Omprövning av subventionen för insulinpumpar och tillbehör PM till berörda företag, myndigheter och brukarorganisationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omprövning av subventionen för insulinpumpar och tillbehör PM till berörda företag, myndigheter och brukarorganisationer"

Transkript

1 Omprövning av subventionen för insulinpumpar och tillbehör PM till berörda företag, myndigheter och brukarorganisationer Förslag till beslut Samtliga produkter i bilaga 1 bör utesluts ur förmånssystemet från och med den 1 december Motivering En blodglukosmätare har en genomsnittlig garantitid på cirka tre år. Insulinpumparna har fyra års garantitid. Även med det resonemang Förvaltningsrätten i Stockholm för om hållbarhet i domen gällande MiniLink (mål nr ) kan insulinpumparna och tillbehör inte betraktas som förbrukningsartiklar. Frågor som återstår är om det verkligen bara är livslängd som är väsentlig för om en produkt kan räknas som en förbrukningsartikel och i så fall, vilken livslängd det är som avses. Till dess att kammarrätten avgör frågan vidhåller emellertid TLV att den inte enbart är en produkts hållbarhet som är relevant för om den ska kunna räknas som en förbrukningsartikel. Enligt TLV:S uppfattning har insulinpumpar samt de tillbehör som denna omprövning omfattar dels en för lång livslängd, dels en komplexitet som gör att de inte kan anses vara förbrukningsartiklar i förmånslagens mening. Eftersom insulinpumparna utesluts ur förmånssystemet och då det inte finns något stöd för att ha hyrespriser på förbrukningsartiklar i förmånssystemet blir konsekvensen av detta beslut att även de produkter som ingår som hyrprodukter utesluts ur förmånssystemet. En nationell upphandling av insulinpumpar har inletts. Denna är planerad att vara genomförd i augusti Insulinpumparna bör således kvarstå inom förmånssystemet till dess. Sammanfattning Bakgrund till omprövningen Enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (förmånslagen) ska förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra kroppen ett läkemedel eller för egenkontroll av medicinering omfattas av läkemedelsförmånerna. I förmånslagen och dess förarbeten saknas en tydlig gräns för vilka produkter som kan klassas som en förbrukningsartikel. 1

2 TLV har under år 2011 fattat ett hundratal beslut om produkter som det marknadsförande företaget ansökt om att få med i förmånssystemet. TLV har avslagit cirka trettio av dessa med motiveringen att produkterna inte varit att betrakta som förbrukningsartiklar. Detta då produkterna varit komplexa, haft mycket lång livslängd, vissa har krävt service, kunnat överlåtas till andra, krävt hantering av utbildad personal etc. TLV har med dessa beslut skapat en praxis som uppställer tydliga kriterier för vad som kan räknas som en förbrukningsartikel i förmånslagens mening. Ett av TLV:s uppdrag är att ompröva subventionen av de läkemedel och varor som finns i förmånssystemet. TLV bestämde under år 2011 att inleda en omprövning av subventionen för alla insulinpumpar mot bakgrund av den utveckling av praxis gällande förbrukningsartiklar som skapats under våren. TLV:s syfte med denna omprövning är således inte att spara pengar utan att anpassa det befintliga sortimentet inom läkemedelsförmånerna till den praxis som numera gäller och därmed få en stringent tillämpning av lagstiftningen. Medicintekniska produkter i allmänhet och insulinpumpar i synnerhet blir mer och mer komplexa och förmånslagen innehåller inga verktyg vare sig för att bedöma produkternas kvalitet och säkerhet eller för att gynna innovation. Resultat av omprövningen TLV anser att de produkter som har en livslängd på i vart fall tre år eller mer, inte kan betraktas som förbrukningsartiklar. Insulinpumpar samt de tillbehör som denna omprövning omfattar har dels en för lång livslängd, dels en komplexitet som gör att de inte kan anses vara förbrukningsartiklar i förmånslagens mening. Någon bedömning huruvida insulinpumparna är kostnadseffektiva har inte gjorts inom ramen för denna omprövning. Projektgruppen anser dock att insulinpumpsterapi är viktig för de patienter som behöver den typen av behandling. Det är därför viktigt att produkterna kvarstår inom förmånssystemet till dess att landstingen kan ta över ansvaret och erbjuda en insulinpump till de patienter som har behov av detta. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inlett en nationell upphandling av insulinpumpar. Denna är planerad att vara genomförd i augusti Insulinpumparna bör således kvarstå inom förmånssystemet till dess. Projektgruppen har ingen anledning att tro att antalet insulinpumpanvändare kommer att minska. Det innebär i realiteten att någon besparing för samhället inte är trolig utan det handlar endast om en omallokering av kostnader. Uppgifter lämnade av berörda företag Medtronics implanterbara pump har två års garantitid men företaget uppskattar att produktens faktiska livslängd är sex-åtta år. Övriga insulinpumpar i omprövningen har en garantitid på fyra år. TLV har efterfrågat hur lång livslängd företagen uppskattar att deras produkter har. Svaren som har inkommit från företagen är inte entydiga. Vissa företag menar att livslängden är kortare än garantitiden, andra menar att den är samma som garantitiden och åter andra menar att den är längre. De tillbehör till insulinpumpar som ingår i omprövningen är fjärrkontroller och ett start-kit. NordicInfu Care AB som marknadsför start-kitet har uppgett att detta har både en livslängd och en garantitid om fyra år. Endast två av de företag som omfattas av omprövningen har 2

3 fjärrkontroller i förmånssystemet. NordicInfu Care AB och Medtronic AB. NordicInfu Care AB har fyra års garanti på sina fjärrkontroller medan Medtronic AB endast har sex månaders garantitid. NordicInfu Care AB har uppgett att livslängden är fyra år medan Medtronic uppskattar livslängden endast till 1-2 år. TLV:s uppfattning om produkternas livslängd TLV finner det inte sannolikt att ett företag har en garantitid på en produkt som är längre än produktens förväntade livslängd. Projektgruppens uppfattning är därför att insulinpumparnas förväntade hållbarhet/livslängd i vart fall inte är kortare än fyra år. Projektgruppen har inte fått in uppgifter som visar att fjärrkontrollerna i omprövningen skiljer sig åt på något avgörande sätt. Även Roche Diagnostics Sacndinavia AB har fjärrkontroll till sin insulinpump. TLV har emellertid avslagit Roches ansökan om att denna ska ingå i förmånssystemet (dnr 973/2011) med motivering att produkten inte är en förbrukningsartikel. Även denna fjärrkontroll har fyra års garantitid. Företaget uppgav i ansökan att patienter ibland tappar bort sin fjärrkontroll och att det av den anledningen kan vara nödvändig att kunna skriva ut fjärrkontrollen separat. Mot denna bakgrund framstår det inte som sannolikt att Medtronics produkter skulle vara så mycket sämre än konkurrenternas produkter att de behöver bytas ut mer än dubbelt så ofta. Enbart den omständigheten skulle motivera att produkten uteslöts på grund av att den är avsevärt sämre än alternativen. Inte heller försäljningsstatistik stödjer detta påstående. Det är därför troligt att livslängden på alla fjärrkontroller i omprövningen är likvärdig med pumparnas. Användningsområde Diabetes Diabetes (Diabetes mellitus) är en av de stora folksjukdomarna. Vid diabetes är kroppens förmåga att ta upp socker från blodet till muskler och fettvävnad nedsatt. Detta beror på att det hormon (insulin) som reglerar upptaget saknas, förkommer i för liten mängd eller att cellernas känslighet för insulin försämrats. Glukosnivån i blodet blir därmed för hög. Detta kan behandlas genom livsstilsåtgärder så som kost och motion, med tabletter eller med insulininjektioner. Mängden insulin justeras beroende på aktuell glukosnivå i blodet. Vid typ 1-diabetes har kroppens egen produktion av insulin helt eller nästan helt slutat att fungera. Typ 1-diabetes behandlas därför med insulininjektioner. Cirka människor i Sverige har typ 1-diabetes, därav är ca under 18 år. Årligen insjuknar mellan barn i typ 1-diabetes. Vid typ 2-diabetes kan kroppen fortfarande producera insulin, men den mängd som produceras räcker inte för kroppens behov. Cirka svenskar, fyra procent av befolkningen, har typ 2- diabetes. Drygt en tredjedel av dessa behöver dagliga insulininjektioner. Övriga patienter behandlas med andra läkemedel och livsstilsförändringar, så som ändrad kost och motion. På senare år har det blivit allt vanligare att människor med typ 2-diabetes tidigare övergår till insulinbehandling. Graviditetsdiabetes, som upptäcks eller debuterar under graviditet hos mellan kvinnor per år, behandlas under relativt kort period eftersom den oftast förbättras när barnet är fött. För att snabbt få kontroll över blodsockernivån krävs frekventa blodglukosmätningar, inte bara hos de cirka 20 procent som behöver insulin. 3

4 De båda diabetestyperna har många gemensamma drag men skiljer sig också åt på viktiga punkter, till exempel hur de behandlas och orsaken till att någon får sjukdomen. Oavsett diabetestyp är det främsta målet med behandlingen att försöka upprätthålla en så normal blodsockernivå som möjligt. För insulinbehandlade diabetiker är den vanligaste injektionsmetoden att använda insulinpenna. Ett alternativ till insulinpenna är bärbar insulinpump. Insulinpumpar och deras användningsområde En insulinpump är en liten batteridriven enhet som ger kontinuerlig insulintillförsel tilldiabetespatienten. Den består av en pumpreservoar fylld med kortverkande insulin, en motor och datorelektronik som ger användaren exakt kontroll över hur mycket insulin pumpen ska dosera. Små mängder insulin tillförs kroppen via en tunn slang. Slangen är försedd med en kanyl som vanligtvis fästs i bukens underhudsfett. Pumpen används dygnet runt och tillför insulin kontinuerligt (s k basaldos) enligt en förprogrammerad dosering anpassad efter pumpbärarens individuella behov. Vid till exempel måltider, då det behövs en större mängd insulin, kan användaren programmera pumpen att ge en måltidsdos. Det innebär att användaren själv kan ställa in insulinmängden efter sin egen livsföring. Det finns både fördelar och nackdelar med att ha insulinpump. Patienten måste själv, i samråd med diabetesteam, komma fram till vad som passar bäst - pump eller penna. Uppskattningsvis använder cirka patienter i Sverige insulinpump idag. Under år 2011 förskrevs pumpar inom förmånssystemet. Fördelar med pump Den största fördelen med insulinpump är att insulin kontinuerligt tillförs kroppens efter dess aktuella behov. Pumpen underlättar även administrering av bolusdos före måltid samt vid extra dosbehov. Den kontinuerliga basaldoseringen är lättare att variera efter behov då endast korttidsverkande insulin används, vilket ger möjlighet till en friare och mer normal livsstil. Behandling med insulinpump kräver färre nålstick än vid behandling med insulinpenna. Den fasta kanylen byts i genomsnitt ut var tredje dag och har därmed samma subkutana djup under ett flertal doseringstillfällen. Detta kan minska svängningar i blodsockret då insulinabsorptionen kan variera något vid varje nålstick. Nackdelar med pump Då det endast är direktverkande insulin som tillförs och inget depåinsulin, kan ett oavsiktligt avbrott i tillförseln medföra högre risk för utveckling av ketoacidos. Det är alltså mycket viktigt att ha kontroll över pumpen om den skulle sluta fungera, läckage uppstå eller om kanylen skulle åka ut. Lokal infektion kan förekomma i bukhuden om inte kanylen byts tillräckligt ofta eller om inte tillräcklig instickshygien används. Pumpbehandling ställer högre krav på täta blodsockerkontroller då pumpen fortsätter att ge insulin trots att patienten redan har för lågt blodsocker. För en del kan det upplevas som besvärande att alltid ha pumpen med sig, att pumpen syns och att den hindrar vid t ex bad. Behandlingsriktlinjer Socialstyrelsens rekommendation Behandling med insulinpump enligt Nationella riktlinjer för diabetesvården

5 Hälso- och sjukvården bör pröva insulinpumpsbehandling till personer med typ 1-diabetes som har återkommande hyper- och/eller hypoglykemier (kraftigt svängande blodglukos) (prioritet 4). 1 Hälso- och sjukvården kan pröva insulinpumpsbehandling även utan kraftigt svängande blodglukos och återkommande allvarliga hypoglykemier för att uppnå målen för god glukoskontroll när flerdosbehandling varit otillräcklig (prioritet 5). 1 i undantagsfall erbjuda insulinpump till personer med typ 1-diabetes och stabil glukoskontroll (prioritet 10). 1 Landstingens upphandlingar För förbrukningsartiklar finns det två parallella system. Dels kan patienter få förbrukningsartiklar utskrivna genom förmånssystemet, dels kan landstingen upphandla produkter och ge till patienten. I nuläget är det ett fåtal landsting som upphandlar insulinpumpar. SKL har emellertid gått ut med information om att en nationell upphandling är att vänta. Avtalsstart är beräknad till augusti Det innebär att även om insulinpumparna försvinner ur förmånssystemet så kommer de patienter som är i behov av en insulinpump fortfarande ha samma möjlighet att få en utskriven av sin behandlande läkare. Lagstiftning och praxis Övergripande TLV har haft ansvaret för förbrukningsartiklarna sedan myndigheten bildades år Vad som är att betrakta som en förbrukningsartikel har emellertid tidigare aldrig ställts på sin spets. Enligt förmånslagen ska läkemedelsförmånerna omfatta förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra kroppen ett läkemedel eller för egenkontroll av medicinering. I förmånslagen och förarbetena till den ges inte någon definition av begreppet förbrukningsartiklar (prop. 2001/02:63, bet. 2001/02:SoU10, rskr. 2002/02:194). Av 19 förmånslagen framgår att förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra kroppen läkemedel eller som behövs för egenkontroll av medicinering, om de förskrivits av behörig person, ska tillhandahållas kostnadsfritt. I författningskommentaren påpekas att 19, med vissa redaktionella justeringar, motsvarar 7 i den tidigare gällande lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. (angiven prop. s. 93). Av intresse är därför vilken avgränsning av förbrukningsartiklar som avsågs i den lagen. Följande uttalades i den proposition (prop. 1996/97:27 s. 111) som låg till grund för den tidigare lagen: 1 Riktlinjerna innehåller tre typer av rekommendationer: prioritering 1 10, FoU och icke-göra. De rangordnade tillstånds- och åtgärdskombinationerna har dokumenterad effekt eller stöd i beprövad erfarenhet. De redovisas i en skala från ett till tio efter angelägenhetsgrad. Siffran ett anger åtgärder med högst prioritet. Siffran tio anger åtgärder som ger mycket liten nytta alternativt liten nytta i förhållande till kostnaden vid de aktuella hälsotillstånden. 5

6 Definitionsmässigt skall det röra sig om sådana artiklar som är nödvändiga för att tillföra kroppen ett läkemedel samt artiklar som erfordras för kontroll av att medicinering hålls på rätt nivå eller för kontroll av om läkemedel behöver sättas in. Förbrukningsartiklar som därvid kan komma i fråga är injektionspistoler, injektionssprutor och kanyler samt därmed jämförliga artiklar. Även sådana artiklar som krävs för desinfektion av hud vid injektion samt testmaterial för bestämmande av exempelvis blodsockerhalt omfattas av bestämmelserna. Ytterligare andra artiklar kan komma ifråga. Uttrycket förbrukningsartikel innebär inte att artiklarna måste ha karaktär av engångsartiklar. I beteckningens natur ligger dock att det måste röra sig om varor som måste ersättas med åtminstone vissa intervall. Detta innebär att exempelvis en sådan produkt som blodglukosmätare inte omfattas av bestämmelserna. Sedan detta förarbetsuttalande gjordes för 15 år sedan har produktsortimentet ökat väsentligt och produktutvecklingen accelererat. De produkter som finns idag skiljer sig avsevärt från de produkter som fanns på marknaden när uttalandet gjordes. Därtill kommer att i princip allt som sammanhänger med åtgärden att tillföra kroppen läkemedel och egenkontroll av medicinering kommit att ingå i förmånssystemet. Praktisk tillämpning Att enbart låta livslängd vara avgörande när det gäller att bestämma om en produkt ska anses vara en förbrukningsartikel eller inte, skulle få långtgående konsekvenser. Även sådana produkter som enligt förarbetena förutsattes ingå i förmånssystemet som förbrukningsartiklar, exempelvis injektionspistoler (injektionspennor) och sprutor, skulle kunna komma att uteslutas då produktvecklingen gjort att även dessa produkter idag har en längre livslängd, samtidigt som produkter som har en kortare livslängd men som funktionsmässigt avviker väsentligt från de produkter som omnämns i förarbetet skulle kunna komma att omfattas av läkemedelsförmånerna. TLV anser att en förbrukningsartikel typiskt sett är en produkt som är avsedd att användas och förbrukas av en enskild patient och att det utgör en produkt som patienten i normalfallet kan hantera själv. Däremot framstår det inte som uppenbart att sådana produkter som kan användas av flera patienter eller återanvändas av en annan patient ska betraktas som en förbrukningsartikel. Inte heller är det uttalat i lag eller förarbeten att elektroniska produkter och produkter som kan komma att kräva service under sin livslängd ska omfattas av begreppet förbrukningsartikel. Ordet förbrukningsartikel måste förstås som att det antingen är en produkt som är av engångskaraktär eller en produkt som försämras något vid varje användningstillfälle. I det ligger också att det inte kan handla om en produkt med hur lång livslängd som helst. Ansökningsärenden Under år 2010 inkom ett flertal ansökningar gällande produkter där knäckfrågan var om produkterna rimligen kunde betraktas som förbrukningsartiklar. Med anledning av detta har TLV fattat ett antal principiella beslut under våren Nedan redovisas ett urval av dessa. Coagu-Chek xs (dnr 3379/2010) I ärendet med dnr 3379/2010 ansökte ett företag om subvention för Coagu-Chek XS, en blodkoagulationsmätare. TLV (dåvarande LFN) tog ställning till produktens föregångare Coagu- Chek S redan år 2004 (dnr 1563/2003). Skillnaderna mellan Coagu-Chek XS och Coagu-Chek XS är små. Dåvarande LFN uttryckte följande. 6

7 Att nu bevilja subvention för den aktuella blodkoagulationsmätaren skulle innebära en utvidgning av tillämpningsområdet i förhållande till den tidigare lagstiftningen. Den lagändringen som gjordes genom lagen (2003:76) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. motiverades av ett behov av statlig priskontroll, samtidigt som en utredning om effekterna av att lyfta ut förbrukningsartiklarna ur läkemedelsförmånerna kommenterades (prop. 2002/03:42, s. 7). Varken detta eller vad som i övrigt sägs i förarbetena till lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ger stöd för att en sådan utvidgning av tillämpningsområdet varit åsyftad av lagstiftaren. Den aktuella mätaren kan av dessa skäl inte anses som en förbrukningsartikel i detta sammanhang och kan inte heller på någon annan grund omfattas av läkemedelsförmånerna. Ansökan skall därför avslås. Mot bakgrund bland annat av att Coagu-Chek XS är en elektronisk produkt som av allt att döma skulle kunna överlåtas till andra patienter samt att den inte heller är en produkt som försämras vid användning och har en livslängd på fem åtta år ansåg TLV att Coagu-Chek XS inte kan betraktas som en förbrukningsartikel i lagens mening och inte heller på någon annan grund kan omfattas av läkemedelsförmånerna. TLV avslog ansökan. Företaget har överklagat TLV:s beslut. Dom i ärendet väntas komma under våren Omnipod (dnr 2593/2010) I ärendet med dnr 2593/2010 ansökte ett företag om att en slanglös insulinpump, Omnipod skulle ingå i förmånssystemet. Omnipod handenhet har enligt företaget evig livslängd och en garantitid på fyra år. TLV fann att Omnipod handenhet är en elektronisk produkt med mycket lång hållbarhet som åtminstone i teorin skulle kunna överlåtas till en annan patient. Detta sammantaget med att produkten inte förslits något vid varje tillfälle gjorde att TLV ansåg att Omnipod handenhet inte är att betrakta som en förbrukningsartikel i förmånslagens mening och avslog därför företagets ansökan. Företaget har överklagat TLV:s beslut. Dom i ärendet väntas komma under våren Medstream Pump (dnr 3109/2010) I ärendet med dnr 3109/2010 ansökte ett företag om att Medstream pump med tillbehör skulle ingå i förmånssystemet. Pumpen implanteras in i patienten och ger ett konstant och konsekvent flöde av läkemedel till personer som behöver långvarig behandling för kronisk smärta eller svår spasticitet. Pumpen har en livslängd på åtta år och fylls på genom huden via en port i pumpen. Mot bakgrund av att Medstream pump med tillbehör är en implanterbar produkt som inte hanteras av patienten själv samt att den inte heller är en produkt som försämras vid användning ansåg TLV att Medstream pump med tillbehör inte kan betraktas som en förbrukningsartikel i lagens mening och inte heller på någon annan grund kan omfattas av läkemedelsförmånerna. TLV avslog ansökan. TLV:s ställningstagande i detta ärende har föranlett omprövningen av subvention för infusionspumpar inom förmånssystemet. Seven Plus (dnr 364/2011) I ärendet med dnr 364/2011 ansökte ett företag om subvention för Seven Plus, ett system för kontinuerlig glukosmätning som inte är kopplat till insulinpump eller annan apparatur. Systemet består av tre delar: sensor, sändare och mottagare. Mot bakgrund av att radiofrekvenssändning används för att skicka glukosinformation från Seven Plus sändare till 7

8 Seven plus mottagare, att produkterna är elektroniska och av allt att döma inte försämras vid användning ansåg TLV att Seven Plus sändare och mottagare inte kan betraktas som en förbrukningsartikel i lagens mening och kan inte heller på någon annan grund omfattas av läkemedelsförmånerna. TLV avslog ansökan. TLV:s ställningstagande i detta ärende har föranlett omprövningen gällande produkten MiniLink med tillbehör (dnr 2526/2008). MiniLink (dnr 1436/2011) TLV fann i beslut den 27 juni 2011 att MiniLink inte är en förbrukningsartikel. Produkten uteslöts därmed ur förmånssystemet. Beslutet överklagades av företaget och förvaltningsrätten har dömt till företagets fördel. Domstolen ansåg att MiniLink, sen-serter och testplugg är att betrakta som förbrukningsartiklar på grund av sin livslängd. Domstolen uttalade inte explicit var gränsen går men följande framgår av domen: När det gäller frågan inom vilka intervall en produkt måste bytas ut för att denna ska betraktas som en förbrukningsartikel gör förvaltningsrätten följande bedömning. Lagstiftaren har, såsom ovan anförts, i samband med förmånslagens införande tydligt uttalat att det inte var godtagbart att utesluta förbrukningsartiklar som inte var av engångskaraktär ur förmånssystemet. I förarbetena framhålls vidare på flera ställen att det ligger i sakens natur att en förbrukningsartikel måste bytas ut med åtminstone vissa intervall (prop. 2001(02:63 s. 53 ff.). Vägledning beträffande intervall kan också, vilket redogjorts för ovan, hämtas från de tidigare förarbetarnas uppräkning av produkter. Den produkt som inte var att betrakta som en förbrukningsartikel, blodglukosmätare, har såvitt framkommit en förbrukningstid om fyra till sex år. MiniLink-sändarens livslängd är betydligt kortare än så. Med hänsyn till detta och till de mer allmänna uttalanden om intervall som görs i förarbetena framstår inte MiniLink-sändarens livslängd/ersättningsintervall som alltför lång. Slutsatsen av detta är att förvaltningsrätten anser att det är huvudsakligen en produkts livslängd som spelar roll för om den kan betraktas som en förbrukningsartikel. TLV kan konstatera att gränsen för när en produkt inte längre kan räknas som en förbrukningsartikel enligt förvaltningsrätten ligger någonstans mellan två år och fyra års förbrukningstid. TLV har överklagat denna dom till Kammarrätten i Stockholm och fått prövningstillstånd. Dom väntas komma senare under året. Frågor som återstår är om det verkligen bara är livslängd som är väsentlig för om en produkt kan räknas som en förbrukningsartikel och i så fall, vilken livslängd det är som avses. Till dess att kammarrätten avgör frågan vidhåller emellertid TLV att den inte enbart är en produkts hållbarhet som är relevant för om den ska kunna räknas som en förbrukningsartikel. En blodglukosmätare har en genomsnittlig garantitid på cirka tre år. Insulinpumparna har fyra års garantitid. Även med förvaltningsrättens resonemang om hållbarhet kan följaktligen inte insulinpumparna och dess tillbehör betraktas som förbrukningsartiklar. Omprövningar(dnr 2932/2009 och 2821/2010) TLV har hittills genomfört två omprövningar av förbrukningsartiklar. Under år 2010 omprövades sortimentet av pennkanyler året därpå omprövades sortimentet av teststickor. 8

9 Att TLV har laglig möjlighet att göra denna typ av omprövningar har domstolen tagit ställning till flera gånger, både när det gäller läkemedel och när det gäller förbrukningsartiklar. I ärendet avseende MiniLink var var förutsättningarna identiska med de förutsättningar som föreligger i denna omprövning. Det handlade om en produkt som tagits in i i förmånssystemet och grunden för omprövning bottnar inte i produktens kostnadseffektivitet utan frågan är om produkten kan betraktas som en förbrukningsartikel. I domen gällande MiniLink uttalade förvaltningsrätten följande. Förvaltningsrätten konstaterar att TLV genom 10 förmånslagen har en långtgående möjlighet att ompröva tidigare gynnande beslut. I förarbetena nämns uttryckligen den i målet aktuella situationen, nämligen att beslut kan omprövas med anledning av att TLV inlett en genomgång av ett visst sortiment. Trots att de senaste omprövningsbesluten är fattade med blott fem månaders mellanrum, kan därför omprövningen i sig inte anses strida mot gällande lag. Hyra och service av förbrukningsartiklar Riksförsäkringsverket inrättade en möjlighet att låta patienter hyra förbrukningsartiklar samt att få service på dem. Efter ansökan från företaget kunde en produkt således även få ett hyrespris och ett servicepris. När lagen om läkemedelsförmåner trädde ikraft år 2002 och TLV (dåvarande LFN) bildades behölls denna ordning trots att nödvändigt lagstöd saknades. Att en produkt skulle behöva service under sin livstid eller kunna hyras ut till olika patienter torde stå i strid med lagstiftarens syfte med begreppet förbrukningsartiklar. Produkter som ska förbrukas borde rimligen vare sig kräva service eller kunna hyras (överlåtas) varför det var påkallat med en ändring av TLV:s hantering av frågan. När Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:3) om ansökan och beslut för förbrukningsartiklar ersattes med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrift (TLVFS 2011:3) om ansökan och subvention för förbrukningsartiklar togs möjligheten att ansöka om service och hyrespris bort. TLV aviserade redan i maj 2011 i konsekvensutredningen rörande förslag till nämnda föreskrift att de avtal om servicepris och hyrespris som redan ingick i förmånssystemet skulle komma att gälla tills de fasades ut under ordnade former. TLV angav att myndigheten hade för avsikt att göra detta under den senare delen av år Projektgruppen Projektledare och jurist: Malin Blixt Medicinska utredare: Inger Hemmingsson och Mia Levén 9

10 Bilaga 1 Produkter i omprövningen Produktnamn Varunummer Varugrupp Antal Företag Fjärrkontroll till implanterbar insulinpump, Y92HB06 1 MEDTRONIC AB MiniMed insulinpump, 508 svart. Hyra Y92HD01 1 MEDTRONIC AB MiniMed MIP implanterbar insulin pump Y92HA02 1 MEDTRONIC AB Paradigm, fjärrkontroll Y92HB06 1 MEDTRONIC AB Paradigm Insulinpump 515, blå Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Insulinpump 515, lila Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Insulinpump 515, grå Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Insulinpump 515, ljus Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Insulinpump 715, grå transp Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Insulinpump 715, lila Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Insulinpump 715, ljus Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Insulinpump 715, blå Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Real Time Insulinpump 522, blå Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Real Time Insulinpump 522, grå Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Real Time Insulinpump 522, lila Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Real Time Insulinpump 522, ljus Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Real Time insulinpump 722, blå Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Real Time insulinpump 722, grå Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Real Time insulinpump 722, lila Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Real Time insulinpump 722, ljus Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Veo 554 insulinpump, blå Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Veo, insulinpump, 754, lila Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Veo, insulinpump, 754, grå Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Veo, insulinpump, 754 rosa Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Veo, insulinpump, 754, blå Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Veo, insulinpump, 554, grå Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Veo, insulinpump, 554, transp Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Veo, insulinpump, 554, rosa Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Veo, insulinpump, 554, lila Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Veo, insulinpump, 754, transp Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Patient pump, MMT-313X Y92HA02 1 MEDTRONIC AB Patient pump communicator (ppc) Y92HA02 1 MEDTRONIC AB Fjärrkontroll till insulinpump MiniMed Y92HB06 1 MEDTRONIC AB DANA Diabecare, insulinpump, grå Y92HA01 1 NordicInfu Care AB DANA Diabecare, insulinpump, grön Y92HA01 1 NordicInfu Care AB DANA Diabecare, insulinpump, rosa Y92HA01 1 NordicInfu Care AB DANA Diabecare, insulinpump, svart Y92HA01 1 NordicInfu Care AB DANA Diabecare, insulinpump, vit Y92HA01 1 NordicInfu Care AB DANA Diabecare, insulinpump, grå, hyra Y92HD01 1 NordicInfu Care AB 10

11 DANA Diabecare, insulinpump, grön, hyra Y92HD01 1 NordicInfu Care AB DANA Diabecare IIS, startkit Y92HB02 1 NordicInfu Care AB Dana Diabecare R, insulinpump, vit Y92HA01 1 NordicInfu Care AB Dana Diabecare R, insulinpump, grå Y92HA01 1 NordicInfu Care AB Dana Diabecare R, insulinpump, grön Y92HA01 1 NordicInfu Care AB Dana Diabecare R, insulinpump, rosa Y92HA01 1 NordicInfu Care AB Dana Diabecare R, insulinpump, svart Y92HA01 1 NordicInfu Care AB Dana Diabecare R, fjärrkontroll, grå Y92HB06 1 NordicInfu Care AB Dana Diabecare R, fjärrkontroll, svart Y92HB06 1 NordicInfu Care AB Dana Diabecare R, fjärrkontroll, grön Y92HB06 1 NordicInfu Care AB Dana Diabecare R, fjärrkontroll, rosa Y92HB06 1 NordicInfu Care AB Dana Diabecare R, fjärrkontroll, vit Y92HB06 1 NordicInfu Care AB Accu-Chek Spirit, insulinpump, blå Y92HA01 1 ROCHE AB Accu-Chek Spirit Combo insulinpump Y92HA01 1 ROCHE AB Animas insulinpump 2020, blå Y92HA01 1 Rubin Medical AB Animas insulinpump 2020, silver Y92HA01 1 Rubin Medical AB Animas insulinpump 2020, svart Y92HA01 1 Rubin Medical AB 11

BESLUT. Datum 2012-04-25

BESLUT. Datum 2012-04-25 BESLUT 1 (8) Datum 2012-04-25 Vår beteckning FÖRETAG Medtronic AB Box 1034 164 21 Kista SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutar att nedanstående

Läs mer

BESLUT. Datum 2012-04-25

BESLUT. Datum 2012-04-25 BESLUT 1 (6) Datum 2012-04-25 Vår beteckning FÖRETAG Rubin Medical AB Box 30044 200 61 Limhamn SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutar

Läs mer

Facilitate Partner AB Villagatan 3 742 33 Östhammar

Facilitate Partner AB Villagatan 3 742 33 Östhammar 1 (5) 2011-05-26 Vår beteckning SÖKANDE Facilitate Partner AB Villagatan 3 742 33 Östhammar SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV avslår ansökan om

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV avslår ansökan om att Alhydran ska få ingå i läkemedelsförmånerna.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV avslår ansökan om att Alhydran ska få ingå i läkemedelsförmånerna. 1 (5) 2011-05-26 Vår beteckning SÖKANDE PSME Konsulting Höganäsvägen 11 121 53 Johanneshov SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV avslår ansökan om att

Läs mer

BESLUT. JOHNSON & JOHNSON AB STAFFANS VÄG Sollentuna

BESLUT. JOHNSON & JOHNSON AB STAFFANS VÄG Sollentuna 1 (5) BESLUT 2011-04-08 Vår beteckning SÖKANDE JOHNSON & JOHNSON AB STAFFANS VÄG 2 191 84 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV avslår ansökan

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-04-24. Förp.

BESLUT. Datum 2013-04-24. Förp. BESLUT 1 (7) Datum 2013-04-24 Vår beteckning SÖKANDE MEDTRONIC AB Box 1034 164 21 Kista SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-09-27

BESLUT. Datum 2013-09-27 BESLUT 1 (5) Datum 2013-09-27 Vår beteckning SÖKANDE JOHNSON & JOHNSON AB STAFFANS VÄG 2 191 84 Sollentuna SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2015-11-19 Vår beteckning FÖRETAG Steripolar AB Ärtgatan 5 754 47 Uppsala SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutar

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (14) meddelad i Stockholm den 30 april 2014 KLAGANDE Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Box 22520 104 22 Stockholm MOTPART Medtronic AB, 556525-5964 Ombud: Advokat

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV avslår ansökan om att Accu-Chek Spirit Blå Hund ska få ingå i läkemedelsförmånerna.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV avslår ansökan om att Accu-Chek Spirit Blå Hund ska få ingå i läkemedelsförmånerna. 1 (5) 2011-05-02 Vår beteckning SÖKANDE ROCHE DIAGNOSTICS SCANDINAVIA AB BOX 147 161 26 Bromma SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV avslår ansökan

Läs mer

Lagrum: 10 och 18 3 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Lagrum: 10 och 18 3 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. HFD 2014 ref 30 Fråga om vissa varor utgör förbrukningsartiklar enligt 18 3 läkemedelsförmånslagen. Även fråga om upphävande av tidigare fattat gynnande förvaltningsbeslut. Lagrum: 10 och 18 3 lagen (2002:160)

Läs mer

Infusionspumpar med tillbehör

Infusionspumpar med tillbehör Underlag för beslut om subvention - Omprövning Nämnden för läkemedelsförmåner Infusionspumpar med tillbehör Användningsområde Kontinuerlig intravenös eller subkutan administrering av vätskor Företag Rubin

Läs mer

1 (6) ACTIVE CARE SVERUP AB Uggledalsvägen Billdal SÖKANDE SAKEN. Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT

1 (6) ACTIVE CARE SVERUP AB Uggledalsvägen Billdal SÖKANDE SAKEN. Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT 2012-05-23 1 (6) Vår beteckning SÖKANDE ACTIVE CARE SVERUP AB Uggledalsvägen 47 427 40 Billdal SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan

Läs mer

DOM 2012-08-23 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-08-23 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 5 DOM 2012-08-23 Meddelad i Stockholm Mål nr 7562-11 1 KLAGANDE Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Box 225 20 104 22 Stockholm MOTPART Medtronic AB, 556525-5964 Ombud: Advokaten

Läs mer

Infusionspumpar med tillbehör

Infusionspumpar med tillbehör Underlag för beslut om subvention - Omprövning Nämnden för läkemedelsförmåner Infusionspumpar med tillbehör Användningsområde Kontinuerlig intravenös eller subkutan administrering av vätskor Företag Medtronic

Läs mer

Infusionspumpar med tillbehör

Infusionspumpar med tillbehör Underlag för beslut om subvention - Omprövning Nämnden för läkemedelsförmåner Infusionspumpar med tillbehör Användningsområde Kontinuerlig intravenös eller subkutan administrering av vätskor Företag Smiths

Läs mer

BESLUT. Datum 2015-11-19

BESLUT. Datum 2015-11-19 BESLUT 1 (7) Datum 2015-11-19 Vår beteckning FÖRETAG NordicInfu Care AB Box 1225 131 28 Nacka Strand SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT 1) Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (6) Datum 2015-06-11 Vår beteckning SÖKANDE Aiolos Medical AB Nattvindsgatan 9 652 21 Karlstad SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV avslår ansökan om att Mylife Omnipod POD ska få ingå i läkemedelsförmånerna.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV avslår ansökan om att Mylife Omnipod POD ska få ingå i läkemedelsförmånerna. 1 (7) 2011-09-01 Vår beteckning SÖKANDE Ypsomed AB Oceangatan 3 252 25 Helsingborg SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV avslår ansökan om att Mylife

Läs mer

BESLUT. Roche Diagnostics Scandinavia AB Box Bromma

BESLUT. Roche Diagnostics Scandinavia AB Box Bromma BESLUT 1 (5) Datum 2015-06-04 Vår beteckning SÖKANDE Roche Diagnostics Scandinavia AB Box 147 161 26 Bromma SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar

Läs mer

BESLUT. SMITHS MEDICAL SVERIGE AB BOX 1143 164 22 Kista

BESLUT. SMITHS MEDICAL SVERIGE AB BOX 1143 164 22 Kista BESLUT 1 (7) Datum 2015-11-19 Vår beteckning FÖRETAG SMITHS MEDICAL SVERIGE AB BOX 1143 164 22 Kista SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT 1) Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV avslår ansökan om att Baxter APDmaskintillbehör ska få ingå i läkemedelsförmånerna.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV avslår ansökan om att Baxter APDmaskintillbehör ska få ingå i läkemedelsförmånerna. 1 (5) 2011-05-02 Vår beteckning SÖKANDE Baxter Medical AB Box 63 164 94 Kista SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV avslår ansökan om att Baxter APDmaskintillbehör

Läs mer

BESLUT. Micrel Medical Devices S.A. 113 Gereka Avenue, 15344 Gerakas Athens

BESLUT. Micrel Medical Devices S.A. 113 Gereka Avenue, 15344 Gerakas Athens BESLUT 1 (7) Datum 2015-11-19 Vår beteckning FÖRETAG Micrel Medical Devices S.A. 113 Gereka Avenue, 15344 Gerakas Athens SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT 1) Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV avslår ansökan om att HemoCue Glucose 201 Microcuvettes ska få ingå i läkemedelsförmånerna.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV avslår ansökan om att HemoCue Glucose 201 Microcuvettes ska få ingå i läkemedelsförmånerna. 2011-02-23 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE HEMOCUE AB BOX 1204 262 23 Ängelholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV avslår ansökan om att HemoCue Glucose

Läs mer

Insulinpumpbehandling

Insulinpumpbehandling Insulinpumpbehandling Hur vanligt är det? Norrbotten har den högsta andelen kvinnor med diabetes som behandlas med insulinpump, och den näst högsta andelen män. Inklusive barn har ca 340 personer i länet

Läs mer

BESLUT. Datum 2012-06-20

BESLUT. Datum 2012-06-20 BESLUT 1 (5) Datum 2012-06-20 Vår beteckning SÖKANDE CODAN TRIPLUS AB SMÖRHÅLEVÄGEN 11 434 42 Kungsbacka SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår

Läs mer

BESLUT. Datum 2012-05-24

BESLUT. Datum 2012-05-24 BESLUT 1 (5) Datum 2012-05-24 Vår beteckning SÖKANDE MedCam AB Stora vägen 31 513 33 Fristad SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2017-06-07 Vår beteckning SÖKANDE Coloplast AB Box 10171 434 22 Kungsbacka SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

Inhalationsutrustning

Inhalationsutrustning Underlag för beslut om subvention - Omprövning Nämnden för läkemedelsförmåner Inhalationsutrustning Användningsområde Inhalering av aerosol vid astma, KOL, cystisk fibros, m. fl. Företag Sundmed AB Förslag

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-04-24. Förp.

BESLUT. Datum 2013-04-24. Förp. BESLUT 1 (6) Datum 2013-04-24 Vår beteckning 1482/2013 SÖKANDE MEDTRONIC AB Box 1034 164 21 Kista SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att

Läs mer

1 (5) M CARE AB Pilgården 237 91 Bjärred SÖKANDE SAKEN. Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT

1 (5) M CARE AB Pilgården 237 91 Bjärred SÖKANDE SAKEN. Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT 2013-05-17 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE M CARE AB Pilgården 237 91 Bjärred SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar att nedanstående förbrukningsartikel

Läs mer

BESLUT. Datum 2015-04-29

BESLUT. Datum 2015-04-29 BESLUT 1 (5) Datum 2015-04-29 Vår beteckning SÖKANDE Axotan AB Drottninggatan 147 254 33 Helsingborg SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar

Läs mer

BESLUT. Datum 2015-11-19

BESLUT. Datum 2015-11-19 BESLUT 1 (12) Datum 2015-11-19 Vår beteckning SÖKANDE Aiolos Medical AB Nattvindsgatan 9 652 21 Karlstad SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT 1) Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-03-08. Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna; nu fråga om avskrivning.

BESLUT. Datum 2013-03-08. Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna; nu fråga om avskrivning. BESLUT 1 (5) Datum 2013-03-08 Vår beteckning FÖRETAG Eli Lilly Sweden AB Box 721 169 27 SOLNA SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna; nu fråga om avskrivning. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Läs mer

BESLUT. Datum Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för nedanstående läkemedel.

BESLUT. Datum Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för nedanstående läkemedel. BESLUT 1 (5) Datum 2017-06-21 Vår beteckning SÖKANDE Ebb Medical AB Box 114 371 22 Karlskrona SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Brava Formbar ring ska få ingå i läkemedelsförmånerna.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Brava Formbar ring ska få ingå i läkemedelsförmånerna. 2012-09-27 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE COLOPLAST AB BOX 10171 434 22 Kungsbacka SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Brava

Läs mer

BESLUT. Active Care Sverup AB Uggledalsvägen Billdal

BESLUT. Active Care Sverup AB Uggledalsvägen Billdal BESLUT 1 (8) Datum 2015-11-19 Vår beteckning SÖKANDE Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47 427 40 Billdal SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT 1) Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-01-14. Förbud enligt 25 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

BESLUT. Datum 2013-01-14. Förbud enligt 25 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. BESLUT 1 (6) Datum 2013-01-14 Vår beteckning PART Region Skåne 291 89 Kristianstad SAKEN Förbud enligt 25 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

Läs mer

BESLUT. Dansac and Hollister Scandinavia Inc. (USA) filial Sverige Enhagsslingan Täby

BESLUT. Dansac and Hollister Scandinavia Inc. (USA) filial Sverige Enhagsslingan Täby BESLUT 1 (5) Datum 2015-05-13 Vår beteckning SÖKANDE Dansac and Hollister Scandinavia Inc. (USA) filial Sverige Enhagsslingan 5 187 40 Täby SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och

Läs mer

SAKEN BESLUT 1 (5) BioPhausia AB Blasieholmsgatan 2 111 48 Stockholm SÖKANDE. Ansökan inom läkemedelsförmånerna

SAKEN BESLUT 1 (5) BioPhausia AB Blasieholmsgatan 2 111 48 Stockholm SÖKANDE. Ansökan inom läkemedelsförmånerna 2013-07-22 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE BioPhausia AB Blasieholmsgatan 2 111 48 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, bifaller ansökan om

Läs mer

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Dominika Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2012 JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Diagnosen typ 1 diabetes kan komma som en chock och leda till många frågor, bland annat: Varför händer det

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2012-06-20 Vår beteckning SÖKANDE CODAN TRIPLUS AB SMÖRHÅLEVÄGEN 11 434 42 Kungsbacka SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

Typ 2-diabetes behandling

Typ 2-diabetes behandling Typ 2-diabetes behandling Behandlingen av typ 2-diabetes är livslång och påverkas av hur patienten lever. Behandlingen går ut på att antingen öka produktionen av insulin, öka kroppens känslighet för insulin

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2014-12-17 Vår beteckning FÖRETAG Mundipharma AB Mölndalsvägen 30 B 412 63 Göteborg SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2017-06-15 Vår beteckning SÖKANDE Novo Nordisk Scandinavia AB Box 50587 202 15 Malmö SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår

Läs mer

Inhalationsutrustning

Inhalationsutrustning Underlag för beslut om subvention - Omprövning Nämnden för läkemedelsförmåner Inhalationsutrustning Användningsområde Inhalering av aerosol vid astma, KOL, cystisk fibros, m. fl. Företag Aiolos Medical

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 KLAGANDE Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (tidigare Läkemedelsförmånsnämnden) Box 55 171 11 Solna MOTPART Meda AB, 556427-2812 Ombud:

Läs mer

Riktlinje för användning av annan sensorbaserad glukosmätning vid diabetes (FGM)* i Region Skåne

Riktlinje för användning av annan sensorbaserad glukosmätning vid diabetes (FGM)* i Region Skåne 1 Läkemedelsrådet Dokumentet fastställt av Läkemedelsrådet 2016-09-15 Riktlinje för användning av annan sensorbaserad glukosmätning vid diabetes (FGM)* i Region Skåne *Flash glukosmätningssystem Rekommendation

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämndes avslår ansökan om prishöjning för Furadantin tabletter 50 mg.

Läkemedelsförmånsnämndes avslår ansökan om prishöjning för Furadantin tabletter 50 mg. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE RECIP AB Lagervägen 7 136 50 Haninge SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämndes

Läs mer

1 (5) BESLUT. Polygonvägen Täby SAKEN. Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT

1 (5) BESLUT. Polygonvägen Täby SAKEN. Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT BESLUT Datum 2015-03-27 Vår beteckning 1 (5) SÖKANDE Dolema AB Polygonvägen 73 187 66 Täby SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar att nedanstående

Läs mer

Till dig som får Tresiba (insulin degludek)

Till dig som får Tresiba (insulin degludek) Patientinformation från din vårdgivare för dig med TYP 2-DIABETES Till dig som får Tresiba (insulin degludek) En handbok för dig som ska påbörja behandling med Tresiba insulin degludek Inledning I den

Läs mer

Kontinuerlig blodsockermätning

Kontinuerlig blodsockermätning Kontinuerlig blodsockermätning Kliniska erfarenheter Disposition Vilka mätare finns Riktlinjer Större studier Erfarenheter från Sachsska -läger -klinik -fallbeskrivning CGM-mätare Medtronic: Guardian Medtronic:

Läs mer

Hur beslutar TLV om läkemedel i högkostnadsskyddet. Wing Cheng, projektledare och medicinsk utredare Apotek och Egenvårdsmässan

Hur beslutar TLV om läkemedel i högkostnadsskyddet. Wing Cheng, projektledare och medicinsk utredare Apotek och Egenvårdsmässan Hur beslutar TLV om läkemedel i högkostnadsskyddet Wing Cheng, projektledare och medicinsk utredare Apotek och Egenvårdsmässan 20130903 Vanligaste frågorna? Varför är mitt läkemedel inte i högkostnadsskyddet?

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR Patientinformation TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR (insulin detemir) Diabetes Diabetes är ett samlingsnamn för flera ämnesomsättningssjukdomar. Vanligtvis talar man om typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Typ 1-diabetes

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2015-10-29 Vår beteckning SÖKANDE Takeda Pharma AB Box 3131 169 03 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, bifaller ansökan

Läs mer

BESLUT. Datum 2011-07-01

BESLUT. Datum 2011-07-01 BESLUT 1 (5) Datum 2011-07-01 Vår beteckning SÖKANDE Johnson och Johnson Consumer Nordic A division of McNeil Sweden AB 169 90 Solna ÄRENDET Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

BESLUT. Datum 2015-05-29

BESLUT. Datum 2015-05-29 BESLUT 1 (5) Datum 2015-05-29 Vår beteckning SÖKANDE PartnerMed AB Box 25 452 21 Strömstad SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

2010-01-26. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Victoza Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspen

2010-01-26. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Victoza Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspen 2010-01-26 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Novo Nordisk Scandinavia AB Box 50587 202 15 Malmö SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/kontinuerlig-subkutan-glukosmatning-vid-diabetes/

http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/kontinuerlig-subkutan-glukosmatning-vid-diabetes/ 2014-06-02 Insulinpumpar vid diabetes och Kontinuerlig subkutan glukosmätning vid diabetes SBU Alert rapporter nr 2013-03 och 2013-04 http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/insulinpumpar-vid-diabetes/ http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/kontinuerlig-subkutan-glukosmatning-vid-diabetes/

Läs mer

Hur värderas medicinska produkter av samhället. Wing Cheng

Hur värderas medicinska produkter av samhället. Wing Cheng Hur värderas medicinska produkter av samhället Wing Cheng Vår vision Mesta möjliga hälsa för skattepengarna Det här gör TLV Beslutar om subvention av läkemedel och förbrukningsartiklar Beslutar om subvention

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-02-21

BESLUT. Datum 2013-02-21 BESLUT 1 (5) Datum 2013-02-21 Vår beteckning SÖKANDE ConvaTec Sweden AB Box 15200 167 15 Bromma SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

ATT LEVA MED DIABETES

ATT LEVA MED DIABETES ATT LEVA MED DIABETES ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Ett pressmaterial från Eli Lilly Sweden AB HA 090126-01 INLEDNING Ungefär 350 000 svenskar har diabetes en sjukdom som blir allt vanligare. Att leva med

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2011-12-19 Vår beteckning SÖKANDE ABBOTT SCANDINAVIA AB Box 509 169 29 Solna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av en genomgång av läkemedel som används vid reumatoid artrit

Läs mer

Information om TLV:s hantering av förbrukningsartiklar

Information om TLV:s hantering av förbrukningsartiklar 1 (5) Information om TLV:s hantering av förbrukningsartiklar Sammanfattning Från och med 1 juli 2014 ingår inte MiniLink sändare och tillbehöret testplugg i läkemedelsförmånerna efter att Högsta förvaltningsdomstolen

Läs mer

BESLUT. Datum 2011-06-27. Meditech Systems Scandinavia AB Östermalmsgatan 50 114 26 Stockholm

BESLUT. Datum 2011-06-27. Meditech Systems Scandinavia AB Östermalmsgatan 50 114 26 Stockholm BESLUT 1 (8) Datum 2011-06-27 Vår beteckning FÖRETAG Meditech Systems Scandinavia AB Östermalmsgatan 50 114 26 Stockholm SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Läs mer

Riktlinjer för kontinuerlig glukosmätning vid diabetes (CGM)

Riktlinjer för kontinuerlig glukosmätning vid diabetes (CGM) Riktlinjer för kontinuerlig glukosmätning vid diabetes (CGM) En regional riktlinje är ett styrande dokument som utförare av hälso- och sjukvård i ska följa såvida inte särskilda skäl föreligger. Regionala

Läs mer

BESLUT. Datum Ansökan inom läkemedelsförmånerna om ändring av subventionsbegränsning.

BESLUT. Datum Ansökan inom läkemedelsförmånerna om ändring av subventionsbegränsning. BESLUT 1 (6) Datum 2016-05-26 Vår beteckning SÖKANDE Novo Nordisk Scandinavia AB Box 50587 202 15 Malmö SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna om ändring av subventionsbegränsning. BESLUT TLV beslutar

Läs mer

BESLUT. Datum Förbud vid vite enligt 25 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (förmånslagen)

BESLUT. Datum Förbud vid vite enligt 25 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (förmånslagen) BESLUT 1 (6) Datum 2015-11-30 Vår beteckning PART Apotek Hjärtat Retail AB (org. nr. 556773-8249) Solna Torg 19 171 45 Solna SAKEN Förbud vid vite enligt 25 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Läs mer

Gapanalys och kartläggning av preliminära riktlinjer för diabetesvård

Gapanalys och kartläggning av preliminära riktlinjer för diabetesvård 1 (12) Gapanalys och kartläggning av preliminära riktlinjer för diabetesvård Gapanalysen och kartläggningen riktar in sig på: Rekommendationer (gapanalys) Indikatorer Behov av stöd till implementering

Läs mer

JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI

JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI Simon Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2004 JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI Lågt blodsocker kan vara ett av de största orosmomenten för den som har typ 1 diabetes,

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (6) Datum 2013-06-17 Vår beteckning SÖKANDE M CARE AB Pilgården 237 91 Bjärred SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) avslår ansökan om att

Läs mer

Insulinpumpbehandling

Insulinpumpbehandling Insulinpumpbehandling Den första insulin- pumpen från Indiana, USA 1963. Björn Rathsman Sachsska Barn och ungdomssjukhuset, Stockholm 1 DISPOSITION Vad innebär insulinpumpbehandling? Användningsfrekvens

Läs mer

BESLUT. Datum 2014-10-24

BESLUT. Datum 2014-10-24 BESLUT 1 (5) Datum 2014-10-24 Vår beteckning SÖKANDE Campus Pharma AB Erik Dahlbergsgatan 14 411 26 Göteborg SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

GRUNDEN FÖR VÄRDEBASERAD PRISSÄTTNING OCH TLV:S UTVECKLINGSARBETE

GRUNDEN FÖR VÄRDEBASERAD PRISSÄTTNING OCH TLV:S UTVECKLINGSARBETE GRUNDEN FÖR VÄRDEBASERAD PRISSÄTTNING OCH TLV:S UTVECKLINGSARBETE TLV fattar beslut om att läkemedel ska ingå läkemedelsförmånerna utifrån en värdebaserad prissättning Det värdebaserade systemet för subvention

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2010-12-16 Vår beteckning SÖKANDE SWEDISH ORPHAN AB Drottninggatan 98 111 60 Stockholm ÄRENDET Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV bifaller

Läs mer

VAD KAN JAG GÖRA FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ATT UTVECKLA KOMPLIKATIONER TILL DIABETES TYP 1?

VAD KAN JAG GÖRA FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ATT UTVECKLA KOMPLIKATIONER TILL DIABETES TYP 1? Guido Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2005 VAD KAN JAG GÖRA FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ATT UTVECKLA KOMPLIKATIONER TILL DIABETES TYP 1? Många som har typ 1-diabetes oroar sig för långsiktiga komplikationer.

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium. 2013-06-17 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Orion Pharma AB Box 520 192 05 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning

Läs mer

Sanktionsavgift för brister i tillhandahållandeskyldighet av periodens vara.

Sanktionsavgift för brister i tillhandahållandeskyldighet av periodens vara. BESLUT 1 (7) Datum Diarienummer 2016-12-21 2061/2016 Part Mylan AB (org. nr. 556279-0344) Box 23033 104 35 Stockholm Saken Sanktionsavgift för brister i tillhandahållandeskyldighet av periodens vara. Beslut

Läs mer

Datum Vårt diarienummer Handläggare /15 Lillemor Fernström

Datum Vårt diarienummer Handläggare /15 Lillemor Fernström Datum Vårt diarienummer Handläggare 2016-02-25 55/15 Lillemor Fernström Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm S.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se Svenska Diabetesförbundets

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-06-18

BESLUT. Datum 2013-06-18 BESLUT 1 (6) Datum 2013-06-18 Vår beteckning SÖKANDE Novo Nordisk Scandinavia AB Box 50587 202 15 Malmö SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

TLV underrättade Omnia Läkemedel AB om att TLV mot ovanstående bakgrund övervägde att ta ut en sanktionsavgift på kronor.

TLV underrättade Omnia Läkemedel AB om att TLV mot ovanstående bakgrund övervägde att ta ut en sanktionsavgift på kronor. BESLUT 1 (5) Datum Diarienummer 2015-06-25 872/2015 Part Omnia Läkemedel AB (org. nr. 556555-5108) Järnvägsgatan 11 252 24 Helsingborg Saken Sanktionsavgift enligt 25 a första stycket 2 lagen (2002:160)

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2014-12-11 Vår beteckning SÖKANDE Boehringer Ingelheim AB Box 47608 117 94 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

Sanktionsavgift för brister i tillhandahållandeskyldighet av periodens vara.

Sanktionsavgift för brister i tillhandahållandeskyldighet av periodens vara. BESLUT 1 (6) Datum Diarienummer 2016-12-21 2053/2016 Part Teva Sweden AB (org. nr. 556654-0653) Box 1070 251 10 Helsingborg Saken Sanktionsavgift för brister i tillhandahållandeskyldighet av periodens

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter om ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar;

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter om ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar; Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling ISSN 2000-5520 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter om ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar; TLVFS 2011:3

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

Lydia Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2011 VAD KAN JAG SOM HAR TYP 1 DIABETES GÖRA FÖR ATT FÅ EN PROBLEMFRI GRAVIDITET?

Lydia Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2011 VAD KAN JAG SOM HAR TYP 1 DIABETES GÖRA FÖR ATT FÅ EN PROBLEMFRI GRAVIDITET? Lydia Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2011 VAD KAN JAG SOM HAR TYP 1 DIABETES GÖRA FÖR ATT FÅ EN PROBLEMFRI GRAVIDITET? Kvinnor som har typ 1 diabetes behöver planera och förbereda sig väl inför

Läs mer

INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG

INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG Du har fått Humalog som behandling av din diabetes. Du som har diabetes behöver tillföra kroppen insulin eftersom din kropp antingen inte

Läs mer

Ledsagares omkostnader ska inte ersättas med stöd av LSS analys

Ledsagares omkostnader ska inte ersättas med stöd av LSS analys 1 Ledsagares omkostnader ska inte ersättas med stöd av LSS analys Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att en kommun inte kan förpliktas att betala för en ledsagares kostnader för resor, inträden

Läs mer

BESLUT. Datum 2014-06-19

BESLUT. Datum 2014-06-19 BESLUT 1 (5) Datum 2014-06-19 Vår beteckning SÖKANDE Finox AG Technikumstrasse 2 CH-3401 Burgdorf Schweiz SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

BESLUT. Datum 2012-11-26. Uppföljning och omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna.

BESLUT. Datum 2012-11-26. Uppföljning och omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna. BESLUT 1 (5) Datum 2012-11-26 Vår beteckning FÖRETAG GlaxoSmithKline AB P.O. Box 516 169 29 Solna SAKEN Uppföljning och omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Riktlinjer för kontinuerlig glukosmätning vid diabetes (CGM)

Riktlinjer för kontinuerlig glukosmätning vid diabetes (CGM) Riktlinjer för kontinuerlig glukosmätning vid diabetes (CGM) En regional riktlinje är ett styrande dokument som utförare av hälso- och sjukvård i ska följa såvida inte särskilda skäl föreligger. Regionala

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer Screening, prevention och levnadsvanor Screening för diabetes vid ökad risk för typ 2-diabetes genomföra opportunistisk screening

Läs mer

Sanktionsavgift för brister i tillhandahållandeskyldighet av periodens vara.

Sanktionsavgift för brister i tillhandahållandeskyldighet av periodens vara. BESLUT 1 (7) Datum Diarienummer 2016-12-21 2059/2016 Part Ebb Medical AB (org. nr. 556826-5002) Box 114 371 22 Karlskrona Saken Sanktionsavgift för brister i tillhandahållandeskyldighet av periodens vara.

Läs mer

4 kap. 9, 13, 14, 15, 16 och 19 taxeringslagen (1990:324) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 16 november 2016 följande dom (mål nr 24-16).

4 kap. 9, 13, 14, 15, 16 och 19 taxeringslagen (1990:324) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 16 november 2016 följande dom (mål nr 24-16). HFD 2016 ref. 73 Skatteverket kan inte inom ramen för en omprövning på begäran av den skattskyldige fatta ett beslut som i förhållande till såväl tidigare beslut som den skattskyldiges yrkanden är till

Läs mer

TLV underrättade Bluefish Pharmaceuticals AB om att TLV mot ovanstående bakgrund övervägde att ta ut en sanktionsavgift på kronor.

TLV underrättade Bluefish Pharmaceuticals AB om att TLV mot ovanstående bakgrund övervägde att ta ut en sanktionsavgift på kronor. BESLUT 1 (5) Datum Diarienummer 2015-06-25 871/2015 Part Bluefish Pharmaceuticals AB (org. nr. 556673-9164) Torsgatan 11 111 23 Stockholm Saken Sanktionsavgift enligt 25 a första stycket 2 lagen (2002:160)

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

KLAGANDE Omnia Läkemedel Aktiebolag, Järnvägsgatan Helsingborg

KLAGANDE Omnia Läkemedel Aktiebolag, Järnvägsgatan Helsingborg FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM 2016-03-17 Meddelad i Avdelning 32 Stockholm Mål nr 15821-15 KLAGANDE Omnia Läkemedel Aktiebolag, 556555-5108 -Järnvägsgatan 11 252 24 Helsingborg MOTPART Tandvårds- och läkemedelsformånsverket

Läs mer

Cirkulärnr: 2004:64 Diarienr SK: 2004/1740 Handläggare: Irene Reuterfors-Mattsson Sektion/Enhet: Kommunalrättssektionen Datum: 2004-08-26 Mottagare:

Cirkulärnr: 2004:64 Diarienr SK: 2004/1740 Handläggare: Irene Reuterfors-Mattsson Sektion/Enhet: Kommunalrättssektionen Datum: 2004-08-26 Mottagare: Cirkulärnr: 2004:64 Diarienr SK: 2004/1740 Handläggare: Irene Reuterfors-Mattsson Sektion/Enhet: Kommunalrättssektionen Datum: 2004-08-26 Mottagare: Kommunstyrelsen Kommunledning Barn- och utbildningsförv.

Läs mer