KRETSNYTT. När snön ligger vit på taken... Läs i detta nummer: Forts på sid 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRETSNYTT. När snön ligger vit på taken... Läs i detta nummer: Forts på sid 10"

Transkript

1 KRETSNYTT Nr Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund När snön ligger vit på taken... Forts på sid 10 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Utvecklingen av Södertäljes stadskärna 4 Om Kallelse till Årsmöten 6 Om Höga elpriser 10

2 D en som sälje r mest har förmodligen bäst koll på marknaden. O avsett när du ska sälja e ller köpa, är det viktigaste a tt du pratar med människor som kan marknaden. Människor som förstår din situation och därför kan ge dig de bästa råden. Vi på Fastighetsbyrån säljer fler bostäder i Sverige e än någon annan. Det gör att vi har gott om kontakter och ett stort antal köpare i våra register. Hör av dig till oss så hjälper vi dig att göra en bra affär! Nu, eller senare. Fastighetsbyrån i Södertälje, tel: Kretsnytt

3 Ordförande har ordet God fortsättning på det nya året! Nu nalkas det ljusare tider igen och vi går mot en härlig vår. Våren är ju också den tid då vi i våra lokalföreningar håller våra årsmöten. Försök allesammans att delta på er lokalförenings årsmöte och engagera er i styrelsearbetet. Energikostnaderna som ni alla vet har under senare tiden blivit allt dyrare. Vi i Villa ägarna vill gärna under kommande arbetsår arbeta för att försöka få till lägre nät- och elpriser. Kom gärna med synpunkter och delta i Villa äg ar nas upprop Ha det så bra! Hälsningar Ronald Lundberg KRETSNYTT Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Bankgiro Ordförande: Ronald Lundberg, Mimervägen 16, Södertälje Tfn Ansvarig utgivare: Rolf B Bertilson Redaktör: Rolf B Bertilson Fridebergsvägen 20, Södertälje Annonser: Lennart Lindquist, Bergviksgatan 32, Södertälje Tfn Hemsida: sodertaljekretsen.abc.villaagarforening.se Layout: Göran Hagström Tryck: Kringel-Offset AB Södertälje 2009 Detta nummer har tryckts i en upplaga av ex. Högt elpris gav miljardvinst Torsdagen den 17 december betalade vi mycket för vår elkraft! Riksförbundet gick ut med följande pressmeddelande; Torsdagens extrema elpris på över 14 kronor per kilowattimme innebar att kraftproducenterna på en enda dag tjänade 1,2 miljarder kronor extra på svenska elkunder. Det framgår av en ny undersökning från Villaägarnas Riks för - bund. Den svenska kraftmarknaden domineras av de tre kraftbolagen Vattenfall, Fortum och E.ON. Dessa tre äger även de svenska kärnkraftverken tillsammans, i olika konstellationer. Under 2009 har stora delar kärnkraftparken stått stilla, vilket sänkt utbudet av el och höjt priserna. I och med vinterkylan blev denna situation extrem på eftermiddagen torsdagen den 17 december. För att undvika kollaps i systemet var man tvungen att starta det fåtal gasturbiner som finns för exceptionella lägen. Eftersom det dyraste kraftslaget som används en given timme sätter priset för all el, så skickade detta upp elpriset till dryga 14 kronor per/kwh. Villaägarnas Riksförbund har låtit konsultföretaget Econ Pöyry räkna på hur mycket kraftbranschen tjänade på detta. Undersökningen visar att kraftproducenterna på en enda dag tjänade 1,2 miljarder extra på den svenska marknaden, och lika mycket till om hänsyn tas till resten av Norden. Att kraftproducenterna gör stora vinster på kundernas bekostnad och att de reglerar utbudet av el för att maximera sina vinster är uppenbart sedan länge, men detta är ju rena fantasisummor och det aktualiserar behovet av en politisk översyn av denna icke-fungerande marknad, säger Jakob Eliasson, energipolitisk expert på Villaägarna. Effektuttaget alltså hur mycket kunderna använde vid ett givet tillfälle var på torsdagen den 17 december cirka MW högre än samma dag veckan före. Som jämförelse producerar de svenska kärnkraftverken cirka MW mindre än vad de hade gjort om alla reaktorer hade producerat maximal effekt. Elanvändningen var högre än vanligt på grund av kylan, men långt ifrån extrem. Med normal kapacitet i kärnkraftverken hade vi inte sett någon anmärkningsvärd pristopp. Ökad konkurrens och en skatteväxling där ener- giskatten sänks för kunderna och istället tas ut från kraftbolagens vinster kan vara ett par av flera åtgärder för att vi ska få rimliga elkostnader, konstaterar Jakob Eliasson. Är du orolig för något byggprojekt i din närhet? Kretsen kan hjälpa dig Kretsen tar del av alla planärenden i Södertälje kommun och Krets styrel - sen besvarar dem som har ett för alla villaägare i Södertälje allmänt intresse. De flesta ärenden är av dock av lokal natur och förmedlas till den lo - kal förening som berörs. Men, för många ärenden finns inte någon lämplig lokalförening och sådana ärenden kan Kretsen i regel inte be - handla. Kommunen ger dock alltid de närmast berörda en personlig inbjudan till yttrande. Vi vill nu påpeka att den som vill ha hjälp med att hantera ett sådant ärende gärna kan kontakta Tommy Skoglund, telefon , som är styrelsens representant för dessa ärenden. Kretsstyrelsen Kretsnytt

4 Utvecklingen av Söd I vår stad har ett nytt stort program för utvecklingen av Södertäljes stadskärna tagits fram. Även om en förändring i själva stadskärnan inte påverkar oss villaägare i vårt boende så påverkar ju en förändring oss som Södertäljebor. Av den anledningen har Kretsnytt träffat Stadsbyggnadsdirektör Gunilla Holmquist och ställt några frågor om detta men också om sådant som allmänt påverkar villaägarnas vardag. 1. Du har nu varit verksam i Söder - tälje ett år. Hur känns det? Och vad skiljer Södertälje från dina tidigare uppdrag? Det känns verkligen bra. Spännande upp gifter att arbeta med. Det skiljer sig på det sättet att medarbetarna här arbetar i en mer storstadsmiljö än den jag är van vid. Flexibiliteten och omfånget av tänkandet är större här. Det känns spännande men samtidigt utmanande för mig som kommer från mindre orter som Valdemarsvik och Oxelösund. Att dessutom få vara chef över chefer känns bra! 2. Hur ser Du på det stora utvecklingsprogrammet av Södertälje centrum som Du hamnade rätt in i. Skulle Du hanterat frågan annorlunda om Du varit med från början? Jag beundrar dem som hanterat detta program med dess enorma omfattning. Kanske hade det varit lättare om man börjat lite mer övergripande och inte hanterat så mycket detaljer från början. Men, inför fortsättningen är det förstås bra som det är. Nu gäller det att på bästa sätt hantera denna gynnsamma situation. Samma resultat men efter en annan resa skulle kanske bli min sammanfattning. 4. På vilket sätt kan höga hus passa in Södertäljes nuvarande struktur? Det finns ett flertal platser där ett högt hus kan höja värdet. Men, det finns platser i Södertälje där det är helt olämpligt som jag ser det. Vi får återkomma till denna fråga när vi sammanfattar inkomna svar. 5. Skapar den stora gruppen invandrare med samma bakgrund, den syrianska/assyrianska, särskilda fråge - ställningar när det gäller boende eller passar deras behov in i våra vanliga svenska? Jmfr Kretsnytt Jo, eftersom många invandrare har ett annat sätt att se på främst den interna lösningen så finns det konflikter. I Glasbergaområdet exempelvis kan det bli problem eftersom utvecklingen där är väldigt noga beskrivet varför speciella krav då inte kommer att kunna tillgodoses. Man måste alltid tänka på vad som är god arkitektur när människors sammansättning är annorlunda. En etablerad kultur som måste ta hänsyn till en ny sådan. 6. Det finns numera en förenklad bygg lovsprocess, bygglov över disk. Hur kan vi villaägare bäst dra nytta av detta och för vilka åtgärder gäller detta? Det gäller för sedvanliga bygglovsärenden men hanteras skyndsamt under förutsättning att nödvändiga handlingar är rätt ifyllda. En skiss på en servett som frågeställaren vid något tillfälle föreslagit räcker dessvärre inte! Senare under året skall vi se över våra villkor och inom projektet lean kommer vi troligen fram till förenklingar. Red anm; se förklaring till lean i faktaruta. Kontoret kan hjälpa till med råd och dåd men har inte hur mycket tid som helst. Arkitekttjänst exempelvis måste köpas på stan. 7. Ge exempel på åtgärder i en villa för vilka det inte behövs bygglov? Inte väsentliga ändringar men vad är det? Svårt att så här kort svara på frågan. Men ändringar som ingår i planen för respektive område är lovfria. Invändigt kan man flytta en vägg som inte är bärande. Men, förändras funktionen är det lovpliktigt! Frågeställaren kunde dock se en antydan till att Gunilla tycker det finns lite onödig petighet. Det är därför fråge - ställarens förhoppning att kommande översyn under leanprojektet skall lätta lite på byråkratin! Den som lever får se! 3. Det har kommit in många remissvar på det nya utvecklingsprogrammet. Hur ser det ut? Inte mindre än 250 inlagor varav ca 160 från allmänheten. Dessvärre behöver Länsstyrelsen mer tid. Men, vi har redan börjat sammanställningsarbetet. Gunilla Holmquist i Stadshusets öppna miljö. 4 Kretsnytt

5 ertäljes stadskärna Gammal beprövad husstil. Ny husstil. 8. I vilka fall behövs samråd med grannar när det gäller åtgärder inom en villafastighet. När något skall göras som ligger utanför vad som planerats för området. Har man en våning och vill bygga på en till är det således OK att göra så om planen föreskriver tvåvåningshus. Men, om man exempelvis vill bygga ett garage närmare tomtgräns än vad som är tillåtet måste samråd ske med grannar. 9. På vilket sätt bevakar kontoret att givna bygglov efterlevs och vad gör en Faktaruta: Lean (enligt Wikipedia) är en filosofi om hur man hanterar resurser. Syftet med Lean är att identifiera och eliminera alla faktorer i en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden. Enkelt uttryckt handlar det om Mer värde för mindre arbete. Reds anm; På SCANIA har man sedan länge utnyttjat lean filosofin i produktionen av lastbilar. Med otydlig fokus på personal, kvalitet, leverans och kostnad blir det inte bra. Genom att utgå från värdering av kund, anställd och eliminering av slöseri har man utvecklat ett sätt att tänka (principer) och ett sätt att göra saker på (metoder) som har lett till rätt resultat = fler enheter producerade med mindre insats. Filosofin kan med fördel användas även inom en administration. villaägare vid misstanke att grannen inte följt ett bygglov? Eftersom vi inte haft råd att behålla in - spektionskraft förlitar vi oss på att misstänka avvikelser rapporteras. Då tittar vi på varje sådant fall. 10. Om det finns något särskilt som ofta försvårar och därmed försenar besked om bygglov. Vad är det i så fall? Ofullständiga handlingar. 11. Vid större insats i ett villaområde skulle vi villaägare gärna uppskatta ett samråd före beslut. Kan en sådan ordning införas? Det skulle vara bra om vi hade en sådan ordning och vi siktar på att få till en sådan. Det kräver förstås aktiva villaägareföreningar! Allmänt strävar vi efter en bättre dialog med alla Söder täljebor. Reds anm; Ljuv musik i frågeställarens öron! 12. Villaägarna i Södertälje känner sig misshandlade när det gäller gatuunderhållet inom våra områden. Hur länge skall detta pågå? På vissa ställen är det verkligen illa. Jo, jag vet! Under 2010 får vi visserligen mer pengar för gatuunderhåll än under 2009 men dessvärre måste vi först se till eftersläpningen i de större stråken, särskilt G/C-stråken. (G/C = Gång/Cykel) Frågeställaren föreslog ändå att en viss procent av varje års underhållsbelopp skulle avsättas för boendeområden. Eftersläpningen kommer annars att bli omöjlig att åtgärda. 13. Inom många villaområden finns det gångstigar utan belysning. När kommer det att finnas resurser för att åtgärda detta. Nu blir det svårt! Jag ser ingen lösning på detta just nu. Det kan bli så att vi gärna utför men att villaägarna själva får betala! Reds anm; Häpp! 14. Det uppstår ofta stora rubriker i samband med parkering i Södertälje och ofta berör detta oss villaägare. Varför blir det så? Här måste vi förbättra dialogen med allmänheten. Upplysa, informera, förklara mm Vi jobbar hårt på detta och det finns med i vår verksamhetsplan för de närmaste åren. 15. Vilken fråga hade Du förväntat Dig inför detta möte och som Du nu inte fått? Svar; ingen! Stadsbyggnadsdirektören chefar över gator, parker, trafik och parkering, detaljplaner, bygglov, kartor, fastighetsbildning m m. Rolf B Bertilson ställde frågorna till Gunilla Kretsnytt

6 Kallelse till Kretsens årsmöte Kretsen kallar representanter för lokalföreningarna till Årsmöte tisdagen den 27 april kl Lokal: Studieförbundet, Teatersalen, Vegagatan 2-4 (Intill sjukhuset) Förutom sedvanliga årsmötesärenden kommer kvällen att innehålla information som hör ihop med vår elförsörjning. Motion till årsmötet skall skickas till kretsens sekreterare Gunnar Gomér senast den 7 april. Årsmöteshandlingar skickas till lokalföreningarna senast 10 dagar före årsmötet. Alla medlemmar i Villaägarna är välkomna att delta i mötet. Kretsen bjuder på enklare förtäring Välkommen Styrelsen Kallelse till årsmöte med Tälje-Nykvarns lokala VÄF tisdagen den 27 april ca kl (I direkt anslutning till Kretsens årsmöte samma kväll) Lokal: Studieförbundet, Teatersalen, Vegagatan 2-4 (Intill sjukhuset) Tälje-Nykvarns Lokala VÄF bildades under år 2009 och är till för de villaägare vars lokala föreningar lagts ned. För tillfället berör kallelsen tidigare medlemmar i f d Bårsta, Pershagens och Mariekälla VÄF. Motioner till årsmötet skall vara Kretsstyrelsens sekreterare Gunnar Gomér tillhanda senast den 7 april. Välkommen Styrelsen 6 Kretsnytt

7 Villaägarna i Nykvarn håller årsmöte onsdag den 24 mars kl Lokal: Smedsbygget (Allévägen) Förutom årsmöte bjuder kvällen på ett föredrag om design och färgsättning av våra villor både på in- och utsida. I pausen bjuder vi på snittar och något läskande. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 10 mars. Välkommen Styrelsen för Villaägarna i Nykvarn Bergvik Brunnsängs Villaägarförening håller årsmöte torsdagen den 18 mars kl I Brunnsängskyrkans församlingssal Kvällen innehåller information om aktuella frågor såsom, hastighetsgränser, gatuunderhåll, medlemsskap, byggnationer m m. Motioner skall vara inkomna till styrelsen senast 4 mars. Alla medlemmar och ännu inte medlemmar är välkomna. Styrelsen Soldala-Vibergen Olovshage VÄF håller årsmöte tisdag den 16 mars 2010 kl Lokal; dagcenter Högmohöjden Poliskommissarie Ulf Oscarsson berättar bl a om grannsamverkan. En representant för en huslarmsfirma medverkar. På agendan finns i övrigt sedvanliga årsmötesfrågor och information från styrelsen. Alla medlemmar, särskilt alla kontaktpersoner är välkomna Styrelsen Upprop Villaägarna i Nykvarn (ViN) söker ledamöter till styrelsen ViN har 700 medlemshushåll och har under de senaste åren ökat medlemstalen med ca 10 % år vilket gör föreningen till en av de snabbast växande i Stockholms län. Kort om verksamheten ViN har 700 medlemshushåll och har under de senaste åren ökat medlemstalen med ca 10 % år vilket gör föreningen till en av de snabbast växande i Stockholms län. Under de senaste åren har vi haft fokus på samhällsbyggnadsfrågor. Under 2010 kommer vi att bredda oss och gå mer mot ett trädgårds- och inredningstema. Detta arbete påbörjades redan under 2009 med ett uppskattat trädgårdsseminarium som hölls av Bosse Rappne (från Äntligen Hemma) i herrgården. Under 2010 planerar vi att anordna ca 4 liknande seminarier. Det första är ett inredningsseminarium av Jessica Hultén som heter Sober Design och går av stapeln i samband med årsmötet 24 mars kl Se kallelse till årsmötet på annan plats i tidningen. Nya ledamöter För att kunna genomföra detta söker vi nu nya personer till styrelsen då tre av våra ledamöter kommer att sluta i samband med årsmötet då deras förordnande går ut. Vi i styrelsen är ett trevligt gäng som träffas ca 4 ggr/år. Är du medlem i ViN och vill att vi ska fortsätta att existera som fristående lokalförening så hör av dig till oss! Vi ser väldigt gärna kvinnor som kandidater. Rekryteringstips Vi i styrelsen vill att ni medlemmar agerar valberedning och hjälper oss att hitta kandidater. Då tiden är kort (kandidaterna måste vara klara till årsmötet ) och för att göra det hela lite roligare så sponsrar ViN med en fin tre rätters middag på Taxinge krog för 2 personer till de tips som leder till en lyckad rekrytering! (totalt 3 middagar). Kontakt Hör gärna av dig till oss om du har några frågor eller om du vill lämna tips. Ring eller maila enligt nedan: Ordförande Göran Söderman telefon Sekreterare Jonas Uebel telefon Hemsida: Kretsnytt

8 Badrumsutställning i två plan med kaklade miljöer! Alldeles intill E4/E20 Gott om P-platser Lätt att lasta Öppettider: Vardagar 9-18 Lager 7-18 Lördag Klastorps Backe 1 Södertälje Tel Kretsnytt

9 VÅRA MÄKLARE HITTAR DU I 180 BUTIKER, VILKET GÖR OSS TILL SVERIGES LEDANDE MÄKLARKEDJA. VILKET LÄGE I LIVET DU ÄN BEFINNER DIG I, KAN VI UPPFYLLA DINA BEHOV, DRÖMMAR OCH FÖRVÄNTNINGAR. FÖR OSS ÄR DET VIKTIGT ATT VARJE BOSTADSAFFÄR GYNNAR DIG SOM SÄLJER DIN BOSTAD LIKA VÄL SOM DIG SOM INVESTERAR I EN NY. DÄRFÖR ÄR VI T EX ENSAMMA OM ATT I HELA LANDET KUNNA ERBJUDA FÖRSÄKRINGEN V A R U D E K L A R E R A T. DEN SKYDDAR BÅDE KÖPARE OCH SÄLJARE MOT FEL SOM INTE ENS EN ERFAREN BESIKTNINGSMAN LYCKATS HITTA. LÄS MER PÅ BESÖK OSS PÅ GÄSTGIVAREGATAN 1 ELLER RING OSS PÅ TELEFON Kretsnytt

10 Forts från sid 1...påverkar dramat Med anledning av höstens och vinterns alarmerande rapporter om ett kwh-pris på 14 kronor har Kretsnytt träffat Telge Energis VD sedan 15 år Johan Öhnell och ställt ett antal frågor. Denne redaktör har sedan många år alltid blint följt Johans råd att ha rörligt avtal. Frågan är; har jag under 2009 förlorat eller vunnit? Svaret redan inledningsvis är att trots det mycket höga priset i december så har denne redaktör sparat kronor under året beroende på det rörliga avtalet. 90 % av alla villaägare i Södertälje och Nykvarn är kunder hos Telge Energi. Det är bra. Telge Energi levererar numera el endast från s k förnyelsebara energikällor som är el från vatten, vind eller biobränsle. Det nya Igelsta - verket levererar vid sidan av fjärrvärme även ca 85 MW elkraft. En elproduktion motsvarande årsförbrukningen av hushållsel för cirka villor. El som då är förnyelsebar energi. När en kund hos Telge Energi tittar på sin faktura för december 2009 så ser denne kund att det rörliga priset per kwh var 60,76 öre. I detta pris ingår 5,7 öre för elcertifikat och 2,4 öre som Telge Energis andel. För att finansiera utbyggnaden av En 15 år gammal VD! förnyelsebra energikällor har Regering - en 2003 bestämt att en elkund måste köpa elcertifikat för 17,9 % av sin elförbrukning. Om en förbrukare exempelvis köper kwh under ett år så måste denne kund betala för 1790 elcertifikat. Priset för dessa certifikat sätts varje dag med hänsyn till tillgång och efterfrågan på el. I december 2009 var detta pris 31,5 öre /certifikat. För en kund som förbrukar kwh och därmed måste betala för 1790 certifikat blir kostnaden per kwh; 1790 x 31,5 öre delat med = 5,64 öre /kwh. På fakturan från Telge Energi för december står; I decemberpriset ingår elcertifikat med 5,7 öre/kwh. Det ser ut som om Telge Energi kunnat sin matematik i frågan! Kretsnytt har föreslagit att specifikationen i fakturan klart visar vad som är inköpspris för el respektive kostnad för elcertifikat och Telge Energis påslag. Så att vi som kunder vet vad vi betalar för. Johan lovade ordna detta. De intäkter som vi som förbrukare på detta sätt betalar varje månad går till de elproducenter som levererar förnyelsebar energi och för deras nyinvesteringar i sådan elkraft. Ersättningen betalas ut under en period av 15 år. För varje producerad kwh el får man ett elcertifikat. Basindustrin i Sverige, exempelvis skogsindustrin, betalar ingen kostnad för elcertifikat. Hoppas nu att villaägare i Södertälje och Nykvarn någorlunda förstår varför det finns en kostnad för elcertifikat varje månad. Denne redaktör tycker att man kunde valt ett annat ord för denna kostnad men Kretsnytt fick ju inte vara med och bestämma den dagen det begav sig! Inom övriga EU-länder använder man i stället ett system med utsläppsrätter och där man får en rättighet att släppa ut en viss mängd CO 2 och det berör också oss villaägare men är en fråga vi får återkomma till. Här följer Kretsnytts frågor till Johan Öhnell och dennes svar: 1. Skall vi be regeringen återföra oss till gammal god ordning före avregleringen och där staten svarar för elförsörjningen? Nej för 17! Det går inte! Sedan avregleringen 1996 har det hänt mycket. Vi har 10 Kretsnytt

11 iskt vår elräkning! Igelstaverken i Södertälje. under åren exempelvis bildat den Nordiska elbörsen som ger oss möjlighet att både sälja och köpa el i olika lägen. Skulle vi låsa in oss själva skulle vi inte på ett effektivt sätt kunna moderera tillgång och efterfrågan på elkraft. Vi skulle inte ha möjlighet att sälja elkraft när vi kan. Beroende på denna situation låg priserna före avregleringen allmänt 10 öre/kwh för högt. För att säkerhetsställa försörjningen överproducerade man alltid men visste inte i slutändan om man fick betalt för all produktion. Därför tog man alltid ut ett för högt pris. Efter avregleringen var Telge Energi först i landet med att exempelvis erbjuda Stockholmarna ett alternativt avtal vilket inte var möjligt tidigare. Det var så Telge Energis framgång började, säger en stolt Johan Öhnell! 2. Det har senaste tiden talats om priser på upp till 14 kronor per kwh! På vilket sätt påverkar detta innehållet i en elräkning från Telge Energi och vad gör Ni i ett läge som detta? Utslaget på hela månadens förbrukning så påverkar dessa orimliga tillfälliga priser det genomsnittliga elpriset med 10 öre/kwh i december och med ca 20 öre /kwh i januari. Men, faktum kvarstår att vissa dagar i december kostade elkraft alltför mycket. av de fyra nordiska staterna vilket gör att staten i princip bestämmer över börsen. Men, den svenska staten, i detta fall genom Svenska Kraftnät måste agera mycket mer kraftfullt för att Sverige skall dra nytta av sin stora elproduktion och därmed bevaka att rätt nivå på elkraft föreligger. Alltså är Sverige sammankopplat med övriga Nordiska länder när det gäller elproduktion, elkonsumtion och prissättning för elkraft. Elpriset kommer fr o m hösten att bli olika i olika delar av Sverige. Ur sprung - ligen kommer detta från ett läge där Danmark klagade inför EU över en elprisgräns mitt i Öresund och som gjorde att Danmark med den dyra elproduktion som finns där hade ett mycket högre elpris än Södra Sverige. EU kom att dela upp Sverige i fyra olika prisområden och där den södra med sin gräns strax söder om Oskarshamn kom att hamna tillsammans med de dyra elpriser som finns där. Detta kommer att drabba de villaägare om bor i södra Sverige medan vi i Södertälje får en mindre påverkan. 4. Rekommenderar Du fortfarande oss villaägare ett rörligt elpris? Ja säger Johan utan tvekan och tar denne frågeställare som ett exempel. Se ovan. Och, när de kärnkraftverk som nu håller på att repareras kommer igång i mars så kommer priset på el att sjunka väsentligt. 3. Varför måste det finnas en Nordisk elbörs? För oss elkonsumenter uppfattas detta endast som en möjlighet för de stor drakarna att maximera sina vinster. Nej, det är inte riktigt så. Elbörsen ägs Akkas vattenkraftverk i Norrland. Foto: Vattenfall Kretsnytt

12 5. Vilka energikällor producerar grön el? Vattenkraft, vindsnurror och biobränsleeldade källor. 6. Telge Energi erbjuder ju alla sina kunder sådan grön el. På vilket sätt bevakar Ni att en kund som beställt sådan el verkligen får den. Telge Energi lovar sina kunder att 10 % av all elkraft skall komma från vindkraft. Telge Energi bevakar detta löpande och så snart man ser att taket närmar sig meddelas distributörerna av sådan el att en utökning av produktionen måste ske. Det fungerar säger Johan med säkerhet. 7. Har Du en klar uppfattning på hur många villaägare i Södertälje som är kund hos er? Det är 90 procent. Delvis beror detta på att villaägarna i Södertälje och Nykvarn genom sin organisation under många år ställt krav på oss. Krav som vi velat tillgodose och lyckats tillgodose. Foto: Vattenfall 8. För några år sedan garanterade Ni oss villaägare att Telge Energis priser alltid skulle vara lägre än de stora drakarnas priser. Är det fortfarande så? Nej, numera ligger vi på samma nivå då de stora drakarna sänkt sina priser till en nivå som vi inte kan gå under. Men, om jag ändå skall hitta något positivt så är det att våra elkunder bidrar positivt i klimatfrågan då de alltid får el från antingen vatten-, vind eller biobränslekraft. 9. Är Telge Energi en uppköpskandidat av de stora drakarna? Vad skulle Du svara om Du fick ett bud? Lätt att svara på. Inte min fråga då det är en ägarfråga och därmed en fråga för politikerna i Södertälje. 10. Hur lyckades Ni i Er annonskampanj som pågick ett tag med kriget mot de stora drakarna? Och, Kretsnytts annonspriser Kretsnytt sprids i ca ex vid varje utgivningstillfälle. Mottagare är villaägare, lokala politiker, kommunkontor, Telge ABs olika kontor, medverkande i varje tidning, annonsörer m fl. Format Svart/vitt 2-färgs 4-färgs 1/1-sida, 185x265 mm /2- sida, 185x130 mm /4-sida, 90x130 mm /8-sida, 90x65 mm Framsida, 185x50 mm Priserna gäller fr o m Kretsnytt Vid särskild utgivning gäller andra priser Lagstadgad mervärdeskatt MOMS tillkommer Vindsnurra någonstans i Europa. varför har annonserna tystnat? Vill Du inte ha fler kunder? Vi lyckades väldigt bra, särskilt i storstäderna. Nu håller vi på att omarbeta denna kampanj och vi återkommer snart i rutan. Under tiden har vi drivit en tummen upp - kampanj i Stockholms tunnelbana som gått ut på att iakttagaren kunnat skicka en efter intresseanmälan via SMS varefter vi ringt upp för diskussion om avtal. Bra och lyckosam kampanj! 11. Avslutningsvis. Telge Energi valde att hoppa av Husassistans. Denne redaktör uppfattar att servicen sedan dess är obefintlig. Vad har Du för uppfattning? Har inte helt koll på läget. Men om Du säger att det inte fungerar kommer jag att kontakta företaget INSPLANET som är företaget som tog över. Jag ber att får återkomma. Anm; denne redaktör har många gånger försökt få kontakt med den person som i Kretsnytt utgav sig för att vara vår nya kontaktperson. Men tji, det fungerar inte. Ändå betalar många av oss 288 kronor per år för denna service till Telge Energi! Johan Öhnell lovade återkomma med besked i frågan. Rolf B Bertilson 12 Kretsnytt

13 Brev till redaktionen Tack för ett högintressant nummer av Kretsnytt Jag har med intresse läst om inbrottet på Fribergsvägen men det som verkligen gjort mig upprörd är Thomas Johans sons/lkc oförskämda svar på sid13. Svaret antyder att problemet inte främst är en organisatorisk fråga utan något mycket allvarligare. Det handlar om den inställning till sitt arbete som han som befäl på LKC demonstrerar i sitt svar. Bra att ni tagit upp detta och min fråga är om inte incidenten borde lyftas till högre instans..? Följ gärna upp saken i nästa nummer. mvh/harald Brötell Anm: Kretsnytt har förgäves ett flertal gånger försökt komma i kontakt med den Polis på LKC som den aktuella dagen fattade beslutet att inte skicka en Polisbil redan klockan Då frågan är viktig för alla villa - ägare återkommer Kretsnytt till frågan i nästa nummer. Tälje Nykvarn lokala VÄF Kretsnytt har lovat att följa upp utvecklingen inom Tälje Nykvarn lokala VÄF. Tälje Nykvarns Lokala VÄF, nedan kallad lokalföreningen bildades under år 2009 och är bl a till för de medlemmar vars lokal villaägareförening av någon anledning lagts ned. För tillfället är det medlemmar i f d Bårsta, Pershagens och Mariekälla VÄF. Sannolikt kommer flera att tillkomma under året. (Se nedan). Så här meddelar sekreterare Gunnar Gomér på Kretsnytts fråga om hur det står till; Bårsta: Är inlemmat i Lokalföreningen. Pershagen: Är inlemmat i Lokalföreningen. Mariekälla: Lever vidare som en egen förening men med stöd från Lokalföreningen. Wasa Högloft: Under diskussion Geneta-Högloft: Under diskussion. Södra: Kommer eventuellt att förenas med Näset VÄF. Nykvarn: Kan bli aktuellt. (Se dock upprop på sidan 7). Direktanslutna Ska överföras till Lokalföreningen men förutsätter godkännande medlemmar: av var och en. ABC-regionen hanterar frågan. Denne redaktör tycker det vore tråkigt om inte ens ett område som Nykvarn VÄF kan upprätthålla den egna föreningen. Särskilt som Nykvarn är en egen kommun. Beroende på hur den nya uppsamlande föreningen på sikt kommer att organiseras kan kontakterna med Nykvarns kommun komma att bli besvärligare utan en egen förening inom kommunen. Allmänt är det förstås så att en medlems röst inom en egen mindre förening har större möjlighet att bli hörd än om man kommer med i en större gruppering. Utvecklingen mot allt färre lokalföreningar är nödvändig att följa särskilt som det på sikt kan betyda att det bara finns en förening i vardera kommunen Södertälje och Nykvarn. Rolf B Bertilson Snölaster på tak Du som har platt hustak måste kanske hålla ett öga på hur mycket snö som lagras på taket en sådan här snörik vinter. Hur mycket taket tål kan vara lite marigt att få reda på. Men, ett riktmärke kan vara 200 kilo/m 2. Hur räknar man nu ut hur mycket snön på taket väger. Här kommer tips. Ett lätt och ett lite mer teknokratiskt. Lätta modellen: För vår del av landet gäller Boverkets rekommendation på maximalt 80 cm teoretiskt snödjup på taket. Men, eftersom snö kan väga olika mycket bör man vara lite uppmärksam redan när det finns 40 cm djup snö. Teknokratiska/matematiska lite svårare modellen: Man köper, om man inte redan har ett platsrör ca en meter långt med diameter mm. Väg röret tomt. Ta upp röret på taket och stick ner det i snön på ett ställe som ser ut att ha medelhöjden av snön på taket. Se till att röret kommer ända ner till takpappen. Dra upp röret med hel snöpelare inuti. Väg röret med snön. Denna vikt minus taravikten av röret = vikten av snön på taket för en yta motsvarande rörets yta. Räkna ut arean av röret genom formeln; Pi (3,14)x radien x radien(pixr 2 ) på röret. Om röret har diameter på 150 mm blir det en yta på ca 0,02 m 2. Dividera takets yta med denna rörarea. Du får hur många rörareor det ryms på taket. Detta tal x vikten på den mängd snö som fanns i röret efter provet ger Dig totalvikten snö på taket. Dividera detta tal med ytan av taket och du får snövikten per kvadratmeter. Om detta tal blir över ca 200 (kilo/m 2 ) är det nog dags att skotta bort snö från taket. Rolf B Bertilson GYNNA TIDNINGENS ANNONSÖRER Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Läs i detta nummer: KRETSNYTT Ordförandes hälsning 3 Om Sune Ericson sista 4 Om Ulf Oscarsson 10 Om brevlådor 12 Nr Postlåda älskad eller hatad! Kretsnytt

14 Kyl Frys Tvätt Disk Spis Småel Jovisgatan 6 Södertälje Tel Fax GYNNA TIDNINGENS ANNONSÖRER Kretsnytt :Layout Sida 1 KRETSNYTT Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Läs i detta nummer: Nr Postlåda älskad eller hatad! Kretsnytt :Layout Sida 1 Ordförandes hälsning 3 Om Sune Ericson sista 4 Om Ulf Oscarsson 10 Om brevlådor 12 KRETSNYTT Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Läs i detta nummer: Nr Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13 Ordförandes hälsning 3 Om Södertäljes nye Polischef 4 Om Lokalt VÄF-möte 10 Om Inbrott i våra hem 13 Takmålning Snöskottning av tak När tror du att priset på S L GÅR UPP? Sänk dina värmekostnader med solfångare från Lesol. Den grönaste värme som finns. Kontakta oss för offertförfrågan och spar pengar. Solvärme solfångare poolsolfångare ackumulatorer Värmepumpar berg/jord/sjö frånluft (ventilation) luft/vatten luft/luft Pellet brännare kaminer pannor korg för vedkaminer bränsle ENERGIKNIPPET I SÖDERTÄLJE AB Mobil Tel/Fax Kretsnytt

15 Kalendarium kretsen och tidningen 2010 Aktivitet Nr Tidpunkt Manus/motionsstopp Styrelsemöte 1 tisdag 19 januari Kretsnytt 1 ca 26 februari 5 februari Styrelsemöte 2 tisdag 23 mars Årsmöte kretsen tisdag 27 april 7 april Styrelsemöte 3 tisdag 1 juni Kretsnytt 2 ca 2 juni 12 maj Styrelsemöte 4 tisdag 17 augusti Kretsnytt 3 ca 1 oktober 10 september Styrelsemöte 5 tisdag 12 oktober Kretsnytt 4 ca 1 december 10 november Styrelsemöte 6 tisdag 7 december Anm 1. Manus för kretsnytt skickas med EP till; Anm 2: Motioner för årsmöte skickas till kretsens sekreterare Gunnar Gomér; Olofs väg 7 eller EP Kalendarium övrigt 2009 Aktivitet Tidpunkt Motionsstopp Anm Årsmöte Soldala-Vibergen-Olovshage VÄF 16 mars 12 mars Sid 17 Årsmöte Bervik-Brunnsängs VÄF 18 mars 14 mars Sid 17 Årsmöte Nykvarn VÄF 24 mars 10 mars Sid 17 Årsmöte Kretsen 27 april 17 april Sid 16 Årsmöte Tälje-Nykvarn lokala VÄF 27 april 17 april Sid 16 Instrument att hyra Kretsen har införskaffat två instrument för utlåning till medlemmar. En fuktmätare med vilken man kan mäta fukt i väggar mm och en temperaturmätare som exempelvis kan användas för kontroll av köld - bryggor. Instrumenten kan lånas efter förbeställning och hämtning/åter läm - ning hos Gunnar Gomér, Olovs väg 7, med tel e fon nummer Kostnad för två dygn eller över en helg är 50: för temperaturmätaren och 100: för fuktmätaren. Betal ning sker i förskott till kretsens BG Styrelsen Det är viktigt att meddela alla förändringar av namn, adress och telefonnummer, m m till Kretsens sekr. Gunnar Gomér. e-post: eller tel Vänd Er med förtroende till Södertäljes äldsta mäklarbyrå! Bo Lundvall & Son etablerades 1928 och har sedan dess aktivt bedrivit fastighetsförmedling. Vår affärsidé är personlig rådgivning från fastighetsmäklare med hög kompetens, god lokalkännedom och lång yrkeserfarenhet. Vi arbetar med avancerad data och IT-teknik, och marknadsför oss bl a via Internet och skyltfönster i centrum. Vi har som krav att våra fastighetsmäklare skall vara anslutna till mäklarsamfundet, landets ledande branschorganisation för fastighetsmäklare. Kontakta oss för kostnadsfri värdering och rådgivning. Hörnet Nygatan - Nedre Torekällgatan. Förmedlingsuppdrag inlämnat av medlem i villaägarna erhåller fri flyttstädning. Nygatan Södertälje Tel Besök vår hemsida: Leif Persson, Adam Bergström, Marie Hemstrand Johansson, Per-Magnus Ekström och Stefan Bohm. Kretsnytt

16 Medlemsförmåner Inköpsansvariga inom Södertäljekretsen för VÄF arbetar med att utverka rabatter och andra förmånserbjudanden för medlemmarna. För närvarande kan vi presentera följande överenskommelser och avtal: Generellt gäller att Du skall visa Ditt medlemskort i VÄF innan kassainslag. Kretsens rättshjälpsfond: Ansökningar om bidrag ur denna fond ställs till kretsordföranden. Byggnadsunderhåll, reparationer: Anticimex, tel , Företaget erbjuder ett trygghetsavtal, ett försäkringspaket för villor. Kontakta Anticimex för information. Telge Energi, Husassistans, tel Kontakta Telge Energi för information. Byggvaror: AB Järna Trä, Byggvaruhuset i Järna, Industrivägen 19, Järna, tel Information om rabatter fås om medlemskort uppvisas. Vid större inköp begär offert. Södertälje Trävaru AB, Nyköpingsvägen 60, tel % vid kontantköp av trävaror. Snickeri- och övriga byggvaror 10 15%, begär offert vid större inköp. Uppge kundnr XL-BYGG Nykvarn, Norra Stationsvägen 26, Nykvarn, tel , % rabatt på ordinarie prislista. Gäller ej kampanjpriser. Beijer Byggmaterial, Morabergsvägen 13, tel Nettoprislista gäller generellt men kontrollera alltid mot uppvisande av medlemskort i VÄF vilken rabattsats som gäller vid varje inköp. El- och VVS: Comfortbutiken, Holmbergs Rör AB, Bergaholmsvägen 9, tel % på butiks- och lagervaror. Beställningsvaror 6%. Gäller ej kampanjvarupriser eller varor nedsatta med extrapris. Spolbilen Södertälje Högtryckspolning Ångning Jour dygnet runt Sanering Klottersanering Rörinspektion. VÄF-medlemmar 10 % på arbetskostnad, tel Färg Färghandlare: Målarboden i Södertälje AB, Bergaholmsvägen 9, tel % på butiks- och lagervaror. Gäller ej kampanjpriser eller varor nedsatta med extrapris. Vid större inköp, begär offert. Friskvård Telge Hälsocenter AB, Kaplansgatan 5, Södertälje Tel % på massage och 10% på allt i butiken. Ex. 30 minuter massage för 199 kr och 60 minuter för 398 kr. Glasmästare: E. F. Ö. Glas Service, Vibergsvägen 22, tel Rabatt lämnas med 10 35% beroende av uppdraget. Glans Glasmästeri & Ramaffär, Torekällgatan 5, tel Rabatt lämnas med 10 35% beroende av uppdraget. Handelsträdgård: Tunvalla handelsträdgård, Rimfrostvägen 1, Södertälje, tel Lämnar 10% rabatt på utbjudna varor som ej är kampanjpriser. Se annons i Kretsnytt nr Juridisk rådgivning: Kontakta Villaägarnas Riksförbund, tel Expertrådgivning (kostnadsfri). Järnvaror, verktyg m m: Södertälje Järnaffär AB, Wedavägen 17, tel Rabatt järnhandelsvaror 15%, hushåll 5%, trädgårdsart. 5%, prisnedsatta varor 5%, prisnedsatta varor 5%. Olje & Brännarservice, Cisternrengöring, besiktning med kontrollintyg: Ragn-Sells, tel Cisternkontroll med garanti, se prisuppgift i Kretsnytt nr Stockholms Åkeri AB, Drivhjulsvägen 26, Hägersten, tel Cisternbesiktning, se prisuppgifter i annons Kretsnytt nr Ring och begär offert. Sundströms värme & bränsle, Karltorp, Järna, tel Ring och begär offert. Säkerhet, lås, larm: Gärna larm i järna, samarbetspartner till Securitas Aroundio. Peter Andersson, tel , Se annons Kretsnytt nr Säkerhetscenter AB, Badhusgatan 2, tel Rabatt 10% lämnas på lås, nycklar och tillbehör. Gäller ej arbetskostnad, service och el-lås. Taxi: Södertälje Taxi, tel Erbjuder resa från Södertälje till Arlanda alt. Skafsta under perioden 15 juni till 15 augusti för endast 775 kr. För hämtning på Arlanda tillkommer 60 kr. Trädfällning, beskärning: S-A Trädfällning, Anders Larsson, Tallåsvägen 5 B, Eskilstuna, tel , / Utbildad fackman. F-skatt och ansvarsförsäkring. Org.nr Ring för kostnadsförslag. Utför ej trädbeskärning. Övrigt: Tom Tits Experiment Medlemsrabatt 100 kr på familjepaketet. (Max 5 personer varav max 2 vuxna, 18 år och över) ord. pris 595 kr. Ordinarie pris: Barn 0-2 år gratis, Barn 3-17 år 145 kr, Vuxen 195 kr, Suderande och senior 165 kr. Medlemsförmåner ordnade av Riksförbundet/Regionen se 16 Kretsnytt

17 Vi utför! Reparationsglasning Nyglasning Tavelinramning Ompackning av fönster Omkittning av fönster Fönsterbesiktning Fönsterrenovering Försäljning av PVC fönster Din lokala glasmästare E. F. Ö. Glas Service Thomas Larsson Vibergsvägen Södertälje GSM-LARM, NU ÄVEN MED KAMERA Ett trygghetspaket* som ökar hela familjens säkerhet Kontakta din Securitas Direct Partner för mer info eller för bokning av kostnadsfri säkerhetsrådgivning. Nu finns ett erbjudande till dig som är medlem i Villaägarnas riksförbund. * inkl. Aroundio Patrol Gärna Larm AB. Peter Andersson Lite tryggare med Securitas Direct Målerifirma Leijonmarck Mobil Kontor Lövåsavägen Södertälje Kretsnytt

18 Saxat ur information från Villaägarna; Nya skatter och regler från 2010 Ett nytt år står för dörren, och det betyder nya regler och justerade skatter. Hur påverkas du som småhusägare? Vi har listat de viktigaste förändringarna. Den maximala fastighetsavgiften som 2009 är kronor höjs 2010 marginellt till kronor. Avgiftsökningen beror på inkomstbasbeloppets förändring. Från och med 2010 kommer även arrendetomter och enkla sommarstugor och andra byggnader utan taxeringsvärde (d v s ett taxeringsvärde under kr) att beskattas på samma sätt som övriga småhus. Det betyder en maximal avgift på GYNNA TIDNINGENS ANNONSÖRER kronor. Villaägarna driver aktivt frågan om ett utvidgat tak för fastighetsskatten. Från och med 2010 sänks det maximala uppskovsbeloppet till kronor. Tidigare gick gränsen vid kronor. Om du idag har större uppskov påverkas du inte förrän det är dags att sälja ditt hus. Om du efter årsskiftet planerar att anlita hantverkare och göra ROTavdrag, kom ihåg att det endast är den s k fakturamodellen som i fortsättningen gäller. Anlitar du hjälp och betalar allt direkt till hantverkaren, får du inget ROT-avdrag från den 1 januari Läs mer här, även Skatteverket har information. Kretsnytt :Layout Sida 1 KRETSNYTT Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Läs i detta nummer: Nr Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13 Ordförandes hälsning 3 Om Södertäljes nye Polischef 4 Om Lokalt VÄF-möte 10 Om Inbrott i våra hem 13 Östertälje - Rosenlund VÄF EFTERLYSNING! Vi söker någon som kan distribuera vår tidskrift KRETSNYTT på Egilsvägen. Tidningen kommer adresserad hem till Din brevlåda fyra gånger per år. Vill Du göra en insats hör av Dig till: E-post eller telefon Ove Svensson Nummer på huset Tidningsbud, taxi, ambulans, olika leverantörer, posten och sist men inte minst frivilliga villaägare som bär ut information, ex denna tidskrift har alla behov av att lätt kunna läsa gatunumret antingen på postlådan eller på synlig plats på huset. Tack för att alla Du villaägare kollar läget och åtgärdar vid behov. Profilprodukter Energipriser En ny kampanj mot våra höga elpriser har dragits igång; kraftsamla.se. Villaägarnas Riksförbund är medorganisatör. Där kan alla registrera sitt intresse mot höga elpriser och lägga in synpunkter, förslag, tyckande m m. Du kan läsa mer om detta på Vet Du om att man kan beställa profilprodukter som T-shirts, kepsar, paraply mm hos riksförbundet. Gå in på för fullständigt sortiment, priser och beställning. Kundnummer är VILLA + Ditt föreningsnummer Användarnamn: villa Lösen: villa Utdelning av tidningen Det är viktigt att varje förening har organisation för ut - del ning av denna tidskrift. Tidningen innehåller ofta information i aktuella frågor, om möten, kurser och tider för olika arrangemang ordnade av Kretsen, ABC-regionen eller Riksförbundet. Sådan information som kan vara viktig för många. Det är därför viktigt att tidningen distribueras så fort som möjligt. Med tanke på att vi numera namnsätter alla tidningar är det ju inte särskilt besvärligt att dela ut den. Lycka till med detta. 18 Kretsnytt

19 Kretsens lokalföreningar Bergvik-Brunnsäng VÄF: Kjell-Arne Forsberg, Kristinelundsvägen 9, Södertälje, tel e-post: Blombacka VÄF: Ronald Lundberg, Mimervägen 16, Södertälje, tel e-post: Enhörna VÄF: Tf ordf Lennart Fridman, Ekorrstigen 22, Enhörna, tel e-post: Geneta-Högloft VÄF: Bertil Nilsson, Högloftsvägen 39, Södertälje, tel e-post: Geneta-Wasa VÄF: Bengt Sundstrand, Släggvägen 5, Södertälje, tel e-post: Hölö-Mörkö VÄF: Bernt Olsson, Österbyvägen 23, Hölö, tel e-post: Järna-Mölnbo VÄF: Lars Frendin, Rödsippsstigen 45, Järna, tel e-post: Näsets VÄF: Johan Halvardson, Dalgatan 23, Södertälje, tel e-post: Södertälje Södra VÄF: Ingen uppgift. Smedvägen VÄF: Bo Linde, Smedvägen 15, Södertälje, tel e-post: Villaägarna i Nykvarn: Göran Söderman, Solbergavägen 2, Nykvarn, tel e-post: Soldala-Vibergen-Olovshage VÄF: Rolf B Bertilson, Fridebergsvägen 20, Södertälje, tel e-post: Villaägarföreningen i Mariekälla: Niclas Möller, Föreningsvägen 19, Södertälje, tel e-post: Östertälje-Rosenlunds VÄF: Lars-Ove Wickman, Alpvägen 10, Södertälje, tel e-post: Tälje-Nykvarns lokala VÄF f n bestående av: Före detta Bårsta VÄF: Sigvard Nilsson, Byvägen 88, Södertälje, tel Före detta Pershagen VÄF: Niclas Möller, Föreningsvägen 19, Södertälje, tel e-post: Befintliga adresser till VÄF hemsidor Enhörna VÄF: enhorna.abc.villaagarforening.se Nykvarn VÄF: nykvarn.abc.villaagarforening.se Soldala-Vibergen-Olovshage VÄF: solviol.abc.villaagarforening.se GYNNA TIDNINGENS ANNONSÖRER Ett komplett byggvaruhus med ett brett sortiment från grund till färdigt hus Öppet: Mån-fre Lörd 9-13 Välkommen JÄRNA TRÄ Tuna Industriväg 19 Tel Kretsnytt

20 Avsändare: Kringel-Offset AB Box SÖDERTÄLJE B :- Inkl. standard montering Bara en kan vara bäst! Wedavägen 17 Tel Öppet: Vardagar

KRETSNYTT. Kretsnytt har besökt det nya Igelstaverket. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Kretsnytt har besökt det nya Igelstaverket. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 2-2010 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Kretsnytt har besökt det nya Igelstaverket Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Besök på nya Igelstaverket

Läs mer

KRETSNYTT. Postlåda älskad eller hatad! Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Sune Ericson sista 4 Om Ulf Oscarsson 10 Om brevlådor 12

KRETSNYTT. Postlåda älskad eller hatad! Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Sune Ericson sista 4 Om Ulf Oscarsson 10 Om brevlådor 12 KRETSNYTT Nr 3-2009 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Postlåda älskad eller hatad! Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Sune Ericson sista 4 Om Ulf Oscarsson

Läs mer

Nr 4-2007. Ordförandes hälsning 3 Om elnätsmonopolet 5 Vad Elisabeth Österman tycker om fastighetsskatten 6 Om stadsnätet 8 Om höstens kongress 14

Nr 4-2007. Ordförandes hälsning 3 Om elnätsmonopolet 5 Vad Elisabeth Österman tycker om fastighetsskatten 6 Om stadsnätet 8 Om höstens kongress 14 Nr 4-2007 Dyra monopolledningar Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om elnätsmonopolet 5 Vad Elisabeth Österman tycker om fastighetsskatten 6 Om stadsnätet 8 Om höstens kongress 14 Trött på att

Läs mer

Stadsnätets utveckling

Stadsnätets utveckling Kretsnytt 2-2007 07-05-28 07.34 Sida 1 Nr 2-2007 Stadsnätets utveckling Läs i detta nummer: Vad ordförande tycker 3 Om kretsens årsmöte 4 Om stadsnätet 8 Vad förbundsdirektören tycker 13 Kretsnytt 2-2007

Läs mer

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Paranoid parkering 4 Klimatförändring 9 Inköp av trädgårdsprodukter 10 Nya Husassistans 12

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Paranoid parkering 4 Klimatförändring 9 Inköp av trädgårdsprodukter 10 Nya Husassistans 12 KRETSNYTT Nr 3-2010 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Var får jag mest för mina pengar Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Paranoid parkering 4 Klimatförändring

Läs mer

KRETSNYTT. Ny villaarkitektur i Södertälje. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Ny villaarkitektur i Södertälje. Läs i detta nummer: Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 1-2009 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Ny villaarkitektur i Södertälje Ordförandes hälsning 3 Frågor till medlemmar 3 Om dyrt

Läs mer

Nr 3-2006. Läs i detta nummer: Alla villaägares i Sverige önskemål under valåret 2006.

Nr 3-2006. Läs i detta nummer: Alla villaägares i Sverige önskemål under valåret 2006. Nr 3-2006 Alla villaägares i Sverige önskemål under valåret 2006. Förlåt för att denna tidning är ca 14 dagar sen. Men ibland räcker inte tiden till! Rolf B Bertilson Läs i detta nummer: Sid Vad ordförande

Läs mer

KRETSNYTT. Valborg vid Ragnhildsborg. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Valborg vid Ragnhildsborg. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 2-2008 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Valborg vid Ragnhildsborg Martin Olsson diregerar kören Visst-kan-vi-sjunga-kören. En annan sorts eld! Många

Läs mer

KRETSNYTT. Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 4-2009 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Södertäljes

Läs mer

Klimatförändring. Läs i detta nummer:

Klimatförändring. Läs i detta nummer: Nr 1-2008 Klimatförändring Klimatförändring vad kan villaägarna bidra med? Se sid 5 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Klimatförändring 5 Vad Telge Nät svarar 5 Vad Telge Energi tycker 8 Hur går

Läs mer

Hitta kvalitetssäkrade hantverkare genom brabyggare.se

Hitta kvalitetssäkrade hantverkare genom brabyggare.se KRETSNYTT Nr 3-2014 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Hitta kvalitetssäkrade hantverkare genom brabyggare.se Garanterat Renoverat ett trygghetspaket från Villaägarnas

Läs mer

KRETSNYTT. Permanentboende i Viksberg. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Permanentboende i Viksberg. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 3-2008 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Permanentboende i Viksberg Samhällsbyggnadskontorets chef Anders Bruse. Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Södertäljes nya stadshus

Södertäljes nya stadshus Nr 4-2006 Södertäljes nya stadshus Allas vårt nya stadshus Läs i detta nummer: Vad ordförande tycker 3 Om vårt nya stadshus 6 Om Telge Återvinning 10 Om Telge Energi bolån 13 Information från Telge Återvinning

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Nr 2-2006. Demonstrationståg mot fastighetsskatten den 20 maj 2006. Läs i detta nummer:

Nr 2-2006. Demonstrationståg mot fastighetsskatten den 20 maj 2006. Läs i detta nummer: Nr 2-2006 Demonstrationståg mot fastighetsskatten den 20 maj 2006. Läs i detta nummer: Sid Vad ordförande tycker 4 Om vattensäkert kök 5 Om tack till Sune Ericsson 6 Om demonstrationen den 20 maj 9 11

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Brolins Glas Glasreparationer 20% uterum

Brolins Glas Glasreparationer 20% uterum VILLAÄGARNA I HUDIKSVALLSREGIONEN RABATTAVTAL gällande från 2010-02-01 Som medlem i Villaägarna har du lokala rabatter hos nedanstående företag: Företag Gäller Rabattsats Barcana AB Uthyrning: Berndt Magnusson

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

KRETSNYTT. Problemhus i Nykvarn! Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Problemhus i Nykvarn! Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 4-2008 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Problemhus i Nykvarn! Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Problemhus i Nykvarn 3 Om våra fruktträd 4

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

KRETSNYTT. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 2-2011 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Det som göms i snö kommer upp i tö! Vårstädning pågår! Se sida 7. Läs i detta nummer: Om ett möte med Staffan

Läs mer

Styrelsemöte, protokoll

Styrelsemöte, protokoll Sidan 1 av 5 Samfällighetsföreningen Rydebäck II Huvudskär Styrelsemöte, protokoll Närvarande: Frånvarande: Plats: Stefan, Anna, Rolf, Marcus Filip, Sune Rya Golfkrog Datum: Tisdag 24/8 2010 Tid: 18.30-20.30

Läs mer

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN NR. 1 årgång 2015 L 21 Planerade tidpunkter för infobladet, 2015: Nr 1 Jan/Feb/Mar Nr 2 Apr/Maj/Jun Nr 3 Jul/Aug/Sep Nr 4 Okt/Nov/Dec utgivning feb/mars utgivning

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag.

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag. Extra föreningsstämma Datum: 2010-03-01 Tid: Kl. 18:30 Plats: Umeå folkets hus, Studion. 1 Stämmans Öppnande Styrelseordförande hälsar alla välkommen till mötet. Han riktar ett speciellt välkommen till

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 4-2013 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Tema Säkerhet sid 6 Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Om Blombackadagen... 4 Om Säkerhet 6 Om

Läs mer

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se Februari 2014 Nr 1

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se Februari 2014 Nr 1 SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se Februari 2014 Nr 1 Fråga inte vad bostadsrättsföreningen kan göra för dig, utan vad du kan göra för bostadsrättsföreningen Engagera dig i vår förening Om någon är intresserad

Läs mer

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Om En intervju med Om Ewa Lofvar Konradsson 4 Om Ett tomträttsmöte 8 Om Ny sophämtning 10

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Om En intervju med Om Ewa Lofvar Konradsson 4 Om Ett tomträttsmöte 8 Om Ny sophämtning 10 KRETSNYTT Nr 3-2011 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Sofistikerad sophämtning Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Om En intervju med Om Ewa Lofvar Konradsson

Läs mer

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget.

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget. www.eon.se 020 22 99 00 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Nu behöver du inte vänta längre.

Nu behöver du inte vänta längre. 1 Vägra vänta! Smarta hem, Smart-TV, läsplatta, laptop, stationär dator Våra sätt att surfa blir bara fler och innehållet allt tyngre. Även om du kan surfa snabbt idag, är det inte säkert att det går lika

Läs mer

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Energikostnader sid 16

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Energikostnader sid 16 KRETSNYTT Nr 1-2011 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund 2010 Elnät Elhandel Förbrukning avgift avgift Öre/kWh elcertifikat skatt handel @ Fast Fast El Varav Energi-

Läs mer

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Priser anslutning och installation av fjärrvärme till småhus Anslutning till fjärrvärmenätet Anslutningsavgift ROT-avdrag (50% av arbetskostnad 25

Läs mer

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Sida 1 av 5 http://villaagarnalerum.se Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Under sammanträdet serveras en enkel fika Närvarande:

Läs mer

Fjärrvärme positiv energi

Fjärrvärme positiv energi FJÄRRVÄRME Anslutningsinformation och priser 2012 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning. Med de

Läs mer

TOMT - SÖNDRUM HAVSSIDAN - PRIS: 2 500 000:- UTGÅNGSPRIS

TOMT - SÖNDRUM HAVSSIDAN - PRIS: 2 500 000:- UTGÅNGSPRIS TOMT - SÖNDRUM HAVSSIDAN - PRIS: 2 500 000:- UTGÅNGSPRIS Tomt vid Vita Bandet ca 200 m till badstrand!!! Unikt tillfälle att förvärva en tomt på havssidan i Söndrum!!! Här får du möjlighet att bygga ditt

Läs mer

Reform för lägre elkostnader för konsumenter. Framtagen av Villaägarnas Riksförbund

Reform för lägre elkostnader för konsumenter. Framtagen av Villaägarnas Riksförbund Reform för lägre elkostnader för konsumenter Framtagen av Villaägarnas Riksförbund Inledning Villaägarnas Riksförbund har utvecklat ett par förslag som sänker kostnaderna för konsumtion av el utan att

Läs mer

Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön. En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund

Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön. En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund Sammanfattning 19 av 20 är missnöjda med elpriset. Förtroendet för kraftbolagen är mycket lågt

Läs mer

Postnr: Ort: Eventuell mobiltelefon: Anl id: 1) Områdes id: 2) Elhandelsföretag: 3) Årsförbrukning, kwh: 3)

Postnr: Ort: Eventuell mobiltelefon: Anl id: 1) Områdes id: 2) Elhandelsföretag: 3) Årsförbrukning, kwh: 3) DKH Teckningsanmälan Jag tecknar mig för andel/andelar i Dala Vindkraft Ekonomisk förening, org.nr 769613-8911, och ansöker samtidigt om medlemskap (gäller ny medlem). Varje andel kostar 6 600 kronor.

Läs mer

Ordinarie styrelsemöte Datum 2014-12-02 Tid 19-21 Föreningslokalen Tämnarvägen 14, 120 53 Årsta. Punkt Vad Vem

Ordinarie styrelsemöte Datum 2014-12-02 Tid 19-21 Föreningslokalen Tämnarvägen 14, 120 53 Årsta. Punkt Vad Vem Protokoll nr 10-14 Möte Ordinarie styrelsemöte Datum 2014-12-02 Tid 19-21 Plats Föreningslokalen Tämnarvägen 14, 120 53 Årsta Punkt Vad Vem 1 Mötet öppnas. Registrering av närvaro/förhinder Ordf Närvarande

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

NYHET! Garanterat Renoverat. Ditt medlemskap ökade just med upp till 500 000 kr i värde.

NYHET! Garanterat Renoverat. Ditt medlemskap ökade just med upp till 500 000 kr i värde. NYHET! Garanterat Renoverat Ditt medlemskap ökade just med upp till 500 000 kr i värde. Garanterat Renoverat efter byggkonstens alla regler. Det sätter vi upp till en halv miljon på. Vi jobbar varje dag

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Läs om detta på sid 16

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Läs om detta på sid 16 KRETSNYTT Nr 4-2011 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Läs om detta på sid 16 Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Om Nya översiktsplanen ÖP 4 Om Olika

Läs mer

KRETSNYTT. Spaden i marken! Läs i detta nummer: Men, vad har hänt före, läs på sidan 16

KRETSNYTT. Spaden i marken! Läs i detta nummer: Men, vad har hänt före, läs på sidan 16 KRETSNYTT Nr 2-2009 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Spaden i marken! Men, vad har hänt före, läs på sidan 16 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Hur blev

Läs mer

51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG

51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG 51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG Av Annika Abrahamsson från Alkb För ganska precis ett år sedan fick jag ett redaktörsuppdrag av en författare med eget förlag, och det skulle visa sig att denne

Läs mer

Alfasensor AB. El Nätbutik för Elprodukter. Elementfläktar. AREDAB Energi och Byggkonsult!

Alfasensor AB. El Nätbutik för Elprodukter. Elementfläktar. AREDAB Energi och Byggkonsult! Alfasensor AB Alfasensor är specialiserade inom området fuktsäkring. Vi utvecklar och säljer engångsindikatorer som är kostnadseffektiva, användarvänliga och kalibreringsfria. Våra produkter hjälper dig

Läs mer

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow Program våren 2015 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

Nr 1, 15:e februari 2004

Nr 1, 15:e februari 2004 Medlemsbladet för f r HSB Brf Snösätra Nr 1, 15:e februari 2004 På gång i föreningen Vi är nu inne på det nya året 2004 och det finns en hel del som händer. Det nya låssystemet håller på att installeras,

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Telefonnummer till Lync, koden gäller enbart detta möte:

Telefonnummer till Lync, koden gäller enbart detta möte: Trafikverkets motorcykelklubb Christina Eklööf Protokoll för styrelsemöte den 24 januari 2015 kl 09:00 Datum: 2015-01-24 Styrelsemöte nummer: 2015-01 Sekreterare: Eklööf Närvarande: Per Ahlénius, Peter

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 %

Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 % NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL HÖST 2013 Luftvärmepump till kampanjpris! Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 % Så minskar du enkelt varmvattenkostnaden

Läs mer

RTF-Bladet. God Jul! Medlemsblad för Råcksta Trädgårdsstadsförening. Nr 4 2015. Årsmöte 30 januari 2016. MärkDNA ökar tryggheten

RTF-Bladet. God Jul! Medlemsblad för Råcksta Trädgårdsstadsförening. Nr 4 2015. Årsmöte 30 januari 2016. MärkDNA ökar tryggheten RTF-Bladet Medlemsblad för Råcksta Trädgårdsstadsförening Nr 4 2015 God Jul! I detta nummer bland annat: Årsmöte 30 januari 2016 Kallelse Läs mer på sid 3 MärkDNA ökar tryggheten Info om Smartwater Läs

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Kompletterande klausuler till köpekontrakt Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Se till att de kan förmedla en doldafelförsäkring vilket vi rekommenderar att du tar. Bestäm dej i förväg för det lägsta pris du skall sälja för.

Se till att de kan förmedla en doldafelförsäkring vilket vi rekommenderar att du tar. Bestäm dej i förväg för det lägsta pris du skall sälja för. Köpehandlingar, hyreshandlingar och dokument att ladda ner för villa, bostadsrätt, hyresrätt och fritidshus www.documentonline.se... Säljguide När du bestämt dej för att sälja finns det många saker att

Läs mer

LVF - Aktuellt nr 5 2013

LVF - Aktuellt nr 5 2013 LVF - Aktuellt nr 5 2013 Långbro Villaförening - er lo kala villaförening sed an 1944 2013-11-27 I detta nummer Ordförande har ordet Stöld ur brevlådor Parkeringsregler Sotning Mer om parkering Tomträtt

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

4-2009 Nya tävlingströjor Skåneleden Klubbmästerskap Natt-DM

4-2009 Nya tävlingströjor Skåneleden Klubbmästerskap Natt-DM 4-2009 Nya tävlingströjor Skåneleden Klubbmästerskap Natt-DM Ordföranden har ordet Hej på er! Jag hoppas ni alla haft en skön och avkopplande sommar! Min sommar innehöll bland annat bröllop och flytt till

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Fjärrvärmefakturan 2012 fjärrvärme flexibel

Fjärrvärmefakturan 2012 fjärrvärme flexibel den nya Fjärrvärmefakturan 2012 fjärrvärme flexibel Du har nu fått den första fakturan med ditt valda fjärrvärmeabonnemang. Vi hoppas att denna broschyr ska ge bra stöd och förståelse för de nya begreppen

Läs mer

Alfasensor AB. El Nätbutik för Elprodukter. Elementfläktar. AREDAB Energi och Byggkonsult!

Alfasensor AB. El Nätbutik för Elprodukter. Elementfläktar. AREDAB Energi och Byggkonsult! Alfasensor AB Alfasensor är specialiserade inom området fuktsäkring. Vi utvecklar och säljer engångsindikatorer som är kostnadseffektiva, användarvänliga och kalibreringsfria. Våra produkter hjälper dig

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

! HÄNG PÅ! UPPSALA SOLENERGIPROJEKT. Energibesparing, smarta lösningar Information & utbildning Gemensamma inköp Gemensamma projekt

! HÄNG PÅ! UPPSALA SOLENERGIPROJEKT. Energibesparing, smarta lösningar Information & utbildning Gemensamma inköp Gemensamma projekt UPPSALA SOLENERGIPROJEKT! 2020 hus med solceller till år 2020!! HÄNG PÅ! Energibesparing, smarta lösningar Information & utbildning Gemensamma inköp Gemensamma projekt Kontakt: uppsalasol@gmail.com Skrindvägen

Läs mer

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser.

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Att boka konferens En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Konferenser, möten och andra sammankomster är en förutsättning för att företag och medarbetare ska kunna utvecklas,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB

Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Närvarande : Lars Herrstedt-Rosén (LHR), Alf Christensson (AC) Håkan Sköld (HS), Robert Jensen

Läs mer

Verksamhetsplan 2008 Villaägarna Degerfors

Verksamhetsplan 2008 Villaägarna Degerfors 1 (5) 1 Inledning 1.1 Föreningens uppdrag Leverera nytta till våra medlemmar och förbättra villkoren för kommunens småhusägare. Föreningens arbete ska fokuseras på merparten av medlemmarnas intresse till

Läs mer

Sagerska Vägen. Sagerska Vägen. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Sagerska Vägen. Sagerska Vägen. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Halland Gatuadress Kommun Halmstad Storlek 5.0 rum (4 sovrum) / 131 m² Område Steninge Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Ett hus för havsnära miljö

Läs mer

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Premiär för Mina Sidorappen Med Vattenfall i mobilen får du koll på elen Nyhet! Styr ditt hem med Smart Plug Få energi från solen FOTO: Henrik Trygg,

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad.

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa bostad. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

KRETSNYTT. Läs mer om dessa. bilder inne i tidningen! 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Läs mer om dessa. bilder inne i tidningen! 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 1-2012 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Läs mer om dessa bilder inne i tidningen! Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Kretslopp eller inte?

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

LindhagaBladet Dec 2015

LindhagaBladet Dec 2015 LindhagaBladet Dec 2015 Ordförande Kaj Lautiainen Axgatan 131 270962 V ordförande Kamran Khwaja Axgatan 81 276739 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 871443 Sekreterare Julia Strömberg Rågkornsgatan

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Lönngatan 56 A

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Lönngatan 56 A Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 1,5 rum (1 sovrum) / 44 m² Område Lönngården Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det är en trivsam lägenhet med en härlig känsla. Den är dessutom väldigt

Läs mer

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Årsmötets öppnande Årsmötet förklarades öppnat. Röstlängd/närvaroförteckning 46 hushåll var representerade. Stämmans behöriga utlysande

Läs mer

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för dig.

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för dig. www.eon.se 020 22 24 24 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Välkommen till informationsmöte om solel

Välkommen till informationsmöte om solel Välkommen till informationsmöte om solel Pauline Saers Staffan Lindberg Staffan Gunnarsson Uppsala Konsert & Kongress 2017-11-28 Kvällens agenda Kort om den kommunala energi- och klimatrådgivningen Pauline

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Ekgården. Villatomter i Södertälje. Med naturskön omgivning

Ekgården. Villatomter i Södertälje. Med naturskön omgivning Ekgården Villatomter i Södertälje Med naturskön omgivning Figur 1 - Ekgården i Södertälje. Tomter till försäljning markerade med svart. Figur 2 Tomter med id-nummer och ungefärlig storlek i kvm. Välkommen

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 Medlemmar i Blåsippans samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Onsdagen den 18 mars kl 19:00 i Furubergsskolans matsal. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Godkännande av

Läs mer

Tidtabell. 1 september - 4 januari 2015

Tidtabell. 1 september - 4 januari 2015 Tidtabell 1 september - 4 januari 2015 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer