Rapport Enkät om förslag till ändring av KRAVs regler för djurhållning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Enkät om förslag till ändring av KRAVs regler för djurhållning"

Transkript

1 /Eva-Lena Rådberg Rapport Enkät om förslag till ändring av KRAVs regler för djurhållning Sammanfattning Mjölkkor 74% anser att beteskravet är viktigt för mjölkens mervärde. 60 % av producenterna som har robot tycker kraven på betesintag är viktiga, jämfört med 90 % av de som har uppbundet. 72 % tycker att det går bra att följa nu gällande regler om beteskrav, medan 25 % inte tycker att det går bra. Det är framför allt producenter med robot eller mjölkningsgrop som tycker att det är problematiskt. 62 % av de svarande ansåg att förslaget till ändring i reglerna om förebyggande hälsoarbete är bra. 91 % av dem var anslutna till Kokontrollen, jämfört med 88 % av alla som svarat. Alla nötkreatur 54 % tycker att ändrad utformning av reglerna om inomhus- och utomhusytor gör dem tydligare, men 41 % har ingen åsikt i frågan. Får och getter 58 % tycker att omarbetningen av reglerna för ytor inom- och utomhus gör dem tydligare, medan 27 % tycker att förslaget är otydligt. 44 % tycker att det är bra att införa en ny regel om avskildhet vid lamning/killning, 40 % är emot. Grisar Ingen av de fem grisproducenter som svarat är emot förslaget att ge möjlighet att hålla grisarna inne tre veckor efter grisning. Tre tycker att det finns behov av att förkorta betesperiodlängden för grisproduktion i de nordligaste länen, men det finns inget entydligt svar angående hur landet ska delas in. Fjäderfä 92 % tycker att det är tydligt i förslaget vad som gäller för utevistelse under olika delar av året. 52 % anser att förslaget till ändrad regel om utevistelse för nyinsatta höns är bra, medan 32 % tycker att det inte är bra. 66% av de svarande tycker att ändringarna i detaljkraven för värphönsens rastgård är bra. 52 % tycker att det är bra att gå före EU och ställa krav på att det högst får vara 15 meter till närmasteutgångshål redan nu för nya hus. 22 % tycker inte det är bra. Generella frågor om djurreglerna 82 % tycker att den föreslagna strukturen med indelning efter olika djurslag är bra. 62 % upplever att reglerna blivit tydligare, 34 % vet inte. Det finns 4 lantbrukare som kan vara intresserade av certifiering av hjortuppfödning inom tre år. RÅDBERG KONSULT Kungsgatan 16, SE UPPSALA TEL E-POST: - WEBBPLATS:

2 Insamling av synpunkter En webenkät mejlades ut till alla djurhållare som KRAV har e-postadress till i början av februari. KRAV informerade också om enkäten i Nyhetsbrev och i Ekoweb, och ett fåtal som inte fått enkäten i första omgången skickade in sina e-postadresser. Totalt skickades enkäter till lantbrukare. Enkäterna anpassades till djurslag och fyra olika enkäter skickades ut till nöt-, får-&get-, grisrespektive fjäderfäproducenter. Efter två påminnelser hade 392 producenter svarat då enkäten stängdes den 15 mars. Svarsfrekvensen var i genomsnitt 26 % och de fördelar sig jämnt över olika djurslag, utom för gris där svarsfrekvensen bara var 12 % (endast 5 producenter). Att så få grisproducenter svarade gör att det är svårt att dra några slutsatser när det gäller ändringar som specifikt rör grisproduktionen Nöt Får & Get Gris Fjäderfä Samtliga Antal utskickade enkäter Antal svar Svarsfrekvens 27 % 24 % 12 % 25 % 26 % Producenter med nötkreatur Av svaren kom 40 % (114 st.) från producenter med mjölkproduktion, och 60 % (169 st.) hade köttproduktion. Köttproducenterna dirigerades om, och hade inte möjlighet att svara på frågor om de regler som specifikt berör mjölkproduktionen. Producenter med mjölkkor Mjölkningssystem och anslutning till Kokontrollen Hälften av mjölkproducenterna hade robotsystem, ungefär en fjärde del mjölkade i grop, och lika många hade uppbundna kor. Endast en mjölkproducent hade karusell. De allra flesta var anslutna till kokontrollen. 2

3 Resultat mjölkproduktion Fråga: Tycker du att krav på mjölkkornas betesintag och tid på bete är viktiga för den KRAV-certifierade mjölkens mervärde? En övervägande del av producenterna, 74%, anser att beteskravet är viktigt för mjölkens mervärde. Om vi delar in de svarande i kategorier utifrån mjölkningssystem, som ju också kopplar till stallsystemet, kan vi se att de som har robot värderar beteskravet betydligt lägre än de med mjölkningsgrop eller uppbundna kor. Endast 60 % av producenter med robot tycker kraven på betesintag är viktiga, jämfört med 90 % av de som har uppbundet. Kommentarer från lantbrukare Av de 35 lantbrukare som har lämnat kommentarer, har 23 robot. Det är alltså en större andel av de med robot som lämnat kommentarer. De vanligaste kommentarerna är likartade oavsett om den 3

4 svarande tycker att det är beteskravet är viktigt eller ej. Den vanligaste åsikten är att regeln bör vara mera flexibel och kunna anpassas till vädret för kons bästa, samt att lantbrukaren själv bör få avgöra. Den kommentaren kommer framför allt från lantbrukare med robot. Den näst vanligaste kommentaren är att tiden på betet är viktig, men att kravet på betesintag bör tas bort, antinget för att det är svårt att mäta eller svårt att uppfylla under torrperioder. Många kommenterar att kor lider av värme och inte betar så mycket dagtid när det är varmt. Fråga: Tycker du att det går bra att förstå och följa de nu gällande kraven, dvs. minst 6 kg ts och mer än 12 timmar per dygn på bete under betesperioden, på din gård? De flesta producenterna, 72 %, tycker att det går bra att följa nu gällande regler avseende beteskravet. Men det är en relativt stor andel, 25 %, som inte tycker att det går bra. Det är framför allt producenter med robot och mjölkningsgrop som tycker att det är problematiskt med beteskravet, medan 90 % av de med uppbundna kor inte har problem med det. Eftersom det delvis följer mönstret från Fråga 4, tycks det finnas ett samband. Jag tolkar det som att de som har problem med att uppfylla regeln om beteskrav, tenderar att i större utsträckning anse att det inte är viktigt för mjölkens mervärde. Det finns ett samband mellan mjölknings- och stallsystem och storlek på besättningen, även om de inte framkommer i den här undersökningen. De med uppbundet får enligt reglerna ha högst 45 mjölkande kor. Robot är vanligast i medelstora besättningar, och mjölkningsgrop vanligast i de stora besättningarna. Att de med grop hart större problem med att uppfylla regeln än de med uppbundet, tror jag enbart beror på storleken på besättningen. 4

5 Kommentarer från lantbrukare Totalt fick vi 46 kommentarer på denna fråga. Lite mer än hälften kommer från gårdar med robotar. Många, även de som svarar att det går bra att förstå och följa regeln, uttrycker att det kan vara svårt att uppfylla kravet under delar av betesperioden när det är varmt och torrt, eller när det kommit mycket regn, och det gäller oavsett system. 7 av 11 med robot som säger att det går bra att följa reglerna, svarar ändå att det är svårt att veta hur länge varje individ varit ute på betet, och vissa även att det är svårt att bedöma betesintaget. Av de med robot som upplever att det är svårt att följa regeln är den vanligaste kommentaren att det är svårt att uppnå ett intag på 6 kg ts/ko och dag. Av lantbrukare med grop och uppbundet är den vanligaste kommentaren att betesintaget kan vara svårt att bedöma. Fråga: Har du förslag på andra sätt som detta mervärde skulle kunna behållas eller stärkas? Vi har fått sammanlagt 34 kommentarer på denna fråga. 9 av dem tycker att KRAV ska ta bort kravet på betesintag. Några av dem förespråkar enbart ett arealkrav, andra enbart tid på betet. 10 uttrycker på olika sätt att regeln borde vara med flexibel och att man borde låta korna välja själva om de vill gå ut och beta. Fråga: Tycker du att förslaget till ändring av reglerna för förebyggande hälsoarbete är bra? Det blev ett fel i det första utskicket av enkäter, som gjorde att frågan hoppades över. Det är därför bara 47 som besvarat frågan. 62 % av de svarande ansåg att förslaget till ändring är bra. 43 av dessa (91 %) var anslutna till Kokontrollen, jämfört med 88 % av alla som svarat. 5

6 Producenter med köttproduktion Vilken typ av nötköttsproduktion har du? Av 169 köttproducenter hade 86 % integrerad produktion med dikor. 13 % hade endast ungdjursuppfödning. En producent avelsuppfödning av utrotningshotade raser och en uppfödning av mjölkkvigor, vilket markerats som Annan produktion. Det fanns inga specifika frågor till köttproducenterna. Endast uppfödning av ungdjur/stutar 13% Vilken typ av nötköttsproduktion har du? Annan nötköttsproduk tion 1% Dikoproduktion 86% Frågor till alla producenter med nötkreatur Nedan följer de frågor som besvarade av såväl mjölk- som köttproducenter. Fråga: Tycker du att ovanstående förslag till ändringar gör reglerna för ytor inomhus och utomhus tydligare? Av de 158 lantbrukare som besvarade frågan tycker 54 % att ändringarna gör reglerna tydligare, men en stor andel, 41 %, har ingen åsikt i frågan. 6

7 Kommentarer från lantbrukare Totalt 14 kommentarer. De flesta, oavsett om de tycker att ändringen förtydligar eller ej, tycker att det är för mycket detaljregler och fortfarande krångligt att förstå. Ingen av de som svarar Vet inte har lämnat kommentar, vilket jag tolkar som att många i den gruppen inte har satt sig in i regeln. Producenter med får eller getter Typ av produktion Totalt svarade 80 lantbrukare på enkäten. Av dem hade 76 lammproduktion och 4 hade getmjölksproduktion. Mått i stallar för får och getter Tabell 2 som finns i nuvarande regler har gjorts om i förslaget och anger nu enbart minsta mått för ytor inomhus respektive utomhus. Hur ytan ska beräknas om djuren har ligghall under stallperioden framgår i en separat regel, efter tabellen. Fråga:Tycker du att reglerna för yta inomhus och utomhus för får och getter är tydliga? De flesta, 58 %, tycker att reglerna är tydliga, men det är en relativt stor andel, 27 %, som tycker att de är otydliga. 7

8 Kommentarer från lantbrukare Det finns 19 kommentarer på frågan, de flesta från de som svarat nej på frågan. Av kommentarerna framgår att många inte förstått att måtten i Tabell 2 enbart avser stall med rastgård, medan den separata regeln med exempel gäller för djur som hålls i ligghall. Några förstår inte heller förkortningen SL i exemplet. Fråga:Är det bra att vi inför en regel med krav på avskildhet vid lamning/killning, som motsvarar de regler som redan finns för andra djurslag? Det är ungefär lika många som tycker att det är bra att införa en regel om avskildhet, som de som inte tycker att det är bra. Kommentarer från lantbrukare Vi har fått 35 kommentarer på denna fråga, 27 av dem kommer från de som är negativa till regeln. Några (8 st) stycken att det är en helt onödig regel, redan praxis och negativt med ökad detaljstyrning. Många (11st) menar att det stressar moderdjuren att skilja dem från flocken när de ska till att lamma eller killa, och att det kan komplicera förlossningen. Tre av fyra getmjölksproducenter påpekar detta. Samtliga dessa menar dock att man vid behov som det står i regelförslaget bör avskilja get/tacka med eller utan ungar. Även bland de som är positiva till att regeln införs, kommenterar många att det ska vara flexibelt och betonar vid behov. Några andra (7 st) menar att det är omöjligt att bevaka alla lamningar dygnet runt, och att det ibland är svårt att förutse att en tacka snart ska lamma. Producenter med grisar Endast 5 producenter har besvarat enkäten, 2 av dem har smågrisuppfödning, 3 har integrerad produktion. Innevistelse förlängd till högst 3 veckor vid grisning Av de som svarat tycker 4 av 5 producenter att förslaget att ge möjlighet att hålla grisarna inne tre veckor, i stället för som nu två veckor, efter grisning är bra. Två av de svarande anger att de med den föreslagna ändringen kommer att hålla sugga och smågrisar inne upp till 3 veckor och de bedömer att den föreslagna ändringen kommer att öka välfärden för smågrisarna. 8

9 En har svarat vet inte, men säger ändå i kommentaren att det är bra med valfrihet, även om de själva även fortsättningsvis kommer att släpp ut sugga med smågrisar efter 10 dagar. Övriga regler om tillfällig innevistelse under betesperioden I övriga regler om innevistelse är det inga ändringar i sak, men vi har försökt att göra det tydligare av vilka olika skäl grisar får hållas inne under betesperioden. Av de svarande tycker 3 att det blivit tydligare av vilka skäl och hur länge som grisarna får hållas inne från betet, och 2 har svarat att det inte vet. Fråga: Tycker du att det kan finnas behov att förkorta betesperiodlängden för grisproduktion i de nordligaste länen? På frågan har 3 svarat ja, 1 svarat nej. Den femte har inte svarat alls, vilket har tolkats som Vet inte i diagrammet. Fråga: Tycker du att indelningen av landet i förslaget är bra? Förslaget är: Minst 3 månader i länen: Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten, och minst 4 månader i övriga landet. Ingen av de svarande bedriver uppfödningen i de nordliga länen som anges. 1 tycker att indelningen är bra, 2 har svarat att de inte vet. 1 har svarat nej, och kommenterar att det är svårt att ha smågrisar ute under senhösten, vilket krävs för att de ska klara 4 månaders utevistelse på bete. Gården ligger i Dalarna. Producenten föreslår därför undantag för grisar yngre än 12 veckor. Producenter med fjäderfä Typ av produktion Totalt svarade 24 lantbrukare på enkäten. Av dem hade 21 äggproduktion och 3 uppfödning av slaktkyckling. Bete och utevistelse för fjäderfän Vi föreslår ändringar i flera av reglerna för bete och utevistelse. Syftet är att göra reglerna tydligare, att stimulera till mera utevistelse och bättre utnyttjande av betet/rastgården. 9

10 Nuvarande regler är mest inriktade på äggproduktion, och i förslaget har vi gjort det tydligare att reglerna även gäller andra fjäderfän. Fråga: Är det tydligt i förslaget vad som gäller för utevistelse under olika delar av året? 92 % svarar att det är tydligt. Endast 2 personer har svarat att det är otydligt. Kommentarer från lantbrukarna: Vi har fått fem kommentarer. Av de som svarat Ja påpekar tre att att lantbrukaren måste få förtroendet att avgöra när det är lämpliga förhållanden för att ha hönsen ute. En som svarat Nej, menar däremot att uttrycket när väder och markförhållanden är lämpliga är otydligt. Utevistelse efter insättning av unghöns Förslag till ny regel: Utevistelse efter insättning Du ska ge unghöns tillgång till utevistelse så snart som möjligt, och allra senast 4 veckor efter insättning. Unghönsen kan vänjas vid utevistelsen successivt och behöver inte vistas ute större delen av dygnet inledningsvis även om de sätts in under maj till september. Senast vid 25 veckors ålder ska dock stallet vara öppet mer än 12 timmar varje dag. Fråga: Är förslaget till regel för nyinsatta höns bra? Drygt hälften anser att förslaget är bra, medan 32 % inte tycker att det är ett bra förslag. 10

11 Kommentarer från lantbrukarna Vi har fått 8 kommentarer. Av de som svarat nej påpekar flera det inte bör vara tvingande att släppa ut unghönsen under vinterhalvåret, och att detta måste framgå av regeln. En tycker att det är för tidigt med vecka 25. Rastgårdens utformning I förslaget har vi skrivit regeln i punktform, lagt till en punkt om passager och gjort några andra mindre ändringar. Fråga: Är regeln tydligare efter ändringarna? Är tilläggen och ändringarna bra? Två tredjedelar av de svarande tycker att ändringarna är bra, medan 4 (17%) svarade nej på frågan och lika många svarade att de inte vet. Kommentarer från lantbrukarna Kommentarerna från de som svarat nej skiljer sig, och de påpekar olika otydligheter som jag uppfattar fanns även före ändringear. Två har kommentararer om flaskhalsar, den ena att de inte bör gälla riktigt små besättningar, och den andra att det bara bör gälla vid nybyggnation. Detaljkrav för värphönsens rastgård Vi har gjort några mindre ändringar för att betona funktionen mer än detaljerna, och för att göra intentionen med regeln tydligare. Utevistelsen för hönsen är ett viktigt mervärde och en bärande princip i den KRAVcertifierade äggproduktionen. Det viktiga är att arbeta med utformningen av rastgården för att på så sätt säkerställa att den nyttjas fullt ut. Fråga: Är de föreslagna ändringarna bra? Av de svarande är 58 % positiva till ändringarna som föreslås, men hälften så många är negativa. 11

12 Kommentarer från lantbrukarna Några av de som svarat nej kommer med förslag till omformuleringar, och två har reagerat mot formuleringen Du ska kunna visa. Avstånd inomhus till rastgård I förslaget till ny EU-förordning finns krav på att det högst får vara 15 meter till närmaste utgångshål. Fråga: Är det bra att KRAV går före EU och ställer detta krav redan nu för nya hus? Drygt hälften tycker att det är bra att gå före. Kommentarer från lantbrukarna Av de som svarat nej på frågan har två kommenterat att det kommer att bli dyrare, och två att de inte förstår syftet med regeln. Sandbad och grovfoder Vi föreslår att reglerna ändras så att sandbad och grovfoder kan finnas utomhus under sommaren. Bete räknas som grovfoder. Ändringarna är tillägg i nuvarande regeltext. Nästan alla är positiva till ändringen, som gör reglerna mera tillåtande. Kommentarer från lantbrukarna Endast en kommentar. Den enda som svarat nej på frågan tycker att sandbad ska specificeras bättre i fråga om material och hur stor yta som krävs. 12

13 Nattvila och veranda som tillgänglig stallyta För att förtydliga vad som krävs för att ge fjäderfä en bra dygnsrytm av ljus och nattvila, och vad som gäller för att få räkna in veranda i minimiytan, har vi gjort två tillägg. De flesta, 58 %, tycker att ändringen är bra, men nästan en tredjedel tycker inte att den är det. Kommentarer från lantbrukarna Av de som svarat nej anser två att det är helt fel att verandan får räknas som inomhusyta överhuvudtaget, vilket egentligen inte berör ändringen. Om man räknar bort dessa två svar, är det 67% som tycker att regeln är tydligare efter ändringarna. Tre andra har reagerat mot tillägget Under nattvilan ska stallet vara mörklagt, som de tolkar som att ljusinsläpp ska täckas för under sommarnätterna. Generella frågor om djurreglerna Tre frågor i enkäterna gällde djurreglerna i allmänhet och var alltså inte kopplade till någon specifikt produktion. Dessa frågor ställdes till alla producenter och de redovisas inte per djurslag eller produktion. Sammanlagt har % av de som fått enkäten svarat på dessa frågor, vilket är något mindre än på de produktionsspecifika frågorna. Fråga: Tycker du att det är bra med indelningen i gemensamma regler för sig, och regler för olika djurslag i egna avsnitt? En stor majoritet, 82 %, tycker att den ändrade strukturen är bra. Resultatet skiljer sig inte beroende på djurslag. Endast några enstaka lantbrukare tycker att det är bättre med nuvarande struktur. 13

14 Fråga: Upplever du att reglerna blivit tydligare? På frågan omreglerna blivit tydligare är det en stor andel som svarat att de inte vet, men majoriteten är ändå positiv till de förändringar i utformningen som gjorts. Fråga: Hur sannolikt är det att du skulle certifiera hjortuppfödning inom 3 år? KRAV har sedan flera år tillbaka ingen som är certifierad för hjortuppfödning och överväger därför att ta bort det regelavsnittet. I den här undersökningen har 3 lantbrukare uppgett att de har planer på att starta hjortuppfödning och eventuellt certifiera den. En har hjortuppfödning idag, och planerar att certifiera den. Det finns alltså sammanlagt 4 som bör vara intresserade av att reglerna behålls. 14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Fungerar konkurrensen på marknaden för slaktdjur?

Fungerar konkurrensen på marknaden för slaktdjur? Fungerar konkurrensen på marknaden för slaktdjur? De producenter som inte förhandlar med slakterierna får ofta sämre betalt för sina djur. Bättre prisinformation skulle underlätta för producenterna, men

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Remissammanställning Kommissionens förslag till ny EU-förordning om ekologisk produktion

Remissammanställning Kommissionens förslag till ny EU-förordning om ekologisk produktion 1(98) REMISSAMMANSTÄLLNING 2014-06-12 Dnr SJV 4.7.1335/14 Dnr SLV 1281-2014 Växt- och miljöavdelningen Ingrid Karlsson Göran Ekbladh Regelutvecklingsavdelningen Viveka Larsson Regeringskansliet Landsbygdsdepartementet

Läs mer

Regeltext kapitel 10 Slakt, avsnitt 5.11 och avsnitt 2.18

Regeltext kapitel 10 Slakt, avsnitt 5.11 och avsnitt 2.18 KIWAS KOMMENTARER Regeltext kapitel 10 Slakt, avsnitt 5.11 och avsnitt 2.18 Nedan finns förslaget till nya regler som börjar gälla 1 januari 2014. Texten utgår från reglerna 2013, ny text är understruken

Läs mer

VECKOPENGEN IV. FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker

VECKOPENGEN IV. FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker VECKOPENGEN IV FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker Rapport Veckopengen IV Institutet för privatekonomi Ulla Samuel December 2001 US/Veckopengen IV Institutet för privatekonomi 2 (37) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Svenska och utländska nystartare av mjölkproduktion i Sverige

Svenska och utländska nystartare av mjölkproduktion i Sverige Svenska och utländska nystartare av mjölkproduktion i Sverige intervjuundersökning Rapport 2007:17 Foto: Mats Pettersson Svenska och utländska nystartare av mjölkproduktion i Sverige intervjuundersökning

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Regeltext kapitel 10 Slakt, avsnitt 5.11 och avsnitt 2.18 Med kommentarer av Sofia Wiberg, Vet med lic. 10 Slakt. Definitioner

Regeltext kapitel 10 Slakt, avsnitt 5.11 och avsnitt 2.18 Med kommentarer av Sofia Wiberg, Vet med lic. 10 Slakt. Definitioner Regeltext kapitel 10 Slakt, avsnitt 5.11 och avsnitt 2.18 Med kommentarer av Sofia Wiberg, Vet med lic. Nedan finns förslaget till nya regler som börjar gälla 1 januari 2014. Texten utgår från reglerna

Läs mer

PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2

PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 enkätstudie av Närtrafiken i Sävsjö kommun Dokumentinformation Titel: Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 enkätstudie av Närtrafiken

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten April 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Bakgrundsfrågor 4 3. Beskrivning

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

rapport 2014:28 Allmännyttans erbjudande till hyresgäster om boendeinflytande och inflytande i bolaget

rapport 2014:28 Allmännyttans erbjudande till hyresgäster om boendeinflytande och inflytande i bolaget rapport 2014:28 REGERINGSUPPDRAG Allmännyttans erbjudande till hyresgäster om boendeinflytande och inflytande i bolaget Allmännyttans erbjudande till hyresgäster om boendeinflytande och inflytande i bolaget

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM

HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM en enkät till brukarna hösten 2008 En undersökning från Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB . Innehåll Sammanfattning...1

Läs mer

Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Nya ingenjörer om utbildning och arbete Nya ingenjörer om utbildning och arbete en enkätundersökning riktad till civil- och högskoleingenjörer i Sveriges Ingenjörer med examen 2005 eller 2006 Rapporten Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Läs mer

Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet. Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm

Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet. Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn om marknadsföring till barn på Internet Sammanfattning Vi har ställt totalt 18 frågor till

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

TILLSTÅNDSPLIKTEN I ALLBOLAGEN

TILLSTÅNDSPLIKTEN I ALLBOLAGEN TILLSTÅNDSPLIKTEN I ALLBOLAGEN TILLÄMPNINGAR OCH VERKNINGAR Utredare: Ina Blind Projektledare: Bengt Turner Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet 2006 Utvärdering beställd och

Läs mer

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Inflyttningsstudie Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om vilka faktorer som styr när personer väljer att byta bostadsort.

Läs mer

Lärares kontakter och samverkan med föräldrar

Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lars Erikson Rapporter i Pedagogik, Örebro universitet, 14 Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lars Erikson 1 Rapportens tillkomst och utformning

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer