Fritextsvar till enkäten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fritextsvar till enkäten"

Transkript

1 Fritextsvar till enkäten Kan bli knepigt att revidera påslagen för näringsverksamhet Risken finns att andelstalfrågor kommer att avgöras på årsmöten som i små föreningar med lite deltagande medför lobby verksamhet inför mötet som ger den eller de som önskar ett lägre andelstal fördelen att ganska "lätt" få igenom sina krav på ett kanske allt för lågt andeltal. Vi har andelstal 1 för alla medlemmar under stor enighet. Frågan känns därför inte så aktuell. + Smidigare hantering + Minskade kostnader - Risk för att beslut i andelsfrågan kan uppfattas som "jäviga" - risk för osämja + Ökat intresse från medlemmarna att deltaga i samfällighetens årsmöten genomförde vi en överenskommelse enl 43 AL med stor framgång. Alla har samma andelstal 1, utom kommunala lägenheter 7 st ( som har lägre) på en av av 52 fastigheter, vi har nu begärt omprövning till 1 under pågående förrättning för inträde av fler medlemmar. Allt fungerar om medlemmarna är ense. Finns problem, måste det vara klart var man kan vända sig för att reda ut situationen. Allt är positivt som kan underlätta styrelsens arbete. Andelstal har ändrats under de senaste 5 åren i samband med delningar eller sammanslagningar av fastigheter. Båtnadsområdet och totalt antal tonkilometer har inte ändrats. Andelstal ifrågasätts ibland, även om ingen väljer att driva det. I de flesta fall ifrågasätts det från medlemmar på grund av ren okunskap. Det kan då vara en trygghet för e styrelse att kunna luta sig mot en förrättning som ger legitimitet åt andelstalen. Jag tror att styrelser kommer att ifrågasättas mer med en ny modell om det är styrelsen som själva har satt andelstalen utan granskning. En mer utsatt styrelseroll kan göra det än svårare att rekrytera ledamöter. Andelstal skall betämmas genom lantmteriförrättnig. Hur andelstal skall kunna ändras skall anges i lantmäteriförrättningen. Andelstalen har ifrågasatts av en medlem för ett par år sedan. Andelstalen kan komma atttbli mer rättvisa,avgiften till samfällighetens vägar bör kunna styras till den fastighet som brukar vägen mest. Andelstalen kommer att ändras snabbare i stället för att samla på hög för att göra fler ändringar vid samma tillfälle. Andelstalen känns väldigt föråldrade då jordbruket bedrivs på ett helt annat sätt än tidigare. Mycket mer tung trafik pga arrenderad mark långt från bef. gård, inhyrda maskiner. Ex stor gård arrenderar ut till extern brukare. Liten gård arrenderar mark på annan ort. Andelstalen visar inte det faktiska användandet av vägen. Andelstalen är ett levande dokument för oss på landet fastigheter växlar mellan åretrunt boende och fritidsboende,företag som startar och läggs ner och måste därför justeras en gång om året. Vi har idag inskrivet i förrättningen som LM gjorde att vi får besluta om viss ändring av andelstal.kostnaden blir när den skall registeras hos LM.borde kunna göras av styrelsen själva med inloggnings kod. Ang rättsäkerhet: Även om förening kan besluta om andelstal så bör det vara möjligt att överklaga beslutet. Ang. fråga 1: Vår förening är bildad 1978, men vi saknar "förättningsdokument". Det torde finnas hos L.M och ska kontrolleras i och med erbjudandet om att få oregistrerade föreningar registrerade. Anläggningsbeslut för Tidö GA: Andelstal finns ej i fastighetsregistret med undantag av ett fåtal fastigheter som nybildats på senare tid. Anser att frågeställning inte är aktuell för vår förening. Saknar ruta för svar vet ej. MVH sammfällighetsförening Väddklinten Anser detta med reviderade andelstal kan skapa osämja. Finlands modellen skulle kunna förstärka ev problem vid ändring av andelstal, att kostnaden för administration ska delas lika av alla medlemmar är mycket bra förslag. Vi har redan nu genomfört detta. Att samfälligheten själva skulle ha koll på andelstalen är en dålig idé. Risken är att man förlorar kontrollen över andelstalen t.ex. vid sjukdom eller styrelsebyten. Vi är positiva till att föreningen själva beslutar andelstalen, men föreningen behöver anmäla ändringen till en myndighet som säkerställer andelstalen över tid. Avvänder i stort sett redan modellen utan några som helst problem. Beslut enligt "finlandsmodellen granskas ju av samfällighetens revisorer vilket medför att medlemmarnas intressen bevakas och tillgodoses Bra förslag med Finlands modellen: Vi har kvar ordinarie andelsdal, men sedan har vi beslutat om ett tillägg som speglar dagens situation. Detta tilläggs storlek beslutas årligen på stämman. Risken är dock att det inte har laga kraft. Har dock inte varit några problem för oss under åren. Bra förslag med Finlandsmodellen Bra initiativ Bra med denna typ av undersökning, Bra men viltigt att det blir juridiskt håiibart Dagens regelverk med lantmäteriet som myndighetsutövare bör snarast förändras, kostnaden för de tjänster som lantmäteriet levererar bör konkurrens utsättas alt. radikalt förändras till ett mindre byråkratiskt förfaringssätt.

2 De beror ju uteslutande på vilka som kan ta in pengar till sig själv. Om det enbart finns bönder, åker eller skog, så är det ju deras särintresse som styr andelstalen. Följ pengarna! Vem får betala för ändrade andelstal i det t ex skånska lantbrukarlandskapet? Tror ni att en skånsk lantbrukare vill börja betala :- om året när han hitills har klarat sig genom att sitta i styrelsen med 800:- om året. Era frågor är helt felställda. De senaste åren har kostnad för andelstalsändring tagits ut direkt av fastighetsägaren genom lantmäteriets försorg. Så föreningarna sparar inte pengar på det nya systemet. Däremot fastighetsägarna. Föreningarna sparar pappersexercis genom att komma ifrån att skicka in papper om andelstalsändringarna till Lantmäteriet. Mycket viktigt att Lantmäteriet fattar beslut om de ursprungliga andelstalen vid förrättning. Skulle detta ansvar läggas på föreningarna kunde det leda till oändliga diskussioner på årsstämman och mycket osämja och missnöje i föreningen, eftersom det inte går att göra helt rättvist. Lantmäteriet tar alla fastigheter i ett område i en klump och låter alla fastigheter med samma användning ha lika andelstal och det tycker vi är bra. Men skulle föreningen själv bestämma kunde det bli mycket knot av de som bor närmast utfartsväg. Men om vi förstått er rätt så kommer det inte att bli så, utan Lantmäteriet beslutar om ursprungliga andelstal. Mycket bra! Den fastighet som ska ändras betalar kostnaden för lantmäteriet hos oss. Den finska modell verkar mycket bra! Rättssäkerheten finns ju också kvar till 100% om lantmäteriet prövar andelstal Den föreslagna vid ev modellen överklagande kan komma av en stämmas att skapa beslut kostnader om andelstal. hos medlemmarna för överklagande av stämmobeslut som berör deras andelstal. Detta måste vägas mot nyttan med förslaget för samfällighetsföreningarna. Den här modellen är upplagd för ett överförmynderi av dom som går på stämman. En enskild medlem kan bli orättvist behandlad. Medlemmen okunnig o ej kapabel at föra sin talan. Styrelser i föreningarna i övrig ej heller kapa bala att räkna andelstal. Den här stora reformen risken som är avgörande jag ser är "mobbning" för framtiden! - om man vill få iväg nån så kan man höja dennes andelstal otillbörligt. Den stora skillnaden i "nyttan" av vägunderhållet ligger mellan fastigheter som används för permanent respektive fritidsboende (och antal hushålls medlemmar). Detta förändras då och då och vi har bedömt att det enklaste Den tidsfördröjning är att, som som nu ha nu samma är när LM andelstal, ska besluta för alla och fastigheter föra in ändring i vår förening. av andelstal skulle försvinna. Snabbare process. Eftersom vår förening är stor så skulle vi kunna få arbetet med andelstalen att flyta bättre under året. Varje fastighet får ju information om tänkt åtgärd, precis som idag. Skillnaden är att tidsspillan och kostnaden skulle Den typiskt minska önskade radikalt. ändringen är byte mellan permanentboende och fritidsboende. Kostnaden för en ändring i nuvarande system är prohibitiv och resultatet blir antingen orättvisa eller avsteg från regelverket. Ingendera är bra. Denna gäller eg. svaret från Brösarps Norra SFF/ Sten-Bertil Olsson vik.ordf., sekreterare och kassör Det behövs en bra mall för hur andelstalen skall beräknas samt redovisas. Risken finns att var förening för sig uppfinner något eget system vilket är slöseri med resurser. Det blir ett sätt att förenkla arbetet med föeningarna samt ett medel att dra ner kostnaderna för medlemmarna. Det borde finnas en fast avgift och en rörlig. Det borde vara självklart att styrelsen hanterar att rättvisa andelstal åsättes fast.ägare. det är orimligt att Lantmäteriet skall profiterapå föreningarna även i detta avseende! Det bör finnas möjligheter för vägföreningarna att få sakkunnig hjälp från REV vid fastställande av andelstal, om förslaget går igenom. Förmodar att viss osäkerhet kan finnas i styrelserna. det bör utvecklas ett enklare och klarare system (data) som klargör skillnaden i andelstal mellan fastboende, fritidsboende, lantbruksföretag, skogsföretag arealbaserat och övriga företag (industrier) tonkm Det finns betydligt angelägnare saker att ändra om syftet är att underlätta arbetet för samfälligheter. Ordf Sp3 Samfällighetsförening (200 medlemmar) Det finns ingen som är intresserad av vägfrågorna, stämman är ett skämt där 80 åringarna får gratis kaffe och en chans att klaga på att snöröjningen är för dyr och görs för sällan samt sandningen är under all kritik. Att sitta med frågor runt andelstal i den församlingen är allt annat än intressant. Det här va bra!! Det interna bråket kan komma att bli värre i föreningar med många enskilda särintressen. Det kan dock vara en fördel med att ha andelstalen registrerade hos lantmäteriet även om Finlandsmodellen införs. Det kan dock vara en fördel med att ha andelstalen registrerade hos Lantmäteriet. Det kan i vissa fall bli svårt att övertyga enskilda fastighets ägare om ett ökat andelstal pga ökad trafik från dennes fastighet.det förekommer idag. Det kan inte uteslutas att styrelsen i något fall skulle kunna göra ändringar av felaktiga skäl, risken bedöms dock som liten, och fördelarna mmed ändringen bedömer vi överväger nackdelarna.

3 Det kan nog bli problem mellan olika markägare Det kan vara svårt att få medlemmar till styrelsen då det kommer att ge merarbete och ibland känsliga beslut. Det krävs ett tydligt lantmäteribeslut som grund. Tydlig beskrivning av ton-km metod så alla accepterar hur andelstalen blir beräknade. Tycker själv det är märkligt hur t.ex hästhållning beräknas. Dessutom krävs kompetent styrelse och inget lekmannamässigt tyckande. Tyvärr tror jag det är ganska vanligt med oerhört dålig kunskap i styrelserna. det krävs mcket kunskaper av styrelsen, finns alltid någon i varje förening som ifrågasätter allt. Mer arbete för styrelsen, kan vara svårt idag att få person med rätt kunskaper i små föreningar. Det skulle innebära att man snabbare kan ändra andelstal till de för tillfället rätta. Te x från 0,2 -> 0,7 - >1,0 ->0,7. Nuvarande system tungrott och dyrt. Det största problemet i de föreningar jag engagerat mig i är bristande kunskap om hur andelastal beräknas tolkning av förrättningsbelut, tolka anläggningslagen i stort samt ajourföring, dvs att hålla debiteringslängden aktuell. Detta är helt förståerligt med tanke på det engagemang och kunskap som krävs av styrelsen för att upprätthålla den rättssäkerhet som krävs. Med tanke på hur svårt det i dag är att rekrytera kunniga styrelseledamöter som objektivt kan hantera sin situation ser jag Finlandsmodellen som ett större problem än vad dagens system är. Jag vet att ni i REV erbjuder utbildningar i hur vägföreningar skall arbeta och det tycker jag är bra. Men innan det införs något nytt ser jag helst att kunnskapsnivån i vägföreningsstyrelser höjs generellt genom att verka för att skapa större föreningar (mer km väg) vilket då skapar utrymme för att rekrytera kompetent styrelse. Jag har full förståelse för att det gärna blir en fråga om att pengarna gör mer nytta på vägen än hos staten (lantmäteriet) men frågan är mer komplex än så. Kan meddela att jag inte Det var ju just för att alls kunna göra en större åtgärd som vi först blev tvungna att bekosta en lantmäteriförrättning p g a att få andelstal stämde (2004). P g a kostnaderna så är vi nu mycket noga med att allt skall vara uppdaterat. Men alla dessa tusentals kronor till Lantmäteriet borde ha gått till vägunderhåll och sänkta avgifter = rättvist jämfört med övriga invånare i kommunen/landet Det är absolut nödvändigt med ett oberoende kontrollorgan därmed inte sagt att det behöver vara lantmäteriet. Det största problemet är den höga kostnaden. Det är bra att det ska gå och ändra andelstalen smidigare och utan en så stor kostnad nu drar man sig för det på grund av arbete och kostnad.den stora nackdelen blir i så fall att tvister ska lösas innom samfälligheten till stor del ( Alla vill ju betala så lite som möjligt) När lantmäteriet har sagt sitt brukar det respekteras. Det är inte bara komplicerat att ändra andelstalen det är dessutom mycket dyrt Det är inte bra idag, vi har redan gjort en del förändringar av andelar utifrån att årsmötet varit enigt. Den fördelning som vi idag har från 1978 är inte aktuell Det är viktgit att hantera även de svårare andelstalen. typ en industrifastighet där verksamheten förändras en heldel. VIllor och annant är ju väldigt rakt fram. Det är viktigt att regelverket säkerställer en rättssäker process. Det är viktigt att rättssäkerheten bevakas av myndighet vid en eventuell lagändring. För övrigt ser jag bara fördelar. Detta förutsätter att styrelsen är kunnig om vilka regler som gäller för förvaltningen. Obligatoriska styrelsekurser (REVs exvis) för samtliga ledamöter bör införas för att man ska få rätten att ändra andelstal enligt förslaget. Mitt svar ovan är baserat på en god regelkunskap inom styrelsen. Min erfarenhet är tyvärr att kunskaperna normalt är alltför låga. Detta svar är ej förankrat i styrelse Detta svar är från Långtora Wallby VF Organisationsnr Detta är en fråga som styrelsen skulle diskuterat och jag reserverar mig därför för ovanstående. Vi har diskuterat det vid ett tidigare tillfälle och kom då fram till slutsatsen att vi inte vill ha någon ändring i förfarandet. Betr. lantmäteriförrättningskostnader så är det andelsägaren själv som får stå för det och inte vägsamfälligheten. På fråga nr 5 har jag svarat annat eftersom jag anser att inget av de andra alternativen överensstämmer vad vi anser och som jag ovan förklarat. Detta är ett suveränt förslag som förenklar föreningens arbete, ger befogenhet men också ansvar till styrelsen. Då jag är helt ny som ordförande, är jag lite osäker på flera av frågorna. Efterlyser uppgifter ang. Vikt/ton / Trafikslag Har eget program i excel för beräkning av andelstal En del driftkostnader borde betalat solidariskt som gräsklippning, skötsel av parkmark, bokföringskostnad, kontorsmatr, porto, förtäringar vid möten och arbetsdagar, blommar och uppvaktningar En fråga som infinner sig är hur andelstalen ska beräknas för tex sommarstugeägare som tillkommit sedan lantmäteriförrättningen. Dessa har inga andelstal idag. Ska dessa ha samma andelstal som ex fastboende? Jag förväntar mig att REV kommer med rekommendationer i bla dylika frågor En myndighet bör ha hand om andelstalen men det behöver inte vara Lantmäteriet eller så bör de kanske se över sina beräkningar av vad en förrättning ska kosta priserna bör ju kunna variera efter hur mycket arbete det är. Jag tror inte att föreningarna kan sköta detta själva.

4 en öppen dialog med mellan styrelse o medlemmar är alltid nödvändig för att slippa överklaganden även idag. En övergång till Finlandsmodellen kräver att förrättningsbeslutet vid bildandet mycket klart reglerar de villkor som gäller för andelstal. Stor risk om föreningarna själva kan "hitta på" nya principer. Dagens regler är bra men förändringar inom ramen för förrättningsbeslut är för komplicerade/dyrbara att registrera Enklare vid avgift nybyggnad o liknade Enklare att ändra andelstal vid boendeformsbyte Enkäten besvarad av enskild styrelsemedlem, dvs personliga åsikter, ej förankrad i styrelsen. Enkäten tycks utformats för att ge stöd för Finlandsmodellen. Vad är möjligheten att låta bli att svar på ovanstående fråga! Med intressantare styrelsearbete menar jag mer konflikter! (Inga alternativ ovan är egentligen tillämpliga) I vår lilla förening lär jag rädd att vi får en mycket svår diskussion om andelstalen som vi hittills kunnat slippa pga av svårigheterna och kostnaderna för att ändra dessa Enkäten är felaktigt utformad av någon som inte har erfarenhet objektiva utredningar. Den är skapad för att få stöd för en uppfattning som några inom REV driver, den är inte neutral. Denna kommentar är rent forskningsmässig och har inte något med ståndpunkt i frågan att göra. Enkäten bör inte användas som stöd för någon viss uppfattning då den är vinklad i en viss riktning. Samfälligheter är en av de vanligaste platserna för osämja. Det är nödvändigt att fasta spelregler gäller och i likhet med bostadsrättsföreningar måste i grunden en väl fungerande lagstiftning finnas som reglerar vad man får göra och inte får göra. Annars kommer förr eller senare manipulativa driftiga personer att ta över och genomföra aktiviteter, ofta kostsamma, som står i strid med många medlemmars intressen. Jag kan inte Finlandsmodellen men som den presenteras förefaller den kunna ge upphov till konflikter. I vår förening har vi av Lantmäteriet fastställda andelstal. Vi har i viss mån redan genom frivilliga överenskommelser frångått dessa och antagit frivilliga andelstal, vilka fungerar ganska Enligt befintliga dokument finns en andelsförteckning undertecknad av lantmätare, den 6 maj Därefter har justeringar under åren skett efter överenskommelser via föreningens årsstämma. Enligt vår förrättning så kan vi ändra andelstal Mellan Sommarboende & Permanent boende utan att kontakta Lantmäteriet. Hoppas det består Ett införande ger även betydligt mer jobb för styrelsen och svårigheter att på ett korrekt sätt beräkna/gissa/bedöma andelstalen. Vi har stora variationer på nyttjandet av vägarna och det blir alltid tjafs om andelstal och rättvisa eller inte. 138 fastigheter på 10km väg och andelstal mellan 0,3 och 9,2 idag. Finlandsmodellen egentligen en självklarhet! Finlandsmodellen gör förmodligen att man ser över andels- talen oftare t.ex vart 5:e år och därmed rättvisare avgift. Finlandsmodellen känns självklar. Finlands-modellen känns som en mycket bra framtida lösning. Finlandsmodellen ställer högre krav på styrelsen och kan negativt påverka rekryteringen av ledamöter. Juridiskt Finns en stöd liten från risk att REV andelstalen kommer att ändras krävas för till ofta. föreningarna Det är idag om ibland den införs. bra att styrelsen kan luta sig mot en förrättning för att förhindra alltför kortsiktiga ändringar. Så det finns både för och nackdelar. Vi tror dock att fördelarna överväger. En viss insyn från tillsynsmyndigheten är nog lämplig också i den nya modellen. Man bör nog också kräva en del formalia, typ två på varandra följande stämmor varav en ordinarie, för att säkerställa kvalitet Firmatecknare i ändringsbesluten. av föreningen ska kunna ändra andelstal via webben med in loggning med e-legitimation. Styrelseuppgifterna ändras inte i samf.för.registret beroende på knöligheterna med Lantmäteriet. Gör styrelsearbetet enklare med nya rutiner på webben FK vi hade förrättning för 2 år sedan (den tidigare var från 1969) Fråga 3 är svaret vet ej. På sista frågan är inget alternativ ikryssat. systemet godtog inte det därför har felaktigt svar lämnats på dessa frågor. Jag ser en stor risk med att man tror att man kan få vilket andelstal som man själv tycker är rimligt. Bråk uppstår på tog för lätt och mycket oenighet råder i frågan. Det gäller att helt kunna luta sig mot en proffessionell bedömning. När jag tillträdde upptäckte jag en del fel i andelstalen jämfört med lantmäteriets registreringar. Har man mer kunskap kan man lätt lura de övriga genom att dra någon uträkning. Detta har skett. Enligt min uppgift så är det dessutom fastighetsägaren som står för förrättningskostnaden. Jag har även uppgifter om att man kan skriva överenskommelser med enskilda fastighetsägare och om årsmötet godkänner andelsfördelningen, så föreligger inga hinder. Fråga 4, om vi under de senaste 5 åren osv. Vi svarade nej. Svaret borde kanske ha varit= Vi har inte förstått (och aldrig upplevt) problematiken med indrivningar! Vår förening har inte haft någon "officiell omräkning" av andelstalen sedan den bildades 1966 enligt den gamla lagstiftningen. Jag tror att minst i vart fall den nuvarande styrelsen inte har haft klart för sig att vår nuvarande modell, schablonmässiga andelar beslutade av ett årsmöte för många år sedan inte överenssstämmer med kraven på att driva in fodringar. Å andra sidan, vi är en liten förening och har god ekonomi och såvitt jag vet och har kunnat se i gamla handlingar har vi aldrig haft problem med bristande betalning. Fråga 5 - annat. Vi har väntat på ngt bättre! Frågan om varför ändringen inte genomfördes, vill vi svara både dyrt och komplicerat

5 Följande uppgifter stannar mellan oss: Vi har skött andelstalen själva under flera år, delvis p g a okunskap i styrelsen när vår mest kunnige ordf avled för några år sedan. Vi har lovat Lantmätaren att lämna in ett aktuellt register men det har inte blivit av och vi tycker kostnaderna är orimliga så vi skjuter på det hela. Bra att ni driver För att denna arbetet fråga. ska fungera MVH Kent så bra Höjemo, som möjligt kassör i i styrelsen Apelvikens bör Vägförening, det finnas fler Varberg utbildningsmöjligheter i flera ämnen än väghållning. Jag saknar utbildning på ett mer ekonomiskt plan, om bokföring, upphandling och hur andelstal beräknas osv. Det är inte lätt att få möjlighet att beräkna andelar om man inte har en grund att stå på. För Så, att det mer skall utbildning kunna behövs, fungera då måste kan det vi bli finnas ännu ett bättre. grundläggande, Hs// Ängafallets offentligt, vsf. regelverk som beskriver och styr hur andelstal skall beräknas. Godtycke från delägare och/eller styrelse får inte förekomma. Vid tvist skall Lantmäteriet avdöma hur stort ett andelstal skall vara utifrån regelverket. Kostnaden för detta skall betalas av fastighetsägaren om vägsamfälligheten har rätt och av vägsamfälligheten om den har fel. Detta leder till att styrelsen måste vara inlästa på regelverket och kunna förklara för fastighetsägaren vad som styr andelstalet, innan För att tvist Finlandsmodellen uppstår. Normalt skall är fungera detta inget så måste problem gällande då bägge LM-Förrättning parter vet vad vara som genomförd gäller. i nutid. Det kommer inte att fungera om gällande förrättning är av äldre modell, där det inte framgår av LM andelstalslängd hur respektive fastighets andelstal har beräknats. I en modern förrättning finns nyckeltalen för årsboenden, fritidsboenden, skogsmark, jordbruksmark etc. Där finns också respektive fastighets markareal per kategori. Här kommer det att vara enkelt att ändra andelstal om ett fritidsboende tex övergår till ett årsboende. En äldre SFF som inte har en uppdaterad LM förrättning, tex där fastighetsbildningar skett, där det tillkommit ny etablering av egna företag, etc, etc efter gällande förrättning, här kommer det att bli ganska bråkigt om inte styrelsen har stor kunskap i LM förrättningar och beräkning av tonkilometermetoden. I händelse av tex. en fastighetsreglering, inom båtnadsområdet, måste LM fortfarande beräkna om andelstalen för berörda fastigheter För att få ändra samt andelstal meddela bör styrelsen det finnas beslutet en regel om andelstalsförrändring. om att man fortsatt använder Styrelsen de har grundprinciper inte tillgåg till som fastställts vid förrättningen. Det måste finnas en långsiktig förutsägbarhet för fastighetsägarna vad gäller avgifterna. Vårt förtroende för lantmäteriet är lågt! Vi har en pågående omförrättning sedan år 2002 som ännu inte kunnat slutföras av lantmäteriet. Till följd av detta så sköter vi vägar, har medlemmar och andelstal som För att inte garantera på något rättssäkerhet sätt överensstämmer så bör en med funktion den ursprungliga som ex skiljemän förrättningen finnas. Vi ifrån har alltid i överenskommelse kunnat göra rättvis fördelning. Ett annat sätt är att öka statsbidragen så att det bara undantagsvis behöver ske utdebiteringar. För krångligt och dyrt i dag att ändra andelstal om ny ägare har annan verksamhet som tex. ger ökad vägbelastning. För oss känns det mest som ett sätt att spara pengar i föreningen. Vi har redan idag ett andelstal som är beslutat genom förrättning, men baserades på våra egna önskemål för hur de skulle beräknas (förenklad tonkm-beräkning För vår del har vissa i olika andelstal zoner inom ändrats området). p g a ändrade Så det boendeförhållande. blir aldrig några diskussioner LM förrättning om någons var mkt andelstal noggrann längre. när det gäller nyttjad vägsträcka. Kostnaderna var ju tyvärr skyhöga och borde varit fördelade på ett mer rättvist sätt än vad det tyvärr blev. Så här i efterhand har vi nu fått en mkt rättvis fördelning av kostnader och dessutom alla andelstal inskrivna i FR. Kostnaderna vid LM för ändring/införande av nytt andelstal p g a ändrat boende, får resp fstgh ägrae själv stå för enl årsmötesbeslut. MVH/ G Lager ordf Fördel att ha Lantmäteriet vid ev tvister eftersom det är en opartisk instans. Fördelen med nuvarande andelstal är att även skogsägare som inte använder vägen särskilt frekvent bidrar med sin medlemsavgift till föreningens ekonomi. Nackdelen är att detta andelstal ger större röstetal vid votering, Gungor och karuseller. Tvärtom kan fastboende som "sliter"på vägen i form av flera fordon och livlig trafik åka "snålskjuts" på de andras bekostnad. Tror dock att Finlandsmodellen kan vinna gehör bland föreningsmedlemmarna. MVH Gunnar Tiselius Sekr. och kassör i Garberg SF Föreningen arbetar idag själva med att beräkna andelstal enligt ton/km metoden och reglera detta själva utan att anmäla till Lantmäteri på grund av den höga anmälningskostnaden. Föreningen följer ju grundstatuterna från LM och kommer överens först med fastighetsägaren vid förändring av byggnation eller nyttjande av fastigheten, så omvägen via LM endast adm merarbete. Vårt ärende hos Kronof gällde protest mot vattentrycket av en medlem som därmed vägrade betala andelsavg ett år i protest. Men felet låg i rördimension hos fast.äg. så Kronof drev in pengarna. Föreningen gjorde justerar en årligen ny förrättning andelstalen 2012 ism med utdebitering Lantmäteriet pga som förändringar utförare. i Det hel-eller upplevdes delårsboende säkert och samt rättvist. tillkommande fastigheter. Ingen inom föreningen har hittills haft någon avvikande mening om detta. Härigenom blir utdebiteringen alltid 100% Föreningen kommer ju överens med fastighetsägaren så vägen via Lantm är endast en förseningsprocedur och adm Föreningen merarbete tillämpar både i för princip föreningen metoden o Lantm. utan minsta problem. Då lantmäteriet 2013 ställde frågor om föreningens förhållanden och fick svar hur vi gör, så tyckte man att det lät helt OK och förordade ingen åtgärd! Ett inofficiellt godkännande alltså!

6 Föreningens kostnader för vägunderhåll kommer att fördelas på ett rättvisare sätt. Totalt kan det dock aldrig bli mer än 100% uttag. Om en andelsägare startar ett företag som ökar belastning på vägen, kan en fördelning göras och rörelsen för stå för en viss andelsprocent, till förmån för övriga. Föreningens årsmöte beslutade begära omprövning av lantmäteriförrättning då en andelsägare vägrade höja sitt andelstal trots dubblerad hotellkappacitet Förenklat styrelsearbete vilket betyder enormt mycket för oss. Även rättvisare då föreningen mycket enklare kan spegla de faktiska förhållandena i föreningen. Förslaget att kunna ändra andelstalen på ett förenklat sätt är mycket bra då man kan uppdatera gamla förrättningar till en avsevärt billigare kostnad. Dock är det viktigt att det är klara regler om vad som gäller, med en utväg att anlita lantmätaren, så rättssäkerheten inte urholkas för den enskilde. Förslaget borde ha genomförts för länge sedan! Förslaget är mycket positivt. Förslaget är myckt bra. Vår VF är sedan 1975 och mycket är förändrat men det är dyrt och komplicerat att rätta Förstår till ej uppenbara den ofullständiga felaktigheter. meningen LM kostnaden om datastöd ger, en den pay sista off i tid sista på stycket 5-10 år ovan. att ändra Vi tror andelstal att en lathund och tabell över alla faktorer som ingår vid beräkning av andelstal skulle vara bra att ha, troligen nödvändig (data som Lantmäteriet har idag). Förvätar mig god information om hur man beräknar - datamodell. Gamal förening som ej varit reg hos lantmäteriet och ändrat själva ändå och inte ändrat vilket ledde till orättvisor. Ganska bra Nu att har styrelsen vi gjort slipper ny förrättning syssla med med andelstal, nya modellen som och ju kan är jättenöjda! vara kontroversiell fråga. Bra att luta sig mot Lantmäteriet. Dock är LM otillbörligt långsamma och dyra. Det verkar som om de inte har resurser att sköta sitt jobb. GANSKA NY VÄGFÖRENING SÅ VI VET INTE SÅ MYCKET... Genom att systemet har varit krångligt, har många ärenden blivit fördröjda. Med Finlandsmodellen får vi mycket Gjorde en smidigare revidering arbetsmoment. förra året och det var första sedan föreningen bildades. Och det var 13 år sedan. Så det var Grimsta nyttigt vägsamfällighet o lärorikt. har genomfört ändring av andelstal pga rättviseskäl. Oehört krångligt och omotiverat dyrt. Även ändringar enl par 24 har visat sig vara omotiverat dyrt.tex ändring av en fasth 2013 kostade 3000 kr i registreringsavgift. Mvh Henrik Winberg Hade varit bra om REV kan tillhandahålla underlag för andelsberäkning/värdering av nyttjande; då det inte längre är mjölkbilar utan ex-vis gårdsbutiker, skogsbruk/-avverkning, transporter vid ensilering, stora lantbruksmaskiner/traktorer, tunga lastbilar resp besökare till naturreservat som "påverkar" vägunderhåll. Har egentligen aldrig sett detta som något problem. Har under 2012 genomfört ny vägförrättning via Lantmäteriet, kostnad 1800:- / Fastighet Hej! Gällande 1:a frågan : Undertecknad företräder 2 st Vägsamfälligheter. I Ingeltorp-Karstorps VSF är andelstalen bestämts genom Lantmäteribeslut och i Fredriksbergs VSF har andelstalen bestämts genom s.k. Sämjedelning. ÖVRIGT REV borde, mot viss ersättning, kunna hjälpa VSF vid beslut om nya andelstal. Med vänliga hälsningar Ingeltorp-Karstorps--, & Fredriksbergs VSF Jörgen Sundström / ordf. Hej Jag tycker att ni på REV kan utveckla en datamodell som vi kan använda oss av när vi vill ändra andelstalen på grund av ex fler fast boende, nya permanenta fastigheter, någon börjar med verksamhet med hästar osv. Denna datamodell ska finnas tillgänglig för vi som är medlemmar i REV och Hej! Kul att det finns en chans att kunna bli en ändring på andelarna på lättare vis. // Heja REV; fortsätt att hjälpa oss enskilda väghållare! Helt kart sparade pengar! Vi har snart två år sedan ändrat andelstal för två fastigheter. Jag skrev själv handlingarna som godkändes av mig som ordförande samt samtliga fastighetsägare. Ändå var kostnaden nästa 6000 kr. Rätt ska vara rätt utan att det urholkar "väghållningskassan"! Hittills har det varit en trygghet i att LM, såsom myndighet, beslutat om andelstal. Styrelsen har haft ett viktigt instrument att luta sig emot. 100%-ig rättvisa finns inte men det kan bli ett "kattrakande" på årsmöten... Hoppas att detta genomförs, Förenkling är alltid bra. Hoppas Hur kommer verkligen registreringen att Finlands-modellen av ändrat andelstal införs. Då att får ske vi i uppdaterade FR, lantmäteriet andelstal måste utan väl ändå onödiga registrera kostnader. det? Det finns en risk att mark och miljödomstolen kommer att få ärenden som berör ändrade andelstal. Bra i de fal där andelstalen ändras ofta pga av man byter från fritidsbostad till permanentbostad. Finns kunskapen i föreningarna Hur ska ersättningsreglerna i dag till att ändra i AL andelstalen hanteras om på Finlands-modellen ett riktigt sätt? införs? Om gemensamhetsanläggningen (vägen) har ett värde ska ju, enligt nuvarande regler i AL, frågan om ersättning tas upp och (kanske) utgå om delägares andelstal i utförandet ändras.

7 I dag tillkommer det företagsverksamheter (t.ex. Firmor o entreprenörer med tyngre fordon) som inte kan hänföras till lantbruks eller skogsfastigheter. Samtidigt missgynnas lantbruksfastigheter i dagens läge eftersom många av lantbruken i dag inte har verksamhet som tidigare. I dagsläget är ofta styrelseledamöter mkt okunniga om gällande lagstiftning I diskussioner som uppstår runt andelstalen är det bra att kunna falla tillbaka på de beslut som har fattats av en myndighet. Det blir mindre risk för lokala finurliga lösningar som passar vissa men inte andra i en förening. Det gör det också mer problematiskt vid indrivning av vägavgiftsskulder. I en, "enkel förening" villaområde, finns inga ton/km beräkningar. Ändring från sommarbostad till fast bostad är vår enda ändring. Från 2 till 4 andelar. Det är komplicerat och dyrt att göra denna enkla ändring varför finlandsmodellen är ett önskemål. MVH Ålstorp nr 8 vägförening Ingemar Persson I princip har vi själva justerat andelstalen utifrån rekommendationer som finns och lagt fram detta på årsmöte, diskuterat olika alternativ och förankrat nuvarande andelstal hos medlemmarna på årsmöte. Detta dels utifrån att kostnader för förrättning inte står i proportion till vår vägsamfällighets storlek, vi har 1320 m enskild väg, och dels utifrån att det har varit goda förutsättningar att nå enighet i denna by med traditionellt gott samarbete kring vägen. I vår förening har lantmäteriet på grund av att vägverket beslöt stänga alla fastigetsutfarter, satt andelstal för ett antal fastigheter som låg intill E4 nu väg 583. Detta hände för 26 år sedan. Ingen av de berörda fastigheterna har ännu fått vägfrågan löst, varför dom fortfarande använder sin gamla utfart. Detta betyder att fastigheterna betalar vägavgift till vår förening men har ingen möjlighet att använda de gator som dom betalar avgift för. Detta medför ständigt bråk och gnäll, och vi har ingen möjlighet att lösa dem från den förrättning som gäller. Hela den här gången med förättningar är ett stort och önödigt dyrt krångel, samt att det tar evigheter innan frågorna blir lösta, Tänk er 26 år utan väg! I vår förening kan man förvänta sig mer problem med medlemmar från främmande kulturer, som inte förstår begreppet samfällighetsförening eller som alltid anser sig övertaxerade trots lägsta avgiftsnivån. I vår förening ser vi mest nackdelar men vi förstår att det kan vara bra för andra föreningar I vår kommun, genomfördes senaste anläggningsförättn. av olika lantmätare i våra föreningar. Det innebar också, att lantmätarna formulerade texten på olika sätt i förättningshandlingarna för respektive föreningar. Det innebär, att nu har vi ett förhållande, att vi har olika möjligheter i våra föreningar, att ändra på befintliga andelstal, Just vår förening, har fått det omständigare gentemot lantmäteriverket än vår grannförening! i I Vår våran vägförening har sker vi hela fått nya tiden medlemmar en förändring under till mera åren och permanentboende då har vi förhandlat varför med vi ofta dessa får om ändra ett andelstalen och kommit överens.efter några år så har det funnits anledning att justera något i förrättningen och vid dessa tillfällen passar man på att få de senaste justeringarna inskrivna i lantmäteriakten.kanske i samband med att Trafikverket eller annan intressent skall förändra något i handlingen och på så sätt revideras våra egna justeringar på den som gör den ursprungliga förändringen utan kostnad för föreningen. En enkät är ej heltäckande I vårt fall innebär men ring Finlands-modellen gärna om du vill att ha föreningen mer info./anders med största säkerhet får nedläggas då de medlemmar som inte är boende direkt vid de aktuella vägarna kommer att ifrågasätta varför de över huvud taget behöver vara medlemmar längre. I vårt område pågår exploatering, varför andelstalen ständigt är i förändring när t. ex. obebyggda tomter bebyggs. idag har vi Nu en ändrar juridisk vi myndighet andelstal själva som utför utan lantmäteriförrättning, Lantmäteriet, ingen det klagar ger en och enhetlig allt är hantering lugnt. Tills... som håller vid en tvist i domstol. Det skulle räcka med att kunna göra delförrättning via Lantmäteriet var 5:e år på det som styrelsen anser vara en varaktig förändring istället. Att lägga juridiskt ansvar om andelstal på en styrelse som sitter 1 till 2 år på respektive post skapar olust och negativ inställning till styrelseuppdrag. Effektivisera Lantmäteriets uppgift att hjälpa vägsamfälligheter med aktuella andelstal istället, en myndighet har stööre tyngd Information och möts och med hur beräkningarna mer respekt än går en tillfälligt måste vald vara styrelse. tydliga. Styrelsen hälsn. Peter bör Edstein lägga fram detta på årsmötet för beslut. Stridigheter mellan grannar kan komma att öka. Nya ledamöter är ofta inte insatta i hur beräkningar går till. Här finns risk för manipulationer. Inga kommentarer Inget problem när vägföreningen till 95% består av fritidshus. Jag anser att andelstalen fortfarande behöver införas i fastighetregistret, efter obligatorisk anmälan från föreningen. Jag anser att frågorna är tendensiösa till förmån för en ändring. De borde varit neutrala. Jag befarar att det blir fler tvister i föreningen när andelstal ändras utan att lantmäteriet "legitimerar" processen. Jag anser att förslagen modell äventyrar rättssäkerheten. Har styrelserna i föreningarna den kompetens som krävs för att göra förändringarna. Risken är att förändringar görs godtyckligt och att den som skriker högst kommer att gagnas.risken är att föreningarna kommer att hamna i anarki och bråk i slutändan. Om det skall genomföras måste det fram en förändring i lagen, där det klart framgår vilka kriterier som skall gälla för att uppfylla en förändring av andelstalen på saklig grund. Det måste också tas fram ett digitalt verktyg med vars hjälp styrelserna kan räkna om andelstalen i händelse av att de behöver förändras

8 Jag arbetar och förvaltar många stor vägsamfälligheter och känner en stor trygghet att lantmäteriet gör omräkningar. Men visst kostar det en massa pengar och det tror jag att man kan ändra på inom lantmäteriet om man skulle föra en dialog i frågan. Det är ju faktiskt så att dom kör i lite föråldrade hjulspår och tittar inte på hur vi som kund vill ha det. Jag personligen skulle inte vilja göra andelsberäkningar själv tillsammans med styrelsena Jag har 90% i de av föreningar andelarna jag i vår verkar. förening, Skulle En inte ojämlik vilja fördelning vara med och med köra tanke den på Finskamodellen. vägnyttjandet. Skulle finlandsmodellen göra att samtliga andra skulle vilja betala mer? En opartisk instans som gör fördelningen tror jag Jag är kan viktigt. inte bedöma om det skulle vara till någons nackdel att andelstalen inte längre syns i Fastighetsregistret Jag känner inte till Finlandsmodellen. Vi gjorde år 2000 en förrättning genom Lantmäteriet då våra andelstal fastställdes. Därefter har vi varje år beslutat om justerade andelstal pga förvärv eller boende. Vi fastställer nya andelstal Jag tror att vid det varje skulle årsmöte. ledat till Dessa konflikter tal används och att vid styrelsearbetet den årliga debiteringen skulle försvåras. a v årsavgift Vi, liksom för många delägarna. andra föreningar, har redan idag svårigheter att besätta posterna i styrelsen (trots att föreningen är välskött och väl fungerande) och jag tror att en ökad risk för konflikter skulle medföra att allt färre är beredda att axla styrelseansvaret. I vår föreningen har vi redan nu medlemmar som inte förstår varför de skall vara med eftersom de endast nyttjar en kort sträcka av den gemensamma vägen plus medlemmar utan bilr som också ifrågasätter andelstalen. Bättre då att allt är fastställt via en lantmäteriförrättning och svårt att ändra. Annars skulle sannolikt samma diskussion komma upp på stämma efter stämma och medlem ställas emot medlem. Alltså: för vår del är det bra som det är trots att det innebär/inneburit förrättningskostnader. Jag tror inte att vår förrening är så objectiva utan att någon eller några kommer att bli utpekade som dom som Jag tycker kör sönder att det vägen, verkar tror onödigt inte att tungt en rättvis att stämman ändring skall av andelstalen besluta om kommer ändrade att andelstal. ske, men Det jag borde kan ha räcka fel. med att styrelsen och berörda medlemmar är ense. Missnöjda medlemmar kan ju alltid ta upp frågan om andelstal på stämman. Andelstalslistan skall självklart alltid finnas med på stämman. Det är viktigt att möjligheten att rådfråga Lantmäteriet finns. Ibland kan det vara svårt att räkna fram riktiga andelstal tex vid ovanliga verksamheter Jag tycker att det på en är fastighet. bättre att Lantmäteriet tar hand om allting och bestämmer vilka andelstal som fastigheten bör ha. Vi får nämligen sällan information om när fastigheter säljs eller avstyckas. Hur skall då vi klara av att bestämma detta själva. Dessutom har vi inte denna kunskap hur andelstal beräknas. Dags att inse att lantmäteriet Jag är lantbrukare sköter och detta ordförande bättre, för i en dom vägsamfällighet sitter med all information. med båda lantbrukare och hus. Jag ser som det stora problemet intressekonflikten mellan lantbrukare och bostäder. Lantbrukarna betalar de flesta kostnader och har alla problem och allt arbete med vägen (utöver det som vi hyr in). Men det är husen som använder vägen till 90% och som ställer krav på vägen. Jag tror att för lite engagement från myndigheter kan skapa problem för rättssäkerheten. För en lantbrukare är det en frustrerande upplevelse att ha en samfälld väg genom sin mark. Jobbar själv på Lantäteriet med bildande av ga, omprövningar och ändring av andelstalen för ga. Det innebär alldeles för mycket "omkringarbete", kallelser, kolla delgivningskvitton, skicka protokoll mm, mm. Det betyder att det tar mycket tid och förrättningen blir mycket dyrare än vad gemene man tycker att det borde vara. Kanske kan detta råda bot på åtminstone ändringen av andelstal. Bildande och omprövning ingår väl inte i denna eventuella lagändring? Väldigt många föreningar ändrar själva andelstalen och kör på dem. Så länge ingen klagar fungerar det ju. Andra väntar och "samlar ihop" ändringarna under ett antal år för att sedan (i bästa fall) begära ändring. Är själv ordförande i samfför och vi har använt denna modell. Jättebra om Finlandsmodellen införs. Kan bli mera arbete för styrelserna i och med flera fastighetsägare kommer att vilja andelstalen ändrade med olika motiveringar. I dag kan vi informera om att vi inte kan ändra andelstalen utan hänvisar till Länsstyrelsen. Kan inte stats bidragen sänkas? Det kan vara en bra morot för regeringen... Pengarna som läntmäteriet får kan ju användas till annat i statskassan... Kan vara bra med en rörlig och en fast del av avgiften. Kan vara svårt att komma överens, har varit problem med lantmäteribeslut i en förening, kommer att bli problem Kanske kan om vara det finns bra för personer föreningar som där anser väsentliga sig ha rätt, förhållanden bara det gynnar ändras ofta. dem själva. Så är det inte hos oss och de föreslagna förändringarna skulle riskera att vi får diskussioner om detta på våra årsstämmor och det klarar vi oss Kanske bra kan utan. vara bra i vissa föreningar, men vi har inget behov av detta. Ytterligare en sak att träta om i föreningen. Karlsvik-Tynäs SSF har vid senaste omförrättningen 2012 med hjälp av lantmäteriet genomfört och kan nu ändra andelstalen enl. finlandsmodellen vilket innebär att föreningen själva styr över hur andelstalen skall fördelas Knösö Vägsamfällighet och sedan registreras i Karlskrona av lantmäteriet. antog nya stadgar Sören Ericsson 2007 som Ordförande innebar att vi egenmäktigt införde Finlandsmodellen. Stämman har ändrat andelstalen flera gånger sedan dess, utan att några problem uppenbarats.

9 Kommentarer till sista frågan: I Herrviksnäs SFF har vi bara två olika andelstal: 10 för bebyggd tomt och 1 för obebyggd tomt. Fördelen med Finlandsmodellen är att vi slipper kostnaderna för att blanda in Lantmäteriet om vi skulle vilja göra ändringar. I övrigt är det svårt att överblicka konsekvenserna. Kostnaden för att ändra andelstal pga ändring från permanent/fritidsboende är så hög att det inte är lönsamt att ändra vilket gör att många betalar fel vägavgift. Kronofogden är inte till någon nytta eftersom allt är så noga. Sist skrev vi på årsprotokollet att inkomst- och utgiftsstaten framlades och godkändes. Meningen eftar att andelstalen redovisades. Då avslog KF ansökan eftersom andelstalen inte godkänts!!!! Bra för den som inte vill betala!!!! Krångla bara inte till det,utan gör det så enkelt så att alla förändringar blir registrerade omgående Kräver att styrelsen är objektiv samt insatt i regelverk och andelstalsberäkning. Så har det bara varit periodvis i vår snart 20-åriga förening. Kräver engagerade styrelseledamöter samt kompetenskrävande arbete Kräver utbildning. Kunde ej svara på fråga 2 o. 3 Svaret blir vet ej Kämpa på för att få bort denna förlegade hantering. Tack! Kör på REV! Jag tror Lantmäteriverket överlever utan dessa höga avgifter från vägsamfälligheterna... Men ni bör vara beredda på mycket rådgivning / medling i samband med att det börjar röra på sig ute bland medlemmarna och deras andelstal. Lantmäteriet borgar för en opartisk utredning. De borde dock kunna sänka priset. Annars är Finlands-modellen värd att prova. Lantmäteriet är en stabiliserande faktor. Grunden för andelstalen arkiveras. Styrelsen är föränderlig, dokumentation och arkivering sker säkrare hos Lantmäteriet. Frigjorda pengaresurser vid slopande av förrättningar bör användas till centralt hållaredapå i REV:s regi istället. Ser inte att funktionen bara kan elimineras. Lantmäteriet är en statlig myndighet som genomgått organistionsförändringar som fått till följd att handläggningstiden för eventuella förrättningar och förändringar av andelstakl har ökat betydligt så även kostnaderna. Kommun och LM har ingen kommunikation vilket också försvårar vårt arbete väsentligt. En fråga? Vem sätter andelstal vid nybildande av fastighet? MVH Chrstina Sundberg, Kassör Åsa Samfällighetsförening Lantmäteriets förrättning 2003 gav stadga at föreningen. Vid fria andelstal skulle det bli ett virrvarr av röster inom föreningen. Sedan förrättningen för 10 år sedan har vi inte haft en enda protest om andelstalen. Lantmäteriförrättning med möjlighet för styrelsen att ändra andelstalen gjordes för två år sedan. Förändringen skall dock registreras till en viss kostnad. Som jag tolkar finlandsmodellen behövs inte detta. Positiuvt!! Förhoppningsvis kommer Rev att ta fram bra underlag/blankett för att kunna skriva i delägare, andelstal, (eller procent) vägsträckor, utdebitering, datum m m, m m. Mvh Yvonne Take; ordf i vsf. Lantmäteriförättning nyligen införd Lantmäterihjälp erfordras om oenighet uppstår Leder till diskussioner om andelstalens grunder. T ex olika sträckor, olika belastningar över säsongerna, olika fordon typ lastbilar och arbetsmaskiner, skillnader mellan fritidsboende och permanentboende, mm. Modellen öppnar för mer diskussioner om detta. Lycka till Låter bra då det är både dyrt och krångligt och kräver en hel del arbete att göra ändringar. Har gjort en del andelsändringar dom sista åren, men det tar tid och kraft. Styrelse folk växer inte på träd så allt som kan underlätta arbetet ser vi bara positivt. Givetvis med förenklat system så måste ansvars och kompetens biten kanske ökas i föreningarna. Detta måste föreningarna ta med sig. Tack på förhand och lycka till. Lämna information om enkätfrågorna vid vår nästa årsstämma för att känna av medlemmarnas synpunkter Lämnade svar är mina personliga som ordförande. Det finns definitivt avvikande uppfattning inom vår förening. /mvh Peter Wansölin Lämpligen beslutar föreningsstämma i resp. förening om hur processen för ändring av andelstal ska gå till i föreningen, särskilt hur faktiska beslut ska tas (stämma eller styrelse) Lämpligt om de resurser som sparas in pga finlandsmodellen kan användas för mer rådgivning Lätt negativt inställd då vi tidvis har relativt stora problem i vår förening. Att själva hantera andelstalen tror jag för vår förening dessvärre blir grund för ytterligare konflikter. Med rätt tanke information på den okunskap till medlemmarna som finns kring bör det andelstal inte vara generellt något problem så bör en att massiv revidera utbildningsinsats andelstalen genomföras för Men att det det kräver inte skall naturligtvis gå fel. att samfälligheternas styrelser är uppdaterade på lagstiftning och vad som gäller i övrigt! Men sådant får vi ju god hjälp av REV med! Tack för det! Jag har som oedförande utnyttjat medlemskapet friskt!

10 Mer arbete och ansvar för styrelsen. Risk för mer påtryckningar från föreningsmedlemmar. Minskade Lantmäterikostnader innebär minskade kostnader för medlemmarna, det medför inte att föreningen får mer pengar tillgängliga. Mindere justernar på grund av ändrade trasportförhollanden Missuna och troande sänker frivilliga uppgörelser men om även Lantmäteriet gör förrättningen inte bra hos vissa. fördelen vid förrättning av Lantmäteriet det går igenom snabbt men det ska alltid gormas i efterhand Mkt bra iniativ Mycket bra. Mycket angeläget att ta upp detta ämne då stora orättsvisor pågår Mycket bra att REV har tagit detta initiativ. Mycket fördelaktigt att styrelsen kan anpassa andelstal efter enskilda ändringar av fastighetsutnyttjande, vilket fn inte är kostnadseffektivt mht Lantmäterikostnaderna. Mycket är beroende av hur stor föreningen är om det kommer att skapa oro och bråk, det är oftast lättare i en liten förening. Vi är bara 7 delägare men trots det kan det bli bråkigt, men efter ett ägar byte på en fastighet så flyter det på lugnt och stilla igen. Ett annat stort problem är väl annars att det är väldigt stora skillnader mellan olika komuner. Många föreningar är utsatta för återkommande obstruktioner och överklaganden om det mesta som har återverkningar på enskilda medlemmars avgifter. Nuvarande system med myndighetsbeslut för bestämning av andelstal skapar stadga, ordning och reda och reducerar benägenheten att obstruera. Den extra kostnad per medlem som dagens system medför är obetydlig. Finlandsmodellen är säkert attraktiv för Lantmäteriet men sett ur ett REV-perspektiv finns det all anledning att tänka efter flera gånger innan man driver på i frågan. Anders Sahlén Ordförande Möjlighet att lämna övriga kommentarer Möjligheten att ha kvar slitageavgift istället för andeltal i Vägsamfälligheten bör finnas kvar. Vi tror att man på detta vis kan återföra moms till vägen via kapitaltillskott av de som har mosmskyldighet. Möjligheten till att få datastöd för andelsberäkning ökar och är näst en intill en förutsättning. Idag har vi excelfiler som man är livrädd blir skadade och information försvinner. Naturligtvis är det både för och nackdelar. Styrelsen kommer att behöva bra kompetens för att kunna göra rättvisa andelsfördelningar, tyckandet i styrelsen idag är godtyckligt. Ett utvecklat datastöd är ett måste. Nog svårt att andelsägarna är nöjda med lantmäteriet, hur blir det om styrelsen skall bestämma? Nuvarande metod fungerar bra men det blir enklare om SFF själv kan besluta och ändra. Kommer beräkningsmodellerna för andelstal att vara de samma som nuvarande, eller kommer SFF ha frihet att ändra dessa för att bättre spegla det faktiska nyttjandet? Nuvarande ton-km-system följer inte likhetsprincipen, då man inte balanserar fasta respektive rörliga kostnader. Arvoden, etableringskostnader, jouravgifter etc täcks nu mest av dem som bor sist på vägen. Nya andelstal p g a ändring av boendeform, från fritidshus till årentrunt-boende för en fastighet, räknades ut av styrelsen och godkändes av årsstämman Anmälan gjordes till Lantmäterimyndigheten i Vänersborg där två tjänstemän behövde en timma per person för att fastställa ändringen och lägga in nya data i ett register. Kostnad 2250 kr. Inte ens en advokat hade debiterat lika mycket och arbetsinsatsen går inte att ifrågasätta vilket ofta händer när advokater saltar sina fakturor. Nya medlemmar. Har inte varit aktuellt att ändra andelstal. Därför, ta inte vårt svar som initierat. Samfälligheten har andelstalet 1 för var och en. Sista frågan har besvarats för att det är tvång, har ingen åsikt. Några av svaren beror på hur stort statligt och kommunalt bidrag blir i framtiden och därmed utdebitering på delägarna. Några synpunkter finns på föreslagna ändringar av 24a anläggningslagen enligt REV:s PM om En svensk lösning av Finlands-modellen. Föreningen Norra och Södra Backens Samfällighetsförening, Bengtsfors kommun, lämnar gärna synpunkter i fråga om ändringsförslagen längre fram i beredningsarbetet. Olika bedömningar av antal beroende på styrelsens kompetens. Om enskild medlem har möjlighet att överklaga borde inte rättssäkerheten påverkas. Om Finlandsmodellen ska användas behövs mer stöd och vägledning av riksorganisationen REV eller annan. Om förening och medlemmar själv kan komma överens skall de ju givetvis få göra det. Annars är det ju maktmissbruk. Förening och medlemmar har ju all lokalkännedom, vilket lantmätaren inte alls har. Priset lantmätaren tar är inte relevant till det föreningen får gjort. Om införandet innebär att möjligheten att rådgöra och inhämta uppgifter från lantmäterimyndigheten (t.ex. fastighetsägarbyten) faller bort, tycker vi att det är "Mindre bra". Om man som i vårt fall har bestämmelser om att andelstalet ökar från 1 vid obebyggd tomt till 5 när man byggt ett hus så föreligger ju risken för felaktigt andelstal vara obefintlig. Om samfälligheten är osäker i ett ärenden bör man ej använda Finlandsmodellen utan anlita Lantmäteriet så det inte uppstår rättsosäkerhet i något ärende. Opartisk bedömning och beräkning förutsätts för rättssäkerheten.

11 Osäker på frågan"har beslut enligt 24a eller överenskommelser enligt 43 anläggningslagen om ändrade andelstal träffats med medlem i föreningen någon gång de senaste 5 åren?". Lantmäteriet har tilldelat en ny fastighet ett andelstal men jag vet inte enligt vilken paragraf. Ovanstående fråga blank av nedanstående skäl. Olofsbo Havsbads Vägförenings styrelse fattade ett beslut om att Västkuststugan AB skulle betala kr per nybildad fastighet i inträdesavgift till föreningen. Detta beslut lagfästes genom en förhandling hos Lantmäteriet med ärendenummer xyz ( har inte det aktuella i min vinterbostad) Bråkande nybildade fastighetsägare godtog senare med vår hänvisning till det fattade beslutet från Lantmäteriet om inträdesavgifter. Jag tror det hade blivit många ärenden av den typen med Finlandsmodellen. Myndighetsstöd behövs ibland för fattade styrelse-beslut. Vill REV veta mer går det bra att kontakta mig Arne Åsberg tel Ovanstående svar gäller vår lilla vägförening. Vi är sammanlagt tiofastighetsägare. Prioritera fråga om skyldighet för Lantmäteriet att rapportera ägarbyte av fastigheter till berörd Samfällighetsförening. Problem om någon missbrukar möjligheten att överklaga andelstalen. Problemen som uppstår idag är att lantbruksfastigheter byter ägare och ibland köps upp av angränsande gårdar På frivillig eller basis delas har upp andelstalen mellan flera i vår gårdar förening som ändrats gör att ett andelstalen flertal gånger måste under ändras. årens lopp. Självklart vore det bra att få lagligt stöd för sådana förändringar. Verkligheten är inte statisk vilket en lantmäteriförrättning tycks förutsätta. Jordbruk läggs ned, nya skogsägare kommer in, fastigheter läggs ihop, nya skogsvägar byggs, transportflöden ändras, fastigheter tar in hyresgäster, m.m.. I stort sett varje år uppstår goda skäl till att ändra andelstalen. På frågan om den enskildes rättssäkerhet vill vi helst svara "vet ej". Om det blir "Finlandsmodellen" önskar vi utbildning På frågan om angående vad hela 25 frigjorda förfarandet miljonerna med ändring ska användas av andelstal. till så anser jag även att investering i utbildninge av styrelseledamöter är mkt viktig. Datastöd för beräkning av andelstal minskar risken för överklagan och underlättar Redan idag en är det rättvis enkelt beräkning. att inlämna förändrade andelstal till Lantmäteriet och få det registrerat. Hur annars göra om tex en om en bra måste byggas omgående och några medlemmar efter tio elva månader överklagar styrelsens beslut om andelstal. Det bör finnas en möjlighet att använda sig av båda alternativen (nuvarande och Finlandsmodellen) för att snabbt verkställa ett beslut om andelstal. Risk att det blir luddiga beslut om andelstalen Risk för strul och mkt styrelsearbete. Bra med lantmäterier som bromskloss. Dålig enkät, svarsalt saknas Risk för strul och mycket styrelsearbete Risk kan föreligga att nuvarande samverkan mellan andelsägarna kan försämras genom individuella uppfattningar om andelstalen. Långa diskussioner kan bli följd, svårighet att nå konsensusbeslut kan uppstå. Bättre om någon utomstående myndighet styr. Risken för osämja bland andelsägarna ökar starkt. Det blir lätt känsligt att ta upp frågor bland grannar. Svårt att få fram rättvisa beslut. Blir ännu svårare än idag att få styrelseledamöter då arbetsbördan och kompetensbehovet ökar. Redan idag saknas mycket kompetens bl a i den ekonomiska redovisningen med andelsredovisning, moms etc. Bättre att myndigheten som har rutin på detta fortsätter och att man istället förenklar myndighetens process. Finns säkert en del att göra i förbättrat datorstöd etc. Risken för stridigheter angående andelstalen kan öka, samtidigt som kostnaderna för lm-beslut helt klart minskar. Rutiner runt att ändra andelstal måste vara glasklara för att inte styrelsen skall bli "förmyndare" och för att minska risker för överklagande vi kan idag minska men ej öka tonkm för medlem men rutinen runt detta är oklar, om det tex behöver tas på årsmötet innan det kan göras Rättssäkerheten är god så länge styrelsen lägger förslag och stämman godkänner. Frågan om justerade andfelstal bör stå på kallelsen som en ärendepunkt med total öppenhet. Samarbetet med lantmäteriet har fungerat bra. Beklagligt att lantmäteriavgifterna är så höga. Samfällighetsförening och frågorna är därför delvis mindre relevanta Samfällighetsföreningen har påbörjat arbetet med en ny förrättning enl. andelstalsmetoden. Sannaheds VF har lika andelstal för enskilda fastigheter. Se till att en ev. ny lag enl. Finnlandsmodellen innebär att stämman kan uppdra åt styrelsen att inom vissa ramar göra löpande förändringar, t.ex. Permanent - fritidsboende mm. Ser det som ett ganska stort merarbete för vägföreningens styrelse. Tror det blir väldigt mycket diskussioner och "protester"... Jobba istället för att varje meter väg i Sveriges olika områden får/ska kosta lika mycket som statliga och kommunala vägar gör för det offentliga så vi som bor på landet inte utöver skattsedeln måste betala extra för vägarna. Ser det som oerhört viktigt att själva få bestämma över det vi äger. Viktigt att "lathund" tas fram för ändamålet. Många mindre fastighetsägare har ingen kunskap. Man bara "åker" och förväntar att någon "sköter". Försök få detta genomfört snarast! Tack för urfört arbete så långt! Gråsjövägens vsf. / Bertil Forsberg ordf. Ser endast positivt på Finlands-modellen. Det är för mycket byråkrati i dag som dessutom medför en hög kostnad.

12 Ser fram emot att Finlandsmodellen kan genomföras snarast. Ska ärligt säga att vi som samfällighetsförening inte upplever några som helst problem med den fördelning som f n är aktuell. Och därför är det inte lätt att se vilka skillnader som skulle uppstå i att arbeta efter den s k Finlandsmodellen. Men vi kommer antagligen att ställas inför en förändrad situation inom kort och då får vi kanske anledning att revidera vår uppfattning i och med att vi erhåller nya erfarenheter. M v h / Per-Mikael Henriksson (Lassagårdsbergs SFF) skit det borde finnas ett tredje alternativ som vet ej eller har ingen uppfattning -åsikt små Som föreningar kommentar bör vill detta jag påstå passa att bättre det borde än i större. inte vara enkel OK adm att och kommuner troligtvis i Sverige lättare att så lätt komma kan dumpa överensöver skötsel av vägar och grönområden på människor som inte har någon som helst kunskap i detta. Speciellt i områden där det sker stor inflyttning, sommarstugor säljs och blir villa tomter. Hur kan man lägga detta på 'vanliga' människor, utan kompensation skattemässigt, men framför allt, det stora ansvaret att förvalta vägnät på flera kilometer med många fastigheter. Det borde vara skillnad på vägstumpar med få åretruntbostäder kontra 4,5 km väg med 170 fastigheter som ökar - hur kan lekmän garantera att vägnätet ska fungera 365 dagar/år? Speciella förhållanden Medans grannen på ö utan har utfart vägförbindelse på som med kommunen fastlandet. sköter? Endast 8 av totalt 59 fastigheter ligger i direkt anslutning till vägen, inget jordbruk eller annan yrkesmässig verksamhet belastande vägen, varför styrelsens och flertal fastighetsägares åsikt är att alla bör ha lika andelstal oavsett verkligt avstånd till vägen. Trafik på vägen flertal ATV, en personbil, en lastbil, tre traktorer, de senare två fordonsslagen fr.a. vid vägunderhåll. Stor risk för interna stridigheter och subjektiva beslut. Styrelsens arbete får fel fokus. Styrelse med kompetens bör klara rättssäkerheten i samband med förslag till ändrade andelstal. Styrelsen får ett större ansvar att hantera frågan om andelstal. Det gäller då att beräkningsstöd finns att luta sig på så att styrelsen kan stå trygg i frågan gentemot fastighetsägaren. Styrelsen har vid flera tillfällen ändrat andelstal främst då sommarhus blivit permanentboende. Detta har aldrig någon medlem klagat på. Styrelsen slipper besvärliga kontakter med lantmäteriet och kan ägna sig åt konstruktivt arbete. Styrelsens kompetens blir ännu viktigare. Större risk för osämja när stämman själv ska bestämma Störst och mest högljudd får sin vilja igenom Svar "annat" betr frigjorda resurser: Bör användas för att öka bidraget från Trafikverket Svarade tidiagre att REV förifyllt information men det visade sig vara annan styrelsemedlem, sorry. Svaren baserade på att REV:s förslag till regler gäller (frågan om rättssäkerhet etc.) Svårigheter kan uppstå i styrelserna då kompitens troligen saknas i många fall. Svårt att svara då vi är en rätt nybildad samfällighet Svårt att svara på fllera av frågorna eftersom de bygger på antaganden. Saknar därför vet ej alternativet på fråga 2, 8 och 9. Så de svaren vill ga att ni inte tar med i er statistik då blir det fel Tack för att ni genomför detta arbete för det känns angeläget för små föreningar att detta förenklas Troligen behöver styrelsen köpa in konsulthjälp för att hantera detta. Det kommer att ställa högre krav på styrelsen att veta och hålla koll på alla delägare och lämpliga andelstal över tid samt att informera delägarna om vad och varför. Skulle inte vilja ta över en styrelse som inte hållit ordning på detta. Särskilt inte om det är en lite större förening.eller om det är en förening där det sker markregleringar med skog etc inblandat. Även risk för intressekonflikter med föreningar där styrelsen har egna intressen tex någon typ av rörelse i området. En liten förening med bara bostäder skulle det nog kunna fungera för. Troligen större intresse av vagsamfälligheten för de som ingår med andelstal i föreningen Troligtvis svårt att ändra utan att det överklagas om man inte är överens med berörda andelsägare. Kan man ta Tror med att fastighetsägare man bör kunna som överklaga inte har till andelstal? Lantmäterimyndigheten, Om man ändrar där at Lantmäteriet + borde då inte bör någon kunna få 1. -.? göra en snabbedömning om frågan är liten 2. göra en fullständig förrättning på samma sätt som idag, till samma kostnad Tror det som blir mer idag. jobb för styrelserna där medlemmar med eller utan kunskap ska "tjafsa" för att få rätt. Mer jobb för styrelsen och då kommer inte jag att sitta kvar för vi sköter allt ideellt och då lägger man ingen onödig tid på detta.nu vet medlemmarna att detta är ett regeringsbeslut och då vet man att det inte är lönt att klaga och då slipper styrelsen eller kan hänvisa till någon berörd myndighet som tar hand om detta! Så för guds skull ta inte bort detta. Finland hade en egen körkortsmodell,den skrotades och nu blickar man bort mot Sveriges modell... Tror på högre svarsfrekvens med vanligt brev. Har gjort egna andelstalsberäkningar.

13 Tycker att sista frågan saknar alla de negativa konsekvenser av förslaget, och därför inte kommer att ge en sann bild. Min erfarenhet är att ökat ansvar för styrelsen är negativt. Särskilt att föreningen själv ansvarar för andelstalsländen och att den inte finns registrerad i fastighetsregistret är mycket negativt. Tror att många föreningar inte kan axla ansvaret att förvalta detta på ett säkert sätt. Jag är så innerligt trött på att mer och mer ansvar som "det allmänna" borde ha vräks över på i detta fall vägsammfälligheter. Min uppfattning är att kunskapen om vägunderhåll och den administration som krävsi allt för stor utsträckning saknas. Dessutom tror jag att många samordningsvinster tex vid snöröjjning går förlorade där ett stort antal relativt små aktörer verkar. Jag är förvånad över att REV lägger fram detta förslag som i mina ögon bara har en fördel nämligen Tydliga generella riktlinjer avseende grund för andelsberäkning måste fastställas av lmv som underlag för alla vägsamfälligheter. Enskilda vägföreningar ska inte ha frihet att utforma egna regler (= anarki på stämmor)! Ulvsbo Uppfattar Samfällighetsförening att Finlandsmodellen ändrar kräver andelstal en bakomliggande enligt $ 24a lagstiftning i anläggningslagen. som säkrar enskildas rättigheter utan att behövs gå till överklaganden, dvs klara principer för "rättvis" fördelning och också undvikande av majoritetsdiktatur. Ur Bilaga C. Utlåtande. 6. Förrättningsmannen rekommmenderar, att om fritidshus uppföres dessa påföres andelstal, som lämpligen erhålles genom att dividera längden av deras utfartsväg i meter med talet 140. För anläggningsrna å Ålbrunna 1:1,1:2 rekommenderar förrättningsmannen... Grund för ändringsöverenskommelser Utifrån de tre förrättningar vi styrelsen/medlem. har genomfört de Redovisart två senaste på åren stämma. ser vi redan stora behov av uppdateringar gällande ändrade förhållningar för respektive område. Det krävs andra rutiner och tillgång till snabba/löpande uppdateringar vid ändrade förhållanden. Utmärkt. Jobba på! Verkar Vi avstod lovande från att ändra andelstalen genom Lantmäteriet för ca fem år sedan eftersom det var för dyrt. Vi hade tänkt att hitta annan lösning men tillslut blev det ändå ny förrättning våren Vi lyckades övertala Lantmäteriet i Västerås att typ köra enligt REV:s projekt, där vi i styrelsen gjorde en del av förarbetet. Om det blev billigare eller inte i slutändan är svårt att bedöma men för oss var den stora fördelen att vi fick nya andelstal Vi befarar som mycket nog mer är så arbete nära den att rättfärdiga verkliga användningen andelstal. Nu av hänvisar vägen som vi till det Lantmäteriet. går att komma. Befarar eviga diskussioner om rättvisa. Om felaktigheter hos lantmäteriet så ändrar vi det i vårt debiteringsunderlag redan idag. Vi beräknar andelstalen enligt "tonkilometermetoden" Vid senaste förättningen så har föreningen möjlighet att justera andelstalen för respektive fastighetsägare. Vi anmäler förändringar till Lantmäteriet när vi har några stycken att ändra, eftersom Lantmäteriet debiterar utfört ändringsarbete enligt timtidsdebitering. Bra om det är några stycken att ändra, så det ej blir för dyrt vid respektive förändring. Vi får flera gånger per år uppdatering av ägarregistret från LM, detta är bra och bör finnas kvar. Tycker inte att det varit speciellt krångligt att ändra andelstal men kanske lite dyrt men gör man det löpande t.ex. en gång per Vi genomförde år så är det 2008 inget själv större en bekymmer. omprövning (Använder av samtliga programmet andelstal (hade Vägfas inte där varit LM:s ändrade uppdateringar sedan samfälligheten ingår). bildades genom lantmäteriförrättnng 1961). Tonkilometermetoden användes. Överenskommelser skrevs med samtliga 29 medlemmar och registrerades av Lantmäteriet. Kostnad kr Kostnaden påverkades av några oklara lagfarter och ägarförhållanden. Det krävdes en del arbete men genomfördes utan egentliga problem. Ljungaskogs vägsamfällighet. Medl.nr Vi hade en Lantmäteriförrättning alldeles nyligen då ingen gjorts sedan Vi har andelstal i vår lilla förening som är grundade på om fastigheten har en sommarstuga eller ett hus för permanentboende. Det är förvånansvärt hur mycket energi vissa medlemmar kan lägga ned på att diskutera och föreslå förändringar i detta skenbart enkla system. Detta ger många inblickar i den mänskliga naturen där avvundsjuka och generositet spelar roll. Då har det underlättat att ha en lantmätare med klara riktlinjer att falla tillbaka på. Vi har en gammal förrättning men avstår att göra ny p g a kostnader, vilket göra att vi försöker hanka oss fram med andra lösningar så länge frivilliga lösningar kan göra och alla betalar. Vi har en Lantmäteriförrättning som grund så jag ser liten risk för orättvisa. Däremot bör enskilda investeringar kunna fördelas lika där alla lika nytta. Vi har ett gammalt beslut från 1949, med då sex personer som andelsägare. Idag är vi tolv andra ägare och andelstalen stämmer därmed inte alls. Inget ändringsbeslut har gjorts på grund av alldeles för höga kostnader. Om detta nu ska övertas av föreningarna själva, behöver vi få grundlig utbildning i hur vi ska göra och räkna, utan kostnad för oss. Dessvärre tror jag att det kommer uppstå mera och större oenighet bland medlemmarna i föreningen. Alla vill ha rätt på sitt eget vis. Om en myndighet är beslutande tror jag att det accepteras mera. Och om nu föreningarna ska räkna ut och besluta om andelstalen, så borde det vara någon slags anmälning till Lantmäteriet varje gång något andelstal ändras. Vi har i praktiken använt Finlands-modellen i alla år och ingen har klagat. Vi gjorde en uppdatering via Lantmäteriet i slutet av 2013 som kostade nästan moms

14 Vi har inte tidigare fått ta del av enkäten. vår förening heter Åsundaöns Samfällighetsförening och har org.nummer Föreningen bildades Jag tror att det för vår del kommer att bli mycket komplicerade diskussioner kring avgifter eftersom vi inte har statsunderstöd och medlemmarna använder väg (och Vi har färja) just genomfört i olika mycket. en förrättning, med EU-bidrag, för att få rättvisande andelstal. Vi passade samtidigt på att införliva stickvägar och lösa en gammal vägtvist. Lite mera omfattande åtgärder, som det lätt blir efter några Vi har år, just, går efter ej att flerårigt lösa med och Finlands-modellen... mödosamt arbete för att uppfylla lantmäteriets formella krav (att samtliga fastighetsägare skriftligen godkänt andelstalen räckte inte), fått till stånd ändring av alla andelstal i föreningen efter egna beräkningar. De registreras i dagarna. Kostnaden överstiger den årliga utdebiteringen för vägunderhållet. Man tycker att dessa pengar skulle kunna användas för vägarbeten i stället. Vi har under flera år använt de nu aktuella andelstalen för vår utdebitering utan problem, trots att de inte varit fastställda. Några problem med att föreningen själv kan revidera andelstalen ser vi således ej. Skall man göra förändring för ett stort antal fastigheter, underlättar det med en aktuell fastighetsägarförteckning från lantmäteriet. En kort instruktion Vi har lika andelstal för beräkningen för alla och inkl. dess helårs- principer och sommarboende kan också vara och till t.o.m. nytta. obebyggda tomter. En översyn av detta skulle säkerligen ge uphov till konflikter, varför vi antagligen skull anlita lantmätare i alla fall. Mindre ändringar tror Vi har jag nog däremot tillämpat inte någon skulle form ställa av till finlandsmodellen problem. med medlemmarnas goda minne. Det var jum ok att sätt andelstal på nya fastigheter med utgångspunkt från den utförda lantmäteriförettningen så idag har vi i stället för 100 andelar 144 andelar och det finns inget utpräglat missnöje med det då vi fortsatt delar kostnderna mellan oss efter tidigare beslut. MVH B-E Vi har redan idag rätten rätt att att ändra/lägga andelstalen, till/justera vilket andelstalen framgår men av anläggningsbeslutet. det står under LM's beslut. Vi måste alltså anmäla in vad vi ändrar. Men kan, så länge vi håller oss till samma beräkningsmetod (tonkm), ha full frihet. Överklagandet, Vi har redan testat om ändring/uppdatering sådant finnes, ställs till av LM. andelstal lokalt inom samfälligheten (trots att det inte har legal grund) och har som punkt på årsmötet "ändringar, synpunkter på gällande andelstal". Legal grund skulle ge styrelsen Vi har rätten större att trygghet ändra andelstal vid ev. kontroverser för fritids- alt i året framtiden. runt boende sedan flera år tillbaka och beslut om ändringarna får respektive överklaga till årsmötet men det har inte skett. Tyvärr är Lantmäterikostnaden för registreringen dyr för medlemmen men förättningen är gratis Vi har samma avgift för bebyggd tomt. Halv avgift för obebyggd tomt. Vi har sedan omförrättningen som gjordes på 90-talet möjlighet att själva ändra andelstal. Vi har endast 3 st nivåer Vi har som permanetboende, så många andra fritidsboende ett gammalt & obebyggd sommarstugeområde fastighet. Mvh där numera Martin Felldin hälften Gladökvarns är permanentboende. Vägförening Tidigare var inte vinterunderhåll ett krav, vilket det nu är och det slår hårt mot de som enbart nyttjar sin fastighet under barmarkstid/sommar. För övrigt är våra andelstal gamla som gatan bokstavligt talat - förmodligen från runt Utgångsläget då var troligen att summan av andelstalen skulle bli 100,00. Dvs procenttal. Som vi förstått det skiljer det sig från dagens beräkningar där man sätter ett pris per andel och debiterar efter hur många andelar varje fastighet har. Vi har tagit fram en liknande modell själva och det fungerar så länge alla är överrens. Men det kan lätt bli oenighet Vi har tre och andelstal en het för potatis. väg och Möjlighet belysning att Andelstalen överklaga o kommer tydliga regler ej att ändras är mycket om bra. Finlandsmodellen införs:. (Belysning debiteras ej obebyygd tomt ) Året runt boende = 1 andel Sommerboende = 1/2 andel Obebyggd tomt Vi har under = 1/ andelgjort en egen förrättning med viss vägledning av lantmäteriet. Det fungerade väldigt bra och samtliga blev nöjda. Ekonomiskt blev det också till allas belåtenhet. Det krävde ett bra förarbete men det var det värt. Vi har under 2013 arbetat med förrättning av vår "gamla vägförening". Vid förrättningen så lyckades vi genomföra Vi håller på samma att göra andelstal tillägg till för stadgarna alla våra så medlemmar, att alla boende men efter det tog vår kraft väg är och med tid. i föreningen, och också får betala kostnader som blir, samtidigt har alla möjlighet att påverka. Vi behöver dessutom vara med och arbeta tillsammans Vi ser positivt med på att vår styrelsen väg. får mandat att ändra på ett enklare sätt än via 24$a eller ök som LM ska granska. Någon form av registrering och rättighet inom av LM givna ramar menar vi dock måsta vara kvar. Vi har stor vana vid samfällighetsföreningar och vår bild är att styrelserna är mkt okunniga och gör mkt godtyckligt som tyvärr inte medlemmar förstår att de kan protestera mot. Vi vet också att få styrelser har koll på andelstalen och om de inte skrivs in i något register blir det mkt svårt att gå till kronofogden och kolla upp i ngt register vad som faktiskt gäller. Så vi föreslår följande för rättssäkerheten. 1.Andelstalen bör bara kunna ändras inom de normer som LM angivit vid förrättningen. Ex: Ett stort problem är att det i en förening vi är med i finns ett fåtal stora skogsägare som har stora andelar och gärna sänker sitt andelstal vilket drabbar alla små boende längs vägen. Skogsägarna kan lätt få majoritet på årsmöte att driva igenom en sänkning av sina andelstal gentemot de som LM beslutat enligt tonkm-metoden. Att alltså ge mandat att ändra utanför de Vi skulle vilja att alla i vår förening får andelstalet 1. Alltså samma andelstal. Jag har svarat på sista frågan bara för att systemet kräver det.

15 Vi står inför omprövning av förrättning på grund av intrång från järnväg och vägomläggning. Yrkande har lämnats från styrelse och årsmöte om nytt andelstalet till 1.0 förs samtliga medlemmar. Rättvis annan fördelning är omöjlig med hänsyn till eget arbete i mån av förmåga, nyttjandegrad och rationellt underhåll. Även administration och vägbidrag skulle i annat fall beaktas. Vår vägavgift blir 1 200/ år och medlem. Vi tillämpar en schablon för vägavgiften och struntar helt i andelstalen. Och det har varit enighet om denna förenkling. Vi tror att en myndighet som Lantmäteriet har lättare att driva frågor gentemot enskilda medlemmar, i synnerhet när dessa också är företagare. Det är då vi upplever att det kan bli komplicerat. Vi tycker det är bra om Finlands- modellen införs. Med vänlig hälsning N.Häljaröds SFF. Vi ville införa göra en nybeläggning minimiavgift, då av flera toppskiktet fastigheter på vägen. har väldigt Då behövde låga avgifter vi låna i början pengar på och vägen. kände oss tvingade att göra en ny förrättning. Lantmäteriet utförde. Vi var mycket missnöjda med: 1 kostnaden som blev mycket högre än vad som förespeglats. 2 De utredda alla småarealer på alla fastigheter, vilket blev mycket dyrt. Kändes helt onödigt eftersom småarealerna bara påverkade andelstalen med promille. 3 En del var missnöjda med fördelningen av lantmäterikostnaden. 4 En företagsby i närheten fick inga andelar eftersom vi "glömde" ta upp det och lantmätaren tog inte upp det vilket han borde ha gjort tycker vi nu i efterhand. Vi ändrar redan andelstal utan Lantmäteriet. Beslut tas på stämman efter tydlig information till alla medlemmar via bilaga till kallelsen. Alla verkar nöjda med våra beslut, eftersom de också har möjlighet att påverka. Vi är en liten förening där kostnaderna blir mycket höga per medlemsfastighet, om Lantmäteriet måste kopplas in. Vi är Vi en emotser mycket en liten förändring vägförening, i ovanstående men jag kan riktning. tro att någon av intressenterna kan komma att protestera. Vi får väl ta tag i detta då. Det vore toppen att få utföra detta i "egen regi", men jag tror att man behöver någon form av support. Vi är en nyombildad förening Av 2 äldre samfälligheter.:-) Vi är en rätt liten samfällighet som bildades för ca 40 år sedan. Det innebär att de officiellt gällande andelstalen nu har mycket litet med verkligheten att göra. Verksamheter som genererade andelar har försvunnit och andra tillkommit. Lyckligtvis har vi kunnat göra utdebiteringar då det behövts i god sämja enligt "egna" andelstal. I betydande utsträckning har skötseln finansierats genom oavlönar arbete av framför allt styrelsens medlemmar. Jag tror att detta är ganska typiskt för en liten samfällighet på landsbygden. Vid ett införande av Finlands-modellen kommer informationsansvaret att öka för styrelsen och säkert kommer intresset bland medlemmarna att öka "för stunden". Skulle ett införande bli aktuellt, hur lång tid kommer genomförandetiden att vara? Yttre Kuseröds vägförening, Tanum /Ulla Carlsson Vid samfälligheter där osämja råder mellan fastighetsägarna finns det en större acceptans till att oberoende part beslutar om andelstal än enskilda eller grupper om fastighetsägare göt det inom samfälligheten. Dock kan det finnas besparingseffekter om det råder konsensus inom samfälligheten. Vid vår förrättning för några år sedan, fanns det medlemmar som bara genom att ringa lantmäteriet slapp vara medlemmar. Detta gjordes utan att ta reda på de faktiska förhållandena. Man hävdade tex att man inte tog ut virke via vägen utan via en annan. Efter ny förrättning tar man ut allt virke via vår väg utan att betala ett öre. Det var ingen som helst kontroll av Lantmäteriet vid förrättningen. Det hade varit önskvärt de för den kostnaden hade besökt vägen och på så sätt fått en mer adekvat bild av de faktiska förhållandena. Vid Viktigt vägens att det byggande finns en eller support utökning funktion måste på andelstalen Lantmäteriverket vara fastställda eller på REV av som lantmäteriförrättning. guida/vägleda samfällighetsstyrelsen i frågor kring andelstal och praxis som använts tidigare. Detta för att stimulera att man använder den nya modellen på rätt sätt och att rättssäkerheten ökar (stämman går ju sällan emot ett förslag som styrelsen lägger fram). Utbildning/information om nya modellen om den införs måste finnas lätt tillgänglig för landets samfällighetsförenngar. Pröva gärna flera medier som skriven information och YouTube typ film. Viktigt att det finns enkel möjlighet till överklagan om någon känner sig orättvist behandlad. Viktigt att sämjan mellan Viktigt att medlemmar styrelsen i har föreningen kompetens kan att bibehållas kunna utföra och besluta om dessa åtgärder för att inte rättssäkerheten skall Viktigt äventyras. att väga in den enskildes möjlighet till överklagande av beslut så att inte en andelsägare oavsett andelar kan dra på övriga i föreningen höga lantmäterikostnader. Bör finnas en minsta andel för rätt att överklaga Viktigt ur rättssäkerhetssynpunkt att regelverket för ett ändrat system, inklusive avseende ev. överklaganden, ska Viktigt vara är helt att kunna transparent använda inklusive rättvisande överklagandeinstans, schabloner när man tidsfrister skall beräkna och proceduren andelstalen. i övrigt Har man t.ex. har hemmaproduktion och försäljning av kött måste man ha någonting att gå efter. I regel rör det sig om små belopp, men av någon anledning vill man betala så litet som möjligt. Skall styrelserna fungera måste det till en hel del utbildning för ledamöter och suppleanter. Utarbetande av schabloner är väl någonting som REV kunde arbeta med tillsammans med ansvarig myndighet. Tydliga regler måste gälla så att inte andelstalen används i otillbörligt Vilken instans syfte. prövar Ovänskap beslutet kan om ligga det till överklagas? grund för sådant. Lantmäteriet? Vi har låtit medlemmen betala kostnaden för ändring av andelstal.

16 Vissa ändringar av andelstal görs dels för obebyggd tomt, dels för ändrat boende Permanent kontra Fritids. Enligt riktlinjer som framkom vid den ursprungliga lantmäteriförrättningen. Därefter har lantmätare ej varit inblandad och ingen officiell registrering gjorts. Andelstalen redovisas och godkännes på årsstämman. Vår förening bildades 2013 så några frågor är lite svåra att svara på. Vår förening bildades Vi har rätt att ändra andelstal, något vi begärde i förrättningen. Dock måste det godkännas Vår förening av fick Lantmäteriet i samband innan med bildandet tillämpning 1997,ett sker. dataprogram för uträkning av andelstal enligt "tonkilometer" vilket underlättar uträkningen av andelstal. Vi har ändrat andelstalen i fall med nybyggnationer och fastighetsdelningar. Vår förening gör fn inga utdebiteringar tack vare statligt och kommunalt bidrag. Därför har adressförteckningen över andelsägare förfallit sedan förrättningen Arbete pågår att upprätta förteckningen, Vår förening har men drabbats adekvata av en andelstal mycket kommer dyr "tilläggs"-förrättning att saknas. Därför som skulle orsakats Finlandsmodellen av bakomliggande välkomnas. personkonflikter. Möjligheten för enskild medlem att begära tilläggsförrättning kan missbrukas för att skada andra medlemmar ekonomiskt, om den som begär förrättningen har väldigt lågt andelstal. Föreningen upplevde Lantmätaren som inkompetent men ändå fruktansvärt dyr. Kostnaden för förrättningen motsvarade ca 10 års drift- och underhållskostnader. Detta kan tyckas oskäligt i förhållande till förrättningens "nytta". Vår förening har för ett antal år sedan haft en lantmäteriförrätning som överklagades ända till Svea Hovrätt. Vi anser att lantmäteriförrättningen trots en del förbisedda förhållanden var rimlig men blev felaktigt behandlad i domstolarna. En ny förrättning kan inte begäras om inte nya förhållanden inträffat, vilket inte är fallet. Däremot skulle en genomgång av de faktiska förhållandena inom föreningen kunna leda till rimligare andelstal. Det kräver engagemang och kunskap bland föreningsmedlemmarna där båda är en bristvara. Vår förening har genomfört andelsförrättning, 2012, vi var förmodligen den sista föreningen som fick 50% bidragsstöd, reste gick medlemmarna solidariskt in och täckte, kr på 30 andelar,. Förrättningen genom Lantmäteriet i Katrineholm var föredömlig, utan den hade vi förmodligen fått kritik från medlemm. Lisätter- Mölntorps vägsamfällighet D 337 Vår förening har hittills klarat sig utan utdebitering, dvs andelstalen har hittills inte haft någon betydelse. Vår förening har nu, efter att frågan kommit upp vid varje möte under mer än 10 (kanske 20) år, ansökt om omprovning av andelstalen från Jag har ovan svarat att huvudsakliga skälet att det inte blivit gjort tidigare var kostnaden men troligen har komplexiteten och formalia varit en nästan lika stor anledning till att uppskjuta frågan. De flesta föreningar skulle nog behöva något lättanvänt datorstöd för andelstalsberäkning. En ändring enligt 24a bestäms av styrelsen - om förrättningen har medgett möjligheten vilken möjlighet inte fanns Ur rättssäkerhetssynpunkt måste det vara säkrare med ett stämmobeslut där flera har rätt att delta i beslutet och förhoppningsvis avstyra orättvisa förslag. Man kan ju tänka sig att det krävs mer än enkel majoritet för att försämra en fastighets vilkor för ytterligare säkerhet. Vår förening har sedan förrättningen 2000 haft andelstal kopplade till bebyggd tomt (1.0), bebyggd tomt med anslutning till allmän väg (0,8) och enbart tomt (0,5). Detta har fungerat mycket bra och utgör en rättvis fördelning oavsett att man är permanent boende eller fritidsboende. Vi har över tiden kunnat variera avgiften beroende av behov av investeringar. Vår förening ombildades genom en lantmäteriförrättning Det var inte mycket som var rätt i den gamla från 1950-talet. Vår förening omfattar endast skogsmark och två kommunala sportanläggningar, så det finns väldigt lite som påverkar andelstalen Vår förening tillämpar i princip redan Finlandsmodellen eftersom vi debiterar utifrån helårsboende eller fritidsboende. Fastigheter byter ägare och de nya ägarna växlar till eller från helårsboende. Enkla hus rivs och ersätts med hus för åretruntboende. Tomter delas och ena delen säljs eller man köper granntomten och lägger ihop fastigheterna. I dessa sista fall är lantmäteriet inkopplat och de får då betalt av fastighetsägaren men vi anmäler inte motsvarande ändringar till lantmäteriet! Så deras enhändigt påhittade regler fungerar inte eftersom de inte lyckas lägga ihop rutin A och rutin B i den interna hanteringen. Inför snarast Finlandsmodellen så ökar rättssäkerheten omedelbart! Likaså bör man beakta att många vägföreningar är engagerade i bredbandsutbyggnaden men det organiseras ibland utifrån oregistrerade föreningar eftersom skattemyndigheten vägrar organisationsnummer till ideella föreningar och det är för dyrt att ändra stadgar Vår samfällighet består av 27 fastigheter, byggda samma år och har ungefär samma storlek. Vi kommer knappast att beröras av förändringen. Vår samfällighet har gjort en ny lantmäteriförrättning 2010 Vår samfällighet har inte bara vägar utan också vatten, avlopp.förslaget är för ensidigt inriktat på rena vägföreningar. Då även VVS är inblandat blir frågor om andelstal betydligt mera komplicerat. Vår samfällighet har två sektioner. En sektion omfattar en väg. Boende som har denna väg som enda sättet att komma till sin fastighet skulle säkert protestera. De betalar en för liten del idag, så jag är säker på att det skulle bli enorma protester ifall de skulle få betal mer för denna väg. Själv har jag ingen nytta av denna väg, men betalar lika mycket till den som de som måste använda nämnda väg.

17 Vår samfällighet ligger i Vellinge, en kommun med extremt många samfälligheter. Vi, och många med oss, tycker att kommunen skulle ta ett större ansvar för väghållning, inte minst för att det är väldigt svårt att hitta frivilliga som vill engagera sig. Kommer du med i styrelsen kan du räkna med att sitta på "livstid" eftersom ingen kandiderar frivilligt, speciellt inte den dag det drar ihop sig till asfaltering eller annan stor investering. Tycker enkäten var dåligt formulerad, på vissa frågor hade jag velat svara VET EJ eller FÖR DÅLIGT INSATT, men sådana alternativ finns inte. Alltså finns det risk för att de församlade svaren är missvisande! Vår samfällighetsförening vägförening arbetar i dag är inte med en vägunderhåll vägförening i utan form förvaltar av minst brygga två fastlagda och gemensamma arbetsdagar. marker Grusvägar skrapas och grusas delvis genom medlemmars försorg. Företag är kontrakterat för snöröjning, halkbekämpning, saltning, årlig skrapning, sopning av asfalt och röjning av större träd. Vi avhåller en sommarfest sista lördagen i juli. Vi försöker att knyta husägare samman och göra dom delaktiga så mycket som är möjligt. Städning av vägrenar Vår Vägförening och viss har vägmålning genom lantmäteriförrättning sker också genom medlemmars beslutat alla fastigheter insats. Mvh/alf har andelstalet 1. Därmed har vi redan förenklat och ser ingen vinst med finlandsmodellen. Förstår att detta endast är möjligt om man som vi har ett relativt likvärdigt fastighetsbestånd! Vårt anläggningsbeslut är uppdelat på två sektioner med separat beräkning av andelstalen. Kan Finnlandsmodellen undanröja sådant beslut? Vårt svar avser de av våra andelstal (majoriteten) som är enkla 0/1-variabler: permanentboende, fritidsboende, obebyggd tomt, tomt på ö. För de komplexa (som kursgård, ö-parkeringsplatser, kommunalt bad) Vägföreningar lär vi även med fortsättningsvis ett flertal hästgårdar vända oss som till Lantmäteriet har stor uthyrning om behov av boxar av ändring och därmed ökad förslitning av vägen, kommer med ett ev beslut ges större möjlighet att sätta rättvisa andelstal då kostnaderna är för stora för att anlita Lanmäteriet vid förändringar. Vägföreningen har ändrat andelstal på eget bevåg. Väntar för närvarande på Lantmäteriförättning för en medlem sedan i september 2013 Ytterligare ett användningsområde för bättre Infrastruktur på landsbygden som fibernät. Äntligen Är inte helt börjar insatt det i Finlandsmodellen hända saker!! men. Ur rättssäkerhet torde det finnas en risk men om styrelsens rätt begränsas till att sätta andelstal i enlighet med vedertagna normer och i enlighet med övriga andelstal borde inga orättvisor uppstå. Är mest emot som det är idag att det kostar pengar till låg nytta men skapar orättvisa. Att dessutom dagens myndighet inte kan leverera i digital form så att man kan jobba vidare med andelstal/medlemmars uppgifter digitalt Är positiv är till bara förenklad så beklagligt. och billigare Då är det hantering. avsevärt Men bättre det att ställer sköta större det istället krav på för föreningen trög myndighet. att hantera säker lagring av dataregister. Önskvärt med central lagring av föreningens fastighetsregister (t.ex. Skatterverket) med möjlighet till inloggning för ändring av Andelstal. Skatteverket kan även tillhandahålla information om samtliga Ärligt talat delägare så ändrar av vi fastighet själva andelstalen som ingår i när samfälligheten. nya fastigjeter tillkommer (byggs) eller övrig förändring. Det har ingen klagat på hitintills och det görs lätt med hjälp av ett excellark. Lantmäteriet har bättre saker att syssla med. Även utan LM direkta inblandning blir det idag dyrt att göra förändring av andelstal. Att registrera en överenskommelse kostar 3.500kr för första fastigheten, sedan 1.000kr för ytterligare fastighet vid samma tillfälle Ökat ansvar/tryck på styrelsen Önskar mer diskussion angående kommunens ansvar gentemot samfällighetens ansvar. Vi har en samfällighet som ligger i ett område i fjällen, vatten kommer uppifrån och det är kommunal mark och sedan rinner genom vårt område för att sedan rinna vidare mot andra områden och sist till sjön (Åresjön). Önskemål om ett tidsenligt och modernare system. Övervägande positivt om föreningen själv kan bestämma nya andelstal men risken finns naturligtvis att en del medlemmar som inte är nöjda kommer att överklaga och man hamnar i långdragna processer

1. Samfällighetsföreningens styrelse ändrar själv andelstal

1. Samfällighetsföreningens styrelse ändrar själv andelstal 11 ÄNDRING AV ANDELSTAL Det finns i huvudsak fyra sätt att gå tillväga på för att ändra ett andelstal - vilket alternativ som är tillämpligt beror på rådande situation: - Samfällighetsföreningens styrelse

Läs mer

HURRA! Invald i styrelsen

HURRA! Invald i styrelsen Nils Blohm Agenda Kort om Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) Registrering av äldre ga och sff Vägdisponent, ny titel Inträdesavgift vid anslutning ny fastighet Omprövningsförrättningar Finlandsmodellen

Läs mer

Minnesanteckningar från arbetsmöte

Minnesanteckningar från arbetsmöte L A N T M Ä T E R I E T Sida 1 Aktbilaga 4 Minnesanteckningar från arbetsmöte 2013-03-18 Ärendenummer AB124472 Förrättningslantmätare Johan Modig Ärende Anläggningsförrättning berörande Grundvik 1:125

Läs mer

Informationsmöte 12-04-04. Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun

Informationsmöte 12-04-04. Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun Informationsmöte 12-04-04 Ek för Rydebäcks Gård Definitioner Gemensamhetsanläggning = En anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande a betydelse e för

Läs mer

Extern kund-samfällighet-lantmäteriet

Extern kund-samfällighet-lantmäteriet Sid 1 (2) Anm älan om ändrat andelstal i G A (24 a AL) Kom m un, län kom m un län G em ensam hetsanläggning (1) Sam fällighetsförening (2) Nytt andelstal Styrelsen har beslutat om ändring av andelstal

Läs mer

Riksförbundet Enskilda Vägar

Riksförbundet Enskilda Vägar 2013-11-08 Bilaga 1 PM Finlands-modellen: En svensk lösning! Denna PM beskriver varför den modell för hantering av ändring av andelstal i samfällighetsföreningar som används i Finland även skulle vara

Läs mer

Bilaga D:2. Motion Tolkning av avtalsvillkor

Bilaga D:2. Motion Tolkning av avtalsvillkor Bilaga D:2 Motion Tolkning av avtalsvillkor Mot bakgrund av styrelsens bilaga 4 i kallelsen till extra stämma 2013 redovisade problem med tolkningen av Sjöbodsavtalets villkor 6.2 gällande debiteringsgrunden

Läs mer

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV ENSKILD VÄG

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV ENSKILD VÄG DRIFT OCH UNDERHÅLL AV ENSKILD VÄG Drift och underhåll av enskild väg Enskild väg är väg där inte stat, kommun eller annan myndighet är huvudman. Enskild väghållning kan regleras genom lantmäteriförrättning

Läs mer

REV Informerar Riksförbundet Enskilda Vägar Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett ur föreningens perspektiv)

REV Informerar Riksförbundet Enskilda Vägar Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett ur föreningens perspektiv) REV Informerar Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett ur föreningens perspektiv) December 2011 e-post: kansliet@revriks.se Tel: 08-20 27 50 Hemsida: www.revriks.se Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett

Läs mer

Inför Vårdkasens extrastämma 1 december 2009 Björn Mathlein

Inför Vårdkasens extrastämma 1 december 2009 Björn Mathlein Inför Vårdkasens extrastämma 1 december 2009 Björn Mathlein 1. Jag har blivit ombedd att kolla upp en del detaljer när det gäller våra vägar och vad kommunen och Lantmäteriet säger. Det ska jag försöka

Läs mer

4 Val av två justeringsmän. Lars Georgsson och Per Vogel.

4 Val av två justeringsmän. Lars Georgsson och Per Vogel. Protokoll årsmöte 15 juli 2012 Kebals vägförening. Tid:10.00 Plats: Folkets hus Strömstad. Närvarande: Närvarolista är bilagd originalprotokoll. 1 Mötet öppnas av ordförande Per Thorsell och han gör en

Läs mer

Statusrapport avseende framlagd motion om anläggning av trottoar vid Godenius väg.

Statusrapport avseende framlagd motion om anläggning av trottoar vid Godenius väg. Statusrapport avseende framlagd motion om anläggning av trottoar vid Godenius väg. Bakgrund Vid årsstämman 2014 behandlades motionen Motion gällande anläggning av trottoar, Godenius väg, Gustavsberg. Samfällighetens

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( )

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( ) Stadgar för Sundbyholms samfällighetsförening (716424-4977) enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Eskilstuna Län: Södermanland

Läs mer

DOM 2014-03-04 Stockholm

DOM 2014-03-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060201 DOM 2014-03-04 Stockholm Mål nr F 5477-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-16 i mål nr F 1038-13, se bilaga KLAGANDE Naturvårdsverket

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

Juridik för vattenråd

Juridik för vattenråd Juridik för vattenråd Vattenråd lokal samverkan med olika förutsättningar Vattenråden i Västerhavets vattendistrikt har bildats genom olika initiativ, vilket till viss del påverkar hur de är organiserade.

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening Stadgar för Ekerö-Väsby Samfällighetsförening Antagna vid ordinarie stämma den 21 oktober 1974, utom 3 vilken har ändrats och antagits vid ordinarie stämma den 25 februari

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20 Hållpunkter Gemensamt enskilt vatten och avlopp Gemensamhetsanläggning- så här funkar det 20 mars 2015 Ingrid Öhlund Ruth Arvidsson Kommunens VA-planering Olika förutsättningar; genomförande/huvudmannaskap/förvaltning/

Läs mer

VÄGAR I LEKSANDS KOMMUN

VÄGAR I LEKSANDS KOMMUN VÄGAR I LEKSANDS KOMMUN Bakgrund På 1970-talet åtog sig Leksands kommun frivilligt att sköta de enskilda vägarna i kommunen. Nu finns ett behov av att tillföra mer pengar än vad som görs idag, för att

Läs mer

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HELSINGBORG Organisationsnummer 716406-6610 STADGAR FÖR BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (antagna på ordinarie stämma den 30 mars 2008) Följer SFL 1 FIRMA Föreningens

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE SAMMANLÄGGNING AV

INFORMATIONSMÖTE SAMMANLÄGGNING AV INFORMATIONSMÖTE SAMMANLÄGGNING AV Tångeröds Vägförening, Hövik ga:13 med Höviksnäs Vägförening, Hövik ga:12 Välkomna 2016-05-23 JNNVäg 1 Aktuell situation Plan för sammanläggning Tångeröds vägförening

Läs mer

Förrättningssammanträde Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun

Förrättningssammanträde Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun Förrättningssammanträde 13-04-22 Dagordning Välkommen, presentation Närvaro, fullmakter Vad är en förrättning? Definitioner Bakgrund till ärendet, ansökan mm Information om tillämplig lagstiftning Genomgång

Läs mer

Samfällighetsförening lag om förvaltning av samfälligheter SFL

Samfällighetsförening lag om förvaltning av samfälligheter SFL Samfällighetsförening lag om förvaltning av samfälligheter SFL Finns en tydlig koppling mellan lag om förvaltning av samfälligheter och anläggningslagen. 1 SFL är dock tillämplig på fler samfälligheter:

Läs mer

DOM 2013-05-21 Stockholm

DOM 2013-05-21 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 2013-05-21 Stockholm Mål nr F 459-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr F 1131-11, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Bilaga 5 till dagordningen vid Förslag till stadgar SvVF Årsstämma 2015 förelagt årsstämman 2014 och 2015 1(5) STADGAR Sammanträdesdatum 2015 04 15 STADGAR för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Sammanträdesledare

Läs mer

KOMMENTAR TILL STADGARNA

KOMMENTAR TILL STADGARNA KOMMENTAR TILL STADGARNA Vid hänvisning till lagrum avser SFL lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Till ingressen Till 1 Till 2 SFL innehåller tvingande regler för föreningsförvaltningen

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Litet om styrelsearbete

Litet om styrelsearbete Litet om styrelsearbete Gustaf Drake, 070-7688466 Om styrelser Det handlar.. Om styrelseledamöter Om arbetsuppgifter Om resultat Om ansvar 1 Varför styrelser? Föreningar Företag Myndigheter Gemensamma

Läs mer

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden Lantmäterimyndigheten Malmö stad Aktbilaga Sida 1 Kallelse 2014-09-17 Ärendenummer Förrättningslantmätare Gösta Jönsson Berörda fastighetsägare m fl Ärende Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge

Läs mer

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla.

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Sida 1 STADGAR Sammanträdesdatum: 2016-07-16 Sammanträdesledare: Anders Brunberg Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N. Anläggningsförrättning för omprövning av HÖRKENS VÄGFÖRENING. Med sammanträde på bygdegården i Hörken.

L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N. Anläggningsförrättning för omprövning av HÖRKENS VÄGFÖRENING. Med sammanträde på bygdegården i Hörken. L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N Ö R E B R O L Ä N Sida 1 (2) Protokoll Ärendenummer T04239 Förrättningslantmätare Bengt Engman Ärende Anläggningsförrättning för omprövning av HÖRKENS VÄGFÖRENING

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Sida 1 av 6 SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Styrelsens förslag till nya stadgar. BAKGRUND Vid årsmötet 2013 diskuterades en översyn av föreningens stadgar så de överensstämmer med nu gällande regler, ska vara

Läs mer

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokaten Christer Sackemark Mäster Samuelsgatan 1 111

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Val/sunds Samfällighetsförening i OIK's klubblokal.

Protokoll fört vid årsmöte i Val/sunds Samfällighetsförening i OIK's klubblokal. Protokoll fört vid årsmöte i Val/sunds Samfällighetsförening 2013-04-16 i OIK's klubblokal. 1. Mötets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat. 2. Fastställande av dagordning/årsmötets

Läs mer

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp 31/51 Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp Behov av en samlad strategi Östra Tyresö kommer att detaljplaneras successivt för mindre områden och processen kommer sannolikt

Läs mer

DOM 2014-10-28 Stockholm

DOM 2014-10-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060202 DOM 2014-10-28 Stockholm Mål nr F 3656-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-03-24 i mål F 6784-12, se bilaga KLAGANDE L-G C MOTPARTER

Läs mer

Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning. För och efternamn xxxx-xx-xx

Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning. För och efternamn xxxx-xx-xx Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning NN För och efternamn xxxx-xx-xx Varför lantmäteriförrättning? Säker tillgång till mark även över tiden! Tydlighet om vad som gäller för exv framtida fastighetsägare

Läs mer

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma Ärende Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Styrelsemöte, protokoll

Styrelsemöte, protokoll Sidan 1 av 5 Samfällighetsföreningen Rydebäck II Huvudskär Styrelsemöte, protokoll Närvarande: Frånvarande: Plats: Stefan, Anna, Rolf, Marcus Filip, Sune Rya Golfkrog Datum: Tisdag 24/8 2010 Tid: 18.30-20.30

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

DOM 2015-10-26 Stockholm

DOM 2015-10-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060302 DOM 2015-10-26 Stockholm Mål nr F 7412-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutligt beslut 2015-07-23 i mål nr F

Läs mer

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Föreningsformen En bostadsrättsförening är en speciell form av ekonomisk förening som omfattas av: Bostadsrättslagen (1991:614) Lagen om ekonomiska föreningar

Läs mer

informerar Handläggning av ledningsärenden på enskild väg Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva mars 2010

informerar Handläggning av ledningsärenden på enskild väg Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva mars 2010 informerar Handläggning av ledningsärenden på enskild väg Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva mars 2010 1 2 Ledningsfrågor Bakgrund Hela vårt land genomkorsas av en mängd

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stadgar. Gislövs Vägförening

Stadgar. Gislövs Vägförening Stadgar Gislövs Vägförening STADGAR Sammanträdesdatum 2001-07-31 Sammanträdesledare Orvar Espert Ärende Kommun: l Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 Styrelse, säte, sammansättning

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING

reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING STADGAR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Slottshagens Tomtägareförening, ideell förening. 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen

Läs mer

Med sammanträde på Uddevalla Stadshus, sammanträdeslokal Hedegärde. Se sakägar- och delgivningsförteckning, aktbilaga SA1.

Med sammanträde på Uddevalla Stadshus, sammanträdeslokal Hedegärde. Se sakägar- och delgivningsförteckning, aktbilaga SA1. Lantmäterimyndigheten Uddevalla kommun Aktbilaga PR1 Sida 1 Protokoll 2017-01-24 Ärendenummer Förrättningslantmätare Andreas Parianos Ärende Omprövning av Upplehult ga:1 Kommun: Uddevalla Län: Västra Götaland

Läs mer

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening 2015-06-14 Sida 1 (5) Organisationsnummer 717909-3575 Stadgarna är fastställda vid sammanträde 2007-01-22, samt med ändringar vid årsstämma 2009-09-02, 2011-09-29 och 2014-09-22. Ärende Stadgar för samfällighetsförening

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-10-04 i mål nr F 2192-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-10-04 i mål nr F 2192-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mark- och miljööverdomstolen 2013-01-17 Rotel 060104 Stockholm Mål nr Fi'9394-12 Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-10-04 i mål nr F 2192-12,

Läs mer

Proposition 1. Angående uppdrag om att utreda föreningens framtida organisationsform.

Proposition 1. Angående uppdrag om att utreda föreningens framtida organisationsform. Proposition 1. Angående uppdrag om att utreda föreningens framtida organisationsform. Vid årsmötet 2015 fick styrelsen i uppdrag att se över hur föreningen är organiserad och återkomma med förslag på framtida

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

DAGORDNING VID HEIMDAL-SKOGSBACKENS VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSMÖTE DEN 27 AUGUSTI Verksamhetsåret CC /

DAGORDNING VID HEIMDAL-SKOGSBACKENS VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSMÖTE DEN 27 AUGUSTI Verksamhetsåret CC / DAGORDNING VID HEIMDAL-SKOGSBACKENS VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSMÖTE DEN 27 AUGUSTI CC / 060827 1 13 Tid: Söndagen den 27 augusti 2006 kl. 18.00 Plats: Heimdal, Ekeby-Almby - Örebro Närvarande: 59 st representanter

Läs mer

MOTION ANGÅENDE ÄNDRADE RUTINER FÖR BETALNING AV DRIFTSKOSTNADEN FÖR AVFUKTARNA

MOTION ANGÅENDE ÄNDRADE RUTINER FÖR BETALNING AV DRIFTSKOSTNADEN FÖR AVFUKTARNA MOTION ANGÅENDE ÄNDRADE RUTINER FÖR BETALNING AV DRIFTSKOSTNADEN FÖR AVFUKTARNA I samband med installationen bestämdes att driftskostnaden för Avfuktarna i längornas krypgrunder skulle av fastighetsägarna

Läs mer

VÄLKOMNA TILL KILA FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS EXTRA STÄMMA DEN 8 OKT 2005

VÄLKOMNA TILL KILA FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS EXTRA STÄMMA DEN 8 OKT 2005 VÄLKOMNA TILL KILA FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS EXTRA STÄMMA DEN 8 OKT 2005 1 www.svt.se -> Väder Klimatsidan Under en 15 års period har: Antalet snödagar minskat från 100 till 60

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617).

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617). TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

STADGAR. Antagna på föreningsstämma den 27 juni 2007 (ändring 14)

STADGAR. Antagna på föreningsstämma den 27 juni 2007 (ändring 14) STADGAR Antagna på föreningsstämma den 27 juni 2007 (ändring 14) Ärende Stadgar för Hultavägens vägsamfällighet under firmaändring till Hulta samfällighetsförening, enligt lagen (1973:1150) om förvaltning

Läs mer

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening STADGAR Kesudalens samfällighetsförening Ärende Stadgar för Kesudalens samfällighetsförening enligt lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i

Läs mer

Att bilda gemensamhetsanläggning för VA Steg för steg

Att bilda gemensamhetsanläggning för VA Steg för steg Att bilda gemensamhetsanläggning för VA Steg för steg Göran Carlsson verksamhetsutvecklare Lantmäteriet Utbildningsdag om gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp, Göteborg 2016-04-13 Innehåll Vad

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13 STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, org.nr.717904-1798, bildad enligt lagen (1973:1 150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Minnesanteckningar från arbetsmöte

Minnesanteckningar från arbetsmöte L A N T M Ä T E R I E T Sida 1 Aktbilaga 36 Minnesanteckningar från arbetsmöte 2013-09-16 Ärendenummer AB124472 Förrättningslantmätare Johan Modig Ärende Anläggningsförrättning berörande Grundvik 1:125

Läs mer

Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B

Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B Vägen till bättre vägar! Efter en bearbetning av synpunkter och remissvar på utredning framtida väghållningsansvar i Leksand ska vi nu välja väg. Olika

Läs mer

Ulf vann kampen om avloppspumpen

Ulf vann kampen om avloppspumpen Ulf vann kampen om avloppspumpen Ulf vann kampen om avloppspumpen Ulf Ermerud på ön Furusund lyckades med Villaägarnas hjälp vinna mot Norrtälje kommun. Nu slipper han stå för underhållsnotan för sin avloppspump:

Läs mer

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Bostadsrätterna arbetar också fokuserat med opinionsbildning och information för att påverka samhället till bostadsrättens fördel. Ett

Läs mer

LÄN. Föreningens firma är Åsa samfällighetsförening. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningar Åsa ga:6

LÄN. Föreningens firma är Åsa samfällighetsförening. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningar Åsa ga:6 L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N LÄN Sida1 STADGAR Sammanträdesdatum Sammanträdesledare Ärende Stadgar för Åsa samfällighetsförening, enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014

Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014 Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014 Av Fredrik Warnquist, Fastighetsvetenskap LTH Fastighetssamverkan Fastighetssamverkan

Läs mer

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 BRÄNNÖ VÄGFÖRENING PROTOKOLL 430 85 Brännö 2015-03-14 Org.nr. 855100-0428 ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 Tid: lördag den 14 mars 2014 kl. 12.00 Plats: Brännögården, Brännö Närvarande: 15

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060108 DOM 2017-02-20 Stockholm Mål nr F 8160-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-09-13 i mål nr F 2991-16, se bilaga

Läs mer

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( )

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( ) STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (716418-8448) Anm: Stadgarna är ursprungligen registrerade 85 04 01. Vissa har därefter ändrats genom beslut av årsstämma. Den aktuella texten framgår nedan.

Läs mer

MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR

MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR S T A D G A R För Mjölkudden-Notvikens Kabel-TV och Villaägare Förening antagna vid sammanträde i Tunaskolans Aula den 26 november 1991

Läs mer

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer )

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer ) Stadgar för Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer 717913-8271) enligt lagen om förvaltning av samfälligheter SFL (1973:1150) Förrättning den 14 december 2011 Antagna den 7 juni 2014 Sida

Läs mer

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening Stadgar 1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening 2. Ändamål: (hur ska medlemmarna ekonomiska intressen tillgodoses) Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Förslag till nya stadgar 2012

Förslag till nya stadgar 2012 Förslag till nya stadgar 2012 För beslut om godkännande på extra föreningsmöte tisdagen 18/9 2012 grundat på Lantmäteriets normalstadgar för samfälligheter och av REV rekommenderade justeringar Väsentliga

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Anläggningsförrättning berörande Restenäs 2:20, 2:32, s:10 m.fl.

Anläggningsförrättning berörande Restenäs 2:20, 2:32, s:10 m.fl. Lantmäterimyndigheten Uddevalla kommun Aktbilaga PR1 Sida 1 Protokoll 2016-05-12 Ärendenummer Förrättningslantmätare Roger Andreasson Ärende Anläggningsförrättning berörande Restenäs 2:20, 2:32, s:10 m.fl.

Läs mer

1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening.

1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. Stadgar Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. 1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. 2 Ändamål & verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött.

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött. STADGAR Sammanträdesdatum 2016-03-15 Sammanträdesledare Ewon Wall Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 säte, sammansättning Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

YTTRANDE ÖVER MOTION ANG HSB OMSORG FÖR ALLA ÅLDRAR

YTTRANDE ÖVER MOTION ANG HSB OMSORG FÖR ALLA ÅLDRAR Flik 5 01 a YTTRANDE ÖVER MOTION ANG HSB OMSORG FÖR ALLA ÅLDRAR Rubricerad motion inkom till ordinarie föreningsstämma 2015. På förslag av styrelsen beslutade stämman att uppdra åt Medlemsutskottet att

Läs mer

3 Styrelse Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

3 Styrelse Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm. 1 STADGAR för PATIENTFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN fastställda av regeringen den 19 december 1996 med ändringar fastställda av regeringen den 30 maj 2002, 8 september 2011, den 25 april 2013. 1 Namn och ändamål

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar för GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, org nr 717904-2846, enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Hans Cortobius. Tofsö Samfällighetsförening Årsstämman Motion till årsstämman 2013 ( Nr. 1 ) Jag föreslår årsstämman att besluta:

Hans Cortobius. Tofsö Samfällighetsförening Årsstämman Motion till årsstämman 2013 ( Nr. 1 ) Jag föreslår årsstämman att besluta: Tofsö Samfällighetsförening Motion till årsstämman 2013 ( Nr. 1 ) Att styrelsen upprättar en ny förläggningsplan ( kan kallas HB 2 ) över alla befintliga båtplatser i hamnen som överensstämmer med de båtplatser

Läs mer

Efter stämman serveras kaffe med dopp

Efter stämman serveras kaffe med dopp Kallelse till årsstämma för Långvikens vägsamfällighet 2013 Lördagen den 13 juli klockan 10.00 OBS NY LOKAL: Föreningshuset vid Almviks brygga Observera även att en motion har inkommit och skall behandlas

Läs mer

DOM 2014-11-26 Stockholm

DOM 2014-11-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 2014-11-26 Stockholm Mål nr F 3417-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga KLAGANDE 1-7 S E m.fl.

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Överenskommelse om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning

Överenskommelse om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning Bilaga till köpeavtal Överenskommelse om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning Parter: FALU KOMMUN (212000-2221) 791 83 FALUN ägare till fastigheten Falun Hälsinggården 24:1, nedan kallad

Läs mer

Förslag till val av stämmoordförande. Valberedningen föreslår stämman att välja Ann-Christin Appelgren till mötesordförande för årsstämma

Förslag till val av stämmoordförande. Valberedningen föreslår stämman att välja Ann-Christin Appelgren till mötesordförande för årsstämma Punkt 3: val av stämmoordförande Förslag till val av stämmoordförande Varje föreningsstämma kräver en ordförande, denna kan väljas internt eller externt. Förslag: val av stämmoordförande Ann-Christin Appelgren

Läs mer

Informationsmöte för vägföreningar i Halmstads kommun

Informationsmöte för vägföreningar i Halmstads kommun Informationsmöte för vägföreningar i Halmstads kommun 2013-09-19 Informationsmöte för vilka? Detta möte riktar sig till er som företrädare för enskilda vägar inom detaljplanelagd tätbebyggelse. Vägar på

Läs mer

Stadgar för Fårdala samfällighetsförening

Stadgar för Fårdala samfällighetsförening Stadgar för Fårdala samfällighetsförening Dessa stadgar är senast ändrade 2014-04-08. 1 Samfällighetsföreningen Samfällighetsföreningen är bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

LTA - Tryckavlopp för småhus Gemensamt avlopp

LTA - Tryckavlopp för småhus Gemensamt avlopp LTA - Tryckavlopp för småhus Gemensamt avlopp Innehåll Avlopp en gemensam fråga Hur börjar man? Vad säger lagen? Olika föreningsformer Hur bildas en samfällighet? Hur drivs samfälligheten? 2 Avlopp en

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening.

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening. Organisationsnummer 716417-2293 Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser skall

Läs mer