En fallstudie av konsult-klient samspelet vid ERP-implementering.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En fallstudie av konsult-klient samspelet vid ERP-implementering."

Transkript

1 Claudia Wallin En fallstudie av konsult-klient samspelet vid ERP-implementering. En fallstudie från den Polska marknaden. A case study of the consultant - client interaction during an ERP implementation. A case study from the Polish market. Informatik C-uppsats Termin: Handledare: VT-14 Prima Gustiené

2 Abstract For many providers of ERP-system, Poland is one of the most valuable markets in Central and Eastern Europe. The Polish market for ERP-systems is still a growing market, especially; we can see the low utilization of ERP-systems among small and medium-sized enterprises. This is due to several factors, primarily the cost of implementing the system and the necessary infrastructure. Subsequently due to the lack of knowledge, where there is no sufficient knowledge of the benefits arising from the use of an ERP-system in their business, and there is a fear within the companies that its business would start stagnating. This paper investigates the implementation process of a Polish consulting company which works towards small and medium-sized businesses. The key success factors will be studied in the implementation of ERP-systems, and the instance factors of the interrelationship between the consultant and client from a consultant perspective. The review of the literature has been identified and discussed in relevance to the empirical study. The paper investigates the interplay between the client and consultants and how the dynamics between the involved parts affect the outcome of use of the critical success factors and to which extent the consulting firm is able to influence during the ERP-implementation process. The paper also scrutinizes improvement potentials for the relationship process during the ERP-implementation and proposes areas of improvement for the consultant firm. At the same time, the paper can be beneficial as much for the client as for the consultant as an example framework in order to gain a deeper understanding for the interplay and how each actor's behavior affect the outcome and result of the ERP-implementation. The study revealed that control and influence are shared between the parties involved, however, the following conclusions can be drawn that the consulting company is not in the position to influence and control the factors that the customer has the final decision on which is; Top Management Support, Clear Goals & Objectives, Change Management, ERP Teamwork and Composition, User Involvement and Use of Consultants. Based on the empirical data it also emerged that the lack of these factors has affected following implementation projects negatively. The factors consulting company can control and influence are; Business Process Redesign, Problem Solving Ability, Technological Infrastructure, Support, User Training, Risk Management and Experience & Expertise. The client has very little control and influence over these factors, where they are based mostly on the basis of the consultancies experience and expertise. There is a complexity in the relationship between the consulting firm and its clients in its ability to influence and control the critical success factors. Complexity of the extent that one partner ignorance or unwillingness affects the other partners actions. The result from the control and influence analysis shows that there is a gap between the smaller and larger regions at the Polish market regarding ERP-implementation. The result generated in this study shows that the ERP-market in the smaller regions still remains underdeveloped and immature. In addition to this, the study shows that there is still a strong hierarchical power structure within organizations in the smaller regions. An aspect of the professional culture in Poland is that those who are more experienced and at senior positions are less willing to share their expertise with juniors. The consequences of this emerge very clear during the implementation process amongst all critical success factors. The study also shows that the main difficulties identified during the implementation process are linked to human resources and high project costs. It is clear that clients in smaller regions are struggling with the high costs associated with ERP-implementation. The small- and medium sized enterprises in the smaller regions seldom have the economy to cover the costs without help of EUfunding s. Furthermore the result of the study also remark on organizational and social prob-

3 lems during the ERP-implementation. The main problems that have been identified with clients are associated with inadequate training, lack of support from management and users resistance to a new system and change. Keywords: ERP-implementation, Client-Consultant relationships, Critical Success Factors

4 Sammanfattning För många leverantörer av ERP (Enterprise Resource Planning)-system är Polen ett av de mest värdefulla marknaderna i Central- och Östeuropa. Polska marknaden för ERP-system är fortfarande en växande marknad. Främst kan vi se ett lågt utnyttjande av ERP-system bland de små- och medelstora företagen. Detta på grund av flera faktorer, i första hand kostnaderna för att implementera systemen och nödvändig infrastruktur. Därefter på grund av en okunskap, där det saknas en tillräcklig kännedom om de fördelar som uppstår vid användning av ett ERP-system i sin verksamhet, då det finns en rädsla inom företagen att dess verksamhet kommer att stagnera. Denna uppsatsen kommer att undersöka implementationsprocessen hos ett polskt konsultföretag som arbetar gentemot små och medelstora företag. De viktigaste framgångsfaktorerna kommer att undersökas i genomförandet av ERP-system, och de instansfaktorer i det inbördes förhållandet mellan konsulten och klienten undersöks ur ett konsultperspektiv. Granskning av litteraturen har identifierats och diskuterats i relevans mot den empiriska studien. Uppsatsen undersöker även samspelet mellan kunden och konsulterna om hur dynamiken mellan de inblandade parterna påverkar resultatet av användning av de kritiska framgångsfaktorerna. Vidare undersöks till vilken utsträckning konsultföretaget kan påverka dessa faktorer under ERP-implementeringsprocessen. Uppsatsen granskar även förbättringspotential för relationsprocessen under implementeringsfasen och föreslår förbättringsområden för konsultföretaget. Samtidigt kan resultatet vara till lika mycket nytta för kunden som för konsulten där presenterat ramverk återfinns för att få en djupare förståelse för samspelet och hur varje aktörs beteende påverkar utfallet och resultatet av ett ERPgenomförande på den Polska marknaden. I undersökningen framgick det att kontroll och påverkan är delat mellan inblandade parter, dock kan följande slutsatser dras att konsultbolaget inte är i position att påverka och kontrollera de faktorer som kunden har i det slutgiltiga beslutsfattandet, vilka är; Top Management Support, Clear Goals & Objectives, Change Management, ERP Teamwork & Composition, User Involvement och Use of Consultants. Det framkom även utifrån empirin att det var bristen av närvarenhet av dessa faktorer som har påverkat följande implementeringsprojekt negativt. De faktorer konsultbolaget kan kontrollera och påverka är; Business Process Redesign, Problem Solving Ability, Technological Infrastructure, Support, User Training, Risk Management och Experience & Expertise. Dessa faktorer har klienten väldigt liten påverkan över då de mesta grundar sig utifrån konsultbolagets erfarenhet och expertis. Det råder en komplexitet i relationen mellan konsultbolaget och dess klienter i dess möjlighet att påverka och kontrollera de kritiska framgångsfaktorerna. Komplexitet i den mån att den ena partners okunskap eller ovilja påverkar den andra partners handlingar. Resultatet från analysen över kontroll och påverkan visar att det finns ett gap mellan de mindre och större regionerna på den Polska marknaden gällande ERP-implementering. Resultatet som genererades i denna studien visar på att ERP-marknaden i de mindre regionerna fortfarande är underutvecklad och omogen. Samt att det fortfarande i de mindre regionerna förekommer en starkare hierarkisk maktstruktur inom organisationerna. En aspekt av yrkeskulturen i Polen är att de som är mer erfarna och högre satta är mindre villiga att dela med sig av sina specialkunskaper till underordnader. Konsekvenserna av detta framträder väldigt klart under implementationsprocessen bland samtliga kritiska framgångsfaktorer. Studien visar även på att de största svårigheterna som identifierats under implementationsprocessen är kopplade till de mänskliga resurserna, samt de höga kostnaderna vid projektet. Här görs det tydligt att klienter vid mindre regioner brottas med de höga kostnaderna som är förknippade med ERP-implementering. Små och medelstora företag i de

5 mindre regionerna har sällan själva ekonomin för att täcka kostnaderna utan tar hjälp av EUbidrag. Vidare visar även resultatet av studien på organisatoriska- och sociala problem vid ERP-implementering. De främsta problemen med klienter är förknippade med otillräcklig kunskap, brist på stöd från ledningen och användarnas motstånd till ett nytt system och förändring.

6 Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte och målgrupp Undersökningsupplägg Forskningsfråga Teori Nyckelbegrepp Vad är ERP Implementation utmaningar Kritiska framgångsfaktorer för ERP implementering Top Management Support Business Process Redesign Project Management Change Management ERP Teamwork and Composition Clear Goals & Objectives Technological Infrastructure User Training & User Involvement Effective Communication Risk Management Use of Consultants Konsult och Klient-relation Konsultens roll Klientens roll Kritiska Framgångsfaktorer i konsult-klient relation Take chance to challenge change Communication Trust Experience & Expertise Understanding Culture & Organisation Clear Roles Stable & Clear Scope Problem Solving Ability Project Management Skills Metod Val av företag... 17

7 3.2 Forskningsansats Tillvägagångssätt Fallstudie Datainsamling Metodproblem Validitet och reliabilitet Analys av kvalitativ information Disposition av empiriredovisningen Empiri Presentation av fallstudieobjektet ERP-system i fallstudien ERP-implementering och observationer Kritiska Framgångsfaktorer Top Management Support Business Process Redesign Project Management Effective Communication Technological Infrastructure User training & User Involvement Clear Roles Problem Solving Ability Time Support Analys Kritiska framgångsfaktorer konsultbolaget kan påverka Utvecklingsmöjligheter Slutsats och diskussion Frågeställning Frågeställning Vidare forskning Omnämnande Referenser Bilaga Bilaga

8 Figur 1: Egen modell över relation mellan KFF vid ERP implementation och KFF i konsult-klient relationer, inspirerad av Magnusson & Olsson ( 2008) Figur 2: Implementations kritiskaframgångsfaktorer (KFF) utifrån forskningsartiklar Figur 3: Framgångsfaktorer i konsult-klient relationen utifrån litteraturstudier Figur 4: Modell över KFF som visar förhållandet över påverkan mellan konsulter och klienter vid ERP implementation Figur 5: Modell över förbättringsområden utifrån KFF

9 1 Inledning Polen är ett relativt ungt land inom ERP-marknaden, samtidigt visar rapporter att det är ett av Central- och Östeuropas snabbaste växande på IT-marknaden. Aktuella indikatorer pekar på att landet kommer att behålla denna befallande position, och att vid år 2015 kommer att bli den näst största i Centrala- och Östeuropa, med Ryssland som regionens ledare (Antal International, 2013). Med dessa siffror i hand ställs nu Polen i ett generationsskifte. Där ERPsystem kommer kräva många nationella förändringar för samtliga organisationer i landet, stora som små som vill hålla sig kvar på marknaden och konkurrera. Detta ställer även ytterligare utmaningar på utvecklingen av ERP-system, som i sin egna natur är komplexa och ställer betydande utmaningar för organisationer och dess anställda. Implementation av ett system är en av dessa utmaningar och innebär en svår uppgift, en som interna IT-specialister eventuellt inte kan hantera själva. Därav anställer organisationer i många fall konsultföretag som hjälper till med implementationsprocessen. Detta är det mest kostnadseffektiva sättet. Tiden för att implementera ett ERP-system beror på storleken av verksamheten, antalet avdelningar involverade, graden av anpassning, storlek på förändring och samarbetet med klienter i projektet. Även om tillämpning av ERP-system kan vara dyrt, erbjuder det organisationer ett kostnadseffektivt system i det långa loppet. ERP-programvaran fungerar genom att integrera alla de olika avdelningarna i organisationen i ett datasystem och möjliggör effektiv kommunikation mellan de olika avdelningarna som således ökar produktiviteten. Czerniawska (2007) påpekar att de flesta misslyckade ERP-implementeringar inte beror på den tekniska delen, utan oftast på grund av den mänskliga interaktionen. En mängd litteraturstudier identifierar framgångsfaktorer för ERP-implementeringar. Trots tidigare vägledningar och artiklar misslyckas fortfarande en större del av ERPimplementeringarna. Färre artiklar ser över den människo-relaterade faktorn och dess inverkan under ERP-implementationer, och om de gör det, betonar merparten av artiklarna kundens roll och deras krav på konsulten. Det finns en bristande vägledning och insyn för att förstå konsulten och dess inverkande roll. Det finns även en bristande insyn på hur ERPsystem har antagits i andra kulturella inställningar. Hittills finns det inte mycket publicerad forskning över ERP-system implementeringar i Polen. Därför kommer denna uppsats att undersöka konsultens inverkan på de kritiska framgångsfaktorer i implementationsfasen i orsakssamband till effekten av klient-konsult relationen på den Polska marknaden. Syftet med uppsatsen är att analysera och identifiera vilka kritiska framgångsfaktorer som konsulten kan påverka. Och studera vilka fel och problem som begicks under implementationsfasen mellan de involverade parterna, och vilken betydelse relationen mellan klienten och konsulten ställt för resultatet. Med denna uppsatsen vill jag framföra ett underlag för framtida samarbeten och visa vilka fallgropar man kan undvika för att vidareutveckla gynnsamma relationer mellan klienter och konsulter under implementeringsprocessen. En förståelse för dessa faktorer och dess påverkan kan leda till framgångsrika utfall för både klienter och konsulter. Bidraget från uppsatsen kan även ses som viktigt för praktiker och forskare som är intresserade av den Polska marknaden som allt mer expanderas. Analyspåverkan av klient-konsultrelationen på de kritiska framgångsfaktorerna kommer att ge en användbar guide för organisationer att genomföra ERP-system implementationer. Multinationella organisationer som planerar att implementera ERP-system i Polen kan få en inblick hur implementeringsprocessen ser ut och hur relationen mellan klienter och konsulter kan te sig. 1

10 1.1 Syfte och målgrupp Denna uppsats syftar till att se om den polska marknaden av ERP-implementering vid små och medelstora företag. Vidare är syftet att undersöka dynamiken mellan klient- och konsultrelationen, utifrån KFF (kritiska framgångsfaktorer). Syftet är även att presentera en förbättringsanalys till företaget i deras arbete. För närvarande arbetar man inte medvetet med KFF, utan enligt en egen ospecificerad modell. Jag granskar aktuella artiklar och litteratur om konsulter för att identifiera de huvudsakliga faktorer som är kritiska för en lyckad klient- och konsult-relation, och deras påverkan på de KFF för implementationsfasen. En utvärdering av litteraturen visar att man inte har lagt en större vikt på huruvida dessa faktorer är relaterade till varandra och hur dessa faktorer påverkar själva implementationsprocessen. I tidigare forskning visar man sällan konsulternas perspektiv under implementationsprocessen, därför har jag valt att undersöka denna målgrupp i min studie. 1.2 Undersökningsupplägg Studiens teori kan betraktas som två delar som sedan kommer analyseras gentemot insamlad data från fallstudien. Första teoridelen behandlar övergripande ERP-system, och dess utmaningar med implementering. Därefter presenteras de generella KFF under implementationsfasen samt framgångsfaktorer i samspelet mellan klienten och konsulten. Den tidigare forskningen kommer att ligga som grund för att få en insikt över vilka redan funna faktorer som uppstår vid ERP-implementationsprocessen, och hur dessa kan relatera till frågeställningen. KFF vid ERP implementation KFF i konsult-klient relation Figur 1: Egen modell över relationen mellan KFF vid ERP implementation och KFF i konsultklient relationer, inspirerad av Magnusson & Olsson, (2008). I bilden ovan vill jag påvisa på hur KFF i konsult-klient relationer kan ses som en instans av KFF vid ERP implementation. Där ett förhållande skapas mellan KFF vid ERP implementation och KFF i konsult-klient relation, där KFF i konsult-klient relationen ärver de egenskaper som uppvisas i KFF vid ERP implementation. En stor del av de specifika faktorer som återfinns i teorikapitlet för KFF i konsult-klient relationen kan man återföra till KFF vid ERP implementation. KFF är faktorer som på ett signifikant och påvisbart sätt påverkar utfallet av en särskild process eller aktivitet (Magnusson & Olsson, 2008 s. 97), där åtta av dessa är relaterade till mänskliga faktorer (Gibson, Holland, Light, 1999). Implementations processen påverkas av de aktörer som är nära involverade under uppdraget. Skok & Legge (2002) illustrerar även 2

11 komplexiteten av relationen aktörer emellan, där deras tankar och konflikter uppstår i interaktionen mellan dem. Det råder delade åsikter inom akademin om användning av KFF, dock menar Magnusson & Olsson (2008) att trots denna tvivelaktighet så kvarstår faktumet att framställda faktorer kan komma till stor nytta för att identifiera hinder på vägen mot framgång. Min tanke med denna uppsats är att undersöka dessa kritiska framgångsfaktorer och undersöka hur konsulter och klienter kan komma att påverka dessa, och hur samspelet påverkar utfallet. Syftet är även att analysera och komma med ett förbättringsförslag till fallföretaget Profisys. Grunden till detta är att de för närvarande inte använder sig av KFF medvetet i den mån som det presenteras i teorin. Mitt mål är att ge ett underlag till företaget och presentera de faktorer utifrån teorin som kan vara värda att införa för att effektivisera och förbättra deras implementationsprocess och relation till sina klienter. 1.3 Forskningsfråga Till vilken grad påverkar konsultbolaget de kritiska framgångs faktorerna under implementationsfasen i relation och inflytandet av klient-konsult relationen? Hur kan Profisys (fallföretag) förbättra implementationsarbetet och dess relation till sina klienter? 3

12 2 Teori Den teoretiska undersökningen ger en inblick i den forskning som är etablerad inom forskningsområdet. Inledningsvis presenteras de nyckelbegrepp som används i studien, därefter presenteras ämnesområden som är relevanta för undersökningen. Litteraturgenomgången kan betraktas som två delar där jag med hjälp av litteratur och aktuell forskning har försökt fördjupa mina kunskaper inom området som sedan kommer att användas vid datainsamlingen. Inledningsvis går jag in på själva ämnesområdet ERP-system, utmaningar vid ERP-implementering och de generella KFF under implementationsfasen. Därefter följer KFF i samspelet mellan klient och konsult för att fördjupa och identifiera de människorelaterade aspekterna som uppstår vid interaktionen mellan samtliga aktörer. Vid undersökningen har jag försökt att hitta så många vetenskapliga artiklar som möjligt. De vetenskapliga artiklar som främst har granskats i litteraturstudien har utgått utifrån implementering av Enterprise Resource Planning Systems. De databaser som har använts var Springer, Emerald, Science Direct, Google Scholar och Karlstads Universitets sökmotor OneSearch. För att hitta relevanta artiklar har jag använt en rad olika sökord som: ERPsystem, implementation, Kritiska framgångsfaktorer, Critical success factors, client-consultant relationship, Polen, Polish market. Jag har även gått igenom samtliga ISD (International Conference on Information Systems Development) artiklar från år 2005 till Detta för att jag velat undersöka om tidigare specifik forskning har publicerats inom området i Polen. Det bör noteras att jag vid sökningen funnit ett antal artiklar som hänvisar till kritiska framgångsfaktorer, ERP-implementation men inte i anknytning till Polen. Det bör även noteras att det finns ett större urval av litteratur och studier som berör sammanställda KFF vid ERP-implementation, dock ett mindre sådant vid KFF vid klientkonsult relationer med inriktning mot ERP-implementation. Därav har jag själv sammanställt en bilaga (bilaga 2) där jag utifrån forskningsartiklar framställt samtliga nämnda KFF vid en klient-konsult relation i listform. Dock har jag enbart tagit med de mest framträdande KFF i teoridelen som har visat sig mest relevanta och återkommande i forskningsartiklarna. 2.1 Nyckelbegrepp ERP- system Implementation ERP-system omformar affärsstrukturer och löser utmaningar av frånkopplade och okoordinerade affärssystem (Davenport, 1998). Grundtanken med ett ERP-system är att det innefattar en bred uppsättning av moduler, där moduler kan läggas till eller tas bort beroende på behov. Denna typ av system erbjuder ett heltäckande verksamhetsövergripande system och stödjer de processer som verksamheten består av (Magnusson & Olsson, 2008) Implementering är processen för införandet av ett system i en verksamhet. Där man efter ha upphandlat en lösning från en leverantör går vidare för att föra in systemet i verksamheten (Magnusson & Olsson, 2008) 4

13 Kritiska faktorer Implementering av ett ERP-system innebär en stor investering och åtagande, i studielitteraturen hänvisar man till kritiska faktorer som kan påverka implementeringen och kan resultera i antingen ett misslyckande eller en framgång (Leon, 2008). Konsult/Klient relation Klient-konsult relationer tar plats i situationer där ett flertal aktörer såsom leverantörer, nyckelanvändare, driftsättare och andra myndigheter är involverade under diskursen av ERPimplementation genom flera generationer av produktutveckling och organisatoriska mönster. Där varje generation tenderar att bygga representationer i relation till de erfarenheter från den tidigare (Webster & Williams, 1993). Czerniawska (2007) betonar två olika syner på klient- konsult relationen, (utifrån klienten) vilka är: den personliga interaktionen de har med konsulterna (personerna); och det resultat som levereras (löftena de gav). Davenport & Early (2010) anmärker att förståelsen av begreppet makt och inflytande är grunden för att förstå ens förhållande med en klient. Konsult Klient Konsultverksamheten definieras bl.a. som en rådgivningstjänst som är kontrakterad för att ge organisationer en specialutbildad och kvalificerad personal. Denna hjälper kundens organisation på ett objektivt och oberoende sätt, för att identifiera problem och närmare analysera lösningar (Appelbaum & Steed, 2005). Ordet konsult refereras även till en individ som har influenser över en individ eller grupp, men har ingen direkt befogenhet för att ta det slutliga beslutet (Buono et al. 2009). En klient avser i stora drag en person eller organisation som behöver hjälp med ett visst område, som anställer en konsult för hjälp (Schein, 1997). 2.2 Vad är ERP ERP är förkortning för Enterprise Resource Planning system, och är en term för den breda uppsättning av aktiviteter som hjälper företaget att hantera viktiga delar av verksamheten. ERP-systemets funktioner riktade sig till en början till tillverkningsindustrin. Där grundegenskaperna huvudsakligen bestod av att stödja och hantera den allmänna kärnverksamheten för organisationen, såsom försäljning, produktion, redovisning och finansiella frågor etc. Men med senare år har även ERP-systemen utvecklats och används av en mångfald olika industrier (Leon, 2008). Det finns ett flertal beskrivande termer för vad ERP står för. En definition Leon (2008 s.12) ger är: the technique and concepts for integrated management of businesses as a whole from the viewpoint of the effective use of management resources to improve the efficiency of enterprise management. 5

14 Leon menar alltså att konceptet för ett integrerat hanteringssystem är att hantera och effektivisera organisationens processer och resurser som en helhet. Vaman (2007 s.7 ) beskriver även att ERP som: ERP is a massive software engine that seeks to provide a single seamless interface to all departments, systems, and existing data within an organization. Här påpekar Vaman att funktionerna och egenskaperna för ERP-system är att integrera affärsaktiviteter tvärs över alla avdelningar. Där ett ERP-systemet inkluderar programmoduler som stödjer och kopplar samman alla avdelningar och funktioner inom organisationen till ett heltäckande datasystem. Syftet Vaman (2007) beskriver är att ERP-system hjälper avdelningar att förstå deras betydelse för organisationens makrostruktur, och även hur de påverkar organisationens makrostruktur. Vaman menar även på att en inre förståelse för detta är en betydande faktor för att förbättra samarbetet avdelningar emellan och för att förbättra kunskapsbidragandet och arbetsprocesser. ERP-system kommer med många fördelar och erbjuder möjligheten att förbättra processer och minska kostnader. Dock finns det alltid två sidor av medaljen, man behöver även förstå dess komplexitet och vad det innebär att implementera ett ERP system i verksamheten. Vaman (2007) menar på att fokus kan inte enbart ligga på de tekniska aspekterna av driftsättningen av ett ERP-system, utan det krävs ett lika stort fokus på att ändra hur verksamheten fungerar. Det är alltså en riskfylld process och ERP handlar alltså inte enbart om omskapande av affärsprocesser utan om nyutveckling om hur organisationer gör affärer. 2.3 Implementation utmaningar Davenport (2000) menar på att implementationen av ett ERP-system är ett av de svåraste momenten under projektgången. Det är oftast här många organisationer tappar greppet för deras affärs och budget mål för projektet. I likhet med Davenport (2000) stärker Leon (2008) antydan om implementationsfasens komplexitet och utmaningar. Där han menar på att ERPimplementationer löper större risk att misslyckas än lyckas i den mån att de fördröjs, kostar mer än vad man förutsatt och misslyckas att leverera full funktionalitet. Leon (2008) menar på att alla involverade aktörer så som organisationsledningen, projektledare, konsulter, anställda, ERP-implementeringsgruppen och övriga intressenter bör ha en övergriplig förståelse av ERP och innebörden av ERP-implementation, dess syfte och faser i implementations livscykeln. De bör ha en förståelse för att implementationer kan aldrig bli identiska, då det finns flera faktorer som påverkar hur implementationsfasen utvecklar sig. Bland annat varierar organisationers kultur- och natur av projekt företag emellan. Då variationens beroende styrs av storleken av projektet och även av dess karaktär, komplexitet, utvecklingsmetodik etc. Leon (2008) menar på att alla implementeringar vill komma att möta någon form av motstånd, bland annat av individer i organisationen. Då han menar på att det ligger i människans natur att stå emot förändringar, och ERP-system innebär förändring. För att lyckas med implementationsprocessen bör man enligt Leon (2008) sätta ett stort fokus på samarbetet med medarbetarna. Detta genom att få dem att förstå fördelarna med ERP-system och vinna deras förtroende och attityd. Leon (2008, s. 198) beskriver ERP som: ERP is first an attitude, then a system. 6

15 Han anser att om man inte har vunnit medarbetarnas attityd innan man börjat implementera ett system är risken större för misslyckande, då effekten av ett påtvingat system på ovilliga personer enbart kommer att stärka deras uppror gentemot systemet. 2.4 Kritiska framgångsfaktorer för ERP implementering Inom ERP-implementering ligger mycket forskningsfokus vid hur man mäter en lyckad implementering. Wong & Tein (2002) nämner i sin studie att definitionen av en lyckad implementering beror på synvinkeln av personen som definierar den. Man menar alltså på att det råder en stor åtskillighet när man talar om vad ERP-framgång är och hur det mäts. En avgörande fråga för en framgångsrik implementation ligger alltså i de kritiska framgångsfaktorerna (KFF) som ligger som en grund för implementeringsprocessen. Det finns ett flertal identifierade uppsättningar av KFF framtagna av forskare och antalet varierar sinsemellan. Det finns dock alltid ett antal återkommande faktorer som kan återfinnas i de flesta modeller och ramar utifrån studielitteraturen. I Wong & Teins (2002) studie har de tagit fram de 23 vanligaste KKF utifrån 17 forskningsartiklar. I figur 2 har jag sammanställt de 11 vanligaste identifierade KFF utifrån Wong & Teins (2002) studie, samt utifrån Bhatti (2005) och Nah & Lau (2002) studier som anses väsentliga för framgången av ERP-projekt genomföranden. Jag har valt att behålla de engelska namnen på de KFF jag identifierat i de artiklar så som de förkommit i litteraturen. Top Management Support Business Process Redesign Project Management Change Management ERP Teamwork and Composition Clear Goals & Objectives Technological Infrastructure User Training & User Involvement Effective Communication Risk Management Use of Consultant Figur 2: Implementationskritiska framgångsfaktorer (KFF) utifrån forskningsartiklar Top Management Support Slevin & Pinto (1996) summerar ihop de två främsta egenskaperna Top Management Support bör tillhandahålla under ERP-implementationen, dessa är (1) tillgå ledarskap; (2) tillhandahålla behövliga resurser. Det är även viktigt att projekten ges den topprioritet av Top Management Support som krävs, och att den seniora ledningen är starkt involverad och villig 7

16 att tillhandahålla de resurser som krävs (Sumner, 1999). Såsom att tillhandahålla rätt personer för implementeringsuppdraget och tillge den tid som behövs för att kunna genomföra uppdraget. Man bör även i ett tidigt skedde kommunicera ut visionen av den nya organisationen och det nya systemets roll. Samtliga inom organisationen bör acceptera förändringen och förbereda sig inför den utbildning som kommer att krävas Business Process Redesign Enligt Bhatti (2005) är en annan viktig faktor organisationens vilja för anpassning. Organisationen bör vara beredd att anpassa deras verksamhet till ERP-systemet för att minimera graden av systemanpassning som skulle krävas. Det är alltså oundvikligt att en affärsprocess är gjuten till systemet, man ser helst till att modifiering av ett system bör undvikas till dess minimum (Sumner, 1999). Detta för att i ett senare skifte undvika framtida fel och lättare kunna uppdatera nya versioner av systemet, som annars kan bli oerhört komplicerat Project Management Project Management är grundstenen för projektets gång, då ledarna behöver koordinera, planera och observera samtliga aktiviteter under processen för att försäkra att syftena och målen för implementationen uppnås (Magnusson & Olsson, 2008) Change Management Somers & Nelson (2003) menar på att många företag underskattar de insatser som är involverade under ett förändringsarbete, vilket resulterar i att ERP-implementeringen oftast misslyckas med att uppnå de förväntade fördelar man förväntat sig. Gupta (2000) identifierar motstånd som ett av de största hindrena vid förändring. Där Gupta hävdar att motstånd inom organisationen kan vara förödande eftersom det kan skapa konflikter mellan aktörer och vara enormt tidskrävande. Organisationens attityd och kultur kan även komma att spela en avgörande faktor. Roberts & Barrar (1992) påpekar att organisationen skall helst eftersträva en öppenhet för förändring och genomsyra dess värderingar genom hela organisationen för att det skall leda till framgång ERP Teamwork and Composition En viktig del under ERP-livscykeln är sammansättningen av ERP-teamet. Teamet bör enligt (Sumner, 1999) bestå utav de bästa människorna i organisationen och man bör bygga ett tvärfunktionellt team. Där teamet bör bestå av en blandning av konsulter och intern personal så att den interna personalen kan utveckla de färdigheter som behövs för design och implementation. Under processens gång är det även viktigt att ERP-projektet ges den top prioritet som den behöver och att samtliga parter tilldelas den mängd tid och support som krävs. Detta för att lyckas leverera projektet under bestämd tid och inom ramarna för planerad budget. För att skapa förtroende är det även viktigt att tänka på hur informationen sprids mellan samtliga aktörer, då förtroende kan stärkas genom reguljära möten för att avstämma och se till att man strävar och arbetar mot samma mål (Fui-Hoon et al. 2001) Clear Goals & Objectives Klara mål och syften inför ERP-implementation talas det starkt om i samtliga forskningsstudier (Bhatti, , Wong & Tein, , Nah & Lau, 2001) och anses vara en viktig grundsten för projektets framgång. Utan en klar affärsplan och strategier för vad gäller resurser, kostnader, risker, tidsplan och för vad som förväntas riskerar projektet att misslyckas. 8

17 2.4.7 Technological Infrastructure IT-infrastrukturen, vad gäller hårdvara och nätverk spelar även en avgörande roll för ERPsystemets framgång. Att genomförandet av övergången från ett äldre informationssystem och affärsprocesser till en integrerad IT-infrastruktur och process för hela organisationen är komplicerat är ett känt faktum Bhatti (2005). Därför spelar mjukvaruutveckling, testning och felsökning en stor roll i början av projektfasen. Bland annat för här bör man ta ett ställningstagande på vilken nivå av funktionalitet och vilket förhållningssätt systemet bör kopplas mot det äldre systemet. Här behöver man se till vilka behov som behövs tillgodoses och vilka övriga specialiserade mjukvaruprodukter man kan behöva att integrera Nah & Lau (2001) User Training & User Involvement Användarnas roll i implementeringsprocessen har visat sig vara en avgörande faktor huruvida projektets framgång fortgår då många projekt misslyckas just i detta skedde på grund av brist på användarutbildning. Bakgrunden till användarutbildning ligger i att skapa en förståelse för användarna om hur processen och integrationen ser ut inom systemet, och hur arbetet tvärsigenom arbetarna påverkas av varandra. Med hjälp av utbildning vill man skapa en ökad kompetens- och kunskapsnivå hos personalen och få dem bekväma i sitt användande av systemet (Bhatti, 2005) Effective Communication En stor utmaning inom ERP-implementation är förmågan att förmedla ut en effektiv kommunikation (Bhatti, 2005). Det är även en av de mest kritiska faktorerna under processen. Då det är oerhört viktigt att skapa en förståelse och acceptans av implementationen och vid varje fas förmedla ut vad som förväntas projekt team i mellan och tvärs genom organisationen (Fui-Hoon et al. 2001) Risk Management Risker för implementeringsfasen är oundvikliga, därför anses det som en viktig faktor att minimera dess utgång och detta med hjälp av Risk Management. På detta vis kan man minimera utfallet av oförutsedda händelser genom att identifiera potentiella risker innan betydande konsekvenser uppstår. Med hjälp av lämpliga strategier och riskhanteringar kan man alltså reducera riskerna och projektets misslyckande (Slevin & Pinto, 1996) Use of Consultants Att använda externa konsulter har ansetts vara en tillgång under ERP-implementation (Somers & Nelson, 2003), då konsulter besitter en expertis om system och installation som företagen själva kanske inte besitter. I studien gjord av Wong & Tein (2002) understryker man även här innebörden av konsultens roll för ett företag under implementerings processen, och menar på att det är en vital faktor. Där man argumenterar att en ERP-implementation kräver personer med underliggande kunskaper för affärsprocesser och tekniska färdigheter för att kartlägga nya funktionaliteter till processerna, och detta kan alltså bra konsulter tillhandahålla. 2.5 Konsult och Klient-relation Dravesky & Guthridge (2005) diskuterar i sin artikel How clients and consultants should work together in this century tidigare arbetsmetoder mellan konsulter och klienter. Där menar de på att det är dags att bli av med de omoderna sätt man arbetar tillsammans på och att dagens tider kräver nya sätt att arbeta tillsammans, en så kallad ny affärsmodell för samarbete. De presenterar en ny klient/konsultmodell som består utav två byggstenar, dessa är: (1) bättre arbetsförhållanden och en (2) mer ömsesidig respekt. Med bättre arbetsförhållanden vill 9

18 man bekräfta att interaktionen mellan klient och konsult är riktiga personliga relationer, d.v.s. ur konsultens roll är det viktigt att vara autentisk och inte låtsas vara någon man inte är. Det ligger mycket i att våga visa att man är en riktig person och inte en robot. Även att sätta värde i relationen till klienten och erbjuda sitt kunnande och vänlighet, för att i bästa sätt urskilja sig från övriga konsultföretag som tävlar om samma uppdrag. Med ömsesidig respekt poängterar Dravesky & Guthridge (2005) betydelsen av att hjälpa varandra, där de menar på att båda sidor behöver varandra och man bör inte vara rädd för att be om hjälp. Där situationer med magrare ledningar, större arbetsbelastning och begränsade budgetar pressar och drar klienter i flera riktningar och det kan vara svårt att hitta tid för tänka och jonglera dussintals förfrågningar. Det bör alltså finnas en ömsesidig förståelse att klienter jobbar med flera konsulter såsom konsulter arbetar med ett flertal klienter. Man poängterar att det bör finnas en kultur där man hjälper varandra med problem som kan uppstå. Dravesky & Guthridge (2005) framhäver i deras artikel förändringar i relationen mellan klienter och konsulter där man idag helst vill se ett förtroende parterna i mellan. Man menar på att det inte finns rum för egoister i konstellationen. Man påpekar även hur konsultens roll har förändrats över tid, där man idag arbetar mer iterativt i processen med klienten. Och där konsulten bör vara hänsynsfull till sin klient, samtidigt som de måste trycka på och utmana deras klienter i viktiga frågor. Draversky & Guthridge (2005) påpekar att detta är viktigt för konsulter då de bör behålla sin integritet och fortsätta kunna erbjuda objektiv rådgivning. Czerniawska (2007) förstärker även dessa påstående där hon menar att de flesta klienter inte vill anställa ja-sägare, d.v.s. man efterfrågar konsulter som kan tänka självständigt och inte är rädda för att ge sina åsikter. Förtroende är även ett använt ledord i relationen mellan klient och konsult. Czerniawska (2007) påpekar att klienter eftersträvar konsulter de kan lita på, någon som kan hjälpa och inte enbart säger det som tros viljas höras. Qureshi et. al (2013) rekommenderar i sin forskningsartikel att det är viktigt att båda parterna försöker se till varandras perspektiv för ökad förståelse för varandra. Där klienter bör förstå konsulten; att konsulten inte vill förlora pengar och tid för en kunds uppdrag. Men att genom en relation uppbyggd på förtroende och en bra kommunikation kan prognosen för ett lyckat projekt komma att se bättre ut och man kan spara pengar istället för att spendera dem på utskällningar och anklaganden. Samtidigt som konsulter bör ha hänseende till klienter; att klienter vill ha system som fungerar och är utvecklade inom tidsoch budgetramarna. Qureshi et. al (2013) rekommenderar konsulter att inte vänta till slutet för att se om systemet uppfyller samtliga krav. Utan att tidigare kräva en väl utformad specifikation från kunden och testa den under tidens gång så att man klarar av att möta kundens krav inom de mål man satt upp. Relationen mellan klienter och konsulter är komplex i sig, diverse litteraturstudier visar även på hur relationen påverkas utifrån sociopolitiska aspekter. I litteraturstudien av Campagnolo (2013) hänvisar man till hur relationen mellan konsult och klient utspelar sig under en ERPimplementationsfas, där man menar på att konsultens expertis och råd inte kan ges fritt utan är beroende av klientens accepterande och medgivande för förändringsarbetet. Man beskriver även diverse konstellationer som förekommer, där Campagnolo (2013) härleder till Newman & Westrup (2005) argument om hur klienter i organisationen ingår i strategiska allianser med konsulter för att kunna påverka deras expertis och råd för att i eget intresse kunna påverka resultatet av deras service. Scott & Wagner (2003) stärker även denna tes där de beskriver hur politiska agendor inom organisationen oftast styrs utifrån en mindre intressegrupp och påverkar hur implementationsvalen ter sig. Därför kan det förekomma förändringar i hur implementationsprocessen och valen ser ut efter tid då en annan intresse grupp eventuellt får ansvaret för implementationsfasen. 10

19 2.5.1 Konsultens roll Det finns ett flertal definitioner om vad som identifierar en konsult och dess roll, en gemensam redogörelse utifrån Leon (2008) är dock att de kan ses som arketyper av kunskapsintensiva företag. Konsulters kärnverksamhet är kunskap, där deras roll är att ge ett mervärde till projektet och bidra med know-how till implementationsprocessen och projektet. Leon (2008) förklarar att denna expertis kommer utifrån deras tidigare praktiska erfarenheter. Genom ett flertal tidigare trial & error menar han på att konsulten alltså kan undvika företeelsen av att uppfinna hjulet på nytt. Konsultens tidigare erfarenheter kan komma att spela en kritisk roll för implementeringsfasen och hjälpa klienten att spara pengar, tid och ansträngningar. Inom studielitteraturen (Buono, 2009) identifierar och särskiljer man även rollerna av interna och externa konsulter, där interna konsulter är oftast anställda i organisationen medan externa konsulter har oftast ingen anställningsrelation till själva organisationen, utan är anställda via en konsultfirma. Interna konsulter kan ses som interna experter, de är oftast redan familjära med organisationens kultur och de sociala normer som förekommer inom företaget. Man finner i många fall interna konsulter med en ledande roll under implementeringsprojektet då de har en nära relation och insikt av organisationen och personalen. Man menar på att det är oftast de som har bäst insikt och kan identifiera nyckelelementen när man ser till att ändra eller förbättra en process eller design. En extern konsult till skillnad från en intern, måste lära känna organisationen under arbetsgången. Den externa konsulten kan oftast enbart fastställa kulturen genom ett smalt perspektiv då de inte lever och andas organisationen. Oftast har de inte heller samma bindning mot organisationen som en intern konsult. En extern konsult kan oavsett utfall av projektets resultat gå iväg och lämna uppdraget, till skillnad från en intern där det ligger i ett eget intresse av lyckas med uppdraget då personen i fråga kommer att behöva att leva med resultatet och konsekvenserna av uppdraget. Vidare definierar Buono (2009) externa konsulter som någon som fungerar som en rådgivare, där man poängterar att externa konsulter oftast ses som objektiva och fristående. Där deras jobb är att analysera och identifiera problem utifrån deras ståndpunkt som oftast anses som trovärdigt då de inte har något eget intresse eller fördomar mot organisationen. Buono (2009) påpekar att interna konsulter lättare påverkas av inflytandet av den politiska och kulturella aspekterna inom organisationen, medan externa konsulter kan oftast se situationer från ett mer neutralt perspektiv. Buono (2009) insinuerar att det är svårare att tänka out of the box när man betraktar sakligheter från ett internt perspektiv. Det finns delade meningar om konsultens roll, Buono (2009) identifierar de egenskaper organisationer oftast överväger när de anställer någon utifrån, dessa är bland annat; nytänkande, kompetens och objektivitet. Medan man även påpekar negativa egenskaper om externa konsulter så som att de till förmodan är dyra, har brist på förståelse för kulturen av en organisation och att de oftast inte är tillgängliga då man behöver dem. I gensvar mot åsikterna om de höga kostnader för konsulter menar Leon (2008) att det är på grund utav att konsulter ställs inför svåra uppgifter och det är just därför dem betalas sådana stora mängder för deras tjänster. Det som knyter ann interna och externa konsulter är dock målet av deras anställning, d.v.s. samtliga är anställda för deras expertis och kunskap inom området. Där deras roll är att förbättra organisationens processer och det ligger i deras ansvar att förstå helheten och omfattningen av förändringsarbetet. Samt veta när man skall inkalla företagsledningen om åtgärder och beslut som bör vidtas så att projektet inte riskeras att äventyras (Leon, 2008). 11

20 2.5.2 Klientens roll Definitionsmässigt är konsulttjänster en klientcentrerad verksamhet (Qureshi, Quershi & Rathore, 2013), och när man diskuterar konsulttjänster är det viktigt att förtydliga begreppet klient (Schein, 1997). Schein påpekar att begreppet klient inte är så enkelt och identifierbart som många antar, utan den faktiska frågan kan visa sig vara något oklar och problematisk. Frågan kan te sig komplex. Schein har dock urskilt sex typer av kunder och typer av kundrelationer i sin modell för att få en bättre insikt och förståelse hur klient dynamiken kan se ut: (1) Contact clients the individual(s) who first contact the consultant with a request, question, or issue. (2) Intermediate clients the individuals or groups who or which get involved in various interviews, meetings, and other activities as the project evolves. (3) Primary clients the individual(s) who ultimately own the problem or issue being worked on; they are typically also the ones who pay the consulting bills or whose budget covers the consultation project. (4) Unwitting clients members of the organization or client system above, below and laterally related to the primary clients who will be affected by interventions but who are not aware they will be impacted. (5) Indirect clients members of the organization who are aware that they will be affected by the interventions but who are unknown to the consultant and who may feel either positive or negative about these effects. (6) Ultimate clients the community, the total organization, an occupational group, or any other group that the consultant cares about and whose welfare must be considered in any intervention that the consultant makes (Schein, 1997). Att identifiera klientens roll är alltså inte en okomplicerad process (Appelbaum & Steed, 2003). Schein (1997) påpekar att det är viktigt att klargöra under hela projektets gång vem klienten är. Då det ofta förekommer att konsulten presenteras till andra personer inom organisationen som de eventuellt också kommer att arbeta med under projektets gång. Schein (1997) menar alltså att det är viktigt att urskilja klienttyper, alltså mellan den huvudsakliga klienten som betalar för projektet, de ovetande och de slutliga kunder som kommer att påverkas av projektet. Appelbaum & Steed (2003) påpekar även i deras artikel komplexiteten av kundrelationer, där de menar på att olika typer av kunder har olika typer av behov, förväntningar, grad av påverkan och deltagande i konsultrelationen. 2.6 Kritiska Framgångsfaktorer i konsult-klient relation Relationen mellan konsulter och klienter ställs inför många utmaningar. I många fall är det oerhört svårt att definiera och värdera framgången av ett projekt, eftersom det är svårt att på förhand bedöma kvaliteten av konsulttjänsten. Och vad som är ännu viktigare, kvaliteten efter leverans av tjänsten. Vidare har det hävdats att det är viktigt att skilja på resultatet av konsultprojektet och kundens tillfredsställelse med konsultens prestation (Czerniawska, 2002). Relationen mellan aktörerna och vad som definieras som framgång kan lätt bli felaktigt på grund av komplexiteten av relationen i sig. Gable (2006) hänvisar till Zeithaml et al. (1990, s.16) där man gör en liknelse till frisöryrket och föreslår att Customers do no evaluate service quality solely on the outcome of a service (e.g. how a customer s haircut looks after a haircut); they also consider the process of service delivery (e.g. how involved, responsive, and friendly the hair stylist is during the hair cut). Gable (2006 s. 1193) menar på att success is a complex multidimensional construct. Alltså där framgång styrs av relationen mellan olika 12

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Platsar människan i morgondagens företag?

Platsar människan i morgondagens företag? Platsar människan i morgondagens företag? - att ta utgångspunkt i den mänskliga naturen Lasse Berg och Bo Rex HR-dagarna 2013-09-26 Hur människan blev människa om människans evolution Lasse Berg 1 Vad

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Cloud Computing Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Dagens Investeringar Total IT spend 2009: 155 + 30=185BSEK 160,0 140,0 46,5 120,0 100,0 80,0 53,4 60,0 40,0 20,0 0,0 31,0

Läs mer

kunskapsspridning, inlärning och kompetensutveckling i multiprojektmiljö

kunskapsspridning, inlärning och kompetensutveckling i multiprojektmiljö Projektaspekter kap 4, 9, 16 kunskapsspridning, inlärning och kompetensutveckling i multiprojektmiljö Elisabeth.Kjellstrom@fek.lu.se Projektaspekter av Nikos Macheridis människosyn, genus, mångfald kunskapssyn,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se Projecticon Grafisk Standard Logotype Logotype Typsnitt: Palatino Färg: RGB, R46, G98, B174 C87M65 Typsnitt Dokument Rubriker Brödtext Fotnoter Verdana Garmond Arial Webb Rubriker Brödtext Länkar Verdana

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt)

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt) Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Wahlquist Verkstäder grundades 1945 och har idag växt till en storlek av 150 anställda på tre platser: Linköping, Ödeshög och Tallinn. De har en hög teknisk

Läs mer

Implementering av ISO 26000

Implementering av ISO 26000 Implementering av ISO 26000 En standard till? Vi har ju redan ISO 9001 & ISO 14001. Socialt ansvarstagande, varför ska vi hålla på med det? Det får väl samhället sköta" Det där med ISO 26000 kan väl din

Läs mer

Struktur ger frihet i projektledning

Struktur ger frihet i projektledning Struktur ger frihet i projektledning av Bo Tonnquist Bo Tonnquist är konsult, lärare och handledare/coach, med mångårig erfarenhet som projektledare, affärsutvecklare och chef inom såväl svenskt näringsliv

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Informationssystem och databasteknik, 2I-1100

Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 Introduktion till informationssystem - användning, teknik och utveckling Vad är ett informationssystem? Informationssystem: datoriserat system som stödjer

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

CLAES HÖGSTRÖM ETABLERA SNOWPARKS

CLAES HÖGSTRÖM ETABLERA SNOWPARKS CLAES HÖGSTRÖM ETABLERA SNOWPARKS ALLT BÖRJAR MED. RÅVAROR UTVINNS SAMLAS IN FÖRVANDLAS TILL PRODUKTER OCH MARKNADSFÖRS MED FOKUS PÅ SPECIFIKATIONER PROBLEM? Allt som produceras men inte är materiell hårdvara

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

Säkra och Effektiva Transporter

Säkra och Effektiva Transporter Säkra och Effektiva Transporter Partners AB Volvo Institute of Design vid Umeå universitet Oryx Simulations AB Projektledare Mikael Söderman (GTT) Advanced Technology & Research (ATR) mikael.soderman@volvo.com

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Gösta Ljungberg 31 mars 2014

Gösta Ljungberg 31 mars 2014 VARFÖR GÅR IT UPPHANDLINGAR FEL OCH VAD KAN DU GÖRA ÅT DET? FRUKOSTSEMINARIE Gösta Ljungberg 31 mars 2014 Agenda Vad brukar gå fel vid IT upphandlingar? Vad kan man göra åt det? Sammanfattning Frågor och

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

PACT Webinar. Göteborg 120903

PACT Webinar. Göteborg 120903 PACT Webinar Göteborg 120903 Agenda Bakgrund Ramverket I praktiken Exempel Gothenburg 2012 Bakgrund Gothenburg 2012 Vad är? PACT är ett empiriskt ramverk utvecklat för att utvärdera och utveckla kapaciteten

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Elisabet Alhqvist Kungl. biblioteket

Elisabet Alhqvist Kungl. biblioteket Elisabet Alhqvist Kungl. biblioteket Lotta Åstrand Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket 83 % 75 % 24 % Förväntar sig stora förändringar i framtiden Bedriver förändring informellt, ad hoc eller

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

A t t b e r e d a v ä g e n

A t t b e r e d a v ä g e n A t t b e r e d a v ä g e n med hjälp av Människorna i företaget Att utveckla affärer framgångsrikt med hjälp av människor. Varför är vissa företag trots utmärkta affärsidéer och likartade marknadsvillkor

Läs mer

Förändringens Evangelium Kelly Odell

Förändringens Evangelium Kelly Odell Kelly Odell Email: kelly@astrakan.se Tel: 070 2602605 Hemsida: www.astrakan.se och www.thinktank.se Blog: kellyodell.blogspot.com Twitter: kellyskomments 1 Förändringens Evangelium av Kelly Odell Förändringens

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

En studie av kritiska framgångsfaktorer vid införande av affärssystem

En studie av kritiska framgångsfaktorer vid införande av affärssystem Malmö högskola VT11 En studie av kritiska framgångsfaktorer vid införande av affärssystem A Study of Critical Success Factors during the Implementation Phase of ERP-systems Kandidatuppsats i Företagsekonomi,

Läs mer

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag Företagens anseende i Sverige 2011 Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag 1 TNS SIFOs Anseendeindex 2011 Denna rapport innehållet Fakta om studien och kontaktuppgifter

Läs mer

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Det ska inte hänga på dagsformen om ett projekt blir en framgång eller inte. På Navision använder vi oss av vår egen metodik

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop 729G27 Pilot, skrivande och avslutning Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop Dagens Skrivande Piloten Rester från förra gången validering Någon slags sammanfattning 2 Jag är på semester till 16

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Möjligheter -ll samarbete Examensarbeten

Läs mer

Redovisning kan ses som ett specialiserat informationssystem, vars syfte är att identifiera,

Redovisning kan ses som ett specialiserat informationssystem, vars syfte är att identifiera, Lectio 8.12.2010 Bakgrund Redovisning kan ses som ett specialiserat informationssystem, vars syfte är att identifiera, mäta, registrera, behandla och rapportera ekonomiska händelser som rör ett företag.

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN By the use of true lean concepts all necessary attention to customer needs are secured. High quality implementations of incident, change and problem

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Mångfald som verksamhetsstrategi

Mångfald som verksamhetsstrategi Mångfald som verksamhetsstrategi Att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter i: - Förståelse för vad mångfald betyder och varför arbeta med mångfald - Kunskap om hur ett strategiskt mångfaldsarbete

Läs mer

LEDA PÅ VETENSKAPLIG GRUND - UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

LEDA PÅ VETENSKAPLIG GRUND - UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER LEDA PÅ VETENSKAPLIG GRUND - UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER ANN-CHARLOTTE MÅRDSJÖ OLSSON UTMANAT LÄRANDE, SKOLLEDARKONFERENSEN DEN 2 OKTOBER Frågeställningar i presentationen Hur kan vi tolka och förstå beprövad

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Exempel Möjligheter,ll samarbete

Läs mer

Företaget har cirka 110 anställda. Verksamhetskonsulter inom säkerhet och teknik. Boden, Göteborg och Kristianstad

Företaget har cirka 110 anställda. Verksamhetskonsulter inom säkerhet och teknik. Boden, Göteborg och Kristianstad Erfarna verksamhetskonsulter inom säkerhet och teknik Ledningsperspektivet på riskhantering roller, styrning och införande CRR seminarium 009-0-4 Hans Dahlquist Hans Dahlquist Från 007 Affärsområdeschef

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Effektiva team. Arbetsteam som fungerar på högre

Effektiva team. Arbetsteam som fungerar på högre Effektiva team Arbetsteam som fungerar på högre utvecklingsnivåer: Slutför sina projekt snabbare Producerar varor och tjänster med högre kvalitet Genererar större avkastning Högre utvecklingsnivåer?! En

Läs mer

Molnet ett laglöst land?

Molnet ett laglöst land? Molnet ett laglöst land? 31 januari 2012 Pernilla Borg, CISA Magnus Ahlberg Om Ernst & Young IT Risk and Assurance Inom IT Risk and Assurance hjälper vi organisationer att hantera IT-risker på ett sätt

Läs mer

Förändring, evidens och lärande

Förändring, evidens och lärande Förändring, evidens och lärande Runo Axelsson Professor i Health Management Den svenska utvecklingen Traditionell organisation Enkel men auktoritär struktur, byggd på militära ideal. Byråkratisering (1960/70-talet)

Läs mer

To inspire you to be change agents.

To inspire you to be change agents. Change LU Purpose To inspire you to be change agents. By offering a conceptual framework to structure your work around By presenting a number of guiding principles By offering best practise knowledge on

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015 Kommunal revision Johan Osbeck 20 januari 2015 VAD? 1 Revisorernas grunduppdrag 9 kap 9 kommunallagen Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer