INFORMATION FÖR PERSONAL SOM ERHÅLLIT DELEGERING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION FÖR PERSONAL SOM ERHÅLLIT DELEGERING"

Transkript

1 Bjurholmskommun Flik 9.2. INFORMATION FÖR PERSONAL SOM ERHÅLLIT DELEGERING För vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter Vid särskilda boende Bjurholms kommun

2 Välkommen till Bjurholmskommuns äldre- och handikappomsorg som hälsosjukvårdspersonal! ÖVERLÄMNANDE AV LÄKEMEDEL När du har fått delegerings introduktion av din delegerande sjuksköterska är du på väg att ta på dig en del hälsosjukvårdsinsatser. Vid det laget har du - lärt känna de boende, anhöriga, sjukvårds och omsorgs personal, - fått teoretisk och praktiskt undervisning i läkemedelshantering - dokumenterat på Magna Cura och planerat och kvitterat insatser på Kontrollera - rapporterat avvikelser - förstått rutiner och arbetsprocesser, - kan hitta rätt information på nätet och i Kvalitetshandboken - att vända dig till sjuksköterska vid funderingar och bedömningsbehov - att läkemedel överlämnas till individen alltid på hans/hennes rum och när personen sitter eller står ÖVRIGA HÄLSOSJUKVÅRDS UPPGIFTER Hälsosjukvårdsrutiner och metoder Uppgifter som kan utföras av personal på sjuksköterskans/sjukgymnastens/arbetsterapeutens ordination. Till hälsosjukvårdsuppgifter som kan utföras av reellt kompetent personal räknas: - puls och blodtryckskontroll - okomplicerad sårbehandling t ex rengöring och förbandsbyte - stomiskötsel - observationer av den enskildes hälsotillstånd - trycksårprofylax, kontrakturprofylax - kateterfunktion, byte av urinpåse, spolning, urinmätning, - rötgenförberedelse, lavemang, - provtagning för kontroll av socker i blod och urin - venprovtagning, ej blodgruppering, ej blododling, - andningsgymnastik enl ordination, inhalation, skötsel av syrgaskoncentrat, - nutritionskontroll, sondmatning, matning vid sväljsvårigheter, - terminal vård - omhändertagande av avliden - hantering av avfall (riskavfall, miljöfarligt och annat) - desinfektion sterilisering rengöring - hantering av sterilt material - beställning av inkontinensprodukter - träning på sjukgymnastens ordination - insulin

3 INSULINGIVNING Beslut om att delegera ansvar för insulingivning kan göras av sjuksköterska om detta är förenligt med god och säker vård. I delegeringen ingår undervisning, teoretisk och praktiskt. Med hänsyn till kravet på god kvalité och hög patientsäkerhet ställer varje delegeringsbeslut mycket stora anspråk på gott omdöme, goda kunskaper och noggrannhet hos såväl den som delegerar som den som genom delegering mottar en hälsosjukvårds arbetsuppgift. Rutiner vid insulingivning: Det får inte råda någon tvekan om vem som har uppgiften! Arbetsgruppen måste veta vem som ger insulin till vilka individer och på vilka tider så att åtgärd sätts in så fort en oklarhet förekommit, Kontrollera skärmen inte kvitterats eller individen själv behöver träffa den som skulle ge honom spruta för ev planering. Innan du förbereder insulinspruta kontrollera alltid på signeringslistan på individens rum att inte någon annan redan har utfört uppgiften. Titta på och prata med personen, gör en bedömning om personen mår bra enligt delegeringsutbildning. Vid minsta tveksamhet kontrollera blodsockret och kontakta sjuksköterskan. Ta fram ordinationshandling och förbered injektionen efter kontroll av dos, kontrollera alltid namn på insulinpenna samt dos mot original handling (edoskort eller medicinlista) innan du drar upp insulinet. Kontrollera även efter att du dragit upp. Är det rätt person som ska få insulin, rätt sort av insulin, rätt dos och rätt klockslag? Ge insulinet och signera. Använd speciell nålavatagshylsa (safe-clip)! När insulinpenna håller på att bli tom ta fram nästa insulinförpackning från kylskåpet så den tempereras innan nästa injektionstillfälle. Det är olämpligt att ta insulin från kylen och ge direkt. Kallt insulin gör ont och är vävnadsretande. Om det inte är du som skall ge måltiden efter insulinet så ta ansvar för att den som skall göra det få veta när insulinet gavs. Måltiden bör serveras inom en halv timme från insulingivning. Du ska kunna skillnader mellan långverkande och snabbverkande insuliner. Om det finns få förpackningar av insulinet kvar, rapportera till sjuksköterskan så att hon kan göra beställningen i tid. Blodsockerkontroller Kan göras dels i anslutning till insulingivning dels för att se hur sockret ligger i allmänhet. Det är aldrig fel att kontrollera sockernivån hos en diabetiker som av någon anledning inte mår bra. T ex kan infektioner rubba blodsockernivåerna. Tänk på att kalibrera blodsockermätare när du bryter av ny förpackning på glucometerstickor. Kontrollserier kan göras efter läkar- eller sjuksköterskeordination. En serie innebär att man kontrollerar blodsocker i regel 4 gånger innan och ibland även 2 timmar efter måltider. Dokumentera uppmätt värde efter varje prov. Om du mäter upp onormalt blodsocker rapporteras det utan fördröjning till sjuksköterskan. Ge inte insulin eller annat då förrän du talat med sjuksköterskan. Urinen Hos en person med för högt blodsocker blir urinen kladdig och kan lukta starkt. Kontroll av urinsocker kan göras utan kontakt med sjuksköterska. Visar urinen socker sparas provet så att sjuksköterskan kan se det. Rapportera till sjuksköterskan utan fördröjning. Rapportering av eventuella avvikelser hos en diabetiker är viktigt. Infektioner och mediciner kan rubba blodsockret. Dokumentera. Skriv din signatur på kontrollistan. Provresultat skall alltid skrivas i journalen, samt meddelas sjuksköterskan.

4 URINPROVER Urinprover av olika slag kan göras efter läkar- eller sjuksköterskeordinationen eller när du misstänker att det kan vara fråga om en infektion. Om du gör en kontroll som visar på en eventuell infektion, spara urinprovet i ett provrör i kylen hos hyresgästen eller om möjligt bär det till sjuksköterskan. Om provet inte används för odling tar du ansvar för att det kommer bort ur kylen. Dokumentera i journalen. Urinodling. Dokumentera som ovan. För över urin i provrör avsett för urinodling, förslut noga. Urinprovet skall märkas med ID uppgifter. Om du har fått remiss för urinodling ta sträckkod från baksidan av remissen och klistra på urinröret. Provet samt remissen läggs i en plastpåse och på plastpåsen skrivs BAKT LAB. Provet ska lämnas till sjuksköterskan eller till vårdcentralen då du ska ha kontrollerat att alla uppgifter finns på remissen. Använd alltid handskar när du hanterar prover. Urinvägsinfektioner hos äldre människor kan uppvisa andra symptom än hos yngre. Förutom att det kan svida när man kissar, ge smärta i nedre delen av magen, illamående, yrsel, huvudvärk, feber, inkontinens etc kan det hos äldre orsaka förvirring. Dokumentera i MC resultat av urinstickor och andra eventuella iakttagelser, t ex någon speciell lukt eller utseende, förvirring, desorientering etc. VEN PROVER Ven prover tas alltid först efter läkarordination. Kontrollera utgångsdatum på provrören som du skall använda. Gamla rör kastas i gul plastburk för använda kanyler. Kontrollera vilka prover är kryssade, har du motsvarande antal provrör och remisser. Kontrollera att det är rätt person och att personnummer stämmer. Prover med fel i personnummer kasseras på laboratoriet och avvikelseanmäls. Prover tas på rummet och på den tid som är lämplig för personen. - Fråga om det är rätt tillfälle att ta prover och förklara vad du tänker göra. Se efter att du verkligen har allt som du behöver innan du påbörjar arbete, - se till att du sitter bekvämt och att den du skall ta proverna på ligger eller sitter bra - använd alltid handskar - ta tid på dig att hitta en lämplig ven - använd ren vacutainer och sterila nålar - sprita insticks ställe och släpp stasen strax efter att röret börjat fyllas på - vänd upp och ner provrör som innehåller vätska så snart provet är taget - be patienten lyfta på armen i någon minut efter att du plåstrat om insticks ställe - använd Vacutainer Systems vingnålar när du tar prov på tunna blodkärl på händerna - använd avtagningshylsa för nålen så att du inte sticker dig - lyckas du inte med provtagningen på tre försök överlämna det till sjuksköterskan - kontrollera att provrören är märkta med rätt etikett med sträckkod från baksidan av remissen. Kryssa för datum och klockslag på remissen. Skriv in datum. Skriv under på provtagare. Lämna prover till Vårdcentralen innan kl Om du skulle sticka dig på den använda kanylen kontakta tjänstgörande sjusköterska och arbetsledare som hjälper dig med arbetsskadeanmälan, samt att bedöma om avvikelserapport ska skrivas. Blodprov ska tas både från den aktuella patienten och från den som stuckit sig.

5 Hos personer med smittsamma sjukdomar tas blodprover av sjuksköterska. I övrigt omvårdnadsarbete och kontakt med den sjuke skall det ske i samråd med sjuksköterska, hygiensjuksköterska och smittskyddsläkare. SPOLNING AV KAD Före spolning kontrolleras att man har rätt vätska och att utgångsdatum inte passerats. Spolning med klorhexidinlösning görs bara efter läkarordination. Vätskan får inte vara kallare än rumstemperatur. Kalla vätskor smärtar. Kontrollera att omgivande vävnader runt KAD är retningsfria och ser normala ut. Se efter hur mycket urin som kommit i urinpåsen. Om det är mycket urin i påsen är det lämpligt att byta till en ny, är det litet kan man markera mängden med ett streck på påsen. För långsamt in spolvätskan. Observera patienten noggrant. Blir han/hon besvärad eller oroad delas mängden upp i två portioner. Låt den första rinna ut innan nästa tillförs. Kontrollera utseendet på vätskan som rinner ut. Observera urinen. Notera att mängden i urinpåsen ökat med minst den mängd spolvätska som tillförts. Vid upplevelse av smärta avbryts behandlingen och sjuksköterska tillkallas. Om spolvätskan inte kommer tillbaka kontaktas sjuksköterskan. KAD kan vara tilltäppt och behöva bytas ut. KATETERSÄTTNING PÅ KVINNOR OCH REN INTERMITTENT TAPPNING HOS KVINNOR Efter speciell delegering kan undersköterska göra tappningar och sätta kateter på kvinnor efter läkarordintion. Tappning görs när en kvinna inte kan kissa eller när man misstänker att blåsan inte töms fullständigt. Med ren menas att den inte görs under sterila förhållanden. MEN det är mycket viktigt att man inte berör katetern med fingrarna eller med handskar som man tagit i andra saker med. När man för in katetern med pincett eller med handskar på händerna så skall pincetten respektive handskarna inte ha varit i kontakt med något annat. Ta med dig och duka upp allt som behövs så att du inte måste gå ifrån och hämta något när du påbörjat arbetet. När du kommer så långt att du tar på dig handskarna skall du bara behöva beröra pincetten och katetern. Utför kateteriseringen/katetersättningen. Kontrollera utseendet på urinen som kommer. Mät mängden vid kateteriseringen. Dokumentera: vid ren intermittent tappning noteras urinmängt på tappningslista. SÅRVÅRD Sårvård kan göras på många sätt, men det finns vissa gemensamma nämnare mellan de olika metoderna. 1. Ett sår får aldrig kylas ner. Redan rumstemperaturen stör läkningen. Därför skall man alltid göra omläggningen så effektiv som möjligt. Det innebär att man ser till att all utrustning finns på plats innan man påbörjar arbetet. Det är mycket bra om man har värmt förpackningen av spolvätska som skall användas i en skål med varmt vatten. När det gäller väteperoxid får man nöja sig med rumstemperatur. Den kan inte värmas upp för den förångas då. I ett nerkylt sår avstannar läkningen i flera timmar. 2. Sårytan får aldrig torka ut! Det nybildade sårepitelet förstörs lätt, t ex av kompresser som fastnat pg a för torrt bandage. När det händer börjar sårläkningen om varje gång. Först när sårytan är läkt kan torrt skyddsförband användas. För all sårvård gäller det att man skall prata så lite som möjligt över det öppna såret. Från munnen kommer bakterier i en för ögat osynlig dusch även när man är frisk. 3. Ordna utrustningen runt dig på ett rent bord eller motsvarande. Sätt dig bekvämt. Lossa patientens kläder och gamla bandage. Om nödvändigt överväg att lösa upp bandagen i fotbad. Inspektera såret. Har det förändrats? Hur mycket pus (var) finns

6 det? Tänk på att sårvätskan i sig är gul. Luktar såret? Är det rodnat eller svullet runt såret? Klagar patienten över smärta? Rengör såret inifrån och ut. Börja med att avlägsna sårvätska och pus. Spola sedan generöst med den sårtvätt vätska som ordinerats. Kör inte runt med t ex rundtorken i såret. Det skadar mer än det gör nytta. Efter renbaddning kan du gärna spola ytterliggare. Efter sista spolningen rör man inte såret. Tänk på att sårytan är hyperkänslig för beröring. Den nya vävnaden förstörs lätt och läkningen förhindras på så sätt. Tvätta huden runt såret, långt ut! På huden finns bakterier från såret och omgivningen. Dessa kryper ner i såret om man inte rengör huden. Frisk hud kan rengöras med tvål och vatten. Den friska huden skall smörjas med något mjukgörande. Tänk på att den friska huden annars kan klia under bandaget, eller att såret lättare blir större om omgivande hud skadas. Använd ordinerade preparat på såret. Dokumentera: 1. Kontrollera i dokumentation om förändring har skett 2. Alla förändringar i sårets status och omläggningsordination skall dokumenteras 3. Eventuella antibiotika behandlingar skall dokumenteras 4. Signera varje omläggning på Behandlingsblad BANDAGERING Bandagering kan man behöva göra t ex vid svullnader, som förberedelse för protes, som stöd och för värme. Gemensamt för all bandagering är att det skall ske efter ordination av läkare, sjuksköterska eller sjukgymnast. Den som har ordinerat ger även praktiskt instruktion. För att eventuell svullnad skall kunna avhjälpas måste bandagering ske efter viss metod. Felaktig bandagering kan förvärra besvären. Det är farligt att dra till ett bandage för mycket. Cirkulationen kan strypas eller försämras och resultatet kan bli förödande. Det finns många typer av bandageringsmaterial och många metoder. Varje ny bandagering måste följas av en ny instruktion. Kompressionsstrumpor är en form av bandagering. Behandlig med kompression (sammanpressning) inriktar sig på de orsaker som ligger bakom cirkulationsbesvären. Genom en riktig behandling med kompression på benen kan man förbättra blodets återflöde till hjärtat. Kompressionsstrumpor tas på redan i sängen före uppstigandet. Har patienten hunnit stiga upp ska han/hon ombes att lägga sig 15 minuter med benen i upphöjt läge innan man tar på kompressionsstrumpor. Är benen mycket svullna inleder man behandling med lindade ben och övergår senare till strumpor. Strumporna är indelade i kompressionsklasser. Det som varierar mellan strumporna är trycket. Trycket väljs utifrån graden av problem. Val av strumpa kan göras med hjälp av sjukgymnast, sjuksköterska eller läkare. SÅRODLING Sårodling görs efter ordination. Såret rengörs först. Om man odlar på sårsekret, får man med sig döda vita blodkroppar, döda bakterier samt växt på sårbakterierna. Man får alltså inte med sig tillräckligt av de bakterier som ursprungligen orsakat infektion. En steril sårpinne (ser ut som en lång tops) förs runt, gärna under sårkanterna. För ner pinnen med sårsekret i odlingsröret med gel (stewartmedium). Bryt av den utstickande pinnen. Skruva på korken och märk röret med ID-uppgifter (om du inte har remiss till hands). Kontrollera personnummer. Lägg provet tillsammans med remissen i en plastpåse och märk påsen med BAKT LAB. I väntan på transport skall provet förvaras i kylskåpet.

7 PULS OCH BLODTRYCKSMÄTNING Puls och blodtrycksmätning ordineras av sjuksköterska och läkare och när behov föreligger. Manschetten kan klämma, en del människor tycker att det är obehagligt eller att det gör direkt ont. En del personer har ömma vävnader. Då får man vara så effektiv och snabb som det går. Var noga att förklara vad du gör och varför. Det är värdefullt om patienten känner till sina tidigare blodtrycksvärden av flera anledningar. Dels behöver du inte pumpa upp manschetten onödigt mycket, dels har du något att jämföra med när du gör din mätning. Kom ihåg att blodtrycket kan variera. Det varierar naturligt över dygnet. Det varierar om man har sovit eller är aktiv, om man är ledsen eller glad, mätt eller hungrig och även beroende på vem som gör undersökningen. Det är i regel bäst att ta blodtrycket på höger överarm. Placera manschetten så att du kan få plats med stetoskopet över blodkärl i armvecket. Överarmen ska vara i samma höjd som hjärtat. Be patienten att andas lugnt, att inte prata och inte röra på sig under blodtrycksmätningen. Helst skall man ta det vid samma tid på dygnet när kontroll görs upprepade gånger. Patienten skall ha vilat om inte annat har sagts. Börja med ett liggande tryck och om det är ordinerat så skall det följas av stående tryck. När det liggande trycket är taget får patienten ställa sig upp. Vänta 2 minuter och ta sedan ett nytt tryck. Vid upprepad blodtrycksmätning måste blodkärl vila sig mellan gångerna och luft ska släppas ut ur manschetten direkt efter mätningen. PULSMÄTNING Pulsmätning görs på handledens insida på tumsidan. Använd ditt pek- eller långfinger. Gör ett lätt tryck över den plats där du tror att pulsen skall kännas. Trycker du för hårt kläms kärlet ihop och pulsen går inte att känna. Räkna pulsen med hjälp av klocka som har sekundvisare. Räkna alltid en hel minut. Puls kan vara bland annat oregelbunden, snabb eller långsam. Dokumentera pulsvärde och pulsegenskaper. LÄKEMEDELSBEHANDLING MED WARAN För att behandla och förebygga blodpropp finns läkemedlet Waran. Vissa personer tar Waran under en period, andra resten av livet. Doserna varierar från person till person. Det är viktigt att tabletterna tas vid samma tidpunkt varje dag. Om man genom olyckshändelse blir försenad med en dos kontaktas sjuksköterska omedelbart och hon ger vidare instruktioner. Patienten kontrolleras med blodprov regelbundet på ordination av ansvarig läkare. Vissa läkemedel är olämpliga att använda i samband med Waran. Kontakta sjuksköterskan när extra läkemedel och hälsokostpreparat används. Läkemedlet Waran kan ge vissa milda biverkningar. Ett mindre håravfall, hudförändringar och diarré kan förekomma. Vid varje form av blödning kontaktas sjuksköterskan, som i sin tur kontaktar läkaren. Näsblod t ex kan tyda på att dosen Waran är för hög och behöver regleras. För den som har svullna ben och dålig cirkulation kan ett par stödstrumpor vara en god hjälp. (Enligt apotekets broschyr om Waranbehandling). Personer med Waranbehandling bör alltid bära sin Waranbricka. Varje tillbud med fall och liknande måste ovillkorligen rapporteras till sjusköterska eftersom inre blödningar kan uppstå. ÖGONDROPPAR OCH ÖGONSALVOR Ögondroppar och ögonsalvor av olika slag har olika effekter. Mediciner som är till för att användas i ögonen kan ge s k systemeffekt. Det innebär att det verksamma ämnet påverkar hela kroppen. Biverkningar kan därför visa sig på annat sätt än i själva ögat. Hos äldre människor kan ögondroppe orsaka yrsel och förvirring.

8 När man applicerar salva eller droppar i ögat är det viktigt att tänka på: - tvätta händer - kontrollera utgångsdatum på förpackningen - skriv datum på en förpackning innan du bryter förslutningen - använd absolut inte kylskåpskalla preparat - informera den du skall hjälpa om vad du gör - torka en gång inifrån ögonvrån och utåt, kasta sudden, ta en ny och upprepa tills det är bra. Torkar man flera gånger med samma sudd för man in bakterier i ögat och förlänger en eventuell infektion i värsta fall skapas det en ny infektion - överdosera inte, droppa enl ordination - be personen att se upp i taket om det är möjligt - dra försiktigt ner det undre ögonlocket, passa på att inspektera ögats och slemhinnans utseende. Rapportera det du tror är en avvikelse - applicera droppen eller salvan i undre ögonlocket så att det inte faller ner på ögat - be personen att sluta ögat - lämna över en ren kompress att torka av överflöd med eller gör det åt personen om han/hon inte kan själv - vänta lugnt tills du ser att ögat kan öppnas igen och att allt är OK - vissa personer använder flera sorters ögondroppar. De skall inte ges i omedelbar följd. Kontrollera med sjuksköterskan hur lång tid du skall vänta mellan de olika preparaten och i vilken ordning de ska ges. - beställ nya förpackningar redan när du tar fram den sista. ATT TÄNKA PÅ VID ARBETE HOS PERSON SOM BEHANDLAS MED CELLGIFT Ur Arbetarskyddstyrelsens författningssamling: Med cytostatika avses läkemedel som Socialstyrelsen i samband med registrering, klinisk läkemedelsprövning eller licensförskrivning angivit som cytostatika. Gravida kvinnor ska inte hantera cytostatika eller avfall och förorenade material. Paragrafen i författningssamlingen lyder: kvinnlig arbetstagare som arbetar med cytostatika skall upplysas om de risker för foster som exposition för cytostatika kan innebära. Avfall skall placeras i behållare som märks Riskavfall. Cytostatika i tablettform får inte krossas. Damm kan tas upp via munnen, ögonen och huden. All hantering av cytostatika eller avfall med cytostatikarester skall ske efter information av sjuksköterska. SMÅ TIPS I VÅRDEN AV DEMENTA Samtala som vanligt: Om man lever i gamla tider glöm inte att det är en vuxen människa du talar med. Försök inte att rätta den demente: t ex du kan inte göra så där, det blir ju fel förstår du väl Fånga deras känslor och rådbråka inte deras minne : säg inte minns du vad vi gjorde idag? säg istället idag var vi ute och gick och plockade vitsippor som var så vackra. Övervaka inte den demente i tid och otid: han/hon kan uppleva det som kränkande att vara förföljd och påpassad, ingrip bara om det kan skada den demente eller att den hamnar i en situation som kan upplevas som förnedrande. När du känner att ilskan kommer hos dig: det är klart att man kan bli arg, men visa inte den demente det, gå ifrån och låt det rinna av dig någon annanstans.

9 Om den demente råkar bete sig olämpligt: påpeka inte för den demente att det var olämpligt, förmodligen kommer han/hon inte ihåg händelsen och ett sådan påpekande kan skapa olustkänslor, men inte någon förståelse varför. Prata inte förbi den demente, påpeka inte dennes brister inför andra människor: dementas känsloliv fungerar bättre än de intellektuella förmågorna, ingen vill göra bort sig inför andras ögon. Om du inser att den demente inte klarar av situation, visa inte det för honom/henne: t ex säg inte vänta lite så skall jag hjälpa dig så går det bättre eller om jag gör det där så blir det bättre. Försök inte att leda den demente om den vill något annat, var följsam och försök att styra honom/henne i rätt riktning. T ex du vill föra den demente till bords, men han/hon vill gå en tur i korridoren, locka med känslor, kanske oj vad det skall bli gott med köttbullar eller nu skulle det smaka gott med köttbullar, skall vi se om det finns några. Ta reda på sådant som den demente inte tycker om, sådant som förr skapat obehagskänslor och försök att undvika detta: t ex om man inte känner till det som skapar olust och obehag, kan det i sin tur skapa irritation och kanske aggression hos den demente om den blir utsatt för detta, kanske också att detta kan skapa sådan oro att han/hon vill gå hem (gå ifrån). Försök att använda din fingertoppkänsla i kontakten med demente: med andra ord sunt bondförnuft. Hur kan den demente tänkas reagera och känna inför det ja säger, eller vill att han/hon skall utföra. Är det min önskan eller den dementes som är drivkraften? G O D OCH S Ä K E R V Å R D Värdigt bemötande innebär: Att vårdtagarens integritet och självbestämmande respekteras av vårdpersonalen! Att vårdpersonalen arbetar enligt en gemensam värdegrund där alla människors lika värde och lika rätt poängteras! Att vårdpersonalen, utifrån den gemensamma värdegrunden, i en vårdideologi beskriver hur målen för verksamheten ska uppfyllas! Att vårdpersonalen har tagit ställning till hur olika livsåskådningar bland vårdtagarna ska respekteras! Att vårdpersonalen har kommit överens om hur övergrepp mot och emellan vårdtagare kan förebyggas och har formulerat detta i en handlingsplan. Delaktighet i vården innebär: Att vårdtagaren har tillgång till information och undervisning om sitt hälsotillstånd och olika vårdinsatser. Att vårdtagaren kan påverka val av boendeform. Att vårdtagaren vet vart man ska vända sig för information om vilka tjänster man har rätt till och får uppgifter om hur beslut som rör boendet eller omsorgen kan överklagas. Att vårdtagaren är införstådd med innebörden av biståndsbeslutet och vilka avgifterna blir, samt hur beslutet kommer att följas upp och utvärderas. Att närstående ses som en resurs i vård- och omsorgsarbetet. Att vårdtagaren ses som en resurs i vård och omsorgsarbetet. Att vårdtagaren, vid behov, har tillgång till en namngiven kontaktperson, biståndshandläggare, en omvårdnadsansvarig sjuksköterska och en fast läkarkontakt.

10 Att det finns system för hantering av klagomål och att all vårdpersonal vet hur de ska hantera sådana. Bra vårdplanering innebär: Att vårdtagarens vård- och omsorgsbehov bedöms och utvärderas regelbundet, så att insatserna kan anpassas därefter. Att planeringen sker tillsammans med vårdtagaren, kontaktpersonen och annan berörd personal. Att vårdtagarens vård och behandling dokumenteras så att kontinuitet och säkerhet i vården kan upprätthållas. Att vårdtagaren har möjlighet att ta del av innehållet i sin journal. Bra aktivering och rehabilitering innebär: Att vårdtagaren stimuleras att använda sin förmåga att klara sig själv. Att vårdtagaren har möjlighet att upprätthålla kontakt med släkt och vänner. Att vårdtagaren har möjlighet att ta del av olika kulturella evenemang eller andra personliga intressen. Att vårdtagaren har möjlighet att vila vid behov flera gånger om dagen. Att vårdtagaren har tillgång till rehabiliteringspersonal. Att vårdtagarens närstående samt vårdpersonal ges stöd och handledning av samlad rehabiliteringskompetens i hur vårdtagarens rehabiliteringsbehov bäst tillgodoses. Att samarbete med frivilligorganisationer uppmuntras och insatserna samordnas med vården och omsorgen i övrigt. Bra boendemiljö innebär: Att särskilt boende, så lång som möjligt, är utformat på ett för vårdtagaren bekant sätt, med förutsättningar att knyta an till sitt tidigare liv. Att vårdtagaren i särskilt boende har rätt till eget rum och hygienutrymme. Att det i särskilda boenden finns plats för gemensam samvaro med såväl närstående som andra vårdtagare. Att miljon är planerad så att vårdtagaren kan ta del av årstidernas växlingar och regelbundet har möjlighet att vistas ute. Att boendet ger förutsättningar för aktivering och rehabilitering. Att kommunen informerar om regler, väntetider och bidrag för bostadsanpassning. Att kommunen informerar om hu olyckor i hemmiljön kan förebyggas. Bra läkemedelshantering innebär: Att vårdtagaren har rätt att regelbundet få information om sin läkemedelsbehandling. Att vårdtagaren får rätt läkemedel och rätt dos i rätt tid. Att vårdtagarens läkemedelsbehandling ses över regelbundet. Att de riktlinjer för läkemedelshantering som upprättats av MAS följs. Bra vård vid sömnproblem, oro och ångest innebär: Att vårdtagaren har rätt att sova, följa sin dygnsrytm och vakna utvilad. Att vårdtagaren ska få hjälp att hantera eventuell oro och ångest. Att vårdpersonal, tillsammans med vårdtagaren, kartlägger orsakerna till eventuella sömnproblem samt oro och ångest.

11 Att vårdtagaren har tillgång till personal med äldrepsykiatrisk kompetens. Att de åtgärder som vidtas mot sömnproblem samt oro och ångest är föremål för en regelbundet återkommande utvärdering. Bra vård vid smärta och smärtbehandling innebär: Att vårdtagaren i möjligaste mån inte upplever smärta. Att smärtbehandlingen är individuellt anpassad. Att vårdpersonalen ges kontinuerlig fortbildning i smärta och smärtbehandling. Att det finns riktlinjer för analys, bedömning, behandling och utvärdering av smärta bland vårdtagare i ordinärt och särskilt boende. Bra vård vid inkontinens innebär: Att vårdtagaren är ren och inte luktar urin eller avföring. Att vårdtagaren har möjlighet att gå på toaletten dygnet runt. Att vårdtagaren stimuleras att upprätthålla sin kontinens och att toalettbesök inte ersätts av inkontinenshjälpmedel. Att orsakerna till inkontinens är kartlagda och dokumenterade. Att det finns personal med specialistkunskaper om inkontinens och olika inkontinenshjälpmedel. Att det finns riktlinjer för förebyggande och behandling av förstoppning. Att det finns riktlinjer för utredning och behandling av urininkontinens. Bra vård vid förebyggande och behandling av trycksår innebär: Att trycksår inte förekommer. Att vårdtagaren erhåller effektiv behandling om trycksår trots allt uppstår. Att vårdpersonalen har utbildning på området. Att det finns tillgång till personal med specialistkunskaper inom sårvård. Att det finns riktlinjer för prevention och behandling av trycksår. Bra vård för att förebygga fall och fallskador innebär: Att varje vårdtagare riskbedöms. Att vården och vårdmiljön anpassas för att undvika att vårdtagaren faller. Att det finns riktlinjer för att förebygga fall och fallskador. Att riktlinjerna anger hur rutiner ska tillämpas för användning av bälte mm Bra hörsel, tand och fotvård innebär: Att vårdtagaren ges möjlighet att behålla kommunikationen med sina närstående och med vårdgivare. Att vårdtagaren har tillgång till professionell hörsel, tand och fotvård. Att vara ren i öronen och ha fungerande hörhjälpmedel. Att samtal förs i största möjliga mån med vårdtagaren. Att eventuell demensutredning innehåller en hörselutredning. Att det finns dokumenterade uppgifter om vårdtagarens behov av mun- och tadvårdshygien. Bra vård vid demenssjukdom innebär:

12 Att det finns tillgång till personal med specifik kompetens för vård vid demenssjukdom. Att vårdtagare med symtom på demenssjukdom utreds i syfte att fastställa den bakomliggande orsaken. Att vårdtagare vid behov erbjuds särskilt demensboende. Att det finns riktlinjer för vård och behandling av personer med demenssjukdom. Att närstående till person med demenssjukdom särskilt uppmärksammas och ges stöd samt, i ordinärt boende, erbjuds avlastning. Bra vård i livets slutskede innebär: Att vårdtagaren får en värdig död. Att vårdtagaren har rätt att välja vårdmiljö den sista tiden i livet. Att vårdtagaren inte ska behöva dö ensam. Att det finns forum där vårdpersonalen vid behov kan reflektera och diskutera kring vården av döende. Att det finns riktlinje för vård och omsorg i livet slutskede.

INFÖR DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

INFÖR DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2014-01-16 Beslutad av 1(129) Ninette Hansson RUTIN Delegeringshandbok UTBILDNING INFÖR DELEGERING

Läs mer

Utbildningsmaterial inför delegering av hälso- och sjukvårdspersonal

Utbildningsmaterial inför delegering av hälso- och sjukvårdspersonal SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2014-05-13 annika.nilsson@kil.se Utbildningsmaterial inför delegering av hälso- och sjukvårdspersonal VID DELEGERING FÖRSTA GÅNGEN GÄLLER

Läs mer

9.6. Bjurholmskommun. Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende. Bjurholms ÄHO

9.6. Bjurholmskommun. Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende. Bjurholms ÄHO 9.6. Bjurholmskommun Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende Bjurholms ÄHO 2 (28) Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot

Läs mer

Delegeringsutbildning Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård Läkemedel

Delegeringsutbildning Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård Läkemedel Delegeringsutbildning Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård Läkemedel Örebro kommun 2014-05-07 Delegering. Läkemedel, Örebro kommun 1 Innehåll Vanliga läkemedelsgrupper...

Läs mer

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 2 (14) Inledning Detta material vänder sig till dig som skall ta emot en delegering. Att ta

Läs mer

Instruktioner för. Delegering

Instruktioner för. Delegering Instruktioner för Delegering Uppdaterad april 2009 Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot en delegering. Här finns den teoretiska bakgrunden du behöver känna till samt

Läs mer

Utbildningsmaterial. Teoretisk utbildning inför delegation av hälso- och sjukvårdsuppgift

Utbildningsmaterial. Teoretisk utbildning inför delegation av hälso- och sjukvårdsuppgift Utbildningsmaterial Teoretisk utbildning inför delegation av hälso- och sjukvårdsuppgift Innehållsförteckning: Allmänt om delegering...sid 2 Allmänt om dokumentation...sid 5 Allmänt om läkemedel...sid

Läs mer

Vårdprogram palliativ vård

Vårdprogram palliativ vård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Vårdprogram palliativ vård INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID BAKGRUND 3 SYFTE 3 PALLIATIV VÅRD 3 ETIK OCH PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Läs mer

Läkemedelshantering Utbildningsmaterial inför delegering. 2013-02-20 Mölndals stad Anna-Karin Sävemalm

Läkemedelshantering Utbildningsmaterial inför delegering. 2013-02-20 Mölndals stad Anna-Karin Sävemalm Läkemedelshantering Utbildningsmaterial inför delegering 2013-02-20 Mölndals stad Anna-Karin Sävemalm Innehåll Utbildningsmaterial Läkemedelshantering... 2 Ledningssystem för kvalitet... 2 Delegering...

Läs mer

LÄKEMEDELS- DELEGERING KUNSKAP

LÄKEMEDELS- DELEGERING KUNSKAP 1 LÄKEMEDELS- DELEGERING KUNSKAP ANSVAR TRYGGHET 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Delegering av uppgifter inom hälso- och sjukvård 3 Patientsäkerhetslagen 5 Läkemedelshantering 6 - förvaring - ordination - iordningställande

Läs mer

Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård

Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård 2011-08-25 Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård Eva Franzén, MAS Britt-Inger Johansson, sjuksköterska Elisabeth Dahlgren, distriktssköterska 1 Läkemedelshantering

Läs mer

Utbildning i Läkemedelshantering Avvikelser Vårdhygien

Utbildning i Läkemedelshantering Avvikelser Vårdhygien Utbildning i Läkemedelshantering Avvikelser Vårdhygien 2014-02-20 1 Delegering Kunskap Ansvar Trygghet 2 Ansvar MAS medicinskt ansvarig sjuksköterska, är ytterst ansvarig Sjuksköterska delegerar Den som

Läs mer

Läkemedelsdelegering

Läkemedelsdelegering Hemsjukvården/Funktionsstö Kungsbacka kommun Läkemedelsdelegering 2009-01-28 Anita Andersson-Lundahl, ssk Lena-Marie Bergendahl, ssk Anna-Carin Lehnberg, ssk Marie Persson, ssk Gunnel Sjögren, ssk Christina

Läs mer

LÄKEMEDELSHANTERING Kommunal hälso- och sjukvård

LÄKEMEDELSHANTERING Kommunal hälso- och sjukvård Vård och omsorg LÄKEMEDELSHANTERING Kommunal hälso- och sjukvård Uppdaterad Juli 2011 Anna Schölin, distriktssköterska Läkemedelshantering Många av de personer vi möter inom kommunal omsorg har av sin

Läs mer

MAS Riktlinje Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede

MAS Riktlinje Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede MAS Riktlinje Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede Till grund för denna riktlinje ligger ett förarbete som genomförts i den palliativa gruppen inom egenregiverksamheterna för särskilt boende

Läs mer

Utbildningsmaterial Diabetes - insulindelegering. Anna-Karin Sävemalm Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-08-13

Utbildningsmaterial Diabetes - insulindelegering. Anna-Karin Sävemalm Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-08-13 Utbildningsmaterial Diabetes - insulindelegering Anna-Karin Sävemalm Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-08-13 Innehåll Utbildningsmaterial Insulindelegering... 2 Delegering... 2 Att ta emot och acceptera

Läs mer

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - diabetesutbildning (inför delegering)

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - diabetesutbildning (inför delegering) Sid 1(10) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2015-06-23 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - diabetesutbildning (inför delegering) Instuderingsmaterial

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

INLEDNING... 3 1:1 Vårdhygienens målsättning... 3 1:2 Kompendiets syfte, målgrupp och författare... 3

INLEDNING... 3 1:1 Vårdhygienens målsättning... 3 1:2 Kompendiets syfte, målgrupp och författare... 3 2012-04-03 Sidan 1 av 29 INLEDNING... 3 1:1 Vårdhygienens målsättning... 3 1:2 Kompendiets syfte, målgrupp och författare... 3 2. ATT HINDRA SMITTSPRIDNING... 4 2:1 Basala hygienrutiner... 4 2:2 Personalhygien...

Läs mer

Handlingsprogram för Vård i livets slut

Handlingsprogram för Vård i livets slut Handlingsprogram för Vård i livets slut Skara kommun År 2009 Vård i livets slutskede Att veta när döden är nära och förstå vad som är att vänta Att behålla kontrollen över vad som händer Att få behålla

Läs mer

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgift inom hemsjukvården Vimmerby kommun

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgift inom hemsjukvården Vimmerby kommun Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgift inom hemsjukvården Vimmerby kommun Riktlinjerna framtagna av en arbetsgrupp bestående av: Helena Ahl, Marie Kant, Maud Nordin, Susanne Andersson

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Till dig som ska utföra ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk arbetsuppgifter

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Hälso- och sjukvård i Älvsbyns Kommun 2011 Annika Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Älvsbyns Kommun Patientsäkerhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Äldres tankar kring social samvaro

Äldres tankar kring social samvaro Äldres tankar kring social samvaro Varför är det viktigt att vara social för äldre och hur kan vi som jobbar på äldreboende stötta i social samvaro? Mona Ståhlberg FoU-trainee Uppsats nr 9 April 2009 Förord

Läs mer

Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation

Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation Reviderad September 2009 Välkommen till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Utarbetad i samarbete

Läs mer

Inför delegering av insulin

Inför delegering av insulin GÄLLIVARE KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN RUTINER OCH RIKTLINJER FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD 2013 04 27 Inför delegering av insulin 2 Delegering av insulin Checklista vid delegering av insulingivning Diabetes Mellitus

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

Läs mer

iakttaga, ifrågasätta, informera

iakttaga, ifrågasätta, informera upplaga 2 2003 iakttaga, ifrågasätta, informera praktisk handledning om läkemedel Läkemedelskommitténs utbildningsmaterial för vårdbiträden och undersköterskor/skötare i kommunernas hemtjänst/hemsjukvård.

Läs mer

Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom

Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom Anna sitt här och ta det lugnt och koppla av. Själva springer dom omkring som tokar. Vad är detta för konstigt ställe!? Jag blir så stressad och orolig

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer