Värdmyndighet för nämnder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värdmyndighet för nämnder"

Transkript

1 Statskontoret 2000:26 Värdmyndighet för nämnder utredning av förutsättningarna för utlokalisering av kanslistöd

2 Publikationen kan beställas från: STATSKONTORET Publikationsservice Box Stockholm Tfn Tfx E-post: STATSKONTORET ISBN: Copy Partner AB, 2000

3 MISSIV Datum Diarienr 1 (2) / Ert datum Er beteckning Ju1999/5403/F Regeringen Justitiedepartementet STOCKHOLM Uppdrag att utreda förutsättningarna för lokalisering av en ny värdmyndighet utanför Stockholmsområdet Regeringen har den 18 november 1999 uppdragit åt Statskontoret att utreda förutsättningarna för en lokalisering utanför Stockholmsområdet av en ny värdmyndighet för nämndmyndigheter och nämndliknande verksamhet. I uppdraget har ingått att pröva tre olika lokaliseringsalternativ: 1. Sollefteå, 2. någon av de övriga åtta orter som omfattas av regeringens utvecklingsprogram till följd av försvarsbeslutet, 3. ort eller residensstad på pendlingsavstånd från någon av de orter som omfattas av utvecklingsprogrammet. För vart och ett av alternativen har Statskontoret haft att särskilt belysa de verksamhetsmässiga konsekvenserna av en utlokalisering. Statskontoret har funnit att endast ett fåtal nämndmyndigheter kan komma i fråga för att få stöd från en värdmyndighet på någon av de aktuella orterna. Efter prövning av ett stort antal nämndmyndigheter återstår sju myndigheter som enligt Statskontorets bedömning kan anslutas till en värdmyndighet på någon av orterna. Dessa myndigheter är Statens personadressregisternämnd, Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor, Resegarantinämnden, Presstödsnämnden, Taltidningsnämnden, Småhusskadenämnden och Miljöteknikdelegationen. Totalt handlar det om 19 årsarbetskrafter som kan omlokaliseras och cirka 4 årsarbetskrafter som tillkommer i form av ledning och administration av verksamheten. För flera av de ovan redovisade nämnderna gäller att verksamheten kan komma att påverkas av pågående utrednings- eller beredningsarbete. STATSKONTORET Postadress Telefon (växel) Fax (registrator) Internetadresser Box STOCKHOLM Fax (direkt) Besök Norra Riddarholmshamnen

4 Datum Diarienr / Av de orter som anvisas i uppdraget bedömer Statskontoret att Härnösand kan erbjuda de bästa förutsättningarna för verksamheten vid en ny värdmyndighet. För att kunna rekrytera den typ av specialister det här är fråga om har Statskontoret bedömt att det bör finnas såväl domstolar av olika slag som högskola på orten eller inom pendlingsavstånd. Enligt Statskontorets bedömning bör Kammarkollegiet vara huvudman för den aktuella verksamheten. Det är nämligen en stor fördel att en befintlig myndighet som har erfarenhet av att vara värdmyndighet svarar för uppbyggnaden av den verksamhet som det här är fråga om. Den föreslagna verksamheten torde tidigast kunna etableras den 1 januari år Omläggningen medför engångskostnader på cirka 10 miljoner kronor och ökade årliga kostnader i ett fortvarighetstillstånd med cirka 1,5 miljoner kronor, främst till följd av ökat antal resor till nämndsammanträden som förutsätts äga rum i Stockholm även i fortsättningen för de aktuella nämnderna. Det som talar för en utlokalisering är främst den regionalpolitiska effekten. För de berörda nämndernas verksamhet uppkommer effektivitetsförluster genom resor och förlust av kunnande och erfarenhet då nuvarande personal i mycket liten utsträckning väntas flytta till lokaliseringsorten. Samråd har ägt rum med Omställningsgruppen vid Näringsdepartementet, som varit representerad i den referensgrupp som funnits för uppdragets genomförande. Direktör Carl-Göran Högås, chef för kommun- och välfärdsenheten, har beslutat i detta ärende. Organisationsdirektör Magnus Svantesson, avdelningsdirektör Bernt Emanuelsson, föredragande, och avdelningsdirektör Ann-Kajsa Johansson var närvarande vid den slutliga handläggningen. Enligt Statskontorets beslut Bernt Emanuelsson

5 Innehållsförteckning Sid 1 Sammanfattning 9 2 Bakgrund, uppdrag, avgränsning och 13 utförande 2.1 Bakgrund Uppdrag Avgränsning Utförande 18 3 Nuvarande stöd Värdmyndigheters stöd till vissa nämnder Reglering av stödet Värdmyndighetens uppgifter Organisation och personal Finansiering Kammarkollegiet stöd till nämnder Nämnder som finansieras via Kammar- 25 kollegiets anslag Nämnder som finansieras via egna anslag Övrigt kanslistöd Tjänster och resursåtgång för kanslistödet Nämnder med egen anställd personal Administrativt stöd till små och medelstora 31 myndigheter 3.5 Särskilt om IT-stödet 32 4 Möjliga lokaliseringsorter Regeringens skrivelse om utvecklingsprogram Orter som anvisas i uppdraget Verksamhetens krav på lokaliseringsorten Personal IT-kommunikation Kommunikationer med Stockholm En kort beskrivning av lokaliseringsorterna Sollefteå Kiruna Boden 41 5

6 4.4.4 Härnösand Falun Karlskoga Karlsborg Gotland Hässleholm Ur verksamhetssynpunkt intressanta orter Väsentliga faktorer vid lokaliseringsöver- 49 väganden Lokaliseringsalternativ 1, Sollefteå Lokaliseringsalternativ 2, övriga åtta namngivna 51 orter Lokaliseringsalternativ 3, ort eller residensstad 53 på pendlingsavstånd 5 Myndigheter som kan få stöd av en ny 57 värdmyndighet 5.1 Vissa principiella frågor Precisering av uppdraget Myndigheter som i dag inte stöds av någon 57 annan myndighet Vad är en "nämndmyndighet" och "nämnd- 58 liknande verksamhet"? Avgränsning till små myndigheter Uteslutning av regionala myndigheter Populationen av undersökta myndigheter Prövning av myndigheter Samverkansorgan med annan part Verksamhet knuten till Regeringskansliet eller 63 internationellt samarbete Nämnder utanför Stockholm eller med bindning 64 till en viss ort Nära koppling till annan myndighet eller 65 verksamhet Myndigheten skall avvecklas eller ombildas Nämnder med ingen eller ringa verksamhet Myndigheter som inte är nämndliknande Många nämndsammanträden Domstolars självständighet 68 6

7 Svårrekryterad specialistpersonal Myndigheter som bör kunna få stöd av en 69 värdmyndighet på en utlokaliseringsort Vårt förslag Berörda myndigheters redovisade synpunkter Kommentarer till synpunkterna 72 6 En ny värdmyndighet Huvudmannaskap En ny värdmyndighet inrättas på någon av 75 orterna En befintlig myndighet svarar för huvud- 76 mannaskapet Vår bedömning Tjänster som myndigheten skall erbjuda Organisation och bemanning Ledning och organisation Administrativa resurser Bemanning IT-stöd Fördelning av ansvar mellan värdmyndighet 82 och nämnd Funktionalitet Säkerhet och tillgänglighet Förberedelsearbete och omläggning Kostnader 86 7 Överväganden För- och nackdelar med en ny värdmyndighet Frivillighet eller tvång Administrativt stöd för små och medelstora 93 myndigheter 8 Förslag Kammarkollegiets ansvar Myndigheter som berörs av uppdraget SPAR-nämnden (Ju) Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor (Ju) Resegarantinämnden (Fi) 99 7

8 8.2.4 Presstödsnämnden (Ku) Taltidningsnämnden (Ku) Småhusskadenämnden (M) Miljöteknikdelegationen (N) Kommentarer Lokalisering Lokaliseringsalternativ Lokalisering salternativ Lokaliseringsalternativ Förslag Närmare prövning av viss verksamhet Genomförande Principer Åtgärder och tidplan Kostnader och finansiering Engångsvisa omläggningskostnader Driftkostnader Finansiering Avveckling av nuvarande stödverksamhet 117 Bilagor Bilaga 1 Uppdraget 119 Bilaga 2 Kammarkollegiets administrativa stöd till 123 myndigheter Bilaga 3 Ortsbeskrivningar 137 Bilaga 4 Förteckning över de nämndmyndigheter som 157 prövats och i förekommande fall gallringsorsak 8

9 1 Sammanfattning Statskontoret har på regeringens uppdrag utrett förutsättningarna för lokalisering av en värdmyndighet utanför Stockholm för nämndmyndigheter och nämndliknande verksamhet. Prövning av nämnder och nämndliknande verksamhet Vi har granskat 156 myndigheter med upp till 15 anställda. Av dessa har 45 myndigheter granskats närmare via en enkät, intervjuer och kompletterande undersökningar. Vår slutsats blir att det är ett fåtal myndigheter som kan komma i fråga för att få stöd från en värdmyndighet på någon av de orter som varit aktuella. Nedan redovisas de skäl vi haft för att inte föreslå en anslutning till en värdmyndighet på annan ort. Inom parantes anges antalet myndigheter som gallrats av denna orsak: - samverkansorgan tillsammans med annan part (14), - verksamhet knuten till Regeringskansliet/internationellt samarbete (42), - nämnder utanför Stockholm eller med bindning till en viss ort (29), - nära koppling till annan myndighet eller verksamhet (28), - myndigheten skall avvecklas eller ombildas (6), - nämnder med ingen eller ringa verksamhet (13), - myndigheter som inte är nämndliknande (7), - nämnder med många nämndsammanträden (6), 9

10 - hänsynstagande till domstolars självständighet (3), - svårrekryterad specialistpersonal (1). Efter prövningen återstår sju myndigheter som vi bedömer bör kunna anslutas till en värdmyndighet på en annan ort. Dessa myndigheter är (antalet årsarbetskrafter inom parantes): Statens personadressregisternämnd (SPAR-nämnden) (1,5), Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor (1,0), Resegarantinämnden (0,5), Presstödsnämnden/Taltidningsnämnden (4,0), Småhusskadenämnden (7,0) och Miljöteknikdelegationen (5,1). Totalt handlar det om cirka 19 årsarbetskrafter som kan omlokaliseras och cirka fyra årsarbetskrafter som tillkommer i form av ledning och administration av verksamheten. För flera av de ovan redovisade sju nämnderna gäller att verksamheten kan komma att påverkas av pågående utrednings- eller beredningsarbete. Som en följd av detta kan respektive verksamhet komma att bedrivas i annan form, minska i omfattning eller helt upphöra. Lokalisering av en värdmyndighet Av de orter som anvisas i uppdraget bedömer vi att Härnösand kan erbjuda de bästa förutsättningarna för verksamheten. För att kunna rekrytera den typ av specialister det här är fråga om har vi bedömt att det bör finnas såväl domstolar av olika slag som högskola på orten eller inom pendlingsavstånd. Huvudman för verksamheten Enligt vår bedömning bör Kammarkollegiet vara huvudman för verksamheten. En ny verksamhet på en annan ort skall byggas upp och då är det en stor fördel att en befintlig myndighet, med erfarenhet av att vara värdmyndighet, svarar för uppbyggnaden. 10

11 Genomförande Verksamhet på en ny ort torde tidigast kunna etableras den 1 januari år 2002 eftersom det krävs förberedelser av olika slag. Som genomförandeprincip föreslår vi att ansvaret för kanslistödet för berörda nämnder flyttas till Kammarkollegiet vid denna tidpunkt. När verksamheten på den nya orten kan garanteras, t.ex. genom att det finns utbildad personal på plats, flyttas kanslistödet från Kammarkollegiet i Stockholm till kollegiets filial på orten. Om rekryteringsproblem uppstår kvarligger verksamheten i Stockholm till dess att förutsättningar finns att flytta verksamheten. Effekter Det som talar för en utlokalisering är främst den regionalpolitiska effekten. För berörda myndigheters verksamhet uppkommer effektivitetsförluster genom resor och förlust av kunnande och erfarenhet. Berörd personal som inte kan flytta med verksamheten kan komma att sägas upp. Det finns också en påtaglig risk för att verksamheten störs under en omläggningstid genom att nuvarande personal söker nya arbeten, vilket kan påverka ärendebalanser m.m. Omläggningen medför extraordinära kostnader på i storleksordningen 10 miljoner kronor. De löpande kostnaderna för verksamheten beräknas öka med 2,5 miljoner kronor per år. När vissa investeringskostnader skrivits av sjunker merkostnaden till 1,5 miljoner kronor per år. 11

12 12

13 2 Bakgrund, uppdrag, avgränsning och utförande 2.1 Bakgrund Statskontoret fick i slutet av år 1996 i uppdrag av regeringen att utreda nämndmyndigheternas organisation. I uppdraget ingick bl.a. att göra en inventering av nämndmyndigheter och att pröva formerna för kanslistöd till dessa myndigheter. Uppdraget avrapporterades hösten 1997 i rapporten i Statens nämndmyndigheter (Statskontoret 1997:7 A och 7 B). Inventering av nämndmyndigheter Någon legal definition av begreppet nämndmyndighet finns inte. I propositionen Ledning av den statliga förvaltningen (prop. 1986/87:99) redovisade regeringen (s. 100) följande beskrivning: Ledningsfunktionen i forskningsråden och de många små nämndmyndigheterna skiljer sig från andra myndigheter genom att dess beslutsfunktion i huvudsak eller till väsentlig del gäller rena verkställighetsärenden. Det är också det kollektiva beslutsorganet eller dess ordförande som bär ansvaret inför regeringen. Denna definition vidareutvecklades av Statskontoret, varvid ledningsformen gavs stor vikt vid bedömningen av om det var en nämndmyndighet eller ej. Statskontorets definition blev: Ett (mindre) kollektivt beslutsorgan under regeringen med uppgift enligt lag, förordning eller avtal som staten slutit med annan part eller enligt särskilt regeringsbeslut. Statskontoret avgränsade sin inventering till myndigheter med högst 15 anställda. Under arbetets gång måste ytterligare preciseringar och definitioner göras. Dessutom måste bedömningar göras av ett stort antal organisationer mot dessa definitioner. I vissa fall var det t.ex. oklart om organisationen var en myndighet, en förening, en stiftelse eller ett informellt organ. 13

14 Resultatet av Statskontorets inventering blev att cirka 190 organ redovisades som nämndmyndigheter. Bland dessa fanns dock organisationer med oklar formell status. Stöd till nämndmyndigheterna I rapporten till regeringen föreslog Statskontoret bl.a.: Vissa nämndmyndigheters stödbehov bör i framtiden tillgodoses på ett annat sätt än i dag. Ett alternativ är att samverka kategorivis kring gemensamma kanslier. Ett annat alternativ är att skapa en helt ny stödmyndighet, gemensam för nämnder och offentliga kommittéer. Bakgrunden till förslaget var flera och här skall endast nämnas några: Nämndmyndigheter med egna små kanslier är sårbara vid sjukdom och belastningstoppar och har svårigheter att uppnå en kostnadseffektiv administration. Små myndigheter kan också ha svårighet att klara alla de krav som ställs på ekonomisk information, att följa alla regler som gäller för myndigheter osv. Nämndmyndigheter som får sitt handläggarstöd från en annan myndighet har i många fall oklara ansvars- och finansieringsformer i förhållande till värdmyndigheten. Detta försvårar en resultatstyrning av verksamheten från regeringens sida. Formerna för att ansluta en nämndmyndighet till en värdmyndighet är oklara vad gäller vilken personal- eller resursinsats som nämndmyndigheten skall förfoga över. Några myndigheter har varken anställda eller stödmyndighet utan handläggarstödet utförs som extraknäck på deltid av en tjänsteman anställd i Regeringskansliet eller näraliggande myndighet. Många myndigheter finns inom Regeringskansliet där de bedriver sin verksamhet i kommittéliknande former. I några fall 14

15 kan denna ordning ifrågasättas av jävsskäl. Risk finns också för oklara relationer mellan regering och myndighet. Statskontoret föreslog att en ny stödmyndighet skulle bildas genom avknoppning från Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Den nya myndigheten skulle mot avgift kunna lämna stöd till både nämnder och kommittéer. Utgångspunkten var att den nya myndigheten skulle erbjuda ett stöd som var så bra att många nämndmyndigheter frivilligt skulle begära att få stöd av den och därmed kunna minska egna kanslier eller avveckla stödet från värdmyndigheten. Den nya stödmyndigheten skulle kunna erbjuda såväl administrativt stöd som handläggarstöd och sammanträdeslokaler m.m. Verksamheten skulle vara efterfrågestyrd och konkurrensutsatt (det finns i vart fall inom det administrativa området företag som erbjuder stöd till myndigheter på kommersiella grunder). Tilläggas kan att en utredning 1 fem år tidigare hade föreslagit att en särskild stödmyndighet Klara Administration skulle bildas genom avknoppning från Regeringskansliet. Regeringskansliets beredning av Statskontorets förslag Statskontorets utredning remitterades till ett relativt stort antal myndigheter, varav många var nämndmyndigheter eller värdmyndigheter för dessa. Regeringen tog ställning till Statskontorets utredning i den förvaltningspolitiska propositionen 2. Där angavs (s. 39) att förslaget om en ny stödmyndighet inte vunnit bifall hos remissinstanserna. Vad gäller förslaget om en ny värdmyndighet för nämndmyndigheter och kommittéer anförde regeringen (s. 40): "Regeringen bedömer inte att det finns behov av någon särskild stödorganisation för nämndmyndigheter. När det gäller nämndmyndigheter som disponerar egna resurser har Kammarkollegiet ansvaret för att erbjuda mindre myndigheter administrativt stöd. Denna verksamhet kan vid behov utökas till lämplig omfattning. Nämndmyndigheter som är direkt kopplade till en värdmyndighet skall få hela sitt stödbehov täckt av 1 SOU 1992:112 Administrationen i kanslihuset. 2 Prop. 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst. 15

16 denna. I samband med omprövningar av befintliga nämndmyndigheter eller när nya nämnder skapas anser regeringen att det är fördelaktigt om värdmyndighetsskapet kan koncentreras till färre myndigheter bl.a. för att möjliggöra bättre förutsättningar för kompetensuppbyggnad och resursplanering." Det uppdrag som Statskontoret nu fått innebär att regeringen vill ompröva sitt ställningstagande och därvid pröva om en värdmyndighet kan användas som ett regionalpolitiskt instrument. I förhållande till det ursprungliga förslaget innebär en sådan lösning att många förutsättningar ändras, t.ex. avseende frivillig anslutning, samordning med Regeringskansliets kommittéservice m.m. 2.2 Uppdrag Regeringen har den 18 november 1999 uppdragit åt Statskontoret att utreda förutsättningarna för en lokalisering av en ny värdmyndighet utanför Stockholm (se bilaga 1). Statskontoret skall utreda förutsättningarna för en lokalisering utanför Stockholmsområdet av en värdmyndighet för nämndmyndigheter och nämndliknande verksamhet. Förslaget i Statskontorets rapport Statens nämndmyndigheter om en ny värdmyndighet för nämnder skall därvid prövas på nytt. Formuleringen "att utreda förutsättningarna" innebär att det skall göras en saklig prövning av förutsättningarna - såväl hinder som möjligheter skall beskrivas. Vi skall också "belysa de verksamhetsmässiga konsekvenserna av en utlokalisering". Om de verksamhetsmässiga konsekvenserna är godtagbara eller ej ankommer sedan på regeringen att bedöma. Utredningen skall enligt uppdraget genomföras med utgångspunkt i att lokalisering skall ske till någon av de nio orter som omfattas av regeringens utvecklingsprogram till följd av försvarsbeslutet, alternativt ort eller residensstad på pendlingsavstånd från någon av dessa orter. Vi tolkar uppdraget så att vi skall pröva vilken eller vilka orter som bäst uppfyller de förutsättningar som krävs för att en ny 16

17 värdmyndighet snabbt skall kunna etableras på orten. Vi har däremot inte till uppdrag att bedöma vilken ort som har det största behovet av en ny statlig arbetsplats. 2.3 Avgränsning Myndigheter som kan omfattas av Statskontorets prövning Genom den koppling som görs i uppdraget till Statskontorets tidigare utredning får det anses klart att den inventering av nämndmyndigheter som där gjordes skall vara en utgångspunkt även för denna studie. Vissa nämnder har avvecklats sedan inventeringen och andra har tillkommit. Inventeringen har därför uppdaterats. I de inledande kontakterna med Regeringskansliet framgick att utredningen borde redovisa en lista över vilka myndigheter som skulle kunna ges stöd av en värdmyndighet på någon av lokaliseringsorterna. Successiv avgränsning Vi har, som redovisas i kapitel 5, arbetat i flera steg för att göra en avgränsning av vilka myndigheter som skulle kunna anslutas till en värdmyndighet på annan ort. En första utgallring gjordes på det skriftliga material som finns tillgängligt om verksamheterna, i nästa steg prövades de myndigheter som svarat på vår enkät. Slutligen gallrades vissa nämnder ut efter personliga kontakter med ordförandena eller annan representant för nämnderna och efter delning av rapportutkast. Begreppen nämnd och nämndliknande verksamhet Vi har enligt uppdraget inte befogenhet att pröva andra myndigheter än nämnder och nämndliknande verksamhet. Vi har använt samma definition av begreppet nämndmyndighet som vi använde i rapporten Statens nämndmyndigheter. Vi vill här framhålla att myndighetsnamnet inte har någon betydelse för att avgöra om det är en nämnd eller ej. Vissa nämndmyndigheter har inte ordet 17

18 nämnd i sitt namn och renodlade förvaltningsmyndigheter kan ha ordet nämnd i namnet. 2.4 Utförande Utredningsarbetet har bedrivits av en projektgrupp inom Statskontoret bestående av Bernt Emanuelsson (projektledare), Birgitta Eurenius, Ann-Kajsa Johansson, Yvonne Palminger, Magnus Svantesson, Lennart Svensson och Johan Wilander. För en beskrivning av den administrativa service som utförs av Kammarkollegiet och för utformning av förslag till administrativa servicetjänster vid en ny värdmyndighet har konsulterna Christina Johannesson och Peter Kempinsky, FBA AB, samt Kristine Stålnacke, K Stålnacke Konsult AB, anlitats. Till projektet har en referensgrupp varit knuten bestående av företrädare för Justitiedepartementet, Omställningsgruppen vid Näringsdepartementet, Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Kammarkollegiet och Ekonomistyrningsverket. 18

19 3 Nuvarande stöd Många nämndmyndigheter erhåller stöd från en större myndighet. Några har egen anställd personal och är inte beroende av någon värdmyndighet. Tjänster inom det ekonomi- och personaladministrativa området ges till ett antal nämndmyndigheter av Kammarkollegiets enhet för administrativ service. En nämndmyndighets beslut fattas som regel av nämnden i dess helhet. Ärendena bereds av ett kansli vars verksamhet grovt kan uppdelas i handläggning och administration. I handläggningsuppgiften kan ingå att bereda och föredra ärenden, göra utredningar, samla statistik, sprida information, bedriva tillsyn och liknande. Den administrativa verksamheten ger stöd genom att svara för personal- och ekonomiadministration, IT, lokaler, telefonväxel och liknande. I vissa fall köper myndigheten vissa speciella tjänster på marknaden (t.ex. attitydundersökningar). Valet mellan att bygga upp en egen kansliorganisation eller att vara ansluten till en värdmyndighet har ofta regeringen gjort, vilket kommer till uttryck i instruktionen. När en mindre nämndmyndighet behöver samma typ av kompetens som en större befintlig myndighet kan effektivitetsskäl tala för att den större myndigheten blir värdmyndighet. Men det förekommer också att regeringen utser en värdmyndighet vars verksamhet inte har någon direkt koppling med nämndmyndigheten. I några fall kan det finnas principiella skäl för att en nämndmyndighet skall få stöd av en viss värdmyndighet. Det gäller Bokföringsnämnden och Finansinspektionen, där normgivningen behöver samordnas mellan respektive myndighet. Det kan också finnas principiella skäl till att en myndighet inte samordnas med någon annan värdmyndighet. Det kan gälla t.ex. domstolsliknande nämnder som inte skall vara beroende av en förvaltningsmyndighet för beredningen av sina ärenden. 19

20 Regeringskansliet har till sig knutit organisationer som i någon mening kan uppfylla kravet på att vara självständiga myndigheter men i praktiken fungerar som samordningsorgan, arbetsgrupper, råd eller beredningsgrupper. Regeringskansliet ger, som organisation, stöd till många av dessa myndigheter. I detta avsnitt beskrivs värdmyndigheters stöd (avsnitt 3.1), Kammarkollegiet som värdmyndighet (avsnitt 3.2) och nämnder med egen anställd personal (avsnitt 3.3). Vidare behandlas särskilt Kammarkollegiets administrativa stöd till små och medelstora myndigheter (avsnitt 3.4) samt det IT-stöd nämndmyndigheterna har (avsnitt 3.5). 3.1 Värdmyndigheters stöd till vissa nämnder Av 45 myndigheter som granskats närmare är det 16 nämnder som får stöd av en värdmyndighet. Det handlar i flertalet fall om ett komplett stöd som omfattar handläggarresurser, lokaler och administrativt stöd. I de flesta fall är detta stöd författningsreglerat eller föreskrivet i regleringsbrev. Det finns också 14 myndigheter som får ett mer begränsat stöd från en annan myndighet, t.ex. vad gäller administration eller lokaler. Ofta är detta avtalsreglerat och inte författningsreglerat. Totalt får de myndigheter som omfattas av Statskontorets enkät ett stöd från andra myndigheter som motsvarar cirka 45 års arbetskrafter. Kammarkollegiets stöd till nämndmyndigheterna behandlas i följande avsnitt. Nedan redovisas vilket stöd andra myndigheter ger till de 45 myndigheter som ingår i vår enkät. 20

21 3.1.1 Reglering av stödet Stöd till en nämndmyndighet kan ges enligt författning (lag, förordning, instruktion) genom regeringsbeslut (regleringsbrev), genom avtal (skriftligt) eller överenskommelse (informellt). Regeringskansliets stöd till nämnder ges vanligen genom berört departement med visst stöd från förvaltningsavdelningens enhet för kommittéservice. De myndigheter som ger stöd till en nämndmyndighet enligt författning betecknar vi som värdmyndighet. Vi redovisar nedan de myndigheter som är värdmyndighet för någon eller några av de 45 nämndmyndigheter som omfattades av vår enkät. Tabell 3.1 Värdmyndighet för vissa nämnder och den resursinsats i årsarbetskrafter som värdmyndigheten tillhandahåller Värdmyndighet Åa 1) Nämndmyndighet Kriminalvårdsstyrelsen 5,0 Kriminalvårdsnämnden Statskontoret 1,5 SPAR-nämnden Social- och Kulturdepartementen 7,6 Arvsfondsdelegationen Sisus.. Rh-nämnden Finansinspektionen 8,1 2,1 Statens skolverk 5,0 Skolväsendets överklagandenämnd Högskoleverket 3,7 0,2 Bokföringsnämnden Insättningsgarantinämnden Överklagandenämnden för högskolan Högskolans avskiljandenämnd Presstödsnämnden.. Taltidningsnämnden Källa: Statskontoret. Anm.: 1) När uppgift saknas har detta angetts med... Det finns också nämndmyndigheter som får ett mer begränsat stöd från en annan myndighet, t.ex. vad gäller administration el- 21

22 ler lokaler. Ofta är detta stöd avtalsreglerat eller bygger på överenskommelser. Vi redovisar nedan de myndigheter som ger sådant stöd till någon eller några av de 45 nämndmyndigheter som omfattades av vår enkät. Tabell 3.2 Myndigheter som får visst stöd av en annan myndighet Stödmyndighet Åa 1) Nämndmyndighet Justitiedepartementet.. Skiljenämnden för grupplivfrågor Försvarsmakten 0,1 0,1 0,1 Fartygsuttagningskommissionen Nämnden för personalvård för totalförsvarspliktiga Riksvärderingsnämnden Statens bostadskreditnämnd.. Bostadsdelegationen Jordbruksdepartementet 0,1 Styrelsen för samefonden Kulturdepartementet <1,0 Våldsskildringsrådet 2) Jämställdhetsombudsmannen.. Jämställdhetsnämnden Patent- och registreringsverket.... Revisorsnämnden Patentbesvärsrätten NUTEK.. Miljöteknikdelegationen Källa: Statskontoret. Anm.: 1) När resursinsatsen angetts uppgå till några dagar eller veckor per år har vi angett 0,1 årsarbetskrafter. När uppgift saknas anges detta med "..". Anm.: 2) Rådet har dessutom tre anställda i eget kansli. Några kommittéer i vår studie får också stöd av Regeringskansliets kommittéservice. Det gäller t.ex. Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) Värdmyndighetens uppgifter Det stöd som värdmyndigheten ger till nämndmyndigheten varierar. Det kan handla om att värdmyndighetens personal svarar för all handläggning och administration samt tillhandahållande av lokaler och IT-stöd. Detta är vanligen fallet för de myndigheter som har ett författningsreglerat stöd av en värdmyndighet. Men ibland är det författningsreglerade stödet mer begränsat och be- 22

23 står av lokaler och viss administration, t.ex. avseende PRV:s stöd till Revisorsnämnden. När stöd ges enligt avtal handlar det ofta om administrativt stöd, t.ex. för att sköta ekonomi- och personaladministration och att tillhandahålla lokaler. När det gäller administrativa resurser i form av IT-stöd, bibliotek, bevakning m.m. är det vanligt att nämnden i rimlig omfattning får sådan service utan att något särskilt är avtalat Organisation och personal Ibland har värdmyndigheten organiserat stödet till nämnden så att det har bildats en särskild enhet för verksamheten. Mer vanligt är att det är vissa personer i värdmyndighetens organisation som har getts ett ansvar att på heltid eller deltid ge nämnden stöd. Ibland kan det finnas någon eller några personer som är anställda av nämnden men som arbetar i värdmyndighetens lokaler tillsammans med värdmyndighetens personal. Detta gäller exempelvis Insättningsgarantinämnden. Ibland köper nämnden även stöd via konsulter och avtal med andra organisationer Finansiering Vissa nämnder disponerar ett eget anslag eller en anslagspost för att täcka sina förvaltningskostnader. I dessa fall fakturerar värdmyndigheten normalt nämnden för de kostnader som uppkommer för stödet om det inte är fråga om blygsamma belopp. När en nämnd inte disponerar egna medel är det vanligt att värdmyndigheten via sitt eget anslag svarar för nämndens kostnader. Ytterst är det då värdmyndigheten som bestämmer vilka resurser som nämnden skall få disponera för sin verksamhet. Detta kan skapa spänningar i relationen mellan värdmyndighet och nämnd. 23

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd 1 Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd ESV Cirkulär Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Läs mer

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59)

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) REMISSVAR 1 (6) ERT ER BETECKNING 2012-10-22 Ku2012/1365/MFI Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) Regeringen beviljar public service

Läs mer

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna Koncept Regeringsbeslut xx Finansdepartementet Hans Timan hans.timan@finance.ministry.se 08-4052026 2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523 Länsstyrelserna Ändring av regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78)

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Generaldirektören Datum: 28 februari 2003 Diarienr: 1836-2002 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Sammanfattning Domstolsverket tillstyrker

Läs mer

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-25 U2013/4153/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Läs mer

Länsrättsutredningen

Länsrättsutredningen Kommunstyrelsen 2008-09-15 197 305 Arbets- och personalutskottet 2008-08-11 173 427 Dnr 08.391 11 septks14 Länsrättsutredningen Bilaga: Sammanfattning Ärendebeskrivning Luleå kommun har inbjudits att lämna

Läs mer

2001-01-09 1427-2000. Till Justitiedepartementet. Juridiska sekretariatet

2001-01-09 1427-2000. Till Justitiedepartementet. Juridiska sekretariatet Datum Dnr 2001-01-09 1427-2000 Juridiska sekretariatet Till Justitiedepartementet Yttrande över bisyssleutredningens betänkande Offentligt anställdas bisysslor (SOU 2000:80) (Ert diarienummer Ju2000/4719/PP)

Läs mer

2014-12-18 A2014/4436/DISK A2014/4407/SV (delvis) Diskrimineringsombudsmannen. Box 3686 103 59 Stockholm

2014-12-18 A2014/4436/DISK A2014/4407/SV (delvis) Diskrimineringsombudsmannen. Box 3686 103 59 Stockholm Regeringsbeslut IV 4 Arbetsmarknadsdepartementet 2014-12-18 A2014/4436/DISK A2014/4407/SV (delvis) Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

REMISSVAR 1 (5) 2013-03-12 2013-1712-2

REMISSVAR 1 (5) 2013-03-12 2013-1712-2 0 REMISSVAR 1 (5) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En tydligare organisation för Säkerhetspolisen (SOU 2012:77) Sammanfattning Säkerhetspolisen är mycket positiv till betänkandets

Läs mer

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Dir. 2001:118 Kulturdepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2001-12-13 Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Beslut vid regeringssammanträde

Läs mer

Lokalisering av en ny tingsrätt i Göteborg komplettering av en tidigare utredning

Lokalisering av en ny tingsrätt i Göteborg komplettering av en tidigare utredning Datum Diarienummer 2006-01-13 1332-2005 Lokalisering av en ny tingsrätt i Göteborg komplettering av en tidigare utredning Till regeringen 1 Inledning 1.1 Bakgrund Under senare år har den yttre tingsrättsorganisationen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 3 Försvarsdepartementet 2011-12-22 Fö2011/90/ESL (slutligt) Fö2011/1883/ESL m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13 Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM DELRAPPORT 1 (11) 2003-08-26 2003/0047-28. Charlotte Brunlid. 2003-02-20 Fi2002/422

Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM DELRAPPORT 1 (11) 2003-08-26 2003/0047-28. Charlotte Brunlid. 2003-02-20 Fi2002/422 DELRAPPORT 1 (11) ERT ERT 2003-02-20 Fi2002/422 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Delrapport rörande Uppdrag till Nämnden för offentlig upphandling att göra en utvärdering av användningen av antidiskrimineringsklausuler

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 8 2014-12-18 Fi2014/4482 (delvis) Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)

Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-19 A2013/178/A Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringsbeslut II 2-06-11 N/4796/SUBT Näringsdepartementet Statens väg- och transportforskningsinstitut Olaus Magnus väg 35 58195 Linköping Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter Regeringsbeslut II:18 Utrikesdepartementet 2008-12-18 UD2008/14588/PLAN (delvis) Inspektionen för strategiska produkter Box 70252 107 22 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Regeringsbeslut II:10 2014-12-18 S2014/8929/SAM (delvis) Socialdepartementet Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Box 308 10126 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten Regeringsbeslut 20 Försvarsdepartementet 2013-12-19 Fö2013/123/ESL (delvis) Fö2013/489/MFU Fö2013/1773/MFU m.fl. Se bilaga 1 Försvarsexportmyndigheten Box 56081 10217 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23)

Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) REMISSVAR DNR: 5.1.1-2015- 0781 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) Riksrevisionen

Läs mer

SAMARBETSAVTAL. 1. Parter

SAMARBETSAVTAL. 1. Parter SAMARBETSAVTAL 1. Parter 1. Länsstyrelsen i Norrbottens län 2. Norrbottens läns landsting 3. Kommunförbundet Norrbotten 4. Region Västerbotten 5. Västerbottens läns landsting 6. Luleå tekniska universitet

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Rapporten Förbättrad samordning av rättsväsendets myndigheter i Norrland Ju 2007/2528/DOM

Rapporten Förbättrad samordning av rättsväsendets myndigheter i Norrland Ju 2007/2528/DOM 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND Remissyttrande Datum Dnr 2007-08-07 48/2007 Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Rapporten Förbättrad samordning av rättsväsendets

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer

vis) UF2014/80413/UD/FIM

vis) UF2014/80413/UD/FIM ah Regeringsbeslut 111:7 REG RING EN 2014-12-18 UF2014/80015/UD/FIM(del vis) UF2014/80413/UD/FIM Utrikesdepartementet Exportkreditnämnden Box 3064 10361 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 9 Näringsdepartementet 2012-12-20 N2012/6241/KLS (slutligt) N2012/6073/ENT N2012/302/ENT m.fl. Se bilaga 1 Bolagsverket Stuvarvägen 21 85181 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

Remiss av Högskolestiftelser en ny verksamhet för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remiss av Högskolestiftelser en ny verksamhet för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) YTTRANDE 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Teresa Edelman 08-5630 8534 teresa.edelman@uk-ambetet.se Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss av Högskolestiftelser

Läs mer

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 OM OFFENTLIG SEKTOR Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 Statskontoret, 2010 Innehåll Organisations- och strukturförändringar i staten Begrepp och definitioner Kartläggningens omfattning

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet YTTRANDE Diarienr AD 138/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-16 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Näringsdepartementet Enheten för marknad och konkurrens

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering Regeringsbeslut I:14 2011-12-20 S2011/11229/VS(delvis) Socialdepartementet Statens beredning för medicinsk utvärdering Box 5650 114 86 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden Regeringsbeslut II:16 Utrikesdepartementet 2013-12-19 UF2013/76341/UD/FIM (delvis) UF2013/78269/UD/FIM Exportkreditnämnden Box 3064 10361 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Skatteverket; SFS 2003:1106 Utkom från trycket den 16 december 2003 utfärdad den 27 november 2003. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2008 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Revisionsplan för internrevisionen

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Effektiv IT-drift inom staten

Effektiv IT-drift inom staten Effektiv IT-drift inom staten Bilaga 1 Kostnadsberäkningar för nuläge Version 1.0 Innehåll BILAGA 1 KOSTNADSBERÄKNINGAR FÖR NULÄGE... 3 KOSTNADER FÖR HELA DEN OFFENTLIGA IT-VERKSAMHETEN... 3 Reviderade

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 1(7) 2006-02-28 Dnr 2006-428 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag Rapport 2007:2 R Likabehandling ett regeringsuppdrag Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Likabehandling ett regeringsuppdrag

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia Regeringsbeslut I:32 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS(delvis) Kulturdepartementet Forum för levande historia Stora Nygatan 10-12 103 13 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande

Läs mer

Dir nr: Dir. 2005:6 Departement: Justitiedepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2005-01-27 Rubrik: Äktenskap och partnerskap

Dir nr: Dir. 2005:6 Departement: Justitiedepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2005-01-27 Rubrik: Äktenskap och partnerskap Dir nr: Dir. 2005:6 Departement: Justitiedepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2005-01-27 Rubrik: Äktenskap och partnerskap - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Beslut vid regeringssammanträde

Läs mer

Yttrande över från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77)

Yttrande över från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77) Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslaget kan få för

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Riktlinjer om urvalstjänster 2012:1 beslutade den 24 september 2012 Definition av begreppet urvalstjänster Urvalstjänster är de uppdrag som Rekryteringsmyndigheten utför

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om vissa kommunala befogenheter; SFS 2009:47 Utkom från trycket den 17 februari 2009 utfärdad den 5 februari 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap.

Läs mer

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB)

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) 1 (8) E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) Hej! Vi kontaktar er med anledning av att Statskontoret har

Läs mer

Statliga myndigheter 1

Statliga myndigheter 1 Statliga myndigheter 1 A Affärsverket svenska kraftnät Akademien för de fria konsterna Alkohol- och läkemedelssortiments-nämnden Allmänna pensionsfonden Allmänna reklamationsnämnden Ambassader Ansvarsnämnd,

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

RIKSDAGENS Dnr 12/2012 ARVODESNÄMND Sven Johannisson VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011

RIKSDAGENS Dnr 12/2012 ARVODESNÄMND Sven Johannisson VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 RIKSDAGENS Dnr 12/2012 ARVODESNÄMND Sven Johannisson VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 Godkänd av nämnden vid sammanträde den 10 april 2012 1 1. Inledning Riksdagens arvodesnämnd är en självständig myndighet

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjuristen Claes Jansson LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015 1/7 Datum Handläggare 2015-10-26 Eva Engdahl Gäfvert och Anne-Marie Ögren ESV-dnr 4.1-450/2015 Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015 Myndigheter under

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Tjänsteställe, handläggare Anders L Johansson, Landstingsdirektör 1(9) Margareta Tufvesson, Ekonomidirektör Distribution Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Innehåll Besparingar och effektiviseringar

Läs mer

www.overklagandenamnden.se 08 729 77 60

www.overklagandenamnden.se 08 729 77 60 www.overklagandenamnden.se 08 729 77 60 Skolväsendets överklagandenämnd Skolväsendets överklagandenämnd är en domstolsliknande myndighet som prövar vissa beslut inom skolväsendet. Myndigheten leds av en

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25)

Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) REMISSVAR 1 (5) 2013-08-28 2013/113-4 ERT ER BETECKNING 2013-04-22 S2013/2830/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) Sammanfattning Statskontoret

Läs mer

Innehåll budgetunderlag 2016 2018

Innehåll budgetunderlag 2016 2018 Fortifikationsverket 2015-02-16 Sida 1 (6) Innehåll budgetunderlag 2016 2018 1. Inledning... 2 2. Förslag till finansiering för åren 2016--2018... 3 3. Kredit på räntekonto i Riksgälden... 4 4. Lån i Riksgälden...

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket Regeringsbeslut VI:1 Socialdepartementet 2014-12-19 S2014/6917/SFÖ S2014/8988/SAM (delvis) Fortifikationsverket 631 89 Eskilstuna Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket Riksdagen

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2010:1764 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura 1/5 Datum Ert datum Kontaktperson e-beställningar 2010-12-21 Kontaktperson e-faktura ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Peter Norén Er beteckning Nyhetsbrev e-handel Detta är ESV:s nyhetsbrev till kontaktpersoner

Läs mer

Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2)

Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2) REMISSVAR ERT ER BETECKNING 2014-02-10 S2014/420/FST Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2) Statskontoret avstyrker utredningens

Läs mer

2001-03-25. Mauritz Karmehag, projektledare Maria Svanström Matts Johansson Anders Jeppsson Lars-Bertil Ericsson

2001-03-25. Mauritz Karmehag, projektledare Maria Svanström Matts Johansson Anders Jeppsson Lars-Bertil Ericsson 1 2001-03-25 Mauritz Karmehag, projektledare Maria Svanström Matts Johansson Anders Jeppsson Lars-Bertil Ericsson 2 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Uppdrag 4. Metod 5. Kansliets utredning 6.

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Revisionsrapport. Skogsstyrelsens delårsrapport 2007

Revisionsrapport. Skogsstyrelsens delårsrapport 2007 Revisionsrapport Skogsstyrelsen 551 83 Jönköping Datum Dnr 2007-09-14 32-2007-0666 Skogsstyrelsens delårsrapport 2007 Riksrevisionen har översiktligt granskat Skogsstyrelsens (SKS:s) delårsrapport, daterad

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2015-09-14 1 (6) Dnr 2015/633 Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap 103 33 Stockholm Kopia: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Remissvar

Läs mer

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter Regeringsbeslut I 2 REGERINGEN 2013-11-28 N2013/5553/ENT Näringsdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona mil. i Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter Regeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Budgetunderlag 2016-2018 (1 bilaga)

Budgetunderlag 2016-2018 (1 bilaga) Vår beteckning 215-2-25 215/98 1 (11) Sändlista Budgetunderlag 216-218 (1 bilaga) RM1, v1., 213-6-14 Rekryteringsmyndigheten, Karolinen, 651 8 Karlstad, Besöksadress Våxnäsgatan 1, Karlstad Telefon 771-24

Läs mer

Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun

Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun Kommunstyrelsen 2012-11-12 244 592 2012-10-29 238 494 Dnr 12.593-91 novkf18 Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun Bilaga: Förslag på ansökan Ärendebeskrivning Luleå kommun förvaltar

Läs mer

Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52

Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52 Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd inom områden där ESV är normerande.

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

banker i kris (SOU 2014:52)

banker i kris (SOU 2014:52) Bolagsverket har valt att begränsa sitt yttrande till att i huvudsak avse de delar av kommitténs förslag som berör verkets roll som registre- YTTRANDE 851 81 Sundsvall 2014-10-28 0771-670 670 www.bolagsverket.se

Läs mer

Policy Brief Nummer 2014:4

Policy Brief Nummer 2014:4 Policy Brief Nummer 2014:4 Innovationer på landet behövs särskilt stöd? Kunskapsöverföring och innovationer är ett fokusområde i det nya landsbygdsprogrammet. Men frågan är om det behövs speciella stöd

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008.

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1(6) Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1. Inledning (IR) vid Linköpings universitet bedrivs enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228) samt internrevisionens instruktion, Dnr LiU 220/07-10,

Läs mer

ARBETSORDNING. för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014

ARBETSORDNING. för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014 ARBETSORDNING för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014 1 Nämndens uppgifter 1. Grundläggande bestämmelser om de regionala etikprövningsnämndernas verksamhet

Läs mer

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30 Rättsavdelningen Datum Dnr Mikael Jeppsson 2015-05-27 STY 2015-288 Tel. 08-405 02 84 Ert datum Er referens mikael.jeppsson@tullverket.se 2015-04-07 Fi2015/1931 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet

Läs mer