SYLF:s ST-enkät Delrapport 2, om ST-läkares anställningsvillkor samt deras inställning till vårdens styrning och driftformer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SYLF:s ST-enkät 2011. - Delrapport 2, om ST-läkares anställningsvillkor samt deras inställning till vårdens styrning och driftformer."

Transkript

1 SYLF:s ST-enkät Delrapport 2, om ST-läkares anställningsvillkor samt deras inställning till vårdens styrning och driftformer. Februari 2012

2 Inledning Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) arbetar aktivt för att förbättra villkoren för underläkare. Att underläkare har goda arbetsvillkor är av stor vikt för att kompetensförsörjningen och kvaliteten inom hälso- och sjukvårdsområdet ska upprätthållas och vidareutvecklas. Syftet med ST-enkäten är att identifiera och finna möjliga lösningar på de problem som ST-läkare 1 runt om i landet möter på sina arbetsplatser. Målet är att arbetsgivarna ska agera och initiera förbättringsarbeten som ett resultat av undersökningen. I årets ST-enkät behandlas områdena val av specialitet, genomströmningstid och nöjdhet avseende specialitetsval samt anställningsvillkor och vårdens styrning och driftformer. I denna andra delrapport kommer enbart resultatet från frågorna relaterade till ST-läkarnas anställningsvillkor samt deras inställning till vårdens styrning och driftformer att presenteras. De övriga områdena presenteras i delrapport 1. Hela enkäten återfinns i bilaga 2. Läs mer på om SYLF på Stockholm, januari 2012 Lena Ekelius Ordförande SYLF John Gambe Utredningssekreterare SYLF 1 Legitimerad läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring.

3 Sammanfattning SYLF:s trägna och målinriktade arbete med kampanjen Fast Jobb.nu resulterade i en arbetsgivarutfästelse om att universitetssjukhusen framöver skulle anställa ST-läkare tillsvidare. Resultaten från 2011 års ST-enkät visar att arbetsgivarna har hedrat sitt löfte. 94,8 procent av STläkarna som svarat på enkäten har uppgivit att de har en tillsvidareanställning. Den skillnad i andel ST-läkare med tillsvidareanställning som tidigare fanns mellan de landsting/regioner med och utan universitetssjukhus är nu borta. Den osäkerhet som en otrygg tidsbegränsad anställning för med sig är inte längre något som ST-läkarna behöver utstå. Det är en utveckling som SYLF är oerhört nöjt med. Tyvärr kvarstår dock problemen med otrygga tidsbegränsade anställningar mellan legitimation och till att ST påbörjas. Ungefär två tredjedelar av ST-läkarna har haft en eller flera tidsbegränsade anställningar mellan legitimation och ST. Många har dessutom haft det på samma klinik som de senare påbörjat ST på. SYLF anser att det slentrianmässiga användandet av tidsbegränsade anställningar måste upphöra och att arbetsgivarna måste lägga större vikt vid rekryteringsprocessen. I takt med att nya vetenskapliga rön gör det möjligt att behandla fler sjukdomstillstånd kommer kostnaderna för sjukvården att öka. SYLF tror att om det i framtiden ska vara möjligt att erbjuda vård på lika villkor till hela befolkningen så måste det bli tydligt vad den offentligt finansierade vården innefattar. Undersökningen visar även att det bland de medverkande ST-läkarna finns en i huvudsak positiv inställning till att införa begränsningar i vilka diagnoser den offentliga vården ska bekosta. Det framgår även av enkätens resultat att ST-läkarna anser att den prioriteringen ska göras av någon annan än aktuell behandlande enhet. Nästan samtliga ST-läkare tror att användandet av privata sjukvårdsförsäkringar kommer att öka i framtiden. De är i stor utsträckning negativt inställda till att privata sjukvårdsförsäkringar används inom den offentliga vården i syfte att snabbare få tillgång till vård, men positivt inställda till att de används för att få behandling utförd som inte bekostas av den offentliga vården.

4 Innehåll Anställningsvillkor... 2 Vårdens styrformer... 6 Vårdens driftformer... 9 Bilaga 1 Urval och begränsningar Bilaga 2 SYLF:s ST-enkät

5 Anställningsvillkor Anställningsform Ett modernt anställningsförfarande krävs i den moderna hälso- och sjukvården. Rekrytering av STläkare är en viktig process som säkerställer tillgången på framtidens specialistläkare. Denna process måste tas på allvar. Om den negligeras kan den leda till att blivande ST-läkare själva bär upp hela risken vid anställning, något som har negativ inverkan på arbetsmiljö och arbetsgivarnas möjlighet att anställa ST-läkare. Att påbörja en ST är ett stort åtagande från den enskilde läkaren. Tiden för en legitimerad läkare att uppnå specialistkompetens är minimum fem år. Dagens stora brist på ST-tjänster har medfört att nylegitimerade läkare ofta tvingas arbeta på tidsbegränsade anställningar innan ST kan påbörjas. Läkarbristen är ofta större utanför storstadsregionerna och universitetsorterna. Det medför att både tidsbegränsade anställningar före ST och anställning som ST ofta kräver byte av bostadsort med allt som det medför för individen och familjen. Att läkaren ensamt ska stå risken vid nyanställning är orimligt. Arbetsgivaren måste tvingas ta ansvar för sin egen rekryteringsprocess och inte överlåta det till den anställde. Med tidsbegränsad anställning saknas tryggheten som tillsvidareanställning ger. Exempelvis måste arbetsgivaren vid tillsvidare anställning ha saklig grund för att avsluta anställningen. Kortsiktiga budgetproblem som i väntan på nytt budgetår ofta medför anställningsstopp och att tidsbegräsade anställningar ej förlängs i slutet av budgetåret. Det är inte den anställde som ska behöva stå risken av arbetsgivarens ointresse och okunskap i rekrytering och budgetering. SYLF anser att ST-läkare ska vara tillsvidareanställda. 2 Det är också huvudregeln enligt lagen om anställningsskydd om inget annat avtalas. 3 Om det finns annan lag eller föreskrift som avviker från huvudregeln så ska den dock gälla. 4 En sådan föreskrift finns. I 14 i förordningen (1998:1518) om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården med mera öppnas för möjlighet att anställa ST-läkare på visstid i upp till sex år. Motsvarande regel finns för specialistkompetenta läkare i den så kallade LUS-lagen. 5 Tanken med dessa lagar har dels varit att skydda universitetsklinikerna från att få för många tillsvidareanställda läkare så att det skulle hindra klinikerna från att fullgöra sitt utbildningsuppdrag, dels att den tidsbegränsade anställningen per se skulle utgöra ett incitament för specialistläkarna att göra sitt yttersta i forskning och utbildning. Ett efter ett har landstingen och universitetssjukhusen övergivit användandet av tidsbegränsade anställningar under ST, sist ut var Akademiska universitetssjukhuset i Uppsala. I årets ST-enkät svarade 94,8 procent av ST-läkarna att 2 SYLF:s ST-policy, 2010, Sveriges Yngre Läkares Förening, Stockholm, s Lag (1982:80) om anställningsskydd. 4 2 Lag (1982:80) om anställningsskydd. 5 3 Lag (1982:764) om vissa anställningar som läkare vid upplåtna enheter m.m. 2

6 de har en tillsvidareanställning. Det har inte framkommit någon skillnad i andel tillsvidareanställda avseende kön, typ av ST, utbildningsland, anställningen inom eller utom primärvården eller anställning i offentlig eller privat sektor. Problemet med visstidsanställda ST-läkare var tidigare en fråga som hörde universitetssjukhusen till var så få som en femtedel av ST-läkarna på landets universitetssjukhus tillsvidareanställda. 6 Mot bakgrund av det lanserade SYLF under våren 2006 kampanjen Fast Jobb.nu! Syftet med kampanjen var att uppmärksamma beslutsfattare och allmänhet på underläkarnas arbetsrättsliga situation. Idogt arbete genom debattartiklar, seminarier och möten med Sveriges kommuner och landsting samt universitetssjukhusens personaldirektörer utmynnade i att arbetsgivarparten gjorde en utfästelse hösten 2006 om att ST-läkare framöver ska vara tillsvidareanställda. Uppsala läns landsting har det senaste året helt lyckats få bort de tidigare årens bottenplaceringar gällande andelen ST-läkare som har tillsvidareanställning svarade 28,4 procent av ST-läkarna i Uppsala läns landsting att de hade en tillsvidareanställning var det 45,5 procent. I år har 83,3 procent angivit att de har en tillsvidareanställning. Det Andel tillsvidareanställda Dalarna län 100,0% Gävleborgs län 100,0% Jämtlands län 100,0% Kronobergs län 100,0% Region Gotland 100,0% Region Halland 100,0% Södermanlands län 100,0% Västmanlands län 100,0% Östergötlands län 98,3% Västra Götalandsregionen 97,9% Örebro län 97,7% Norrbottens län 96,2% Stockholms län 95,3% Blekinge län 92,3% Jönköpings län 92,3% Region Skåne 91,5% Västernorrlands län 90,0% Kalmar län 88,9% Västerbottens län 85,0% Uppsala län 83,3% Värmlands län 82,8% Totalt 94,8% innebär att Uppsala läns landsting inte längre innehar bottenplaceringen. De har nu gått om Värmland och hamnar näst sist. Tabell 1 här ovan visar att skillnaden mellan landsting/regioner med universitetssjukhus och övriga landsting/regioner har suddats ut. Tabell 1. Vilken anställningsform har du? Fördelat per landsting/region. SYLF är inte emot förekomsten av tidsbegränsade anställningar. 7 Det kan finnas tillfällen när sådana är nödvändiga. Vikariat, allmän visstidsanställning och förordnanden är och kommer att vara en nödvändig och viktig del i sjukvårdens personalförsörjning. Tjänstledigheter behöver tillfälligt fyllas, tillfälliga arbetstoppar behöver hanteras och arbetstagare kan vilja prova på en viss specialitet eller arbetsgivare. Tidsbegränsade anställningar ska dock undvikas om arbetsgivare och arbetstagare är överens om att tjänsten ska leda fram till specialistkompetens, då ska läkaren anställas tillsvidare som 6 Fast Jobb.nu Rapport om läkares anställningsförhållanden under specialiseringstjänstgöring på svenska universitetssjukhus, 2006, Sveriges Yngre Läkares Förening, Stockholm, s 7. 7 Tidsbegränsade anställningar kallas ofta inom hälso- och sjukvården för vik eller vikariat, även om det är långt ifrån alla som vikarierar. Ett vikariat är en anställning där arbetstagaren anställs för att arbeta istället för någon annan arbetstagare under dennes bortovaro. 3

7 ST. Tidigare opublicerade siffror från SYLF:s ST-enkät 2010 visar att två tredjedelar av ST-läkarna har haft tidsbegränsade anställning i väntan på att få påbörja sin ST. Av dem har fyra av fem gjort det på samma klinik som de sedan påbörjade ST års ST-enkät visade att den genomsnittliga tiden som ST-läkarna hade arbetat i någon form av tidsbegränsad anställning som legitimerad underläkare var 13,7 månader. De som påbörjade ST på samma klinik som de dessförinnan haft tidsbegränsad anställning på gjorde det i genomsnitt 6,4 månader innan de fick ett klargörande besked angående möjligheten till ST-tjänst. Att slentrianmässigt anställa en legitimerad läkare för en tidsbegränsad anställningsform i syfte att testa personens kompetens är direkt olämpligt då det medför en stor oro för den enskilde läkaren. Det är dessutom ett underbetyg för den rekryterande arbetsgivarens förmåga och kunskap inom rekrytering. Större vikt behöver läggas på rekryteringsförfarandet. Det är upp till den rekryterande enheten att i förväg bedöma den presumtiva arbetstagarens medicinska och sociala kompetens. Osäker anställningstrygghet skapar stor stress för framtiden och den ekonomiska situationen. Det kan medföra att benägenheten att påtala brister i arbetsmiljön, att engagera sig fackligt och att ägna sig åt forskning eller annat som innebär produktionsbortfall i avdelningsarbetet minskar. I en rapport från Arbetslivsinstitutet, där direkta och indirekta effekter av olika anställningskontrakt för anställdas välbefinnande undersökts, framkommer att huruvida anställningsformen valts frivilligt eller ej är en viktig förklaring till om den anställde ser positivt eller negativt på sitt arbete. 8 Undersökningen visade att tillsvidareanställda upplever en högre autonomi, bättre utvecklingsmöjligheter och mer frivillighet i valet av anställningsform än de tillfälligt anställda. 9 Att direkt bli tillsvidareanställd är även något som kan vara positivt ur rekryteringssynpunkt. I SYLF:s undersökning 2006 framkom det att 80 procent av de tillfrågade ST-läkarna ansåg att tillsvidareanställning 10 var viktigt eller mycket viktigt för att känna trygghet inför framtiden Krause, 2000; Isaksson & Bellaagh, 2002 i Isaksson, K & Bellaagh, K, 2005, Anställningskontrakt och psykologiska kontrakt förändrade relationer på arbetsplatserna, Arbete och Hälsa 2005:15, Arbetslivsinstitutet, Stockholm, s 3. 9 Isaksson, K & Bellaagh, K, 2005, Anställningskontrakt och psykologiska kontrakt förändrade relationer på arbetsplatserna, Arbete och Hälsa 2005:15, Arbetslivsinstitutet, Stockholm, s Frågan var formulerad: För mig är det viktigt att ha en fast tjänst. 1=Tar helt avstånd, 5=Instämmer helt. 11 Fast Jobb.nu Rapport om läkares anställningsförhållanden under specialiseringstjänstgöring på svenska universitetssjukhus, 2006, Sveriges Yngre Läkares Förening, Stockholm, s 9. 4

8 Ersättning för utfört arbete Förutom anställningsformen är ersättningen för utfört arbete en viktig rekryteringsfaktor. I 2011 års enkät har ST-läkarna fått svara på frågan vilka typer av förmåner som är attraktiva, bortsett från högre lön (tabell 2). En klar majoritet har angivit att extra semesterdagar skulle vara attraktivt, därefter kommer extra pensionsavsättning. De som har angivit fritextalternativet annat vill helst ha ökad flexibilitet på olika sätt. Möjlighet till deltidsarbete, arbetstidsförkortning, möjlighet att ta ut jourkompensation i ledig tid, tid för forskning och mer tid till kompetensutveckling och utbildning förekommer ofta i fritextsvaren. Tabell 2. Attraktiva alternativ till högre lön. Om högre lön inte var ett alternativ, vilka typer av förmåner skulle vara attraktiva för dig? Ange upp till tre alternativ. Extra semesterdagar 84% Extra pensionsavsättning 50% Städning 33% Tjänstebil 22% Barnpassning 18% Dator 17% Tjänstetelefon med möjlighet att använda för privat bruk 9% Tvätt 4% Annat: 11% 5

9 Vårdens styrformer Framtidens specialistläkare ST-läkarna är framtidens specialistläkare. Hur ST-läkarna ställer sig till olika styrformer är därför viktigt att lyssna på inför framtida sjukvårdsreformer. SYLF anser att det svenska sjukvårdssystemet behöver reformeras. En av de viktigaste grundprinciperna för SYLF är att hälso- och sjukvård ska ges på lika villkor för hela befolkningen. Det ska inte spela någon roll var i landet man bor eller vilka ekonomiska förutsättningar man besitter för tillgängligheten av offentligt finansierad sjukvård. Det är den som har det största behovet av vård som ska ges företräde. Detta är principer som är djupt rotade i den svenska läkarkåren och som är skyddade i lag. 12 Prioriteringar i den offentligt finansierade vården Kostnaderna för hälso- och sjukvård ökar i takt med att människor lever längre, nya vetenskapliga rön gör det möjligt att behandla fler och fler sjukdomstillstånd samt ny medicinteknik utvecklas. Om det nu och i framtiden ska vara möjligt att erbjuda offentligt finansierad vård på lika villkor till hela befolkningen är det SYLF:s uppfattning att det behöver bli tydligt vad den offentligt finansierade vården innefattar och vad det är som prioriteras. Det är en åsikt som SYLF verkar dela med de i undersökningen medverkande ST-läkarna. Ungefär två tredjedelar har uppgivit att de är ganska positiva eller mycket positiva till en begränsning av vilka diagnoser den offentliga vården ska bekosta (tabell 3). Tabell 3. Inställning till begränsningar i den offentligt finansierade vården Vilken är din huvudsakliga inställning till en begränsning av vilka diagnoser den offentliga vården skall bekosta? Mycket positiv 15% Ganska positiv 53% Ganska negativ 24% Mycket negativ 7% Beställare och utförare Beslut om vad som ska eller inte ska subventioneras måste fattas på nationell nivå för att säkerställa principen vård på lika villkor för hela befolkningen. Som framgår av tabell 4 anser en majoritet av ST i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 6

10 läkarna att Socialstyrelsen bör stå för den bedömningen. Det framgår även tydligt att ST-läkarna anser att det inte ska vara upp till verksamhetschef, förvaltningschef, sjukhuschef eller regionala politiker att göra den bedömningen. Läkarförbundets har tidigare föreslagit att det bör inrättas en central nämnd med uppgift att pröva vilka behandlingar och behandlingsmetoder som ska subventioneras 13. I nämnden uppdrag ska ligga att i dialog med profession, patientföreningar med flera ta ställning till riktlinjer och vårdprogram. Det är en lösning som SYLF ställer sig bakom och som skulle kunna tillfredsställa ST-läkarna eftersom det skulle lyfta prioriteringsbesluten från aktuell behandlande enhet (och med hänsyn till dess budget) till en nationell nivå där det tydligt framgår vad som ska finansieras offentligt och vad som inte ska det. Tabell 4. Nivå för beslut om prioriteringar. Vem anser du skall vara ansvarig för att göra prioriteringen av vilka diagnoser som skall behandlas? Socialstyrelsen 58% Politiker, nationellt 16% Behandlande läkare 13% Verksamhetschef 5% Förvaltnings-/sjukhuschef 2% Politiker, regionalt 2% Annan statlig myndighet än Socialstyrelsen: 1% Annan: 4% Totalt 100% Användandet av privata sjukvårdsförsäkringar Med en tydlighet i vilka behandlingar och behandlingsmetoder som finansieras offentligt möjliggörs även en ökad användning av privata sjukvårdsförsäkringar. Något som skulle tillföra ytterligare resurser till hälso- och sjukvården, både för privata och för offentliga vårdgivare. I dagsläget finns det en stor osäkerhet i vad som prioriteras och därmed finansieras av den offentliga vården. Det medför att det uppstått en marknad för privata sjukvårdsförsäkringar för vilket innehållet är osäkert eftersom det finns skillnader mellan olika landsting/regioner i vad som ingår i den offentligt finansierade sjukvården. Om skiljelinjerna mellan det som finansieras offentligt och det som inte görs så blir tydliga blir det enklare för medborgarna att själva ta ställning till sitt behov av privat sjukvårdsförsäkring och risken för att betala dubbelt för något minimeras. Nästan samtliga, 96 procent, av ST-läkarna som deltagit i undersökningen har svarat att de tror att användandet av privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentliga vården kommer att öka i framtiden. 13 Framtidens sjukvård finansiering, styrning och struktur, 2004, Sveriges Läkarförbund, Stockholm, s 26. 7

11 Som tabell 5 nedan visar har en stor andel uppgivit att de är negativa till att privata sjukvårdsförsäkringar används inom den offentliga vården i syfte att snabbare få tillgång till vård. Lika negativa som de är till att försäkringarna används till att snabbare få tillgång till vård än andra, lika positiva är ST-läkarna till att privata sjukvårdsförsäkringar används för att få behandling utförd som inte bekostas av den offentliga vården (tabell 6). Tabell 5. Att gå före i vårdkön. Tabell 6. Att få evidensbaserad behandling utanför vårdprogrammet. Vilken är din huvudsakliga inställning till användandet av privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentliga vården i följande fall: För att få snabbare tillgång till vård? Mycket positiv 8% Ganska positiv 15% Varken positiv eller negativ 20% Ganska negativ 27% Mycket negativ 29% Totalt 100% Vilken är din huvudsakliga inställning till användandet av privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentliga vården i följande fall: För att få behandling utförd som inte bekostas av den offentliga vården? Mycket positiv 19% Ganska positiv 34% Varken positiv eller negativ 24% Ganska negativ 13% Mycket negativ 11% Totalt 100% 8

12 Vårdens driftformer Mångfald av vårdgivare SYLF anser att det är viktigt att patienten har rätt att fritt välja vårdgivare. 14 För högspecialiserad vård ska det dock krävas remiss. Möjligheten att fritt välja vårdgivare ger patienten ett verkligt inflytande över vården eftersom patienten då kan byta vårdgivare om vården brister. För det krävs en mångfald vårdgivare. En grundförutsättning för en mångfald vårdgivare och konkurrens inom hälso- och sjukvården är etableringsfrihet. Med etableringsfrihet avses att den som har nödvändig medicinsk kompetens ska ha rätt att etablera sig som vårdgivare och därmed kunna konkurrera om finansiering inom ramen för den sjukvårdsproduktion som efterfrågas av beställaren. Ett fritt val innebär inte enbart friheten att välja något, utan även rätten att byta från något. Luckra upp reglerna för bisysslor Två viktiga grupper för att skapa en mångfald vårdgivare är de läkare som redan verkar vid en fristående öppenvårdsenhet inom vårdvalssystemen samt alla läkare som är verksamma vid inom sjukhus. Det är önskvärt med ett system där det ges möjlighet att kombinera tjänstgöring inom sjukhus med verksamhet i fristående öppenvårdsenhet. Ett sådant system skulle medföra en trygghet samt kompetensutbyte och kompetensutveckling för de inblandade läkarna samtidigt som såväl den fristående öppenvårdsenheten som sjukhuset skulle dra nytta av kunskaps- och erfarenhetsutbytet. Det skulle även öppna för vårdval inom specialistvården även utanför storstadsregionerna. I glesbygden kanske det inte inom alla specialiteter finns ett underlag att bedriva en fristående specialistklinik på heltid samtidigt som det ofta finns en brist på specialistläkare på sjukhusen. Det är framför allt bland de sjukhusanställda läkarna som basen finns för nyetableringar inom vårdvalssystemen. Det skulle dock kräva en uppluckring av reglerna kring bisysslor 15. Enligt nuvarande regelverk har arbetsgivaren 16 så kallad fri prövningsrätt av en eventuell bisyssla. Arbetsgivaren kan idag förbjuda en bisyssla dels om den anses inverka hindrande för arbetsuppgifterna, dels om den anses konkurrera med arbetsgivaren. Det är arbetsgivaren som har tolkningsföreträdet och det kan inte prövas i domstol. Det innebär att arbetsgivaren på egen hand kan bestämma huruvida den anställde har rätt till en bisyssla. De signaler som SYLF har mottagit genom kontakter med medlemmar i Läkarförbundet och tjänstemän på Läkarförbundets kansli ger en bild av att många läkare vill kunna ha bisysslor som 14 SYLF ställer sig bakom Sveriges Läkarförbunds skrift, 2004, Framtidens sjukvård finansiering, styrning och struktur, Sveriges Läkarförbund, Stockholm. 15 Med bisyssla avses här ett uppdrag, en syssla, ett arbete eller en egen verksamhet som ligger utanför den huvudsakliga anställningen och som utförs vid sidan av den huvudsakliga anställningen. 16 Här avses landsting/regioner. 9

13 innebär kliniskt arbete. Framför allt verkar det finnas ett stort intresse hos de nuvarande privat verksamma specialistläkarna att kunna deltidsanställa sjukhuskollegor. Den bild som framträder är dock den av att landstingen/regionerna hindrar det. Hindrandet av att ha klinisk verksamhet som bisyssla sker i huvudsak på två sätt. Dels genom politiska beslut om att det ej är tillåtet, dels genom att sjukhusledning förbjuder det med hänvisning till det inverkar negativt på utförandet av arbetsuppgifter i huvudanställningen eller att verksamheten skulle konkurrera med sjukhusets verksamhet. ST-läkarna som deltagit i undersökningen har svarat att de i huvudsak är positivt inställda till bisysslor som innebär kliniskt arbete. Som tabell 7 visar har endast 4 procent svarat att de i huvudsak har en negativ inställning till sådana bisysslor. Tabell 7. Huvudsaklig inställning till bisysslor. Vilken är din huvudsakliga inställning till att läkare har bisysslor som innebär kliniskt arbete? Mycket positiv 31% Ganska positiv 34% Varken positiv eller negativ 32% Ganska negativ 3% Mycket negativ 1% Totalsumma 100% SYLF tror att en uppluckring av bisysslereglerna skulle kunna leda till ett bättre nyttjande av befintliga läkarresurser eftersom läkarnas tid och kunskap nyttjas mer optimalt samt att nya perspektiv och infallsvinklar kan motivera till nya innovativa lösningar för och inom hälso- och sjukvården. Intresse och erfarenhet av andra driftsformer För att vidare undersöka ST-läkarnas intresse för en mångfald vårdgivare har de fått svara på huruvida de har någon erfarenhet av att arbeta som läkare i annan driftsform än landsting/region samt huruvida de kan tänka sig att i framtiden arbeta som läkare i annan driftsform. 10

14 Tabell 8. Intresse av arbete utanför landstingens/regionernas regi. Tabell 9. Erfarenhet av arbete utanför landstingens/regionernas regi. Har du övervägt att i framtiden arbeta som läkare inom något av följande? Flera svarsalternativ är möjliga. Privat sjukvårdsverksamhet, som anställd 53% Utomlands 53% Bemanningsbolag och/eller som konsult 49% Privat sjukvårdsverksamhet, ägd helt eller delvis själv 36% Läkemedelsindustrin 19% Annat: 3% Nej, inget av ovan 13% Har du någon erfarenhet att arbeta som läkare inom något av följande? Flera svarsalternativ är möjliga. Utomlands 26% Privat sjukvårdsverksamhet, som anställd 18% Bemanningsbolag och/eller som konsult 15% Privat sjukvårdsverksamhet, ägd helt eller delvis själv 3% Läkemedelsindustrin 2% Annat: 3% Nej, inget av ovan 51% Tabellerna 8 och 9 ovan visar att en klar majoritet av ST-läkarna kan tänkas sig att arbeta som läkare i andra driftsformer än landsting/region. Det är betydligt färre som verkligen har gjort det. Att erfarenheten av andra driftsformer är låg kan till stor del förklaras genom att ST-läkarna fortfarande är under utbildning och i början av sina karriärer. Det intressanta i undersökningens resultat är att om möjligheten att prova nya arbetsgivare eller starta egen verksamhet ökar finns det ett stort intresse från ST-läkarna att arbeta som läkare utanför landstingen/regionerna. Därmed ökar mångfalden av vårdgivare. 11

15 Bilaga 1 Urval och begränsningar SYLF:s ST-enkät är webbaserad och distribuerades den 24 mars Fyra påminnelser har sänts till de som vid tidpunkten för påminnelsen ännu ej påbörjat enkäten. Den sista påminnelsen skickades den 16 maj Möjligheten att besvara enkäten stängdes den 23 maj Enkäten sändes ut till ett urval av de medlemmar i SYLF som kan antas genomföra ST. I SYLF:s medlemsregister fanns vid tidpunkten för urval och utskick av enkäten 6045 stycken legitimerade medlemmar boende i Sverige med registrerad e-postadress. Dessa medlemmar tilldelades ett slumptal mellan 1000 och 9000 där de 2500 medlemmarna med lägst slumptal valdes ut som mottagare av enkäten. I mottagargruppen har 148 angivit en felaktig e-postadress varvid enkäten ej kunnat mottagas av dem. Dessa har strukits som mottagare. Av de 2352 medlemmarna i den slutgiltiga urvalsgruppen har 1341 svarat på hela eller delar av enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 57 procent. Av dessa svarade 77 personer antingen Jag arbetar inte i Sverige eller Annan på frågan Vilken typ av anställning har du? och dirigerades direkt till slutet av enkäten. Ytterligare 42 personer lämnade frågan utan svar. Av de totalt 1222 personer som angivit vilken anställningstyp de har är 134 personer anställda som vikarierande underläkare och de övriga personerna har anställning som STläkare 17. När det i rapporten anges att ST-läkare har en viss åsikt är det endast de individer som besvarat enkäten som avses. Det är de svarande ST-läkarnas subjektiva upplevelse av tjänstgöringen som undersökningen har mätt. Resultatet är inte en absolut mätning av ST-läkarnas attityd till frågorna utan utgör ett komplement till andra utvärderingsmetoder. I tabell 1 kan det noteras att de 1341 medlemmar som helt eller delvis har besvarat enkäten utgör ett för populationen representativt urval med avseende på kön, ålder och legitimationsår. Det behöver dock inte innebära att de har samma åsikter och beteenden i andra avseenden. Tabell 1. Samtliga legitimerade medlemmar i jämförelse med de som besvarat enkäten. Samtliga medlemmar i urvalsramen, (6 045) Besvarat enkäten, (1 341) Andel kvinnor 60% 60% Födelseår i medeltal Legitimationsår i medeltal Ingen fråga i enkäten har varit obligatorisk, vilket innebär att svarsfrekvensen på frågorna varierar. Vissa frågor har varit riktade och därmed inte ställts till alla svarande. I sammanställning och analys av resultaten har ingen form av vikting skett personer har angivit att de går på en så kallad forskar-st, 6 personer har angivit att de genomför en så kallad ledarskaps-st och de övriga personerna har angivit ST-läkare. 12

16 Bilaga 2 SYLF:s ST-enkät 2011 Du har blivit utvald att delta i SYLF:s ST-enkät Beräknad svarstid är cirka 5-10 minuter. Om du inte är ST-läkare ber vi dig ändå fylla i formuläret i tillämpliga delar. Alla svar är viktiga! Resultaten från enkäten används bland annat för att uppmärksamma arbetsgivare och politiker på problem som underläkare möter. Genom att besvara formuläret hjälper du till att skapa bättre villkor för underläkare. Ditt svar behandlas konfidentiellt. Kontakta gärna SYLF:s kansli om du har några frågor. Tack på förhand SYLF:s styrelse och kansli Läs mer om Sveriges Yngre Läkares Förening 1a. Vilken typ av anställning har du? ST-läkare Forskar-ST Ledarskaps- ST Vikarierande underläkare Jag arbetar inte i Sverige Annan: 13

17 1b. Vilken anställningsform har du? Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning Annan form: Vet ej 2a. Vilket år tog du läkarexamen? (Ange med fyra siffror) 2b. Vilket år fick du din legitimation. (Ange med fyra siffror) 2c. Vilket år påbörjade du din ST? (Ange med fyra siffror) 3. Har du läkarexamen från ett annat land än Sverige? Nej Ja - annat EU/EES-land Ja - land utanför EU/EES 14

18 4a. Var i Sverige arbetar du? Blekinge län Dalarna län Region Gotland Gävleborgs län Region Halland Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Norrbottens län Region Skåne Södermanlands län Stockholms län Uppsala län Värmlands län Västerbottens län Västernorrlands län Västmanlands län Västra Götalandsregionen Örebro län Östergötlands län 15

19 4b. Inom vilken sektor arbetar du? Offentligt - staten Offentligt- landsting/region Privat - större bolag, exempelvis Aleris, Carema och Praktikertjänst Privat - mindre bolag, exempelvis enskild privat vårdcentral Privat - kooperativ Privat - annan 4c. Arbetar du inom primärvården? Ja Nej 5. Är du man eller kvinna? Kvinna Man 6. Vilket år är du född? Ange med fyra siffror Nu följer ett antal frågor kring specialisttjänstgöring. Du som är vikarierande underläkare går automatiskt vidare till fråga

20 7a. Genomför du din specialisttjänstgöring enligt den gamla eller nya ordningen? Den gamla (legitimation före 1 juli 2006) Den nya (legitimation efter 1 juli 2006) 7b. Inom vilken specialitet genomför du din tjänstgöring? Dropdownlista anpassad utifrån specialisttjänstgöring enligt gamla eller nya ordningen. 8. För att få bevis om specialistkompetens i en gren- eller tilläggsspecialitet krävs specialistkompetens i en basspecialitet enligt den nya specialitetsindelningen. Har det påverkat dig i ditt val av specialitet? Ja Nej 9. Tror du att du kommer att uppnå specialistkompetens inom totalt 5 års tjänstgöring (forsknings-, föräldraledighets- och annan tjänstledighet borträknade)? Ja Nej 17

SYLF:s ST-enkät 2011. - Delrapport 1, om ST-läkares val av specialitet, genomströmningstid och nöjdhet avseende specialitetsval

SYLF:s ST-enkät 2011. - Delrapport 1, om ST-läkares val av specialitet, genomströmningstid och nöjdhet avseende specialitetsval SYLF:s ST-enkät 2011 - Delrapport 1, om ST-läkares val av specialitet, genomströmningstid och nöjdhet avseende specialitetsval November 2011 Sammanfattning Resultaten från årets ST-enkät visar att en

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Läkarförbundets enkät till primärvårdens läkare steg tre i förbundets utvärdering av vårdvalet i primärvården

Läkarförbundets enkät till primärvårdens läkare steg tre i förbundets utvärdering av vårdvalet i primärvården Läkarförbundets enkät till primärvårdens läkare 2015 - steg tre i förbundets utvärdering av vårdvalet i primärvården Utvärderingsuppdrag från fullmäktige - ökad läkarbemanning 1/1500 - utveckling av småskalig

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare

Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare Svante Pettersson Avdelningen för politik och profession Bakgrund Uppdrag från SLF:s fullmäktige

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Läkarförbundets studierektorsenkät 2009

Läkarförbundets studierektorsenkät 2009 1 Läkarförbundets studierektorsenkät 2009 1. Förord Alltsedan ST-reformen infördes 1992 har studierektorsfunktionen utformats och vuxit fram. Först genom specialitetsföreningarnas försorg, men sedan åtföljt

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mätning

Läs mer

Socialdepartementet. Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan

Socialdepartementet. Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan 090424 Jag vill att alla i vårt land ska erbjudas en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet. Vi ska

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Resultat från Institutet för kvalitetsindikatorer Patientupplevd kvalitet läkar- och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler Resultat för privata och offentliga

Läs mer

Rapport om läkares anställningsförhållanden under specialiseringstjänstgöring på svenska universitetssjukhus

Rapport om läkares anställningsförhållanden under specialiseringstjänstgöring på svenska universitetssjukhus Rapport om läkares anställningsförhållanden under specialiseringstjänstgöring på svenska universitetssjukhus December 2006 Förord I och med att det 1992 kom nya målbeskrivningar för läkares specialiseringstjänstgöring

Läs mer

BrLARNA I ~. ...-, Y.. Uppdrag. Viktigaste åtgärderna är: Läkarbemanning i Primärvården. lj~"'in ge l. I!l. ~n slinget \ B / AtARNA LS

BrLARNA I ~. ...-, Y.. Uppdrag. Viktigaste åtgärderna är: Läkarbemanning i Primärvården. lj~'in ge l. I!l. ~n slinget \ B / AtARNA LS lj~"'in ge l 1, B / AtARNA { 't Läkarbemanning i Primärvården LS 130325 I ~. B ujn. slinget I PALARNA l I M} \. Uppdrag Landstingets politiska ledning, genom landstingsstyrelsens ordförande, ger i uppdrag

Läs mer

Till dig som arbetar som ST-läkare i allmänmedicin

Till dig som arbetar som ST-läkare i allmänmedicin Till dig som arbetar som ST-läkare i allmänmedicin Läkarförbundet genomför här en enkät för att utvärdera vårdvalet i den svenska primärvården. Enkäten är det tredje och sista steget i förbundets arbete

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis)

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Vårt uppdrag Konkurrensverket ska se över hur etablering av

Läs mer

Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet

Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet Vägen till specialistbevis i dagens system Grundutbildning 5,5 år Allmäntjänstgöring minimum 1,5 år Specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Av Ida Johansson, Ledamot Förbundsstyrelsen Inledning: Att bevaka samt försvara läkarstudenters intressen på arbetsmarknaden är en av Medicine

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

SYLF - en del av Läkarförbundet

SYLF - en del av Läkarförbundet SYLF - en del av Läkarförbundet Sveriges Yngre Läkares Förening - underläkarnas förening: från läkarexamen till specialistbevis SYLF är en delförening (yrkesförening) En fristående intresseförening för

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

REMISS/BETALNINGSFÖRBINDELSE Riks-, region- och mellanlänsavtal

REMISS/BETALNINGSFÖRBINDELSE Riks-, region- och mellanlänsavtal 406 202 (S-108) - - Copyright SKL SKL Kommentus 2014-12 2011-01 1 406 202 (S-108) - - Copyright SKL SKL Kommentus 2014-12 2011-01 2 Riksavtalets regler om remiss Kapitel 2 reglerar när hemlandstinget initierar

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 INLEDNING... 1 METOD... 1 ATT ARBETA MED METODSAMLINGEN... 1 ÖVERGRIPANDE FRÅGOR...

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Var femte akademiker utan jobb. ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Var femte akademiker utan jobb. ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Var femte akademiker utan jobb ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om undersökningen Målgrupp: Juseks undersökning genomförs

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Saknas: 1 400 läkare

Saknas: 1 400 läkare Det saknas 1 4 läkare på Sveriges vårdcentraler. Skillnaderna är stora mellan olika landsting, men inte ett enda av dem lever upp till målet: att det ska finnas en fast allmänläkare per 1 5 invånare. Det

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att

Läs mer

Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Primärvård läkare Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mellanårsmätning

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES UTKAST Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för läkare utbildade

Läs mer

Nya föreskrifter för ST - ännu nyare ST SOSFS 2015:18

Nya föreskrifter för ST - ännu nyare ST SOSFS 2015:18 Nya föreskrifter för ST - ännu nyare ST SOSFS 2015:18 Vad är syftet med regleringen av läkarnas specialiteter? Utgöra en kvalitetsgaranti i förhållande till patienter och allmänhet Direktiv om erkännande

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING Enkätsvaren skickas in senast den 29 februari. Upplysningar om enkäten Sakinnehåll: Kerstin Sjöberg, 08-452 76 67 eller kerstin.sjoberg@skl.se. Tekniska frågor: Kenneth

Läs mer

Provundersökning om dansstatistik

Provundersökning om dansstatistik Provundersökning om dansstatistik Kontaktuppgifter Institutionens/Gruppens/Koreografens namn Postadress Postnummer och ort Kontaktperson Telefonnummer E-postadress Produktion och repertoar 1. Produktioner

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för läkare utbildade

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena som

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Resultat från 2011 SPLF Enkät. En sammanställning

Resultat från 2011 SPLF Enkät. En sammanställning Resultat från 2011 SPLF Enkät En sammanställning *: Endast yrkesverksamma är inkluderade i svaren. Fråga 1 Svarade: 630 Svarade Ej: 0 Kön Kvinna 35% Man 65% Fråga 2 * Svarade: 586 Svarade Ej: 0 250 Din

Läs mer

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan?

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Sammanställning av en enkätundersökning gjord Juridiska institutionen 2 3 Inledning Åren, och genomförde juridiska institutionen enkätundersökningar med dem

Läs mer

Läkarförbundets primärvårdsenkät Specialistläkarnas fortbildning

Läkarförbundets primärvårdsenkät Specialistläkarnas fortbildning Läkarförbundets primärvårdsenkät 2015 Specialistläkarnas fortbildning RAPPORT November 2015 Sveriges läkarförbund 2015 Svante Pettersson Karl Engblom Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012 Stockholm 2012-04-24 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 5/2012 2011 års lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2011 för läkare inom kommunal sektor är nu klar. I

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Patienttoppen En sammanställning av SKL:s nationella patientenkät i primärvården fördelad på privat och offentlig regi

Patienttoppen En sammanställning av SKL:s nationella patientenkät i primärvården fördelad på privat och offentlig regi Patienttoppen 2014 En sammanställning av SKL:s nationella patientenkät i primärvården fördelad på privat och offentlig regi April 2014 Innehåll Förord... 3 1 Sammanfattning... 4 2 Diskussion... 5 2.1 Högre

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i. öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om. ersättning för sjukgymnastik 2012

Privata läkare och sjukgymnaster i. öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om. ersättning för sjukgymnastik 2012 öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund...

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Företagarpanelen Q Blekinges län

Företagarpanelen Q Blekinges län Företagarpanelen Q2 2012 s län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 2012. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 2012. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 212 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Antibiotikaförsäljning (J1 exkl metenamin) via recept 21-212, per län. Källa: Apotek ens Service AB 21 211 212 Västra Götaland

Läs mer

Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015

Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015 Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015 1 Bortfallsanalys primärvårdsundersökning, läkare Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patienternas

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Överlämnande av statistik för 2013 till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Socialstyrelsen

Överlämnande av statistik för 2013 till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Socialstyrelsen Förvaltningschef: Staffan Blom 1 (1) PaN 2014-03-04- P 12 ANMÄLAN 2014-02-18 PaN A1402-00053-55 Överlämnande av statistik för 2013 till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Socialstyrelsen Ärendet

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

/(',01'2-+'&33&+'2-+'2-)%'4-"4&+5 6(+'78.&+#-,'9('�"01:,#%'042',04:-3%; <&+$%%-':'.8+'("9&+,*#":"=>

/(',01'2-+'&33&+'2-+'2-)%'4-4&+5 6(+'78.&+#-,'9(':,#%'042',04:-3%; <&+$%%-':'.8+'(9&+,*#:=> /(',01'2-+'&33&+'2-+'2-)%'4-"4&+5 6(+'78.&+#-,'9('�"01:,#%'042',04:-3%;

Läs mer

ST- Utbildningskontrakt

ST- Utbildningskontrakt 1(4) ST- Utbildningskontrakt Specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin i VG Primärvård Undertecknade förbinder sig att följa detta ST-utbildningskontrakt för specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 270 i Kalmar

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 850 i Skåne

Läs mer

ST i vårdval. Framtidens specialistläkare den 4 september 2014

ST i vårdval. Framtidens specialistläkare den 4 september 2014 ST i vårdval Framtidens specialistläkare den 4 september 2014 Bakgrund Förändringar i sjukvårdens organisation påverkar FOU. Vårdval är en aspekt i denna process Olika faktorer bakom förändring Befolkningsökning

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt AT-information MSF - en del av Läkarförbundet Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt Vad är AT? Efter läkarexamen Allmän behörighet Legitimation

Läs mer

Läkarförbundet. under hela ditt yrkesliv

Läkarförbundet. under hela ditt yrkesliv Läkarförbundet under hela ditt yrkesliv Var med och forma utvecklingen Du gör ett klokt val som blir medlem i Läkarförbundet. Ju fler medlemmar vi är, desto större tyngd får vi att driva frågor som är

Läs mer

Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens

Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar R I K S R E V I S I O N E N 1 B I L A G A 5. I A K

Läs mer

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat 3 Andel patienter med trycksår (kategori 1-4) 25,0% 2 15,0% 1 5,0% Slutenvård exkl. rättspsykiatri inkl. övrigt Exkl. barn både 2017 och 2016

Läs mer