Enkät öppna data Föreningen Sambruk, Morus konsult AB och Linköpings Universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkät öppna data. 2013 Föreningen Sambruk, Morus konsult AB och Linköpings Universitet"

Transkript

1 Enkät öppna data 2013 Föreningen Sambruk, Morus konsult AB och Linköpings Universitet Text och diagram i denna fil kan användas enligt villkoren i licensen Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5:

2 Inledning Bakgrund I projektet Kompetensutveckling kring kommunala öppna data genomfördes en enkät bland föreningen Sambruks medlemmar. 103 personer ur Sambruks personregister som angett titlar som IT-arkitekt, IT-chef och IT-samordnare, fick en personlig inbjudan till enkäten. Totalt erhölls 30 unika svar från 28 kommuner, en svarsfrekvens på 29%. Nedan följer redovisning av svaren på enkätsvaren. Trots att enkäten gått ut till personer som borde ha rätt bakgrund, visar enskilda svar med fria svarsalternativ, att kunskapsnivån är ojämnt fördelat mellan kommunerna. Fråga 1: Vilken kommun har du som arbetsgivare? Följande kommuner representerades i enkäten. Mölndals stad och Rättviks Kommun representerades av två personer. Tabell 1: Deltagande kommuner Rättviks Kommun Falkenberg Trollhättan Ängelholms kommun Sävsjö Mölndals stad kumla kommun Båstads kommun Strömstads kommun Umeå Håbo kommun Sandviken Sunne kommun Eslöv Östersunds Töreboda kommun Luleå Karlstads Kommun Halmstads kommun Sundsvalls kommun Södertälje kommun Vetlanda Eskilstuna Ale kommun Skellefteå kommun Ånge kommun Uddevalla Mölndals stad Rättviks Kommun Sollentuna Enkät öppna data "1

3 Fråga 2: Har kommunen utsett någon person eller funktion som ansvarig för arbetet med öppna data? På frågan svarade åtta (8) ja, och resten nej (22). Fråga 3: Anser du att det finns nytta med att publicera kommunala data som öppna data? Fördelningen av svaren ser ut som följer: Av svaren att döma så anser de flesta respondenterna att lägga ut kommunala öppna data är nyttigt. Viktningen på svaren, visar att 20 av 30 anser att det finns stor eller mycket stor nytta med att lägga ut öppna data. Fråga 4: Anser du att det finns hinder för att publicera kommunala data som öppna data? Fördelningen av svaren är följande: Enkät öppna data "2

4 De flesta anser att det finns vissa hinder för att publicera data. Av de hinder som nämnts finns exempel som handlar om rädsla från organisationen, resursbrist, oklarheter kring hur data kan användas och osäkerhet kring hur lagar och förordningar kan påverka hur data kan eller får läggas ut av kommuner. Fråga 5: Har ni tagit något beslut eller formulerat ett mål i form av inriktningsdokument, visionsdokument och så vidare om att arbeta med Öppna data? Av de inkomna svaren är det endast fem (5) av respondenterna som anger att de antagit någon form av dokument kring öppna data. Det är stor skillnad i vilken typ av beslut som tagits. I vissa fall är det små beslut, medan det i andra fall handlar om strategiska direktiv. En analys är att de flesta kommuner avvaktar och väntar på resultat från de projekt som finns kring frågan. Fråga 6: Får ni förfrågningar, om att öppna upp data, från externa aktörer? Av svaren att döma, se nedan, så är det väldigt få externa aktörer som efterfrågar öppna data, vilket är en stark kontrast till svaren på fråga 3. Detta kan bero på flera olika saker, dels bristande marknadsföring från kommunernas sida, svårigheten att samla in data från flera källor (format, API-nycklar, etc.) och en bransch som inte mognat än. Det finns exempel från andra länder där det fungerar bättre, ett exempel beskrivs här: Municipal Open Data Policies. Enkät öppna data "3

5 Fråga 7: Upplever ni att era verksamhetssystem utgör ett hinder för att själva kunna plocka ut och publicera data från dem som öppna data? Svaren på fråga 7 är intressanta. De flesta kommuner anser att det, i varje fall, finns vissa hinder från verksamhetssystemen när det gäller att kunna plocka ut öppna data. Detta tyder på att systemleverantörerna av verksamhetssystem kan ligga efter i utvecklingen kring hur data kan hämtas ur sina system. Vi valde att inte fråga vilken typ av hinder som finns, eftersom det skulle kunna hänga ut enskilda leverantörer. Men, svaren tyder ändå på att om kommunerna ska ha möjlighet att släppa öppna data, så måste systemen klara det. Systemleverantörerna skulle även kunna underlätta för kommunerna när det gäller format och andra tekniska detaljer kring öppna data. Fråga 8: Upplever ni ett tydligt politiskt direktiv från regeringen om att arbeta med öppna data? De flesta respondenter, 23 stycken, upplever inte att det finns ett tydligt direktiv från regeringen kring öppna data. Kommunerna är visserligen inte bundna av alla regeringsdirektiv (lagen om kommunalt självstyre), men många kommuner kanske ser regeringsdirektiv som ett sätt att motivera organisationen att arbeta med olika frågor. Många ser PSI-direktivet som ett direktiv kring öppna data, men det stämmer inte. Läs mer här: Lite begreppsförvirring kring öppna data och PSIdirektivet. Fråga 9: Känner ni till några av de vägledningar och guider som finns till stöd för kommuner att komma igång med öppna data? En liten majoritet (17 mot 13) känner till att det finns guider och vägledningar. Det tyder på att det finns en viss spridning av dessa vägledningar. Dock kan skillnaden mellan svaren på denna fråga och fråga 8 tyda på att de guider och vägledningar som avses inte är tillräckligt tydliga eller inte upplevs som officiella direktiv av kommunerna. Fråga 10: Vill ni ha information om dessa vägledningar och guider skickat till er? En majoritet (20 mot 10) vill ha information om vägledningarna och guider skickade till sig, vilket kan tyda på att kommunerna känner till att det finns vägledningar, men inte var de finns. Enkät öppna data "4

6 Fråga 11: Om ni publicerar kommunala data (eller planerar att göra det), har ni några särskilda villkor för användningen? Svaren från respondenterna kring fråga 11 visar på problematiken kring osäkerheten kring öppna data - vilket visat sig i svaren på fråga Två (2) kommuner har svarat att de har särskilda villkor. I det ena fallet handlar det om att bildmaterial från externa källor (exempelvis bilder) kan ha upphovsrätt, vilket gör att kommunen inte kan garantera fri användning. I det andra fallet har kommunen valt att ha viss form av säkerhet (i vilken form framgår inte) när en extern användare vill ha tillgång till data. Tolv (12) respondenter har svarat nej, medan 16 svarade att de inte vet. Svaren indikerar att att mer information kring villkor för användning behövs. Fråga 12: Önskar ni någon form av stöd eller rådgivning? Åtta (8) respondenter svarade ja. Åtta (8) svarade nej, och resten (14) svarade vet ej. Det visar att många inte är redo, eller vet om de kommer att behöva hjälp med detta framöver. Fråga 13: Har ni hört talas om att det bildats nätverk för att samverka inom kommunala öppna data? Även om tretton (13) respondenter har svarat att de känner till att nätverk bildats, så är det enbart fem som har angett nätverk. De nätverk som nämns är KSL, SKL, e-delegationen och samverkan mellan vissa kommuner. Nätverken behöver marknadsföra sig bättre, men de behöver även få igång de kommuner som inte startat än. Fråga 14: Deltar ni i något nätverk för samverkan inom öppna data? Åtta (8) av de tretton som svarade att de kände till nätverk i fråga 13 anger att de deltar i ett sådant nätverk Två (2) respondenter anger att de inte vet om kommunen deltar i ett nätverk eller ej (bristande intern information). De nätverk som anges är samma som ovan med ett tillägg av projektet i Västerbotten mellan Umeå Kommun, Umeå och Luleå universitet. Eftersom majoriteten inte verkar ha startat något projekt, är det inte förvånande att de inte deltar i något nätverk. Fråga 15: Känner ni till något eller några fall där kommunala öppna data används av externa aktörer? Tretton (13) känner till något fall är externa aktörer använder sig av öppna data. Det tyder på att informationsspridningen av den typen av projekt är mer tydlig och tillgänglig än vägledningar och guider. Anledningarna kan vara flera, den externa aktören är bättre på att marknadsföra sig, eller projekten har fått större spridning i media. Den här typen av projekt är viktiga för att kommuner ska få upp ögonen för hur öppna data kan användas. Fråga 16: Har du några kommentarer till dina svar eller övriga funderingar kring öppna data? Fyra (4) kommentarer inkom från respondenterna. En kommentar tar upp problematiken med metadata (för att säkerställa/ verifiera datakällor). Någon beskrev att de följde utvecklingen i länet noga där KSL och Sambruk var viktiga aktörer. En kommentar handlade om prioriteringar på e-tjänster gör att öppna data hamnar i skymundan. I en kommun är det kommunarkivarie som driver frågan. Bristen på kommentarer kan bero på flera saker, dels att det är oprioriterad fråga (som en kommentar antydde), eller upplägget på enkäten. Det hade varit värdefullt för projektet att få fler kommentarer. Fråga 17: Är det okay om vi tar kontakt med dig för några kompletterande frågor? En majoritet, 18 mot 12, är intresserade att ställa upp för kompletterande frågor. Det får anses som mycket positivt. Sammanfattning Enkätsvaren tyder på att respondenterna, trots olika typer av hinder, en upplevd avsaknad av tydliga direktiv och varierande kännedom om befintliga vägledningar, anser att öppna data är någonting viktigt. Det är även tydligt att frågan är i ett tidigt stadium, vilket innebär att många kommuner avvaktar resultat av projekt eller initiativ från andra kommuner. Kommunerna har även brist på resurser, vilket innebär att frågan måste drivas av starka interna personer, eller tryck från externa aktörer (företag eller myndigheter). Enkät öppna data "5

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Tillverkning av alkoholdrycker och handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. En kartläggning

Tillverkning av alkoholdrycker och handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. En kartläggning Tillverkning av alkoholdrycker och handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat En kartläggning Tillverkning av alkoholdrycker och handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat En kartläggning

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Cecilia Löfgren & Emma Fredriksson September 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Urval och genomförande...

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Effekter av ITiS. Regeringen har haft en särskild satsning på IT i skolan som kallas ITiS. Har du varit med i ITiS eller ej?

Effekter av ITiS. Regeringen har haft en särskild satsning på IT i skolan som kallas ITiS. Har du varit med i ITiS eller ej? 85 7 Effekter av ITiS Nytt för 2004 är att vi undersökt om det är någon skillnad i attityder och användning av IT mellan lärare som deltog i regeringens satsning på IT i skolan (ITiS) 1999 2002, och de

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68 Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag Rapport 2011:68 Länsstyrelsen Västra Götaland Utvärdering stöd livsmedelsföretag 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning av resultaten 2 Slutsatser 3

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser?

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser? Rapport Hur mår Sveriges webbplatser? Trendundersökning 2014 2 (107) INLEDNING Web Service Award är ett undersöknings- och analysföretag som specialiserat sig på webbplatser, intranät och mobilsajter/appar.

Läs mer

Uppföljning av samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen

Uppföljning av samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen Uppföljning av samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen 1 Uppföljning av samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen Januari 2014 Natalie Bertling, natalie.bertling@lio.se Hälso- och sjukvårdsstrateg, ledningsstaben

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Innovatum Kunskapens Hus AB i samarbete med Föreningen Bevara Repslagarbanan

Innovatum Kunskapens Hus AB i samarbete med Föreningen Bevara Repslagarbanan Redovisning av enkätundersökning bland arbetslivsmuseer i Västra Götaland 2006-11 11-15 15 Innovatum Kunskapens Hus AB i samarbete med Föreningen Bevara Repslagarbanan Innehåll Inledning...3 Urval och

Läs mer

Temperaturmätning efaktura Sverige

Temperaturmätning efaktura Sverige mars2012 Temperaturmätning efaktura Sverige SAMMANFATTNING Undersökningen syftar till att ge en temperaturmätning om hur långt företag och organisationer har kommit med elektronisk fakturering i Sverige.

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer