Humanisternas medlemsenkät 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Humanisternas medlemsenkät 2013"

Transkript

1 Humanisternas medlemsenkät 2013 Rapport kompletta versionen Urban Jansson Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 1

2 Innehåll Fakta om enkäten... 3 Bakgrund... 3 Genomförande... 3 Analys... 3 Svar per lokalavdelning... 4 Demografi... 5 Varför är man medlem och vad vill man?... 9 Vad tycker man om Humanistinfo och vår hemsida? Hur mycket vill man engagera sig lokalt och i förbundet? Funderar man på att lämna förbundet? Bakgrundfakta om våra medlemmar Vad händer med resultatet? Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 2

3 Fakta om enkäten Bakgrund Under hösten 2010 genomfördes en enkät bland alla medlemmar, vars e-post-adresser vi hade tillgång till. I början av 2013 bestämde styrelsen att en uppföljande enkät skulle genomföras. De frågor som användes under 2010 återanvändes. En fråga ändrades: när man blev medlem, för att den skall kunna återanvändas i framtiden. Några andra frågor har kompletterats, och frågan om vad man ansåg om enkäten har tagits bort. Tekniken till enkäten köptes av företaget Textalk i Mölndal och deras enkätverktyg Websurvey har används. Detta är ett beprövat enkätsystem, som många företag och organisationer använder. Genomförande Alla medlemmar med e-post-adress i medlemsregistret, fick den 11 februari ett meddelande om att vi planerade för en ny enkät. Den 18 februari skedde utskicket med länk till enkäten. Sammanlagt fick medlemmar utskicket. Länken innehöll både användarnamn och lösenord. Med erfarenhet från 2010 var instruktionerna om hur man når enkäten lite mer utförlig, vilket ledde till att det var väldigt få som skrev om problem att komma till enkät-sidan. Två påminnelser skedde under tiden som enkäten var öppen. Enkäten stängdes natten mellan den 2 och 3 mars. Då hade sammanlagt svar kommit in. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 47,6 %. Detta kan jämföras med 2010 då vi hade fått in svar på ett utskick av utskick, vilket motsvarar 56,1 %. Om vi tar hänsyn till att många inte har rätt e-post-adress i vårt medlemsregister är svarsfrekvensen ännu högre. En gissning på att 5 % har fel adress skulle ge en svarsfrekvens på drygt 50 %. En av frågorna var om man var intresserad av att engagera sig i Humanisterna. I så fall kunde man svara till Denna adress användes både för att besvara tekniska problem om enkäten och att ta emot svar från dem som visade intresse att engagera sig. De som visade intresse slussades i de flesta fall vidare till lokalavdelningarna. Efter att enkäten stängdes har samtliga svar sparats ned i en Excel-fil och bearbetats. Det finns ingen koppling mellan svaren och vilka som svarat. Enkäten är helt anonym. Analys Med hjälp av Excel har svaren sammanställts i diagram, som redovisas i denna rapport. Huvudsakligen har diagrammen gjorts för att kunna jämföra resultaten mellan de två enkäterna 2010 och En ny fråga som ställdes var om man deltog i enkäten Så här ser resultatet ut: Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 3

4 Deltog du in enkätundersökningen 2010? 40% 38% 23% Ja Nej Minns ej Svar per lokalavdelning Nedan visas hur många svar som kom från respektive lokalavdelning hade vi en redovisning av svarsfrekvensen per lokalavdelning. Det kan tyvärr inte redovisas nu, eftersom Föreningshuset inte har lokalavdelning sparad på samma sätt som då vi hade ett eget medlemsregister. Svar per lokalavdelning Stockholm Väst Syd Uppsala Östergötland Umeå Kalmar Jönköping Örebro Värmland Södertälje Gotland Vet ej Andelen som inte vet vilken lokalavdelning man tillhör är 11,3 %. Vid undersökningen 2010 var andelen 15,9 %. Det betyder att kunskapen om vilken lokalavdelning man tillhör har ökat. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 4

5 Demografi Detta avsnitt består av tre frågor: 1. När blev du medlem i Humanisterna 2. Ålder 3. Kön Det bör noteras att samtliga frågor varit valfria att besvara. När blev du medlem i Humanisterna? (resultat från 2013) 47% 12% 20% 18% 3% Senaste året Ett till två år sedan Tre till sex år sedan Mer än sex år sedan Minns ej Vi har en normalfördelning jämfört med förra enkäten. Vi har gjort om svarsalternativen, som ses ovan, så att frågan kan återanvändas i framtiden om vi gör en ytterligare uppföljning. Svaren är inte exakt jämförbara, för att det inte är exakt samma tidsperioder. Men den viktigaste skillnaden är att vi på hösten 2010 var i slutet av en period av snabb tillväxt, medan vi nu är inne i en period av stagnation. När blev du medlem i Humanisterna? (resultat från 2010) 37% 33% 17% 8% 5% 2009 eller senare eller tidigare Minns ej Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 5

6 Majoriteten av våra medlemmar är över 50 år. Av nedanstående diagram ser vi att andelen över 50 år ökat från 62 % till 64 %. Det är svårt att säga att detta är den exakta fördelningen av våra medlemmar. Det finns t.ex. en förklaring att äldre kanske har mer tid att besvara en enkät. En annan kan vara att våra medlemmar faktiskt blivit äldre sedan tre år tillbaka. Men i så fall borde inte andelen i intervallet år sjunkit. Vi skall inte fästa alltför stor uppmärksamhet kring detaljerna på denna fråga. Ålder År 2010 År % 24% 35% 30% 27% 34% 13% 12% år år år Över 65 år Genom att undersöka åldern på de medlemmar, som gått med på senare tid kan vi se att det faktiskt verkar som om vi fått en bättre fördelning av ålder på de nya medlemmarna de senaste åren. Ålder i förhållande till medlemskap Senaste två åren Mer än tre år sedan 40% 24% 29% 21% 25% 32% 21% 6% Upp till 34 år år år Över 65 år Dock är medelåldern högre bland våra medlemmar än hur det ser ut i landet generellt: Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 6

7 Ålder Humanisterna Landet totalt 27% 26% 24% 30% 34% 24% 23% 12% år år år Över 65 år Vi är fortfarande en organisation med klar mansmajoritet. Kön Man Kvinna 76% 78% 24% 22% År 2010 År 2013 Här är ytterligare två intressanta diagram när det gäller könsfördelningen. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 7

8 Kön i förhållande till när man blev medlem Kvinnor Män Mer än sex år sedan 25% 74% Tre till sex år sedan Ett till två år sedan Senaste året 20% 19% 22% 79% 77% 81% En av fem nya medlemmar senaste året är kvinnor, jämfört med de medlemmar som varit med länge, där en av fyra medlemmar är kvinnor. Kön i förhållande till åldersfördelning Kvinnor Män Över 65 år år år Upp till 34 år 22% 25% 19% 20% 78% 75% 81% 80% Störst andel kvinnor finns i gruppen år och det gjorde det även 2010, då vi gjorde den förra enkäten. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 8

9 Varför är man medlem och vad vill man? Vad fick dig att fatta beslut om att gå med i Humanisterna? Reagerade mot ett religiöst/pseudovetenskapligt uttalande 30% 35% Reagerade mot ett religiöst/pseudovetenskapligt påverkat beslut inom politik/offentlig förvaltning Läste debattartikel av Humanisterna Hörde/såg en radio/tv-debatt där Humanisterna deltog 23% 23% 23% 30% 29% 28% Diskuterade med vänner/bekanta 19% 18% Såg annonser/flygblad Deltog i möte/seminarium 5% 3% 7% 10% Annan orsak 30% 29% Det var möjligt att lämna flera alternativa svar. Därför är summan mer än 100 %. Vi ser att det främsta skälet till att man fattat beslut om att gå med är att man reagerat mot ett uttalande och det har ökat sedan förra enkäten. Alltså något vi själva inte har påverkat! Däremot så är plats 3 och 4 aktiviteter vi själva styrt över. Generellt sett är det inga större förändringar jämfört med den tidigare enkäten. Här följer en fråga om varför man är med i förbundet. D v s varför man fortfarande är med. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 9

10 Varför är du medlem i Humanisterna? För att jag vill ta ställning för ett sekulärt samhälle För att främja kritiskt tänkande och en vetenskaplig kunskapssyn För att överdriven respekt för religioner leder till att samhället gör avkall på grundläggande demokratiska värden 87% 82% 82% 77% 71% 70% För att verka för mänskliga rättigheter För att bidra till att Humanisterna får större inflytande över samhälle och politik För att jag tycker det är viktigt att det finns sekulära alternativ till religiösa ceremonier som dop, bröllop och begravning För att jag vill tillhöra ett organiserat alternativ till de religiösa livsåskådningarna För att jag tycker det är viktigt att det finns alternativ till kyrkans konfirmation för ungdomar, så kallad humanistisk konfirmation För att utveckla min argumentationsförmåga och fördjupa mina kunskaper i existentiella frågor och deras politiska konsekvenser För att bidra till att formulera humanistiska synsätt och ställningstaganden i vår tid För att få inspiration och hjälp att formulera min egen livsåskådning 28% 29% 24% 26% 23% 23% 21% 21% 52% 48% 50% 49% 46% 47% 40% 41% För att få möjlighet att själv medverka i debatten och påverka opinionen Andra skäl 9% 10% 5% 5% Resultatet är väldigt lika mellan de två mätningarna. Det är intressant och tillfredsställande att se att denna kärnfråga ger så stabilt resultat över åren. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 10

11 Nästa fråga var en prioriteringsfråga. Vi bad de som svarade att prioritera ett antal områden på en skala från 1 10 där 1 var högsta prioritet och 10 lägsta. För att få en bra spridning i svaren och för att eliminera att vissa eventuellt svarat fel har vi redovisat dem som valt prioritet 1 och 2 på de olika alternativen. Vad tycker du att Humanisterna skall arbeta med? (Antal som markerat det som prioritet 1 eller 2) Verka för ett sekulärt samhälle Verka för kritiskt tänkande och en vetenskaplig kunskapssyn 77% 69% 70% 64% Bilda opinion och utöva politisk påverkan Verka för mänskliga rättigheter 56% 52% 51% 46% Verka för folkbildning (genom föredrag, studiecirklar mm) 31% 28% Verka för ett utbud av sekulära ceremonier Bedriva humanistiskt biståndsarbete Verka för ett utbud av ungdomsläger som alternativ till kyrkans konfirmationsläger Utveckla sociala verksamheter i lokalavdelningarna 18% 20% 15% 16% 14% 16% 8% 10% Även i denna fråga kommer verka för ett sekulärt samhälle och verka för ett kritiskt tänkande och en vetenskaplig kunskapssyn överst. Slutsatsen är att man tycker det är viktigt som man också valt som skäl till att man är medlem i Humanisterna. Tillfredsställande att resultaten är så lika över åren. Först några skillnader mellan olika kategorier. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 11

12 Vad som är viktigt - könsuppdelat Kvinnor Män Bedriva humanistiskt biståndsarbete Bilda opinion och utöva politisk påverkan Verka för folkbildning (genom föredrag, studiecirklar mm) Utveckla sociala verksamheter i lokalavdelningarna Verka för ett utbud av ungdomsläger som alternativ till kyrkans konfirmationsläger Verka för ett utbud av sekulära ceremonier Verka för kritiskt tänkande och en vetenskaplig kunskapssyn Verka för mänskliga rättigheter Verka för ett sekulärt samhälle 19% 14% 35% 29% 10% 7% 26% 11% 30% 15% 63% 54% 75% 68% 61% 47% 80% 76% Här framgår tydligt att kvinnor tycker att ceremoniverksamheten är mycket viktigare än vad män tycker. Detta gäller även konfirmationsläger. Det var samma mönster även För att nu undersöka hur bra förbundet är på att uppfylla medlemmarnas krav på de områden vi frågat om som viktiga, ställde vi frågan om hur bra vi är på de olika områdena. För att få svar använde vi fem olika svarsalternativ som används som ett betygssystem: Mycket bra 5 Bra 4 Varken bra eller dåligt 3 Mindre bra 2 Dåligt 1 Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 12

13 Hur väl tycker du att Humanisterna lyckas i sitt arbete på följande områden? Verka för kritiskt tänkande och en vetenskaplig kunskapssyn Verka för ett sekulärt samhälle Bilda opinion och utöva politisk påverkan Verka för mänskliga rättigheter Verka för ett utbud av sekulära ceremonier Verka för folkbildning (genom föredrag, studiecirklar mm) Verka för ett utbud av ungdomsläger som alternativ till kyrkans konfirmationsläger Bedriva humanistiskt biståndsarbete Utveckla sociala verksamheter i lokalavdelningarna 3,98 3,97 3,92 3,93 3,65 3,72 3,54 3,54 3,44 3,50 3,44 3,44 3,42 3,45 3,11 2,93 2,91 2,93 Det intressanta med detta resultat är att det är stor överensstämmelse mellan det som medlemmarna anser vara viktigt och hur de tycker att förbundet lyckas i sitt arbete. Det var samma överensstämmelse även Skillnaderna mellan åren går knappast att utläsa när det gäller betygen. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 13

14 Andel som inte kunnat bedöma hur väl Humanisterna lyckas i sitt arbete Bedriva humanistiskt biståndsarbete Utveckla sociala verksamheter i lokalavdelningarna Verka för ett utbud av ungdomsläger som alternativ till kyrkans konfirmationsläger Verka för ett utbud av sekulära ceremonier Verka för folkbildning (genom föredrag, studiecirklar mm) Verka för mänskliga rättigheter Bilda opinion och utöva politisk påverkan Verka för kritiskt tänkande och en vetenskaplig kunskapssyn Verka för ett sekulärt samhälle 11% 13% 9% 11% 8% 11% 30% 29% 30% 31% 21% 26% 38% 41% 53% 52% 60% 67% Inte lika många som förra gången har sagt att de haft svårt att bedöma det humanistiska biståndsarbetet. Att många inte kan bedöma verksamheten i lokalavdelningarna kommer vi att få svar på längre fram. (Det är många som aldrig varit på ett lokalt möte) Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 14

15 Vad tycker man om Humanistinfo och vår hemsida? Hur mycket läser du i vår medlemstidning HumanistInfo (HI)? Jag läser det mesta i tidningen 34% 42% Jag läser valda delar som intresserar mig 40% 41% Jag läser någon enstaka artikel 12% 17% Jag läser i stort sett aldrig HumanistInfo 4% 8% 74 % jämfört med 83 % 2010 läser det mesta eller valda delar ur tidningen. Vi använde samma sätt att sätta betyg som ovan. Nämligen: Mycket bra 5 Bra 4 Varken bra eller dåligt 3 Mindre bra 2 Dåligt 1 Och fick då följande resultat: Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 15

16 Vad tycker du om HI? Layout 3,38 3,44 Artiklars innehåll och kvalitet 3,89 3,92 Helhetsintryck 3,88 3,95 Betyget har sjunkit något, men helhetsintrycket är väldigt nära betyg 4, som är bra. Utgivningsfrekvens 4 nummer per år År 2010 År % 76% 17% 11% 2% 2% 5% 10% Öka Lagom Minska Vet ej Omfattning cirka 28 sidor per nummer År 2010 År % 75% 8% 5% 6% 7% 7% 12% Öka Lagom Minska Vet ej Vi ser att läsarna är nöjda både med utgivningsfrekvens och med omfattning. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 16

17 Vi hade ställt en ny fråga om HI. Vad anser du om HI enbart görs i digital form? Jag tycker det är en bra idé för egen del 44% Jag kan acceptera detta, men hade hellre sett en papperstidning 35% Nej, det här en dålig idé för mitt vidkommande 15% Spelar ingen roll/vet ej 5% Resultatet är väldigt jämnt 49 % tycker det är en bra idé eller att det inte spelar någon roll. 50 % anser att det är en dålig idé eller att de hellre vill ha en papperstidning. Nu över till hemsidan. Hur ofta besöker du vår hemsida Aldrig 21% 18% Några gånger per år 55% 53% En eller flera gånger per månad 21% 25% En eller flera gånger per vecka 4% 4% 25 % jämfört med 29 % från 2010 använder från och till vår hemsida. Betyg på hemsidan: Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 17

18 Hur väl stämmer följande påståenden om vår hemsida Det är lätt att navigera Det är lätt att hitta information 3,76 3,82 3,70 3,73 Layouten är tilltalande 3,39 3,42 Länkarna är relevanta Informationen är uppdaterad/aktuell 3,70 3,77 3,65 3,67 Resultatet är något sämre än hur HI bedömdes. Och resultatet är även något sämre än vid mätningen Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 18

19 Hur mycket vill man engagera sig lokalt och i förbundet? Hur viktigt är det för dig att som medlem tillhöra en lokalavdelning? Helt oviktigt 22% 19% Ganska oviktigt 40% 37% Ganska viktigt 20% 22% Mycket viktigt 7% 8% Majoriteten tycker det är helt eller ganska oviktigt 62 %. 27 % tycker det är mycket eller ganska viktigt. 12 % svarade inte på frågan. Hur ofta går du på möte i lokalavdelningen du tillhör? I stort sett aldrig 73% 75% Något enstaka möte Några gånger per år Regelbundet 15% 12% 7% 8% 5% 5% Bara ett fåtal besöker våra möten. Skälen till detta är många: Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 19

20 Om du sällan/aldrig besöker några möten - vad beror det på? Jag är ointresserad av lokal verksamhet Jag bor för långt bort Jag kan inte på grund av familj eller andra intressen 23% 25% 23% 23% 24% 27% Jag kan inte på grund av min arbetssituation Jag tycker inte att mötena verkar lockande 17% 19% 17% 15% Jag har dålig erfarenhet av lokal verksamhet Lokalavdelningen jag tillhör har få eller inga möten 5% 5% 4% 6% Vi passade även på att fråga vad man tyckte var viktigt att arbeta med på lokal nivå. Svaren angavs på en 5-gradig skala: Mycket viktigt 5 Viktigt 4 Varken viktigt eller oviktigt 3 Mindre viktigt 2 Oviktigt 1 Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 20

21 Vad är viktigt att arbeta med på lokal nivå? Opinionsbildning och politisk påverkan Seminarier med inbjudna föreläsare Offentliga debatter med meningsmotståndare Diskussionskvällar för medlemmar Medlemsvärvande verksamhet Studiecirklar Utåtriktade aktioner som flygbladsutdelning, protestaktioner m m. Humanistiska kulturkvällar Pubkvällar Studiebesök Andra sociala aktiviteter 4,21 4,26 4,15 4,15 4,13 4,19 3,80 3,79 3,63 3,70 3,48 3,52 3,47 3,47 3,16 3,23 2,93 2,93 2,91 2,97 2,90 2,89 Resultaten mellan åren är väldigt lika. Vi frågade också rent generellt hur man vill engagera sig: Hur mycket vill du engagera dig i Humanisterna? Inte alls jag vill vara passiv stödmedlem Jag kan tänka mig ett begränsat engagemang Jag kan möjligen engagera mig senare Jag vill engagera mig mer Jag är redan engagerad 7% 8% 4% 4% 19% 21% 29% 31% 37% 41% Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 21

22 Det verkar vara ett mindre intresse för att engagera sig nu än för tre år sedan. Inte alls jag vill vara passiv stödmedlem Över 65 år 46% 52% år år 34% 33% 35% 41% Upp till 34 år 27% 26% Vad vi ser är att de äldre i större utsträckning än yngre uttalat säger sig vilja vara passiva stödmedlemmar. Medlemmarna fick även skriva in vad de skulle vilja engagera sig i inom vårt förbund. Flera svarade direkt till mailadressen och skrev vad de ville. Dessa svar sändes oftast vidare till lokalavdelningen de tillhörde. Svaren som de skrivit in i enkäten var mycket varierande och här följer några exempel: Delta mer i det lokala utbudet. Arbeta för aktiv dödshjälp. Arrangera debatt- och diskussionskvällar. Bygga kampanjsidor. Beivra pseudovetenskap Borgerlig begravning Ceremonier. Diskussionskvällar eller studiecirklar Driva frågan om kritiskt tänkande som ett ämne i skolan. Föredragshållare ev debattör. Hålla Studiecirkel Hjälpverksamhet Humanistisk konfirmation. Kulturkvällar, studiecirklar, all verksamhet som främjar bra och djupare relationer inom avdelningen Lokal styrelse, officiant vid humanistiska ceremonier Opinionsbildning och föredrag Praktisk Humanism Religionens roll i skolan, religiösa friskolor, det nyandliga uppsvinget Sociala aktiviteter, utåtriktade aktioner, Utbildning/undervisning. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 22

23 Totalt fick vi över 300 svar på denna fråga, men tyvärr har de flesta inte förstått att enkäten var anonym och att vi inte kan kontakta alla dessa personer. Däremot har de som svarat till blivit slussade till någon funktion i organisationen. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 23

24 Funderar man på att lämna förbundet? Har du någon gång övervägt att lämna Humanisterna? Nej, aldrig 80% 82% Ja, någon gång 17% 15% Ja, jag funderar på det just nu Ja, jag har bestämt mig för att lämna 3% 2% 0,4% 0,4% Vi kan konstatera att cirka 80 % är trogna medlemmar. I övrigt så vet vi av medlemsstatistiken att det är många som lämnar förbundet. Av dem som svarat kan vi inte dra några exakta slutsatser eftersom det är högst troligt att de som bestämt sig för att sluta inte gärna besvarar en enkät. (Eller också har de gjort det) Vi hade en följdfråga som var formulerad på följande sätt: Om du skulle lämna Humanisterna - vilka är de främsta skälen till detta? Vi fick över 500 svar på denna fråga, varav många bara var allmänna kommentarer och en del av karaktären att man aldrig kommer att lämna Humanisterna. Här kommer några exempel på vad man kan vara missnöjd med i Humanisterna idag, som gör att man kan lämna förbundet: Om Humanisterna alltför onyanserat ifrågasätter ALLA former av s.k. alternativ medicin/hälsovård. Alltför arrogant framtoning. Alltför aggressiv hållning till oliktänkande Avsaknaden av en ambition till en folkrörelse En alltför medioker ("liberal") inriktning Alldeles för mycket av religionskritik Att de sociala aktiviteterna är så dåligt organiserade Att det bara handlar om religionskritik, humanism är ju så mycket mer. Att Humanisterna blivit allt för flata mot religion. Att det förblir en gubbklubb med i stort sett bara medelålders män skulle kunna få mig att lämna. Att papperstidningen lades ned Det är för akademiskt Det görs inte tillräckligt mycket eller erbjuds tillräckligt mycket som engagerar mig Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 24

25 Det är ganska passivt att vara passiv så att säga... Ekonomi. Vid arbetslöshet måste jag skära ner kostnader. Finns en mer eller mindre tydlig indirekt politisk koppling mellan FP och Humanisterna. Illa! Få evenemang arrangeras lokalt För lite plats för "lilla" människan För mycket internt käbbel - för lite skratt och gemensamma tag. Försöken att ersätta religionernas riter med sekulära. Har ibland känt mig vara i fel sällskap bl.a. när det gäller genusfrågor (debatt på bloggen) Ibland tycker jag att Humanisterna kan kännas lite fega i religionskritiken. Jag ogillade när ni prisade Nyamko Sabuni. När man engagerar sig i Pride Festival. Jag anser att Humanisterna endast ska ägna sig åt livsåskådningsfrågor. Vissa artiklar i HI har varit för fundamentalistiska och fördömande. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 25

26 Bakgrundfakta om våra medlemmar Vilken utbildning har du? Högskola el universitet 81% 80% Gymnasium el motsvarande 17% 18% Grundskola el motsvarande 2% 2% Våra medlemmar är högutbildade mer utbildning än vad svenska folket har i allmänhet. Ser i stort sett ut som vid förra mätningen. Vilket alternativ stämmer in på dig? Jag är född i Sverige och båda mina föräldrar är födda i Sverige 86% 86% Jag är inte född i Sverige Jag är född i Sverige och en av mina föräldrar är född i Sverige Jag är född i Sverige och båda mina föräldrar är födda utanför Sverige 7% 7% 6% 6% 1% 1% Majoriteten av våra medlemmar är svenskfödda. Endast 7 % är inte födda i Sverige som kan jämföras med 14.3 % för hela landet. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 26

27 I vilken miljö är du uppvuxen? Miljö utan någon uttalad inställning till religion 50% 50% Miljö med viss religiös prägel 28% 28% Miljö med religionskritisk prägel 18% 17% Miljö med mycket religiös prägel 5% 5% 33 % har vuxit upp i en miljö med mycket eller viss religiös prägel. Vi frågade dem i vilken miljö. Vilken religiös tradition? Protestantisk 85% Katolsk Annan kristen tradition Kristen ortodox Muslimsk Judisk Annan Nyandlig Buddhistisk Hinduistisk 6% 3% 1,9% 1,3% 1,2% 1,1% 0,4% 0% 0% En klar majoritet kommer från den traditionella svenska kyrkan, eller någon liknande religion. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 27

28 Din egen religiösa bakgrund? Jag har aldrig haft någon tro eller religiös upplevelse Jag har varit en tvivlare Jag har varit något/lite religiös Jag har varit religiöst sökande Jag har varit djupt religiös 19% 19% 10% 11% 8% 8% 3% 2% 60% 60% Drygt hälften har aldrig haft någon tro eller religiös upplevelse. Endast 3 % har varit djupt religiös. Vad anser du dig vara idag? Ateist Sekularist Agnostiker Annat Vet ej Religiöst sökande Religiöst troende 2% 3% 1% 2% 0,4% 0,5% 0,2% 0,1% 17% 18% 28% 24% 83% 81% Ateister är i klar majoritet. Vi har alltså ett antal medlemmar som är religiöst sökande, som inte vet vad de är och som anger alternativet annat. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 28

29 Vilket politiskt parti sympatiserar du mest med på riksnivå? Folkpartiet Socialdemokraterna Moderaterna Miljöpartiet Vänsterpartiet Sverigedemokraterna Centerpartiet Piratpartiet Feministiskt Initiativ Annat parti Kristdemokraterna Vet ej 2,8% 1,6% 2,6% 2,9% 2,2% 2,9% 1,2% 2,0% 0,9% 0,7% 0,1% 0,2% 5,8% 19,1% 17,5% 15,4% 17,2% 20,0% 13,4% 14,2% 12,1% 11,4% 9,8% 22,9% På denna fråga har det skett en hel del förändringar sedan Folkpartiet har fortfarande mest sympatisörer, men andelen har minskat sedan Troligen speglar förändringen svängningen i den allmänna opinionen, men fördelningen av sympatier till partierna ligger långt från hur det ser ut i riket totalt. Nedan jämförs hur utfallet 2013 ser ut med valresultatet Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 29

30 Vilket politiskt parti sympatiserar du mest med på riksnivå? År 2013 Valet 2010 Folkpartiet Socialdemokraterna Moderaterna Miljöpartiet Vänsterpartiet Sverigedemokraterna Centerpartiet Piratpartiet Feministiskt Initiativ 2,8% 2,6% 2,2% 0,0% 1,2% 7,0% 7,3% 5,6% 5,7% 6,6% 12,1% 13,4% 17,5% 17,2% 19,1% 30,7% 30,0% Annat parti Kristdemokraterna Vet ej 0,9% 0,0% 0,1% 0,0% 5,6% 9,8% Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 30

31 Sympatiserar du med/ är du aktiv i andra ideologiska rörelser/organisationer än Humanisterna? Mänskliga rättigheter Miljöfrågor Vetenskap och Folkbildning (VoF) 31% 30% 30% 38% 38% Republikanska föreningen 23% Genusfrågor, jämställdhet Rätten till en värdig död (RTVD) Fredsfrågor Biståndsfrågor Annat Djurrättsfrågor Hbt-frågor 16% 14% 13% 12% 12% 11% 15% 10% 17% 8% 8% 8% 8% Denna fråga visar att mänskliga rättigheter är den fråga som mest engagerar våra medlemmar. Vi har i år lagt till ytterligare tre organisationer: Vetenskap och Folkbildning, Republikanska föreningen och Rätten till en värdig död. Som vi kan se är det många av våra medlemmar, som sympatiserar eller är aktiva dessa organisationer. Nedanstående bild visar hur många intressen man sympatiserar med. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 31

32 Ytterligare antal ideologiska rörelse man stödjer 22% 25% 19% 14% 10% 4% 3% 0,8% 0,6% 0,4% 0,3% 0,04% Bara Hum En stöds Två stöds Tre stöds Fyra stöds Fem stöds Sex stöds Sju stöds Åtta stöds! Nio stöds Tio stöds Elva stöds Cirka var fjärde/femte har endast Humanisterna som den ideologi man stöder. En fjärdedel har ytterligare en ideologi man stöder. Sedan är det en fallande skala. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 32

33 Vad händer med resultatet? Styrelsen kommer att få rapporten innan kongressen. Kongressmedlemmarna kommer att få rapporten och dessutom en muntlig presentation. Vi kommer att informera i HI om resultatet. Alla medlemmar som vill ha rapporten skall kunna få den. Förbundsstyrelsen ansvarar för att eventuella åtgärder vidtas, som är ett resultat av denna enkät. Jag vill passa på att tacka alla som svarat på enkäten och till Ellis Wohlner som varit bollplank till undertecknad då vi omformulerat och kompletterat vissa frågor. Urban Jansson Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 33

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

Skolan. en nationell angelägenhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper

Skolan. en nationell angelägenhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Skolan en nationell angelägenhet En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Skolan en nationell angelägenhet Juli 2011 Bakgrund Regeringen har sedan 2006 utrett

Läs mer

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER PER HEDBERG T illgång på energi är en viktig komponent för länders utveckling, ekonomi och välfärd. Frågan som aktualiserats under de senaste årtionden är, inte minst

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen!

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Medlemsenkäten hösten 2005 Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Drygt var tionde medlem har ett fackligt uppdrag. Två tredjedelar har fått en utbildning för uppdraget.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem

Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem Studiedag den 21 januari 2015 Centrum för forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet (www.crs.uu.se) Religion som tillgång och

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25 Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning Den Nya Välfärden 15-05-25 Om undersökningen Målgrupp: Allmänheten, 18 89 år. Metod: Kombination av webb- och postal enkät i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen Här bor väljarna Fokus den 15 september 2014 Det är dagen efter valet, där egentligen ingen står som segrare. Ingen utom sverigedemokraterna. Två val i rad (både i gårdagens och i valet 2010) har partiet

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0.

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1).

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Sep 12.

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Sep 12. Ekonomi-SKOP 2 s 2 - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker - Fortsatt pessimism om Sveriges ekonomiska situation - Borgerliga sympatisörer betydligt mer pessimistiska än rödgröna - Öka optimism om den egna hushållsekonomin

Läs mer

Svenskarnas syn på politiska frågor

Svenskarnas syn på politiska frågor Svenskarnas syn på politiska frågor I februari är väljarnas viktigaste politiska frågor Sysselsättning och jobb (3), Utbildning och skola (3) och Flyktingar & Invandring (2). Väljarna anser att moderaterna

Läs mer

HumanistInfo. Medlemsenkät Medlemmarna tycker till om Humanisterna. Personporträtt: Gunnar Ståldal Bokmässan i Göteborg Intervju: Yvonne Jandréus

HumanistInfo. Medlemsenkät Medlemmarna tycker till om Humanisterna. Personporträtt: Gunnar Ståldal Bokmässan i Göteborg Intervju: Yvonne Jandréus HumanistInfo Humanisternas medlemstidning Årgång 12 Nr 4 November 2010 Medlemsenkät Medlemmarna tycker till om Humanisterna Personporträtt: Gunnar Ståldal Bokmässan i Göteborg Intervju: Yvonne Jandréus

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012

Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012 Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012 April 2012 Arbetsmarknadsfrågor stora bland politiska bloggar Unionen anser att bloggar och andra sociala medier är rätt

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ INTRODUCTION 12580 - EES v1.1 ------------------------------------------------------------------ QUESTION 7 Formulärets IDNUMMER NUMBER 12580 NIPO Amsterdam 10/11/2013 1 QUESTION 77 Country QUESTION 8

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 30 i - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Återhämtning för regeringens förtroendebalans - Men förtroendet kvar på låg nivå 46 procent anser att regeringen gör ett bra jobb -

Läs mer

Vem vill rösta på ett företagarparti?

Vem vill rösta på ett företagarparti? Juni 2010 Vem vill rösta på ett företagarparti? Innehåll Sammanfattning... 3 Den svenska allmänhetens beredskap att rösta på ett företagarparti... 4 LO-medlemmar positiva till ett företagarparti... 5 Företagarna

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004 Genus och programmering av Kristina von Hausswolff Inledning Under läsåret 3/ var jag med i ett projekt om Genus och datavetenskap lett av Carin Dackman och Christina Björkman. Under samma tid, våren,

Läs mer

Nytt läge i väljaropinionen

Nytt läge i väljaropinionen Nytt läge i väljaropinionen 3 juli 2012 Arne Modig Sida 2 Opinionsutvecklingen 2011-2012 Stödet för partierna Betyg på regeringen och oppositionen Framtidsförväntningar på partierna Kommer regeringen klara

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare Ungdomarna i STOPP ett projekt mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering Inledning Under våren 2010 beslutade Inga Johansson

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång, februari 2011 Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer - en statistisk

Läs mer

ARBETSMATERIAL. Låt medlemmarna hjälpa dig och din förening att uppnå korpkvalitet! Korpens Nöjd MedlemSindex 1

ARBETSMATERIAL. Låt medlemmarna hjälpa dig och din förening att uppnå korpkvalitet! Korpens Nöjd MedlemSindex 1 ARBETSMATERIAL Korpens Nöjd MedlemSindex Låt medlemmarna hjälpa dig och din förening att uppnå korpkvalitet! Korpens Nöjd MedlemSindex 1 Korpens Nöjd Medlemsindex låt medlemmarna hjälpa dig och din förening

Läs mer

Fråga 2. Det finns alltså två delar i det här arbetet: Svara kort på varje delfråga (se nedan). Skriv en 400 ord om vad du lärt dig av detta.

Fråga 2. Det finns alltså två delar i det här arbetet: Svara kort på varje delfråga (se nedan). Skriv en 400 ord om vad du lärt dig av detta. Fråga 2 Hur ser religioner ut? Det är inte så lätt att förstå vad religion är. Begreppet flyter ut för mig ju mer jag försöker fixera det. Därför vill jag att du hjälper mig förstå vad religion är genom

Läs mer

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER 23 APRIL Ras för Socialdemokraterna I TV4/Novus väljarbarometer för april tappar Socialdemokraterna stöd samtidigt som blockskillnaden fortsätter att minska. Stödet för Moderaterna

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Folkets Parlament så funkar det! användarmanual, version 1.1 (070920)

Folkets Parlament så funkar det! användarmanual, version 1.1 (070920) Folkets Parlament så funkar det! användarmanual, version 1.1 (070920) sida 2 Innehåll Folkets Parlament - för en pigg politisk debatt!...3 Registrera dig som medlem...4 Aktivera ditt medlemskap...6 Logga

Läs mer

Förteckning över den politiska organisationen för Regionförbundet Örebro, 2013-02-22

Förteckning över den politiska organisationen för Regionförbundet Örebro, 2013-02-22 Förteckning över den politiska organisationen för Regionförbundet Örebro, 03-0- Antal uppdrag per parti regionstyrelsen (inkl KS-ordf med yttranderätt), regionfullmäktige (inkl KS-ordf med yttranderätt),

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2009 Varberg Frida Forsberg & Per Albinsson 2009-07-06 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012 -research SKOP genomför regelbundna undersökningar bland invånarna i Göteborgs stad. Mellan den 16 och intervjuade 5 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna rapport som i SKOP:s

Läs mer

Amerikanerna och evolutionen

Amerikanerna och evolutionen KREATIONISM Amerikanerna och evolutionen Jesper Jerkert refererar några nya enkäter om amerikanernas inställning till kreationism och evolution. DÅ OCH DÅ publiceras resultaten från enkäter som undersökt

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap Övergripande Mål: analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa, analysera hur religioner påverkar

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Socialdemokraternas tullar på trogna Det är den lägsta noteringen någonsin för Socialdemokraterna. De har tappat var sjätte väljare på en månad maken till

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012

ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012 Vad har hänt under 2012? Under året har andelen ersättningstagare sakta minskat, det följer en trend som vi kan se även

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

Svenska folkets åsikter om Public Service

Svenska folkets åsikter om Public Service Svenska folkets åsikter om Public Service 1 757 intervjuer utförda av SIFO på uppdrag av SR och SVT Projektledare SIFO Media: Ante Eriksson Projektnummer: 15 16 365 Sveriges Television och Sveriges Radio

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

Vad får vi för svar när vi frågar om barn och ungas psykiska hälsa. En jämförelse mellan likartade frågor i två enkäter.

Vad får vi för svar när vi frågar om barn och ungas psykiska hälsa. En jämförelse mellan likartade frågor i två enkäter. Vad får vi för svar när vi frågar om barn och ungas psykiska hälsa. En jämförelse mellan likartade frågor i två enkäter Anna Carlgren Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011 Många undersökningar görs

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring Dick Magnusson Linköpings Universitet Enkät om Valdemarsviks kommun och saneringsprojektet Valdemarsviken Under våren 2013 genomfördes en enkätstudie kring medborgarnas uppfattning om saneringen av Valdemarsviken.

Läs mer

Pride 2003. arbetslivsrapport nr 2005:10 issn 1401-2928. En undersökning av homo- och bisexuellas åsikter och attityder till aktuella frågor

Pride 2003. arbetslivsrapport nr 2005:10 issn 1401-2928. En undersökning av homo- och bisexuellas åsikter och attityder till aktuella frågor Pride 2003 En undersökning av homo- och bisexuellas åsikter och attityder till aktuella frågor Vibeke Bildt arbetslivsrapport nr 2005:10 issn 1401-2928 Temaforskning Arbetsliv i storstad Temaledare Ewa

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

ABF Huddinges kvalitetsmätning av studiecirklar 2011. Inger Sahlin ABF Huddinge Kommunalvägen 26 141 61 Huddinge

ABF Huddinges kvalitetsmätning av studiecirklar 2011. Inger Sahlin ABF Huddinge Kommunalvägen 26 141 61 Huddinge ABF Huddinges kvalitetsmätning av studiecirklar 211 Inger Sahlin ABF Huddinge Kommunalvägen 26 141 61 Huddinge Huddinge, september 211 1 SAMMANFATTNING Redovisningen av ABF Huddinges kvalitetsmätning av

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

Rapport från SKOP 5 december 2014 Jämförelse mellan Löfven och Reinfeldt

Rapport från SKOP 5 december 2014 Jämförelse mellan Löfven och Reinfeldt Rapport från SKOP 5 ember - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Bottenkänning för Stefan Löfven tappar stort i SKOP:s skicklighetsliga - Lägsta nivån sedan Stefan Löfven blev partiledare - Bara 32,4

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Det digitala valet. juni 2014. Följ 2014 års digitala valrörelser med Notified och Springtime. Valrapport juni 2014

Det digitala valet. juni 2014. Följ 2014 års digitala valrörelser med Notified och Springtime. Valrapport juni 2014 Det digitala valet juni 2014 Följ 2014 års digitala valrörelser med Notified och Springtime. Valrapport juni 2014 Kungsgatan 37 PO Box 3295 SE-103 65 Stockholm +46 8 50 60 17 00 info@springtime.nu www.springtime.nu

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

Survey 2010 En frågeundersökning om befolkningen i Sverige

Survey 2010 En frågeundersökning om befolkningen i Sverige Detta nummer är endast till för att inkomna svar ska kunna prickas av vid datorns optiska läsning. Då slipper du få påminnelse i onödan och vi kan sända trisslotten till dig. Survey 2010 En frågeundersökning

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214)

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214) Flyttskatten Stockholms län, Vill0020 3 ---Kön---- ---------Ålder--------- ----Inkomst Tkr----- ----Bostad---- -----Block---- Villa/ Alla 35-45- 55-25- 51- Bostads radhus/ M,Fp Mp,S % Man Kvinna -34 44

Läs mer

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät Kartlägg mångfalden Vem är den typiske volontären hos er? Finns det en överrepresentation av personer i en viss ålder, utbildningsbakgrund eller sysselsättning? Varför tror ni att dessa personer har valt

Läs mer

Enkätundersökning i samarbete med MSN

Enkätundersökning i samarbete med MSN Riksförbundet BRIS Enkätundersökning i samarbete med MSN I samarbete med MSN genomförde BRIS under våren 2007 en webbaserad enkät bland 14-17- åringar. Syftet var att skaffa ett bredare underlag än det

Läs mer

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures.

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures. En relevant kyrka? 11 APRIL 2012 Consultants for Strategic Futures. FÖRORD Är kyrkan relevant och i så fall på vilket sätt? Vilka förväntningar och förhoppningar har enskilda på kyrkans roll i samhället

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177.se Region Kronoberg Sammanfattning Regionala resultat NKI ligger på 80 vilket är ett mycket bra resultat. Enligt SCB innebär ett NKI på 75 och högre att de svarande

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22)

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) Aktiespararna Sundsvall 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) 2007 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Allmänt Sundsvall lokalavdelning är en av Sveriges Aktiesparares

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1).

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

Svenska Agilityklubbens enkätundersökning om storleksindelning regelperioden 2017-2021

Svenska Agilityklubbens enkätundersökning om storleksindelning regelperioden 2017-2021 Svenska Agilityklubbens enkätundersökning om storleksindelning regelperioden 2017-2021 Av Regelrevideringsgruppen bestående av Veronica Bache, Dag Brück, Håkan Ericson, Martina Ericsson, Hasse Sundqvist,

Läs mer

Religionskunskap. Syfte

Religionskunskap. Syfte Religionskunskap Syfte Religion och livsåskådning är en central del av mänsklig kultur. Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Fem frågor om arbetskraftsinvandring till riksdagspartierna Arbetskraftsinvandringsreformen som trädde

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Inför höstkonferensen 26-27 oktober 2013 Diskussionsunderlag om Humanisternas ceremoniverksamhet

Inför höstkonferensen 26-27 oktober 2013 Diskussionsunderlag om Humanisternas ceremoniverksamhet 30 september 2013 Inför höstkonferensen 26-27 oktober 2013 Diskussionsunderlag om Humanisternas ceremoniverksamhet 1 Inledning Humanisternas ceremonier är förmodligen den mest diskuterade interna frågan

Läs mer

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund Årskurs 2-enkät 2014 Kurt Westlund Elevernas trivsel och trygghet ligger konstant på en fortsatt hög nivå. Färre elever upplever sig dåligt bemötta, kränkta, utsatta för hot eller våld. Däremot försvagas

Läs mer

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT September 2013 Förändringar tredje kvartalet 2013 Under tredje kvartalet 2013 var andelen arbetsökande något lägre än vad det var under

Läs mer