidshem av faktiskt antal barn/personal samt faktiskt antal barntimmar per personal finns några fritidshem med fler faktiska barn och timmar än planerat. Det kan finnas olika orsaker till detta, som respektive fritidshem analyserar Är rätt schema inlämnat - planerat antal barn och tider? Undviker/kan inte fritidshem tillsätta vikarie om någon är sjuk/ledig trots att barngruppen är som planerat? Används fritidspersonal som vikarie i skolan och påverkar den faktiska personalen på eftermiddagens fritidsverksamhet? I en jämförelse mellan fritidshemmen inom framgår det att de större samt medelstora fritidshemmen i snitt hamnar närmre det planerade antalet barntimmar/personal samt barn/personal än de mindre, som har lägre barntimmar/personal samt barn/personal. "Bortfallet" av barn på fritidshem beror på andra faktorer än inom förskolans verksamhet. Vanligt är att äldre barn går till kompis eller går hem själv innan den planerade tiden för hemgång. En viktig faktor för fritidshemsbarnen är att de ska bli "utskolade" till att klara sig själva före och efter skoldagen under kontrollerade former. Denna "utskolning" är ett samarbete mellan hemmet och fritidshemmet. Målet är att rusta barnen att klara sig själva utan tillsyn av vuxen, men ändå ha en reträtt under "utskolningstiden". Antalet faktiska barn/personal varierar inte bara mellan större och mindre fritidshem utan även mellan fritidshem av samma storlek, vilket påvisar komplexiteten i frågan. Faktorer som också påverkar andelen faktiska barn och barntimmar per personal är barngruppens sammansättning, barnens ålder, barnens behov samt hur närsamhället ger möjligheter till egna aktiviteter/kompisar att leka med utanför fritidshemmet. De fritidshem, som har barn med särskilda behov kan ha färre barn inskrivna och/eller mer personal anställd samt har en begränsad möjlighet till samverkan med andra avdelningar p.g.a. barngruppens behov. e-post:

14 Möjlighet att anpassa närvarande barn med närvarande personal i fritidshem Resultat Av alla förskolor i undersökningen har 10 av 18 fritidshem 90% eller mer av planerat antal barntimmar/personal. Av de fritidshem, som ligger lägre vad gäller faktiska barntimmar i förhållande till planerade är de flesta små enheter. Vad gäller barn per personal har 11 av 17 fritidshem, 90% eller mer faktiska barn/personal av det planerade. Analys Enligt statistik från Försäkringskassan togs fler dagar ut för vård av sjukt barn i februari 2013 än samma månad året innan. Fortsatt närvarouppföljning får visa hur mycket detta kan ha påverkat undersökningens utfall. Då barngruppen minskar temporärt på ett fritidshem, kan av naturliga skäl inte platserna återbesättas med andra barn. Det ligger i sakens natur att det faktiska barntalet varierarar i förhållande till det planerade, barn är sjuka och temporärt lediga. På mindre skolors fritidshem är personaltätheten generellt högre p.g.a. att öppettiderna är samma på alla fritidshem, oavsett stor eller liten skola, men det finns inte samma möjlighet till samordning vid öppning och stängning. En liten skola med få elever innebär ett litet fritidhem. Fritidshemmet måste vara öppet från till om det finns barn. Det är inte ovanligt att en pedagog öppnar och stänger med något enstaka barn. På ett större fritidshem har man fler barn i början och slutet av dagen, men genererar inte mer personalresurser. Detta är en orsak till att små enheter har en högre planerad och faktiskt barntal/personal. Flexibiliteten för personalen att ersätta en kollega vid t.ex. personalsjukdom, är också mindre på små enheter. Möjligheten att täcka upp förvarandra mellan fritidshem utesluts p.g.a. att personalen inte är känd av barnen på samma sätt, som mellan avdelningar på samma enhet. Möjligheten till kontinuerlig mätning för enkel rapportering. För att möjligöra kontinuerlig mätning med enkel rapportering fodras någon form av digitalt stöd. Nuvarande mätningsform är oerhört tidskrävande samt tar en stor mängd personal i anspråk. Dessutom är den inte fullt tillförlitlig, då mycket manuell hantering erfordras. I rapporten Registrering av faktisk närvaro i förskolan - vem berörs?' problematiseras det kring syftet med närvarouppföljningen. Är syftet att sänka/tillrättalägga föräldraavgiften? Är syftet att förenkla administrationen? Annat syfte? Enligt Datainspektionens dom 2 i februari 2013 kan man inte registrera barns närvaro om man inte har ett syfte. Om man inte har något syfte med registreringen är den ett onödigt intrång i den personliga integriteten anser Datainspektionen. ' Erik Löfbom, Umeå Universitet Diarienummer , Datainspektionen, Falkenberg. Telefon växel: F ax: e-post: www. falken berg.se

15 har en beslutad hel -/deltidstaxa för förskola och fritidshem. Ett system för registrering av närvaro är beroende av hur avgiftstaxan är konstruerad. Sker debitering per närvarande timme kan föräldrar se en fördel med systemet. Betalar föräldrar däremot hel- eller deltidstaxa, kan det vara svårt att motivera föräldrar att registrera faktisk tid. I sådana fall blir det förskolepersonalens uppgift att ombestyra registreringen. Detta kommer att innebära administrativ belastning för personalen samt kan innebära förtroendeproblematik mellan föräldrar och personal om personalen har fyllt i rätt tid, något som i längden går ut över barnen. Förskole- och fritidshemsverksamheterna behöver resursplaneras för att skapa mest möjliga nytta och erbjuda en stimulerande miljö för barnen att vara och utvecklas i. Personaltäthet baseras på antal barn i förskolan respektive fritidshemmen och utgår från barnens planerade närvaro. Den största kostnaden i verksamheterna är personalkostnader, vilket innebär att ett planerat schema per barn måste finnas som underlag för personalplaneringen. Faktisk tid finns inte förrän i efterhand och då är den obetydlig för personalplaneringen. Datorer på förskolor och fritidshem möjliggör att registrera digitalt. Detta kan ske när förskolor och fritidshem har fullgoda datorer och stabil uppkoppling på alla avdelningar samt ett system som är kopplat till aktuellt verksamhetssystem, där barnen och dess scheman finns registrerade. Idag finns inte adekvata datorer och tillfredställande uppkoppling på våra förskolor och fritidshem. Administration ska inte öka, så att det tas av personalens tid med barnen. De system som finns på marknaden idag är hårt kritiserade, både vad gäller syfte och säkerhet. Behovet av säkra och administrativt enkla närvarosystem efterfrågas av många kommuner, men finns inte än på marknaden.

16 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunfullmäktige i Falkenberg FALKENBERG Uppdrag i budget Ta fram närvarograd över för inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU 276, KS 208) KS Beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta 1 Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att under 2013 återkomma med en fördjupad analys varför närvarande barn/personal varierar mellan olika enheter. 2 Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att under 2013 återkomma med ett förslag hur man bättre kan anpassa närvarande barn med närvarande personal för att utjämna differensen mellan kommunens olika förskolor och fritidshem. 3 Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att, i enlighet med uppdraget, återkomma under 2013 med en utredning om möjligheten till kontinuerlig mätning för enkel rapportering. 4 Uppdra åt strategienheten att i kommande budget- och prognosarbete beakta redovisat uppdrag. 5 Anteckna att redovisning av uppdraget har skett. Beslutsunderlag Uppdrag i budget fastställande av uppdragshandlingar. Dnr KS Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse från strategienheten Sammanfattning av ärendet I budget 2013 fick barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att redovisa närvarograd över tid för inskrivna barn i förskola och fritidshem, även personalbemanningen ska redovisas. Uppdraget omfattar: - Samtliga fritidshem i egen regi. - Ett urval förskolor i egen regi. Urvalet ska vara representativt beträffande antal avdelningar, geografiskt läge mm. - Faktisk närvaro för inskrivna barn ska redovisas per dag och förskola/fritidshem under minst två månader.

17 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunfullmäktige i Falkenberg FALKENBERG forts I samma redovisning per dag och förskola/fritidshem ska antal schemalagd personal redovisas. Här ska också anges vilken personalkategori som avses. - Uppdraget ska redovisas så att det enkelt går att matcha faktisk närvaro för barn med personalredovisning för varje förskola/fritidshem och dag. - Utreda möjligheten till kontinuerlig mätning för enkel rapportering. Barn- och utbildningsförvaltningen har mätt närvarograd för inskrivna barn och personalbemanning under 2 månader våren Samtliga kommunala förskolor och fritidshem är redovisade förutom 2 fritidshem. Ekonomi Rapporten i sig påverkar inte kommunens ekonomi men i kommande budget- och prognosarbete bör hänsyn tas till underlaget. Övervägande Enligt rapporten går det nationellt 5,3 barn per årsarbetare i förskolan, i Falkenberg är genomsnittet 4,6 faktiskt närvarande förskolebarn per årsarbetare men 5,0 barn per årsarbetare för planerat antal barn. I genomsnitt var 78 % av de planerade förskolebarnen närvarande och 86 % av den planerade personalen var närvarande. Man konstaterar att både närvarande barn och närvarande personal är lägre än planerat vilket gör att frånvaron i viss mån tar ut varandra. När man procentuellt jämför antal närvarande barn med närvarande personal ser man att talet varierar mellan 81 % och 117 % på de redovisade förskolorna. Förvaltningen för ett resonemang varför variationen mellan förskolorna är så pass stor men någon klar slutsats finns inte. Enligt rapporten är det nationella snittet för fritidshemmen 19,7 barn per årsarbetare, i Falkenberg är genomsnittet 21,1 faktiskt närvarande barn per årsarbetare men 23,5 barn per årsarbetare planerat för antal barn. I genomsnitt var 79 % av de planerade barnen närvarande och 84 % av den planerade personalen var närvarande. Man konstaterar även här att både närvarande barn och närvarande personal är lägre än planerat vilket gör att frånvaron i viss mån tar ut varandra. När man procentuellt jämför antal närvarande barn med närvarande personal ser man att talet varierar mellan 69 % och 152 %. Förvaltningen för även här ett resonemang varför variationen mellan fritidshemmen är så pass stor men någon klar slutsats finns inte. I uppdraget ingick att utreda möjligheten till kontinuerlig mätning för enkel rapportering men förvaltningen nöjer sig med att konstatera att ett enkelt digitalt verktyg vore önskvärt.

18 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunfullmäktige i Falkenberg FALKENBERG forts 151 Förvaltningen har inte redovisat något resonemang eller förslag hur man bättre kan anpassa närvarande barn med närvarande personal för att utjämna differensen mellan de olika förskolorna och fritidshemmen. Man gör inte heller någon närmare analys varför närvarande barn/personal varierar mellan enheterna. Vid protokollet Henrik Lundahl Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Barn- och utbildningsnämnden Strategienheten

19 Tjänsteskrivelse Datum FALKENBERG Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Cecilia Kjellgren 0346-CK Närvarograd för inskrivna barn på fritidshem och förskolor i relation till schemalagd personalbemanning Uppdrag Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att redovisa närvarograd över tid för barn inskrivna i förskola och fritidshem, där även personalbemanningen ska redovisas. Data för närvarograd över inskrivna barn samt personalbemanning skedde mellan v. 4 och v (med undantag av v. 8) på samtliga förskolor och fritidshem i Falkenbergs kommun. Notera att data för Årstadsskolans och Schubergstorpskolans fritidshem saknas. Barn och personal på förskolorna Enligt nationell statistik går det fler barn än någonsin tidigare i förskolan. I nationellt genomsnitt går det 5,3 barn per årsarbetare i förskolan, ett antal som har ökat sedan För undersökningsperioden ligger nära detta snitt med 4,6 barn per personal, där dock antalet planerade barn är 5. Utifrån den genomförda undersökningen av antal barn, personal samt antal barntimmar på samtliga förskolor i framgår det dels att det faktiskta antalet barn under undersökningsperioden uppgick till 822 medan det planerade antalet var 1048, det vill säga 78% av planerat antal barn. Inte bara barnantalet är lägre än planerat, även personalantalet går ner; då antalet planerad personal under undersökningsperioden låg på 209,3 var det faktiska personalantalet enbart 179,6. Detta innebär att även om det finns en diskrepans mellan antal faktiskt närvarande barn och antal planerade så sker även en viss utjämning av personalantal. Det kan därmed sägas att det på förskolorna verkar finnas en någon form av anpassning för att den faktiska närvaron för inskrivna barn ska matcha personalbemanningen. Det finns dock tendenser till skillnader mellan större förskolor med fler avdelningar och mellan de mindre med bara en till två avdelningar. Bland de större och medelstora förskolorna är diskrepansen mellan antal barntimmar per personal samt antal barn per personal mindre. På dessa förskolor ligger man i genomsnitt närmre det planerade snittet, eller något högre, än vid de mindre förskolorna som i genomsnitt har både lägre barntimmar/personal samt barn/personal än planerat. Detta kan bero på att det är högre personaltäthet på mindre förskolor generellt. En möjlig förklaring är även att samordningsmöjligheterna underlättas på större enheter. Flexibiliteten för personalen att hoppa in på en annan avdelning vid t.ex. personalsjukdom eller vid andra tillfällen då en utjämning kan behövas kan ofta vara högre på större enheter. Det är dock viktigt att poängtera att det även finns enheter som sticker ut åt motsatt håll på både mindre och större enheter, vilket visar på komplexiteten i frågan www. falkenberg. se

20 och att det troligtvis är flertalet varierande faktorer som spelar in på antal barntimmar/personal och antal barn/personal på de olika enheterna. Figur 1 Förhållandet mellan planerat och faktiskt barntimmar/personal förskolor % Barn och personal i fritidshemmen Nationellt sett har antalet fritidshem inklusive personal under flera år minskat medan antalet inskrivna elever stadigt ökat, vilket också gäller för. Falkenbergs kommun ligger relativt nära riksgenomsnittet; för riket ligger snittet på 19,7 barn per årsarbetare medan Falkenberg för undersökningsperioden har 21,5 barn per personal. Dessutom är diskrepansen mellan antal planerat inskrivna barn och antalet faktiskt inskrivna liksom antalet planerad personal och det faktiska antalet ungefär lika stor som hos förskolorna. Statistiken från undersökningsperioden visar att antalet planerat inskrivna barn låg på 982 medan den faktiska siffran var 777. En minskning i antal är också tydlig på personalsidan, där antal planerad personal var 41,8 och faktisk antal låg på 35,1. I en jämförelse mellan fritidshemmen inom framgår det att det finns en variation bland de större fritidshemmen vad gäller barntimmar/personal. Det framgår dock att de större samt medelstora fritidshemmen i snitt hamnar närmre det planerade antalet barntimmar/personal samt barn/personal än de mindre, som har lägre barntimmar/personal samt barn/personal. "Bortfallet" av barn på fritidshem kan bero på andra faktorer än på förskolorna. Exempelvis händer det att större barn går hem tidigare från fritidshemmen själva eller med kompisar och därmed inte stannar planerad tid.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129

Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129 2013-10-22 322 Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Meddela motionären att kultur- och

Läs mer

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

2013-09-10. Principer för ekonomistyrning av lokalbanken. (AU 266) Dnr KS 2013-68

2013-09-10. Principer för ekonomistyrning av lokalbanken. (AU 266) Dnr KS 2013-68 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-09-10 201 Principer för ekonomistyrning av lokalbanken. (AU 266) Dnr KS 2013-68 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

2014-09-09. Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

2014-09-09. Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 209 Motion om att undersöka möjligheten att ta del av de extra statliga medel avsatta för lärare för att öka elevernas möjlighet att nå målen. (AU 235) KS 2013-335

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-09-17 280 Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 64 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Motion om att införa digitala fiskekort. (AU 322) KS 2013-129

Motion om att införa digitala fiskekort. (AU 322) KS 2013-129 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-11-05 243 Motion om att införa digitala fiskekort. (AU 322) KS 2013-129 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta 1 Meddela motionären att kultur-

Läs mer

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Beslutsförslag 2014-12-19 Kommunstyrelseförvaltningen Strategienheten Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna genomförande

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Redovisning av uppdrag Utredning av formerna för förvaltningen KS av fastigheter inom kultur- och fritidsnämnden. Dnr KS 2011-65

Redovisning av uppdrag Utredning av formerna för förvaltningen KS av fastigheter inom kultur- och fritidsnämnden. Dnr KS 2011-65 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-09-11 227 Redovisning av uppdrag Utredning av formerna för förvaltningen KS av fastigheter inom kultur- och

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Motion om att utreda förutsättningarna för en social investeringsfond i Falkenbergs kommun. (AU 289) Dnr KS 2013-125

Motion om att utreda förutsättningarna för en social investeringsfond i Falkenbergs kommun. (AU 289) Dnr KS 2013-125 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-10-08 218 Motion om att utreda förutsättningarna för en social investeringsfond i. (AU 289) Dnr KS 2013-125 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. (AU 401) KS 2013-426

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. (AU 401) KS 2013-426 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 21 (AU 401) KS 2013-426 KF Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-11 42 Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 158 Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-22 253 Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 186 Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om att utreda förutsättningar för marknadsföring av kommunen vid järnvägsstationen. (AU 180) KS 2014-83

Motion om att utreda förutsättningar för marknadsföring av kommunen vid järnvägsstationen. (AU 180) KS 2014-83 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 160 Motion om att utreda förutsättningar för marknadsföring av kommunen vid järnvägsstationen. (AU 180) KS 2014-83 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Befolkningsprognos 2015-2025. KS 2015-132

Befolkningsprognos 2015-2025. KS 2015-132 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-14 98 Befolkningsprognos 2015-2025. KS 2015-132 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 122 Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62

Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-05-06 105 Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 66 Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-24 54 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 80 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg / I 2011-04-05 102 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade.

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 307 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Motion om införande av feministiskt självförsvar som tillval i gymnasieskolan. (AU 375) KS 2014-124

Motion om införande av feministiskt självförsvar som tillval i gymnasieskolan. (AU 375) KS 2014-124 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 19 Motion om införande av feministiskt självförsvar som tillval i gymnasieskolan. (AU 375) KS 2014-124 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320

Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 253 Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-09-06 FALKENBERG 250 Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget.

Läs mer

Delrapport avseende översyn av sysselsättning för ungdomar som avslutat gymnasiesärskolan. KS 2013-77

Delrapport avseende översyn av sysselsättning för ungdomar som avslutat gymnasiesärskolan. KS 2013-77 112 Delrapport avseende översyn av sysselsättning för ungdomar som avslutat gymnasiesärskolan. KS 2013-77 KS Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Anteckna delrapporten

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

2013-05-07. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo:s lägenheter. (AU 130) Dnr KS 2012-400

2013-05-07. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo:s lägenheter. (AU 130) Dnr KS 2012-400 7 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 2013-05-07 114 Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo:s lägenheter. (AU 130) Dnr

Läs mer

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-11-05 233 Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027)

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 269 Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 154 Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-10 193 Motion om att MRSA-fritt kött ska införas i kravspecifikationen vid upphandling. KS 2014-222 KS,

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-10-29 332 Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared

Läs mer

Utredning om behov och åtgärder i syfte att ge likvärdiga förutsättningar för barn och ungdomar i Falkenbergs kommun.

Utredning om behov och åtgärder i syfte att ge likvärdiga förutsättningar för barn och ungdomar i Falkenbergs kommun. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-03-19 88 Utredning om behov och åtgärder i syfte att ge likvärdiga förutsättningar för barn och ungdomar i

Läs mer

Medborgarförslag om att förbjuda reklamskyltar och varuställ på gatumark. Dnr KS 2011-338

Medborgarförslag om att förbjuda reklamskyltar och varuställ på gatumark. Dnr KS 2011-338 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 17 FALKENBERG 2013-09-24 290 Medborgarförslag om att förbjuda reklamskyltar och varuställ på gatumark. Dnr KS 2011-338 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 32 Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Slutredovisning investeringsprojekt cirkulationsplats väg 767/Strandvägen. (AU 140) KS 2012-151

Slutredovisning investeringsprojekt cirkulationsplats väg 767/Strandvägen. (AU 140) KS 2012-151 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 150 Slutredovisning investeringsprojekt cirkulationsplats väg 767/Strandvägen. (AU 140) KS 2012-151 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

2011-08-16. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-16. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-08-16 215 Motion om klimatskydd för hemtjänstens bilar. (AU 212) Dnr KS 2011-96 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 FALKENBERG 31 Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

2013-03-12. Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434

2013-03-12. Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-03-12 77 Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434 KS, KF Beslut

Läs mer

Sammanställning av synpunkter på utredning av grundskoleorganisationen

Sammanställning av synpunkter på utredning av grundskoleorganisationen Datum 2015-08-10 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Sammanställning av synpunkter på utredning av grundskoleorganisationen Denna sammanställning baseras på de synpunkter om inkommit till barn-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:9 Dnr. KS 2013/0333 Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

2013-08-20. Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266

2013-08-20. Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-08-20 245 Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Budget för 2012, budgetramar för 2013 och kommunplan för 2014. Dnr KS 2011-395

Budget för 2012, budgetramar för 2013 och kommunplan för 2014. Dnr KS 2011-395 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-11-01 337 Budget för 2012, budgetramar för 2013 och kommunplan för 2014. Dnr KS 2011-395 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

1. Vad ska Alliansen göra för att minska de stora barngrupperna? 3. Vad ska alliansen göra för att lokalerna ska bli ändamålsenliga?

1. Vad ska Alliansen göra för att minska de stora barngrupperna? 3. Vad ska alliansen göra för att lokalerna ska bli ändamålsenliga? Interpellation Birgitta Johansson skriver i sin interpellation att Skolverkets statistik visar att antalet barn ökar på fritidshemmen och att personaltätheten minskar och att personalen har för låg utbildningsnivå.

Läs mer

Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU 357) Dnr KS 2012-430

Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU 357) Dnr KS 2012-430 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg \1 2013-01-08 FALKENBERG 10 Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU

Läs mer

Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum 2011-10-26 Sammanträdestid 8.15-14.30

Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum 2011-10-26 Sammanträdestid 8.15-14.30 Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum 2011-10-26 Sammanträdestid 8.15-14.30 Barn- och utbildningsnämnden Närvarande Ledamöter Kerstin Angel (C), ordförande Dahn Persson (S), 2:e vice ordförande Sara Grimpe

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

2013-01-08. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2013-01-08. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-01-08 13 Överföring av verksamhets- och kostnadsansvaret för trygghetslarm och natthemtjänst till Räddningstjänsten Väst (RVäst). (AU 363) Dnr KS 2012-427 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens KS, KF fasad. Dnr KS 2011-165

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens KS, KF fasad. Dnr KS 2011-165 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-05-10 164 Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens KS, KF fasad. Dnr KS 2011-165 Beslut

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

2013-05-21. Exploatering samt prissättning av två småhustomter inom del av Skrea 6:64 (vid Skrea Skola). Dnr KS 2013-207

2013-05-21. Exploatering samt prissättning av två småhustomter inom del av Skrea 6:64 (vid Skrea Skola). Dnr KS 2013-207 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-05-21 168 Exploatering samt prissättning av två småhustomter inom del av Skrea 6:64 (vid Skrea Skola).

Läs mer

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m manträdesprotokol I 20L3-O2-t4 t4 (t7) 926 Förslag som säkerställer ett positivt resultat 2013 (KS 2012.580) Beslut Arbetsutskottet ställer sig

Läs mer

Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384

Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 54 Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384 KS Beslut Arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen

Läs mer

7 Dnr 94/14. TRANAs KOMMUN 2015-01-20 Sida 12(19) KOMMUNSTYRELSEN

7 Dnr 94/14. TRANAs KOMMUN 2015-01-20 Sida 12(19) KOMMUNSTYRELSEN I JUSletS\ sign ' att föreslå kommunfullmäktige besluta att avsla motionen - - - -_. - - U1dragsbestyrkande AJ~ \\ ~. I' J V'xJ~ m Sammantradesdatum TRANAs KOMMUN 2015-01-20 Sida 12(19) KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. (AU 200). KS 2014-29

Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. (AU 200). KS 2014-29 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 178 Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. (AU 200). KS 2014-29 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Svar på medborgarförslag om att Strömstadsbyggen tar fram en plan hur man tänker minska/ta bort bostadskön

Svar på medborgarförslag om att Strömstadsbyggen tar fram en plan hur man tänker minska/ta bort bostadskön STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 6 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 49 Ks 62 Au 94 Ks/2011-0293 Svar på medborgarförslag om att Strömstadsbyggen tar fram en plan hur man

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

KHR; Eventuell anslutning till den s k Tillgänglighetsdatabasen.

KHR; Eventuell anslutning till den s k Tillgänglighetsdatabasen. kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-04-29 137 KHR; Eventuell anslutning till den s k Tillgänglighetsdatabasen. KS 2014-103 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Anteckna

Läs mer

Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158

Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-04-08 95 Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 8 (10) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-09-04 Kf 66 Ks 76 Au 111 Ks/2014-0063 Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 163 PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-27 Sammanträdestid 13.15-16.30. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-27 Sammanträdestid 13.15-16.30. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-27 Sammanträdestid 13.15-16.30 Barn- och utbildningsnämnden Närvarande Ledamöter Kerstin Angel (C), ordförande Charlotta Jonson (M), 1:e vice ordförande Tore Holmefalk

Läs mer

Barngruppernas storlek inom förskolan

Barngruppernas storlek inom förskolan Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen förskola och äldreomsorg i egen regi Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-04-29 Handläggare Susanne Forss Gustafsson Telefon: 08-508 22 064 Till Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010. Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.292)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer