God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God avfallshantering vid ny- och ombyggnation"

Transkript

1 Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november Gäller från och med den 1 januari

2 2 Omslagsfoto: Emil Källén Tryckeri: TMG-Sthlm 2014 Layout/originalframställning: Sundbybergs stad, Johanna Westling Kessai

3 Innehåll Avfallshantering i förändring 6 Kommunens ansvar 6 Fastighetsägarens ansvar 7 Lagstiftning 7 Samarbete inom planprocessen 7 Avfallshantering med fokus på brukaren 7 Tillgänglighet 8 Hygien och miljö 8 Buller 9 Avfallshantering med fokus på arbetsmiljön 9 Transport- och hämtvägar 9 Avfallshantering i flerbostadshus 10 Vid nybyggnation 10 Vid ombyggnation 11 Avfallshanteringen i villa, radhus och parhus 12 Avfallshanteringen hos verksamheter 12 Verksamheter utan livsmedelshantering 12 Verksamheter med livsmedelshantering 12 Vid nybyggnation 13 Vid ombyggnation 13 Bygglov och bygganmälan vid ändring av avfallsutrymmen 14 Uppskattade avfallsmängder 14 Bilaga 1. Anvisningar för sopsug 15 Stationär sopsug 15 Mobil sopsug 16 Bilaga 2. Anvisningar för markbehållare 18 Markbehållare 18 Bilaga 3. Anvisningar för matavfallskvarn med tank 20 Generella kriterier 20 Bygglov 21 Mer information 21 Bilaga 4. Anvisningar för fettavskiljare 22 Placering 22 Dimensionering 22 Mer information 23 Bilaga 5. Anvisningar för kärlhämtning 24 Val av kärl 24 Dimensionering vid kärlhantering 24 3

4 Behållarens placering 24 Tömningsförfarandet och tömningskriterier 25 Bilaga 6. Anvisningar för övriga avfallsbehållare 26 Container 26 Farligt avfallsskåp 26 Elektronikinsamling 26 Bilaga 7. Anvisningar för avfallsutrymme 27 Avfallsutrymme i eller i anslutning till fastigheten 27 Bilaga 8. Riktlinjer för bygglov och bygganmälan för avfallsbehållare 29 Fastighetsägarens ansvar 29 Placering av avfallsutrymmen 29 Utformning 29 Bilaga 9. Riktlinjer för avfallsutrymmen vid nyanlägging av skola eller förskola 30 Avfallsmängder - brännbart och matavfall 30 Övriga avfallsfraktioner 31 Bilaga 10. Kärlstorlekar 33 Referenser och lästips 34 4

5 5

6 Avfallshantering i förändring EU:s direktiv kring avfallsfrågor ger upphov till lagar och föreskrifter på nationell nivå. Varje nation ska utifrån dessa sätta upp egna mål. I Sverige är det kommunen som är ansvarig för planering och genomförande av avfallshanteringen. Varje kommun har som uppgift att översätta de nationella miljökvalitetsmålen och andra mål på avfallsområdet till praktisk handling. I aktuell avfallsplan för Sundbyberg beskrivs de mål som finns för avfallshanteringen i kommunen. Enligt stadens klimat- och hållbarhetspolicy ska staden även skapa förutsättningar för att människor enkelt ska kunna välja att vara klimat- och miljöanpassad samt skapa förutsättningar för giftfria och resurssnåla kretslopp genom miljöeffektiv avfallshantering. För att underlätta för dem som planerar, bygger, förvaltar och använder system för insamling av hushållsavfall har stadsbyggnads- och miljöförvaltningen utarbetat dessa riktlinjer. Vid framtagandet av dessa riktlinjer har förvaltningen särskilt beaktat de boendes miljö, risk för olägenhet, trafiksäkerhet, arbetsmiljö för avfallshämtarna, tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning samt att det ska vara tekniskt och ekonomiskt genomförbart. Avfallshanteringen i Sundbyberg är en viktig del i stadens arbete för en hållbar utveckling. För att uppnå en hållbar avfallshantering krävs fokus på återvinning, återanvändning och avfallsminimering, men även på att avfallets farlighet minskar. Vid nybyggnation ska förutsättningar skapas för en långsiktigt hållbar avfallshantering med människan i fokus. Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan. För att uppnå miljömålen om en god bebyggd och giftfri miljö och begränsad klimatpåverkan förutsätts att avfallsfrågor behandlas tidigt i planeringen. Ett insamlingssystem som är nära och användarvänligt bidrar till en högre återvinningsnivå. Därför är planering, infrastruktur, lokalisering och tillgänglighet viktiga faktorer. Avfallshanteringens infrastruktur omfattar insamling, transport samt samarbeten. Riktlinjerna ska tillämpas vid nybyggnation av fastigheter och vid ombyggnation eller byte av avfallssystem i befintliga fastigheter. Riktlinjerna ger utryck för Sundbybergs stads målsättning med avfallshanteringen och ska tillämpas så långt det är möjligt. Kontakt bör alltid tas med kommunens avfallsplanerare innan byggnation eller ombyggnation påbörjas för att kunna bedöma vad som är lämpligast i det enskilda fallet. Kommunens ansvar Kommunen ansvarar för insamling av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från verksamheter. Kommunen svarar inte för insamling av förpackningar och returpapper. För insamling av sådant svarar producenterna och de entreprenörer de anlitar. Kommunen verkar dock för att producenternas insamling ska fungera så bra som möjligt. Genom avtal med producenterna samlar staden in el- och elektronikavfall. 6

7 Fastighetsägarens ansvar I eller i anslutning till en fastighet ska det finnas avfallsutrymmen som kan nyttjas av boende och verksamheter i fastigheten. Fastighetsinnehavaren är ansvarig för anordnande, installation och underhåll av inom fastigheten installerade anordningar för avfallshanteringen. Utrymmena ska vara så utformade att olika typer av avfall kan förvaras och hämtas var för sig enligt Boverkets föreskrifter. Fastighetsägaren har även ett informationsansvar till boende och verksamma inom fastigheten. Lagstiftning I nedanstående lagstiftning finns bestämmelser kring avfallshanteringen. Observera att detta endast är ett urval av den lagstiftning som finns. z Miljöbalken z Avfallsförordningen z EU:s avfallsdirektiv z Föreskrifter för avfallshantering z Arbetsmiljöverkets föreskrifter z Boverkets byggregler z Förordningen om batterier z Förordningen om producentansvar z Trafikförordningen Samarbete inom planprocessen Det är av högsta vikt att avfallsfrågorna kommer in på ett tidigt skede i planeringen av ny- och ombyggnation. Detta för att avfallshanteringen påverkar utformningen av vägar, placering av träd och belysningsstolpar, etcetera. Bevakningen av avfallsfrågorna sker därför från olika håll inom kommunen under hela processen. Vid planerande av större bostadsområden ska plats avsättas till återvinningsstationer för insamling av förpackningar och tidningar. Detta bevakas av byggherrarna tillsammans med kommunen som i samråd med förpacknings- och tidningsinsamlingen bestämmer hur många och var de ska ligga. Boende ska enligt avfallsrådets (Naturvårdsverket) riktlinjer ha maximalt 400 meter till en återvinningsstation. Avfallshantering med fokus på brukaren Avfallshanteringen kan lösas på ett flertal olika sätt. Det är dock viktigt att avfallssystemet anpassas efter de förutsättningar som finns i området eller på fastigheten, men även till de boende i huset. Vid planering av system måste hänsyn tas även till framtida lösningar. Enligt förordningarna om producentansvar för förpackningar respektive returpapper är alla skyldiga att sortera ut sina förpackningar och tidningar från hushållsavfall och annat avfall. Även miljöbalkens första kapitel 1 säger att återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi ska främjas så att kretslopp uppnås. Förutsättningar för ett resurssnålt och miljöanpassat brukarskede ska planeras och byggas in i fastigheten. I lägenhet ska till exempel finnas ändamålsenligt anordnat utrymme för källsortering av hushållsavfall, exempelvis under diskbänken. Detta för att ge boende 7

8 bra förutsättning för att sortera sitt avfall. Fokus ska också läggas på att de boende i fastigheten ska ha nära till avlämningsplats för utsorterat avfall. Exempelvis i ett avfallsutrymme i fastigheten. Tillgänglighet Avfallshanteringssystem ska enligt Boverkets byggregler vara tillgängliga för alla, även personer med funktionsnedsättning. Kraven nedan är stadens tolkning av Boverkets byggregler. Krav: z Avståndet från ytterdörr till inkast för hushållssopor får vara maximalt 50 meter. Kortare avstånd bör eftersträvas. z Vägen mellan bostaden och inkast ska vara framkomlig året runt. z Trappsteg, trösklar, tunga dörrar eller trånga passager ska undvikas. z Om inkastet sitter utomhus ska vägen dit vara plan, hårdgjord och jämn. z Gemensamma avfalls- och återvinningsrum ska vara tillgängliga med rullstol. z Strömbrytare, dörrar, handtag, lås, lock, med mer, ska kunna manövreras från rullstol. z Information ska finnas vid inkasten om vad man ska kasta i respektive inkast/ behållare. Rekommendationer: z Ur tillgänglighetssynpunkt är det lämpligt med sopnedkast i flerbostadshus. z Inkast utomhus, eller i fristående sophus, bör ligga inom 10 meter från husets entré och vägen dit ska vara anpassad för rullstol. z Placering av inkast/lucka/öppning för att slänga sitt avfall, ska ta hänsyn till räckvidden hos personer i rullstol. Det vill säga, ett inkast med centrum cirka 0,8-1,0 meter över mark. Inga tröga, tunga luckor. Manövrering med en hand ska vara möjlig. z Kärl, som står fritt, bör inte vara högre än cirka 110 cm. z Skyltar bör ha stor, tydlig text kompletterad med symboler som visar vad som ska slängas i respektive behållare. Text och symboler bör kontrastera i ljushet mot bakgrunden så att de tydligt syns. Punktskrift ökar tillgängligheten. Punktskriften placeras i så fall alltid på samma plats vid inkast på behållaren och bör sitta 1,3 1,4 meter över mark eller ovanpå behållare. z Inkast behöver också vara markerade och utformade för att underlätta för personer med nedsatt orienteringsförmåga. Kärl kan vara markerade med olika färg och gärna ha lock med olika form, samt alltid placeras i samma ordning så att de blir lättare att hitta. (Bygg ikapp, Svensk Byggtjänst 2012) z Naturliga gångstråk bör beaktas. Krav och rekommendationer för de olika systemen finns i bilagorna under respektive system. Hygien och miljö Enligt miljöbalken ska människors hälsa och miljö skyddas mot skador och olägenheter. Hänsyn ska tas till riskerna för lukt i fastigheten eller i närliggande fastighet vid planering av avfallssystem. Utrymme eller behållare ska vara skadedjurssäkra och ska kunna rengöras på tillfreds- 8

9 ställande sätt, så vida det inte rör sig om helt slutna system. Vid separat insamling av matavfall i kärl är det extra viktigt att möjlighet för rengöring av kärl finns. Soprum bör utrustas med spolanordning och golvbrunn. I enlighet med miljöbalken ska bästa möjliga teknik användas. Buller Vid utformning och placering av insamlingssystem ska hänsyn tas till riktvärden för buller i bostäder enligt socialstyrelsens SOSFS 2005:6. Bestämmelser om bullerskydd finns även i Boverkets byggregler. För bostäder nära uppsamlingsplats för maskinell hämtning rekommenderas fönster med bättre ljudvärden än normalt. Kontakta stadsbyggnads- och miljöförvaltningen för mer information. Avfallshantering med fokus på arbetsmiljön Hur man löser avfallshanteringen i en fastighet påverkar renhållningsarbetarens arbetsmiljö. Därför är det viktigt att se till så att en god arbetsmiljö kan uppnås. Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets föreskrifter ligger till grund för de krav och rekommendationer som anges i de här riktlinjerna och återfinns under anvisningarna för respektive insamlingssystem, bilaga 1-6. Ur arbetsmiljösynpunkt är maskinella system att föredra. Dessutom är detta ett krav vid ny- och ombyggnation för flerbostadshus. Arbetsmiljöverket förordar maskinella system främst för tunga fraktioner. Med sådana system menar man att behållare med avfall inte behöver skjutas, dras eller lyftas manuellt vid hämtning. De maskinella system som finns idag är: z Sopsug (mobil och stationär) z Behållare ovan eller under jord som töms med kranbil z Konventionell container z Matavfallskvarn kopplat till tank för verksamheter med livsmedelshantering z Matavfallskvarn kopplat till tank för flerbostadshus Se bilaga 1-6 för mer information om maskinella och manuella system. I bilaga 7 finns anvisningar för avfallsutrymmen. Manuell hantering bör undvikas vid insamling av tunga fraktioner såsom tidningar och glas. Transport- och hämtvägar Hämtvägen är sträckan mellan avfallsbehållaren och hämtfordonet samt området kring fordonets uppställningsplats. Vilka krav som ställs på hämtvägar är beroende av vilket avfallssystem och tillhörande hämtfordon man väljer. Specifika krav finns i bilagorna 1-6 för respektive system. Följande krav gäller samtliga system. z Backning med hämtfordon får inte förekomma, på grund av olycksrisken. Denna aspekt ska tas med i planeringen av hämtstället. Storlek på återvändsgators vändplaner ska passa det hämtfordon som ska trafikera platsen. z Hämtfordon får inte trafikera gång- och cykelväg eller bilfritt bostadsområde. 9

10 z Transportvägar måste uppfylla de krav som ställs för fordon med en vikt på mellan 26,5 och 36 ton. I områden där sådan trafik inte är möjlig ska hämtställe placeras i direkt anslutning till av kommunen godkänd transportväg. z Parkerade fordon får inte hindra framkomligheten. Avfallshantering i flerbostadshus De system som finns för insamling av hushållsavfall är kärl, container, matavfallskvarn kopplad till tank, sopsug och markbehållare. Container ses inte som en permanent lösning så vida den inte är kopplad till en sopsug. Vid nybyggnation Vid nybyggnation av flerbostadshus ska mekaniska system som sopsug och markbehållare användas. Dessa system är bättre ur arbetsmiljösynpunkt, de kräver mindre transporter till och från, samt inom området. Sopsug möjliggör även att ha sopnedkast i fastigheten. Oavsett vilket system som väljs ska möjlighet till sortering i minst två fraktioner finnas, gärna fler. De fraktioner kommunen kräver är matavfall och brännbart restavfall hushållsavfall. Kommunen ser gärna att hänsyn tas till miljöbalkens 1 kap 1 punkt 5 om att återvinning och återanvändning ska främjas. I bostadslägenheter ska det finnas plats för källsortering av avfall, enligt plan- och byggförordningen. Att redan vid nybyggnation se till så att det finns plats för sortering under diskbänken ger de boende bra förutsättningar för att sortera sina sopor. Mekaniska system, såsom sopsug och markbehållare, ska installeras vid nybyggnation. San Sac: markbehållare. Ilab: Container (lastväxlarcontainer). Envac: Sopsug med inkast på gården och terminal. PWS: Avfallskärl i plast. 10

11 Särskild utrustning för matavfall behövs Staden levererar särskild utrustning till alla hushåll som ansluts till insamlingssystemet. Utrustningen består av papperspåsar och en speciell hållare till dessa, eller korg, att placera exempelvis under diskbänken. När kök installeras, är det därför viktigt att ta hänsyn till följande: z Vid val av kök, säkra att tillräckligt utrymme för matavfallshållare finns så att den kan användas korrekt. Med fördel placeras hållaren under diskbänk. z Hållaren och påsen är konstruerad så att luft ska kunna ventilera påsen och låta fukten avdunsta. z Täta behållare för källsortering fungerar inte för matavfall, då ventilation förhindras. Hållaren har måtten (bredd x djup x höjd) 255 x 200 x 200 mm och kan hängas upp eller stå fristående. Matavfallet samlas in i papperspåsar för att sedan rötas och bli biogas. Källsortering Till fastigheten ska också finnas ett avfallsutrymme för sortering av grovsopor, elektronik och farligt avfall. Utrymmet kan med fördel även användas för fastighetsnära sortering av förpackningar och tidningar. Utrymmet rekommenderas även ha hyllor för de matavfallspåsar som hushållen behöver för sin matavfallsutsortering. Observera att grovsopor samlas in i kärl med fyra hjul. Sopsugssystem och markbehållare kan anpassas till källsortering. Förutom brännbart restavfall och matavfall, går det bra att samla in ett flertal andra avfallsslag. Varje fraktion behöver egen behållare. Om butiker, kontor eller andra verksamheter ska finnas i fastigheten läs mer om deras sophantering under verksamheter. Vid ombyggnation Vid ombyggnation av soprum kan mekaniska system med fördel användas, men även kärl är ett alternativ. z Utrymme ska finnas för utsortering av minst två fraktioner; matavfall och brännbart restavfall. z Ett avfallsutrymme för sortering av grovsopor, elektronik och farligt avfall bör anordnas. Detta utrymme kan med fördel även användas för fastighetsnära sortering av förpackningar och tidningar. Vid större ändring av fastighetens användning betraktas det som en nybyggnation, se krav för nybyggnation. 11

12 Avfallshanteringen i villa, radhus och parhus Vid nybyggnation av villor och radhus kan kärl användas under förutsättning att det finns en av kommunen godkänd transportväg till fastighetsgräns. Finns, eller byggs, sopsug i närheten ska nya villor och radhus kopplas på detta system. Kärl vid en- och tvåbostadsfastigheter ska placeras på lämplig plats vid fastighetens tomtgräns så nära hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt. System där de boende drar sitt kärl till en uppsamlingsplats är inte att rekommendera. Däremot kan en gemensam avfallshantering lösas med miljöhus, markbehållare eller dylikt. Till varje fastighet ska det finnas möjlighet till utsortering av matavfall. Yta för två kärl behövs därför för varje hushåll. Byggs spaljéer eller liknande runt kärlen ska detta beaktas. Avfallshanteringen hos verksamheter Kommunen ansvarar för insamling av verksamheters avfall som är jämförligt med hushållsavfall. Fastighetsägaren är dock ytterst ansvarig för att det finns ett utrymme som fungerar för aktuell verksamhet. Planeras lokaler för verksamheter i delar av en flerbostadshus ska god avfallshantering säkerställas för aktuell verksamhet. Detta gäller även där hela fastigheten är för verksamheter. När det gäller livsmedelsverksamhet och verksamhet som hanterar farligt avfall ska avfallshanteringen vara godkänd ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt enligt gällande lagstiftning. Verksamheter utan livsmedelshantering Vid nybyggnation och ombyggnation Butiker, frisörer, kontor och liknande utan livsmedelshantering har oftast små mängder hushållsavfall. Kärlhämtning från eget soprum är att föredra. Utöver hushållsavfall finns oftast wellpapp, då varor kommer i kartonger. Beroende på vilken typ av verksamhet det rör sig om kan det även finnas behov för ytterligare någon sortering. Diskussion bör föras med verksamheten och kommunen om vilket utrymme som kan behövas. Sophantering sker i kärl eller i andra godkända system. Verksamheter med livsmedelshantering Verksamheter med livsmedelshantering har ytterligare krav när det gäller sophanteringen. Stadsbyggnads- och miljöförvaltningens tillsynsmyndighet har följande krav på hushållsavfall från livsmedelslokaler: z Matavfall från livsmedelsverksamhet ska placeras i behållare som går att stänga, såvida inte livsmedelsföretagarna kan visa kontrollmyndigheten att andra typer av behållare som används är lämpliga. Dessa behållare ska ha en lämplig konstruktion, hållas i gott skick, vara lätta att rengöra och lätta att desinficera. z Det ska finnas adekvata möjligheter för förvaring och hämtning av matavfall från livsmedelsverksamhet. Utrymmen för avfallsförvaring ska utformas och skötas på ett sådant sätt att det möjliggör att hålla dem rena och fria från skadedjur. Matavfall från livsmedelsverksamhet ska förvaras och avlämnas på ett hygieniskt och miljövänligt sätt. För att lättare uppfylla ovanstående krav, rekommenderar tillsynsmyndighe- 12

13 ten i Sundbyberg kylt soprum alternativt kylskåp för kärl. Sundbybergs stad kräver att alla verksamheter med livsmedelshantering sorterar ut sitt matavfall. De insamlingssystem för matavfall som finns i Sundbyberg stad är: z Kärl z Matavfallskvarn kopplat till tank z Kombinerat system för fett- och matavfall z Pall (förpackat livsmedel) z Container Alla verksamheter med livsmedelshantering ska ha fettavskiljare installerad. Denna skyldighet regleras i stadens ABVA. z Fettavskiljare ska vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka ska kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt när tömning ska ske. Anordning för slanganslutning ska finnas. Överenskommelse om placering av tömningspunkt görs med avfallsansvarig nämnd. z Vid nyanläggning av fettavskiljare ska avstånd mellan uppställningsplats för slamsugbil och tömningspunkt inte överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. z Installation av fettavskiljare är bygganmälningspliktiga. z Kontakta VA-ansvarig nämnd för dimensionering. Envac: Matavfallskvarn i kök Mer information om de krav som finns vid installation av fettavskiljare finns i bilaga 4. Vid nybyggnation Utsortering av matavfall i kärl eller i avfallskvarn med tank ska vara möjligt från samtliga av följande verksamheter. Skolor och förskolor med fler än 70 barn ska ha en matavfallskvarn med tank. Detta gäller även restauranger och storkök med fler än 200 tillagade portioner per dag. För mer information om avfallsutrymmens utformning för skolor och förskolor se bilaga 9. För mer information om matavfallskvarnar med tank, se bilaga 3. När det gäller övrig sortering bör diskussion föras med verksamheten och eventuellt kommunen om vilka fraktioner som ska sorteras ut och vilket utrymme som kan behövas. Sortering sker i kärl eller i andra godkända system. Vid ombyggnation Vid ombyggnation ska möjlighet att sortera ut matavfall i kärl eller tank finnas. Vid stora mängder matavfall i kombination med svåra hämtförhållanden ska kvarnsystem med tank utredas. När det gäller övrig sortering bör diskussion föras med verksamheten och eventuellt kommunen om vilka fraktioner som ska sorteras ut och vilket utrymme som kan behövas. Sortering sker i kärl eller i andra system. 13

14 Bygglov och bygganmälan vid ändring av avfallsutrymmen Ändrar man en lokals användning till exempel från förråd till soprum krävs en bygglovsansökan. Detta gäller även om man gör en fasadändring, exempelvis en ny dörr i fasaden. Bygganmälan behövs om man väsentligt ändrar planlösningen eller väsentligt ändrar anordningar för vattenförsörjning, avlopp och ventilation. Ansökan om bygglov och bygganmälan görs på blankett från stadsbyggnads- och miljöförvaltningen. Ansökan lämnas tillsammans med situationsplan och fasadritningar. Mer om bygglov och bygganmälan kan du läsa i bilaga 8. Uppskattade avfallsmängder Mängder i detta avsnitt baseras på erfarenheter som sammanställts av Avfall Sverige i rapporten: Hushållsavfall, RVF Utveckling 02:12. Observera att mängderna är ungefärliga värden. Tabellen nedan kan användas för beräkning av storlek på avfallsbehållare för osorterat hushållsavfall (undantaget producentansvarsavfall). Finns befintliga flöden, till exempel vid ombyggnation, ska dessa beaktas i första hand. Byggnad Flerbostadshus Äldreboende Skolor Förskolor Kontor Butiker Volym per vecka 90 liter per lägenhet 120 liter per boende 10 liter per elev 15 liter per barn 2 liter per kvadratmeter Beror på verksamhet Observera att i dessa värden ingår en viss källsorteringsgrad. Mängderna ovan påverkas av om avfallet källsorteras i fastigheten. De påverkas även av vilka som bor i fastigheten. Barnfamiljer alstrar mer avfall än ett singelhushåll. Det är bättre att överdimensionera än att underdimensionera. Om avfallet delas upp kan volymen per lägenhet i flerbostadshus beräknas enligt följande riktvärden: Material Volym Biologiskt avfall 10 liter per vecka och hushåll Brännbart restavfall 90 liter per vecka och hushåll Grovavfall 2 kubikmeter per år och hushåll Avfall med producentansvar sorteras ut från hushållsavfallet i varierande grad. Önskat hämtintervall för källsorterat avfall från markbehållare är varannan vecka. För information om dimensionering, kontakta valfri entreprenör. 14

15 Bilaga 1. Anvisningar för sopsug Stationär sopsug En stationär sopsug är ett helt slutet vakuumsystem som kan försörja flera byggnader. Systemet lämpar sig både för mindre och större bostadsområden. I ett stationärt system sugs avfallet till en terminal i eller utanför bostadsområdet där de hamnar i en container för vidare transport. Inkast Avfallet lämnas i ett nedkast som kan vara placerat inomhus eller utomhus. För placering av inkast i befintlig bebyggelse kan systemet exempelvis anslutas till ett befintligt nedkastschakt. Vid nybyggnation kan inkasten placeras på varje våningsplan via genomgående nedkastschakt eller enbart i entréplanet. Vid placering utomhus ska hänsyn tas till de boendes gångavstånd. Lagring och vidaretransport Avfallet lagras tillfälligt i schaktet nedanför inkasten. Vid tömning öppnas schaktet nedtill och avfallet sugs med hjälp av vakuum till en container i en terminal som kan vara placerad i ett bergrum eller i en byggnad. Tömning av schaktet sker med jämna mellanrum och styrs automatiskt från terminalen. Containern hämtas med containertömmande fordon. Mer information Kontakta en leverantör för mer information och dimensionering av systemet. Eleiko: Principskiss, stationär sopsug Envac: Principskiss, stationär sopsug 15

16 Mobil sopsug Systemet med mobil sopsug lämpar sig både vid nybyggnation och i befintlig bebyggelse. I ett mobilt sopsugsystem lagras avfallet i förvaringstankar som regelbundet töms genom att en sopbil utrustad med vakuumsug kopplas till en så kallad dockningspunkt. Envac: Principskiss, mobil sopsug Inkast Avfallet läggs i ett nedkast som kan vara placerat inomhus eller utomhus. För placering av inkast i befintlig bebyggelse kan systemet exempelvis anslutas till befintligt nedkastschakt. Vid nybyggnation kan inkasten placeras på varje våningsplan via genomgående nedkastschakt eller enbart i entréplanet. Vid placering utomhus ska hänsyn tas till de boendes gångavstånd. Tank och dockningspunkt Avfallet lagras i en sluten tank placerad under jord i anslutning till inkast på gården eller i byggnadens källarplan. Storlek på och antal tankar anpassas efter avfallsmängden i fastigheten och efter hur många utsorterade avfallsfraktioner som systemet ska omfatta. Varje fraktion behöver egen tank. Avfallet vakuumsugs till bilen efter att den kopplats till en dockningspunkt som ansluts till en eller flera tankar via rörledningar under jord. På detta sätt kan avfallet från flera byggnader hämtas från en och samma plats. Det ska vara möjligt att på platsen parkera en sopbil à 2,5 x 10 meter under minst fem och maximalt 15 minuter. Tömningstiden beror av storlek på tank och hur många tankar som är kopplade till punkten, eftersom tankarna töms en i taget. Tömning sker med en sopsugbil. Tömningsfordonets ungefärliga dimensioner: z bredd: 2,5 m z längd: 10 m z höjd: 4 m Tömningskriterier z Tömningsfordonets angöringsplats* får inte vara placerad vid utfarter eller placeras vid en korsning. z Inga hinder för tömningsröret mellan dockningspunkt och angöringsplats*. z Tömningsröret kan dras över parkerade bilar. Observera dock att tömningsfordonet inte får stoppa upp övrig trafik. z Angöringsplats* får inte placeras så att backning måste utföras. 16

17 z Dockningspunkt får inte ligga på allmän mark. z Dockningspunkt får inte ligga i marknivå. z Avstånd mellan fordonets centrum och behållarens centrum får vara maximalt 5 meter. z Angöringsplats* bör inte placeras utmed huvudgator om det inte finns lastzon eller parkeringsficka avsedd för tömningsfordon. *Med angöringsplats menas den plats varifrån bilen kan tömma behållarna. Rita ut denna plats på ritningarna. Mer information Kontakta en leverantör för mer information och dimensionering av systemet. 17

18 Bilaga 2. Anvisningar för markbehållare Markbehållare En markbehållare är en nedgrävd behållare med inkast ovan jord. Att behållaren till största delen är under mark sparar en hel del utrymme. Detta gör det möjligt att ha en större behållare och längre tömningsintervall. Förvaring under jord ger även en lägre temperatur vilket minskar risken för lukt. Val av markbehållare Vid nybyggnation ska minst två behållare läggas ned. En för matavfall och en för brännbart restavfall. PWS Nordic AB: UWS-behållare I Sundbyberg går insamlat matavfall till rötning och blir biogas och biogödsel vilket innebär att man i dagsläget bara kan använda papperspåsar för insamling av detta avfall. Alla behållartyper är inte lämpliga för insamling av matavfall på detta sätt. Har systemet ingen innersäck som byts vid varje tömning krävs rengöring av behållare med spol- och sugbil oftare än för system med innersäck. Det kan dessutom påverka behållarens livslängd. Dimensionering av markbehållare Markbehållare finns med olika tankstorlekar. Vid val av storlek ska hänsyn tas till att tömning av brännbart restavfall ska ske varannan vecka. Tömning av behållare med matavfall sker varje vecka. Tömningsförfarandet Utrymmeskrav för krantömmande sopbil. Efter Avfall Sveriges förlaga. Frihöjd: 6 meter Minst 3,5 meter 5,5 meter Det finns två olika varianter av markbehållare den ena är en underjordisk container och den andra en underjordisk säck. Väljs markbehållare utan innersäck kommer behållarna att behöva rengöras oftare än de med innersäck, speciellt om de förvarar matavfall. Båda kräver lyft på cirka 6 meter med en kranbil och töms underifrån ner i sopbilen. En tömning tar mellan fem minuter och en kvart beroende på modell och tömningsfordon. Då det är höga lyft med tunga behållare är det extra viktigt att tömning kan ske på ett säkert sätt, vilket är anledningen till några av kriterierna nedan. Vid tömning spärras området mellan behållare och tömningsfordon av med hjälp av band och koner. 18

19 Tömningsfordonet har en bredd på 2,5 meter, inklusive stödben cirka 4,2 meter. Längden är 10,5 meter. Höjden 4 meter. Tömningskriterier z Tömning av behållare får inte ske över allmän gångbana. z Tömning av behållare får inte ske över cykelbana. z Om tömning görs över ett så kallat naturligt gångstråk ska det finnas en säker alternativ gångväg runt och förbi markbehållaren. z Bilens angöringsplats* får inte vara placerad vid utfarter eller placeras vid en korsning. z Inga hinder i höjdled får begränsa lyftarmen eller själva behållaren. z Angöringsplats* får inte placeras så att backning måste utföras. z Angöringsplats* får inte ligga så att parkerade bilar finns mellan tömningsfordon och behållare. z Avstånd mellan fordonets centrum och behållarens centrum får vara maximalt 6 meter. z Angöringsplats* bör inte placeras utmed huvudgator. 28 m R = 12,5 m Figuren visar vilken storlek på vändplan som krävs för tömningsfordonet. Vändzonens köryta behöver vara minst 25 meter i diameter, och ha en fri remsa runtomkring på 1,5 meter för lastbilens överhäng. *Med angöringsplats menas den plats varifrån bilen kan tömma behållarna. Rita ut denna plats på ritningarna. 1,5 m 6 m 1,5 m Behållarens placering Kontakta kommunen innan behållare placeras ut. Bedömning av platsens lämplighet görs utifrån varje enskilt fall. z Behållare ska stå på kvartersmark. z Inkast ska vara vänt mot kvartersmark. z Hänsyn ska tas till riskerna för lukt, exempelvis om behållare står för nära bostäder eller luftintag till byggnader. Detta system är inte helt luktfritt. z Behållare ska placeras på ett trafiksäkert sätt. z Behållare ska vara placerad så att ytvattenavrinning möjliggörs. Mer information Kontakta en leverantör för mer information och dimensionering av systemet. 19

20 Bilaga 3. Anvisningar för matavfallskvarn med tank Kvarnsystem med tank eller uppsamlingsbehållare kan vara en bra lösning vid framförallt ny- och ombyggnation och är att föredra ur arbetsmiljö och livsmedelshygienisk synpunkt, särskilt i verksamheter med stora mängder matavfall. I en matavfallskvarn finfördelas matavfallet först i en avfallskvarn och transporteras i rör till en tank som en slamsugbil sedan tömmer. Kombinerade system, där matavfallstank har kopplats samman med fettavskiljare fungerar på samma sätt. I de system där kvarnen finns installerad i köket så förbättras arbetsmiljön både för kökspersonal samt insamlingspersonal. Vid ombyggnation gäller detta särskilt i verksamheter med avfallsutrymme som är svårtillgängliga för kökspersonalen eller har svåra hämtförhållanden. Det finns även mindre enklare kvarnsystem där kvarn och tank sitter ihop i en enhet för placering i avfallsutrymme. Envac: MicroVac-tank Generella kriterier Vid installation av matavfallskvarnar gäller följande förutsättningar. Större enhet z Det måste finnas plats för matavfallskvarnen i köket. z Hänsyn till placering av tank måste tas till den maximala sträcka som pumpen klarar av att pumpa matavfallet. z Det måste finnas möjlighet till avluftning av tank. z Det måste finnas en lämplig angöringsplats att ställa sugfordonet som tömmer tanken, så nära tömningspunkt som möjligt och där det är lastzon. Exempelvis vid varuintaget. 20

Information om underjords-/markbehållare

Information om underjords-/markbehållare Version 2 2014-10-27 Teknisk Handbok bilaga 7 Information om underjords-/markbehållare Underjords-/markbehållare ger en långsiktigt hållbar avfallshantering med god arbetsmiljö för avfallshämtaren. Bottentömmande

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR. Utrymmen för avfall

RÅD OCH ANVISNINGAR. Utrymmen för avfall RÅD OCH ANVISNINGAR Utrymmen för avfall RÅD OCH ANVISNINGAR Utrymmen för avfall För att de boende ska få så bra service som möjligt, och sophämtarna en så bra arbetsmiljö som möjligt, har dessa råd och

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer

Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering.

Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering. Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering. Råd och anvisningar vid framtagande av underlag för detaljplaner och annan planering, bygglov etc. för bostäder och verksamheter. 1. Kommunal renhållningsansvar

Läs mer

Anvisningar om hämtning av hushållsavfall

Anvisningar om hämtning av hushållsavfall Anvisningar om hämtning av hushållsavfall Gäller från den 10 juni 2008 Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro, Töreboda Innehållsförteckning sidan

Läs mer

Avfallsutrymmen. Råd och anvisningar för. samt transportvägar

Avfallsutrymmen. Råd och anvisningar för. samt transportvägar Råd och anvisningar för Avfallsutrymmen samt transportvägar www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Dessa råd och anvisningar gäller inom hela Västerås

Läs mer

FÖR AVFALLSHANTERINGEN I NORRA DJUGÅRDSSTADEN

FÖR AVFALLSHANTERINGEN I NORRA DJUGÅRDSSTADEN Januari 2015 SÄRSKILDA RIKTLINJER FÖR AVFALLSHANTERINGEN I NORRA DJUGÅRDSSTADEN Dokumentet ersätter tidigare PM. Att användas av parter som är involverade i byggnationen av Norra Djurgårdsstaden. INNEHÅLL

Läs mer

Bilaga 3 Råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar

Bilaga 3 Råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar Bilaga 3 Råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar Dessa råd och rekommendationer ingår i den lokala renhållningsordningen. De är sammanställda för att vara till hjälp vid planering

Läs mer

Riktlinjer för avfallshantering för Järfälla kommun

Riktlinjer för avfallshantering för Järfälla kommun Riktlinjer för avfallshantering för Järfälla kommun - Tekniska nämndens kompletterande råd och anvisningar till Järfälla kommuns renhållningsordning Gäller från 1 januari 2014 2 (17) Innehållsförteckning

Läs mer

Handbok för fastighetsägare En- och tvåbostadshus och fritidshus

Handbok för fastighetsägare En- och tvåbostadshus och fritidshus Handbok för fastighetsägare En- och tvåbostadshus och fritidshus Råd och anvisningar för transport, förvaring och dimensionering av hushållsavfall i Hässleholms kommun Inledning Dessa råd och anvisningar

Läs mer

Avfallshantering RÅDGIVANDE REFERENS

Avfallshantering RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Avfallshantering Allmän beskrivning Stadens mål är att bedriva en effektiv och miljömässig avfallshantering för att uppnå bästa möjliga renhet och kvalitet på avfallet så att det kan

Läs mer

- Avfallshantering Råd och anvisningar för utrymmen och transportvägar

- Avfallshantering Råd och anvisningar för utrymmen och transportvägar - Avfallshantering Råd och anvisningar för utrymmen och transportvägar 2011-09-22 Innehåll 1 INLEDNING...- 3-2 GENERELLT OM AVFALLSUTRYMMEN...- 3-2.1 DIMENSIONERING... - 4-2.2 BEHÅLLARTYPER... - 4-3 TRANSPORTVÄGAR

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

Renhållningsordning. Föreskrifter om avfallshantering. Innehåll

Renhållningsordning. Föreskrifter om avfallshantering. Innehåll Renhållningsordning Gäller från: 2006-07-01 Antagen: 2006-06-26 79 Gäller från: 2007-07-01 Antagen: 2007-05-28 (ändring 26) Gäller från: 2010-04-01 Antagen: 2010-02-22 3 Dessa Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering inom Olofströms kommun

Föreskrifter om avfallshantering inom Olofströms kommun Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med dokumentet Avfallsplan renhållningsordning för Olofströms kommun. En renhållningsordning är ett lagstadgat verktyg för att styra, utveckla

Läs mer

AVFALLSHANTERING FÖR NYA GATAN

AVFALLSHANTERING FÖR NYA GATAN AVFALLSHANTERING FÖR NYA GATAN Innehållsförteckning 1 Mål för avfallshantering... 3 2 Förutsättning för markanvisning... 3 3 Avfall från flerbostadshus... 3 3.1 System för insamling av matavfall och restavfall...

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Varför samlar vi matavfallet? När vi slänger matavfallet i den brännbarapåsen slänger vi inte bara mat utan också en värdefull resurs. Matavfallet innehåller

Läs mer

Information om. fettavskiljare

Information om. fettavskiljare Information om fettavskiljare Fettavskiljare i livsmedelsverksamheter Här är viktig information till dig som är fastighetsägare och/eller bedriver verksamhet som tillverkar och hanterar livsmedel i Trelleborgs

Läs mer

Förslag till UTSTÄLLNINGSHANDLING Föreskrifter om avfallshantering Södertälje kommun

Förslag till UTSTÄLLNINGSHANDLING Föreskrifter om avfallshantering Södertälje kommun Förslag till UTSTÄLLNINGSHANDLING Föreskrifter om avfallshantering Södertälje kommun Version 1.0 2015-04-09 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 1 Gällande lagstiftning... 1 Definitioner... 1

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Riktlinjer för avfallshantering i Vallentuna kommun

Riktlinjer för avfallshantering i Vallentuna kommun DNR:KS 2016:048 Riktlinjer för avfallshantering i Vallentuna kommun Planera, projektera och bygg för säker och effektiv avfallshantering för arkitekter, tekniska konsulter och byggföretag SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMMETS PLACERING Avfallsutrymme I Vasa behövs åtgärdstillstånd eller bygglov för skyddstak för avfallskärl och konstruktioner. Ett avfallsutrymme

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

KONCEPT FÖR MILJÖHUS OCH MILJÖRUM

KONCEPT FÖR MILJÖHUS OCH MILJÖRUM KONCEPT FÖR MILJÖHUS OCH MILJÖRUM November 2015 Inledning Detta dokument är framtaget som en vägledning för arkitekter, projektledare, projektörer och förvaltare för ny- och ombyggnation av miljöhus och

Läs mer

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden BILAGA 2 SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden Avfallsslag: Hämtning/avlämning: Intervall: Anmälan/ansökan/

Läs mer

Renhållningsordning KF 2014-11-03 Föreskrift om avfallshantering Bilaga 2 Allmänna råd för utrymmen och transportvägar

Renhållningsordning KF 2014-11-03 Föreskrift om avfallshantering Bilaga 2 Allmänna råd för utrymmen och transportvägar KF 2014-11-03 Bild på renhållningsfordon 1 Dessa råd och anvisningar gäller vid insamling och borttransport(hämtning) av de avfallstyper som faller under kommunens renhållningsskyldighet eller som annars

Läs mer

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun Antagen: 2015-XX-XX Avfallsföreskrifter för Innehåll Samråd vid framtagandet av avfallsplanen... 2 Inledande bestämmelser... 2 Tillämpliga föreskrifter... 2 Definitioner... 2 Ansvar för renhållning, information

Läs mer

Föreskrifter för avfallshantering i Växjö kommun

Föreskrifter för avfallshantering i Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2012-12-18 Föreskrifter för avfallshantering i Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Tekniska nämnden Dokumentnamn Föreskrifter för avfallshantering

Läs mer

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Renhållningsordning för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Antagen av kommunfullmäktige i Sunne, 2010-12-20, 19 Antagen av kommunfullmäktige i Torsby, 2010-12-21, 157 Antagen

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-10-16 Ersätter: 2005-02-17 Gäller fr o m: 2014-11-01 Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun Renhållningsföreskrifterna

Läs mer

PM AVFALL GENERATORN FLEMINGSBERG

PM AVFALL GENERATORN FLEMINGSBERG PM AVFALL GENERATORN FLEMINGSBERG 2016-11-15 UPPDRAG 273096, Avfallsutredning Generatorn Flemingsberg Titel på rapport: PM avfall, Generatorn Flemingsberg Status: Slutrapport Datum: 2016-11-15 MEDVERKANDE

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1 (7) Bilaga 2 Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1. Taxa för hushållsavfall utom slam och latrin 2. Allmänt Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. Dessa föreskrifter

Läs mer

I föreliggande detaljplaneförslag uppfylls nedanstående ambitioner enligt stadens riktlinjer:

I föreliggande detaljplaneförslag uppfylls nedanstående ambitioner enligt stadens riktlinjer: Sida 1 (5) Checklista Antas i kommunfullmäktige Detaljplanens namn: Dnr: 2013-09481 Stadsdel: Kista Svar senast: 2016-02-01 Syfte och huvuddrag Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11 Renhållningsordning Innehållsförteckning Inledande bestämmelser 3 Ansvar för renhållningen 3 Skyldighet att lämna avfall 4 Grovavfall och kasserade kylskåp och frysar 4 Hushållens farliga avfall och avfall

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

PLACERING KÄRL, AVFALLSUTRYMMEN OCH

PLACERING KÄRL, AVFALLSUTRYMMEN OCH RÅD OCH REKOMMENDATIONER PLACERING KÄRL, AVFALLSUTRYMMEN OCH TRANSPORTVÄGAR Fastställd av Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB den 2014-xx-xx. FÖRORD För varje kommun skall det enligt 15 kap 11 Miljöbalken

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

Praktiskt om ditt nya renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 3, 2017

Praktiskt om ditt nya renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 3, 2017 Praktiskt om ditt nya renhållningsabonnemang Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 3, 2017 Hej! Under hösten fick du välja nytt renhållningsabonnemang. Nu kommer snart ditt/dina nya kärl. I

Läs mer

Renhållningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifter Renhållningsföreskrifter för Säffle och Åmåls kommuner Antagen av Säffle kommuns Kommunfullmäktige 2015-01-26 12 och rev. 2015-05-25 78 Antagen av Åmåls kommuns Kommunfullmäktige 2015-06-17 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för tillämpning av hämtningsanvisningar i Karlskoga kommun

Riktlinjer för tillämpning av hämtningsanvisningar i Karlskoga kommun Riktlinjer för tillämpning av hämtningsanvisningar i Karlskoga kommun Beskrivning Hämtningsanvisningarna har fastställts av samhällsbyggnadsnämnden i Karlskoga kommun och är framtagna i samarbete med Renhållningsbolaget

Läs mer

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter Utställningshandling 2010-05-05 2(10) Föreskrifter om avfallshantering för Sigtuna kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Avfallstaxa för Sundbybergs stad

Avfallstaxa för Sundbybergs stad Avfallstaxa för Sundbybergs stad Antagen av kommunfullmäktige 21 november 2016 VATTEN- OCH AVFALLSENHETEN STADSMIL JÖ- OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN Avfallstaxa Antagen av kommunfullmäktige den 21 november

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun

Tillämpningsanvisningar till avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Styrdokument, föreskrifter 2015-08-31 Dnr KS/2015:106 Tillämpningsanvisningar till avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Nivå: Kommungemensam Antagen: Kommunstyrelsen den

Läs mer

Renhållningens råd och rekommendationer för utrymmen och transportvägar

Renhållningens råd och rekommendationer för utrymmen och transportvägar 2003-05-06 Renhållningens råd och rekommendationer för utrymmen och transportvägar TEKNISKA FÖRVALTNINGEN - RENHÅLLNING INNEHÅLL ALLMÄNT sid 4 NYBYGGNAD sid 4 Dimensionering sid 4 Transportvägar för behållare

Läs mer

Projektera och bygg för god avfallshantering

Projektera och bygg för god avfallshantering Stockholms stads riktlinjer Projektera och bygg för god avfallshantering på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/naringsliv/avfall Innehållsförteckning Förord 4 Inledning 5 Lagstiftning

Läs mer

Renhållningstaxa för Boxholms kommun

Renhållningstaxa för Boxholms kommun Renhållningstaxa för Boxholms kommun Gäller från 2014-01-01 (exkl. ) Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-09 Allmänt. n gäller tillsvidare from 2014-01-01 och skall om så erfordras omprövas inför varje

Läs mer

Information om fettavskiljare

Information om fettavskiljare Information om fettavskiljare Varför ska man installera fettavskiljare? När avloppsvattnet kommer ut i ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fett som finns i vattnet stelnar och orsakar stopp.

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Antagen av kommunfullmäktige i Eslöv 2008-12-15 Antagen av kommunfullmäktige i Hörby 2008-11-17 Antagen av kommunfullmäktige i Höör

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS Ett viktigt val Dags för er att välja nytt abonnemang Från den 1 november 2015 inför Danderyds

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka.

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka. RENHÅLLNINGSTAXA 2010 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska det också tas ut ersättning av fastighetsägaren

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering 1 RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering för Sollefteå kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Renhållningsordning för Skara kommun

Renhållningsordning för Skara kommun KOMMUN Renhållningsordning för Skara kommun 2013-11-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-30, 60 Ersätter renhållningsordningen från 2008-02-25, 5 Innehållsförteckning Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Renhållningsordning för Essunga kommun år 2006-2010

Renhållningsordning för Essunga kommun år 2006-2010 Renhållningsordning för Essunga kommun år 2006-2010 Renhållningsordning För Essunga kommun Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller dels bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och

Läs mer

Taxa för hushållsavfall

Taxa för hushållsavfall Taxa för hushållsavfall Hudiksvalls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-05-28 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser.3 Småhus.5 Fritidshus.5 Gemensamhetsanläggning 5 Flerbostadshus och verksamheter.6

Läs mer

Information om fettavskiljare.

Information om fettavskiljare. Information om fettavskiljare. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör Västerås stad tar genom Mälarenergi hand om och renar avloppsvatten från hushåll och företag. De senaste åren har fettavlagringar

Läs mer

Praktiskt om ditt nya renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll

Praktiskt om ditt nya renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Praktiskt om ditt nya renhållningsabonnemang Fastighetsnära insamling för villahushåll Hej! Under hösten fick du välja nytt renhållningsabonnemang. Nu kommer snart dina nya kärl. I denna broschyr får du

Läs mer

AVFALLSHANTERING I NACKA STAD

AVFALLSHANTERING I NACKA STAD AVFALLSHANTERING I NACKA STAD 2016-09-22 Innehållsförteckning 1 Dokumentets syfte... 3 2 Mål för avfallshanteringen... 3 3 Generella förutsättningar... 3 4 Mat- och restavfall från flerbostadshus... 4

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-21 Dokumentansvarig Fastställd Version 0 Dokumentnamn RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 (10) Innehåll Inledande

Läs mer

Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare

Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare FETTAVSKILJARE 2013-01-24 Stadsbyggnadskontoret/VA-enheten 08-55 55 90 00 Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare Stadsbyggnadskontoret i Täby kommun

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Styrdokument, föreskrifter 2015-06-08 Dnr KS72015:106 Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige den 14 september 2015 134 Reviderad:

Läs mer

Råd och anvisningar för utrymmen och transportvägar

Råd och anvisningar för utrymmen och transportvägar 1 (11) Datum 2011-10-05 Råd och anvisningar för utrymmen och transportvägar Bilaga till renhållningsordning Antagen av kommunfullmäktige 2007-06-18 SEVAB Strängnäs Energi AB Dammvägen 12a, Box 32, 645

Läs mer

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Varför behövs fettavskiljare? Fett som släpps ut i avloppet skapar problem. I ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i avloppsvattnet

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 15 december, 2008 150. Reviderad av kommunfullmäktige 21 december, 2009. Gäller fr.o.m. 1 januari 2010.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2012:07 Renhållningsordning för Stockholms kommun Föreskrifter Kommunfullmäktiges beslut den 4 mars 2011 (Utl 2011:41) (Ersätter Kfs 2007:24)

Läs mer

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Malmö stad 2013-12-17 Antagen av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2013-12-16 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 1

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA

SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA 2015 Antagen av kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 165 Renhållningstaxa för Sollefteå kommun 2014-12-03 Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-27 165 att gälla från

Läs mer

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus Råd och tips om dina avfallskärl För dig som bor i villa eller radhus ABONNEMANG Välj gärna abonnemang med sortering av matavfall. AVFALLSABONNEMANG FÖR VILLOR Du som bor i villa eller radhus ska ha ett

Läs mer

Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014

Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014 Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014 7.3.5 Fettavskiljare För fettavskiljare tillkommer behandlingsavgift

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING. Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90

RENHÅLLNINGSORDNING. Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90 Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90 Renhållningsordningen för Nykvarns Kommun Renhållningsordningen innehåller kommunens föreskrifter om avfallshantering. Till renhållningsordningen hör även

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE. Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE. Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun Fettavlagringar i en spillvattenledning i Järfälla år 2009. Tekniska nämnden 2010-xx-xx INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl RENHÅLLNINGSTAXA 2014 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska kommunen också ta ut ersättning av

Läs mer

Fettavskiljare och fettavfall

Fettavskiljare och fettavfall Fettavskiljare och fettavfall Den här broschyren vänder sig till dig som är fastighetsägare, bedriver en livsmedelsverksamhet, är VVS-konsult eller tömningsentreprenör. I broschyren kan du läsa om varför

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun

Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun Beslutad vid kommunfullmäktige sammanträde 2010-06-10, 50 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser...1 Tillämpliga föreskrifter... 1 Definitioner... 1

Läs mer

Tack för maten! Om sortering i verksamheter och den nya avfallstaxan

Tack för maten! Om sortering i verksamheter och den nya avfallstaxan Tack för maten! Om sortering i verksamheter och den nya avfallstaxan DANDERYDS KOMMUN Tack för maten Den 1 november 2015 inför Danderyds kommun en ny avfallstaxa för verksamhetsutövare och fastighetsägare

Läs mer

Taxa för hushållsavfall.

Taxa för hushållsavfall. Taxa för hushållsavfall. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-17 Örebro kommun Tekniska förvaltningen 019-2110 00 orebro.se 2 TAXA FÖR HUSHÅLLSAVFALL I ÖREBRO KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering. för Sundbybergs stad

Föreskrifter om avfallshantering. för Sundbybergs stad Föreskrifter om avfallshantering för Sundbybergs stad Antagna av kommunfullmäktige den 16 december 2013 1 2 Omslagsfoto: Emil Källén Layout/originalframställning: Sundbybergs stad, Johanna Westling Kessai

Läs mer

Insamling av matavfall. Så ansluter ni er fastighet

Insamling av matavfall. Så ansluter ni er fastighet Insamling av matavfall Så ansluter ni er fastighet Tack för maten! Vad gör du med dina 100 kilo? Varje år genererar en person ca 100 kilo matavfall. 100 kilo! Att ta tillvara på denna resurs och låta det

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks kommun (del av Renhållningsordning för Örnsköldsviks kommun) Antagna av kommunfullmäktige 2010-04-26, 64 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun 1 Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller: Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063),

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Älvsbyns Energi AB. Denna renhållningstaxa gäller

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Sid 1(10) Innehåll 1-8 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 3 Definitioner 3 Kommunens ansvar för renhållning, information

Läs mer

Sophantering Brf Eken nr 19

Sophantering Brf Eken nr 19 1 Sophantering Brf Eken nr 19 Bakgrund BRF Eken nr 19 s befintliga sophanteringssystem drabbades i höstas av ett stopp utifrån att man utifrån arbetsmiljölagen inte längre kunde backa in sopbilen och hämta

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG!

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! Till dig kan vi köra med liten sopbil Dags att välja sopabonnemang Du har tidigare fått information om att villa- och fritidshushållen i Lysekil kommer att få ett

Läs mer

Förslag till ny renhållningsordning Vellinge kommun

Förslag till ny renhållningsordning Vellinge kommun 1 (5) Tekniska förvaltningen Remiss Teknisk administratör Olsson, Anna Tfn 040-42 5182 Förslag till ny renhållningsordning Vellinge kommun Tekniska förvaltningen i Vellinge kommun har tagit fram ett förslag

Läs mer