Enkät om länsgemensamma återvinningscentraler kvittningssystem i Stockholms län Svar på remiss från Kommunförbundet Stockholms län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkät om länsgemensamma återvinningscentraler kvittningssystem i Stockholms län Svar på remiss från Kommunförbundet Stockholms län"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström Kommunstyrelsen Enkät om länsgemensamma återvinningscentraler kvittningssystem i Stockholms län Svar på remiss från Kommunförbundet Stockholms län Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Skrivelse enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 22 november 2013, överlämnas till Kommunförbundet Stockholms län som svar på remissen Enkät om länsgemensamma återvinningscentraler kvittningssystem i Stockholms län. Sammanfattning Kommunförbundet Stockholms län (KSL) önskar få kommunstyrelsens ställningstagande i frågan om ett eventuellt system med länsgemensamma återvinningscentraler. En enkät har skickats ut till samtliga kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun (som ingår i STAR). Svaret på enkäten tillsammans med kommunernas eventuella synpunkter ska ge KSL vägledning för det fortsatta arbetet i att ta fram ett förslag på hur länets återvinningscentraler kan tillgängliggöras för alla medborgare i länet, oavsett kommuntillhörighet. Ärendet har remiterars till miljönämnden och SRV Återvinning AB och enkäten har även diskuterats vid ett ägarmöte med SRV och ägarkommunerna den 24 oktober Beskrivning av ärendet Stockholmsregionens avfallsråd, STAR, har fått i uppdrag att ta fram ett förslag om hur hushållen i Stockholms län kan få möjlighet att välja lämpligaste återvinningscentral inom länet och hur de ekonomiska effekterna kan neutraliseras genom ett kvittningssystem mellan kommunerna. KSL har därför skickat ut en enkät till länets samtliga kommuner samt Håbo kommun (som ingår i STAR) för ställningstagande och eventuella synpunkter med svarstid till den 31 december Svarsalternativen är följande: POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (4) Alternativ A Vill kommunen tillåta egna hushåll att lämna grovavfall i annan kommun och även ta emot grovavfall från hushåll i andra kommuner (även utanför bolagsområde) gentemot ersättning till/från annan kommun? Alternativ B Vill kommunen tillåta enbart egna hushåll att lämna grovavfall i den egna kommunen/inom bolagsområde? Om alternativ A väljs önskas ett ställningstagande till kvittningssystem: Alternativ A.1 Vill kommunen ha inpasseringssystem i någon form som räknar passager och kvittning (ger underlag för statistik i gemensam databas)? Alternativ A.2 Vill kommunen ha en schabloniserad kvittning? (beräkningar av antal besökare från annan kommun genom stickprov vid ett antal tillfällen)? Svaret på enkäten ska ge KSL vägledning för det fortsatta arbetet i att ta fram ett förslag på hur länets återvinningscentraler kan tillgängliggöras för alla medborgare i länet, oavsett kommuntillhörighet. Huddinge kommun och de övriga SRV-kommunerna har ett inpasseringssystem som innebär att hushållen i kommunerna har ett passerkort som gäller för SRV:s samtliga återvinningscentraler med ett obegränsat antal besökstillfällen. Företag i kommunerna måste ha ett särskilt företagskort som möjliggör ett visst antal besök per år. Stockholm stad, som idag har ett öppet system, planerar att införa ett inpasseringssystem med möjlighet att inkludera de kort som används av de kommuner som redan har ett inpasseringssystem. För en mer detaljerad beskrivning av förfrågningen från KSL, se bilaga 2. Remissinstansernas synpunkter SRV återvinning stödjer tanken att medborgarna ska kunna välja var de lämnar sitt avfall och ser fördelarna för de enskilda hushållen, både i ökad valfrihet och i minskad transportsträcka. En positiv effekt tror SRV också är att mängdgen avfall som lämnas in ökar. För ett definitivt ställningstagande till ett gemensamt kvittningssystem krävs dock enligt SRV ytterligare utredningar och de pekar särskilt på: Att kommunerna kommer överens om vad en genomsnittskostnad för ett besök på en återvinningscentral är Att en kartläggning görs i varje kommun avseende antal medborgare per återvinningscentral i kommunen, vilket system som finns idag

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (4) (bom eller liknande), antal tillåtna besök samt hur företagskunder hanteras. Att det samordnas/tas fram gemensamma regelverk för antal kostnadsfria besök, kring vilka begrepp som används för fraktioner som ska sorteras ut samt kring företagens möjligheter att lämna avfall Att varje kommun kan hantera den ökade administrationen som ett gemensamt system innebär Att en eventuell ökad belastning på återvinningscentralerna kan ge ökade kötider och en försvårad trafiksituation som i förlängningen skapar ett investeringsbehov Enkäten har även diskuterats vid ett ägarmöte med SRV och ägarkommunerna den 24 oktober Miljönämnden är positiv till länsgemensamma återvinningscentraler enligt alternativ A i enkäten. Nämnden förespråkar en schabloniserad kvittning mellan kommuner (alternativ A.2) istället för inpasseringssystem då de menar att det är viktigt att ha ett invånarperspektiv och underlätta för människor att lämna sitt avfall på ett miljömässigt sätt. Nämnden menar även att ett inpasseringssystem kan ge miljömässigt negativa effekter för att det blir för krävande för invånarna och att avfallet istället hamnar i naturen. Fördelarna med ökad valfrihet för den enskilda individen anser nämnden är stora men pekar också på utmaningarna med att hitta ett fungerande kvittningssystem. Kommunerna har olika avfallstaxor, olika antal besökare, rätt till olika antal besök och vissa centraler kan komma att utsättas för ett ännu högre besökstryck. Remissvaren bifogas, se bilaga 3 och 4. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning är liksom miljönämnden positiva till länsgemensamma återvinningscentraler och föreslår att kommunen förespråkar alternativ A i enkäten. Liksom SRV anser dock kommunstyrelsens förvaltning att det finns en del utredningar som bör göras i fråga om kvittningssystem innan kommunen kan ta ställning till ett slutgiltigt förslag (alternativ A.1 eller A.2). Förvaltningen stöder dock miljönämndens synpunkter att det är viktigt att ha ett invånarperspektiv i frågan och att så långt som möjligt underlätta för människor att lämna sitt avfall på ett miljömässigt riktigt sätt.

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (4) Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringschef Bilagor Bilaga 1: Svar till KSL Bilaga 2: Enkät om Länsgemensamma återvinningscentraler kvittningssystem i Stockholms län med bilagor Bilaga 3: SRV:s svar på remiss Bilaga 4: Miljönämndens beslut daterat 12 november 2013 Beslutet delges Kommunförbundet Stockholms län SRV återvinning AB Miljönämnden

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM REFERENS SIDA KS-2013/ (2) ERT DATUM ER REFERENS KSL/13/ Kommunförbundet Stockholms län Svar på enkät om länsgemensamma återvinningscentraler - kvittningssystem i Stockholms län Kommunstyrelsen i Huddinge kommun har ombetts lämna sitt ställningstagande angående länsgemensamma återvinningscentraler och ett eventuellt kvittningssystem. Huddinge kommun är positiva till länsgemensamma återvinningscentraler och förespråkar alternativ A i enkäten, det vill säga kommunen vill tillåta egna hushåll att lämna grovavfall i annan kommun och även ta emot grovavfall från hushåll i andra kommuner (även utanför bolagsområde) gentemot ersättning till/från annan kommun. Huddinge kommun har tillsammans med de övriga kommunerna som gemensamt äger SRV Återvinning AB, ett gemensamt inpasseringssystem med kort som medger kommuninvånarna att ett obegränsat antal gånger lämna in avfall på SRV:s återvinningscentraler. Kommunen anser att det för ett definitivt ställningstagande till ett kvittningssystem (alternativ A.1 eller A.2) krävs ytterligare utredningar och vill lyfta fram följande: Kostnadsperspektiv En förutsättning för att ett kvittningssystem ska fungera är att kommunerna kommer överens om vad en genomsnittskostnad per besök är. De kommuner som får en ökad belastning på grund av länsgemensamma återvinningscentralet måste garanteras en kostnadstäckning. Gemensamma regler Antalet kostnadsfria besök per år varierar mellan kommunerna vilket kan leda till att besöken styrs till vissa kommuner i ett gemensamt system. Effekterna av det måste utredas och behovet av ett gemensamt regelverk ses över. Fraktioner som ska sorteras ut kan variera mellan olika återvinningscentraler på grund av till exempel platsbrist. Vid en eventuellt länsgemensamt system bör det också ske en samordning kring vilka begrepp som används för POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM REFERENS SIDA KS-2013/ (2) ERT DATUM ER REFERENS KSL/13/ fraktionerna samt vilka fraktioner som ska sorteras ut för att förenkla för kunden. Företagsbesök Gemensamma regler måste också införas kring företagens möjligheter att lämna avfall på återvinningscentralerna. SRV tillåter idag företag att lämna mindre mängder avfall genom användande av ett så kallat företagskort, andra kommuner har annan tillämpning. Administration kring systemet Ett länsgemensamt system leder till ett ökat behov av statistik samt en administration kring faktureringen av andra kommuners besök på våra återvinningscentraler. Administrationen bör kunna hanteras med nuvarande resurser, förutsatt att respektive kommun även fortsättningsvis sköter administrationen kring nya kort för sina respektive medborgare. Övrigt I dag råder det periodvis hög belastning på kommunernas återvinningscentraler med en ibland besvärlig trafiksituation som följd. Fler besökare kommer att leda till att våra kommuninvånare kommer att märka av ökade kötider för att lämna sitt avfall och en försvårad trafiksituation. I förlängningen kommer det att skapa ett investeringsbehov. En kartläggning över varje kommuns situation bör göras görs avseende antal medborgare per återvinningscentral i kommunen, vilket system som finns idag (bom eller liknande), antal tillåtna besök samt hur företagskunder hanteras. Huddinge vill för frågan också lyfta fram vikten av att så långt som möjligt underlätta för människor att lämna sitt avfall på ett miljömässigt riktigt sätt. Beslut i detta ärende har fattats av kommunstyrelsen den 16 december Protokollsbilaga bifogas. Daniel Dronjak Nordqvist Kommunstyrelsens ordförande

7 MISSIV Dnr KSL/13/ Kommunstyrelsen Enkät om Länsgemensamma återvinningscentraler kvittningssystem i Stockholms län Ärendebeskrivning KSLs miljö- och samhällsutvecklingsberedning har gett kansliet tillsammans med Stockholmsregionens avfallsråd, STAR, i uppdrag att ta fram ett förslag om hur hushållen kan få välja lämpligast återvinningscentral inom länet och samtidigt neutralisera de ekonomiska effekterna mellan kommunerna med ett s.k. kvittningssystem. KSLs avsikt med enkäten är att få ett ställningstagande av kommunstyrelsen i alla länets kommuner samt Håbo som ingår i STAR. Kommunernas svar kommer att utgöra vägledning för det fortsatta arbetet inom projektet. Målsättning Målet med projektet är att komma fram till en gemensam lösning som innebär att systemet för kvittning blir användarvänligt, tillgängligt och kostnadseffektivt för alla kommuner och där alla kommuner kan delta på sina villkor. Bakgrund Frågan om länsgemensamma återvinningscentraler har pågått i omgångar under många år. KSL tog initiativet till en presidiekonferens kring ämnet länsgemensamma återvinningscentraler i april Den politiska diskussionen rörde vilka vägval som behövde göras för att genomföra ett system för medborgare att fritt kunna välja återvinningscentral i länet med ett mellankommunalt kvittningssystem för en fördelning av kostnaderna till respektive renhållningskollektiv. På konferensen framkom att det är viktigt och att det finns stort intresse för att hitta en länsgemensam lösning. KSLs miljö- och samhällsutvecklingsberedning gav i samband med detta kansliet i uppdrag att tillsammans med STAR fortsätta och ta fram förslag på lösning. Inpasseringssystem i länet idag Idag är det ett flertal kommuner i länet som har inpasseringssystem till sina återvinningscentraler. SRV återvinning som ägs av kommunerna Haninge, Huddinge, Botkyrka Nynäshamns och Salem har sedan flera år ett inpasseringssystem med kort. Övriga kommuner som har inpasseringssystem är Tyresö, Ekerö och Telge återvinning (Södertälje och Nykvarn).

8 KOMMUNFÖRBUNDET MISSIV STOCKHOLMS LÄN Dnr:KSL/13/ Stockholm stad planerar att införa ett inpasseringssystem med följande komponenter: Bommar Identifiering (kortläsare, RFID-kort, QR kod läsare) Internetåtkomst för kommunikation med gemensam databas samt eventuella sms-tjänster Systemet ska vara utbyggbart, d.v.s. nya former av hårdvara ska gå att ansluta, t ex. läsare för identifiering, sms-funktion. Stockholm stads system kommer inkludera möjligheten att använda de RFIDkort som nyttjas av de kommuner som idag har inpasseringssystem, se bilaga 2 för närmare beskrivning. Nuläge i processen Projektet har pågått och ett flertal varianter har diskuterats. I nuläget behövs en avstämning för att klargöra var kommunerna står i frågan för att kunna fortsätta processen på ett effektivt sätt. Bilagor som bifogas är: 1. Enkät 2. Stockholm stads förslag på webbaserat kvittningssystem inkl. kostnadsbeskrivning. Detta för att kommunerna i länet ska få en uppfattning om projektets olika delar. Skicka ert svar via e-post till ange KSLs diarienummer i ärenderaden, senast Frågor i ärendet besvaras av Ingela Lidén, tel Med vänlig hälsning KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Madeleine Sjöstrand Direktör 2 (2)

9 Bilaga Dnr KSL/13/ Kommunstyrelsen Enkät om Valfri återvinningscentral med interkommunal clearing i Stockholms län A. Vill kommunen tillåta egna hushåll att lämna grovavfall i annan kommun och även ta emot grovavfall från hushåll i andra kommuner (även utanför bolagsområde) gentemot ersättning till/från annan kommun? eller B. Vill kommunen tillåta enbart egna hushåll att lämna grovavfall i den egna kommunen/inom bolagsområde? Om alternativ A väljs: A.1 Vill kommunen ha inpasseringssystem i någon form som räknar passager och kvittning (Ger underlag för statistik i en gemensam databas). eller A.2 Vill kommunen ha en schabloniserad kvittning? (Beräkningar av antal besökare från annan kommun genom stickprov vid ett antal tillfällen) Övriga medskick mottages tacksamt! Skicka ert svar via e-post till ange KSLs diarienummer i ärenderaden, senast Frågor besvaras av Ingela Lidén, tel

10 Bilaga Dnr KSL/13/001-3 Utdrag ur Stockholms stads PM; Inpasseringssystem till återvinningscentralerna i Stockholm stad, Kvittningssystem för länets kommuner Trafikkontoret har redan med egna personella resurser tagit fram ett förslag på ett webbaserat kvittningssystem, vars funktion håller på att testas. Ett kvittningssystem är en applikation som ligger installerat på en webbserver på Internet, tjänsten är en så kallad molntjänst. Systemet är byggt med en enkel struktur för att passa ihop med alla typer av inpasseringssystem. Under ett möte våren 2013 diskuterades att KSL skulle kunna ansvara för molnservern. Kvittningssystemets data innehåller inga personuppgifter och informationen kan inte heller kopplas till någon person eller adress, endast till kommuntillhörighet. Uppgifter som lagras i kvittningssystemet (molnet) är inpasseringskort, startdatum, slutdatum, alla inpasseringar och vilken kommun inpasseringskortet kommer ifrån. Kvittningssystemets olika delar: 1. Databas som lagrar alla inpasseringskort och inpasseringar. 2. Administrativt gränssnitt. 3. WCF-tjänster (webservice) används för kommunikation mellan molnet(internet) och ÅVC er. Kvittningssystem för ÅVC-er. Kvittningssystemet är placerad i molnet. Kvittningssystemet lagrar alla inpasserings ID och ÅVCinpasseringar. Skicka inpasseringsidn Hämta inpasserings ID HTTPS protokoll (krypterat) ÅVC Skicka ÅVC-inpasseringar All kommunikation görs härifrån, molnet lyssnar bara på anrop. 1

11 Funktionen av kvittningssystemet 1. I det administrativa gränssnittet registrerar kvittningssystemets administratör upp de kommuner/företag som skall använda systemet. 2. Inregistrering av de kommuner som besökarna kan komma ifrån tillsammans med deras inpasseringskort (eller inpasseringsid). 3. Inregistrering av ÅVC:er (alla ÅVC:er har ett unikt ID som skickas med vid en inpassering för att veta vart besöket gjordes). 4. När ovan tre uppgifter är gjorda så kan man koppla upp en ÅVC mot kvittningssystemet, när det är gjort så skall ÅVC systemet börja skicka sin egen kommuns inpasseringskort upp till kvittningssystemet samt ta ner andra kommuners inpasseringskort. Det är med två webservice-frågor som detta görs, dessa två frågor kommer gå dygnet runt. Det är dock bara förändringar som skickas fram och tillbaka mellan systemen, t.ex. nya, avslutade eller ändrade ID eller då en inpassering på en ÅVC har gjorts. Vid en inpassering till en ÅVC skickas uppgifter upp till molnet med en tredje webservicefråga som registrerar ett besök. Vid varje bestämd tidpunkt kan en rapport skapas som visar antal besök som gjorts med en kommuninvånares inpasseringskort på en annan kommuns ÅVC, rapporten kan då vara ett underlag till en kvittning av kostnader mellan kommuner Kostnader för att införa och drift av ett kvittningssystem Kostnaden för att ta fram själva kvittningssystemet bedöms som mycket liten. Trafikkontoret har redan tagit fram ett förslag. Driftkostnader för deltagande kommuner att dela på Molnservern ca kr kr per månad, beror på belastning. (prisexempel taget från Internet, finns andra leverantörer av samma tjänster) Certifikat kostnad kr/år för krypteringsdelen. Drift och övervakning kr/månad. SLA (serviceavtal) med kort inställelsetid. Inga licenskostnader för program. Kostnader för att införa och drift av ett inpasseringssystem i Stockholm stad Under våren 2013 genomförde en så kallad RFI (request for information) för att samla in information om vilka produkter och tjänster marknaden kan erbjuda utifrån vissa givna förutsättningar. Stadens förfrågan visade att kostnaden för att införa ett bomsystem med 2

12 läsenhet och dataprogram (exkl. inköp av inpasseringskort med RFID) kostar ca 1,6 miljoner kronor för samtliga sex återvinningscentraler (ca kr per ÅVC). Ett inpasseringskort inkl. inköp och administration (registrering + utskick) kommer att kosta i häraden 25 kr/st. Beräknat på att ett initialt minimum av användare på ca hushåll i Stockholm som önskar passagemöjlighet, kommer vi att ha en kostnad för kort på 2,5 miljoner. Baserat på andra kommuners erfarenheter kan vi räkna med en kortsvinnskostnad på ca kr/år (föreslås dock huvudsakligen att faktureras den besökare som tappar bort kortet).staden satsar dock huvudsakligen på andra mer kostnadseffektiva system för att öppna bommen, där smarta mobiltelefoner (appar) används istället. Kostnaden för utvecklingen av en sådan app är ca kr. Framtagande av de e-tjänster som staden anser behövs för att ett välfungerande inpasseringssystem uppskattas enligt en framtagen kravlista till ca 1,8 miljoner kronor. Trafikkontoret räknar med ca 1 miljon kronor i kommunikationskostnader i samband med införandet av inpasseringssystemet Trafikkontoret har förberett på merparten av återvinningscentralerna för installation av bommar. För de centraler som inte är förberedda tillkommer mark- och elkostnader tillkommer på ca 0,75-1 miljon kronor för samtliga ÅVC:er. Ett införande av ett inpasseringssystem kommer att öka belastningen på KontaktCenter i form av en ökad mängd kundärenden även om den planerade e-tjänsten kommer möjliggöra en smidig ärendehantering för medborgaren. 3

13 Svar på Remiss av enkät om Länsgemensamma återvinningscentraler - kvittningssystem i Stockholms län SRV återvinning har blivit ombedd att yttra sig kring den enkät om kvittningssystem som KSL har tillsänt SRV s ägarkommuner. SRV s synpunkter redovisas nedan. Medborgarperspektiv För det enskilda hushållet skulle det vara en stor fördel att få välja vilken ÅVC som man besöker för att lämna sina grovsopor. Boende nära kommungränser har ibland närmare till en ÅVC i en angränsande kommun än den som ligger inom den egna kommunen. Därför skulle ett länsgemensamt system kunna minska transportvägen för kunden. Likaså kan kunden välja att lämna sitt avfall på vägen till arbetet eller något annat besöksmål när man ändå har vägen förbi. Det medför en ökad valfrihet för kunden, minskade transportsträckor och troligtvis en ökad mängd avfall som sorteras ut och lämnas in på en ÅVC. Kostnadsperspektiv En förutsättning för att ett kvittningssystem ska fungera är att kommunerna kommer överens om vad en genomsnittskostnad per besök är. De kommuner som får en ökad belastning pga. länsgemensamma ÅVC måste garanteras kostnadstäckning för detta. Gemensamma regler Antalet kostnadsfria besök per år varierar mellan kommunerna. Detta kan leda till att besöken styrs till vissa kommuner i ett gemensamt system. SRV anser att effekterna av detta måste utredas och behovet av ett gemensamt regelverk ses över. Fraktioner som ska sorteras ut kan variera mellan olika ÅVC pga. platsbrist men också pga. andra anledningar. Om ett länsgemensamt system ska tillämpas bör det också ske en samordning kring vilka begrepp som används för fraktionerna samt vilka fraktioner som ska sorteras ut. Detta för att förenkla för kunden som kanske väljer att besöka olika ÅVC vid olika tillfällen.

14 Företagsbesök Gemensamma regler måste i så fall också införas kring företagens möjligheter att lämna avfall på ÅVC. SRV tillåter idag företag att lämna mindre mängder avfall på ÅVC genom användande av ett s.k. företagskort medan exempelvis Sörabs kommuner tar betalt från alla kunder som kommer i en bil med företagslogga på. Ett länsgemensamt system förutsätter att kommunerna kommer överens om vad som gäller avseende företag och tillämpar samma regler. Administration kring systemet Alla system kräver sin administration. Förslaget om ett länsgemensamt system kommer att leda till ett ökat behov av statistik samt en administration kring faktureringen av andra kommuners besök på våra ÅVC. SRV ser dock inte att denna ökning av administration skulle behöva bli betungande utan bör kunna hanteras med nuvarande resurser. SRV förutsätter att respektive kommun även fortsättningsvis sköter administrationen kring nya kort för sina respektive medborgare. Sammanfattning I dag råder det periodvis hög belastning på kommunernas ÅVC med en ibland besvärlig trafiksituation som följd. En ökad belastning kommer leda till att våra kommuninvånare kommer att märka av ökade kötider för att lämna sitt avfall och en försvårad trafiksituation. I förlängningen kommer det att skapa ett investeringsbehov. Frågor avseende kvittningsersättning, antal fria besök, fraktioner som ska sorteras ut samt gemensamma regler kring företagsbesök måste utredas vidare. Likaså är det lämpligt att en kartläggning görs kring hur situationen ser ut i de kommuner som är berörda. Kartläggningen bör visa på antal medborgare per ÅVC i respektive kommun, bomsystem eller liknande, regler kring antal tillåtna besök, hur företagskunder hanteras m.m. för att kommunerna ska kunna förstå vilka konsekvenser ett införande av länsgemensamma ÅVC kommer medföra för den enskilda kommunen innan kommunen fattar beslut i frågan. SRV stödjer i grunden själva tanken att medborgarna ska kunna välja var de lämnar sitt avfall men det krävs ytterligare utredningar för att ett definitivt ställningstagande ska kunna tas till ett gemensamt kvittningssystem SRV återvinning AB

15 MILJÖNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Miljönämndens arbetsutskott 4 november Miljönämnden 12 november Diarienummer MN Remiss av enkät om länsgemensamma återvinningscentraler Kvittningssystem i Stockholms län Miljönämndens beslut Miljönämnden överlämnar miljötillsynsavdelningens yttrande som svar på remissen med följande tillägg: Miljönämnden är utifrån att det fördelas som beskrivs i tjänsteutlåtandet positiv till länsgemensamma återvinningscentraler för hushåll där grovavfall kan lämnas även i annan kommun (alternativ A). Nämnden är även positiv till att ha schabloniserad kvittning mellan kommuner gällande beräkningar av antal besökare från annan kommun istället för inpasseringssystem (alternativ A.2). Det är viktigt att ha ett invånarperspektiv i frågan och i möjligaste mån underlätta för människor att lämna sitt avfall på ett miljömässigt riktigt sätt. Det finns även en alternativ kostnad när återvinningscentralerna kräver inpasseringskort då avfallet ibland hamnar i naturen. Överläggning i miljönämnden Ordföranden föreslår nämnden besluta att överlämna miljötillsynsavdelningens yttrande som svar på remissen med följande tillägg: Miljönämnden är utifrån att det fördelas som beskrivs i tjänsteutlåtandet positiv till länsgemensamma återvinningscentraler för hushåll där grovavfall kan lämnas även i annan kommun (alternativ A). Nämnden är även positiv till att ha schabloniserad kvittning mellan kommuner gällande beräkningar av antal besökare från annan kommun istället för inpasseringssystem (alternativ A.2). Det är viktigt att ha ett invånarperspektiv i frågan och i möjligaste mån underlätta för människor att lämna sitt avfall på ett miljömässigt riktigt sätt. Det finns även en alternativ kostnad när återvinningscentralerna kräver inpasseringskort då avfallet ibland hamnar i naturen. Nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

16 MILJÖNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Miljönämndens arbetsutskott 4 november Miljönämnden 12 november Diarienummer MN Arbetsutskottets beslut Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande. Sammanfattning Huddinge kommun har fått en enkät från KSL, där kommunen ombeds lämna synpunkter i frågan om ett eventuellt länsgemensamt system där länets alla återvinningscentraler är tillgängliga för alla medborgare i länet, oavsett kommuntillhörighet. Miljötillsynsavdelningen lämnar med anledning av detta synpunkter på tänkbara fördelar och potentiella utmaningar med ett sådant system. Tjänsteutlåtande Beslutet delges Kommunstyrelsen, Delegationsbeslut C:16 Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

17 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MILJÖTILLSYNSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM REFERENS SIDA Dnr (3) HANDLÄGGARE Helene Nybom Miljönämnden Remiss av enkät om länsgemensamma återvinningscentraler kvittningssystem i Stockholms län Förslag till beslut Miljönämnden överlämnar miljötillsynsavdelningens yttrande som svar på remissen. Sammanfattning Huddinge kommun har fått en enkät från KSL, där kommunen ombeds lämna synpunkter i frågan om ett eventuellt länsgemensamt system där länets alla återvinningscentraler är tillgängliga för alla medborgare i länet, oavsett kommuntillhörighet. Miljötillsynsavdelningen lämnar med anledning av detta synpunkter på tänkbara fördelar och potentiella utmaningar med ett sådant system. Beskrivning av ärendet Stockholmsregionens avfallsråd, STAR, har fått i uppdrag av KSL att ta fram ett förslag om hur hushållen kan få välja lämpligast återvinningscentral inom länet och samtidigt neutralisera de ekonomiska effekterna mellan kommunerna med ett s.k. kvittningssystem. KSL har därför skickat ut en enkät för att få kommunens syn gällande saken. Svaren kommer sedan att utgöra vägledning för det fortsatta arbetet inom projektet. Nulägesbeskrivning SRV införde för flera år sedan ett system med passerkort för att på så sätt kunna se till att endast SRV:s kunder fick tillträde till bolagets återvinningscentraler. I dagsläget kan privatpersoner som innehar ett kort kan besöka centralerna vid ett obegränsat antal tillfällen. Företag får inte lämna avfall om de inte har köpt ett företagskort som berättigar dem till ett visst antal besök. I SRV-kommunerna finns det nio centraler, varav två ligger i Huddinge (i Flemingsberg samt Trångsund). Alla medborgare i de SRV-anslutna kommunerna har tillgång till samtliga återvinningscentraler i SRV:s regi. POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljötillsynsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 E-POST OCH WEBB TELEFON (MSB) OCH FAX

18 SIDA 2 (3) I Stockholm stad har återvinningscentralerna varit öppna och det har inte funnits någon inpasseringskontroll för privatpersoner. I Stockholm stad finns det sex centraler i dagsläget. Se bild 1 nedan för närmare information om deras lokalisering. Bild 1. Lokalisering av Stockholm stads återvinningscentraler (bilden är tagen från Stockholm stads hemsida) Framtida utveckling Stockholm stad har påbörjat en utredning för att införa ett inpasseringssystem samt tagit fram ett eget förslag på ett webbaserat kvittningssystem. Om planerna genomförs innebär det att endast boende i Stockholms stad kommer att ha tillträde till stadens återvinningscentraler om det inte skapas ett länsgemensamt system. Stockholm planerar att införa ett system som inkluderar möjlighet att använda de RFID-kort som SRV m.fl. kommuner använder idag. Miljötillsynsavdelningens synpunkter Miljötillsynsavdelningen tar inte ställning till huruvida det är en god eller mindre god idé att ha ett länsgemensamt system, utan väljer att lägga fram fördelar samt potentiella utmaningar med ett sådant system. Fördelar Kommuninvånarna kan genom ett gemensamt system få tillgång till flera återvinningscentraler, vilket ökar valfriheten för den enskilda individen. Ett besök på en återvinningscentral kan därför enklare kombineras med andra ärenden eftersom antalet tillgängliga centraler blir större.

19 SIDA 3 (3) Likaså bör ett länsgemensamt system öka tillgängligheten genom återvinningscentralernas olika öppettider. Medborgarna kan, under förutsättning att de olika öppettiderna kvarstår, välja att besöka valfri återvinningscentral som har öppet under tider som passar dem bäst. Potentiella utmaningar Det kan bli en utmaning att finna ett fungerande kvittningssystem, speciellt om kommunerna har olika avfallstaxor. Även kommunernas olika bestämmelser om hur många besök som ingår i hushållens avfallsavgift kan behöva hanteras i ett eventuellt kvittningssystem. I Huddinge har hushållen för närvarande ingen begränsning i antalet besök på återvinningscentralerna. Det bör även utredas om ett gemensamt system riskerar att medföra att vissa, redan hårt belastade, återvinningscentraler utsätts för ett utökat besökstryck och om det i sådana fall finns möjligheter att bygga ut dessa. Eva-Christina Arvidsson miljöchef Helene Nybom miljöinspektör Bilagor KSL:s missiv, daterat samt två tillhörande bilagor (KSL:s enkät samt utdrag ut Stockholm stads PM Inpasseringssystem till återvinningscentralerna i Stockholm stad) Beslutet delges KS Delegationsbeslut C:16

Bötfäll de individer som skräpar ned runt sopstationerna mm svar på medborgarförslag väckt av Henrik Holst

Bötfäll de individer som skräpar ned runt sopstationerna mm svar på medborgarförslag väckt av Henrik Holst KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-11-03 KS-2014/124.539 1 (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng, viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Bötfäll de individer som skräpar ned runt sopstationerna mm svar

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-02-27 KS-2012/672.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP)

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP) 2015-07-27 NBN-2015/1864.90 1 (3) HANDLÄGGARE Balic, Johanna Johanna.Balic@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica

Läs mer

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet 2013-04-02 KS-2013/371.441 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/141.185 Utökad borgensram, SRV Återvinning AB Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet 2014-02-14 KS-2013/1648.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björn Rosborg 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64)

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum 2013-12-04. Ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde 4 december 2013

FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum 2013-12-04. Ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde 4 december 2013 1(18) Ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde 4 december 2013 156. Personalfrågor 157. Överenskommelser om Avgiftsbestämd Kollektiv Avtalad pension (AKAP-KL) m m 158. Kommunstyrelsens verksamhetsplan

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085.

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085. 1 (3) HANDLÄGGARE Niklasson, Jon 08-535 378 69 Jon.Niklasson@huddinge.se Socialnämnden Samarbete mellan Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden i frågor när det gäller kultur och idrottsverksamhet

Läs mer

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende 10 DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1421.112 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för att

Läs mer

Smart cykling svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Andreas Novotny (MP)

Smart cykling svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Andreas Novotny (MP) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-09-04 KS-2013/122.150 1 (5) HANDLÄGGARE Patrick Stenbacka Patrick.stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Smart cykling svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2011/961.389 Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2014/859.181 1 (5)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2014/859.181 1 (5) 2014-11-03 KS-2014/859.181 1 (5) HANDLÄGGARE Maria Sundblad maria.sundblad@huddinge.se Kommunstyrelsen Redovisa kostnaderna för mottagandet av flyktingar och invandrare i kommunen genom ett "Mångkulturellt

Läs mer

Kommunstyrelsen 22 september 2014 8

Kommunstyrelsen 22 september 2014 8 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 september 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2014/460.709 Behov av strategi för att möta den ökande gruppen hemlösa EU-medborgare i samband

Läs mer

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-03 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-08-27 KS-2014/897.609 1 (4) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Läs mer

Detaljplaneförändring i Huddinge kommun svar på medborgarförslag ställt av Pernilla och Sven Claug

Detaljplaneförändring i Huddinge kommun svar på medborgarförslag ställt av Pernilla och Sven Claug KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-22 KS-2012/513.331 1 (4) HANDLÄGGARE Enquist, Maud 08-535 313 74 Maud.Enquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Detaljplaneförändring

Läs mer

Remiss: Avseende SOU Synliggöra värdet av ekosystemtjänster (SOU 2013:68) yttrande till Kommunstyrelsens förvaltning

Remiss: Avseende SOU Synliggöra värdet av ekosystemtjänster (SOU 2013:68) yttrande till Kommunstyrelsens förvaltning MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MILJÖTILLSYNSAVDELNINGEN 1 (6) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Miljönämnden Remiss: Avseende SOU Synliggöra värdet av

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V).

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V). SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-15 SN-2013/903.710 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 berit.heidenfors@huddinge.se Socialnämnden Inrätta

Läs mer

Utveckla området kring Trehörningen - svar på medborgarförslag från Jeanette van den Bos

Utveckla området kring Trehörningen - svar på medborgarförslag från Jeanette van den Bos KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 5 Paragraf Diarienummer KS-2013/458.821 Utveckla området kring Trehörningen - svar på medborgarförslag från Jeanette

Läs mer

Kommunstyrelsen 28 januari 2015 16

Kommunstyrelsen 28 januari 2015 16 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 16 Paragraf Diarienummer KS-2014/1305.541 Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-11 SN-2013/4277.629 KS-2013/783.629 1 (3) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Socialnämnden Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Ge kultur-och fritidsnämnden

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 16 Paragraf Diarienummer KS-2013/293.189 Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-31 KS- 2013/1067.213 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström Helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 Förslag

Läs mer

Samverkan och ledning - gemensamma grunder vid hantering av samhällsstörningar svar på remiss från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Samverkan och ledning - gemensamma grunder vid hantering av samhällsstörningar svar på remiss från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-29 KS-2014/1199.142 1 (4) HANDLÄGGARE Tillman, Sven Sven.Tillman@huddinge.se Kommunstyrelsen Samverkan och ledning - gemensamma grunder vid hantering av samhällsstörningar svar

Läs mer

Reviderad överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Reviderad överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-14 SN-2013/4196.103 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Knutmejer 08-535 377 11 Berit.Knutmejer@huddinge.se Socialnämnden Reviderad

Läs mer

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 12 (59) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/1067.213 Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 Kommunstyrelsens

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 KS-2014/1203.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-12-03 KS-2014/1557.183 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Norra Länna industriområde, upphandling

Läs mer

Länsöverenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun

Länsöverenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun PROMEMORIA 2012-03-15 Dnr: 2003/0042 Kansliet Gunilla Hjelm-Wahlberg Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Länsöverenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Revidering av plan- och bygglovtaxan (HKF 2210)

Revidering av plan- och bygglovtaxan (HKF 2210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-12 KS-2015/271.184 1 (6) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revidering av plan- och

Läs mer

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2014/713.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-15 FSN-2014/92.119 1 (4) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun Förslag

Läs mer

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län REKOMMENDATION 2013-10-10 Dnr KSL/12/0170 För kännedom: Socialnämnd eller motsvarande Förvaltningschef inom socialtjänsten eller motsvarande Äldrenämnd eller motsvarande Förvaltningschef inom socialtjänsten

Läs mer

Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Marianne Broman (MP) remissvar

Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Marianne Broman (MP) remissvar 5 augusti 2014 KFN-2014.202.119 1 (3) HANDLÄGGARE Annika Press 08-535 31 706 annika.press@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP),

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativ, svar på motion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativ, svar på motion väckt av Olof Olsson (MP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-16 AN-2013/541.809 KS-2013/1166.809 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Bryt

Läs mer

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S)

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-07-08 GN-2013/163.704 1 (4) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden Remissvar - Handelscollege, motion väckt

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-10 SN-2015/378.271 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén 08-535 377 04 Anna-Karin.Sanden@huddinge.se Socialnämnden Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion

Läs mer

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar 2013-12-12 KS-2013/1391.109 1 (8) HANDLÄGGARE Rosborg, Björn 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut

Läs mer

Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad

Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 11 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 52 Ks 65 Au 43 Ks/2013-0184 Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 9

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 9 KARLSTADS KOMMUN Ärende 9 Dnr KS-2012-378 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-06-30 Karin Holmgren, 064-640 10 12 karin. holmgren@karlstad.se Breddinförande

Läs mer

Minnessten vid Huddinge kyrka för den sverigefinska minoriteten i Huddinge

Minnessten vid Huddinge kyrka för den sverigefinska minoriteten i Huddinge KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-02 KS-2013/1044.103 1 (4) HANDLÄGGARE Linna Avarre, Pirjo Kommunstyrelsen Pirjo.Linna-Avarre@huddinge.se Minnessten vid Huddinge

Läs mer

Nya webbriktlinjer för Huddinge kommun

Nya webbriktlinjer för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-08-06 KS-2014/246.119 1 (6) HANDLÄGGARE Erik Ferenius 08-535 301 94 erik.ferenius@huddinge.se Kommunstyrelsen Nya webbriktlinjer för Huddinge kommun Förslag till beslut

Läs mer

Södertörns nyckeltal - projektplan för 2014

Södertörns nyckeltal - projektplan för 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 1 februari 2015 KS 2015/146.189 1 (2) HANDLÄGGARE Bo Garneij 08-535 302 80 bo.garneij@huddinge.se Kommunstyrelsen Södertörns nyckeltal

Läs mer

Förslag till revidering av avgifter vid Huddinge kommuns bibliotek (HKF 8120)

Förslag till revidering av avgifter vid Huddinge kommuns bibliotek (HKF 8120) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/800.112 Förslag till revidering av avgifter vid Huddinge kommuns bibliotek (HKF 8120)

Läs mer

och utbildningsförvaltningen

och utbildningsförvaltningen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-23 FSN-2013/352.809 1 (3) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta 08-535 363 11 Margareta.Kurki@huddinge.se Förskolenämnden Bryt köttnormen

Läs mer

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 augusti 2014 AN-2014/271.184 1 (3) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 Lars.Axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Avgift

Läs mer

Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun

Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET 18 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 182 Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun Dnr 2013/89 INLEDNING Peter Molin (M), Andreas Weiborn (M),

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lilla salen, rådhuset i Simrishamn, den, kl. 13.00-14.00 Beslutande Magnus Björkman (M), ordförande Anders Larsson (C), tjg ers Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Miljöstrateg

Läs mer

Huddinge konunun Servicecenter i kommunalhuset Kommunalvägen 28 HUDDINGE. Medborgarförslag - Parkeringsplatser på schaktmassorna i Sörskogen

Huddinge konunun Servicecenter i kommunalhuset Kommunalvägen 28 HUDDINGE. Medborgarförslag - Parkeringsplatser på schaktmassorna i Sörskogen Huddinge konunun Servicecenter i kommunalhuset Kommunalvägen 28 HUDDINGE i-'-}~ U~:~;') ~~':j (; 0~- j(~ö7\'f:r;n ij""f Jl ~ i

Läs mer

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/240.214 Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län TJÄNSTEMANNAREMISS Dnr: KSL/12/0170 2013-03-15 Förvaltningschefer i Stockholms läns kommuner inom socialtjänst eller motsvarande Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i

Läs mer

MISSIV Datum Diarienummer 2014-06-10 BN 2014-000586 Handläggare Robert Samuelsson 0451-26 89 00 robert.samuelsson@hassleholm.se Kommunstyrelsen Sanktionsavgifter, ändring av fördelning mellan byggnadsnämnden

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Så här använder du Wordmallarna för tjänsteutlåtanden, brev och andra dokument

Så här använder du Wordmallarna för tjänsteutlåtanden, brev och andra dokument HUDDINGE KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning ANVISNINGAR DATUM 20 september 2007 SIDA 1 (8) HANDLÄGGARE Ann Charlotte Munkhammar, 535 301 71 Jan Karlsson, 535 301 95 Till författare av tjänsteutlåtanden,

Läs mer

Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129

Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129 2013-10-22 322 Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Meddela motionären att kultur- och

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 KS 7 2011-09-07 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 Kommunstyrelsen Yttrande över SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag - och vissa

Läs mer

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2 september 2014 SN-2014/2986.145 1 (7) HANDLÄGGARE Christina Ring 08-535 378 15 christina.ring@huddinge.se Socialnämnden Rätt information på rätt plats och i rätt

Läs mer

Ekonomiskt helhetsgrepp på kommunala lokaler - svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S)

Ekonomiskt helhetsgrepp på kommunala lokaler - svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 januari 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2012/394.250 Ekonomiskt helhetsgrepp på kommunala lokaler - svar på motion väckt av Ann-Marie

Läs mer

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 26 Paragraf Diarienummer KS-2014/1061.909 Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 Kommunstyrelsens

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4)

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Svar på motion - Ta fram riktlinjer för Huddinges framtida

Läs mer

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016.

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-08 Kommunstyrelsen Hans Tjulin VA-Ingenjör Telefon 08 555 014 75 hans.tjulin@nykvarn.se samt utökning av verksamhetsområde VA KS/2015:279 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport

Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport 2012-11-01 KS-2012/916.912 1 (7) HANDLÄGGARE Hanna Lundborg Hanna.Lundborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Rapport 2013 Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 KARLSTAD Besöksadress: Tage Erlandegatan 8a karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr:

Läs mer

Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling - svar på motion motion väckt av Emil Högberg (S)

Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling - svar på motion motion väckt av Emil Högberg (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-08-17 AN-2015/285.183 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling -

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Samråd för ny- och ombyggnad av väg 226 delen Pålamalm, Flaggplan och Flemingsberg i Huddinge och Botkyrka kommuner

Samråd för ny- och ombyggnad av väg 226 delen Pålamalm, Flaggplan och Flemingsberg i Huddinge och Botkyrka kommuner KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-12-28 KS-2014/1589.317 1 (2) HANDLÄGGARE Fyrvald, Lena 08-535 313 95 Lena.Fyrvald@huddinge.se Kmmunstyrelsen Samråd för ny- ch mbyggnad

Läs mer

Ekonomiskt helhetsgrepp på kommunala lokaler svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S)

Ekonomiskt helhetsgrepp på kommunala lokaler svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-03 KS-2012/394.250 1 (7) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Ekonomiskt helhetsgrepp

Läs mer

Inrätta fond för sociala investeringar - motion väckt av Britt Björneke (V)

Inrätta fond för sociala investeringar - motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 15 Paragraf Diarienummer KS-2013/212.710 Inrätta fond för sociala investeringar - motion väckt av Britt Björneke (V)

Läs mer

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga STK 2015-632 I en remiss från Socialdepartementet föreslås att alla barn och

Läs mer

Motion om att införa digitala fiskekort. (AU 322) KS 2013-129

Motion om att införa digitala fiskekort. (AU 322) KS 2013-129 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-11-05 243 Motion om att införa digitala fiskekort. (AU 322) KS 2013-129 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta 1 Meddela motionären att kultur-

Läs mer

Taxa för återvinningscentraler och grönavfallsabonnemang.

Taxa för återvinningscentraler och grönavfallsabonnemang. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 246 Taxa för återvinningscentraler och grönavfallsabonnemang. (AU 328) KS 2013-354 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Uppföljning Acord Familjerådgivning

Uppföljning Acord Familjerådgivning SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-06 SN-2013/2048 1 (3) HANDLÄGGARE Therese Hellman 08-535 378 80 therese.hellman@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubrikenanlägg en konstgräsplan i Hovsjö Dm KS07/378-826 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-10-24 194 Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826 Sammanfattning av ärendet Metin

Läs mer

Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 remissvar

Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-04-29 AN-2014/147.119 KS-2014/246.119 1 (3) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05 erika.svardh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Webbriktlinjer

Läs mer

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-09-17 280 Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning

Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning 2014-03-26 KS-2013/1358.251 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Planerings- och personalutskottet Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning Förslag till beslut Planerings- och

Läs mer

Införande av kundval daglig verksamhet, LSS

Införande av kundval daglig verksamhet, LSS SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-05-22 SN-2014/2246.183 1 (5) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 maria.jonsson@huddinge.se Socialnämnden Införande av kundval daglig verksamhet, LSS Förslag

Läs mer

Namnsättning i samband med ny anslutning mellan Regulatorvägen och Björnkullavägen i kommundelen Flemingsberg

Namnsättning i samband med ny anslutning mellan Regulatorvägen och Björnkullavägen i kommundelen Flemingsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum DIARIENR 05-05-9 NBF 05-0039 NBN-05/70 (6) HANDLÄGGARE Karin Ahlgren 0-535 36 3 karin.lundin@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Namnsättning i samband med ny anslutning mellan

Läs mer