En ny giv för Gävle. Petter Hojem och Ted Gabrielson. FORES Policy Paper 2010 : 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En ny giv för Gävle. Petter Hojem och Ted Gabrielson. FORES Policy Paper 2010 : 4"

Transkript

1 EnnygivförGävle Petter Hojem och Ted Gabrielson FORES Policy Paper 2010 : 4

2 Omförfattarna PetterHojemärstatsvetarefrånUniversitetetiOsloocharbetarpåFORES. TidigareharhanarbetatvidNorskaUtrikespolitiskaInstitutetochvidFN:s flyktingorganunhcr.hanharävenenbredbakgrundfrånolikaideella organisationer. TedGabrielsonärcivilekonomfrånHandelshögskolaniStockholm.Hanhar tidigarevaritverksaminomdetaljhandelnmederfarenhetbådeavattstartaoch drivaegnabolag. 1

3 Innehåll Omförfattaren...1 Innehåll...2 Förord...3 Sammanfattning Inledning Förutsättningarna...7 Metodochteori...8 Företagsammaområden Utbildning kunskapomochförutveckling...11 Entreprenörskappåschemat...11 Högskolanochhögkompetentarbete...12 Klusterochklister...12 Entreprenörskapochomställningvidhögskolan Destoraföretagenärviktiga!Menglömintedesmå...15 Varliggerfokusidag?Varbordedetligga?...16 Småföretag,krisensvinnare?...17 Hurskaparmanenentreprenörskapsanda?Exempelfrångrannen Politikermåsteagera menocksålåtabli...20 Denregionalautvecklingsplanen...20 Kommunensroll...21 Företagsamhetäveninikommunenskärna? Drömmenomenbatterifabrik...24 MenvarförvillinteregeringenräddaGävle?...25 ExempelpådetföretagsammaGävlefinns!...26 Låtinteenbrakrisgåtillspillo! Förslagtillpolicy...28 Referenser

4 Förord Svårt,meninteMissionImpossible. DennaskisstillennygivförGävleskiljersigfrånmångaavFORESandrastudier eftersommåletärsåtydligt:attskakaomochskapadebattomgävles(ochandra mellanstorasvenskastäders)framtid.attbrytabruksmentalitetenskräftgång.attgjuta nyttlivienstadsomgävlemöterhinderredanfrånstart. Denakademiskalitteratur,somstudienförsöktstödjasigpå,äroftamycketsvepande, medteoretiskaresonemangomvadsombetecknarframgångsrikaregioner,utan återkopplingtillvilkakonkretapolicybeslutsomlederdit.härharstudienmedvetet flyttatsigbortfråntryggaakademiskageneralitetertillmerkontroversiellaförslag. Såmycketavdeekonomiskaförutsättningarnaberorocksåpånationellpolitik; företagsskatter,inkomstskatter,arbetsmarknadsreglerochlönebildning alltdettaoch mycketmerbestämsinteigävle. TrotsdettahardockGävlekommunenheldeliegnahänder;somlokalbeställareav vård,skolaochomsorg,somviktigastepartnertillhögskolan,sommedspelare(eller motspelare)tilllokalaföretagochderasetablering.hurkopplingarnaskaskötasrätt diskuterasenheldelidettaförslag. Detärinteenkelt,mångaförslagkommersäkertkritiserasochandrabesvarasmed någotliknandeprövatsutaneffekt,mendetärabsolutingenmissionimpossible.det räckerattsehurföretagsamhetpåmångaandrahålligästriklandlyftkommunerur stagnation.detsomframstårsommestfarligtäriställetattfortsättamedenekonomisk politiksomgaranteratinteletttillframgång. FORESvilltackaprofessorHåkanYllinenpääpåLuleåTekniskaUniversitetoch professorhubertfromletpåjönköpingsinternationellahandelshögskolaförattde delatmedsiggeneröstidennastudiemedråd,uppslagochunderlag.tacksärskiltäven tilltedgabrielson,självföretagare,somfördjupatsigidetlokalanäringslivetoch diskuteratmedmångalokalaföretagare. EttstorttackocksåtillOhlininstitutetsomkommedidénochdärGunnarFrörothoch MariaMalmvarittillstortstöd.EttsärskilttackäventillOhlininstitutets styrelseledamotåsamalmström,ledarskribentpåhälsingetidningarsomdiskuterat uppläggetmedutgångspunktienlokaldebattigästrikland. Sistmeninteminstvillvitackadetiotalsföretagare,tjänstemän,akademikeroch politikerigävleområdetsomskissatbildentillsammansmedossavvadgävleskulle kunnabli.utandemhadeförslagettillnygivförgävlealdrigblivitav. MartinÅdahl VDFORES 3

5 Sammanfattning Gävlestårinförstorautmaningar.Finanskrisensloghårtmotstadenoch nedläggningenavericssonladestenpåbörda.redaninnanharmanbrottatsmedhög arbetslöshet,lågutbildningsnivåochsvagtföretagandeunderenlängreperiod.idetta liknargävlemångasvenskakommuner,somriskeraratthamnaikölvattnetav återhämtningenefterkrisen.gävlebehöverennygivsomkanlyftastaden. Hoppetharpåsenaretidståtttillenpotentiellbatterifabriksomundersöker möjlighetenattetableratillverkningigävle.gävlekommunsökerstödfrånregeringen förattsubventioneraetableringen. MycketlitetalardockförattenbatterifabrikärdenverkligalösningenförGävle. Erfarenhetenfråntidigarekriserärattstatligaersättningsjobbsomharförsvunnitefter etttag.utländskaföretagmedetableringsstödhargåttikonkurs.flera forskningsrapporterdrarslutsatsenattpolitikerinteärdebästapåattavgöravilkasom ärframtidensjobbochsomdärförkanstödjasutanattkastabortskattepengar. Erfarenhetfråntidigarekriservisarocksåenannansak:städermedenstark entreprenörsandaklararsigbättregenomkriser.omenkommunharflerabenattståpå fallerdenintepågrundavettföretagsnedläggning.politikernasfokusbordedärför vändasbortifrånstorskaligaindustrietableringarochiställetstödjadenväxande företagsamhetenigävle.förattdettaskalyckasmåstehelasamhälletengageras. Studienfokuserarpåtrefaktorersommedrättinsatserkangåifrånattvarautmaningar tillattblimöjligheterförgävle:utbildningen,företagenochpolitikerna. Gävlebornamåstefåbättresjälvförtroendeochblimerentreprenöriellafråntidigålder, denrelativtstarkanärvaronföruf(ungföretagsamhet)igävlemåstebyggasvidarepå. Högskolan,somidagsitternågotisoleratiGävlesgamlaregementeochvarsinriktning hittillslegatvidsidanavgävlesnäringsliv,måsteblienresursfördetlokala näringslivet.konkurrensmellanfriskolorigävleområdet,somhittillsinteuppmuntrats avkommunen,måsteutvecklasvidareochkopplastillhögskolansforskninginom utbildningsvetenskapochdidaktik. DestoraföretagenkommerifortsättningenocksåattspelaenviktigrolliGävletraktens näringsliv,menmerfokusmåsteriktasmotdesmåochmedelstoraföretagensomkan växaochanställaflera.demåstegesbättreförutsättningarattbidratilldestora industriernaigävletrakten,såvälsomtillmänniskornasombordär.detgällerbåde enklasakersomatttillåtaflerföretaginomvälfärdssektornochsvåramerdramatiska greppsomattregeringengegävletillfälligtgynnsammareskattelägeförföretagande inomensåkalladurbanenterprisezone.gävlebordebestatenomavdragiställetför bidrag. PolitikernaiGävleharenviktigrollattspela.Utanettstarktpolitiskledarskapkaninte situationenvändas.idagverkardettyvärrsomattkommunenintegerfulltutrymmeför 4

6 detlokalanäringslivetattblomstra.ivissafallgårkommuneninsomföretagaresjälva iställetochkonkurrerarutentreprenörer.resultatetärattmanharfastnati utvecklingen.dettaärinteuniktförgävle,mendetfinnsocksåpositivaexempelpå kommunersomharlyckatsbrytatrendenigästrikland,mindrekommunersomskapat närhetipolitikentillnäringslivetochdetcivilasamhälletsomockelboochovanåker. Kommunenmåsteblienstarkledare,dockkanskeinteenstarkföretagare. DennyagivsompresenterasidettapolicypaperärtänktattbringastädersomGävlei nya,merdynamiskabanor,fråndefensivtbevarandetillattöppnaförnytt.ensådanny givförgävleharbättrelångsiktigaförutsättningar. 5

7 1 Inledning 8:edecember2009kommeddelandetfrånEricssonattfabrikeniGävleskulleläggas ner.omkringetttusenmänniskorsammanlagtkomattförlorasinajobbpåericssonoch hosunderleverantörernaigävle området 1.Enlånghistoriaavtillverkning,medanori gamlasvenskaradioaktiebolaget,varnuöver.nedläggningenkomoväntateftersom företagetgickmedvinst,mensamtidigtfannsocksåmöjlighetertillbesparingargenom attförläggaverksamhetentilllågkostnadsländer. 2 EricssonhadevaritettledandeföretagiGävle området.somettavdestörstaföretagen, dessutominomentillväxtbransch,gavdetmöjlighetförutvecklingavnäringsliveti Gävle.Fleraforskareharpekatpåviktenavsåkallade lokomotivföretag förlokal utveckling, 3 ochgästriklandharsedanlångtidtillbakabyggtsittvälståndpå storföretagen.vadhändernumedettgävleikris?skagävlebornaskålagodnattisin Mackmyra whiskyellerfinnsdetmöjligheterförrevansch? DennastudieundersökermöjligheternaförregionalutvecklingiGävletrakten,trots finanskrisochindustriellkris.studienbeståravfemhuvuddelar.förstadelengeren introduktionavsituationenigävle traktenochpresenterarkortnågrateoretiska ansatser.denandradelenfokuserarpåutbildningensrolligävlesutveckling.deltre behandlardesmåochstoraföretagenssituationiområdet.idenfjärdedelenfokuserar vipåhuroffentligaaktörerpåolikanivåerkanbidratillutvecklingigävle.slutligenger vienbildavhurpolitikerharageratisambandmedfinanskrisenochericssons nedläggningochvaddettasägeromgävlesframtidamöjligheter. SyftetmeddennastudieärattbidratilldebattenomGävlesframtidautveckling. Denutgårifrånattmålsättningenärhögreekonomisktillväxt,detvillsägafler företagochflerjobb.denfokuserarintepåfrågorsomtillexempelsocialoch ekonomiskutjämning,jämställdhet,klimatanpassningetcetera.trotsatt studienintediskuterardessafrågor,kandelikafullturenpolitisksynvinkel prioriterasframförettmerdynamisktnäringslivochenmerexpansivindustri därdessastårikonflikt.detbestämmerpolitikernaochisinturväljarna. Tack till Louise Lorentzon, Clara Sandelind, Maria Malm och Åsa Malmström samt alla vi intervjuade för inspel, information och intresse. 1 Sveriges Radio, 24 mars Dagens Arbete, 8 December Se till exempel Lundgren & Ylinenpää 2000, Regional dynamik vid Bottenviken; en jämförande analys av utvecklingen i Norra Österbotten, Norrbotten, Uleåborg och Luleå s. 19 6

8 7 2 Förutsättningarna Gävlesgrundförutsättningarförrevitaliseringochutvecklingfinnspåsammaplatssom dealltidharfunnits:ifolketsombordärsamtinaturenochgeografinsomutgör regionen.låtossbörjamedkartan. GävlekommunliggerstrategisktisödraNorrlandvidE4:ansombindersammanSverige frånnorrtillsöder.frånstockholmtardetmindreäntvåtimmarattköratillgävle,från Arlandaflygplatstartågetungefärentimme,ochuniversitetsstadenUppsalaärännu närmare.kommunikationernaäralltsåbra. Näringslivetiregionenpräglas,förutomavEricsson,avindustriinomkartong och papperstillverkningsamtstålochmetall.enrelativtsettstörreandelavbefolkningeni länetäranställdinomdessanäringsgrenaränirestenavlandet,ochdetfinnsflerastora företagsomkorsnäsochsandvik.vidareärgävleresidensstadigävleborgslänochhar därmedendelarbetstillfälleninomadministration.stadenharocksåenhögskolamed 12000studenterochettviktigtsjukhussombehandlarpatienterfrånbådeGästrikland ochdelaravnorrauppland.utöveralltdettaharstadenenattraktivstadskärnaoch liggervackertvidgävleån. Närdetgällerdemografiskutvecklingärbildenmindreentydigtpositiv.Gävlekommun harökatistorlekdesenastedecennierna,dockkanskenågotlångsamt.år1950bodde 71413personeriGävle,medansiffranvar94352år2009.Undersammaperiodväxte Umeåfrån46282till114075invånare.Pålänsnivådäremotharbefolkningsstorleken utvecklatsfrån284934år1950,tillentopppå294412år1975,ochsennertill ifjol.SermanmerspecifiktpådetpotentiellaarbetskraftsutbudetiGävle,somför enkelhetsskullkanräknassomallaiåldrarna20 64somboriGävleellerpå pendlingsavstånd,hardettadesenastetioårenkonstantlegatpåstraxunder90000 personer. Gävleborg,ochkanskepålängresiktävenGävle,hardärmedendemografiskutmaning framförsigdärutflyttningenfrånlänetärettstortproblem.attmänniskorflyttar hemifrånförattläsaviduniversitetetellerarbetanågraårutomlandsärinteproblemet. Tvärtom,somviskatittanärmarepålitesenare,ärdetbraförkreativitetoch entreprenörskapattmanfårinnyaidéerochinspirationutifrån.problemetärnär människorsomflyttarhemifrånaldrigflyttartillbaka.detfinnsvisserligenåtervändare, menendelavdesomflyttarhemärgamlaochkommerinteattarbetaellerstartanya företag.isynnerhetärdetmångakvinnoriåldrarna20 30somflyttarochaldrig kommertillbakavilketförstärkerdennegativaeffektenpåbefolkningsutvecklingen.år 2009överstegantaletbortgångnadenyföddamed550personer.Detsomhållertillbaka enänmernegativutvecklingärinvandringenfrånutlandet. LåtossnutittapåvadsomkarakteriserarmänniskorsomboriGävleochGävleborg. BefolkningeniGävleborgärnågotäldreänideflestaläniSverige.Medelåldernförhela Sverigesbefolkningvar41,0årunder2009,medandeniGävleborgvar43,2år.Enbart Kalmarhadeenäldrebefolkning.InomGävleborgvardockskillnadernaganskastora,

9 från41,2årigävletill45,2årisöderhamn.servipåutbildningsnivåkanman konstateraattgävleborgharenrelativtlågutbildadbefolkning.ibefolkningenmellan25 och64århadeungefär28procentavbefolkningenigävleborgeftergymnasial utbildning,denlägstasiffranihelasverige. ArbetsmarknadengerocksåennegativbilddåGävleborgunder2009hadeSverigesnäst högstaarbetslöshet(enbartörebrolänlåghögre).dessutomhadegävleborgflervarsel (17,2pertuseninvånare)registreradeännågotannatlän,vilketgörprognosenförlänet ännusämre.samtidigtvaraktivitets ochsjukersättningsnivånblanddehögstaisverige. Småföretagandetochnyföretagandetliggerocksåundergenomsnittetävenom Gävleborgintetillhördelänsomliggerallrasämst.Länetssvåra arbetsmarknadssituationärkändbådeilänetochirestenavsverige. 4 SomsiffrornavisarhadeGävleochGävleborgstorautmaningarredaninnanEricsson togbeslutetattlägganersinfabrik.mentrotssvåraförutsättningarharregionenen möjlighetattrevitaliseras.inomlandetfinnsfleraexempelpåregionersomharlyckats brytadåligamönster.jönköpingslänhade,trotsenrelativtlågutbildadochgammal befolkning,under2009enavsverigeslägstaarbetslöshetsnivåer.jämtlandochgotland ärblandderegionerisverigesomharhögstnyföretagande.dennastudiekommer därförgenomattbeskrivagävleregionensutmaningarocksåvisapådessmöjligheter. Metod och teori Dennastudiebyggerihuvudsakpåfyrakällor:forskningsrapporter,nyhetsartiklar, myndighetspublikationerochintervjuer.viharhaftmötenmedentreprenörer, riskkapitalister,tjänstemänochforskare.dessaharberättatomsinsynpåproblemeni Gävle,vilkautmaningardesjälvaharupplevtisittarbeteochomåtgärderdetrorkan bidratillrevitalisering.pådetsättetharviförsöktfåenbredarebildavsituationeni Gävleochvadsomkanfåhjulenirullningiregionen.Informanternaharblivit anonymiseradeisjälvastudienochvisvararheltförrapportensslutsatser. Denhuvudsakligateoretiskaansatsenbyggerpåtvåbredaspår:detenaärdenså kalladetriplehelix teorin,somsägerattregionalutvecklingkanåstadkommasnäroch därnäringsliv,akademi/forskningochoffentligsektorsamverkarpåettsättsomdriver framinnovationerochidéer,nyaföretag,nyajobbochdärigenommervärdeskapande förhelasamhället. 5 Teorinärsjälvfalletenidealbildochipraxishardetvisatsigfungerapåolikasätt. Offentligsektorharimångafallspelatenmindreochstödjanderolldärden huvudsakligasamverkanskermellanakademi,storaochsmåföretag. 6 Teorinhardock haftettstarktinflytandepådenregionalautvecklingspolitikenochforskningspolitik, vilketsynstydligtpåhurmyndighetersomvinnova,tillväxtverket(f.d.nutek)och Tillväxtanalysarbetar. 4 CMA - Centrum för Marknadsanalys AB (2007), Attitydundersökning - Gävleborg, augusti, s Laestadius 2007, Vinnväxtprogrammets teoretiska fundament, s Johansson, Wincent & Ylinenpää (2007), Triple-Helix-konceptet som funktionell modell eller retorisk återvändsgränd? En analys av rollförväntningar i Process-IT Innovations 8

10 Detandrateoretiskaspåretkretsarkringentreprenörskap.Viharvaltenkortdefinition: enentreprenörärnågonsomkanskapaaffärsmöjligheter.omdentriplehelix baserade modellenskalllyckasärdetviktigtattentreprenörenfinnsmed,eftersomdetinteär tillräckligtmedgodaintentionerochövergripandestatligaprogram.detkrävsen personförattskapanyaföretagavnyaidéer. Iforskningslitteraturengenerelltharentreprenörskapoftasettssomenplanerad, rationellprocess.manharhaftettmål,ochutifrånenanalysavvadsomkrävsförattnå detmåletharentreprenörentagitvissaförnuftigabeslut.såärdetsällaniverkligheten. EnligtSarasSarasvathy 7 utgåroftanyföretagandefråndetmotsatta:mantarderesurser ochförutsättningarmanredanhar,ochutvecklarutifråndetenidéochettföretag.det ärenkreativprocess.oftaskaparentreprenörenmarknadenförsinproduktochinte tvärtom. Dettagördetocksåsvårtförpolitikerochtjänstemänatt skapa entreprenörskap eftersomprocessenintekanfångasiettstandardiseratformulär.entreprenörenär kreativ.snarareärdetviktigtattstrukturernasommöterdeblivandeföretagarnaär flexiblaochkanvärderabådepersonerochidéereftersombehovenärsåskiftande. Företagsamma områden Attvissaområdenkännetecknasavstarkföretagsamhetochentreprenörsandaärväl etablerat.tvåsådanaområdenärgnosjöregionenochnorditalien.fråganärvarfördet ärsåochvilkafaktorersomärviktiga.putnam,somstuderadejustnorditalien, argumenterarförattsådanaregionerkännetecknasavhögtsåkallatsocialtkapital. SocialtkapitalärenligtPutnamkaraktärsdragisocialalivet nätverk,normeroch förtroende somgördetmöjligtfördeltagareattageratillsammansmereffektivtföratt någemensammamål. 8 Kortfattatkansägasattstarkanätverkgerkortaavståndmellan människor. EntreprenörskapsandanitillexempelGnosjökanförklarasutifråndenlivliga föreningsverksamhetensomgörnätverkenstarkaochgermänniskorsnabbtillgångtill extrakompetensochkunskap,såvälsominspiration.nyföretagandekanbeskrivassom enproblemlösandeaktivitet.entreprenöreriregionermedstarkanätverkharmöjlighet attmobiliserafleraförattlösaproblem. ViktenavnätverkillustrerasocksåiintervjunmedentreprenörenbakomGefle Testtekniksombetonaratthanhademångaföretagareisinumgängeskrets.Dettahar ocksåpolitikernauppfattat,ochdetfinnsdärförfleraexempelpåattdetoffentligahar tagitinitiativtillattutvecklasärskildanätverk,tillexempelriktatmotkvinnor. Utöverentreprenörensdrivkraft,nätverkochsamverkanförinnovationspelarockså andrafaktorerenviktigroll.exempelpådessaärföretagensvillkor,utbildningens 7 Sarasvathy 1998, How do firms come to be? Towards the theory of the prefirm; Sarasvathy 2001, Causation and Effectuation: Toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency 8 Vår översättning. Putnam (1995), Tuning In, Tuning Out: The Strange Disappearance of Social Capital in America, s

11 förutsättningarochpolitikernasagerande. 9 Studienärinteenkomplettinventeringav varkenlägetellermöjligheternaförregionen,utanfokuserarpådetvisersomde viktigastetillväxtfaktorerna. 9 Se exempelvis den något utdaterade, men exemplifierande studien av Henrekson (2001), Institutionella förutsättningar för entreprenörskap och företagstillväxt 10

12 3 Utbildning kunskapomoch förutveckling Låtossförstsepågrundskolanochgymnasiet.GävleborgbrottasmedSverigeslägsta gymnasiebetyg.dettapåverkarintebaragävlebornasmöjlighetattsökahögre utbildningutanävenattökakompetensenilokalaföretagochutvecklanya högkompetentajobb.detpåverkarocksågävlebornassjälvbild.skamanfåfartpågävle måstemandärförfåfartpåskolan.detkräverlångsiktighet,dåenregions utbildningskultursitterdjuptrotad. Skolankanförbättraspåflerasätt.Merresurserkanläggaspåvarjeelevoch kompetensenhoslärarnakanhöjas.lärarlyftetsominfördesavregeringen2007hade somsyfteattgöradetbilligareförkommunerattvidareutbildaläraregenomattstaten stodförendelavnotan.lärarefickerbjudandeomattvaratjänstledigamed80procent lönunderstudietiden.statenbetalar70procentavkostnaden,medankommunenstår för30procent. UtnyttjandetavdemöjligabidragentillLärarlyftetharvarieratmellanolikakommuner frånnäranolltill100procent.iskolverketslistafrån2008komgävlepåplats95från botten,medettganskalågtutnyttjandepå55procent.ovanåkerdäremotutnyttjade medlentill100procent,medandraordgavssåmångaläraresommöjligtchansenatt vidareutbildasig. 10 Siffrornagerdockintehelabildenavläraresmöjligheterattutvecklasinakunskaper inomramenförlärarlyftet.enrapportfrånlärarförbundetfrån2008pekadepåatten delkommunerocksåvartrögamedatterbjudavidareutbildningtillsinalärare. Socialdemokratisktstyrdakommunervargenerelltmindrebenägnaattsatsapå lärarlyftetänandra. 11 OcksåenkätsvarfrånGävlepekarpåsammatendens,enligtvår källapålärarförbundet. Entreprenörskap på schemat Detärocksåviktigtattgymnasieutbildningengermeningochmöjlighetförvidare arbeteiregionen.ettpositivtexempelärsandvikab:ssamarbetemedsandvikens kommuninomnaturvetenskap,teknik,matematikochit.mankantänkasigliknande samarbeteninomandrabranscherochmedandralokalaföretag,somdeinom pappersindustrin,lantmäteri/geografiskainfosystemochradiomätteknik. Samarbetemednäringslivetharvaritettframgångsreceptpåandrahåll.Tillexempel harrinkebyakademienvaritettstrålandeexempelpåjustdetta,dåmaniettområde medstorautmaningarharlyckatslyftaelevernaochderasbetyg.mentorer,sponsring 10 Dagens Samhälle, 15 april Lärarförbundet (2008), Lärarlyftet blir det något lyft för Sveriges lärare?, januari, s

13 ochföreläsningar fleramöjligheterfinns.pådetsättetkangävlelångsiktigtförsede lokalaföretagenmedkompetentarbetskraft.enavvårakällormedkopplingtilldet lokalanäringslivetigävlemenarocksåattgymnasiernaharblivitmeröppnagentemot företagendesenasteåren. Detärocksåviktigtattläradeungagävlebornahurmanstartaregnaföretag.Dåmåste ocksålärarnakontinuerligtutbildasientreprenörskapsåattdekananvändadettaisin undervisning,varesigdetärmetallslöjd,engelskaellermatematik.allaeleverborde ävenfåmöjlighetenattutvecklasinentreprenörsandagenomspecifikakurserpåskolan. UngFöretagsamhet(UF)harenviktigrollidetta.UF:sverksamhetiGävleborg utmärkersigsomenavdebästaisverige. 12 Ifleraintervjuerharvimöttuppfattningen attufgävleborguträttarettmycketbetydelsefulltarbeteiregionen.denuvarande regeringspartiernaharocksåföreslagitökaderesursertillungföretagsamhetsåatt organisationenkanerbjudaflerkursertillskolorna.dettaärpositivt,ochdetärviktigt attkommunenocksåiframtidenskaparbästamöjligaförutsättningarförutbildning inomentreprenörskap. Högskolan och högkompetent arbete LåtossnufästauppmärksamhetenpåHögskolaniGävle(HiG).HiGgrundades1977och sägersighaungefär12000studenter,ävenomantaletheltidsstudenterärväsentligt lägre,runt FleraavdepersonerviharintervjuatmenarattHiGinteharspelat dencentralarolligävlesutvecklingsommanharkunnatönska.ihuvudsakär problemetatthig:sfokusområdeninteöverensstämmermeddetlokalanäringslivet.i dagkoncentrerarhigsigpåbyggdmiljö, 14 hälsofrämjandearbetslivoch utbildningsvetenskap/didaktik/ämnesdidaktik.näringslivetigävleborgslänärdäremot koncentreratinomstål ochverkstads (t.ex.sandvikab)samtskogs och pappersindustrin(t.ex.korsnäs). MedanfleraavvårakälloralltsåpekatpåHiG:sbristandebetydelsefördenlokalaoch regionalautvecklingen,harfågettuttryckförmotsattståndpunkt.delsharhig:s inriktningargjortattdeungamänniskorsomharflyttattillgävlevarittvungnaattefter studiersökajobbpåandraställeneftersomdenlokalaarbetsmarknadeninteharkunnat erbjudakvalificeradejobbåtdem.delsharintehigkunnatutbildakvalificerad arbetskraftåtdetbefintliganäringslivet,ellerverkasominkubatorförnya företagsidéer. Kluster och klister EttpositivtexempelpåhögskolanssamverkanmednäringslivetärHiG:sbidragtill utvecklingenavkompetensenkringgeografiskainformationssystem(gis).lantmäteriet harlängehaftsitthuvudkontorigävlevilketharskapatettcentrumförgeografisk kompetens.påhigfinnsettlitetforskningsinstitutsomärinriktatmotgis,ochskolan 12 Se till exempel Gefle Dagblad, 11 september Region Gävleborg 2009, Möjligheter nära dig. Regionalt utvecklingsprogram Gävleborg Med byggd miljö avses sammanhang alla byggda miljöer och de fysiska sambanden mellan dem och omfattar såväl inomhus- som utomhusmiljö. Den byggda miljön påverkas direkt eller indirekt av sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer. 12

14 erbjuderävenutbildninginomområdet.fleraföretaginombranschenfinns representeradeigävle,däriblandesri SsomenligtsinhemsidaärNordensledande leverantöravgis. KommunenstödjertillväxtengenomFuturePositionX(FPX),enideellföreningmed uppgiftattbyggaochfrämjakompetensenochklustretkringgisigävle.fpxfinansieras avtillväxtverket.detserutsomommanharlyckatsbyggauppettvälfungerande nätverkavföretagmedtyngdpunkteniteknikparken,enföretagsparkmeddrygt hundraföretag.däremotärdetsvårareattmätaellerspekulerakringdetsannavärdet somskapasiteknikparksklustretiallmänhetochfpxisynnerhet.klartärattgisären framtidsbranschsomväxerigävle,medmöjlighetattskapanyalokalaföretagochatt attraherautländskainvesteringar. 15 PåettmergenerelltplanärTeknikparkensuppgiftattbidratillinnovativutvecklingi regionen.dendriverdelsegnaprojekt,delseninkubatorsomkallasmovexum. Teknikparkengrundadesavregionensstorföretag,mendedrogsigurpågrundavolika målsättningarochsåldetillbakabolagettilldenideellaföreningen(kommunen).man försökernuåterknytakontaktenmeddestoraföretageneftersomdeharenstor betydelseförområdet. UtöverGISfokuserarTeknikparkennupåettradiocentersamtcleantech. 16 Tidigarehar insatsernasprittsöverettförstortantalområdenochdennafokuseringärettbrasätt attgenomspecialiseringökakompetenseninomnågrafåområden.påteknikparkens hemsidafinnermanemellertidattföretagenpåplatsarbetarmedalltfrångistillfotboll tillwhiskey.omsyftetärattförasammanföretagförattdessapåetteffektivtsättska kunnasamarbetaochutbytaidéer,kanmanfunderaöveromdetmestlämpligaäratt samlaföretagsomärsåolika. Entreprenörskap och omställning vid högskolan LåtosskortåtergåtillHiG.Detfinnsendelpositivtattbelysamedhögskolan.Delsfinns somnämntgis inriktadutbildning,samtandraingenjörsutbildningarsomkanförsede lokalaföretagenmedkompetentarbetskraft.delsharhigiövertioårerbjudit rådgivningtillstudentersomvillblientreprenörergenomdetsomkallasdrivhuset,en stiftelsesomfinnscentraltplaceradpåcampus.enligtvårauppgifterärdetocksåen målsättningförhig:snyaledningattorienterahögskolanmermotdetlokala näringslivet. 17 Detkandocktänkasattprocessenkommerattblisvåreftersomdenpåverkarmånga arbetsplatserpåskolanochkandärförkommaattmötamotstånd.detkommerocksåatt tatidattetableranyautbildningsprogramochutökadebefintliga.detärdärförviktigt attpolitikernaskaparförutsättningarförattdenkompetenssomfinnsvidhigkan 15 Se till exempel Gefle Dagblad, 13 februari Cleantech (miljöteknik) är ett sammanfattade begrepp för tekniska lösningar som syftar till att vara miljövänliga, till exempel utveckling av vindkraftverk, miljövänliga bilar eller nedbrytbara kemikalier i industriprocesser och vattenreningsverk. I många fall sammanfaller lösningar för miljöteknik med lösningar för kvalitetsteknik. 17 Se HiG Högskolestyrelsen 2009, Forsknings- och utbildningsstrategier för Högskolan i Gävle , s

15 utvecklasochkommersialiseras.särskiltgällerdettaforskningsområdet utbildningsvetenskap,somvikommertillbakatillsenareistudien.vivillocksåbetona attdetinteskavaraenensidigprocessdärhögskolanmåstevändasigmotnäringslivet, utanävenattkommunenochnäringslivetmeraktivtmåstesamarbetamedhig.goda exempelfinnsruntomkringilandet,tillexempeliluleådärluleåtekniskauniversitets rektoringåriluleånäringslivab:sstyrelse. 14

16 4 Destoraföretagenärviktiga! Menglömintedesmå Gästriklandärtraditionelltsettettlandskappräglatavstoraföretag.Trotsattmångaav destoraföretagenharväxt,hardetinteåterspeglatsiantaletanställda.snararetvärtom, eftersomdeharbliviteffektivareochmerautomatiserade.färrepersonerhar produceratmer,såkallad joblessgrowth.kommunersomärberoendeavstoraföretag kanalltsåfåproblemmedarbetsmarknaden,särskiltunderlågkonjunktur,menockså underbättretider.somjämförelsehartjänstesektornochdetaljhandelnintepåverkatsi likastorutsträckningavlågkonjunkturensomindustrindesenasteåren.tillväxten inomsysselsättningenharocksåvaritstörstinomtjänstesektorn. MendestoraföretagenärviktigaförGävleochderasbehovmåstetasmedi beräkningarna.destårförenstordelavvärdeskapandetilänetochmånga arbetsplatser,bådedirektochgenomlokalaunderleverantörer.dettagällersärskilt inomdetraditionellakärnområdensompräglargävleborgsindustri.underperioden minskadedettotalaantaletsysselsattaiindustrinilänetmednetto1256, medanantalanställdaväxtemedtotalt2766inommetallvaruindustrin,stål och metallverk,träindustrinochövrigtillverkningsindustri. 18 Trendenärmedandraordatt industrisektornsomhelhethartappatarbetstillfällen,menocksåattdeföretagsom funnitskvarharblivitalltmerspecialiseradeförattmötadenglobalakonkurrensen. Utöverattvaraviktigaarbetsgivareochvärdeskaparespelarävendestorabolagenen viktigrolliattutvecklanyainnovationerochteknologi,somkanskapastörrevärdei framtiden.sandvikabärettsådantexempel.företagetsatsaridagfyraprocentavsin omsättningpåforskningochutveckling,runttremiljarderkronorperår.detkan jämförasmedhig:sforskningsbudgetsom2009varpå112miljonerkronor.tackvare företagsomsandvikab,medöver5000aktivapatent, 19 hargävleborgsregionen Sverigeshögstapatentfrekvens. 20 TyvärrlandarintesåmycketavSandviksforsningsresurseriGävletrakten.Sandvik samarbetarmedhig,andrastålföretag,offentligainstitutionerochhögskolorgenom TripleSteelix.Ienstudieavdetsamarbetetkonkluderarförfattarnaattdelokala högskolornaintehållertillräckligthögnivåförattkunnaspelaenviktigrollfördestora företagen.däremothardesmåochmedelstoraföretagenstörreutbyteavsamarbetet medhögskolorna,detoffentligaochstorföretagen. 21 Mycketmerkansägasomdestoraföretagensviktigarollilokalutveckling.Samtidigt kanmanfrånandradelaravsverigeseattstoraföretagmedstortvärdeskapandeinte harkunnatgöraregionerdynamiska.norrbottenharidagsverigestredjestörsta 18 Region Gävleborg 2009, s Se Forskning 20 Region Gävleborg 2009, s Laestadius & Nuur 2007, Regionalt innovationssystem som politisk praktik; en fallstudie av Triple Steelix 15

17 bruttoregionalproduktperinvånare,efterstockholmochvästragötaland.ändåär länetsarbetslöshetblanddehögstaisverige. EnviktigorsaktillattNorrbottenochGävleborgintedrarsåstorafördelaravdestora företagensommanhadekunnatförväntasigärdetfaktumattdetintefinnsnågonlokalt bestämdfastighetsskattisverige.dennyakommunalafastighetsavgiftenpåbostäder tillfallerkommunen,docksänkskommunensbidragfrånstatenmedsammasumma. Fastighetsskattenförindustrienheterärfortfarandestatlig. Enmöjligreformdärfastighetsskattpåindustrienheterläggspålokalnivåskullekunna ökavissakommunersinkomsterfrånstoraindustriföretag.detskulleutökadenlokala skattebasensomidagihuvudsakbeståravdenkommunalainkomstskatten.däremot skulledetocksåbetydaattkommunernasekonomierfårenmycketstörrespridning,då någrakommunerskulletjänamerpåensådanreformänandra.faranärocksåattdet gerkommunernamindreincitamentförattskapabättreförutsättningarför jobbskapande. EnannanviktigorsaktillattdelaravSverigesaknardynamisktnäringslivtrotsdestora företagenpåplatsenärattdessaoftaharskapatsåkalladbruksmentalitet.begreppet haringenentydigdefinition,mendetsägasoftavaraantonymtillentreprenörsanda. Någotöverdrivetochkarikeratkanmansägaattfokusetkringettstortföretaghar resulteratiattmänniskornainteärvanaatttänkaitermeravaffärsmöjligheter.manär vanmedattvaraanställdochmanärvanmedattnågonannanharhuvudansvaret. 22 Var ligger fokus i dag? Var borde det ligga? EnintervjuadriskkapitalistmedgodkunskapomGävletraktenmenadeattdestora företagenidagvar styvmoderligtbehandlade[...]trotsattresursernafinnsdär. Detta stämmerdockintemedfleraintervjuerdärviharfåtthöraattgävlekommunredanhar ettstorföretagsfokus.enligtenkällaharkommunenmöttnedläggningsvarslethos Ericssonmedattman snararesökerettnyttstorföretagänattmanharinsettattett sådantskullekunnaväxaframommanfickfartpånyföretagandet.densenaretidens fokuspåbostonpowerseventuellaetableringigävleillustrerardetta,ochbeskrivsmer idetaljnedan.enpersonmedencentralpositionigävlesnäringslivbekräftar kommunensfokuspåstorföretagen.enligthonombordekommunensatsapåmindre företageftersomattdestorapåverkasmeravstatligareglerochbeslut. Småochmedelstoraföretagfinnsinomallatyperavbranscher.Detärintebarafrisörer ochmataffärer,utanävenhögteknologisktillverkningochtjänsteföretagmedhögt förädlingsvärde.imångafallärdetisamverkanmedsmå,innovativaföretagsomde storaföretagenkanutvecklas.dessutomkommermorgondagensstoraföretagattbörja somettsmåföretag.detmåstedärförblilättareförpersonermedstoraidéerattstarta småföretagsomkanväxa. Mindreföretagharannorlundabehovändestora.Somnämnttidigarehardestörre utbyteavsamarbetemedandraföretagochhögskolorna.eftersomdeoftasaknaregna resurserförattutvecklaochtestanyaprodukterärdetviktigtattdetfinnsresursertill 22 Se till exempel Bergdahl (1997), Bruksandan hinder eller möjlighet? Rapport från en seminarieserie i Bergslagen 16

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -???

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -??? KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -??? VÄRMLAND -LANDSBYGD, -BRUKSBYGD, -GLESBYGD, OCH STÄDER TRADITIONELLT NÄRINGSLIV Tung basindustri: stål, skog, papper samt

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Logistik avgör. Behov av kompetens kring effektiva. och globalt

Logistik avgör. Behov av kompetens kring effektiva. och globalt Logistik avgör Behov av kompetens kring effektiva försörjningskedjor regionalt och globalt Enablers - Human resources (3) - Finance and support (3) Firm activities - Firm investments (2) - Linkages and

Läs mer

Så kan svensk företagsrådgivning förbättras!

Så kan svensk företagsrådgivning förbättras! Så kan svensk företagsrådgivning förbättras! Forskningssammanfattning Forum för småföretagsforskning Enligt en färsk FSF-studie nyttjar inte företagen det offentliga rådgivningssystemet i särskilt hög

Läs mer

Varsel och dess samband med arbetslösheten

Varsel och dess samband med arbetslösheten Fördjupning i Konjunkturläget december 28 (Konjunkturinstitutet) 16 Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Diagram 15 Varsel Tusentals personer 2 2 Varsel och dess samband med arbetslösheten 15 1 15

Läs mer

För framtiden i Gävleborg

För framtiden i Gävleborg RAPPORT 2008-12-05 1 (7) Regeringen Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 Stockholm För framtiden i Gävleborg Gävleborg har enorma rikedomar av natur, kultur, mångfald och öppenhet.

Läs mer

http://issuu.com/brunmediaproduktionab/docs/buss_pa 03_2014?e=4227670/7146568

http://issuu.com/brunmediaproduktionab/docs/buss_pa 03_2014?e=4227670/7146568 Landsbygdsriksdagen länkar Inför Landsbygdsriksdagen http://issuu.com/brunmediaproduktionab/docs/buss_pa 03_2014?e=4227670/7146568 http://gastriklandstidning.se/2014/03/det-ar-nu-vi-ska-fa-ihop-allt-vi-arbetat-for/

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011.

Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011. Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011. Text: Gunilla Sandberg Mer kunskap behövs för att förstå hur entreprenörskap på landsbygden fungerar. Det

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Tidtabell Programstart: tidigast 15 jan 2014 Programmet öppnas eventuellt i två omgångar Omgång 1: Prioritering i juni, beslut senast 30 juni, projektstart tidigast 1 juli. Omgång 2: planerad öppning

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9

Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Foretagsamheten.se Företagsamheten.se Det företagsamma Sverige. I geografiska områden med goda företagsmiljöer kan det uppstå utvecklingsblock

Läs mer

Företagens betydelse i Gävle. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Gävle. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Gävle Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Rapport från Företagarna februari 2012

Rapport från Företagarna februari 2012 Rapport från Företagarna februari 2012 februari 2012 Inledning... 2 Allt fler småföretag, allt fler sysselsatta... 2 Tjänstesektorn allt viktigare... 4 Nya företag och nya företagare... 5 Möjligheter och

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Ursula Hård Presentation. Doktorand vid Ekonomisk-historiska instit, Stockholms Universitet ursula.hard@ekohist.su.se

Ursula Hård Presentation. Doktorand vid Ekonomisk-historiska instit, Stockholms Universitet ursula.hard@ekohist.su.se Ursula Hård Doktorand vid Ekonomisk-historiska instit, Stockholms Universitet ursula.hard@ekohist.su.se Institutionellt och köns/genus perspektiv på regional och lokal politik, utveckling och arbetsmarknad;

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Regioner och Individer i Omställning En kontextualisering av skapande och förstörande av jobb Sverige, 1990-2010

Regioner och Individer i Omställning En kontextualisering av skapande och förstörande av jobb Sverige, 1990-2010 Regioner och Individer i Omställning En kontextualisering av skapande och förstörande av jobb Sverige, 1990-2010 Emelie Hane-Weijman Institutionen för Geografi och Ekonomisk Historia, Umeå Universitet

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

Arbetsmarknadsreformer och lönebildning i Sverige. Lars Calmfors UCLS: Konferens om lönebildning 21 oktober 2013

Arbetsmarknadsreformer och lönebildning i Sverige. Lars Calmfors UCLS: Konferens om lönebildning 21 oktober 2013 Arbetsmarknadsreformer och lönebildning i Sverige Lars Calmfors UCLS: Konferens om lönebildning 21 oktober 2013 Publikationer Bennmarker, H., L. Calmfors och A. Larsson, Wage formation and the Swedish

Läs mer

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential?

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential? Småföretagen + högskolan =en outnyttjad potential? Rapport från Företagarna mars 2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Få småföretag har kontakt med högskolan... 4 Östergötland

Läs mer

Efter valet har dock moderaterna valt att omdefiniera vad jobbgarantin innebär. I budgeten för 2009 skriver de på sidan 96:

Efter valet har dock moderaterna valt att omdefiniera vad jobbgarantin innebär. I budgeten för 2009 skriver de på sidan 96: Åtta moderata vallöften Ur moderata program, och ur andra texter och uttalanden av moderater har vi plockat fram åtta vallöften på området jobb och arbetsmarknad som moderaterna gav i valrörelsen 2006.

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Småland och öarna. Ragnar Andersson, Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi, Jönköping, 2013-11-15

Småland och öarna. Ragnar Andersson, Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi, Jönköping, 2013-11-15 Småland och öarna Ragnar Andersson, Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi, Jönköping, 2013-11-15 Arbetsintegrerande sociala företag är: På en marknad med varor och tjänster Delaktighet

Läs mer

Partssamverkan för effektiva produktionssystem

Partssamverkan för effektiva produktionssystem Partssamverkan för effektiva produktionssystem Göran Brulin, Helix Per-Erik Ellström, Helix Lennart Svensson, Helix Kommentatorer Patrik Karlsson och Mikael Sten Stenqvist IFMetall Den svenska partsmodellen

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

PUX Pedagogiskt utvecklingscentrum

PUX Pedagogiskt utvecklingscentrum 1 PUX Pedagogiskt utvecklingscentrum PROTOKOLL 2009:1 PUX:s samverkansråd Sammanträdesdatum 2009-02-13 Närvarande: Barbro Berglind Sandvikens kommun Mikael Björling Högskolan i Gävle, N-inst Walter Nordkvist

Läs mer

Gävleborgs län. Företagsamheten 2015. Anna-Sofia Winroth, Gefle Chocolaterie Vinnare av tävlingen Gävleborgs mest företagsamma människa 2014.

Gävleborgs län. Företagsamheten 2015. Anna-Sofia Winroth, Gefle Chocolaterie Vinnare av tävlingen Gävleborgs mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anna-Sofia Winroth, Gefle Chocolaterie Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Illustration & From: ROLFCARLWERNER 2011

Illustration & From: ROLFCARLWERNER 2011 UTVÄRDERING o c h R ed o vi s ning Illustration & From: ROLFCARLWERNER 2011 Drivs av Musik GävleborG i samarbete med Destination Gävle kultur & FritiD Gävle kommun länsmuseet GävleborG idka-kulturkiosken

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Handlingsalternativ för att ge bättre villkor för Sveriges näringsliv och industriföretag

Handlingsalternativ för att ge bättre villkor för Sveriges näringsliv och industriföretag Handlingsalternativ för att ge bättre villkor för Sveriges näringsliv och industriföretag Sveriges näringsliv och industriföretag är inget särintresse tvärtom utgör företagen en förutsättning för allas

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

Varför växer inte vissa företag?

Varför växer inte vissa företag? Varför växer inte vissa företag? Om betydelsen av att studera potentiella snabbväxare Underlagsrapport till seminariet 2011-07-06 Varför växer inte vissa företag? Av Sven-Olov Daunfeldt och Anders Bornhäll

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Tillgänglighet Detta insatsområde innehåller åtgärder för att ge en ökad

Läs mer

Digital agenda för Sverige

Digital agenda för Sverige Digital agenda för Sverige en gemensam kraftsamling för digitaliseringens möjligheter Svenskt inflytande Lars Lundqvist Utmaningar: Att omvandla Europa till det kunskapssamhälle som behövs i en globaliserad

Läs mer

Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder.

Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder. Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder. Vi ser hur våra europiska grannar sliter med nedskärningar, skattehöjningar och växande skuldberg. Samtidigt

Läs mer

Märtha Puranen Tillväxtverket

Märtha Puranen Tillväxtverket Märtha Puranen Tillväxtverket Hur har norra Sverige implementerat Lissabonstrategin i strukturfonderna 2007-20132013 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap

Läs mer

Tillväxt - teori. Jonas Gabrielsson Högskolan i Halmstad

Tillväxt - teori. Jonas Gabrielsson Högskolan i Halmstad Tillväxt - teori Jonas Gabrielsson Högskolan i Halmstad Tillväxt Ekonomisk Ekologisk/hållbar Social/välstånd - tillväxt avser inte värdet utan ökningen av värdet Tillväxtens förutsättningar Tillväxt Mer

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

HÖGSKOLAN I GÄVLE. Framtidens Ockelbo

HÖGSKOLAN I GÄVLE. Framtidens Ockelbo HÖGSKOLAN I GÄVLE Framtidens Ockelbo Ett delaktigt Ockelbo som blickar framåt och tar tillvara på sina lokala tillgångar, värnar om en god livsmiljö och en ökad tillgänglighet, & Amanda Stenberg 2015-01-16

Läs mer

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström Framtida arbetsmarknad Västra Götaland 26/11 2013 Joakim Boström Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Stärka förutsättningar för kompetensförsörjning Öka kunskaperna om

Läs mer

Ett lokalt engagemang ger alltid mer

Ett lokalt engagemang ger alltid mer Ett lokalt engagemang ger alltid mer Ett lokalt engagemang ger alltid mer Länsförsäkringar har ett samhällsengagemang inom en mängd olika områden eftersom frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet

Läs mer

Billigare lunch och billigare klippning med halverad tjänstemoms. Almedalen 2010-07-07

Billigare lunch och billigare klippning med halverad tjänstemoms. Almedalen 2010-07-07 Billigare lunch och billigare klippning med halverad tjänstemoms Almedalen 2010-07-07 Halvera tjänstemomsen Bakgrund: Den ekonomiska krisen har ställt arbetsmarknaden inför stora utmaningar. Nu finns flera

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Enkät, ht 2012. 1. Ålder. f % 1. -19 år 228 20. 2. 20-25 år 659 58. 3. 26-30 år 117 10. 4. 31-35 år 54 5. 5. 36-45 år 69 6. 6.

Enkät, ht 2012. 1. Ålder. f % 1. -19 år 228 20. 2. 20-25 år 659 58. 3. 26-30 år 117 10. 4. 31-35 år 54 5. 5. 36-45 år 69 6. 6. Enkät, ht 2012 1. Ålder 1. -19 år 228 20 2. 20-25 år 659 58 3. 26-30 år 117 10 4. 31-35 år 54 5 5. 36-45 år 69 6 6. 46- år 16 1 Antal EAS: 5 av 1148 (=0,44%). Antal svarande: 1143. 2. Kön 1. Kvinna 585

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Regionalt tillväxtprogram för Örebro län 2008 - Arbetsmaterial

Regionalt tillväxtprogram för Örebro län 2008 - Arbetsmaterial Regionalt tillväxtprogram för Örebro län 2008 - Arbetsmaterial Disposition Inledning Revideringen. Regionförbundets samordningsuppdrag Erfarenheter från RTP hittills. Sammanfattande analys. Strategisk

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 1 Dalarna 2020 Vägval: Innovativa miljöer och entreprenörskap Betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga. Utveckla kluster och öppna

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL ny teknik goda exempel utvecklande möten En spännande dag i Sandviken Seminariedagen arrangeras för fjärde året i rad och syftet är att lyfta fram ny teknik

Läs mer

Information till småföretag V A R N Ä R H U R

Information till småföretag V A R N Ä R H U R S T Y R K A E N E R G I A R B E T S L U S T Information till småföretag V A R N Ä R H U R Tre små apelsiner Det är en sen kväll i april - den 14 april - 1912. Passagerarfaryget Titanic går för långt norrut

Läs mer

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga SVEKET - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga Inledning Samtliga oppositionspartier i Sveriges riksdag vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. Givet dagens opinionsläge finns det därför en uppenbar

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

UTVECKLING GÄVLEBORG

UTVECKLING GÄVLEBORG UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT APRIL-JULI 2015 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV UTVECKLING GÄVLEBORG - en rapport över hur befolkning-, arbetsmarknad-, kompetens-, näringsliv- och konjunkturläget

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. under omvandling. Anna Manhem, Tillväxtverket Johanna Pauldin, Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. under omvandling. Anna Manhem, Tillväxtverket Johanna Pauldin, Tillväxtverket Vård och omsorg en bransch under omvandling Anna Manhem, Tillväxtverket Johanna Pauldin, Tillväxtverket 1 Tillväxtverket Förnyelse i företag och regioner Enklare för företag 3 Från Arjeplog till Malmö

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Agenda Presentation Praktiker Entreprenörskap Forskning i Sverige vad vet vi nu?

Läs mer

Företagens betydelse i Västervik. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Västervik. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Västervik Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

Slutrapport. Koordinerad kraftsamling Attraktiva platser för tillväxt

Slutrapport. Koordinerad kraftsamling Attraktiva platser för tillväxt Slutrapport Koordinerad kraftsamling Attraktiva platser för tillväxt - ett planeringsprojekt för att inspirera, kompetensutveckla samt hitta lösningar och samverkansmöjligheter kring skapandet av en attraktiv,

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Likabehandlingsplan. Likabehandlingsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2007.01.11 Dnr 10-27/07

Likabehandlingsplan. Likabehandlingsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2007.01.11 Dnr 10-27/07 Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan för Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2007.01.11 Dnr 10-27/07 Bakgrund Studenter och sökande till högskolan skyddas av Lagen om likabehandling av studenter vid

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Lärlingsutbildning och entreprenörskap i skolan. Förutsättningar för företagande och jobb

Lärlingsutbildning och entreprenörskap i skolan. Förutsättningar för företagande och jobb Lärlingsutbildning och entreprenörskap i skolan Förutsättningar för företagande och jobb Rapport från Företagarna augusti 2010 Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Småföretagare mycket positiva till

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011.

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011. 2012-12-14 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Hållbara familjer i Gävle

Hållbara familjer i Gävle 2008-08-21 Sid 1 (6) Projektbeskrivning Hållbara familjer i Gävle Ö V E R G R I P A N D E P L A N E R I N G Kommunledningskontoret, 801 84 Gävle, Sverige Besöksadress Drottningg 22 Tfn 026-17 80 00 (vx),

Läs mer

Agenda för Smart Specialisering i Dalarna

Agenda för Smart Specialisering i Dalarna Agenda för Smart Specialisering i Dalarna Förord Dalarnas framtida välstånd beror är beroende av att det finns en god jordmån för företag att växa i. Dalarnas näringsliv har byggts upp utifrån ett stort

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58)

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Kommunstyrelsen 2007-12-03 234 541 Arbets- och personalutskottet 2007-11-26 250 536 Dnr 07.648-552 decks15 Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

framtida möjligheter och utmaningar

framtida möjligheter och utmaningar ens framtida möjligheter och utmaningar Presentation av Tillväxtanalys uppdrag, Näringsdepartementet, 21 juni 2010 Maria Lindqvist, projektledare Regeringsuppdraget En beskrivning och analys av klustrets

Läs mer

Journalistikens förutsättningar i en digital värld

Journalistikens förutsättningar i en digital värld Journalistikens förutsättningar i en digital värld Det senaste året har många medieföretag varslat anställda och skurit ned i sina verksamheter. Samtidigt konsumerar allt fler journalistik på en mängd

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Vem är vem aktörskarta

Vem är vem aktörskarta Vem är vem aktörskarta ALMI Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas och verksamheten omfattar lån, riskkapital och rådgivning i innovationsfrågor. www.almi.se

Läs mer

Flyttar forskningen från Sverige?

Flyttar forskningen från Sverige? Flyttar forskningen från Sverige? Kent Eliasson, Pär Hansson och Markus Lindvert Användarrådsmöte 14 oktober 2014 Bakgrund och motiv till studie Multinationella företag (MNF) ledande roll när det gäller

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. JÖNKÖPINGS LÄN

#4av5jobb. Skapas i små företag. JÖNKÖPINGS LÄN #4av5jobb Skapas i små företag. JÖNKÖPINGS LÄN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om

Läs mer

IT SOM KONKURRENSMEDEL

IT SOM KONKURRENSMEDEL Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL process IT outsourcing IT för små- & medelstora företag EN SPÄNNANDE DAG I SANDVIKEN Branschdagen IT-forum fyller 5 år och det firar vi med ett program innehåll

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 1

NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 1 Rådgivning från företagare till blivande företagare 1 Rådgivning från företagare till blivande företagare 2 Vad vill Erbjuda kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning från professionella rådgivare

Läs mer

IFG. ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA)

IFG. ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA) IFG ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA) 45 år av ledarskapsutveckling ifg består av 15 exklusivt utvalda medlemmar, alla rekommenderade av IVAs ledamöter.

Läs mer

Block 1. Företagande och samband. Kap 1-5. Prov 1. FÖR1 Ind val. Ht 13. Centrala innehåll som behandlas i det här provet.

Block 1. Företagande och samband. Kap 1-5. Prov 1. FÖR1 Ind val. Ht 13. Centrala innehåll som behandlas i det här provet. Block 1. Företagande och samband. Kap 1-5. Prov 1. FÖR1 Ind val. Ht 13 Provfrågor, skrivtid 60 minuter. Vid behov ytterligare 10 minuter = 70 minuter. Centrala innehåll som behandlas i det här provet.

Läs mer