SHARK 2.0 Lagerstyrning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SHARK 2.0 Lagerstyrning"

Transkript

1 SHARK 2.0 Lagerstyrning SHARK är ett intelligent lagerstyrningssystem (WMS), särskilt lämpligt att använda på automatiserade lager. Det är en skalbar och flexibel lösning som fungerar från den lilla enkla installationen på endast en dator, till den komplexa lagerlösningen med många användare, arbetsfunktioner och mycket utrustning. Varje kund är specifik och SHARK kan i stor utsträckning konfigureras till det enskilda behovet, i och med att SHARK med en lång rad moduler och konfigurationsmöjligheter kan anpassas till särskilda önskemål. Härmed säkerställs det att det oftast kan användas en standardlösning med ett minimum av anpassning. Som därmed blir lättare och billigare att underhålla. Fördelarna med att implementera SHARK är många, några av de viktigaste är: Man uppnår högre plockfrekvenser för varje enskild medarbetare. Vid installation av ny utrustning som t ex automater är det vanligt att SHARK resulterar i att produktiviteten förbättras upp till flera gånger. Bättre utnyttjande av plats. Avancerad styrning av lokal gör att platsen utnyttjas optimalt. Färre fel ger bättre kvalitet som resulterar i nöjda kunder och färre utgifter. SHARK är lätt att använda, det betyder att det går snabbt och effektivt att lära upp nya medarbetare. För att löpande kunna förbättra arbetsprocesserna behöver man ett underlag som mäter lagrets effektivitet. SHARK har verktygen som behövs och ger överblick. Det är en viktig faktor och den är helt ovärderlig för att löpande förbättra produktiviteten. Dessa fördelar betyder att en investering i ett modernt lagerstyrningssystem, ofta visar sig vara fördelaktigt, redan efter ganska kort tid. Det är således en investering med kort återbetalningstid. Lokationsstyrning Med SHARKs lagerstyrningssystem har ni fullständig kontroll över lagrets uppbyggnad. Lagret kan indelas i zoner, gångar, moduler, hyllsystem, hyllor, etc. Varje lokation har en lokationsbenämning, med fysiska dimensioner, plockprioritet osv. Baserad på avancerade algoritmer och användning av historiska data, säkerställer SHARK att lagret hela tiden utnyttjas optimalt, så att varje vara alltid ligger på den optimala platsen, både med hänsyn till plockhastighet och platsutnyttjande. Lageryta är en utgift, inte minst när ett automatiserat lager används, och genom att låta SHARK styra lagret är det enkelt att få ett väsentligt högre utnyttjande än med traditionella metoder. SHARK försöker alltid att hitta den optimala lokationsstorleken och om det är nödvändigt, dela upp varan på flera lokationer. Det är fördelaktigt utnyttjande av plats att använda flera lokationer för samma vara. Är en av lokationerna för en vara tom, kan den omedelbart utnyttjas till en annan vara. I ett lager där det bara används en lokation per vara är det oftast minst 50% luft, eftersom lokationerna i genomsnitt är halvfulla. Används det två eller flera lokationer per vara är det möjligt att fylla lagret till 75%. De flesta av SHARKs funktioner för optimering fungerar automatiskt. Det är således inte något den vanliga användaren skall bekymra sig

2 om. De avancerade funktionerna är gömda under den användarvänliga ytan, vilket gör att det är enkelt att lära upp medarbetare som skall använda systemet. SHARK gör det möjligt att dela upp lagret i arbetszoner, där varje lagermedarbetare arbetar i en zon. Beroende på konfigurationen går det att ändra arbetsgrupperna. Därför kan medarbetarna arbeta i mindre grupper under de perioder då det är mycket att göra, varje medarbetare arbetar då i en begränsad del av lagret. Vid lägre arbetsbelastning är medarbetarna i flera zoner på en gång. När en order skall plockas i flera områden, kan den antingen plockas parallellt i flera zoner eller så kan den stafett plockas i en zon åt gången. Den sista tekniken är utmärkt vid pick-and-pack, då plockar man direkt ner i det emballaget som skall skickas eller där man önskar samla orderlinjer från en order som är plockade i olika zoner. Fastlager SHARKs fastlager modul gör det möjligt att hantera vanligt hyllsystem, rullfackssystem, pallager och tillfälligt lager. Genom att använda trådlösa terminaler, antingen i form av små handterminaler (PDAer) eller fastmonterade truck terminaler, uppnår man att alla uppdateringarna sker omedelbart, så att lagerstatusen alltid är uppdaterad. Ändras prioriteten på en order, avspeglas det omedelbart på truckeller handterminalen. Operatören har samtidigt väldigt lätt tillgång till alla typer av information, vilket är praktiskt under arbetet. Lagrets uppbyggnad konfigureras genom ett menysystem som ger en hög flexibilitet. Figuren ovan visar hur nya lagerområden, hyllor, lokationer m.m. konstrueras så att SHARK har en identisk bild av lagrets indelning. När lagrets struktur är känd, är det enkelt för SHARK att anvisa tomma ytor för nya varor, hitta den optimala placeringen, och visa på hur plockningen skall göras i rätt ordningsföljd på kortast möjliga avstånd. Nya lokationer kan upprättas och tas bort löpande utan att det kräver någon särskild kunskap eller IT assistans. När SHARK hanterar lokationsstyrningen har SHARK också kunskap om olika packningsstorlekar och det är t ex lätt att styra att enstyckspackningar skall i auto-mater, medan kartonger skall i pall lager. SHARK säkerställer att packningarna endast bryts om det är nödvändigt. Ovan visas ett exempel på användning av en trådlös terminal (PDA) på lagret. Terminalen kan användas till alla dagliga arbetsuppgifter så som plockning, inlagring, lagerjusteringar etc. Och dessutom är den ett effektivt verktyg med tillgång till alla typer av information som är nödvändig. Skanna streckkoden på en lokation och terminalen visar innehållet. Det samma gäller för en transportkartong, pall eller ett ordernummer. Kort sagt har man mycket information till hands, och det krävs endast kort träning för att kunna använda den. Allt är on-line med SHARKs server, informationen uppdateras ome-delbart över det trådlösa nätverket. Handterminalerna har en inbyggd streckkodsskanner, er bra display och en tryckkänslig skärm. De kräver endast en webbläsare för att fungera

3 3 En terminal på trucken säkerställer att den är online med lagerstyrningssystemet. Det blir ingen spilltid och alla operationer som görs ses strax därefter i systemet. En brådskande order kan expedieras omgående. Automatlager Det kan inte vara mycket lättare: En ljusfläck markerar en automatlåda, varifrån varan skall plockas och varan kan därefter anbringas på en plockvagn i en låda markerad med en lampa. Som avslutas med ett tryck på en knapp. I många tillfällen kan det vara bra att kombinera ett automatlager med ett rullfackssystem eller liknande. Högfrekventa varor kan med fördel sättas utanför automaten. SHARK är ett omfattande stöd för ett automatiserat lager. För att uppnå det önskade utnyttjandet av utrustningen är en mjukvarulösning nödvändig. Plockhastigheten kan flerdubblas. Utnyttjandet av platsen kan också förbättras väsentligt, jämfört med när man styr manuellt. Flow-racks kombinerat med automater i samma zon, är en effektiv kombination där de snabbt omsatta varorna sätts i hyllorna och plockas samtidigt med automaterna. Genom att växla mellan automater och hyllor, minskas väntetiden och platsen utnyttjas optimalt. En integrerad del av SHARK är stöd för ett automatiskt lager. SHARK beräknar löpande vilken låda som kommer att vara klar för användning och dirigerar dit operatören. Under tiden det plockas i en automat, hämtas det varor i en annan. Batchplock Normalt plockas flera ordrar samtidigt (batchplock) med SHARK, en teknik som gör arbetet mycket effektivare än de traditionella metoderna. Operatören eller SHARK väljer vilka ordrar som skall plockas i en batch och SHARK optimerar efterföljande plockordning för att uppnå optimal hastighet. Speciellt i lagerautomater är det en smart lösning att batchen är flytande, dvs. att man under plock kan lägga till eller ta bort ordrar från en - 3 -

4 batch, också innan man är färdig. Sortering av plockordningen är därmed löpande. SHARKs batch-plockfönster har all information som är nödvändig, och den är samtidigt lätt att förstå. I det översta vänstra hörnet visar en tydlig pil vad varan skall - t ex betyder en grön pil in, att varan är på väg in i lagret. En grafisk teckning av lagret visar den precisa placeringen (på handterminalen som visas ovan ses en låda i en automat). Artikelnummer, beskrivning, ordernummer, antal på lokationen etc. ses tydligt och knappar till utskrift av t ex en etikett eller en korrektion av plockade antal är omedelbart tillgänglig. Anländer en expressorder, som kräver speciell hantering, indikeras detta med en blinkande röd flagga på statuslinjen för operatören. En speciell aktiveringsknapp för expressorder blir synlig (kan byggas ut till blinkljus som kan ses i hela lagret om zonen inte är bemannad), tryck på express knappen och SHARK sätter de vanliga ordrarna på hold och hämtar omedelbart varorna till expressordern. När expressordern är färdig, sätter den avbrutna batchen igång igen det kan inte vara lättare. Startas en expressorder samtidigt med de andra ordrarna, kommer den alltid att plockas först, även om det betyder att plockhastigheten inte blir optimal. Det är naturligvis möjligt att fritt blanda inlagringar och plock som man önskar. Det betyder att inlagring kan ske med det samma och det gör varan tillgänglig för att plockas så fort som möljligt. Pick-to-light kan användas på hyllor eller plockvagnar, här visas en tydlig lampa som guidar operatören direkt till lokationen. Detta minskar dramatiskt den tid som operatören använder för att hitta varan. Samplock är en speciell feature, där samma vara plockas till flera ordrar samtidigt. I stället för att plocka en order åt gången visar SHARK först det antal som skall plockas och därefter hur de skall fördelas på varje order, en facilitet som för några betyder stora besparingar i arbetstid. Varumottagning och försändelse Utöver vanliga plockzoner kan det vara speciella zoner för varumottagning och försändelse. Vid varumottagning understöds direkt plock, dvs. att om en utgående order väntar på en vara som kommer till varumottagningen, kan det plockas omedelbart till ordern utan föregående lagring, en procedur som helt klart sparar tid och arbete. En försändelsezon kan bestå av konsolidering, där ordern som är plockad i flera zoner (lådor/pallar) samlas, med möjlighet för att kontrollera antal och om varan är den korrekta. Här kan - 4 -

5 5 också de nödvändiga följesedlarna och etiketterna skrivas ut. Optimering Det är viktigt att ha rätt verktyg tillgängliga för att löpande kunna avgöra om lagret fungerar optimalt, trimma arbetsinsatsen och identifiera eventuella driftproblem. Det senare helst innan de uppstår. SHARK s transaktionslogg är i den förbindelsen ett effektivt verktyg, här registreras varje transaktion som har ändrat lagerbehållningen. Effektiva sökmöjligheter gör det snabbt och lätt att hitta precis den information som det finns behov av. En systemlogg innehåller alla generella systemhändelser, som t ex registrerade fel, men också annat som kan vara intressant för en senare analys. Ett automatiskt system kan avisera de rellevanta personerna när särskilda händelser förekommer. Påfyllning SHARKs modul för att styra påfyllning är ett effektivt verktyg för att värdera hur många av en särskild vara som skall finnas på lagret och hur de optimalt skall placeras. Modulen kan kopplas upp till en automatisk eller semiautomatisk funktion där varor automatiskt kan beställas från ett externt/internt buffertlager. Ett exempel på detta kan vara automater som används för att snabbt plocka små mängder och som automatiskt fylls på igen från en pall, miniload eller ett kranlager. lagrad och styrd på det mest optimala och kostnadseffektiva sättet. SHARK kan också föreslå minimum och påfyllningsvärden (säkerhetslager) samt utpeka kritiska artiklar som skall fyllas på, där varor som saknas förhindrar eller kommer att förhindra ordrar att plockas. Lagerstatus Det är naturligvis möjligt att räkna lagret i SHARK på det gamla sättet, men det sparas mycket tid i att använda lagerräkningsmodulen. SHARK håller hela tiden reda på när en särskild lokation räknades senast, eller när det har varit rörelse på lokationen, och därmed kan man ofta spara en hel statusräkning och bara räkna det som är nödvändigt. Därigenom är det möjligt att löpande göra inventeringar och lagerstatus kan göras när det är tid till det. Med SHARKs möjligheter att ha samma vara liggande på flera lokationer, är det också praktiskt att låta SHARK styra uppräkningen, man räknar lokationer istället för artikelnummer och SHARK räknar själv ihop, så man får det totala antalet för en särskild vara, med den optimala lagerräkningsordningen som är styrd av lokationer och inte varunummer. Påfyllningssystemet i SHARK kan till exempel generera en lagerprofil för en vara. Det ger snabbt en överblick om den givna varan är Lagerräkningsmodulen är ett snabbt och säkert sätt att se status på. Lageruppräkningsorder kan också läggas in manuellt från ett ERP system. Det räknas på PDA, papper eller knappas in direkt på en PC, räkning av lokationer med avvikelser är understöttad och resultatet kan skrivas ut på papper och rapporteras tillbaka till det administrativa systemet. Lagret uppdateras först efter det att de sammanräknade värdena har accepterats av en ansvarig person och det kan - 5 -

6 korrigeras för plock och inlagring i mellan perioderna. Om det räknas i automater kommer SHARK automatiskt hämta lådan och grafiskt visa en bild av lådan. Om det är installerat i automaten, sätts ett ljus på, på lokationen med en ljus-pointer för att hjälpa operatören att hitta den rätta lokationen snabbt och säkert. SHARK, som med minimal arbetsinsats kan integreras till en större lösning. Den modul som i SHARK tar hand om uppkoppling till andra system, heter SHARK Link. SHARK Link fungerar normalt helt automatiskt utan att användaren skall bekymra sig om det, så att t ex filer från ett ERP system avläses och genereras helt utan att användaren behöver göra något. Funktionerna kan dock också användas manuellt inne från SHARK. Olika typer av statistik finns till förfogande, t ex plock per timme/dag/månad och år fördelat på zoner och medarbetare, man kan t ex också se hur lång tid det tar från det att en order är klar att plockas till att den rent faktiskt lämnar lagret. Det är också möjligt att se utnyttjande graden av lagrets lokationer. Statistik funktionerna är effektiva verktyg för att löpande kunna förbättra produktiviteten. Host Integration SHARK är från början designat för att integreras med ett existerande administrativt system (ERP) eller produktionsstyrningssystem (MPS), så att SHARK hanterar det fysiska varuflödet, en uppgift som SHARK hanterar mycket effektivare än vad ett normalt ERP system gör, medan ERP systemet tar hand om de administrativa och ekonomiska uppgifterna. Ett lagerstyrningssystem skall nästan alltid fungera i nära samarbete med andra IT system och uppkoppling med externa system är därför redan från början en naturlig del av SHARK är installerad som lagerstyrningssystem tillsammans med en rad olika ERP system som t ex XAL, Axapta, Navision, SAP, Movex, MAPICS, IFS, Concorde, BAAN samt en rad kundspecifika lösningar som t ex på IBMs AS400 plattform. Logiware har i det sammanhanget stor erfarenhet av att implementera uppkopplingen och arbetar i nära dialog med kundernas IT avdelning eller IT leverantör. SHARK kan också installeras i existerande lagerstyrningsprogram, där SHARKs unika egenskaper för att styra ett automatiserat lager utnyttjas medan det existerande systemet tar hand om hyllagret. SHARK link modulen gör det möjligt att skicka import och exportdata till externa system i form av filer eller annan utväxling av data som t ex FTP, s, Message Queue, direkt databas tillträde etc. Orderstyrning När ordern, som är mottagen från ett rent faktiskt system kan plockas, kan den också styras i SHARK. Det kallas frisläppning och det kan ske automatiskt efter givna kriterier, som t ex leveranstidspunkt, linjenr, ordertyp eller prioritet. Det kan också ske manuellt där en disponent styr vilka ordrar som skall plockas - 6 -

7 7 Serviceavtal t ex när det skall plockas till en väntande lastbil eller liknande. Plockvagnar SHARK understöder som standard, användning av plockvagnar, både intelligenta med trådlös uppkoppling mot server och ljusmarkering på den boxen som det skall plockas till, och kvittoknapp till varje låda (se foto), eller standard vagnar där det ev. kan användas streckkoder för att kontrollera plockningen. Banstyrning SHARKs modul för banstyrning skapar tät integration till PLC/PC kontrollerna för styrning av ban-anläggningen. Det är möjligt att integrera i flera nivåer, från den enkla uppkopplingen, där SHARK blir informerad av anläggningen om att en låda har ankommit till en särskild zon, till den avancerade lösningen där SHARK styr hela bananläggningen med linjeoptimering, förflyttning av varor för påfyllning, styrning av tomma lådor etc. För många företag betyder ett driftstopp på lagret stora ekonomiska konsekvenser. Kunden som inte får sina varor levererade i tid väljer kanske en annan leverantör, personalen kanske måste arbeta över, produktionen går i stillestånd om man inte får råvaror, etc. Det är kort sagt mycket förnuftigt att säkra en stabil drift av sitt lager. För att öka driftsäkerheten i förbindelse med en SHARK installation, erbjuder vi ett servicavtal som säkrar snabb hjälp vid eventuella driftsproblem, och löpande assistans för att optimera användningen av SHARK. Ett serviceavtal fungerar också som en försäkring, som säkerställer att man alltid får den hjälp som behövs innom specificerad tid. Avtalet försäkrar därmed mot oönskade, långa avbrott. I avtalet ingår också kostnader för mindre förbättringar och rättelse av fel. När ett serviceavtal har tecknats, äger en genomgång av installationen rum och en plan utarbetas för hantering av kritiska händelser, t ex hur en trasig dator skall ersättas med en ny och hur en nödsituation vid systemfel skall hanteras, komponentfel, backup procedur etc. Det är ofta så att säkerheten med få medel kan förbättras väsentligt och de kritiska punkterna i en installation identifieras. Med ett service avtal uppgraderas mjukvaran löpande inom huvudversionen dvs. att rättelser av fel som är rellevanta för installationen, och mindre förbättringar, utförs efter behov. Större uppgraderingar erbjuds till ett fördelaktigt pris. Logiware har stor erfarenhet av att lösa logistik problem, av optimalt utnyttjande av lagret och hur arbetsprocesserna tillrättaläggs för att uppnå bästa möjliga produktivitet. I samband med att vanlig service utförs löpande kan vi erbjuda att assistera med denna kunskap. I nära dialog med kunden, kan vi fungera som sparringpartner för löpande optimering av lagrets effektivitet. Den kompletta lösningen För den optimala lösningen är det viktigt att hårdvara och mjukvara fungerar tillsammans. I samband med integrering av en SHARK lös

8 ning kan Logiware erbjuda en komplett lösning med hårdvara som datorer, streckkodsutrustning m.m. Konsulthjälp till mjukvaran för att optimera arbetsgångar m.m. på lagret

9 9 SHARK 2.0 Specifications Warehouse Management System (WMS) for all size of warehouses, supporting automated storage as well as standard shelving and pallets. Design: Client/server based with all information stored on a central server for easy maintenance and high reliability. Runs on Windows 2000/XP/2003 server. Technology: Based on state-of-the-art technologies like Java, Web and XML. The system is a realtime system where all operations are performed online and immediately available for all users of the system. Database: Microsoft SQL Server 2000 or Microsoft MSDE (Microsoft Desktop Engine). Web Server: For the PDA (hand-held terminal) a Tomcat web server is used. It is installed as an integrated part of SHARK. Article Database Database size: SQL Server version only limited by disk size. The MSDE version is limited to 2GByte database file. Article Master Data: Article number, description, dimensions, weight, preferred location type, EAN code, replenishment information (min, max, replenishment source), storage strategy (fixed, floating, FIFO), package size information. ABC (picking rate information). Search function: Search for article number or description. Functions: Create new, delete, search, and change. Batch number: Articles can be saved and retrieved with batch (lot) numbers. Replenishment Information: For each article, it can be specified in what location types the article should go, the quantity that fits on each location type and in what zones the article should be stored. See also "replenishment" for automatic replenishment of articles. Quantities can be calculated from the physical dimensions. Location Management Strategy: Fixed, floating (chaotic), FIFO (First-In First-out). A default value is set for the system, but the strategy can be set individually for each article. Control: Can be either automatic controlled where SHARK finds the optimal location or user controlled. Barcodes: Barcodes can be used on locations, articles, etc. Put-away (floating): SHARK suggest a new location at put-away. The operator may override the suggestion or split the operations on more than one location if requred. Put-away (fixed location): SHARK will always suggest the same location, this can be overridden by the operator. Put-away (FIFO): SHARK will always suggest a new location to avoid mixing articles from different batches on the same location. Zones: The warehouse is divided into zones. A zone is a way of dividing the warehouse into separate work areas. One operator is only working in one zone a time. Location naming: max 7 levels. 1) Zone name - automat - tray - location on tray (row, col). 2) Zone name - aisle - section - shelf - location on shelf (row, col) Example: A3-15-D3 (Zone A, Automat 3, tray 15, location in tray: D3. Flexible zones: With the flexible zone system, 2 or more automat zones can be put together for a period, typical if the workload is load, to allow one operator to cover more than one zone. (Enterprise version only). Layout editor: A graphical environment/configuration tool makes it easy to define the warehouse layout. Tray layout: Default tray types are created using s graphical editor. This makes it easy and fun to create even complex layouts. Location concept: Each article type (SKU) on unique location. Each article type can be put on more than one location. In case batch/lot numbers are used, there can be stored none or one batchnumber per location. Manual transactions (Hot-picks) Functions for simple/fast/hot picks, put-away and stock adjustment. Searh: Find an article from number, description or location. Pick: Simple picking without orders. Search free location: Find a free location of the requested type. Put-away: Articles can be stored based on existing locations or on new locations. Stock Adjustment: The article count for a specific location can be adjusted. Graphical location finder: The manual picking window shows on a graphical picture where the article is placed. Locations can be selected by clicking the location by the mouse or directly on the screen if a touch sensitive monitor is used. Order attachment: It is possibly to perform manual pick and put operation and assign them an existing order or create a new. This supports for example returning items on a pick order

10 Transaction Log Log: All operations that influence the stock location or quantity are logged in the transaction log. Sorting: The log is shown in chronological order. Searching: It is possibly to search in a time intervals, for a specific article number, order number, location, transport box or operator name. Systemlog The system log is used for identifying system errors. For example will all errors from automated storage equipment be logged in a central place. Log: All SHARK modules use the same log, it is thereby easy to search for specific events and correlate events at different locations. Sorting: The log is shown in chronological order. Searching: Search for error source, error type, error numner and in specific time intervals. Language Language: English, german, danish, swedish. Changing language: Program must be restarted after language is changed. System Requirements The computer used for a standard installation, where everything is installed on a single computer, must fulfill the following requirements: Supported operating systems: Windows 2000 Professional/Windows 2000 Server (Service Pack 2 or later)/ Windows 2003 Server/Windows XP. It is recommended not to use the computer for other purposes. CPU: Pentium III, 1.2 GHz or better. RAM: Min. 256MByte RAM Disk: 500MByte free harddisk, CD-ROM (for installation). Serial ports: Depending on connected equipment. Automats, printers, etc. may need serial ports. SHARK supports control of serial ports through ethernet -> serial port converters. Database: MSDE is included in the SHARK installation (Microsoft SQL Desktop Server Engine). Optional use a Microsoft SQL for better administration tools, improved performance and if the database is expected to exceed 2GBytes. Netværk: TCP/IP network must be supported. Security: For installations where uptime is critical, it is recommended to use UPS and/or RAID disks. Backup: It is recommended that a backup possibility is established. SHARK might create a one-file backup of the database on a specified location, the database contains all information that is needed for daily backup, and there is no need to backup clients daily. Support: It is highly recommended that a method for remote login is provided (via Internet or modem). Batch pick Batch picking: Batch picking is supported where several orders are picked in parallel. The batch is floating meaning that new orders can be added and removed at any time. This ensures that the batch always contains a high number of lines for optimal speed. An aging system ensures that now orders will be "forgotten". Optimization: The picklines are sorted for optimal picking speed. For automats, picks from the same tray is picked together, then to minimize waiting time, automats are selected in sequence depending on when the trays are ready. The orders of trays are selected to minimize the time used to retrieve the trays. Confirmation: The selected method for pick confirmation can be selected freely. Supported are (one or more): by the enter key, article number, location code, order number, transport box number. Creating of orders: Orders are typical received from an external ERP system, but they can also be created directly in SHARK. Batch put-away Articles can be put-away in a batch job with semilar advantages as with batch picking. Put-away orders: A put-away order is used to define what to put-away. The order can be imported from an ERP system by SHARK link. Optimization: The sequence is sorted for optimal speed. Finding new locations: SHARK has a number of methods to find the optimal location for the article. This might depend on picking frequency, relation to other articles, size, etc. Confirmation: The selected method for put-away confirmation can be selected freely. Supported are (one or more): by the enter key, article number, location code, order number, transport box number. Barcodes: A barcode can be printed either automatically or by request at put-away. The layout can be customized. User Management Authentication: Users must logon to the system, each user has an access right level

11 11 Authentication Levels: Operator, Administrator, System. Number of users: No limits. Order Management An order in SHARK is a collection of orderlines. Each orderline is again split into one or more transactions that specify how to pick or put one orderline. More than one transaction can be needed to fulfill one orderline (for example if more than one location is needed to pick the total required quantity) Order main types: Pick, put and adjustments. Internal transport orders (stocking moving) is a combinatin of a pick and put order. Order subtypes: For each major order type, sub ordertypes can be defined with specific order type information, default priority, name, etc. Order priority: Each order has a default priority, an operator defined priority and a dynamic priority defined by the system. The later tries to collect orders that shares picking locations or trays to optimize the working process. Order information: Order number, delivery note, delivery information (customer, address, etc), notes, delivery/created/received/pickstart/pickend dates, Misc 1-5, priority, shipment information. Basic order status: waiting, partly picked, cancelled, OK, consolidated. Order release: Orders must be released before they can be picked. This can be done automatically or manually. The order release functionality makes it possibly to arrange for an administrator what to dispose next (for example all orders that must go with a waiting truck). Inventory An advanced inventory system makes stockcounting easy. Inventory orders: Can be created in SHARK or received via SHARK link from an ERP system. An inventory order may contain all or a number of articles and/or an area of the warehouse. Selections can also be done depending on last inventory date, put-away date, access date. Method: Counting can be done on the screen or by paperlists, the later with a barcode for easy identification. The operator does not see the expected quantity. The adminstrator decided what have to be recounted. No limits on the number of recounts. Reports: The stock can be reported back to an ERP system and a difference report can be generated. Replenishment (Enterprise version only) An advanced replenishment system is available as a separate module. This module can make internal and external replenishment from article master data and some general rules. High-rack and standard shelving Picking zones for high-racks or ordinary shelving. User interface: The recommended interface for picking zones with shelving are hand-held online terminals (PDAs) or truck terminals. Picking lists: Picking lists are supported. They are printed with a unique number (barcode) that later can be used for confirmation of the picking list. Picking lists may contain one or more orders. Picking sequence: Optimized for shortest way and a minimum of operations. Layout: The layout is zone, aisle, shelves, trays, row/columns in tray. PDA functions: The PDA has a smaller screen than an ordinary PC and no keyboard, so the functionality is designed for this. The PDA software is web based and is running in an Internet browser, so no specific software has to be installed on the PC (easy to maintain). The following functions are available on the PDA: Order selection (batch pick). Batch pick/put window. Manual operations like pick/put and stock corrections. Information: read a ordernumber, transport box number, article number or position number and the PDA shows known information about the item. Real-time update. All information is updated immediately in the system and reflected for all other users. Number of users : Der is no limit on the number of operators in the shelving picking zone. Network: The PDA requires a wireless network. Goods Reception Module for goods reception and preparation of putaway operations. Order registration: Put-away orders are received from an ERP system or created manually. When received the operator enters the order number or the article number and select the right order from a list if more than one matches the criterias. Preparation: SHARK may find the locations for putaway automatically (by supplied replenishment information like zone, locationtype, package size) or the operator can select put-away zones manually. The articles can be put into a box with a barcode

12 that later is used for fast identification in the putaway process. Labels: Labels can be generated by SHARK for boxes and pallets. Cross-docking: If one or more picking orders exists that wait for the article that are received, the operator can decide to pick the orders immediately in the goods reception window and thereby avoid a time and work costly putaway-pick process. Quarantine: Received articles that are damaged, no papers received or similar problems that means they cannot be picked immediately can be put on quarantine. A special zone is dedicated for this purpose (only supported in the enterprise version). Consolidation and shipment Reports A number of reports can be generated by the system. Stock: Lists of all articles in the system. Tray statistic: Shows information about tray utilization and picking rates (is most of the picks from the nearest trays). System log: Log over all system events. Transaction log: All transactions that influence the stock are logget and can be printed. Pick statistics: Picks/puts per day/month/year/zone/user. Printer: Reports can be printed to a Windows printer. In the consolidation and shipment module, articles picked in different zones are combined and optional checked if they are picked correctly. Furthermore they can be packed and labels can be generated for the packing. Paper: Delivery note or packing list. Address or box label. Merging af picking boxes: Collect orders picked in several boxes or zones. Picking of missing articles: It is supported that articles can be picked in the consolidation zone, for example articles that physical are placed in the shipment area. Control: Is is possibly to check the picked quantity for each line by reading the barcode of the articles. Integrated Inventorying SHARK has an integrated inventorying module. Counting orders: An unlimited number of counting orders can be generated. Counting with paper lists: Counting lists can be printed, optional with a barcode. The barcode can later be used to fast report back the result. Counting directly on screen: Counting can be done directly on the screen, where the location can be shown and for automats, the tray can be retrieved automatically. Re-counting: An unlimited number of recounts can be performed. User administration: Normal users have no access to the actual stock level or able to change the counting orders. Stock update: The actual stock update is done under administrator control and first when the counting has been approved. Reports: Difference reports can be generated. ERP commitment: The final stock can be reported back to the ERP system. Location management: The inventory system keeps track of last access time, store time and inventory time for each location. Barcode scanners In most cases barcode scanners are used in combination with SHARK. Supported scanners: Intermec, Symbol or any other scanner with support for keyboard emulation. SHARK requires an end-of-line to be send ofter the scanned code. Functions: Read articlenumber, positions, box numbers, login names, etc. A number of general commands can also be activated by specific barcodes (like printing a label). Barcode printers Support types: Intermec E4, MarkPoint MP Compact4, Zebra. Others on request. Connection: via RS232 or a parallel printer port. Format: Standard format at delivery. Can be modified by the user. Off-line use SHARK can be installed on computers for administrative purposes. These off-line users can not interfere with the picking and are not able to operate any equipment, but can make all administrative tasks. SHARK Link SHARK Link is used for exchange of data with external ERP or external Warehouse Management Systems. Protocol: Data can be imported/exported from any folder. File format: XML files in SHARK XML format or ASCII files in fixed length, CSV formats (using

13 13 scripts). See the SHARK link documentation for further description. Scripting: Scripts can be written in Java syntax for import/export. XSLT: XSLT stylesheets is suppored for easy integration with external XML formats. Message types: Master Data, Pick and Put-Away Orders, Confirmations, stock adjustments, Order Cancel. Confirmation types: When order is finalized, for each line, when order is partly finalized. Inventory: Stockcounting lists can be imported from an external system (an ERP system can for example decide what to count). Stock status can be exported to an external system. Synchronization: Selectable import delay, default 15 seconds, minimum is 5 seconds. Typical synchronization time is less than 30 seconds. Customization: SHARK link can be customized to other protocols and formats as for example direct database access, message queue systems, etc. Customized interfaces can be written in Java. reporting (Enterprise version only) An based reporting system is available. Setup: Each SHARK users can subscribe to specific errors. This means that one responsibly for the hardware operation can subscribe to hardware related errors and another responsibly for the ERP connection can subscribe to errors related to this interface. Conveyor Module (Enterprise version only) SHARK has a general module for interface to conveyor systems. Conveyor control: Barcode scanners, direct to PLC. Must be adopted to the specific installation. Automat control: SHARK may control a local queue in front of automats. Pick-to-light: Control af position light for boxes on the conveyor. Confirmation: Supports push buttons at the conveyor for confirmation. Batch picking: Automatic batch start of orders (boxes) that arrives to a picking zone. Optimization: SHARK may control the conveyor system and optimizes the order and pick sequence. Maintenance Client software updates: Clients can be automatically updated from the server, thereby new software versions only have to be maintained at one location. Backup: Built-in backup task running at fixed intervals. Customizations Customization like special functionality, reports, etc. can be made on request. Watchdog (Enterprise version only) A watchdog function is available to monitors the system and may restart critical processes and generate error s in case potential problems are detected. Specifications valid for SHARK Logiware ApS 2008 Logiware ApS Bakkegårdsvej 312 DK-3050 Humlebæk Logiware ApS Tel.: Denmark Bakkegårdsvej 312 Fax: DK-3050 Humlebæk Denmark Web: Tel.:

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng Innehållsförteckning SVENSKA Grattis till

Läs mer

Fedora Core 6 Installation Guide

Fedora Core 6 Installation Guide Fedora Core 6 Installation Guide Suart Ellis Paul Frields Installation Guide Fedora Core 6 Installation Guide Utgåva 2.0 Author Author Suart Ellis Paul Frields stuart@elsn.org stickster@gmail.com Copyright

Läs mer

Available Hardware VoIP Business Case KTH, 2000

Available Hardware VoIP Business Case KTH, 2000 Available Hardware VoIP Business Case KTH, 2000 g5d04 Contents index Contents index...2 Cisco Call Manager (CM)...3 Allmänt...3 Arkitektur...3 Produkter...4 Cisco IP-telefoner...5 Allmännt...5 Arkitektur...5

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

BACHELOR'S THESIS. Python Scripting for Network Management PyMIP - TeMIP made simple. Mats Andersson Robert Wedin. Luleå University of Technology

BACHELOR'S THESIS. Python Scripting for Network Management PyMIP - TeMIP made simple. Mats Andersson Robert Wedin. Luleå University of Technology BACHELOR'S THESIS 2006:043 HIP Python Scripting for Network Management PyMIP - TeMIP made simple Mats Andersson Robert Wedin Luleå University of Technology BSc Programmes in Engineering Computer Engineering

Läs mer

Att använda Adobe Captivate 3

Att använda Adobe Captivate 3 Att använda Adobe Captivate 3 Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se 1 Vad är Captivate? Programmet Captivate är ett verktyg som kan användas för att spela in det

Läs mer

Examensarbeten i datavetenskap 29 augusti 2014

Examensarbeten i datavetenskap 29 augusti 2014 Examensarbeten i datavetenskap 29 augusti 2014 INSTITUTIONEN FÖR DATAVETENSKAP STUDENTER: Dennis Andersson Jesper Lekland Gustaf Waldemarson Carl Fagerlin Asmir Sabanovic Magnus Walter Henrik Gyllensvärd

Läs mer

Installationsguide för Debian GNU/Linux

Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Copyright 2004 2015 Debian Installer-teamet Det här dokumentet innehåller installationsinstruktioner för Debian GNU/Linux

Läs mer

Installationsguide för Debian GNU/kFreeBSD

Installationsguide för Debian GNU/kFreeBSD Installationsguide för Debian GNU/kFreeBSD Installationsguide för Debian GNU/kFreeBSD Copyright 2004 2015 Debian Installer-teamet Det här dokumentet innehåller installationsinstruktioner för Debian GNU/kFreeBSD

Läs mer

4.5 Användarmanual VOLVOHANDELNS UTVECKLINGS AB

4.5 Användarmanual VOLVOHANDELNS UTVECKLINGS AB Volvohandelns Utvecklings AB INSTRUKTION 1(20) 4.5 Användarmanual Volvohandelns Utvecklings AB INSTRUKTION 2(20) Innehållsförteckning Supportade klienter... 3 Att tänka på före installation.... 3 1. Installation

Läs mer

Libris som lokalt lånesystem

Libris som lokalt lånesystem Libris som lokalt lånesystem en utredning om ett för UH-biblioteken gemensamt lånesystem Oktober 2007 Mats G. Lindquist Kungl. biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan 2007-10-16 1 Dnr 68-818-2007

Läs mer

Installationsguide för Debian GNU/Linux

Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Copyright 2004 2015 Debian Installer-teamet Det här dokumentet innehåller installationsinstruktioner för Debian GNU/Linux

Läs mer

Ctrl-C för att avbryta. Men inte alltid! De vanliga funktionerna finns också. När?

Ctrl-C för att avbryta. Men inte alltid! De vanliga funktionerna finns också. När? 2008 Magnus Wedin Vad Linux är, kan diskuteras i det oändliga, och det görs aktivt på internet. Men här ska vi bara ta reda på hur det funkar och vad det kan användas till. Vad är ett operativsystem? Ett

Läs mer

En jämförelse av ansatserna SaSS-UV och UV-strid

En jämförelse av ansatserna SaSS-UV och UV-strid FOI-R--1568 SE Januari 2005 ISSN 1650-1942 Underlagsrapport Vahid Mojtahed, Göran Bergström, Mattias Karlsson En jämförelse av ansatserna SaSS-UV och UV-strid Systemteknik 172 90 Stockholm TOTALFÖRSVARETS

Läs mer

Tjänsteorienterad Integration, ESB

Tjänsteorienterad Integration, ESB Avdelning för datavetenskap Martin Bood och Karl-Johan Fisk Tjänsteorienterad Integration, ESB Service Oriented Integration, ESB Examensarbete 10 poäng Datum: 07-10-12 Handledare: Examinator: Löpnummer:

Läs mer

INNEHÅLL. Rev 20140115.280

INNEHÅLL. Rev 20140115.280 Bruksanvisning INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 20 8 REDIGERA KANALER... 21

Läs mer

Nr 193 NOV 2008 Årgång 24

Nr 193 NOV 2008 Årgång 24 Årets utställare 2008 Årets utställare 2008 Höstkonferensen 2008 Nr 193 NOV 2008 Årgång 24 www.scandevconf.se March 24, 2009 Scandinavian Developer Conference 2009 The conference will be held at: Göteborg

Läs mer

OPERATING INSTRUCTIONS. Multibox Professional 3T. 3 Channel Head End. English. Svenska. design for TV

OPERATING INSTRUCTIONS. Multibox Professional 3T. 3 Channel Head End. English. Svenska. design for TV OPERATING INSTRUCTIONS Multibox Professional 3T 3 Channel Head End English Svenska design for TV 1 1. Contents 1 Contents 2 2 Unpacking your Multibox PRO 3 3 Introduction 4 4 Information about digital

Läs mer

Slutrapport tvåfaktorsautentisering på uppdrag av Inkubator

Slutrapport tvåfaktorsautentisering på uppdrag av Inkubator tvåfaktorsautentisering på uppdrag av Inkubator 1 Innehåll 2 INLEDNING... 3 DEFINITIONER AV BEGREPP... 3 MÅL... 4 TIDPLAN... 4 KOSTNADER... 4 DOKUMENTATION... 4 3 ORGANISATION... 5 UPPDRAGSGIVARE... 5

Läs mer

På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas.

På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas. CGI i korthet På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas. Sedan företaget grundades 1976 har vi drivits av att dela våra kunders utmaningar och att leverera kvalitativa tjänster för att möta

Läs mer

PPP Ethernet gateway RS232 RJ45 network adapter for an Echelon Data Concentrator Master of Science Thesis in the Programme Computer Science 270P

PPP Ethernet gateway RS232 RJ45 network adapter for an Echelon Data Concentrator Master of Science Thesis in the Programme Computer Science 270P PPP Ethernet gateway RS232 RJ45 network adapter for an Echelon Data Concentrator Master of Science Thesis in the Programme Computer Science 270P Department of Computer Science and Engineering CHALMERS

Läs mer

Projektförslag till kursen mjukvarukonstruktion

Projektförslag till kursen mjukvarukonstruktion Projektförslag, för MVK, mjukvarukonstruktionskursen, 2009/2010 Det här häftet är en samling med inkomna projektbeskrivningar. De flesta projekten presenterades vid en minikonferens, 3/11. Stort tack till

Läs mer

INFÖR COMMON US I ORLANDO PTF-HANTERING MED ISERIES NAVIGATOR PROCESSER, TRÅDAR OCH CORES. Medlemsbladet #199 APRIL 2010 ÅRGÅNG 26

INFÖR COMMON US I ORLANDO PTF-HANTERING MED ISERIES NAVIGATOR PROCESSER, TRÅDAR OCH CORES. Medlemsbladet #199 APRIL 2010 ÅRGÅNG 26 INFÖR COMMON US I ORLANDO PTF-HANTERING MED ISERIES NAVIGATOR PROCESSER, TRÅDAR OCH CORES Medlemsbladet #199 APRIL 2010 ÅRGÅNG 26 To attend or not to attend? That can t be a question! Join the COMMON Europe

Läs mer

Distanskurs i multimedia

Distanskurs i multimedia Rapport Distanskurs i multimedia Uppsala universitet Växjö universitet Umeå universitet KTH With English translation {1} Innehåll 1. Bakgrund...3 Tidigare kurser...3 De aktuella kurserna...3 2. Distansutbildning...4

Läs mer

Installationsguide för Debian GNU/Linux

Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Copyright 2004 2015 Debian Installer-teamet Det här dokumentet innehåller installationsinstruktioner för Debian GNU/Linux

Läs mer

Reserapport Europaresa DAK/DAP Projektet

Reserapport Europaresa DAK/DAP Projektet Reserapport Europaresa DAK/DAP Projektet Moelven Utvikling AS, Box134, NO-2391 Moelv, Telefon: + 4762347023, www.moelven.no Bakgrund... 3 Sammanfattning... 4 URSEM Nederland... 5 Produktion... 7 Kapautomat...

Läs mer

TAC Xenta 911. Ethernet Communication Device Ø 4 10,1

TAC Xenta 911. Ethernet Communication Device Ø 4 10,1 Ø 4 TAC Xenta 911 Ethernet Communication Device 0FL-3956-001 Installationsanvisning Installation instruction 24 V AC (19-40 V DC) } ~ 0 G G0 C1 C2 1 2 3 4 (Anv. ej Not used) 90 2 3 4 5 6 7 8 10 110 48

Läs mer

SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni

SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni FAQ Manual SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni Rev I, SE, GB 1 SE VANLIGA FRÅGOR OM CONTROL OMNI 4 1.1 När man använder Auditiv scanning så huggs orden av

Läs mer

KNX Mätning är smart. Smart Metering with KNX

KNX Mätning är smart. Smart Metering with KNX KNX Mätning är smart Smart Metering with KNX KNX Sweden Irisgatan 4B, 431 61 Mölndal tel: +46 (0)734 330 250 epost: info@knx.se hemsida:www.knx.se Innehåll / Content KNX Mätning är smart KNX Metering is

Läs mer

Digital Tv Box STC-IP3020

Digital Tv Box STC-IP3020 Bruksanvisning User Guide Digital Tv Box STC-IP3020 Powered by Zenterio Ändringar och förbättringar Zenterio arbetar ständigt med vidareutveckling av befintliga och nya produkter. Därför förbehåller vi

Läs mer