Typ 2-diabetes. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Typ 2-diabetes. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland"

Transkript

1 Typ 2-diabetes Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 19 februari 2015 Gäller: t.o.m. 29 februari 2016

2 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Terapirekommendation Läkemedelskommittén 1 8 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Johan Jendle, ordf Terapigrupp Endokrinologi Richard Lindgren, ordf Läkemedelskommittén Terapirekommendation typ 2-diabetes Gäller för Landstinget i Värmland Innehållsförteckning Terapirekommendation typ 2-diabetes 1 Typ 1-diabetes 2 Typ 2-diabetes 2 Läkemedelsval vid typ 2-diabetes 2 1:a linjen läkemedel 2 2:a linjen läkemedel 2 3:e linjen läkemedel 3 Läkemedelsval vid typ 2-diabetes utöver livsstilsförändringar och rökstopp 4 Målvärde glukoskontroll 4 Typ 2-diabetes behandlingsalgoritm hypertoni 4 Läkemedelsval vid typ 2-diabetes och hypertoni 5 Typ 2-diabetes behandlingsalgoritm hyperlipidemi 5 Läkemedelsval vid typ 2-diabetes och hyperlipidemi 5 Speciella situationer 6 Glukosmätning 7 Referenser 8 Utarbetad av 8 1 (8)

3 Typ 1-diabetes Flerdosbehandling med injektion av basinsulin och måltidsinsulin (3-4 doser/dygn) eller insulinpump-behandling med direktverkande insulin är basen i behandlingen. Äldre med typ 1-diabetes bör fortsätta med flerdosregim även vid hög ålder. Typ 2-diabetes Livsstilsåtgärder med rökstopp, fysisk aktivitet och kost som medger normalvikt är basen i behandlingen. Metformin bör sättas in direkt vid diagnos. Farmakologisk behandling bör individualiseras och val av preparat omprövas. Hänsyn bör tas till flertalet faktorer som; viktutveckling, risk för hypoglykemier, diabetesduration, individuella mål, hjärt- och kärlsjukdom, hög ålder, nedsatt njurfunktion, praktiska aspekter samt lämpliga injektionshjälpmedel för behandlingen. För nydiagnosticerade patienter eller för de med kort diabetesduration är normala glukosvärden mål för behandlingen. För patienter med lång diabetesduration, kända hjärt-kärlkomplikationer eller för patienter med kort förväntad livslängd bör högre målvärden för metabolkontroll eftersträvas. För att uppnå behandlingsmålen kan man använda glukossänkande läkemedel i olika kombinationer. Utöver glukoskontroll skall stor vikt läggas vid rökstopp, fysisk aktivitet samt behandling av höga blodtryck och höga blodfetter. Läkemedelsval vid typ 2-diabetes 1:a linjen läkemedel Metformin är förstahandsval och skall sättas in direkt vid diagnos, även hos normalviktiga. Nyinsättning av metformin bör undvikas hos äldre (>80 år) eller till patienter med njurinsufficiens (estimerat GFR (e-gfr) <45 ml/min; OBS! avvikande från uppgift i FASS). Inför insättning av metformin och årligen skall njurfunktionen kontrolleras med beräkning av e-gfr. För beräkning av kreatininclearance se Börja med 500 mg/dag vid huvudmålet och titrera upp 500 mg var tredje vecka tills önskad effekt. Måldosen är 1,5-2 g/dag givet vid frukost och middag. Minsta effektiva dos är 850 mg/dag och maxdosen är 3 g/dag. Utsättning av metformin skall ske vid alkoholism/cirkulationssvikt/leverhypoperfusion/inför röntgenundersökning med jodkontrast samt vid njurfunktionsnedsättning (e-gfr <30 ml/min). 2:a linjen läkemedel NPH-insulin i kombination till metformin ges till natten om höga glukosvärden. Om otillräcklig effekt dagtid och höga plasmaglukosvärden efter måltid: tillägg av måltidsinsulin. Vid HbA1c värden >70 mmol/mol och symtom på hyperglykemi bör kombinationsbehandling med insulin övervägas. 2 (8)

4 DPP-4-hämmare som sitagliptin (Januvia) och saxagliptin (Onglyza), rekommenderas till äldre äldre (>80 år) och/eller där hypoglykemier är viktiga att undvika. DPP-4-hämmare kan ges i monoterapi vid nedsatt njurfunktion. Januvia, 50 mg dagligen, kan ges ner till e-gfr 30 ml/min. Januvia ges i dosen 25 mg dagligen vid grav njurinsufficiens (ner till dialyskrävande njurfunktionsnedsättning). Onglyza ges i dosen 5 mg dagligen ner till egrf 50 ml/min och därefter 2,5 mg dagligen ner till ESRD (end state renal disease). DPP-4 hämmare har en mycket låg risk för hypoglykemier om de ej ges i kombination med SU (sulfonureider). DPP-4 hämmare rekommenderas i kombination med metformin för att minska risken för hypoglykemier där dessa är mycket ogynnsamma, t ex hos yrkesförare. Efter en 6-månadersperiod skall effekten utvärderas och behandlingen med DPP-4-hämmare avslutas om mål ej uppnåtts. GLP-1-receptoranaloger som liraglutid (Victoza) rekommenderas som tillägg till metformin vid typ 2-diabetes och samtidig fetma (BMI>35) och/eller där hypoglykemier är viktiga att undvika. Behandlingen leder vanligen till viktreduktion (3-4 kg) och mycket låg risk för hypoglykemier såvida de ej ges i kombination med SU. Behandling kan även övervägas till individer där hypoglykemier är mycket ogynnsamma t ex hos yrkesförare. Liraglutid i kombination med insulin kan användas vid kraftig insulinresistens och samtidig övervikt vid typ 2-diabetes som ej når behandlingsmålen. Liraglutid går att använda vid måttligt nedsatt njurfunktion (egfr>30 ml/min). Efter en 6-månadersperiod skall effekten utvärderas och behandlingen med GLP-1-receptoranalog avslutas om mål ej uppnåtts (HbA1c reduktion på >10 mmol/l och viktreduktion med 3%). 3:e linjen läkemedel Kombination måltidsinsulin och basinsulinanalog kan prövas vid problem med att nå behandlingsmål eller svängande blodsocker eller höga krav på flexibilitet. Efter en 6-månadersperiod skall effekten utvärderas och kombinationsbehandlingen avslutas om mål ej uppnåtts (HbA1c reduktion >10 mmol/mol). Val av måltidsanalog (Apidra, Humalog, NovoRapid) bör göras med hänsyn till pris och förmån/rabatter. Basinsulinanaloger, insulin glargin (Lantus) och insulin detemir (Levemir) eller, om detta fallerar, behandling med insulin degludek (Tresiba), kan prövas vid frekventa nattliga hypoglykemier och svängande blodsocker. Efter en 6-månadersperiod skall effekten utvärderas, basinsulinanalog skall utsättas om ej reduktion av hypoglykemier/glukossvängningar. Mixinsulin (två-dos) rekommenderas vid kortisoninducerad diabetes eller då svårighet att administrera insulin föreligger. Vid typ 2-diabetes med samtidig övervikt som ej når HbA1c-mål på behandling med metformin eller kombinationsbehandling metformin och insulin (basinsulin, mixinsulin och/eller basalbolus) kan tilläggsbehandling med SGLT-2 hämmare (Forxiga eller Invokana) övervägas. Denna behandling skall ej ges till patienter med nedsatt njurfunktion (egfr<60 ml/min Forxiga och egfr<45 ml/min Invokana). 3 (8)

5 Läkemedelsval vid typ 2-diabetes utöver livsstilsförändringar och rökstopp Steg 1 Metformin Personer med typ 2-diabetes bör ha metformin i kombination med livsstilsförändringar som basbehandling och om detta inte ger god metabol kontroll bör metformin kombineras med annat preparat Steg 2 Metformin + NPH insulin Vid HbA1c >70 mmol/l och symtom på hyperglykemi. Om patienten ej når måluppfyllelse inom 3 mån med behandling enligt steg 1 (metforminbehandling) Steg 3 Metformin + basinsulin + måltidsinsulin Om patienten ej når måluppfyllelse inom 3 mån med behandling enligt steg 2 Alternativ till steg 1 Metformin ej aktuellt på grund av nedsatt njurfunktion och/eller intolerans DPP-4-hämmare Alternativ till steg 2 För äldre och vid nedsatt njurfunktion och/eller där hypoglykemier är viktiga att undvika DPP-4-hämmare För feta (BMI>35) med insulinresistens och/eller där hypoglykemier är viktiga att undvika GLP-1-analoger Alternativ till steg 3 Vid kortisoninducerad diabetes eller om svårigheter att administrera insulin föreligger mixinsulin Målvärde glukoskontroll HbA1c Typ 1-diabetes 50 mmol/mol Typ 2-diabetes* mmol/mol P-glukos Preprandiellt 4-6 mmol/l Postprandiellt <8 mmol/l *OBS högre individuellt mål för HbA1c vid typ 2-diabetes med lång duration, kort förväntad livstid eller känd hjärtkärlsjukdom. Typ 2-diabetes behandlingsalgoritm hypertoni 1:a linjen ACE-hämmare/losartan 2:a linjen Kombinationer med betablockad, kalciumantagonist eller tiaziddiuretika behövs ofta för att nå individuellt målvärde. Blodtryckssänkande läkemedel kan med fördel ges till natten, då detta ger bättre effekt och färre biverkningar. Vid proteinuri Målvärde ACE-hämmare/losartan (mikro/makro) <140/85 mmhg eller <130/80 mmhg vid samtidig mikroalbuminuri/proteinuri Terapival Styrs av kontraindikationer, njurfunktion, hjärtsjukdom, biverkningar och förmån/rabatter. 24-timmars blodtrycksmätning är ett värdefullt hjälpmedel vid misstänkt whitecoat hypertension. 4 (8)

6 Läkemedelsval vid typ 2-diabetes och hypertoni Steg 1 Steg 2 ACE-hämmare/losartan Kombinationer med betablockad, kalciumantagonist eller tiaziddiuretika behövs ofta för att nå individuellt målvärde. Typ 2-diabetes behandlingsalgoritm hyperlipidemi 1:a linjen Atorvastatin 80 mg 2:a linjen Vid terapisvikt eller biverkningar av atorvastatin ge rosuvastatin mg 3:e linjen Vid terapisvikt ge eventuellt komplettering med ezetimib 10 mg Vid statinbiverkan ge eventuellt ezetimib 10 mg som monoterapi Målvärde LDL-kolesterol 2,5 mmol/l och LDL-kolesterol 1,8 mmol/l, vid kranskärlssjukdom och diabetes mellitus. (En 50% reduktion av LDL-kolesterol kan även vara målvärde.) Läkemedelsval vid typ 2-diabetes och hyperlipidemi Steg 1 Steg 2 Steg 3 Atorvastatin 80 mg Vid terapisvikt eller biverkningar av atorvastatin rosuvastatin mg Terapisvikt ezetimib 10 mg Statinbiverkan eventuellt ezetimib 10 mg som monoterapi För en bedömning av patienternas kardiovaskulära risk kan NDRs riskmotor användas, se länk 5 (8)

7 Speciella situationer Vid risk för dehydrering Sätt ut metformin, SU, ACE-hämmare, ARB (angiotensinreceptor-blockerare), diuretika och NSAID/COX-2 hämmare. Viktigt att informera patienten om att göra behandlingsuppehåll vid denna situation. Informationskort till patienter skall delas ut. Vid risk för cirkulationssvikt/nedsatt leverperfusion Sätt ut metformin och SU samt NSAID. Viktigt att informera patienten om att göra behandlingsuppehåll vid dessa situationer. Informationskort till patienter skall delas ut. Hypoglykemi Risk för allvarliga hypoglykemier föreligger vid behandling med samtliga SU och vid all behandling med insulin särskilt vid lång diabetesduration och/eller nedsatt njurfunktion. Övriga preparat ger i monoterapi endast ringa eller ingen ökad risk för hypoglykemier och ingen ökad risk för allvarlig hypoglykemi. Äldre äldre (mest sjuka äldre) Vid hög biologisk ålder (>80 år eller patienter med kort återstående förväntad livslängd) bör målsättningen för glukoskontroll ändras. Något högre glukosvärde kan accepteras med HbA1c mmol/mol. Fokus skall läggas på god nutrition, säkerhet och livskvalitet. Vid typ 2-diabetes hos äldre äldre bör i första hand DPP-4 hämmare användas. Vid otillräcklig metabol kontroll bör man inleda insulinbehandling. Vid typ 1-diabetes hos äldre äldre bör man fortsätta med flerdosregim. Om följsamheten är dålig eller vid svårighet att administrera insulin kan man överväga behandling med mix-insulin. Kortisoninducerad hyperglykemi Vid kortisonbehandling ses ofta hyperglykemi, om denna är måttlig och behandlingsperioden med kortison är kort behövs ej någon glukossänkande behandling. Om höga glukosvärden eller långvarig behandlingstid med kortison kan man överväga insulinbehandling med i första hand behandling med mix-insulin. Nefropati Patienter med nedsatt njurfunktion och e-gfr<30 ml/min (dvs CKD 4 och 5) bör skötas av specialist inom njurmedicin. Använd albumin/kreatininindex för screening av nefropati och e-gfr för bedömning av grad av njurfunktionsnedsättning. MODY MODY (Maturity onset diabetes of the young) är en speciell ärftlig typ av typ 2-diabetes. MODY beror på en mutation i en gen och skall behandlas med SU. Diagnosen ställs via genetisk analys. 6 (8)

8 Glukosmätning Det är förskrivarens ansvar att följa Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård vad gäller rekommendation om egenmätning av plasmaglukos, vilket innebär; Att erbjuda systematisk egenmätning av plasmaglukos till insulinbehandlade patienter Att erbjuda riktad egenmätning av plasmaglukos till personer med typ 2-diabetes som inte behandlas med insulin vid speciella situationer såsom vid förändringar i glukossänkande behandling, akut svängande plasmaglukos eller i pedagogiskt syfte (nyinsjuknande, effekt av ändringar i kost och fysisk aktivitet). Förskrivaren skall inte erbjuda systematisk egenmätning av plasmaglukos till personer med typ 2-diabetes som inte behandlas med insulin. Vid förskrivning av glukosteststickor åligger det förskrivaren att förvissa sig om att patienten har tillräckliga kunskaper för testning och tolkning av glukosvärden. Glukosstickor förskrivs i regel av sjuksköterska med förskrivningsrätt. Se aktuell lista på 7 (8)

9 Referenser Läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes, Läkemedelsverket 2010(21)1. ADA/EASD position statement, Diabetes Care/Diabetologia AACE Comprehensive diabetes management algorithm. Endocr Pract. 2013;19 (Suppl 1):1-48 SoS nationella riktlinjer diabetesvård, Utarbetad av: Terapigrupp endokrinologi Johan Jendle, ordf, bitr professor, överläkare, endokrin och diabetescentrum, CSK, Karlstad Christer Forsberg, distriksläkare, VC, Sunne Eva Albinsson, barnläkare, barn- och ungdomsmedicin, CSK, Karlstad Christos Himonakos, ST-läk, endokrin och diabetescentrum, CSK, Karlstad Christina Svenningsson, diabetessköterska, endokrin och diabetescentrum, CSK, Karlstad Max Wirén, apotekare, Läkemedelsenheten 8 (8)

10 Läkemedelskommitténs terapirekommendationer Postadress Läkemedelskommittén Landstingshuset Karlstad Webbadress Telefon E-post

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Diabetes Diabetesprevalensen ökar både beträffande typ 1 och typ 2. Det är viktigt att behandlingen fokuserar på den totala riskprofilen, innefattande livsstilsförändringar

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid T2DM Hur väljer man?

Läkemedelsbehandling vid T2DM Hur väljer man? Läkemedelsbehandling vid T2DM Hur väljer man? Hans-Erik Johansson 2015-05-21 Centrala rekommendationer 140618 Centrala rekommendationer Centrala rekommendationer är de rekommendationer som Socialstyrelsen

Läs mer

Vårdprogram diabetes Diabetesrådet Region Östergötland Hösten 2014

Vårdprogram diabetes Diabetesrådet Region Östergötland Hösten 2014 Vårdprogram diabetes Diabetesrådet Region Östergötland Hösten 2014 Inneha llsfo rteckning Diagnos och utredning...3 Olika typer av diabetes... 3 Typ 1-diabetes... 3 Typ 2-diabetes... 3 Graviditetsdiabetes...

Läs mer

Vårdprogram för vuxna med diabetes

Vårdprogram för vuxna med diabetes VÅRDPROGRAM 3 (43) INNEHÅLL FÖRORD... 7 INLEDNING... 8 1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 8 1.1 Screening...8 1.2 Diagnos...8 1.3 Flödesschema för plasmaglukosmätning...9 1.4 Kliniska karakteristiska...9 1.5 Behandlingsmål

Läs mer

Diabetes och den äldre patienten. Johan Hoffstedt Endokrinkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Diabetes och den äldre patienten. Johan Hoffstedt Endokrinkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Diabetes och den äldre patienten Johan Hoffstedt Endokrinkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Eva - 77 år Bakgrund: Debut av Diabetes typ 2 vid 67 års ålder Längd 168 cm Vid debut vikt 94

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes

Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes ny rekommendation Myndighetssamverkan inom diabetesområdet (LV), Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Socialstyrelsen (SoS) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Läs mer

Förslag till Lokalt vårdprogram för diabetes Kronoberg. revidering 2008, utgivet av Diabetesråd Kronoberg och utarbetat av lokala arbetsgrupper

Förslag till Lokalt vårdprogram för diabetes Kronoberg. revidering 2008, utgivet av Diabetesråd Kronoberg och utarbetat av lokala arbetsgrupper Förslag till Lokalt vårdprogram för diabetes Kronoberg revidering 2008, utgivet av Diabetesråd Kronoberg och utarbetat av lokala arbetsgrupper 1 Sammanfattning, Lokalt vårdprogram för diabetes... 4 Uppdrag

Läs mer

Diabetesläkemedel. Regional kunskapsdatabas för Läkemedelskommittérna

Diabetesläkemedel. Regional kunskapsdatabas för Läkemedelskommittérna Diabetesläkemedel Regional kunskapsdatabas för Läkemedelskommittérna Förord DIAREG är beteckningen på ett nätverk av läkemedelskommittéernas expertgrupper för diabetes i följande landsting: Uppsala, Sörmland,

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer Screening, prevention och levnadsvanor Screening för diabetes vid ökad risk för typ 2-diabetes genomföra opportunistisk screening

Läs mer

Diabetes mellitus 1. Christian Berne, Institutionen för medicinska vetenskaper, Akademiska sjukhuset, Uppsala Tomas Fritz, Sickla Hälsocenter, Nacka

Diabetes mellitus 1. Christian Berne, Institutionen för medicinska vetenskaper, Akademiska sjukhuset, Uppsala Tomas Fritz, Sickla Hälsocenter, Nacka Ändrad 2015-03-04, s 587 och s 613. 587 1 Christian Berne, Institutionen för medicinska vetenskaper, Akademiska sjukhuset, Uppsala Tomas Fritz, Sickla Hälsocenter, Nacka Inledning Randomiserade studier

Läs mer

Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset.

Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset. Diabetes typ 2 Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset. Kontaktperson Överläkare Jarl Hellman, Akademiska sjukhuset, 018-611 00 00 vx. jarl.hellman@akademiska.se

Läs mer

Rekommenderade läkemedel och terapiråd i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod

Rekommenderade läkemedel och terapiråd i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod REKlistan 2012 Rekommenderade läkemedel och i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod Ytterligare REKlistor kan beställas via e-post: adress.distributionscentrum@vgregion.se eller på telefon

Läs mer

REKlistan. Rekommenderade läkemedel, terapiråd och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen. www.vgregion.se/vardgivarstod

REKlistan. Rekommenderade läkemedel, terapiråd och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen. www.vgregion.se/vardgivarstod EKlistan ekommenderade läkemedel, och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod Förord EKlistan är den femte upplagan av ett regionalt samlat dokument för rekommenderade

Läs mer

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera Bästa förskrivare! Rekommenderade läkemedel 2015 innehåller Läkemedelskommitténs rekommendationer för de vanligaste sjukdomarna, som tagits fram

Läs mer

1. Kliniskt handlingsprogram för Diabetes

1. Kliniskt handlingsprogram för Diabetes 1. Kliniskt handlingsprogram för Diabetes 2. Nydebuterad Diabetes - se underkapitel Utskrift av Klinikst handlingsprogram i PDF-format, kapitelvis 3. Nydebuterad Diabetes, Diagnostik av diabetes OBS! I

Läs mer

kärlsjukdom Levnadsvanor.

kärlsjukdom Levnadsvanor. Kapitel Primärprevention av hjärtoch kärlsjukdom Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Detta avsnitt handlar om förebyggande av framförallt aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom t.ex.

Läs mer

Gapanalys och kartläggning av preliminära riktlinjer för diabetesvård

Gapanalys och kartläggning av preliminära riktlinjer för diabetesvård 1 (12) Gapanalys och kartläggning av preliminära riktlinjer för diabetesvård Gapanalysen och kartläggningen riktar in sig på: Rekommendationer (gapanalys) Indikatorer Behov av stöd till implementering

Läs mer

NATIONELLA PROGRAMRÅDET DIABETES VÅRDPROGRAM. Äldre med diabetes FÖR DIG SOM ARBETAR INOM VÅRDBOENDE OCH HEMSJUKVÅRD

NATIONELLA PROGRAMRÅDET DIABETES VÅRDPROGRAM. Äldre med diabetes FÖR DIG SOM ARBETAR INOM VÅRDBOENDE OCH HEMSJUKVÅRD NATIONELLA PROGRAMRÅDET DIABETES VÅRDPROGRAM Äldre med diabetes FÖR DIG SOM ARBETAR INOM VÅRDBOENDE OCH HEMSJUKVÅRD Upplysningar om innehållet: Sophia Björk, sophia.bjork@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Blodsockersänkande läkemedel

Blodsockersänkande läkemedel Blodsockersänkande läkemedel Luleå 141203 Marianne Gjörup Livsstilsförändring Livsstilsförändring: basen för all diabetesbehandling Råd om livsstilsförändringar bör utgå från patientens situation och speciella

Läs mer

Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation

Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation Kardiovaskulär risk i Sverige Sedan Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer om förebyggande av aterosklerotisk

Läs mer

Fragmin som lågmolekylärt heparin i första hand inom hela landstinget!

Fragmin som lågmolekylärt heparin i första hand inom hela landstinget! Nr 1 2013 Läkemedelskommittén i Värmland och läkemedelsenheten inom Landstinget i Värmland Fragmin som lågmolekylärt heparin i första hand inom hela landstinget! I detta nummer Fragmin förstavalet i Landstinget

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

KLOKA LISTAN. Innehåll. Läsaranvisningar. Kloka Listan 2015. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting

KLOKA LISTAN. Innehåll. Läsaranvisningar. Kloka Listan 2015. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Innehåll KLOKA LISTAN 2015 Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Anafylaxi och svår allergisk reaktion 7 Andningsvägar 8 Anemi 16 Anestesi 17 Barn och läkemedel 19 Endokrinologi

Läs mer

Insulinpumpar vid diabetes

Insulinpumpar vid diabetes Insulinpumpar vid diabetes sbu alert-rapport nr 2013-03 2013-10-22 www.sbu.se/alert Sammanfattning och slutsatser SBU:s bedömning av kunskapsläget God kontroll av blodglukosnivån är viktig för att undvika

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010. Stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010. Stöd för styrning och ledning Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Stöd för styrning och ledning Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 stöd för styrning och ledning 1 ISBN: 978-91-86301-88-0 Artikelnr: 2010-2-2 Omslag:

Läs mer

Dyslipidemi. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Dyslipidemi. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Dyslipidemi Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 1 januari 2014 Gäller: t.o.m. 31 december 2015 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Terapirekommendation

Läs mer

KLOKA LISTAN. Innehåll. Kloka Listan 2014. Läsaranvisningar. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting

KLOKA LISTAN. Innehåll. Kloka Listan 2014. Läsaranvisningar. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Innehåll KLOKA LISTAN 2014 Anafylaxi och svår allergisk reaktion 7 Andningsvägar 8 Anemi 17 Anestesi 18 Barn och läkemedel 20 Endokrinologi 22 Graviditet och amning 28 Gynekologi och obstetrik 30 Hjärta

Läs mer

2002 2000 1997 2004 1995 2008

2002 2000 1997 2004 1995 2008 1997 2000 2002 2004 1995 2008 Diabetes 2008-2009 Skaraborgs Sjukhus och Primärvården Skaraborg Vårdprogrammet är utarbetat av Referensgruppen för diabetesvård i Skaraborg Bo Rylander, ordf. Distriktsläkare/FoU-chef

Läs mer

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER 2015 Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre REGIONALA LÄKEMEDELSRÅDET I UPPSALA-ÖREBROREGIONEN FÖRORD Målsättning: Syftet med våra rekommendationer är att förbättra livskvaliteten

Läs mer

Promenaden basbehandling vid diabetes

Promenaden basbehandling vid diabetes Sydvästra Läkemedelskommittén Utbildning i medveten läkemedelsanvändning & Nyanserad läkemedelsinformation Nummer 1 April 2004 FiF Farmaka i Fokus Behandlingsrekommendationer vid hypertoni Pollensäsongen

Läs mer