SHARK 2.0 Lagerstyrning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SHARK 2.0 Lagerstyrning"

Transkript

1 SHARK 2.0 Lagerstyrning SHARK är ett intelligent lagerstyrningssystem (WMS), särskilt lämpligt att använda på automatiserade lager. Det är en skalbar och flexibel lösning som fungerar från den lilla enkla installationen på endast en dator, till den komplexa lagerlösningen med många användare, arbetsfunktioner och mycket utrustning. Varje kund är specifik och SHARK kan i stor utsträckning konfigureras till det enskilda behovet, i och med att SHARK med en lång rad moduler och konfigurationsmöjligheter kan anpassas till särskilda önskemål. Härmed säkerställs det att det oftast kan användas en standardlösning med ett minimum av anpassning. Som därmed blir lättare och billigare att underhålla. Fördelarna med att implementera SHARK är många, några av de viktigaste är: Man uppnår högre plockfrekvenser för varje enskild medarbetare. Vid installation av ny utrustning som t ex automater är det vanligt att SHARK resulterar i att produktiviteten förbättras upp till flera gånger. Bättre utnyttjande av plats. Avancerad styrning av lokal gör att platsen utnyttjas optimalt. Färre fel ger bättre kvalitet som resulterar i nöjda kunder och färre utgifter. SHARK är lätt att använda, det betyder att det går snabbt och effektivt att lära upp nya medarbetare. För att löpande kunna förbättra arbetsprocesserna behöver man ett underlag som mäter lagrets effektivitet. SHARK har verktygen som behövs och ger överblick. Det är en viktig faktor och den är helt ovärderlig för att löpande förbättra produktiviteten. Dessa fördelar betyder att en investering i ett modernt lagerstyrningssystem, ofta visar sig vara fördelaktigt, redan efter ganska kort tid. Det är således en investering med kort återbetalningstid. Lokationsstyrning Med SHARKs lagerstyrningssystem har ni fullständig kontroll över lagrets uppbyggnad. Lagret kan indelas i zoner, gångar, moduler, hyllsystem, hyllor, etc. Varje lokation har en lokationsbenämning, med fysiska dimensioner, plockprioritet osv. Baserad på avancerade algoritmer och användning av historiska data, säkerställer SHARK att lagret hela tiden utnyttjas optimalt, så att varje vara alltid ligger på den optimala platsen, både med hänsyn till plockhastighet och platsutnyttjande. Lageryta är en utgift, inte minst när ett automatiserat lager används, och genom att låta SHARK styra lagret är det enkelt att få ett väsentligt högre utnyttjande än med traditionella metoder. SHARK försöker alltid att hitta den optimala lokationsstorleken och om det är nödvändigt, dela upp varan på flera lokationer. Det är fördelaktigt utnyttjande av plats att använda flera lokationer för samma vara. Är en av lokationerna för en vara tom, kan den omedelbart utnyttjas till en annan vara. I ett lager där det bara används en lokation per vara är det oftast minst 50% luft, eftersom lokationerna i genomsnitt är halvfulla. Används det två eller flera lokationer per vara är det möjligt att fylla lagret till 75%. De flesta av SHARKs funktioner för optimering fungerar automatiskt. Det är således inte något den vanliga användaren skall bekymra sig

2 om. De avancerade funktionerna är gömda under den användarvänliga ytan, vilket gör att det är enkelt att lära upp medarbetare som skall använda systemet. SHARK gör det möjligt att dela upp lagret i arbetszoner, där varje lagermedarbetare arbetar i en zon. Beroende på konfigurationen går det att ändra arbetsgrupperna. Därför kan medarbetarna arbeta i mindre grupper under de perioder då det är mycket att göra, varje medarbetare arbetar då i en begränsad del av lagret. Vid lägre arbetsbelastning är medarbetarna i flera zoner på en gång. När en order skall plockas i flera områden, kan den antingen plockas parallellt i flera zoner eller så kan den stafett plockas i en zon åt gången. Den sista tekniken är utmärkt vid pick-and-pack, då plockar man direkt ner i det emballaget som skall skickas eller där man önskar samla orderlinjer från en order som är plockade i olika zoner. Fastlager SHARKs fastlager modul gör det möjligt att hantera vanligt hyllsystem, rullfackssystem, pallager och tillfälligt lager. Genom att använda trådlösa terminaler, antingen i form av små handterminaler (PDAer) eller fastmonterade truck terminaler, uppnår man att alla uppdateringarna sker omedelbart, så att lagerstatusen alltid är uppdaterad. Ändras prioriteten på en order, avspeglas det omedelbart på truckeller handterminalen. Operatören har samtidigt väldigt lätt tillgång till alla typer av information, vilket är praktiskt under arbetet. Lagrets uppbyggnad konfigureras genom ett menysystem som ger en hög flexibilitet. Figuren ovan visar hur nya lagerområden, hyllor, lokationer m.m. konstrueras så att SHARK har en identisk bild av lagrets indelning. När lagrets struktur är känd, är det enkelt för SHARK att anvisa tomma ytor för nya varor, hitta den optimala placeringen, och visa på hur plockningen skall göras i rätt ordningsföljd på kortast möjliga avstånd. Nya lokationer kan upprättas och tas bort löpande utan att det kräver någon särskild kunskap eller IT assistans. När SHARK hanterar lokationsstyrningen har SHARK också kunskap om olika packningsstorlekar och det är t ex lätt att styra att enstyckspackningar skall i auto-mater, medan kartonger skall i pall lager. SHARK säkerställer att packningarna endast bryts om det är nödvändigt. Ovan visas ett exempel på användning av en trådlös terminal (PDA) på lagret. Terminalen kan användas till alla dagliga arbetsuppgifter så som plockning, inlagring, lagerjusteringar etc. Och dessutom är den ett effektivt verktyg med tillgång till alla typer av information som är nödvändig. Skanna streckkoden på en lokation och terminalen visar innehållet. Det samma gäller för en transportkartong, pall eller ett ordernummer. Kort sagt har man mycket information till hands, och det krävs endast kort träning för att kunna använda den. Allt är on-line med SHARKs server, informationen uppdateras ome-delbart över det trådlösa nätverket. Handterminalerna har en inbyggd streckkodsskanner, er bra display och en tryckkänslig skärm. De kräver endast en webbläsare för att fungera

3 3 En terminal på trucken säkerställer att den är online med lagerstyrningssystemet. Det blir ingen spilltid och alla operationer som görs ses strax därefter i systemet. En brådskande order kan expedieras omgående. Automatlager Det kan inte vara mycket lättare: En ljusfläck markerar en automatlåda, varifrån varan skall plockas och varan kan därefter anbringas på en plockvagn i en låda markerad med en lampa. Som avslutas med ett tryck på en knapp. I många tillfällen kan det vara bra att kombinera ett automatlager med ett rullfackssystem eller liknande. Högfrekventa varor kan med fördel sättas utanför automaten. SHARK är ett omfattande stöd för ett automatiserat lager. För att uppnå det önskade utnyttjandet av utrustningen är en mjukvarulösning nödvändig. Plockhastigheten kan flerdubblas. Utnyttjandet av platsen kan också förbättras väsentligt, jämfört med när man styr manuellt. Flow-racks kombinerat med automater i samma zon, är en effektiv kombination där de snabbt omsatta varorna sätts i hyllorna och plockas samtidigt med automaterna. Genom att växla mellan automater och hyllor, minskas väntetiden och platsen utnyttjas optimalt. En integrerad del av SHARK är stöd för ett automatiskt lager. SHARK beräknar löpande vilken låda som kommer att vara klar för användning och dirigerar dit operatören. Under tiden det plockas i en automat, hämtas det varor i en annan. Batchplock Normalt plockas flera ordrar samtidigt (batchplock) med SHARK, en teknik som gör arbetet mycket effektivare än de traditionella metoderna. Operatören eller SHARK väljer vilka ordrar som skall plockas i en batch och SHARK optimerar efterföljande plockordning för att uppnå optimal hastighet. Speciellt i lagerautomater är det en smart lösning att batchen är flytande, dvs. att man under plock kan lägga till eller ta bort ordrar från en - 3 -

4 batch, också innan man är färdig. Sortering av plockordningen är därmed löpande. SHARKs batch-plockfönster har all information som är nödvändig, och den är samtidigt lätt att förstå. I det översta vänstra hörnet visar en tydlig pil vad varan skall - t ex betyder en grön pil in, att varan är på väg in i lagret. En grafisk teckning av lagret visar den precisa placeringen (på handterminalen som visas ovan ses en låda i en automat). Artikelnummer, beskrivning, ordernummer, antal på lokationen etc. ses tydligt och knappar till utskrift av t ex en etikett eller en korrektion av plockade antal är omedelbart tillgänglig. Anländer en expressorder, som kräver speciell hantering, indikeras detta med en blinkande röd flagga på statuslinjen för operatören. En speciell aktiveringsknapp för expressorder blir synlig (kan byggas ut till blinkljus som kan ses i hela lagret om zonen inte är bemannad), tryck på express knappen och SHARK sätter de vanliga ordrarna på hold och hämtar omedelbart varorna till expressordern. När expressordern är färdig, sätter den avbrutna batchen igång igen det kan inte vara lättare. Startas en expressorder samtidigt med de andra ordrarna, kommer den alltid att plockas först, även om det betyder att plockhastigheten inte blir optimal. Det är naturligvis möjligt att fritt blanda inlagringar och plock som man önskar. Det betyder att inlagring kan ske med det samma och det gör varan tillgänglig för att plockas så fort som möljligt. Pick-to-light kan användas på hyllor eller plockvagnar, här visas en tydlig lampa som guidar operatören direkt till lokationen. Detta minskar dramatiskt den tid som operatören använder för att hitta varan. Samplock är en speciell feature, där samma vara plockas till flera ordrar samtidigt. I stället för att plocka en order åt gången visar SHARK först det antal som skall plockas och därefter hur de skall fördelas på varje order, en facilitet som för några betyder stora besparingar i arbetstid. Varumottagning och försändelse Utöver vanliga plockzoner kan det vara speciella zoner för varumottagning och försändelse. Vid varumottagning understöds direkt plock, dvs. att om en utgående order väntar på en vara som kommer till varumottagningen, kan det plockas omedelbart till ordern utan föregående lagring, en procedur som helt klart sparar tid och arbete. En försändelsezon kan bestå av konsolidering, där ordern som är plockad i flera zoner (lådor/pallar) samlas, med möjlighet för att kontrollera antal och om varan är den korrekta. Här kan - 4 -

5 5 också de nödvändiga följesedlarna och etiketterna skrivas ut. Optimering Det är viktigt att ha rätt verktyg tillgängliga för att löpande kunna avgöra om lagret fungerar optimalt, trimma arbetsinsatsen och identifiera eventuella driftproblem. Det senare helst innan de uppstår. SHARK s transaktionslogg är i den förbindelsen ett effektivt verktyg, här registreras varje transaktion som har ändrat lagerbehållningen. Effektiva sökmöjligheter gör det snabbt och lätt att hitta precis den information som det finns behov av. En systemlogg innehåller alla generella systemhändelser, som t ex registrerade fel, men också annat som kan vara intressant för en senare analys. Ett automatiskt system kan avisera de rellevanta personerna när särskilda händelser förekommer. Påfyllning SHARKs modul för att styra påfyllning är ett effektivt verktyg för att värdera hur många av en särskild vara som skall finnas på lagret och hur de optimalt skall placeras. Modulen kan kopplas upp till en automatisk eller semiautomatisk funktion där varor automatiskt kan beställas från ett externt/internt buffertlager. Ett exempel på detta kan vara automater som används för att snabbt plocka små mängder och som automatiskt fylls på igen från en pall, miniload eller ett kranlager. lagrad och styrd på det mest optimala och kostnadseffektiva sättet. SHARK kan också föreslå minimum och påfyllningsvärden (säkerhetslager) samt utpeka kritiska artiklar som skall fyllas på, där varor som saknas förhindrar eller kommer att förhindra ordrar att plockas. Lagerstatus Det är naturligvis möjligt att räkna lagret i SHARK på det gamla sättet, men det sparas mycket tid i att använda lagerräkningsmodulen. SHARK håller hela tiden reda på när en särskild lokation räknades senast, eller när det har varit rörelse på lokationen, och därmed kan man ofta spara en hel statusräkning och bara räkna det som är nödvändigt. Därigenom är det möjligt att löpande göra inventeringar och lagerstatus kan göras när det är tid till det. Med SHARKs möjligheter att ha samma vara liggande på flera lokationer, är det också praktiskt att låta SHARK styra uppräkningen, man räknar lokationer istället för artikelnummer och SHARK räknar själv ihop, så man får det totala antalet för en särskild vara, med den optimala lagerräkningsordningen som är styrd av lokationer och inte varunummer. Påfyllningssystemet i SHARK kan till exempel generera en lagerprofil för en vara. Det ger snabbt en överblick om den givna varan är Lagerräkningsmodulen är ett snabbt och säkert sätt att se status på. Lageruppräkningsorder kan också läggas in manuellt från ett ERP system. Det räknas på PDA, papper eller knappas in direkt på en PC, räkning av lokationer med avvikelser är understöttad och resultatet kan skrivas ut på papper och rapporteras tillbaka till det administrativa systemet. Lagret uppdateras först efter det att de sammanräknade värdena har accepterats av en ansvarig person och det kan - 5 -

6 korrigeras för plock och inlagring i mellan perioderna. Om det räknas i automater kommer SHARK automatiskt hämta lådan och grafiskt visa en bild av lådan. Om det är installerat i automaten, sätts ett ljus på, på lokationen med en ljus-pointer för att hjälpa operatören att hitta den rätta lokationen snabbt och säkert. SHARK, som med minimal arbetsinsats kan integreras till en större lösning. Den modul som i SHARK tar hand om uppkoppling till andra system, heter SHARK Link. SHARK Link fungerar normalt helt automatiskt utan att användaren skall bekymra sig om det, så att t ex filer från ett ERP system avläses och genereras helt utan att användaren behöver göra något. Funktionerna kan dock också användas manuellt inne från SHARK. Olika typer av statistik finns till förfogande, t ex plock per timme/dag/månad och år fördelat på zoner och medarbetare, man kan t ex också se hur lång tid det tar från det att en order är klar att plockas till att den rent faktiskt lämnar lagret. Det är också möjligt att se utnyttjande graden av lagrets lokationer. Statistik funktionerna är effektiva verktyg för att löpande kunna förbättra produktiviteten. Host Integration SHARK är från början designat för att integreras med ett existerande administrativt system (ERP) eller produktionsstyrningssystem (MPS), så att SHARK hanterar det fysiska varuflödet, en uppgift som SHARK hanterar mycket effektivare än vad ett normalt ERP system gör, medan ERP systemet tar hand om de administrativa och ekonomiska uppgifterna. Ett lagerstyrningssystem skall nästan alltid fungera i nära samarbete med andra IT system och uppkoppling med externa system är därför redan från början en naturlig del av SHARK är installerad som lagerstyrningssystem tillsammans med en rad olika ERP system som t ex XAL, Axapta, Navision, SAP, Movex, MAPICS, IFS, Concorde, BAAN samt en rad kundspecifika lösningar som t ex på IBMs AS400 plattform. Logiware har i det sammanhanget stor erfarenhet av att implementera uppkopplingen och arbetar i nära dialog med kundernas IT avdelning eller IT leverantör. SHARK kan också installeras i existerande lagerstyrningsprogram, där SHARKs unika egenskaper för att styra ett automatiserat lager utnyttjas medan det existerande systemet tar hand om hyllagret. SHARK link modulen gör det möjligt att skicka import och exportdata till externa system i form av filer eller annan utväxling av data som t ex FTP, s, Message Queue, direkt databas tillträde etc. Orderstyrning När ordern, som är mottagen från ett rent faktiskt system kan plockas, kan den också styras i SHARK. Det kallas frisläppning och det kan ske automatiskt efter givna kriterier, som t ex leveranstidspunkt, linjenr, ordertyp eller prioritet. Det kan också ske manuellt där en disponent styr vilka ordrar som skall plockas - 6 -

7 7 Serviceavtal t ex när det skall plockas till en väntande lastbil eller liknande. Plockvagnar SHARK understöder som standard, användning av plockvagnar, både intelligenta med trådlös uppkoppling mot server och ljusmarkering på den boxen som det skall plockas till, och kvittoknapp till varje låda (se foto), eller standard vagnar där det ev. kan användas streckkoder för att kontrollera plockningen. Banstyrning SHARKs modul för banstyrning skapar tät integration till PLC/PC kontrollerna för styrning av ban-anläggningen. Det är möjligt att integrera i flera nivåer, från den enkla uppkopplingen, där SHARK blir informerad av anläggningen om att en låda har ankommit till en särskild zon, till den avancerade lösningen där SHARK styr hela bananläggningen med linjeoptimering, förflyttning av varor för påfyllning, styrning av tomma lådor etc. För många företag betyder ett driftstopp på lagret stora ekonomiska konsekvenser. Kunden som inte får sina varor levererade i tid väljer kanske en annan leverantör, personalen kanske måste arbeta över, produktionen går i stillestånd om man inte får råvaror, etc. Det är kort sagt mycket förnuftigt att säkra en stabil drift av sitt lager. För att öka driftsäkerheten i förbindelse med en SHARK installation, erbjuder vi ett servicavtal som säkrar snabb hjälp vid eventuella driftsproblem, och löpande assistans för att optimera användningen av SHARK. Ett serviceavtal fungerar också som en försäkring, som säkerställer att man alltid får den hjälp som behövs innom specificerad tid. Avtalet försäkrar därmed mot oönskade, långa avbrott. I avtalet ingår också kostnader för mindre förbättringar och rättelse av fel. När ett serviceavtal har tecknats, äger en genomgång av installationen rum och en plan utarbetas för hantering av kritiska händelser, t ex hur en trasig dator skall ersättas med en ny och hur en nödsituation vid systemfel skall hanteras, komponentfel, backup procedur etc. Det är ofta så att säkerheten med få medel kan förbättras väsentligt och de kritiska punkterna i en installation identifieras. Med ett service avtal uppgraderas mjukvaran löpande inom huvudversionen dvs. att rättelser av fel som är rellevanta för installationen, och mindre förbättringar, utförs efter behov. Större uppgraderingar erbjuds till ett fördelaktigt pris. Logiware har stor erfarenhet av att lösa logistik problem, av optimalt utnyttjande av lagret och hur arbetsprocesserna tillrättaläggs för att uppnå bästa möjliga produktivitet. I samband med att vanlig service utförs löpande kan vi erbjuda att assistera med denna kunskap. I nära dialog med kunden, kan vi fungera som sparringpartner för löpande optimering av lagrets effektivitet. Den kompletta lösningen För den optimala lösningen är det viktigt att hårdvara och mjukvara fungerar tillsammans. I samband med integrering av en SHARK lös

8 ning kan Logiware erbjuda en komplett lösning med hårdvara som datorer, streckkodsutrustning m.m. Konsulthjälp till mjukvaran för att optimera arbetsgångar m.m. på lagret

9 9 SHARK 2.0 Specifications Warehouse Management System (WMS) for all size of warehouses, supporting automated storage as well as standard shelving and pallets. Design: Client/server based with all information stored on a central server for easy maintenance and high reliability. Runs on Windows 2000/XP/2003 server. Technology: Based on state-of-the-art technologies like Java, Web and XML. The system is a realtime system where all operations are performed online and immediately available for all users of the system. Database: Microsoft SQL Server 2000 or Microsoft MSDE (Microsoft Desktop Engine). Web Server: For the PDA (hand-held terminal) a Tomcat web server is used. It is installed as an integrated part of SHARK. Article Database Database size: SQL Server version only limited by disk size. The MSDE version is limited to 2GByte database file. Article Master Data: Article number, description, dimensions, weight, preferred location type, EAN code, replenishment information (min, max, replenishment source), storage strategy (fixed, floating, FIFO), package size information. ABC (picking rate information). Search function: Search for article number or description. Functions: Create new, delete, search, and change. Batch number: Articles can be saved and retrieved with batch (lot) numbers. Replenishment Information: For each article, it can be specified in what location types the article should go, the quantity that fits on each location type and in what zones the article should be stored. See also "replenishment" for automatic replenishment of articles. Quantities can be calculated from the physical dimensions. Location Management Strategy: Fixed, floating (chaotic), FIFO (First-In First-out). A default value is set for the system, but the strategy can be set individually for each article. Control: Can be either automatic controlled where SHARK finds the optimal location or user controlled. Barcodes: Barcodes can be used on locations, articles, etc. Put-away (floating): SHARK suggest a new location at put-away. The operator may override the suggestion or split the operations on more than one location if requred. Put-away (fixed location): SHARK will always suggest the same location, this can be overridden by the operator. Put-away (FIFO): SHARK will always suggest a new location to avoid mixing articles from different batches on the same location. Zones: The warehouse is divided into zones. A zone is a way of dividing the warehouse into separate work areas. One operator is only working in one zone a time. Location naming: max 7 levels. 1) Zone name - automat - tray - location on tray (row, col). 2) Zone name - aisle - section - shelf - location on shelf (row, col) Example: A3-15-D3 (Zone A, Automat 3, tray 15, location in tray: D3. Flexible zones: With the flexible zone system, 2 or more automat zones can be put together for a period, typical if the workload is load, to allow one operator to cover more than one zone. (Enterprise version only). Layout editor: A graphical environment/configuration tool makes it easy to define the warehouse layout. Tray layout: Default tray types are created using s graphical editor. This makes it easy and fun to create even complex layouts. Location concept: Each article type (SKU) on unique location. Each article type can be put on more than one location. In case batch/lot numbers are used, there can be stored none or one batchnumber per location. Manual transactions (Hot-picks) Functions for simple/fast/hot picks, put-away and stock adjustment. Searh: Find an article from number, description or location. Pick: Simple picking without orders. Search free location: Find a free location of the requested type. Put-away: Articles can be stored based on existing locations or on new locations. Stock Adjustment: The article count for a specific location can be adjusted. Graphical location finder: The manual picking window shows on a graphical picture where the article is placed. Locations can be selected by clicking the location by the mouse or directly on the screen if a touch sensitive monitor is used. Order attachment: It is possibly to perform manual pick and put operation and assign them an existing order or create a new. This supports for example returning items on a pick order

10 Transaction Log Log: All operations that influence the stock location or quantity are logged in the transaction log. Sorting: The log is shown in chronological order. Searching: It is possibly to search in a time intervals, for a specific article number, order number, location, transport box or operator name. Systemlog The system log is used for identifying system errors. For example will all errors from automated storage equipment be logged in a central place. Log: All SHARK modules use the same log, it is thereby easy to search for specific events and correlate events at different locations. Sorting: The log is shown in chronological order. Searching: Search for error source, error type, error numner and in specific time intervals. Language Language: English, german, danish, swedish. Changing language: Program must be restarted after language is changed. System Requirements The computer used for a standard installation, where everything is installed on a single computer, must fulfill the following requirements: Supported operating systems: Windows 2000 Professional/Windows 2000 Server (Service Pack 2 or later)/ Windows 2003 Server/Windows XP. It is recommended not to use the computer for other purposes. CPU: Pentium III, 1.2 GHz or better. RAM: Min. 256MByte RAM Disk: 500MByte free harddisk, CD-ROM (for installation). Serial ports: Depending on connected equipment. Automats, printers, etc. may need serial ports. SHARK supports control of serial ports through ethernet -> serial port converters. Database: MSDE is included in the SHARK installation (Microsoft SQL Desktop Server Engine). Optional use a Microsoft SQL for better administration tools, improved performance and if the database is expected to exceed 2GBytes. Netværk: TCP/IP network must be supported. Security: For installations where uptime is critical, it is recommended to use UPS and/or RAID disks. Backup: It is recommended that a backup possibility is established. SHARK might create a one-file backup of the database on a specified location, the database contains all information that is needed for daily backup, and there is no need to backup clients daily. Support: It is highly recommended that a method for remote login is provided (via Internet or modem). Batch pick Batch picking: Batch picking is supported where several orders are picked in parallel. The batch is floating meaning that new orders can be added and removed at any time. This ensures that the batch always contains a high number of lines for optimal speed. An aging system ensures that now orders will be "forgotten". Optimization: The picklines are sorted for optimal picking speed. For automats, picks from the same tray is picked together, then to minimize waiting time, automats are selected in sequence depending on when the trays are ready. The orders of trays are selected to minimize the time used to retrieve the trays. Confirmation: The selected method for pick confirmation can be selected freely. Supported are (one or more): by the enter key, article number, location code, order number, transport box number. Creating of orders: Orders are typical received from an external ERP system, but they can also be created directly in SHARK. Batch put-away Articles can be put-away in a batch job with semilar advantages as with batch picking. Put-away orders: A put-away order is used to define what to put-away. The order can be imported from an ERP system by SHARK link. Optimization: The sequence is sorted for optimal speed. Finding new locations: SHARK has a number of methods to find the optimal location for the article. This might depend on picking frequency, relation to other articles, size, etc. Confirmation: The selected method for put-away confirmation can be selected freely. Supported are (one or more): by the enter key, article number, location code, order number, transport box number. Barcodes: A barcode can be printed either automatically or by request at put-away. The layout can be customized. User Management Authentication: Users must logon to the system, each user has an access right level

11 11 Authentication Levels: Operator, Administrator, System. Number of users: No limits. Order Management An order in SHARK is a collection of orderlines. Each orderline is again split into one or more transactions that specify how to pick or put one orderline. More than one transaction can be needed to fulfill one orderline (for example if more than one location is needed to pick the total required quantity) Order main types: Pick, put and adjustments. Internal transport orders (stocking moving) is a combinatin of a pick and put order. Order subtypes: For each major order type, sub ordertypes can be defined with specific order type information, default priority, name, etc. Order priority: Each order has a default priority, an operator defined priority and a dynamic priority defined by the system. The later tries to collect orders that shares picking locations or trays to optimize the working process. Order information: Order number, delivery note, delivery information (customer, address, etc), notes, delivery/created/received/pickstart/pickend dates, Misc 1-5, priority, shipment information. Basic order status: waiting, partly picked, cancelled, OK, consolidated. Order release: Orders must be released before they can be picked. This can be done automatically or manually. The order release functionality makes it possibly to arrange for an administrator what to dispose next (for example all orders that must go with a waiting truck). Inventory An advanced inventory system makes stockcounting easy. Inventory orders: Can be created in SHARK or received via SHARK link from an ERP system. An inventory order may contain all or a number of articles and/or an area of the warehouse. Selections can also be done depending on last inventory date, put-away date, access date. Method: Counting can be done on the screen or by paperlists, the later with a barcode for easy identification. The operator does not see the expected quantity. The adminstrator decided what have to be recounted. No limits on the number of recounts. Reports: The stock can be reported back to an ERP system and a difference report can be generated. Replenishment (Enterprise version only) An advanced replenishment system is available as a separate module. This module can make internal and external replenishment from article master data and some general rules. High-rack and standard shelving Picking zones for high-racks or ordinary shelving. User interface: The recommended interface for picking zones with shelving are hand-held online terminals (PDAs) or truck terminals. Picking lists: Picking lists are supported. They are printed with a unique number (barcode) that later can be used for confirmation of the picking list. Picking lists may contain one or more orders. Picking sequence: Optimized for shortest way and a minimum of operations. Layout: The layout is zone, aisle, shelves, trays, row/columns in tray. PDA functions: The PDA has a smaller screen than an ordinary PC and no keyboard, so the functionality is designed for this. The PDA software is web based and is running in an Internet browser, so no specific software has to be installed on the PC (easy to maintain). The following functions are available on the PDA: Order selection (batch pick). Batch pick/put window. Manual operations like pick/put and stock corrections. Information: read a ordernumber, transport box number, article number or position number and the PDA shows known information about the item. Real-time update. All information is updated immediately in the system and reflected for all other users. Number of users : Der is no limit on the number of operators in the shelving picking zone. Network: The PDA requires a wireless network. Goods Reception Module for goods reception and preparation of putaway operations. Order registration: Put-away orders are received from an ERP system or created manually. When received the operator enters the order number or the article number and select the right order from a list if more than one matches the criterias. Preparation: SHARK may find the locations for putaway automatically (by supplied replenishment information like zone, locationtype, package size) or the operator can select put-away zones manually. The articles can be put into a box with a barcode

12 that later is used for fast identification in the putaway process. Labels: Labels can be generated by SHARK for boxes and pallets. Cross-docking: If one or more picking orders exists that wait for the article that are received, the operator can decide to pick the orders immediately in the goods reception window and thereby avoid a time and work costly putaway-pick process. Quarantine: Received articles that are damaged, no papers received or similar problems that means they cannot be picked immediately can be put on quarantine. A special zone is dedicated for this purpose (only supported in the enterprise version). Consolidation and shipment Reports A number of reports can be generated by the system. Stock: Lists of all articles in the system. Tray statistic: Shows information about tray utilization and picking rates (is most of the picks from the nearest trays). System log: Log over all system events. Transaction log: All transactions that influence the stock are logget and can be printed. Pick statistics: Picks/puts per day/month/year/zone/user. Printer: Reports can be printed to a Windows printer. In the consolidation and shipment module, articles picked in different zones are combined and optional checked if they are picked correctly. Furthermore they can be packed and labels can be generated for the packing. Paper: Delivery note or packing list. Address or box label. Merging af picking boxes: Collect orders picked in several boxes or zones. Picking of missing articles: It is supported that articles can be picked in the consolidation zone, for example articles that physical are placed in the shipment area. Control: Is is possibly to check the picked quantity for each line by reading the barcode of the articles. Integrated Inventorying SHARK has an integrated inventorying module. Counting orders: An unlimited number of counting orders can be generated. Counting with paper lists: Counting lists can be printed, optional with a barcode. The barcode can later be used to fast report back the result. Counting directly on screen: Counting can be done directly on the screen, where the location can be shown and for automats, the tray can be retrieved automatically. Re-counting: An unlimited number of recounts can be performed. User administration: Normal users have no access to the actual stock level or able to change the counting orders. Stock update: The actual stock update is done under administrator control and first when the counting has been approved. Reports: Difference reports can be generated. ERP commitment: The final stock can be reported back to the ERP system. Location management: The inventory system keeps track of last access time, store time and inventory time for each location. Barcode scanners In most cases barcode scanners are used in combination with SHARK. Supported scanners: Intermec, Symbol or any other scanner with support for keyboard emulation. SHARK requires an end-of-line to be send ofter the scanned code. Functions: Read articlenumber, positions, box numbers, login names, etc. A number of general commands can also be activated by specific barcodes (like printing a label). Barcode printers Support types: Intermec E4, MarkPoint MP Compact4, Zebra. Others on request. Connection: via RS232 or a parallel printer port. Format: Standard format at delivery. Can be modified by the user. Off-line use SHARK can be installed on computers for administrative purposes. These off-line users can not interfere with the picking and are not able to operate any equipment, but can make all administrative tasks. SHARK Link SHARK Link is used for exchange of data with external ERP or external Warehouse Management Systems. Protocol: Data can be imported/exported from any folder. File format: XML files in SHARK XML format or ASCII files in fixed length, CSV formats (using

13 13 scripts). See the SHARK link documentation for further description. Scripting: Scripts can be written in Java syntax for import/export. XSLT: XSLT stylesheets is suppored for easy integration with external XML formats. Message types: Master Data, Pick and Put-Away Orders, Confirmations, stock adjustments, Order Cancel. Confirmation types: When order is finalized, for each line, when order is partly finalized. Inventory: Stockcounting lists can be imported from an external system (an ERP system can for example decide what to count). Stock status can be exported to an external system. Synchronization: Selectable import delay, default 15 seconds, minimum is 5 seconds. Typical synchronization time is less than 30 seconds. Customization: SHARK link can be customized to other protocols and formats as for example direct database access, message queue systems, etc. Customized interfaces can be written in Java. reporting (Enterprise version only) An based reporting system is available. Setup: Each SHARK users can subscribe to specific errors. This means that one responsibly for the hardware operation can subscribe to hardware related errors and another responsibly for the ERP connection can subscribe to errors related to this interface. Conveyor Module (Enterprise version only) SHARK has a general module for interface to conveyor systems. Conveyor control: Barcode scanners, direct to PLC. Must be adopted to the specific installation. Automat control: SHARK may control a local queue in front of automats. Pick-to-light: Control af position light for boxes on the conveyor. Confirmation: Supports push buttons at the conveyor for confirmation. Batch picking: Automatic batch start of orders (boxes) that arrives to a picking zone. Optimization: SHARK may control the conveyor system and optimizes the order and pick sequence. Maintenance Client software updates: Clients can be automatically updated from the server, thereby new software versions only have to be maintained at one location. Backup: Built-in backup task running at fixed intervals. Customizations Customization like special functionality, reports, etc. can be made on request. Watchdog (Enterprise version only) A watchdog function is available to monitors the system and may restart critical processes and generate error s in case potential problems are detected. Specifications valid for SHARK Logiware ApS 2008 Logiware ApS Bakkegårdsvej 312 DK-3050 Humlebæk Logiware ApS Tel.: Denmark Bakkegårdsvej 312 Fax: DK-3050 Humlebæk Denmark Web: Tel.:

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Din leverantör av hissautomater, pallställ, grenställ och utdragsenheter.

Din leverantör av hissautomater, pallställ, grenställ och utdragsenheter. v.2 Compact talk Programvaran som integrerar Compact Hissautomater med överliggande system Compact Talk gör det enkelt att till låg kostnad integrera Compact Hissautomater med ett överliggande system som

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

DPS International Ltd INTEGRATION. Thomas Rickne

DPS International Ltd INTEGRATION. Thomas Rickne DPS International Ltd INTEGRATION Thomas Rickne Product Overview DPS are market-leaders in providing software for external logistics planning on road network. Integrated in our systems are accurate worldwide

Läs mer

HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem)

HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem) Novug 2013-02-13 HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem) 2013-02-13 1 Jan Östgren - Bio September 2012 Manag E (Nordic) Solution

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA

PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA JOAKIM HAHNE COUNTRY MANAGER ERIK MOODH KEY ACCOUNT MANAGER PAGERO BREAKOUT DAGENS AGENDA Elektronisk Fakturahantering (Leverantörs- och Kundfaktura)

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Handbok SSCd. Peter H. Grasch

Handbok SSCd. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda SSCd 7 2.1 Baskatalog.......................................... 7 2.2 Inställning.......................................... 7 2.3 Databas............................................

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Rev C SE, GB. Manual Gewa Control Tool

Rev C SE, GB. Manual Gewa Control Tool Rev C SE, GB Manual Gewa Control Tool Innehåll/Contents SE MANUAL GEWA CONTROL TOOL... 3 INLEDNING... 3 KOMPATIBLA PRODUKTER... 3 INSTALLERA GEWA CONTROL TOOL... 4 INKOPPLING AV IR-SÄNDARE TILL DATOR...

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 1 av 16 RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 2 av 16 INNEHÅLL SIDA Tilldelning av IP-adress... 3 Uppsättning av Kamera...

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling.

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Arbetsuppgift 1: Skapa storage account. Steg 1: I vänstre delen av Preview Portal, klicka på Browse. Steg 2: I fönstret Browse, klicka på alternativet Storage.

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Installationsguide. Vennesla Library & Cultural Center, Norway Helen & Hard www.hha.no. Installationsguide för ArchiCAD 16

Installationsguide. Vennesla Library & Cultural Center, Norway Helen & Hard www.hha.no. Installationsguide för ArchiCAD 16 Installationsguide Vennesla Library & Cultural Center, Norway Helen & Hard www.hha.no Installationsguide för ArchiCAD 16 Innehåll Uppgradering Windows/Mac Uppgradering av ArchiCAD-låset. Nyinstallation

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Allt du behöver för crowdsourcing

Allt du behöver för crowdsourcing GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 2: Så här följer och visar du resultatet i en dashboard Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 2 För att utföra uppgifterna

Läs mer

Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80

Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80 Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80 1 Innehåll Vad används DNS till i en AD-domän? Vad händer i en AD-domän utan

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb

Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb ZTE MF93D Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb 4G-anslutning. Genom att använda ZTE MF93D och mobilt

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén Sweden SharePoint User Group 26:e maj 2010 Vem är jag? Inte för rutinuppdrag. Wictor Wilén SharePoint Arkitekt Connecta AB SharePoint MVP Microsoft Certified Trainer,

Läs mer

Testdriven utveckling. Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions

Testdriven utveckling. Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions Testdriven utveckling Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions 2 Soarian Stort projekt, ca 400 personer i projektet Distribuerad utveckling i USA, Indien och Sverige Web baserat lösning med admin client

Läs mer

Biztalk och streckkod/rfid i Supply Chain och retail

Biztalk och streckkod/rfid i Supply Chain och retail Biztalk och streckkod/rfid i Supply Chain och retail Tommy Wennerstierna Sålde Biztalk 2001-2002 på bl a Coop, Axfood och ett 80-tal andra kunder som lösningsarkitekt Sålde RFID till SL 2007 tillsammans

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com IPv6 i Mobilnät Mattias Karlsson mattias.karlsson@telenor.com Agenda Varför behöver vi IPv6? Kort historia om Standardisering kring IP i mobilnät. Snabb genomgång om mobilnät Speciella utmaningar med IPv6

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Kunskapsbank ICARUS DB

Kunskapsbank ICARUS DB Kunskapsbank ICARUS DB K E Y L O G I C A B 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 SQL Server 2005 3 2.1 Installation 3 2.2 Användargränssnitt (DBMS) för SQL Express 3 2.3 Undvik att transaktionsloggen

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda

Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda Travel request/order in KTH-RES Ticket booking, option 1 - Order directly at Ticket Affärsresor Ticket booking, option 2 - Online booking by KTH-RES

Läs mer

Boss installationsmanual förberedelser

Boss installationsmanual förberedelser 1 Boss installationsmanual förberedelser Boss kan installeras på flera sätt, Serverinstallation eller Nätverksinstallation. För båda dessa sätt kan man dela databasen med flera användare. Serverinstallation,

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Användargränsnitt inom Processindustrin.

Användargränsnitt inom Processindustrin. Användargränsnitt inom Processindustrin. SESAM Sverige Seminarium 2012-09-20 Tommy Rydén Perstorp Engineering Perstorp Specialty Chemicals AB Agenda Operatörens gränssnitt - Perstorps utveckling fram till

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Windowsadministration II, 7.5hp, 1DV424 MODUL 5 EXCHANGE SERVER 2013 FÖRELÄSNING 1

Windowsadministration II, 7.5hp, 1DV424 MODUL 5 EXCHANGE SERVER 2013 FÖRELÄSNING 1 Windowsadministration II, 7.5hp, 1DV424 MODUL 5 EXCHANGE SERVER 2013 FÖRELÄSNING 1 Modul 5 - Exchange Server 2013 Vad är Exchange? Server Roller Installation Förberedelse Standalone Custom Mailbox-databaser

Läs mer

Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV

Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV Kontrollera nätverket Bekräfta datorns nätverksinställningar, och välj sedan vad som ska göras därefter. Följ anvisningarna för miljön i vilken dina

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

KAP 18 SQL SERVER AGENT

KAP 18 SQL SERVER AGENT KAP 18 SQL SERVER AGENT Tjänsten Sql Server Agent Operator Job Alert (larm) http://www.youtube.com/watch?v=ii1tc493bzm 1 VAD ÄR SQL SERVER AGENT? SQL Server Agent är en tjänst (service) som ansvarar för:

Läs mer

OPERATING INSTRUCTIONS EMU-100. E-series Remote Management Unit. English. Svenska. design for TV

OPERATING INSTRUCTIONS EMU-100. E-series Remote Management Unit. English. Svenska. design for TV OPERATING INSTRUCTIONS EMU-100 E-series Remote Management Unit English design for TV 1 Contents 1. Introduction 2. Unpacking the unit 3. Connections and indications 4. Settings with PC 5. Installation

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Grafisk produktion och tryckkvalitet TNM015

Grafisk produktion och tryckkvalitet TNM015 Grafisk produktion och tryckkvalitet TNM015 Laboration: Processautomation och kvalitetssäkring vt 2005 Claes Buckwalter clabu@itn.liu.se 1 Introduktion Den här laborationen handlar om processautomation

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Labelling in the European automotive industry

Labelling in the European automotive industry Labelling in the European automotive industry OTL1, Odette Transport Label GTL, Global Transport Label, small Bar Code 2-D OTL3, Odette Transport Label 3 GTL, Global Transport Label A5 KLT 1 Labelling

Läs mer

Final Course Marks will be combined from the examination and the project:

Final Course Marks will be combined from the examination and the project: Examination CD5360 Software Engineering Course, 10P (Examination 4 Points) Datum: 2001-06-12, 8:30-13:30 Responsible: Ivica Crnkovic Max points: 40 Approved: Minimum 20 points Final Course Marks will be

Läs mer

Malmqvist, Daniel. Daniel Verhoeff [dav@mark-info.com] Skickat: den 2 juni 2009 16:22 Till: Från: Malmqvist, Daniel Ämne: RE: Brana Supporten

Malmqvist, Daniel. Daniel Verhoeff [dav@mark-info.com] Skickat: den 2 juni 2009 16:22 Till: Från: Malmqvist, Daniel Ämne: RE: Brana Supporten Malmqvist, Daniel Från: Daniel Verhoeff [dav@mark-info.com] Skickat: den 2 juni 2009 16:22 Till: Malmqvist, Daniel Ämne: RE: Brana Supporten Vilket terminal nummer har du upprättat i BranaTime sa du? From:

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Kom igång! Huawei E3531 Usb-modem SV 2 UK 10

Kom igång! Huawei E3531 Usb-modem SV 2 UK 10 Kom igång! Huawei E3531 Usb-modem Te lia Mobilt bredband SV 2 UK 10 Kom igång direkt - surfa överallt! Genom att följa stegen i den här a handboken kommer u du snabbt igång och kan surfa. Telia Mobilt

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN Affärsområdet Industriteknik Vad är Windchill PDMLink? Product data and information overview - today Mailed Excel files Shared file folders PDMLink

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Detta dokument ger steg för steg-instruktioner för att skapa och implementera ett TI-Nspire nätverkspaket via plattformen Microsoft SMS 2003.

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

Molnet ett laglöst land?

Molnet ett laglöst land? Molnet ett laglöst land? 31 januari 2012 Pernilla Borg, CISA Magnus Ahlberg Om Ernst & Young IT Risk and Assurance Inom IT Risk and Assurance hjälper vi organisationer att hantera IT-risker på ett sätt

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Windows 8 och det nya arbetslivet. Magnus Holmér IT strategisk rådgivare

Windows 8 och det nya arbetslivet. Magnus Holmér IT strategisk rådgivare Windows 8 och det nya arbetslivet Magnus Holmér IT strategisk rådgivare Verkligheten? people Hemma På arbetet Windows 8 Demo Nya mobila lösningar Samma upplevelse på alla datorer* Folder Re-Direct

Läs mer

Det går att fixa på egen hand! Licens för 3 datorer ingår Kompatibel med Windows XP & Vista (Alla Versioner)

Det går att fixa på egen hand! Licens för 3 datorer ingår Kompatibel med Windows XP & Vista (Alla Versioner) -- * Börjar Din PC agera oroligt? * Fungerar inte PC:n som den brukar? * Agerar datorn alltför långsamt? Oväntade avbrott på Internet? * Drabbas Du av virus eller Spyware eller t o m Malware? DUBBLE CD-ROM

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation 360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010 Magnus Larsson, Software Innovation Agenda 360 Grundinstallation 360 Avancerad installation 360 & Microsoft OneNote 360 Features installation 360 Grundinstallation

Läs mer

Aiste Asdranias Ekonomiassistent

Aiste Asdranias Ekonomiassistent E-faktura, Matchning är det ett gammalt av inköpsorder rostigt spår? mot faktura Mats Carlsson KEY ACCOUNT MANAGER +46 73 4170 253 mats.carlsson@palette.se Aiste Asdranias Ekonomiassistent Palette Software

Läs mer

Installationshandbok Telia Mobilt bredband med usb-modem Option ICON 505

Installationshandbok Telia Mobilt bredband med usb-modem Option ICON 505 Mobilt bredband Installationshandbok Telia Mobilt bredband med usb-modem Option ICON 505 edge/turbo-3g+ Den snabba vägen till internet 1 Förbered usb-modemet Här är ditt icon 505 usb-modem som du använder

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET ELEKTRONIK

HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET ELEKTRONIK 2001:43 HIP EXAMENSARBETE Styrning av eldrivna skjutluckor med EIS-teknik (Embedded Internet System) Johan Stenmark, Erik Söderström och Fredrik Larsson HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET ELEKTRONIK Institutionen

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

SYSTEMDIAGNOSTIKMANUAL PISA FT 2012: CBA SYSTEMS DIAGNOSTIC MANUAL VERSION 1.0

SYSTEMDIAGNOSTIKMANUAL PISA FT 2012: CBA SYSTEMS DIAGNOSTIC MANUAL VERSION 1.0 SYSTEMDIAGNOSTIKMANUAL PISA FT 2012: CBA SYSTEMS DIAGNOSTIC MANUAL VERSION 1.0 Doc: Manual_Systemdiagnostik.docx December 2010 Consortium: Australian Council for Educational Research (ACER, Australia)

Läs mer

Microsoft Online Services. Microsoft Business Online Productivity Suite (BPOS)

Microsoft Online Services. Microsoft Business Online Productivity Suite (BPOS) Microsoft Online Services Microsoft Business Online Productivity Suite (BPOS) Fördelar med BPOS Alltid senaste versionen Exchange 2007 Exchange 2010 Lätt att komma igång Icke-MS plattform till Exchange

Läs mer

Sync Master startas via Task Scedule (schemaläggaren). Programmet kan köras på servern utan att någon är inloggad på servern.

Sync Master startas via Task Scedule (schemaläggaren). Programmet kan köras på servern utan att någon är inloggad på servern. Sync Master Sync Master är ett tilläggsprogram till Easy Planning som används för att automatiskt synka Outlook kalendrar med EP. Programmet ska installeras på en server som har en Outlook klient installerad.

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska. TNT Curve Positive orange/g

Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska. TNT Curve Positive orange/g Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Logga in i programmet mytnt 3. Skapa en försändelse

Läs mer

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16 Creo Customization Lars Björs 2014-10-16 Norra Europas största partner och återförsäljare av PTC relaterad programvara (Windchill, Creo, Arbortext, MathCad, Relex) 70 anställda Egen utvecklingsavdelning

Läs mer