God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God avfallshantering vid ny- och ombyggnation"

Transkript

1 Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november Gäller från och med den 1 januari

2 2 Omslagsfoto: Emil Källén Tryckeri: TMG-Sthlm 2014 Layout/originalframställning: Sundbybergs stad, Johanna Westling Kessai

3 Innehåll Avfallshantering i förändring 6 Kommunens ansvar 6 Fastighetsägarens ansvar 7 Lagstiftning 7 Samarbete inom planprocessen 7 Avfallshantering med fokus på brukaren 7 Tillgänglighet 8 Hygien och miljö 8 Buller 9 Avfallshantering med fokus på arbetsmiljön 9 Transport- och hämtvägar 9 Avfallshantering i flerbostadshus 10 Vid nybyggnation 10 Vid ombyggnation 11 Avfallshanteringen i villa, radhus och parhus 12 Avfallshanteringen hos verksamheter 12 Verksamheter utan livsmedelshantering 12 Verksamheter med livsmedelshantering 12 Vid nybyggnation 13 Vid ombyggnation 13 Bygglov och bygganmälan vid ändring av avfallsutrymmen 14 Uppskattade avfallsmängder 14 Bilaga 1. Anvisningar för sopsug 15 Stationär sopsug 15 Mobil sopsug 16 Bilaga 2. Anvisningar för markbehållare 18 Markbehållare 18 Bilaga 3. Anvisningar för matavfallskvarn med tank 20 Generella kriterier 20 Bygglov 21 Mer information 21 Bilaga 4. Anvisningar för fettavskiljare 22 Placering 22 Dimensionering 22 Mer information 23 Bilaga 5. Anvisningar för kärlhämtning 24 Val av kärl 24 Dimensionering vid kärlhantering 24 3

4 Behållarens placering 24 Tömningsförfarandet och tömningskriterier 25 Bilaga 6. Anvisningar för övriga avfallsbehållare 26 Container 26 Farligt avfallsskåp 26 Elektronikinsamling 26 Bilaga 7. Anvisningar för avfallsutrymme 27 Avfallsutrymme i eller i anslutning till fastigheten 27 Bilaga 8. Riktlinjer för bygglov och bygganmälan för avfallsbehållare 29 Fastighetsägarens ansvar 29 Placering av avfallsutrymmen 29 Utformning 29 Bilaga 9. Riktlinjer för avfallsutrymmen vid nyanlägging av skola eller förskola 30 Avfallsmängder - brännbart och matavfall 30 Övriga avfallsfraktioner 31 Bilaga 10. Kärlstorlekar 33 Referenser och lästips 34 4

5 5

6 Avfallshantering i förändring EU:s direktiv kring avfallsfrågor ger upphov till lagar och föreskrifter på nationell nivå. Varje nation ska utifrån dessa sätta upp egna mål. I Sverige är det kommunen som är ansvarig för planering och genomförande av avfallshanteringen. Varje kommun har som uppgift att översätta de nationella miljökvalitetsmålen och andra mål på avfallsområdet till praktisk handling. I aktuell avfallsplan för Sundbyberg beskrivs de mål som finns för avfallshanteringen i kommunen. Enligt stadens klimat- och hållbarhetspolicy ska staden även skapa förutsättningar för att människor enkelt ska kunna välja att vara klimat- och miljöanpassad samt skapa förutsättningar för giftfria och resurssnåla kretslopp genom miljöeffektiv avfallshantering. För att underlätta för dem som planerar, bygger, förvaltar och använder system för insamling av hushållsavfall har stadsbyggnads- och miljöförvaltningen utarbetat dessa riktlinjer. Vid framtagandet av dessa riktlinjer har förvaltningen särskilt beaktat de boendes miljö, risk för olägenhet, trafiksäkerhet, arbetsmiljö för avfallshämtarna, tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning samt att det ska vara tekniskt och ekonomiskt genomförbart. Avfallshanteringen i Sundbyberg är en viktig del i stadens arbete för en hållbar utveckling. För att uppnå en hållbar avfallshantering krävs fokus på återvinning, återanvändning och avfallsminimering, men även på att avfallets farlighet minskar. Vid nybyggnation ska förutsättningar skapas för en långsiktigt hållbar avfallshantering med människan i fokus. Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan. För att uppnå miljömålen om en god bebyggd och giftfri miljö och begränsad klimatpåverkan förutsätts att avfallsfrågor behandlas tidigt i planeringen. Ett insamlingssystem som är nära och användarvänligt bidrar till en högre återvinningsnivå. Därför är planering, infrastruktur, lokalisering och tillgänglighet viktiga faktorer. Avfallshanteringens infrastruktur omfattar insamling, transport samt samarbeten. Riktlinjerna ska tillämpas vid nybyggnation av fastigheter och vid ombyggnation eller byte av avfallssystem i befintliga fastigheter. Riktlinjerna ger utryck för Sundbybergs stads målsättning med avfallshanteringen och ska tillämpas så långt det är möjligt. Kontakt bör alltid tas med kommunens avfallsplanerare innan byggnation eller ombyggnation påbörjas för att kunna bedöma vad som är lämpligast i det enskilda fallet. Kommunens ansvar Kommunen ansvarar för insamling av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från verksamheter. Kommunen svarar inte för insamling av förpackningar och returpapper. För insamling av sådant svarar producenterna och de entreprenörer de anlitar. Kommunen verkar dock för att producenternas insamling ska fungera så bra som möjligt. Genom avtal med producenterna samlar staden in el- och elektronikavfall. 6

7 Fastighetsägarens ansvar I eller i anslutning till en fastighet ska det finnas avfallsutrymmen som kan nyttjas av boende och verksamheter i fastigheten. Fastighetsinnehavaren är ansvarig för anordnande, installation och underhåll av inom fastigheten installerade anordningar för avfallshanteringen. Utrymmena ska vara så utformade att olika typer av avfall kan förvaras och hämtas var för sig enligt Boverkets föreskrifter. Fastighetsägaren har även ett informationsansvar till boende och verksamma inom fastigheten. Lagstiftning I nedanstående lagstiftning finns bestämmelser kring avfallshanteringen. Observera att detta endast är ett urval av den lagstiftning som finns. z Miljöbalken z Avfallsförordningen z EU:s avfallsdirektiv z Föreskrifter för avfallshantering z Arbetsmiljöverkets föreskrifter z Boverkets byggregler z Förordningen om batterier z Förordningen om producentansvar z Trafikförordningen Samarbete inom planprocessen Det är av högsta vikt att avfallsfrågorna kommer in på ett tidigt skede i planeringen av ny- och ombyggnation. Detta för att avfallshanteringen påverkar utformningen av vägar, placering av träd och belysningsstolpar, etcetera. Bevakningen av avfallsfrågorna sker därför från olika håll inom kommunen under hela processen. Vid planerande av större bostadsområden ska plats avsättas till återvinningsstationer för insamling av förpackningar och tidningar. Detta bevakas av byggherrarna tillsammans med kommunen som i samråd med förpacknings- och tidningsinsamlingen bestämmer hur många och var de ska ligga. Boende ska enligt avfallsrådets (Naturvårdsverket) riktlinjer ha maximalt 400 meter till en återvinningsstation. Avfallshantering med fokus på brukaren Avfallshanteringen kan lösas på ett flertal olika sätt. Det är dock viktigt att avfallssystemet anpassas efter de förutsättningar som finns i området eller på fastigheten, men även till de boende i huset. Vid planering av system måste hänsyn tas även till framtida lösningar. Enligt förordningarna om producentansvar för förpackningar respektive returpapper är alla skyldiga att sortera ut sina förpackningar och tidningar från hushållsavfall och annat avfall. Även miljöbalkens första kapitel 1 säger att återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi ska främjas så att kretslopp uppnås. Förutsättningar för ett resurssnålt och miljöanpassat brukarskede ska planeras och byggas in i fastigheten. I lägenhet ska till exempel finnas ändamålsenligt anordnat utrymme för källsortering av hushållsavfall, exempelvis under diskbänken. Detta för att ge boende 7

8 bra förutsättning för att sortera sitt avfall. Fokus ska också läggas på att de boende i fastigheten ska ha nära till avlämningsplats för utsorterat avfall. Exempelvis i ett avfallsutrymme i fastigheten. Tillgänglighet Avfallshanteringssystem ska enligt Boverkets byggregler vara tillgängliga för alla, även personer med funktionsnedsättning. Kraven nedan är stadens tolkning av Boverkets byggregler. Krav: z Avståndet från ytterdörr till inkast för hushållssopor får vara maximalt 50 meter. Kortare avstånd bör eftersträvas. z Vägen mellan bostaden och inkast ska vara framkomlig året runt. z Trappsteg, trösklar, tunga dörrar eller trånga passager ska undvikas. z Om inkastet sitter utomhus ska vägen dit vara plan, hårdgjord och jämn. z Gemensamma avfalls- och återvinningsrum ska vara tillgängliga med rullstol. z Strömbrytare, dörrar, handtag, lås, lock, med mer, ska kunna manövreras från rullstol. z Information ska finnas vid inkasten om vad man ska kasta i respektive inkast/ behållare. Rekommendationer: z Ur tillgänglighetssynpunkt är det lämpligt med sopnedkast i flerbostadshus. z Inkast utomhus, eller i fristående sophus, bör ligga inom 10 meter från husets entré och vägen dit ska vara anpassad för rullstol. z Placering av inkast/lucka/öppning för att slänga sitt avfall, ska ta hänsyn till räckvidden hos personer i rullstol. Det vill säga, ett inkast med centrum cirka 0,8-1,0 meter över mark. Inga tröga, tunga luckor. Manövrering med en hand ska vara möjlig. z Kärl, som står fritt, bör inte vara högre än cirka 110 cm. z Skyltar bör ha stor, tydlig text kompletterad med symboler som visar vad som ska slängas i respektive behållare. Text och symboler bör kontrastera i ljushet mot bakgrunden så att de tydligt syns. Punktskrift ökar tillgängligheten. Punktskriften placeras i så fall alltid på samma plats vid inkast på behållaren och bör sitta 1,3 1,4 meter över mark eller ovanpå behållare. z Inkast behöver också vara markerade och utformade för att underlätta för personer med nedsatt orienteringsförmåga. Kärl kan vara markerade med olika färg och gärna ha lock med olika form, samt alltid placeras i samma ordning så att de blir lättare att hitta. (Bygg ikapp, Svensk Byggtjänst 2012) z Naturliga gångstråk bör beaktas. Krav och rekommendationer för de olika systemen finns i bilagorna under respektive system. Hygien och miljö Enligt miljöbalken ska människors hälsa och miljö skyddas mot skador och olägenheter. Hänsyn ska tas till riskerna för lukt i fastigheten eller i närliggande fastighet vid planering av avfallssystem. Utrymme eller behållare ska vara skadedjurssäkra och ska kunna rengöras på tillfreds- 8

9 ställande sätt, så vida det inte rör sig om helt slutna system. Vid separat insamling av matavfall i kärl är det extra viktigt att möjlighet för rengöring av kärl finns. Soprum bör utrustas med spolanordning och golvbrunn. I enlighet med miljöbalken ska bästa möjliga teknik användas. Buller Vid utformning och placering av insamlingssystem ska hänsyn tas till riktvärden för buller i bostäder enligt socialstyrelsens SOSFS 2005:6. Bestämmelser om bullerskydd finns även i Boverkets byggregler. För bostäder nära uppsamlingsplats för maskinell hämtning rekommenderas fönster med bättre ljudvärden än normalt. Kontakta stadsbyggnads- och miljöförvaltningen för mer information. Avfallshantering med fokus på arbetsmiljön Hur man löser avfallshanteringen i en fastighet påverkar renhållningsarbetarens arbetsmiljö. Därför är det viktigt att se till så att en god arbetsmiljö kan uppnås. Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets föreskrifter ligger till grund för de krav och rekommendationer som anges i de här riktlinjerna och återfinns under anvisningarna för respektive insamlingssystem, bilaga 1-6. Ur arbetsmiljösynpunkt är maskinella system att föredra. Dessutom är detta ett krav vid ny- och ombyggnation för flerbostadshus. Arbetsmiljöverket förordar maskinella system främst för tunga fraktioner. Med sådana system menar man att behållare med avfall inte behöver skjutas, dras eller lyftas manuellt vid hämtning. De maskinella system som finns idag är: z Sopsug (mobil och stationär) z Behållare ovan eller under jord som töms med kranbil z Konventionell container z Matavfallskvarn kopplat till tank för verksamheter med livsmedelshantering z Matavfallskvarn kopplat till tank för flerbostadshus Se bilaga 1-6 för mer information om maskinella och manuella system. I bilaga 7 finns anvisningar för avfallsutrymmen. Manuell hantering bör undvikas vid insamling av tunga fraktioner såsom tidningar och glas. Transport- och hämtvägar Hämtvägen är sträckan mellan avfallsbehållaren och hämtfordonet samt området kring fordonets uppställningsplats. Vilka krav som ställs på hämtvägar är beroende av vilket avfallssystem och tillhörande hämtfordon man väljer. Specifika krav finns i bilagorna 1-6 för respektive system. Följande krav gäller samtliga system. z Backning med hämtfordon får inte förekomma, på grund av olycksrisken. Denna aspekt ska tas med i planeringen av hämtstället. Storlek på återvändsgators vändplaner ska passa det hämtfordon som ska trafikera platsen. z Hämtfordon får inte trafikera gång- och cykelväg eller bilfritt bostadsområde. 9

10 z Transportvägar måste uppfylla de krav som ställs för fordon med en vikt på mellan 26,5 och 36 ton. I områden där sådan trafik inte är möjlig ska hämtställe placeras i direkt anslutning till av kommunen godkänd transportväg. z Parkerade fordon får inte hindra framkomligheten. Avfallshantering i flerbostadshus De system som finns för insamling av hushållsavfall är kärl, container, matavfallskvarn kopplad till tank, sopsug och markbehållare. Container ses inte som en permanent lösning så vida den inte är kopplad till en sopsug. Vid nybyggnation Vid nybyggnation av flerbostadshus ska mekaniska system som sopsug och markbehållare användas. Dessa system är bättre ur arbetsmiljösynpunkt, de kräver mindre transporter till och från, samt inom området. Sopsug möjliggör även att ha sopnedkast i fastigheten. Oavsett vilket system som väljs ska möjlighet till sortering i minst två fraktioner finnas, gärna fler. De fraktioner kommunen kräver är matavfall och brännbart restavfall hushållsavfall. Kommunen ser gärna att hänsyn tas till miljöbalkens 1 kap 1 punkt 5 om att återvinning och återanvändning ska främjas. I bostadslägenheter ska det finnas plats för källsortering av avfall, enligt plan- och byggförordningen. Att redan vid nybyggnation se till så att det finns plats för sortering under diskbänken ger de boende bra förutsättningar för att sortera sina sopor. Mekaniska system, såsom sopsug och markbehållare, ska installeras vid nybyggnation. San Sac: markbehållare. Ilab: Container (lastväxlarcontainer). Envac: Sopsug med inkast på gården och terminal. PWS: Avfallskärl i plast. 10

11 Särskild utrustning för matavfall behövs Staden levererar särskild utrustning till alla hushåll som ansluts till insamlingssystemet. Utrustningen består av papperspåsar och en speciell hållare till dessa, eller korg, att placera exempelvis under diskbänken. När kök installeras, är det därför viktigt att ta hänsyn till följande: z Vid val av kök, säkra att tillräckligt utrymme för matavfallshållare finns så att den kan användas korrekt. Med fördel placeras hållaren under diskbänk. z Hållaren och påsen är konstruerad så att luft ska kunna ventilera påsen och låta fukten avdunsta. z Täta behållare för källsortering fungerar inte för matavfall, då ventilation förhindras. Hållaren har måtten (bredd x djup x höjd) 255 x 200 x 200 mm och kan hängas upp eller stå fristående. Matavfallet samlas in i papperspåsar för att sedan rötas och bli biogas. Källsortering Till fastigheten ska också finnas ett avfallsutrymme för sortering av grovsopor, elektronik och farligt avfall. Utrymmet kan med fördel även användas för fastighetsnära sortering av förpackningar och tidningar. Utrymmet rekommenderas även ha hyllor för de matavfallspåsar som hushållen behöver för sin matavfallsutsortering. Observera att grovsopor samlas in i kärl med fyra hjul. Sopsugssystem och markbehållare kan anpassas till källsortering. Förutom brännbart restavfall och matavfall, går det bra att samla in ett flertal andra avfallsslag. Varje fraktion behöver egen behållare. Om butiker, kontor eller andra verksamheter ska finnas i fastigheten läs mer om deras sophantering under verksamheter. Vid ombyggnation Vid ombyggnation av soprum kan mekaniska system med fördel användas, men även kärl är ett alternativ. z Utrymme ska finnas för utsortering av minst två fraktioner; matavfall och brännbart restavfall. z Ett avfallsutrymme för sortering av grovsopor, elektronik och farligt avfall bör anordnas. Detta utrymme kan med fördel även användas för fastighetsnära sortering av förpackningar och tidningar. Vid större ändring av fastighetens användning betraktas det som en nybyggnation, se krav för nybyggnation. 11

12 Avfallshanteringen i villa, radhus och parhus Vid nybyggnation av villor och radhus kan kärl användas under förutsättning att det finns en av kommunen godkänd transportväg till fastighetsgräns. Finns, eller byggs, sopsug i närheten ska nya villor och radhus kopplas på detta system. Kärl vid en- och tvåbostadsfastigheter ska placeras på lämplig plats vid fastighetens tomtgräns så nära hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt. System där de boende drar sitt kärl till en uppsamlingsplats är inte att rekommendera. Däremot kan en gemensam avfallshantering lösas med miljöhus, markbehållare eller dylikt. Till varje fastighet ska det finnas möjlighet till utsortering av matavfall. Yta för två kärl behövs därför för varje hushåll. Byggs spaljéer eller liknande runt kärlen ska detta beaktas. Avfallshanteringen hos verksamheter Kommunen ansvarar för insamling av verksamheters avfall som är jämförligt med hushållsavfall. Fastighetsägaren är dock ytterst ansvarig för att det finns ett utrymme som fungerar för aktuell verksamhet. Planeras lokaler för verksamheter i delar av en flerbostadshus ska god avfallshantering säkerställas för aktuell verksamhet. Detta gäller även där hela fastigheten är för verksamheter. När det gäller livsmedelsverksamhet och verksamhet som hanterar farligt avfall ska avfallshanteringen vara godkänd ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt enligt gällande lagstiftning. Verksamheter utan livsmedelshantering Vid nybyggnation och ombyggnation Butiker, frisörer, kontor och liknande utan livsmedelshantering har oftast små mängder hushållsavfall. Kärlhämtning från eget soprum är att föredra. Utöver hushållsavfall finns oftast wellpapp, då varor kommer i kartonger. Beroende på vilken typ av verksamhet det rör sig om kan det även finnas behov för ytterligare någon sortering. Diskussion bör föras med verksamheten och kommunen om vilket utrymme som kan behövas. Sophantering sker i kärl eller i andra godkända system. Verksamheter med livsmedelshantering Verksamheter med livsmedelshantering har ytterligare krav när det gäller sophanteringen. Stadsbyggnads- och miljöförvaltningens tillsynsmyndighet har följande krav på hushållsavfall från livsmedelslokaler: z Matavfall från livsmedelsverksamhet ska placeras i behållare som går att stänga, såvida inte livsmedelsföretagarna kan visa kontrollmyndigheten att andra typer av behållare som används är lämpliga. Dessa behållare ska ha en lämplig konstruktion, hållas i gott skick, vara lätta att rengöra och lätta att desinficera. z Det ska finnas adekvata möjligheter för förvaring och hämtning av matavfall från livsmedelsverksamhet. Utrymmen för avfallsförvaring ska utformas och skötas på ett sådant sätt att det möjliggör att hålla dem rena och fria från skadedjur. Matavfall från livsmedelsverksamhet ska förvaras och avlämnas på ett hygieniskt och miljövänligt sätt. För att lättare uppfylla ovanstående krav, rekommenderar tillsynsmyndighe- 12

13 ten i Sundbyberg kylt soprum alternativt kylskåp för kärl. Sundbybergs stad kräver att alla verksamheter med livsmedelshantering sorterar ut sitt matavfall. De insamlingssystem för matavfall som finns i Sundbyberg stad är: z Kärl z Matavfallskvarn kopplat till tank z Kombinerat system för fett- och matavfall z Pall (förpackat livsmedel) z Container Alla verksamheter med livsmedelshantering ska ha fettavskiljare installerad. Denna skyldighet regleras i stadens ABVA. z Fettavskiljare ska vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka ska kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt när tömning ska ske. Anordning för slanganslutning ska finnas. Överenskommelse om placering av tömningspunkt görs med avfallsansvarig nämnd. z Vid nyanläggning av fettavskiljare ska avstånd mellan uppställningsplats för slamsugbil och tömningspunkt inte överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. z Installation av fettavskiljare är bygganmälningspliktiga. z Kontakta VA-ansvarig nämnd för dimensionering. Envac: Matavfallskvarn i kök Mer information om de krav som finns vid installation av fettavskiljare finns i bilaga 4. Vid nybyggnation Utsortering av matavfall i kärl eller i avfallskvarn med tank ska vara möjligt från samtliga av följande verksamheter. Skolor och förskolor med fler än 70 barn ska ha en matavfallskvarn med tank. Detta gäller även restauranger och storkök med fler än 200 tillagade portioner per dag. För mer information om avfallsutrymmens utformning för skolor och förskolor se bilaga 9. För mer information om matavfallskvarnar med tank, se bilaga 3. När det gäller övrig sortering bör diskussion föras med verksamheten och eventuellt kommunen om vilka fraktioner som ska sorteras ut och vilket utrymme som kan behövas. Sortering sker i kärl eller i andra godkända system. Vid ombyggnation Vid ombyggnation ska möjlighet att sortera ut matavfall i kärl eller tank finnas. Vid stora mängder matavfall i kombination med svåra hämtförhållanden ska kvarnsystem med tank utredas. När det gäller övrig sortering bör diskussion föras med verksamheten och eventuellt kommunen om vilka fraktioner som ska sorteras ut och vilket utrymme som kan behövas. Sortering sker i kärl eller i andra system. 13

14 Bygglov och bygganmälan vid ändring av avfallsutrymmen Ändrar man en lokals användning till exempel från förråd till soprum krävs en bygglovsansökan. Detta gäller även om man gör en fasadändring, exempelvis en ny dörr i fasaden. Bygganmälan behövs om man väsentligt ändrar planlösningen eller väsentligt ändrar anordningar för vattenförsörjning, avlopp och ventilation. Ansökan om bygglov och bygganmälan görs på blankett från stadsbyggnads- och miljöförvaltningen. Ansökan lämnas tillsammans med situationsplan och fasadritningar. Mer om bygglov och bygganmälan kan du läsa i bilaga 8. Uppskattade avfallsmängder Mängder i detta avsnitt baseras på erfarenheter som sammanställts av Avfall Sverige i rapporten: Hushållsavfall, RVF Utveckling 02:12. Observera att mängderna är ungefärliga värden. Tabellen nedan kan användas för beräkning av storlek på avfallsbehållare för osorterat hushållsavfall (undantaget producentansvarsavfall). Finns befintliga flöden, till exempel vid ombyggnation, ska dessa beaktas i första hand. Byggnad Flerbostadshus Äldreboende Skolor Förskolor Kontor Butiker Volym per vecka 90 liter per lägenhet 120 liter per boende 10 liter per elev 15 liter per barn 2 liter per kvadratmeter Beror på verksamhet Observera att i dessa värden ingår en viss källsorteringsgrad. Mängderna ovan påverkas av om avfallet källsorteras i fastigheten. De påverkas även av vilka som bor i fastigheten. Barnfamiljer alstrar mer avfall än ett singelhushåll. Det är bättre att överdimensionera än att underdimensionera. Om avfallet delas upp kan volymen per lägenhet i flerbostadshus beräknas enligt följande riktvärden: Material Volym Biologiskt avfall 10 liter per vecka och hushåll Brännbart restavfall 90 liter per vecka och hushåll Grovavfall 2 kubikmeter per år och hushåll Avfall med producentansvar sorteras ut från hushållsavfallet i varierande grad. Önskat hämtintervall för källsorterat avfall från markbehållare är varannan vecka. För information om dimensionering, kontakta valfri entreprenör. 14

15 Bilaga 1. Anvisningar för sopsug Stationär sopsug En stationär sopsug är ett helt slutet vakuumsystem som kan försörja flera byggnader. Systemet lämpar sig både för mindre och större bostadsområden. I ett stationärt system sugs avfallet till en terminal i eller utanför bostadsområdet där de hamnar i en container för vidare transport. Inkast Avfallet lämnas i ett nedkast som kan vara placerat inomhus eller utomhus. För placering av inkast i befintlig bebyggelse kan systemet exempelvis anslutas till ett befintligt nedkastschakt. Vid nybyggnation kan inkasten placeras på varje våningsplan via genomgående nedkastschakt eller enbart i entréplanet. Vid placering utomhus ska hänsyn tas till de boendes gångavstånd. Lagring och vidaretransport Avfallet lagras tillfälligt i schaktet nedanför inkasten. Vid tömning öppnas schaktet nedtill och avfallet sugs med hjälp av vakuum till en container i en terminal som kan vara placerad i ett bergrum eller i en byggnad. Tömning av schaktet sker med jämna mellanrum och styrs automatiskt från terminalen. Containern hämtas med containertömmande fordon. Mer information Kontakta en leverantör för mer information och dimensionering av systemet. Eleiko: Principskiss, stationär sopsug Envac: Principskiss, stationär sopsug 15

16 Mobil sopsug Systemet med mobil sopsug lämpar sig både vid nybyggnation och i befintlig bebyggelse. I ett mobilt sopsugsystem lagras avfallet i förvaringstankar som regelbundet töms genom att en sopbil utrustad med vakuumsug kopplas till en så kallad dockningspunkt. Envac: Principskiss, mobil sopsug Inkast Avfallet läggs i ett nedkast som kan vara placerat inomhus eller utomhus. För placering av inkast i befintlig bebyggelse kan systemet exempelvis anslutas till befintligt nedkastschakt. Vid nybyggnation kan inkasten placeras på varje våningsplan via genomgående nedkastschakt eller enbart i entréplanet. Vid placering utomhus ska hänsyn tas till de boendes gångavstånd. Tank och dockningspunkt Avfallet lagras i en sluten tank placerad under jord i anslutning till inkast på gården eller i byggnadens källarplan. Storlek på och antal tankar anpassas efter avfallsmängden i fastigheten och efter hur många utsorterade avfallsfraktioner som systemet ska omfatta. Varje fraktion behöver egen tank. Avfallet vakuumsugs till bilen efter att den kopplats till en dockningspunkt som ansluts till en eller flera tankar via rörledningar under jord. På detta sätt kan avfallet från flera byggnader hämtas från en och samma plats. Det ska vara möjligt att på platsen parkera en sopbil à 2,5 x 10 meter under minst fem och maximalt 15 minuter. Tömningstiden beror av storlek på tank och hur många tankar som är kopplade till punkten, eftersom tankarna töms en i taget. Tömning sker med en sopsugbil. Tömningsfordonets ungefärliga dimensioner: z bredd: 2,5 m z längd: 10 m z höjd: 4 m Tömningskriterier z Tömningsfordonets angöringsplats* får inte vara placerad vid utfarter eller placeras vid en korsning. z Inga hinder för tömningsröret mellan dockningspunkt och angöringsplats*. z Tömningsröret kan dras över parkerade bilar. Observera dock att tömningsfordonet inte får stoppa upp övrig trafik. z Angöringsplats* får inte placeras så att backning måste utföras. 16

17 z Dockningspunkt får inte ligga på allmän mark. z Dockningspunkt får inte ligga i marknivå. z Avstånd mellan fordonets centrum och behållarens centrum får vara maximalt 5 meter. z Angöringsplats* bör inte placeras utmed huvudgator om det inte finns lastzon eller parkeringsficka avsedd för tömningsfordon. *Med angöringsplats menas den plats varifrån bilen kan tömma behållarna. Rita ut denna plats på ritningarna. Mer information Kontakta en leverantör för mer information och dimensionering av systemet. 17

18 Bilaga 2. Anvisningar för markbehållare Markbehållare En markbehållare är en nedgrävd behållare med inkast ovan jord. Att behållaren till största delen är under mark sparar en hel del utrymme. Detta gör det möjligt att ha en större behållare och längre tömningsintervall. Förvaring under jord ger även en lägre temperatur vilket minskar risken för lukt. Val av markbehållare Vid nybyggnation ska minst två behållare läggas ned. En för matavfall och en för brännbart restavfall. PWS Nordic AB: UWS-behållare I Sundbyberg går insamlat matavfall till rötning och blir biogas och biogödsel vilket innebär att man i dagsläget bara kan använda papperspåsar för insamling av detta avfall. Alla behållartyper är inte lämpliga för insamling av matavfall på detta sätt. Har systemet ingen innersäck som byts vid varje tömning krävs rengöring av behållare med spol- och sugbil oftare än för system med innersäck. Det kan dessutom påverka behållarens livslängd. Dimensionering av markbehållare Markbehållare finns med olika tankstorlekar. Vid val av storlek ska hänsyn tas till att tömning av brännbart restavfall ska ske varannan vecka. Tömning av behållare med matavfall sker varje vecka. Tömningsförfarandet Utrymmeskrav för krantömmande sopbil. Efter Avfall Sveriges förlaga. Frihöjd: 6 meter Minst 3,5 meter 5,5 meter Det finns två olika varianter av markbehållare den ena är en underjordisk container och den andra en underjordisk säck. Väljs markbehållare utan innersäck kommer behållarna att behöva rengöras oftare än de med innersäck, speciellt om de förvarar matavfall. Båda kräver lyft på cirka 6 meter med en kranbil och töms underifrån ner i sopbilen. En tömning tar mellan fem minuter och en kvart beroende på modell och tömningsfordon. Då det är höga lyft med tunga behållare är det extra viktigt att tömning kan ske på ett säkert sätt, vilket är anledningen till några av kriterierna nedan. Vid tömning spärras området mellan behållare och tömningsfordon av med hjälp av band och koner. 18

19 Tömningsfordonet har en bredd på 2,5 meter, inklusive stödben cirka 4,2 meter. Längden är 10,5 meter. Höjden 4 meter. Tömningskriterier z Tömning av behållare får inte ske över allmän gångbana. z Tömning av behållare får inte ske över cykelbana. z Om tömning görs över ett så kallat naturligt gångstråk ska det finnas en säker alternativ gångväg runt och förbi markbehållaren. z Bilens angöringsplats* får inte vara placerad vid utfarter eller placeras vid en korsning. z Inga hinder i höjdled får begränsa lyftarmen eller själva behållaren. z Angöringsplats* får inte placeras så att backning måste utföras. z Angöringsplats* får inte ligga så att parkerade bilar finns mellan tömningsfordon och behållare. z Avstånd mellan fordonets centrum och behållarens centrum får vara maximalt 6 meter. z Angöringsplats* bör inte placeras utmed huvudgator. 28 m R = 12,5 m Figuren visar vilken storlek på vändplan som krävs för tömningsfordonet. Vändzonens köryta behöver vara minst 25 meter i diameter, och ha en fri remsa runtomkring på 1,5 meter för lastbilens överhäng. *Med angöringsplats menas den plats varifrån bilen kan tömma behållarna. Rita ut denna plats på ritningarna. 1,5 m 6 m 1,5 m Behållarens placering Kontakta kommunen innan behållare placeras ut. Bedömning av platsens lämplighet görs utifrån varje enskilt fall. z Behållare ska stå på kvartersmark. z Inkast ska vara vänt mot kvartersmark. z Hänsyn ska tas till riskerna för lukt, exempelvis om behållare står för nära bostäder eller luftintag till byggnader. Detta system är inte helt luktfritt. z Behållare ska placeras på ett trafiksäkert sätt. z Behållare ska vara placerad så att ytvattenavrinning möjliggörs. Mer information Kontakta en leverantör för mer information och dimensionering av systemet. 19

20 Bilaga 3. Anvisningar för matavfallskvarn med tank Kvarnsystem med tank eller uppsamlingsbehållare kan vara en bra lösning vid framförallt ny- och ombyggnation och är att föredra ur arbetsmiljö och livsmedelshygienisk synpunkt, särskilt i verksamheter med stora mängder matavfall. I en matavfallskvarn finfördelas matavfallet först i en avfallskvarn och transporteras i rör till en tank som en slamsugbil sedan tömmer. Kombinerade system, där matavfallstank har kopplats samman med fettavskiljare fungerar på samma sätt. I de system där kvarnen finns installerad i köket så förbättras arbetsmiljön både för kökspersonal samt insamlingspersonal. Vid ombyggnation gäller detta särskilt i verksamheter med avfallsutrymme som är svårtillgängliga för kökspersonalen eller har svåra hämtförhållanden. Det finns även mindre enklare kvarnsystem där kvarn och tank sitter ihop i en enhet för placering i avfallsutrymme. Envac: MicroVac-tank Generella kriterier Vid installation av matavfallskvarnar gäller följande förutsättningar. Större enhet z Det måste finnas plats för matavfallskvarnen i köket. z Hänsyn till placering av tank måste tas till den maximala sträcka som pumpen klarar av att pumpa matavfallet. z Det måste finnas möjlighet till avluftning av tank. z Det måste finnas en lämplig angöringsplats att ställa sugfordonet som tömmer tanken, så nära tömningspunkt som möjligt och där det är lastzon. Exempelvis vid varuintaget. 20

Information om underjords-/markbehållare

Information om underjords-/markbehållare Version 2 2014-10-27 Teknisk Handbok bilaga 7 Information om underjords-/markbehållare Underjords-/markbehållare ger en långsiktigt hållbar avfallshantering med god arbetsmiljö för avfallshämtaren. Bottentömmande

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMMETS PLACERING Avfallsutrymme I Vasa behövs åtgärdstillstånd eller bygglov för skyddstak för avfallskärl och konstruktioner. Ett avfallsutrymme

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Varför samlar vi matavfallet? När vi slänger matavfallet i den brännbarapåsen slänger vi inte bara mat utan också en värdefull resurs. Matavfallet innehåller

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Information om. fettavskiljare

Information om. fettavskiljare Information om fettavskiljare Fettavskiljare i livsmedelsverksamheter Här är viktig information till dig som är fastighetsägare och/eller bedriver verksamhet som tillverkar och hanterar livsmedel i Trelleborgs

Läs mer

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter Utställningshandling 2010-05-05 2(10) Föreskrifter om avfallshantering för Sigtuna kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Varför behövs fettavskiljare? Fett som släpps ut i avloppet skapar problem. I ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i avloppsvattnet

Läs mer

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus Råd och tips om dina avfallskärl För dig som bor i villa eller radhus ABONNEMANG Välj gärna abonnemang med sortering av matavfall. AVFALLSABONNEMANG FÖR VILLOR Du som bor i villa eller radhus ska ha ett

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE. Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE. Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun Fettavlagringar i en spillvattenledning i Järfälla år 2009. Tekniska nämnden 2010-xx-xx INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS Ett viktigt val Dags för er att välja nytt abonnemang Från den 1 november 2015 inför Danderyds

Läs mer

Information om fettavskiljare

Information om fettavskiljare Information om fettavskiljare Varför ska man installera fettavskiljare? När avloppsvattnet kommer ut i ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fett som finns i vattnet stelnar och orsakar stopp.

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen består

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

Renhållningsordning för Mullsjö kommun

Renhållningsordning för Mullsjö kommun Mullsjö kommun Renhållningsordning för Mullsjö kommun Föreskrifter för avfallshantering Till renhållningsordningen hör också: AVFALLSPLAN 2004-10-07 Föreskrifter för avfallshantering Inledande föreskrifter

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE OBS! Version anpassad för utskrift i A4-format. För originalversion hänvisas till tryckt exemplar som tillhandahålls via Järfälla kommuns kundtjänst. RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE Information och riktlinjer

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2012:07 Renhållningsordning för Stockholms kommun Föreskrifter Kommunfullmäktiges beslut den 4 mars 2011 (Utl 2011:41) (Ersätter Kfs 2007:24)

Läs mer

Projektera och bygg för god avfallshantering. Stockholms stads riktlinjer

Projektera och bygg för god avfallshantering. Stockholms stads riktlinjer Projektera och bygg för god avfallshantering Stockholms stads riktlinjer APRIL 2007 Innehållsförteckning Inledning 5 Vad ska samlas in och vem har ansvar? 6 Planering för långsiktigt hållbara lösningar

Läs mer

Allmänna föreskrifter

Allmänna föreskrifter Allmänna föreskrifter 2014-05-26 FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN KS 2014/0340 Föreskrifter för avfallshantering antagna av kommunfullmäktige 2014-05-26 / 128. Ersätter föreskrifter

Läs mer

Övriga anvisningar detta är utdrag ur den NOA11 som UMEVA har tagit fram.

Övriga anvisningar detta är utdrag ur den NOA11 som UMEVA har tagit fram. Övriga anvisningar detta är utdrag ur den NOA11 som UMEVA har tagit fram. Förord Följande råd och anvisningar om utformning av avfallsutrymmen samt förvaring och transport av avfall är till för dig som

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 15 oktober 2012, 163 Dessa föreskrifter träder i kraft 2013-01-01. Föreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2006-12-18

Läs mer

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Malmö stad 2013-12-17 Antagen av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2013-12-16 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 1

Läs mer

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg Handbok för fettavskiljare i Sundbyberg Därför behövs fettavskiljare Avloppsvatten från lokaler där livsmedel produceras innehåller oftast mer fett än det som kommer från hushållen. Stadens avloppsledningar

Läs mer

Information om fettavskiljare.

Information om fettavskiljare. Information om fettavskiljare. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör Västerås stad tar genom Mälarenergi hand om och renar avloppsvatten från hushåll och företag. De senaste åren har fettavlagringar

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Renhållningsordning för Eskilstuna kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Avdelning 1 Gemensamma bestämmelser Förslag till ny renhållningsordning 1 Giltighet Renhållningsordningen anger Eskilstunas

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare

Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare FETTAVSKILJARE 2013-01-24 Stadsbyggnadskontoret/VA-enheten 08-55 55 90 00 Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare Stadsbyggnadskontoret i Täby kommun

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i SuToHaMu

Riktlinjer för fettavskiljare i SuToHaMu Riktlinjer för fettavskiljare i SuToHaMu Sunne kommun Torsby kommun Hagfors kommun Munkfors kommun Antagen av Torsby kommun kf den 2 december 2013 183 Inledning Kommunerna i Norra Värmland (Sunne, Torsby,

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun

Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun Av f a l l s h a n t e r i n g 1 0 0 % k r e t s l o p p Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun Sammanfattning remissmaterial 1 juli 21 augusti 2009 www.karlskoga.se/kretslopp Utdrag ur förslag på nya

Läs mer

Fettavskiljare och fettavfall

Fettavskiljare och fettavfall Fettavskiljare och fettavfall Den här broschyren vänder sig till dig som är fastighetsägare, bedriver en livsmedelsverksamhet, är VVS-konsult eller tömningsentreprenör. I broschyren kan du läsa om varför

Läs mer

Orginaltext: Peter Stahre, Mathias de Mare Teckningar och Layout: Mathias de Mare Omarbetad av NOSAM-gruppen.

Orginaltext: Peter Stahre, Mathias de Mare Teckningar och Layout: Mathias de Mare Omarbetad av NOSAM-gruppen. Krav på in s t allat io n av fe t t avs kiljare Inne håll Förord 3 Varför kräver vi fettavskiljare 4 Vem måste ha fettavskiljare 5 Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare 6 Utformning av

Läs mer

KAPITEL 12 MILJÖ OCH AVFALL

KAPITEL 12 MILJÖ OCH AVFALL KAPITEL 12 MILJÖ OCH AVFALL 12.1 Ledande dokument Avfallsförordningen, AF (LÄNK) (2011:927) Byggnadsverksförordningen (LÄNK) (1994:1215) Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (LÄNK) (1998:899)

Läs mer

Aldrig fett i avloppet

Aldrig fett i avloppet Aldrig fett i avloppet Denna broschyr vänder sig till dig som är fastighetsägare, bedriver livsmedelsverksamhet eller är VVS-konsult. Här kan du läsa om varför det är viktigt att ha en fettavskiljare och

Läs mer

TAXA. Nyköpings kommuns avfallstaxa. för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12

TAXA. Nyköpings kommuns avfallstaxa. för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12 TAXA Nyköpings kommuns avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12 2/26 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2.

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2014-12-16 att gälla från och med 2015-01-01 FALKENBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info

Läs mer

3 I syfte att underlätta arbetet för dem som planerar, bygger och förvaltar system för insamling av hushålls- och producentansvarsavfall har följande råd och anvisningar tagits fram. Funktionskrav i normer

Läs mer

Fettavskiljare Information, installation och tömning

Fettavskiljare Information, installation och tömning Fettavskiljare Information, installation och tömning Producerad i samarbete med Bromölla kommun och Bromölla Vatten, mars 2008. Illustrationer: Mathias de Maré, VA-verket i Malmö. Omarbetad 2013 av Hässleholms

Läs mer

HANDBOK FÖR AVFALLSUTRYMMEN

HANDBOK FÖR AVFALLSUTRYMMEN HANDBOK FÖR AVFALLSUTRYMMEN Råd och anvisningar för transport, förvaring och dimensionering av hushållsavfall Upplands Väsby kommun januari 2012 HANDBOK FÖR AVFALLSUTRYMMEN Råd och anvisningar för transport,

Läs mer

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om 2009-01-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Innehåll. 5 Grovavfall 15 5.1 Enbostadshus 15 5.2 Flerbostadshus 15 5.2.1 Abonnemang 15 5.2.2 Budning 15 5.3 Container 15

Innehåll. 5 Grovavfall 15 5.1 Enbostadshus 15 5.2 Flerbostadshus 15 5.2.1 Abonnemang 15 5.2.2 Budning 15 5.3 Container 15 Avfallstaxa 2015 Innehåll ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 PRINCIPER 3 AVGIFTER 4 1 Grundavgift 4 2 Tömningsavgift för restavfall och matavfall (kärl och säck) 5 2.1 Enbostadshus på fastland 5 2.1.1 Kärlabonnemang

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Ängelholms kommun - Avfallstaxa 2015. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms

Ängelholms kommun - Avfallstaxa 2015. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Ängelholms kommun - Avfallstaxa 2015 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2015-01-26 Gäller fr.o.m. 2015-04-01 2 Foto: Rickard Johnsson,

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Producerad i samarbete med kommunerna, Eslöv, Hörby och Höör. Illustrationer: Mathias de Maré, va-verket i Malmö. Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291 Avfallstaxa för Järfälla kommun Dnr Ten 2014/291 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2015, då tidigare antagen taxa Dnr Ten 2013/480 upphör att gälla 2 (35) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 1.1

Läs mer

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter.

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter. Innehåll Förord 1 Varför kräver vi fettavskiljare? 4 Vem måste ha fettavskiljare? 5 Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare 6 Utformning av fettavskiljare 7 Storlek på fettavskiljare 8 Placering

Läs mer

PM KRETSLOPPSBASERAD AVFALLSHANTERING KV BROFÄSTET I NORRA DJURGÅRDSSTADEN

PM KRETSLOPPSBASERAD AVFALLSHANTERING KV BROFÄSTET I NORRA DJURGÅRDSSTADEN PM KRETSLOPPSBASERAD AVFALLSHANTERING KV BROFÄSTET I NORRA DJURGÅRDSSTADEN UPPRÄTTAD 2011 12 20 Trafikkontoret, avdelning avfall, har utifrån miljöprogrammets operationella mål samt stadens riktlinjer

Läs mer

Båstads kommun - Avfallstaxa 2015. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms

Båstads kommun - Avfallstaxa 2015. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Båstads kommun - Avfallstaxa 2015 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2014-11-26 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 2 Foto: Rickard Johnsson,

Läs mer

3.5. Den totala avgiften. verksamheter. Då gäller att: vecka. en gång per. Förutsättningar för. år: Avgift. 390 kr 290 kr 330 kr.

3.5. Den totala avgiften. verksamheter. Då gäller att: vecka. en gång per. Förutsättningar för. år: Avgift. 390 kr 290 kr 330 kr. 25 (35) 3.5 Verksamheter Den totala avgiften består av grundavgift t och abonnemangsavgift. I abonnemangsavgifter ingår kostnader enligt kapitel 2.6. Eventuell tilläggsavgift för gångavstånd tillkommer

Läs mer

Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare

Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare I den här broschyren vill vi informera om de krav som finns på installation och dimensionering av fettavskiljare. Vi lämnar också

Läs mer

Aldrig fett i avloppet Råd och anvisningar för fettavskiljare i Eskilstuna kommun

Aldrig fett i avloppet Råd och anvisningar för fettavskiljare i Eskilstuna kommun Aldrig fett i avloppet Råd och anvisningar för fettavskiljare i Eskilstuna kommun Fettavskiljare för en bättre miljö Eskilstuna Energi och Miljö tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier

Läs mer

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö Utökad källsortering vid Campus Valla 2005-09-07 Campus Valla - tre sorteringssteg 1. Källsorteringsstationer i verksamheten Upphandlade av institutionerna 3. Källsorteringsrum i kulvert Färdigställda

Läs mer

Bra att veta om dina nya kärl

Bra att veta om dina nya kärl Bra att veta om dina nya kärl Hej! Nu kommer snart dina nya kärl. I denna broschyr får du svar på dina frågor om när dina nya kärl kommer, när du ska börja använda dem, hur vi tömmer kärlen, hur du kan

Läs mer

Välkomna till informationsmöte!

Välkomna till informationsmöte! Välkomna till informationsmöte! Ekonomiska föreningen Bredsätra 2008-03-13 På dagordningen Uppgradering av kabel-tv, kl 19-20 Ny sophantering i området, kl 20-21 Kabel-tv Redovisning av enkätsvar Information

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-01-01 TAXOR 2015. Lunds Renhållningsverk Taxor 2015 Villahushåll

Gäller fr.o.m. 2015-01-01 TAXOR 2015. Lunds Renhållningsverk Taxor 2015 Villahushåll Gäller fr.o.m. 2015-01-01 TAXOR 2015 Lunds Renhållningsverk Taxor 2015 Villahushåll Du vet väl att du ska samla mjukplasten i en plastpåse, storlek brödpåse? Då trillar plasten lättare ut från kärlet.

Läs mer

Renhållningstaxa 2013

Renhållningstaxa 2013 Renhållningstaxa 2013 Antagen av kommunfullmäktige 7 februari 2013, 32. Renhållningstaxa 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås Renhållningstaxa beslutades av kommunfullmäktige27 februari 2013, 32 och gäller

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

Insamling av matavfall. Så ansluts företag/verksamheter

Insamling av matavfall. Så ansluts företag/verksamheter Insamling av matavfall Så ansluts företag/verksamheter Välj att källsortera matavfall I alla verksamheter uppkommer matavfall - exempelvis skal, kaffesump och matrester. Mängden matavfall som genereras

Läs mer

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Lämna ditt matavfall till oss Sverige har som mål att samla in 35 procent av matavfallet och behandla det biologiskt. Nacka kommun

Läs mer

6 Trädgårdsavfall 13 6.1.1 Abonnemang 13 6.1.2 Budning 14 6.1.3 Container 14 ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 AVGIFTER 4.

6 Trädgårdsavfall 13 6.1.1 Abonnemang 13 6.1.2 Budning 14 6.1.3 Container 14 ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 AVGIFTER 4. Avfallstaxa 2014 Avfallstaxa 2014 Innehåll ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 AVGIFTER 4 1 Grundavgift 4 2 Tömningsavgift för kärl- och säckavfall 4 2.1 Enbostadshus på fastland 4 2.1.1 Kärlabonnemang osorterat

Läs mer

Information från Ystads kommun

Information från Ystads kommun Här hittar du information om hur sophanteringen ser ut och fungerar i Ystads kommun Tveka inte! Öppna broschyren och låt dig inspireras och informeras Hälsningar/Avfallsenheten Information från Ystads

Läs mer

Teknisk handbok Avfallshantering

Teknisk handbok Avfallshantering Teknisk handbok Avfallshantering Teknisk handbok Avfallshantering... 1 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 3 1.1. Handlingar och föreskrifter som åberopas... 3 2. Avfall från fastigheter... 3 2.1.

Läs mer

Val av renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015

Val av renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015 Val av renhållningsabonnemang Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015 Hej! Kommunfullmäktige i Mölndals stad har beslutat om ny renhållningstaxa för fastighetsnära insamling med flerfackskärl.

Läs mer

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (14) Renhållning 08-591 261 97 Renhållningstaxa för Sigtuna kommun Populärversion STADSBYGGNADSKONTORET RENHÅLLNING 2 (14) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 3 1.1

Läs mer

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01 AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN Gällande från och med 2015-01-01 80 Avfallstaxa för Mjölby kommun Fastställs av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 133, Dnr KS/2014:449. Allmänt n gäller tillsvidare

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN 1 Tillämpnings- Enligt 9 i renhållningslagen (SFS 1979:596) skall det för varje kommun område finnas en renhållningsordning som skall innehålla kommunens föreskrifter

Läs mer

Lunds Renhållningsverk Taxor 2014 Villahushåll Gäller fr.o.m. 2014-01-01 TAXOR 2014

Lunds Renhållningsverk Taxor 2014 Villahushåll Gäller fr.o.m. 2014-01-01 TAXOR 2014 Lunds Renhållningsverk Taxor 2014 Villahushåll Gäller fr.o.m. 2014-01-01 TAXOR 2014 Du vet väl att du ska samla mjukplasten i en plastpåse, storlek brödpåse? Då trillar plasten lättare ut från kärlet.

Läs mer

Ditt matavfall i ett kretslopp

Ditt matavfall i ett kretslopp Ditt matavfall i ett kretslopp APRIL 2007 Matrester blir till näring och energi! Visste du att dina gamla matrester kan omvandlas till växtnäring och gas? Varje människa ger upphov till en ansenlig mängd

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter Kretsloppsanpassad avfallshantering Livsmedelsverksamheter Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och brännbart

Läs mer

MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) GATUKONTORET 2008-09-10, rev 2008-09-22 och 2009-06-15. Anna Lanne Davidson Dnr 704/08

MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) GATUKONTORET 2008-09-10, rev 2008-09-22 och 2009-06-15. Anna Lanne Davidson Dnr 704/08 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖLNDALS STAD Beslutad av kommunfullmäktige 2008-12-17 att gälla från 1 januari 2009 MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) Innehåll A. Avgifter och giltighetsområde... 3 B.

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

Sammanfattning Tekniska nämnden (reservation M och FP) har i skrivelse hemställt om att kommunfullmäktige antar avfallstaxa för Malmö stad 2016.

Sammanfattning Tekniska nämnden (reservation M och FP) har i skrivelse hemställt om att kommunfullmäktige antar avfallstaxa för Malmö stad 2016. SIGNERAD 2015-11-11 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-11-11 Vår referens Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avfallstaxa för Malmö 2016 STK-2015-1289

Läs mer

AVFALLSFÖRESKRIFTER Avfallsföreskrifter för Håbo kommun från och med 2013-05-01

AVFALLSFÖRESKRIFTER Avfallsföreskrifter för Håbo kommun från och med 2013-05-01 AVFALLSFÖRESKRIFTER Avfallsföreskrifter för Håbo kommun från och med 2013-05-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-04-22, 29 AVFALLSFÖRESKRIFTER 2 Innehåll AVFALLSFÖRESKRIFTER... 1 Inledande bestämmelser...

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering

Föreskrifter om avfallshantering Föreskrifter om avfallshantering 560:1 Föreskrifter om avfallshantering Fastställda av Kommunfullmäktige 2012-06-20 Gäller från 2012-06-20. 1 kap Inledande bestämmelser 1 Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

3 AVFALLSTAXA F Ö R N AC K A KO M M U N 20

3 AVFALLSTAXA F Ö R N AC K A KO M M U N 20 F Ö R N AC K A KO M M U N 20 3 AVFALLSTAXA INNEHÅLL Allmänt...4 Begreppsförklaringar...4 er...5 Allmänna bestämmelser...22 AVFALLSTAXA Inklusive moms Nacka kommun Denna avfallstaxa träder i kraft 2013-07-01.

Läs mer

Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter

Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter 1 Föreskrifter om avfallshantering för Sigtuna kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

MANUAL FÖR HANDLÄGGNING

MANUAL FÖR HANDLÄGGNING RIKTLINJER MANUAL FÖR HANDLÄGGNING AVFALLSFÖRESKRIFTER Fastställd av Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB den 2014-xx-xx och Miljönämnden den 2014-xx-xx FÖRORD För varje kommun skall det enligt 15 kap 11

Läs mer

Upphandlingsdirektiv för upphandling av renhållningsentreprenad

Upphandlingsdirektiv för upphandling av renhållningsentreprenad 1(7) Tekniska nämnden Upphandlingsdirektiv för upphandling av renhållningsentreprenad Ärendet ska på tekniska nämndens uppdrag genomföra upphandling av insamlingstjänster för hushållsavfall och därmed

Läs mer