Humanisternas medlemsenkät 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Humanisternas medlemsenkät 2013"

Transkript

1 Humanisternas medlemsenkät 2013 Rapport kompletta versionen Urban Jansson Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 1

2 Innehåll Fakta om enkäten... 3 Bakgrund... 3 Genomförande... 3 Analys... 3 Svar per lokalavdelning... 4 Demografi... 5 Varför är man medlem och vad vill man?... 9 Vad tycker man om Humanistinfo och vår hemsida? Hur mycket vill man engagera sig lokalt och i förbundet? Funderar man på att lämna förbundet? Bakgrundfakta om våra medlemmar Vad händer med resultatet? Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 2

3 Fakta om enkäten Bakgrund Under hösten 2010 genomfördes en enkät bland alla medlemmar, vars e-post-adresser vi hade tillgång till. I början av 2013 bestämde styrelsen att en uppföljande enkät skulle genomföras. De frågor som användes under 2010 återanvändes. En fråga ändrades: när man blev medlem, för att den skall kunna återanvändas i framtiden. Några andra frågor har kompletterats, och frågan om vad man ansåg om enkäten har tagits bort. Tekniken till enkäten köptes av företaget Textalk i Mölndal och deras enkätverktyg Websurvey har används. Detta är ett beprövat enkätsystem, som många företag och organisationer använder. Genomförande Alla medlemmar med e-post-adress i medlemsregistret, fick den 11 februari ett meddelande om att vi planerade för en ny enkät. Den 18 februari skedde utskicket med länk till enkäten. Sammanlagt fick medlemmar utskicket. Länken innehöll både användarnamn och lösenord. Med erfarenhet från 2010 var instruktionerna om hur man når enkäten lite mer utförlig, vilket ledde till att det var väldigt få som skrev om problem att komma till enkät-sidan. Två påminnelser skedde under tiden som enkäten var öppen. Enkäten stängdes natten mellan den 2 och 3 mars. Då hade sammanlagt svar kommit in. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 47,6 %. Detta kan jämföras med 2010 då vi hade fått in svar på ett utskick av utskick, vilket motsvarar 56,1 %. Om vi tar hänsyn till att många inte har rätt e-post-adress i vårt medlemsregister är svarsfrekvensen ännu högre. En gissning på att 5 % har fel adress skulle ge en svarsfrekvens på drygt 50 %. En av frågorna var om man var intresserad av att engagera sig i Humanisterna. I så fall kunde man svara till Denna adress användes både för att besvara tekniska problem om enkäten och att ta emot svar från dem som visade intresse att engagera sig. De som visade intresse slussades i de flesta fall vidare till lokalavdelningarna. Efter att enkäten stängdes har samtliga svar sparats ned i en Excel-fil och bearbetats. Det finns ingen koppling mellan svaren och vilka som svarat. Enkäten är helt anonym. Analys Med hjälp av Excel har svaren sammanställts i diagram, som redovisas i denna rapport. Huvudsakligen har diagrammen gjorts för att kunna jämföra resultaten mellan de två enkäterna 2010 och En ny fråga som ställdes var om man deltog i enkäten Så här ser resultatet ut: Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 3

4 Deltog du in enkätundersökningen 2010? 40% 38% 23% Ja Nej Minns ej Svar per lokalavdelning Nedan visas hur många svar som kom från respektive lokalavdelning hade vi en redovisning av svarsfrekvensen per lokalavdelning. Det kan tyvärr inte redovisas nu, eftersom Föreningshuset inte har lokalavdelning sparad på samma sätt som då vi hade ett eget medlemsregister. Svar per lokalavdelning Stockholm Väst Syd Uppsala Östergötland Umeå Kalmar Jönköping Örebro Värmland Södertälje Gotland Vet ej Andelen som inte vet vilken lokalavdelning man tillhör är 11,3 %. Vid undersökningen 2010 var andelen 15,9 %. Det betyder att kunskapen om vilken lokalavdelning man tillhör har ökat. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 4

5 Demografi Detta avsnitt består av tre frågor: 1. När blev du medlem i Humanisterna 2. Ålder 3. Kön Det bör noteras att samtliga frågor varit valfria att besvara. När blev du medlem i Humanisterna? (resultat från 2013) 47% 12% 20% 18% 3% Senaste året Ett till två år sedan Tre till sex år sedan Mer än sex år sedan Minns ej Vi har en normalfördelning jämfört med förra enkäten. Vi har gjort om svarsalternativen, som ses ovan, så att frågan kan återanvändas i framtiden om vi gör en ytterligare uppföljning. Svaren är inte exakt jämförbara, för att det inte är exakt samma tidsperioder. Men den viktigaste skillnaden är att vi på hösten 2010 var i slutet av en period av snabb tillväxt, medan vi nu är inne i en period av stagnation. När blev du medlem i Humanisterna? (resultat från 2010) 37% 33% 17% 8% 5% 2009 eller senare eller tidigare Minns ej Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 5

6 Majoriteten av våra medlemmar är över 50 år. Av nedanstående diagram ser vi att andelen över 50 år ökat från 62 % till 64 %. Det är svårt att säga att detta är den exakta fördelningen av våra medlemmar. Det finns t.ex. en förklaring att äldre kanske har mer tid att besvara en enkät. En annan kan vara att våra medlemmar faktiskt blivit äldre sedan tre år tillbaka. Men i så fall borde inte andelen i intervallet år sjunkit. Vi skall inte fästa alltför stor uppmärksamhet kring detaljerna på denna fråga. Ålder År 2010 År % 24% 35% 30% 27% 34% 13% 12% år år år Över 65 år Genom att undersöka åldern på de medlemmar, som gått med på senare tid kan vi se att det faktiskt verkar som om vi fått en bättre fördelning av ålder på de nya medlemmarna de senaste åren. Ålder i förhållande till medlemskap Senaste två åren Mer än tre år sedan 40% 24% 29% 21% 25% 32% 21% 6% Upp till 34 år år år Över 65 år Dock är medelåldern högre bland våra medlemmar än hur det ser ut i landet generellt: Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 6

7 Ålder Humanisterna Landet totalt 27% 26% 24% 30% 34% 24% 23% 12% år år år Över 65 år Vi är fortfarande en organisation med klar mansmajoritet. Kön Man Kvinna 76% 78% 24% 22% År 2010 År 2013 Här är ytterligare två intressanta diagram när det gäller könsfördelningen. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 7

8 Kön i förhållande till när man blev medlem Kvinnor Män Mer än sex år sedan 25% 74% Tre till sex år sedan Ett till två år sedan Senaste året 20% 19% 22% 79% 77% 81% En av fem nya medlemmar senaste året är kvinnor, jämfört med de medlemmar som varit med länge, där en av fyra medlemmar är kvinnor. Kön i förhållande till åldersfördelning Kvinnor Män Över 65 år år år Upp till 34 år 22% 25% 19% 20% 78% 75% 81% 80% Störst andel kvinnor finns i gruppen år och det gjorde det även 2010, då vi gjorde den förra enkäten. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 8

9 Varför är man medlem och vad vill man? Vad fick dig att fatta beslut om att gå med i Humanisterna? Reagerade mot ett religiöst/pseudovetenskapligt uttalande 30% 35% Reagerade mot ett religiöst/pseudovetenskapligt påverkat beslut inom politik/offentlig förvaltning Läste debattartikel av Humanisterna Hörde/såg en radio/tv-debatt där Humanisterna deltog 23% 23% 23% 30% 29% 28% Diskuterade med vänner/bekanta 19% 18% Såg annonser/flygblad Deltog i möte/seminarium 5% 3% 7% 10% Annan orsak 30% 29% Det var möjligt att lämna flera alternativa svar. Därför är summan mer än 100 %. Vi ser att det främsta skälet till att man fattat beslut om att gå med är att man reagerat mot ett uttalande och det har ökat sedan förra enkäten. Alltså något vi själva inte har påverkat! Däremot så är plats 3 och 4 aktiviteter vi själva styrt över. Generellt sett är det inga större förändringar jämfört med den tidigare enkäten. Här följer en fråga om varför man är med i förbundet. D v s varför man fortfarande är med. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 9

10 Varför är du medlem i Humanisterna? För att jag vill ta ställning för ett sekulärt samhälle För att främja kritiskt tänkande och en vetenskaplig kunskapssyn För att överdriven respekt för religioner leder till att samhället gör avkall på grundläggande demokratiska värden 87% 82% 82% 77% 71% 70% För att verka för mänskliga rättigheter För att bidra till att Humanisterna får större inflytande över samhälle och politik För att jag tycker det är viktigt att det finns sekulära alternativ till religiösa ceremonier som dop, bröllop och begravning För att jag vill tillhöra ett organiserat alternativ till de religiösa livsåskådningarna För att jag tycker det är viktigt att det finns alternativ till kyrkans konfirmation för ungdomar, så kallad humanistisk konfirmation För att utveckla min argumentationsförmåga och fördjupa mina kunskaper i existentiella frågor och deras politiska konsekvenser För att bidra till att formulera humanistiska synsätt och ställningstaganden i vår tid För att få inspiration och hjälp att formulera min egen livsåskådning 28% 29% 24% 26% 23% 23% 21% 21% 52% 48% 50% 49% 46% 47% 40% 41% För att få möjlighet att själv medverka i debatten och påverka opinionen Andra skäl 9% 10% 5% 5% Resultatet är väldigt lika mellan de två mätningarna. Det är intressant och tillfredsställande att se att denna kärnfråga ger så stabilt resultat över åren. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 10

11 Nästa fråga var en prioriteringsfråga. Vi bad de som svarade att prioritera ett antal områden på en skala från 1 10 där 1 var högsta prioritet och 10 lägsta. För att få en bra spridning i svaren och för att eliminera att vissa eventuellt svarat fel har vi redovisat dem som valt prioritet 1 och 2 på de olika alternativen. Vad tycker du att Humanisterna skall arbeta med? (Antal som markerat det som prioritet 1 eller 2) Verka för ett sekulärt samhälle Verka för kritiskt tänkande och en vetenskaplig kunskapssyn 77% 69% 70% 64% Bilda opinion och utöva politisk påverkan Verka för mänskliga rättigheter 56% 52% 51% 46% Verka för folkbildning (genom föredrag, studiecirklar mm) 31% 28% Verka för ett utbud av sekulära ceremonier Bedriva humanistiskt biståndsarbete Verka för ett utbud av ungdomsläger som alternativ till kyrkans konfirmationsläger Utveckla sociala verksamheter i lokalavdelningarna 18% 20% 15% 16% 14% 16% 8% 10% Även i denna fråga kommer verka för ett sekulärt samhälle och verka för ett kritiskt tänkande och en vetenskaplig kunskapssyn överst. Slutsatsen är att man tycker det är viktigt som man också valt som skäl till att man är medlem i Humanisterna. Tillfredsställande att resultaten är så lika över åren. Först några skillnader mellan olika kategorier. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 11

12 Vad som är viktigt - könsuppdelat Kvinnor Män Bedriva humanistiskt biståndsarbete Bilda opinion och utöva politisk påverkan Verka för folkbildning (genom föredrag, studiecirklar mm) Utveckla sociala verksamheter i lokalavdelningarna Verka för ett utbud av ungdomsläger som alternativ till kyrkans konfirmationsläger Verka för ett utbud av sekulära ceremonier Verka för kritiskt tänkande och en vetenskaplig kunskapssyn Verka för mänskliga rättigheter Verka för ett sekulärt samhälle 19% 14% 35% 29% 10% 7% 26% 11% 30% 15% 63% 54% 75% 68% 61% 47% 80% 76% Här framgår tydligt att kvinnor tycker att ceremoniverksamheten är mycket viktigare än vad män tycker. Detta gäller även konfirmationsläger. Det var samma mönster även För att nu undersöka hur bra förbundet är på att uppfylla medlemmarnas krav på de områden vi frågat om som viktiga, ställde vi frågan om hur bra vi är på de olika områdena. För att få svar använde vi fem olika svarsalternativ som används som ett betygssystem: Mycket bra 5 Bra 4 Varken bra eller dåligt 3 Mindre bra 2 Dåligt 1 Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 12

13 Hur väl tycker du att Humanisterna lyckas i sitt arbete på följande områden? Verka för kritiskt tänkande och en vetenskaplig kunskapssyn Verka för ett sekulärt samhälle Bilda opinion och utöva politisk påverkan Verka för mänskliga rättigheter Verka för ett utbud av sekulära ceremonier Verka för folkbildning (genom föredrag, studiecirklar mm) Verka för ett utbud av ungdomsläger som alternativ till kyrkans konfirmationsläger Bedriva humanistiskt biståndsarbete Utveckla sociala verksamheter i lokalavdelningarna 3,98 3,97 3,92 3,93 3,65 3,72 3,54 3,54 3,44 3,50 3,44 3,44 3,42 3,45 3,11 2,93 2,91 2,93 Det intressanta med detta resultat är att det är stor överensstämmelse mellan det som medlemmarna anser vara viktigt och hur de tycker att förbundet lyckas i sitt arbete. Det var samma överensstämmelse även Skillnaderna mellan åren går knappast att utläsa när det gäller betygen. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 13

14 Andel som inte kunnat bedöma hur väl Humanisterna lyckas i sitt arbete Bedriva humanistiskt biståndsarbete Utveckla sociala verksamheter i lokalavdelningarna Verka för ett utbud av ungdomsläger som alternativ till kyrkans konfirmationsläger Verka för ett utbud av sekulära ceremonier Verka för folkbildning (genom föredrag, studiecirklar mm) Verka för mänskliga rättigheter Bilda opinion och utöva politisk påverkan Verka för kritiskt tänkande och en vetenskaplig kunskapssyn Verka för ett sekulärt samhälle 11% 13% 9% 11% 8% 11% 30% 29% 30% 31% 21% 26% 38% 41% 53% 52% 60% 67% Inte lika många som förra gången har sagt att de haft svårt att bedöma det humanistiska biståndsarbetet. Att många inte kan bedöma verksamheten i lokalavdelningarna kommer vi att få svar på längre fram. (Det är många som aldrig varit på ett lokalt möte) Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 14

15 Vad tycker man om Humanistinfo och vår hemsida? Hur mycket läser du i vår medlemstidning HumanistInfo (HI)? Jag läser det mesta i tidningen 34% 42% Jag läser valda delar som intresserar mig 40% 41% Jag läser någon enstaka artikel 12% 17% Jag läser i stort sett aldrig HumanistInfo 4% 8% 74 % jämfört med 83 % 2010 läser det mesta eller valda delar ur tidningen. Vi använde samma sätt att sätta betyg som ovan. Nämligen: Mycket bra 5 Bra 4 Varken bra eller dåligt 3 Mindre bra 2 Dåligt 1 Och fick då följande resultat: Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 15

16 Vad tycker du om HI? Layout 3,38 3,44 Artiklars innehåll och kvalitet 3,89 3,92 Helhetsintryck 3,88 3,95 Betyget har sjunkit något, men helhetsintrycket är väldigt nära betyg 4, som är bra. Utgivningsfrekvens 4 nummer per år År 2010 År % 76% 17% 11% 2% 2% 5% 10% Öka Lagom Minska Vet ej Omfattning cirka 28 sidor per nummer År 2010 År % 75% 8% 5% 6% 7% 7% 12% Öka Lagom Minska Vet ej Vi ser att läsarna är nöjda både med utgivningsfrekvens och med omfattning. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 16

17 Vi hade ställt en ny fråga om HI. Vad anser du om HI enbart görs i digital form? Jag tycker det är en bra idé för egen del 44% Jag kan acceptera detta, men hade hellre sett en papperstidning 35% Nej, det här en dålig idé för mitt vidkommande 15% Spelar ingen roll/vet ej 5% Resultatet är väldigt jämnt 49 % tycker det är en bra idé eller att det inte spelar någon roll. 50 % anser att det är en dålig idé eller att de hellre vill ha en papperstidning. Nu över till hemsidan. Hur ofta besöker du vår hemsida Aldrig 21% 18% Några gånger per år 55% 53% En eller flera gånger per månad 21% 25% En eller flera gånger per vecka 4% 4% 25 % jämfört med 29 % från 2010 använder från och till vår hemsida. Betyg på hemsidan: Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 17

18 Hur väl stämmer följande påståenden om vår hemsida Det är lätt att navigera Det är lätt att hitta information 3,76 3,82 3,70 3,73 Layouten är tilltalande 3,39 3,42 Länkarna är relevanta Informationen är uppdaterad/aktuell 3,70 3,77 3,65 3,67 Resultatet är något sämre än hur HI bedömdes. Och resultatet är även något sämre än vid mätningen Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 18

19 Hur mycket vill man engagera sig lokalt och i förbundet? Hur viktigt är det för dig att som medlem tillhöra en lokalavdelning? Helt oviktigt 22% 19% Ganska oviktigt 40% 37% Ganska viktigt 20% 22% Mycket viktigt 7% 8% Majoriteten tycker det är helt eller ganska oviktigt 62 %. 27 % tycker det är mycket eller ganska viktigt. 12 % svarade inte på frågan. Hur ofta går du på möte i lokalavdelningen du tillhör? I stort sett aldrig 73% 75% Något enstaka möte Några gånger per år Regelbundet 15% 12% 7% 8% 5% 5% Bara ett fåtal besöker våra möten. Skälen till detta är många: Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 19

20 Om du sällan/aldrig besöker några möten - vad beror det på? Jag är ointresserad av lokal verksamhet Jag bor för långt bort Jag kan inte på grund av familj eller andra intressen 23% 25% 23% 23% 24% 27% Jag kan inte på grund av min arbetssituation Jag tycker inte att mötena verkar lockande 17% 19% 17% 15% Jag har dålig erfarenhet av lokal verksamhet Lokalavdelningen jag tillhör har få eller inga möten 5% 5% 4% 6% Vi passade även på att fråga vad man tyckte var viktigt att arbeta med på lokal nivå. Svaren angavs på en 5-gradig skala: Mycket viktigt 5 Viktigt 4 Varken viktigt eller oviktigt 3 Mindre viktigt 2 Oviktigt 1 Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 20

21 Vad är viktigt att arbeta med på lokal nivå? Opinionsbildning och politisk påverkan Seminarier med inbjudna föreläsare Offentliga debatter med meningsmotståndare Diskussionskvällar för medlemmar Medlemsvärvande verksamhet Studiecirklar Utåtriktade aktioner som flygbladsutdelning, protestaktioner m m. Humanistiska kulturkvällar Pubkvällar Studiebesök Andra sociala aktiviteter 4,21 4,26 4,15 4,15 4,13 4,19 3,80 3,79 3,63 3,70 3,48 3,52 3,47 3,47 3,16 3,23 2,93 2,93 2,91 2,97 2,90 2,89 Resultaten mellan åren är väldigt lika. Vi frågade också rent generellt hur man vill engagera sig: Hur mycket vill du engagera dig i Humanisterna? Inte alls jag vill vara passiv stödmedlem Jag kan tänka mig ett begränsat engagemang Jag kan möjligen engagera mig senare Jag vill engagera mig mer Jag är redan engagerad 7% 8% 4% 4% 19% 21% 29% 31% 37% 41% Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 21

22 Det verkar vara ett mindre intresse för att engagera sig nu än för tre år sedan. Inte alls jag vill vara passiv stödmedlem Över 65 år 46% 52% år år 34% 33% 35% 41% Upp till 34 år 27% 26% Vad vi ser är att de äldre i större utsträckning än yngre uttalat säger sig vilja vara passiva stödmedlemmar. Medlemmarna fick även skriva in vad de skulle vilja engagera sig i inom vårt förbund. Flera svarade direkt till mailadressen och skrev vad de ville. Dessa svar sändes oftast vidare till lokalavdelningen de tillhörde. Svaren som de skrivit in i enkäten var mycket varierande och här följer några exempel: Delta mer i det lokala utbudet. Arbeta för aktiv dödshjälp. Arrangera debatt- och diskussionskvällar. Bygga kampanjsidor. Beivra pseudovetenskap Borgerlig begravning Ceremonier. Diskussionskvällar eller studiecirklar Driva frågan om kritiskt tänkande som ett ämne i skolan. Föredragshållare ev debattör. Hålla Studiecirkel Hjälpverksamhet Humanistisk konfirmation. Kulturkvällar, studiecirklar, all verksamhet som främjar bra och djupare relationer inom avdelningen Lokal styrelse, officiant vid humanistiska ceremonier Opinionsbildning och föredrag Praktisk Humanism Religionens roll i skolan, religiösa friskolor, det nyandliga uppsvinget Sociala aktiviteter, utåtriktade aktioner, Utbildning/undervisning. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 22

23 Totalt fick vi över 300 svar på denna fråga, men tyvärr har de flesta inte förstått att enkäten var anonym och att vi inte kan kontakta alla dessa personer. Däremot har de som svarat till blivit slussade till någon funktion i organisationen. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 23

24 Funderar man på att lämna förbundet? Har du någon gång övervägt att lämna Humanisterna? Nej, aldrig 80% 82% Ja, någon gång 17% 15% Ja, jag funderar på det just nu Ja, jag har bestämt mig för att lämna 3% 2% 0,4% 0,4% Vi kan konstatera att cirka 80 % är trogna medlemmar. I övrigt så vet vi av medlemsstatistiken att det är många som lämnar förbundet. Av dem som svarat kan vi inte dra några exakta slutsatser eftersom det är högst troligt att de som bestämt sig för att sluta inte gärna besvarar en enkät. (Eller också har de gjort det) Vi hade en följdfråga som var formulerad på följande sätt: Om du skulle lämna Humanisterna - vilka är de främsta skälen till detta? Vi fick över 500 svar på denna fråga, varav många bara var allmänna kommentarer och en del av karaktären att man aldrig kommer att lämna Humanisterna. Här kommer några exempel på vad man kan vara missnöjd med i Humanisterna idag, som gör att man kan lämna förbundet: Om Humanisterna alltför onyanserat ifrågasätter ALLA former av s.k. alternativ medicin/hälsovård. Alltför arrogant framtoning. Alltför aggressiv hållning till oliktänkande Avsaknaden av en ambition till en folkrörelse En alltför medioker ("liberal") inriktning Alldeles för mycket av religionskritik Att de sociala aktiviteterna är så dåligt organiserade Att det bara handlar om religionskritik, humanism är ju så mycket mer. Att Humanisterna blivit allt för flata mot religion. Att det förblir en gubbklubb med i stort sett bara medelålders män skulle kunna få mig att lämna. Att papperstidningen lades ned Det är för akademiskt Det görs inte tillräckligt mycket eller erbjuds tillräckligt mycket som engagerar mig Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 24

25 Det är ganska passivt att vara passiv så att säga... Ekonomi. Vid arbetslöshet måste jag skära ner kostnader. Finns en mer eller mindre tydlig indirekt politisk koppling mellan FP och Humanisterna. Illa! Få evenemang arrangeras lokalt För lite plats för "lilla" människan För mycket internt käbbel - för lite skratt och gemensamma tag. Försöken att ersätta religionernas riter med sekulära. Har ibland känt mig vara i fel sällskap bl.a. när det gäller genusfrågor (debatt på bloggen) Ibland tycker jag att Humanisterna kan kännas lite fega i religionskritiken. Jag ogillade när ni prisade Nyamko Sabuni. När man engagerar sig i Pride Festival. Jag anser att Humanisterna endast ska ägna sig åt livsåskådningsfrågor. Vissa artiklar i HI har varit för fundamentalistiska och fördömande. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 25

26 Bakgrundfakta om våra medlemmar Vilken utbildning har du? Högskola el universitet 81% 80% Gymnasium el motsvarande 17% 18% Grundskola el motsvarande 2% 2% Våra medlemmar är högutbildade mer utbildning än vad svenska folket har i allmänhet. Ser i stort sett ut som vid förra mätningen. Vilket alternativ stämmer in på dig? Jag är född i Sverige och båda mina föräldrar är födda i Sverige 86% 86% Jag är inte född i Sverige Jag är född i Sverige och en av mina föräldrar är född i Sverige Jag är född i Sverige och båda mina föräldrar är födda utanför Sverige 7% 7% 6% 6% 1% 1% Majoriteten av våra medlemmar är svenskfödda. Endast 7 % är inte födda i Sverige som kan jämföras med 14.3 % för hela landet. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 26

27 I vilken miljö är du uppvuxen? Miljö utan någon uttalad inställning till religion 50% 50% Miljö med viss religiös prägel 28% 28% Miljö med religionskritisk prägel 18% 17% Miljö med mycket religiös prägel 5% 5% 33 % har vuxit upp i en miljö med mycket eller viss religiös prägel. Vi frågade dem i vilken miljö. Vilken religiös tradition? Protestantisk 85% Katolsk Annan kristen tradition Kristen ortodox Muslimsk Judisk Annan Nyandlig Buddhistisk Hinduistisk 6% 3% 1,9% 1,3% 1,2% 1,1% 0,4% 0% 0% En klar majoritet kommer från den traditionella svenska kyrkan, eller någon liknande religion. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 27

28 Din egen religiösa bakgrund? Jag har aldrig haft någon tro eller religiös upplevelse Jag har varit en tvivlare Jag har varit något/lite religiös Jag har varit religiöst sökande Jag har varit djupt religiös 19% 19% 10% 11% 8% 8% 3% 2% 60% 60% Drygt hälften har aldrig haft någon tro eller religiös upplevelse. Endast 3 % har varit djupt religiös. Vad anser du dig vara idag? Ateist Sekularist Agnostiker Annat Vet ej Religiöst sökande Religiöst troende 2% 3% 1% 2% 0,4% 0,5% 0,2% 0,1% 17% 18% 28% 24% 83% 81% Ateister är i klar majoritet. Vi har alltså ett antal medlemmar som är religiöst sökande, som inte vet vad de är och som anger alternativet annat. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 28

29 Vilket politiskt parti sympatiserar du mest med på riksnivå? Folkpartiet Socialdemokraterna Moderaterna Miljöpartiet Vänsterpartiet Sverigedemokraterna Centerpartiet Piratpartiet Feministiskt Initiativ Annat parti Kristdemokraterna Vet ej 2,8% 1,6% 2,6% 2,9% 2,2% 2,9% 1,2% 2,0% 0,9% 0,7% 0,1% 0,2% 5,8% 19,1% 17,5% 15,4% 17,2% 20,0% 13,4% 14,2% 12,1% 11,4% 9,8% 22,9% På denna fråga har det skett en hel del förändringar sedan Folkpartiet har fortfarande mest sympatisörer, men andelen har minskat sedan Troligen speglar förändringen svängningen i den allmänna opinionen, men fördelningen av sympatier till partierna ligger långt från hur det ser ut i riket totalt. Nedan jämförs hur utfallet 2013 ser ut med valresultatet Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 29

30 Vilket politiskt parti sympatiserar du mest med på riksnivå? År 2013 Valet 2010 Folkpartiet Socialdemokraterna Moderaterna Miljöpartiet Vänsterpartiet Sverigedemokraterna Centerpartiet Piratpartiet Feministiskt Initiativ 2,8% 2,6% 2,2% 0,0% 1,2% 7,0% 7,3% 5,6% 5,7% 6,6% 12,1% 13,4% 17,5% 17,2% 19,1% 30,7% 30,0% Annat parti Kristdemokraterna Vet ej 0,9% 0,0% 0,1% 0,0% 5,6% 9,8% Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 30

31 Sympatiserar du med/ är du aktiv i andra ideologiska rörelser/organisationer än Humanisterna? Mänskliga rättigheter Miljöfrågor Vetenskap och Folkbildning (VoF) 31% 30% 30% 38% 38% Republikanska föreningen 23% Genusfrågor, jämställdhet Rätten till en värdig död (RTVD) Fredsfrågor Biståndsfrågor Annat Djurrättsfrågor Hbt-frågor 16% 14% 13% 12% 12% 11% 15% 10% 17% 8% 8% 8% 8% Denna fråga visar att mänskliga rättigheter är den fråga som mest engagerar våra medlemmar. Vi har i år lagt till ytterligare tre organisationer: Vetenskap och Folkbildning, Republikanska föreningen och Rätten till en värdig död. Som vi kan se är det många av våra medlemmar, som sympatiserar eller är aktiva dessa organisationer. Nedanstående bild visar hur många intressen man sympatiserar med. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 31

32 Ytterligare antal ideologiska rörelse man stödjer 22% 25% 19% 14% 10% 4% 3% 0,8% 0,6% 0,4% 0,3% 0,04% Bara Hum En stöds Två stöds Tre stöds Fyra stöds Fem stöds Sex stöds Sju stöds Åtta stöds! Nio stöds Tio stöds Elva stöds Cirka var fjärde/femte har endast Humanisterna som den ideologi man stöder. En fjärdedel har ytterligare en ideologi man stöder. Sedan är det en fallande skala. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 32

33 Vad händer med resultatet? Styrelsen kommer att få rapporten innan kongressen. Kongressmedlemmarna kommer att få rapporten och dessutom en muntlig presentation. Vi kommer att informera i HI om resultatet. Alla medlemmar som vill ha rapporten skall kunna få den. Förbundsstyrelsen ansvarar för att eventuella åtgärder vidtas, som är ett resultat av denna enkät. Jag vill passa på att tacka alla som svarat på enkäten och till Ellis Wohlner som varit bollplank till undertecknad då vi omformulerat och kompletterat vissa frågor. Urban Jansson Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 33

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar personer mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela Sverige. I september/ intervjuades 1.000 personer. En fråga ställdes på uppdrag av Frivärld och redovisas

Läs mer

Eftervalsundersökning Byggnads Byggnads medlemspanel eftervalsundersökning

Eftervalsundersökning Byggnads Byggnads medlemspanel eftervalsundersökning Eftervalsundersökning Byggnads 2010 Byggnads medlemspanel Ca 2000 medlemmar ingår i panelen. 954 medlemmar har svarat på denna enkät. Fältperioden var 23/9-20/10 2010 Resultatet är viktat så att resultatet

Läs mer

Skolan. en nationell angelägenhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper

Skolan. en nationell angelägenhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Skolan en nationell angelägenhet En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Skolan en nationell angelägenhet Juli 2011 Bakgrund Regeringen har sedan 2006 utrett

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Styrelsen ser gärna att medlemmar engagerar sig i projekt och ordnar informella nätverk, samtalskvällar och dylikt.

Styrelsen ser gärna att medlemmar engagerar sig i projekt och ordnar informella nätverk, samtalskvällar och dylikt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2014 Humanisterna Syd organisation Styrelsen ser gärna att medlemmar engagerar sig i projekt och ordnar informella nätverk, samtalskvällar och dylikt. Större aktiviteter (projekt)

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

Karin Nelsson. Svenskarnas missnöje med olika samhällsproblem

Karin Nelsson. Svenskarnas missnöje med olika samhällsproblem 2014-05-23 Karin Nelsson Svenskarnas missnöje med olika samhällsproblem Mätning om politiskt missnöje Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets missnöje med olika samhällsproblem.

Läs mer

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen!

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Medlemsenkäten hösten 2005 Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Drygt var tionde medlem har ett fackligt uppdrag. Två tredjedelar har fått en utbildning för uppdraget.

Läs mer

MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012

MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012 MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012 Medlemsundersökning 2012 S Utgåva 1 2013-01-04 2 MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012 Presentation av resultat från medlemsundersökningen Förord S genomförde vid årsskiftet 2008/2009 en undersökning

Läs mer

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER PER HEDBERG T illgång på energi är en viktig komponent för länders utveckling, ekonomi och välfärd. Frågan som aktualiserats under de senaste årtionden är, inte minst

Läs mer

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research Så svarade Medborgarpanelen LORE Laboratory of Opinion Research 2 april 1 Tack för alla era svar! I denna rapport presenteras resultat från Medborgarpanelen där våra panelmedlemmar har varit med och bidragit

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Göteborgarnas förhållande till Svenska kyrkan har undersökts via SOM-institutet

Göteborgarnas förhållande till Svenska kyrkan har undersökts via SOM-institutet Göteborgarnas relation till kyrka och religion Göteborgarnas relation till kyrka och religion Jan Strid Göteborgarnas förhållande till Svenska kyrkan har undersökts via SOM-institutet sedan 1990-talets

Läs mer

Ett urval ur WWF:s undersökning till privatpersoner för Svenska pärlor 2013

Ett urval ur WWF:s undersökning till privatpersoner för Svenska pärlor 2013 Ett urval ur WWF:s undersökning till privatpersoner för Svenska pärlor 2013 Cat Holloway / WWF-Canon SYFTE Syftet med undersökningen är att få en bild svenska folkets känslor kring och koppling till svensk

Läs mer

Fler vill nu minska flyktinginvandringringen. Sedan 1992, då 65 procent förespråkade

Fler vill nu minska flyktinginvandringringen. Sedan 1992, då 65 procent förespråkade Trendbrott i fl yktingfrågan och polariseringen har ökat TRENDBROTT I FLYKTINGFRÅGAN OCH POLARISERINGEN HAR ÖKAT MARIE DEMKER Fler vill nu minska flyktinginvandringringen. Sedan 1992, då 65 procent förespråkade

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Riksdagsvalet 2014 på karta

Riksdagsvalet 2014 på karta Riksdagsvalet 2014 på karta Valdeltagande i procent av röstberättigade 88,0-92,9 86,3-88,0 84,7-86,3 82,2-84,7 70,3-82,2 Nu följer bilder över valresultatet för samtliga riksdagspartier och FI redovisade

Läs mer

SD-sympatisörer tror att livet blir sämre de kommande åren i högre utsträckning än andra väljare!!

SD-sympatisörer tror att livet blir sämre de kommande åren i högre utsträckning än andra väljare!! SDs landsdagar Om undersökningen Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och

Läs mer

Stockholmarna om tiggeri 24 oktober Ipsos.

Stockholmarna om tiggeri 24 oktober Ipsos. Stockholmarna om tiggeri 24 oktober 2016 1 2015 Ipsos. Majoritet av stockholmarna vill förbjuda tiggeri 55 procent av stockholmarna tycker att tiggeri ska vara förbjudet medan 31 procent tycker att det

Läs mer

KYRKSAMHETEN I GÖTEBORG OCH VÄSTRA GÖTALAND

KYRKSAMHETEN I GÖTEBORG OCH VÄSTRA GÖTALAND KYRKSAMHETEN I GÖTEBORG OCH VÄSTRA GÖTALAND JAN STRID tidigare SOM-undersökningar där frågor gällande Svenska kyrkan ingått har vi I mest varit intresserade av kyrkovalen. Men i samband med dessa val har

Läs mer

Uppfo ljning av resultatet fra n na mndemannakampanj En enkätundersökning för Domstolsverket

Uppfo ljning av resultatet fra n na mndemannakampanj En enkätundersökning för Domstolsverket 160301 Uppfo ljning av resultatet fra n na mndemannakampanj 2015 En enkätundersökning för Domstolsverket 2 1. Inledning 2. Undersökningen 3. Resultat 4. Summering och rekommendationer 3 Inledning Domstolsverket

Läs mer

april 2015 Attitydundersökning Bilaga med kommentarer alex & martin /ikon

april 2015 Attitydundersökning Bilaga med kommentarer alex & martin /ikon april 2015 Attitydundersökning Bilaga med kommentarer alex & martin /ikon om undersökningen: 297 svarande (51 procent av de tillfrågade) 57 procent kvinnor, 42 procent män Ålder: 16 85 år Åldersfördelning:

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

Vetenskap & Värderingar Frågorna

Vetenskap & Värderingar Frågorna 2010-06-23 Vetenskap & Värderingar Frågorna VA har publicerat två resultatrapporter inom studien Vetenskap & Värderingar: VA-rapport 2009:3 Vetenskap att tro på? November 2009 VA-rapport 2010:2 Kunskap

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Resultat. Analys av Sverigedemokraternas valresultat. Timbro

Resultat. Analys av Sverigedemokraternas valresultat. Timbro Resultat Analys av Sverigedemokraternas valresultat Timbro 214-11-18 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var den svenska röstberättigade allmänheten Totalt genomfördes 3888 intervjuer i målgruppen

Läs mer

Stort stöd för rätten att välja skola

Stort stöd för rätten att välja skola Stort stöd för rätten att välja skola Anser du att det är rätt eller fel att man kan välja vilken grund- eller gymnasieskola barnen ska gå i? Samtliga 8 Man 8 Kvinna 8- år - år 8 - år 8 - år 8 - tkr/år

Läs mer

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät Kartlägg mångfalden Vem är den typiske volontären hos er? Finns det en överrepresentation av personer i en viss ålder, utbildningsbakgrund eller sysselsättning? Varför tror ni att dessa personer har valt

Läs mer

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden?

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? Frågeformuläret Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA I EN RUTA FÖR VARJE DELFRÅGA (a - f) a) En mamma som

Läs mer

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter!

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EU-VAL 2014 Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EHF-manifest November 2013 E uropavalet i maj 2014 blir avgörande för humanister i Europa. De progressiva värden vi värnar står

Läs mer

Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem

Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem Studiedag den 21 januari 2015 Centrum för forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet (www.crs.uu.se) Religion som tillgång och

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September 2009

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September 2009 Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September Viktoriagatan, Box 068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 7 9 000, Fax +46 7 9 00, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Karin Nelsson. Svenska folkets förtroende för partiledarna och språkrören

Karin Nelsson. Svenska folkets förtroende för partiledarna och språkrören 2014-08-26 Karin Nelsson Svenska folkets förtroende för partiledarna och språkrören Mätning om politiska åsikter Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets förtroende för de olika

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Rapport till om ungdomsundersökning SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland ungdomar mellan 16 och 25 år bosatta i hela riket, tele-skop ungdom. Mellan den 20 april och 7 maj 2006 intervjuades 1.015

Läs mer

Allmänhetens uppfattning om invandringen. Den Nya Välfärden

Allmänhetens uppfattning om invandringen. Den Nya Välfärden Allmänhetens uppfattning om invandringen Den Nya Välfärden 16-03-25 Om undersökningen 4 Målgrupp: Allmänheten, 18 89 år. 4 Metod: Kombination av webb- och postal enkät i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

SKOP. Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på försvaret november 2009

SKOP. Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på försvaret november 2009 om hur svenskarna ser på försvaret SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 3 och 19 intervjuades cirka 1.000 personer om hur de ser på det

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Svensk opinion blir allt mindre negativ till invandrade svenskar och till närvaron

Svensk opinion blir allt mindre negativ till invandrade svenskar och till närvaron Svenskarna långsiktigt alltmer positiva till invandrare Svenskarna långsiktigt alltmer positiva till invandrare Marie Demker Svensk opinion blir allt mindre negativ till invandrade svenskar och till närvaron

Läs mer

Appendix 1. Valresultatet i kommuner och landsting

Appendix 1. Valresultatet i kommuner och landsting Appendix 1 Valresultatet i kommuner och landsting Valresultatet i kommunerna Moderaterna Moderaterna går kraftigt bakåt i kommunsverige. Partiet ökar sina mandat i 18 kommuner men tappar mandat i 230.

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den intervjuades

Läs mer

Svenskarnas syn på politiska frågor

Svenskarnas syn på politiska frågor Svenskarnas syn på politiska frågor I februari är väljarnas viktigaste politiska frågor Sysselsättning och jobb (3), Utbildning och skola (3) och Flyktingar & Invandring (2). Väljarna anser att moderaterna

Läs mer

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Fråga 1 Alla tillhör vi olika grupper. Vissa är mer viktiga för oss än andra i vår syn på oss själva. Vilket i följande lista är i allmänhet viktigast

Läs mer

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures.

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures. En relevant kyrka? 11 APRIL 2012 Consultants for Strategic Futures. FÖRORD Är kyrkan relevant och i så fall på vilket sätt? Vilka förväntningar och förhoppningar har enskilda på kyrkans roll i samhället

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Ideologi. = En samling tankar och idéer om hur ett samhälle ska styras. " Utifrån dessa ideologier, bildades senare partier!

Ideologi. = En samling tankar och idéer om hur ett samhälle ska styras.  Utifrån dessa ideologier, bildades senare partier! Liberalism Ideologi = En samling tankar och idéer om hur ett samhälle ska styras. Utifrån dessa ideologier, bildades senare partier! 1. Mellan 1750 och 1850 kom Konservatism Socialism 2. Under 1930-talet

Läs mer

Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening

Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007 Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening Sammanfattning För snart 40 år sedan höll Olof Palme sina numer berömda tal från ett lastbilsflak

Läs mer

EU och småföretagen. - EU-valet och Sveriges småföretagare

EU och småföretagen. - EU-valet och Sveriges småföretagare EU och småföretagen - och Sveriges småföretagare EU och Småföretagen Sammanfattning Så många som sju av tio svenska småföretagare uppger att de kommer att rösta i den 7 juni. De viktigaste frågorna är

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1).

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

Rapport till SPF om vårdval 21 november 2014

Rapport till SPF om vårdval 21 november 2014 om vårdval SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november 2014 intervjuades cirka 1.000 personer. På uppdrag av SPF ställdes

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire 60 Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan?

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Sammanställning av en enkätundersökning gjord Juridiska institutionen 2 3 Inledning Åren, och genomförde juridiska institutionen enkätundersökningar med dem

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

SVENSKA FOLKET OCH NATO

SVENSKA FOLKET OCH NATO Svenska folket och Nato SVENSKA FOLKET OCH NATO ULF BJERELD E fter det kalla krigets slut har neutraliteten successivt lyfts ut ur den svenska säkerhetspolitiska doktrinen. Under det kalla kriget användes

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

Svenskarnas syn på flyktingsituationen 2 s eptember 2016

Svenskarnas syn på flyktingsituationen 2 s eptember 2016 Svenskarnas syn på flyktingsituationen 2 s eptember 2016 Svenskarnas syn på flyktingsituationen För ett år sedan, nästan exakt på dagen, genomförde Aftonbladet/Inizio en av sina mätningar om svenska folkets

Läs mer

Religionsutbildning är en kvarleva från statskyrkans tid och bör därmed avvecklas Motion (2010:35) av Paul Lappalainen (MP)

Religionsutbildning är en kvarleva från statskyrkans tid och bör därmed avvecklas Motion (2010:35) av Paul Lappalainen (MP) Utlåtande 2011: RIV (Dnr 322-2360/2010) Religionsutbildning är en kvarleva från statskyrkans tid och bör därmed avvecklas Motion (2010:35) av Paul Lappalainen (MP) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

Partigranskning mars 2006

Partigranskning mars 2006 Företagarna granskar del 2 Partigranskning mars 2006 Hur stämmer partiernas karta med företagens verklighet? mars 2006 Kopplingen mellan jobb, välfärd och företagande har spelat en viktig roll i årets

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om regeringen och företagarklimatet april 2007

Rapport till Den Nya Välfärden om regeringen och företagarklimatet april 2007 om regeringen och företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 30 mars och 14 intervjuades cirka 1.100 personer på uppdrag av

Läs mer

Fråga 2. Det finns alltså två delar i det här arbetet: Svara kort på varje delfråga (se nedan). Skriv en 400 ord om vad du lärt dig av detta.

Fråga 2. Det finns alltså två delar i det här arbetet: Svara kort på varje delfråga (se nedan). Skriv en 400 ord om vad du lärt dig av detta. Fråga 2 Hur ser religioner ut? Det är inte så lätt att förstå vad religion är. Begreppet flyter ut för mig ju mer jag försöker fixera det. Därför vill jag att du hjälper mig förstå vad religion är genom

Läs mer

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2016 Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2016-05-04 Beställare: Järfälla kommun, Sigtuna

Läs mer

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING... 4 Bortfall... 4 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER...

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Därför stödjer jag Humanisterna! Anna Bergström, doktor i internationell hälsa.

Därför stödjer jag Humanisterna! Anna Bergström, doktor i internationell hälsa. I alla samhällen förekommer förtryck och exploatering av kvinnor, inte sällan sanktionerad av statens ledning. Om vi ska kunna skapa en jämställd värld anser jag att det är viktigt att stärka de humanistiska

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2009 Halmstad Frida Forsberg & Per Albinsson 2009-07-06 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2015

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2015 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2015 Preliminära resultat från SOM-undersökningen 2014 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är

Läs mer

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25 Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning Den Nya Välfärden 15-05-25 Om undersökningen Målgrupp: Allmänheten, 18 89 år. Metod: Kombination av webb- och postal enkät i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare Ungdomarna i STOPP ett projekt mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering Inledning Under våren 2010 beslutade Inga Johansson

Läs mer

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen Här bor väljarna Fokus den 15 september 2014 Det är dagen efter valet, där egentligen ingen står som segrare. Ingen utom sverigedemokraterna. Två val i rad (både i gårdagens och i valet 2010) har partiet

Läs mer

Dagens parti: Liberalerna 3 juli 2017

Dagens parti: Liberalerna 3 juli 2017 1 Dagens parti: Liberalerna 3 juli 2017 2 Tidigare val Valresultat genom historien Valresultat sedan 1921 22,8 24,4 23,8 19,1 16,9 15,9 11,7 12,9 12 12,9 18,2 17,5 17 14,3 16,2 9,4 11,1 10,6 5,9 14,2 12,2

Läs mer

Världsreligionerna och andra livsåskådningar Religion och samhälle Identitet och livsfrågor Etik

Världsreligionerna och andra livsåskådningar Religion och samhälle Identitet och livsfrågor Etik prövning religionskunskap grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Religionskunskap, grundläggande Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Instruktioner och omfattning Prövningen

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

MP-väljarna om vinsterna, valfriheten och statens roll

MP-väljarna om vinsterna, valfriheten och statens roll RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND MP-väljarna om vinsterna, valfriheten och statens roll Väljarundersökning om skolan 2017 MP-väljarna om vinsterna, valfriheten och statens roll Väljarundersökning om skolan

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012

Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012 Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012 April 2012 Arbetsmarknadsfrågor stora bland politiska bloggar Unionen anser att bloggar och andra sociala medier är rätt

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

SKOP-research. Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016

SKOP-research. Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016 SKOP-research Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 10 juni och den 5 juli 2016 intervjuades

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop 6 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner genom att genomföra en totalundersökning

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Lektion 4 Livsåskådningar. Humanismen och liberalism

Lektion 4 Livsåskådningar. Humanismen och liberalism Lektion 4 Livsåskådningar Humanismen och liberalism Ett luddigt begrepp Humanism kan betyda många olika saker beroende på vem som använder ordet och i vilket sammanhang. Det kan handla om humanistiska

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8

ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Anita Ottosson 0455-30 3621 2012-08-30 ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8 Enheten för kvalitet

Läs mer

Journalistkårens partisympatier

Journalistkårens partisympatier partisympatier 20 Kapitel 13 Journalistkårens partisympatier Kent Asp Journalister är en yrkesgrupp med makt. Det är ett skäl till varför det både ur ett vetenskapligt och i ett samhällsperspektiv är av

Läs mer

Westanders stora valenkät Bör riksdagen kräva att pr- och lobbyfirmor öppet redovisar sina lobbyinguppdrag?

Westanders stora valenkät Bör riksdagen kräva att pr- och lobbyfirmor öppet redovisar sina lobbyinguppdrag? Westanders stora valenkät 2010 Bör riksdagen kräva att pr- och lobbyfirmor öppet redovisar sina lobbyinguppdrag? 1. Bakgrund och sammanfattning Pr-byrån Westander genomförde den 21 maj 10 juni 2010 en

Läs mer

Euro-opinion. Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige. Frida Vernersdotter och Sören Holmberg. [SOM-rapport nr 2013:15]

Euro-opinion. Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige. Frida Vernersdotter och Sören Holmberg. [SOM-rapport nr 2013:15] Euro-opinion Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige Frida Vernersdotter och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2013:15] Tabellförteckning Tabell 1. Åsikt om et att införa euron som valuta i Sverige

Läs mer

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004 Genus och programmering av Kristina von Hausswolff Inledning Under läsåret 3/ var jag med i ett projekt om Genus och datavetenskap lett av Carin Dackman och Christina Björkman. Under samma tid, våren,

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer