Humanisternas medlemsenkät 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Humanisternas medlemsenkät 2013"

Transkript

1 Humanisternas medlemsenkät 2013 Rapport kompletta versionen Urban Jansson Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 1

2 Innehåll Fakta om enkäten... 3 Bakgrund... 3 Genomförande... 3 Analys... 3 Svar per lokalavdelning... 4 Demografi... 5 Varför är man medlem och vad vill man?... 9 Vad tycker man om Humanistinfo och vår hemsida? Hur mycket vill man engagera sig lokalt och i förbundet? Funderar man på att lämna förbundet? Bakgrundfakta om våra medlemmar Vad händer med resultatet? Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 2

3 Fakta om enkäten Bakgrund Under hösten 2010 genomfördes en enkät bland alla medlemmar, vars e-post-adresser vi hade tillgång till. I början av 2013 bestämde styrelsen att en uppföljande enkät skulle genomföras. De frågor som användes under 2010 återanvändes. En fråga ändrades: när man blev medlem, för att den skall kunna återanvändas i framtiden. Några andra frågor har kompletterats, och frågan om vad man ansåg om enkäten har tagits bort. Tekniken till enkäten köptes av företaget Textalk i Mölndal och deras enkätverktyg Websurvey har används. Detta är ett beprövat enkätsystem, som många företag och organisationer använder. Genomförande Alla medlemmar med e-post-adress i medlemsregistret, fick den 11 februari ett meddelande om att vi planerade för en ny enkät. Den 18 februari skedde utskicket med länk till enkäten. Sammanlagt fick medlemmar utskicket. Länken innehöll både användarnamn och lösenord. Med erfarenhet från 2010 var instruktionerna om hur man når enkäten lite mer utförlig, vilket ledde till att det var väldigt få som skrev om problem att komma till enkät-sidan. Två påminnelser skedde under tiden som enkäten var öppen. Enkäten stängdes natten mellan den 2 och 3 mars. Då hade sammanlagt svar kommit in. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 47,6 %. Detta kan jämföras med 2010 då vi hade fått in svar på ett utskick av utskick, vilket motsvarar 56,1 %. Om vi tar hänsyn till att många inte har rätt e-post-adress i vårt medlemsregister är svarsfrekvensen ännu högre. En gissning på att 5 % har fel adress skulle ge en svarsfrekvens på drygt 50 %. En av frågorna var om man var intresserad av att engagera sig i Humanisterna. I så fall kunde man svara till Denna adress användes både för att besvara tekniska problem om enkäten och att ta emot svar från dem som visade intresse att engagera sig. De som visade intresse slussades i de flesta fall vidare till lokalavdelningarna. Efter att enkäten stängdes har samtliga svar sparats ned i en Excel-fil och bearbetats. Det finns ingen koppling mellan svaren och vilka som svarat. Enkäten är helt anonym. Analys Med hjälp av Excel har svaren sammanställts i diagram, som redovisas i denna rapport. Huvudsakligen har diagrammen gjorts för att kunna jämföra resultaten mellan de två enkäterna 2010 och En ny fråga som ställdes var om man deltog i enkäten Så här ser resultatet ut: Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 3

4 Deltog du in enkätundersökningen 2010? 40% 38% 23% Ja Nej Minns ej Svar per lokalavdelning Nedan visas hur många svar som kom från respektive lokalavdelning hade vi en redovisning av svarsfrekvensen per lokalavdelning. Det kan tyvärr inte redovisas nu, eftersom Föreningshuset inte har lokalavdelning sparad på samma sätt som då vi hade ett eget medlemsregister. Svar per lokalavdelning Stockholm Väst Syd Uppsala Östergötland Umeå Kalmar Jönköping Örebro Värmland Södertälje Gotland Vet ej Andelen som inte vet vilken lokalavdelning man tillhör är 11,3 %. Vid undersökningen 2010 var andelen 15,9 %. Det betyder att kunskapen om vilken lokalavdelning man tillhör har ökat. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 4

5 Demografi Detta avsnitt består av tre frågor: 1. När blev du medlem i Humanisterna 2. Ålder 3. Kön Det bör noteras att samtliga frågor varit valfria att besvara. När blev du medlem i Humanisterna? (resultat från 2013) 47% 12% 20% 18% 3% Senaste året Ett till två år sedan Tre till sex år sedan Mer än sex år sedan Minns ej Vi har en normalfördelning jämfört med förra enkäten. Vi har gjort om svarsalternativen, som ses ovan, så att frågan kan återanvändas i framtiden om vi gör en ytterligare uppföljning. Svaren är inte exakt jämförbara, för att det inte är exakt samma tidsperioder. Men den viktigaste skillnaden är att vi på hösten 2010 var i slutet av en period av snabb tillväxt, medan vi nu är inne i en period av stagnation. När blev du medlem i Humanisterna? (resultat från 2010) 37% 33% 17% 8% 5% 2009 eller senare eller tidigare Minns ej Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 5

6 Majoriteten av våra medlemmar är över 50 år. Av nedanstående diagram ser vi att andelen över 50 år ökat från 62 % till 64 %. Det är svårt att säga att detta är den exakta fördelningen av våra medlemmar. Det finns t.ex. en förklaring att äldre kanske har mer tid att besvara en enkät. En annan kan vara att våra medlemmar faktiskt blivit äldre sedan tre år tillbaka. Men i så fall borde inte andelen i intervallet år sjunkit. Vi skall inte fästa alltför stor uppmärksamhet kring detaljerna på denna fråga. Ålder År 2010 År % 24% 35% 30% 27% 34% 13% 12% år år år Över 65 år Genom att undersöka åldern på de medlemmar, som gått med på senare tid kan vi se att det faktiskt verkar som om vi fått en bättre fördelning av ålder på de nya medlemmarna de senaste åren. Ålder i förhållande till medlemskap Senaste två åren Mer än tre år sedan 40% 24% 29% 21% 25% 32% 21% 6% Upp till 34 år år år Över 65 år Dock är medelåldern högre bland våra medlemmar än hur det ser ut i landet generellt: Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 6

7 Ålder Humanisterna Landet totalt 27% 26% 24% 30% 34% 24% 23% 12% år år år Över 65 år Vi är fortfarande en organisation med klar mansmajoritet. Kön Man Kvinna 76% 78% 24% 22% År 2010 År 2013 Här är ytterligare två intressanta diagram när det gäller könsfördelningen. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 7

8 Kön i förhållande till när man blev medlem Kvinnor Män Mer än sex år sedan 25% 74% Tre till sex år sedan Ett till två år sedan Senaste året 20% 19% 22% 79% 77% 81% En av fem nya medlemmar senaste året är kvinnor, jämfört med de medlemmar som varit med länge, där en av fyra medlemmar är kvinnor. Kön i förhållande till åldersfördelning Kvinnor Män Över 65 år år år Upp till 34 år 22% 25% 19% 20% 78% 75% 81% 80% Störst andel kvinnor finns i gruppen år och det gjorde det även 2010, då vi gjorde den förra enkäten. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 8

9 Varför är man medlem och vad vill man? Vad fick dig att fatta beslut om att gå med i Humanisterna? Reagerade mot ett religiöst/pseudovetenskapligt uttalande 30% 35% Reagerade mot ett religiöst/pseudovetenskapligt påverkat beslut inom politik/offentlig förvaltning Läste debattartikel av Humanisterna Hörde/såg en radio/tv-debatt där Humanisterna deltog 23% 23% 23% 30% 29% 28% Diskuterade med vänner/bekanta 19% 18% Såg annonser/flygblad Deltog i möte/seminarium 5% 3% 7% 10% Annan orsak 30% 29% Det var möjligt att lämna flera alternativa svar. Därför är summan mer än 100 %. Vi ser att det främsta skälet till att man fattat beslut om att gå med är att man reagerat mot ett uttalande och det har ökat sedan förra enkäten. Alltså något vi själva inte har påverkat! Däremot så är plats 3 och 4 aktiviteter vi själva styrt över. Generellt sett är det inga större förändringar jämfört med den tidigare enkäten. Här följer en fråga om varför man är med i förbundet. D v s varför man fortfarande är med. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 9

10 Varför är du medlem i Humanisterna? För att jag vill ta ställning för ett sekulärt samhälle För att främja kritiskt tänkande och en vetenskaplig kunskapssyn För att överdriven respekt för religioner leder till att samhället gör avkall på grundläggande demokratiska värden 87% 82% 82% 77% 71% 70% För att verka för mänskliga rättigheter För att bidra till att Humanisterna får större inflytande över samhälle och politik För att jag tycker det är viktigt att det finns sekulära alternativ till religiösa ceremonier som dop, bröllop och begravning För att jag vill tillhöra ett organiserat alternativ till de religiösa livsåskådningarna För att jag tycker det är viktigt att det finns alternativ till kyrkans konfirmation för ungdomar, så kallad humanistisk konfirmation För att utveckla min argumentationsförmåga och fördjupa mina kunskaper i existentiella frågor och deras politiska konsekvenser För att bidra till att formulera humanistiska synsätt och ställningstaganden i vår tid För att få inspiration och hjälp att formulera min egen livsåskådning 28% 29% 24% 26% 23% 23% 21% 21% 52% 48% 50% 49% 46% 47% 40% 41% För att få möjlighet att själv medverka i debatten och påverka opinionen Andra skäl 9% 10% 5% 5% Resultatet är väldigt lika mellan de två mätningarna. Det är intressant och tillfredsställande att se att denna kärnfråga ger så stabilt resultat över åren. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 10

11 Nästa fråga var en prioriteringsfråga. Vi bad de som svarade att prioritera ett antal områden på en skala från 1 10 där 1 var högsta prioritet och 10 lägsta. För att få en bra spridning i svaren och för att eliminera att vissa eventuellt svarat fel har vi redovisat dem som valt prioritet 1 och 2 på de olika alternativen. Vad tycker du att Humanisterna skall arbeta med? (Antal som markerat det som prioritet 1 eller 2) Verka för ett sekulärt samhälle Verka för kritiskt tänkande och en vetenskaplig kunskapssyn 77% 69% 70% 64% Bilda opinion och utöva politisk påverkan Verka för mänskliga rättigheter 56% 52% 51% 46% Verka för folkbildning (genom föredrag, studiecirklar mm) 31% 28% Verka för ett utbud av sekulära ceremonier Bedriva humanistiskt biståndsarbete Verka för ett utbud av ungdomsläger som alternativ till kyrkans konfirmationsläger Utveckla sociala verksamheter i lokalavdelningarna 18% 20% 15% 16% 14% 16% 8% 10% Även i denna fråga kommer verka för ett sekulärt samhälle och verka för ett kritiskt tänkande och en vetenskaplig kunskapssyn överst. Slutsatsen är att man tycker det är viktigt som man också valt som skäl till att man är medlem i Humanisterna. Tillfredsställande att resultaten är så lika över åren. Först några skillnader mellan olika kategorier. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 11

12 Vad som är viktigt - könsuppdelat Kvinnor Män Bedriva humanistiskt biståndsarbete Bilda opinion och utöva politisk påverkan Verka för folkbildning (genom föredrag, studiecirklar mm) Utveckla sociala verksamheter i lokalavdelningarna Verka för ett utbud av ungdomsläger som alternativ till kyrkans konfirmationsläger Verka för ett utbud av sekulära ceremonier Verka för kritiskt tänkande och en vetenskaplig kunskapssyn Verka för mänskliga rättigheter Verka för ett sekulärt samhälle 19% 14% 35% 29% 10% 7% 26% 11% 30% 15% 63% 54% 75% 68% 61% 47% 80% 76% Här framgår tydligt att kvinnor tycker att ceremoniverksamheten är mycket viktigare än vad män tycker. Detta gäller även konfirmationsläger. Det var samma mönster även För att nu undersöka hur bra förbundet är på att uppfylla medlemmarnas krav på de områden vi frågat om som viktiga, ställde vi frågan om hur bra vi är på de olika områdena. För att få svar använde vi fem olika svarsalternativ som används som ett betygssystem: Mycket bra 5 Bra 4 Varken bra eller dåligt 3 Mindre bra 2 Dåligt 1 Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 12

13 Hur väl tycker du att Humanisterna lyckas i sitt arbete på följande områden? Verka för kritiskt tänkande och en vetenskaplig kunskapssyn Verka för ett sekulärt samhälle Bilda opinion och utöva politisk påverkan Verka för mänskliga rättigheter Verka för ett utbud av sekulära ceremonier Verka för folkbildning (genom föredrag, studiecirklar mm) Verka för ett utbud av ungdomsläger som alternativ till kyrkans konfirmationsläger Bedriva humanistiskt biståndsarbete Utveckla sociala verksamheter i lokalavdelningarna 3,98 3,97 3,92 3,93 3,65 3,72 3,54 3,54 3,44 3,50 3,44 3,44 3,42 3,45 3,11 2,93 2,91 2,93 Det intressanta med detta resultat är att det är stor överensstämmelse mellan det som medlemmarna anser vara viktigt och hur de tycker att förbundet lyckas i sitt arbete. Det var samma överensstämmelse även Skillnaderna mellan åren går knappast att utläsa när det gäller betygen. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 13

14 Andel som inte kunnat bedöma hur väl Humanisterna lyckas i sitt arbete Bedriva humanistiskt biståndsarbete Utveckla sociala verksamheter i lokalavdelningarna Verka för ett utbud av ungdomsläger som alternativ till kyrkans konfirmationsläger Verka för ett utbud av sekulära ceremonier Verka för folkbildning (genom föredrag, studiecirklar mm) Verka för mänskliga rättigheter Bilda opinion och utöva politisk påverkan Verka för kritiskt tänkande och en vetenskaplig kunskapssyn Verka för ett sekulärt samhälle 11% 13% 9% 11% 8% 11% 30% 29% 30% 31% 21% 26% 38% 41% 53% 52% 60% 67% Inte lika många som förra gången har sagt att de haft svårt att bedöma det humanistiska biståndsarbetet. Att många inte kan bedöma verksamheten i lokalavdelningarna kommer vi att få svar på längre fram. (Det är många som aldrig varit på ett lokalt möte) Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 14

15 Vad tycker man om Humanistinfo och vår hemsida? Hur mycket läser du i vår medlemstidning HumanistInfo (HI)? Jag läser det mesta i tidningen 34% 42% Jag läser valda delar som intresserar mig 40% 41% Jag läser någon enstaka artikel 12% 17% Jag läser i stort sett aldrig HumanistInfo 4% 8% 74 % jämfört med 83 % 2010 läser det mesta eller valda delar ur tidningen. Vi använde samma sätt att sätta betyg som ovan. Nämligen: Mycket bra 5 Bra 4 Varken bra eller dåligt 3 Mindre bra 2 Dåligt 1 Och fick då följande resultat: Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 15

16 Vad tycker du om HI? Layout 3,38 3,44 Artiklars innehåll och kvalitet 3,89 3,92 Helhetsintryck 3,88 3,95 Betyget har sjunkit något, men helhetsintrycket är väldigt nära betyg 4, som är bra. Utgivningsfrekvens 4 nummer per år År 2010 År % 76% 17% 11% 2% 2% 5% 10% Öka Lagom Minska Vet ej Omfattning cirka 28 sidor per nummer År 2010 År % 75% 8% 5% 6% 7% 7% 12% Öka Lagom Minska Vet ej Vi ser att läsarna är nöjda både med utgivningsfrekvens och med omfattning. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 16

17 Vi hade ställt en ny fråga om HI. Vad anser du om HI enbart görs i digital form? Jag tycker det är en bra idé för egen del 44% Jag kan acceptera detta, men hade hellre sett en papperstidning 35% Nej, det här en dålig idé för mitt vidkommande 15% Spelar ingen roll/vet ej 5% Resultatet är väldigt jämnt 49 % tycker det är en bra idé eller att det inte spelar någon roll. 50 % anser att det är en dålig idé eller att de hellre vill ha en papperstidning. Nu över till hemsidan. Hur ofta besöker du vår hemsida Aldrig 21% 18% Några gånger per år 55% 53% En eller flera gånger per månad 21% 25% En eller flera gånger per vecka 4% 4% 25 % jämfört med 29 % från 2010 använder från och till vår hemsida. Betyg på hemsidan: Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 17

18 Hur väl stämmer följande påståenden om vår hemsida Det är lätt att navigera Det är lätt att hitta information 3,76 3,82 3,70 3,73 Layouten är tilltalande 3,39 3,42 Länkarna är relevanta Informationen är uppdaterad/aktuell 3,70 3,77 3,65 3,67 Resultatet är något sämre än hur HI bedömdes. Och resultatet är även något sämre än vid mätningen Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 18

19 Hur mycket vill man engagera sig lokalt och i förbundet? Hur viktigt är det för dig att som medlem tillhöra en lokalavdelning? Helt oviktigt 22% 19% Ganska oviktigt 40% 37% Ganska viktigt 20% 22% Mycket viktigt 7% 8% Majoriteten tycker det är helt eller ganska oviktigt 62 %. 27 % tycker det är mycket eller ganska viktigt. 12 % svarade inte på frågan. Hur ofta går du på möte i lokalavdelningen du tillhör? I stort sett aldrig 73% 75% Något enstaka möte Några gånger per år Regelbundet 15% 12% 7% 8% 5% 5% Bara ett fåtal besöker våra möten. Skälen till detta är många: Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 19

20 Om du sällan/aldrig besöker några möten - vad beror det på? Jag är ointresserad av lokal verksamhet Jag bor för långt bort Jag kan inte på grund av familj eller andra intressen 23% 25% 23% 23% 24% 27% Jag kan inte på grund av min arbetssituation Jag tycker inte att mötena verkar lockande 17% 19% 17% 15% Jag har dålig erfarenhet av lokal verksamhet Lokalavdelningen jag tillhör har få eller inga möten 5% 5% 4% 6% Vi passade även på att fråga vad man tyckte var viktigt att arbeta med på lokal nivå. Svaren angavs på en 5-gradig skala: Mycket viktigt 5 Viktigt 4 Varken viktigt eller oviktigt 3 Mindre viktigt 2 Oviktigt 1 Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 20

21 Vad är viktigt att arbeta med på lokal nivå? Opinionsbildning och politisk påverkan Seminarier med inbjudna föreläsare Offentliga debatter med meningsmotståndare Diskussionskvällar för medlemmar Medlemsvärvande verksamhet Studiecirklar Utåtriktade aktioner som flygbladsutdelning, protestaktioner m m. Humanistiska kulturkvällar Pubkvällar Studiebesök Andra sociala aktiviteter 4,21 4,26 4,15 4,15 4,13 4,19 3,80 3,79 3,63 3,70 3,48 3,52 3,47 3,47 3,16 3,23 2,93 2,93 2,91 2,97 2,90 2,89 Resultaten mellan åren är väldigt lika. Vi frågade också rent generellt hur man vill engagera sig: Hur mycket vill du engagera dig i Humanisterna? Inte alls jag vill vara passiv stödmedlem Jag kan tänka mig ett begränsat engagemang Jag kan möjligen engagera mig senare Jag vill engagera mig mer Jag är redan engagerad 7% 8% 4% 4% 19% 21% 29% 31% 37% 41% Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 21

22 Det verkar vara ett mindre intresse för att engagera sig nu än för tre år sedan. Inte alls jag vill vara passiv stödmedlem Över 65 år 46% 52% år år 34% 33% 35% 41% Upp till 34 år 27% 26% Vad vi ser är att de äldre i större utsträckning än yngre uttalat säger sig vilja vara passiva stödmedlemmar. Medlemmarna fick även skriva in vad de skulle vilja engagera sig i inom vårt förbund. Flera svarade direkt till mailadressen och skrev vad de ville. Dessa svar sändes oftast vidare till lokalavdelningen de tillhörde. Svaren som de skrivit in i enkäten var mycket varierande och här följer några exempel: Delta mer i det lokala utbudet. Arbeta för aktiv dödshjälp. Arrangera debatt- och diskussionskvällar. Bygga kampanjsidor. Beivra pseudovetenskap Borgerlig begravning Ceremonier. Diskussionskvällar eller studiecirklar Driva frågan om kritiskt tänkande som ett ämne i skolan. Föredragshållare ev debattör. Hålla Studiecirkel Hjälpverksamhet Humanistisk konfirmation. Kulturkvällar, studiecirklar, all verksamhet som främjar bra och djupare relationer inom avdelningen Lokal styrelse, officiant vid humanistiska ceremonier Opinionsbildning och föredrag Praktisk Humanism Religionens roll i skolan, religiösa friskolor, det nyandliga uppsvinget Sociala aktiviteter, utåtriktade aktioner, Utbildning/undervisning. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 22

23 Totalt fick vi över 300 svar på denna fråga, men tyvärr har de flesta inte förstått att enkäten var anonym och att vi inte kan kontakta alla dessa personer. Däremot har de som svarat till blivit slussade till någon funktion i organisationen. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 23

24 Funderar man på att lämna förbundet? Har du någon gång övervägt att lämna Humanisterna? Nej, aldrig 80% 82% Ja, någon gång 17% 15% Ja, jag funderar på det just nu Ja, jag har bestämt mig för att lämna 3% 2% 0,4% 0,4% Vi kan konstatera att cirka 80 % är trogna medlemmar. I övrigt så vet vi av medlemsstatistiken att det är många som lämnar förbundet. Av dem som svarat kan vi inte dra några exakta slutsatser eftersom det är högst troligt att de som bestämt sig för att sluta inte gärna besvarar en enkät. (Eller också har de gjort det) Vi hade en följdfråga som var formulerad på följande sätt: Om du skulle lämna Humanisterna - vilka är de främsta skälen till detta? Vi fick över 500 svar på denna fråga, varav många bara var allmänna kommentarer och en del av karaktären att man aldrig kommer att lämna Humanisterna. Här kommer några exempel på vad man kan vara missnöjd med i Humanisterna idag, som gör att man kan lämna förbundet: Om Humanisterna alltför onyanserat ifrågasätter ALLA former av s.k. alternativ medicin/hälsovård. Alltför arrogant framtoning. Alltför aggressiv hållning till oliktänkande Avsaknaden av en ambition till en folkrörelse En alltför medioker ("liberal") inriktning Alldeles för mycket av religionskritik Att de sociala aktiviteterna är så dåligt organiserade Att det bara handlar om religionskritik, humanism är ju så mycket mer. Att Humanisterna blivit allt för flata mot religion. Att det förblir en gubbklubb med i stort sett bara medelålders män skulle kunna få mig att lämna. Att papperstidningen lades ned Det är för akademiskt Det görs inte tillräckligt mycket eller erbjuds tillräckligt mycket som engagerar mig Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 24

25 Det är ganska passivt att vara passiv så att säga... Ekonomi. Vid arbetslöshet måste jag skära ner kostnader. Finns en mer eller mindre tydlig indirekt politisk koppling mellan FP och Humanisterna. Illa! Få evenemang arrangeras lokalt För lite plats för "lilla" människan För mycket internt käbbel - för lite skratt och gemensamma tag. Försöken att ersätta religionernas riter med sekulära. Har ibland känt mig vara i fel sällskap bl.a. när det gäller genusfrågor (debatt på bloggen) Ibland tycker jag att Humanisterna kan kännas lite fega i religionskritiken. Jag ogillade när ni prisade Nyamko Sabuni. När man engagerar sig i Pride Festival. Jag anser att Humanisterna endast ska ägna sig åt livsåskådningsfrågor. Vissa artiklar i HI har varit för fundamentalistiska och fördömande. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 25

26 Bakgrundfakta om våra medlemmar Vilken utbildning har du? Högskola el universitet 81% 80% Gymnasium el motsvarande 17% 18% Grundskola el motsvarande 2% 2% Våra medlemmar är högutbildade mer utbildning än vad svenska folket har i allmänhet. Ser i stort sett ut som vid förra mätningen. Vilket alternativ stämmer in på dig? Jag är född i Sverige och båda mina föräldrar är födda i Sverige 86% 86% Jag är inte född i Sverige Jag är född i Sverige och en av mina föräldrar är född i Sverige Jag är född i Sverige och båda mina föräldrar är födda utanför Sverige 7% 7% 6% 6% 1% 1% Majoriteten av våra medlemmar är svenskfödda. Endast 7 % är inte födda i Sverige som kan jämföras med 14.3 % för hela landet. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 26

27 I vilken miljö är du uppvuxen? Miljö utan någon uttalad inställning till religion 50% 50% Miljö med viss religiös prägel 28% 28% Miljö med religionskritisk prägel 18% 17% Miljö med mycket religiös prägel 5% 5% 33 % har vuxit upp i en miljö med mycket eller viss religiös prägel. Vi frågade dem i vilken miljö. Vilken religiös tradition? Protestantisk 85% Katolsk Annan kristen tradition Kristen ortodox Muslimsk Judisk Annan Nyandlig Buddhistisk Hinduistisk 6% 3% 1,9% 1,3% 1,2% 1,1% 0,4% 0% 0% En klar majoritet kommer från den traditionella svenska kyrkan, eller någon liknande religion. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 27

28 Din egen religiösa bakgrund? Jag har aldrig haft någon tro eller religiös upplevelse Jag har varit en tvivlare Jag har varit något/lite religiös Jag har varit religiöst sökande Jag har varit djupt religiös 19% 19% 10% 11% 8% 8% 3% 2% 60% 60% Drygt hälften har aldrig haft någon tro eller religiös upplevelse. Endast 3 % har varit djupt religiös. Vad anser du dig vara idag? Ateist Sekularist Agnostiker Annat Vet ej Religiöst sökande Religiöst troende 2% 3% 1% 2% 0,4% 0,5% 0,2% 0,1% 17% 18% 28% 24% 83% 81% Ateister är i klar majoritet. Vi har alltså ett antal medlemmar som är religiöst sökande, som inte vet vad de är och som anger alternativet annat. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 28

29 Vilket politiskt parti sympatiserar du mest med på riksnivå? Folkpartiet Socialdemokraterna Moderaterna Miljöpartiet Vänsterpartiet Sverigedemokraterna Centerpartiet Piratpartiet Feministiskt Initiativ Annat parti Kristdemokraterna Vet ej 2,8% 1,6% 2,6% 2,9% 2,2% 2,9% 1,2% 2,0% 0,9% 0,7% 0,1% 0,2% 5,8% 19,1% 17,5% 15,4% 17,2% 20,0% 13,4% 14,2% 12,1% 11,4% 9,8% 22,9% På denna fråga har det skett en hel del förändringar sedan Folkpartiet har fortfarande mest sympatisörer, men andelen har minskat sedan Troligen speglar förändringen svängningen i den allmänna opinionen, men fördelningen av sympatier till partierna ligger långt från hur det ser ut i riket totalt. Nedan jämförs hur utfallet 2013 ser ut med valresultatet Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 29

30 Vilket politiskt parti sympatiserar du mest med på riksnivå? År 2013 Valet 2010 Folkpartiet Socialdemokraterna Moderaterna Miljöpartiet Vänsterpartiet Sverigedemokraterna Centerpartiet Piratpartiet Feministiskt Initiativ 2,8% 2,6% 2,2% 0,0% 1,2% 7,0% 7,3% 5,6% 5,7% 6,6% 12,1% 13,4% 17,5% 17,2% 19,1% 30,7% 30,0% Annat parti Kristdemokraterna Vet ej 0,9% 0,0% 0,1% 0,0% 5,6% 9,8% Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 30

31 Sympatiserar du med/ är du aktiv i andra ideologiska rörelser/organisationer än Humanisterna? Mänskliga rättigheter Miljöfrågor Vetenskap och Folkbildning (VoF) 31% 30% 30% 38% 38% Republikanska föreningen 23% Genusfrågor, jämställdhet Rätten till en värdig död (RTVD) Fredsfrågor Biståndsfrågor Annat Djurrättsfrågor Hbt-frågor 16% 14% 13% 12% 12% 11% 15% 10% 17% 8% 8% 8% 8% Denna fråga visar att mänskliga rättigheter är den fråga som mest engagerar våra medlemmar. Vi har i år lagt till ytterligare tre organisationer: Vetenskap och Folkbildning, Republikanska föreningen och Rätten till en värdig död. Som vi kan se är det många av våra medlemmar, som sympatiserar eller är aktiva dessa organisationer. Nedanstående bild visar hur många intressen man sympatiserar med. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 31

32 Ytterligare antal ideologiska rörelse man stödjer 22% 25% 19% 14% 10% 4% 3% 0,8% 0,6% 0,4% 0,3% 0,04% Bara Hum En stöds Två stöds Tre stöds Fyra stöds Fem stöds Sex stöds Sju stöds Åtta stöds! Nio stöds Tio stöds Elva stöds Cirka var fjärde/femte har endast Humanisterna som den ideologi man stöder. En fjärdedel har ytterligare en ideologi man stöder. Sedan är det en fallande skala. Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 32

33 Vad händer med resultatet? Styrelsen kommer att få rapporten innan kongressen. Kongressmedlemmarna kommer att få rapporten och dessutom en muntlig presentation. Vi kommer att informera i HI om resultatet. Alla medlemmar som vill ha rapporten skall kunna få den. Förbundsstyrelsen ansvarar för att eventuella åtgärder vidtas, som är ett resultat av denna enkät. Jag vill passa på att tacka alla som svarat på enkäten och till Ellis Wohlner som varit bollplank till undertecknad då vi omformulerat och kompletterat vissa frågor. Urban Jansson Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 33

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Medborgarinflytandet i Ale kommun

Medborgarinflytandet i Ale kommun Medborgarinflytandet i Ale kommun Rapport 2 Medborgarpanelen i Ale kommun Tycker att det är ganska tyst om var man ska ha åsikter Har skrivit ett direkt mail och fick till ett möte med kommunpolitiker.

Läs mer

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Röd C23 M93 Y85 K17 R169 G42 B43 Blå C94 M93 Y5 K1 R58 G58 B142 Guld C M33 Y55 K7 R193 G158 B119 ATT VARA UNG I Rättvik LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 år 8 grundskolan åk

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010 ISBN 978-91-86397-03-6 Dalarnas forskningsråd

Läs mer

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet Att vara ung i LULEÅ Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 14 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande och politik 16 Hälsa och trygghet

Läs mer

Ung i Västernorrland

Ung i Västernorrland Rapportserien Ung i Västernorrland En uppföljning av ungdomspolitiken Författare: Rolf Dalin, Göran Bostedt Rapport nr 2010:9 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-44-1 FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Ålderism bland SPF:s medlemmar

Ålderism bland SPF:s medlemmar Ålderism bland SPF:s medlemmar Detta hade aldrig hänt mig om jag varit yngre Rapport från medlemsenkät 2012 J. Lars G. Nilsson Ansvarig för ålderismprogrammet inom SPF lars.nilsson@spf.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Enkätundersökning om utbildningsbehov 2009

Enkätundersökning om utbildningsbehov 2009 Enkätundersökning om utbildningsbehov 2009 besvarad av ideellt arbetande stödpersoner och vittnesstöd inom BOJ Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind och Ulla Graneli Denna rapport är en sammanställning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Skolan blir Humanisternas fokus under 2014 som också är valår. Sid. 9 HUMANISTINFO HUMANISTERNAS MEDLEMSTIDNING. Humanisternas nya profil

Skolan blir Humanisternas fokus under 2014 som också är valår. Sid. 9 HUMANISTINFO HUMANISTERNAS MEDLEMSTIDNING. Humanisternas nya profil Medlemsenkäten 2013 visar små förändringar jämför med tidigare medlemsundersökning. Sid. 22 23 Skolan blir Humanisternas fokus under 2014 som också är valår. Sid. 9 Ateistiska bloggare och deras familjer

Läs mer

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag?

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? 1 Förord Ett stort intresse finns kring hur nya företag uppkommer och växer över tiden. Många insatser har gjorts

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer