Årsredovisning. LekebergsBostäder AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. LekebergsBostäder AB"

Transkript

1 Årsredovisning för LekebergsBostäder AB Räkenskapsåret 2009

2 LekebergsBostäder AB Styrelsen och verkställande direktören för LekebergsBostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Ägare och Styrelse Bolagets samtliga aktier ägs av Lekebergs Kommunala Holding AB från och med Styrelsen består av fem ledamöter utsedda av Lekebergs kommun för valperioden Styrelsen består av följande personer. Styrelseordförande Hans Gunnarsson M, Förste vice ordförande Bengt Andersson C; Andre vice ordförande Torbjörn Svensson S, Ledamöter Sören Fagerstedt KD, Kåre Sundberg S. Verksamhet Mål för bolagets verksamhet är, enligt bolagsordningen att inom Lekebergs kommun främja bostadsförsörjningen med iakttagande av kommunala självkostnads- och likställighets principer samt att främja lokalförsörjningen för Lekebergs kommun. Lokalförsörjningen skall vara självfinansierad. Revision Godkänd revisor med ersättare utses av bolagsstämman. Lekmannarevisorer med ersättare utses av kommunfullmäktige Lekebergs kommun. Verkställande direktör VD Owe Nilsson upprätthåller VD posten på deltid ca 3 dagar i veckan. Delning av bolaget och bildande av en kommunkoncern För att renodla verksamheterna när det gäller bostadsförvaltning och förvaltningen av fastigheter för kommunal verksamhet har har en delning av bolaget genomförts och fastigheterna för kommunal verksamhet är nu överförda till Lekebergs kommunala fastighets AB. Delningen av bolaget har skett via en sk. partiell delning den 14 sept -09. Koncernen består numera av moderbolaget Lekebergs Kommunala Holding AB samt två dotterbolag, Lekebergsbostäder AB och Lekebergs Kommunfastigheter AB. Lekebergs Kommunala Holding AB ägs till 100% av Lekebergs Kommun. Lekebergsbostäder äger och förvaltar bostäder och lokaler i tätorterna Fjugesta och Mullhyttan totalt 357 lgh och m2 lokaler.

3 Bostadsområdet Tallen Investeringar Under 2009 investerades kkr i fastigheter och markanläggningar. Byte av låssystem på Tegelgatan 2-6. Helrenovering av hissen på Björken. Totalrenovering av 5 lgh. på Sveagatan 5. Badrumsrenovering i Kv Urmakaren. Omdränering av Dammgatan 7 och Skolgatan 24. Ett energisparprojekt har påbörjats, där målsättningen är att göra en energibesparing på 20 %, och det omfattar samtliga fastigheter i Lekebergsbostäder till en total kostnad av 13,5 miljoner kronor. I samband med projektet kommer samtliga fastigheter som har för höga radonvärden att saneras för ca 2 miljoner kronor.

4 Hyresmarknad och fastighetsbestånd Den uthyrningsbara bostadsytan uppgick under året till m2 samt m2 lokalyta. Antal bostäder 357 st. För 2009 uppgår hyresbortfallet till 2,2 % av totala hyran för bostäderna (3,3 %). Ythyrningsgraden på våra lägenheter under 2009 är 98,5 % (97,4%). Vakanser Antal lägenheter jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Hyresbortfallet totalt för outhyrda objekt uppgick till 412 kkr (673) vilket motsvarar 1 % av de totala hyresintäkterna. Hyresmarknaden har under 2009 varit bättre än tidigare år. Och vi kan glädjande se att efterfrågan på lägenheter i Mullhyttan varit bättre än tidigare. Hyror Hyresförhandling för 2009 genomfördes under mars 2009 och resulterade i en höjning av hyran från första april 2009 om 2,70 (2,3) % och för lägenheter med kallhyra 2,3% (2,0%). Dessutom höjer vi garagehyran med 25 kr/mån och motorvärmarplatserna med 30kr/mån. Lokalhyrorna har höjts enligt indexklausul baserad på KPI i hyresavtalen.

5 Östra Långgatan 10 Glashuset

6 Drift och underhåll. Det invändiga underhållet i våra bostäder har följt våra upprättade underhållsintervaller. När det gäller underhåll utvändigt och gemensamma utrymmen pågår ett kontinuerligt arbete med långsiktiga underhållsplaner. Under året har följande större underhållsåtgärder genomförts. Byte av låssystem på Tegelgatan 2-6. Helrenovering av hissen på Björken. Totalrenovering av 5 lgh. på Sveagatan 5. Badrumsrenovering i Kv Urmakaren. Omdränering av Dammgatan 7 och Skolgatan 24. Målning av trapphus och källar korridorer i Vinkelboda och på Dammgatan. Personalfrågor Antalet fastighetsskötare har vid årskiftet minskat med en person pga pensionsavgång. Finansiella risker. Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för fastighetsskador. Dessa risker hanteras genom systematisk kreditbedömning, fullvärdesförsäkring av fastighetsbeståndet samt genom efterlevnad av bolagets finansplan. Lån och lånehantering. Lånestocken uppgår per till kkr. Under verksamhetsåret har omsättning av lån skett med kkr. Bolaget har även amorterat kkr på lånereversen till kommunen. Genom den partiella delningen av bolaget har kommunfastigheterna överlåtits till Lekebergs Kommunfastigheter AB därigenom har bolagets anläggningstillgångar minskat. Lekebergs kommunfastigheter har finansierat övertagandet genom ett lån från Lekebergsbostäder AB. LekebergsbostäderAB s låneskulder blir härigenom oförändrade. Avskrivningar Avskrivningar har gjorts enligt plan och uppgår totalt till kkr (7 724). Vilket motsvarar 2-3% på byggnader, 5% på markanläggningar samt 20-33% på maskiner och inventarier. Miljöinformation. Vattenbesparande åtgärder i form av snålspolande munstycken har monterats på samtliga tappställen.

7 Energibesparande åtgärder. Lekebergsbostäder har anslutit sig till SABO s skåneinitiativ, vilket har som mål att spara 20 % på energiförbrukningen fram Bolaget har anlitat företaget Engy AB för uppdraget, samt ytterligare skärpt kraven vilket innebär att vi skall klara målet till Energibesparingen skall betala sig på 10 år. Den beräknade investeringsvolymen är i storleksordningen 13,5 miljoner kronor. TV Bredband och Telefoni. Avtal har tecknats med Telia om att bygga bredbandsnät till samtliga lägenheter i vårt bestånd. Bredbandsutbyggnaden i samtliga fastigheter och till samtliga lägenheter är nu genomförd, och alla våra hyresgäster har nu tillgång till 17 TV kanaler (tidigare 7st ) samt möjlighet att erhålla internetuppkoppling på upp till 100 Mb och IP telefoni. Installationen innebär att vi har skrotat våra parabolanläggningar och får därmed bort en mycket svag länk vad gäller TV signalerna. Framtida utveckling. Kommunens befolkning växer och med den efterfrågan på bostäder. Byggnationen av Kastanjen är nu i full gång och vid årskiftet var huset tätt och värmen kopplades på för att påbörja uttorkning. Lokalytan för vård och omsorg är ca 1800 m2. I byggnadens plan 3 och 4 blir det bostadslägenheter totalt 16 st. Projektkostnaden är totalt 67 miljoner kronor. Prioriterade underhållsåtgärder under kommande år är fortsatt renovering av badrum, samt ombyggnaden av köken i våra äldsta hus. Övriga prioriterade åtgärder i våra bostadsfastigheter är en uppsnyggning av gemensamma ytor som trapphus korridorer. Våra låssystem behöver ses över för att vi skall kunna hålla en hög säkerhetsnivå och vi fortsätter att byta ut gamla låssystem. Projektplanering Verksamhetsanalys Antalet barn ökar i kommunen och i Mullhyttan utredes om det går att omvandla hus B på Furugården till en förskoleavdelning. Affärsplan Under året har en affärsplan för perioden arbetats fram, som utöver redovisning av organisationen anger våra mål på kort och lång sikt samt våra värderingar. I samband med affärsplanen så har en marknadsföringsbroschyr tagits fram. Resultat och soliditet Årets resultat uppgår efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår resultatet till 300 kkr. Soliditeten uppgår till 4% (4%).

8 Organisationsanslutning. Bolaget är anslutet till SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, samt till Fastigo Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation. Kastanjen Flerårsöversikt Kkr Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst Fissionsresultat årets vinst disponeras så att i ny räkning överföres Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.

9 LekebergsBostäder AB Resultaträkning Not Kkr Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Fastighetskostnader 1, Övriga externa kostnader Personalkostnader 5,6, Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat R e sul t a t f ör e sk a t t

10 LekebergsBostäder AB Balansräkning Not Kkr Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Soliditet % 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,

11 Eget kapital och skulder Not Eget kapital 14 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Obeskattade reserver Långfristiga skulder 16 Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Kortfristiga skulder Kortfr. del långfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Övriga skulder koncernbolag Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser 50 50

12 LekebergsBostäder AB Kassaflödesanalys Not Kkr Den löpande verksamheten Rörelsersultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, betald skatt Avskrivningar Ränteintäkter Räntekostnader Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Förändring av lager Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Långfr. fordringar Upptagna lån Lösen av lån Nyemission 0 40 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Kkr Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet

13 LekebergsBostäder AB Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisnings principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Erforderligt avdrag för inkurans har gjorts. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter Kkr 1 Inköp och försäljning avseende koncernföretag Inköp Försäljning Hyresintäkter och Hyresbortfall Bostäder Lokaler Garage och Bilplatser Förråd mm Summa bruttohyror Hyresbortfall Bostäder Hyresbortfall Garage och Bilplatser Summa hyresbortfall

14 3 Fastighetskostnader Löpande underhåll fastigheter Periodiskt underhåll fastigheter Uppvärmning Elavgifter Vatten och sophantering Fastighetsförsäkringar Kabel TV Yttre skötsel Lokalvård Fastighetsskatt Övriga fastighetskostnader Arvode och kostnadsersättning Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag Revisionsuppdrag Andra uppdrag Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor 2,5 2 Män ,5 10 Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse och VD Löner och andra ersättningar till övriga anställda Pensionskostnader till styrelse och VD Pensionskostnader till övriga anställda Övriga sociala kostnader Uttagsskatt Styrelseledamöter (antal) Män 5 5

15 7 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron anges i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden för varje grupp Samtliga anställda 3,12 % 5,54 % Andel långtidssjukfrånvaro 0,00 % 0,00 % Kvinnor 0,00 % 0,00 % Män 4,07 % 3,16 % Anställda i åldrarna mellan år 3,30 % 5,17 % Anställda i åldrarna 50 år eller äldre 3,09 % 8,69 % 8Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 2-3 % Markanläggningar 5 % Maskiner, verktyg och installationer % 9 Bokslutsdispositioner Avsättning till periodiseringsfond Förändring av överavskr, mask och inv Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärde Inköp Fissionsöverlåtelser Utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Fissionsöverlåtelser Utrangeringar 0 6 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående balans Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark

16 11 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärde Inköp 0 21 Fissionsöverlåtelser Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Fissionsöverlåtelser Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående balans Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Inköp Omklassificeringar 0-12 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående balans Finansiella Anläggningstillgångar Andelar HBV 40 40

17 14 Förändring av eget kapital Antal A-aktier: st Kvotvärde 1000 kr Aktiekapital Reservfond Balanserat Årets resultat resultat Belopp vid årets ingång Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Fissionsvinst Årets resultat 301 Belopp vid årets utgång Villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till (2.000). 15 Obeskattade reserver Periodiseringsfond vid 2007 års taxering Periodiseringsfond vid 2008 års taxering Periodiseringsfond vid 2009 års taxering Periodiseringsfond vid 2010 års taxering Ack överavskr på mask och inventarier Långfristiga Skulder Kommuninvest, rörligt Kommuninvest, fast Kommunrevers Samtliga lån förfaller senare än 5 år efter balansdagen 17 Checkräkningskredit Beviljad kredit Utnyttjad kredit

18 Fastigheter Adress Bygg år Antal 1:or Antal 2:or Antal 3.or Antal 4:or Total lgh Yta bostad Yta Lokal Totalyta Hyra kvm Storgatan ,15 Storgatan ,07 Nygatan ,82 Bruksgatan ,66 Tegelgatan ,88 Tegelgatan ,92 Östra Långgatan ,95 Östra Långgatan ,73 Ekhagagatan ,85 Apelgatan ,56 Sveagatan ,13 Dammgatan ,33 Skolgatan 24 A-D ,02 Mullhytte Letstig ,18 Hultvägen ,45 Bergsgatan ,76 Östra Långgatan ,74 Sveagatan ,68 Hagagatan ,68 Bangatan ,68 Villagatan ,41 Kyrkvägen ,41 Apelgatan ,35 Sannagatan ,61 Storgatan 21/Stickspåret ,6 Letstigen ,73 Furuvägen ,44 Mullhytte Letstig ,29 Summa

19 Fjugesta den 16 mars 2010 Hans Gunnarsson Ordförande Torbjörn Svensson Bengt Andersson Sören Fagerstedt Kåre Sundberg Owe Nilsson Verkställande direktör Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats Hans Olsson Godkänd revisor

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

AKTIEBOLAGET HULTSFREDS BOSTÄDER

AKTIEBOLAGET HULTSFREDS BOSTÄDER AKTIEBOLAGET HULTSFREDS BOSTÄDER ÅRSREDOVISNING 2013 2 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge Å R S R E D O V I S N I N G för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE + Å R S R E D O V I S N I N G 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Inregistrerad firma: Sölvesborgshem Aktiebolag Organisationsnummer: 55 63 49-9267 Bolagets säte: Sölvesborgs kommun, Blekinge län Bolaget bildat:

Läs mer

VIMARHEM AB ÅRSREDOVISNING

VIMARHEM AB ÅRSREDOVISNING VIMARHEM AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Noter och tilläggsuppgifter 9 Lägenhetsbestånd 20 Om- och avflyttningsstatistik 21

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

VD har ordet. Lars Björklund

VD har ordet. Lars Björklund ÅRSREDOVISNING 2011 VD har ordet. 2011 blev året då det skedde ett trendbrott i Sölvesborgshems verksamhet, vi startade nyproduktion av nya marklägenheter efter femton års uppehåll. Byggnation av nya bostäder

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB 2013 2 Årsredovisning 2013 NU SKA VI BLI ÄNNU BÄTTRE INNEHÅLL STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB VD HAR ORDET 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007 Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007 Sammanfattning och nyckeltal sammanfattning och nyckeltal EKONOMI 2007 Omsättningen ökade till 136,0 mkr (128,6). Resultat efter finansnetto uppgick till 14,1 mkr

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB Omslag: Bengt Sundholm 458 80 FÄRGELANDA Tel. 0528-56 78 00 Hemsida: www.valbohem.se E-post: info@valbohem.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2008

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2008 Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2008 Sammanfattning och nyckeltal sammanfattning och nyckeltal EKONOMI 2008 Omsättningen ökade till 148,2 mkr (136,0). Resultat efter finansnetto uppgick till 18,3 mkr

Läs mer

LYCKSELE BOSTÄDER AB

LYCKSELE BOSTÄDER AB LYCKSELE BOSTÄDER AB Innehåll VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse... - Resultaträkning...7 Balansräkning... 8-9 Kassaflödesanalys...0 Noter... -3 Revisionsberättelse... Granskningsrapport...5 Fastighetsbeteckningar

Läs mer

Krokomsbostäder AB Frisörvägen 6 835 80 Krokom. Telefon: 0640 161 00 Organisationsnummer: 556458-8639

Krokomsbostäder AB Frisörvägen 6 835 80 Krokom. Telefon: 0640 161 00 Organisationsnummer: 556458-8639 Årsredovisning 2014 Krokomsbostäder AB Frisörvägen 6 835 80 Krokom Telefon: 0640 161 00 Organisationsnummer: 556458-8639 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för Öckerö Bostads AB

Årsredovisning för Öckerö Bostads AB 1(17) Årsredovisning för Öckerö Bostads AB 556495-9665 Räkenskapsåret 2012 2(17) VD har ordet Året som gått 2012 har varit ett händelserikt år. Vi har påbörjat en omstrukturering av bolaget i flera nivåer.

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen Årsredovisning för Brf Smålänningen Räkenskapsåret 2007 Brf Smålänningen 1(11) Dagordning årsstämma 2008 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 2. Val av ordförande vid stämman 3. Val

Läs mer

MILJÖN ÄR VIKTIG! BÅDE FÖR OSS OCH FÖR VÅR FRAMTIDA GENERATION.

MILJÖN ÄR VIKTIG! BÅDE FÖR OSS OCH FÖR VÅR FRAMTIDA GENERATION. FRIBO ÄR: MILJÖN ÄR VIKTIG! BÅDE FÖR OSS OCH FÖR VÅR FRAMTIDA GENERATION. Att värna om miljön ser vi som en självklarhet, både som en naturlig del av vårt dagliga arbete men också genom en långsiktig plan.

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

- 1 - Knivstabostäder AB Org. nr: 556637-3444. Innehåll. Innehåll.. 1

- 1 - Knivstabostäder AB Org. nr: 556637-3444. Innehåll. Innehåll.. 1 Knivstabostäder AB Besöksadress: Emil Sjögrensväg 20 Postadress: 741 75 Knivsta Tel: 018-34 71 30 Fax: 018-34 35 97 Org.nr 556637-3444 Innehåll Innehåll.. 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR 2008 Fastighetsbeståndet..

Läs mer

Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar.

Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar. Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB SvalövsBostäder, organisationsnummer 556081-2892, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005.

KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005. KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005. Foto: Roxx ÅRSREDOVISNINGAR 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4-5 Koncernresultaträkning 7 Koncernbalansräkning 8-9 Kassaflödesanalys

Läs mer

KROKOMSBOSTÄDER AB ÅRSBERÄTTELSE 2010

KROKOMSBOSTÄDER AB ÅRSBERÄTTELSE 2010 AB KROKOMSBOSTÄDER KROKOMSBOSTÄDER AKTIEBOLAG Org.nr 556458-8639 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen och verkställande direktören för KROKOMSBOSTÄDER AB avger härmed redovisning för bolagets verksamhet

Läs mer

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 Torshälla Fastighets AB INNEHÅLL Ordförandes och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt... 4 Personal... 6 Miljö... 7 Fastigheterna

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

www.harjegardar.se Postgatan 13, Storgatan 24 i Hede

www.harjegardar.se Postgatan 13, Storgatan 24 i Hede www.harjegardar.se Postgatan 13, Storgatan 24 i Hede ÅRSREDOVISNING 2010 VD kommentar När vi nu summerar 2010 kan vi se att det varit ett ganska bra år för Härjegårdar. Vår verksamhet generade en vinst

Läs mer

2008 g in visn o rsred Å

2008 g in visn o rsred Å Årsredovisning 2008 Årsredrsredovisning 2008 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder 2 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder Org nr 864500-0459 Årsredovisning för Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder för räkenskapsåret

Läs mer

Nordmalingshus AB 2007

Nordmalingshus AB 2007 2007 2007 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Bokslutskommentarer 11 Revisionsberättelse 18 Fastighetsförteckning 19 Fastighetssammanställning

Läs mer

Årsredovisning 2009. Salabostäder

Årsredovisning 2009. Salabostäder Årsredovisning 2009 alabostäder ostäder bostäder labostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder ostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder

Läs mer

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013 BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 23 2 BÅSTADHEM Innehåll VD har ordet... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Ekonomisk översikt... 2 Resultaträkning... 2 Balansräkning... 22 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser...23

Läs mer