En fallstudie av konsult-klient samspelet vid ERP-implementering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En fallstudie av konsult-klient samspelet vid ERP-implementering."

Transkript

1 Claudia Wallin En fallstudie av konsult-klient samspelet vid ERP-implementering. En fallstudie från den Polska marknaden. A case study of the consultant - client interaction during an ERP implementation. A case study from the Polish market. Informatik C-uppsats Termin: Handledare: VT-14 Prima Gustiené

2 Abstract For many providers of ERP-system, Poland is one of the most valuable markets in Central and Eastern Europe. The Polish market for ERP-systems is still a growing market, especially; we can see the low utilization of ERP-systems among small and medium-sized enterprises. This is due to several factors, primarily the cost of implementing the system and the necessary infrastructure. Subsequently due to the lack of knowledge, where there is no sufficient knowledge of the benefits arising from the use of an ERP-system in their business, and there is a fear within the companies that its business would start stagnating. This paper investigates the implementation process of a Polish consulting company which works towards small and medium-sized businesses. The key success factors will be studied in the implementation of ERP-systems, and the instance factors of the interrelationship between the consultant and client from a consultant perspective. The review of the literature has been identified and discussed in relevance to the empirical study. The paper investigates the interplay between the client and consultants and how the dynamics between the involved parts affect the outcome of use of the critical success factors and to which extent the consulting firm is able to influence during the ERP-implementation process. The paper also scrutinizes improvement potentials for the relationship process during the ERP-implementation and proposes areas of improvement for the consultant firm. At the same time, the paper can be beneficial as much for the client as for the consultant as an example framework in order to gain a deeper understanding for the interplay and how each actor's behavior affect the outcome and result of the ERP-implementation. The study revealed that control and influence are shared between the parties involved, however, the following conclusions can be drawn that the consulting company is not in the position to influence and control the factors that the customer has the final decision on which is; Top Management Support, Clear Goals & Objectives, Change Management, ERP Teamwork and Composition, User Involvement and Use of Consultants. Based on the empirical data it also emerged that the lack of these factors has affected following implementation projects negatively. The factors consulting company can control and influence are; Business Process Redesign, Problem Solving Ability, Technological Infrastructure, Support, User Training, Risk Management and Experience & Expertise. The client has very little control and influence over these factors, where they are based mostly on the basis of the consultancies experience and expertise. There is a complexity in the relationship between the consulting firm and its clients in its ability to influence and control the critical success factors. Complexity of the extent that one partner ignorance or unwillingness affects the other partners actions. The result from the control and influence analysis shows that there is a gap between the smaller and larger regions at the Polish market regarding ERP-implementation. The result generated in this study shows that the ERP-market in the smaller regions still remains underdeveloped and immature. In addition to this, the study shows that there is still a strong hierarchical power structure within organizations in the smaller regions. An aspect of the professional culture in Poland is that those who are more experienced and at senior positions are less willing to share their expertise with juniors. The consequences of this emerge very clear during the implementation process amongst all critical success factors. The study also shows that the main difficulties identified during the implementation process are linked to human resources and high project costs. It is clear that clients in smaller regions are struggling with the high costs associated with ERP-implementation. The small- and medium sized enterprises in the smaller regions seldom have the economy to cover the costs without help of EUfunding s. Furthermore the result of the study also remark on organizational and social prob-

3 lems during the ERP-implementation. The main problems that have been identified with clients are associated with inadequate training, lack of support from management and users resistance to a new system and change. Keywords: ERP-implementation, Client-Consultant relationships, Critical Success Factors

4 Sammanfattning För många leverantörer av ERP (Enterprise Resource Planning)-system är Polen ett av de mest värdefulla marknaderna i Central- och Östeuropa. Polska marknaden för ERP-system är fortfarande en växande marknad. Främst kan vi se ett lågt utnyttjande av ERP-system bland de små- och medelstora företagen. Detta på grund av flera faktorer, i första hand kostnaderna för att implementera systemen och nödvändig infrastruktur. Därefter på grund av en okunskap, där det saknas en tillräcklig kännedom om de fördelar som uppstår vid användning av ett ERP-system i sin verksamhet, då det finns en rädsla inom företagen att dess verksamhet kommer att stagnera. Denna uppsatsen kommer att undersöka implementationsprocessen hos ett polskt konsultföretag som arbetar gentemot små och medelstora företag. De viktigaste framgångsfaktorerna kommer att undersökas i genomförandet av ERP-system, och de instansfaktorer i det inbördes förhållandet mellan konsulten och klienten undersöks ur ett konsultperspektiv. Granskning av litteraturen har identifierats och diskuterats i relevans mot den empiriska studien. Uppsatsen undersöker även samspelet mellan kunden och konsulterna om hur dynamiken mellan de inblandade parterna påverkar resultatet av användning av de kritiska framgångsfaktorerna. Vidare undersöks till vilken utsträckning konsultföretaget kan påverka dessa faktorer under ERP-implementeringsprocessen. Uppsatsen granskar även förbättringspotential för relationsprocessen under implementeringsfasen och föreslår förbättringsområden för konsultföretaget. Samtidigt kan resultatet vara till lika mycket nytta för kunden som för konsulten där presenterat ramverk återfinns för att få en djupare förståelse för samspelet och hur varje aktörs beteende påverkar utfallet och resultatet av ett ERPgenomförande på den Polska marknaden. I undersökningen framgick det att kontroll och påverkan är delat mellan inblandade parter, dock kan följande slutsatser dras att konsultbolaget inte är i position att påverka och kontrollera de faktorer som kunden har i det slutgiltiga beslutsfattandet, vilka är; Top Management Support, Clear Goals & Objectives, Change Management, ERP Teamwork & Composition, User Involvement och Use of Consultants. Det framkom även utifrån empirin att det var bristen av närvarenhet av dessa faktorer som har påverkat följande implementeringsprojekt negativt. De faktorer konsultbolaget kan kontrollera och påverka är; Business Process Redesign, Problem Solving Ability, Technological Infrastructure, Support, User Training, Risk Management och Experience & Expertise. Dessa faktorer har klienten väldigt liten påverkan över då de mesta grundar sig utifrån konsultbolagets erfarenhet och expertis. Det råder en komplexitet i relationen mellan konsultbolaget och dess klienter i dess möjlighet att påverka och kontrollera de kritiska framgångsfaktorerna. Komplexitet i den mån att den ena partners okunskap eller ovilja påverkar den andra partners handlingar. Resultatet från analysen över kontroll och påverkan visar att det finns ett gap mellan de mindre och större regionerna på den Polska marknaden gällande ERP-implementering. Resultatet som genererades i denna studien visar på att ERP-marknaden i de mindre regionerna fortfarande är underutvecklad och omogen. Samt att det fortfarande i de mindre regionerna förekommer en starkare hierarkisk maktstruktur inom organisationerna. En aspekt av yrkeskulturen i Polen är att de som är mer erfarna och högre satta är mindre villiga att dela med sig av sina specialkunskaper till underordnader. Konsekvenserna av detta framträder väldigt klart under implementationsprocessen bland samtliga kritiska framgångsfaktorer. Studien visar även på att de största svårigheterna som identifierats under implementationsprocessen är kopplade till de mänskliga resurserna, samt de höga kostnaderna vid projektet. Här görs det tydligt att klienter vid mindre regioner brottas med de höga kostnaderna som är förknippade med ERP-implementering. Små och medelstora företag i de

5 mindre regionerna har sällan själva ekonomin för att täcka kostnaderna utan tar hjälp av EUbidrag. Vidare visar även resultatet av studien på organisatoriska- och sociala problem vid ERP-implementering. De främsta problemen med klienter är förknippade med otillräcklig kunskap, brist på stöd från ledningen och användarnas motstånd till ett nytt system och förändring.

6 Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte och målgrupp Undersökningsupplägg Forskningsfråga Teori Nyckelbegrepp Vad är ERP Implementation utmaningar Kritiska framgångsfaktorer för ERP implementering Top Management Support Business Process Redesign Project Management Change Management ERP Teamwork and Composition Clear Goals & Objectives Technological Infrastructure User Training & User Involvement Effective Communication Risk Management Use of Consultants Konsult och Klient-relation Konsultens roll Klientens roll Kritiska Framgångsfaktorer i konsult-klient relation Take chance to challenge change Communication Trust Experience & Expertise Understanding Culture & Organisation Clear Roles Stable & Clear Scope Problem Solving Ability Project Management Skills Metod Val av företag... 17

7 3.2 Forskningsansats Tillvägagångssätt Fallstudie Datainsamling Metodproblem Validitet och reliabilitet Analys av kvalitativ information Disposition av empiriredovisningen Empiri Presentation av fallstudieobjektet ERP-system i fallstudien ERP-implementering och observationer Kritiska Framgångsfaktorer Top Management Support Business Process Redesign Project Management Effective Communication Technological Infrastructure User training & User Involvement Clear Roles Problem Solving Ability Time Support Analys Kritiska framgångsfaktorer konsultbolaget kan påverka Utvecklingsmöjligheter Slutsats och diskussion Frågeställning Frågeställning Vidare forskning Omnämnande Referenser Bilaga Bilaga

8 Figur 1: Egen modell över relation mellan KFF vid ERP implementation och KFF i konsult-klient relationer, inspirerad av Magnusson & Olsson ( 2008) Figur 2: Implementations kritiskaframgångsfaktorer (KFF) utifrån forskningsartiklar Figur 3: Framgångsfaktorer i konsult-klient relationen utifrån litteraturstudier Figur 4: Modell över KFF som visar förhållandet över påverkan mellan konsulter och klienter vid ERP implementation Figur 5: Modell över förbättringsområden utifrån KFF

9 1 Inledning Polen är ett relativt ungt land inom ERP-marknaden, samtidigt visar rapporter att det är ett av Central- och Östeuropas snabbaste växande på IT-marknaden. Aktuella indikatorer pekar på att landet kommer att behålla denna befallande position, och att vid år 2015 kommer att bli den näst största i Centrala- och Östeuropa, med Ryssland som regionens ledare (Antal International, 2013). Med dessa siffror i hand ställs nu Polen i ett generationsskifte. Där ERPsystem kommer kräva många nationella förändringar för samtliga organisationer i landet, stora som små som vill hålla sig kvar på marknaden och konkurrera. Detta ställer även ytterligare utmaningar på utvecklingen av ERP-system, som i sin egna natur är komplexa och ställer betydande utmaningar för organisationer och dess anställda. Implementation av ett system är en av dessa utmaningar och innebär en svår uppgift, en som interna IT-specialister eventuellt inte kan hantera själva. Därav anställer organisationer i många fall konsultföretag som hjälper till med implementationsprocessen. Detta är det mest kostnadseffektiva sättet. Tiden för att implementera ett ERP-system beror på storleken av verksamheten, antalet avdelningar involverade, graden av anpassning, storlek på förändring och samarbetet med klienter i projektet. Även om tillämpning av ERP-system kan vara dyrt, erbjuder det organisationer ett kostnadseffektivt system i det långa loppet. ERP-programvaran fungerar genom att integrera alla de olika avdelningarna i organisationen i ett datasystem och möjliggör effektiv kommunikation mellan de olika avdelningarna som således ökar produktiviteten. Czerniawska (2007) påpekar att de flesta misslyckade ERP-implementeringar inte beror på den tekniska delen, utan oftast på grund av den mänskliga interaktionen. En mängd litteraturstudier identifierar framgångsfaktorer för ERP-implementeringar. Trots tidigare vägledningar och artiklar misslyckas fortfarande en större del av ERPimplementeringarna. Färre artiklar ser över den människo-relaterade faktorn och dess inverkan under ERP-implementationer, och om de gör det, betonar merparten av artiklarna kundens roll och deras krav på konsulten. Det finns en bristande vägledning och insyn för att förstå konsulten och dess inverkande roll. Det finns även en bristande insyn på hur ERPsystem har antagits i andra kulturella inställningar. Hittills finns det inte mycket publicerad forskning över ERP-system implementeringar i Polen. Därför kommer denna uppsats att undersöka konsultens inverkan på de kritiska framgångsfaktorer i implementationsfasen i orsakssamband till effekten av klient-konsult relationen på den Polska marknaden. Syftet med uppsatsen är att analysera och identifiera vilka kritiska framgångsfaktorer som konsulten kan påverka. Och studera vilka fel och problem som begicks under implementationsfasen mellan de involverade parterna, och vilken betydelse relationen mellan klienten och konsulten ställt för resultatet. Med denna uppsatsen vill jag framföra ett underlag för framtida samarbeten och visa vilka fallgropar man kan undvika för att vidareutveckla gynnsamma relationer mellan klienter och konsulter under implementeringsprocessen. En förståelse för dessa faktorer och dess påverkan kan leda till framgångsrika utfall för både klienter och konsulter. Bidraget från uppsatsen kan även ses som viktigt för praktiker och forskare som är intresserade av den Polska marknaden som allt mer expanderas. Analyspåverkan av klient-konsultrelationen på de kritiska framgångsfaktorerna kommer att ge en användbar guide för organisationer att genomföra ERP-system implementationer. Multinationella organisationer som planerar att implementera ERP-system i Polen kan få en inblick hur implementeringsprocessen ser ut och hur relationen mellan klienter och konsulter kan te sig. 1

10 1.1 Syfte och målgrupp Denna uppsats syftar till att se om den polska marknaden av ERP-implementering vid små och medelstora företag. Vidare är syftet att undersöka dynamiken mellan klient- och konsultrelationen, utifrån KFF (kritiska framgångsfaktorer). Syftet är även att presentera en förbättringsanalys till företaget i deras arbete. För närvarande arbetar man inte medvetet med KFF, utan enligt en egen ospecificerad modell. Jag granskar aktuella artiklar och litteratur om konsulter för att identifiera de huvudsakliga faktorer som är kritiska för en lyckad klient- och konsult-relation, och deras påverkan på de KFF för implementationsfasen. En utvärdering av litteraturen visar att man inte har lagt en större vikt på huruvida dessa faktorer är relaterade till varandra och hur dessa faktorer påverkar själva implementationsprocessen. I tidigare forskning visar man sällan konsulternas perspektiv under implementationsprocessen, därför har jag valt att undersöka denna målgrupp i min studie. 1.2 Undersökningsupplägg Studiens teori kan betraktas som två delar som sedan kommer analyseras gentemot insamlad data från fallstudien. Första teoridelen behandlar övergripande ERP-system, och dess utmaningar med implementering. Därefter presenteras de generella KFF under implementationsfasen samt framgångsfaktorer i samspelet mellan klienten och konsulten. Den tidigare forskningen kommer att ligga som grund för att få en insikt över vilka redan funna faktorer som uppstår vid ERP-implementationsprocessen, och hur dessa kan relatera till frågeställningen. KFF vid ERP implementation KFF i konsult-klient relation Figur 1: Egen modell över relationen mellan KFF vid ERP implementation och KFF i konsultklient relationer, inspirerad av Magnusson & Olsson, (2008). I bilden ovan vill jag påvisa på hur KFF i konsult-klient relationer kan ses som en instans av KFF vid ERP implementation. Där ett förhållande skapas mellan KFF vid ERP implementation och KFF i konsult-klient relation, där KFF i konsult-klient relationen ärver de egenskaper som uppvisas i KFF vid ERP implementation. En stor del av de specifika faktorer som återfinns i teorikapitlet för KFF i konsult-klient relationen kan man återföra till KFF vid ERP implementation. KFF är faktorer som på ett signifikant och påvisbart sätt påverkar utfallet av en särskild process eller aktivitet (Magnusson & Olsson, 2008 s. 97), där åtta av dessa är relaterade till mänskliga faktorer (Gibson, Holland, Light, 1999). Implementations processen påverkas av de aktörer som är nära involverade under uppdraget. Skok & Legge (2002) illustrerar även 2

11 komplexiteten av relationen aktörer emellan, där deras tankar och konflikter uppstår i interaktionen mellan dem. Det råder delade åsikter inom akademin om användning av KFF, dock menar Magnusson & Olsson (2008) att trots denna tvivelaktighet så kvarstår faktumet att framställda faktorer kan komma till stor nytta för att identifiera hinder på vägen mot framgång. Min tanke med denna uppsats är att undersöka dessa kritiska framgångsfaktorer och undersöka hur konsulter och klienter kan komma att påverka dessa, och hur samspelet påverkar utfallet. Syftet är även att analysera och komma med ett förbättringsförslag till fallföretaget Profisys. Grunden till detta är att de för närvarande inte använder sig av KFF medvetet i den mån som det presenteras i teorin. Mitt mål är att ge ett underlag till företaget och presentera de faktorer utifrån teorin som kan vara värda att införa för att effektivisera och förbättra deras implementationsprocess och relation till sina klienter. 1.3 Forskningsfråga Till vilken grad påverkar konsultbolaget de kritiska framgångs faktorerna under implementationsfasen i relation och inflytandet av klient-konsult relationen? Hur kan Profisys (fallföretag) förbättra implementationsarbetet och dess relation till sina klienter? 3

12 2 Teori Den teoretiska undersökningen ger en inblick i den forskning som är etablerad inom forskningsområdet. Inledningsvis presenteras de nyckelbegrepp som används i studien, därefter presenteras ämnesområden som är relevanta för undersökningen. Litteraturgenomgången kan betraktas som två delar där jag med hjälp av litteratur och aktuell forskning har försökt fördjupa mina kunskaper inom området som sedan kommer att användas vid datainsamlingen. Inledningsvis går jag in på själva ämnesområdet ERP-system, utmaningar vid ERP-implementering och de generella KFF under implementationsfasen. Därefter följer KFF i samspelet mellan klient och konsult för att fördjupa och identifiera de människorelaterade aspekterna som uppstår vid interaktionen mellan samtliga aktörer. Vid undersökningen har jag försökt att hitta så många vetenskapliga artiklar som möjligt. De vetenskapliga artiklar som främst har granskats i litteraturstudien har utgått utifrån implementering av Enterprise Resource Planning Systems. De databaser som har använts var Springer, Emerald, Science Direct, Google Scholar och Karlstads Universitets sökmotor OneSearch. För att hitta relevanta artiklar har jag använt en rad olika sökord som: ERPsystem, implementation, Kritiska framgångsfaktorer, Critical success factors, client-consultant relationship, Polen, Polish market. Jag har även gått igenom samtliga ISD (International Conference on Information Systems Development) artiklar från år 2005 till Detta för att jag velat undersöka om tidigare specifik forskning har publicerats inom området i Polen. Det bör noteras att jag vid sökningen funnit ett antal artiklar som hänvisar till kritiska framgångsfaktorer, ERP-implementation men inte i anknytning till Polen. Det bör även noteras att det finns ett större urval av litteratur och studier som berör sammanställda KFF vid ERP-implementation, dock ett mindre sådant vid KFF vid klientkonsult relationer med inriktning mot ERP-implementation. Därav har jag själv sammanställt en bilaga (bilaga 2) där jag utifrån forskningsartiklar framställt samtliga nämnda KFF vid en klient-konsult relation i listform. Dock har jag enbart tagit med de mest framträdande KFF i teoridelen som har visat sig mest relevanta och återkommande i forskningsartiklarna. 2.1 Nyckelbegrepp ERP- system Implementation ERP-system omformar affärsstrukturer och löser utmaningar av frånkopplade och okoordinerade affärssystem (Davenport, 1998). Grundtanken med ett ERP-system är att det innefattar en bred uppsättning av moduler, där moduler kan läggas till eller tas bort beroende på behov. Denna typ av system erbjuder ett heltäckande verksamhetsövergripande system och stödjer de processer som verksamheten består av (Magnusson & Olsson, 2008) Implementering är processen för införandet av ett system i en verksamhet. Där man efter ha upphandlat en lösning från en leverantör går vidare för att föra in systemet i verksamheten (Magnusson & Olsson, 2008) 4

13 Kritiska faktorer Implementering av ett ERP-system innebär en stor investering och åtagande, i studielitteraturen hänvisar man till kritiska faktorer som kan påverka implementeringen och kan resultera i antingen ett misslyckande eller en framgång (Leon, 2008). Konsult/Klient relation Klient-konsult relationer tar plats i situationer där ett flertal aktörer såsom leverantörer, nyckelanvändare, driftsättare och andra myndigheter är involverade under diskursen av ERPimplementation genom flera generationer av produktutveckling och organisatoriska mönster. Där varje generation tenderar att bygga representationer i relation till de erfarenheter från den tidigare (Webster & Williams, 1993). Czerniawska (2007) betonar två olika syner på klient- konsult relationen, (utifrån klienten) vilka är: den personliga interaktionen de har med konsulterna (personerna); och det resultat som levereras (löftena de gav). Davenport & Early (2010) anmärker att förståelsen av begreppet makt och inflytande är grunden för att förstå ens förhållande med en klient. Konsult Klient Konsultverksamheten definieras bl.a. som en rådgivningstjänst som är kontrakterad för att ge organisationer en specialutbildad och kvalificerad personal. Denna hjälper kundens organisation på ett objektivt och oberoende sätt, för att identifiera problem och närmare analysera lösningar (Appelbaum & Steed, 2005). Ordet konsult refereras även till en individ som har influenser över en individ eller grupp, men har ingen direkt befogenhet för att ta det slutliga beslutet (Buono et al. 2009). En klient avser i stora drag en person eller organisation som behöver hjälp med ett visst område, som anställer en konsult för hjälp (Schein, 1997). 2.2 Vad är ERP ERP är förkortning för Enterprise Resource Planning system, och är en term för den breda uppsättning av aktiviteter som hjälper företaget att hantera viktiga delar av verksamheten. ERP-systemets funktioner riktade sig till en början till tillverkningsindustrin. Där grundegenskaperna huvudsakligen bestod av att stödja och hantera den allmänna kärnverksamheten för organisationen, såsom försäljning, produktion, redovisning och finansiella frågor etc. Men med senare år har även ERP-systemen utvecklats och används av en mångfald olika industrier (Leon, 2008). Det finns ett flertal beskrivande termer för vad ERP står för. En definition Leon (2008 s.12) ger är: the technique and concepts for integrated management of businesses as a whole from the viewpoint of the effective use of management resources to improve the efficiency of enterprise management. 5

14 Leon menar alltså att konceptet för ett integrerat hanteringssystem är att hantera och effektivisera organisationens processer och resurser som en helhet. Vaman (2007 s.7 ) beskriver även att ERP som: ERP is a massive software engine that seeks to provide a single seamless interface to all departments, systems, and existing data within an organization. Här påpekar Vaman att funktionerna och egenskaperna för ERP-system är att integrera affärsaktiviteter tvärs över alla avdelningar. Där ett ERP-systemet inkluderar programmoduler som stödjer och kopplar samman alla avdelningar och funktioner inom organisationen till ett heltäckande datasystem. Syftet Vaman (2007) beskriver är att ERP-system hjälper avdelningar att förstå deras betydelse för organisationens makrostruktur, och även hur de påverkar organisationens makrostruktur. Vaman menar även på att en inre förståelse för detta är en betydande faktor för att förbättra samarbetet avdelningar emellan och för att förbättra kunskapsbidragandet och arbetsprocesser. ERP-system kommer med många fördelar och erbjuder möjligheten att förbättra processer och minska kostnader. Dock finns det alltid två sidor av medaljen, man behöver även förstå dess komplexitet och vad det innebär att implementera ett ERP system i verksamheten. Vaman (2007) menar på att fokus kan inte enbart ligga på de tekniska aspekterna av driftsättningen av ett ERP-system, utan det krävs ett lika stort fokus på att ändra hur verksamheten fungerar. Det är alltså en riskfylld process och ERP handlar alltså inte enbart om omskapande av affärsprocesser utan om nyutveckling om hur organisationer gör affärer. 2.3 Implementation utmaningar Davenport (2000) menar på att implementationen av ett ERP-system är ett av de svåraste momenten under projektgången. Det är oftast här många organisationer tappar greppet för deras affärs och budget mål för projektet. I likhet med Davenport (2000) stärker Leon (2008) antydan om implementationsfasens komplexitet och utmaningar. Där han menar på att ERPimplementationer löper större risk att misslyckas än lyckas i den mån att de fördröjs, kostar mer än vad man förutsatt och misslyckas att leverera full funktionalitet. Leon (2008) menar på att alla involverade aktörer så som organisationsledningen, projektledare, konsulter, anställda, ERP-implementeringsgruppen och övriga intressenter bör ha en övergriplig förståelse av ERP och innebörden av ERP-implementation, dess syfte och faser i implementations livscykeln. De bör ha en förståelse för att implementationer kan aldrig bli identiska, då det finns flera faktorer som påverkar hur implementationsfasen utvecklar sig. Bland annat varierar organisationers kultur- och natur av projekt företag emellan. Då variationens beroende styrs av storleken av projektet och även av dess karaktär, komplexitet, utvecklingsmetodik etc. Leon (2008) menar på att alla implementeringar vill komma att möta någon form av motstånd, bland annat av individer i organisationen. Då han menar på att det ligger i människans natur att stå emot förändringar, och ERP-system innebär förändring. För att lyckas med implementationsprocessen bör man enligt Leon (2008) sätta ett stort fokus på samarbetet med medarbetarna. Detta genom att få dem att förstå fördelarna med ERP-system och vinna deras förtroende och attityd. Leon (2008, s. 198) beskriver ERP som: ERP is first an attitude, then a system. 6

15 Han anser att om man inte har vunnit medarbetarnas attityd innan man börjat implementera ett system är risken större för misslyckande, då effekten av ett påtvingat system på ovilliga personer enbart kommer att stärka deras uppror gentemot systemet. 2.4 Kritiska framgångsfaktorer för ERP implementering Inom ERP-implementering ligger mycket forskningsfokus vid hur man mäter en lyckad implementering. Wong & Tein (2002) nämner i sin studie att definitionen av en lyckad implementering beror på synvinkeln av personen som definierar den. Man menar alltså på att det råder en stor åtskillighet när man talar om vad ERP-framgång är och hur det mäts. En avgörande fråga för en framgångsrik implementation ligger alltså i de kritiska framgångsfaktorerna (KFF) som ligger som en grund för implementeringsprocessen. Det finns ett flertal identifierade uppsättningar av KFF framtagna av forskare och antalet varierar sinsemellan. Det finns dock alltid ett antal återkommande faktorer som kan återfinnas i de flesta modeller och ramar utifrån studielitteraturen. I Wong & Teins (2002) studie har de tagit fram de 23 vanligaste KKF utifrån 17 forskningsartiklar. I figur 2 har jag sammanställt de 11 vanligaste identifierade KFF utifrån Wong & Teins (2002) studie, samt utifrån Bhatti (2005) och Nah & Lau (2002) studier som anses väsentliga för framgången av ERP-projekt genomföranden. Jag har valt att behålla de engelska namnen på de KFF jag identifierat i de artiklar så som de förkommit i litteraturen. Top Management Support Business Process Redesign Project Management Change Management ERP Teamwork and Composition Clear Goals & Objectives Technological Infrastructure User Training & User Involvement Effective Communication Risk Management Use of Consultant Figur 2: Implementationskritiska framgångsfaktorer (KFF) utifrån forskningsartiklar Top Management Support Slevin & Pinto (1996) summerar ihop de två främsta egenskaperna Top Management Support bör tillhandahålla under ERP-implementationen, dessa är (1) tillgå ledarskap; (2) tillhandahålla behövliga resurser. Det är även viktigt att projekten ges den topprioritet av Top Management Support som krävs, och att den seniora ledningen är starkt involverad och villig 7

16 att tillhandahålla de resurser som krävs (Sumner, 1999). Såsom att tillhandahålla rätt personer för implementeringsuppdraget och tillge den tid som behövs för att kunna genomföra uppdraget. Man bör även i ett tidigt skedde kommunicera ut visionen av den nya organisationen och det nya systemets roll. Samtliga inom organisationen bör acceptera förändringen och förbereda sig inför den utbildning som kommer att krävas Business Process Redesign Enligt Bhatti (2005) är en annan viktig faktor organisationens vilja för anpassning. Organisationen bör vara beredd att anpassa deras verksamhet till ERP-systemet för att minimera graden av systemanpassning som skulle krävas. Det är alltså oundvikligt att en affärsprocess är gjuten till systemet, man ser helst till att modifiering av ett system bör undvikas till dess minimum (Sumner, 1999). Detta för att i ett senare skifte undvika framtida fel och lättare kunna uppdatera nya versioner av systemet, som annars kan bli oerhört komplicerat Project Management Project Management är grundstenen för projektets gång, då ledarna behöver koordinera, planera och observera samtliga aktiviteter under processen för att försäkra att syftena och målen för implementationen uppnås (Magnusson & Olsson, 2008) Change Management Somers & Nelson (2003) menar på att många företag underskattar de insatser som är involverade under ett förändringsarbete, vilket resulterar i att ERP-implementeringen oftast misslyckas med att uppnå de förväntade fördelar man förväntat sig. Gupta (2000) identifierar motstånd som ett av de största hindrena vid förändring. Där Gupta hävdar att motstånd inom organisationen kan vara förödande eftersom det kan skapa konflikter mellan aktörer och vara enormt tidskrävande. Organisationens attityd och kultur kan även komma att spela en avgörande faktor. Roberts & Barrar (1992) påpekar att organisationen skall helst eftersträva en öppenhet för förändring och genomsyra dess värderingar genom hela organisationen för att det skall leda till framgång ERP Teamwork and Composition En viktig del under ERP-livscykeln är sammansättningen av ERP-teamet. Teamet bör enligt (Sumner, 1999) bestå utav de bästa människorna i organisationen och man bör bygga ett tvärfunktionellt team. Där teamet bör bestå av en blandning av konsulter och intern personal så att den interna personalen kan utveckla de färdigheter som behövs för design och implementation. Under processens gång är det även viktigt att ERP-projektet ges den top prioritet som den behöver och att samtliga parter tilldelas den mängd tid och support som krävs. Detta för att lyckas leverera projektet under bestämd tid och inom ramarna för planerad budget. För att skapa förtroende är det även viktigt att tänka på hur informationen sprids mellan samtliga aktörer, då förtroende kan stärkas genom reguljära möten för att avstämma och se till att man strävar och arbetar mot samma mål (Fui-Hoon et al. 2001) Clear Goals & Objectives Klara mål och syften inför ERP-implementation talas det starkt om i samtliga forskningsstudier (Bhatti, , Wong & Tein, , Nah & Lau, 2001) och anses vara en viktig grundsten för projektets framgång. Utan en klar affärsplan och strategier för vad gäller resurser, kostnader, risker, tidsplan och för vad som förväntas riskerar projektet att misslyckas. 8

17 2.4.7 Technological Infrastructure IT-infrastrukturen, vad gäller hårdvara och nätverk spelar även en avgörande roll för ERPsystemets framgång. Att genomförandet av övergången från ett äldre informationssystem och affärsprocesser till en integrerad IT-infrastruktur och process för hela organisationen är komplicerat är ett känt faktum Bhatti (2005). Därför spelar mjukvaruutveckling, testning och felsökning en stor roll i början av projektfasen. Bland annat för här bör man ta ett ställningstagande på vilken nivå av funktionalitet och vilket förhållningssätt systemet bör kopplas mot det äldre systemet. Här behöver man se till vilka behov som behövs tillgodoses och vilka övriga specialiserade mjukvaruprodukter man kan behöva att integrera Nah & Lau (2001) User Training & User Involvement Användarnas roll i implementeringsprocessen har visat sig vara en avgörande faktor huruvida projektets framgång fortgår då många projekt misslyckas just i detta skedde på grund av brist på användarutbildning. Bakgrunden till användarutbildning ligger i att skapa en förståelse för användarna om hur processen och integrationen ser ut inom systemet, och hur arbetet tvärsigenom arbetarna påverkas av varandra. Med hjälp av utbildning vill man skapa en ökad kompetens- och kunskapsnivå hos personalen och få dem bekväma i sitt användande av systemet (Bhatti, 2005) Effective Communication En stor utmaning inom ERP-implementation är förmågan att förmedla ut en effektiv kommunikation (Bhatti, 2005). Det är även en av de mest kritiska faktorerna under processen. Då det är oerhört viktigt att skapa en förståelse och acceptans av implementationen och vid varje fas förmedla ut vad som förväntas projekt team i mellan och tvärs genom organisationen (Fui-Hoon et al. 2001) Risk Management Risker för implementeringsfasen är oundvikliga, därför anses det som en viktig faktor att minimera dess utgång och detta med hjälp av Risk Management. På detta vis kan man minimera utfallet av oförutsedda händelser genom att identifiera potentiella risker innan betydande konsekvenser uppstår. Med hjälp av lämpliga strategier och riskhanteringar kan man alltså reducera riskerna och projektets misslyckande (Slevin & Pinto, 1996) Use of Consultants Att använda externa konsulter har ansetts vara en tillgång under ERP-implementation (Somers & Nelson, 2003), då konsulter besitter en expertis om system och installation som företagen själva kanske inte besitter. I studien gjord av Wong & Tein (2002) understryker man även här innebörden av konsultens roll för ett företag under implementerings processen, och menar på att det är en vital faktor. Där man argumenterar att en ERP-implementation kräver personer med underliggande kunskaper för affärsprocesser och tekniska färdigheter för att kartlägga nya funktionaliteter till processerna, och detta kan alltså bra konsulter tillhandahålla. 2.5 Konsult och Klient-relation Dravesky & Guthridge (2005) diskuterar i sin artikel How clients and consultants should work together in this century tidigare arbetsmetoder mellan konsulter och klienter. Där menar de på att det är dags att bli av med de omoderna sätt man arbetar tillsammans på och att dagens tider kräver nya sätt att arbeta tillsammans, en så kallad ny affärsmodell för samarbete. De presenterar en ny klient/konsultmodell som består utav två byggstenar, dessa är: (1) bättre arbetsförhållanden och en (2) mer ömsesidig respekt. Med bättre arbetsförhållanden vill 9

18 man bekräfta att interaktionen mellan klient och konsult är riktiga personliga relationer, d.v.s. ur konsultens roll är det viktigt att vara autentisk och inte låtsas vara någon man inte är. Det ligger mycket i att våga visa att man är en riktig person och inte en robot. Även att sätta värde i relationen till klienten och erbjuda sitt kunnande och vänlighet, för att i bästa sätt urskilja sig från övriga konsultföretag som tävlar om samma uppdrag. Med ömsesidig respekt poängterar Dravesky & Guthridge (2005) betydelsen av att hjälpa varandra, där de menar på att båda sidor behöver varandra och man bör inte vara rädd för att be om hjälp. Där situationer med magrare ledningar, större arbetsbelastning och begränsade budgetar pressar och drar klienter i flera riktningar och det kan vara svårt att hitta tid för tänka och jonglera dussintals förfrågningar. Det bör alltså finnas en ömsesidig förståelse att klienter jobbar med flera konsulter såsom konsulter arbetar med ett flertal klienter. Man poängterar att det bör finnas en kultur där man hjälper varandra med problem som kan uppstå. Dravesky & Guthridge (2005) framhäver i deras artikel förändringar i relationen mellan klienter och konsulter där man idag helst vill se ett förtroende parterna i mellan. Man menar på att det inte finns rum för egoister i konstellationen. Man påpekar även hur konsultens roll har förändrats över tid, där man idag arbetar mer iterativt i processen med klienten. Och där konsulten bör vara hänsynsfull till sin klient, samtidigt som de måste trycka på och utmana deras klienter i viktiga frågor. Draversky & Guthridge (2005) påpekar att detta är viktigt för konsulter då de bör behålla sin integritet och fortsätta kunna erbjuda objektiv rådgivning. Czerniawska (2007) förstärker även dessa påstående där hon menar att de flesta klienter inte vill anställa ja-sägare, d.v.s. man efterfrågar konsulter som kan tänka självständigt och inte är rädda för att ge sina åsikter. Förtroende är även ett använt ledord i relationen mellan klient och konsult. Czerniawska (2007) påpekar att klienter eftersträvar konsulter de kan lita på, någon som kan hjälpa och inte enbart säger det som tros viljas höras. Qureshi et. al (2013) rekommenderar i sin forskningsartikel att det är viktigt att båda parterna försöker se till varandras perspektiv för ökad förståelse för varandra. Där klienter bör förstå konsulten; att konsulten inte vill förlora pengar och tid för en kunds uppdrag. Men att genom en relation uppbyggd på förtroende och en bra kommunikation kan prognosen för ett lyckat projekt komma att se bättre ut och man kan spara pengar istället för att spendera dem på utskällningar och anklaganden. Samtidigt som konsulter bör ha hänseende till klienter; att klienter vill ha system som fungerar och är utvecklade inom tidsoch budgetramarna. Qureshi et. al (2013) rekommenderar konsulter att inte vänta till slutet för att se om systemet uppfyller samtliga krav. Utan att tidigare kräva en väl utformad specifikation från kunden och testa den under tidens gång så att man klarar av att möta kundens krav inom de mål man satt upp. Relationen mellan klienter och konsulter är komplex i sig, diverse litteraturstudier visar även på hur relationen påverkas utifrån sociopolitiska aspekter. I litteraturstudien av Campagnolo (2013) hänvisar man till hur relationen mellan konsult och klient utspelar sig under en ERPimplementationsfas, där man menar på att konsultens expertis och råd inte kan ges fritt utan är beroende av klientens accepterande och medgivande för förändringsarbetet. Man beskriver även diverse konstellationer som förekommer, där Campagnolo (2013) härleder till Newman & Westrup (2005) argument om hur klienter i organisationen ingår i strategiska allianser med konsulter för att kunna påverka deras expertis och råd för att i eget intresse kunna påverka resultatet av deras service. Scott & Wagner (2003) stärker även denna tes där de beskriver hur politiska agendor inom organisationen oftast styrs utifrån en mindre intressegrupp och påverkar hur implementationsvalen ter sig. Därför kan det förekomma förändringar i hur implementationsprocessen och valen ser ut efter tid då en annan intresse grupp eventuellt får ansvaret för implementationsfasen. 10

19 2.5.1 Konsultens roll Det finns ett flertal definitioner om vad som identifierar en konsult och dess roll, en gemensam redogörelse utifrån Leon (2008) är dock att de kan ses som arketyper av kunskapsintensiva företag. Konsulters kärnverksamhet är kunskap, där deras roll är att ge ett mervärde till projektet och bidra med know-how till implementationsprocessen och projektet. Leon (2008) förklarar att denna expertis kommer utifrån deras tidigare praktiska erfarenheter. Genom ett flertal tidigare trial & error menar han på att konsulten alltså kan undvika företeelsen av att uppfinna hjulet på nytt. Konsultens tidigare erfarenheter kan komma att spela en kritisk roll för implementeringsfasen och hjälpa klienten att spara pengar, tid och ansträngningar. Inom studielitteraturen (Buono, 2009) identifierar och särskiljer man även rollerna av interna och externa konsulter, där interna konsulter är oftast anställda i organisationen medan externa konsulter har oftast ingen anställningsrelation till själva organisationen, utan är anställda via en konsultfirma. Interna konsulter kan ses som interna experter, de är oftast redan familjära med organisationens kultur och de sociala normer som förekommer inom företaget. Man finner i många fall interna konsulter med en ledande roll under implementeringsprojektet då de har en nära relation och insikt av organisationen och personalen. Man menar på att det är oftast de som har bäst insikt och kan identifiera nyckelelementen när man ser till att ändra eller förbättra en process eller design. En extern konsult till skillnad från en intern, måste lära känna organisationen under arbetsgången. Den externa konsulten kan oftast enbart fastställa kulturen genom ett smalt perspektiv då de inte lever och andas organisationen. Oftast har de inte heller samma bindning mot organisationen som en intern konsult. En extern konsult kan oavsett utfall av projektets resultat gå iväg och lämna uppdraget, till skillnad från en intern där det ligger i ett eget intresse av lyckas med uppdraget då personen i fråga kommer att behöva att leva med resultatet och konsekvenserna av uppdraget. Vidare definierar Buono (2009) externa konsulter som någon som fungerar som en rådgivare, där man poängterar att externa konsulter oftast ses som objektiva och fristående. Där deras jobb är att analysera och identifiera problem utifrån deras ståndpunkt som oftast anses som trovärdigt då de inte har något eget intresse eller fördomar mot organisationen. Buono (2009) påpekar att interna konsulter lättare påverkas av inflytandet av den politiska och kulturella aspekterna inom organisationen, medan externa konsulter kan oftast se situationer från ett mer neutralt perspektiv. Buono (2009) insinuerar att det är svårare att tänka out of the box när man betraktar sakligheter från ett internt perspektiv. Det finns delade meningar om konsultens roll, Buono (2009) identifierar de egenskaper organisationer oftast överväger när de anställer någon utifrån, dessa är bland annat; nytänkande, kompetens och objektivitet. Medan man även påpekar negativa egenskaper om externa konsulter så som att de till förmodan är dyra, har brist på förståelse för kulturen av en organisation och att de oftast inte är tillgängliga då man behöver dem. I gensvar mot åsikterna om de höga kostnader för konsulter menar Leon (2008) att det är på grund utav att konsulter ställs inför svåra uppgifter och det är just därför dem betalas sådana stora mängder för deras tjänster. Det som knyter ann interna och externa konsulter är dock målet av deras anställning, d.v.s. samtliga är anställda för deras expertis och kunskap inom området. Där deras roll är att förbättra organisationens processer och det ligger i deras ansvar att förstå helheten och omfattningen av förändringsarbetet. Samt veta när man skall inkalla företagsledningen om åtgärder och beslut som bör vidtas så att projektet inte riskeras att äventyras (Leon, 2008). 11

20 2.5.2 Klientens roll Definitionsmässigt är konsulttjänster en klientcentrerad verksamhet (Qureshi, Quershi & Rathore, 2013), och när man diskuterar konsulttjänster är det viktigt att förtydliga begreppet klient (Schein, 1997). Schein påpekar att begreppet klient inte är så enkelt och identifierbart som många antar, utan den faktiska frågan kan visa sig vara något oklar och problematisk. Frågan kan te sig komplex. Schein har dock urskilt sex typer av kunder och typer av kundrelationer i sin modell för att få en bättre insikt och förståelse hur klient dynamiken kan se ut: (1) Contact clients the individual(s) who first contact the consultant with a request, question, or issue. (2) Intermediate clients the individuals or groups who or which get involved in various interviews, meetings, and other activities as the project evolves. (3) Primary clients the individual(s) who ultimately own the problem or issue being worked on; they are typically also the ones who pay the consulting bills or whose budget covers the consultation project. (4) Unwitting clients members of the organization or client system above, below and laterally related to the primary clients who will be affected by interventions but who are not aware they will be impacted. (5) Indirect clients members of the organization who are aware that they will be affected by the interventions but who are unknown to the consultant and who may feel either positive or negative about these effects. (6) Ultimate clients the community, the total organization, an occupational group, or any other group that the consultant cares about and whose welfare must be considered in any intervention that the consultant makes (Schein, 1997). Att identifiera klientens roll är alltså inte en okomplicerad process (Appelbaum & Steed, 2003). Schein (1997) påpekar att det är viktigt att klargöra under hela projektets gång vem klienten är. Då det ofta förekommer att konsulten presenteras till andra personer inom organisationen som de eventuellt också kommer att arbeta med under projektets gång. Schein (1997) menar alltså att det är viktigt att urskilja klienttyper, alltså mellan den huvudsakliga klienten som betalar för projektet, de ovetande och de slutliga kunder som kommer att påverkas av projektet. Appelbaum & Steed (2003) påpekar även i deras artikel komplexiteten av kundrelationer, där de menar på att olika typer av kunder har olika typer av behov, förväntningar, grad av påverkan och deltagande i konsultrelationen. 2.6 Kritiska Framgångsfaktorer i konsult-klient relation Relationen mellan konsulter och klienter ställs inför många utmaningar. I många fall är det oerhört svårt att definiera och värdera framgången av ett projekt, eftersom det är svårt att på förhand bedöma kvaliteten av konsulttjänsten. Och vad som är ännu viktigare, kvaliteten efter leverans av tjänsten. Vidare har det hävdats att det är viktigt att skilja på resultatet av konsultprojektet och kundens tillfredsställelse med konsultens prestation (Czerniawska, 2002). Relationen mellan aktörerna och vad som definieras som framgång kan lätt bli felaktigt på grund av komplexiteten av relationen i sig. Gable (2006) hänvisar till Zeithaml et al. (1990, s.16) där man gör en liknelse till frisöryrket och föreslår att Customers do no evaluate service quality solely on the outcome of a service (e.g. how a customer s haircut looks after a haircut); they also consider the process of service delivery (e.g. how involved, responsive, and friendly the hair stylist is during the hair cut). Gable (2006 s. 1193) menar på att success is a complex multidimensional construct. Alltså där framgång styrs av relationen mellan olika 12

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna? Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2010-02-12 Föreläsningens inriktning Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Platsar människan i morgondagens företag?

Platsar människan i morgondagens företag? Platsar människan i morgondagens företag? - att ta utgångspunkt i den mänskliga naturen Lasse Berg och Bo Rex HR-dagarna 2013-09-26 Hur människan blev människa om människans evolution Lasse Berg 1 Vad

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Att analysera företagsdynamik med registerdata (FAD) Martin Andersson

Att analysera företagsdynamik med registerdata (FAD) Martin Andersson CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Att analysera företagsdynamik med registerdata (FAD) Martin Andersson CIRCLE, Lunds universitet Industriell Ekonomi och Management,

Läs mer

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget Socionomen i sitt skilda förutsättningar och varierande Förstå och känna igen förutsättningar, underbyggande idéer och dess påverkan på yrkesutövandet. Att förstå förutsättningarna, möjliggör att arbeta

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

kunskapsspridning, inlärning och kompetensutveckling i multiprojektmiljö

kunskapsspridning, inlärning och kompetensutveckling i multiprojektmiljö Projektaspekter kap 4, 9, 16 kunskapsspridning, inlärning och kompetensutveckling i multiprojektmiljö Elisabeth.Kjellstrom@fek.lu.se Projektaspekter av Nikos Macheridis människosyn, genus, mångfald kunskapssyn,

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Sida 1(6) Utbildningsplan Entreprenöriellt företagande 120 högskolepoäng Entrepreneurial Business 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan FEKH46, Företagsekonomi: Ledarskap och change management, 7,5 högskolepoäng Business Administration: Leadership and Change Management, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Cloud Computing Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Dagens Investeringar Total IT spend 2009: 155 + 30=185BSEK 160,0 140,0 46,5 120,0 100,0 80,0 53,4 60,0 40,0 20,0 0,0 31,0

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Equips people for better business

Equips people for better business Equips people for better business The Corn Philosophy When I was young, I used to spend time with my grandparents on their farm. One day my granddad asked me to fix the fence. Instead I went swimming with

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Social challenges when implementing Information Systems in a Swedish healthcare organization

Social challenges when implementing Information Systems in a Swedish healthcare organization Social challenges when implementing Information Systems in a Swedish healthcare organization Lina Nilsson, PhD i Tillämpad Hälsoteknik lina.nilsson@bth.se Så Lina, vem är du? Vad vet vi om implementeringen

Läs mer

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 Copyright 2016 BTS Copyright 2016 BTS www.pwc.se Revisionen 2015 BTS Group AB (publ) årsstämma 10 maj 2016 Revisionens syfte och

Läs mer

Del 2 Processkonsultation Edgar Schein

Del 2 Processkonsultation Edgar Schein Del 2 Processkonsultation Edgar Schein Grundläggande definitioner Tre varianter av att ge hjälp 1. EXPERT modellen: Har en föreställning av att kunna ge rätt hjälp och veta det rätta svaret. Har en föreställning

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Kvalitativ design Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ design Kvalitativ metod Ord, texter

Läs mer

Organisering och ekonomistyrning. Professor Fredrik Nilsson Uppsala

Organisering och ekonomistyrning. Professor Fredrik Nilsson Uppsala Organisering och ekonomistyrning Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2013-01-23 Föreläsningens inriktning Tema: Organisering och ekonomistyrning Vad är ekonomistyrning? Ekonomistyrningens nya sammanhang

Läs mer

Decision Dynamics Beslutsstilsmodell. StyleView Utvecklingsrapport 15 oktober 2009

Decision Dynamics Beslutsstilsmodell. StyleView Utvecklingsrapport 15 oktober 2009 Decision Dynamics Beslutsstilsmodell StyleView Utvecklingsrapport 1983-2009 Decision Dynamics. Alla rättigheter förbehålles. www.decisiondynamics.se Decision Dynamics är ledande inom metoder och verktyg

Läs mer

!"#$ $ % &'(')*+* +, 012/( 3-0$ (4 (5 /& 0- -(4 (5 /& 06/7*)).)*+* 8 09

!#$ $ % &'(')*+* +, 012/( 3-0$ (4 (5 /& 0- -(4 (5 /& 06/7*)).)*+* 8 09 !!"#$ $ % &'(')*+* +, -./& 012/( 3-0$ (4 (5 /& 0- -(4 (5 /& 06/7*)).)*+* 8 0 Organisation/ Organization Linnéuniversitetet Institutionen för teknik Linnaeus University School of Engineering Författare/Author(s)

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 3, 33, 25, 8 DEFINITION, TEORI OCH CENTRALA BETEENDEN Catrin johansson Vernon D. Miller Solange Hamrin CORE COMMUNICATION, ORGANIZATION, RESEARCH, EDUCATION DEMICOM DEPARTMENT OF

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course Kursplan NA1003 Finansiell ekonomi 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Financial Economics - Undergraduate Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Vid avslutad kurs har studenten förmågan

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Att fastställa krav. Annakarin Nyberg

Att fastställa krav. Annakarin Nyberg Att fastställa krav Annakarin Nyberg Disposition Del 1 Varför samla in krav? Typer av krav Interaktionsdesign och krav Del 2 Analys, tolkning och presentation Scenarios Use cases Task analysis Avslutning

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

TS CASESKOLA B. Asplund, CJ och Bengtsson, L. LTH

TS CASESKOLA B. Asplund, CJ och Bengtsson, L. LTH TS CASESKOLA B Asplund, CJ och Bengtsson, L. LTH 2016 Ett styrdokument. Är en naturlig del av caset. Bör vara utförlig och strukturerad (se Asplund 2011). Undervisningssyfte, målgrupp, nivå, typ av kurs

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Förändringsledning Hur långt har vi kommit?

Förändringsledning Hur långt har vi kommit? Förändringsledning Hur långt har vi kommit? Förändringsledning har under de senaste åren blivit mer och mer etablerat både inom näringslivet och den offentliga sektorn. Det vi, som har arbetat som förändringsledare

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Performance culture in policing. Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d)

Performance culture in policing. Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d) Performance culture in policing Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d) ResultatKultur Attityd, Beteende, Värderingar 1965 119 1990-tal Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Inköp & Försäljning. Björn Oskarsson Jakob Rehme. Linköpings universitet

Inköp & Försäljning. Björn Oskarsson Jakob Rehme. Linköpings universitet Modul 3 Inköp & Försäljning Björn Oskarsson Jakob Rehme Så här ser modulen ut Ons Tor Fre Lör Sön Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön Mån 16-nov 17-nov 18-nov 19-nov 20-nov 21-nov 22-nov 23-nov 24-nov 25-nov 26-nov

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Den Disruptiva Utmaningen Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Disruptiveinnovation.se ChrisSandstrom www.disruptiveinnovation.se Christian.sandstrom@ratio.se

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

A* leda och organisera strategisk utveckling Förändring och utveckling i komplexa system

A* leda och organisera strategisk utveckling Förändring och utveckling i komplexa system A* leda och organisera strategisk utveckling Förändring och utveckling i komplexa system Stärka kunskapen och förmågan a* sjösä*a och driva strategiska utvecklingsinifafv Utmana föreställningar. Finna

Läs mer

30 Personer Decision Dynamics. Alla rättigheter förbehålles.

30 Personer Decision Dynamics. Alla rättigheter förbehålles. Decision Dynamics Karriärmodell CareerView Motivationsundersökning 1983-2009 Decision Dynamics. Alla rättigheter förbehålles. www.decisiondynamics.se Decision Dynamics är ledande inom metoder och verktyg

Läs mer

Sjukvårdens processer och styrning

Sjukvårdens processer och styrning Sjukvårdens processer och styrning Staffan Lindblad Sjukvårdens utmaningar Allt större krav på hälsa Ökande efterfrågan / behov av vård Allt fler nya metoder bättre resultat Ständigt ökande sjukvårdskostnader

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se Projecticon Grafisk Standard Logotype Logotype Typsnitt: Palatino Färg: RGB, R46, G98, B174 C87M65 Typsnitt Dokument Rubriker Brödtext Fotnoter Verdana Garmond Arial Webb Rubriker Brödtext Länkar Verdana

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

The Digital Enterprise in Nordics

The Digital Enterprise in Nordics The Digital Enterprise in Nordics Summary of Findings CIO Magazine & Tata Consultancy Services Research Version 1.0 January 2014 Copyright 2014 Tata Consultancy Services Limited 1 Introduktion till undersökningen

Läs mer

Att designa en vetenskaplig studie

Att designa en vetenskaplig studie Att designa en vetenskaplig studie B-uppsats i hållbar utveckling Jakob Grandin våren 2015 @ CEMUS www.cemusstudent.se Vetenskap (lågtyska wetenskap, egentligen kännedom, kunskap ), organiserad kunskap;

Läs mer

Att planera bort störningar

Att planera bort störningar ISRN-UTH-INGUTB-EX-B-2014/08-SE Examensarbete 15 hp Juni 2014 Att planera bort störningar Verktyg för smartare tidplanering inom grundläggning Louise Johansson ATT PLANERA BORT STÖRNINGAR Verktyg för smartare

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

Inköp & Försäljning. Björn Oskarsson Jakob Rehme. Linköpings universitet

Inköp & Försäljning. Björn Oskarsson Jakob Rehme. Linköpings universitet Modul 3 Inköp & Försäljning Björn Oskarsson Jakob Rehme Så här ser modulen ut Ons Tor Fre Lör Sön Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön Mån Tis 11-nov 12-nov 13-nov 14-nov 15-nov 16-nov 17-nov 18-nov 19-nov 20-nov

Läs mer