Reinvestering operationsrobotar Hallands sjukhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reinvestering operationsrobotar Hallands sjukhus"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1(9) Datum Diarienummer Reinvestering operationsrobotar Hallands sjukhus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag 2 2. Bakgrund robotassisterad kirurgi i Halland Volymutveckling Halland Utveckling omvärld Medicinska resultat Ekonomi Övrigt 5 3. Nuläge och verksamhetsplanering framåt 5 4. Modellprogram och överväganden 6 5. Ekonomisk analys av reinvestering 8

2 2(9) 1. Sammanfattning och förslag Driftstyrelserna för sjukhusen i Varberg och Halmstad fattade i mars 2008, efter godkännande från dåvarande landstingsstyrelsen, beslut om att införa robotassisterad kirurgi i Halland genom inköp av varsin operationsrobot. Verksamheterna startades i kvartal Båda robotarna kommer att bli totalt avskrivna under 2015 och utbyte behöver göras någon gång under perioden Vid utbyte erhålles betydligt bättre funktionalitet, arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet för patienterna, attraktivitet för rekrytering till oförändrad grundkostnad jämfört med nuläget. Samt en potential för att klart sänka kostnaderna för vårdskador och öka operationskapaciteten. Medelvårdtiderna kan sänkas om fler ingrepp görs robotassisterat. Det bedöms sannolikt att utbyte av den ena roboten kan rymmas inom 2015 års investeringsram och den andra roboten finns med i föreslagen investeringsplan för Förslaget är att beslut tas så snart som möjligt angående reinvestering av operationsrobotarna för installation i Halmstad i slutet på 2015 och installation i Varberg i början på 2016 samt att båda utbytena sker till senaste modell (Xi) med en konsol per robot. 2. Bakgrund robotassisterad kirurgi i Halland 2.1 Volymutveckling Halland Driftstyrelserna för sjukhusen i Varberg och Halmstad fattade i mars 2008, efter godkännande från dåvarande landstingsstyrelsen, beslut om att införa robotassisterad kirurgi i Halland genom inköp av varsin operationsrobot. Verksamheterna startades i kvartal De första åren var volymutvecklingen blygsam (se tabell 1 nedan) och samordningen mellan sjukhusen begränsad. Efter bildandet av Hallands sjukhus 2011 tog dock utvecklingen fart. Framförallt från och med maj 2013 då metoden introducerades för operationer av tjocktarm och ändtarm vid kirurgikliniken Hallands sjukhus i Halmstad. Sjukhuset har idag en ledande position i landet avseende denna typ av operationer.

3 3(9) plan Halmstad tot urologi gynekologi kirurgi Varberg tot urologi gynekologi kirurgi TOTALT Tabell 1. Volymutveckling robotassisterad kirurgi i Halland (antal ingrepp) 2014 nåddes för första gången en volym som motsvarar kapaciteten för en robot (ca 400 ingrepp/år) och från och med 2015 räcker inte en robot för att klara behovet av ingrepp som bedöms relevanta för robotassisterad kirurgi. Koncentration av slutenvårdsurologi till Varberg samt det faktum att robotassisterad tjock- och ändtarmskirurgi enbart utförs i Halmstad gör dessutom att det är nödvändigt att ha en operationsrobot på båda orterna. Den ortsvisa specialiseringen medför att beläggningen på robotarna kan vara fortsatt likartad. Som synes finns en basvolym inom urologi (i huvudsak borttagande av prostata i samband med cancer - prostatektomi) och gynekologi (i huvudsak borttagande av livmodern på såväl malign som benign indikation - hysterektomi). Mindre variationer per ort och år beror på såväl viss variation i patientunderlag som variation i tillgång på operatörer och operationsutrymme på sal. Inom urologin har antalet prostataoperationer minskat de senaste åren på grund av att lågriskfallen istället följs med aktiv uppföljning. Detta bortfall har dock ersatts av njurkirurgi och borttagande av urinblåsa i samband med cancer cystektomi. Inledningsvis gjordes ett antal överviktsoperationer (obesitas) i Varberg. 2.2 Utveckling omvärld I hela världen genomfördes 2014 ca robotassisterade operationer. Det kan jämföras med ca operationer Metoden är fortfarande betydligt mer använd i USA, som står för ca 80% av volymen. Men tillväxten i övriga världen, främst Europa, är också stadig och ligger de senaste åren på ca 20% per år. I Sverige finns i skrivande stund 24 operationsrobotar. Utöver Halmstad, Varberg och universitetssjukhusen finns robotar också i Karlskrona, Växjö, Jönköping, Karlstad, Danderyd, Södersjukhuset, St Göran, Uroclinic (Stockholm) och Carlanderska (Göteborg).

4 4(9) För de ingrepp som utförs i Halland är robotassisterad kirurgi nu etablerad som standardmetod och i flertalet fall en självklarhet för patientföreningar och patienter. 2.3 Medicinska resultat Erfarenheterna av övergång till robotassisterad kirurgi i Halland har varit goda. Blödningarna blir klart mindre, mindre smärta, patienterna återhämtar sig fortare och får en kortare sjukskrivning. Robottekniken ger möjlighet att operera i områden där traditionell laparoskopi inte är möjlig, vilket innebär att en större andel av patienter kan opereras med minimalinvasiv teknik (när man med teknisk hjälp kan se inuti patienten utan att lägga stora snitt) som ger smidigare förlopp för patienterna. Patienter med stor övervikt kan opereras i större utsträckning vid användande av robotteknik. Vid prostatektomier är risken för inkontinens och impotens mindre än vid öppen kirurgi, vilket även gäller vid robotassisterad ändtarmskirurgi. Den sistnämnda kirurgin ger också en rad andra medicinska fördelar såsom färre postoperativa sårinfektioner (0,9% i stället för 9% hittills), minst 70% mindre blödning vid operation, urinkatetern avvecklas redan på operationsbordet, patienterna kan påbörja postoperativ cytostatikabehandling redan efter tre veckor efter operationen mot normalt åtta, fler patienter kan återgå till normala tarmvanor efter operationen och slipper stomi på magen. Robottekniken har även möjliggjort en mer avancerad cancerkirurgi inom gynekologin. Vid jämförelser inom kvinnokliniken mellan hysterektomier, som gjorts med respektive utan robot, har de robotassisterade ingreppen bara givit komplikationer i knappt 7% av fallen. Medan siffran för de icke-robotassisterade ingreppen är drygt 21%. Andelen reoperationer har varit 0% med robot och 6,5% utan. Blödningar vid robotassisterade hysterektomier uppgår till 50 ml (median) eller 76 ml (medelvärde), vilket är drygt 70% lägre än vid öppen kirurgi. Nationellt finns inte så mycket publicerat avseende kvalitetsuppföljning för robotassisterad kirurgi och det som finns är i huvudsak gammalt material. Det mest aktuella är en avhandling som lagts fram 2015 på Karolinska institutet av Anna Wallerstedt och som bland annat följer upp den så kallade Lapprostudien, 4000 patienter som opererades för prostatacancer på svenska sjukhus Slutsatserna i denna avhandling är desamma som dragits i Halland, mindre blödning, kortare vårdtid och färre reoperationer. 2.4 Ekonomi Investeringen för respektive robot var mnkr, vilket innebär årliga kapitalkostnader på cirka 2,3 mnkr. Tillsammans med serviceavtalen blir de fasta särkostnaderna per år därmed runt 7,2 mnkr totalt för båda robotarna. I takt med volymutvecklingen har de fasta särkostnaderna per operation sjunkit från tkr till 9 tkr De rörliga kostnader för förbrukningsmaterial ligger i snitt på ca 15 tkr per operation enligt bokföringen, vilket innebär en merkostnad jämfört

5 5(9) med öppen kirurgi på 6 tkr. Den totala merkostnaden är alltså nere på 15 tkr per operation eller knappt 6 mnkr per år räknat på 2014 års volym. Utöver de positiva medicinska effekterna för patienterna finns även tydliga effekter på vårdtiderna. För tjock- och ändtarmsoperationer är sänkningen 5-6 dagar, inom gynekologin 1,7 dagar och för urologin 1-2 dagar. I flera fall ungefär en halvering. Räknat på 2014 års volymer sparas därmed nära 1100 vårddygn, vilket teoretiskt och till full vårddygnkostnad baserad på historiska utfall skulle kunna värderas till cirka 8,7 mnkr. Denna frigjorda vårdplatskapacitet har dock behövts för att Hallands sjukhus ska klara sitt uppdrag på färre vårdplatser och har därför inte kunnat realiseras som en kostnadsbesparing. En ytterligare positiv ekonomisk effekt uppstår på grund av att robotassisterad kirurgi medför mindre blödningar och mindre smärta. Detta ger lägre kostnader för transfusioner, anestesi och smärtlindring. 2.5 Övrigt Införande av robotassisterad kirurgi har varit och är en viktig framgångsfaktor för rekrytering och behållande av specialister inom de kirurgiska specialiteterna. En fortsatt utveckling av tekniken behövs för att detta ska kunna gälla även framgent. Ergonomin vid robotassisterad kirurgi är bättre för operatören än vid öppen kirurgi. 3. Nuläge och verksamhetsplanering framåt 2015 års planerade volym på runt 450 operationer kan sägas utgöra en bas för framtiden. Cancerincidensen ökar generellt med en åldrande befolkning, varför basvolymen förväntas öka med några procent varje år. Inom urologin bedöms att en del av lågriskfallen, som idag följs med aktiv uppföljning, kommer att opereras så småningom. Detta förväntas ge en volymökning på cirka 20 operationer per år. Inom gynekologin bedöms att framfall kommer att opereras robotassisterat i större omfattning än de blott cirka fem ingrepp per år som gjorts hittills. Det kan handla om ytterligare operationer per år med robot. Med ovanstående antaganden kan volymen 2016 förväntas hamna uppemot 500 operationer. Den stora frågan avseende framtida volymutveckling hänför sig till kirurgin. Det handlar både om eventuell verksamhetskoncentration och om att göra andra typer av operationer än idag med hjälp av robot. Om alla patienter med cancer i tjockoch ändtarm opererades robotassisterat, skulle den volymen öka med runt 100 ingrepp per år. Borttagande av gallblåsan, kolecystektomi, är en vanlig operation inom allmänkirurgin som med stor fördel skulle kunna göras robotassisterad. Bara i Halmstad görs runt 100 sådana operationer varje år, något lägre volym i Varberg. Alla patienter är inte lämpade att opereras med robot, men sammantaget kan det handla om uppemot 250 ytterligare ingrepp per år inom kirurgin. I ett sådant scenario kommer de två robotarnas sammantagna kapacitet vara nästan maximalt

6 6(9) utnyttjad. Men det framtida användandet av robot inom kirurgin kräver en noga genomtänkt strategi för kliniken och beslut avseende vilka ingrepp som ska göras robotassisterat och på vilken ort. Beslutet måste tas på sjukhusövergripande nivå med beaktande av operationskapacitet och övriga berörda klinikers behov av robotassisterad kirurgi. 4. Modellprogram och överväganden Det finns fortfarande bara en leverantör av den typ av robot som tillgodoser behoven för robotassisterad kirurgi. Den modell av davinci-robot som finns på de halländska sjukhusen heter S och kom på marknaden 2006 i sin första version. Samma modell finns också fortfarande på Sahlgrenska (en av två), Uroclinic och i Linköping. De flesta övriga robotar som finns i Sverige är av den nyare Simodellen, som lanserades Det beror på att några sjukhus var senare än Halland med att introducera robottekniken samt att några var tidigare och har redan gjort sin första reinvestering. Den senaste och mest avancerade modellen, Xi, lanserades för cirka ett år sedan. Sedan dess har samtliga reinvesteringar som gjorts varit till Xi-modellen (SUS Lund, Sahlgrenska Östra, Jönköping och Karlskrona). Si-modellen var som sagt den första uppföljaren till S och är en bra allroundmaskin som klarar enkel och standardkirurgi samt viss komplex kirurgi. Xi-modellen fungerar på all kirurgi, men är speciellt optimerad för komplexa fall. Jämfört med dagens modell har både Si- och Xi-modellerna gemensamma fördelar såsom bättre visualisering, bättre åtkomst, större autonomi för kirurgen (ej så beroende av assistent) samt simulator för praktisk träning av kirurger. Dessutom finns ett antal arbetsmiljömässiga fördelar med de nya modellerna, såsom att roboten inte behöver flyttas runt i operationssalen, kablar kan hänga kvar på väggen, operationsbordet behöver inte vridas för olika ingrepp, monitor kan vara takupphängd innebärande färre sladdar på golvet, diatermiapparat ingår i systemet och behöver ej ta extra plats i operationssalen. Sammantaget gör dessa faktorer att arbetet kan ske smidigare och snabbare under såväl förberedelse, operation som efterarbete. Xi-modellens ytterligare fördelar mot Si består främst av ännu tydligare visualisering av till exempel blodkärl, gallgångar och vävnader. Dessutom kan kirurgi utföras i flera kvadranter utan att systemet behöver dockas om/flyttas. Man kommer alltså åt större delar av kroppen utan tidsödande omställningar och med större säkerhet för patienten. Detta är framförallt en fördel vid tjock- och ändtarmskirurgi. Men även vid vissa gynekologiska och urologiska ingrepp finns behov att smidigt komma åt över större delar av kroppen, det vill säga när det inte handlar om vanlig borttagning av livmoder eller prostata. Njurkirurgi och

7 7(9) borttagning av urinblåsa med lymfkörtelutrymning är exempel på ingrepp där Ximodellen har en klar fördel. Samtliga dessa ingrepp bedöms komma att öka i framtiden. Den tydligare visualiseringen och ökade precisionen medför att risken för komplikationer minskar. Vid till exempel kolorektal cancerkirurgi finns en risk för läckage av tarminnehåll ut i fri bukhåla, en livshotande komplikation som kräver reoperation, uppläggning av stomi, IVA-vård och lång sjukhusvistelse. En studie vid University of Maastricht har visat att detta drabbar 12% av patienter > 70 år och merkostnaden vid varje sådant tillfälle har beräknats till över kr. En liknande risk finns vid bortopererande av gallblåsan, där gallgångarna riskerar att skadas med dagens icke robotassisterade metod. Även här har merkostnaden beräknats till ca kr. Denna typ av operation kan göras robotassisterad med Xi-roboten och med betydligt större säkerhet och precision. Komplikationerna skulle därmed kunna reduceras eller möjligen helt undvikas. En ytterligare fördel med Xi-modellen är att den kan kopplas ihop med ett speciellt operationsbord, vilket då kan styras direkt från roboten. Man slipper alltså tidsödande stopp för omställning av bordet. Både Xi- och Si-modellerna finns med såväl en som två konsoler. Med två konsoler kan två kirurger arbeta tillsammans under operationen. Sammantaget är Xi-maskinen ett smidigare arbetsinstrument som ger snabbare och säkrare operationsförlopp. Även bytestiderna från en patient till en annan blir kortare, en studie har visat cirka 20 minuters skillnad. Detta ger potentiellt en högre kapacitet. I hur hög grad denna kan realiseras är svårt att bedöma. Det är beroende av hur operationsprogrammen planeras samt av den dagliga styrningen. Det avgör om man hinner med en extra operation eller inte. Men om Hallands sjukhus till exempel skulle börja operera bort gallblåsor med hjälp av robot, bedöms att antalet operationer skulle kunna öka från dagens tre per dag till fem. Tjock- och ändtarmskirurgi är i nuläget de dominerande ingreppen i Halmstad, varför Xi-modellen har en tydlig fördel där. Eventuellt tillkommande robotkirurgi skulle också ha nytta av de fördelar som den modellen ger. För den nuvarande basvolymen av urologiska och gynekologiska ingrepp i Varberg fungerar Si-modellen tillräckligt bra. Men som nämnts ovan finns ett ökande antal ingrepp inom dessa båda specialiteter där Xi-modellen har klara fördelar. Det finns några ytterligare, strategiska aspekter att väga in vid val av modell till respektive sjukhus. Leverantörens nuvarande och framtida utvecklingsarbete kommer enligt uppgift att vara koncentrerat till Xi-modellen. För Hallands sjukhus arbete med verksamhetskoncentration, skulle två olika typer av robotar sätta en

8 8(9) begränsning i vilka typer av ingrepp som bäst kan göras var någonstans i länet. Dessutom finns den övergripande patientaspekten med likvärdig vård över hela länet med samma typ av robot på båda sjukhusen. Dessa tre faktorer talar för att Xi-modellen ska väljas för båda sjukhusen. Kostnadsbilden, som redovisas i avsnitt 5, baseras på aktuella priser från leverantören. Där ingår ett rabattprogram, som är kopplat till olika tidpunkter för när Hallands sjukhus beställer de nya robotarna. I grundpriserna är skillnaden mellan en Xi och en Si-robot euro beroende på antal konsoler. Skillnaden mellan en och två konsoler är euro beroende på robotmodell. Rabattprogrammet är uppbyggt efter principen att ju dyrare modell och ju tidigare beställning, desto större rabatt. Och är ytterligare fördelaktigt om två robotar beställs samtidigt. Regionupphandling är inkopplat i ärendet. Det bedöms att en konsol är tillräckligt (samma som idag). Efter 2017 kommer inte några serviceavtal att tecknas för S-modellen och reservdelar kommer finnas tillgängliga i allt mindre omfattning. 5. Ekonomisk analys av reinvestering Med aktuell prisbild, blir investeringen euro per robot vid beställning av två Xi-robotar med en konsol senast , eller kr räknat på kursen 9,40 kr/euro. Kapitalkostnaderna blir därmed kr lägre per år jämfört med befintlig robot. Kostnad för serviceavtal är euro, eller kr. Det är ungefär en lika stor ökning ( kr/år) som minskningen av kapitalkostnaderna. Dessutom debiteras ingen kostnad för serviceavtal under det första året med de nya robotarna. Kostnaderna för förbrukningsmaterial ska vara i stort sett desamma oavsett typ av robot. Viss skillnad i praxis kan göra att man använder olika mycket av olika förbrukningsmaterial mellan specialiteter. Någon fastighetsanpassning krävs inte. Tvärtom tar den nya typen av robotar mindre plats, vilket särskilt i Halmstad är en klar fördel ur bland annat arbetsmiljösynpunkt. Den ökade precisionen och möjligheterna med den nya generationens robotar kommer att minska kostnaderna för vårdskador, dock är det svårt att värdera detta exakt i en kalkyl. Exemplen avsnitt 4 ger dock en fingervisning om att det kan handla om miljonbelopp varje år. En ytterligare faktor att väga in är snabbare operationsförlopp och bytestider från en patient till en annan, framförallt med Xi-roboten. Kapaciteten kommer att öka, men det är svårt att värdera hur mycket av ökningen som blir praktiskt realiserad.

9 9(9) För att ytterligare belysa de ekonomiska konsekvenserna av olika robotalternativ, återfinns nedan en sammanställning. Den jämför nuvarande kostnad för befintliga två robotar med alternativen 1. två Xi-robotar samt 2. en Xi och en Si. Kostnaderna i båda alternativen bygger på att beställning görs senast Samt en volym på 450 operationer/år, merkostnad för material är kr per operation jämfört med öppen kirurgi, 7 års avskrivningstid, 3% internränta och en valutakurs på 9,40 kr/euro. Dagens robotar * Alt 1 två Xi Alt 2 Xi+Si Investering kr Kapitalkostnad kr/år Serviceavtalskostnad kr/år Förbrukningsmaterial merkostnad kr/år Total årlig särkostnad kr * Nuvarande kostnadsnivå Tabell 2. Kostnadsjämförelse för olika investeringsalternativ och jämfört med dagens kostnadsnivå Att reinvestera i två Xi-robotar ger samma kostnad som nuläget. Dessutom debiteras ingen kostnad för serviceavtal det första året med de nya robotarna. Skillnaden mellan de två olika reinvesteringsalternativen är knappt kr/år. För den mellanskillnaden får man med två Xi-robotar en större potential för högre kapacitet och minskade kostnader för vårdskador samt de strategiska fördelar som nämnts i avsnitt 4. Reinvestering av operationsrobotar finns inte med i fastställd investeringsplan för Driftnämnden Hallands sjukhus I förslag till plan för 2016 finns däremot upptaget kr. Och sannolikt kommer utbyte av en robot att kunna rymmas inom 2015 års ram. Halland sjukhus Lena Johansson Sjukhuschef

Da Vinci kirurgisystem

Da Vinci kirurgisystem Da Vinci kirurgisystem Danderyds sjukhus Robotteknologin da Vinci gör det möjligt för kirurger att operera med högre precision som gör ingreppen säkrare och medför snabbare återhämtning för patienten jämfört

Läs mer

Investeringsutredning robot

Investeringsutredning robot LS 150930 bil 1a Investeringsutredning robot Sammanställning Utredningens syfte har varit att klargöra handlingsalternativ för en robotinvestering och tydliggöra konsekvenser av dessa Inledning och bakgrund

Läs mer

Handlingsplan för gynekologi och urologi

Handlingsplan för gynekologi och urologi 1 Hälso- och sjukvårdavdelningen Referens Datum Diarienummer Daniel Holmdahl 2007-03-06 RSK 549-2006 Handlingsplan för gynekologi och urologi Bakgrund Tillgängligheten till delar av den gynekologiska och

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Sven Oredsson Medicinsk rådgivare 040-675 30 59 Sven.Oredsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-02-22 Dnr 1600962 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Utredning om den samlade

Läs mer

Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015

Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015 1 (8) Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015 Uppdraget Vårdprocessgrupperna för urologiska och gynekologiska tumörsjukdomar och specialitetsråden för urologi

Läs mer

Nivåstrukturering av gynekologisk och urologisk cancer

Nivåstrukturering av gynekologisk och urologisk cancer TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per-Olov Gustafsson Staben för övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor +46155247636 2015-10-17 LS-LED15-1307-1 Ä R E N D E G Å

Läs mer

6 Reinvestering av system för bild- och patient-informationshantering Röntgen Halland RS130095

6 Reinvestering av system för bild- och patient-informationshantering Röntgen Halland RS130095 6 Reinvestering av system för bild- och patient-informationshantering Röntgen Halland RS130095 Ärendet Sammanslagningen av Röntgen Halmstad, Röntgen Varberg och Röntgen Halland gjordes 2012 med en gemensam

Läs mer

Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp

Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp Malin Kallenfedlt Mats Löfgren Margareta Nilsson Enheten för klinisk vetenskap, Obstetrik och gynekologi

Läs mer

Gynekologisk Kirurgi och Kvalitetsuppföljning på Kvinnokliniken Carlanderska. Katarina Brywe

Gynekologisk Kirurgi och Kvalitetsuppföljning på Kvinnokliniken Carlanderska. Katarina Brywe Gynekologisk Kirurgi och Kvalitetsuppföljning på Kvinnokliniken Carlanderska Katarina Brywe UTVECKLING AV ANTALET OPERATIONER KVINNOKLINIKEN CARLANDERSKA 160 140 120 100 80 60 40 20 0 HT 10 VT 11 HT 11

Läs mer

SFUO Arild 2017 Registerdata inkl SVF & Cystektomiregistret. Tomas Jerlström Urologkliniken Universitetssjukhuset Örebro

SFUO Arild 2017 Registerdata inkl SVF & Cystektomiregistret. Tomas Jerlström Urologkliniken Universitetssjukhuset Örebro SFUO Arild 2017 Registerdata inkl SVF & Cystektomiregistret Tomas Jerlström Urologkliniken Universitetssjukhuset Örebro 1 2 3 4 5 Standardiserat Vårdförlopp http://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/

Läs mer

Nivåstrukturering

Nivåstrukturering Nivåstrukturering 2016-09-28 Nivåstrukturering Regionala processen Höstens arbete Genomförande av de delar av vår regionala plan som är i linje med nationellt förslag Anpassning av de delar av vår regionala

Läs mer

Årsredovisning avseende hysterektomi utförd på benign indikation år 2014

Årsredovisning avseende hysterektomi utförd på benign indikation år 2014 Årsredovisning avseende hysterektomi utförd på benign indikation år 2014 Återrapport från Gynop-registret Sammanställning av nationella data inrapporterade till Gynop-registret avseende patienter som blivit

Läs mer

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser 2017-01-24 2017-01-25 Namn Sammanhang Underlag - tabeller Data från kvalitetsregister för respektive cancerform (uttag dec ) Urvalet baseras på män/kvinnor bosatta

Läs mer

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012 Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012 Innehållsförteckning Beskrivning av kvalitetsparametrar... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Deltagare:...

Läs mer

Skånes universitetssjukvård Förvaltningsledning Björn Lövgren-Ekmehag Divisionschef, division 4

Skånes universitetssjukvård Förvaltningsledning Björn Lövgren-Ekmehag Divisionschef, division 4 Yttrande kring den samlade robotkapaciteten i Skåne Yttrande med anledning av ett initiativärende från sjukvårdsnämnd Kryh ( 20 Återrapportering och förslag om optimal resursanvändning inom robotkirurgi

Läs mer

Robotkirurgi - framtid eller redan här?

Robotkirurgi - framtid eller redan här? Robotkirurgi - framtid eller redan här? Peter Mangell Överläkare, Med dr Enheten för kolorektalkirurgi VO Kirurgi och Urologi SUS Malmö 2014-03-12 1 Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Nej 2014-03-12

Läs mer

Centerpartiet Landstinget Sörmland ettkiitlbart utd 2013-04-09 CENTERPARTIET

Centerpartiet Landstinget Sörmland ettkiitlbart utd 2013-04-09 CENTERPARTIET Centerpartiet r.s9 Landstinget Sörmland ettkiitlbart utd 2013-04-09 CENTERPARTIET. 1.SORMLAND Interpellation ''1-04-0 9.Ls-teDi3-5U, Till hälso-och sjukvårdslandstingsrådetthomas af Bjur Robotassisterad

Läs mer

Framtidsplan Landstinget Dalarna 2012 2015 med utblick mot 2025

Framtidsplan Landstinget Dalarna 2012 2015 med utblick mot 2025 Framtidsplan Landstinget Dalarna 2012 2015 med utblick mot 2025 Specialitetsgrupp: Kirurgi Område: Högspecialiserad vård 1. Vilka är de huvudsakliga diagnosgrupper/tillstånd som remitteras till högspecialiserad

Läs mer

Möjligheternas hus Bild- och interventionscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Möjligheternas hus Bild- och interventionscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset Möjligheternas hus Bild- och interventionscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vem är framtidens patient? Vad kommer sjukvården att kunna göra för honom eller henne? Vilken teknik och vilka lokaler

Läs mer

KVINNOSJUKVÅRDEN DALARNA - FRAMTIDSPLAN

KVINNOSJUKVÅRDEN DALARNA - FRAMTIDSPLAN Verksamhetschef Tomas Riman 2011-09-30 KVINNOSJUKVÅRDEN DALARNA - FRAMTIDSPLAN På uppdrag av Landstingsstyrelsen rapporteras verksamhetsföreträdarnas tankar om hur kvinnosjukvården i länet kommer att utvecklas

Läs mer

Vårdgarantins effekter

Vårdgarantins effekter Vårdgarantins effekter Uppföljningsrapport 6 2007-01-19 Ett år med den utvidgade vårdgarantin väntetiderna i vården minskar långsamt 1 Best nr 5101 Uppgifter från databasen och webbplatsen Väntetider i

Läs mer

Cystektomiregistret. Kvalitetsregistrerrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda 2014

Cystektomiregistret. Kvalitetsregistrerrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda 2014 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Cystektomiregistret Kvalitetsregistrerrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda

Läs mer

Cystektomiregistret. Kvalitetsregisterrapport

Cystektomiregistret. Kvalitetsregisterrapport Cystektomiregistret Kvalitetsregisterrapport Nationella kvalitetsregistret för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda 2015 Innehållsförteckning STYRGRUPP... 5 TÄCKNINGSGRAD... 6 VÄNTETID TILL

Läs mer

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-23 HSN 1105-0477 Handläggare: Tore Broström Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Läs mer

Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet. Pensionärsråd 20 februari 2015

Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet. Pensionärsråd 20 februari 2015 Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet Pensionärsråd 20 februari 2015 Bakgrund Utveckla vården med fokus på hög kvalitet och patientsäkerhet, för patientens bästa

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

Praktiske forbedringer basert på DRG-analyse. hva har vi gjort?

Praktiske forbedringer basert på DRG-analyse. hva har vi gjort? Praktiske forbedringer basert på DRG-analyse hva har vi gjort? Urban Jürgensen 40-talist Dansk (fast icke rökare) Specialist i Gynekologi och obstetrik 1980 Klinikchef K.K. Eksjö sedan 1994 Obstetrik och

Läs mer

Träning ger färdighet

Träning ger färdighet Träning ger färdighet Koncentrera vården för patientens bästa Uppdraget Precisera innehållet och omfattningen av begreppet högspecialiserad vård Ta fram kriterier som grund för nivåstrukturering av den

Läs mer

Anmäls att landstingsstyrelsens protokoll från sammanträdet 2015 09 02 har justerats i föreskriven ordning.

Anmäls att landstingsstyrelsens protokoll från sammanträdet 2015 09 02 har justerats i föreskriven ordning. FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) Organ Plats Landstingsstyrelsen driftfrågor Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 30 september 2015, klockan 09.00 Ledamöter Ersättare Övriga

Läs mer

... Handlaglf. o" 347. Bilaga 2. Landstinget DAlARNA LD1201796. Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna.

... Handlaglf. o 347. Bilaga 2. Landstinget DAlARNA LD1201796. Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna. .,., Landstinget DAlARNA 000115 Datum 2013-10-01 Sida 1 (9) Regionavdelningen LD1201796 o" Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna Sammanfattning Tidigare upprättad kalkyl för

Läs mer

Hur få jämlik tillgång till högspecialiserad vård?

Hur få jämlik tillgång till högspecialiserad vård? Hur få jämlik tillgång till högspecialiserad vård? Måns Rosén Träning ger färdighet Koncentrera vården för patientens bästa Hur har utredningen arbetat? Öppen dialog Dialog/workshop med samtliga sjukvårdsregioner

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande.

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande. JUL Hälso- och sjukvårdsnämnden ^ S^^S STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-04-24 p 16 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTÄNDE Handläggare: Yvonne Lettermark Ankom

Läs mer

Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska

Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska Vad är PMI? PMI är en sjukhusövergripande funktion för patientcentrerad, högkvalitativ och innovativ vård, forskning och utbildning inom perioperativ

Läs mer

Täckningsgrad och tillgänglighet av kirurgisk behandling beroende på vilket län patienten bor och behandlas i

Täckningsgrad och tillgänglighet av kirurgisk behandling beroende på vilket län patienten bor och behandlas i Täckningsgrad och tillgänglighet av kirurgisk behandling beroende på vilket län patienten bor och behandlas i Nationsdata avseende gynekologisk kirurgi utförd på benign indikation omfattande GynOp och

Läs mer

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län MISSIV Förvaltningsnamn Avsändare Nämnden för folkhälsa och sjukvård Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region s län Utifrån Landstingsstyrelsens beslut 2014-03-18 om Åtgärdsplan utifrån

Läs mer

RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp. Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017

RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp. Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017 RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017 RCC rapport SVF Revision av regionala cancerplanen-workshop Nivåstrukturering förslag till beslut Revision av regional cancerplan

Läs mer

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2014

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2014 Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Deltagare:... 3 Övergripande målvärden Gynekologi...

Läs mer

Robotkirurgi vid operation för prostatacancer

Robotkirurgi vid operation för prostatacancer Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst 27 februari 2009. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten

Läs mer

Årsrapport 2013 för (RMPG) urologi. 1. Utvecklingstendenser. Organisatoriska. Incidens. Nya metoder i opererande verksamhet.

Årsrapport 2013 för (RMPG) urologi. 1. Utvecklingstendenser. Organisatoriska. Incidens. Nya metoder i opererande verksamhet. Årsrapport 213 för (RMPG) urologi Sammansättning av RMPG: tre ledamöter från varje landsting samt ev akademisk företrädare från hälsouniversitetet utgör RMPG. Utöver detta finns ett arbetsutskott bestående

Läs mer

Cystektomiregistret. Kvalitetsregisterrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande diagnosår 2013

Cystektomiregistret. Kvalitetsregisterrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande diagnosår 2013 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Cystektomiregistret Kvalitetsregisterrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande diagnosår 2013 Januari

Läs mer

Robotassisterad radikal prostatektomi

Robotassisterad radikal prostatektomi Robotassisterad radikal prostatektomi Inskrivningsdagen Under dagen träffar du: Samordnaren som tar emot på avdelningen Sjuksköterskan som informerar dig om vad som ska ske under vårdtiden. Avdelningsläkaren

Läs mer

Vårdgarantins effekter en första rapportering

Vårdgarantins effekter en första rapportering Vårdgarantins effekter en första rapportering 2006-02-17 En positiv och nödvändig kravställare Organisation Resursfördelning Effektivisering Information till patienter och befolkning Förbättring av system,

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2012-09-24 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 24 september 2012, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering

Läs mer

December 2015 1. Tillgänglighet till canceroperationer och strålbehandlingar i Östergötland år 2012 2015

December 2015 1. Tillgänglighet till canceroperationer och strålbehandlingar i Östergötland år 2012 2015 December 2015 1 Tillgänglighet till canceroperationer och strålbehandlingar i Östergötland år 2012 2015 RAPPORT december 2015 December 2015 2 Ledningsstaben/BjH Tillgänglighet till cancerbehandlingar i

Läs mer

Bil 6. Tjänsteskrivelse. Mätetal för organdonation avlidna

Bil 6. Tjänsteskrivelse. Mätetal för organdonation avlidna Bil 5 Bil 6 Tjänsteskrivelse 1 (3) Upprättare Stefan Ström, Marianne Sandkvist Annika Sandström Datum 2015-09-29 Mätetal för organdonation avlidna Bakgrund Donationsverksamheten (organ och vävnader från

Läs mer

Neurokirurgiskt flöde i Stockholm Dagens Medicin

Neurokirurgiskt flöde i Stockholm Dagens Medicin Neurokirurgiskt flöde i Stockholm Dagens Medicin 2014-10-16 Köerna ökar på Neurokirurgen då 20-25% av vårddygnen upptas av färdigbehandlade patienter som kan tas om hand av annan vårdenhet Nuvarande situation

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

Robotassisterad laparoskopisk gynekologisk kirurgi

Robotassisterad laparoskopisk gynekologisk kirurgi Robotassisterad laparoskopisk gynekologisk kirurgi En deskriptiv studie utgående från Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi (Gynop-registret) (1) Författare: Magnus Garell magnus.garell@regionhalland.se

Läs mer

Tillgänglighet till canceroperationer i Östergötland

Tillgänglighet till canceroperationer i Östergötland Augusti 2014 1 Ledningstaben/BjH Tillgänglighet till canceroperationer i Östergötland Landstingets långsiktiga mål är att patienter i behov av operation av cancersjukdom ska få den genomförd inom tre veckor.

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

Patientnöjdhet sett till bakgrundsfaktorer Swespine Q Q2 2014

Patientnöjdhet sett till bakgrundsfaktorer Swespine Q Q2 2014 Patientnöjdhet sett till bakgrundsfaktorer Swespine Q3 2013 Q2 2014 Om analysen I januari 2014 gjordes en första utvärdering av patientnöjdheten sett till bakgrundsfaktorerna i enkäten. Den baserades på

Läs mer

Din värdering av operationen (ca 8 veckor) 2010-02-15 Dr Mats Barrqvist

Din värdering av operationen (ca 8 veckor) 2010-02-15 Dr Mats Barrqvist Din värdering av operationen (ca 8 veckor) 2010-02-15 Dr Mats Barrqvist 19660101-0101 Hysterektomi Blödningsbesvär 44 år 2månader efter op Personnummer:......... -... Namn... Adress... Postnummer...Ort...

Läs mer

Leder satsningar på cancervård till undanträngning?

Leder satsningar på cancervård till undanträngning? Leder satsningar på cancervård till undanträngning? Det kliniska perspektivet Jens Andersson, specialist i urologi Urologkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås Standardiserade vårdförlopp (SVF) inom urologin

Läs mer

På ProLiv Västs kvartalsmöte i maj hade föreningen

På ProLiv Västs kvartalsmöte i maj hade föreningen Nyheter inom prostatacancerforskningen På ProLiv Västs kvartalsmöte i maj hade föreningen besök av professor Jan-Erik Damber från Sahlgrenska Universitetssjukhuset som föreläste om nyheter inom prostatacancerforskningen.

Läs mer

Månadsrapport Driftnämnden Hallands sjukhus

Månadsrapport Driftnämnden Hallands sjukhus MÅNADSRAPPORT 1(10) Datum 150617 Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Månadsrapport Driftnämnden Hallands sjukhus Period: januari - maj Kort sammanfattning Ekonomi Prognos Planerade

Läs mer

8 Översyn av kostförsörjning RS160236

8 Översyn av kostförsörjning RS160236 8 Översyn av kostförsörjning RS160236 Ärendet Köken på Halmstad och Varbergs sjukhus byggdes i början av 70-talet. På den tiden var produktionen betydligt större då man bland annat tillagade mat till äldreomsorgen.

Läs mer

17 Endometriosvård i Halland RS150341

17 Endometriosvård i Halland RS150341 17 Endometriosvård i Halland RS150341 Ärendet Regionfullmäktige beslöt på sammanträdet 2015-06-17 ( 45) att bifalla en motion om endometrios. Motionen syftade till att: Beskriva och kartlägga nuläget för

Läs mer

LÅNGA VÄNTETIDER FÖRLORADE BRÖST OJÄMLIK BEHANDLING. BROSTCANCER- VARDEN En rapport från Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO

LÅNGA VÄNTETIDER FÖRLORADE BRÖST OJÄMLIK BEHANDLING. BROSTCANCER- VARDEN En rapport från Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO LÅNGA VÄNTETIDER FÖRLORADE BRÖST OJÄMLIK BEHANDLING BROSTCANCER- VARDEN En rapport från Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO OKTOBER 2015 Denna rapport i siffror 64 1/3 2 78 91 76 % mån % % %

Läs mer

Förslag till ny organisation för Landstinget Hallands läkemedelsförsörjning från den 1 oktober 2011

Förslag till ny organisation för Landstinget Hallands läkemedelsförsörjning från den 1 oktober 2011 Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer 2010-04-13 Ls100087 Landstingskontoret Kristian Samuelsson, utvecklare Tfn 035-13 48 90 kristian.samuelsson@lthalland.se Landstingsstyrelsen Förslag till ny organisation

Läs mer

Helene Kaale VEC ÖNH Kliniken / projektledare Vision 2020 DAK dagkirurgiska endoskopiska enheten

Helene Kaale VEC ÖNH Kliniken / projektledare Vision 2020 DAK dagkirurgiska endoskopiska enheten Helene Kaale VEC ÖNH Kliniken / projektledare Vision 2020 DAK dagkirurgiska endoskopiska enheten 1 Min bakgrund Klar operationssjuksköterska 1993 Norge: Hammerfest Sykehus 1996-2000 intensiv /traumakoordinator

Läs mer

Yttrande över betänkandet Träning ger färdighet koncentrera vården för patientens bästa (SOU 2015:98)

Yttrande över betänkandet Träning ger färdighet koncentrera vården för patientens bästa (SOU 2015:98) Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Datum 2016-04-19 Diarienummer 160042 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Träning ger färdighet koncentrera vården för patientens

Läs mer

Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet. 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Sjukvårdens utveckling

Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet. 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Sjukvårdens utveckling Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Den medicinska kunskapen och den medicinska teknologin (arbetsmetoder, utrustning

Läs mer

Årsredovisning avseende benign hysterektomi 2010

Årsredovisning avseende benign hysterektomi 2010 Årsredovisning avseende benign hysterektomi 2010 Återrapport från Gynop-registret Sammanställning av nationella data inrapporterade till Gynop-registret och GKR avseende patienter som blivit hysterektomerade

Läs mer

Ankomstavdelning Malmö

Ankomstavdelning Malmö 2017-01-12 Ansvarig: Camilla Andersson Ankomstavdelning Malmö BEHOVSINVENTERING 1 Uppdrag... 3 2 Bakgrund... 3 2.1 ORK... 3 2.2 OKK... 4 2.3 OO... 4 2.4 OK... 5 2.5 Handkirurgen... 5 3 Syfte... 5 4 Resultat...

Läs mer

Nationell nivåstrukturering rekommendation om beslut. Gunilla Gunnarsson Stefan Rydén

Nationell nivåstrukturering rekommendation om beslut. Gunilla Gunnarsson Stefan Rydén Nationell nivåstrukturering rekommendation om beslut Gunilla Gunnarsson Stefan Rydén Remissvar och ansökningar Samtliga sex sjukvårdsregioner har avlämnat gemensamma remissvar Därutöver har särskilda

Läs mer

Tillgänglighet till canceroperationer i Östergötland

Tillgänglighet till canceroperationer i Östergötland November 2014 1 Ledningstaben/BjH Tillgänglighet till canceroperationer i Östergötland Landstingets långsiktiga mål är att patienter i behov av behandling av cancersjukdom ska få den genomförd inom tre

Läs mer

GOTLANDS 1(2) KOMMUN 27 oktober 2008 Hälso- och sjukvården

GOTLANDS 1(2) KOMMUN 27 oktober 2008 Hälso- och sjukvården GOTLANDS 1(2) KOMMUN 27 oktober 2008 Hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvårdsnämnden Begäran om medverkande i screeningprogram för colorektal cancer I Sverige är cancer i grovtarm och ändtarm den tredje

Läs mer

Västra Götalandsregionen 1 (3) Yttrande Datum 2015-01-14 Diarienummer RS 1705 2014 Ärende 4 och HS 150-2015 Regionstyrelsen Yttrande över motion av Linn Brandström m.fl. (M) om mödrahälsovård och gynekologi

Läs mer

5 Vårdprogram bröstförminskande kirurgi. Arbetsutskottets förslag till beslut

5 Vårdprogram bröstförminskande kirurgi. Arbetsutskottets förslag till beslut Läns sjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2013-02-27 LSN-HSF12-246 5 Vårdprogram bröstförminskande kirurgi Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden godkänner utarbetat vårdprogram

Läs mer

Årsredovisning Inkontinenskirurgiregistret år 2012

Årsredovisning Inkontinenskirurgiregistret år 2012 Årsredovisning Inkontinenskirurgiregistret år 2012 Återrapport från Gynop-registret Sammanställning av nationella data inrapporterade till Gynop-registret Maud Ankardal Ansvarig för inkontinenskirurgiregistret,

Läs mer

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet REKOMMENDATION Vårt dnr: 11/3031 och samtliga chefer för Regionala cancercentrum För kännedom: Nätverket Landstingsdirektörer Nätverket Hälso-och sjukvårdsdirektörer Rekommendation rörande nationell och

Läs mer

ÅRSRAPPORT ADNEXREGISTRET

ÅRSRAPPORT ADNEXREGISTRET ÅRSRAPPORT ADNEXREGISTRET Sammanställning av adnexoperationer inrapporterade under år 2012 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Adnexkirurgi Författare: Mathias Pålsson Delregisteransvarig adnexregistret

Läs mer

Ge kniven vidare vad visade enkäten?

Ge kniven vidare vad visade enkäten? Ge kniven vidare vad visade enkäten? Som en del i kampanjen Ge kniven vidare har ni av OGU- styrelsen blivit tillfrågade att under februari och mars 2013 svara på en enkät. Vi var intresserade av hur vi

Läs mer

PROLAPSRAPPORT 2011. Rapport över produktionen år 2010

PROLAPSRAPPORT 2011. Rapport över produktionen år 2010 PROLAPSRAPPORT 2011 Rapport över produktionen år Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade till Gynop-registret och GKR under år FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare:

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999

Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999 Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999 Sammanställningen utförd av Onkologiskt centrum Norrlands universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Kvalitetsregister Cancer rekti 1999 Beställningsadress

Läs mer

PROLAPSRAPPORT 2012. Rapport över produktionen år 2011. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2011

PROLAPSRAPPORT 2012. Rapport över produktionen år 2011. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2011 PROLAPSRAPPORT 2012 Rapport över produktionen år 2011 Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2011 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare: Emil Nüssler Delregisteransvarig

Läs mer

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2012. FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2012. FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi PROLAPSRAPPORT Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2012 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare: Emil Nüssler Delregisteransvarig prolapsregistret REGISTRET

Läs mer

Rekommendationer rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex åtgärder inom cancerområdet

Rekommendationer rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex åtgärder inom cancerområdet Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-05-11 LS 2016-0272 Landstingsstyrelsen Rekommendationer rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex åtgärder inom cancerområdet

Läs mer

SPOR Svenskt Perioperativt Register

SPOR Svenskt Perioperativt Register SPOR Svenskt Perioperativt Register Sara Lyckner, Registerkoordinator SPOR, Specialistsjuksköterska intensivvård, Kvalitetssamordnare Anestesikliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna Maria Björk Svensson, Specialistsjuksköterska,

Läs mer

Den dagkirurgiska patientens vårdkedja vid Bottenhavets sjukhus, Kristinestad

Den dagkirurgiska patientens vårdkedja vid Bottenhavets sjukhus, Kristinestad Den dagkirurgiska patientens vårdkedja vid Bottenhavets sjukhus, Kristinestad Respondenter: Marita / Operativa avdelningen Inger / Operationsavdelningen Katja / Operationsavdelningen INNEHÅLL Inledning

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Ambulansdirigering Medhelp

Ambulansdirigering Medhelp LS-LED12-577 Ambulansdirigering Medhelp Maud Ekman (V) har inlämnat en interpellation om vad som krävs för att avtalet med Medhelp om ambulansdirigering inte ska förlängas och vilka alternativ som finns

Läs mer

Tarmcancerdagen 25 mars 2014, Folkets Hus, Gävle

Tarmcancerdagen 25 mars 2014, Folkets Hus, Gävle Tarmcancerdagen 25 mars 2014, Folkets Hus, Gävle Dr Åke Berglund, Onkologen Akademiska Sjukhuset i Uppsala, talar om Onkologisk behandling samt livsstilsfaktorer. Dr Torbjörn Sakari och Stomisköterska

Läs mer

Årsrapport från Kvalitetsregistret Bakteriell Meningit 2015

Årsrapport från Kvalitetsregistret Bakteriell Meningit 2015 1 Årsrapport från Kvalitetsregistret Bakteriell Meningit 2015 Registerdata 2015 Patienter. I kvalitetsregistret noterades 118 vuxna patienter med bakteriell meningit vårdade med inkomstdatum under 2015

Läs mer

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Jakob Dahlberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2.

Läs mer

Årsredovisning Inkontinenskirurgiregistret år 2011

Årsredovisning Inkontinenskirurgiregistret år 2011 Årsredovisning Inkontinenskirurgiregistret år 2011 Återrapport från Gynop-registret Sammanställning av nationella data inrapporterade till Gynop-registret Maud Ankardal Ansvarig för inkontinenskirurgiregistret,

Läs mer

Årsrapport Adnexkirurgi på benign indikation utförd år 2013

Årsrapport Adnexkirurgi på benign indikation utförd år 2013 Årsrapport Adnexkirurgi på benign indikation utförd år 2013 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Adnexregistret Författare: Mathias Pålsson Delregisteransvarig adnexregistret REGISTRET UNDERSTÄLLT SFOG RAPPORTEN

Läs mer

Mini-HTA-protokoll 061210

Mini-HTA-protokoll 061210 1 Mini-HTA-protokoll 061210 Operationsrobot (DaVinci) vid prostatacancerkirurgi. Sammanfattning Metod och målgrupp: Robotassisterad kirurgi (davinci). a) män med lokaliserad prostatacancer. b) i förlängningen

Läs mer

Bilaga 2 Vårdkedja för äldre, Februari 2003

Bilaga 2 Vårdkedja för äldre, Februari 2003 Bilaga 2 Vårdkedja för äldre, Februari 2003 KÖN Stroke Höftfraktur Hjärtsvikt Summa Män 11 1 7 19 Kvinnor 9 18 12 39 Helsingborg 20 19 19 58 Män 7 3 6 16 Kvinnor 9 16 9 34 Kristianstad 16 19 16 50 Män

Läs mer

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt kliniken i fokus Omorganisering av vården ger TOPPRESULTAT I GÄVLEBORG Ett ständigt förbättringsarbete har gett resultat. Landstinget Gävleborg har klättrat till en topplacering i nationella jämförelser

Läs mer

Onkologi investeringsbehov för utbyggnad

Onkologi investeringsbehov för utbyggnad ÄRENDE 20 2012-06-01 Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens sammanträde 2012-06-12 MISSIV 1(3) Förvaltningsnamn Avsändare

Läs mer

Centrala rekommendationer och konsekvenser. Tjock- och ändtarmscancer

Centrala rekommendationer och konsekvenser. Tjock- och ändtarmscancer Centrala rekommendationer och konsekvenser Tjock- och ändtarmscancer Tjock- och ändtarmscancer Områden Diagnostik, Lars Påhlman Kirurgi, Gudrun Lindmark Strålbehandling, Bengt Glimelius Läkemedelsbehandling,

Läs mer

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi.

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-14 1 (6) HSN 2016-0778 Handläggare: Åsa Hertzberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p [xx] Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval

Läs mer

Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Karin Bergmark och Pär Hellberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2010

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2010 Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Deltagare:... 3 Arbetssätt... 3 Resultat... 3 Målvärden Gynekologi...

Läs mer

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland Regionens revisorer Revisionsskrivelse Datum 2014-11-12 Änr 2014-11- 2 5 REGION GOTLAND Hälso- och sjukvårdsnämnden Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Kvalitetsdata i cancervården

Kvalitetsdata i cancervården Kvalitetsdata i cancervården RCC Syd augusti 2015 Den andra kvalitetsrapporten från RCC Syd fokuserar på deltagande i multidisciplinära terapikonferenser (MDK) med jämförelse mellan olika diagnoser och

Läs mer

Igångsättningsbeslut. Blekingesjukhuset

Igångsättningsbeslut. Blekingesjukhuset Igångsättningsbeslut Blekingesjukhuset September 2016 Innehållsförteckning 1 Begärda igångsättningsbeslut - MT... 3 1.1 Uppgradering av Angiolab 2 Röntgen Karlskrona... 3 1.1.1 Förutsättningar... 3 1.1.2

Läs mer