En ny giv för Gävle. Petter Hojem och Ted Gabrielson. FORES Policy Paper 2010 : 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En ny giv för Gävle. Petter Hojem och Ted Gabrielson. FORES Policy Paper 2010 : 4"

Transkript

1 EnnygivförGävle Petter Hojem och Ted Gabrielson FORES Policy Paper 2010 : 4

2 Omförfattarna PetterHojemärstatsvetarefrånUniversitetetiOsloocharbetarpåFORES. TidigareharhanarbetatvidNorskaUtrikespolitiskaInstitutetochvidFN:s flyktingorganunhcr.hanharävenenbredbakgrundfrånolikaideella organisationer. TedGabrielsonärcivilekonomfrånHandelshögskolaniStockholm.Hanhar tidigarevaritverksaminomdetaljhandelnmederfarenhetbådeavattstartaoch drivaegnabolag. 1

3 Innehåll Omförfattaren...1 Innehåll...2 Förord...3 Sammanfattning Inledning Förutsättningarna...7 Metodochteori...8 Företagsammaområden Utbildning kunskapomochförutveckling...11 Entreprenörskappåschemat...11 Högskolanochhögkompetentarbete...12 Klusterochklister...12 Entreprenörskapochomställningvidhögskolan Destoraföretagenärviktiga!Menglömintedesmå...15 Varliggerfokusidag?Varbordedetligga?...16 Småföretag,krisensvinnare?...17 Hurskaparmanenentreprenörskapsanda?Exempelfrångrannen Politikermåsteagera menocksålåtabli...20 Denregionalautvecklingsplanen...20 Kommunensroll...21 Företagsamhetäveninikommunenskärna? Drömmenomenbatterifabrik...24 MenvarförvillinteregeringenräddaGävle?...25 ExempelpådetföretagsammaGävlefinns!...26 Låtinteenbrakrisgåtillspillo! Förslagtillpolicy...28 Referenser

4 Förord Svårt,meninteMissionImpossible. DennaskisstillennygivförGävleskiljersigfrånmångaavFORESandrastudier eftersommåletärsåtydligt:attskakaomochskapadebattomgävles(ochandra mellanstorasvenskastäders)framtid.attbrytabruksmentalitetenskräftgång.attgjuta nyttlivienstadsomgävlemöterhinderredanfrånstart. Denakademiskalitteratur,somstudienförsöktstödjasigpå,äroftamycketsvepande, medteoretiskaresonemangomvadsombetecknarframgångsrikaregioner,utan återkopplingtillvilkakonkretapolicybeslutsomlederdit.härharstudienmedvetet flyttatsigbortfråntryggaakademiskageneralitetertillmerkontroversiellaförslag. Såmycketavdeekonomiskaförutsättningarnaberorocksåpånationellpolitik; företagsskatter,inkomstskatter,arbetsmarknadsreglerochlönebildning alltdettaoch mycketmerbestämsinteigävle. TrotsdettahardockGävlekommunenheldeliegnahänder;somlokalbeställareav vård,skolaochomsorg,somviktigastepartnertillhögskolan,sommedspelare(eller motspelare)tilllokalaföretagochderasetablering.hurkopplingarnaskaskötasrätt diskuterasenheldelidettaförslag. Detärinteenkelt,mångaförslagkommersäkertkritiserasochandrabesvarasmed någotliknandeprövatsutaneffekt,mendetärabsolutingenmissionimpossible.det räckerattsehurföretagsamhetpåmångaandrahålligästriklandlyftkommunerur stagnation.detsomframstårsommestfarligtäriställetattfortsättamedenekonomisk politiksomgaranteratinteletttillframgång. FORESvilltackaprofessorHåkanYllinenpääpåLuleåTekniskaUniversitetoch professorhubertfromletpåjönköpingsinternationellahandelshögskolaförattde delatmedsiggeneröstidennastudiemedråd,uppslagochunderlag.tacksärskiltäven tilltedgabrielson,självföretagare,somfördjupatsigidetlokalanäringslivetoch diskuteratmedmångalokalaföretagare. EttstorttackocksåtillOhlininstitutetsomkommedidénochdärGunnarFrörothoch MariaMalmvarittillstortstöd.EttsärskilttackäventillOhlininstitutets styrelseledamotåsamalmström,ledarskribentpåhälsingetidningarsomdiskuterat uppläggetmedutgångspunktienlokaldebattigästrikland. Sistmeninteminstvillvitackadetiotalsföretagare,tjänstemän,akademikeroch politikerigävleområdetsomskissatbildentillsammansmedossavvadgävleskulle kunnabli.utandemhadeförslagettillnygivförgävlealdrigblivitav. MartinÅdahl VDFORES 3

5 Sammanfattning Gävlestårinförstorautmaningar.Finanskrisensloghårtmotstadenoch nedläggningenavericssonladestenpåbörda.redaninnanharmanbrottatsmedhög arbetslöshet,lågutbildningsnivåochsvagtföretagandeunderenlängreperiod.idetta liknargävlemångasvenskakommuner,somriskeraratthamnaikölvattnetav återhämtningenefterkrisen.gävlebehöverennygivsomkanlyftastaden. Hoppetharpåsenaretidståtttillenpotentiellbatterifabriksomundersöker möjlighetenattetableratillverkningigävle.gävlekommunsökerstödfrånregeringen förattsubventioneraetableringen. MycketlitetalardockförattenbatterifabrikärdenverkligalösningenförGävle. Erfarenhetenfråntidigarekriserärattstatligaersättningsjobbsomharförsvunnitefter etttag.utländskaföretagmedetableringsstödhargåttikonkurs.flera forskningsrapporterdrarslutsatsenattpolitikerinteärdebästapåattavgöravilkasom ärframtidensjobbochsomdärförkanstödjasutanattkastabortskattepengar. Erfarenhetfråntidigarekriservisarocksåenannansak:städermedenstark entreprenörsandaklararsigbättregenomkriser.omenkommunharflerabenattståpå fallerdenintepågrundavettföretagsnedläggning.politikernasfokusbordedärför vändasbortifrånstorskaligaindustrietableringarochiställetstödjadenväxande företagsamhetenigävle.förattdettaskalyckasmåstehelasamhälletengageras. Studienfokuserarpåtrefaktorersommedrättinsatserkangåifrånattvarautmaningar tillattblimöjligheterförgävle:utbildningen,företagenochpolitikerna. Gävlebornamåstefåbättresjälvförtroendeochblimerentreprenöriellafråntidigålder, denrelativtstarkanärvaronföruf(ungföretagsamhet)igävlemåstebyggasvidarepå. Högskolan,somidagsitternågotisoleratiGävlesgamlaregementeochvarsinriktning hittillslegatvidsidanavgävlesnäringsliv,måsteblienresursfördetlokala näringslivet.konkurrensmellanfriskolorigävleområdet,somhittillsinteuppmuntrats avkommunen,måsteutvecklasvidareochkopplastillhögskolansforskninginom utbildningsvetenskapochdidaktik. DestoraföretagenkommerifortsättningenocksåattspelaenviktigrolliGävletraktens näringsliv,menmerfokusmåsteriktasmotdesmåochmedelstoraföretagensomkan växaochanställaflera.demåstegesbättreförutsättningarattbidratilldestora industriernaigävletrakten,såvälsomtillmänniskornasombordär.detgällerbåde enklasakersomatttillåtaflerföretaginomvälfärdssektornochsvåramerdramatiska greppsomattregeringengegävletillfälligtgynnsammareskattelägeförföretagande inomensåkalladurbanenterprisezone.gävlebordebestatenomavdragiställetför bidrag. PolitikernaiGävleharenviktigrollattspela.Utanettstarktpolitiskledarskapkaninte situationenvändas.idagverkardettyvärrsomattkommunenintegerfulltutrymmeför 4

6 detlokalanäringslivetattblomstra.ivissafallgårkommuneninsomföretagaresjälva iställetochkonkurrerarutentreprenörer.resultatetärattmanharfastnati utvecklingen.dettaärinteuniktförgävle,mendetfinnsocksåpositivaexempelpå kommunersomharlyckatsbrytatrendenigästrikland,mindrekommunersomskapat närhetipolitikentillnäringslivetochdetcivilasamhälletsomockelboochovanåker. Kommunenmåsteblienstarkledare,dockkanskeinteenstarkföretagare. DennyagivsompresenterasidettapolicypaperärtänktattbringastädersomGävlei nya,merdynamiskabanor,fråndefensivtbevarandetillattöppnaförnytt.ensådanny givförgävleharbättrelångsiktigaförutsättningar. 5

7 1 Inledning 8:edecember2009kommeddelandetfrånEricssonattfabrikeniGävleskulleläggas ner.omkringetttusenmänniskorsammanlagtkomattförlorasinajobbpåericssonoch hosunderleverantörernaigävle området 1.Enlånghistoriaavtillverkning,medanori gamlasvenskaradioaktiebolaget,varnuöver.nedläggningenkomoväntateftersom företagetgickmedvinst,mensamtidigtfannsocksåmöjlighetertillbesparingargenom attförläggaverksamhetentilllågkostnadsländer. 2 EricssonhadevaritettledandeföretagiGävle området.somettavdestörstaföretagen, dessutominomentillväxtbransch,gavdetmöjlighetförutvecklingavnäringsliveti Gävle.Fleraforskareharpekatpåviktenavsåkallade lokomotivföretag förlokal utveckling, 3 ochgästriklandharsedanlångtidtillbakabyggtsittvälståndpå storföretagen.vadhändernumedettgävleikris?skagävlebornaskålagodnattisin Mackmyra whiskyellerfinnsdetmöjligheterförrevansch? DennastudieundersökermöjligheternaförregionalutvecklingiGävletrakten,trots finanskrisochindustriellkris.studienbeståravfemhuvuddelar.förstadelengeren introduktionavsituationenigävle traktenochpresenterarkortnågrateoretiska ansatser.denandradelenfokuserarpåutbildningensrolligävlesutveckling.deltre behandlardesmåochstoraföretagenssituationiområdet.idenfjärdedelenfokuserar vipåhuroffentligaaktörerpåolikanivåerkanbidratillutvecklingigävle.slutligenger vienbildavhurpolitikerharageratisambandmedfinanskrisenochericssons nedläggningochvaddettasägeromgävlesframtidamöjligheter. SyftetmeddennastudieärattbidratilldebattenomGävlesframtidautveckling. Denutgårifrånattmålsättningenärhögreekonomisktillväxt,detvillsägafler företagochflerjobb.denfokuserarintepåfrågorsomtillexempelsocialoch ekonomiskutjämning,jämställdhet,klimatanpassningetcetera.trotsatt studienintediskuterardessafrågor,kandelikafullturenpolitisksynvinkel prioriterasframförettmerdynamisktnäringslivochenmerexpansivindustri därdessastårikonflikt.detbestämmerpolitikernaochisinturväljarna. Tack till Louise Lorentzon, Clara Sandelind, Maria Malm och Åsa Malmström samt alla vi intervjuade för inspel, information och intresse. 1 Sveriges Radio, 24 mars Dagens Arbete, 8 December Se till exempel Lundgren & Ylinenpää 2000, Regional dynamik vid Bottenviken; en jämförande analys av utvecklingen i Norra Österbotten, Norrbotten, Uleåborg och Luleå s. 19 6

8 7 2 Förutsättningarna Gävlesgrundförutsättningarförrevitaliseringochutvecklingfinnspåsammaplatssom dealltidharfunnits:ifolketsombordärsamtinaturenochgeografinsomutgör regionen.låtossbörjamedkartan. GävlekommunliggerstrategisktisödraNorrlandvidE4:ansombindersammanSverige frånnorrtillsöder.frånstockholmtardetmindreäntvåtimmarattköratillgävle,från Arlandaflygplatstartågetungefärentimme,ochuniversitetsstadenUppsalaärännu närmare.kommunikationernaäralltsåbra. Näringslivetiregionenpräglas,förutomavEricsson,avindustriinomkartong och papperstillverkningsamtstålochmetall.enrelativtsettstörreandelavbefolkningeni länetäranställdinomdessanäringsgrenaränirestenavlandet,ochdetfinnsflerastora företagsomkorsnäsochsandvik.vidareärgävleresidensstadigävleborgslänochhar därmedendelarbetstillfälleninomadministration.stadenharocksåenhögskolamed 12000studenterochettviktigtsjukhussombehandlarpatienterfrånbådeGästrikland ochdelaravnorrauppland.utöveralltdettaharstadenenattraktivstadskärnaoch liggervackertvidgävleån. Närdetgällerdemografiskutvecklingärbildenmindreentydigtpositiv.Gävlekommun harökatistorlekdesenastedecennierna,dockkanskenågotlångsamt.år1950bodde 71413personeriGävle,medansiffranvar94352år2009.Undersammaperiodväxte Umeåfrån46282till114075invånare.Pålänsnivådäremotharbefolkningsstorleken utvecklatsfrån284934år1950,tillentopppå294412år1975,ochsennertill ifjol.SermanmerspecifiktpådetpotentiellaarbetskraftsutbudetiGävle,somför enkelhetsskullkanräknassomallaiåldrarna20 64somboriGävleellerpå pendlingsavstånd,hardettadesenastetioårenkonstantlegatpåstraxunder90000 personer. Gävleborg,ochkanskepålängresiktävenGävle,hardärmedendemografiskutmaning framförsigdärutflyttningenfrånlänetärettstortproblem.attmänniskorflyttar hemifrånförattläsaviduniversitetetellerarbetanågraårutomlandsärinteproblemet. Tvärtom,somviskatittanärmarepålitesenare,ärdetbraförkreativitetoch entreprenörskapattmanfårinnyaidéerochinspirationutifrån.problemetärnär människorsomflyttarhemifrånaldrigflyttartillbaka.detfinnsvisserligenåtervändare, menendelavdesomflyttarhemärgamlaochkommerinteattarbetaellerstartanya företag.isynnerhetärdetmångakvinnoriåldrarna20 30somflyttarochaldrig kommertillbakavilketförstärkerdennegativaeffektenpåbefolkningsutvecklingen.år 2009överstegantaletbortgångnadenyföddamed550personer.Detsomhållertillbaka enänmernegativutvecklingärinvandringenfrånutlandet. LåtossnutittapåvadsomkarakteriserarmänniskorsomboriGävleochGävleborg. BefolkningeniGävleborgärnågotäldreänideflestaläniSverige.Medelåldernförhela Sverigesbefolkningvar41,0årunder2009,medandeniGävleborgvar43,2år.Enbart Kalmarhadeenäldrebefolkning.InomGävleborgvardockskillnadernaganskastora,

9 från41,2årigävletill45,2årisöderhamn.servipåutbildningsnivåkanman konstateraattgävleborgharenrelativtlågutbildadbefolkning.ibefolkningenmellan25 och64århadeungefär28procentavbefolkningenigävleborgeftergymnasial utbildning,denlägstasiffranihelasverige. ArbetsmarknadengerocksåennegativbilddåGävleborgunder2009hadeSverigesnäst högstaarbetslöshet(enbartörebrolänlåghögre).dessutomhadegävleborgflervarsel (17,2pertuseninvånare)registreradeännågotannatlän,vilketgörprognosenförlänet ännusämre.samtidigtvaraktivitets ochsjukersättningsnivånblanddehögstaisverige. Småföretagandetochnyföretagandetliggerocksåundergenomsnittetävenom Gävleborgintetillhördelänsomliggerallrasämst.Länetssvåra arbetsmarknadssituationärkändbådeilänetochirestenavsverige. 4 SomsiffrornavisarhadeGävleochGävleborgstorautmaningarredaninnanEricsson togbeslutetattlägganersinfabrik.mentrotssvåraförutsättningarharregionenen möjlighetattrevitaliseras.inomlandetfinnsfleraexempelpåregionersomharlyckats brytadåligamönster.jönköpingslänhade,trotsenrelativtlågutbildadochgammal befolkning,under2009enavsverigeslägstaarbetslöshetsnivåer.jämtlandochgotland ärblandderegionerisverigesomharhögstnyföretagande.dennastudiekommer därförgenomattbeskrivagävleregionensutmaningarocksåvisapådessmöjligheter. Metod och teori Dennastudiebyggerihuvudsakpåfyrakällor:forskningsrapporter,nyhetsartiklar, myndighetspublikationerochintervjuer.viharhaftmötenmedentreprenörer, riskkapitalister,tjänstemänochforskare.dessaharberättatomsinsynpåproblemeni Gävle,vilkautmaningardesjälvaharupplevtisittarbeteochomåtgärderdetrorkan bidratillrevitalisering.pådetsättetharviförsöktfåenbredarebildavsituationeni Gävleochvadsomkanfåhjulenirullningiregionen.Informanternaharblivit anonymiseradeisjälvastudienochvisvararheltförrapportensslutsatser. Denhuvudsakligateoretiskaansatsenbyggerpåtvåbredaspår:detenaärdenså kalladetriplehelix teorin,somsägerattregionalutvecklingkanåstadkommasnäroch därnäringsliv,akademi/forskningochoffentligsektorsamverkarpåettsättsomdriver framinnovationerochidéer,nyaföretag,nyajobbochdärigenommervärdeskapande förhelasamhället. 5 Teorinärsjälvfalletenidealbildochipraxishardetvisatsigfungerapåolikasätt. Offentligsektorharimångafallspelatenmindreochstödjanderolldärden huvudsakligasamverkanskermellanakademi,storaochsmåföretag. 6 Teorinhardock haftettstarktinflytandepådenregionalautvecklingspolitikenochforskningspolitik, vilketsynstydligtpåhurmyndighetersomvinnova,tillväxtverket(f.d.nutek)och Tillväxtanalysarbetar. 4 CMA - Centrum för Marknadsanalys AB (2007), Attitydundersökning - Gävleborg, augusti, s Laestadius 2007, Vinnväxtprogrammets teoretiska fundament, s Johansson, Wincent & Ylinenpää (2007), Triple-Helix-konceptet som funktionell modell eller retorisk återvändsgränd? En analys av rollförväntningar i Process-IT Innovations 8

10 Detandrateoretiskaspåretkretsarkringentreprenörskap.Viharvaltenkortdefinition: enentreprenörärnågonsomkanskapaaffärsmöjligheter.omdentriplehelix baserade modellenskalllyckasärdetviktigtattentreprenörenfinnsmed,eftersomdetinteär tillräckligtmedgodaintentionerochövergripandestatligaprogram.detkrävsen personförattskapanyaföretagavnyaidéer. Iforskningslitteraturengenerelltharentreprenörskapoftasettssomenplanerad, rationellprocess.manharhaftettmål,ochutifrånenanalysavvadsomkrävsförattnå detmåletharentreprenörentagitvissaförnuftigabeslut.såärdetsällaniverkligheten. EnligtSarasSarasvathy 7 utgåroftanyföretagandefråndetmotsatta:mantarderesurser ochförutsättningarmanredanhar,ochutvecklarutifråndetenidéochettföretag.det ärenkreativprocess.oftaskaparentreprenörenmarknadenförsinproduktochinte tvärtom. Dettagördetocksåsvårtförpolitikerochtjänstemänatt skapa entreprenörskap eftersomprocessenintekanfångasiettstandardiseratformulär.entreprenörenär kreativ.snarareärdetviktigtattstrukturernasommöterdeblivandeföretagarnaär flexiblaochkanvärderabådepersonerochidéereftersombehovenärsåskiftande. Företagsamma områden Attvissaområdenkännetecknasavstarkföretagsamhetochentreprenörsandaärväl etablerat.tvåsådanaområdenärgnosjöregionenochnorditalien.fråganärvarfördet ärsåochvilkafaktorersomärviktiga.putnam,somstuderadejustnorditalien, argumenterarförattsådanaregionerkännetecknasavhögtsåkallatsocialtkapital. SocialtkapitalärenligtPutnamkaraktärsdragisocialalivet nätverk,normeroch förtroende somgördetmöjligtfördeltagareattageratillsammansmereffektivtföratt någemensammamål. 8 Kortfattatkansägasattstarkanätverkgerkortaavståndmellan människor. EntreprenörskapsandanitillexempelGnosjökanförklarasutifråndenlivliga föreningsverksamhetensomgörnätverkenstarkaochgermänniskorsnabbtillgångtill extrakompetensochkunskap,såvälsominspiration.nyföretagandekanbeskrivassom enproblemlösandeaktivitet.entreprenöreriregionermedstarkanätverkharmöjlighet attmobiliserafleraförattlösaproblem. ViktenavnätverkillustrerasocksåiintervjunmedentreprenörenbakomGefle Testtekniksombetonaratthanhademångaföretagareisinumgängeskrets.Dettahar ocksåpolitikernauppfattat,ochdetfinnsdärförfleraexempelpåattdetoffentligahar tagitinitiativtillattutvecklasärskildanätverk,tillexempelriktatmotkvinnor. Utöverentreprenörensdrivkraft,nätverkochsamverkanförinnovationspelarockså andrafaktorerenviktigroll.exempelpådessaärföretagensvillkor,utbildningens 7 Sarasvathy 1998, How do firms come to be? Towards the theory of the prefirm; Sarasvathy 2001, Causation and Effectuation: Toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency 8 Vår översättning. Putnam (1995), Tuning In, Tuning Out: The Strange Disappearance of Social Capital in America, s

11 förutsättningarochpolitikernasagerande. 9 Studienärinteenkomplettinventeringav varkenlägetellermöjligheternaförregionen,utanfokuserarpådetvisersomde viktigastetillväxtfaktorerna. 9 Se exempelvis den något utdaterade, men exemplifierande studien av Henrekson (2001), Institutionella förutsättningar för entreprenörskap och företagstillväxt 10

12 3 Utbildning kunskapomoch förutveckling Låtossförstsepågrundskolanochgymnasiet.GävleborgbrottasmedSverigeslägsta gymnasiebetyg.dettapåverkarintebaragävlebornasmöjlighetattsökahögre utbildningutanävenattökakompetensenilokalaföretagochutvecklanya högkompetentajobb.detpåverkarocksågävlebornassjälvbild.skamanfåfartpågävle måstemandärförfåfartpåskolan.detkräverlångsiktighet,dåenregions utbildningskultursitterdjuptrotad. Skolankanförbättraspåflerasätt.Merresurserkanläggaspåvarjeelevoch kompetensenhoslärarnakanhöjas.lärarlyftetsominfördesavregeringen2007hade somsyfteattgöradetbilligareförkommunerattvidareutbildaläraregenomattstaten stodförendelavnotan.lärarefickerbjudandeomattvaratjänstledigamed80procent lönunderstudietiden.statenbetalar70procentavkostnaden,medankommunenstår för30procent. UtnyttjandetavdemöjligabidragentillLärarlyftetharvarieratmellanolikakommuner frånnäranolltill100procent.iskolverketslistafrån2008komgävlepåplats95från botten,medettganskalågtutnyttjandepå55procent.ovanåkerdäremotutnyttjade medlentill100procent,medandraordgavssåmångaläraresommöjligtchansenatt vidareutbildasig. 10 Siffrornagerdockintehelabildenavläraresmöjligheterattutvecklasinakunskaper inomramenförlärarlyftet.enrapportfrånlärarförbundetfrån2008pekadepåatten delkommunerocksåvartrögamedatterbjudavidareutbildningtillsinalärare. Socialdemokratisktstyrdakommunervargenerelltmindrebenägnaattsatsapå lärarlyftetänandra. 11 OcksåenkätsvarfrånGävlepekarpåsammatendens,enligtvår källapålärarförbundet. Entreprenörskap på schemat Detärocksåviktigtattgymnasieutbildningengermeningochmöjlighetförvidare arbeteiregionen.ettpositivtexempelärsandvikab:ssamarbetemedsandvikens kommuninomnaturvetenskap,teknik,matematikochit.mankantänkasigliknande samarbeteninomandrabranscherochmedandralokalaföretag,somdeinom pappersindustrin,lantmäteri/geografiskainfosystemochradiomätteknik. Samarbetemednäringslivetharvaritettframgångsreceptpåandrahåll.Tillexempel harrinkebyakademienvaritettstrålandeexempelpåjustdetta,dåmaniettområde medstorautmaningarharlyckatslyftaelevernaochderasbetyg.mentorer,sponsring 10 Dagens Samhälle, 15 april Lärarförbundet (2008), Lärarlyftet blir det något lyft för Sveriges lärare?, januari, s

13 ochföreläsningar fleramöjligheterfinns.pådetsättetkangävlelångsiktigtförsede lokalaföretagenmedkompetentarbetskraft.enavvårakällormedkopplingtilldet lokalanäringslivetigävlemenarocksåattgymnasiernaharblivitmeröppnagentemot företagendesenasteåren. Detärocksåviktigtattläradeungagävlebornahurmanstartaregnaföretag.Dåmåste ocksålärarnakontinuerligtutbildasientreprenörskapsåattdekananvändadettaisin undervisning,varesigdetärmetallslöjd,engelskaellermatematik.allaeleverborde ävenfåmöjlighetenattutvecklasinentreprenörsandagenomspecifikakurserpåskolan. UngFöretagsamhet(UF)harenviktigrollidetta.UF:sverksamhetiGävleborg utmärkersigsomenavdebästaisverige. 12 Ifleraintervjuerharvimöttuppfattningen attufgävleborguträttarettmycketbetydelsefulltarbeteiregionen.denuvarande regeringspartiernaharocksåföreslagitökaderesursertillungföretagsamhetsåatt organisationenkanerbjudaflerkursertillskolorna.dettaärpositivt,ochdetärviktigt attkommunenocksåiframtidenskaparbästamöjligaförutsättningarförutbildning inomentreprenörskap. Högskolan och högkompetent arbete LåtossnufästauppmärksamhetenpåHögskolaniGävle(HiG).HiGgrundades1977och sägersighaungefär12000studenter,ävenomantaletheltidsstudenterärväsentligt lägre,runt FleraavdepersonerviharintervjuatmenarattHiGinteharspelat dencentralarolligävlesutvecklingsommanharkunnatönska.ihuvudsakär problemetatthig:sfokusområdeninteöverensstämmermeddetlokalanäringslivet.i dagkoncentrerarhigsigpåbyggdmiljö, 14 hälsofrämjandearbetslivoch utbildningsvetenskap/didaktik/ämnesdidaktik.näringslivetigävleborgslänärdäremot koncentreratinomstål ochverkstads (t.ex.sandvikab)samtskogs och pappersindustrin(t.ex.korsnäs). MedanfleraavvårakälloralltsåpekatpåHiG:sbristandebetydelsefördenlokalaoch regionalautvecklingen,harfågettuttryckförmotsattståndpunkt.delsharhig:s inriktningargjortattdeungamänniskorsomharflyttattillgävlevarittvungnaattefter studiersökajobbpåandraställeneftersomdenlokalaarbetsmarknadeninteharkunnat erbjudakvalificeradejobbåtdem.delsharintehigkunnatutbildakvalificerad arbetskraftåtdetbefintliganäringslivet,ellerverkasominkubatorförnya företagsidéer. Kluster och klister EttpositivtexempelpåhögskolanssamverkanmednäringslivetärHiG:sbidragtill utvecklingenavkompetensenkringgeografiskainformationssystem(gis).lantmäteriet harlängehaftsitthuvudkontorigävlevilketharskapatettcentrumförgeografisk kompetens.påhigfinnsettlitetforskningsinstitutsomärinriktatmotgis,ochskolan 12 Se till exempel Gefle Dagblad, 11 september Region Gävleborg 2009, Möjligheter nära dig. Regionalt utvecklingsprogram Gävleborg Med byggd miljö avses sammanhang alla byggda miljöer och de fysiska sambanden mellan dem och omfattar såväl inomhus- som utomhusmiljö. Den byggda miljön påverkas direkt eller indirekt av sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer. 12

14 erbjuderävenutbildninginomområdet.fleraföretaginombranschenfinns representeradeigävle,däriblandesri SsomenligtsinhemsidaärNordensledande leverantöravgis. KommunenstödjertillväxtengenomFuturePositionX(FPX),enideellföreningmed uppgiftattbyggaochfrämjakompetensenochklustretkringgisigävle.fpxfinansieras avtillväxtverket.detserutsomommanharlyckatsbyggauppettvälfungerande nätverkavföretagmedtyngdpunkteniteknikparken,enföretagsparkmeddrygt hundraföretag.däremotärdetsvårareattmätaellerspekulerakringdetsannavärdet somskapasiteknikparksklustretiallmänhetochfpxisynnerhet.klartärattgisären framtidsbranschsomväxerigävle,medmöjlighetattskapanyalokalaföretagochatt attraherautländskainvesteringar. 15 PåettmergenerelltplanärTeknikparkensuppgiftattbidratillinnovativutvecklingi regionen.dendriverdelsegnaprojekt,delseninkubatorsomkallasmovexum. Teknikparkengrundadesavregionensstorföretag,mendedrogsigurpågrundavolika målsättningarochsåldetillbakabolagettilldenideellaföreningen(kommunen).man försökernuåterknytakontaktenmeddestoraföretageneftersomdeharenstor betydelseförområdet. UtöverGISfokuserarTeknikparkennupåettradiocentersamtcleantech. 16 Tidigarehar insatsernasprittsöverettförstortantalområdenochdennafokuseringärettbrasätt attgenomspecialiseringökakompetenseninomnågrafåområden.påteknikparkens hemsidafinnermanemellertidattföretagenpåplatsarbetarmedalltfrångistillfotboll tillwhiskey.omsyftetärattförasammanföretagförattdessapåetteffektivtsättska kunnasamarbetaochutbytaidéer,kanmanfunderaöveromdetmestlämpligaäratt samlaföretagsomärsåolika. Entreprenörskap och omställning vid högskolan LåtosskortåtergåtillHiG.Detfinnsendelpositivtattbelysamedhögskolan.Delsfinns somnämntgis inriktadutbildning,samtandraingenjörsutbildningarsomkanförsede lokalaföretagenmedkompetentarbetskraft.delsharhigiövertioårerbjudit rådgivningtillstudentersomvillblientreprenörergenomdetsomkallasdrivhuset,en stiftelsesomfinnscentraltplaceradpåcampus.enligtvårauppgifterärdetocksåen målsättningförhig:snyaledningattorienterahögskolanmermotdetlokala näringslivet. 17 Detkandocktänkasattprocessenkommerattblisvåreftersomdenpåverkarmånga arbetsplatserpåskolanochkandärförkommaattmötamotstånd.detkommerocksåatt tatidattetableranyautbildningsprogramochutökadebefintliga.detärdärförviktigt attpolitikernaskaparförutsättningarförattdenkompetenssomfinnsvidhigkan 15 Se till exempel Gefle Dagblad, 13 februari Cleantech (miljöteknik) är ett sammanfattade begrepp för tekniska lösningar som syftar till att vara miljövänliga, till exempel utveckling av vindkraftverk, miljövänliga bilar eller nedbrytbara kemikalier i industriprocesser och vattenreningsverk. I många fall sammanfaller lösningar för miljöteknik med lösningar för kvalitetsteknik. 17 Se HiG Högskolestyrelsen 2009, Forsknings- och utbildningsstrategier för Högskolan i Gävle , s

15 utvecklasochkommersialiseras.särskiltgällerdettaforskningsområdet utbildningsvetenskap,somvikommertillbakatillsenareistudien.vivillocksåbetona attdetinteskavaraenensidigprocessdärhögskolanmåstevändasigmotnäringslivet, utanävenattkommunenochnäringslivetmeraktivtmåstesamarbetamedhig.goda exempelfinnsruntomkringilandet,tillexempeliluleådärluleåtekniskauniversitets rektoringåriluleånäringslivab:sstyrelse. 14

16 4 Destoraföretagenärviktiga! Menglömintedesmå Gästriklandärtraditionelltsettettlandskappräglatavstoraföretag.Trotsattmångaav destoraföretagenharväxt,hardetinteåterspeglatsiantaletanställda.snararetvärtom, eftersomdeharbliviteffektivareochmerautomatiserade.färrepersonerhar produceratmer,såkallad joblessgrowth.kommunersomärberoendeavstoraföretag kanalltsåfåproblemmedarbetsmarknaden,särskiltunderlågkonjunktur,menockså underbättretider.somjämförelsehartjänstesektornochdetaljhandelnintepåverkatsi likastorutsträckningavlågkonjunkturensomindustrindesenasteåren.tillväxten inomsysselsättningenharocksåvaritstörstinomtjänstesektorn. MendestoraföretagenärviktigaförGävleochderasbehovmåstetasmedi beräkningarna.destårförenstordelavvärdeskapandetilänetochmånga arbetsplatser,bådedirektochgenomlokalaunderleverantörer.dettagällersärskilt inomdetraditionellakärnområdensompräglargävleborgsindustri.underperioden minskadedettotalaantaletsysselsattaiindustrinilänetmednetto1256, medanantalanställdaväxtemedtotalt2766inommetallvaruindustrin,stål och metallverk,träindustrinochövrigtillverkningsindustri. 18 Trendenärmedandraordatt industrisektornsomhelhethartappatarbetstillfällen,menocksåattdeföretagsom funnitskvarharblivitalltmerspecialiseradeförattmötadenglobalakonkurrensen. Utöverattvaraviktigaarbetsgivareochvärdeskaparespelarävendestorabolagenen viktigrolliattutvecklanyainnovationerochteknologi,somkanskapastörrevärdei framtiden.sandvikabärettsådantexempel.företagetsatsaridagfyraprocentavsin omsättningpåforskningochutveckling,runttremiljarderkronorperår.detkan jämförasmedhig:sforskningsbudgetsom2009varpå112miljonerkronor.tackvare företagsomsandvikab,medöver5000aktivapatent, 19 hargävleborgsregionen Sverigeshögstapatentfrekvens. 20 TyvärrlandarintesåmycketavSandviksforsningsresurseriGävletrakten.Sandvik samarbetarmedhig,andrastålföretag,offentligainstitutionerochhögskolorgenom TripleSteelix.Ienstudieavdetsamarbetetkonkluderarförfattarnaattdelokala högskolornaintehållertillräckligthögnivåförattkunnaspelaenviktigrollfördestora företagen.däremothardesmåochmedelstoraföretagenstörreutbyteavsamarbetet medhögskolorna,detoffentligaochstorföretagen. 21 Mycketmerkansägasomdestoraföretagensviktigarollilokalutveckling.Samtidigt kanmanfrånandradelaravsverigeseattstoraföretagmedstortvärdeskapandeinte harkunnatgöraregionerdynamiska.norrbottenharidagsverigestredjestörsta 18 Region Gävleborg 2009, s Se Forskning 20 Region Gävleborg 2009, s Laestadius & Nuur 2007, Regionalt innovationssystem som politisk praktik; en fallstudie av Triple Steelix 15

17 bruttoregionalproduktperinvånare,efterstockholmochvästragötaland.ändåär länetsarbetslöshetblanddehögstaisverige. EnviktigorsaktillattNorrbottenochGävleborgintedrarsåstorafördelaravdestora företagensommanhadekunnatförväntasigärdetfaktumattdetintefinnsnågonlokalt bestämdfastighetsskattisverige.dennyakommunalafastighetsavgiftenpåbostäder tillfallerkommunen,docksänkskommunensbidragfrånstatenmedsammasumma. Fastighetsskattenförindustrienheterärfortfarandestatlig. Enmöjligreformdärfastighetsskattpåindustrienheterläggspålokalnivåskullekunna ökavissakommunersinkomsterfrånstoraindustriföretag.detskulleutökadenlokala skattebasensomidagihuvudsakbeståravdenkommunalainkomstskatten.däremot skulledetocksåbetydaattkommunernasekonomierfårenmycketstörrespridning,då någrakommunerskulletjänamerpåensådanreformänandra.faranärocksåattdet gerkommunernamindreincitamentförattskapabättreförutsättningarför jobbskapande. EnannanviktigorsaktillattdelaravSverigesaknardynamisktnäringslivtrotsdestora företagenpåplatsenärattdessaoftaharskapatsåkalladbruksmentalitet.begreppet haringenentydigdefinition,mendetsägasoftavaraantonymtillentreprenörsanda. Någotöverdrivetochkarikeratkanmansägaattfokusetkringettstortföretaghar resulteratiattmänniskornainteärvanaatttänkaitermeravaffärsmöjligheter.manär vanmedattvaraanställdochmanärvanmedattnågonannanharhuvudansvaret. 22 Var ligger fokus i dag? Var borde det ligga? EnintervjuadriskkapitalistmedgodkunskapomGävletraktenmenadeattdestora företagenidagvar styvmoderligtbehandlade[...]trotsattresursernafinnsdär. Detta stämmerdockintemedfleraintervjuerdärviharfåtthöraattgävlekommunredanhar ettstorföretagsfokus.enligtenkällaharkommunenmöttnedläggningsvarslethos Ericssonmedattman snararesökerettnyttstorföretagänattmanharinsettattett sådantskullekunnaväxaframommanfickfartpånyföretagandet.densenaretidens fokuspåbostonpowerseventuellaetableringigävleillustrerardetta,ochbeskrivsmer idetaljnedan.enpersonmedencentralpositionigävlesnäringslivbekräftar kommunensfokuspåstorföretagen.enligthonombordekommunensatsapåmindre företageftersomattdestorapåverkasmeravstatligareglerochbeslut. Småochmedelstoraföretagfinnsinomallatyperavbranscher.Detärintebarafrisörer ochmataffärer,utanävenhögteknologisktillverkningochtjänsteföretagmedhögt förädlingsvärde.imångafallärdetisamverkanmedsmå,innovativaföretagsomde storaföretagenkanutvecklas.dessutomkommermorgondagensstoraföretagattbörja somettsmåföretag.detmåstedärförblilättareförpersonermedstoraidéerattstarta småföretagsomkanväxa. Mindreföretagharannorlundabehovändestora.Somnämnttidigarehardestörre utbyteavsamarbetemedandraföretagochhögskolorna.eftersomdeoftasaknaregna resurserförattutvecklaochtestanyaprodukterärdetviktigtattdetfinnsresursertill 22 Se till exempel Bergdahl (1997), Bruksandan hinder eller möjlighet? Rapport från en seminarieserie i Bergslagen 16

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Sammanfattning Små och medelstora företag är motorn för hållbar tillväxt runt om i hela Sverige. Fyra

Läs mer

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -???

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -??? KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -??? VÄRMLAND -LANDSBYGD, -BRUKSBYGD, -GLESBYGD, OCH STÄDER TRADITIONELLT NÄRINGSLIV Tung basindustri: stål, skog, papper samt

Läs mer

Landstingets regionala uppdrag. Regional tillväxt - kan det va nåt? Vad är poängen med tillväxt? Bikupa. Vad säger den nationella politiken?

Landstingets regionala uppdrag. Regional tillväxt - kan det va nåt? Vad är poängen med tillväxt? Bikupa. Vad säger den nationella politiken? Regional tillväxt - kan det va nåt? och vad kan vi göra åt det? Landstingets regionala uppdrag Norrbottningarna ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt Seminarium för

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

En internationell dimension i vardagspolitiken

En internationell dimension i vardagspolitiken Utgångspunkt En internationell dimension i vardagspolitiken Från strategier till praktisk handling Ett lokalt/regionalt uppdrag som löses genom insatser på flera olika nivåer och sammanhang Norrbottenskonferensen,

Läs mer

Kommersialisering av universitetsforskning

Kommersialisering av universitetsforskning Kommersialisering av universitetsforskning Prof. Åsa Lindholm Dahlstrand School of Business and Engineering, Halmstad University & 2006-06-01 Forskningsfokus Teknikbaserat entreprenörskap Förvärv och avknoppning

Läs mer

HÅLLBAR REGIONAL UTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET. Professor Lars Westin

HÅLLBAR REGIONAL UTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET. Professor Lars Westin HÅLLBAR REGIONAL UTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET Professor Lars Westin 200 000 ÅR - PÅ JAKT EFTER DET ATTRAKTIVA MÄNNISKOR ÖVERGER MISSKÖTTA REGIONER VAD ÄR HÅLLBAR REGIONAL UTVECKLING? Välfärd skapas med

Läs mer

En strategi för vårt långsiktiga arbete

En strategi för vårt långsiktiga arbete 161102/Aslög Odmark En strategi för vårt långsiktiga arbete Strategin talar om hur vi ska arbeta med våra kunder och deras behov, hur vi använder våra tre verktyg: kunskap, nätverk och finansiering och

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

En strategi för vårt långsiktiga arbete

En strategi för vårt långsiktiga arbete Datum 2016-11-09 Godkänd av Gunilla Nordlöf Upprättad av Aslög Odmark En strategi för vårt långsiktiga arbete Strategin talar om hur vi ska arbeta med våra kunder och deras behov, hur vi använder våra

Läs mer

Entreprenörskap. Magnus Henrekson Mikael Stenkula

Entreprenörskap. Magnus Henrekson Mikael Stenkula Entreprenörskap Magnus Henrekson Mikael Stenkula Upplägg: Vad är entreprenörskap och hur kan det mätas? Varför är entreprenörskap viktigt? Vad påverkar entreprenörskapsaktiviteten i ekonomin? 2 Vad är

Läs mer

Regionala tillväxtförutsättningar i Bohuslän i globaliseringens förtecken

Regionala tillväxtförutsättningar i Bohuslän i globaliseringens förtecken Regionala tillväxtförutsättningar i Bohuslän i globaliseringens förtecken Daniel Gustafsson 08-681 94 95 daniel.gustafsson@nutek.se 1. Yttre förutsättningar 2. Vad är vi bra på? 3. Tillgänglighet 4. Attraktivitet

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9

Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Foretagsamheten.se Företagsamheten.se Det företagsamma Sverige. I geografiska områden med goda företagsmiljöer kan det uppstå utvecklingsblock

Läs mer

Policy Brief Nummer 2014:3

Policy Brief Nummer 2014:3 Policy Brief Nummer 2014:3 Kan gårdsstöden sänka arbetslösheten? Stöden inom jordbrukspolitikens första pelare är stora och har som främsta syfte att höja inkomsterna i jordbruket. En förhoppning är att

Läs mer

För framtiden i Gävleborg

För framtiden i Gävleborg RAPPORT 2008-12-05 1 (7) Regeringen Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 Stockholm För framtiden i Gävleborg Gävleborg har enorma rikedomar av natur, kultur, mångfald och öppenhet.

Läs mer

En regional politik för innovation och omvandling: lärdomar från Skåne

En regional politik för innovation och omvandling: lärdomar från Skåne CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY En regional politik för innovation och omvandling: lärdomar från Skåne Jerker Moodysson CIRCLE, Lunds universitet VRI samling, Tromsø,

Läs mer

Logistik avgör. Behov av kompetens kring effektiva. och globalt

Logistik avgör. Behov av kompetens kring effektiva. och globalt Logistik avgör Behov av kompetens kring effektiva försörjningskedjor regionalt och globalt Enablers - Human resources (3) - Finance and support (3) Firm activities - Firm investments (2) - Linkages and

Läs mer

MÖTEN MELLAN INSTITUTIONER

MÖTEN MELLAN INSTITUTIONER MÖTEN MELLAN INSTITUTIONER SOM DRIVKRAFT FOR DEN ENTREPRENORIELLA PROCESSEN Ahmad Ahmadi Innehållsförteckning Dell 1. BAKGRUND PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE 9 1.1 Introduktion 9 1.2. Bakgrund och problemformulering

Läs mer

Att implementera regionala strategier. Vad krävs?

Att implementera regionala strategier. Vad krävs? Att implementera regionala strategier Vad krävs? Peter Kempinsky Christina Johannesson FBA, Augusti 2008 Strategier för regional tillväxt Norrbottens län har tagit fram många regionala strategier men dom

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, Stockholm. Gustav III:s Boulevard 83, SOLNA.

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, Stockholm. Gustav III:s Boulevard 83, SOLNA. Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 83, 169 74 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45

Läs mer

Andelen kvinnor av de företagsamma i Gävleborg uppgår till 26,6 procent. Det är klart lägre än riksgenomsnittet (28,5 procent).

Andelen kvinnor av de företagsamma i Gävleborg uppgår till 26,6 procent. Det är klart lägre än riksgenomsnittet (28,5 procent). Gävleborgs län Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer som väljer att ansvara för ett företags utveckling

Läs mer

Det livslånga utanförskapet Långvarig arbetslöshet, funktionsnedsättningar och förtidspensioner bland unga. Li Jansson Maj 2011

Det livslånga utanförskapet Långvarig arbetslöshet, funktionsnedsättningar och förtidspensioner bland unga. Li Jansson Maj 2011 Det livslånga utanförskapet Långvarig arbetslöshet, funktionsnedsättningar och förtidspensioner bland unga Li Jansson Maj 2011 Sammanfattning 1 Sammanfattning Svensk ekonomi går som tåget, men några står

Läs mer

Så kan svensk företagsrådgivning förbättras!

Så kan svensk företagsrådgivning förbättras! Så kan svensk företagsrådgivning förbättras! Forskningssammanfattning Forum för småföretagsforskning Enligt en färsk FSF-studie nyttjar inte företagen det offentliga rådgivningssystemet i särskilt hög

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Kvinnors företagande - problem eller möjlighet

Kvinnors företagande - problem eller möjlighet Erfarenheter från: Glesbygdeverket Mittuniversitetet Kvinnors företagande - problem eller möjlighet Innehåll: Vad är kvinnors företagande? Bilder & Attityder Fakta & fönster: exempel från rapport juni

Läs mer

Företagsklimatet i Nordanstigs kommun 2017

Företagsklimatet i Nordanstigs kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Företagsamhetsmätning Gävleborgs län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Gävleborgs län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Gävleborgs län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Gävleborgs län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011.

Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011. Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011. Text: Gunilla Sandberg Mer kunskap behövs för att förstå hur entreprenörskap på landsbygden fungerar. Det

Läs mer

Företagsamheten 2017 Gävleborgs län

Företagsamheten 2017 Gävleborgs län Företagsamheten 2017 Gävleborgs län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Varsel och dess samband med arbetslösheten

Varsel och dess samband med arbetslösheten Fördjupning i Konjunkturläget december 28 (Konjunkturinstitutet) 16 Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Diagram 15 Varsel Tusentals personer 2 2 Varsel och dess samband med arbetslösheten 15 1 15

Läs mer

KIRUNA. Ett ovanligt parti för vanliga människor. Här vill vi leva våra liv! Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014

KIRUNA. Ett ovanligt parti för vanliga människor. Här vill vi leva våra liv! Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014 NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI KIRUNA KIRUNA Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014 Här vill vi leva våra liv! Ett ovanligt parti för vanliga människor 1 KIRUNA NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI Vårt partis

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

En ny ekonomisk geografi ett regionalt perspektiv på en global förändring i Östra Mellansverige

En ny ekonomisk geografi ett regionalt perspektiv på en global förändring i Östra Mellansverige En ny ekonomisk geografi ett regionalt perspektiv på en global förändring i Östra Mellansverige En ny värld växer fram Vad driver tillväxten? Vad kan det tänkas betyda för er? En ny karta och en ny terräng?

Läs mer

Berättelsen om hållbarhetsresan

Berättelsen om hållbarhetsresan Berättelsen om hållbarhetsresan REGLAB 2015-03-26 Lena Aune & Agneta Morelli Innehåll 1. Resan och några hållplatser på vägen 2. Hållbarhetsintegrering 3. Projektmedelsbedömning och projektkartläggning

Läs mer

http://issuu.com/brunmediaproduktionab/docs/buss_pa 03_2014?e=4227670/7146568

http://issuu.com/brunmediaproduktionab/docs/buss_pa 03_2014?e=4227670/7146568 Landsbygdsriksdagen länkar Inför Landsbygdsriksdagen http://issuu.com/brunmediaproduktionab/docs/buss_pa 03_2014?e=4227670/7146568 http://gastriklandstidning.se/2014/03/det-ar-nu-vi-ska-fa-ihop-allt-vi-arbetat-for/

Läs mer

Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län

Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län Varför är innovationer viktiga? Innovationer ger teknologisk utveckling som leder till ökad

Läs mer

Skillnader i syn på företagsklimatet 2010 Jönköpings län

Skillnader i syn på företagsklimatet 2010 Jönköpings län Skillnader i syn på företagsklimatet 2010 Jönköpings län Företagares och politikers syn på skatter, regler och kostnader Företagsklimat Bakgrund Inför höstens riksdagsval understryker många politiker vikten

Läs mer

Billigare lunch och billigare klippning med halverad tjänstemoms. Almedalen 2010-07-07

Billigare lunch och billigare klippning med halverad tjänstemoms. Almedalen 2010-07-07 Billigare lunch och billigare klippning med halverad tjänstemoms Almedalen 2010-07-07 Halvera tjänstemomsen Bakgrund: Den ekonomiska krisen har ställt arbetsmarknaden inför stora utmaningar. Nu finns flera

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

ENA. Samverkan skola och samhälle, lokalt och regionalt. Malin Brändström. Susann Johansson utbildare

ENA. Samverkan skola och samhälle, lokalt och regionalt. Malin Brändström. Susann Johansson utbildare ENA Samverkan skola och samhälle, lokalt och regionalt Malin Brändström projektledare jktld Susann Johansson utbildare Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten en dynamisk och hållbar plattform

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Toolkit Daniel Andersson Samhällsutveckling Länsstyrelsen Gävleborg. 31/5 Energi Kompetent Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg

Toolkit Daniel Andersson Samhällsutveckling Länsstyrelsen Gävleborg. 31/5 Energi Kompetent Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg Toolkit Daniel Andersson Samhällsutveckling Länsstyrelsen Gävleborg 31/5 Energi Kompetent Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg Projektet ska Samverka internationellt, nationellt, regionalt och lokalt Ta

Läs mer

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 1 Dalarna 2020 Vägval: Innovativa miljöer och entreprenörskap Betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga. Utveckla kluster och öppna

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

FÖRSTÄRKT JOBBSKAPANDE I KALMAR LÄN

FÖRSTÄRKT JOBBSKAPANDE I KALMAR LÄN FÖRSTÄRKT JOBBSKAPANDE I KALMAR LÄN Kalmar den 9 juni 2016 Lars Niklasson, Linköpings universitet och OECD Tre OECD-rapporter Nationell rapport om jobbskapande Jobbskapande i Kalmar län Nationell rapport

Läs mer

Förslag till nytt uppföljningssystem för projektverksamhet finansierad av anslag 1:1. Näringsdepartementet 1

Förslag till nytt uppföljningssystem för projektverksamhet finansierad av anslag 1:1. Näringsdepartementet 1 Förslag till nytt uppföljningssystem för projektverksamhet finansierad av anslag 1:1 Näringsdepartementet 1 Förslag till nytt uppföljningssystem för projektverksamhet finansierad av anslag 1:1 Tillväxtverkets

Läs mer

Tillväxt - teori. Jonas Gabrielsson Högskolan i Halmstad

Tillväxt - teori. Jonas Gabrielsson Högskolan i Halmstad Tillväxt - teori Jonas Gabrielsson Högskolan i Halmstad Tillväxt Ekonomisk Ekologisk/hållbar Social/välstånd - tillväxt avser inte värdet utan ökningen av värdet Tillväxtens förutsättningar Tillväxt Mer

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN #4av5jobb Skapas i små företag. MÄLARDALEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Gävleborgs län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Gävleborgs län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Gävleborgs län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Gävleborgs län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Arbetsmarknad och kompetens i Gävleborg

Arbetsmarknad och kompetens i Gävleborg Arbetsmarknad och kompetens i Gävleborg Kvartalsrapport januari-mars 2015 Befolkningen i Gävleborg ökar. Inflytt från utlandet bidrar mest till ökningen. Under fjärde kvartalet 2014 startades 379 företag

Läs mer

Företagens betydelse i Gävle. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Gävle. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Gävle Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL #4av5jobb Skapas i små företag. FYRBODAL Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 850 i Skåne

Läs mer

framtida möjligheter och utmaningar

framtida möjligheter och utmaningar ens framtida möjligheter och utmaningar Presentation av Tillväxtanalys uppdrag, Näringsdepartementet, 21 juni 2010 Maria Lindqvist, projektledare Regeringsuppdraget En beskrivning och analys av klustrets

Läs mer

Norrlänningarna missnöjda med politikernas insatser för sysselsättning och företagsutveckling

Norrlänningarna missnöjda med politikernas insatser för sysselsättning och företagsutveckling Informationsblad 3: Uppfattningar om det politiska främjandet av sysselsättningsoch företagsutvecklingen i norra Sverige Norrlänningarna missnöjda med politikernas insatser för sysselsättning och företagsutveckling

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO #4av5jobb Skapas i små företag. ÖREBRO Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

1 (6) Utfärdare, telefon Datum Utgåva Reg nr. Marie Ahlqvist,

1 (6) Utfärdare, telefon Datum Utgåva Reg nr. Marie Ahlqvist, 1 (6) Mottagare LEGS Projektledare: via Madeleine Söderstedt Östsam: Joakim Kärnborg Nutek: Conny Olander Caréne Andersson, Anders Bengtson, Pernilla Fogelklou, Roland Johansson, Marianne Hellman, Margrit

Läs mer

Arbetsmarknadsreformer och lönebildning i Sverige. Lars Calmfors UCLS: Konferens om lönebildning 21 oktober 2013

Arbetsmarknadsreformer och lönebildning i Sverige. Lars Calmfors UCLS: Konferens om lönebildning 21 oktober 2013 Arbetsmarknadsreformer och lönebildning i Sverige Lars Calmfors UCLS: Konferens om lönebildning 21 oktober 2013 Publikationer Bennmarker, H., L. Calmfors och A. Larsson, Wage formation and the Swedish

Läs mer

Reindustrialisering trend eller myt? Björn Lindgren

Reindustrialisering trend eller myt? Björn Lindgren Reindustrialisering trend eller myt? Björn Lindgren 1 Det är vill jag att prata om: Vad är Reindustrialisering? Vad är det som driver Reindustrialisering? Hur omfattande är Reindustrialisering i Sverige?

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Tillväxtkommuner visar vägen. Gunnar Johnson

Tillväxtkommuner visar vägen. Gunnar Johnson Tillväxtkommuner visar vägen Gunnar Johnson Kommunens roll för tillväxt allt viktigare Globalisering, digitalisering, urbanisering Tjänste- och servicenäringarna växer Mer specialiserad arbetsmarknad Mer

Läs mer

En hållbar gruvindustri: en förstudie under utveckling Presentation på Bergforskdagarna 2014

En hållbar gruvindustri: en förstudie under utveckling Presentation på Bergforskdagarna 2014 En hållbar gruvindustri: en förstudie under utveckling Presentation på Bergforskdagarna 2014 Patrik Söderholm Nationalekonomiska enheten Luleå tekniska universitet Pågående förstudie om gruvor och hållbar

Läs mer

Re-produktiv välfärdsstat. Joakim Palme UCLS och Statsvetenskapliga institutionen Uppsala universitet

Re-produktiv välfärdsstat. Joakim Palme UCLS och Statsvetenskapliga institutionen Uppsala universitet Re-produktiv välfärdsstat Joakim Palme UCLS och Statsvetenskapliga institutionen Uppsala universitet Två genomgripande processer medför fundamentalt förändrade förutsättningar för det svenska välfärdssystemet

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbankens Företagarpris 2006 Finalisterna ser ganska goda utsikter för Sveriges konkurrenskraft men det blir allt tuffare Idag den 8 mars kl 16.15

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1

Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1 POLICY 1 (5) Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1 Senast uppdaterad: 2013-05-20 Inledning Regeringen avsätter ett anslag inom utgiftsområde

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. GOTLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. GOTLAND #4av5jobb Skapas i små företag. GOTLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4

Läs mer

Hur kompetens överförs mellan branscher och hur regioner specialiseras

Hur kompetens överförs mellan branscher och hur regioner specialiseras Hur kompetens överförs mellan branscher och hur regioner specialiseras Mar8n Henning Docent i ekonomisk geografi Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Loka-dagarna 2016 Den regionalekonomiska utmaningen

Läs mer

Satsningar för befolkningsökning

Satsningar för befolkningsökning Värmland Karlstad 2011-08-22 Satsningar för befolkningsökning Socialdemokraterna i Värmland Man behöver nog inte borra särskilt djupt i siffrorna för att inse att den ungdomsarbetslöshet som de borgerliga

Läs mer

Regioner och Individer i Omställning En kontextualisering av skapande och förstörande av jobb Sverige, 1990-2010

Regioner och Individer i Omställning En kontextualisering av skapande och förstörande av jobb Sverige, 1990-2010 Regioner och Individer i Omställning En kontextualisering av skapande och förstörande av jobb Sverige, 1990-2010 Emelie Hane-Weijman Institutionen för Geografi och Ekonomisk Historia, Umeå Universitet

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Tidtabell Programstart: tidigast 15 jan 2014 Programmet öppnas eventuellt i två omgångar Omgång 1: Prioritering i juni, beslut senast 30 juni, projektstart tidigast 1 juli. Omgång 2: planerad öppning

Läs mer

Kan digitalisering och Industri 4.0 bidra till innovationsförmåga i svensk industri? Björn O. Nilsson, IVA 7 november 2016

Kan digitalisering och Industri 4.0 bidra till innovationsförmåga i svensk industri? Björn O. Nilsson, IVA 7 november 2016 Kan digitalisering och Industri 4.0 bidra till innovationsförmåga i svensk industri? Björn O. Nilsson, IVA 7 november 2016 Svar på frågan Digitaliseringens möjligheter i industrin Industry 4.0 och Smart

Läs mer

Analysgruppen för Grön omställning

Analysgruppen för Grön omställning 1 Analysgruppen för Grön omställning Maria Wetterstrand, ordförande Jonas Karlsson, ordförande Nannan Lundin, huvudsekreterare 2 Framtidskansliet Framtidskansliet ska ge inspel till Regeringens politiska

Läs mer

Regional utveckling och förnyelse för framtiden

Regional utveckling och förnyelse för framtiden Regional utveckling och förnyelse för framtiden Tillväxt- och utvecklingsstrategi 2014-2020, Skaraborg 8 november 2013 Katrien Vanhaverbeke Sveriges nya geografi 2013 Den lokala och regionala utvecklingen

Läs mer

Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder.

Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder. Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder. Vi ser hur våra europiska grannar sliter med nedskärningar, skattehöjningar och växande skuldberg. Samtidigt

Läs mer

Block 1. Företagande och samband. Kap 1-5. Prov 1. FÖR1 Ind val. Ht 13. Centrala innehåll som behandlas i det här provet.

Block 1. Företagande och samband. Kap 1-5. Prov 1. FÖR1 Ind val. Ht 13. Centrala innehåll som behandlas i det här provet. Block 1. Företagande och samband. Kap 1-5. Prov 1. FÖR1 Ind val. Ht 13 Provfrågor, skrivtid 60 minuter. Vid behov ytterligare 10 minuter = 70 minuter. Centrala innehåll som behandlas i det här provet.

Läs mer

Martin Henning. raps-dagarna Lunds universitet / CRA Handelshögskolan Göteborg

Martin Henning. raps-dagarna Lunds universitet / CRA Handelshögskolan Göteborg Stockholmsregionen ur ett kompetensperspektiv eller Relatedness Stockholm eller Att branscher är beroende av varandra, hur de är beroende av varandra, och varför det spelar roll för regional analys raps-dagarna

Läs mer

På grön kvist miljödriven näringslivsutveckling i det regionala tillväxtarbetet

På grön kvist miljödriven näringslivsutveckling i det regionala tillväxtarbetet På grön kvist miljödriven näringslivsutveckling i det regionala tillväxtarbetet RKG 2012-04-17 Klas Fritzon Uppdraget Styrt via regleringsbrev 2011, leverans juni Årlig uppföljning av det regionala tillväxtarbetet,

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gävleborgs län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gävleborgs län februari 2012 Företagsamheten 2012 Gävleborgs län Företagsamheten 2012 gävleborgs län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Gävleborgs län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet....

Läs mer

En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners

Läs mer

SAMHANDLING PÅ RIKTIGT

SAMHANDLING PÅ RIKTIGT SAMHANDLING PÅ RIKTIGT FREDAGSAKADEMIN 22 APRIL 2016 CAJalma AB Christina Johannesson Var det bättre förr? Resan - uppåt, nedåt, utåt Utbildningsnivå Digital kunskap Vilja till entreprenörskap EU Globalt

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄRMLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen ryggraden i ekonomin.......... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Agenda Presentation Praktiker Entreprenörskap Forskning i Sverige vad vet vi nu?

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

ÖREBRO KOMMUN orebro.se

ÖREBRO KOMMUN orebro.se ÖREBRO KOMMUN Näringslivsstatistik ÖREBRO KOMMUN Eva Lilja Näringslivsdirektör Hej! Förädlingsvärde (BRP) till marknadspris, mkr efter region och tid. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Uppsala Eskilstuna

Läs mer

Sätta dagordningen Fokus

Sätta dagordningen Fokus Sätta dagordningen Fokus DAGS FÖR FLER JOBB I DALARNA INVESTERA FÖR FRAMTIDSTRO OCH ARBETE RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER ETT BÄTTRE DALARNA. FÖR ALLA. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Arbetslösheten biter

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Helena Svaleryd, 18 maj Bättre arbetsmarknadsutveckling än väntat Mindre fall i sysselsättningen än väntat pga Hög inhemsk efterfrågan Inga stora

Läs mer

GEORANGE Kan nya gruvor vända befolkningsutvecklingen?

GEORANGE Kan nya gruvor vända befolkningsutvecklingen? GEORANGE Kan nya gruvor vända befolkningsutvecklingen? Var: Hotell Aurum, Skellefteå Lennart Gustavsson hälsade alla välkomna med en kort information om Georange och vad dagen skulle handla om. Eva Andersson

Läs mer