Hur ser industrins kommunikationsbehov ut: Ethernet i stället för fältbuss? Trådlöst i stället för trådbundet?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur ser industrins kommunikationsbehov ut: Ethernet i stället för fältbuss? Trådlöst i stället för trådbundet?"

Transkript

1 Hur ser industrins sbehov ut: Ethernet i stället för fältbuss? Trådlöst i stället för trådbundet? PROFIBUS i Sveriges Ethernetseminarier 2005 av Lars H Larsson ordförande i den svenska användarorganisationen för PROFIBUS och PROFINET materialet finns att ladda hem efter den 15:e maj: 1 Industrins sbehov har alltid varit stort. En ökad automatisering ställer allt större krav på en. Från början var behovet av framförallt mellan styrsystemen för olika delar av en anläggning eller mellan olika perifera funktioner in till DCSsystemet: från råvaruhantering, fastighetsfunktioner, lagerhantering, paketering. Det löstes ofta med seriell med mycket skilda protokoll och en stor insats ingenjörsarbete. Sedan växte behovet dels för operatörs, dels för med processen. Parallellt växte det fram ett behov av att kommunicera uppåt: kvalitetsuppföljning, statistik mm. Redan tidigt fanns Ethernet med i bilden. Dess industriella form var i början klumpig och dyr. Protokollen var skiftande: Siemens H1, ABB:s Master Buss osv. Försöket till samordning och standardisering gav MAP men det siktade för högt och blev för dyrt. Samtidigt växte ADB-världen fram med över Ethernet och så småningom TCP/IP och Internet. Industrin å andra sidan koncentrerade sig främst på en nedåt till givare och instrument och vi fick fältbussarna. Nu kräver en rationell produktion att ERP och MES-system integreras i fabriken samtidigt som allt mera intelligenta fältenheter ställer högre krav på en än vad fältbussarna kan klara av. Det är med andra ord dags att Ethernet tar över i industrin. 1

2 Utvecklingen av industrins sbehov Ledningsnivå Ingenjörsstation, PC Då: Cell nivå Fältnivå PLC, PC PLC, PC Drives Ventiler Nu: Givarnivå Planning Management ERP MES Controls Aktorer givare Enterprise Resource Planning (ERP) Manufacturing Execution Systems (MES) Process och produktion Production 2 Synen på våra produktionsanläggningar och deras sbehov har förändrats kraftigt under de 15 år som vi levt med fältbussar. Från början var varje nivå som en sluten värld med begränsad vertikalt. Industrianläggningen började med PLC:n eller DCS:n och därunder I/O, instrument, givare och ställdon. na sågs först som en kabelersättare för att sedan uppskattas framförallt för den ökade informationen och de stora fördelarna med att ha en online slinje ut till varje enhet i anläggningen. Enklare konfigurering, drifttagning, parametrering även under drift, byte av enheter under drift med automatisk parametrering av den nya enheten, förebyggande underhåll mm. Så småningom har fokus flyttat uppåt i hierarkin. Kommunikation mellan anläggningens olika delar. Kommunikation uppåt till operatörsstationer, produktionsstyrning och kvalitetsuppföljning med krav på större datamängder. Därmed har behovet av standardiserat Ethernet kommit in i anläggningarna. Idag gäller inte den traditionella hierarkiska bilden i form av en triangel. Underifrån kommer allt intelligentare fältenheter, stand alone produktionsenheter med funktionsomfång i styrsystems eller DCS klass. Ovanifrån finns behovet av att integrera MES för att utföra orderna från ERP. Samtidigt finns mikrostyrsystem med full Internetkapacitet inklusive websidor, realtids-ethernet i små I/O-stationer och i Motion Control enheter, industrianpassat Ethernet med industrimässiga kablar, kontakter och switchar. Alla pratar med alla och vägen går inte längre genom en fast hierarki. 2

3 na dominerar dagens automation Mer än 26 miljoner noder installerade av de stora fältbussarna. används i alla branscher i hela anläggningen,... och med profiler för alla applikationer: HART Instrument Ställdon Upstream Mainstream Downstream Safety Vägning/Docering Fältbuss Antal noder därav i Process PROFIBUS DP 13 Miljoner 2,5 Miljoner PROFIBUS PA 0,5 Miljoner 0,45 Miljoner Interbus 7,5 Miljoner --- CC-Link 2,8 Miljoner --- DeviceNet 2,5 Miljoner 1,0 Miljoner Foundation Fieldbus 0,4 Miljoner 0,4 Miljoner Remote I/O Robot Control Motion Control Encoder HMI Drives IP65 3 I snart 20 år har vi haft fältbussar i industrin. Idag finns det fältbussar i alla branscher och knappt någon anläggning byggs utan fältbuss. I år kommer mer än 4 miljoner fältbussnoder att installeras. De flesta fältbussnoderna finns inom verkstadsindustrin. Inom processindustrin finns totalt drygt 4 miljoner noder installerade. De flesta är utanför Ex-zon och utgörs av DeviceNet och Profibus DP. Endast en mindre del, ca 0,8 miljoner noder, berör instrument och intelligenta ställdon med Profibus PA eller Foundation Fieldbus. Detta trots att standardiserade fältbussar för processindustrin funnits i mer än 10 år. na har utvecklats enormt från deras ursprungliga roll som kabelersättare och enkelt datautbyte med givare, ställdon och instrument till dagens automationssystem där fältbussen ofta är en förutsättning för funktionaliteten. Med sina profiler för allt från enkel I/O-uppdatering till avancerad reglering över bussen, felsäkerhet, vägning och docering, robotstyrning, Motion Control, HMI och mycket mer. Prestanda för fältbussarna har samtidigt utvecklats: Hastigheter på upp till 12Mbit/s Uppdatering av tusentals signaler på ett par millisekunder, tidssynkronisering med noggrannhet på under 1µs Avstånd upp till 100km, hög datasäkerhet, olika media inklusive fiber, Exklass, utvecklade konfigureringsverktyg, parametrering och utbyte under drift, omfattande diagnostik, hanterar datamängder på många MB, interoperabilitet, ett enormt produktutbud, många leverantörer, långtgående standardisering mm. Ethernet har ett tufft jobb när fältbussarna skall ersättas. 3

4 Varför Ethernet i process och industrianläggningar? Knyter samman ledningsnivån med produktionen ERP och MES kommer online Transparent integrering ner till instrumentnivå En enhetlig nätverksstruktur Reducering av olika typer av gränssnitt Anläggningsövergripande projektering Kontinuitet ända ner till fältnivå Gemensamt leverantörsgränssnitt Utnyttjar fördelarna med IT-teknologin även inom produktionsområdena Fjärranslutningar Web-tjänster Uppdateringar Förbättringar jämfört med fältbussar Högre prestanda Betydligt fler anslutningar Förenklad och enhetlig hantering 4 Med så duktiga fältbussar finns det väl ingen anledning att gå över till Ethernet? Fyra stora biltillverkare gick nyligen ut och deklarerade att man nu förväntar sig att alla leverantörer omgående börjar implementera Ethernet. Man anser att den begränsade bandbredden på fältbussarna är ett hinder för den industriella utvecklingen. Vad man då tänker på är bland annat Asset Management, Produktionsplanering, Spårbarhet och annat som ingår i MES. Man vill också komma bort från nuvarande situation där till exempel central engineering och fjärranslutning sker via gateways där ofta DCS eller styrsystem måste fungera som scentraler för ibland flera olika underliggande bussar. Applikationer som till exempel Motion Control och mer intelligenta produktionsceller kräver i vissa fall högre prestanda än vad som är möjligt med fältbussar. Till exempel komponentbaserad automation. Allt flexiblare anläggningar och produkter kan dra nytta av onlinekoppling till IT för exempelvis uppdateringar och larmförmedling via web. 4

5 Klarar Ethernet industrins krav? installation Anläggningsövergripande projektering Integration av befintliga system Hög Tillgänglighet Automation Effektiv nätverks- och enhetsdiagnostik Säkerhetsapplikationer Snabba reaktionstider Konfigurerbart accessskydd 5 Det är stor skillnad på kontorsvärldens krav och industrins krav. Alla har vi blivit irriterade när det tar lite extra tid att hämta data på företagets nätverksanslutna servrar eller när Internet svarar med Page not available. Men vi lever med det och accepterar det muttrande. I en fabrik kan man inte ha avbrott eller fördröjningar. Hög tillgänglighet är ett måste. Dessutom är den elektriska och inte minst den elektromagnetiska miljön mycket tuffare i industrin. Detta liksom vibrationer, fukt och annan miljöpåverkan måste hanteras. Vissa applikationer kräver extremt snabba reaktionstider. Vi vill kunna sitta centralt och komma åt allt och få information och larm från processen. Vi vill kunna hindra otillåtet intrång. Installationen måste kunna ske på ett industrimässigt sätt av industrins personal. 24V DC-matning, säkra kontakter, drag och böj-tåliga kablar osv. Det finns många miljarder kronor investerade i fältbussar i befintliga anläggningar (>26 miljoner noder) och dessa måste kunna integreras. Personsäkerhet och skyddande av anläggningen är en självklarhet. 5

6 installation av Ethernet Utförande Tåligt metalhölje Montering på DIN-skena Miljötålig (temp., vibrationer...) 24V matning med redundans EMC tålighet Garanterad trafik även i svår EMC-miljö installation Hög tillgänglighet Säker anslutning D-Sub för industriell TP RJ45 i metall IP65 i RJ45 eller M12 BFOC för fiberoptik Nätverkstopologi Linjär buss, stjärna, träd Elektrisk/optisk ring med snabb redundans i millisekundsområdet 6 För att uppnå hög tillgänglighet är det viktigt att kablar och kontakter sitter fast och tål påfrestningarna i en industrimiljö. De skall också hindra störningar från elektromagnetiska fält, fukt mm. Kablar måste finnas med rätt material för att kunna användas i livsmedelsindustri. Switchar och andra nätprodukter måste kunna matas med 24V DC. Montering måste kunna ske industrimässigt, enkelt, säkert, ekonomiskt och av den ordinarie personalen. Anläggningens utformning gör att nätet måste kunna förläggas både som linjär buss och som stjärna eller träd. Hög tillgänglighet måste kunna garanteras genom snabb redundans. Kontorsvärdens redundanstider på 30s upp till minuter måste ner i millisekundsområdet för att inte stoppa processen. 6

7 a processer kräver säker Säker access med VPN/VPA PC med säkerhetsprogram MES Server PC med säkerhetsprogram PC med säkerhetsprogram WAN Kontorsnät Hög tillgänglighet Brandvägg Konfigurerbart accesskydd Säkerhetsmodul Säkerhetsmodul t Ethernet Operatörsstation Säkerhetsmodul Säkerhetsmodul Produktionsceller Server 7 Alla har vi upplevt riskerna med uppkoppling på Internet. Virus, spam, hackers som bryter sekretess, blue screen... Hur vågar vi koppla industriprocessens I/O-nätverk samman med Internet? Tekniken för säker anslutning utvecklas snabbt och redan idag finns tillräcklig säkerhet för att vi skall kunna åstadkomma fjärranslutning utan att riskera processen. Riskerna med industrimiljön behandlade vi på förra bilden och anges här genom att vi benämner nätet i anläggningen t Ethernet. Sedan gäller det att skydda detta nät mot otillåten access: Första steget man tänker på är en brandvägg men det är ett klent skydd. En hacker behöver bara några timmar för att ta sig igenom en normal brandvägg. Nästa steg är att endast tillåta trafik över säkra tunnlar med tekniken VPN (Virtual Private Network). Ytterligare säkerhet kan uppnås genom att känsliga delar av nätverket skyddas med säkerhetsmoduler som endast släpper igenom trafik från deltagare som har ett speciellt säkerhetsprogram installerat. 7

8 Ethernet tillåter mer diagnostik: nätverk... från switchar: Effektiv nätverksoch enhetsdiagnostik Indikering (nätstatus, spänning, kollision, data) SNMP OPC server Web baserad hantering SNMP RMON Öppen tack vare IT-standarder Enkel lokalisering av t.ex. trådavbrott Översiktlig diagnostik Detaljerad diagnostik 8 är bra på diagnostik från de anslutna enheterna men först på senaste åren har vi kunnat få någon information från det fysiska nätet och fortfarande är informationen knapphändig och beroende av tilläggsapparater och program. Ethernet har redan i standardprodukter för nätverksuppbyggnad en mycket bättre diagnostik av det fysiska nätet och trafiken på det. Informationen är dessutom lättillgänglig tack vare webbaserad hantering och öppen ITstandard. 8

9 ... station, modul, kanal Diagnosinformation är minst densamma som från fältbussar : Diagnosinformation skickas från I/O-stationen till IO- Controller (1) Diagnosinformationen från stationen kan dessutom läsas 2 direkt av serviceverktyget/ ingenjörsstationen (2) 1 Nivå 1: Nodfel (t.ex. Ventilstation 2) I/O station IO-Controller Effektiv nätverksoch enhetsdiagnostik Kanal 0 Kanal 1 Kanal 0 Kanal 1 Kanal 0 Kanal 1 Nivå 2: Modulfel (t.ex. analog ingångsmodul 3) Kanal 2 Kanal 2 Kanal Nivå 3: Kanalfel Kanal x Kanal x Kanal x (t.ex. kabelbrott kanal 2) Slot 1 Slot 2 Slot 3 9 Den information som vi kan få från fältbussanslutna produkter idag är omfattande. Med till exempel DPV1 och DPV2 på Profibus hanteras lokalt tidsmärkta larm, kvittering över bussen, överföring av stora mängder information som larmbuffert för att hantera kaskader av larm, statistik, underlag för trendkurvor och mycket mer. Detta är funktioner som successivt kommit för fältbussar under de senaste 10 åren. Bilden visar den situation man tagit över från fältbussarna. För Ethernet finns dessa funktioner med redan från början. Den större kapaciteten och den annorlunda accessmetoden ger nya möjligheter till utökad diagnostik och information från och mellan de anslutna enheterna. 9

10 Ethernet tillåter fri placering av ingenjörsstationer WAN Lokal projektering Fjärranslutning Samma konfigurering som för motsvarande fältbuss Anläggningsövergripande projektering Anläggningsnät Transparent access PA DP 10 I processanläggningar sker numera det mesta ingenjörsarbete från en centralt belägen ingenjörsstation. Access till fältenheter sker antingen genom DCS:er och styrsystem eller så sker det från PC ansluten direkt på den aktuella bussen. Kraven blir allt större på att kunna nå fler enheter mera direkt och även att kunna nå dem från en fjärranslutning till exempel över Internet. Med Ethernet blir detta mycket enklare att realisera. Redan idag finns transparent tillgång till instrument och I/O genom proxy och länkar utan att behöva gå igenom DCS:er eller PLC:er. en av anslutna enheter sker inledningsvis på samma sätt för fältbussar men utvecklingen av XML-baserad konfigurering och andra metoder med till exempel autokonfigurering är på väg och med Ethernets större möjligheter kan vi förvänta oss innovationer på detta område. 10

11 I/O och Motion Control kräver realtids-ethernet Process- Fabriks-Automation Motion Control Snabba reaktionstider 100ms 10ms <1ms TCP/UDP Realtid Standard Ethernet har reaktionstider runt 100 ms och uppåt. Det finns flera olika lösningar med realtids- Ethernet. Baserat på olika teknik erhålls från 5-10 ms ner till 0,1 ms : OnTime Ethernet och JetSync med tidsstämpling och prioriterade telegram Powerlink med stängda Ethernetsegment och eget Data Link Lager PROFINET RT med prioriterade telegram EtherCAT och SynqNet med bara fysiken hämtad PROFINET IRT och Sercos III med från Ethernet realtidsswitchar i inbyggda ASICs 11 är bra på realtid! Reglering av upp emot 30 synkroniserade axlar över bussen på 1 ms och med en noggrannhet på 1 µs klarar fältbussar idag. Redan digitala ingångar och utgångar i snabba tillämpningar typ paketerings- och etiketteringsmaskiner kräver reaktionstider runt 5 ms. Standard Ethernet med TCP/IP har reaktionstider som inte är förutsägbara. Med helt öppen trafik går alla telegram med samma prioritet och svarstiderna kan variera från någon ms upp till 100-tals ms. Därför har det varit helt nödvändigt att finna ett realtids Ethernet och det är nu gjort på flera olika sätt: Prioriterade telegram, Detta är den enklaste metoden. De telegram som kräver snabbt svar skickas med högre prioritet, än till exempel Internettrafik, men man kan fortfarande använda TCP/IP. Svarstider runt 20 ms. Prioriterade telegram vid sidan om TCP/IP, För de deltagare som är placerade i en anläggning och väl känner varandra behövs inte TCP/IP, som ju är till för transport utanför det lokala nätet. Därigenom kan flera ms tjänas i hanteringen och därmed svarstiden. Full TCP/IP-trafik kan ske parallellt. Svarstider runt 5 ms. Stängda nätverkssegment och speciellt protokoll, Genom att hindra utifrån kommande trafik och synkronisera deltagarna med speciellt protokolltillägg kan mycket snabba svarstider (0,4 ms) med noggrann synkronisering (<1µs) uppnås. TCP/IP-trafik kan inte ske med bibehållen snabb svarstid. Korta slottider för små TCP/IP-telegram möjliga (bandbredd 2-10%) Inbyggda realtidsswitchar i de enheter som kräver snabba svarstider, Genom att bygga in realtidsswitchar endast i de enheter som kräver realtid kan dessa styra trafiken i det lokala segmentet och mycket snabba svarstider (0,25 ms) med noggrann synkronisering (<1µs) uppnås. På fria anslutningar på dessa switchar kan standard TCP/IPanvändare och andra segment anslutas. Realtidsswitcharna tilldelar standard TCP/IP-trafik minst 50% av tiden (bandbredd >50%). Inbyggda ASICs i enheter i avskilt segment, Genom att helt gå ifrån standard Ethernet och bara utnyttja fysiken men införa egen accessmetod och protokoll kan också mycket snabba svarstider (0,1 ms) med noggrann synkronisering (<1µs) uppnås. Mycket begränsad TCP/IP-trafik inbäddad i telegrammen och med uppackning i en gateway. 11

12 Person- och materialsäkerhet Flera Ethernetlösningar håller på att implementera och få godkännande av safety eller anlutning av underliggande säkerhetsbussar: PROFINET implementerar PROFIsafe med samma funktionalitet som på PROFIBUS DP PROFIsafe på PROFIBUS för PA och DP knyts till PROFINET med proxy Fieldbus Foundation utvecklar safety för processinstrument. FF knyts till HSE som inbäddat protokoll Powerlink implementerar säkerhetsapplikationer Säkerhetsapplikationer t Ethernet 12 Personsäkerhet och skyddande av utrustning och miljö är mycket viktigt för industrin. När fältbussar blev godkända för felsäker innebar det en revolution för automationsapplikationer. Den mest utbredda felsäkra en, PROFIsafe, bygger på på standard fältbuss med en så kallad Black Channel teknik. Detta innebär att alla åtgärder för att uppnå felsäkerhet är inbäddade i nyttodatadelen i telegrammet eller utförs i sändaren respektive mottagaren i form av numrering av telegrammen, kodning av sändare/mottagare, övervakning med time-out osv. Allt detta är oberoende av fältbussen som överför den felsäkra en. Tack vare detta har det varit möjligt att överföra samma teknik nästan helt utan ändringar. 12

13 Befintliga fältbussar integreras Integration av befintliga system PROFINET Interbus, (DeviceNet, CC-Link...) PROFIBUS Proxy PA, P-NET eller FF Modbus/TCP respektive EthernetIP Link Modbus I/O respektive DeviceNet HSE respektive P-NET on IP Linking Device FF P-NET 13 Redan av de 5 största fältbussarna finns det mer än 25 miljoner noder installerade i anläggningar över hela världen. Dessa representerar ett gigantiskt investerat kapital. Vid tillbyggnad, ombyggnad och uppdatering av dessa anläggningar är det helt nödvändigt att kunna integrera dessa befintliga fältbussenheter i fabrikens nya nätverk. De a Ethernetlösningar vi väljer måste ha integreringsmöjligheter för befintliga anläggningsdelar. Ju transparentare desto bättre. 13

14 , fiberoptik, 1 Gbit, 10 Gbit... Vem sa att Ethernet är en standard? Ethernet är inte en utan många standarder. Följande bild visar lite av utmaningen t Ethernet står inför när man vill att det skall klara allt: Källa: Hirschmann Pocket Guide Industrial Ethernet t Ethernet är idag oftast baserat på 100 BaseT på koppar. Fiberoptik används ofta och 1 Gbit är på väg liksom trådlöst följer idag med när du köper din hemdator. Tekniken är en (eller egentligen några stycken) av många olika IEEE-standarder för det fysiska nätet för Ethernet. Andra standarder är till exempel IEEE (10BaseT), IEEE 802.3u (100BaseTX), IEEE 802.3ab (1000 BaseTX). Så vad skall en buss för t Ethernet klara? Allt? Prestandakraven gör att t Ethernet idag är mer eller mindre standardiserat på 100BaseTX med anslutning via switchar vanligtvis med krav på prioriteringshantering, management och diagnostik. Men möjligheterna att använda trådlösa ingenjörsstationer för till exempel kalibrering av instrument på plats när man samtidigt är uppkopplad till instrumentet utan att behöva dra runt på en kabel... Möjligheterna är många och kraven kommer direkt. 14

15 med säkra accesspoints Med ett Ethernet som hämtar sina telegram från radioöverföring blir säkerheten extra viktig: Kontorsnät IEEE IEEE standard Immun Immun mot mot störning (DSSS, (DSSS, OFDM) OFDM) Hög Hög hastighet (25 (25 MBit/s MBit/s netto) netto) Avstånd upp upp till till 100m 100m Wireless LAN LAN g(b), med med upp upp till till54mbit/s vid vid 2,4GHz 2,4GHz och och5ghz och och radiogodkännande i i 30 30länder Optimerat radioprotokoll för för extremt tillförlitlig trådlös trådlös överföring Utökad Utökaddatasäkerhet genom genom128bit kryptering (802.11i, ny ny nyckel nyckel med med varje varje telegram) 2x 2x V redundant spänningsförsörjning 15 Alla inser snabbt fördelarna med ett trådlöst t Ethernet. Men... Om vi känner oss osäkra när vi öppnar processanläggningens snät mot Internet så känner vi oss än mer osäkra när en skall ske trådlöst. Förutom den rena datasäkerheten känns det som om vem som helst kan avlyssna eller koppla in sig på en accesspoint. Om man inte skyddar nätet är det fullt möjligt. Du kan surfa på grannens WLAN ut på Internet utan eget abonnemang. Kommer du till ett hotell kan du enkelt hacka dig in på deras WLAN. Hur skyddar vi då vår processanläggning. Samma teknik som nämnt tidigare med VPN används med WLAN (Wireless Local Area Network). Enkel kryptering för VPN stoppar de flesta hackare men en duktig sådan kan klara en fast krypteringsnyckel på 3 timmar. För de flesta anläggningar är det alldeles tillräckligt. Vem är så angelägen om att komma åt en industrianläggning att man offrar den tiden och de resurserna? Men behövs det kan man använda ännu bättre kryptering där nyckeln byts med varje telegram. Då krävs det rent matematiskt år att hacka sig in på det trådlösa nätverket. 15

16 Slutsats: t Ethernet i stället för fältbussar och självklart med en del trådlöst t Ethernet WAN MES Kontorsnät t Ethernet Operatörsstation Produktionsceller 16 Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Industrins sbehov är stort och snabbt växande. na har en enorm utbredning (>>26 miljoner noder) och växer snabbare än aldrig förr (>4 miljoner noder per år). är mångsidigare än man i sin vildaste fantasi kunde föreställa sig för 20 år sedan när de planerades. Men fältbussarna räcker inte till i framtiden. Under de närmaste 10 åren får vi se en övergång till större bandbredd, snabbare överföring, fler funktioner, en ökad enhetlighet med ökad integrering, direktkoppling till MES och ERP och fullständig integrering till världsomspännande system som Internet. t Ethernet är redo att ta över med början idag! Trådlöst t Ethernet har sin självklara plats bland övriga möjligheter. Samtidigt kommer fältbussarna att dominera många år ännu. Lägre pris, större funktionalitet inledningsvis, många gånger fler produkter, profiler och applikationer. Och med möjligheten att fullständigt integrera befintliga fältbussinstallationer i kommande a Ethernetlösningar brådskar det inte. 16

17 tack vare Ethernet ERP MES Asset Management Order Management Personnell management... Fjärrdiagnostik Download dokumentation Processoptimering Uppdateringar Internet Data i HTML-sidor och via Applets 17 En av de stora fördelarna med att gå över till t Ethernet är alla de nya möjligheterna. Företagsledningens planering (ERP) kan direkt med befintliga system (MES) styra produktionen i onlinekopplade system. Beställningsingången och resurstillgången kan optimera tillverkningen. Asset Management, kvalitetsuppföljning, spårbarhet, lagerplanering och logistik kan styras från produktionen i onlinekopplade system (MES). En hel värld öppnar sig för fjärrdiagnostik, processoptimering, online-uppdateringar, ingenjörshjälp i form av FAQ och nedladdningsbar dokumentation. Anläggningens hela övervakning kan göras tillgänglig i form av HTML-sidor, Applets eller annan Internetteknik varhelst den behövs. 17

18 Vilken Ethernetlösning klarar industrins alla krav? Person- Security och materialsäkerhet Safety IT-Standard & Säkra nät IT-Standards Industrimässig installation PROFINET? Echtzeit- Process Kommunikation Dezentrale Realtids Feldgeräte Netzwerk- Installation Distribuerad Automation Motion Distribuerade Control fältenheter Verteilte Intelligenz Motion Control 18 Ingen Ethernetlösning klarar av alla industrins krav! Men de flesta av önskemålen i pusslet ovan kan uppfyllas idag eller inom en snar framtid. Resten kan vi förvänta oss kommer inom ett par tre år. Det viktiga är att söka enhetliga, internationellt standardiserade, a Ethernetlösningar som täcker hela anläggningen. 18

19 Inbäddade protokoll på t Ethernet Fältbussteknik på standard Ethernet med TCP/IP alternativt UDP/IP. De respektive protokollen är som fältbussprotokoll och kapslas in i standard Ethernettelegram. Ethernet/IP, Modbus TCP, HSE, P-Net Applikationsprotokoll ev. Nätverk & Transport Implicit Msg Explicit Msg Inbäddat protokoll TCP IP UDP Ethernet MAC Ethernet IEEE Fysik Standar Ethernetprodukter kan anslutas och kommunicera obehindrat. Busstiden bestäms av totala lasten. Ingen realtid. 19 De först realiserade a Ethernetlösningarna använder sig av metoden att transportera ett fältbussprotokoll inbäddat i ett vanligt TCP/IP-telegram. Tekniken har flera fördelar: Det blir snabbt tillgängligt på marknaden Befintliga fältbussar kan enkelt anslutas med en transparent link Full TCP/IP-trafik kan köras parallellt Tekniken har vissa nackdelar: Man får inte mer än vad fältbussen kan Man blir beroende av Ethernets normala svarstider på 100 ms eller mer om inte övrig trafik spärras eller starkt begränsas 19

20 Ethernet IP Internet ERP... CIP telegram Ethernet Router Bridge EtherNet/IP MMI PLC Logiskt nätverkssegment Bridge DeviceNet ControlNet CIP DeviceNet specifikation DeviceNet Common Industrial Protocol FTP CIP SNMP... TCP IP IEEE UDP EtherNet/IP CIP ControlNet specifikation ControlNet 20 Ethernet/IP har bäddat in DeviceNet i ett TCP/IP-telegram. På applikationsnivå har man samma program som används för DeviceNet och för Control/Net och som kallas CIP (Common Industrial Protocol). Man har öppnat möjligheten att ansluta I/O över Ethernet på samma sätt som I/O anslutits på fältbuss tidigare. Genom att änvända UDP/IP kan man för några få I/O nå svarstider ner mot 10 ms men i en normal anläggning ligger man betydligt högre. 20

21 Modbus/TCP MODBUS APPLIKATIONSPROGRAM MODBUS TCP TCP IP Andra varianter Modbus+/HDLC Master/Slav Ethernet Annan fysik Ethernetfysik RS232/485 Ethernetfysik 21 Med Modbus/TCP har man öppnat ännu en möjlighet att prata Modbus. Därmed kan nya I/O med Modbus anslutas direkt och befintliga I/O anslutna över RS485 kan med en link integreras i Ethernet. Modbus/TCP kan inte nå svarstider under 20 ms och i normala anläggningar hamnar cykeltiderna runt 50 ms och uppåt. 21

22 FF-HSE och P-Net LINK FF HSE/P-Net s stack IP Ethernet Ethernetfysik FF H1/P-Net s stack MBP-fysik 24 V DC FF eller P-NET 22 Fieldbus Foundation tog tidigt fram en möjlighet att ansluta DCS:er över Ethernet med HSE (High Speed Ethernet). Det finns inga processinstrument som anslutes direkt till HSE utan endast gateways sk HSE/FF-links som gör att man kan ansluta upp till 4 Foundation Fieldbus slingor till en link och därmed till ett Ethernetinterface i DCS:en. P-NET är en processbuss med samma fysik som FF och Profibus PA. P-NET on IP är samma lösning som HSE men för att ansluta befintliga P-NET fältbussar över Ethernet till DCS. 22

23 Realtidslösning med eget protokoll fysik Realtids ringformat subnät med ett enda cirkulerande telegram i en Ethernetram utan IP, TCP eller UDP. Med en master som inkluderar gateway till överliggande standard Ethernet. EtherCat Egen ASIC i varje deltagare i subnätet och endast ett cirkulerande telegram ger realtid <0,1 ms med 1 µs noggrannhet HTTP/FTP... Ethernet Fysik Inbyggd ASIC Eget protokoll för styrdata och diagnostik Process Data EtherCAT slave controller Standar Ethernetprodukter kan anslutas med extra gateways där små TCP/IP telegram inkapslas i EtherCat telegrammet. TCP UDP IP Ethernet MAC Mailbox 23 Helt egna företagsbundna lösningar har tagits fram. Ett exempel är EtherCat. EtherCat görs nu tillgängligt för fler leverantörer men bygger fortfarande på helt egen fysik i form av inbyggda ASICs i alla deltagare och eget protokoll med bara fysiken hämtad från Ethernet. Genom att helt kontrollera trafiken i det egna segmentet och använda en teknik med ett enda cirkulerande telegram där varje deltagare hämtar sin information och lämnar det den vill sända i samma fack i telegrammet uppnås mycket bra realtidsegenskaper. Tekniken är speciellt lämpad för Motion Control och har klara fördelar: All trafik i den egna delen av nätverket kontrolleras av en master Realtid med cykeltider på 100 µs och synkroniseringsnoggrannhet <1 µs Det finns dock många nackdelar: Alla deltagare måste ha inbyggd ASIC och ett eget protokoll Varje deltagare har ett mycket begränsat utrymme i telegrammet Vanlig TCP/IP-trafik måste bäddas in i det begränsade utrymmet för den deltagaren och sedan packas upp i mastern för vidarebefordran utanför segmentet. Externa TCP/IP-enheter kräver extra modul för anslutning 23

24 Realtidslösning med eget protokoll fysik Realtids dubbelriktat ( Mbit/s) nät -fysik. Helt eget protokoll med telegram och access som inte följer Ethernetstandard. SynqNet Helt eget slutet nätverk med eget protokoll gör att man uppnår cykeltider ner till 25 µs och noggrannhet på 1 µs. Inga Ethernettelegram tillåts. Drivutrustning SynqNet MAC Ethernet Fysik Interfacemodul 24 SynqNet har också ett helt eget protokoll där endast fysiken är hämtad från Ethernet. Här adresseras varje motorstyrning med egna telegram där börvärde skickas med ett trådpar och ärvärde skickas av motorenheten över ett annat trådpar. Därmed uppnås 2x100Mbit/s. Genom att applikationen endast är till för motorreglering och ingen annan trafik är möjlig uppnås mycket bra realtidsegenskaper med reglering av flera axlar på cykeltider ner till 25 µs och synkroniseringsnoggrannhet under 1 µs. Interfacemodulen är i det här fallet en elektronikkrets och inte en ASIC. 24

Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité.

Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité. Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité. Henrik Vikberg Business development manager Håkan Kallenberg Solution Architect Hur kan nätverket ha en så central roll? 1. Idag är

Läs mer

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös Kommunikation Terminologi Trådlös teknologi ; för- och nackdelar Teletekniska lösningar (telefoni) WiFi lösningar Radio, företagsspecifika

Läs mer

Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité.

Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité. Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité. Henrik Vikberg Business development manager Håkan Kallenberg Solution Architect Hur kan nätverket ha en så central roll? 1. Idag är

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Lokala nät. Bryggan. Jens A Andersson (Maria Kihl)

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Lokala nät. Bryggan. Jens A Andersson (Maria Kihl) Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x Jens A Andersson (Maria Kihl) Lokala nät Ett lokalt nät (Local Area Network, LAN) är ett datanät med en begränsad storlek. Ett LAN kan i sin enklaste form bestå av

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

DA HT2011: F18. Länklagret och uppkopplingstekniker Ann-Sofi Åhn

DA HT2011: F18. Länklagret och uppkopplingstekniker Ann-Sofi Åhn <ahn@dsv.su.se> DA HT2011: F18 Länklagret och uppkopplingstekniker Ann-Sofi Åhn Länklagret Applikationer Hanterar transport av data över ett medium -Trådbundna medier -Trådlösa medier Finns också protokoll

Läs mer

Innovation för system integration

Innovation för system integration Innovation för system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR-bakplan En användarvänlig och tillförlitlig montagelösning mellan DCS/PLC/SIS systemet och isolatorer/i.s. gränssnitten TEMPERATUR EX GRÄNSSNITT

Läs mer

Utvalda nätverksprodukter

Utvalda nätverksprodukter Utvalda nätverksprodukter Administrerade switchar för att ta kontroll över ditt nätverk SNMP protokoll Både koppar och fiberportar Konfigurerbar via Web-browser Temperaturområde 0 0 C-60 0 C Redundans

Läs mer

Säkerhetsanalys. The Dribble Corporation - Krav. The Dribble Corporation - Mål. The Dribble Corporation Produkt: Dribbles. Vill börja sälja över nätet

Säkerhetsanalys. The Dribble Corporation - Krav. The Dribble Corporation - Mål. The Dribble Corporation Produkt: Dribbles. Vill börja sälja över nätet Säkerhetsanalys The Dribble Corporation Produkt: Dribbles En elektronisk pryl Vill börja sälja över nätet Behöver utveckla nätverksinfrastuktur 19/10-04 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 1 The

Läs mer

Christer Scheja TAC AB

Christer Scheja TAC AB Byggnadsautomation för ingenjörer Byggnadsautomation för ingenjörer VVS-tekniska föreningen, Nordbygg 2004 Christer Scheja TAC AB resentation, No 1 Internet/Intranet Ihopkopplade datornät ingen ägare Internet

Läs mer

Övningar - Datorkommunikation

Övningar - Datorkommunikation Övningar - Datorkommunikation 1. Förklara skillnaden på statisk och dynamisk IP konfiguration. Ange även vad som krävs för att dynamisk IP konfiguration ska fungera. 2. Förklara följande förkortningar

Läs mer

PROFInyheter. Jubileumsnummer

PROFInyheter. Jubileumsnummer PROFInyheter Jubileumsnummer PROFIBUS i Sverige Sommaren 1993 ringde Gunnar Frank, som då arbetade hos PEP Modular, till Lars H Larsson, då utsedd till promotor för PROFIBUS hos Siemens, och frågade om

Läs mer

8SSJLIW.RPELQHUDEHJUHSSPHGGHILQLWLRQHUS

8SSJLIW.RPELQHUDEHJUHSSPHGGHILQLWLRQHUS Högskolan i Halmstad Institutionen för teknik och naturvetenskap/centrum för datorsystemarkitektur Magnus Jonsson.RUWIDWWDGHO VQLQJVI UVODJWLOORPWHQWDPHQL'DWRUNRPPXQLNDWLRQI U' MDQXDULNO 7LOOnWQDKMlOSPHGHOXW

Läs mer

Guide till ett bättre wifi på kontoret

Guide till ett bättre wifi på kontoret Guide till ett bättre wifi på kontoret De trådlösa routerna och accesspunkterna är centralt för det moderna trådlösa kontoret. De förser datorer, mobiler, surfplattor och skrivare med trådlös access så

Läs mer

Handbok Remote Access TBRA

Handbok Remote Access TBRA NESTOR NESTOR NESTOR SV.TBRA web.131219 Handbok Remote Access TBRA 1. ALLMÄNT Remote Access är en kommunikationsenhet som möjliggör stabil och tillförlitlig fjärranslutning, via mobil uppkoppling, till

Läs mer

Serie V20 & V22, Fieldbus II (VE2) System PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen

Serie V20 & V22, Fieldbus II (VE2) System PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen Ventilserie V20 och V22 kan kopplas direkt till Fieldbus II och därmed skapa ett IP nätverk som kan användas för att centralisera eller distribuera ventilramper och ingångskontroll. Norgren erbjuder två

Läs mer

Introduktion - LAN Design och switching concepts Basic Switch Concepts and Configuration Frågor? Referenser. Nätverksteknik 2

Introduktion - LAN Design och switching concepts Basic Switch Concepts and Configuration Frågor? Referenser. Nätverksteknik 2 DT113G - Nätverksteknik 2, 7,5 hp Nätverksteknik 2 Lennart Franked email:lennart.franked@miun.se Tel:060-148683 Informationsteknologi och medier / Informations- och Kommunikationssystem (ITM/IKS) Mittuniversitetet

Läs mer

Jan Risén. 1 Building Automation

Jan Risén. 1 Building Automation Jan Risén 1 Building Automation 2 Building Automation Byggnadsautomation för ingenjörer Standardprotokoll Fördelar Historia Dagsläget Framtiden Kort om de viktigaste protokollen 3 Building Automation Fördelar

Läs mer

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet En enorm mängd produkter stöder modbus. Modbus kallas ibland för automationens minsta gemensamma nämnare. Kanske är det för att

Läs mer

Setup Internet Acess CSE-H55N

Setup Internet Acess CSE-H55N Setup Internet Acess CSE-H55N Installation och konfigurering av converter (omvandlare) CSE-H55N för tillgång till internet Rev 1.0 September 2014 Översatt till Svenska Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Några saker att tänka på för att ni ska få ut max av er nya fiberanslutning

Några saker att tänka på för att ni ska få ut max av er nya fiberanslutning Några saker att tänka på för att ni ska få ut max av er nya fiberanslutning Tjänsteleverantörerna (Telia/Boxer) levererar 100 Mbit/s till ert hus. Detta innebär dock inte att ni har möjlighet att använda

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

svenska our snow is your success

svenska our snow is your success svenska our snow is your success Allt på en blick. ATASSplus utmärker sig av ett speciellt användarvänligt användargränssnitt. Utrustningen visas i en kartvy och kan hanteras i denna. Kartan kan zoomas

Läs mer

Grundläggande nätverksteknik. F2: Kapitel 2 och 3

Grundläggande nätverksteknik. F2: Kapitel 2 och 3 Grundläggande nätverksteknik F2: Kapitel 2 och 3 Kapitel 2 COMMUNICATING OVER THE NETWORK Grundstenar i kommunka;on Tre grundläggande element Message source The channel Message des;na;on Media Segmentering

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se 1 2 ISAC är en väl beprövad produkt som har utvecklats av Styrlogic AB. ISAC grundar sig på många års erfarenhet under ett flertal installationer. Den första ISAC-applikationen levererades 1990. ISAC betyder

Läs mer

Torfors LonWorks System X4

Torfors LonWorks System X4 Torfors LonWorks System X4 Reglersystemet för fastigheten byggs upp så att intelligensen distribueras d.v.s. man placerar en s.k. reglernod där något skall utföras (övervakning, inhämtning av data m.m.).

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL Energy Managment Tillbehör Typ Universell webbserver för loggning och presentation av mätarvärden Läser in data via RS232/RS485 Modbus RTU Färdiga drivrutiner för EM21, EM24, EM26, EM33, WM14 ADV, CPT

Läs mer

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232 Industriell Datakommunikation Allt du behöver veta om RS-232 Email info@foxcomputer.se, Website http://www.foxcomputer.se Ulf Rääf Datakommunikation och Industriell IT enligt standard RS-232 Teori och

Läs mer

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP M-Bus Utgåva produktkatalog master, 3, 2015-06-02 GSM/GPRS, TCP/IP Sidhuvud1 produktkatalog M-Bus Fjärravläsningssystem produktkatalog produktkatalog Användningsområde Serien består av flexibla och kostnadseffektiva

Läs mer

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Felkorrektion. Att bekräfta paket. Jens A Andersson (Maria Kihl)

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Felkorrektion. Att bekräfta paket. Jens A Andersson (Maria Kihl) Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x Jens A Andersson (Maria Kihl) Felkorrektion (Felrättande kod, FEC) Omsändning Stop-and-wait Go-back-n Selective-repeate 2 Att bekräfta paket Grundprincipen i omsändningsproceduren

Läs mer

PROFIBUS. för Processautomation

PROFIBUS. för Processautomation Inledning Pressmeddelande i Sverige Material: Edgar Kuester, ordförande i Lars H Larsson, ordförande i i Sverige i Sverige 2004.ppt 1 för Processautomation...och de extra fördelarna för Hybrid Applikationer

Läs mer

Typ Beskrivning Kraftmatning

Typ Beskrivning Kraftmatning webscada: webserver för Modbussystem webscada är en Linux-baserad webbserver avsedd för distansövervakning av Modbusenheter ex. ergoflex eller EQJW värmeregulatorer eller andra Modbusenheter som kopplats

Läs mer

Denna genomgång behandlar följande:

Denna genomgång behandlar följande: itlararen.se Denna genomgång behandlar följande: Olika typer av nätverk Översikt av nätverkskomponenter Många viktiga begrepp gällande nätverk och datorkommunikation Ett nätverk består av enheter som kan

Läs mer

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer

PROFINET. Technology and Application. System Description. Open Solutions for the World of Automation

PROFINET. Technology and Application. System Description. Open Solutions for the World of Automation PROFINET Technology and Application System Description Open Solutions for the World of Automation Inledning Tack vare de allt kortare innovationscyklerna för nya produkter genomgår automationstekniken

Läs mer

Conel UR5/UR5i/ER75i router

Conel UR5/UR5i/ER75i router Conel UR5/UR5i/ER75i router Ethernet via GPRS, EDGE och 3G Routerserien från Conel är framtagen för att fungera i krävande applikationer. De erbjuder ett rikt urval av funktioner som säkerställer hög säkerhet

Läs mer

UBIQUITI Powerstation5 - Config

UBIQUITI Powerstation5 - Config UBIQUITI Powerstation5 - Config Har följer en liten beskrivning på hur man snabbt kommer igång för att använda UBIQUITI Powerstation5 trådlös router för att överbrygga mycket stora avstånd. Jag var valt

Läs mer

PNSPO! CP1W-CIF41. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! CP1W-CIF41. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/16 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den som en hjälp att

Läs mer

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INSTALLATIONSTEKNIK Ämnet installationsteknik handlar om hur man bygger nya elinstallationer samt hur man bygger om och utökar befintliga elanläggningar. Ämnet behandlar också felsökning och hur man avhjälper

Läs mer

om trådlösa nätverk 1 I Om trådlösa nätverk

om trådlösa nätverk 1 I Om trådlösa nätverk om trådlösa nätverk 1 I Om trådlösa nätverk GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM TRÅDLÖSA NÄTVERK Trådlösa nätverk blir allt vanligare i hemmen.

Läs mer

Hjälp! Det fungerar inte.

Hjälp! Det fungerar inte. Hjälp! Det fungerar inte. Prova först att dra ur elsladden på telefonidosan och elsladden till ditt bredbandsmodem/bredbandsrouter (om du har en) och vänta ca 30 min. Koppla därefter först in strömsladden

Läs mer

Lathund Beställningsblankett AddSecure Control

Lathund Beställningsblankett AddSecure Control LATHUND Datum Rev 2015-04-16 A Skicka beställningen till: order@addsecure.se AddSecure, Kundtjänst, 020-32 20 00 Dokumentnummer 45BL0002 Lathund Beställningsblankett AddSecure Control 1. Nytt Ändring Annullering

Läs mer

INDUSTRIELL IT VISION/SENSOR. In Sight 7000 Liten, robust och smart vision system

INDUSTRIELL IT VISION/SENSOR. In Sight 7000 Liten, robust och smart vision system Est 1983 INDUSTRIELL IT VISION/SENSOR Touch panel, PC Ultra tunn, inga rörliga delar, vibrationstålig design med al-mg legering WebOP Operatörspanel / HMI Kommunikation med 4 olika enheter samtidigt In

Läs mer

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson Detta är vårt huvudproblem! 11001000101 värd Två datorer som skall kommunicera. värd Datorer förstår endast digital information, dvs ettor och

Läs mer

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti!

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! Nu är den här! ELS Vision All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! (Electrolux) Bokningstavla ELS Vision ELS Vision är en kommunikationscentral för alla berörda i en fastighet. Inomhusanvändning.

Läs mer

Teoriuppgifter. 21.12.2011 v.1.1

Teoriuppgifter. 21.12.2011 v.1.1 Teoriuppgifter Din uppgift är att besvara nedannämnda frågor genom att välja det bästa svaret av de alternativ som ges, det vill säga det som är så rätt som möjligt. Anteckna svaret på ett skilt svarspapper.

Läs mer

Ethernet via GPRS, EDGE och 3G Nå fram i alla lägen

Ethernet via GPRS, EDGE och 3G Nå fram i alla lägen Conel ROUTER Ethernet via GPRS, EDGE och 3G Routerserien från Conel är framtagen för att fungera i krävande applikationer. De erbjuder ett rikt urval av funktioner som säkerställer hög säkerhet och en

Läs mer

Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster?

Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Hur säkerställer stadsnätsägaren

Läs mer

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 2014-09-21 H. Stomberg/Vilket bredband?/bilaga 4 1 Vilket bredband? Hastigheten mäts i megabit per sekund (Mb/s). Fler

Läs mer

Denna genomgång behandlar följande: Trådlösa tekniker WLAN Utrustning Säkerhet Konfiguration

Denna genomgång behandlar följande: Trådlösa tekniker WLAN Utrustning Säkerhet Konfiguration itlararen.se Denna genomgång behandlar följande: Trådlösa tekniker WLAN Utrustning Säkerhet Konfiguration Förutom trådbundna nätverk så finns det tekniker som möjliggör trådlös kommunikation Trådlös kommunikation

Läs mer

Lösningar till tentan i ETS052 Datorkommunikation 141029

Lösningar till tentan i ETS052 Datorkommunikation 141029 Lösningar till tentan i ETS052 Datorkommunikation 141029 Detta är våra förslag till lösningar av tentauppgifterna. Andra lösningar och svar kan också ha gett poäng på uppgiften beroende på hur lösningarna

Läs mer

IF96015 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ / HDLe

IF96015 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ / HDLe Ethernet / TCP modul IF96015 med webbserver Manual IF96015 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ / HDLe Läs informationen A... E och spara din dyrbara tid! Via telefon-support har vi förstått att viktiga

Läs mer

produktöversikt OptiMaster III

produktöversikt OptiMaster III produktöversikt III Vision-teknologi på en ny nivå III är en vision-mjukvara som är lika avancerad som användarvänlig. Allt för att hjälpa dig att reducera tiden från projektstart till fullskalig produktion.

Läs mer

EBITS 2007-11-23 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2009-10-26 Informationssäkerhet

EBITS 2007-11-23 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2009-10-26 Informationssäkerhet 2007-11-23 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2009-10-26 Informationssäkerhet TRÅDLÖS KOMMUNIKATION Inledning En stor del av den IT-utrustning som finns på marknaden idag och som i allt större

Läs mer

Karlstads universitet Institutionen för Informationsteknologi Datavetenskap

Karlstads universitet Institutionen för Informationsteknologi Datavetenskap Karlstads universitet Institutionen för Informationsteknologi Datavetenskap OMTENTAMEN I DATAKOMMUNIKATION, VT2008 Tisdag 08-06-10 kl. 08.15 13.15 Ansvarig lärare: Katarina Asplund Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Föregående föreläsning. Dagens föreläsning. Brandväggar - Vad är det? Säker överföring. Distribuerad autenticering.

Föregående föreläsning. Dagens föreläsning. Brandväggar - Vad är det? Säker överföring. Distribuerad autenticering. Föregående föreläsning Säker överföring SSL/TLS Distribuerad autenticering Kerberos Digitala pengar Olika protokoll SET Digital vattenmärkning 18/2-02 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 1 Dagens

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Webbteknik Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Internet Inter- = [prefix] mellan, sinsemellan, ömsesidig Interconnect = sammanlänka Net =

Läs mer

Larmet går i bröstfickan

Larmet går i bröstfickan ÖVERFÖRING VIA SMS Larmet går i bröstfickan Med den här lösningen går det snabbt och lätt att skicka information till antingen ett överordnat automationssystem, eller direkt till din mobiltelefon som ett

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

Kom i gång med trådlösa

Kom i gång med trådlösa 1 Kom i gång med trådlösa nätverk Lite historia För ganska många år sedan började man att koppla samman datorer i ett nätverk med kablar. Detta gör man fortfarande, och kommer även att göra i framtiden.

Läs mer

Omtentamen i Datakommunikation för E2

Omtentamen i Datakommunikation för E2 Högskolan i Halmstad Institutionen för teknik och naturvetenskap/centrum för datorsystemarkitektur Magnus Jonsson Omtentamen i Datakommunikation för E2 0 januari 2000. Tillåtna hjälpmedel utöver bifogat

Läs mer

IT-lösningar SMARTA PRODUKTER SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG. Innehållsregister

IT-lösningar SMARTA PRODUKTER SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG. Innehållsregister Ver: 2.94 Innehållsregister Innehållsregister... 2 Funktionsbeskrivning EL-Online... 3 Communicator C-100... 4 Konfigurationsprogram LAN / WiFi / för PC... 5 Konfiguration Communicator... 7 Förklaring

Läs mer

EL-Online. Telemetri / Individuell mätning

EL-Online. Telemetri / Individuell mätning EL-Online Telemetri / Individuell mätning Vad är Telemetri? Telemetri (Tele + metri) betyder fjärrmätning. Telemetri är överföring av mätdata från ett eller flera mätobjekt (t.ex. givare) till en central

Läs mer

LTH, Institutionen för Elektro- och Informationsteknik (EIT) ETS052 Datorkommunikation Sluttentamen: 2014-10-29, 14-19

LTH, Institutionen för Elektro- och Informationsteknik (EIT) ETS052 Datorkommunikation Sluttentamen: 2014-10-29, 14-19 LTH, Institutionen för Elektro- och Informationsteknik (EIT) ETS052 Datorkommunikation Sluttentamen: 2014-10-29, 14-19 Instruktioner: Svara tydligt på varje uppgift. Du får lov att använda en miniräknare.

Läs mer

SurfinBird IX78 kopplad till PBX och kundens egen brandvägg

SurfinBird IX78 kopplad till PBX och kundens egen brandvägg SurfinBird IX78 kopplad till PBX och kundens egen brandvägg Detta dokument beskriver hur du kopplar in SurfinBird IX78 så att den tar hand om trafiken mellan kundens PBX och Telias VoIP-VC, men låter Internet-trafiken

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

1 PROTOKOLL. Nätverk. Agenda. Jonas Sjöström

1 PROTOKOLL. Nätverk. Agenda. Jonas Sjöström Nätverk Jonas Sjöström jonas.sjostrom@dis.uu.se Baserat primärt på kapitel 4 i Brookshear (2008) samt valda kapitel ur Gralla Agenda 1. Protokoll 2. LAN och WAN 3. Kort om infrastruktur 4. Paketering och

Läs mer

Westerstrand TIDSYSTEM är uppdelat i följande grupper:

Westerstrand TIDSYSTEM är uppdelat i följande grupper: 1 Allmänt Tiden ingår överallt som en viktig del. Förutom att vi behöver rätt tid i den dagliga verksamheten krävs att olika funktioner som vi omger oss med fungerar korrekt tidsmässigt. Ett tidsystem

Läs mer

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22 Snabbhjälp IT sip86 Detta är en hjälpmanual för IT och nätverkstekniker för att snabbt kunna få en överblick på hur sip86 kan användas i olika nätverk. Om Larmsändare sip86 sip86 Generation 2 är nästa

Läs mer

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning VANLIGA FRÅGOR 1 NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR, WINDOWS 2000/XP 2 Hastighet/duplex-inställningar för nätverkskort 3 Inställningar

Läs mer

Nätverksteknik A - Introduktion till VLAN

Nätverksteknik A - Introduktion till VLAN Föreläsning 7 Nätverksteknik A - Introduktion till VLAN Lennart Franked Information och Kommunikationssystem (IKS) Mittuniversitetet 2014-11-26 Lennart Franked (MIUN IKS) Nätverksteknik A - Introduktion

Läs mer

HÅRDVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1)

HÅRDVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1) HÅRDVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1) INNEHÅLL!" # $%!& # ' # ( #! " # $ " # " % " Consafe Logistics erbjuder hårdvara och relaterade tjänster enligt nedanstående specifikation. Om MA-Skåne att köpa hårdvara

Läs mer

Tidsservrar vid svenska knutpunkter för Internet. Innehåll. Projektet Tidhållning på Internet i Sverige 2001-10-08

Tidsservrar vid svenska knutpunkter för Internet. Innehåll. Projektet Tidhållning på Internet i Sverige 2001-10-08 Tidsservrar vid svenska knutpunkter för Internet Kenneth Jaldehag Forskningsinstitut Kennethjaldehag@spse http://wwwspse/metrology Internetdagarna 2001 17-18 oktober 2001 Folkets Hus, Stockholm 2001-10-08

Läs mer

F5 Exchange 2007. 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1

F5 Exchange 2007. 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 F5 Exchange 2007 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 Spam Control and Filtering Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 2 Idag: Relaying Spamhantering och filtrering

Läs mer

Information inför köp

Information inför köp Information inför köp Alla har vi behov av att få bättre koll på våra saker. Det finns dock några saker man bör tänka på inför sitt första inköp. För att underlätta vad som gäller i de olika sammanhangen

Läs mer

Detta dokument beskriver enbart konfigurering av FX3U-ENET för att programmera/monitorera via Ethernet.

Detta dokument beskriver enbart konfigurering av FX3U-ENET för att programmera/monitorera via Ethernet. FX1S FX1N FX2N(C) FX3U(C) 1 Funktion och användningsområde Genom att använda FX3U-ENET kan man kommunicera med ett FX3U-system via Ethernet. Kommunikationsmodulen stödjer funktioner som överföring av PLC-program,

Läs mer

Ta ett steg i rätt riktning för er datakommunikation

Ta ett steg i rätt riktning för er datakommunikation Ta ett steg i rätt riktning för er datakommunikation Anslutningar och nätverkstjänster, för stora och små företag Våra datakomtjänster för företag När du väljer Telia som leverantör av datakomtjänster,

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

Kapitel 10, 11 o 12: Nätdrift, Säkerhet. Publika telenätet. Informationsöverföring. Jens A Andersson. Telenäten är digitala.

Kapitel 10, 11 o 12: Nätdrift, Säkerhet. Publika telenätet. Informationsöverföring. Jens A Andersson. Telenäten är digitala. Kapitel 10, 11 o 12: Nätdrift, Säkerhet Jens A Andersson Publika telenätet Digitalt lokalstation Trunknät Accessnät Analogt Analogt 2 Informationsöverföring Telenäten är digitala. PCM i lokalstationerna

Läs mer

moduweb Vision Alla system är synliga vid snabb överblick att: visualisera, analysera, styra.

moduweb Vision Alla system är synliga vid snabb överblick att: visualisera, analysera, styra. moduweb Vision Alla system är synliga vid snabb överblick att: visualisera, analysera, styra. 2 Jag vill se hela bilden. moduweb Vision ger mig full åtkomst till installationen. Bekvämt och tydligt. Vill

Läs mer

F6 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16

F6 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 F6 Exchange 2007 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 1 Kapitel 6, Sid 303-310 Antivirus and Security EC Utbildning AB 2013-01-16 2 Dagens meny Idag: Allmän uppsäkring av system Defense in-depth Verktyg

Läs mer

VAKA - Passersystem.sjunio9atta8.se,20101115 www

VAKA - Passersystem.sjunio9atta8.se,20101115 www VAKA - Passersystem Aldrig har det varit enklare! VAKA är ett helt nyutvecklat passersystem och utmärker sig genom en unik systemuppbyggnad så väl som på en lång rad innovativa funktioner. Som första passersystem

Läs mer

Kurskatalog med översikt av kursutbudet i Karlstad.

Kurskatalog med översikt av kursutbudet i Karlstad. Kurskatalog med översikt av kursutbudet i Karlstad. 1 Välkommen till vårt utbildningscenter i Karlstad Kunskaper är oumbärliga för dagens tekniker, som ständigt möter nya krav och förändringar på instrumentering

Läs mer

Produktspecifikation Bitstream DSL Business

Produktspecifikation Bitstream DSL Business Produktspecifikation Bitstream DSL Business 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Anslutning av Slutkundsutrustning 2 2.3 Tjänster och Prestanda 3 2.4 Hastigheter 3 2.5 VoIP access 4

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Industriell vägning. Integrera processens vägningsdata Industriell vägning

Industriell vägning. Integrera processens vägningsdata Industriell vägning Industriell vägning Integrera processens vägningsdata Industriell vägning Effektiv överföring av data från vägningsprocessen till överordnade MES- eller ERP-system kan ge mer transparenta tillverkningsprocesser.

Läs mer

Wexnet bygger ett täckande fibernät för framtiden

Wexnet bygger ett täckande fibernät för framtiden Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Vi på Wexnet tror att fri konkurrens leder till bättre kvalitet, bättre service och lägre priser. Vi sätter kunden i centrum! Wexnet bygger ett täckande

Läs mer

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. ALLMÄNT Kommunikationsenhet TBLZ-1/2-1-3-41 är avsedd att användas till luftbehandlingsaggregat GOLD version 4, A och B. Enheten består av: 1. 4-modulers normkapsling

Läs mer

Programmeringsmjukvara TwidoSuite Ett enklare sätt att programmera

Programmeringsmjukvara TwidoSuite Ett enklare sätt att programmera Programmeringsmjukvara TwidoSuite Ett enklare sätt att programmera P94543 P94541 Följ guiden Projekt Beskrivning Testa skillnaden! Här hittar du en kort sammanfattning av de olika utvecklingsfaserna i

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

GSM modem för tuffa tag Nå dit du vill Generöst modemutbud

GSM modem för tuffa tag Nå dit du vill Generöst modemutbud Maestro GSM modem GSM modem för tuffa tag GSM-modem är trådlösa modem som kommunicerar via GSMnätet med tekniker som GSM, GPRS eller EDGE. Modemen från Maestro Wireless är robusta modem för trådlös kommunikation

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Baspaketet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems Lönsamhet genom rätt underhåll Christer Ramebäck Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems 1 Abstract Den svenska industrin utsätts ständigt för en ökad konkurrens inte minst från

Läs mer

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI 2 ASCOM IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING , TEKNISK BESKRIVNING SIZE erbjuder anslutning av er företagsväxel med säker leverans och stabil teknik där alla samtal och eventuell internettrafik går i SIZE nät. Beroende på typ av växel och förbindelse

Läs mer

Styr och Regler Materiel

Styr och Regler Materiel Styr och Regler Materiel Yttre Regler Materiel Verktyg Utveckling Styr och Regler Materiel Styrsystem i30-pc ( Lars Christoffersson ) Pekskärm Vi kommer att byta pekskärmsleverantör. Den nya skärmen har

Läs mer