En fallstudie av konsult-klient samspelet vid ERP-implementering.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En fallstudie av konsult-klient samspelet vid ERP-implementering."

Transkript

1 Claudia Wallin En fallstudie av konsult-klient samspelet vid ERP-implementering. En fallstudie från den Polska marknaden. A case study of the consultant - client interaction during an ERP implementation. A case study from the Polish market. Informatik C-uppsats Termin: Handledare: VT-14 Prima Gustiené

2 Abstract For many providers of ERP-system, Poland is one of the most valuable markets in Central and Eastern Europe. The Polish market for ERP-systems is still a growing market, especially; we can see the low utilization of ERP-systems among small and medium-sized enterprises. This is due to several factors, primarily the cost of implementing the system and the necessary infrastructure. Subsequently due to the lack of knowledge, where there is no sufficient knowledge of the benefits arising from the use of an ERP-system in their business, and there is a fear within the companies that its business would start stagnating. This paper investigates the implementation process of a Polish consulting company which works towards small and medium-sized businesses. The key success factors will be studied in the implementation of ERP-systems, and the instance factors of the interrelationship between the consultant and client from a consultant perspective. The review of the literature has been identified and discussed in relevance to the empirical study. The paper investigates the interplay between the client and consultants and how the dynamics between the involved parts affect the outcome of use of the critical success factors and to which extent the consulting firm is able to influence during the ERP-implementation process. The paper also scrutinizes improvement potentials for the relationship process during the ERP-implementation and proposes areas of improvement for the consultant firm. At the same time, the paper can be beneficial as much for the client as for the consultant as an example framework in order to gain a deeper understanding for the interplay and how each actor's behavior affect the outcome and result of the ERP-implementation. The study revealed that control and influence are shared between the parties involved, however, the following conclusions can be drawn that the consulting company is not in the position to influence and control the factors that the customer has the final decision on which is; Top Management Support, Clear Goals & Objectives, Change Management, ERP Teamwork and Composition, User Involvement and Use of Consultants. Based on the empirical data it also emerged that the lack of these factors has affected following implementation projects negatively. The factors consulting company can control and influence are; Business Process Redesign, Problem Solving Ability, Technological Infrastructure, Support, User Training, Risk Management and Experience & Expertise. The client has very little control and influence over these factors, where they are based mostly on the basis of the consultancies experience and expertise. There is a complexity in the relationship between the consulting firm and its clients in its ability to influence and control the critical success factors. Complexity of the extent that one partner ignorance or unwillingness affects the other partners actions. The result from the control and influence analysis shows that there is a gap between the smaller and larger regions at the Polish market regarding ERP-implementation. The result generated in this study shows that the ERP-market in the smaller regions still remains underdeveloped and immature. In addition to this, the study shows that there is still a strong hierarchical power structure within organizations in the smaller regions. An aspect of the professional culture in Poland is that those who are more experienced and at senior positions are less willing to share their expertise with juniors. The consequences of this emerge very clear during the implementation process amongst all critical success factors. The study also shows that the main difficulties identified during the implementation process are linked to human resources and high project costs. It is clear that clients in smaller regions are struggling with the high costs associated with ERP-implementation. The small- and medium sized enterprises in the smaller regions seldom have the economy to cover the costs without help of EUfunding s. Furthermore the result of the study also remark on organizational and social prob-

3 lems during the ERP-implementation. The main problems that have been identified with clients are associated with inadequate training, lack of support from management and users resistance to a new system and change. Keywords: ERP-implementation, Client-Consultant relationships, Critical Success Factors

4 Sammanfattning För många leverantörer av ERP (Enterprise Resource Planning)-system är Polen ett av de mest värdefulla marknaderna i Central- och Östeuropa. Polska marknaden för ERP-system är fortfarande en växande marknad. Främst kan vi se ett lågt utnyttjande av ERP-system bland de små- och medelstora företagen. Detta på grund av flera faktorer, i första hand kostnaderna för att implementera systemen och nödvändig infrastruktur. Därefter på grund av en okunskap, där det saknas en tillräcklig kännedom om de fördelar som uppstår vid användning av ett ERP-system i sin verksamhet, då det finns en rädsla inom företagen att dess verksamhet kommer att stagnera. Denna uppsatsen kommer att undersöka implementationsprocessen hos ett polskt konsultföretag som arbetar gentemot små och medelstora företag. De viktigaste framgångsfaktorerna kommer att undersökas i genomförandet av ERP-system, och de instansfaktorer i det inbördes förhållandet mellan konsulten och klienten undersöks ur ett konsultperspektiv. Granskning av litteraturen har identifierats och diskuterats i relevans mot den empiriska studien. Uppsatsen undersöker även samspelet mellan kunden och konsulterna om hur dynamiken mellan de inblandade parterna påverkar resultatet av användning av de kritiska framgångsfaktorerna. Vidare undersöks till vilken utsträckning konsultföretaget kan påverka dessa faktorer under ERP-implementeringsprocessen. Uppsatsen granskar även förbättringspotential för relationsprocessen under implementeringsfasen och föreslår förbättringsområden för konsultföretaget. Samtidigt kan resultatet vara till lika mycket nytta för kunden som för konsulten där presenterat ramverk återfinns för att få en djupare förståelse för samspelet och hur varje aktörs beteende påverkar utfallet och resultatet av ett ERPgenomförande på den Polska marknaden. I undersökningen framgick det att kontroll och påverkan är delat mellan inblandade parter, dock kan följande slutsatser dras att konsultbolaget inte är i position att påverka och kontrollera de faktorer som kunden har i det slutgiltiga beslutsfattandet, vilka är; Top Management Support, Clear Goals & Objectives, Change Management, ERP Teamwork & Composition, User Involvement och Use of Consultants. Det framkom även utifrån empirin att det var bristen av närvarenhet av dessa faktorer som har påverkat följande implementeringsprojekt negativt. De faktorer konsultbolaget kan kontrollera och påverka är; Business Process Redesign, Problem Solving Ability, Technological Infrastructure, Support, User Training, Risk Management och Experience & Expertise. Dessa faktorer har klienten väldigt liten påverkan över då de mesta grundar sig utifrån konsultbolagets erfarenhet och expertis. Det råder en komplexitet i relationen mellan konsultbolaget och dess klienter i dess möjlighet att påverka och kontrollera de kritiska framgångsfaktorerna. Komplexitet i den mån att den ena partners okunskap eller ovilja påverkar den andra partners handlingar. Resultatet från analysen över kontroll och påverkan visar att det finns ett gap mellan de mindre och större regionerna på den Polska marknaden gällande ERP-implementering. Resultatet som genererades i denna studien visar på att ERP-marknaden i de mindre regionerna fortfarande är underutvecklad och omogen. Samt att det fortfarande i de mindre regionerna förekommer en starkare hierarkisk maktstruktur inom organisationerna. En aspekt av yrkeskulturen i Polen är att de som är mer erfarna och högre satta är mindre villiga att dela med sig av sina specialkunskaper till underordnader. Konsekvenserna av detta framträder väldigt klart under implementationsprocessen bland samtliga kritiska framgångsfaktorer. Studien visar även på att de största svårigheterna som identifierats under implementationsprocessen är kopplade till de mänskliga resurserna, samt de höga kostnaderna vid projektet. Här görs det tydligt att klienter vid mindre regioner brottas med de höga kostnaderna som är förknippade med ERP-implementering. Små och medelstora företag i de

5 mindre regionerna har sällan själva ekonomin för att täcka kostnaderna utan tar hjälp av EUbidrag. Vidare visar även resultatet av studien på organisatoriska- och sociala problem vid ERP-implementering. De främsta problemen med klienter är förknippade med otillräcklig kunskap, brist på stöd från ledningen och användarnas motstånd till ett nytt system och förändring.

6 Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte och målgrupp Undersökningsupplägg Forskningsfråga Teori Nyckelbegrepp Vad är ERP Implementation utmaningar Kritiska framgångsfaktorer för ERP implementering Top Management Support Business Process Redesign Project Management Change Management ERP Teamwork and Composition Clear Goals & Objectives Technological Infrastructure User Training & User Involvement Effective Communication Risk Management Use of Consultants Konsult och Klient-relation Konsultens roll Klientens roll Kritiska Framgångsfaktorer i konsult-klient relation Take chance to challenge change Communication Trust Experience & Expertise Understanding Culture & Organisation Clear Roles Stable & Clear Scope Problem Solving Ability Project Management Skills Metod Val av företag... 17

7 3.2 Forskningsansats Tillvägagångssätt Fallstudie Datainsamling Metodproblem Validitet och reliabilitet Analys av kvalitativ information Disposition av empiriredovisningen Empiri Presentation av fallstudieobjektet ERP-system i fallstudien ERP-implementering och observationer Kritiska Framgångsfaktorer Top Management Support Business Process Redesign Project Management Effective Communication Technological Infrastructure User training & User Involvement Clear Roles Problem Solving Ability Time Support Analys Kritiska framgångsfaktorer konsultbolaget kan påverka Utvecklingsmöjligheter Slutsats och diskussion Frågeställning Frågeställning Vidare forskning Omnämnande Referenser Bilaga Bilaga

8 Figur 1: Egen modell över relation mellan KFF vid ERP implementation och KFF i konsult-klient relationer, inspirerad av Magnusson & Olsson ( 2008) Figur 2: Implementations kritiskaframgångsfaktorer (KFF) utifrån forskningsartiklar Figur 3: Framgångsfaktorer i konsult-klient relationen utifrån litteraturstudier Figur 4: Modell över KFF som visar förhållandet över påverkan mellan konsulter och klienter vid ERP implementation Figur 5: Modell över förbättringsområden utifrån KFF

9 1 Inledning Polen är ett relativt ungt land inom ERP-marknaden, samtidigt visar rapporter att det är ett av Central- och Östeuropas snabbaste växande på IT-marknaden. Aktuella indikatorer pekar på att landet kommer att behålla denna befallande position, och att vid år 2015 kommer att bli den näst största i Centrala- och Östeuropa, med Ryssland som regionens ledare (Antal International, 2013). Med dessa siffror i hand ställs nu Polen i ett generationsskifte. Där ERPsystem kommer kräva många nationella förändringar för samtliga organisationer i landet, stora som små som vill hålla sig kvar på marknaden och konkurrera. Detta ställer även ytterligare utmaningar på utvecklingen av ERP-system, som i sin egna natur är komplexa och ställer betydande utmaningar för organisationer och dess anställda. Implementation av ett system är en av dessa utmaningar och innebär en svår uppgift, en som interna IT-specialister eventuellt inte kan hantera själva. Därav anställer organisationer i många fall konsultföretag som hjälper till med implementationsprocessen. Detta är det mest kostnadseffektiva sättet. Tiden för att implementera ett ERP-system beror på storleken av verksamheten, antalet avdelningar involverade, graden av anpassning, storlek på förändring och samarbetet med klienter i projektet. Även om tillämpning av ERP-system kan vara dyrt, erbjuder det organisationer ett kostnadseffektivt system i det långa loppet. ERP-programvaran fungerar genom att integrera alla de olika avdelningarna i organisationen i ett datasystem och möjliggör effektiv kommunikation mellan de olika avdelningarna som således ökar produktiviteten. Czerniawska (2007) påpekar att de flesta misslyckade ERP-implementeringar inte beror på den tekniska delen, utan oftast på grund av den mänskliga interaktionen. En mängd litteraturstudier identifierar framgångsfaktorer för ERP-implementeringar. Trots tidigare vägledningar och artiklar misslyckas fortfarande en större del av ERPimplementeringarna. Färre artiklar ser över den människo-relaterade faktorn och dess inverkan under ERP-implementationer, och om de gör det, betonar merparten av artiklarna kundens roll och deras krav på konsulten. Det finns en bristande vägledning och insyn för att förstå konsulten och dess inverkande roll. Det finns även en bristande insyn på hur ERPsystem har antagits i andra kulturella inställningar. Hittills finns det inte mycket publicerad forskning över ERP-system implementeringar i Polen. Därför kommer denna uppsats att undersöka konsultens inverkan på de kritiska framgångsfaktorer i implementationsfasen i orsakssamband till effekten av klient-konsult relationen på den Polska marknaden. Syftet med uppsatsen är att analysera och identifiera vilka kritiska framgångsfaktorer som konsulten kan påverka. Och studera vilka fel och problem som begicks under implementationsfasen mellan de involverade parterna, och vilken betydelse relationen mellan klienten och konsulten ställt för resultatet. Med denna uppsatsen vill jag framföra ett underlag för framtida samarbeten och visa vilka fallgropar man kan undvika för att vidareutveckla gynnsamma relationer mellan klienter och konsulter under implementeringsprocessen. En förståelse för dessa faktorer och dess påverkan kan leda till framgångsrika utfall för både klienter och konsulter. Bidraget från uppsatsen kan även ses som viktigt för praktiker och forskare som är intresserade av den Polska marknaden som allt mer expanderas. Analyspåverkan av klient-konsultrelationen på de kritiska framgångsfaktorerna kommer att ge en användbar guide för organisationer att genomföra ERP-system implementationer. Multinationella organisationer som planerar att implementera ERP-system i Polen kan få en inblick hur implementeringsprocessen ser ut och hur relationen mellan klienter och konsulter kan te sig. 1

10 1.1 Syfte och målgrupp Denna uppsats syftar till att se om den polska marknaden av ERP-implementering vid små och medelstora företag. Vidare är syftet att undersöka dynamiken mellan klient- och konsultrelationen, utifrån KFF (kritiska framgångsfaktorer). Syftet är även att presentera en förbättringsanalys till företaget i deras arbete. För närvarande arbetar man inte medvetet med KFF, utan enligt en egen ospecificerad modell. Jag granskar aktuella artiklar och litteratur om konsulter för att identifiera de huvudsakliga faktorer som är kritiska för en lyckad klient- och konsult-relation, och deras påverkan på de KFF för implementationsfasen. En utvärdering av litteraturen visar att man inte har lagt en större vikt på huruvida dessa faktorer är relaterade till varandra och hur dessa faktorer påverkar själva implementationsprocessen. I tidigare forskning visar man sällan konsulternas perspektiv under implementationsprocessen, därför har jag valt att undersöka denna målgrupp i min studie. 1.2 Undersökningsupplägg Studiens teori kan betraktas som två delar som sedan kommer analyseras gentemot insamlad data från fallstudien. Första teoridelen behandlar övergripande ERP-system, och dess utmaningar med implementering. Därefter presenteras de generella KFF under implementationsfasen samt framgångsfaktorer i samspelet mellan klienten och konsulten. Den tidigare forskningen kommer att ligga som grund för att få en insikt över vilka redan funna faktorer som uppstår vid ERP-implementationsprocessen, och hur dessa kan relatera till frågeställningen. KFF vid ERP implementation KFF i konsult-klient relation Figur 1: Egen modell över relationen mellan KFF vid ERP implementation och KFF i konsultklient relationer, inspirerad av Magnusson & Olsson, (2008). I bilden ovan vill jag påvisa på hur KFF i konsult-klient relationer kan ses som en instans av KFF vid ERP implementation. Där ett förhållande skapas mellan KFF vid ERP implementation och KFF i konsult-klient relation, där KFF i konsult-klient relationen ärver de egenskaper som uppvisas i KFF vid ERP implementation. En stor del av de specifika faktorer som återfinns i teorikapitlet för KFF i konsult-klient relationen kan man återföra till KFF vid ERP implementation. KFF är faktorer som på ett signifikant och påvisbart sätt påverkar utfallet av en särskild process eller aktivitet (Magnusson & Olsson, 2008 s. 97), där åtta av dessa är relaterade till mänskliga faktorer (Gibson, Holland, Light, 1999). Implementations processen påverkas av de aktörer som är nära involverade under uppdraget. Skok & Legge (2002) illustrerar även 2

11 komplexiteten av relationen aktörer emellan, där deras tankar och konflikter uppstår i interaktionen mellan dem. Det råder delade åsikter inom akademin om användning av KFF, dock menar Magnusson & Olsson (2008) att trots denna tvivelaktighet så kvarstår faktumet att framställda faktorer kan komma till stor nytta för att identifiera hinder på vägen mot framgång. Min tanke med denna uppsats är att undersöka dessa kritiska framgångsfaktorer och undersöka hur konsulter och klienter kan komma att påverka dessa, och hur samspelet påverkar utfallet. Syftet är även att analysera och komma med ett förbättringsförslag till fallföretaget Profisys. Grunden till detta är att de för närvarande inte använder sig av KFF medvetet i den mån som det presenteras i teorin. Mitt mål är att ge ett underlag till företaget och presentera de faktorer utifrån teorin som kan vara värda att införa för att effektivisera och förbättra deras implementationsprocess och relation till sina klienter. 1.3 Forskningsfråga Till vilken grad påverkar konsultbolaget de kritiska framgångs faktorerna under implementationsfasen i relation och inflytandet av klient-konsult relationen? Hur kan Profisys (fallföretag) förbättra implementationsarbetet och dess relation till sina klienter? 3

12 2 Teori Den teoretiska undersökningen ger en inblick i den forskning som är etablerad inom forskningsområdet. Inledningsvis presenteras de nyckelbegrepp som används i studien, därefter presenteras ämnesområden som är relevanta för undersökningen. Litteraturgenomgången kan betraktas som två delar där jag med hjälp av litteratur och aktuell forskning har försökt fördjupa mina kunskaper inom området som sedan kommer att användas vid datainsamlingen. Inledningsvis går jag in på själva ämnesområdet ERP-system, utmaningar vid ERP-implementering och de generella KFF under implementationsfasen. Därefter följer KFF i samspelet mellan klient och konsult för att fördjupa och identifiera de människorelaterade aspekterna som uppstår vid interaktionen mellan samtliga aktörer. Vid undersökningen har jag försökt att hitta så många vetenskapliga artiklar som möjligt. De vetenskapliga artiklar som främst har granskats i litteraturstudien har utgått utifrån implementering av Enterprise Resource Planning Systems. De databaser som har använts var Springer, Emerald, Science Direct, Google Scholar och Karlstads Universitets sökmotor OneSearch. För att hitta relevanta artiklar har jag använt en rad olika sökord som: ERPsystem, implementation, Kritiska framgångsfaktorer, Critical success factors, client-consultant relationship, Polen, Polish market. Jag har även gått igenom samtliga ISD (International Conference on Information Systems Development) artiklar från år 2005 till Detta för att jag velat undersöka om tidigare specifik forskning har publicerats inom området i Polen. Det bör noteras att jag vid sökningen funnit ett antal artiklar som hänvisar till kritiska framgångsfaktorer, ERP-implementation men inte i anknytning till Polen. Det bör även noteras att det finns ett större urval av litteratur och studier som berör sammanställda KFF vid ERP-implementation, dock ett mindre sådant vid KFF vid klientkonsult relationer med inriktning mot ERP-implementation. Därav har jag själv sammanställt en bilaga (bilaga 2) där jag utifrån forskningsartiklar framställt samtliga nämnda KFF vid en klient-konsult relation i listform. Dock har jag enbart tagit med de mest framträdande KFF i teoridelen som har visat sig mest relevanta och återkommande i forskningsartiklarna. 2.1 Nyckelbegrepp ERP- system Implementation ERP-system omformar affärsstrukturer och löser utmaningar av frånkopplade och okoordinerade affärssystem (Davenport, 1998). Grundtanken med ett ERP-system är att det innefattar en bred uppsättning av moduler, där moduler kan läggas till eller tas bort beroende på behov. Denna typ av system erbjuder ett heltäckande verksamhetsövergripande system och stödjer de processer som verksamheten består av (Magnusson & Olsson, 2008) Implementering är processen för införandet av ett system i en verksamhet. Där man efter ha upphandlat en lösning från en leverantör går vidare för att föra in systemet i verksamheten (Magnusson & Olsson, 2008) 4

13 Kritiska faktorer Implementering av ett ERP-system innebär en stor investering och åtagande, i studielitteraturen hänvisar man till kritiska faktorer som kan påverka implementeringen och kan resultera i antingen ett misslyckande eller en framgång (Leon, 2008). Konsult/Klient relation Klient-konsult relationer tar plats i situationer där ett flertal aktörer såsom leverantörer, nyckelanvändare, driftsättare och andra myndigheter är involverade under diskursen av ERPimplementation genom flera generationer av produktutveckling och organisatoriska mönster. Där varje generation tenderar att bygga representationer i relation till de erfarenheter från den tidigare (Webster & Williams, 1993). Czerniawska (2007) betonar två olika syner på klient- konsult relationen, (utifrån klienten) vilka är: den personliga interaktionen de har med konsulterna (personerna); och det resultat som levereras (löftena de gav). Davenport & Early (2010) anmärker att förståelsen av begreppet makt och inflytande är grunden för att förstå ens förhållande med en klient. Konsult Klient Konsultverksamheten definieras bl.a. som en rådgivningstjänst som är kontrakterad för att ge organisationer en specialutbildad och kvalificerad personal. Denna hjälper kundens organisation på ett objektivt och oberoende sätt, för att identifiera problem och närmare analysera lösningar (Appelbaum & Steed, 2005). Ordet konsult refereras även till en individ som har influenser över en individ eller grupp, men har ingen direkt befogenhet för att ta det slutliga beslutet (Buono et al. 2009). En klient avser i stora drag en person eller organisation som behöver hjälp med ett visst område, som anställer en konsult för hjälp (Schein, 1997). 2.2 Vad är ERP ERP är förkortning för Enterprise Resource Planning system, och är en term för den breda uppsättning av aktiviteter som hjälper företaget att hantera viktiga delar av verksamheten. ERP-systemets funktioner riktade sig till en början till tillverkningsindustrin. Där grundegenskaperna huvudsakligen bestod av att stödja och hantera den allmänna kärnverksamheten för organisationen, såsom försäljning, produktion, redovisning och finansiella frågor etc. Men med senare år har även ERP-systemen utvecklats och används av en mångfald olika industrier (Leon, 2008). Det finns ett flertal beskrivande termer för vad ERP står för. En definition Leon (2008 s.12) ger är: the technique and concepts for integrated management of businesses as a whole from the viewpoint of the effective use of management resources to improve the efficiency of enterprise management. 5

14 Leon menar alltså att konceptet för ett integrerat hanteringssystem är att hantera och effektivisera organisationens processer och resurser som en helhet. Vaman (2007 s.7 ) beskriver även att ERP som: ERP is a massive software engine that seeks to provide a single seamless interface to all departments, systems, and existing data within an organization. Här påpekar Vaman att funktionerna och egenskaperna för ERP-system är att integrera affärsaktiviteter tvärs över alla avdelningar. Där ett ERP-systemet inkluderar programmoduler som stödjer och kopplar samman alla avdelningar och funktioner inom organisationen till ett heltäckande datasystem. Syftet Vaman (2007) beskriver är att ERP-system hjälper avdelningar att förstå deras betydelse för organisationens makrostruktur, och även hur de påverkar organisationens makrostruktur. Vaman menar även på att en inre förståelse för detta är en betydande faktor för att förbättra samarbetet avdelningar emellan och för att förbättra kunskapsbidragandet och arbetsprocesser. ERP-system kommer med många fördelar och erbjuder möjligheten att förbättra processer och minska kostnader. Dock finns det alltid två sidor av medaljen, man behöver även förstå dess komplexitet och vad det innebär att implementera ett ERP system i verksamheten. Vaman (2007) menar på att fokus kan inte enbart ligga på de tekniska aspekterna av driftsättningen av ett ERP-system, utan det krävs ett lika stort fokus på att ändra hur verksamheten fungerar. Det är alltså en riskfylld process och ERP handlar alltså inte enbart om omskapande av affärsprocesser utan om nyutveckling om hur organisationer gör affärer. 2.3 Implementation utmaningar Davenport (2000) menar på att implementationen av ett ERP-system är ett av de svåraste momenten under projektgången. Det är oftast här många organisationer tappar greppet för deras affärs och budget mål för projektet. I likhet med Davenport (2000) stärker Leon (2008) antydan om implementationsfasens komplexitet och utmaningar. Där han menar på att ERPimplementationer löper större risk att misslyckas än lyckas i den mån att de fördröjs, kostar mer än vad man förutsatt och misslyckas att leverera full funktionalitet. Leon (2008) menar på att alla involverade aktörer så som organisationsledningen, projektledare, konsulter, anställda, ERP-implementeringsgruppen och övriga intressenter bör ha en övergriplig förståelse av ERP och innebörden av ERP-implementation, dess syfte och faser i implementations livscykeln. De bör ha en förståelse för att implementationer kan aldrig bli identiska, då det finns flera faktorer som påverkar hur implementationsfasen utvecklar sig. Bland annat varierar organisationers kultur- och natur av projekt företag emellan. Då variationens beroende styrs av storleken av projektet och även av dess karaktär, komplexitet, utvecklingsmetodik etc. Leon (2008) menar på att alla implementeringar vill komma att möta någon form av motstånd, bland annat av individer i organisationen. Då han menar på att det ligger i människans natur att stå emot förändringar, och ERP-system innebär förändring. För att lyckas med implementationsprocessen bör man enligt Leon (2008) sätta ett stort fokus på samarbetet med medarbetarna. Detta genom att få dem att förstå fördelarna med ERP-system och vinna deras förtroende och attityd. Leon (2008, s. 198) beskriver ERP som: ERP is first an attitude, then a system. 6

15 Han anser att om man inte har vunnit medarbetarnas attityd innan man börjat implementera ett system är risken större för misslyckande, då effekten av ett påtvingat system på ovilliga personer enbart kommer att stärka deras uppror gentemot systemet. 2.4 Kritiska framgångsfaktorer för ERP implementering Inom ERP-implementering ligger mycket forskningsfokus vid hur man mäter en lyckad implementering. Wong & Tein (2002) nämner i sin studie att definitionen av en lyckad implementering beror på synvinkeln av personen som definierar den. Man menar alltså på att det råder en stor åtskillighet när man talar om vad ERP-framgång är och hur det mäts. En avgörande fråga för en framgångsrik implementation ligger alltså i de kritiska framgångsfaktorerna (KFF) som ligger som en grund för implementeringsprocessen. Det finns ett flertal identifierade uppsättningar av KFF framtagna av forskare och antalet varierar sinsemellan. Det finns dock alltid ett antal återkommande faktorer som kan återfinnas i de flesta modeller och ramar utifrån studielitteraturen. I Wong & Teins (2002) studie har de tagit fram de 23 vanligaste KKF utifrån 17 forskningsartiklar. I figur 2 har jag sammanställt de 11 vanligaste identifierade KFF utifrån Wong & Teins (2002) studie, samt utifrån Bhatti (2005) och Nah & Lau (2002) studier som anses väsentliga för framgången av ERP-projekt genomföranden. Jag har valt att behålla de engelska namnen på de KFF jag identifierat i de artiklar så som de förkommit i litteraturen. Top Management Support Business Process Redesign Project Management Change Management ERP Teamwork and Composition Clear Goals & Objectives Technological Infrastructure User Training & User Involvement Effective Communication Risk Management Use of Consultant Figur 2: Implementationskritiska framgångsfaktorer (KFF) utifrån forskningsartiklar Top Management Support Slevin & Pinto (1996) summerar ihop de två främsta egenskaperna Top Management Support bör tillhandahålla under ERP-implementationen, dessa är (1) tillgå ledarskap; (2) tillhandahålla behövliga resurser. Det är även viktigt att projekten ges den topprioritet av Top Management Support som krävs, och att den seniora ledningen är starkt involverad och villig 7

KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER VID INFÖRANDE AV AFFÄRSSYSTEM- BEHOVET AV ETT HOLISTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT. Kandidatuppsats i Informatik. Karl-Erik Svensson

KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER VID INFÖRANDE AV AFFÄRSSYSTEM- BEHOVET AV ETT HOLISTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT. Kandidatuppsats i Informatik. Karl-Erik Svensson KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER VID INFÖRANDE AV AFFÄRSSYSTEM- BEHOVET AV ETT HOLISTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Kandidatuppsats i Informatik Karl-Erik Svensson VT 2010: KI15 Svensk titel: Kritiska framgångsfaktorer

Läs mer

En studie av kritiska framgångsfaktorer vid införande av affärssystem

En studie av kritiska framgångsfaktorer vid införande av affärssystem Malmö högskola VT11 En studie av kritiska framgångsfaktorer vid införande av affärssystem A Study of Critical Success Factors during the Implementation Phase of ERP-systems Kandidatuppsats i Företagsekonomi,

Läs mer

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar tillämpat ett SME Företagsekonomiska institutionen Vt.12 Författare: Antabi, Christian 1989 Lindeborg, Helena 1989 Handledare: Elisabeth Frisk

Läs mer

Riskfaktorer vid implementering av affärssystem

Riskfaktorer vid implementering av affärssystem Riskfaktorer vid implementering av affärssystem Riktad till små och mellanstora företag verksamma på den Svenska marknaden Critical factors for ERP implementation Targeted to small and medium-sized companies

Läs mer

Implementeringsstrategier - Avgörande faktorer för valet av implementeringsstrategi vid införande av affärssystem

Implementeringsstrategier - Avgörande faktorer för valet av implementeringsstrategi vid införande av affärssystem Teknik och samhälle Datavetenskap Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Implementeringsstrategier - Avgörande faktorer för valet av implementeringsstrategi vid införande av affärssystem Strategies

Läs mer

Affärssystem attityder vid införandet av ny teknik Vad måste man tänka på vid ett systembyte

Affärssystem attityder vid införandet av ny teknik Vad måste man tänka på vid ett systembyte Magisteruppsats i informatik REPORT NO. 2008:085 ISSN: 1651-4769 Department of Applied Information Technology Affärssystem attityder vid införandet av ny teknik Vad måste man tänka på vid ett systembyte

Läs mer

Avgörande faktorer vid införskaffandet av affärssystem i små företag

Avgörande faktorer vid införskaffandet av affärssystem i små företag Avgörande faktorer vid införskaffandet av affärssystem i små företag En studie av svenska affärssystemsprojekt Johan Hallquist Eric Johansson Examensarbete LIU-IEI-TEK-A--14/01828--SE Institutionen för

Läs mer

Användarinvolvering i implementationsprocessen av affärssystem

Användarinvolvering i implementationsprocessen av affärssystem Högskolan i Halmstad Sektionen för Informationsvetenskap, Data - och Elektroteknik IT-Ekonomprogrammet Kandidatuppsats Informatik Våren 2008 Användarinvolvering i implementationsprocessen av affärssystem

Läs mer

Problem och hinder vid införande av CRM-system

Problem och hinder vid införande av CRM-system 2003:098 SHU EXAMENSARBETE Problem och hinder vid införande av CRM-system VICTORIA BLOMQUIST PER ELLEMARK Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

C-UPPSATS. Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem. Andreas Lindbäck Christoffer Widström. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem. Andreas Lindbäck Christoffer Widström. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2006:040 Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem Andreas Lindbäck Christoffer Widström Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Förstudiens roll vid implementering av ett affärssystem The role of a pre-study when implementing an ERP-system

Förstudiens roll vid implementering av ett affärssystem The role of a pre-study when implementing an ERP-system Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Förstudiens roll vid implementering av ett affärssystem The role of a pre-study when implementing an ERP-system Christofer Hultén Magnus Åkerwall Examen: Kandidatexamen

Läs mer

Implementering av affärssystem

Implementering av affärssystem Implementering av affärssystem - en granskning av Dentatus införande av Microsoft Dynamics AX. JOSEFIN REINELÖV PATRIK FERNANDER MG104X Kandidatarbete inom Teknik och Management Stockholm, Sverige 2012

Läs mer

Identifiering av kritiska framgångsfaktorer vid implementering av affärssystem En fallstudie vid FSAB

Identifiering av kritiska framgångsfaktorer vid implementering av affärssystem En fallstudie vid FSAB Institutionen för teknik och byggd miljö Identifiering av kritiska framgångsfaktorer vid implementering av affärssystem En fallstudie vid FSAB Mikael Bergman Maj 2009 C-uppsats, 15 p Industriell ekonomi

Läs mer

FÖRÄNDRINGSLEDNING - TENTATIVA RÅD FÖR FRAMGÅNGSRIKT

FÖRÄNDRINGSLEDNING - TENTATIVA RÅD FÖR FRAMGÅNGSRIKT FÖRÄNDRINGSLEDNING - TENTATIVA RÅD FÖR FRAMGÅNGSRIKT AFFÄRSSYSTEMINFÖRANDE Kandidatuppsats i Informatik Linda Karlsson S094158 Lotte Weber S094356 2012KANI05 Svensk titel: Engelsk titel: Förändringsledning

Läs mer

Att uppnå kundfokus i bankverksamhet

Att uppnå kundfokus i bankverksamhet Att uppnå kundfokus i bankverksamhet Hur kan finansiella produkter bli attraktivare för konsumenter? Examensarbete Technology Management Lunds Universitet, Lund Carl Lindberg & Johan Wachtmeister 2(89)

Läs mer

Kostnader att ta hänsyn till i samband med implementering av nytt ERP system

Kostnader att ta hänsyn till i samband med implementering av nytt ERP system Kostnader att ta hänsyn till i samband med implementering av nytt ERP system Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Slutseminarie: 2013-01-08 Handledare: Cecilia Lindh

Läs mer

IMPLEMENTERING AV AFFÄRSSYSTEM ETT VERKSAMHETSPROJEKT. Kandidatuppsats i Informatik. Henrik Johansson Marcus Höglund Mattias Edman VT 2012:KANI11

IMPLEMENTERING AV AFFÄRSSYSTEM ETT VERKSAMHETSPROJEKT. Kandidatuppsats i Informatik. Henrik Johansson Marcus Höglund Mattias Edman VT 2012:KANI11 IMPLEMENTERING AV AFFÄRSSYSTEM ETT VERKSAMHETSPROJEKT Kandidatuppsats i Informatik Henrik Johansson Marcus Höglund Mattias Edman VT 2012:KANI11 Svensk titel: Implementering av affärssystem ett verksamhetsprojekt

Läs mer

Den direkta användarmedverkans problematik

Den direkta användarmedverkans problematik Examensarbete i Människa-datorinteraktion, Interaktionsdesign. Den direkta användarmedverkans problematik Lina Pettersson, Kalle Ulvstig Göteborg, Sweden 2005 REPORT NO. 2005/05 Den direkta användarmedverkans

Läs mer

Implementering av CRM, en förändringsprocess

Implementering av CRM, en förändringsprocess Implementering av CRM, en förändringsprocess Företagsekonomi D Magister uppsats Handledare Jurek Millak, Dick Ramström Grupp 5 2005-06-03 Christian Broddner 800404 telefon 0708787123 email: christian.broddner@spray.se

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING BESTÄLLARENS ANSVAR. Kandidatuppsats i Informatik. Kristian Johansson Billy Wiljén VT 2012:KANI15

AGIL KRAVHANTERING BESTÄLLARENS ANSVAR. Kandidatuppsats i Informatik. Kristian Johansson Billy Wiljén VT 2012:KANI15 AGIL KRAVHANTERING BESTÄLLARENS ANSVAR Kandidatuppsats i Informatik Kristian Johansson Billy Wiljén VT 2012:KANI15 Svensk titel: Agil kravhantering - Beställarens ansvar Engelsk titel: Agile requirements

Läs mer

Varför väljer organisationer att anlita både en projektledare och en förändringsledare?

Varför väljer organisationer att anlita både en projektledare och en förändringsledare? Eva Mirsch Ewa Wymark Varför väljer organisationer att anlita både en projektledare och en förändringsledare? Why Do Organisations Use Both a Project Manager and a Change Manager? Projektledning D-uppsats

Läs mer

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Janna Forsén Malin

Läs mer

AFFÄRSSYSTEMENS FRAMTIDA UTVECKLING INOM DISTANSHANDELN. Kandidatuppsats i Informatik. Mahmud Darir Patrik Särnblom VT 2008:KI06

AFFÄRSSYSTEMENS FRAMTIDA UTVECKLING INOM DISTANSHANDELN. Kandidatuppsats i Informatik. Mahmud Darir Patrik Särnblom VT 2008:KI06 AFFÄRSSYSTEMENS FRAMTIDA UTVECKLING INOM DISTANSHANDELN Kandidatuppsats i Informatik Mahmud Darir Patrik Särnblom VT 2008:KI06 Förord Vi skulle först och främst vilja tacka vår handledare Jonas Hedman,

Läs mer

Ny som chef/ledare -

Ny som chef/ledare - Tatyana Dokukina Homayla Xidir Ny som chef/ledare - En studie om effekter av ledarutvecklingsprogram New as Manager/Leader - A Study on the Impact of Leadership Programs Företagsekonomi C-uppsats Termin:

Läs mer

Implementering av affärssystem ur ett användarperspektiv

Implementering av affärssystem ur ett användarperspektiv Lunds universitet Företagsekonomiska institutionen Implementering av affärssystem ur ett användarperspektiv Vilka faktorer påverkar? Författare: Katarina Frick Per Larsson Mikael Perming Handledare: Kandidatuppsats

Läs mer

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning C-UPPSATS 2007:166 Hållbarhetsredovisning Något för ett mindre energiföretag? David Lindström Mattias Svensson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN Handledare: Jan Wickenberg

CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN Handledare: Jan Wickenberg Projektledares synpunkter på projektprocessen - En fallstudie från en fakturasystemstillverkare Examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN

Läs mer

Business Intelligence Problem i olika typer av användning

Business Intelligence Problem i olika typer av användning Uppsala universitet Inst. för Informationsvetenskap/Data- och systemvetenskap Business Intelligence Problem i olika typer av användning Daniel Kronsell Young Jessica Klingberg Kurs: Nivå: Termin: Datum:

Läs mer

Master Thesis in Informatics. Masterdata. - En studie av fem SAP baserade koncerner. Peter Wretholm. Göteborg, Sweden 2007. Business Technology

Master Thesis in Informatics. Masterdata. - En studie av fem SAP baserade koncerner. Peter Wretholm. Göteborg, Sweden 2007. Business Technology Master Thesis in Informatics Masterdata - En studie av fem SAP baserade koncerner Peter Wretholm Göteborg, Sweden 2007 Business Technology REPORT NO. 2007:46 Masterdata En studie av fem SAP baserade koncerner

Läs mer

C-UPPSATS. Användning av redovisningsinformation vid beslutsfattande och styrning i små företag. Elin Andersson. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Användning av redovisningsinformation vid beslutsfattande och styrning i små företag. Elin Andersson. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2008:142 Användning av redovisningsinformation vid beslutsfattande och styrning i små företag Elin Andersson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell

Läs mer