Omprövning av subventionen för insulinpumpar och tillbehör PM till berörda företag, myndigheter och brukarorganisationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omprövning av subventionen för insulinpumpar och tillbehör PM till berörda företag, myndigheter och brukarorganisationer"

Transkript

1 Omprövning av subventionen för insulinpumpar och tillbehör PM till berörda företag, myndigheter och brukarorganisationer Förslag till beslut Samtliga produkter i bilaga 1 bör utesluts ur förmånssystemet från och med den 1 december Motivering En blodglukosmätare har en genomsnittlig garantitid på cirka tre år. Insulinpumparna har fyra års garantitid. Även med det resonemang Förvaltningsrätten i Stockholm för om hållbarhet i domen gällande MiniLink (mål nr ) kan insulinpumparna och tillbehör inte betraktas som förbrukningsartiklar. Frågor som återstår är om det verkligen bara är livslängd som är väsentlig för om en produkt kan räknas som en förbrukningsartikel och i så fall, vilken livslängd det är som avses. Till dess att kammarrätten avgör frågan vidhåller emellertid TLV att den inte enbart är en produkts hållbarhet som är relevant för om den ska kunna räknas som en förbrukningsartikel. Enligt TLV:S uppfattning har insulinpumpar samt de tillbehör som denna omprövning omfattar dels en för lång livslängd, dels en komplexitet som gör att de inte kan anses vara förbrukningsartiklar i förmånslagens mening. Eftersom insulinpumparna utesluts ur förmånssystemet och då det inte finns något stöd för att ha hyrespriser på förbrukningsartiklar i förmånssystemet blir konsekvensen av detta beslut att även de produkter som ingår som hyrprodukter utesluts ur förmånssystemet. En nationell upphandling av insulinpumpar har inletts. Denna är planerad att vara genomförd i augusti Insulinpumparna bör således kvarstå inom förmånssystemet till dess. Sammanfattning Bakgrund till omprövningen Enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (förmånslagen) ska förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra kroppen ett läkemedel eller för egenkontroll av medicinering omfattas av läkemedelsförmånerna. I förmånslagen och dess förarbeten saknas en tydlig gräns för vilka produkter som kan klassas som en förbrukningsartikel. 1

2 TLV har under år 2011 fattat ett hundratal beslut om produkter som det marknadsförande företaget ansökt om att få med i förmånssystemet. TLV har avslagit cirka trettio av dessa med motiveringen att produkterna inte varit att betrakta som förbrukningsartiklar. Detta då produkterna varit komplexa, haft mycket lång livslängd, vissa har krävt service, kunnat överlåtas till andra, krävt hantering av utbildad personal etc. TLV har med dessa beslut skapat en praxis som uppställer tydliga kriterier för vad som kan räknas som en förbrukningsartikel i förmånslagens mening. Ett av TLV:s uppdrag är att ompröva subventionen av de läkemedel och varor som finns i förmånssystemet. TLV bestämde under år 2011 att inleda en omprövning av subventionen för alla insulinpumpar mot bakgrund av den utveckling av praxis gällande förbrukningsartiklar som skapats under våren. TLV:s syfte med denna omprövning är således inte att spara pengar utan att anpassa det befintliga sortimentet inom läkemedelsförmånerna till den praxis som numera gäller och därmed få en stringent tillämpning av lagstiftningen. Medicintekniska produkter i allmänhet och insulinpumpar i synnerhet blir mer och mer komplexa och förmånslagen innehåller inga verktyg vare sig för att bedöma produkternas kvalitet och säkerhet eller för att gynna innovation. Resultat av omprövningen TLV anser att de produkter som har en livslängd på i vart fall tre år eller mer, inte kan betraktas som förbrukningsartiklar. Insulinpumpar samt de tillbehör som denna omprövning omfattar har dels en för lång livslängd, dels en komplexitet som gör att de inte kan anses vara förbrukningsartiklar i förmånslagens mening. Någon bedömning huruvida insulinpumparna är kostnadseffektiva har inte gjorts inom ramen för denna omprövning. Projektgruppen anser dock att insulinpumpsterapi är viktig för de patienter som behöver den typen av behandling. Det är därför viktigt att produkterna kvarstår inom förmånssystemet till dess att landstingen kan ta över ansvaret och erbjuda en insulinpump till de patienter som har behov av detta. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inlett en nationell upphandling av insulinpumpar. Denna är planerad att vara genomförd i augusti Insulinpumparna bör således kvarstå inom förmånssystemet till dess. Projektgruppen har ingen anledning att tro att antalet insulinpumpanvändare kommer att minska. Det innebär i realiteten att någon besparing för samhället inte är trolig utan det handlar endast om en omallokering av kostnader. Uppgifter lämnade av berörda företag Medtronics implanterbara pump har två års garantitid men företaget uppskattar att produktens faktiska livslängd är sex-åtta år. Övriga insulinpumpar i omprövningen har en garantitid på fyra år. TLV har efterfrågat hur lång livslängd företagen uppskattar att deras produkter har. Svaren som har inkommit från företagen är inte entydiga. Vissa företag menar att livslängden är kortare än garantitiden, andra menar att den är samma som garantitiden och åter andra menar att den är längre. De tillbehör till insulinpumpar som ingår i omprövningen är fjärrkontroller och ett start-kit. NordicInfu Care AB som marknadsför start-kitet har uppgett att detta har både en livslängd och en garantitid om fyra år. Endast två av de företag som omfattas av omprövningen har 2

3 fjärrkontroller i förmånssystemet. NordicInfu Care AB och Medtronic AB. NordicInfu Care AB har fyra års garanti på sina fjärrkontroller medan Medtronic AB endast har sex månaders garantitid. NordicInfu Care AB har uppgett att livslängden är fyra år medan Medtronic uppskattar livslängden endast till 1-2 år. TLV:s uppfattning om produkternas livslängd TLV finner det inte sannolikt att ett företag har en garantitid på en produkt som är längre än produktens förväntade livslängd. Projektgruppens uppfattning är därför att insulinpumparnas förväntade hållbarhet/livslängd i vart fall inte är kortare än fyra år. Projektgruppen har inte fått in uppgifter som visar att fjärrkontrollerna i omprövningen skiljer sig åt på något avgörande sätt. Även Roche Diagnostics Sacndinavia AB har fjärrkontroll till sin insulinpump. TLV har emellertid avslagit Roches ansökan om att denna ska ingå i förmånssystemet (dnr 973/2011) med motivering att produkten inte är en förbrukningsartikel. Även denna fjärrkontroll har fyra års garantitid. Företaget uppgav i ansökan att patienter ibland tappar bort sin fjärrkontroll och att det av den anledningen kan vara nödvändig att kunna skriva ut fjärrkontrollen separat. Mot denna bakgrund framstår det inte som sannolikt att Medtronics produkter skulle vara så mycket sämre än konkurrenternas produkter att de behöver bytas ut mer än dubbelt så ofta. Enbart den omständigheten skulle motivera att produkten uteslöts på grund av att den är avsevärt sämre än alternativen. Inte heller försäljningsstatistik stödjer detta påstående. Det är därför troligt att livslängden på alla fjärrkontroller i omprövningen är likvärdig med pumparnas. Användningsområde Diabetes Diabetes (Diabetes mellitus) är en av de stora folksjukdomarna. Vid diabetes är kroppens förmåga att ta upp socker från blodet till muskler och fettvävnad nedsatt. Detta beror på att det hormon (insulin) som reglerar upptaget saknas, förkommer i för liten mängd eller att cellernas känslighet för insulin försämrats. Glukosnivån i blodet blir därmed för hög. Detta kan behandlas genom livsstilsåtgärder så som kost och motion, med tabletter eller med insulininjektioner. Mängden insulin justeras beroende på aktuell glukosnivå i blodet. Vid typ 1-diabetes har kroppens egen produktion av insulin helt eller nästan helt slutat att fungera. Typ 1-diabetes behandlas därför med insulininjektioner. Cirka människor i Sverige har typ 1-diabetes, därav är ca under 18 år. Årligen insjuknar mellan barn i typ 1-diabetes. Vid typ 2-diabetes kan kroppen fortfarande producera insulin, men den mängd som produceras räcker inte för kroppens behov. Cirka svenskar, fyra procent av befolkningen, har typ 2- diabetes. Drygt en tredjedel av dessa behöver dagliga insulininjektioner. Övriga patienter behandlas med andra läkemedel och livsstilsförändringar, så som ändrad kost och motion. På senare år har det blivit allt vanligare att människor med typ 2-diabetes tidigare övergår till insulinbehandling. Graviditetsdiabetes, som upptäcks eller debuterar under graviditet hos mellan kvinnor per år, behandlas under relativt kort period eftersom den oftast förbättras när barnet är fött. För att snabbt få kontroll över blodsockernivån krävs frekventa blodglukosmätningar, inte bara hos de cirka 20 procent som behöver insulin. 3

4 De båda diabetestyperna har många gemensamma drag men skiljer sig också åt på viktiga punkter, till exempel hur de behandlas och orsaken till att någon får sjukdomen. Oavsett diabetestyp är det främsta målet med behandlingen att försöka upprätthålla en så normal blodsockernivå som möjligt. För insulinbehandlade diabetiker är den vanligaste injektionsmetoden att använda insulinpenna. Ett alternativ till insulinpenna är bärbar insulinpump. Insulinpumpar och deras användningsområde En insulinpump är en liten batteridriven enhet som ger kontinuerlig insulintillförsel tilldiabetespatienten. Den består av en pumpreservoar fylld med kortverkande insulin, en motor och datorelektronik som ger användaren exakt kontroll över hur mycket insulin pumpen ska dosera. Små mängder insulin tillförs kroppen via en tunn slang. Slangen är försedd med en kanyl som vanligtvis fästs i bukens underhudsfett. Pumpen används dygnet runt och tillför insulin kontinuerligt (s k basaldos) enligt en förprogrammerad dosering anpassad efter pumpbärarens individuella behov. Vid till exempel måltider, då det behövs en större mängd insulin, kan användaren programmera pumpen att ge en måltidsdos. Det innebär att användaren själv kan ställa in insulinmängden efter sin egen livsföring. Det finns både fördelar och nackdelar med att ha insulinpump. Patienten måste själv, i samråd med diabetesteam, komma fram till vad som passar bäst - pump eller penna. Uppskattningsvis använder cirka patienter i Sverige insulinpump idag. Under år 2011 förskrevs pumpar inom förmånssystemet. Fördelar med pump Den största fördelen med insulinpump är att insulin kontinuerligt tillförs kroppens efter dess aktuella behov. Pumpen underlättar även administrering av bolusdos före måltid samt vid extra dosbehov. Den kontinuerliga basaldoseringen är lättare att variera efter behov då endast korttidsverkande insulin används, vilket ger möjlighet till en friare och mer normal livsstil. Behandling med insulinpump kräver färre nålstick än vid behandling med insulinpenna. Den fasta kanylen byts i genomsnitt ut var tredje dag och har därmed samma subkutana djup under ett flertal doseringstillfällen. Detta kan minska svängningar i blodsockret då insulinabsorptionen kan variera något vid varje nålstick. Nackdelar med pump Då det endast är direktverkande insulin som tillförs och inget depåinsulin, kan ett oavsiktligt avbrott i tillförseln medföra högre risk för utveckling av ketoacidos. Det är alltså mycket viktigt att ha kontroll över pumpen om den skulle sluta fungera, läckage uppstå eller om kanylen skulle åka ut. Lokal infektion kan förekomma i bukhuden om inte kanylen byts tillräckligt ofta eller om inte tillräcklig instickshygien används. Pumpbehandling ställer högre krav på täta blodsockerkontroller då pumpen fortsätter att ge insulin trots att patienten redan har för lågt blodsocker. För en del kan det upplevas som besvärande att alltid ha pumpen med sig, att pumpen syns och att den hindrar vid t ex bad. Behandlingsriktlinjer Socialstyrelsens rekommendation Behandling med insulinpump enligt Nationella riktlinjer för diabetesvården

5 Hälso- och sjukvården bör pröva insulinpumpsbehandling till personer med typ 1-diabetes som har återkommande hyper- och/eller hypoglykemier (kraftigt svängande blodglukos) (prioritet 4). 1 Hälso- och sjukvården kan pröva insulinpumpsbehandling även utan kraftigt svängande blodglukos och återkommande allvarliga hypoglykemier för att uppnå målen för god glukoskontroll när flerdosbehandling varit otillräcklig (prioritet 5). 1 i undantagsfall erbjuda insulinpump till personer med typ 1-diabetes och stabil glukoskontroll (prioritet 10). 1 Landstingens upphandlingar För förbrukningsartiklar finns det två parallella system. Dels kan patienter få förbrukningsartiklar utskrivna genom förmånssystemet, dels kan landstingen upphandla produkter och ge till patienten. I nuläget är det ett fåtal landsting som upphandlar insulinpumpar. SKL har emellertid gått ut med information om att en nationell upphandling är att vänta. Avtalsstart är beräknad till augusti Det innebär att även om insulinpumparna försvinner ur förmånssystemet så kommer de patienter som är i behov av en insulinpump fortfarande ha samma möjlighet att få en utskriven av sin behandlande läkare. Lagstiftning och praxis Övergripande TLV har haft ansvaret för förbrukningsartiklarna sedan myndigheten bildades år Vad som är att betrakta som en förbrukningsartikel har emellertid tidigare aldrig ställts på sin spets. Enligt förmånslagen ska läkemedelsförmånerna omfatta förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra kroppen ett läkemedel eller för egenkontroll av medicinering. I förmånslagen och förarbetena till den ges inte någon definition av begreppet förbrukningsartiklar (prop. 2001/02:63, bet. 2001/02:SoU10, rskr. 2002/02:194). Av 19 förmånslagen framgår att förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra kroppen läkemedel eller som behövs för egenkontroll av medicinering, om de förskrivits av behörig person, ska tillhandahållas kostnadsfritt. I författningskommentaren påpekas att 19, med vissa redaktionella justeringar, motsvarar 7 i den tidigare gällande lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. (angiven prop. s. 93). Av intresse är därför vilken avgränsning av förbrukningsartiklar som avsågs i den lagen. Följande uttalades i den proposition (prop. 1996/97:27 s. 111) som låg till grund för den tidigare lagen: 1 Riktlinjerna innehåller tre typer av rekommendationer: prioritering 1 10, FoU och icke-göra. De rangordnade tillstånds- och åtgärdskombinationerna har dokumenterad effekt eller stöd i beprövad erfarenhet. De redovisas i en skala från ett till tio efter angelägenhetsgrad. Siffran ett anger åtgärder med högst prioritet. Siffran tio anger åtgärder som ger mycket liten nytta alternativt liten nytta i förhållande till kostnaden vid de aktuella hälsotillstånden. 5

6 Definitionsmässigt skall det röra sig om sådana artiklar som är nödvändiga för att tillföra kroppen ett läkemedel samt artiklar som erfordras för kontroll av att medicinering hålls på rätt nivå eller för kontroll av om läkemedel behöver sättas in. Förbrukningsartiklar som därvid kan komma i fråga är injektionspistoler, injektionssprutor och kanyler samt därmed jämförliga artiklar. Även sådana artiklar som krävs för desinfektion av hud vid injektion samt testmaterial för bestämmande av exempelvis blodsockerhalt omfattas av bestämmelserna. Ytterligare andra artiklar kan komma ifråga. Uttrycket förbrukningsartikel innebär inte att artiklarna måste ha karaktär av engångsartiklar. I beteckningens natur ligger dock att det måste röra sig om varor som måste ersättas med åtminstone vissa intervall. Detta innebär att exempelvis en sådan produkt som blodglukosmätare inte omfattas av bestämmelserna. Sedan detta förarbetsuttalande gjordes för 15 år sedan har produktsortimentet ökat väsentligt och produktutvecklingen accelererat. De produkter som finns idag skiljer sig avsevärt från de produkter som fanns på marknaden när uttalandet gjordes. Därtill kommer att i princip allt som sammanhänger med åtgärden att tillföra kroppen läkemedel och egenkontroll av medicinering kommit att ingå i förmånssystemet. Praktisk tillämpning Att enbart låta livslängd vara avgörande när det gäller att bestämma om en produkt ska anses vara en förbrukningsartikel eller inte, skulle få långtgående konsekvenser. Även sådana produkter som enligt förarbetena förutsattes ingå i förmånssystemet som förbrukningsartiklar, exempelvis injektionspistoler (injektionspennor) och sprutor, skulle kunna komma att uteslutas då produktvecklingen gjort att även dessa produkter idag har en längre livslängd, samtidigt som produkter som har en kortare livslängd men som funktionsmässigt avviker väsentligt från de produkter som omnämns i förarbetet skulle kunna komma att omfattas av läkemedelsförmånerna. TLV anser att en förbrukningsartikel typiskt sett är en produkt som är avsedd att användas och förbrukas av en enskild patient och att det utgör en produkt som patienten i normalfallet kan hantera själv. Däremot framstår det inte som uppenbart att sådana produkter som kan användas av flera patienter eller återanvändas av en annan patient ska betraktas som en förbrukningsartikel. Inte heller är det uttalat i lag eller förarbeten att elektroniska produkter och produkter som kan komma att kräva service under sin livslängd ska omfattas av begreppet förbrukningsartikel. Ordet förbrukningsartikel måste förstås som att det antingen är en produkt som är av engångskaraktär eller en produkt som försämras något vid varje användningstillfälle. I det ligger också att det inte kan handla om en produkt med hur lång livslängd som helst. Ansökningsärenden Under år 2010 inkom ett flertal ansökningar gällande produkter där knäckfrågan var om produkterna rimligen kunde betraktas som förbrukningsartiklar. Med anledning av detta har TLV fattat ett antal principiella beslut under våren Nedan redovisas ett urval av dessa. Coagu-Chek xs (dnr 3379/2010) I ärendet med dnr 3379/2010 ansökte ett företag om subvention för Coagu-Chek XS, en blodkoagulationsmätare. TLV (dåvarande LFN) tog ställning till produktens föregångare Coagu- Chek S redan år 2004 (dnr 1563/2003). Skillnaderna mellan Coagu-Chek XS och Coagu-Chek XS är små. Dåvarande LFN uttryckte följande. 6

7 Att nu bevilja subvention för den aktuella blodkoagulationsmätaren skulle innebära en utvidgning av tillämpningsområdet i förhållande till den tidigare lagstiftningen. Den lagändringen som gjordes genom lagen (2003:76) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. motiverades av ett behov av statlig priskontroll, samtidigt som en utredning om effekterna av att lyfta ut förbrukningsartiklarna ur läkemedelsförmånerna kommenterades (prop. 2002/03:42, s. 7). Varken detta eller vad som i övrigt sägs i förarbetena till lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ger stöd för att en sådan utvidgning av tillämpningsområdet varit åsyftad av lagstiftaren. Den aktuella mätaren kan av dessa skäl inte anses som en förbrukningsartikel i detta sammanhang och kan inte heller på någon annan grund omfattas av läkemedelsförmånerna. Ansökan skall därför avslås. Mot bakgrund bland annat av att Coagu-Chek XS är en elektronisk produkt som av allt att döma skulle kunna överlåtas till andra patienter samt att den inte heller är en produkt som försämras vid användning och har en livslängd på fem åtta år ansåg TLV att Coagu-Chek XS inte kan betraktas som en förbrukningsartikel i lagens mening och inte heller på någon annan grund kan omfattas av läkemedelsförmånerna. TLV avslog ansökan. Företaget har överklagat TLV:s beslut. Dom i ärendet väntas komma under våren Omnipod (dnr 2593/2010) I ärendet med dnr 2593/2010 ansökte ett företag om att en slanglös insulinpump, Omnipod skulle ingå i förmånssystemet. Omnipod handenhet har enligt företaget evig livslängd och en garantitid på fyra år. TLV fann att Omnipod handenhet är en elektronisk produkt med mycket lång hållbarhet som åtminstone i teorin skulle kunna överlåtas till en annan patient. Detta sammantaget med att produkten inte förslits något vid varje tillfälle gjorde att TLV ansåg att Omnipod handenhet inte är att betrakta som en förbrukningsartikel i förmånslagens mening och avslog därför företagets ansökan. Företaget har överklagat TLV:s beslut. Dom i ärendet väntas komma under våren Medstream Pump (dnr 3109/2010) I ärendet med dnr 3109/2010 ansökte ett företag om att Medstream pump med tillbehör skulle ingå i förmånssystemet. Pumpen implanteras in i patienten och ger ett konstant och konsekvent flöde av läkemedel till personer som behöver långvarig behandling för kronisk smärta eller svår spasticitet. Pumpen har en livslängd på åtta år och fylls på genom huden via en port i pumpen. Mot bakgrund av att Medstream pump med tillbehör är en implanterbar produkt som inte hanteras av patienten själv samt att den inte heller är en produkt som försämras vid användning ansåg TLV att Medstream pump med tillbehör inte kan betraktas som en förbrukningsartikel i lagens mening och inte heller på någon annan grund kan omfattas av läkemedelsförmånerna. TLV avslog ansökan. TLV:s ställningstagande i detta ärende har föranlett omprövningen av subvention för infusionspumpar inom förmånssystemet. Seven Plus (dnr 364/2011) I ärendet med dnr 364/2011 ansökte ett företag om subvention för Seven Plus, ett system för kontinuerlig glukosmätning som inte är kopplat till insulinpump eller annan apparatur. Systemet består av tre delar: sensor, sändare och mottagare. Mot bakgrund av att radiofrekvenssändning används för att skicka glukosinformation från Seven Plus sändare till 7

8 Seven plus mottagare, att produkterna är elektroniska och av allt att döma inte försämras vid användning ansåg TLV att Seven Plus sändare och mottagare inte kan betraktas som en förbrukningsartikel i lagens mening och kan inte heller på någon annan grund omfattas av läkemedelsförmånerna. TLV avslog ansökan. TLV:s ställningstagande i detta ärende har föranlett omprövningen gällande produkten MiniLink med tillbehör (dnr 2526/2008). MiniLink (dnr 1436/2011) TLV fann i beslut den 27 juni 2011 att MiniLink inte är en förbrukningsartikel. Produkten uteslöts därmed ur förmånssystemet. Beslutet överklagades av företaget och förvaltningsrätten har dömt till företagets fördel. Domstolen ansåg att MiniLink, sen-serter och testplugg är att betrakta som förbrukningsartiklar på grund av sin livslängd. Domstolen uttalade inte explicit var gränsen går men följande framgår av domen: När det gäller frågan inom vilka intervall en produkt måste bytas ut för att denna ska betraktas som en förbrukningsartikel gör förvaltningsrätten följande bedömning. Lagstiftaren har, såsom ovan anförts, i samband med förmånslagens införande tydligt uttalat att det inte var godtagbart att utesluta förbrukningsartiklar som inte var av engångskaraktär ur förmånssystemet. I förarbetena framhålls vidare på flera ställen att det ligger i sakens natur att en förbrukningsartikel måste bytas ut med åtminstone vissa intervall (prop. 2001(02:63 s. 53 ff.). Vägledning beträffande intervall kan också, vilket redogjorts för ovan, hämtas från de tidigare förarbetarnas uppräkning av produkter. Den produkt som inte var att betrakta som en förbrukningsartikel, blodglukosmätare, har såvitt framkommit en förbrukningstid om fyra till sex år. MiniLink-sändarens livslängd är betydligt kortare än så. Med hänsyn till detta och till de mer allmänna uttalanden om intervall som görs i förarbetena framstår inte MiniLink-sändarens livslängd/ersättningsintervall som alltför lång. Slutsatsen av detta är att förvaltningsrätten anser att det är huvudsakligen en produkts livslängd som spelar roll för om den kan betraktas som en förbrukningsartikel. TLV kan konstatera att gränsen för när en produkt inte längre kan räknas som en förbrukningsartikel enligt förvaltningsrätten ligger någonstans mellan två år och fyra års förbrukningstid. TLV har överklagat denna dom till Kammarrätten i Stockholm och fått prövningstillstånd. Dom väntas komma senare under året. Frågor som återstår är om det verkligen bara är livslängd som är väsentlig för om en produkt kan räknas som en förbrukningsartikel och i så fall, vilken livslängd det är som avses. Till dess att kammarrätten avgör frågan vidhåller emellertid TLV att den inte enbart är en produkts hållbarhet som är relevant för om den ska kunna räknas som en förbrukningsartikel. En blodglukosmätare har en genomsnittlig garantitid på cirka tre år. Insulinpumparna har fyra års garantitid. Även med förvaltningsrättens resonemang om hållbarhet kan följaktligen inte insulinpumparna och dess tillbehör betraktas som förbrukningsartiklar. Omprövningar(dnr 2932/2009 och 2821/2010) TLV har hittills genomfört två omprövningar av förbrukningsartiklar. Under år 2010 omprövades sortimentet av pennkanyler året därpå omprövades sortimentet av teststickor. 8

9 Att TLV har laglig möjlighet att göra denna typ av omprövningar har domstolen tagit ställning till flera gånger, både när det gäller läkemedel och när det gäller förbrukningsartiklar. I ärendet avseende MiniLink var var förutsättningarna identiska med de förutsättningar som föreligger i denna omprövning. Det handlade om en produkt som tagits in i i förmånssystemet och grunden för omprövning bottnar inte i produktens kostnadseffektivitet utan frågan är om produkten kan betraktas som en förbrukningsartikel. I domen gällande MiniLink uttalade förvaltningsrätten följande. Förvaltningsrätten konstaterar att TLV genom 10 förmånslagen har en långtgående möjlighet att ompröva tidigare gynnande beslut. I förarbetena nämns uttryckligen den i målet aktuella situationen, nämligen att beslut kan omprövas med anledning av att TLV inlett en genomgång av ett visst sortiment. Trots att de senaste omprövningsbesluten är fattade med blott fem månaders mellanrum, kan därför omprövningen i sig inte anses strida mot gällande lag. Hyra och service av förbrukningsartiklar Riksförsäkringsverket inrättade en möjlighet att låta patienter hyra förbrukningsartiklar samt att få service på dem. Efter ansökan från företaget kunde en produkt således även få ett hyrespris och ett servicepris. När lagen om läkemedelsförmåner trädde ikraft år 2002 och TLV (dåvarande LFN) bildades behölls denna ordning trots att nödvändigt lagstöd saknades. Att en produkt skulle behöva service under sin livstid eller kunna hyras ut till olika patienter torde stå i strid med lagstiftarens syfte med begreppet förbrukningsartiklar. Produkter som ska förbrukas borde rimligen vare sig kräva service eller kunna hyras (överlåtas) varför det var påkallat med en ändring av TLV:s hantering av frågan. När Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:3) om ansökan och beslut för förbrukningsartiklar ersattes med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrift (TLVFS 2011:3) om ansökan och subvention för förbrukningsartiklar togs möjligheten att ansöka om service och hyrespris bort. TLV aviserade redan i maj 2011 i konsekvensutredningen rörande förslag till nämnda föreskrift att de avtal om servicepris och hyrespris som redan ingick i förmånssystemet skulle komma att gälla tills de fasades ut under ordnade former. TLV angav att myndigheten hade för avsikt att göra detta under den senare delen av år Projektgruppen Projektledare och jurist: Malin Blixt Medicinska utredare: Inger Hemmingsson och Mia Levén 9

10 Bilaga 1 Produkter i omprövningen Produktnamn Varunummer Varugrupp Antal Företag Fjärrkontroll till implanterbar insulinpump, Y92HB06 1 MEDTRONIC AB MiniMed insulinpump, 508 svart. Hyra Y92HD01 1 MEDTRONIC AB MiniMed MIP implanterbar insulin pump Y92HA02 1 MEDTRONIC AB Paradigm, fjärrkontroll Y92HB06 1 MEDTRONIC AB Paradigm Insulinpump 515, blå Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Insulinpump 515, lila Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Insulinpump 515, grå Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Insulinpump 515, ljus Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Insulinpump 715, grå transp Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Insulinpump 715, lila Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Insulinpump 715, ljus Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Insulinpump 715, blå Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Real Time Insulinpump 522, blå Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Real Time Insulinpump 522, grå Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Real Time Insulinpump 522, lila Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Real Time Insulinpump 522, ljus Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Real Time insulinpump 722, blå Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Real Time insulinpump 722, grå Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Real Time insulinpump 722, lila Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Real Time insulinpump 722, ljus Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Veo 554 insulinpump, blå Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Veo, insulinpump, 754, lila Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Veo, insulinpump, 754, grå Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Veo, insulinpump, 754 rosa Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Veo, insulinpump, 754, blå Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Veo, insulinpump, 554, grå Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Veo, insulinpump, 554, transp Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Veo, insulinpump, 554, rosa Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Veo, insulinpump, 554, lila Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Paradigm Veo, insulinpump, 754, transp Y92HA01 1 MEDTRONIC AB Patient pump, MMT-313X Y92HA02 1 MEDTRONIC AB Patient pump communicator (ppc) Y92HA02 1 MEDTRONIC AB Fjärrkontroll till insulinpump MiniMed Y92HB06 1 MEDTRONIC AB DANA Diabecare, insulinpump, grå Y92HA01 1 NordicInfu Care AB DANA Diabecare, insulinpump, grön Y92HA01 1 NordicInfu Care AB DANA Diabecare, insulinpump, rosa Y92HA01 1 NordicInfu Care AB DANA Diabecare, insulinpump, svart Y92HA01 1 NordicInfu Care AB DANA Diabecare, insulinpump, vit Y92HA01 1 NordicInfu Care AB DANA Diabecare, insulinpump, grå, hyra Y92HD01 1 NordicInfu Care AB 10

11 DANA Diabecare, insulinpump, grön, hyra Y92HD01 1 NordicInfu Care AB DANA Diabecare IIS, startkit Y92HB02 1 NordicInfu Care AB Dana Diabecare R, insulinpump, vit Y92HA01 1 NordicInfu Care AB Dana Diabecare R, insulinpump, grå Y92HA01 1 NordicInfu Care AB Dana Diabecare R, insulinpump, grön Y92HA01 1 NordicInfu Care AB Dana Diabecare R, insulinpump, rosa Y92HA01 1 NordicInfu Care AB Dana Diabecare R, insulinpump, svart Y92HA01 1 NordicInfu Care AB Dana Diabecare R, fjärrkontroll, grå Y92HB06 1 NordicInfu Care AB Dana Diabecare R, fjärrkontroll, svart Y92HB06 1 NordicInfu Care AB Dana Diabecare R, fjärrkontroll, grön Y92HB06 1 NordicInfu Care AB Dana Diabecare R, fjärrkontroll, rosa Y92HB06 1 NordicInfu Care AB Dana Diabecare R, fjärrkontroll, vit Y92HB06 1 NordicInfu Care AB Accu-Chek Spirit, insulinpump, blå Y92HA01 1 ROCHE AB Accu-Chek Spirit Combo insulinpump Y92HA01 1 ROCHE AB Animas insulinpump 2020, blå Y92HA01 1 Rubin Medical AB Animas insulinpump 2020, silver Y92HA01 1 Rubin Medical AB Animas insulinpump 2020, svart Y92HA01 1 Rubin Medical AB 11

Insulinpumpbehandling

Insulinpumpbehandling Ett bakgrundsmaterial om Insulinpumpbehandling Augusti 2004 Ett material för media framtaget av Medtronic Minimed i samarbete med GCI Stockholm. Vid frågor kontakta Karin Centerlind eller Annelie Victorzon

Läs mer

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Ds 2009:18 Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik. s juridiska årsbok 2015» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.» 1 Inledning Innehållsförteckning För fjärde året i rad har vi på tagit fram en juridisk årsbok. Rapporterna är ett led i

Läs mer

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar PRISET FÖR ASSISTANS Detta är Humanas juridiska årsbok. Den innehåller en uppdaterad bild av betydelsefulla händelser och trender inom rättsområdet personlig assistans. I år belyser vi särskilt frågan

Läs mer

RiR 2004:7. Personlig assistans till funktionshindrade

RiR 2004:7. Personlig assistans till funktionshindrade RiR 2004:7 Personlig assistans till funktionshindrade ISBN 91 7086 008 4 RiR 2004:7 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Socialdepartementet Datum 2004-04-02 Dnr 31 2003 0419 Personlig

Läs mer

Arbetsmarknadsbegrepp och arbetsförmågebedömning.

Arbetsmarknadsbegrepp och arbetsförmågebedömning. 1 (42) Arbetsmarknadsbegrepp och arbetsförmågebedömning. Redovisning av ett regeringsuppdrag Wimi 2005 FK90010_003_G 2 (42) Arbetsmarknadsbegrepp och arbetsförmågebedömning. Försäkringskassan fick 2010

Läs mer

DIABETESVÅRD. Rapport från Diabetesforum. Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård. www.diabetesnurse.

DIABETESVÅRD. Rapport från Diabetesforum. Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård. www.diabetesnurse. DIABETESVÅRD Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård www.diabetesnurse.se NR 2-3 2013 Rapport från Diabetesforum DIABETESVÅRD NR 2-3 2013 3 Styrelsens tankar Vart tog våren vägen!

Läs mer

Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna

Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna September 2014 2 (52) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:5 2005-02-09 Dnr A 3/04. ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2004-03-02, dnr 498/2002, se bilaga (ej bilagd här)

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:5 2005-02-09 Dnr A 3/04. ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2004-03-02, dnr 498/2002, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:5 2005-02-09 Dnr A 3/04 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2004-03-02, dnr 498/2002, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE VVS-Installatörerna, Box 17537, 118 91 STOCKHOLM

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna 2 (124) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn, år och Tandvårds-

Läs mer

Skuldsanering. Vad krävs för att anses kvalificerat insolvent och har de särskilda omständigheterna olika tyngd? Maria Tirén Birberg

Skuldsanering. Vad krävs för att anses kvalificerat insolvent och har de särskilda omständigheterna olika tyngd? Maria Tirén Birberg Skuldsanering Vad krävs för att anses kvalificerat insolvent och har de särskilda omständigheterna olika tyngd? Maria Tirén Birberg Ht 2010 Examensarbete, 30 hp Juris kandidatprogrammet, 270 hp Handledare:

Läs mer

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård.

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. Årsredovisning 2009 Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll GD HAR ORDET...

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Humanas juridiska årsbok 2014.» Assistans är bra. Men det botar inte autism.«

Humanas juridiska årsbok 2014.» Assistans är bra. Men det botar inte autism.« Humanas juridiska årsbok 2014» Assistans är bra. Men det botar inte autism.« Förord I praktiken har det blivit svårare att få assistans. I år är det supervalår och de närmaste månaderna kommer debattvågorna

Läs mer

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen Claes Linder 2011 Version 4 1 INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Historik 3 3. Lagmotiv 3.1 Proposition 1934:181 4 3.2 Proposition

Läs mer

Vård till papperslösa

Vård till papperslösa 2015:10 Vård till papperslösa En uppföljning av lagen om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd MISSIV DATUM DIARIENR 2015-04-08 2014/78-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-04-16 S2014/3531/FS

Läs mer

Borås Elnät AB (REL 00019)./. Energimarknadsinspektionen angående tillämpning av ellagen

Borås Elnät AB (REL 00019)./. Energimarknadsinspektionen angående tillämpning av ellagen med YTTRANDE 1 (20) Datum Kategori 1 övergångsperioden Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Mål nr 7944-11, Enhet 1 Borås Elnät AB (REL 00019)./. Energimarknadsinspektionen angående

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87 Tid: 2015-06-22, kl 08:30-09:30 Plats: 79 RJL 2015/ 1106 Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus Slutrapport om receptbelagda läkemedel

Läs mer

Vi främjar hälsa och hushåller med samhällets resurser genom att granska och ta beslut om vilka läkemedel och tandvårdsbehandlingar som ska

Vi främjar hälsa och hushåller med samhällets resurser genom att granska och ta beslut om vilka läkemedel och tandvårdsbehandlingar som ska Årsredovisning 28 Vi främjar hälsa och hushåller med samhällets resurser genom att granska och ta beslut om vilka läkemedel och tandvårdsbehandlingar som ska subventioneras. ÅRSREDOVISNING 28 Innehåll

Läs mer

Att överklaga till förvaltningsrätten. handläggningstider och information till enskilda. rir 2014:6

Att överklaga till förvaltningsrätten. handläggningstider och information till enskilda. rir 2014:6 riksrevisionen granskar: medborgarna och förvaltningen Att överklaga till förvaltningsrätten handläggningstider och information till enskilda rir 2014:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med

Läs mer

Rätten till personlig assistans

Rätten till personlig assistans Juridiska institutionen Vårterminen 2014 Examensarbete i socialrätt, 30 högskolepoäng Rätten till personlig assistans En ansats att klargöra innebörden av "annan hjälp som förutsätter ingående kunskap

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 69:2011. Personkrets 3 och personlig assistans för barn enligt LSS. Forskning och utveckling inom Socialtjänsten

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 69:2011. Personkrets 3 och personlig assistans för barn enligt LSS. Forskning och utveckling inom Socialtjänsten Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 69:2011 Personkrets 3 och personlig assistans för barn enligt LSS Utveckling av utrednings- och bedömningsinstrument för LSS-handläggare Christina

Läs mer

Bakgrund. Tillväxtverket. Ny programperiod och nya krav

Bakgrund. Tillväxtverket. Ny programperiod och nya krav Myndighet Tillväxtverket Diarienummer Dnr 6.1.1-2014-4411 2015-03-06 Rubrik Konsekvensutredning för Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

LSS och Rätten. Att leva som andra? En analys av domar i Kammarrätten. Länsförbundet. i Stockholms län

LSS och Rätten. Att leva som andra? En analys av domar i Kammarrätten. Länsförbundet. i Stockholms län LSS och Rätten. Att leva som andra? En analys av domar i Kammarrätten. Länsförbundet i Stockholms län Rapport 2011 Sammanfattning Denna rapport beskriver utfallet av domar enligt LSS i Kammarrätten. Vi

Läs mer

Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården

Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården PM/DISKUSSIONSUNDERLAG 2014-04-04 1 (19) Avdelningen för vård och omsorg Hälso- och sjukvård Olle Olsson Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården Bakgrund och syfte Diskussioner

Läs mer

10 Domstolars och socialnämnders beslutsunderlag

10 Domstolars och socialnämnders beslutsunderlag 10 Domstolars och socialnämnders beslutsunderlag 10.1 Gällande rätt Mål och ärenden om vårdnad, boende och umgänge är indispositiva. Detta innebär bl.a. att domstolen har en utredningsskyldighet i sådana

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade S TÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE 2014/15:JO1 Stöd och service till vissa funktionshindrade Fråga om skyldighet att kommunicera uppgifter som i ett ärende hade inhämtats från den dagliga verksamheten

Läs mer