Inledning SAMMANDRAG ARTIKELINFO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning SAMMANDRAG ARTIKELINFO"

Transkript

1 Kritiska framgångsfaktorer vid implementering och uppgradering av ett ERP-system: En fallstudie av företaget Q-Med Malin M. Jansson och S. Nadja K. Levin ARTIKELINFO SAMMANDRAG Artikel historik: Slutseminarium: 25 maj 2010 Inlämningsdatum: 7 juni 2010 Handledare: Einar Iveroth Nyckelord: ERP-system Implementering Uppgradering Kritiska framgångsfaktorer.. Fallstudie Enterprise Resource Planning (ERP) Systems har utvecklats till att bli en av de mest attraktiva lösningar för informationshantering på företag. För att kunna nå de fördelar som systemet erbjuder är det viktigt att implementeringen sker med framgång. Forskning som behandlar ERP-implementering gör ofta detta genom att undersöka kritiska faktorer för framgång. Vid en litteraturgenomgång identifierades 20 kritiska faktorer vilka sedan utmynnades till fem. Dessa fem undersöktes sedan genom två fallstudier på det biomedicinska företaget Q-Med i Uppsala. I denna undersökning identifierades på vilket sätt fem utvalda faktorer varit kritiska vid implementeringen och uppgraderingen av ERP-systemet på Q-Med, och skillnader mellan dessa belystes. Vidare diskuteras varje faktors betydelse för framgång vid en ERP- implementering och uppgradering. Inledning Globaliseringen, det ökade antalet företagsfusioner, kortare produktlivscykler samt de ökade kraven från aktiemarknaden har ökat behovet av integration hos företag. Detta ökade behov har skapat en efterfrågan hos företag på affärssystem, även kallat Enterprise Resource Planning (ERP) system (Bingi, Sharma & Godla, 1999; Barker & Frolick, 2003; Lindvall, 2006). ERPsystem utgör idag en betydande del i många företags informationshantering. År 2009 innehade exempelvis 74 procent av svenska företag, med fler än 250 anställda, ett ERP-system som bidrog till att göra försäljnings- och inköps-

2 M.M. Jansson och S.N.K. Levin/Företagsekononomiska institutionen(vt-2010) 2 information tillgänglig för företagets olika avdelningar (Statistiska Centralbyrån, 2010). ERP-system definieras som ett affärsmässigt mjukvaruprogram som gör det möjligt för företag att hantera information på ett integrerat sätt genom att skapa ett flöde av data mellan företagets olika avdelningar. Systemet är uppbyggt av moduler som är kopplade till en gemensam databas. På så sätt samlas information rörande finans, redovisning, kunder och leverantörer etc. på ett ställe, något som underlättar informationsflödet i företaget. Att effektivisera informationshanteringen och öka integrationen mellan företagets olika delar leder i förlängningen till att företagets konkurrenskraft kan bibehållas (Ngai, Law & Wat, 2008; Nah, Lau & Kuang, 2001). ERP-system erbjuder en attraktiv helhetslösning för företag som tidigare skött sin verksamhet genom ett flertal fragmenterade system (Davenport, 1998). Det finns många fördelar med att införa ett ERP-system, bland annat möjliggör systemet till automatisering och integrering av företagets affärsprocesser (Nah et al., 2001) ett förbättrat beslutsfattande och tillgång till realtidsdata (Barker & Frolick, 2003), en höjd produktivitet, förbättrad planering och resurshantering (Al-Mashari, Al-Mudimigh & Zairi, 2003) samt ett förbättrat processflöde, minskade lager och bättre kundservice (Dezdar & Sulaiman, 2009). För att dessa fördelar skall kunna åtnjutas krävs dock en lyckad implementering av systemet. En implementering av ett ERP-system innebär att företaget installerar ett mjukvaruprogram. Befintlig information rörande bland annat leverantörer, kunder och lagerartiklar förs in i det nya systemet för att skapa en grund för informationshanteringen. Systemet tas sedan i bruk och ny information förs allteftersom in vilket möjliggör tillgång på data i realtid. Att implementera ett ERP-system innebär dock mer än bara den tekniska installationen av mjukvaruprogrammet (Parr & Shanks, 2000). Det är en ansträngning för hela företaget och kräver samarbete och kommunikation mellan företagets olika avdelningar för att lyckas (Barker & Frolick, 2003; Somers & Nelson, 2004), detta eftersom målet med implementeringen är en ökad integration. Implementeringen medför även en ekonomisk ansträngning då den innebär stora kostnader. Dessa utgörs i första hand av kostnaden för mjukvaran, konsult-, konfigurerings- och utbildningskostnader (Al-Mashari et al., 2003; Parr & Shanks, 2000). Forskning visar att cirka 90 procent av alla ERP-implementeringar överstiger budget eller blir försenade (Holland & Light, 1999), något som därför utgör en risk med projektet. Det finns åtskilliga exempel på företag som inte klarat av den stora utmaningen som en implementering innebär och vissa har till och med varit tvungna att försättas i konkurs på grund av sitt misslyckande (Bingi et al., 1999; Ehie & Madsen, 2005). När ett ERP- system väl har implementerats kräver det ett ständigt underhållsarbete och när tillräckligt lång tid passerat blir de flesta företag tvungna att uppgradera sina system till en nyare version (Caruso, 2004). En uppgradering innebär en installation av en nyare och bättre version av programvaran. Implementeringen av den uppgraderade versionen innebär således sällan några större förändringar. Dessa utgörs i första hand av korrigeringar av tidigare programfel, säkring av systemets funktionalitet samt införandet av nya tekniska lösningar. Uppgraderingen ger även företaget möjlighet till att utöka systemets omfattning gällande vilka funktioner som inkluderas (See Pui Ng, 2001). De kontinuerliga förbättringarna som erbjuds av systemleverantören skapar ett behov hos företag att uppgradera. Detta gör uppgraderingar till en upprepande process som återkommer med jämna mellanrum under ERP- systemets hela användningstid (See Pui Ng, 2001; Caruso, 2004; Nah & Delgado, 2006).

3 M.M. Jansson och S.N.K. Levin/Företagsekononomiska institutionen(vt-2010) 3 Implementering och uppgradering av ett ERPsystem är processer som de flesta företag idag förr eller senare är tvungna att ta sig igenom. Det har under det senaste decenniet publicerats flera studier inom ERP- området och bland dessa har implementeringsprocessen varit det mest behandlade (Moon, 2007). Framförallt har många forskare valt att försöka identifiera vilka faktorer som är kritiska vid en implementering och vad som är receptet på framgång (Bingi et al., 1999; Umble, Haft & Umble, 2003; Nah & Delgado, 2006; Finney & Corbett, 2007; Al-Mashari et al., 2003; Somers & Nelson, 2004; Holland & Light, 1999; Hong & Kim, 2002; Dezdar & Sulaiman, 2009; Ngai et al., 2008; Nah et al., 2001). Mindre forskning finns dock publicerat rörande vilka faktorer som är de mest kritiska vid en senare uppgradering av systemet. Vidare finns ännu färre studier som undersöker de bägge processerna inom ett och samma företag. Det finns därmed utrymme för vidare studier inom ämnet vilket denna artikel fokuserar på. I denna artikel har två fallstudier rörande implementeringen och den senare uppgraderingen av ERP-systemet på det biomedicinska företaget Q-Med i Uppsala utförts. Artikel syftar till att identifiera hur kritiska fem utvalda faktorer varit vid implementeringen och uppgraderingen av ERP-systemet på Q-Med och vidare påvisa eventuella skillnader mellan dessa faktorer. En undersökning som genomförs på ett fallföretag kan bidra med begränsade generaliserbara slutsatser (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009, s. 158) något som är fallet i denna artikel. Därtill menar Stake (1995:85) att en fallstudie inte är en lika stark grund till generalisering som andra typer av forskningsupplägg men att människor ändå kan lära sig mycket generellt utifrån studien. Denna studies resultat kan därför användas och bidra med insikter för företag som befinner sig i en likartad miljö och situation som Q-Med. Följaktligen kan Denna artikel bidra till en ökad förståelse för ERP-systemets komplexa natur och ämnar besvara frågeställningen: Hur påverkar fem kritiska faktorer framgång vid en implementering och uppgradering av ett ERPsystem? Denna artikel är upplagd på följande sätt. Under kommande avsnitt redogörs och diskuteras valet av metod för studien. Därefter ges en bakgrund om fallföretaget och en litteraturgenomgång av teorin. Efter det följer ett avsnitt där empiri från fallföretaget kopplas samman med teorier rörande de kritiska faktorerna vid en implementering och uppgraderingen. Detta görs med en analys i anslutning till varje enskild faktor. Efter det följer en sammanfattande diskussion och slutsats. Artikeln avslutas med en redogörelse för studiens begränsningar samt förslag på vidare forskning. Metod Fallstudie I denna artikel redogörs för två genomförda fallstudier vilka utgör underlag för analysen rörande fem utvalda kritiska faktorer vid en implementering och uppgradering av ett ERP-system. En implementering och uppgradering är ingen isolerat IT-fenomen utan har direkt och indirekt påverkar på alla delar av företaget och dess processer. Miljön där ERP-systemet implementeras kan ses som ett system uppbyggt av sociala aktiviteter (Skok & Legge, 2002). Yin (2009) framlägger att ett socialt fenomen kan undersökas genom olika former av forskningsstrategier. Det går att använda sig av experiment, enkäter, arkivanalys, historia och fallstudier. De olika strategierna är inte ömsesidigt uteslutande vilket gör att det även går att använda till exempel enkäter inom en fallstudie. Vilken av dessa strategier som anses som den mest lämpade kan enligt Yin (2009:8) bland annat bero på tre faktorer; (a) typ av frågeställning, (b) till vilken utsträckning undersökaren har kontroll över de faktiska händelserna och (c) graden av

4 M.M. Jansson och S.N.K. Levin/Företagsekononomiska institutionen(vt-2010) 4 fokusering på nutida i motsats till historiska händelser. Fallstudier anses vara lämpligast som forskningsstrategi när typen av frågeställning baseras på hur och varför frågor, där den som undersöker har lite kontroll över omgivningen och där fokus ligger på nutida sociala fenomen (Yin, 2009; Benbasat, Goldstein & Mead, 1987). Denna studie grundar sig i frågan: Hur påverkar fem kritiska faktorer framgång vid en implementering och uppgradering av ett ERPsystem? Frågeställningen är således av hurkaraktär vilket gör att fallstudie är en passande forskningsstrategi att välja. Lite kontroll över studieobjektet har funnits då studien undersökt två processer vilka redan ägt rum. Studiens retrospektiva karaktär har gjort att studieobjektens återgivning av händelsen stått utan påverkan från undersökarnas sida. Trots att studien inte fokuserar på nutida händelser har den ändå en nutida förankring då ERP-system och användningen av dem är ett socialt fenomen. De tre faktorerna som Yin (2009) och Benbasat et al. (1987) tar upp som kriterier för att en fallstudie skall användas uppfylls således i denna studie och föranleder valet av fallstudie som forskningsstrategi. Detta sammanfattas nedan i tabell 1. Val av forskningsstrategi Allmänt för en fallstudie Denna studie (a) Typ av frågeställning Hur och varför fråga Hur påverkar fem kritiska faktorer framgång vid en implementering och uppgradering av ett ERP-system? (b) Kontroll över faktiska händelser Lite kontroll Lite kontroll (c) Nutida/ historiska händelser Nutida Historisk & nutida Tabell 1: Val av forskningsstrategi Intervjuer Val av respondenter Metoden för datainsamlingen har varit kvalitativ genom djupgående intervjuer med nyckelpersoner som varit delaktiga i implementeringsoch uppgraderingsprocessen av ERP-systemet på Q-Med. Dessa var koncerncontroller Anders Lundin, ekonomichef och projektansvarig vid implementeringen Mattias Sellberg, IT-chef och projektansvarige för uppgraderingen Oskar Karlström, superuser Daniel Andersson Olm och kunderorderanställd och systemanvändare Johan Knutsson. Dessa anses vara lämpliga intervjuobjekt då de har arbetat inom företaget innan, under och efter de bägge processerna. I och med att alla respondenter, utom systemanvändare Knutsson, har varit delaktiga i projektgruppen besitter de en god kunskap och insikt om företaget, implementeringen och uppgraderingen. De är således de rätta personerna att besvara frågor rörande processerna i fråga. Knutsson har intervjuats för att han kan ge ett användarperspektiv på de bägge processerna. De personliga intervjuerna hade en semistrukturerad karaktär, något som kan anses lämpligt för att få mer utförliga och nyanserade svar än om intervjuerna varit helt strukturerade (Saunders et al., 2009, s. 337). För denna studies syfte var det viktigt att kunna uppdaga intervju-

5 M.M. Jansson och S.N.K. Levin/Företagsekononomiska institutionen(vt-2010) 5 objektens syn och attityd på implementeringen och uppgraderingen av ERP-systemet på Q-Med. Detta är något som lättare möjliggörs genom semistrukturerade intervjuer. Genom tillgången på utförliga och nyanserade svar var det enklare att skapa en helhetsbild och identifiera på vilket sätt de sju utvalda faktorerna varit kritiska i de bägge processerna på företaget. Intervjuerna varade en timme och genomfördes på Q-Meds huvudkontor i Uppsala. De spelades in och transkriberades i sin helhet, vilket ökar tillförlitligheten på materialet (Saunders et al., 2009, s. 339). Till att börja med genomfördes två inledande intervjuer med koncerncontroller Anders Lundin och seniorekonom Mattias Sellberg. Denna första kontakt gick främst ut på att få en övergripande bild av situationen. De efterföljande intervjuerna var mer ingående och specifika för att kunna åskådliggöra intervjuobjektens åsikter rörande implementeringen och uppgraderingen av ERP-systemet. Besöken på företaget skedde mellan februari och maj Fallstudien genomfördes efter att implementeringen och uppgraderingen ägt rum vilket gjorde att arkivmaterial rörande de bägge processerna även samlades in för att få en djupare bakgrundsförståelse. Mer specifikt var intervjuerna kompletterade med arkivkällor och skriftlig dokumentation i form av projektplan och årsredovisningar. Slutligen samlades även fakta om företagets verksamhet in under Q-Meds årsstämma som hölls den 28 april 2010 i Uppsala. Datainsamlingen skedde således kvalitativt och studien uppfyller en del av kraven för vad som anses vara en fallstudie. Detta då den innefattar data som insamlats från olika källor och genom olika metoder. Diskussion av intervjumetoden.. Det finns både för- och nackdelar med att använda sig intervjuer som datainsamlingsmetod. Björklund och Paulsson (2003) framhåller intervjumetodens fördelar och menar att då intervjufrågorna kan anpassas till varje individuell respondent finns möjligheten att bygga vidare på respondentens svar. På så sätt möjliggör metoden till en djupare förståelse än vad som är fallet vid exempelvis en standardiserad enkät. För denna studies ändamål är intervjumetoden ett lämpligt tillvägagångssätt då den har för avsikt att undersöka och bilda en djup förståelse för hur implementeringen och uppgraderingen såg ut på det aktuella fallföretaget. Repstad och Nilsson (1999) framför kritik mot intervjumetoden och menar att den kan vara för individualistisk då stort fokus tenderar att läggas på intervjuobjektets individuella och subjektiva åsikter och tankar. Risken finns att de sociala strukturerna i fenomenet som studeras då kommer i skymundan. Det har därför varit av stor vikt att i denna fallstudie ha ett kritiskt förhållningssätt till informationen då den slutligen ska tolkas och analyseras. Denna studie ser tillbaka på händelser som skett vilket innebär att den är retrospektiv. Retrospektiva studier bär alltid med sig en risk för att minnet sviker hos respondenterna vilket leder till att informationen som insamlas blir missvisande (Golden, 1992; Pettigrew, Woodman & Cameron, 2001). Informationen kan antingen förvanskas oavsiktligt på grund av minnets tillkortakommande, men också för att respondenten på ett undermedvetet sätt försöker upprätthålla sin självaktning genom att förvrida historien till sin fördel. Respondenten kan även medvetet framställa historien som mer socialt önskvärd än vad som i själva verket var fallet (Golden, 1992). Eftersom tio respektive tre år förlöpt sedan implementeringen och uppgraderingen ägde rum är det avgörande för studiens validitet att intervjua flera personer och ha möjlighet att ställa fördjupade följdfrågor för att inhämta relevant information. På så sätt kunde en bredare och mer komplett bild av de båda processerna erhållas och subjektiva snedvridningar och svikande minne hos någon av respondenterna reduceras, vilket därmed ökar studiens

6 M.M. Jansson och S.N.K. Levin/Företagsekononomiska institutionen(vt-2010) 6 tillförlitlighet. Analys av data I denna studie har en litteraturgenomgång skett av tidigare forskning inom ERP-implementering och uppgradering. Dessa artiklar har i första hand behandlat vilka faktorer som är kritiska för framgång. Utifrån detta sammanställdes en omfattande lista av kritiska faktorer. Denna sammanställning användes sedan som grund för de inledande intervjuerna. Utifrån dessa intervjuer valdes sedan fem av de kritiska faktorerna ut för djupare undersökning. Utifrån dessa 20 kritiska faktorer valdes slutligen fem faktorer ut. Den befintliga teorin rörande de fem utvalda faktorerna kopplades sedan samman med den insamlade empirin. Efter detta kunde en analys ske där det undersöktes hur de valda faktorerna varit kritiska vid implementeringen och uppgraderingen av ERP-systemet på Q-Med och hur de bägge processerna skiljt sig åt. En fallstudie som bygger på kvalitativ datainsamling risker att ge upphov till en alltför stor mängd data vilken tenderar att bli svårhanterlig när en analys ska genomföras. Genom att koda eller kategorisera data underlättas datahantering och en bättre analys kan då ske (Miles & Huberman, 1994). En analys av data innebär en tolkning av såväl de första intrycken som det slutliga datamaterialet. Det handlar om att dela upp materialet i olika delar för att först analysera och tolka dem var och en för sig för att sedan se hur de hänger ihop (Stake, 1995, s. 71). Den kvalitativt insamlade datan kategoriserades utifrån litteraturgenomgångens sammanställning av kritiska faktorer till fem kategorier. Genom denna kategorisering delades materialet upp i olika delar vilket möjliggjorde tolkning och analys av faktorerna var och en för sig. Dessutom gjorde denna kategorisering att mängden data hölls under kontroll vilket underlättade hanteringen och analysen av den insamlade datamängden. Kategoriseringen i faktorer användes sedan för att belysa och förklara skillnaderna mellan de två fallstudierna. Stake (1995:71) menar att det inte finns någon speciell tidpunkt när dataanalysen inleds utan den pågår konstant under arbetets gång. Genom att arbeta igenom intervjuerna och transkribera dem direkt efter att de genomförts analyserades data kontinuerligt under hela arbetets gång. Figur 1: Analysens tillvägagångssätt Process & varians När en förändring ska studeras finns det två tidsansatser att välja mellan, process eller varians. En process ansats är lämplig att använda då komplexa och dynamiska företeelser skall studeras (Van de Ven & Poole, 2005). Med en processansats ligger fokus på förloppet mellan förändringens start och slut. Studien utforskar således hur förändringen ter sig från insidan. Variansansatsen fokuserar mindre på hur förändringen sker utan försöker finna svar på vad som orsakar den och varför utkomsten blir som den blir. Den förklarar således förhållandet mellan oberoende och beroende variabler (Poole et al., 2000).

7 M.M. Jansson och S.N.K. Levin/Företagsekononomiska institutionen(vt-2010) 7 I denna studie har en processansats valts eftersom studien undersöker implementeringen och uppgraderingen av ett ERP-system vilka kan ses som komplexa och dynamiska förändringsprocesser. Då syftet är att undersöka hur de valda faktorerna var kritiska för framgång i de bägge processerna är det väsentligt att studera förloppet mellan förändringens start och slut. Detta för att ta reda på hur förändringarna gick till och inte bara se till vad som initierade dem och slutresultatet av dem. Generaliserbarhet För att en undersökning skall anses vara användbar är det viktigt att pröva dess generaliserbarhet. En generalisering är enligt Nationalencyklopedin (2010) en "härledning av allmän slutsats från enskilda exempel". Saunders et al. (2009:158) menar vidare att en studie är generaliserbar då resultatet är applicerbart på andra företag och i andra sammanhang. Generaliserbarhet inbegriper på så sätt undersökningens validitet av en teori i en omgivning som är annorlunda från den där teorin undersöktes och bekräftades empiriskt. Validitet definieras vidare som i vilken utsträckning man verkligen mäter det man avser att mäta. (Björklund & Paulsson, 2003, s. 59). Det finns alltid en fara med fallstudier att möjligheten att generalisera resultatet är begränsat då de ofta undersöker endast ett eller ett fåtal organisationer. Risken finns att det undersökta företaget kan vara så pass säreget att resultatet enbart stämmer överens för just det specifika fallet (Saunders et al., 2009, s. 158). Denna kritik tar dock inte hänsyn till att det går att generalisera på olika sätt. Lee och Baskerville (2003) tar exempelvis upp att generalisering kan åstadkommas på fyra olika sätt; från empiriska uttalanden till andra empiriska uttalanden, från empiriska uttalanden till teoretiska uttalanden, från teoretiska uttalanden till empiriska uttalanden och från teoretiska uttalanden till andra teoretiska uttalanden. Denna studie utgår ifrån teoretiska uttalanden (fem utvalda kritiska faktorer) och gör utifrån dessa sedan uttalanden rörande empirin. Genom dessa empiriska uttalanden ämnar denna studie mer till att bidra till befintlig teori än att enskilt komma med generaliserbara slutsatser för en hel population. Yin (2009:44) poängterar även detta då han tar upp att ju fler fallstudier som genomförs på området och som visar att samma slutsatser kan dras fast andra omständigheter råder, desto mer understött blir resultatet. Även om olika omständigheter råder i fallstudier inom ett område kan resultaten från de olika fallstudierna underbygga varandra och tillsammans bidra med generaliserbara kunskaper. På så sätt strävar denna artikel till att bidra med ökad insikt och förståelse inom området kritiska faktorer vid ERP implementering och uppgradering. Ifrån detta område kan i sin tur generaliserbara slutsatser i större utsträckning dras. Figur 2: Denna studies bidrag till generaliserbarhet Begreppet framgång Många artiklar har skrivits rörande kritiska faktorer för att nå framgång med ett ERP-projekt. Det finns olika sätt att bedöma vad som är framgång och huruvida en implementering eller uppgradering av ett ERP-system varit lyckad. Det beror i första hand på vem man frågar, om det är personer i projektgruppen såsom superusers och konsulter, eller om det är personer på golvet eller någon i högsta ledningen (Markus et al., 2000). Hong och Kim (2002) menar att ERPimplementeringens framgång i första hand

8 M.M. Jansson och S.N.K. Levin/Företagsekononomiska institutionen(vt-2010) 8 utvärderas av medlemmarna i projektgruppen och inte utifrån synen hos de generella slutanvändarna. De menar att framgången ofta definieras utifrån förutbestämda mål som stakas upp av projektgruppen. Målen kan formuleras utifrån olika parametrar såsom tid, kostnad och funktion (Markus et al., 2000). Eftersom målen utformas av projektgruppen menar Hong och Kim (2002) att det blir projektgruppens avstämning mot de uppsatta målen som bildar måttet på framgång. Många artiklar tar dock upp vikten av de anställdas deltagande i implementeringsprocessen. Att de anställda är redo för de förändringar som systemet medför och att de får tillräcklig utbildning är något som lyfts fram som kritiska faktorer för att ERP- implementeringen och uppgraderingen ska bli framgångsrik (Finney & Corbett, 2007; Umble et al., 2003). Av den anledningen kan antas att bedömningen av projektets framgång inte enbart är en fråga för projektgruppens medlemmar utan även kan besvaras utifrån ett slutanvändarperspektiv. Vad som identifieras som kritiska faktorer för framgång i denna studie påverkas således av valet av intervjuobjekt. I detta fall har en del av projektgruppens medlemmar, men även en slutanvändare, intervjuats. Genom att intervjua både personer från projektgruppen och en generell slutanvändare har studien kunnat ge ett bredare perspektiv på synen av framgång. Det fanns på så sätt möjlighet att påvisa eventuella skillnader i åsikter om vad som varit kritiskt för framgång i just Q-Meds fall. Projektet kan enligt Markus et al. (2000) vara framgångsrikt i olika dimensioner såsom ur ett tekniskt, finansiellt, operationellt eller kundrelaterat perspektiv. För att åskådliggöra de olika dimensionerna av framgång har intervjuobjekt som varit särskilt insatta i de olika dimensionerna intervjuats. Genom att intervjua IT-chefen, den ekonomiansvarige och en person på golvet har den tekniska, finansiella och operationella dimensionen av framgång kunnat åskådliggöras på ett djupare plan än vad som annars hade varit fallet. Hur framgångsrikt projekten varit ur ett kundperspektiv har dock inte undersökts vilket kan anses som en brist i fallstudierna. Att ingen av företagets kunder har intervjuats beror på att studien har varit begränsad i både tid och omfattning. Något som också är avgörande för synen på hur framgångsrikt ett projekt varit är tidpunkten för när undersökningen genomförs (Markus et al., 2000). Ett projekt kan inledningsvis uppfattas som framgångsrikt men åsikterna kan på längre sikt förändras då systemets begränsningar och programfel kommit upp till ytan. I denna studie har tio respektive tre år förlöpt sedan de bägge processerna ägde rum. Systemet har därför haft tid att etablera sig och dess begränsningar och programfel har vid det här laget i stor utsträckning uppdagats. Intervjuobjekten kan därför anses ha fått en överblick över processerna som helhet och deras syn på framgång är således mer övergripande. Resultatet i denna studie är avhängig av vad som bedöms som framgång. Tre element av framgång har tagits i beaktande; vem, vilken dimension och tidpunkt. På så sätt skapas ett bredare perspektiv av framgång vilket gör att artikelns resultat kan anses mer rättvisande och trovärdigt. Val av företag Fokus i denna fallstudie är Q-Med, ett medelstort företag beläget i Uppsala. Q-Med verkar inom medicinteknikbranschen och utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer medicinska implantat som är baserade på deras patenterade NASHAteknologi. Q-Med bedriver verksamhet genom dotterbolag i 20 länder och majoriteten av företaget ägs av grundaren och entreprenören Bengt Ågerup. Huvudkontoret, produktionsanläggningen samt företagets forskning och utveckling är placerade i Uppsala. Arbetsstyrkan är cirka 650 medarbetare, varav 385 i Uppsala. Företagets omsättning var 1364 MSEK år 2009

9 M.M. Jansson och S.N.K. Levin/Företagsekononomiska institutionen(vt-2010) 9 (Q-Meds Årsredovisning, 2009). Företaget valdes huvudsakligen på grund av fyra metodologiska anledningar: tidpunkten för undersökningen, företagets storlek, dess låga personalomsättning, samt det fördelaktiga geografiska avståndet. Den första anledningen relaterar till att tidpunkten är vital för en studie som syftar till att beskriva en komplex företeelse som ett införande av ett ERP-system utgör. Om inte tillräckligt lång tid fortlöpt sedan förändringen genomförts kan det vara svårt att identifiera alla effekter av den. I Q-Meds fall implementerade de ett helt nytt ERP-system för tio år sedan och de genomförde en uppgradering av sitt befintliga system så sent som för tre år sedan. Den andra metodologiska anledningen härrör sig till att företaget är tillräckligt stort och utvecklat med tillräckligt många anställda för att arbetsdelning skall vara ofrånkomlig något som lett till att implementeringen och uppgraderingens omfattning blev betydligt större än om Q-Med hade varit ett fåmansbolag. Att företaget inte heller är för stort medför att avståndet mellan de som fattar besluten och de som genomför dem inte är för långt, något som annars hade kunnat försvåra åtkomsten av teoretiskt relevant data. Q-Meds låga personalomsättningen var den tredje avgörande anledningen. Eftersom två fallstudier genomförs på ett och samma företag som sedan jämförs mot varandra är det av yttersta vikt att kunna intervjua nyckelpersoner som varit delaktiga i både implementerings- och uppgraderingsprocessen. I Q-Meds fall är alla som varit nyckelpersoner vid implementeringen än i dag kvar på företaget vilket var en avgörande orsak i valet av företag. Slutligen underlättas fallstudierna av att Q-Med har sitt huvudkontor i Uppsala vilket har lett till att många intervjubesök har kunnat genomföras. Fallföretaget Q-Med Bakgrund Innan Q-Med införskaffade ett integrerat ERPsystem använde de sig av Visma, ett litet system för redovisning, lön, skatt och annan administration. Separata delar existerade för ekonomi, kundorder och lager vilket gjorde att exempelvis bokföringsorder mellan avdelningarna fick skötas manuellt. När företaget växte skapades ett behov av integration mellan företagets olika avdelningar i större grad än tidigare. De insåg att det manuella arbetssättet och arbetet i de separata systemen inte var en hållbar lösning på lång sikt och tog därför 1999 beslutet att implementera ett ERP-system (se figur 3). Valet föll på Movex som vid tidpunkten för implementeringen ägdes av det svenska företaget Intentia som då var ett av de stora ERPsystemen på marknaden. Systemet implementerades inom företagets alla enheter vilket resulterade i att de anställda fick lära sig det nya gemensamma systemet och det helt nya arbetssätt som det medförde. Till följd av införandet av Movex genomgick arbetsprocesserna i det dagliga arbetet på Q-Med omfattande förändringar. Implementeringen medförde inledningsvis stora omställningar för de anställda och det tog uppåt två månader innan alla lärt sig systemets moment fullt ut. Därefter kunde systemets utlovade fördelar, såsom en underlättad informationshantering, större kontroll och överblick, slutligen uppnås. Q-Med behöll sin version av Movex ända fram till 2006 då de ansåg att en uppgradering inte gick att undvika längre (se figur 3). Företaget hade då vuxit till över 600 anställda från att ha varit 110 när implementeringen inletts år 2000 (Q-Meds årsredovisning 2000; 2006). Den främsta anledningen till att uppgraderingen vart oundviklig var att Q-Med hade ändrat mycket i systemet vilket ledde till att det till sist blev svårt att få det att fungera smidigt. De ville även byta ut några verktyg inom systemet och lägga till en

Implementering av affärssystem

Implementering av affärssystem Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 2004-05-24 Implementering av affärssystem i små och medelstora företag Abstrakt Tillväxten inom området affärssystem är idag störst

Läs mer

Riskfaktorer vid implementering av affärssystem

Riskfaktorer vid implementering av affärssystem Riskfaktorer vid implementering av affärssystem Riktad till små och mellanstora företag verksamma på den Svenska marknaden Critical factors for ERP implementation Targeted to small and medium-sized companies

Läs mer

Affärssystem i småföretag Fallgropar och Framgångsfaktorer

Affärssystem i småföretag Fallgropar och Framgångsfaktorer Affärssystem i småföretag Fallgropar och Framgångsfaktorer Kandidatuppsats 15 högskolepoäng, SYSK15 i informatik 2 juni, 2015 Författare: Hasan Nerjovaj Mustafa Lazem Sonny Urbanski Handledare: Umberto

Läs mer

Kostnader att ta hänsyn till i samband med implementering av nytt ERP system

Kostnader att ta hänsyn till i samband med implementering av nytt ERP system Kostnader att ta hänsyn till i samband med implementering av nytt ERP system Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Slutseminarie: 2013-01-08 Handledare: Cecilia Lindh

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem:

Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem: Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem: Hur hanteras de? Kandidatuppsats 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: Juni, 2013 Författare: Martin Fagerstrand, Steck Handledare: Björn Johnsson

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

Gränsobjekt i organisationsförändring

Gränsobjekt i organisationsförändring t Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats i företagsekonomi Företagsekonomi C Accounting Issues Handledare: Einar Iveroth Höstterminen 2012 Datum för inlämning 17/1-2013 Gränsobjekt i organisationsförändring

Läs mer

Implementering av affärssystem

Implementering av affärssystem Implementering av affärssystem - En studie i om organisationer satsar tillräckligt på implementeringen av affärssystem Kandidatuppsats, 15 poäng, INFK01 i informatik Framlagd: Januari, 2011 Författare:

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

Användarinvolvering i implementationsprocessen av affärssystem

Användarinvolvering i implementationsprocessen av affärssystem Högskolan i Halmstad Sektionen för Informationsvetenskap, Data - och Elektroteknik IT-Ekonomprogrammet Kandidatuppsats Informatik Våren 2008 Användarinvolvering i implementationsprocessen av affärssystem

Läs mer

Implementeringsstrategier - Avgörande faktorer för valet av implementeringsstrategi vid införande av affärssystem

Implementeringsstrategier - Avgörande faktorer för valet av implementeringsstrategi vid införande av affärssystem Teknik och samhälle Datavetenskap Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Implementeringsstrategier - Avgörande faktorer för valet av implementeringsstrategi vid införande av affärssystem Strategies

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

Medarbetarundersökningar - en studie av ett verktyg med villkor

Medarbetarundersökningar - en studie av ett verktyg med villkor Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 10p VT2006 Handledare: Karin Winroth Medarbetarundersökningar - en studie av ett verktyg med villkor Författare: Niklas Brolin

Läs mer

C-UPPSATS. Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem. Andreas Lindbäck Christoffer Widström. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem. Andreas Lindbäck Christoffer Widström. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2006:040 Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem Andreas Lindbäck Christoffer Widström Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Implementering av affärssystem

Implementering av affärssystem Implementering av affärssystem - en granskning av Dentatus införande av Microsoft Dynamics AX. JOSEFIN REINELÖV PATRIK FERNANDER MG104X Kandidatarbete inom Teknik och Management Stockholm, Sverige 2012

Läs mer

Affärssystem i små och medelstora företag

Affärssystem i små och medelstora företag Institutionen för Informatik Affärssystem i små och medelstora företag Konsekvenser av införande och användande av ett affärssystem Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd : juni,

Läs mer

Faktorer som påverkade tre små och mellanstora företag vid implementering av affärssystem Fredrik Dreimanis & Thomas Jylhä

Faktorer som påverkade tre små och mellanstora företag vid implementering av affärssystem Fredrik Dreimanis & Thomas Jylhä VT 2008 MÄLARDALENS HÖGSKOLA Faktorer som påverkade tre små och mellanstora företag vid implementering av affärssystem Fredrik Dreimanis & Thomas Jylhä Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhällsoch

Läs mer

Strategiska affärssystem?

Strategiska affärssystem? Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Ämnesfördjupande arbete, controllerfördjupning Handledare: Anders Jerreling Examinator: Fredrik Karlsson Växjö, 2012-07-31 Strategiska affärssystem? - En fallstudie

Läs mer

En studie av kritiska framgångsfaktorer vid införande av affärssystem

En studie av kritiska framgångsfaktorer vid införande av affärssystem Malmö högskola VT11 En studie av kritiska framgångsfaktorer vid införande av affärssystem A Study of Critical Success Factors during the Implementation Phase of ERP-systems Kandidatuppsats i Företagsekonomi,

Läs mer

Förstudiens roll vid implementering av ett affärssystem The role of a pre-study when implementing an ERP-system

Förstudiens roll vid implementering av ett affärssystem The role of a pre-study when implementing an ERP-system Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Förstudiens roll vid implementering av ett affärssystem The role of a pre-study when implementing an ERP-system Christofer Hultén Magnus Åkerwall Examen: Kandidatexamen

Läs mer

KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER VID INFÖRANDE AV AFFÄRSSYSTEM- BEHOVET AV ETT HOLISTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT. Kandidatuppsats i Informatik. Karl-Erik Svensson

KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER VID INFÖRANDE AV AFFÄRSSYSTEM- BEHOVET AV ETT HOLISTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT. Kandidatuppsats i Informatik. Karl-Erik Svensson KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER VID INFÖRANDE AV AFFÄRSSYSTEM- BEHOVET AV ETT HOLISTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Kandidatuppsats i Informatik Karl-Erik Svensson VT 2010: KI15 Svensk titel: Kritiska framgångsfaktorer

Läs mer

Implementering av affärssystem ur ett användarperspektiv

Implementering av affärssystem ur ett användarperspektiv Lunds universitet Företagsekonomiska institutionen Implementering av affärssystem ur ett användarperspektiv Vilka faktorer påverkar? Författare: Katarina Frick Per Larsson Mikael Perming Handledare: Kandidatuppsats

Läs mer

Affärssystem och flexibilitet

Affärssystem och flexibilitet UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats, fortsättningskurs C, 15 hp Vårterminen 2011 Affärssystem och flexibilitet En fallstudie om hur ett affärssystem kan påverka flexibilitet

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats EKONOMIHÖGSKOLAN VID Januari 2004 LUNDS UNIVERSITET AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Handledare Per Magnus Andersson Hans Månsson Författare Carl-Johan

Läs mer

Affärssystemet. Fallstudie en tid efter införandet

Affärssystemet. Fallstudie en tid efter införandet Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik IT-Ekonomprogrammet Kandidatuppsats Verksamhetsstyrning Våren 2008 Affärssystemet Fallstudie en tid efter införandet Kandidatuppsats i Ekonomi, 15

Läs mer

Konkurrensfördelar, standardisering och anpassningar av ERP- system

Konkurrensfördelar, standardisering och anpassningar av ERP- system Konkurrensfördelar, standardisering och anpassningar av ERP- system Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK11 Framlagd: Författare: Examinatorer: Handledare: 08, 2013 Jesper Ehn Wingårdh Ola Holstein Bo

Läs mer

Hur kan acceptansen för ett affärssystem påverkas vid en övergång från flera egenutvecklade system? En fallstudie på Landstinget i Östergötland

Hur kan acceptansen för ett affärssystem påverkas vid en övergång från flera egenutvecklade system? En fallstudie på Landstinget i Östergötland ISRN-nr LIU-IEI-FIL-G--09/00425--SE Hur kan acceptansen för ett affärssystem påverkas vid en övergång från flera egenutvecklade system? En fallstudie på Landstinget i Östergötland How may Acceptance for

Läs mer

Kandidatuppsats FEKK01 VT 2009. FRÖSUNDA - Ekonomistyrning inom ett privat vårdoch omsorgsföretag. Ted Sahlström Erik Themner

Kandidatuppsats FEKK01 VT 2009. FRÖSUNDA - Ekonomistyrning inom ett privat vårdoch omsorgsföretag. Ted Sahlström Erik Themner Kandidatuppsats FEKK01 VT 2009 FRÖSUNDA - Ekonomistyrning inom ett privat vårdoch omsorgsföretag Handledare: Olof Arwidi Rolf Larsson Författare: Mikael Alserud Catharina Hemmings Ted Sahlström Erik Themner

Läs mer