Värdmyndighet för nämnder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värdmyndighet för nämnder"

Transkript

1 Statskontoret 2000:26 Värdmyndighet för nämnder utredning av förutsättningarna för utlokalisering av kanslistöd

2 Publikationen kan beställas från: STATSKONTORET Publikationsservice Box Stockholm Tfn Tfx E-post: STATSKONTORET ISBN: Copy Partner AB, 2000

3 MISSIV Datum Diarienr 1 (2) / Ert datum Er beteckning Ju1999/5403/F Regeringen Justitiedepartementet STOCKHOLM Uppdrag att utreda förutsättningarna för lokalisering av en ny värdmyndighet utanför Stockholmsområdet Regeringen har den 18 november 1999 uppdragit åt Statskontoret att utreda förutsättningarna för en lokalisering utanför Stockholmsområdet av en ny värdmyndighet för nämndmyndigheter och nämndliknande verksamhet. I uppdraget har ingått att pröva tre olika lokaliseringsalternativ: 1. Sollefteå, 2. någon av de övriga åtta orter som omfattas av regeringens utvecklingsprogram till följd av försvarsbeslutet, 3. ort eller residensstad på pendlingsavstånd från någon av de orter som omfattas av utvecklingsprogrammet. För vart och ett av alternativen har Statskontoret haft att särskilt belysa de verksamhetsmässiga konsekvenserna av en utlokalisering. Statskontoret har funnit att endast ett fåtal nämndmyndigheter kan komma i fråga för att få stöd från en värdmyndighet på någon av de aktuella orterna. Efter prövning av ett stort antal nämndmyndigheter återstår sju myndigheter som enligt Statskontorets bedömning kan anslutas till en värdmyndighet på någon av orterna. Dessa myndigheter är Statens personadressregisternämnd, Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor, Resegarantinämnden, Presstödsnämnden, Taltidningsnämnden, Småhusskadenämnden och Miljöteknikdelegationen. Totalt handlar det om 19 årsarbetskrafter som kan omlokaliseras och cirka 4 årsarbetskrafter som tillkommer i form av ledning och administration av verksamheten. För flera av de ovan redovisade nämnderna gäller att verksamheten kan komma att påverkas av pågående utrednings- eller beredningsarbete. STATSKONTORET Postadress Telefon (växel) Fax (registrator) Internetadresser Box STOCKHOLM Fax (direkt) Besök Norra Riddarholmshamnen

4 Datum Diarienr / Av de orter som anvisas i uppdraget bedömer Statskontoret att Härnösand kan erbjuda de bästa förutsättningarna för verksamheten vid en ny värdmyndighet. För att kunna rekrytera den typ av specialister det här är fråga om har Statskontoret bedömt att det bör finnas såväl domstolar av olika slag som högskola på orten eller inom pendlingsavstånd. Enligt Statskontorets bedömning bör Kammarkollegiet vara huvudman för den aktuella verksamheten. Det är nämligen en stor fördel att en befintlig myndighet som har erfarenhet av att vara värdmyndighet svarar för uppbyggnaden av den verksamhet som det här är fråga om. Den föreslagna verksamheten torde tidigast kunna etableras den 1 januari år Omläggningen medför engångskostnader på cirka 10 miljoner kronor och ökade årliga kostnader i ett fortvarighetstillstånd med cirka 1,5 miljoner kronor, främst till följd av ökat antal resor till nämndsammanträden som förutsätts äga rum i Stockholm även i fortsättningen för de aktuella nämnderna. Det som talar för en utlokalisering är främst den regionalpolitiska effekten. För de berörda nämndernas verksamhet uppkommer effektivitetsförluster genom resor och förlust av kunnande och erfarenhet då nuvarande personal i mycket liten utsträckning väntas flytta till lokaliseringsorten. Samråd har ägt rum med Omställningsgruppen vid Näringsdepartementet, som varit representerad i den referensgrupp som funnits för uppdragets genomförande. Direktör Carl-Göran Högås, chef för kommun- och välfärdsenheten, har beslutat i detta ärende. Organisationsdirektör Magnus Svantesson, avdelningsdirektör Bernt Emanuelsson, föredragande, och avdelningsdirektör Ann-Kajsa Johansson var närvarande vid den slutliga handläggningen. Enligt Statskontorets beslut Bernt Emanuelsson

5 Innehållsförteckning Sid 1 Sammanfattning 9 2 Bakgrund, uppdrag, avgränsning och 13 utförande 2.1 Bakgrund Uppdrag Avgränsning Utförande 18 3 Nuvarande stöd Värdmyndigheters stöd till vissa nämnder Reglering av stödet Värdmyndighetens uppgifter Organisation och personal Finansiering Kammarkollegiet stöd till nämnder Nämnder som finansieras via Kammar- 25 kollegiets anslag Nämnder som finansieras via egna anslag Övrigt kanslistöd Tjänster och resursåtgång för kanslistödet Nämnder med egen anställd personal Administrativt stöd till små och medelstora 31 myndigheter 3.5 Särskilt om IT-stödet 32 4 Möjliga lokaliseringsorter Regeringens skrivelse om utvecklingsprogram Orter som anvisas i uppdraget Verksamhetens krav på lokaliseringsorten Personal IT-kommunikation Kommunikationer med Stockholm En kort beskrivning av lokaliseringsorterna Sollefteå Kiruna Boden 41 5

6 4.4.4 Härnösand Falun Karlskoga Karlsborg Gotland Hässleholm Ur verksamhetssynpunkt intressanta orter Väsentliga faktorer vid lokaliseringsöver- 49 väganden Lokaliseringsalternativ 1, Sollefteå Lokaliseringsalternativ 2, övriga åtta namngivna 51 orter Lokaliseringsalternativ 3, ort eller residensstad 53 på pendlingsavstånd 5 Myndigheter som kan få stöd av en ny 57 värdmyndighet 5.1 Vissa principiella frågor Precisering av uppdraget Myndigheter som i dag inte stöds av någon 57 annan myndighet Vad är en "nämndmyndighet" och "nämnd- 58 liknande verksamhet"? Avgränsning till små myndigheter Uteslutning av regionala myndigheter Populationen av undersökta myndigheter Prövning av myndigheter Samverkansorgan med annan part Verksamhet knuten till Regeringskansliet eller 63 internationellt samarbete Nämnder utanför Stockholm eller med bindning 64 till en viss ort Nära koppling till annan myndighet eller 65 verksamhet Myndigheten skall avvecklas eller ombildas Nämnder med ingen eller ringa verksamhet Myndigheter som inte är nämndliknande Många nämndsammanträden Domstolars självständighet 68 6

7 Svårrekryterad specialistpersonal Myndigheter som bör kunna få stöd av en 69 värdmyndighet på en utlokaliseringsort Vårt förslag Berörda myndigheters redovisade synpunkter Kommentarer till synpunkterna 72 6 En ny värdmyndighet Huvudmannaskap En ny värdmyndighet inrättas på någon av 75 orterna En befintlig myndighet svarar för huvud- 76 mannaskapet Vår bedömning Tjänster som myndigheten skall erbjuda Organisation och bemanning Ledning och organisation Administrativa resurser Bemanning IT-stöd Fördelning av ansvar mellan värdmyndighet 82 och nämnd Funktionalitet Säkerhet och tillgänglighet Förberedelsearbete och omläggning Kostnader 86 7 Överväganden För- och nackdelar med en ny värdmyndighet Frivillighet eller tvång Administrativt stöd för små och medelstora 93 myndigheter 8 Förslag Kammarkollegiets ansvar Myndigheter som berörs av uppdraget SPAR-nämnden (Ju) Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor (Ju) Resegarantinämnden (Fi) 99 7

8 8.2.4 Presstödsnämnden (Ku) Taltidningsnämnden (Ku) Småhusskadenämnden (M) Miljöteknikdelegationen (N) Kommentarer Lokalisering Lokaliseringsalternativ Lokalisering salternativ Lokaliseringsalternativ Förslag Närmare prövning av viss verksamhet Genomförande Principer Åtgärder och tidplan Kostnader och finansiering Engångsvisa omläggningskostnader Driftkostnader Finansiering Avveckling av nuvarande stödverksamhet 117 Bilagor Bilaga 1 Uppdraget 119 Bilaga 2 Kammarkollegiets administrativa stöd till 123 myndigheter Bilaga 3 Ortsbeskrivningar 137 Bilaga 4 Förteckning över de nämndmyndigheter som 157 prövats och i förekommande fall gallringsorsak 8

9 1 Sammanfattning Statskontoret har på regeringens uppdrag utrett förutsättningarna för lokalisering av en värdmyndighet utanför Stockholm för nämndmyndigheter och nämndliknande verksamhet. Prövning av nämnder och nämndliknande verksamhet Vi har granskat 156 myndigheter med upp till 15 anställda. Av dessa har 45 myndigheter granskats närmare via en enkät, intervjuer och kompletterande undersökningar. Vår slutsats blir att det är ett fåtal myndigheter som kan komma i fråga för att få stöd från en värdmyndighet på någon av de orter som varit aktuella. Nedan redovisas de skäl vi haft för att inte föreslå en anslutning till en värdmyndighet på annan ort. Inom parantes anges antalet myndigheter som gallrats av denna orsak: - samverkansorgan tillsammans med annan part (14), - verksamhet knuten till Regeringskansliet/internationellt samarbete (42), - nämnder utanför Stockholm eller med bindning till en viss ort (29), - nära koppling till annan myndighet eller verksamhet (28), - myndigheten skall avvecklas eller ombildas (6), - nämnder med ingen eller ringa verksamhet (13), - myndigheter som inte är nämndliknande (7), - nämnder med många nämndsammanträden (6), 9

10 - hänsynstagande till domstolars självständighet (3), - svårrekryterad specialistpersonal (1). Efter prövningen återstår sju myndigheter som vi bedömer bör kunna anslutas till en värdmyndighet på en annan ort. Dessa myndigheter är (antalet årsarbetskrafter inom parantes): Statens personadressregisternämnd (SPAR-nämnden) (1,5), Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor (1,0), Resegarantinämnden (0,5), Presstödsnämnden/Taltidningsnämnden (4,0), Småhusskadenämnden (7,0) och Miljöteknikdelegationen (5,1). Totalt handlar det om cirka 19 årsarbetskrafter som kan omlokaliseras och cirka fyra årsarbetskrafter som tillkommer i form av ledning och administration av verksamheten. För flera av de ovan redovisade sju nämnderna gäller att verksamheten kan komma att påverkas av pågående utrednings- eller beredningsarbete. Som en följd av detta kan respektive verksamhet komma att bedrivas i annan form, minska i omfattning eller helt upphöra. Lokalisering av en värdmyndighet Av de orter som anvisas i uppdraget bedömer vi att Härnösand kan erbjuda de bästa förutsättningarna för verksamheten. För att kunna rekrytera den typ av specialister det här är fråga om har vi bedömt att det bör finnas såväl domstolar av olika slag som högskola på orten eller inom pendlingsavstånd. Huvudman för verksamheten Enligt vår bedömning bör Kammarkollegiet vara huvudman för verksamheten. En ny verksamhet på en annan ort skall byggas upp och då är det en stor fördel att en befintlig myndighet, med erfarenhet av att vara värdmyndighet, svarar för uppbyggnaden. 10

11 Genomförande Verksamhet på en ny ort torde tidigast kunna etableras den 1 januari år 2002 eftersom det krävs förberedelser av olika slag. Som genomförandeprincip föreslår vi att ansvaret för kanslistödet för berörda nämnder flyttas till Kammarkollegiet vid denna tidpunkt. När verksamheten på den nya orten kan garanteras, t.ex. genom att det finns utbildad personal på plats, flyttas kanslistödet från Kammarkollegiet i Stockholm till kollegiets filial på orten. Om rekryteringsproblem uppstår kvarligger verksamheten i Stockholm till dess att förutsättningar finns att flytta verksamheten. Effekter Det som talar för en utlokalisering är främst den regionalpolitiska effekten. För berörda myndigheters verksamhet uppkommer effektivitetsförluster genom resor och förlust av kunnande och erfarenhet. Berörd personal som inte kan flytta med verksamheten kan komma att sägas upp. Det finns också en påtaglig risk för att verksamheten störs under en omläggningstid genom att nuvarande personal söker nya arbeten, vilket kan påverka ärendebalanser m.m. Omläggningen medför extraordinära kostnader på i storleksordningen 10 miljoner kronor. De löpande kostnaderna för verksamheten beräknas öka med 2,5 miljoner kronor per år. När vissa investeringskostnader skrivits av sjunker merkostnaden till 1,5 miljoner kronor per år. 11

12 12

13 2 Bakgrund, uppdrag, avgränsning och utförande 2.1 Bakgrund Statskontoret fick i slutet av år 1996 i uppdrag av regeringen att utreda nämndmyndigheternas organisation. I uppdraget ingick bl.a. att göra en inventering av nämndmyndigheter och att pröva formerna för kanslistöd till dessa myndigheter. Uppdraget avrapporterades hösten 1997 i rapporten i Statens nämndmyndigheter (Statskontoret 1997:7 A och 7 B). Inventering av nämndmyndigheter Någon legal definition av begreppet nämndmyndighet finns inte. I propositionen Ledning av den statliga förvaltningen (prop. 1986/87:99) redovisade regeringen (s. 100) följande beskrivning: Ledningsfunktionen i forskningsråden och de många små nämndmyndigheterna skiljer sig från andra myndigheter genom att dess beslutsfunktion i huvudsak eller till väsentlig del gäller rena verkställighetsärenden. Det är också det kollektiva beslutsorganet eller dess ordförande som bär ansvaret inför regeringen. Denna definition vidareutvecklades av Statskontoret, varvid ledningsformen gavs stor vikt vid bedömningen av om det var en nämndmyndighet eller ej. Statskontorets definition blev: Ett (mindre) kollektivt beslutsorgan under regeringen med uppgift enligt lag, förordning eller avtal som staten slutit med annan part eller enligt särskilt regeringsbeslut. Statskontoret avgränsade sin inventering till myndigheter med högst 15 anställda. Under arbetets gång måste ytterligare preciseringar och definitioner göras. Dessutom måste bedömningar göras av ett stort antal organisationer mot dessa definitioner. I vissa fall var det t.ex. oklart om organisationen var en myndighet, en förening, en stiftelse eller ett informellt organ. 13

14 Resultatet av Statskontorets inventering blev att cirka 190 organ redovisades som nämndmyndigheter. Bland dessa fanns dock organisationer med oklar formell status. Stöd till nämndmyndigheterna I rapporten till regeringen föreslog Statskontoret bl.a.: Vissa nämndmyndigheters stödbehov bör i framtiden tillgodoses på ett annat sätt än i dag. Ett alternativ är att samverka kategorivis kring gemensamma kanslier. Ett annat alternativ är att skapa en helt ny stödmyndighet, gemensam för nämnder och offentliga kommittéer. Bakgrunden till förslaget var flera och här skall endast nämnas några: Nämndmyndigheter med egna små kanslier är sårbara vid sjukdom och belastningstoppar och har svårigheter att uppnå en kostnadseffektiv administration. Små myndigheter kan också ha svårighet att klara alla de krav som ställs på ekonomisk information, att följa alla regler som gäller för myndigheter osv. Nämndmyndigheter som får sitt handläggarstöd från en annan myndighet har i många fall oklara ansvars- och finansieringsformer i förhållande till värdmyndigheten. Detta försvårar en resultatstyrning av verksamheten från regeringens sida. Formerna för att ansluta en nämndmyndighet till en värdmyndighet är oklara vad gäller vilken personal- eller resursinsats som nämndmyndigheten skall förfoga över. Några myndigheter har varken anställda eller stödmyndighet utan handläggarstödet utförs som extraknäck på deltid av en tjänsteman anställd i Regeringskansliet eller näraliggande myndighet. Många myndigheter finns inom Regeringskansliet där de bedriver sin verksamhet i kommittéliknande former. I några fall 14

15 kan denna ordning ifrågasättas av jävsskäl. Risk finns också för oklara relationer mellan regering och myndighet. Statskontoret föreslog att en ny stödmyndighet skulle bildas genom avknoppning från Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Den nya myndigheten skulle mot avgift kunna lämna stöd till både nämnder och kommittéer. Utgångspunkten var att den nya myndigheten skulle erbjuda ett stöd som var så bra att många nämndmyndigheter frivilligt skulle begära att få stöd av den och därmed kunna minska egna kanslier eller avveckla stödet från värdmyndigheten. Den nya stödmyndigheten skulle kunna erbjuda såväl administrativt stöd som handläggarstöd och sammanträdeslokaler m.m. Verksamheten skulle vara efterfrågestyrd och konkurrensutsatt (det finns i vart fall inom det administrativa området företag som erbjuder stöd till myndigheter på kommersiella grunder). Tilläggas kan att en utredning 1 fem år tidigare hade föreslagit att en särskild stödmyndighet Klara Administration skulle bildas genom avknoppning från Regeringskansliet. Regeringskansliets beredning av Statskontorets förslag Statskontorets utredning remitterades till ett relativt stort antal myndigheter, varav många var nämndmyndigheter eller värdmyndigheter för dessa. Regeringen tog ställning till Statskontorets utredning i den förvaltningspolitiska propositionen 2. Där angavs (s. 39) att förslaget om en ny stödmyndighet inte vunnit bifall hos remissinstanserna. Vad gäller förslaget om en ny värdmyndighet för nämndmyndigheter och kommittéer anförde regeringen (s. 40): "Regeringen bedömer inte att det finns behov av någon särskild stödorganisation för nämndmyndigheter. När det gäller nämndmyndigheter som disponerar egna resurser har Kammarkollegiet ansvaret för att erbjuda mindre myndigheter administrativt stöd. Denna verksamhet kan vid behov utökas till lämplig omfattning. Nämndmyndigheter som är direkt kopplade till en värdmyndighet skall få hela sitt stödbehov täckt av 1 SOU 1992:112 Administrationen i kanslihuset. 2 Prop. 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst. 15

16 denna. I samband med omprövningar av befintliga nämndmyndigheter eller när nya nämnder skapas anser regeringen att det är fördelaktigt om värdmyndighetsskapet kan koncentreras till färre myndigheter bl.a. för att möjliggöra bättre förutsättningar för kompetensuppbyggnad och resursplanering." Det uppdrag som Statskontoret nu fått innebär att regeringen vill ompröva sitt ställningstagande och därvid pröva om en värdmyndighet kan användas som ett regionalpolitiskt instrument. I förhållande till det ursprungliga förslaget innebär en sådan lösning att många förutsättningar ändras, t.ex. avseende frivillig anslutning, samordning med Regeringskansliets kommittéservice m.m. 2.2 Uppdrag Regeringen har den 18 november 1999 uppdragit åt Statskontoret att utreda förutsättningarna för en lokalisering av en ny värdmyndighet utanför Stockholm (se bilaga 1). Statskontoret skall utreda förutsättningarna för en lokalisering utanför Stockholmsområdet av en värdmyndighet för nämndmyndigheter och nämndliknande verksamhet. Förslaget i Statskontorets rapport Statens nämndmyndigheter om en ny värdmyndighet för nämnder skall därvid prövas på nytt. Formuleringen "att utreda förutsättningarna" innebär att det skall göras en saklig prövning av förutsättningarna - såväl hinder som möjligheter skall beskrivas. Vi skall också "belysa de verksamhetsmässiga konsekvenserna av en utlokalisering". Om de verksamhetsmässiga konsekvenserna är godtagbara eller ej ankommer sedan på regeringen att bedöma. Utredningen skall enligt uppdraget genomföras med utgångspunkt i att lokalisering skall ske till någon av de nio orter som omfattas av regeringens utvecklingsprogram till följd av försvarsbeslutet, alternativt ort eller residensstad på pendlingsavstånd från någon av dessa orter. Vi tolkar uppdraget så att vi skall pröva vilken eller vilka orter som bäst uppfyller de förutsättningar som krävs för att en ny 16

17 värdmyndighet snabbt skall kunna etableras på orten. Vi har däremot inte till uppdrag att bedöma vilken ort som har det största behovet av en ny statlig arbetsplats. 2.3 Avgränsning Myndigheter som kan omfattas av Statskontorets prövning Genom den koppling som görs i uppdraget till Statskontorets tidigare utredning får det anses klart att den inventering av nämndmyndigheter som där gjordes skall vara en utgångspunkt även för denna studie. Vissa nämnder har avvecklats sedan inventeringen och andra har tillkommit. Inventeringen har därför uppdaterats. I de inledande kontakterna med Regeringskansliet framgick att utredningen borde redovisa en lista över vilka myndigheter som skulle kunna ges stöd av en värdmyndighet på någon av lokaliseringsorterna. Successiv avgränsning Vi har, som redovisas i kapitel 5, arbetat i flera steg för att göra en avgränsning av vilka myndigheter som skulle kunna anslutas till en värdmyndighet på annan ort. En första utgallring gjordes på det skriftliga material som finns tillgängligt om verksamheterna, i nästa steg prövades de myndigheter som svarat på vår enkät. Slutligen gallrades vissa nämnder ut efter personliga kontakter med ordförandena eller annan representant för nämnderna och efter delning av rapportutkast. Begreppen nämnd och nämndliknande verksamhet Vi har enligt uppdraget inte befogenhet att pröva andra myndigheter än nämnder och nämndliknande verksamhet. Vi har använt samma definition av begreppet nämndmyndighet som vi använde i rapporten Statens nämndmyndigheter. Vi vill här framhålla att myndighetsnamnet inte har någon betydelse för att avgöra om det är en nämnd eller ej. Vissa nämndmyndigheter har inte ordet 17

18 nämnd i sitt namn och renodlade förvaltningsmyndigheter kan ha ordet nämnd i namnet. 2.4 Utförande Utredningsarbetet har bedrivits av en projektgrupp inom Statskontoret bestående av Bernt Emanuelsson (projektledare), Birgitta Eurenius, Ann-Kajsa Johansson, Yvonne Palminger, Magnus Svantesson, Lennart Svensson och Johan Wilander. För en beskrivning av den administrativa service som utförs av Kammarkollegiet och för utformning av förslag till administrativa servicetjänster vid en ny värdmyndighet har konsulterna Christina Johannesson och Peter Kempinsky, FBA AB, samt Kristine Stålnacke, K Stålnacke Konsult AB, anlitats. Till projektet har en referensgrupp varit knuten bestående av företrädare för Justitiedepartementet, Omställningsgruppen vid Näringsdepartementet, Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Kammarkollegiet och Ekonomistyrningsverket. 18

19 3 Nuvarande stöd Många nämndmyndigheter erhåller stöd från en större myndighet. Några har egen anställd personal och är inte beroende av någon värdmyndighet. Tjänster inom det ekonomi- och personaladministrativa området ges till ett antal nämndmyndigheter av Kammarkollegiets enhet för administrativ service. En nämndmyndighets beslut fattas som regel av nämnden i dess helhet. Ärendena bereds av ett kansli vars verksamhet grovt kan uppdelas i handläggning och administration. I handläggningsuppgiften kan ingå att bereda och föredra ärenden, göra utredningar, samla statistik, sprida information, bedriva tillsyn och liknande. Den administrativa verksamheten ger stöd genom att svara för personal- och ekonomiadministration, IT, lokaler, telefonväxel och liknande. I vissa fall köper myndigheten vissa speciella tjänster på marknaden (t.ex. attitydundersökningar). Valet mellan att bygga upp en egen kansliorganisation eller att vara ansluten till en värdmyndighet har ofta regeringen gjort, vilket kommer till uttryck i instruktionen. När en mindre nämndmyndighet behöver samma typ av kompetens som en större befintlig myndighet kan effektivitetsskäl tala för att den större myndigheten blir värdmyndighet. Men det förekommer också att regeringen utser en värdmyndighet vars verksamhet inte har någon direkt koppling med nämndmyndigheten. I några fall kan det finnas principiella skäl för att en nämndmyndighet skall få stöd av en viss värdmyndighet. Det gäller Bokföringsnämnden och Finansinspektionen, där normgivningen behöver samordnas mellan respektive myndighet. Det kan också finnas principiella skäl till att en myndighet inte samordnas med någon annan värdmyndighet. Det kan gälla t.ex. domstolsliknande nämnder som inte skall vara beroende av en förvaltningsmyndighet för beredningen av sina ärenden. 19

20 Regeringskansliet har till sig knutit organisationer som i någon mening kan uppfylla kravet på att vara självständiga myndigheter men i praktiken fungerar som samordningsorgan, arbetsgrupper, råd eller beredningsgrupper. Regeringskansliet ger, som organisation, stöd till många av dessa myndigheter. I detta avsnitt beskrivs värdmyndigheters stöd (avsnitt 3.1), Kammarkollegiet som värdmyndighet (avsnitt 3.2) och nämnder med egen anställd personal (avsnitt 3.3). Vidare behandlas särskilt Kammarkollegiets administrativa stöd till små och medelstora myndigheter (avsnitt 3.4) samt det IT-stöd nämndmyndigheterna har (avsnitt 3.5). 3.1 Värdmyndigheters stöd till vissa nämnder Av 45 myndigheter som granskats närmare är det 16 nämnder som får stöd av en värdmyndighet. Det handlar i flertalet fall om ett komplett stöd som omfattar handläggarresurser, lokaler och administrativt stöd. I de flesta fall är detta stöd författningsreglerat eller föreskrivet i regleringsbrev. Det finns också 14 myndigheter som får ett mer begränsat stöd från en annan myndighet, t.ex. vad gäller administration eller lokaler. Ofta är detta avtalsreglerat och inte författningsreglerat. Totalt får de myndigheter som omfattas av Statskontorets enkät ett stöd från andra myndigheter som motsvarar cirka 45 års arbetskrafter. Kammarkollegiets stöd till nämndmyndigheterna behandlas i följande avsnitt. Nedan redovisas vilket stöd andra myndigheter ger till de 45 myndigheter som ingår i vår enkät. 20

21 3.1.1 Reglering av stödet Stöd till en nämndmyndighet kan ges enligt författning (lag, förordning, instruktion) genom regeringsbeslut (regleringsbrev), genom avtal (skriftligt) eller överenskommelse (informellt). Regeringskansliets stöd till nämnder ges vanligen genom berört departement med visst stöd från förvaltningsavdelningens enhet för kommittéservice. De myndigheter som ger stöd till en nämndmyndighet enligt författning betecknar vi som värdmyndighet. Vi redovisar nedan de myndigheter som är värdmyndighet för någon eller några av de 45 nämndmyndigheter som omfattades av vår enkät. Tabell 3.1 Värdmyndighet för vissa nämnder och den resursinsats i årsarbetskrafter som värdmyndigheten tillhandahåller Värdmyndighet Åa 1) Nämndmyndighet Kriminalvårdsstyrelsen 5,0 Kriminalvårdsnämnden Statskontoret 1,5 SPAR-nämnden Social- och Kulturdepartementen 7,6 Arvsfondsdelegationen Sisus.. Rh-nämnden Finansinspektionen 8,1 2,1 Statens skolverk 5,0 Skolväsendets överklagandenämnd Högskoleverket 3,7 0,2 Bokföringsnämnden Insättningsgarantinämnden Överklagandenämnden för högskolan Högskolans avskiljandenämnd Presstödsnämnden.. Taltidningsnämnden Källa: Statskontoret. Anm.: 1) När uppgift saknas har detta angetts med... Det finns också nämndmyndigheter som får ett mer begränsat stöd från en annan myndighet, t.ex. vad gäller administration el- 21

22 ler lokaler. Ofta är detta stöd avtalsreglerat eller bygger på överenskommelser. Vi redovisar nedan de myndigheter som ger sådant stöd till någon eller några av de 45 nämndmyndigheter som omfattades av vår enkät. Tabell 3.2 Myndigheter som får visst stöd av en annan myndighet Stödmyndighet Åa 1) Nämndmyndighet Justitiedepartementet.. Skiljenämnden för grupplivfrågor Försvarsmakten 0,1 0,1 0,1 Fartygsuttagningskommissionen Nämnden för personalvård för totalförsvarspliktiga Riksvärderingsnämnden Statens bostadskreditnämnd.. Bostadsdelegationen Jordbruksdepartementet 0,1 Styrelsen för samefonden Kulturdepartementet <1,0 Våldsskildringsrådet 2) Jämställdhetsombudsmannen.. Jämställdhetsnämnden Patent- och registreringsverket.... Revisorsnämnden Patentbesvärsrätten NUTEK.. Miljöteknikdelegationen Källa: Statskontoret. Anm.: 1) När resursinsatsen angetts uppgå till några dagar eller veckor per år har vi angett 0,1 årsarbetskrafter. När uppgift saknas anges detta med "..". Anm.: 2) Rådet har dessutom tre anställda i eget kansli. Några kommittéer i vår studie får också stöd av Regeringskansliets kommittéservice. Det gäller t.ex. Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) Värdmyndighetens uppgifter Det stöd som värdmyndigheten ger till nämndmyndigheten varierar. Det kan handla om att värdmyndighetens personal svarar för all handläggning och administration samt tillhandahållande av lokaler och IT-stöd. Detta är vanligen fallet för de myndigheter som har ett författningsreglerat stöd av en värdmyndighet. Men ibland är det författningsreglerade stödet mer begränsat och be- 22

23 står av lokaler och viss administration, t.ex. avseende PRV:s stöd till Revisorsnämnden. När stöd ges enligt avtal handlar det ofta om administrativt stöd, t.ex. för att sköta ekonomi- och personaladministration och att tillhandahålla lokaler. När det gäller administrativa resurser i form av IT-stöd, bibliotek, bevakning m.m. är det vanligt att nämnden i rimlig omfattning får sådan service utan att något särskilt är avtalat Organisation och personal Ibland har värdmyndigheten organiserat stödet till nämnden så att det har bildats en särskild enhet för verksamheten. Mer vanligt är att det är vissa personer i värdmyndighetens organisation som har getts ett ansvar att på heltid eller deltid ge nämnden stöd. Ibland kan det finnas någon eller några personer som är anställda av nämnden men som arbetar i värdmyndighetens lokaler tillsammans med värdmyndighetens personal. Detta gäller exempelvis Insättningsgarantinämnden. Ibland köper nämnden även stöd via konsulter och avtal med andra organisationer Finansiering Vissa nämnder disponerar ett eget anslag eller en anslagspost för att täcka sina förvaltningskostnader. I dessa fall fakturerar värdmyndigheten normalt nämnden för de kostnader som uppkommer för stödet om det inte är fråga om blygsamma belopp. När en nämnd inte disponerar egna medel är det vanligt att värdmyndigheten via sitt eget anslag svarar för nämndens kostnader. Ytterst är det då värdmyndigheten som bestämmer vilka resurser som nämnden skall få disponera för sin verksamhet. Detta kan skapa spänningar i relationen mellan värdmyndighet och nämnd. 23

Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4)

Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-05-15 N2013/1260/ENT Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4)

Läs mer

Kommittédirektiv. Förutsättningar för att avveckla Statens vanämnd. Dir. 2010:133. Beslut vid regeringssammanträde den 9 december 2010

Kommittédirektiv. Förutsättningar för att avveckla Statens vanämnd. Dir. 2010:133. Beslut vid regeringssammanträde den 9 december 2010 Kommittédirektiv Förutsättningar för att avveckla Statens vanämnd Dir. 2010:133 Beslut vid regeringssammanträde den 9 december 2010 Sammanfattning En särskild utredare tillkallas med uppgift att analysera

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd 1 Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd ESV Cirkulär Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117 Kommittédirektiv Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration Dir. 2010:117 Beslut vid regeringssammanträde den 4 november 2010 Sammanfattning För att öka effektiviteten

Läs mer

Effektiv vård (SOU 2016:2)

Effektiv vård (SOU 2016:2) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-02-19 S2016/00212/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Effektiv vård (SOU 2016:2) Sammanfattning av Statskontorets remissvar Statskontoret delar

Läs mer

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet)

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) Regeringsbeslut IV:5 2011-03-31 S2011/3603/SFÖ (delvis) Socialdepartementet Statskontoret Box 8110 104 20 Stockholm Uppdrag att ta fram ett samlat underlag om myndigheternas service i samverkan Regeringens

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46)

Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-06-30 S2015/3232/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen

Läs mer

Uppdrag att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet med Statens servicecenter

Uppdrag att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet med Statens servicecenter Regeringsbeslut IV:5 2013-05-02 S2013/3452/SFÖ (delvis) Socialdepartementet Ekonomistyrningsverket Box 45316 104 30 Stockholm Uppdrag att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet med Statens servicecenter

Läs mer

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm. Dir.

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm. Dir. Kommittédirektiv Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm Dir. 2010:8 Beslut vid regeringssammanträde den 21 januari 2010 Sammanfattning

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Överklagandenämnden för studiestöd

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Överklagandenämnden för studiestöd Regeringsbeslut II:3 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U/2016/05525/SF (delvis) U/2016/05625/SF Överklagandenämnden för studiestöd Box 110 871 23 Härnösand Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende

Läs mer

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna Koncept Regeringsbeslut xx Finansdepartementet Hans Timan hans.timan@finance.ministry.se 08-4052026 2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523 Länsstyrelserna Ändring av regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Kommittédirektiv. Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan. Dir. 2008:153. Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008

Kommittédirektiv. Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan. Dir. 2008:153. Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008 Kommittédirektiv Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan Dir. 2008:153 Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet

Läs mer

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-25 U2013/4153/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Premiepensionsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Premiepensionsmyndigheten Regeringsbeslut II:7 2009-12-10 Fi2009/7027 Finansdepartementet Premiepensionsmyndigheten Box 1605 111 86 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Premiepensionsmyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78)

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Generaldirektören Datum: 28 februari 2003 Diarienr: 1836-2002 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Sammanfattning Domstolsverket tillstyrker

Läs mer

Delegering av processbehörighet i arbetstvister

Delegering av processbehörighet i arbetstvister Delegering av processbehörighet i arbetstvister 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2014 Produktion: Arbetsgivarverket Innehåll Förord Delegering av Arbetsgivarverkets processbehörighet Bilaga till Arbetsgivarverkets

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Valmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Valmyndigheten Regeringsbeslut 11 2016-11-24 Ku2016/02626/LS(delvis) Kulturdepartementet Valmyndigheten Box 12191 10225 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Valmyndigheten Riksdagen har beslutat om Valmyndighetens

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för vård och omsorg

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för vård och omsorg Regeringsbeslut III:13 2016-12-20 S2016/07779/RS (delvis) Socialdepartementet Inspektionen för vård och omsorg Box 45184 104 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för vård och

Läs mer

2014-12-18 A2014/4436/DISK A2014/4407/SV (delvis) Diskrimineringsombudsmannen. Box 3686 103 59 Stockholm

2014-12-18 A2014/4436/DISK A2014/4407/SV (delvis) Diskrimineringsombudsmannen. Box 3686 103 59 Stockholm Regeringsbeslut IV 4 Arbetsmarknadsdepartementet 2014-12-18 A2014/4436/DISK A2014/4407/SV (delvis) Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Justitiekanslern

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Justitiekanslern Regeringsbeslut I:25 Justitiedepartementet 2015-12-17 Ju2015/09474/L6 (delvis) Ju2015/09812/LED(delvis) Justitiekanslern Box 2308 10317 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Justitiekanslern

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Kommittédirektiv. Bildandet av Diskrimineringsombudsmannen. Dir. 2008:25. Beslut vid regeringssammanträde den 6 mars 2008

Kommittédirektiv. Bildandet av Diskrimineringsombudsmannen. Dir. 2008:25. Beslut vid regeringssammanträde den 6 mars 2008 Kommittédirektiv Bildandet av Diskrimineringsombudsmannen Dir. 2008:25 Beslut vid regeringssammanträde den 6 mars 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. biblioteket

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. biblioteket Regeringsbeslut III:36 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/04699/F U2016/05494/BS(delvis) U2016/05666/F Kungl. biblioteket Box 5039 102 41 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Kungl.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Justitiekanslern

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Justitiekanslern Regeringsbeslut I:9 Justitiedepartementet 2012-12-06 Ju2012/7746/Å Ju2012/7483/Å (delvis) Ju2012/7567/Krim (delvis) Justitiekanslern Box 2308 103 17 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende

Läs mer

Yttrande över Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande (2017:1)

Yttrande över Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande (2017:1) GD-staben Föredragande Magnus Hjort Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjort@uhr.se YTTRANDE Diarienummer 1.2.3-00073-2017 Datum 2017-03-17 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan

Läs mer

Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)

Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-19 A2013/178/A Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Läs mer

Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola

Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola Innehåll Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola 3 Universitet och högskolor 3 Universitet och högskolors verksamhet 3 Akademisk

Läs mer

Yttrande över remiss av betänkandet Regional indelning tre nya län, (SOU 2016:48)

Yttrande över remiss av betänkandet Regional indelning tre nya län, (SOU 2016:48) Ert dnr Fi 2016/02568/K Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över remiss av betänkandet Regional indelning tre nya län, (SOU 2016:48) Kommunstyrelsen i Piteå kommun beslutade

Läs mer

Det svenska politiska systemet. Regering och statsförvaltning

Det svenska politiska systemet. Regering och statsförvaltning Det svenska politiska systemet Regering och statsförvaltning Uppläggning Regeringsbildning Regeringen och regeringskansliet Regeringens arbete: beredning av beslut Den offentliga förvaltningen: det svenska

Läs mer

Kommittédirektiv. En myndighet för samordning av elektronisk identifiering och signering. Dir. 2010:69

Kommittédirektiv. En myndighet för samordning av elektronisk identifiering och signering. Dir. 2010:69 Kommittédirektiv En myndighet för samordning av elektronisk identifiering och signering Dir. 2010:69 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juni 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och

Läs mer

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-04-21 Fi2015/1581 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Sammanfattande bedömning Den särskilde utredaren

Läs mer

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab:

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab: Bilaga A. Arbetsordning för styrning och ledning av SciLifeLab Kap. 1. Inledning 1 Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (Science for Life Laboratory, SciLifeLab) är ett nationellt resurscentrum

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statskontoret

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statskontoret Regeringsbeslut III 9 2016-12-20 Fi2016/04581/RS (delvis) Finansdepartementet Statskontoret Box 8110 104 20 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statskontoret Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut II:4 Justitiedepartementet 2016-12-20 Ju2016/02312/Å Ju2016/07568/Å Ju2016/08896/LP (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 10422 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

REMISSVAR 1 (5) 2013-03-12 2013-1712-2

REMISSVAR 1 (5) 2013-03-12 2013-1712-2 0 REMISSVAR 1 (5) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En tydligare organisation för Säkerhetspolisen (SOU 2012:77) Sammanfattning Säkerhetspolisen är mycket positiv till betänkandets

Läs mer

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella Regeringsbeslut 48 2015-12-17 Ku2015/03083/DISK Kulturdepartementet Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslagen 7:1 och 7:2 Åtgärder för

Läs mer

Länsrättsutredningen

Länsrättsutredningen Kommunstyrelsen 2008-09-15 197 305 Arbets- och personalutskottet 2008-08-11 173 427 Dnr 08.391 11 septks14 Länsrättsutredningen Bilaga: Sammanfattning Ärendebeskrivning Luleå kommun har inbjudits att lämna

Läs mer

Betänkandet SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (dnr N2017/00222/HK)

Betänkandet SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (dnr N2017/00222/HK) 1(1) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (dnr N2017/00222/HK) Sammanfattning Avsnitt 7.1

Läs mer

Uppdrag till Försvarsmakten och Försvarshögskolan att ge förslag till hur kostnaderna för officersutbildning kan reduceras

Uppdrag till Försvarsmakten och Försvarshögskolan att ge förslag till hur kostnaderna för officersutbildning kan reduceras Regeringsbeslut 10 Försvarsdepartementet 2009 10 29 Fö2008/3334/MIL (delvis) Fö2009/2163/MIL Försvarshögskolan Box 27805 115 93 STOCKHOLM Uppdrag till Försvarsmakten och Försvarshögskolan att ge förslag

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 3-02-18 N/01415/SUN Näringsdepartementet Bolagsverket 85181 Sundsvall Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Riksdagen har beslutat om Bolagsverkets

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2011:74 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2011:74 Sammanfattning Kommittédirektiv Den framtida organisationen för prövning av hyres- och arrendetvister Dir. 2011:74 Beslut vid regeringssammanträde den 1 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska överväga

Läs mer

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm. Dir.

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm. Dir. Kommittédirektiv Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm Dir. 2012:121 Beslut vid regeringssammanträde den 6 december 2012. Sammanfattning En

Läs mer

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Kommittédirektiv Utveckling i staten genom systematiska jämförelser Dir. 2014:120 Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda hur utveckling och effektivisering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 8 2014-12-18 Fi2014/4482 (delvis) Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59)

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) REMISSVAR 1 (6) ERT ER BETECKNING 2012-10-22 Ku2012/1365/MFI Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) Regeringen beviljar public service

Läs mer

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Kommittédirektiv Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter Dir. 2012:6 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och lämna förslag

Läs mer

Ku2016/02761/LS (delvis) Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen Stockholm

Ku2016/02761/LS (delvis) Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen Stockholm Regeringsbeslut 33 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen 111 49 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens centrum

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Dir. 2012:16. Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Dir. 2012:16. Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012 Kommittédirektiv Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare Dir. 2012:16 Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå åtgärder som ger bättre

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum Sid 1 (5) Instruktion för Umeå marina forskningscentrum 1 Namn Umeå marina forskningscentrum (UMF) Umeå Marine Sciences Centre 2 Bakgrund Umeå marina forskningscentrum (UMF) inrättades 1989 vid Umeå universitet,

Läs mer

Ledamot av myndighetsstyrelse

Ledamot av myndighetsstyrelse Ledamot av myndighetsstyrelse Till Dig som är styrelseledamot eller som erbjuds att bli det De statliga myndigheternas styrelser har en viktig uppgift. De är ett instrument för regeringens styrning av

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 14 2016-12-20 Fi2016/04489/S3 Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 172 21 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten 1bilaga Riksdagen har beslutat

Läs mer

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella Regeringsbeslut II:3 Arbetsmarknadsdepartementet 2013-12-12 A2013/4180/DISK A2013/4655/SV A2013/4745/DISK Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Högskoleverket; SFS 2003:7 Utkom från trycket den 21 januari 2003 utfärdad den 19 december 2002. Regeringen föreskriver följande. Ansvarsområde

Läs mer

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Dir. 2001:118 Kulturdepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2001-12-13 Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Beslut vid regeringssammanträde

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 3 Försvarsdepartementet 2011-12-22 Fö2011/90/ESL (slutligt) Fö2011/1883/ESL m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Uppföljning av en kartläggning. styrning av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete JIMMY SAND

Uppföljning av en kartläggning. styrning av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete JIMMY SAND Uppföljning av en kartläggning av regeringens styrning av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete JIMMY SAND Program Jämi Jämställdhetsintegrering i staten vid Nationella sekretariatet för genusforskning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Tillväxtverket; SFS 2009:145 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 12 mars 2009. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Tillväxtverket

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Forum för levande historia

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Forum för levande historia Regeringsbeslut 37 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Forum för levande historia Stora Nygatan 10-12 10313 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Forum för levande historia

Läs mer

Kommittédirektiv. Flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Dir. 2010:47. Beslut vid regeringssammanträde den 22 april 2010

Kommittédirektiv. Flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Dir. 2010:47. Beslut vid regeringssammanträde den 22 april 2010 Kommittédirektiv Flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Dir. 2010:47 Beslut vid regeringssammanträde den 22 april 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska, med utgångspunkt

Läs mer

Riktlinjer för statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet 2017

Riktlinjer för statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet 2017 Regeringen Regeringsbeslut 60 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm Riktlinjer för statens bidrag till Stiftelsen Svenska

Läs mer

Ledamot av insynsråd

Ledamot av insynsråd Ledamot av insynsråd Till Dig som är ledamot av ett insynsråd eller som erbjuds att bli det Insynsråden vid de statliga myndigheterna har en viktig uppgift. Insynsrådets uppgift är att utöva insyn och

Läs mer

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum Sid 1 (5) Instruktion för Umeå marina forskningscentrum 1 Namn Umeå marina forskningscentrum Umeå Marine Sciences Centre 2 Bakgrund UMF inrättades 1989 vid Umeå universitet, samtidigt som motsvarande centra

Läs mer

(ram) Ersättning till länsstyrelserna (ram)

(ram) Ersättning till länsstyrelserna (ram) Regeringsbeslut III:1 2014-12-11 Ju2014/7585/D Justitiedepartementet Valmyndigheten Box 12191 10225 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 6:1 Allmänna val och demokrati Riksdagen

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:177

Regeringens proposition 2015/16:177 Regeringens proposition 2015/16:177 Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen Prop. 2015/16:177 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 maj

Läs mer

Lokalisering av en ny tingsrätt i Göteborg komplettering av en tidigare utredning

Lokalisering av en ny tingsrätt i Göteborg komplettering av en tidigare utredning Datum Diarienummer 2006-01-13 1332-2005 Lokalisering av en ny tingsrätt i Göteborg komplettering av en tidigare utredning Till regeringen 1 Inledning 1.1 Bakgrund Under senare år har den yttre tingsrättsorganisationen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/03693/S U2016/04651/S U2016/05494/BS (delvis) m.fl. Se bilaga 1 Specialpedagogiska skolmyndigheten Box 1100 871 29 Härnösand Regleringsbrev

Läs mer

Kommittédirektiv. Inrättande av en ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur. Dir. 2013:15. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013

Kommittédirektiv. Inrättande av en ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur. Dir. 2013:15. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013 Kommittédirektiv Inrättande av en ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur Dir. 2013:15 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och genomföra

Läs mer

SAMARBETSAVTAL. 1. Parter

SAMARBETSAVTAL. 1. Parter SAMARBETSAVTAL 1. Parter 1. Länsstyrelsen i Norrbottens län 2. Norrbottens läns landsting 3. Kommunförbundet Norrbotten 4. Region Västerbotten 5. Västerbottens läns landsting 6. Luleå tekniska universitet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för strategiska produkter

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för strategiska produkter Regeringsbeslut IV:1 Utrikesdepartementet 2016-12-14 UD2016/21716/PLAN(delvis ) UD2016/21858/NIS Inspektionen för strategiska produkter Gullfossgatan 6 16490 Kista Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015 En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan Januari 2015 Datum Sida 2015-01-21 1 (5) Ert datum Dnr En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten Regeringsbeslut II:12 Justitiedepartementet 2016-12-14 Ju2016/00882/Å Ju2016/08896/LP (delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 11485 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Skatteverket; SFS 2003:1106 Utkom från trycket den 16 december 2003 utfärdad den 27 november 2003. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1

Läs mer

Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF)

Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF) LÄGESRAPPORT 1 (6) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF) Försäkringskassan har genom regeringsbeslut

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap; SFS 2015:1052 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens medieråd

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens medieråd Regeringsbeslut 42 2016-12-14 Ku2016/02761/LS(delvis) Kulturdepartementet Statens medieråd Box 27204 10253 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens medieråd Riksdagen har beslutat om Statens

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Regeringsbeslut 8 Försvarsdepartementet 2016-12-14 Fö2016/00096/ESL (delvis) Fö2016/00305/MFU Fö2016/01379/MFU m.fl. Se bilaga 1 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Karolinen 65180 Karlstad Regleringsbrev

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Revisorsnämnden

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Revisorsnämnden Regeringsbeslut I:9 Justitiedepartementet 2013-12-12 Ju2013/8571/DOM Ju2013/8610/KRIM (delvis) Revisorsnämnden Box 24014 104 50 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Revisorsnämnden Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarshögskolan

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarshögskolan Regeringsbeslut III:8 Utbildningsdepartementet 2016-04-14 U2016/00923/UH U2016/01852/UH Försvarshögskolan Box 27805 11593 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarshögskolan Riksdagen

Läs mer

Kommittédirektiv. Utredning om regeringens analys- och utvärderingsresurser. Dir. 2017:79. Beslut vid regeringssammanträde den 27 juli 2017.

Kommittédirektiv. Utredning om regeringens analys- och utvärderingsresurser. Dir. 2017:79. Beslut vid regeringssammanträde den 27 juli 2017. Kommittédirektiv Utredning om regeringens analys- och utvärderingsresurser Dir. 2017:79 Beslut vid regeringssammanträde den 27 juli 2017. Sammanfattning En särskild utredare ges i uppdrag att göra en översyn

Läs mer

2001-01-09 1427-2000. Till Justitiedepartementet. Juridiska sekretariatet

2001-01-09 1427-2000. Till Justitiedepartementet. Juridiska sekretariatet Datum Dnr 2001-01-09 1427-2000 Juridiska sekretariatet Till Justitiedepartementet Yttrande över bisyssleutredningens betänkande Offentligt anställdas bisysslor (SOU 2000:80) (Ert diarienummer Ju2000/4719/PP)

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Myndigheten för radio och tv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Myndigheten för radio och tv Regeringsbeslut 21 2012-12-13 Ku2012/1873/MFI (slutligt) Kulturdepartementet Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Myndigheten för radio och tv Riksdagen

Läs mer

En översikt över Regeringskansliets arbetsuppgifter, organisation och viktigare arkivserier finns i Regeringskansliets arkivbeskrivning.

En översikt över Regeringskansliets arbetsuppgifter, organisation och viktigare arkivserier finns i Regeringskansliets arkivbeskrivning. Promemoria 2016-08-26 FA2016/01035/JA Förvaltningsavdelningen Juridik- och affärsenheten Arkiv- och registratursektionen Beskrivning över Regeringskansliets allmänna handlingar enligt 4 kap. 2 offentlighets-

Läs mer

Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)

Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) Stab Drazenko Jozic Myndighetsjurist 010-470 05 28 drazenko.jozic@uhr YTTRANDE Datum 2015-11-13 Diarienummer 1.2.3-825-2015 Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Postadress Box 45093

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 2 Näringsdepartementet -11-05 N/07690/SUN N/02178/SUN (delvis) Bolagsverket 851 81 Sundsvall Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Riksdagen

Läs mer

N2016/07982/IFK N2016/07822/KLS(delvis) N2016/01729/IFK m.fl. Se bilaga 1. Patent- och registreringsverket Box Stockholm

N2016/07982/IFK N2016/07822/KLS(delvis) N2016/01729/IFK m.fl. Se bilaga 1. Patent- och registreringsverket Box Stockholm Regeringsbeslut I 5 Näringsdepartementet 2016-12-20 N2016/07982/IFK N2016/07822/KLS(delvis) N2016/01729/IFK m.fl. Se bilaga 1 Patent- och registreringsverket Box 5055 102 42 Stockholm Regleringsbrev för

Läs mer

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16)

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16) Näringsdepartementet Enheten för innovation och forskning 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-06-08 Ulrica Dyrke N2015/2421/IF Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska unionen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska unionen Regeringsbeslut I 2 2014-12-19 Fi2014/4531(delvis) Finansdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 10315 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska unionen Riksdagen

Läs mer

Yttrande över Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt (promemoria)

Yttrande över Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt (promemoria) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Kammarkollegiet

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Kammarkollegiet Regeringsbeslut II 1-10-03 Fi/3586 Finansdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 10315 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Kammarkollegiet Riksdagen har beslutat om Kammarkollegiets verksamhet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Riksutställningar

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Riksutställningar Regeringsbeslut 34 Kulturdepartementet 2013-12-19 Ku2013/372/KA Ku2013/1897/KA Ku2013/2461/RFS (delvis) Riksutställningar Box 1033 62121Visby Regleringsbrev för budgetåret avseende Riksutställningar Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 9 Näringsdepartementet 2012-12-20 N2012/6241/KLS (slutligt) N2012/6073/ENT N2012/302/ENT m.fl. Se bilaga 1 Bolagsverket Stuvarvägen 21 85181 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Regeringsbeslut 14 Arbetsmarknadsdepartementet 2016-12-20 A2016/02466/A A2016/00780/A A2016/01487/A m.fl. Se bilaga 1 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 64122 Katrineholm Regleringsbrev

Läs mer