2 Uppklarade brott. Sammanfattning. Cleared offences. Definitioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 Uppklarade brott. Sammanfattning. Cleared offences. Definitioner"

Transkript

1 Uppklarade Cleared offences Antal Uppklaringsprocent År persons, vilket är procent färre än året innan. en minskade med pro centenhet och hamnade på procent. Ut vecklingen av personuppklaringsprocenten har varit svagt uppåtgående från början av talet fram till då den vände nedåt. Antalet person minskade för de flesta styper. För några styper ökade antalet personuppkla rade, bland annat narkotika. Den tekniska uppklaringsprocenten ökade med procentenhet jämfört med föregående år, till procent. Under de senaste tio åren har den tekniska uppklaringsprocenten ökat stadigt. År klarades upp på teknisk väg, vilket är procent fler än föregående år. Den totala uppklaringsprocenten låg kvar på sam ma nivå som föregående år, procent. Definitioner Uppklaringsprocenten redovisar antalet som klarats upp under ett år i procent av antalet anmälda under samma år. Uppklaringsprocent redovisas för person (personuppklaringspro cent), tekniskt (teknisk uppkla ringsprocent) och totalt (total upp klaringsprocent). I statistiken över redovisas de som polis, åklagare och tull klarat upp under året. Termen uppklarat innebär inte att någon dömts för et utan anger att et fått ett polisiärt klar läggande. Det finns två typer av uppklaring: Personuppklaring innebär att en person bundits till et genom att åtal har väckts, strafföreläg gande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats. Teknisk uppklaring innebär att en annan typ av klarläggande beslutats, till exempel att inte kan styrkas eller att den misstänkte inte är straff myndig. Uppklarade Sammanfattning

2 + % Skadegörelse Stöld Bedrägeri Trafik Brott mot person Narkotika + % % % % % Övriga * % Figur Förändringar i antalet person mellan och. (Procentuell förändring inom respektive skategori redovisas inuti staplarna.) * Kategorin Övriga utgörs av de som inte ingår i någon av de andra kategorierna. Det är bland annat mot knivlagen, bidrags, hot mot tjänsteman, våldsamt motstånd och mot alkohollagen. Nästan hela minskningen i kategorin beror på jämförelsen med då det för ett enskilt ärende gällande dopnings registrerades ett mycket stort antal person. Inledning När du tolkar statistiken, tänk på att: en förändring i uppklaringsprocenten ytterst kan bero på två faktorer, dels en förändring i antalet anmälda, dels en förändring i antalet. Det betyder bland annat att uppklaringsprocenten kan minska trots att antalet har ökat. Detta händer om antalet anmälda har ökat i större omfattning än antalet. de en som ligger till grund för beräkningen av uppklaringsprocenten även kan gälla som anmälts tidigare år. nivån på uppklaringen skiljer sig mellan olika typer av. Vissa är mer lätt än andra. För några styper, som vissa vålds, butiksstölder, rattfylleri och narkotika, finns det ofta redan vid anmälan en identifierad misstänkt person, vilket leder till en hög personuppklaringsprocent. Andra, där det sällan finns en identifierad misstänkt person, är mer svår. Det gäller exempelvis cykelstölder där de flesta anmälda förblir o. Vidare har vissa en stor andel teknisk uppklaring, bland annat ärekränknings, ofredande och bedrägeri. En stor del av dessa ärenden läggs ner, till exempel på grund av att ej kan styrkas, gärningen ej är, åtal ej är påkallat ur allmän synpunkt eller antagande om ovanstående. ssammansättningen kan förändras över tid, vilket påverkar uppklaringsprocenten. Om mer svår minskar i andel av samtliga Antalet är ett mått på polisens, åklagarnas och övriga sutredande myndigheters arbete med att åtgärda och klarlägga de sanmälningar som upprättas. Begreppet uppklarat betyder antingen att en person bundits till et eller att et har klarats upp på annat sätt. Den första betydelsen benämns här personuppklaring och innebär att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats. Det är ett grovt mått på de sutredande myndigheternas förmåga att binda gärningspersoner till de anmälda en. Den andra betydelsen benämns här teknisk uppklaring och innebär att det har beslutats om en annan typ av klarläggande, till exempel (genom beslutsgrunderna) att man inte kan styrka att ett har begåtts eller att den misstänkta personen är minderårig (under år). Resterande är o eller under utredning. Där ingår de som inte anses möjliga att klara upp, till exempel på grund av att inget spaningsresultat uppnåtts eller att utredningen visat att den skäligen misstänkta personen är oskyldig. Uppklaringsprocenten redovisar antalet som antingen personuppklarats eller klarats upp tekniskt under ett år i procent av antalet anmälda under samma år. Uträkning av uppklaringsprocenten Antal = Uppklaringsprocenten Antal anmälda

3 anmälda och lätt därmed ökar i andel innebär det att uppklaringsprocenten ökar. som klarats upp genom beslut om att den misstänkta personen är yngre än år inte räknas som person, utan som tekniskt. För vissa styper där gärningspersonerna ofta är minderåriga, till exempel vid misshandel mot person år, är det ett vanligt förekommande beslut. enstaka anmälningar med många (serieslighet) och andra enskilda händelser kan ge upphov till stora förändringar i uppklaringsprocenten, i synnerhet när det gäller mindre skategorier eller redovisningsområden. Person År och förändring jämfört med föregående år: Antal person : ( %) Figur Utvecklingen av antalet person. Utvecklingen av ( ) utfärdades strafförelägganden och för övriga procent ( ) meddelades åtalsunderlåtelse. Under den senaste tioårsperioden har antalet åtalsbeslut ökat med procent. År märks dock en viss nedgång av antalet åtalsbeslut, vilket till viss del kan förklaras av ett nytt ärendehanteringssystem hos Åklagarmyndigheten (för mer information se avsnittet Statistikens innehåll, Jämförelser över tid). Under samma period ökade antalet strafförelägganden med procent och antalet åtalsunderlåtelser med procent. Ökningen av antalet åtalsunderlåtelser skedde främst under perioden. Nedan redovisas utvecklingen av person och tekniskt. Utvecklingen mäts dels i förändring av antal jämfört med tidigare år, dels genom förändring i uppklaringsprocent jämfört med tidigare år. Uppklaringsprocenten redovisar antalet som klarats upp under ett år i procent av antalet anmälda under samma år. Person År kunde cirka anmälda knytas till en misstänkt person genom att åtal väcktes, straff föreläggande utfärdades eller åtalsunderlåtelse meddelades, så kallade person. Det är en antalsmässig minskning med procent jämfört med föregående år. En del av minskningen beror på att ett mycket stort antal dopnings persons året innan, vilket hade en betydande inverkan på det totala antalet person. Vid exkludering av dopningsen var skillnaden mellan det totala antalet person och inte lika stor. Antalet person minskade dock bland de flesta styper jämfört med föregående år. Åtalsbeslut Åtalsunderlåtelse Jämfört med för tio år sedan har dock antalet person ökat med procent. Under samma period har antalet anmälda ökat med procent. Strafföreläggande År och förändring jämfört med föregående år: Åtalsbeslut ( %) Strafförelägganden ( %) Åtalsunderlåtelser ( %) Utvecklingen av antalet person har under den senaste tioårsperioden varit ökande fram till men sedan dess mattats av. Den ökning som noteras under kan hänföras till det enskilda dopningssärendet. Figur Utvecklingen av antalet person per typ av beslut. Majoriteten av de person en avser som lett till åtal. För närmare tre fjärdedelar ( ) av samtliga person beslutades det om att väcka åtal. För procent För att ett strafföreläggande ska vinna laga kraft måste det godkännas av den misstänkte. I statistiken över redovisas endast utfärdade strafförelägganden. Godkända strafförelägganden redovisas i lagföringsstatistiken. Uppklarade

4 Kategorin Annat har ökat markant över tid och står till stor del bakom ökningen av det totala antalet tekniskt. De senaste tio åren har kategorin mer än fördubblats, vilket utgör procent av ökningen av det totala antalet tekniskt. Under uppgick antalet anmälda till totalt, vilket är en minskning med procent jämfört med. Eftersom de person en minskade i högre utsträckning under samma period (totalt %), minskade personuppklaringsprocenten med procentenhet till procent. Vid exkludering av dopningsen blev dock personupp klaringsprocenten oförändrad. Utvecklingen av personuppklaringsprocenten har varit uppåtgående från början av talet fram till då den vände nedåt (se figur ). Även de tekniskt en där det finns en misstänkt person bidrar till ökningen. En rad nedläggningsgrunder tillämpas i dessa fall, bland annat Åtal ej påkallat ur allmän synpunkt, Förundersökningen nedlagd (enligt kap. a RB), Gärningen ej, Misstänkt avliden, Brott preskriberat och Konsumtion (et konsumeras av ett grövre som den misstänkte gjort sig skyldig till). Framför allt när det gäller spanings som rattfylleri och narkotika omfattar den tekniska uppklaringen i princip uteslutande beslut som tas när det finns en misstänkt person enligt ovanstående beskrivning. Tekniskt Cirka fick en annan typ av klarläggande beslut så kallade tekniskt vilket är procent fler än föregående år. Bortsett från har antalet tekniskt ökat kontinuerligt under den senaste tioårsperioden. År klarades upp på teknisk väg; motsvarande antal för var. Teknisk uppklaringsprocent Att de tekniskt en ökade, samtidigt som de anmälda en minskade totalt sett, medför att den tekniska uppklaringsprocenten ökade med procentenhet till procent. Den tekniska uppklaringsprocenten har nästan fördubblats under talet. Uppklarade totalt Tekniskt Sammantaget klarades upp, vilket gav en total uppklaringsprocent på procent. Det är samma nivå som. Merparten ( %) av de en hade anmälts under samma år, medan procent anmäldes under och resterande procent tidigare år. År och förändring jämfört med föregående år: Antal tekniskt : + (+ %) Under talet har utvecklingen av den totala uppklaringsprocenten varit ökande, bortsett från några enskilda år. Det är främst de tekniskt en Figur Utvecklingen av antalet tekniskt. Kategorin tekniskt omfattar en rad nedläggningsgrunder, som använts när det inte finns en misstänkt person. Några exempel är nedläggningsgrunderna: Det finns ej anledning att anta att som hör under allmänt åtal har förövats; Brott kan ej styrkas; Gärningen ej ; Förundersökning förväntas ej leda till att kan styrkas. En majoritet (drygt procent) av de tekniskt en där det saknas en misstänkt person läggs dock ner med nedläggningskategorin Annat. Det är en restkategori som används tillsammans med en förklarande fritext. En tidigare analys har emellertid visat att kategorin i vissa fall används även där en specificerad nedläggningsgrund hade varit relevant (för mer information se avsnittet Statistikens innehåll, Kvaliteten i beslutskoder). Därför omfattar kategorin även några av de ovan nämnda specificerade nedläggningsgrunderna. Total uppklaringsprocent År och förändring jämfört med föregående år Total uppklaringsprocent: % ± procentenheter : % procentenhet Figur Utvecklingen av den totala uppklaringsprocenten och personuppklaringsprocenten.

5 var det en av de största kategorierna (nästan en femtedel bestod av mot person). Vid vissa mot person finns det ofta en identifierad misstänkt person vid anmälningstillfället. Brottskategorierna bedrägeri och skadegörelse utgjorde respektive procent av de person en. som har ökat, vilket har inneburit att andelen tekniskt har ökat i förhållande till de person en. År var procent person ( ) och procent tekniskt ( ). År var andelen person procent och andelen tekniskt procent. Brottsstruktur Person De största skategorierna bland de person en utgjordes av narkotika och trafik (främst olovlig körning och rattfylleri). Narkotika stod för nästan en fjärdedel av samtliga person och trafik för en femtedel. Vid dessa finns det ofta en identifierad misstänkt person redan vid anmälningstillfället, vilket leder till att en ofta personuppklaras. Den tredje största skategorin var stöld, som utgjorde procent av de person en. Den största enskilda stypen inom denna kategori var stöld och snatteri från butik. Även vid dessa finns ofta en identifierad misstänkt person redan vid anmälningstillfället, vilket innebär att många av en personuppklaras. Tekniskt Den vanligaste skategorin bland de tekniskt en var mot person, som utgjorde procent. Närmare hälften av de tekniskt en i denna kategori var olaga hot och ofredande, och en dryg fjärdedel var misshandels. De näst vanligaste skategorierna var bedrägeri och stöld, vilka svarade för respektive procent av de tekniskt en. Skadegörelse, trafik och narkotika var de minst vanliga skategorierna och utgjorde till procent vardera. Under de senaste tio åren har andelen narkotika och mot person ökat med respektive procentenheter, medan andelen stöld och skadegörelse minskat med respektive procentenheter. Brott mot person (misshandel, olaga hot, ofredande och sexual med mera) utgjorde procent av de person en. Bland de anmälda en Stöld % Övriga % Narkotika % Brott mot person % Trafik % Skadegörelse % Bedrägeri % Narkotika % Skadegörelse % År jämfört med : År jämfört med : (Brottskategorier i procent av samtliga tekniskt ) (Brottskategorier i procent av samtliga person ) Stöld Brott mot person Skadegörelse Bedrägeri Trafik Narkotika Övriga Brott mot person % Bedrägeri % Trafik % Stöld % Övriga % Skillnad Stöld Brott mot person Skadegörelse Bedrägeri Trafik Narkotika Övriga Skillnad Figur Brottskategorier i procent av antalet tekniskt ( tekniskt ). Figur Brottskategorier i procent av antalet person ( person ). Uppklarade Den styp som har ökat mest i andel av samtliga person de senaste tio åren är narkotika. De utgör nu procent av samtliga person, vilket kan jämföras med procent. Trafik och stöld har minskat mest med respektive procentenheter.

6 Brottstyp Samtliga Anmälda Person Brott mot liv och hälsa ( kap. BrB) Sexual ( kap. BrB) Stöld ( kap. BrB) Bedrägeri ( kap. BrB) Skadegörelse ( kap. BrB) Trafik Narkotika Pilanvisningarna ( ; ; ) anger förändringen jämfört med. Tabell Översikt över antalet anmälda och, fördelade på person och tekniskt samt uppklaringsprocent. Utvecklingen av olika styper redan vid anmälningstillfället. Trots det är personuppklaringsprocenten låg relativt sett, vilket till viss del beror på att de volymmässigt största styperna ofta klaras upp med någon av de tekniska beslutsgrunderna. När man studerar uppklaringen är det allmänt sett de person ens nivå och utveckling som främst är av intresse. Den fortsatta redogörelsen koncentreras därför enbart till personuppklaringen. För dem som är intresserade av den tekniska uppklaringen för olika styper hänvisas till tabell Uppklarade efter styp och typ av beslut, på Brås webbplats ( År anmäldes mot person, vilket är en ökning med procent jämfört med föregående år. persons, vilket är en minskning med procent jämfört med föregående år. en uppgick till procent, procentenhet mindre än. Det finns stora skillnader i personuppklaringsprocenten mellan olika styper. Till viss del beror det på att en, som tidigare nämnts, är olika svåra att klara upp. I tabell redovisas utvecklingen för olika skategorier. Tabellen visar en översikt över antalet person och personuppklaringsprocenten, dels för samtliga, dels för några centrala skategorier. De senaste tio åren har personuppklaringsprocenten för mot person minskat med procentenheter. För de som är intresserade av fler styper hänvisas till tabell Uppklarade efter styp och typ av beslut, på Brås webbplats ( Utvecklingen av person mot person Med mot person avses som regleras i kap. BrB. Sett till anmälda är misshandel, olaga hot och ofredande de volymmässigt största styperna, som tillsammans utgjorde procent av de anmälda en mot person. Vid vissa av en mot person finns det en identifierad misstänkt person År och förändring jämfört med föregående år: : % procentenhet Figur Utvecklingen av personuppklaringsprocenten för mot person,. kap. Brott mot liv och hälsa, kap. Brott mot frihet och frid, kap. Ärekränknings, kap. Sexual, kap. Brott mot familj.

7 Misshandel Under den senaste tioårsperioden har personuppklaringsprocenten för ofredande minskat med procentenheter. Under minskade både antalet anmälda och person misshandels. De anmälda en minskade för styperna misshandel mot barn år respektive år samt misshandel mot man ( år eller äldre), medan de person en minskade för samtliga kategorier av misshandel. misshandels anmäldes, vilket är pro cent färre än. Antalet person misshandels minskade med procent till. Det medförde att personuppklaringsprocenten minskade med procentenheter till procent. De senaste tio åren har personuppklaringsprocenten för misshandel minskat med procentenheter. År och förändring jämfört med föregående år: : % procentenhet Figur Utvecklingen av personuppklaringsprocenten för olaga hot,. År och förändring jämfört med föregående år: : % procentenheter Figur Utvecklingen av personuppklaringsprocenten för misshandels,. År och förändring jämfört med föregående år: : % procentenhet Olaga hot och ofredande År anmäldes olaga hot, vilket är en minskning med procent jämfört med föregående år. Antalet person minskade med procent till. en minskade med procentenhet till procent. Figur Utvecklingen av personuppklaringsprocenten för ofredande,. De senaste tio åren har personuppklaringsprocenten för olaga hot minskat med procentenheter. Våldtäkt År anmäldes våldtäkter, vilket är procent färre än föregående år. Antalet person ökade med procent till. Person uppklaringsprocenten ökade därmed med procentenhet till procent. År anmäldes ofredanden, vilket är en ökning med procent jämfört med föregående år. Antalet person ofredanden minskade med procent till. en uppgick till procent vilket är procentenhet lägre än. Sedan har antalet anmälda våldtäkts mer än fördubblats, medan nivån på de person en har mer än fyrdubblats. Mot flickor och pojkar år, mot flickor och pojkar år, mot flickor och pojkar år, mot kvinna år eller äldre samt mot man år eller äldre. Uppklarade

8 Ovan nämnda faktorer får återverkningar på statistiken över. Eftersom en stor del anmälda fall av dödligt våld inte utgör och därmed inte är möjliga att personuppklara blir personuppklaringsprocenten för dödligt våld underskattad. Även utvecklingen av antal person relaterar till anmälda på så sätt att en ökning eller minskning av antalet person skulle kunna bero på en förändring i antal anmälda. Av denna anledning är personuppklaringsprocenten och antal person inte lämpliga att använda som mått på Polisens förmåga att klara upp det dödliga våldet. en för våldtäkt har präglats av stora årliga variationer de senaste tio åren, vilket beror på olika anledningar. Tillfälliga uppgångar kan dels förklaras av förändringar i lagstiftningen gällande sexual, dels av enstaka volymmässigt stora ärenden (där det uppdagats och klarats upp fler än vad som inledningsvis anmälts), medan nedgången delvis beror på att Åklagarmyndigheten implementerade ett nytt ärendehanteringssystem samma år (för mer information se avsnittet Statistikens innehåll, Jämförelser över tid). Utvecklingen av stöldoch tillgrepps Personuppklaringen är generellt sett låg för stöld och tillgrepps eftersom det är sällsynt att det finns en identifierad gärningsperson för et. År anmäldes stöld och tillgrepps ( kap. BrB), vilket är en minskning med procent jämfört med föregående år. Även antalet person minskade med procent till. en var därför oförändrad och uppgick till procent. År och förändring jämfört med föregående år: : % + procentenhet Under den senaste tioårsperioden har antalet anmälda stöld och tillgrepps minskat, medan antalet person fluktuerat kring en relativt stabil nivå. Det medför att personuppklaringsprocenten ökat från en nivå på procent under början av perioden till en nivå kring procent under den senare delen av perioden. Figur Utvecklingen av personuppklaringsprocenten för våldtäkt,. Dödligt våld Antalet anmälda som avser fullbordade mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång ger en överskattad bild av det faktiska antalet fall av dödligt våld. Det beror på att statistiken visar samtliga polisanmälda händelser med dödlig utgång där det finns anledning att utreda om ett mord eller dråp kan ha begåtts. Många av dessa fall kommer efter utredningen att visa sig vara till exempel självmord, olycka eller naturlig död. Det förekommer även att flera polisanmälningar upprättas för ett och samma fall av misstänkt dödligt våld, vilket innebär att statistiken kan innehålla dubbletter. För att kunna presentera ett så korrekt antal fall av dödligt våld som möjligt genomför Brå sedan en specialstudie där varje enskild anmälan av fullbordat mord, dråp eller vållande till annans död granskas. Resultatet av studien presenteras i en egen rapport som finns tillgänglig på Brås webbplats ( dodligtvald). År och förändring jämfört med föregående år: : % ± procentenheter Figur Utvecklingen av personuppklaringsprocenten för stöld och tillgrepps,.

9 Bil Under anmäldes biltillgrepp och som avsåg stöld ur och från motordrivet fordon. Det innebar en minskning med procent för biltillgrepp och en minskning med procent för stöld ur och från motordrivet fordon. År persons biltillgrepps, vilket är procent färre än föregående år. Person uppklaringsprocenten uppgick till procent, vilket är samma nivå som. Under den senaste tioårsperioden har både antalet anmälda och antalet person biltillgrepp minskat kraftigt och i ungefär lika stor omfattning. Sammantaget innebär det att personuppklaringsprocenten i princip varit oförändrad under perioden. År och förändring jämfört med föregående år: : % ± procentenheter Figur Utvecklingen av personuppklaringsprocenten för stöld ur och från motordrivet fordon,. Mellan och ökade antalet person som avser stöld ur och från motordrivet fordon med procent till. Person uppklaringsprocenten låg dock kvar på procent. Bostadsin Under den senaste tioårsperioden har antalet anmälda stölder ur och från motordrivet fordon mer än halverats. Detsamma gäller de person en, vilket medför att personuppklaringsprocenten i princip varit oförändrad. Under anmäldes bostadsin, vilket är en minskning med procent jämfört med. Antalet person bostadsin ökade med procent till. Det innebar att personuppklaringsprocenten ökade med procentenhet jämfört med föregående år. en för bostadsin har under den senaste tioårsperioden varit relativt konstant, med undantag för. Den låga nivån kan till viss del förklaras av ett nytt ärendehanteringssystem hos Åklagarmyndigheten (för mer information se avsnittet Statistikens innehåll, Jämförelser över tid). År och förändring jämfört med föregående år: : % ± procentenheter Figur Utvecklingen av personuppklaringsprocenten för biltillgrepp,. År och förändring jämfört med föregående år: : % + procentenhet Figur Utvecklingen av personuppklaringsprocenten för bostadsin,. Uppklarade

10 Butiksstöld en för butiksstöld är relativt sett hög jämfört med andra tillgrepps. Det beror på att det ofta finns en misstänkt person vid anmälningstillfället. År anmäldes stölder och snatterier från butik, vilket är en minskning med procent jämfört med föregående år. De person en minskade också med procent till. en låg därmed kvar på procent. År och förändring jämfört med föregående år: : % ± procentenheter Under den senaste tioårsperioden har personuppklaringsprocenten för butiksstöld varierat mellan och procent med ett genomsnitt på procent. Figur Utvecklingen av personuppklaringsprocenten för rån,. Utvecklingen av övriga Bedrägeri År anmäldes bedrägeri ( kap. BrB), vilket motsvarar en ökning med procent jämfört med föregående år. Av de anmälda bedrägerien under var datorbedrägeri och bedrägeri med hjälp av internet de volymmässigt största styperna, vilka också stod för en stor del av ökningen. Samtidigt som antalet anmälda bedrägeri ökade, minskade antalet person med procent till. Det medförde att personuppklaringsprocenten minskade med procentenheter till procent. År och förändring jämfört med föregående år: : % ± procentenheter Figur Utvecklingen av personuppklaringsprocenten för butikstöld,. Rån År anmäldes rån, vilket är en minskning med procent jämfört med. De person en minskade också med procent, till. en låg därför kvar på samma nivå som, procent. Från fram till ökade personuppklaringsprocenten men minskade sedan, för att nu vara tillbaka på samma nivå som. År och förändring jämfört med föregående år: : % procentenheter Figur Utvecklingen av personuppklaringsprocenten för bedrägeri,.

11 Rattfylleri Under den senaste tioårsperioden har personuppklaringsprocenten varierat mellan och procent. Att personuppklaringsprocenten varierar från år till år kan bland annat förklaras av att bedrägerien är starkt seriebetonade, vilket innebär att en enskild gärningsperson kan ge upphov till tusentals anmälda under en kort period. Det är till exempel inte ovanligt att uppklaringsprocenten ökar kraftigt mellan två år som följd av att ett eller ett par ärenden med tusentals anmälda som anmäldes ett visst år klaras upp påföljande år. Under anmäldes rattfylleri under alkoholpåverkan (inklusive fall där föraren varit påverkad av både alkohol och narkotika), vilket är procent färre än föregående år. Antalet person minskade med procent till. Då antalet anmälda minskade i högre utsträckning ökade personuppklaringsprocenten med procentenheter till procent. Skadegörelse en för skadegörelse ( kap. BrB) är relativt sett låg, jämfört med andra styper. Det beror på att det sällan finns en misstänkt person vid anmälningstillfället. År anmäldes skadegörelse, vilket är en minskning med procent jämfört med föregående år. Av de anmälda skadegörelseen utgjordes drygt en tredjedel av skadegörelse i form av klotter, och drygt en fjärdedel av skadegörelse på motorfordon. Antalet anmälda rattfylleri under alkoholpåverkan ökade kontinuerligt mellan åren och men har därefter minskat. De person en har, bortsett från ett par år, följt ungefär samma utveckling som de anmälda en. Det innebär att personuppklaringsprocenten under de senaste tio har åren legat på en förhållandevis jämn nivå kring procent. Antalet person skadegörelse minskade med procent jämfört med föregående år till. en blev oförändrad på procent. Under den senaste tioårsperioden har personuppklaringsprocenten för skadegörelse fluktuerat kring en förhållandevis jämn nivå runt procent. År och förändring jämfört med föregående år: : % + procentenheter Figur Utvecklingen av personuppklaringsprocenten för rattfylleri under påverkan av alkohol,. År och förändring jämfört med föregående år: : % ± procentenheter Figur Utvecklingen av personuppklaringsprocenten för skadegörelse,. Uppklarade Rattfylleri (, a ; st. trafikslagen) har en relativt hög personuppklaringsprocent. Det hänger samman med att denna typ av tillhör så kallade spanings och kontroll, där man redan vid anmälningstillfället i stort sett alltid har en utpekad gärningsperson. Nedan särredovisas statistik över rattfylleri under påverkan av alkohol (inklusive fall där föraren varit påverkad av både alkohol och narkotika) och rattfylleri under påverkan av enbart narkotika.

12 procent. Motsvarande siffra för till var procent. År låg personuppklaringsprocenten på en högre nivå än övriga år. År anmäldes rattfylleri under påverkan av enbart narkotika, vilket är procent färre än under föregående år. Antalet person minskade med procent till. Eftersom de anmälda en minskade något mer än de person, ökade personuppklaringsprocenten med procentenheter till procent. Under den senaste tioårsperioden har personuppklaringsprocenten minskat. I början av perioden låg den kring procent, för att under den senare delen av perioden ligga under procent. Figur Utvecklingen av personuppklaringsprocenten för narkotika,. År och förändring jämfört med föregående år: : % ± procentenheter Regionala variationer År och förändring jämfört med föregående år: : % + procentenheter Det finns inte något stabilt mönster för personuppklaringsprocenten mellan länen. Län som har låg personuppklaringsprocent ett år, kan ligga på en hög nivå nästa år. De länsvisa variationerna i personuppklaringsprocenten kan delvis förklaras av skillnader i sstrukturen mellan länen. Vissa län har högre andel där man oftast redan vid anmälningstillfället har en misstänkt person. Dessa skillnader kan dessutom ändras över tid. Figur Utvecklingen av personuppklaringsprocenten för rattfylleri under påverkan av enbart narkotika,. Narkotika En annan faktor som påverkar den totala uppklaringsprocenten är att den tekniska uppklaringen varierar mellan länen. Polismyndigheterna i de olika länen tillämpar även principerna för avskrivningar av ärenden något olika, vilket kan resultera i att samma typ av ärende kan redovisas som tekniskt uppklarat av en polismyndighet och som ouppklarat av en annan. en är relativt sett hög även för narkotika ( narkotikastrafflagen). Utvecklingen styrs till stor del av polisens spanings och kontrollinsatser. I de flesta fall har man redan vid polisanmälan en utpekad gärningsperson. År anmäldes narkotika, vilket är en ökning med procent jämfört med föregående år. De person en ökade med procent till. en låg därmed kvar på procent. Liksom föregående år hade Kronobergs län den högsta personuppklaringsprocenten, procent. Även Jämtlands, Blekinge, Värmlands och Västernorrlands län hade en jämförelsevis hög personuppklaringsprocent, procent, medan Kalmar och Stockholms län hade den lägsta, procent vardera. Under den senaste tioårsperioden har antalet anmälda narkotika ökat. År anmäldes mer än dubbelt så många narkotika som. Även de person en har ökat men inte i lika stor omfattning, vilket medför att personuppklaringsprocenten har minskat under perioden. Mellan och var personuppklaringsprocenten i genomsnitt Hallands och Jämtlands län hade högst teknisk uppklaringsprocent, respektive procent. Uppsala, Blekinge och Värmlands län hade lägst teknisk uppklaringsprocent, procent.

13 Gotlands län uppvisade den klart högsta personuppklaringsprocenten när det gäller bostadsin, procent, vilket ändå är procentenheter lägre än föregående år. Antalet anmälda i Gotlands län är dock väldigt få vilket gör att personuppklaringsprocenten kan variera mycket från år till år. Västerbottens län uppvisade också en jämförelsevis hög personuppklaringsprocent, procent, medan Kronobergs län uppvisade den lägsta, procent. För av län var personuppklaringsprocenten högre än den tekniska uppklaringsprocenten. Blekinge och Kronobergs län hade den högsta personuppklaringsprocenten för misshandels, procent vardera. Även Hallands och Dalarnas län hade en förhållandevis hög personuppklaringsprocent, procent. Stockholms län uppvisade den lägsta personuppklaringsprocenten, procent. Även Södermanlands län uppvisade en jämförelsevis låg personuppklaringsprocent, procent. Hallands län hade den högsta tekniska uppklaringsprocenten för bostadsin, procent, medan Kronobergs, Värmlands och Gotlands län uppvisade den lägsta, procent. Uppklarade Hallands och Jämtlands län hade högst teknisk uppklaringsprocent, respektive procent. Blekinge län var det enda län där personuppklaringsprocenten var högre än den tekniska uppklaringsprocenten vid misshandels. Kronobergs län + Blekinge län + Jämtlands län + + Kronobergs län + Blekinge län + Hallands län Värmlands län Dalarnas län + Jönköpings län + Västernorrlands län Hallands län + Östergötlands län Jönköpings län Jämtlands län + Kalmar län + + Västerbottens län + Uppsala län Värmlands län Gävleborgs län Gotlands län Örebro län + Skåne län Västerbottens län Norrbottens län Södermanlands län + Västra Götalands län Västra Götalands län + Gävleborgs län Dalarnas län Uppsala län + + Skåne län + Östergötlands län HELA LANDET + Västmanlands län + Norrbottens län + HELA LANDET Västmanlands län + Örebro län Gotlands län Västernorrlands län Stockholms län + Södermanlands län Kalmar län + Stockholms län + Teknisk uppklaringsprocent Teknisk uppklaringsprocent Figur och teknisk uppklaringsprocent för misshandels, länsvis,, med förändring i procentenhet jämfört med föregående år. Figur och teknisk uppklaringsprocent för samtliga, länsvis,, med förändring i procentenhet jämfört med föregående år.

14 I tre av länen var personuppklaringsprocenten högre än den tekniska uppklaringsprocenten vad gäller bostadsin. Person att åtal väcks att strafföreläggande utfärdas att åtalsunderlåtelse meddelas och för Gotlands län Västerbottens län + Norrbottens län + Västra Götalands län + Uppsala län Värmlands län Blekinge län Tekniskt att man inte kan styrka att ett begåtts att den anmälda gärningen inte bedöms vara att den misstänkta personen är minderårig (under år). + Hallands län Jämtlands län + De vanligaste besluten, som innebär att anses som o, är att det inte finns någon misstänkt person och att spaningsuppslag saknas (särredovisas inte i statistiken) att spaningar inte leder till något resultat (särredovisas inte i statistiken) att det, trots utredning, inte kan styrkas att den skäligen misstänkte begått et att utredning visar att den skäligen misstänkte är oskyldig. + + HELA LANDET + Västernorrlands län + Kalmar län Gävleborgs län + Jönköpings län + Örebro län + Västmanlands län De som klaras upp under ett år kan vara anmälda tidigare år. Södermanlands län Stockholms län + Dalarnas län För att beskriva utvecklingen av används måtten personuppklaringsprocent, teknisk uppklaringsprocent och total uppklaringsprocent. Uppklaringsprocenten definieras som antalet under ett år i procent av antalet anmälda samma år. Eftersom en inte alltid klaras upp samma år som de anmäls, kan det under ett år klaras upp fler än vad som anmäls. Uppklaringsprocenten blir då högre än procent. Detta är speciellt vanligt vid skategorier som har ett litet antal anmälda och med serie, det vill säga fall där flera av samma typ anmäls vid samma anmälningstillfälle. På motsvarande sätt kan uppklaringsprocenten vara mycket låg ett visst år om antalet anmälda är ovanligt högt och dessa inte klaras upp under året. + Östergötlands län Skåne län + Kronobergs län Teknisk uppklaringsprocent Figur och teknisk uppklaringsprocent för bostadsin, länsvis, med förändring i procentenhet jämfört med föregående år. Kategorisering av Statistikens innehåll Brottsredovisningen omfattar samma styper som de polisanmälda en. Kategoriseringen utgår från olika skoder (se avsnittet Kategorisering av i kapitel, Anmälda ). Även beräkningen av antalet följer samma regler som de anmälda en. Uppklarade I statistiken över redovisas de polisanmälda som polisen och åklagarna klarat upp under redovisningsåret. Termen innebär inte alltid att någon dömts för et utan att et fått ett polisiärt klarläggande. Ett kan alltså redovisas som uppklarat även om den åtalade frikänts vid en rättegång. Regional fördelning Statistiken över redovisas för hela landet och per län. Länsfördelad statistik över redovisas vanligtvis efter det län där et anmälts. De vanligaste besluten (uppklaringsgrunderna), som innebär att redovisas i statistiken som, är för

15 byte, som myndigheterna i rättsväsendet beslutat om inom samordingen för Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF). Åklagarmyndigheten driftsatte sitt anpassade system i december, medan Polisen succesivt införde förändringarna hos de polismyndigheterna under perioden september till december. Förändringarna innebär bland annat förbättrade möjligheter att spåra hanteringen av enskilda och smisstankar hos Åklagarmyndigheten och Polisen. En annan förändring är att grundinformation som anges i registreringen av och misstänkta personer har standardiserats. Ytterligare förändring som kan ha betydelse för statistiken över anmälda är bland annat tekniska förändringar i hur registreras. Brå har inlett ett arbete med att analysera vilka effekter förändringarna har på sstatistiken. Innan analyserna är klara är det viktigt att vidta en ökad försiktighet vid tolkningen av statistik över anmälda, och misstänkta personer. Statistiken över baseras på uppgifter från polis, åklagare och tull. Även uppgifter från Ekosmyndigheten, Kustbevakningen och Skatteverket ligger till grund för statistiken. De beslut som polisen fattar för att avsluta ett ärende registreras i det lokala ärendesystemet (RAR) och skickas sedan vidare till Rikspolisstyrelsen (RPS). Åklagaren registrerar uppgifter om i sitt ärendehanteringssystem (Cåbra). Där registreras också uppgifter från Ekosmyndigheten. Tullen har sitt eget ärendehanteringssystem. Uppgifterna levereras därefter direkt till Brå. Hos Brå granskas och bearbetas uppgifterna innan de sammanställs till statistik. Brå producerar statistik över halvårsvis och årsvis. Jämförelser över tid Statistiken över har förts sedan. Denna statistik påverkas i stort sett av samma förändringar som statistiken över anmälda, till exempel ny insamlingsteknik eller nya redovisningssätt. Nedan följer en sammanställning av några förändringar sedan som i högre eller lägre grad har påverkat statistiken över. Det finns även andra faktorer som påverkar jämförbarheten och tolkningen av statistiken. Dessa beskrivs bland annat i Brås rapport Konsten att läsa statistik om slighet. Hösten infördes en mer finfördelad modell i Polisens ärendehanteringssystem för att ange skäl och motivering gällande beslut som tas under utredningen, exempelvis om att lägga ner förundersökningar eller att slutredovisa till åklagare. Detta möjliggjordes genom att kodningsstrukturen som Åklagarmyndigheten använder sedan anpassades för att passa både Polisens och Åklagarmyndighetens verksamhetsbehov. Denna förändring kan potentiellt påverka statistiken över och misstänkta personer, där effekten framför allt torde återfinnas i de fall där besluten i huvudsak tas av Polisen. Det gäller beslut som benämns som tekniskt uppklarande, till exempel redovisningskategorierna Brott kan ej styrkas, Gärningen ej och Misstänkt ej fyllt år. Brå kommer att utreda vilken påverkan införandet av de nya alternativen har på den officiella statistiken. Innan dessa analyser är färdiga är det viktigt att iaktta en ökad försiktighet vid tolkningen av statistiken. För att säkerställa att samtlig relevant information om redovisningsperioden inkommit görs uttaget av den slutliga statistiken normalt två månader efter årsslutet. För den slutliga statistiken har dock denna period kortats till en månad. Orsaken är att Polisen under februari införde anpassningar av sina ärendehanteringssystem (RAR och PUST) mot bakgrund av den utveckling som sker inom RIF (se även nedan) och det har inte har varit möjligt att utföra de tester som är nödvändiga för att säkerställa kvaliteten av informationsöverföringarna före publiceringen av den slutliga statistiken. Påverkan på den slutliga statistiken på grund av den kortare uppföljningsperioden beräknas vara ytterst marginell. Hade en längre uppföljningsperiod kunnat tillämpas så skulle färre än, procent ytterligare person inkommit och tekniskt i motsvarande omfattning. År gjordes anpassningar i Brå:s statistikdatabas som följd av Åklagarmyndighetens införande av ett nytt ärendehanteringssystem (Cåbra), se nedanstående punkter. Syftet med anpassningarna var att förbättra tillförlitligheten i antalsräkningen av anmälda som registrerats hos Åklagarmyndigheten eller Ekosmyndigheten. I Cåbra har en unik sidentitet (BID) införts som ger bättre möjligheter att identifiera och följa upp enskilda. Det gäller till exempel som av administrativa skäl flyttas mellan olika ärenden eller åklagarkammare. Analyser efter anpassningen Under genomförde Åklagarmyndigheten och Polisen anpassningar av sina ärendehanteringssystem för att uppfylla de krav på informationsut Uppklarade Insamling och bearbetning

16 till den unika sidentiteten visar att antalet anmälda har varit underskattade sedan systemskiftet hos Åklagarmyndigheten. Inverkan på statistiken över är marginell totalt sett, men märkbar för statistiken över borgenärs och skatte där det finns en misstänkt person. År tillkom cirka procent fler person skatte samt procent fler person borgenärs som en effekt av anpassningen. För var motsvarande värden respektive procent. Jämförelser av skatte mellan är därför inte relevanta, och man bör även vara försiktig när det gäller jämförelser av borgenärs under dessa år. För mer information kontakta Brå, Enheten för rättsstatistik. sivt i olika åklagarkammare fram till juni. Förbättringen i statistiken över anmälda till följd av systemomläggningen berör som vanligtvis anmäls direkt till åklagaren, såsom skatte, miljö och borgenärs ( kap. BrB). Ändringen innebär att även information om som saknar en misstänkt person levereras till Brå. Samtliga anmälda i dessa kategorier ingår därmed i statistiken från och med. Tidigare år redovisades endast anmälda där det fanns en skäligen misstänkt person. Detta har medfört att det från och med redovisas betydligt fler anmälda skatte, miljö och borgenärs jämfört med tidigare år. Även uppklaringsprocenten för dessa påverkas av förändringen. Som ett resultat av det blir uppklaringsprocenten för lägre jämfört med tidigare år på grund av att fler anmälningar räknas med i statistiken. För utförligare information, se avsnittet Statistikens innehåll, Kriminalstatistik (Brå, rapport :). År gjordes en förändring i Brå:s statistiksystem beträffande en regel som begränsar inläsning av olika beslut som tas på registrerade misstankar. Efter ändringen medges inläsning av samtliga beslut som tagits på registrerade misstankar. Regeln påverkade endast de beslut på misstankar som levereras till Brå via Polisen. Eftersom de flesta misstankar levereras från Åklagarmyndighetens system har borttagandet av regeln inte påverkat statistiken över och misstänkta personer mer än marginellt under. I statistiken över anmälda har mindre brister upptäckts som berör vissa typer av skatte åren och avseende föroreningar från fartyg för åren. Det innebär att nämnda underskattats något under dessa år. En jämförelse med är således inte relevant. Redovisningen av misstänkta minderåriga i statistiken har förändrats från och med. I tidigare statistik kunde misstänkta minderåriga redovisas under misstänkt person finns och övrigt om det fanns en registrerad misstanke. Detta har inneburit att man inte kunnat utläsa det exakta antalet misstänkta minderåriga. Därför har redovisningen ändrats från och med så att alla med beslutet misstänkt minderårig redovisas med den benämningen, oavsett om besluten har någon registrerad misstänkt person eller inte. I samband med införandet av Åklagarmyndighetens nya ärendehanteringssystem (Cåbra) under andra halvåret gjorde Ekosmyndigheten justeringar av reglerna för antalsräkning och registrering av de anmälda en. I enlighet med anvisningarna i Kodning av som finns publicerade på övergick Ekosmyndigheten till en mer extensiv antalsräkning, som innebär att användare nu registrerar ett för varje deklaration eller räkenskapsår. Enligt tidigare praxis registrerades endast ett oavsett antal deklarationer och utan hänsyn till hur många räkenskapsår som omfattades. Förändringen genomfördes under. Även uppklaringsprocenten för dessa påverkades av förändringen eftersom antalet anmälda ingår i beräkningen av detta mått. Samtidigt som antalet har ökat något har antalet redovisade anmälda blivit betydligt fler sedan enligt ovanstående beskrivning. Detta ger en lägre uppklaringsprocent. För utförligare information, se avsnittet Statistikens innehåll, Kriminalstatistik (Brå, rapport :). Under inrapporteringen till statistiken för började nya datarutiner användas. Nya datasystem byggdes upp inom polisväsendet och Brå anpassade sina system till dessa, vilket kan ha påverkat uppgifterna i denna statistik. Bland annat befaras en underrapportering till statistiksystemet av uppgifter om misstänkta personer som togs in via så kallade personblad. Dessa skulle slopas från och med, men det finns indikationer på att de i viss mån slopades redan i slutet av. Olika påverkas i olika grad. Bland annat är inte uppgifterna om anmälda trafik från och med jämförbara med tidigare uppgifter. För mer information om förändringar, se årsboken Kriminalstatistik. Under införde Åklagarmyndigheten ett nytt ärendehanteringssystem (Cåbra) som ersatte tidigare system (Brådis och Envis). Systemomläggningen påbörjades i februari och skedde succes

17 Fram till slutet av registrerades beslut gällande personer som varit skäligen misstänkta för på ett blankettset (personblad) som användes av både polis och åklagare. I slutet av slopades personbladet i samband med systemomläggningen av registren inom rättsväsendet. Analyser tyder på att effekterna av omläggningen är marginella för det totala antalet. De kan dock vara olika för olika typer av. En mer detaljerad beskrivning av hur statistiken påverkades av omläggningen finns i publikationerna Kriminalstatistik och Kriminalstatistik. Uppklarade Det finns också problem i kvaliteten gällande nedläggningsgrunden Misstänkt minderårig. En del polismyndigheter använder inte det beslutet utan lägger i stället ner ärendet med beslutet Annat därför att det vid den nedläggningsgrunden går att komplettera med en fritext. Ärenden med misstänkt minderårig hanteras också på olika sätt. I en del fall registreras en misstänkt person innan ärendet läggs ner. I andra fall läggs ärendet ner direkt med nedläggningsgrunden Misstänkt minderårig utan att någon misstänkt person registrerats. Det är oklart om detta beror på att det finns skillnader i bevisnivån för olika ärenden. Kvaliteten i beslutskoder Statistiken över bygger på beslutskoderna, därför är också kvaliteten i dessa viktig. Brå genomförde en mindre kvalitetsstudie, där Polisens användning av beslutskoderna studerades. Det som tydligt framkom i studien var att det finns skillnader i hur de olika polismyndigheterna använder vissa beslut. De tydligaste skillnaderna fanns i besluten Annat och Brott kan ej styrkas. Annat är ett av två beslut där man kan skriva fritext, vilket förmodligen påverkar användningen. Eftersom Annat räknas som uppklarat i statistiken blir det orättvisa jämförelser av uppklaringen mellan olika län om en del län använder beslutet även för o. När det gäller beslutet Brott kan ej styrkas framkom att det finns två tolkningar: antingen att et ej kan styrkas eller att det inte går att styrka att den misstänkta personen begått et. Detta kan också påverka uppklaringen, eftersom et räknas som ouppklarat när det finns en misstänkt person. Finns det ingen misstänkt person räknas et som uppklarat, eftersom det då antas att det är et som ej kan styrkas. Resultatet av förstudien visade att en viss försiktighet bör iakttas vid analyser av uppklaringen för olika län, eftersom beslut som räknas som används på olika sätt.

18

19 Tabellförteckning List of tables Uppklarade Cleared offences. Uppklarade, åren. Total uppklaringsprocent, åren Clearance rates,. Anmälda,, total uppklaringsprocent, personuppklaringsprocent och teknisk uppklaringsprocent efter styp, år. Reported offences, cleared offences, clearance rates, personbased and technical clearance rates, by type of offence,. Uppklarade efter styp, totalt och efter beslut då misstänkt person inte finns, år. Cleared offences, by type of offence, total figures and by decision where no suspect has been identified,. Uppklarade efter styp, totalt och efter beslut då misstänkt person finns samt personuppklaringsprocent (andel åtalsbeslut, strafförelägganden eller åtalsunderlåtelser av antalet anmälda ), år Cleared offences, by type of offence, total figures and by decision where no suspect has been identified, and personbased clearance rates (proportion of decisions to prosecute or issue summary sanction orders or waivers of prosecution as a percentage of the number of reported offences),. Brottsdeltaganden efter styp, totalt och efter beslut i åtalsfrågan, år. Offenceparticipations, by type of offence, total figures and by decision to prosecute/not to prosecute, Uppklarade Cleared offences,

20 Tabell Uppklarade, åren. Cleared offences,. År Samt Brott mot sbalken (strafflagen t.o.m. ) liga Totalt Brott mot hälsa mord, dråp, liv och ( kap.) Fullbordade Miss handel, misshandel grov med dödlig miss utgång Sexual Tillgrepps ( kap.) täkt, ( kap.) s Våld grov stöld våldtäkt handel Bo stads in Källa: Kriminalstatistik, Rättsstatistisk årsbok och Statistisk årsbok. In Inklusive våldförande, åren. Inklusive insstöld av skjutvapen, ammunition och sprängmedel, åren. För och framåt avses hela kap. BrB. För perioden ingår endast bedrägeri, grovt bedrägeri, bedrägligt beteende ( ). Inklusive narkotikaförordningen, åren. Fr.o.m. regleras en i narkotikaförordningen enligt a narkotikastrafflagen. Inklusive rattfylleri under påverkan av narkotika fr.o.m.. De som avser strafförelägganden är skattade. Uppgifterna för och kan ha påverkats av statistikomläggningen /. Se Kriminalstatistik, avsnittet Speciella händelser som påverkat statistiken för år. Uppgifterna för kan ha påverkats av ett nytt ärendehanteringssystem hos Åklagarmyndigheten. Se avsnittet Statistiken innehåll, Jämförelser över tid.

21 Brott mot övriga författningar Stöld ur grepp motor till och från Butiksstöld Rån, grovt rån Bedrägeri ( kap.) Skade görelse Brott mot Ratt strafflagen grovt narkotika ( kap.) fordon fylleri, ratt fylleri drivet År Uppklarade Bil Totalt

22 Tabell Total uppklaringsprocent, åren. Clearance rates,. Anm. Den totala uppklaringsprocenten är beräknad som en relation mellan det totala antalet ett visst år, oberoende av när de anmälts, och antalet anmälda samma år. År Samtliga Brott mot sbalken (strafflagen t.o.m. ) Totalt Brott mot hälsa mord, dråp, liv och ( kap.) Fullbordade handel, misshandel grov med dödlig miss utgång Sexual Miss ( kap.) Tillgrepps täkt, ( kap.) s Våld grov stöld stads våldtäkt handel Bo in Källa: Kriminalstatistik, Rättsstatistisk årsbok och Statistisk årsbok. In Inklusive våldförande åren. Inklusive insstöld av skjutvapen, ammunition och sprängmedel åren. För och framåt avses hela kap. BrB. För perioden ingår endast bedrägeri, grovt bedrägeri, bedrägligt beteende ( ). Inklusive narkotikaförordningen åren. Fr.o.m. regleras en i narkotikaförordningen enligt a narkotikastrafflagen. Inklusive rattfylleri under påverkan av narkotika fr.o.m.. De som avser strafförelägganden är skattade. Uppgifterna för och kan ha påverkats av statistikomläggningen /. Se Kriminalstatistik, avsnittet Speciella händelser som påverkat statistiken för år. Uppgifterna för kan ha påverkats av ett nytt ärendehanteringssystem hos Åklagarmyndigheten. Se avsnittet Statistiken innehåll, Jämförelser över tid.

Uppklarade brott. Slutlig statistik för Brottsförebyggande rådet Box Stockholm Tel

Uppklarade brott. Slutlig statistik för Brottsförebyggande rådet Box Stockholm Tel Uppklarade brott Slutlig statistik för 212 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 8-41 87 info@bra.se www.bra.se 1 Uppklarade brott Sammanfattning Antal uppklarade brott År 212 personuppklarades

Läs mer

UPPKLARADE BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2012 SAMT PROGNOSER FÖR HELÅRET

UPPKLARADE BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2012 SAMT PROGNOSER FÖR HELÅRET UPPKLARADE BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR FÖRSTA HALVÅRET 12 SAMT PROGNOSER FÖR HELÅRET 2(23) Sammanfattning Antal uppklarade brott Första halvåret 12 personuppklarades drygt 125 brott, vilket är en minskning

Läs mer

Personuppklarade brott

Personuppklarade brott Personuppklarade brott Slutlig statistik för 213 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 8-41 87 info@bra.se www.bra.se 1 Personuppklarade brott Sammanfattning Antal personuppklarade brott

Läs mer

Personuppklarade brott

Personuppklarade brott Personuppklarade brott Preliminär statistik för första halvåret 2013 samt prognoser för helåret 2013 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.se 2(23) Sammanfattning

Läs mer

Personer misstänkta för brott

Personer misstänkta för brott Personer misstänkta för brott Slutlig statistik för år 2012 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.se 2 Personer misstänkta för brott Sammanfattning År

Läs mer

Personer lagförda för brott

Personer lagförda för brott Personer lagförda för brott Här ges en kort sammanfattning av statistiken över personer lagförda för brott (lagföringsstatistik). Lagföringsstatistiken används framförallt för att kunna följa utvecklingen

Läs mer

Personer lagförda för brott år 2002

Personer lagförda för brott år 2002 Personer lagförda för brott år 2002 Här ges en kort sammanfattning av statistiken över personer lagförda för brott (lagföringsstatistik) år 2002. Lagföringsstatistiken används framförallt för att kunna

Läs mer

Rättsväsen. Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken.

Rättsväsen. Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken. Rättsväsen Sedan den 1 juli 1994 ansvarar sförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken. Tidigare hade Statistiska Centralbyrån, SCB, detta ansvar. sstatistiken har förts sedan 1950.

Läs mer

Personer misstänkta för brott

Personer misstänkta för brott Personer misstänkta för brott Slutlig statistik för 2014 Reviderad 2015-04-30 1 1 Uppgift om antalet misstänkta personer för stöld ur och från motordrivet fordon har korrigerats. Brottsförebyggande rådet

Läs mer

Rättsväsen. Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken.

Rättsväsen. Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken. 20 Rättsväsen Rättsväsen Sedan den 1 juli 1994 ansvarar sförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken. Tidigare hade Statistiska Centralbyrån, SCB, detta ansvar. sstatistiken har förts

Läs mer

1 Anmälda brott. Sammanfattning. Reported offences. Definition

1 Anmälda brott. Sammanfattning. Reported offences. Definition Anmälda Sammanfattning cent, medan lägenhetsinen minskade med procent till anmälda Bilen (bil tillgrepp och stöld ur och från motorfordon) mins kade med procent till anmälda Under anmäldes drygt, miljoner,

Läs mer

Personer misstänkta för brott

Personer misstänkta för brott Personer misstänkta för brott Slutlig statistik för 2013 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.se 2 Personer misstänkta för brott Sammanfattning o År 2013

Läs mer

Konstaterade fall av dödligt våld

Konstaterade fall av dödligt våld Konstaterade fall av dödligt våld Statistik för 2012 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.se Konstaterade fall av dödligt våld Sammanfattning Omfattning

Läs mer

Rättsväsen. Anmälda brott Statistiken över anmälda brott redovisar brottslighetens

Rättsväsen. Anmälda brott Statistiken över anmälda brott redovisar brottslighetens 20 Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken. Tidigare hade Statistiska Centralbyrån, SCB, detta ansvar. Brottsstatistiken har förts sedan 1950.

Läs mer

Personer lagförda för brott år 2000

Personer lagförda för brott år 2000 Personer lagförda för brott år 2000 Här ges en kort sammanfattning av statistiken över personer lagförda för brott (lagföringsstatistik). Lagföringsstatistiken används framförallt för att kunna följa utvecklingen

Läs mer

Handlagda brott. Slutlig statistik för Brottsförebyggande rådet Box Stockholm Tel

Handlagda brott. Slutlig statistik för Brottsförebyggande rådet Box Stockholm Tel Handlagda brott Slutlig statistik för 2015 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-527 58 400 info@bra.se www.bra.se Innehåll Sammanfattning 4 Huvudresultat för 2015 4 Definitioner 5

Läs mer

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 2011

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 2011 ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 2011 2(21) Anmälda brott Sammanfattning Under 2011 anmäldes 1,42 miljoner brott. Det är en ökning med 3 procent jämfört med året innan. De övergripande kategorierna

Läs mer

Handlagda brott. Slutlig statistik för Brottsförebyggande rådet Box Stockholm Tel

Handlagda brott. Slutlig statistik för Brottsförebyggande rådet Box Stockholm Tel Handlagda brott Slutlig statistik för 2014 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.se Innehåll Sammanfattning 4 Ny statistik över handlagda brott 4 Huvudresultat

Läs mer

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR ÅR 2009

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR ÅR 2009 ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR ÅR 29 2(25) Anmälda brott, preliminär statistik för år 29 Sammanfattning Under år 29 anmäldes totalt 1 4 brott. Det är en ökning med 26 7 brott eller 2 procent jämfört

Läs mer

Aktuell brottsstatistik om mäns våld mot kvinnor

Aktuell brottsstatistik om mäns våld mot kvinnor Utdrag ur NCK-rapport 2010:04 / ISSN 1654-7195 ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN Aktuell brottsstatistik om mäns våld mot kvinnor Mattias Friström Aktuell brottsstatistik om mäns våld

Läs mer

Kriminalstatistik. Misstänkta personer. Slutlig statistik

Kriminalstatistik. Misstänkta personer. Slutlig statistik Kriminalstatistik 2016 Misstänkta personer Slutlig statistik Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott. Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten

Läs mer

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR 2010

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR 2010 ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR 21 Anmälda brott, preliminär statistik för år 21 2(26) Statistiken över anmälda brott visar alla inrapporterade händelser som registrerats av polis, åklagare eller

Läs mer

Rättsväsen. Anmälda brott Statistiken över anmälda brott redovisar brottslighetens

Rättsväsen. Anmälda brott Statistiken över anmälda brott redovisar brottslighetens 20 Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken. Tidigare hade Statistiska Centralbyrån, SCB, detta ansvar. Brottsstatistiken har förts sedan 1950.

Läs mer

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 2010

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 2010 ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 21 2(26) Anmälda brott Sammanfattning Under 21 anmäldes knappt 1,4 miljoner brott. Det är en minskning med 3 procent jämfört med året innan. De brottstyper som minskade

Läs mer

Anmälda brott. Slutlig statistik för 2012. Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.

Anmälda brott. Slutlig statistik för 2012. Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra. Anmälda brott Slutlig statistik för 2012 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.se 2(23) Anmälda brott Sammanfattning Under 2012 anmäldes drygt 1,4 miljoner

Läs mer

Vad säger kriminalstatistiken, egentligen?

Vad säger kriminalstatistiken, egentligen? Vad säger kriminalstatistiken, egentligen? Anton Färnström, statistiker, enheten för rättsstatistik Brås statistik Rättsstatistik Statistiska undersökningar * Anmälda brott * Uppklarade brott * Misstänkta

Läs mer

Anmälda brott. Preliminär statistik för första halvåret 2013

Anmälda brott. Preliminär statistik för första halvåret 2013 Anmälda brott Preliminär statistik för första halvåret 2013 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.se 2(23) Reported Sammanfattning offences Under första

Läs mer

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2010

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2010 ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR FÖRSTA HALVÅRET 21 2(25) Anmälda brott, statistik för första halvåret 21 Statistiken över anmälda brott visar alla händelser som anmälts som brott och blivit registrerade

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR ÅR 2009

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR ÅR 2009 ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR ÅR 29 2(25) Anmälda brott, slutlig statistik för år 29 Sammanfattning Under år 29 anmäldes totalt 1 41 brott. Det är en ökning med 27 8 brott eller 2 procent jämfört

Läs mer

Anmälda brott. Preliminär statistik för Brottsförebyggande rådet Box Stockholm Tel

Anmälda brott. Preliminär statistik för Brottsförebyggande rådet Box Stockholm Tel Anmälda brott Preliminär statistik för 2012 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.se 2(23) Anmälda brott Sammanfattning Under 2012 anmäldes knappt 1,4

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Kriminalstatistik. Anmälda brott. Slutlig statistik

Kriminalstatistik. Anmälda brott. Slutlig statistik Kriminalstatistik 2016 Anmälda brott Slutlig statistik Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott. Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Rapport 2014:3. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat

Rapport 2014:3. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat Rapport 2014:3 Nationella trygghetsundersökningen 2006 2013 Regionala resultat Nationella trygghetsundersökningen 2006 2013 Regionala resultat Rapport 2014:3 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR 2011

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR 2011 ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR 2011 2(24) Anmälda brott Sammanfattning Under 2011 anmäldes drygt 1,4 miljoner brott. Det är en ökning med 3 procent jämfört med året innan. De övergripande kategorierna

Läs mer

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet Brottsstatistik och hur den kan användas Nationella trygghetsundersökningen Alla brott Kriminalstatistiken Statistikkällor Rättsstatistik Anmälda brott Uppklarade brott (Handlagda brott) Misstänkta personer

Läs mer

Anmälda brott. Preliminär statistik för Brottsförebyggande rådet Box Stockholm

Anmälda brott. Preliminär statistik för Brottsförebyggande rådet Box Stockholm Anmälda brott Preliminär statistik för 216 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm 8-527 584 info@bra.se www.bra.se 2(33) Anmälda brott Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser

Läs mer

Anmälningsärenden 2010

Anmälningsärenden 2010 Verksamhetsstöd Enheten för analys och statistik Rapport 2011-02-16 1 (20) Anmälningsärenden 2010 2 (20) Sammanfattning År 2010 tog Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) mot närmare 2 260 nya

Läs mer

Rapport 2017:2. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat

Rapport 2017:2. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat Rapport 2017:2 Nationella trygghetsundersökningen 2006 2016 Regionala resultat Nationella trygghetsundersökningen 2006 2016 Regionala resultat Rapport 2017:2 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Kortanalys 10/2015 Utvecklingen av personuppklarade misstankar och bifallna åtal

Kortanalys 10/2015 Utvecklingen av personuppklarade misstankar och bifallna åtal Kortanalys 10/2015 Utvecklingen av personuppklarade misstankar och bifallna åtal Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Tillvägagångssätt... 9 Resultat... 12 Avslutande diskussion... 36 Referenser...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Diarienummer: 16Li700

Diarienummer: 16Li700 Rapport, Sammanställning polisanmälningar olagliga spelautomater 2014-2015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Kommentar till uppföljning... 1 1.2 Kommentar till statistik... 2 2 Sammanfattning...

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Konstaterade fall av dödligt våld

Konstaterade fall av dödligt våld Konstaterade fall av dödligt våld en genomgång av anmält dödligt våld 2015 URN:NBN:SE:BRA-659 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tfn 08-527 58 400 info@bra.se www.bra.se Konstaterade fall

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Sammanfattning. Lagföringsbeslut och påföljder. Ålder och kön

Sammanfattning. Lagföringsbeslut och påföljder. Ålder och kön Sammanfattning I statistiken över personer lagförda för brott redovisas de lagföringsbeslut (se definition nedan) som fattats under ett kalenderår. Antalet lagföringsbeslut påverkas ytterst av hur många

Läs mer

Kriminalstatistik. Konstaterade fall av dödligt våld. En granskning av anmält dödligt våld 2016

Kriminalstatistik. Konstaterade fall av dödligt våld. En granskning av anmält dödligt våld 2016 Kriminalstatistik 2016 Konstaterade fall av dödligt våld En granskning av anmält dödligt våld 2016 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott. Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 Arbetslösheten ökar sedan ett år tillbaka Arbetslösheten har ökat i stort sett

Läs mer

Resultatmått för polisiär verksamhet. Brottsförebyggande rådet

Resultatmått för polisiär verksamhet. Brottsförebyggande rådet Resultatmått för polisiär verksamhet Antal personuppklarade brott Antal anmälda brott = Uppklaringsprocenten År 2012 och förändring jämfört med föregående år Antal personuppklarade brott: 234 000-13 700

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 Svagt minskad arbetslöshet i februari Arbetslösheten har varit oförändrad i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Tertialrapport 2, 2014

Tertialrapport 2, 2014 Tertialrapport 2, 2014 Redovisning enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav för Polisens brottsutredande verksamhet Rikspolisstyrelsen Ekonomiavdelningen Tertial 2 2014 Utgivare: Rikspolisstyrelsen,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 8 augusti 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands i län juli 2014 10 585 (8,2 %) 4 538 kvinnor (7,4 %) 6 047 män (9,1 %) 2 816

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Kriminalstatistik. Anmälda brott. Preliminär statistik för första halvåret 2017

Kriminalstatistik. Anmälda brott. Preliminär statistik för första halvåret 2017 Kriminalstatistik 2017 Anmälda brott Preliminär statistik för första halvåret 2017 Brå kunskapscentrum för rättsväsendet Myndigheten Brå verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 oktober 2012 Mattias Andersson Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län september 2012 9 526 (8,4 %) 4 326 kvinnor (8,0 %) 5 200 män (8,7

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 Fått arbete Under september påbörjade 890 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Företagsamheten Dalarnas län

Företagsamheten Dalarnas län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 s län s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 4 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av mars månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av mars månad 2012 2012-04-17 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av mars månad 2012 Färre lediga platser Under mars anmäldes närmare 1 600 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Anmälda brott. Slutlig statistik för Brottsförebyggande rådet Box Stockholm Tfn

Anmälda brott. Slutlig statistik för Brottsförebyggande rådet Box Stockholm Tfn Anmälda brott Slutlig statistik för 2015 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tfn 08-527 58 400 info@bra.se www.bra.se 2(32) Anmälda brott Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 8 februari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 Avmattning men länet har fortfarande lägst arbetslöshet i landet Arbetsmarknaden fortsätter att avmattas. Trots

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015 Fått arbete I mars fick 1 455 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I mars för ett

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Handläggningstider vid polisanmäld barnmisshandel

Handläggningstider vid polisanmäld barnmisshandel Handläggningstider vid polisanmäld barnmisshandel Inledning I december 1998 tillsatte regeringen en kommitté med uppdrag att utreda frågan om barnmisshandel och därmed sammanhängande frågor. På uppdrag

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, september månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2014

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Fått arbete Under december påbörjade 550 1 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form av arbete, det vill

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012 oktober 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 202 Arbetsmarknaden i Uppsala län stabil trots tecken på försvagning Uppsala län fortsätter att ha landets lägsta

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Satsningen på fler poliser

Satsningen på fler poliser Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Brås uppdrag Analysera och följa upp regeringens satsning på Polisen Kartlägga hur resurstillskotten

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 14 mars 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 Dämpad men stabil arbetsmarknad Under februari var det färre inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Uppsala län som

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 Minskat antal som fått arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Sammanfattning. Lagföringsbeslut och påföljder. Ålder och kön

Sammanfattning. Lagföringsbeslut och påföljder. Ålder och kön Sammanfattning I statistiken över personer lagförda för brott redovisas de lagföringsbeslut (se definition nedan) som fattats under ett kalenderår. Antalet lagföringsbeslut påverkas ytterst av hur många

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015 Fått arbete I juli fick 954 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I juli för ett

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 Minskad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten minskade

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 februari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län februari 2014 12 812 (9,8 %) 5 463 kvinnor (8,8 %) 7 349 män

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 Fått arbete Under april påbörjade 1 873 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Falun 9 maj 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län april 2014 9 543 (7,2 %) 3 962 kvinnor (6,3 %) 5 581 män (8,0 %) 2 227

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 1 400 personer fick arbete i augusti Under augusti månad erhöll 1 396 personer

Läs mer

Polisregion Väst Datum Dnr Nationella Transportsäkerhetsgruppen 150211 481 A059.919/2015. Transport- och dieselstölder 2007-2014

Polisregion Väst Datum Dnr Nationella Transportsäkerhetsgruppen 150211 481 A059.919/2015. Transport- och dieselstölder 2007-2014 Dnr Nationella Transportsäkerhetsgruppen 111 81 A9.919/1 Transport- och dieselstölder 7-1 Uppföljning av brottskoderna 98, 98 och 981 per rike, polisregion och län RAPPORT (8) 111 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östergötland 2014-06-17 Annelie Almérus Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län Maj 2014 18 778 (8,9 %) 8 511 kvinnor (8,6 %) 10 267 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012 Färre lediga platser Under september anmäldes närmare 950 lediga platser till Arbetsförmedlingen i

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av augusti månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av augusti månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm 11 september 2013 Marcus Löwing Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Västmanlands län september 2013 12 940 (10,3 %) 6 289 kvinnor (10,6 %) 6 651 män

Läs mer