SYLF:s ST-enkät Delrapport 2, om ST-läkares anställningsvillkor samt deras inställning till vårdens styrning och driftformer.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SYLF:s ST-enkät 2011. - Delrapport 2, om ST-läkares anställningsvillkor samt deras inställning till vårdens styrning och driftformer."

Transkript

1 SYLF:s ST-enkät Delrapport 2, om ST-läkares anställningsvillkor samt deras inställning till vårdens styrning och driftformer. Februari 2012

2 Inledning Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) arbetar aktivt för att förbättra villkoren för underläkare. Att underläkare har goda arbetsvillkor är av stor vikt för att kompetensförsörjningen och kvaliteten inom hälso- och sjukvårdsområdet ska upprätthållas och vidareutvecklas. Syftet med ST-enkäten är att identifiera och finna möjliga lösningar på de problem som ST-läkare 1 runt om i landet möter på sina arbetsplatser. Målet är att arbetsgivarna ska agera och initiera förbättringsarbeten som ett resultat av undersökningen. I årets ST-enkät behandlas områdena val av specialitet, genomströmningstid och nöjdhet avseende specialitetsval samt anställningsvillkor och vårdens styrning och driftformer. I denna andra delrapport kommer enbart resultatet från frågorna relaterade till ST-läkarnas anställningsvillkor samt deras inställning till vårdens styrning och driftformer att presenteras. De övriga områdena presenteras i delrapport 1. Hela enkäten återfinns i bilaga 2. Läs mer på om SYLF på Stockholm, januari 2012 Lena Ekelius Ordförande SYLF John Gambe Utredningssekreterare SYLF 1 Legitimerad läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring.

3 Sammanfattning SYLF:s trägna och målinriktade arbete med kampanjen Fast Jobb.nu resulterade i en arbetsgivarutfästelse om att universitetssjukhusen framöver skulle anställa ST-läkare tillsvidare. Resultaten från 2011 års ST-enkät visar att arbetsgivarna har hedrat sitt löfte. 94,8 procent av STläkarna som svarat på enkäten har uppgivit att de har en tillsvidareanställning. Den skillnad i andel ST-läkare med tillsvidareanställning som tidigare fanns mellan de landsting/regioner med och utan universitetssjukhus är nu borta. Den osäkerhet som en otrygg tidsbegränsad anställning för med sig är inte längre något som ST-läkarna behöver utstå. Det är en utveckling som SYLF är oerhört nöjt med. Tyvärr kvarstår dock problemen med otrygga tidsbegränsade anställningar mellan legitimation och till att ST påbörjas. Ungefär två tredjedelar av ST-läkarna har haft en eller flera tidsbegränsade anställningar mellan legitimation och ST. Många har dessutom haft det på samma klinik som de senare påbörjat ST på. SYLF anser att det slentrianmässiga användandet av tidsbegränsade anställningar måste upphöra och att arbetsgivarna måste lägga större vikt vid rekryteringsprocessen. I takt med att nya vetenskapliga rön gör det möjligt att behandla fler sjukdomstillstånd kommer kostnaderna för sjukvården att öka. SYLF tror att om det i framtiden ska vara möjligt att erbjuda vård på lika villkor till hela befolkningen så måste det bli tydligt vad den offentligt finansierade vården innefattar. Undersökningen visar även att det bland de medverkande ST-läkarna finns en i huvudsak positiv inställning till att införa begränsningar i vilka diagnoser den offentliga vården ska bekosta. Det framgår även av enkätens resultat att ST-läkarna anser att den prioriteringen ska göras av någon annan än aktuell behandlande enhet. Nästan samtliga ST-läkare tror att användandet av privata sjukvårdsförsäkringar kommer att öka i framtiden. De är i stor utsträckning negativt inställda till att privata sjukvårdsförsäkringar används inom den offentliga vården i syfte att snabbare få tillgång till vård, men positivt inställda till att de används för att få behandling utförd som inte bekostas av den offentliga vården.

4 Innehåll Anställningsvillkor... 2 Vårdens styrformer... 6 Vårdens driftformer... 9 Bilaga 1 Urval och begränsningar Bilaga 2 SYLF:s ST-enkät

5 Anställningsvillkor Anställningsform Ett modernt anställningsförfarande krävs i den moderna hälso- och sjukvården. Rekrytering av STläkare är en viktig process som säkerställer tillgången på framtidens specialistläkare. Denna process måste tas på allvar. Om den negligeras kan den leda till att blivande ST-läkare själva bär upp hela risken vid anställning, något som har negativ inverkan på arbetsmiljö och arbetsgivarnas möjlighet att anställa ST-läkare. Att påbörja en ST är ett stort åtagande från den enskilde läkaren. Tiden för en legitimerad läkare att uppnå specialistkompetens är minimum fem år. Dagens stora brist på ST-tjänster har medfört att nylegitimerade läkare ofta tvingas arbeta på tidsbegränsade anställningar innan ST kan påbörjas. Läkarbristen är ofta större utanför storstadsregionerna och universitetsorterna. Det medför att både tidsbegränsade anställningar före ST och anställning som ST ofta kräver byte av bostadsort med allt som det medför för individen och familjen. Att läkaren ensamt ska stå risken vid nyanställning är orimligt. Arbetsgivaren måste tvingas ta ansvar för sin egen rekryteringsprocess och inte överlåta det till den anställde. Med tidsbegränsad anställning saknas tryggheten som tillsvidareanställning ger. Exempelvis måste arbetsgivaren vid tillsvidare anställning ha saklig grund för att avsluta anställningen. Kortsiktiga budgetproblem som i väntan på nytt budgetår ofta medför anställningsstopp och att tidsbegräsade anställningar ej förlängs i slutet av budgetåret. Det är inte den anställde som ska behöva stå risken av arbetsgivarens ointresse och okunskap i rekrytering och budgetering. SYLF anser att ST-läkare ska vara tillsvidareanställda. 2 Det är också huvudregeln enligt lagen om anställningsskydd om inget annat avtalas. 3 Om det finns annan lag eller föreskrift som avviker från huvudregeln så ska den dock gälla. 4 En sådan föreskrift finns. I 14 i förordningen (1998:1518) om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården med mera öppnas för möjlighet att anställa ST-läkare på visstid i upp till sex år. Motsvarande regel finns för specialistkompetenta läkare i den så kallade LUS-lagen. 5 Tanken med dessa lagar har dels varit att skydda universitetsklinikerna från att få för många tillsvidareanställda läkare så att det skulle hindra klinikerna från att fullgöra sitt utbildningsuppdrag, dels att den tidsbegränsade anställningen per se skulle utgöra ett incitament för specialistläkarna att göra sitt yttersta i forskning och utbildning. Ett efter ett har landstingen och universitetssjukhusen övergivit användandet av tidsbegränsade anställningar under ST, sist ut var Akademiska universitetssjukhuset i Uppsala. I årets ST-enkät svarade 94,8 procent av ST-läkarna att 2 SYLF:s ST-policy, 2010, Sveriges Yngre Läkares Förening, Stockholm, s Lag (1982:80) om anställningsskydd. 4 2 Lag (1982:80) om anställningsskydd. 5 3 Lag (1982:764) om vissa anställningar som läkare vid upplåtna enheter m.m. 2

6 de har en tillsvidareanställning. Det har inte framkommit någon skillnad i andel tillsvidareanställda avseende kön, typ av ST, utbildningsland, anställningen inom eller utom primärvården eller anställning i offentlig eller privat sektor. Problemet med visstidsanställda ST-läkare var tidigare en fråga som hörde universitetssjukhusen till var så få som en femtedel av ST-läkarna på landets universitetssjukhus tillsvidareanställda. 6 Mot bakgrund av det lanserade SYLF under våren 2006 kampanjen Fast Jobb.nu! Syftet med kampanjen var att uppmärksamma beslutsfattare och allmänhet på underläkarnas arbetsrättsliga situation. Idogt arbete genom debattartiklar, seminarier och möten med Sveriges kommuner och landsting samt universitetssjukhusens personaldirektörer utmynnade i att arbetsgivarparten gjorde en utfästelse hösten 2006 om att ST-läkare framöver ska vara tillsvidareanställda. Uppsala läns landsting har det senaste året helt lyckats få bort de tidigare årens bottenplaceringar gällande andelen ST-läkare som har tillsvidareanställning svarade 28,4 procent av ST-läkarna i Uppsala läns landsting att de hade en tillsvidareanställning var det 45,5 procent. I år har 83,3 procent angivit att de har en tillsvidareanställning. Det Andel tillsvidareanställda Dalarna län 100,0% Gävleborgs län 100,0% Jämtlands län 100,0% Kronobergs län 100,0% Region Gotland 100,0% Region Halland 100,0% Södermanlands län 100,0% Västmanlands län 100,0% Östergötlands län 98,3% Västra Götalandsregionen 97,9% Örebro län 97,7% Norrbottens län 96,2% Stockholms län 95,3% Blekinge län 92,3% Jönköpings län 92,3% Region Skåne 91,5% Västernorrlands län 90,0% Kalmar län 88,9% Västerbottens län 85,0% Uppsala län 83,3% Värmlands län 82,8% Totalt 94,8% innebär att Uppsala läns landsting inte längre innehar bottenplaceringen. De har nu gått om Värmland och hamnar näst sist. Tabell 1 här ovan visar att skillnaden mellan landsting/regioner med universitetssjukhus och övriga landsting/regioner har suddats ut. Tabell 1. Vilken anställningsform har du? Fördelat per landsting/region. SYLF är inte emot förekomsten av tidsbegränsade anställningar. 7 Det kan finnas tillfällen när sådana är nödvändiga. Vikariat, allmän visstidsanställning och förordnanden är och kommer att vara en nödvändig och viktig del i sjukvårdens personalförsörjning. Tjänstledigheter behöver tillfälligt fyllas, tillfälliga arbetstoppar behöver hanteras och arbetstagare kan vilja prova på en viss specialitet eller arbetsgivare. Tidsbegränsade anställningar ska dock undvikas om arbetsgivare och arbetstagare är överens om att tjänsten ska leda fram till specialistkompetens, då ska läkaren anställas tillsvidare som 6 Fast Jobb.nu Rapport om läkares anställningsförhållanden under specialiseringstjänstgöring på svenska universitetssjukhus, 2006, Sveriges Yngre Läkares Förening, Stockholm, s 7. 7 Tidsbegränsade anställningar kallas ofta inom hälso- och sjukvården för vik eller vikariat, även om det är långt ifrån alla som vikarierar. Ett vikariat är en anställning där arbetstagaren anställs för att arbeta istället för någon annan arbetstagare under dennes bortovaro. 3

7 ST. Tidigare opublicerade siffror från SYLF:s ST-enkät 2010 visar att två tredjedelar av ST-läkarna har haft tidsbegränsade anställning i väntan på att få påbörja sin ST. Av dem har fyra av fem gjort det på samma klinik som de sedan påbörjade ST års ST-enkät visade att den genomsnittliga tiden som ST-läkarna hade arbetat i någon form av tidsbegränsad anställning som legitimerad underläkare var 13,7 månader. De som påbörjade ST på samma klinik som de dessförinnan haft tidsbegränsad anställning på gjorde det i genomsnitt 6,4 månader innan de fick ett klargörande besked angående möjligheten till ST-tjänst. Att slentrianmässigt anställa en legitimerad läkare för en tidsbegränsad anställningsform i syfte att testa personens kompetens är direkt olämpligt då det medför en stor oro för den enskilde läkaren. Det är dessutom ett underbetyg för den rekryterande arbetsgivarens förmåga och kunskap inom rekrytering. Större vikt behöver läggas på rekryteringsförfarandet. Det är upp till den rekryterande enheten att i förväg bedöma den presumtiva arbetstagarens medicinska och sociala kompetens. Osäker anställningstrygghet skapar stor stress för framtiden och den ekonomiska situationen. Det kan medföra att benägenheten att påtala brister i arbetsmiljön, att engagera sig fackligt och att ägna sig åt forskning eller annat som innebär produktionsbortfall i avdelningsarbetet minskar. I en rapport från Arbetslivsinstitutet, där direkta och indirekta effekter av olika anställningskontrakt för anställdas välbefinnande undersökts, framkommer att huruvida anställningsformen valts frivilligt eller ej är en viktig förklaring till om den anställde ser positivt eller negativt på sitt arbete. 8 Undersökningen visade att tillsvidareanställda upplever en högre autonomi, bättre utvecklingsmöjligheter och mer frivillighet i valet av anställningsform än de tillfälligt anställda. 9 Att direkt bli tillsvidareanställd är även något som kan vara positivt ur rekryteringssynpunkt. I SYLF:s undersökning 2006 framkom det att 80 procent av de tillfrågade ST-läkarna ansåg att tillsvidareanställning 10 var viktigt eller mycket viktigt för att känna trygghet inför framtiden Krause, 2000; Isaksson & Bellaagh, 2002 i Isaksson, K & Bellaagh, K, 2005, Anställningskontrakt och psykologiska kontrakt förändrade relationer på arbetsplatserna, Arbete och Hälsa 2005:15, Arbetslivsinstitutet, Stockholm, s 3. 9 Isaksson, K & Bellaagh, K, 2005, Anställningskontrakt och psykologiska kontrakt förändrade relationer på arbetsplatserna, Arbete och Hälsa 2005:15, Arbetslivsinstitutet, Stockholm, s Frågan var formulerad: För mig är det viktigt att ha en fast tjänst. 1=Tar helt avstånd, 5=Instämmer helt. 11 Fast Jobb.nu Rapport om läkares anställningsförhållanden under specialiseringstjänstgöring på svenska universitetssjukhus, 2006, Sveriges Yngre Läkares Förening, Stockholm, s 9. 4

8 Ersättning för utfört arbete Förutom anställningsformen är ersättningen för utfört arbete en viktig rekryteringsfaktor. I 2011 års enkät har ST-läkarna fått svara på frågan vilka typer av förmåner som är attraktiva, bortsett från högre lön (tabell 2). En klar majoritet har angivit att extra semesterdagar skulle vara attraktivt, därefter kommer extra pensionsavsättning. De som har angivit fritextalternativet annat vill helst ha ökad flexibilitet på olika sätt. Möjlighet till deltidsarbete, arbetstidsförkortning, möjlighet att ta ut jourkompensation i ledig tid, tid för forskning och mer tid till kompetensutveckling och utbildning förekommer ofta i fritextsvaren. Tabell 2. Attraktiva alternativ till högre lön. Om högre lön inte var ett alternativ, vilka typer av förmåner skulle vara attraktiva för dig? Ange upp till tre alternativ. Extra semesterdagar 84% Extra pensionsavsättning 50% Städning 33% Tjänstebil 22% Barnpassning 18% Dator 17% Tjänstetelefon med möjlighet att använda för privat bruk 9% Tvätt 4% Annat: 11% 5

9 Vårdens styrformer Framtidens specialistläkare ST-läkarna är framtidens specialistläkare. Hur ST-läkarna ställer sig till olika styrformer är därför viktigt att lyssna på inför framtida sjukvårdsreformer. SYLF anser att det svenska sjukvårdssystemet behöver reformeras. En av de viktigaste grundprinciperna för SYLF är att hälso- och sjukvård ska ges på lika villkor för hela befolkningen. Det ska inte spela någon roll var i landet man bor eller vilka ekonomiska förutsättningar man besitter för tillgängligheten av offentligt finansierad sjukvård. Det är den som har det största behovet av vård som ska ges företräde. Detta är principer som är djupt rotade i den svenska läkarkåren och som är skyddade i lag. 12 Prioriteringar i den offentligt finansierade vården Kostnaderna för hälso- och sjukvård ökar i takt med att människor lever längre, nya vetenskapliga rön gör det möjligt att behandla fler och fler sjukdomstillstånd samt ny medicinteknik utvecklas. Om det nu och i framtiden ska vara möjligt att erbjuda offentligt finansierad vård på lika villkor till hela befolkningen är det SYLF:s uppfattning att det behöver bli tydligt vad den offentligt finansierade vården innefattar och vad det är som prioriteras. Det är en åsikt som SYLF verkar dela med de i undersökningen medverkande ST-läkarna. Ungefär två tredjedelar har uppgivit att de är ganska positiva eller mycket positiva till en begränsning av vilka diagnoser den offentliga vården ska bekosta (tabell 3). Tabell 3. Inställning till begränsningar i den offentligt finansierade vården Vilken är din huvudsakliga inställning till en begränsning av vilka diagnoser den offentliga vården skall bekosta? Mycket positiv 15% Ganska positiv 53% Ganska negativ 24% Mycket negativ 7% Beställare och utförare Beslut om vad som ska eller inte ska subventioneras måste fattas på nationell nivå för att säkerställa principen vård på lika villkor för hela befolkningen. Som framgår av tabell 4 anser en majoritet av ST i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 6

10 läkarna att Socialstyrelsen bör stå för den bedömningen. Det framgår även tydligt att ST-läkarna anser att det inte ska vara upp till verksamhetschef, förvaltningschef, sjukhuschef eller regionala politiker att göra den bedömningen. Läkarförbundets har tidigare föreslagit att det bör inrättas en central nämnd med uppgift att pröva vilka behandlingar och behandlingsmetoder som ska subventioneras 13. I nämnden uppdrag ska ligga att i dialog med profession, patientföreningar med flera ta ställning till riktlinjer och vårdprogram. Det är en lösning som SYLF ställer sig bakom och som skulle kunna tillfredsställa ST-läkarna eftersom det skulle lyfta prioriteringsbesluten från aktuell behandlande enhet (och med hänsyn till dess budget) till en nationell nivå där det tydligt framgår vad som ska finansieras offentligt och vad som inte ska det. Tabell 4. Nivå för beslut om prioriteringar. Vem anser du skall vara ansvarig för att göra prioriteringen av vilka diagnoser som skall behandlas? Socialstyrelsen 58% Politiker, nationellt 16% Behandlande läkare 13% Verksamhetschef 5% Förvaltnings-/sjukhuschef 2% Politiker, regionalt 2% Annan statlig myndighet än Socialstyrelsen: 1% Annan: 4% Totalt 100% Användandet av privata sjukvårdsförsäkringar Med en tydlighet i vilka behandlingar och behandlingsmetoder som finansieras offentligt möjliggörs även en ökad användning av privata sjukvårdsförsäkringar. Något som skulle tillföra ytterligare resurser till hälso- och sjukvården, både för privata och för offentliga vårdgivare. I dagsläget finns det en stor osäkerhet i vad som prioriteras och därmed finansieras av den offentliga vården. Det medför att det uppstått en marknad för privata sjukvårdsförsäkringar för vilket innehållet är osäkert eftersom det finns skillnader mellan olika landsting/regioner i vad som ingår i den offentligt finansierade sjukvården. Om skiljelinjerna mellan det som finansieras offentligt och det som inte görs så blir tydliga blir det enklare för medborgarna att själva ta ställning till sitt behov av privat sjukvårdsförsäkring och risken för att betala dubbelt för något minimeras. Nästan samtliga, 96 procent, av ST-läkarna som deltagit i undersökningen har svarat att de tror att användandet av privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentliga vården kommer att öka i framtiden. 13 Framtidens sjukvård finansiering, styrning och struktur, 2004, Sveriges Läkarförbund, Stockholm, s 26. 7

11 Som tabell 5 nedan visar har en stor andel uppgivit att de är negativa till att privata sjukvårdsförsäkringar används inom den offentliga vården i syfte att snabbare få tillgång till vård. Lika negativa som de är till att försäkringarna används till att snabbare få tillgång till vård än andra, lika positiva är ST-läkarna till att privata sjukvårdsförsäkringar används för att få behandling utförd som inte bekostas av den offentliga vården (tabell 6). Tabell 5. Att gå före i vårdkön. Tabell 6. Att få evidensbaserad behandling utanför vårdprogrammet. Vilken är din huvudsakliga inställning till användandet av privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentliga vården i följande fall: För att få snabbare tillgång till vård? Mycket positiv 8% Ganska positiv 15% Varken positiv eller negativ 20% Ganska negativ 27% Mycket negativ 29% Totalt 100% Vilken är din huvudsakliga inställning till användandet av privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentliga vården i följande fall: För att få behandling utförd som inte bekostas av den offentliga vården? Mycket positiv 19% Ganska positiv 34% Varken positiv eller negativ 24% Ganska negativ 13% Mycket negativ 11% Totalt 100% 8

12 Vårdens driftformer Mångfald av vårdgivare SYLF anser att det är viktigt att patienten har rätt att fritt välja vårdgivare. 14 För högspecialiserad vård ska det dock krävas remiss. Möjligheten att fritt välja vårdgivare ger patienten ett verkligt inflytande över vården eftersom patienten då kan byta vårdgivare om vården brister. För det krävs en mångfald vårdgivare. En grundförutsättning för en mångfald vårdgivare och konkurrens inom hälso- och sjukvården är etableringsfrihet. Med etableringsfrihet avses att den som har nödvändig medicinsk kompetens ska ha rätt att etablera sig som vårdgivare och därmed kunna konkurrera om finansiering inom ramen för den sjukvårdsproduktion som efterfrågas av beställaren. Ett fritt val innebär inte enbart friheten att välja något, utan även rätten att byta från något. Luckra upp reglerna för bisysslor Två viktiga grupper för att skapa en mångfald vårdgivare är de läkare som redan verkar vid en fristående öppenvårdsenhet inom vårdvalssystemen samt alla läkare som är verksamma vid inom sjukhus. Det är önskvärt med ett system där det ges möjlighet att kombinera tjänstgöring inom sjukhus med verksamhet i fristående öppenvårdsenhet. Ett sådant system skulle medföra en trygghet samt kompetensutbyte och kompetensutveckling för de inblandade läkarna samtidigt som såväl den fristående öppenvårdsenheten som sjukhuset skulle dra nytta av kunskaps- och erfarenhetsutbytet. Det skulle även öppna för vårdval inom specialistvården även utanför storstadsregionerna. I glesbygden kanske det inte inom alla specialiteter finns ett underlag att bedriva en fristående specialistklinik på heltid samtidigt som det ofta finns en brist på specialistläkare på sjukhusen. Det är framför allt bland de sjukhusanställda läkarna som basen finns för nyetableringar inom vårdvalssystemen. Det skulle dock kräva en uppluckring av reglerna kring bisysslor 15. Enligt nuvarande regelverk har arbetsgivaren 16 så kallad fri prövningsrätt av en eventuell bisyssla. Arbetsgivaren kan idag förbjuda en bisyssla dels om den anses inverka hindrande för arbetsuppgifterna, dels om den anses konkurrera med arbetsgivaren. Det är arbetsgivaren som har tolkningsföreträdet och det kan inte prövas i domstol. Det innebär att arbetsgivaren på egen hand kan bestämma huruvida den anställde har rätt till en bisyssla. De signaler som SYLF har mottagit genom kontakter med medlemmar i Läkarförbundet och tjänstemän på Läkarförbundets kansli ger en bild av att många läkare vill kunna ha bisysslor som 14 SYLF ställer sig bakom Sveriges Läkarförbunds skrift, 2004, Framtidens sjukvård finansiering, styrning och struktur, Sveriges Läkarförbund, Stockholm. 15 Med bisyssla avses här ett uppdrag, en syssla, ett arbete eller en egen verksamhet som ligger utanför den huvudsakliga anställningen och som utförs vid sidan av den huvudsakliga anställningen. 16 Här avses landsting/regioner. 9

13 innebär kliniskt arbete. Framför allt verkar det finnas ett stort intresse hos de nuvarande privat verksamma specialistläkarna att kunna deltidsanställa sjukhuskollegor. Den bild som framträder är dock den av att landstingen/regionerna hindrar det. Hindrandet av att ha klinisk verksamhet som bisyssla sker i huvudsak på två sätt. Dels genom politiska beslut om att det ej är tillåtet, dels genom att sjukhusledning förbjuder det med hänvisning till det inverkar negativt på utförandet av arbetsuppgifter i huvudanställningen eller att verksamheten skulle konkurrera med sjukhusets verksamhet. ST-läkarna som deltagit i undersökningen har svarat att de i huvudsak är positivt inställda till bisysslor som innebär kliniskt arbete. Som tabell 7 visar har endast 4 procent svarat att de i huvudsak har en negativ inställning till sådana bisysslor. Tabell 7. Huvudsaklig inställning till bisysslor. Vilken är din huvudsakliga inställning till att läkare har bisysslor som innebär kliniskt arbete? Mycket positiv 31% Ganska positiv 34% Varken positiv eller negativ 32% Ganska negativ 3% Mycket negativ 1% Totalsumma 100% SYLF tror att en uppluckring av bisysslereglerna skulle kunna leda till ett bättre nyttjande av befintliga läkarresurser eftersom läkarnas tid och kunskap nyttjas mer optimalt samt att nya perspektiv och infallsvinklar kan motivera till nya innovativa lösningar för och inom hälso- och sjukvården. Intresse och erfarenhet av andra driftsformer För att vidare undersöka ST-läkarnas intresse för en mångfald vårdgivare har de fått svara på huruvida de har någon erfarenhet av att arbeta som läkare i annan driftsform än landsting/region samt huruvida de kan tänka sig att i framtiden arbeta som läkare i annan driftsform. 10

14 Tabell 8. Intresse av arbete utanför landstingens/regionernas regi. Tabell 9. Erfarenhet av arbete utanför landstingens/regionernas regi. Har du övervägt att i framtiden arbeta som läkare inom något av följande? Flera svarsalternativ är möjliga. Privat sjukvårdsverksamhet, som anställd 53% Utomlands 53% Bemanningsbolag och/eller som konsult 49% Privat sjukvårdsverksamhet, ägd helt eller delvis själv 36% Läkemedelsindustrin 19% Annat: 3% Nej, inget av ovan 13% Har du någon erfarenhet att arbeta som läkare inom något av följande? Flera svarsalternativ är möjliga. Utomlands 26% Privat sjukvårdsverksamhet, som anställd 18% Bemanningsbolag och/eller som konsult 15% Privat sjukvårdsverksamhet, ägd helt eller delvis själv 3% Läkemedelsindustrin 2% Annat: 3% Nej, inget av ovan 51% Tabellerna 8 och 9 ovan visar att en klar majoritet av ST-läkarna kan tänkas sig att arbeta som läkare i andra driftsformer än landsting/region. Det är betydligt färre som verkligen har gjort det. Att erfarenheten av andra driftsformer är låg kan till stor del förklaras genom att ST-läkarna fortfarande är under utbildning och i början av sina karriärer. Det intressanta i undersökningens resultat är att om möjligheten att prova nya arbetsgivare eller starta egen verksamhet ökar finns det ett stort intresse från ST-läkarna att arbeta som läkare utanför landstingen/regionerna. Därmed ökar mångfalden av vårdgivare. 11

15 Bilaga 1 Urval och begränsningar SYLF:s ST-enkät är webbaserad och distribuerades den 24 mars Fyra påminnelser har sänts till de som vid tidpunkten för påminnelsen ännu ej påbörjat enkäten. Den sista påminnelsen skickades den 16 maj Möjligheten att besvara enkäten stängdes den 23 maj Enkäten sändes ut till ett urval av de medlemmar i SYLF som kan antas genomföra ST. I SYLF:s medlemsregister fanns vid tidpunkten för urval och utskick av enkäten 6045 stycken legitimerade medlemmar boende i Sverige med registrerad e-postadress. Dessa medlemmar tilldelades ett slumptal mellan 1000 och 9000 där de 2500 medlemmarna med lägst slumptal valdes ut som mottagare av enkäten. I mottagargruppen har 148 angivit en felaktig e-postadress varvid enkäten ej kunnat mottagas av dem. Dessa har strukits som mottagare. Av de 2352 medlemmarna i den slutgiltiga urvalsgruppen har 1341 svarat på hela eller delar av enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 57 procent. Av dessa svarade 77 personer antingen Jag arbetar inte i Sverige eller Annan på frågan Vilken typ av anställning har du? och dirigerades direkt till slutet av enkäten. Ytterligare 42 personer lämnade frågan utan svar. Av de totalt 1222 personer som angivit vilken anställningstyp de har är 134 personer anställda som vikarierande underläkare och de övriga personerna har anställning som STläkare 17. När det i rapporten anges att ST-läkare har en viss åsikt är det endast de individer som besvarat enkäten som avses. Det är de svarande ST-läkarnas subjektiva upplevelse av tjänstgöringen som undersökningen har mätt. Resultatet är inte en absolut mätning av ST-läkarnas attityd till frågorna utan utgör ett komplement till andra utvärderingsmetoder. I tabell 1 kan det noteras att de 1341 medlemmar som helt eller delvis har besvarat enkäten utgör ett för populationen representativt urval med avseende på kön, ålder och legitimationsår. Det behöver dock inte innebära att de har samma åsikter och beteenden i andra avseenden. Tabell 1. Samtliga legitimerade medlemmar i jämförelse med de som besvarat enkäten. Samtliga medlemmar i urvalsramen, (6 045) Besvarat enkäten, (1 341) Andel kvinnor 60% 60% Födelseår i medeltal Legitimationsår i medeltal Ingen fråga i enkäten har varit obligatorisk, vilket innebär att svarsfrekvensen på frågorna varierar. Vissa frågor har varit riktade och därmed inte ställts till alla svarande. I sammanställning och analys av resultaten har ingen form av vikting skett personer har angivit att de går på en så kallad forskar-st, 6 personer har angivit att de genomför en så kallad ledarskaps-st och de övriga personerna har angivit ST-läkare. 12

16 Bilaga 2 SYLF:s ST-enkät 2011 Du har blivit utvald att delta i SYLF:s ST-enkät Beräknad svarstid är cirka 5-10 minuter. Om du inte är ST-läkare ber vi dig ändå fylla i formuläret i tillämpliga delar. Alla svar är viktiga! Resultaten från enkäten används bland annat för att uppmärksamma arbetsgivare och politiker på problem som underläkare möter. Genom att besvara formuläret hjälper du till att skapa bättre villkor för underläkare. Ditt svar behandlas konfidentiellt. Kontakta gärna SYLF:s kansli om du har några frågor. Tack på förhand SYLF:s styrelse och kansli Läs mer om Sveriges Yngre Läkares Förening 1a. Vilken typ av anställning har du? ST-läkare Forskar-ST Ledarskaps- ST Vikarierande underläkare Jag arbetar inte i Sverige Annan: 13

17 1b. Vilken anställningsform har du? Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning Annan form: Vet ej 2a. Vilket år tog du läkarexamen? (Ange med fyra siffror) 2b. Vilket år fick du din legitimation. (Ange med fyra siffror) 2c. Vilket år påbörjade du din ST? (Ange med fyra siffror) 3. Har du läkarexamen från ett annat land än Sverige? Nej Ja - annat EU/EES-land Ja - land utanför EU/EES 14

18 4a. Var i Sverige arbetar du? Blekinge län Dalarna län Region Gotland Gävleborgs län Region Halland Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Norrbottens län Region Skåne Södermanlands län Stockholms län Uppsala län Värmlands län Västerbottens län Västernorrlands län Västmanlands län Västra Götalandsregionen Örebro län Östergötlands län 15

19 4b. Inom vilken sektor arbetar du? Offentligt - staten Offentligt- landsting/region Privat - större bolag, exempelvis Aleris, Carema och Praktikertjänst Privat - mindre bolag, exempelvis enskild privat vårdcentral Privat - kooperativ Privat - annan 4c. Arbetar du inom primärvården? Ja Nej 5. Är du man eller kvinna? Kvinna Man 6. Vilket år är du född? Ange med fyra siffror Nu följer ett antal frågor kring specialisttjänstgöring. Du som är vikarierande underläkare går automatiskt vidare till fråga

20 7a. Genomför du din specialisttjänstgöring enligt den gamla eller nya ordningen? Den gamla (legitimation före 1 juli 2006) Den nya (legitimation efter 1 juli 2006) 7b. Inom vilken specialitet genomför du din tjänstgöring? Dropdownlista anpassad utifrån specialisttjänstgöring enligt gamla eller nya ordningen. 8. För att få bevis om specialistkompetens i en gren- eller tilläggsspecialitet krävs specialistkompetens i en basspecialitet enligt den nya specialitetsindelningen. Har det påverkat dig i ditt val av specialitet? Ja Nej 9. Tror du att du kommer att uppnå specialistkompetens inom totalt 5 års tjänstgöring (forsknings-, föräldraledighets- och annan tjänstledighet borträknade)? Ja Nej 17

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet

Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet Vägen till specialistbevis i dagens system Grundutbildning 5,5 år Allmäntjänstgöring minimum 1,5 år Specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

SYLF - en del av Läkarförbundet

SYLF - en del av Läkarförbundet SYLF - en del av Läkarförbundet Sveriges Yngre Läkares Förening - underläkarnas förening: från läkarexamen till specialistbevis SYLF är en delförening (yrkesförening) En fristående intresseförening för

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012 Stockholm 2012-04-24 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 5/2012 2011 års lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2011 för läkare inom kommunal sektor är nu klar. I

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt AT-information MSF - en del av Läkarförbundet Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt Vad är AT? Efter läkarexamen Allmän behörighet Legitimation

Läs mer

Läkarförbundet. under hela ditt yrkesliv

Läkarförbundet. under hela ditt yrkesliv Läkarförbundet under hela ditt yrkesliv Var med och forma utvecklingen Du gör ett klokt val som blir medlem i Läkarförbundet. Ju fler medlemmar vi är, desto större tyngd får vi att driva frågor som är

Läs mer

Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens

Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar R I K S R E V I S I O N E N 1 B I L A G A 5. I A K

Läs mer

Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting

Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting Bilaga till Tilläggsavtal avs. ST-tjänst Sid. 1/5 Datum 100423 Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting ST-läkare: Vårdcentral Åtagande Specialiseringstjänstgöringen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM BEMANNINGSSITUATIONEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SOMMAREN 2013

EN UNDERSÖKNING OM BEMANNINGSSITUATIONEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SOMMAREN 2013 EN UNDERSÖKNING OM BEMANNINGSSITUATIONEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SOMMAREN 2013 Konsekvenser och lärdomar inför framtiden 2013-10-01 Jonas Vallgårda VÅRDFÖRBUNDET Adolf Fredriks Kyrkogata 11, Box 3260

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

ST- Utbildningskontrakt

ST- Utbildningskontrakt 1(4) ST- Utbildningskontrakt Specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin i VG Primärvård Undertecknade förbinder sig att följa detta ST-utbildningskontrakt för specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Till dig som är anställd i mjölkproduktionen

Till dig som är anställd i mjölkproduktionen Sveriges Lantbruksuniversitet Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi Alnarp 2008-12-03 Till dig som är anställd i mjölkproduktionen På Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp genomför vi en attitydundersökning:

Läs mer

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011 Stora upphandlingar och små företag Rapport från Företagarna januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 2 Små företag hindras av stora upphandlingar... 2 Skillnader mellan företagsstorlekar... 3 Länsvisa

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab 2015-08-03 LS 2015-0121 Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom Stockholms

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Sidan 1 av10 Inledning 3 Tolkningsram 3 Vad är rehabilitering? 3 Frågeställning 4 Metod, problem och felkällor 4 Svårt att

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17)

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Anvisningar till Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Tillgång till prov för forskning

Tillgång till prov för forskning Tillgång till prov för forskning Provsamlingar för forskning Alla prov tagna inom vården för vård eller forskning tillhör sjukvårdshuvudmannens ansvarsområde Prov måste alltid inrättas/registreras i någon

Läs mer

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna FAKTABAS REVISION 2012 1 Innehåll Inledning... 3 Ekonomiska förutsättningar... 4 Budgetberedning... 4 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 4 Otillräckliga resurser?... 5 Revisorernas arvoden...

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Riktlinjer för. Klinikstudierektorer. vid Universitetssjukhuset i Örebro

Riktlinjer för. Klinikstudierektorer. vid Universitetssjukhuset i Örebro Riktlinjer för Klinikstudierektorer vid Universitetssjukhuset i Örebro Denna folder utgör ett utdrag ur sjukhusledningsbeslut 110309 Riktlinjer för klinikstudierektorer vid Universitetssjukhuset i Örebro

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Att rekrytera distriktsläkare. är lättare sagt än gjort

Att rekrytera distriktsläkare. är lättare sagt än gjort Att rekrytera distriktsläkare är lättare sagt än gjort Möjliga vägar Rekrytera i hård konkurrens i Sverige Rekrytera från uthyrningsföretag Rekrytera utomlands Den långa vägen med AT och ST Rekrytera i

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Olika vård beroende på var i Sverige man bor

Olika vård beroende på var i Sverige man bor Olika vård beroende på var i Sverige man bor Information om och behandling av Parkinsons sjukdom i Sverige April 2011 1 Förord Under hösten 2010 genomförde Parkinsonförbundet en enkätundersökning för att

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014.

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. Löneläget 2014 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. 1 2 Innehåll Inledning 4 Varför samlar vi in lönestatistik? Definitioner Löneutveckling 5 Landsting 6 Tabell och fakta

Läs mer

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m juni 2015. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m juni 2015. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m juni 215 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Öppenvårdsförsäljning antibiotika (J1 exkl metenamin) Recept/1 inv/12 månader (juli - juni), Insikt,

Läs mer

Till dig som är arbetsgivare/personalansvarig i mjölkproduktionen

Till dig som är arbetsgivare/personalansvarig i mjölkproduktionen Sveriges Lantbruksuniversitet Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi Alnarp Till dig som är arbetsgivare/personalansvarig i mjölkproduktionen På Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp genomför

Läs mer

Stöd för utveckling av psykoterapeutisk kompetens

Stöd för utveckling av psykoterapeutisk kompetens Stöd för utveckling av psykoterapeutisk kompetens Slutrapport om statsbidrag till landstingen 2009 2012 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie Rapportering av ECT-behandling till patientregistret en kvalitetsstudie Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du

Läs mer

De äldres och anställdas situation inom äldreomsorgen - Om Kommunals medlemmar i äldreomsorgen får säga sitt

De äldres och anställdas situation inom äldreomsorgen - Om Kommunals medlemmar i äldreomsorgen får säga sitt 1 DE ÄLDRES OCH ANSTÄLLDAS SITUATION INOM ÄLDREOMSORGEN De äldres och anställdas situation inom äldreomsorgen - Om Kommunals medlemmar i äldreomsorgen får säga sitt 2 DE ÄLDRES OCH ANSTÄLLDAS SITUATION

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

En flexibel medicinsk

En flexibel medicinsk Jämlik vård Läkarförbundet arbetar för ökad tillgänglighet, säkerhet och kvalitet i vården. Oavsett vem du är och var du bor i landet ska du ha samma rätt till sjukvård. Att skapa en jämlik vård är en

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

SYLF:s AT-ranking 2013

SYLF:s AT-ranking 2013 SYLF:s AT-ranking 2013 September 2013 Förord Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har cirka 9700

Läs mer

Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund För dig med utomnordisk examen 2010 Sveriges läkarförbund Välkommen! Sveriges läkarförbund är en organisation för alla läkare. Här får du information om vad Läkarförbundet är och

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-05-27 Vårdcentralen Centrumkliniken Vårdcentral Trelleborg Ort Ulf Eklund och Thord Svanberg Inspektörer Gradering A B C D Socialstyrelsens

Läs mer

Strategi för att begränsa beroendet av bemanningsföretag

Strategi för att begränsa beroendet av bemanningsföretag Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen Strategi för att begränsa beroendet av bemanningsföretag Bakgrund och uppdrag Strategin omfattar samtliga landsting och regioner. Arbetet sker gemensamt mellan landstingen

Läs mer

Överenskommelse träffad mellan följande parter:

Överenskommelse träffad mellan följande parter: ST-KONTRAKT Överenskommelse träffad mellan följande parter: ST-läkare Verksamhetschef Delegerad specialist 1 Huvudhandledare ST-studierektor ST-läkarens anställning Division Verksamhetsområde Avsedd basspecialitet

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare

Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare Chef? Konsult Starta eget Arbeta utomlands Glesbygd Industi Forska Klinik Skola Förtagsläkare vårdcentral Storstad En större mångfald

Läs mer

Respondenter med diagnos AS

Respondenter med diagnos AS Respondenter med diagnos AS Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om inflammatorisk ryggsjukdom 100% 1473 0% 0 0% 0 Totalt

Läs mer