En ny giv för Gävle. Petter Hojem och Ted Gabrielson. FORES Policy Paper 2010 : 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En ny giv för Gävle. Petter Hojem och Ted Gabrielson. FORES Policy Paper 2010 : 4"

Transkript

1 EnnygivförGävle Petter Hojem och Ted Gabrielson FORES Policy Paper 2010 : 4

2 Omförfattarna PetterHojemärstatsvetarefrånUniversitetetiOsloocharbetarpåFORES. TidigareharhanarbetatvidNorskaUtrikespolitiskaInstitutetochvidFN:s flyktingorganunhcr.hanharävenenbredbakgrundfrånolikaideella organisationer. TedGabrielsonärcivilekonomfrånHandelshögskolaniStockholm.Hanhar tidigarevaritverksaminomdetaljhandelnmederfarenhetbådeavattstartaoch drivaegnabolag. 1

3 Innehåll Omförfattaren...1 Innehåll...2 Förord...3 Sammanfattning Inledning Förutsättningarna...7 Metodochteori...8 Företagsammaområden Utbildning kunskapomochförutveckling...11 Entreprenörskappåschemat...11 Högskolanochhögkompetentarbete...12 Klusterochklister...12 Entreprenörskapochomställningvidhögskolan Destoraföretagenärviktiga!Menglömintedesmå...15 Varliggerfokusidag?Varbordedetligga?...16 Småföretag,krisensvinnare?...17 Hurskaparmanenentreprenörskapsanda?Exempelfrångrannen Politikermåsteagera menocksålåtabli...20 Denregionalautvecklingsplanen...20 Kommunensroll...21 Företagsamhetäveninikommunenskärna? Drömmenomenbatterifabrik...24 MenvarförvillinteregeringenräddaGävle?...25 ExempelpådetföretagsammaGävlefinns!...26 Låtinteenbrakrisgåtillspillo! Förslagtillpolicy...28 Referenser

4 Förord Svårt,meninteMissionImpossible. DennaskisstillennygivförGävleskiljersigfrånmångaavFORESandrastudier eftersommåletärsåtydligt:attskakaomochskapadebattomgävles(ochandra mellanstorasvenskastäders)framtid.attbrytabruksmentalitetenskräftgång.attgjuta nyttlivienstadsomgävlemöterhinderredanfrånstart. Denakademiskalitteratur,somstudienförsöktstödjasigpå,äroftamycketsvepande, medteoretiskaresonemangomvadsombetecknarframgångsrikaregioner,utan återkopplingtillvilkakonkretapolicybeslutsomlederdit.härharstudienmedvetet flyttatsigbortfråntryggaakademiskageneralitetertillmerkontroversiellaförslag. Såmycketavdeekonomiskaförutsättningarnaberorocksåpånationellpolitik; företagsskatter,inkomstskatter,arbetsmarknadsreglerochlönebildning alltdettaoch mycketmerbestämsinteigävle. TrotsdettahardockGävlekommunenheldeliegnahänder;somlokalbeställareav vård,skolaochomsorg,somviktigastepartnertillhögskolan,sommedspelare(eller motspelare)tilllokalaföretagochderasetablering.hurkopplingarnaskaskötasrätt diskuterasenheldelidettaförslag. Detärinteenkelt,mångaförslagkommersäkertkritiserasochandrabesvarasmed någotliknandeprövatsutaneffekt,mendetärabsolutingenmissionimpossible.det räckerattsehurföretagsamhetpåmångaandrahålligästriklandlyftkommunerur stagnation.detsomframstårsommestfarligtäriställetattfortsättamedenekonomisk politiksomgaranteratinteletttillframgång. FORESvilltackaprofessorHåkanYllinenpääpåLuleåTekniskaUniversitetoch professorhubertfromletpåjönköpingsinternationellahandelshögskolaförattde delatmedsiggeneröstidennastudiemedråd,uppslagochunderlag.tacksärskiltäven tilltedgabrielson,självföretagare,somfördjupatsigidetlokalanäringslivetoch diskuteratmedmångalokalaföretagare. EttstorttackocksåtillOhlininstitutetsomkommedidénochdärGunnarFrörothoch MariaMalmvarittillstortstöd.EttsärskilttackäventillOhlininstitutets styrelseledamotåsamalmström,ledarskribentpåhälsingetidningarsomdiskuterat uppläggetmedutgångspunktienlokaldebattigästrikland. Sistmeninteminstvillvitackadetiotalsföretagare,tjänstemän,akademikeroch politikerigävleområdetsomskissatbildentillsammansmedossavvadgävleskulle kunnabli.utandemhadeförslagettillnygivförgävlealdrigblivitav. MartinÅdahl VDFORES 3

5 Sammanfattning Gävlestårinförstorautmaningar.Finanskrisensloghårtmotstadenoch nedläggningenavericssonladestenpåbörda.redaninnanharmanbrottatsmedhög arbetslöshet,lågutbildningsnivåochsvagtföretagandeunderenlängreperiod.idetta liknargävlemångasvenskakommuner,somriskeraratthamnaikölvattnetav återhämtningenefterkrisen.gävlebehöverennygivsomkanlyftastaden. Hoppetharpåsenaretidståtttillenpotentiellbatterifabriksomundersöker möjlighetenattetableratillverkningigävle.gävlekommunsökerstödfrånregeringen förattsubventioneraetableringen. MycketlitetalardockförattenbatterifabrikärdenverkligalösningenförGävle. Erfarenhetenfråntidigarekriserärattstatligaersättningsjobbsomharförsvunnitefter etttag.utländskaföretagmedetableringsstödhargåttikonkurs.flera forskningsrapporterdrarslutsatsenattpolitikerinteärdebästapåattavgöravilkasom ärframtidensjobbochsomdärförkanstödjasutanattkastabortskattepengar. Erfarenhetfråntidigarekriservisarocksåenannansak:städermedenstark entreprenörsandaklararsigbättregenomkriser.omenkommunharflerabenattståpå fallerdenintepågrundavettföretagsnedläggning.politikernasfokusbordedärför vändasbortifrånstorskaligaindustrietableringarochiställetstödjadenväxande företagsamhetenigävle.förattdettaskalyckasmåstehelasamhälletengageras. Studienfokuserarpåtrefaktorersommedrättinsatserkangåifrånattvarautmaningar tillattblimöjligheterförgävle:utbildningen,företagenochpolitikerna. Gävlebornamåstefåbättresjälvförtroendeochblimerentreprenöriellafråntidigålder, denrelativtstarkanärvaronföruf(ungföretagsamhet)igävlemåstebyggasvidarepå. Högskolan,somidagsitternågotisoleratiGävlesgamlaregementeochvarsinriktning hittillslegatvidsidanavgävlesnäringsliv,måsteblienresursfördetlokala näringslivet.konkurrensmellanfriskolorigävleområdet,somhittillsinteuppmuntrats avkommunen,måsteutvecklasvidareochkopplastillhögskolansforskninginom utbildningsvetenskapochdidaktik. DestoraföretagenkommerifortsättningenocksåattspelaenviktigrolliGävletraktens näringsliv,menmerfokusmåsteriktasmotdesmåochmedelstoraföretagensomkan växaochanställaflera.demåstegesbättreförutsättningarattbidratilldestora industriernaigävletrakten,såvälsomtillmänniskornasombordär.detgällerbåde enklasakersomatttillåtaflerföretaginomvälfärdssektornochsvåramerdramatiska greppsomattregeringengegävletillfälligtgynnsammareskattelägeförföretagande inomensåkalladurbanenterprisezone.gävlebordebestatenomavdragiställetför bidrag. PolitikernaiGävleharenviktigrollattspela.Utanettstarktpolitiskledarskapkaninte situationenvändas.idagverkardettyvärrsomattkommunenintegerfulltutrymmeför 4

6 detlokalanäringslivetattblomstra.ivissafallgårkommuneninsomföretagaresjälva iställetochkonkurrerarutentreprenörer.resultatetärattmanharfastnati utvecklingen.dettaärinteuniktförgävle,mendetfinnsocksåpositivaexempelpå kommunersomharlyckatsbrytatrendenigästrikland,mindrekommunersomskapat närhetipolitikentillnäringslivetochdetcivilasamhälletsomockelboochovanåker. Kommunenmåsteblienstarkledare,dockkanskeinteenstarkföretagare. DennyagivsompresenterasidettapolicypaperärtänktattbringastädersomGävlei nya,merdynamiskabanor,fråndefensivtbevarandetillattöppnaförnytt.ensådanny givförgävleharbättrelångsiktigaförutsättningar. 5

7 1 Inledning 8:edecember2009kommeddelandetfrånEricssonattfabrikeniGävleskulleläggas ner.omkringetttusenmänniskorsammanlagtkomattförlorasinajobbpåericssonoch hosunderleverantörernaigävle området 1.Enlånghistoriaavtillverkning,medanori gamlasvenskaradioaktiebolaget,varnuöver.nedläggningenkomoväntateftersom företagetgickmedvinst,mensamtidigtfannsocksåmöjlighetertillbesparingargenom attförläggaverksamhetentilllågkostnadsländer. 2 EricssonhadevaritettledandeföretagiGävle området.somettavdestörstaföretagen, dessutominomentillväxtbransch,gavdetmöjlighetförutvecklingavnäringsliveti Gävle.Fleraforskareharpekatpåviktenavsåkallade lokomotivföretag förlokal utveckling, 3 ochgästriklandharsedanlångtidtillbakabyggtsittvälståndpå storföretagen.vadhändernumedettgävleikris?skagävlebornaskålagodnattisin Mackmyra whiskyellerfinnsdetmöjligheterförrevansch? DennastudieundersökermöjligheternaförregionalutvecklingiGävletrakten,trots finanskrisochindustriellkris.studienbeståravfemhuvuddelar.förstadelengeren introduktionavsituationenigävle traktenochpresenterarkortnågrateoretiska ansatser.denandradelenfokuserarpåutbildningensrolligävlesutveckling.deltre behandlardesmåochstoraföretagenssituationiområdet.idenfjärdedelenfokuserar vipåhuroffentligaaktörerpåolikanivåerkanbidratillutvecklingigävle.slutligenger vienbildavhurpolitikerharageratisambandmedfinanskrisenochericssons nedläggningochvaddettasägeromgävlesframtidamöjligheter. SyftetmeddennastudieärattbidratilldebattenomGävlesframtidautveckling. Denutgårifrånattmålsättningenärhögreekonomisktillväxt,detvillsägafler företagochflerjobb.denfokuserarintepåfrågorsomtillexempelsocialoch ekonomiskutjämning,jämställdhet,klimatanpassningetcetera.trotsatt studienintediskuterardessafrågor,kandelikafullturenpolitisksynvinkel prioriterasframförettmerdynamisktnäringslivochenmerexpansivindustri därdessastårikonflikt.detbestämmerpolitikernaochisinturväljarna. Tack till Louise Lorentzon, Clara Sandelind, Maria Malm och Åsa Malmström samt alla vi intervjuade för inspel, information och intresse. 1 Sveriges Radio, 24 mars Dagens Arbete, 8 December Se till exempel Lundgren & Ylinenpää 2000, Regional dynamik vid Bottenviken; en jämförande analys av utvecklingen i Norra Österbotten, Norrbotten, Uleåborg och Luleå s. 19 6

8 7 2 Förutsättningarna Gävlesgrundförutsättningarförrevitaliseringochutvecklingfinnspåsammaplatssom dealltidharfunnits:ifolketsombordärsamtinaturenochgeografinsomutgör regionen.låtossbörjamedkartan. GävlekommunliggerstrategisktisödraNorrlandvidE4:ansombindersammanSverige frånnorrtillsöder.frånstockholmtardetmindreäntvåtimmarattköratillgävle,från Arlandaflygplatstartågetungefärentimme,ochuniversitetsstadenUppsalaärännu närmare.kommunikationernaäralltsåbra. Näringslivetiregionenpräglas,förutomavEricsson,avindustriinomkartong och papperstillverkningsamtstålochmetall.enrelativtsettstörreandelavbefolkningeni länetäranställdinomdessanäringsgrenaränirestenavlandet,ochdetfinnsflerastora företagsomkorsnäsochsandvik.vidareärgävleresidensstadigävleborgslänochhar därmedendelarbetstillfälleninomadministration.stadenharocksåenhögskolamed 12000studenterochettviktigtsjukhussombehandlarpatienterfrånbådeGästrikland ochdelaravnorrauppland.utöveralltdettaharstadenenattraktivstadskärnaoch liggervackertvidgävleån. Närdetgällerdemografiskutvecklingärbildenmindreentydigtpositiv.Gävlekommun harökatistorlekdesenastedecennierna,dockkanskenågotlångsamt.år1950bodde 71413personeriGävle,medansiffranvar94352år2009.Undersammaperiodväxte Umeåfrån46282till114075invånare.Pålänsnivådäremotharbefolkningsstorleken utvecklatsfrån284934år1950,tillentopppå294412år1975,ochsennertill ifjol.SermanmerspecifiktpådetpotentiellaarbetskraftsutbudetiGävle,somför enkelhetsskullkanräknassomallaiåldrarna20 64somboriGävleellerpå pendlingsavstånd,hardettadesenastetioårenkonstantlegatpåstraxunder90000 personer. Gävleborg,ochkanskepålängresiktävenGävle,hardärmedendemografiskutmaning framförsigdärutflyttningenfrånlänetärettstortproblem.attmänniskorflyttar hemifrånförattläsaviduniversitetetellerarbetanågraårutomlandsärinteproblemet. Tvärtom,somviskatittanärmarepålitesenare,ärdetbraförkreativitetoch entreprenörskapattmanfårinnyaidéerochinspirationutifrån.problemetärnär människorsomflyttarhemifrånaldrigflyttartillbaka.detfinnsvisserligenåtervändare, menendelavdesomflyttarhemärgamlaochkommerinteattarbetaellerstartanya företag.isynnerhetärdetmångakvinnoriåldrarna20 30somflyttarochaldrig kommertillbakavilketförstärkerdennegativaeffektenpåbefolkningsutvecklingen.år 2009överstegantaletbortgångnadenyföddamed550personer.Detsomhållertillbaka enänmernegativutvecklingärinvandringenfrånutlandet. LåtossnutittapåvadsomkarakteriserarmänniskorsomboriGävleochGävleborg. BefolkningeniGävleborgärnågotäldreänideflestaläniSverige.Medelåldernförhela Sverigesbefolkningvar41,0årunder2009,medandeniGävleborgvar43,2år.Enbart Kalmarhadeenäldrebefolkning.InomGävleborgvardockskillnadernaganskastora,

9 från41,2årigävletill45,2årisöderhamn.servipåutbildningsnivåkanman konstateraattgävleborgharenrelativtlågutbildadbefolkning.ibefolkningenmellan25 och64århadeungefär28procentavbefolkningenigävleborgeftergymnasial utbildning,denlägstasiffranihelasverige. ArbetsmarknadengerocksåennegativbilddåGävleborgunder2009hadeSverigesnäst högstaarbetslöshet(enbartörebrolänlåghögre).dessutomhadegävleborgflervarsel (17,2pertuseninvånare)registreradeännågotannatlän,vilketgörprognosenförlänet ännusämre.samtidigtvaraktivitets ochsjukersättningsnivånblanddehögstaisverige. Småföretagandetochnyföretagandetliggerocksåundergenomsnittetävenom Gävleborgintetillhördelänsomliggerallrasämst.Länetssvåra arbetsmarknadssituationärkändbådeilänetochirestenavsverige. 4 SomsiffrornavisarhadeGävleochGävleborgstorautmaningarredaninnanEricsson togbeslutetattlägganersinfabrik.mentrotssvåraförutsättningarharregionenen möjlighetattrevitaliseras.inomlandetfinnsfleraexempelpåregionersomharlyckats brytadåligamönster.jönköpingslänhade,trotsenrelativtlågutbildadochgammal befolkning,under2009enavsverigeslägstaarbetslöshetsnivåer.jämtlandochgotland ärblandderegionerisverigesomharhögstnyföretagande.dennastudiekommer därförgenomattbeskrivagävleregionensutmaningarocksåvisapådessmöjligheter. Metod och teori Dennastudiebyggerihuvudsakpåfyrakällor:forskningsrapporter,nyhetsartiklar, myndighetspublikationerochintervjuer.viharhaftmötenmedentreprenörer, riskkapitalister,tjänstemänochforskare.dessaharberättatomsinsynpåproblemeni Gävle,vilkautmaningardesjälvaharupplevtisittarbeteochomåtgärderdetrorkan bidratillrevitalisering.pådetsättetharviförsöktfåenbredarebildavsituationeni Gävleochvadsomkanfåhjulenirullningiregionen.Informanternaharblivit anonymiseradeisjälvastudienochvisvararheltförrapportensslutsatser. Denhuvudsakligateoretiskaansatsenbyggerpåtvåbredaspår:detenaärdenså kalladetriplehelix teorin,somsägerattregionalutvecklingkanåstadkommasnäroch därnäringsliv,akademi/forskningochoffentligsektorsamverkarpåettsättsomdriver framinnovationerochidéer,nyaföretag,nyajobbochdärigenommervärdeskapande förhelasamhället. 5 Teorinärsjälvfalletenidealbildochipraxishardetvisatsigfungerapåolikasätt. Offentligsektorharimångafallspelatenmindreochstödjanderolldärden huvudsakligasamverkanskermellanakademi,storaochsmåföretag. 6 Teorinhardock haftettstarktinflytandepådenregionalautvecklingspolitikenochforskningspolitik, vilketsynstydligtpåhurmyndighetersomvinnova,tillväxtverket(f.d.nutek)och Tillväxtanalysarbetar. 4 CMA - Centrum för Marknadsanalys AB (2007), Attitydundersökning - Gävleborg, augusti, s Laestadius 2007, Vinnväxtprogrammets teoretiska fundament, s Johansson, Wincent & Ylinenpää (2007), Triple-Helix-konceptet som funktionell modell eller retorisk återvändsgränd? En analys av rollförväntningar i Process-IT Innovations 8

10 Detandrateoretiskaspåretkretsarkringentreprenörskap.Viharvaltenkortdefinition: enentreprenörärnågonsomkanskapaaffärsmöjligheter.omdentriplehelix baserade modellenskalllyckasärdetviktigtattentreprenörenfinnsmed,eftersomdetinteär tillräckligtmedgodaintentionerochövergripandestatligaprogram.detkrävsen personförattskapanyaföretagavnyaidéer. Iforskningslitteraturengenerelltharentreprenörskapoftasettssomenplanerad, rationellprocess.manharhaftettmål,ochutifrånenanalysavvadsomkrävsförattnå detmåletharentreprenörentagitvissaförnuftigabeslut.såärdetsällaniverkligheten. EnligtSarasSarasvathy 7 utgåroftanyföretagandefråndetmotsatta:mantarderesurser ochförutsättningarmanredanhar,ochutvecklarutifråndetenidéochettföretag.det ärenkreativprocess.oftaskaparentreprenörenmarknadenförsinproduktochinte tvärtom. Dettagördetocksåsvårtförpolitikerochtjänstemänatt skapa entreprenörskap eftersomprocessenintekanfångasiettstandardiseratformulär.entreprenörenär kreativ.snarareärdetviktigtattstrukturernasommöterdeblivandeföretagarnaär flexiblaochkanvärderabådepersonerochidéereftersombehovenärsåskiftande. Företagsamma områden Attvissaområdenkännetecknasavstarkföretagsamhetochentreprenörsandaärväl etablerat.tvåsådanaområdenärgnosjöregionenochnorditalien.fråganärvarfördet ärsåochvilkafaktorersomärviktiga.putnam,somstuderadejustnorditalien, argumenterarförattsådanaregionerkännetecknasavhögtsåkallatsocialtkapital. SocialtkapitalärenligtPutnamkaraktärsdragisocialalivet nätverk,normeroch förtroende somgördetmöjligtfördeltagareattageratillsammansmereffektivtföratt någemensammamål. 8 Kortfattatkansägasattstarkanätverkgerkortaavståndmellan människor. EntreprenörskapsandanitillexempelGnosjökanförklarasutifråndenlivliga föreningsverksamhetensomgörnätverkenstarkaochgermänniskorsnabbtillgångtill extrakompetensochkunskap,såvälsominspiration.nyföretagandekanbeskrivassom enproblemlösandeaktivitet.entreprenöreriregionermedstarkanätverkharmöjlighet attmobiliserafleraförattlösaproblem. ViktenavnätverkillustrerasocksåiintervjunmedentreprenörenbakomGefle Testtekniksombetonaratthanhademångaföretagareisinumgängeskrets.Dettahar ocksåpolitikernauppfattat,ochdetfinnsdärförfleraexempelpåattdetoffentligahar tagitinitiativtillattutvecklasärskildanätverk,tillexempelriktatmotkvinnor. Utöverentreprenörensdrivkraft,nätverkochsamverkanförinnovationspelarockså andrafaktorerenviktigroll.exempelpådessaärföretagensvillkor,utbildningens 7 Sarasvathy 1998, How do firms come to be? Towards the theory of the prefirm; Sarasvathy 2001, Causation and Effectuation: Toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency 8 Vår översättning. Putnam (1995), Tuning In, Tuning Out: The Strange Disappearance of Social Capital in America, s

11 förutsättningarochpolitikernasagerande. 9 Studienärinteenkomplettinventeringav varkenlägetellermöjligheternaförregionen,utanfokuserarpådetvisersomde viktigastetillväxtfaktorerna. 9 Se exempelvis den något utdaterade, men exemplifierande studien av Henrekson (2001), Institutionella förutsättningar för entreprenörskap och företagstillväxt 10

12 3 Utbildning kunskapomoch förutveckling Låtossförstsepågrundskolanochgymnasiet.GävleborgbrottasmedSverigeslägsta gymnasiebetyg.dettapåverkarintebaragävlebornasmöjlighetattsökahögre utbildningutanävenattökakompetensenilokalaföretagochutvecklanya högkompetentajobb.detpåverkarocksågävlebornassjälvbild.skamanfåfartpågävle måstemandärförfåfartpåskolan.detkräverlångsiktighet,dåenregions utbildningskultursitterdjuptrotad. Skolankanförbättraspåflerasätt.Merresurserkanläggaspåvarjeelevoch kompetensenhoslärarnakanhöjas.lärarlyftetsominfördesavregeringen2007hade somsyfteattgöradetbilligareförkommunerattvidareutbildaläraregenomattstaten stodförendelavnotan.lärarefickerbjudandeomattvaratjänstledigamed80procent lönunderstudietiden.statenbetalar70procentavkostnaden,medankommunenstår för30procent. UtnyttjandetavdemöjligabidragentillLärarlyftetharvarieratmellanolikakommuner frånnäranolltill100procent.iskolverketslistafrån2008komgävlepåplats95från botten,medettganskalågtutnyttjandepå55procent.ovanåkerdäremotutnyttjade medlentill100procent,medandraordgavssåmångaläraresommöjligtchansenatt vidareutbildasig. 10 Siffrornagerdockintehelabildenavläraresmöjligheterattutvecklasinakunskaper inomramenförlärarlyftet.enrapportfrånlärarförbundetfrån2008pekadepåatten delkommunerocksåvartrögamedatterbjudavidareutbildningtillsinalärare. Socialdemokratisktstyrdakommunervargenerelltmindrebenägnaattsatsapå lärarlyftetänandra. 11 OcksåenkätsvarfrånGävlepekarpåsammatendens,enligtvår källapålärarförbundet. Entreprenörskap på schemat Detärocksåviktigtattgymnasieutbildningengermeningochmöjlighetförvidare arbeteiregionen.ettpositivtexempelärsandvikab:ssamarbetemedsandvikens kommuninomnaturvetenskap,teknik,matematikochit.mankantänkasigliknande samarbeteninomandrabranscherochmedandralokalaföretag,somdeinom pappersindustrin,lantmäteri/geografiskainfosystemochradiomätteknik. Samarbetemednäringslivetharvaritettframgångsreceptpåandrahåll.Tillexempel harrinkebyakademienvaritettstrålandeexempelpåjustdetta,dåmaniettområde medstorautmaningarharlyckatslyftaelevernaochderasbetyg.mentorer,sponsring 10 Dagens Samhälle, 15 april Lärarförbundet (2008), Lärarlyftet blir det något lyft för Sveriges lärare?, januari, s

13 ochföreläsningar fleramöjligheterfinns.pådetsättetkangävlelångsiktigtförsede lokalaföretagenmedkompetentarbetskraft.enavvårakällormedkopplingtilldet lokalanäringslivetigävlemenarocksåattgymnasiernaharblivitmeröppnagentemot företagendesenasteåren. Detärocksåviktigtattläradeungagävlebornahurmanstartaregnaföretag.Dåmåste ocksålärarnakontinuerligtutbildasientreprenörskapsåattdekananvändadettaisin undervisning,varesigdetärmetallslöjd,engelskaellermatematik.allaeleverborde ävenfåmöjlighetenattutvecklasinentreprenörsandagenomspecifikakurserpåskolan. UngFöretagsamhet(UF)harenviktigrollidetta.UF:sverksamhetiGävleborg utmärkersigsomenavdebästaisverige. 12 Ifleraintervjuerharvimöttuppfattningen attufgävleborguträttarettmycketbetydelsefulltarbeteiregionen.denuvarande regeringspartiernaharocksåföreslagitökaderesursertillungföretagsamhetsåatt organisationenkanerbjudaflerkursertillskolorna.dettaärpositivt,ochdetärviktigt attkommunenocksåiframtidenskaparbästamöjligaförutsättningarförutbildning inomentreprenörskap. Högskolan och högkompetent arbete LåtossnufästauppmärksamhetenpåHögskolaniGävle(HiG).HiGgrundades1977och sägersighaungefär12000studenter,ävenomantaletheltidsstudenterärväsentligt lägre,runt FleraavdepersonerviharintervjuatmenarattHiGinteharspelat dencentralarolligävlesutvecklingsommanharkunnatönska.ihuvudsakär problemetatthig:sfokusområdeninteöverensstämmermeddetlokalanäringslivet.i dagkoncentrerarhigsigpåbyggdmiljö, 14 hälsofrämjandearbetslivoch utbildningsvetenskap/didaktik/ämnesdidaktik.näringslivetigävleborgslänärdäremot koncentreratinomstål ochverkstads (t.ex.sandvikab)samtskogs och pappersindustrin(t.ex.korsnäs). MedanfleraavvårakälloralltsåpekatpåHiG:sbristandebetydelsefördenlokalaoch regionalautvecklingen,harfågettuttryckförmotsattståndpunkt.delsharhig:s inriktningargjortattdeungamänniskorsomharflyttattillgävlevarittvungnaattefter studiersökajobbpåandraställeneftersomdenlokalaarbetsmarknadeninteharkunnat erbjudakvalificeradejobbåtdem.delsharintehigkunnatutbildakvalificerad arbetskraftåtdetbefintliganäringslivet,ellerverkasominkubatorförnya företagsidéer. Kluster och klister EttpositivtexempelpåhögskolanssamverkanmednäringslivetärHiG:sbidragtill utvecklingenavkompetensenkringgeografiskainformationssystem(gis).lantmäteriet harlängehaftsitthuvudkontorigävlevilketharskapatettcentrumförgeografisk kompetens.påhigfinnsettlitetforskningsinstitutsomärinriktatmotgis,ochskolan 12 Se till exempel Gefle Dagblad, 11 september Region Gävleborg 2009, Möjligheter nära dig. Regionalt utvecklingsprogram Gävleborg Med byggd miljö avses sammanhang alla byggda miljöer och de fysiska sambanden mellan dem och omfattar såväl inomhus- som utomhusmiljö. Den byggda miljön påverkas direkt eller indirekt av sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer. 12

14 erbjuderävenutbildninginomområdet.fleraföretaginombranschenfinns representeradeigävle,däriblandesri SsomenligtsinhemsidaärNordensledande leverantöravgis. KommunenstödjertillväxtengenomFuturePositionX(FPX),enideellföreningmed uppgiftattbyggaochfrämjakompetensenochklustretkringgisigävle.fpxfinansieras avtillväxtverket.detserutsomommanharlyckatsbyggauppettvälfungerande nätverkavföretagmedtyngdpunkteniteknikparken,enföretagsparkmeddrygt hundraföretag.däremotärdetsvårareattmätaellerspekulerakringdetsannavärdet somskapasiteknikparksklustretiallmänhetochfpxisynnerhet.klartärattgisären framtidsbranschsomväxerigävle,medmöjlighetattskapanyalokalaföretagochatt attraherautländskainvesteringar. 15 PåettmergenerelltplanärTeknikparkensuppgiftattbidratillinnovativutvecklingi regionen.dendriverdelsegnaprojekt,delseninkubatorsomkallasmovexum. Teknikparkengrundadesavregionensstorföretag,mendedrogsigurpågrundavolika målsättningarochsåldetillbakabolagettilldenideellaföreningen(kommunen).man försökernuåterknytakontaktenmeddestoraföretageneftersomdeharenstor betydelseförområdet. UtöverGISfokuserarTeknikparkennupåettradiocentersamtcleantech. 16 Tidigarehar insatsernasprittsöverettförstortantalområdenochdennafokuseringärettbrasätt attgenomspecialiseringökakompetenseninomnågrafåområden.påteknikparkens hemsidafinnermanemellertidattföretagenpåplatsarbetarmedalltfrångistillfotboll tillwhiskey.omsyftetärattförasammanföretagförattdessapåetteffektivtsättska kunnasamarbetaochutbytaidéer,kanmanfunderaöveromdetmestlämpligaäratt samlaföretagsomärsåolika. Entreprenörskap och omställning vid högskolan LåtosskortåtergåtillHiG.Detfinnsendelpositivtattbelysamedhögskolan.Delsfinns somnämntgis inriktadutbildning,samtandraingenjörsutbildningarsomkanförsede lokalaföretagenmedkompetentarbetskraft.delsharhigiövertioårerbjudit rådgivningtillstudentersomvillblientreprenörergenomdetsomkallasdrivhuset,en stiftelsesomfinnscentraltplaceradpåcampus.enligtvårauppgifterärdetocksåen målsättningförhig:snyaledningattorienterahögskolanmermotdetlokala näringslivet. 17 Detkandocktänkasattprocessenkommerattblisvåreftersomdenpåverkarmånga arbetsplatserpåskolanochkandärförkommaattmötamotstånd.detkommerocksåatt tatidattetableranyautbildningsprogramochutökadebefintliga.detärdärförviktigt attpolitikernaskaparförutsättningarförattdenkompetenssomfinnsvidhigkan 15 Se till exempel Gefle Dagblad, 13 februari Cleantech (miljöteknik) är ett sammanfattade begrepp för tekniska lösningar som syftar till att vara miljövänliga, till exempel utveckling av vindkraftverk, miljövänliga bilar eller nedbrytbara kemikalier i industriprocesser och vattenreningsverk. I många fall sammanfaller lösningar för miljöteknik med lösningar för kvalitetsteknik. 17 Se HiG Högskolestyrelsen 2009, Forsknings- och utbildningsstrategier för Högskolan i Gävle , s

15 utvecklasochkommersialiseras.särskiltgällerdettaforskningsområdet utbildningsvetenskap,somvikommertillbakatillsenareistudien.vivillocksåbetona attdetinteskavaraenensidigprocessdärhögskolanmåstevändasigmotnäringslivet, utanävenattkommunenochnäringslivetmeraktivtmåstesamarbetamedhig.goda exempelfinnsruntomkringilandet,tillexempeliluleådärluleåtekniskauniversitets rektoringåriluleånäringslivab:sstyrelse. 14

16 4 Destoraföretagenärviktiga! Menglömintedesmå Gästriklandärtraditionelltsettettlandskappräglatavstoraföretag.Trotsattmångaav destoraföretagenharväxt,hardetinteåterspeglatsiantaletanställda.snararetvärtom, eftersomdeharbliviteffektivareochmerautomatiserade.färrepersonerhar produceratmer,såkallad joblessgrowth.kommunersomärberoendeavstoraföretag kanalltsåfåproblemmedarbetsmarknaden,särskiltunderlågkonjunktur,menockså underbättretider.somjämförelsehartjänstesektornochdetaljhandelnintepåverkatsi likastorutsträckningavlågkonjunkturensomindustrindesenasteåren.tillväxten inomsysselsättningenharocksåvaritstörstinomtjänstesektorn. MendestoraföretagenärviktigaförGävleochderasbehovmåstetasmedi beräkningarna.destårförenstordelavvärdeskapandetilänetochmånga arbetsplatser,bådedirektochgenomlokalaunderleverantörer.dettagällersärskilt inomdetraditionellakärnområdensompräglargävleborgsindustri.underperioden minskadedettotalaantaletsysselsattaiindustrinilänetmednetto1256, medanantalanställdaväxtemedtotalt2766inommetallvaruindustrin,stål och metallverk,träindustrinochövrigtillverkningsindustri. 18 Trendenärmedandraordatt industrisektornsomhelhethartappatarbetstillfällen,menocksåattdeföretagsom funnitskvarharblivitalltmerspecialiseradeförattmötadenglobalakonkurrensen. Utöverattvaraviktigaarbetsgivareochvärdeskaparespelarävendestorabolagenen viktigrolliattutvecklanyainnovationerochteknologi,somkanskapastörrevärdei framtiden.sandvikabärettsådantexempel.företagetsatsaridagfyraprocentavsin omsättningpåforskningochutveckling,runttremiljarderkronorperår.detkan jämförasmedhig:sforskningsbudgetsom2009varpå112miljonerkronor.tackvare företagsomsandvikab,medöver5000aktivapatent, 19 hargävleborgsregionen Sverigeshögstapatentfrekvens. 20 TyvärrlandarintesåmycketavSandviksforsningsresurseriGävletrakten.Sandvik samarbetarmedhig,andrastålföretag,offentligainstitutionerochhögskolorgenom TripleSteelix.Ienstudieavdetsamarbetetkonkluderarförfattarnaattdelokala högskolornaintehållertillräckligthögnivåförattkunnaspelaenviktigrollfördestora företagen.däremothardesmåochmedelstoraföretagenstörreutbyteavsamarbetet medhögskolorna,detoffentligaochstorföretagen. 21 Mycketmerkansägasomdestoraföretagensviktigarollilokalutveckling.Samtidigt kanmanfrånandradelaravsverigeseattstoraföretagmedstortvärdeskapandeinte harkunnatgöraregionerdynamiska.norrbottenharidagsverigestredjestörsta 18 Region Gävleborg 2009, s Se Forskning 20 Region Gävleborg 2009, s Laestadius & Nuur 2007, Regionalt innovationssystem som politisk praktik; en fallstudie av Triple Steelix 15

17 bruttoregionalproduktperinvånare,efterstockholmochvästragötaland.ändåär länetsarbetslöshetblanddehögstaisverige. EnviktigorsaktillattNorrbottenochGävleborgintedrarsåstorafördelaravdestora företagensommanhadekunnatförväntasigärdetfaktumattdetintefinnsnågonlokalt bestämdfastighetsskattisverige.dennyakommunalafastighetsavgiftenpåbostäder tillfallerkommunen,docksänkskommunensbidragfrånstatenmedsammasumma. Fastighetsskattenförindustrienheterärfortfarandestatlig. Enmöjligreformdärfastighetsskattpåindustrienheterläggspålokalnivåskullekunna ökavissakommunersinkomsterfrånstoraindustriföretag.detskulleutökadenlokala skattebasensomidagihuvudsakbeståravdenkommunalainkomstskatten.däremot skulledetocksåbetydaattkommunernasekonomierfårenmycketstörrespridning,då någrakommunerskulletjänamerpåensådanreformänandra.faranärocksåattdet gerkommunernamindreincitamentförattskapabättreförutsättningarför jobbskapande. EnannanviktigorsaktillattdelaravSverigesaknardynamisktnäringslivtrotsdestora företagenpåplatsenärattdessaoftaharskapatsåkalladbruksmentalitet.begreppet haringenentydigdefinition,mendetsägasoftavaraantonymtillentreprenörsanda. Någotöverdrivetochkarikeratkanmansägaattfokusetkringettstortföretaghar resulteratiattmänniskornainteärvanaatttänkaitermeravaffärsmöjligheter.manär vanmedattvaraanställdochmanärvanmedattnågonannanharhuvudansvaret. 22 Var ligger fokus i dag? Var borde det ligga? EnintervjuadriskkapitalistmedgodkunskapomGävletraktenmenadeattdestora företagenidagvar styvmoderligtbehandlade[...]trotsattresursernafinnsdär. Detta stämmerdockintemedfleraintervjuerdärviharfåtthöraattgävlekommunredanhar ettstorföretagsfokus.enligtenkällaharkommunenmöttnedläggningsvarslethos Ericssonmedattman snararesökerettnyttstorföretagänattmanharinsettattett sådantskullekunnaväxaframommanfickfartpånyföretagandet.densenaretidens fokuspåbostonpowerseventuellaetableringigävleillustrerardetta,ochbeskrivsmer idetaljnedan.enpersonmedencentralpositionigävlesnäringslivbekräftar kommunensfokuspåstorföretagen.enligthonombordekommunensatsapåmindre företageftersomattdestorapåverkasmeravstatligareglerochbeslut. Småochmedelstoraföretagfinnsinomallatyperavbranscher.Detärintebarafrisörer ochmataffärer,utanävenhögteknologisktillverkningochtjänsteföretagmedhögt förädlingsvärde.imångafallärdetisamverkanmedsmå,innovativaföretagsomde storaföretagenkanutvecklas.dessutomkommermorgondagensstoraföretagattbörja somettsmåföretag.detmåstedärförblilättareförpersonermedstoraidéerattstarta småföretagsomkanväxa. Mindreföretagharannorlundabehovändestora.Somnämnttidigarehardestörre utbyteavsamarbetemedandraföretagochhögskolorna.eftersomdeoftasaknaregna resurserförattutvecklaochtestanyaprodukterärdetviktigtattdetfinnsresursertill 22 Se till exempel Bergdahl (1997), Bruksandan hinder eller möjlighet? Rapport från en seminarieserie i Bergslagen 16

Kvinnors företagande och den regionala intäktsbasen

Kvinnors företagande och den regionala intäktsbasen Kvinnors företagande och den regionala intäktsbasen Förstudie kring Främja Kvinnors Företagande för Region Blekinge Stockholm 2012-08-29 Innehåll 1. Om uppdraget... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Att

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för fler växande företag inom detaljhandeln?

Vilka är förutsättningarna för fler växande företag inom detaljhandeln? Vilka är förutsättningarna för fler växande företag inom detaljhandeln? Sven-Olov Daunfeldt, Elina Fergin och Anders Bornhäll Politiker och forskare har under lång tid riktat fokus mot hur tillväxten för

Läs mer

Hög lägstalön lönar sig

Hög lägstalön lönar sig Hög lägstalön lönar sig Lägstalönens betydelse för ett ekonomiskt och socialt hållbart samhälle kortversion Agneta Berge Handels Handels utredningsgrupp utredningsgrupp Februari Mars 2013 2013 Agneta Berge

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Begrepp inom regional utveckling

Begrepp inom regional utveckling Att arbeta med regional utveckling är att möta och använda många begrepp från forskningen. Men hur använder vi dem? Menar alla alltid detsamma eller har begrepp som innovationssystem, kluster och trippelhelix

Läs mer

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Upplaga: 500 ex,

Läs mer

Sektor möter region men hur och var?

Sektor möter region men hur och var? Sektor möter region men hur och var? En studie av territorium och funktion i svensk politik på uppdrag av Ansvarskommittén Göran Hallin ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831

Läs mer

Mariana Mazzucato. Entreprenörskap på gränsen. Företagsstödet fördelas inte jämlikt. Tjänsteföretag största jobbskaparna

Mariana Mazzucato. Entreprenörskap på gränsen. Företagsstödet fördelas inte jämlikt. Tjänsteföretag största jobbskaparna entreprenörskap innovation småföretagande 4 2014 Mariana Mazzucato»Jag vill uppnå största möjliga samhällsnytta«företagsstödet fördelas inte jämlikt Entreprenörskap på gränsen Tjänsteföretag största jobbskaparna

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT INNOVATIONSPOLITISKT RAMVERK

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT INNOVATIONSPOLITISKT RAMVERK FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT INNOVATIONSPOLITISKT RAMVERK En forskningsöversikt INNOVATION FÖR TILLVÄXT 1 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP & SKOLAN. Vad berättar lärare att de gör när de gör entreprenörskap i skolan?

ENTREPRENÖRSKAP & SKOLAN. Vad berättar lärare att de gör när de gör entreprenörskap i skolan? ( ) ENTREPRENÖRSKAP & SKOLAN Vad berättar lärare att de gör när de gör entreprenörskap i skolan? FSF 2007:17 ISBN 91-89301-21-8 Innehållsförteckning FÖRFATTARPRESENTATIONER... I FÖRORD... III INTRODUKTION...

Läs mer

Partihandelns utveckling

Partihandelns utveckling Forskningsrapport Partihandelns utveckling Nyetableringar, företagsmigration och företagstillväxt inom svensk partihandel Niklas Rudholm (red), HUI Research Forskningsrapport 2011:4, Partihandelns utveckling,

Läs mer

Towards an Entrepreneurship Policy - A Nordic Perspective. En sammanfatting

Towards an Entrepreneurship Policy - A Nordic Perspective. En sammanfatting Towards an Entrepreneurship Policy - A Nordic Perspective En sammanfatting Sammanfattning Bakgrund Denna bok handlar om entreprenörskapspolitik och dess utveckling i de nordiska länderna. I boken definieras

Läs mer

Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden

Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden Ibland strömmar kapitalet åt fel håll. Källa: Nationalmuseum. Carl Gustav Hellqvists målning Valdemar Atterdag brandskattar Visby 1361.

Läs mer

Strategiskt näringslivsprogram

Strategiskt näringslivsprogram Strategiskt näringslivsprogram 2014-2024 Tillsammans för tillväxt i Vänersborgs kommun Förord Våren 2013 i Vänersborg var mycket speciell. Under några få månader samlades över 200 företagare, föreningar,

Läs mer

Vad har vi lärt i halvtid?

Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid är en i vissa avseenden ovanlig rapport. Den utgör ett försök till en syntes av ett stort antal utvärderingar och följeforskningsinsatser. Dessa är

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Lilla gumman ska du verkligen ha på dig det? Folk kan ju tro att du säljer något annat!

Lilla gumman ska du verkligen ha på dig det? Folk kan ju tro att du säljer något annat! Examensarbete, kandidatnivå Lilla gumman ska du verkligen ha på dig det? Folk kan ju tro att du säljer något annat! En studie om kvinnors företagande i Kalmar län Författare: Lotta Eriksson och Ida Petersson

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

fler jobb i nya och växande företag

fler jobb i nya och växande företag C fler jobb i nya och växande företag Innehållsförteckning FLER JOBB I NYA OCH VÄXANDE FÖRETAG... 3 UC1 Utlåtande näringspolitik... 3 UC2 Utlåtande regionalpolitik... 164 UC3 Utlåtande handelspolitik...

Läs mer

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin En rapport som beskriver dagens möjligheter för unga arbetslösa att etablera sig i arbetslivet via arbetsintegrerande sociala

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla! Myter, halvsanningar och felaktigheter här är fakta om invandring.

Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla! Myter, halvsanningar och felaktigheter här är fakta om invandring. Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla! Myter, halvsanningar och felaktigheter här är fakta om invandring. Kring invandring cirkulerar många myter, halvsanningar och felaktigheter. Det bidrar till

Läs mer

Att skapa sin försörjning i insulära regioner

Att skapa sin försörjning i insulära regioner Rapport 2006:10 Att skapa sin försörjning i insulära regioner Sex nordiska fallstudier De senaste rapporterna från ÅSUB 2005:1 Konjunkturläget våren 2005 2005:2 Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Vinna och försvinna? Drivkrafter bakom ungdomars utflyttning från mindre orter. Lotta Svensson

Vinna och försvinna? Drivkrafter bakom ungdomars utflyttning från mindre orter. Lotta Svensson Vinna och försvinna? Drivkrafter bakom ungdomars utflyttning från mindre orter Lotta Svensson Linköping Studies in Arts and Science No. 359 Linköping Studies in Education and Psychology No. 109 Linköping

Läs mer

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner C-uppsats Statsvetenskapliga institutionen Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner Marlene Gustafsson Förord Denna C-uppsats är skriven under höstterminen 2013

Läs mer

Regional tillväxt 2013. en rapport om regional tillväxt och utveckling. Rapport 2013:06

Regional tillväxt 2013. en rapport om regional tillväxt och utveckling. Rapport 2013:06 Rapport 2013:06 Regional tillväxt 2013 en rapport om regional tillväxt och utveckling En liten ekonomi som Sverige behöver nyttja de resurser som finns på bästa sätt för att bygga ett starkt och hållbart

Läs mer

Låter användarna skapa innovation. nytt. Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat

Låter användarna skapa innovation. nytt. Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat forskning innovation tillväxt #2 april 2010 nytt Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat Låter användarna skapa innovation ledare Innovation kräver investeringar innehåll

Läs mer