MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: c/o Lennart Björk JärnåldersrLngen 422, HANDEN INNEHALL:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: c/o Lennart Björk JärnåldersrLngen 422, 136 65 HANDEN INNEHALL:"

Transkript

1 MIKROBITEN Årgång: Nummer:1 1 Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN GRATIS till medlemmar Lösnummer 15 kr. Tidningens adress: M I K R O B I T E N c/o Lennart Björk JärnåldersrLngen 422, HANDEN INNEHALL: RAPPORT FRAN ÅRSMÖTET NY PD DISKETT NYTT LIFE PROGRAM ÖVERFÖRING MELLAN MB OCH PC ENKÄT OM KLUBBENS FRAMTID HÖSTENS KLUBBMÖTEN 13 September 18 Oktober 15 November Lokal : Trygg Hansa, Fleminggatan 18 Tid : Klubbens postgiro:

2 I N N E H A L L Höstens klubbmöten... 1 Årsmötet... 1 Tidningen... 4 Frågor och Svar... 5 Erfarenheter av Microbee 512 ombyggnad... 6 Wordstar igen!... 8 Life... 9 * L I F E.MWB (90A) Extended Bios anrop Beräkning av Fi Ny Public Domain diskett * Public Domain diskett MUG (PD) C Läs ock skriv träning * LASKRI.MWB (90B) överföring mellan Microbee 32 och PC * MB2PC.EXE och PC2MB.EXE ( M En asterisk (*) markerar program. Ett C markerar CP/M program. Ett P betyder att Prem ium grafik krävs. Ett M markerar MS-DOS program. KLUI1ENS TELEFONNUMMER Hedleis ärenden : Urban N ielsen Tidningen och övriga ärenden : Lennart Björk Mjukvara och Konunikation : Carl Sundboa KOHsysteset Chaos (300/ k 1200/75) : Carl Sundboa KLUBBENS AIRESSER Tidningen : Hikrobiten, c/o Lennart Björk, Järn ild ersring en 422, Haninge Klubb och PD Prograa : Per-Di d rik O rling, S t. Björnens 6ata 132, Haninge Kassett B ib lio te ke t : Carl Sundboa, Vasavägen 5, Saltsjöbaden KLUBBAV6IFTER Klubb Prograt : 10 Kr per prograa P a b lic Donain Progran : 30 kr per d isk e tt (in k l. d iskett) Kassett B ib lio te ke t : 10 kr per kassett Beställningar sker genom att sätta in pengar på klubbens postgiro och skicka ett brev, med en beställning av de program, disketter eller kassetter som önskas, till respektive administratörs adress (se ovan). Ange, om möjligt, program- eller diskettkod. Lånet iden för kassetter är två veckor. Glöm inte att b i foga ett frankerat siälvadresserat kuvärt med bestäl1ninqen.

3 H Ö S T E N S K L U B B M Ö T E N Det har inte varit några klubbmöten under våren efte rs om de tt a är första numret av Mi kr ob it en och ingen information har kunnat lämnats till m e dlemmarna på något annat vis. Därför informerar vi redan nu om höstens tre möten så att alla känner till dem i god tid. Träffarna är som vanligt på Torsdagar. Datumen är: 13 September, IB Oktober och 15 November. Tiden och plats är också den vanliga: Kl i Trygg Hansa huset på Flem inggatan 18 i Stockholm. V ä l k o m n a! V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E F Ö R Mikrobiten Datorklubb Under året har medlemsantalet uppgått till 282 betalande m e d lemmar. Rekryteringen har bl.a. riktats mot landets lärare. Antalet klubbmöte har varit 6 st och antalet st yrel se sa mm an tr äde n 4 st. Tidskriften "Mikrobiten" har utkommit med 4 nummer. Försök med modern ti dn in gs pr od uk ti on har ge no mf ör ts med framgång. Vid årsmöte den 16 februari 1989 utsågs följande styrelse och f u n k t i o n ä r e r : Or df ör an de v. o r d f. Kassör Sekreterare v. s e k r. Lennart Björk Daniel Grönjord Urban Nielsen Teodor Canbäck Carl Sundbom Till revisorer för 1989 valdes Harry Dackeby och Per-Didrik Orling. Till va lb er ed ni ng för tiden fram till nästa årsmöte Peter Baeckström och Daniel Sundkvist. Arbetet inom styrelsen har i hög grad karaktäriserats av försök att modernisera Micr ob ee datorn och dess omgivning. Intresset har främst koncentrerats på ett utökat operativsystem, ZCPR3, för 128 1

4 och Premium modellerna. Utvecklingen kan -följas i tidskriften under Aret. Det är utan tvekan sä att bruket av CP/M datorer är på nedgång och att PC-DOS och MS-DOS baserade datorer dominerar persondator- området. Styrelsen har därför via tidskriftsredaktionen öppnat en kanal inom klubben till DOS-världen, samt föreslår i samband därmed en mindre ändring i stadgarna så att dessa anpassas till den faktiska verkligheten. En annan inriktning har varit att pröva andra programspråk. Detta synes också i tidskriften. Vidare har ett stort arbete lagts ned på att sammanställa Public Domain program. Medlemmarna har nu tillgång till ett stort programbibliotek. Arbetet har utförts av Daniel Grönjord, ett tack till honom. Under året har 30 disketter med klubbprogram och Public Domain program distribuerats samt 10 kassetter. Ett tack till Per-Didrik Orling för kopiering och distribution av de förstnämnda och till Carl Sundbom för distribution av Kassetterna. Lennart Björk Daniel Grönjord Urban Nielsen Teodor Canbäck Carl Sundbom D A T O R K L U B B E N M I K R O B I T E N Protokoll fört vid årsmöte den 8 februari Närvarande: 16 medlemmar. 1 Årsmötet öppnades av klubbens ordförande Lennart Björk som hälsade välkommen. 2 På fråga om stadgeenlig kallelse skett blev svaret ja. 3 Den föreslagna dagsordningen godkändes utan tillägg. 4 Till mötesordförande valdes Lennart Björk. 2

5 Till mötessekreterare valdes Teodor Canbäck. Till justeringsmän valdes Daniel Grönjord och Carl Sundbom. Beslöts att dagens närvarolista skulle användas som röst- 1 ä ngd. Styrelsens -förvaltnings- och verksamhetsberättelser genomgicks. Den ekonomiska berättelsen föredrogs av Urban Nielsen och Harry Dackeby. Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Harry Dackeby. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamheten under Beslöts att årets överskott skulle föras i ny räkning. Beslöts att medlemsavgiften för 1990 skulle vara 75 kronor. På förslag av valberedningen omvaldes styrelsen och fick följande sammansättning: Ordförande v. o r d f. Kassör Sekreterare v.se k r. Lennart Björk Daniel Grönjord Urban Nielsen Teodor Canbäck Carl Sundbom Till revisorer valdes Harry Dackeby och Per-Didrik Orling. Till valberedning valdes: Per Baeckström, Daniel Sundkvist samt Christer Teden med Sundkvist som sammankallande. Styrelsen hade föreslagit att i klubbens stadgar 2 skulle efter "Microbee" tillfogas "och andra persondatorer". Anledningen till förslaget var en önskan att öppna en väg till DOS-sfären och därmed försiktigt anpassa verksamheten inom klubben till den verklighet som idag råder på persondator området. Förslaget utlöste en intensiv diskussion där olika åsikter bröts mot varandra. I huvudsak kan diskussionen sammanfattas så att klubben även i fortsättningen skall vara en användarförening för datorn Microbee och att därför en stadgeändring icke bör ske. Förslag framfördes att efter "Microbee" ordet "dator" skulle insättas. Vid omröstning ställdes "ingen ändring" mot "dator" varvid "ingen ändring" vann. Därefter ställdes styrelsens förslag mot "ingen ändring" varvid "ingen ändring" vann. Styrelsens förslag hade därmed fallit. Styrelsen begärde bemyndigande att till ev.styrel seledamot bosatt utanför Stor-Stockholm få utbetala resebidrag. Begäran godkändes. 3

6 19 Diskuterades önskvärdheten av att till den som lämnar bidr ag till tidskriften skulle ku nn a utga en mindre ersättning. Förslaget accepterades av Årsmötet. 20 FrAn Årsmötet fr am fö rd es ett tack till styrelsen för arbetet under det gang na Aret. 21 Avslutades Årsmötet. Teodor Canback Justeras: Lennart Björk Daniel Grönjord Carl Sundbom T I D N I N G E N Det är uppm untrande när vi far reaktioner pa tidningen fran läsarna. Det är lätt att kommunikationen blir enkelriktad och att vi som sätter samman tidningen inte vet vad de övri ga medlemmarna är in tresserade av att läsa. Det har framförts Asikter om att ar tiklarna i tidningen är för tekniska och för svara att första. Detta är en be rättigad Asikt. Materialet i tidningen har blivit mer avancerat med Aren, likasa dess medlemmar. Nu har dock en stor del Micr o b e e ägare gatt över till att använda mo dernare datorer. Samtidigt sa har det kommit ett flertal nya me dlemmar som är ovana med da to re r och allt vad de för med sig. Klubben star allt så inför sa mm a si tuation nu som när den bildades. Behovet av information och ar ti kl ar om det grundläggande da to ra nv än da nd et är alltsa stort. Det finns oc ks A önskemål om mer information om vad som finns i klubbens Public Domain diskett bibliotek; att det vore bra om ett par PD disketter kunde presenteras i varje nummer av tidningen. Detta later som en bra ide som vi skall försöka införa i höst. Som en liten försmak pa de tt a sa kommer f ö l j a n d e presentation. Namnen inom parantes är förs ta delen av fi lnamnet pa de informatlonsfi ler som finns pa pr es en ta ti on sd is ket te n som gar att beställa fran klubben. A

7 Public Bomain disketterna kan delas in i tre huvudgrupper: de som har sammanställts av Microbee klubbar i Australien (BMMUG, IMPACT ch SMUG), av Mikrobiten (MUG) samt av andra CP/M klubbar (CUG, SIG/M mm.). För den genomsnittlige Microbee användaren är nog bara de två -förstnämnda grupperna intressanta. Sen sista gruppen innehåller program som ofta kräver speciell mjuk- eller hårdvara för att kunna användas. En samling bra PS program finns också på disketterna som kallas *Se 100 bästa*. Vi hoppas kunna återkomma till PS disketterna i nästa nummer av tidningen. Saniel Grönjord F R Å G O R b S V A R Skicka era frågor till den här spalten. Ni behöver inte vänta på nästa nummer för att få ett svar eftersom ni får ett brev med svar som vanligt. I nummer 2 av Mikrobiten förra året så presenterade jag en metod för att få program att själva avgöra om HIRES eller HIRES2 skulle användas beroende på om standard eller Premium Basic användes. Ben fungerade på det viset att en minnesadress avlästes och beroende på innehållet i denna så valdes den ena eller andra grafikmoden. Nu har Rolf T.Andersen uppmärksammat att denna metod inte alltid fungerar. Riktigt stora program skriver över den minnesadress som kontrolleras och gör då metoden oanvändbar. Rolf har räknat ut att gränsen på programmets storlek går vid 139G5 bytes. Rutinen nedan använder helt annan metod som är mer rakt på sak. Först så försöker programmet initiera grafiken med HIRES2, om detta ger ett fel så omdirigerar 0N ERROR GOTO programflödet till en vanlig HIRES instruktion. Variabeln H kan användas av programmet för avgöra vilken grafik som initierades och därmed anpassa sina grafi k instruktioner efter den. 5

8 REM De nn a rutin -försöker initiera programmet med HIRES REM och om detta inte går så används HIRES. Variabeln H REM kan användas för att avgöra vilken version som REM slutligen används ON ER RO R GOTO HIRE S2 : H=2 : GOTO HI RE S : H= REM Här kommer resten av programmet. Här placeras Också RE M ev entuella ON ERROR GOTO kommandon som skall användas REM i programmet. RE M ra de rn a kan förstås raderas, se bara till att hoppen går till rätt Instruktioner. Jag har bara testat den här metoden på två ol ik a Basic tolkar men den bör ri ml ig tv is fungera för alla versioner av MicroUorld Basic och på alla Microbee maskiner efte rs om den inte är beroende av mi nn es ad re ss er och dyligt. Daniel Grönjord E R F A R E N H E T E R A V E N M I C R O B E E O M B Y G G N A D Från Bengt No rb er g i Bjursås har vi fått ett brev med erfarenheter av en Microbee 512 ombyggnad. Bengt b ö rjade med att leta i ol ik a tidningar efter billiga RAM kretsar. Det bi lligaste kostade 17 kr styck vilket tillsammans med de andra kretsarna som behövs och frakt blev ca. 450 kr (adress i slutet av artikeln). löd En liten och bra avbitartång rekommenderas liksom en mindre penna med smal spets. Det som tog längst tid, ungefär fem timmar, var att löda loss de sext on ga ml a RAM kretsarna. Varje krets har sexton ben vilket gör det tidsödande. De andra kretsarna var oc ks å lite knepiga att montera. 6

9 Pinne 1 pi alla 16 RAM kretsarna skall bindas ihop med pinne 9 pi en av de nya kretsarna, på undersidan av kortet. Istället för 16 olika trådar till pinne 9 så är det bättre att bara a n vända en eller två trådar. Det går inte att sätta IC6 och IC7 i socklar -för då tar den övre plastkåpan i. Bengt har upptäckt att äldre versioner av Telcom II programmet har svårt att samsas med det nya Peter Broughton (PB) systemet som kan utny t t j a det utbyggda minnet -fullständigt. Jag känner till -fyra ol ik a versioner av Telcom programmet för de större Microbee modellerna. Telcom 2.0 (12 KB), Telcom 2. 2s VT X (16 KB), Telcom 2.2 (16 KB) och Telcom 2.4s (22 KB). Siffrorna inom parantes anger storleken i kilobyte. Jag har testat dessa program under PB systemet på min Microbee Premium som är utbyggd till 512 KB. Telcom 2.0 fungerar, precis som Bengt upptäckte, inte. Telcom 2.2sVTX fungerar hyfsat om man tar bort statusraden innan man startar programmet. Detta gör man genom att aktivera systemfönstret <CTRL>-<9>, gå till Screen Functions <S> och välja Status line on/off <L>. Sedan är det bara att hoppa ur systemfönstret genom att trycka <ESC> två gånger. Om man vill spara denna ändring på disketten använder man programmet SAVESYS. Telcom 2.2 (ofta kallad TELVT100) fungerar alldeles utmärkt, vilket Bengt också konstaterade. Telcom 2.4s är avsedd för Mi cr ob ee Premium och 256 TC maskiner. Jag tror inte att den fungerar särskilt bra på va nl ig a Microbee 128 maskiner, men jag har inte haft möjlighet att verifiera detta. En av fi ne ss er na med denna version är att den använder hårdvara för scrolla (rulla) texten över skärmen vilket gör att den inte tappar tecken särskilt ofta. I Australien finns Telcom III, en version som stödjer Hayes kompatibla mo de m istället för Microbees AutoModem. Men eftersom den, mig veterligen, inte har nått Sverige så har jag inte haft möjlighet att prova om den fungerar ihop med PB systemet (vilket den sannolikt gör). Sannolikt fungerar dessa program alldeles utmärkt om man bootar datorn med det ga ml a 128 eller Premium systemet. 7

10 Som av slutning si kan jag nämna att den teknik som används -för att scrolla texten i Telcom 2.4s an ta gl ig en kan vara intressant för dem som vill skriva spelprogram där snabb vertikal scrollning av skärmen är ett krav. Om sc ro ll ni ng en fungerar som jag tror sa kan man använda sig av två interna register i 6545 kretsen (Dlsplay Start Adress, register 12 och 13) som tillsammans utgör ett 14 bita rs. register vi lk a innehaller adressen i skärmminnet för det tecken som skall visas högst upp till vänster pa skärmen. Scro llningen sker genom att lata registrena peka pa det första tecknet av den rad som man vill skall visas högst upp pa skärmen. PA det viset kan man, om man använder samma skärmformat som i Mi cr ow or ld Basic (64x16), blixtsnabbt scrolla tva fulla skärmar med grafik och/eller text upp och ner över skärmen. Jag hoppas kunna Återkomma till detta 5 A fort jag har testat det hela lite. Under tiden sa far jag hänvisa till datablad för kretsarna 6545, 6845 och 6345 som alla är nagotsanär kompatibla. Daniel Grönjord Adre ss till inköpsställe av IC kretsar: Greger Lindgren El ek tr on ik AB Verkstadsvägen Sk el le ft ea Tel W O R D S T A R IGEN! För er som har använt Wordstar pa Microbee me n nu har skaffat en PC kompatibel dator kommer nu en glädjande nyhet. Efter flera Ars tynande verksamhet sa har företaget som gör Wordstar gjort en ny satsning här i Sverige. Om man har en diskett med en äldre version av Wordstar, oavsett om det är CP /N eller MS-DOS versionen, sa kan man up pg ra de ra den till nya Wordstar 6.0 för MS-DOS. Priset blir da 1650 kronor istället för 3400 kronor (plus moms). De tt a er bj ud an de gäller fram till nagon gång i höst. 8

11 Wordstar står sig mycket väl i konkurrensen med t.ex. Microsoft Word och Word Perfect och är man dessutom van vid programmet från CP/M tiden så har man nog alla förutsättningar att bli nöjd, i g e n! Daniel Grönjord L I F E LIFE är ett sånt där program som man träffar på då och då. Nu anser jag eg entligen inte att världen behöver ännu en version eller att min skulle vara speciellt mycket bättre, men den är skriven i maskinkod och kan kanske därför vara av intresse för medlemmarna. Idén att ha grannarnas positioner i en särskild tabell har jag lånat från ett program som en Toni Baker skrev för Z X - B 1. LIFE up pf an ns u r sprungligen av en John ConHay i Cambridge. Programmet går ut på att man fyller ett fält där ungefär en fjärdedel av platserna är fyllda av celler. Sedan räknas en ny generation fram med följande förutsättningar. Varje plats har åtta grannar. Om en cell har två eller tre grannar överlever den, annars dör den. Om en tom plats har tre cellgrannar föds en ny cell. I den här versionen finns det 16x 16 platser eftersom det är nästan löjligt praktiskt i maskinkod. Den här världen är lite säregen eftersom höger sida gränsar mot vänster och den övre kanten mot den nedre. Men det har sina poänger. Den vä se nt li ga delen av programmet är skrivet i maskinkod eftersom BASIC är så långsamt att LIFE blir alldeles onjutbart. De delar av programmet som inte är så ti dskänsliga som en liten meny och defini er ingen av generation noll är sk ri vn a i BASIC. Inmatningen av ma sk in ko d görs i data satser. Ni som knappar in programmet må st e vara mycket nogranna med att alla siffror skrivs korrekt. Annars kan de mest befängda saker inträffa. Krasch är snarare regel än undantag. 9

12 REM F-LIFE. av AKE FORSMARK, UMEA. POKE 2 5 7, l: CLS:REM låsa stora bokstäver E 2 H = " " :HIRES:PLOT 391, 232 TO 511, 232 TO 511, 8 TO 391,8 TO 391, 23 2 : PLOT 391, 240 TO 391, 255 T=1024:CURS 50,l:PCG:PRINT L I F E ":NORMAL CURS 51,3 :PRINT " G E N ERATION":CURS 51,7 :P RI NT "< SAKTARE": CURS 51,8 :PRINT "> S N A B B A R E ":CURS 5 1, 1 0 : PRINT "N NY OMGÅNG" CURS 5 1,12:PRINT "B B L A D D R A " :CURS 5 1, 1 3 : PRINT "A AUTO": CURS 51, 1 4 : PRINT "Esc AVBRYT" FOR N=65040 TO 65087:READ D:POKE N, D: NEXT N REM PCG läses in. DATA 0, 15,31,45,106,112,106,112,106,112,106,120,58,31,15,0 DATA 0, 2 5 5, 1 7 0,68,17,68,0,0,0,0,136,18,136,85,255,0 DATA 0, 2 4 0, 248,172,86,14,86,14,86,14,86,46,72,248,240,0 FOR N=20480 TO : RE AD D:POKE N,D:NEXT N:REM Maskinkoden läses in. DATA 17,0,6 4, 33,0,2 40,26,2 54,0,4 0 DATA 11,62,225,119,35,60,119,35,60,119 DATA 24,7,62,32,119,35,119,35,119,35 DATA 19,122,254,65,40,13,123,230,15,254 DATA 0,32,219,1,16,0,9,24,213,17 DATA 0,72,33,0, 64,213,229,14,0,17 DATA 124,80,26,254,0,40,13,225,229,133,111 DATA 12 6, 25 4, 0, 40,1,1 2,1 9, 24,2 38,2 25 DATA 121,254,2,56,15,254,4,48,11,254 DATA 3, 40,3,1 26,2 4, 6, 62, 1, 24,2 DATA 62,0,209,18,19,35,124,254,65,32 DATA 199,1,0,1,17,0,64,33,0,72 DATA 237,176,201,239,240,241,255,1,15 DATA 16,17,0 FO R N=16384 TO 16640:POKE N, I N T < R N D # ):NEXT N: RE M Generationen definieras. 9=0 I = U S R (20480):REM Själva programmet. FOR N=0 TO T :NEXT N: REM tidsfördröjning CURS 55, 4 : P=10000: REM generationsnumret skrivs ut PRINT " "i P=P/ 10 IF 8<P THEN 400 PRINT Q l " "i:9=q+1 IF E2Ö=*B" THEN 540 Elö=KEYB:IF E1B="" THEN 370 IF E1B="N" THEN 350 IF E1B=CHRB<27) THEN STOP IF E 1B = "." THEN LET T=T/2 10

13 00490 IF E 1H = B " THEN LET E2Ö="B" IF E 1ö= " A THEN LET E 2 ö = n" IF E 1 H =, THEN LET T = T# IF E 1 H = -,* AND T=0 THEN LET T= GO TO ElH=KEYö:IF E 1 8 = " * THEN 540 ELSE 460 När nu mask inkodsruti nen Akallas av huvudprogrammet sa -finns en generation med början pa 4000h. Här -följer nu maskinkodslistningen för programmet. Sekvensen gör tre saker: 1) Ritar ut ge nerationen pa 4000h (GENTAB) pa skärmen. 2) Bildar en ny ge ne ra ti on pa 4800h (NYTAB) 3) Flyttar den till 4000h SCREEN LD D E,4000 Start pa det som ska ritas F0 LD HL.F000 S k ä r m s t a r t A NEW LD A,(DE) Om A=1 cell, A=0 ej cell 5007 FEOO CP B JR 2, NOPRT Ej cell? GA till NOPRT Det f inns al 1tsA en cell. DA ska vi rita d e n pa skärmen. Varje cel 1 är tre tecken brett och ett tecken högt. Cellens PCG tecken är El, E2 och E 3. PRT ritar dessa tecken pa pos given av HL. 500B 3 E E 1 PRT LD A,El Första tecknet för cell 500D 77 LD (HL),A Skrivs pa skärm 500E 23 INC HL Nästa skärmpos 500F 3C INC A Nästa celltecken LD (HL),A Skrivs pa skärm INC HL Nästa skärmpos C INC A Sista celltecknet LD (HL),A Skrivs pa Skärm JR NEXT Hoppa till NEXT Om vl befinner oss här betyder det att det inte fanns nagon cell. DA ska vi skriva tre blanktecken här. Dels för att skriva över om det fanns en cell här i förra generationen och för att skärmpos i HL ska vara korrekt.

14 5016 3E A B C 77 NOPRT LD A, 20 LD (HL),A INC HL LD (HL),A INC HL LD (HL),A Koden för blan ktecken Skrivs på skärm Nä st a skärmpos Nytt b l a n ktecken Nä st a sk är mp os Sista blanktecknet La ni mä rk e till att PRT och NOPRT är i stort sett likadana? De tre tecknen som skrivs ut kommer att ha koderna E1E2E3 respektive Det vill säja cell respektive tomrum. Nu har i alla tall platsen som anges av DE blivit lyckligt placerad på s k ä r m e n. Då tortsätter vi med att tö rb er ed a tör nästa plats. 50 ID 23 NEXT INC HL Nästa skärmpos 5 0 1E 13 INC DE Nästa plats 50 IF 7A LD A,D Vi ska nu kolla om vi nått 5020 FE41 CP 41 Slutet på GENT AB D JR Z. NXTGEN Isåtall hopp till NXTGEN Om DE har blivit 4100h så har vi kommit utantör GENTAB. Då betyder det att vi har ritat tärdigt och to rtsätter med nästa g e n e r a t i o n B LD A,E E i Areg tör test 5025 E60F AND OF Tar bort allt över F 5027 FEOO CP 00 Om A < >0 så behöver vi inte DB JR N Z,NEW byta rad. AND lunkar på bi nära tal. OF ser ut som Om vi ökar OF med ett så blir det 10/ AND OF betyder att de positioner som är 0 blir 0 oavsett vad de var innan. De som är 1 blir som de var innan, om A-10 och AND OF gör A=0. Och då måste vi byta rad. Annars hopp till NEW lör att s k riva nästa plats. 502B 011C E F 10D5 LD BC.001C ADD HL,BC JR NEW 1C är vad vi behöver lägga till HL -för att tå ny rad hopp tör nästa plats Sådärja. Nu är allt så det tält som tinns på h till 40FFh utskriven på skärmen i torm av något som med lite god vilja kan tolkas som celler. Då ska vi ta itu med att bi ld a nästa generat ion. 12

15 NXTGEN LD DE, 4800 Arbetsfält för nästa gen LD H L,4000 Förra gen 5037 D5 TST PUSH DE IngAngspunkt för slinga 5038 E5 PUSH HL Värden stackas E00 LD C, 00 C ska räkna grannceller 503B 117C50 LD DE,GRTAB DE=starpunkt för g r a n n t a b e l 1 GRTAB är en tabell som innehaller p l aceringarna för grannarna. PA sa sätt ska vi snabbt och enkelt kolla hur ma ng a grannar det f inns, 503E 1A TSTLOP LD A,(DE) A^ gr an np os 503F FEOO CP 00 Om A=0 sa har vi testat alla D JR Z, TESTED grannarna. ga t TESTED 5043 El POP HL säkrar värdet pa HL 5044 E5 PUSH HL ADD A,L L tillsammans med värdet F LD L,A fran G R NTAB ger HL grannpos E LD A,(HL) Om A-l sa granne 5048 FEOO CP 00 Om A= 0 ingen granne 504A 2801 JR Z,HOP isafall hopp till HOP 504C OC INC C Granne! =C D 13 HOP INC DE nästa granne 504E 18EF JR TSTLOP Nu har vi gatt i genom alla Atta grannarna. C ska nu InnehAlla antalet grannar El TESTED POP HL hämta HL LD A,C Nu ska vi testa grannarna 5052 FE02 CP 02 Om A<2 ga till NOCELL F JR C,NOCELL Det här kanske 'förtjänar nagon kommentar. Om man testar Areg mot 02 och A<2 sa sätts Carryn till 1. Det blir ungefär som IF A<2 THEN GOTO NOCELL. Mind re än tva grannar alltsa FE04 CP 04 Om A>=4 ga till NOCELL B JR NC 505A FE03 CP 03 Om A=3 ga till CELL Nu har vi sett till att dom celler som ska dö dör och att de celler som ska födas föds. Det betyder att om programmet gar in pa 2057 sa ska platsen vara oförändrad. Värdet finns ju pa ett ställe som anges av HL sa det är bara att hämta. 13

16 505E 7E LD A, (HL) A=värdet på platsen 505F 1006 JR UPDAT E01 CELL LD A, 01 Värde för cell JR UPDAT E00 NOCELL LD A, 00 Värde för éj cell Nu anger A om det ska vara en cell eller ej Dl UPDAT POP DE DE anger pos i NYTAB LD (D E ),A läggs på plats INC DE nästa pos i NYTAB 506A 23 INC HL nästa pos i GENTAB 506B 7C LD A,H Om H=41 så är vi färdiga 506C FE41 CP 41 med NYTAB. Annars hopp till 506E 20C7 JR NZ.TST TST för nästa pos. Nu återstår bara att flytta NYTAB till GENTAB så är vi färdiga LD BC, 0100 antal som ska flyttas LD DE, 4000 till GENTAB LD HL, 4800 från NYTAB 5079 EDBO LDIR 507B C9 RET 507C EFF0F1FF F GRTAB Den här GRTAB är alltså po sitionerna för dom 8 grannarna. EF är positionen för den första grannen. Om cellen har pos 4048 sa f i nns 40 i H och 48 i L. 48 och EF är 137 ti Isammans. Eftersom registren bara rymmer upp till FF så försvinner 1: an och bara 37 blir kvar. och det är -17d dvs raden ovanför, ett steg till vänster. Då vi bara behandlar L registret och H är opåverkat så får vi den är funktionen med att höger sida gränsar till vänster på ett enkelt sätt. Ja det var alltihop. Nu ska programmet löpa fint. Att redigera maskinkoden är lite kinkigt, men de delar av BASIC programmet som inte berör koden typ texter och fördröjn ingsslingor kan redigeras fritt. Bara inte det inte blir så långt att det använder samma del av minnet som tabellen på 4000h, men det är nog liten risk. Ake Forsmark 14

17 E X T E N D E D B I O S A N R O P Den som har pr ogrammerat i assembler pi en CP/M baserad Mi cr ob ee har säkert vid något tillfälle undrat hur man kommer åt de mer maskin sp ecifika funktionerna i datorn, de som man inte når via anrop till BIOS och BDOS. På de gamla hederliga Microbee 32, S3 och 56 så använder man anrop till ett bo ot ro m men detta går inte på de större Microbee mo de ll er na (om man vill köra CP/M). På en M i crobee 12S, Premium eller 256 TC kan man inte an vä nd a sig av de rutiner som finns i datorns bootrom eftersom den delen av minnet skrivs över av operativsystemet när datorn väl har kommit igång. Dessa Mi cr ob ee mo de ll er na har därför fått en så kallad XBIOS (eller extended BIOS) för att man skall kunna nå de f u n k tioner som inte går att nå via CP/Ms grundstenar BIOS och BDOS. Man anropar en XBIOS funktion genom att lagra funkt ionsnumret i register A och sedan göra en RST 28h (se Programmera Z80 av Rodnay Zaks för mer information om denna instruktion). Här kommer som exempel ett litet program som sätter se rieportens baud rate 2400 b a u d : Ld c, 3 i Kod för 2400 baud, se tabell nedan Ld a, 10 i XBIOS funktion 10, Set baud rate. Rst 28h i Utför funktionen Här är en lista över de XBIOS funktioner som finns på en Microbee 128 eller Premium. En 256 TC och en Microbee som kör Peter Broughton (PB) systemet har dessutom ytterligare funktioner, men dem har jag utelämnat. Funktion 0 - Set CC P Denna funktion ser till att det blir CCPn som laddas in vid nästa varmstart (BDOS funktion 0). Filen CCP.SYS måste finnas på disketten i enhet A: (detta gäller inte PB systemet). Funktion 1 - Set Shell Motsvarar funktion 0 men för Shell. Här är det förstås filen SHELL.SYS som måste finnas på disketten i enhet A: (återigen, detta gäller inte PB systemet). 15

18 Funk ti on 2 - Number of drives De nn a funktion returnerar i register A antalet fy si sk a drivar som finns an sl ut na till systemet. En heterna L :, (1: och N: räknas al 1tsi inte. Funktion 3 - M: dr iv e fitted Re turnerar 1 i register A om en M: drive finns i systemet. Annars re turneras värdet 0. Funk ti on 4 - Interrupt vector table base De nn a funktion returnerar en pekare till början pä interrupt vektor tabellen i HL registret. Tabellen har fö lj an de struktur PioA_vect: Dw Par_int t Pio A interrupt vektor PioB_vect: Dw Int_rtn i Pio B interrupt vektor Dw 0 i Används ej Dw 0 i Används ej Dw 0 i An vändardefinierat interrupt Dw 0! An vändardefinierat interrupt Funk ti on S - Pointer to command buffer F u n k tionen returnerar en pekare till börj an pä en för systemet intern 128 teckens kommando buffert som an vä nd s av CCP och Shell. Z flaggan sätts om funktionen lyckades. Funk t i o n 6 - Pu rg e dr iv e buffers Ser till att systemet skriver ut diskbufferten pä disketten. Numret för den diskbuffert som skall skrivas till disketten lagras 1 register C innan anropet görs. Di sk bu ff er te n för drive A: har nummer 0, di sk bu ff er te n för drive B: har nummer 1, osv. Pä Micr o b e e maskiner med hårddisk så må st e en flagga på adressen Bi os _b as e+ 13 2h sättas till FFh innan anropet sker <Bios_base är star tadressen för BlOSen). Efteråt så skall flaggan sätt as till 0 ig e n. Funk ti on 7 - Pu rg e directory buffers Samma som ovan men för directory buffertarna. Används ej på en Microbee med hårddisk.

19 Funktion 8 - Return floppies Returnerar i register A antalet diskettenheter som -finns anslutna till s y s t e m e t. Funktion 9 - Resense media Tvingar BlOSen att kontrollera innehållet på disketten vid disk åtkomst vilket möjliggör byte av diskett utan problem. nästa Funktion 10 - Set baud rate Sätter serieportens baud rate. Baud ratens kod (se tabell) lagras i register C innan -funktionen används baud baud baud baud baud INIT må st e som vanligt användas för att sätt-a övriga parametrar för serieporten. Funktion 11 - RS232 receive Returnerar ett tecken från serieporten i register A och sätter Z flaggan. 0m det inte fanns något tecken att hämta sätts den till NZ. Funktion 12 - RS232 send Sänder tecknet i register C till serieporten. Funktion 13 - Set error mode 0m man sätter error mode till 0 så up pt äc ks fysiska disk fel men de tt a meddelas inte BDOSen. Istället må st e man undersöka statusen med hjälp av XB I0 S funktion 14 efter varje disk åtkomst. 0m man sätter error mode till FFh så kommer BDOSen att ta emot felet och ra pp or te ra det till användaren som vanligt. Error mode numret lagras i register C innan anropet görs. 17

20 Funk ti on 14 - Return disk status De nn a -funktion används endast tillsammans med XBIOS funktion 13. Om O returneras i register A si blev det inget fel vid den senaste disk åtkomsten. Alla andra värden i A betyder att ett fel har uppstått. Som jag nämnde i början av artikeln så har både 256 TC och de Micr ob ee maskiner som kör PB systemet ytterligare XBIOS funktioner. Dessa är dock så pass komplicerade att jag utelämnade dem. Se dokumentation för respektive system för mer information om dem. Informationen om XBIOS anropen har hämtats från den tekniska manu al en som hör till Microbee 256 TC. Daniel Grönjord B E R Ä K N I N G A V P I Art i 1 ler i1öjtnant Johansson hade under sin ut bi ld ni ng lärt sig att ytan av en kvadrat med sidan 2r var 4#-rÄ2 och att den cirkel som är inskriven i kvadraten med radien r hade ytan pi*r~2. S å ledes är cirkels yta delad med kvadratens yta pi # r Ä2/41frÄ2 pi/4. Löjtnanten hade på skjutfältet hittat en liten cirkelrund sjö och den tänkte han använda för att empiriskt beräkna pi. Han tänkte s k juta ett antal skott med en gammal kanon mot sjön och låta nå gr a bassar notera antalet nedslag i sjön. Om nu avvikelsen i kanonens precision var go dtycklig skulle antalet träffar i sjön delat med totala antalet skott motsvara sjöns yt a repektive den om skrivna kvadratens. Då de tt a listiga sätt att lösa uppgiften att beräkna pi var klart fick löjtnanten känning av en liten frossa när han fick klart för sig vad kostnaden för att skju ta exempelvis 1000 skott skulle bli. Han skulle aldrig bli general om han utförde experimentet. 18

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Elias Castegren. (Version 1, 2012)

Elias Castegren. (Version 1, 2012) Liten Emacs-referens Elias Castegren (Version 1, 2012) Det här är en kort genomgång av några väldigt grundläggande kommandon i Emacs. Dokumentet är inte utförligt eller ens särskilt pedagogiskt, utan jag

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Föreläsning 3. Programmering, C och programmeringsmiljö

Föreläsning 3. Programmering, C och programmeringsmiljö Föreläsning 3 Programmering, C och programmeringsmiljö Vad är programmering? Ett väldigt kraftfullt, effektivt och roligt sätt att kommunicera med en dator Att skapa program / applikationer till en dator

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php Introlektion PHP är ett av de enklare språken att lära sig just pga. dess dynamiska struktur. Det används för att bygga upp båda stora och mindre system. Några vanliga system som använder sig av PHP är

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Ansvarig lärare: Olof Andersson, Telefon 021-101314 (besöker skrivsalen)

Ansvarig lärare: Olof Andersson, Telefon 021-101314 (besöker skrivsalen) MÄLRLENS HÖGSKOL Institutionen för elektroteknik Tentamen Mikrodatorteknik T3760 atum 2005-10-28 Tid 08.30 12.30 nsvarig lärare: Olof ndersson, Telefon 021-101314 (besöker skrivsalen) Om du klarat samtliga

Läs mer

Introduktion till programmering och Python Grundkurs i programmering med Python

Introduktion till programmering och Python Grundkurs i programmering med Python Introduktion till programmering och Python Hösten 2009 Dagens lektion Vad är programmering? Vad är en dator? Filer Att tala med datorer En första titt på Python 2 Vad är programmering? 3 VAD ÄR PROGRAMMERING?

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

Kursupplägg. Examination. Föreläsning 1: Intro till kursen och. Kursmaterial. programmering. Kursboken: Programmera med a multimedia approach

Kursupplägg. Examination. Föreläsning 1: Intro till kursen och. Kursmaterial. programmering. Kursboken: Programmera med a multimedia approach Föreläsning 1: Intro till kursen och Kursens hemsida http://www.it.uu.se/edu/course/homepage/prog1/esvt10 Studentportalen http://www.studentportalen.uu.se Kursmaterial Kursbok Kursprogramvara Tips: Installera

Läs mer

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna.

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna. Skifuddens Villaförening 1 (3) Protokoll upprättat vid Skifudden Villaförenings Årsmöte den 11 mars 2012, kl. 15.00. Plats: Folkets Hus, stora lokalen, Forshaga. 1. Mötet öppnades av föreningens ordf,

Läs mer

System S. Datorarkitektur - en inledning. Organisation av datorsystem: olika abstraktionsnivåer. den mest abstrakta synen på systemet

System S. Datorarkitektur - en inledning. Organisation av datorsystem: olika abstraktionsnivåer. den mest abstrakta synen på systemet Datorarkitektur - en inledning Organisation av datorsystem: olika abstraktionsnivåer System S den mest abstrakta synen på systemet A B C Ett högnivåperspektiv på systemet a1 b1 c1 a2 b3 b2 c2 c3 En mera

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Programmering. Den första datorn hette ENIAC.

Programmering. Den första datorn hette ENIAC. Programmering Datorn är bara en burk. Den kan inget själv. Hur får man den att göra saker? Man programmerar den. Människor som funderar ut program som fungerar. Datorn förstår bara ettor och nollor och

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening

Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Resultaträkning 2009-05-01-2010-04-30 2008-05-01-2009-04-30 Intäkter Fakturering medlemmar 28 539 567 556 Övriga intäkter 11 582 9 930 Summa intäkter

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Hur det ser ut i FC (repetition) 2. Hur man skickar och läser mail i FC (repetition) 3. Att skicka och ta emot en bilaga

Läs mer

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25 1 Mötets öppnande SIM s ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst med kallelse publicerad via föreningens hemsida

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling Maximanus Uppkoppling Slå av spänningen till datorn. Koppla ur det normala tangentbordet. Koppla in Maximanus, där det normala tangentbordet var anslutet. Om även det normala tangentbordet ska användas,

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Introduktion till programmering, hösten 2011

Introduktion till programmering, hösten 2011 Föreläsning 1 Programmering är ett hantverk. Det betyder att man inte kan läsa sig till den förmågan, man måste träna och man tränar genom att skriva mer och mer avancerade program. Programmering förutsätter

Läs mer

Administrivia. hh.se/db2004. 1 Verónica Gaspes (Kursansvarig) 2 Daniel Petersson (Labassistent) Examination. 1 Skriftlig tentamen (betyg)

Administrivia. hh.se/db2004. 1 Verónica Gaspes (Kursansvarig) 2 Daniel Petersson (Labassistent) Examination. 1 Skriftlig tentamen (betyg) Programmering hh.se/db2004 Föreläsning 1 Verónica Gaspes www2.hh.se/staff/vero www2.hh.se/staff/vero/programmering Välkomna till en kurs i programmering! Att programmera är att få datorn att bete sig på

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Enkla datatyper minne

Enkla datatyper minne Enkla datatyper minne 143.56 sant Sonja A falskt 18 1999-10-29 Bertil Gralvik, KTH Ingenjörsskolan 1 Addera två tal Algoritmen Summera tal Mata in två tal Beräkna Skriv ut resultat Mata in tal 1 Mata in

Läs mer

Datagrund Vista. Grundläggande filhantering

Datagrund Vista. Grundläggande filhantering Datagrund Vista Grundläggande filhantering 1 Datagrund Vista Mer Windows, bilder och filhantering Det här materialet är avsett för den som genomgått de första två kurserna i Datagrund för Vista. Författare

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

Kapitel 16: Programmering

Kapitel 16: Programmering Kapitel 16: mering Innehåll Komma igång: Volymen av en cylinder...2 Skapa och ta bort program...4 Skriva instruktioner och köra program...5 Redigera program...6 Kopiera och byta namn på program...7 PRGM

Läs mer

Instruktioner för uppdatering av enheter med ISP

Instruktioner för uppdatering av enheter med ISP För AP produkter som använder ISP måste flashuppdateringen göras med hjälp av den medföljande MPC Manager. För att utföra en firmware uppdatering, följ dessa instruktioner: 1. Ladda ner och installera

Läs mer

Macintosh PowerMac, system Mac OS 8.1-9.2.2 och Classic Mode 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit)

Macintosh PowerMac, system Mac OS 8.1-9.2.2 och Classic Mode 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) N u ä r d e t e n k e l t a t t k o m m a i g å n g m e d v å r t n y a H i s s d e s i g n p r o g r a m! H i s s d e s i g n p r o g rammet passar alla typer av hissar och hissfabrikat. Både nyproduktion

Läs mer

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING.

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. Inledning. Denna snabb-guide är främst framtagen för dig som aldrig har programmerat någon GoogolT1, men kan även hjälpa dig som inte så ofta jobbar med GoogolT1.

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Innehåll i detta dokument

Innehåll i detta dokument Läs igenom hela dokumentet innan du startar. Kopiera över allt på CD-skivan till din hårddisk. Din dator kommer behöva startas om en gång vid installationen av CodeSys. Du måste ha rättigheter att installera

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD Datorns delar På en skivspelare kan du spela olika sorters musik som till exempel pop, rock, jazz, och klassiskt. Utan skivor är skivspelaren inget att ha. För att du ska kunna använda en dator måste du

Läs mer

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx 1. Öppna Word 2007 i 97-2003 2. Vilken Explorer har jag 3. Inloggning med Explorer 8 4. Sökväg till sidan 5. Ha två fönster öppna 6. Stilar 7. Storleksändra 8. Inklistring av text 9. Bilder till startsidan

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic

Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic Inledning Starta Microsoft Visual Studio 2005. Välj create Project Välj VB + Vindows Application och välj ett nytt

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2005-02-17 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs till mötets ordförande. 3 Mats Nordin väljs

Läs mer

Programmeringsteknik med C och Matlab

Programmeringsteknik med C och Matlab Programmeringsteknik med C och Matlab Kapitel 6: Filhantering Henrik Björklund Umeå universitet 13 oktober 2009 Björklund (UmU) Programmeringsteknik 13 oktober 2009 1 / 22 Textfiler Filer är sekvenser

Läs mer

Grundkurs i programmering - intro

Grundkurs i programmering - intro Grundkurs i programmering - intro Linda Mannila 4.9.2007 Dagens föreläsning Allmän kursinformation: mål, syfte, upplägg, examination, litteratur, etc. Hur arbetar en dator? Hur vi får datorn att förstå

Läs mer

Eclipse. Avsikt. Nu ska ett fönster liknande figuren till höger synas.

Eclipse. Avsikt. Nu ska ett fönster liknande figuren till höger synas. Eclipse Avsikt Att bekanta dig med Eclipse programmeringsmiljö, dvs att med hjälp av Eclipse 1. skapa ett nytt projekt 2. skriva in källkod (sparas som.java-fil) 3. kompilera (översätta) koden till byte-kod

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

LAB 1 MS-DOS MicroSoft-DiskOperating System -Microsoft MS-DOS = synonymt med DOS -IBM PC-DOS -Novell DR-DOS

LAB 1 MS-DOS MicroSoft-DiskOperating System -Microsoft MS-DOS = synonymt med DOS -IBM PC-DOS -Novell DR-DOS LAB 1 MS-DOS MicroSoft-DiskOperating System -Microsoft MS-DOS = synonymt med DOS -IBM PC-DOS -Novell DR-DOS Historia ver 1.0 1981 -Diskett dist. 8kb minne ver 2.0 1983 -HDD stöd, kataloger, enheter ver

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Visual Basic, en snabbgenomgång

Visual Basic, en snabbgenomgång Visual Basic, en snabbgenomgång Variabler och Datatyper En variabel är som en behållare. Olika behållare passar bra till olika saker. I Visual Basic(härefter VB) finns olika typer av behållare för olika

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Lär dig programmera! Prova på programmering med enkla exempel! Björn Regnell www.bjornregnell.se

Lär dig programmera! Prova på programmering med enkla exempel! Björn Regnell www.bjornregnell.se Lär dig programmera! Prova på programmering med enkla exempel! Björn Regnell www.bjornregnell.se Mål Så enkelt som möjligt: låg tröskel Ett riktigt programmeringsspråk: inget tak Roliga uppgifter som går

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Tentamen PC-teknik 5 p

Tentamen PC-teknik 5 p Tentamen PC-teknik 5 p Lösningar och kommentarer OBS! Denna version av tentan är främst avsedd för dem som gick kursen HT-02. En parallell tentamen i E103 är något anpassad för dem som gick kursen tidigare.

Läs mer

Filbeskrivningar ---------------- http://student.ing-steen.se/sql/ Eller på särskild CD skiva

Filbeskrivningar ---------------- http://student.ing-steen.se/sql/ Eller på särskild CD skiva Filbeskrivningar ---------------- http://student.ing-steen.se/sql/ Eller på särskild CD skiva OBS! Det finns ytterligare filer på Microsoft CD, som tillhör SQL 2000 Administration Self paced, vilka kan

Läs mer

Matematikundervisningen har under

Matematikundervisningen har under bengt aspvall & eva pettersson Från datorernas värld Hur kan vi stimulera elever i matematik, och hur kan vi genom matematiken visa delar av datorns funktioner? Författarna visar hur man kan introducera

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Standard print manual template

Standard print manual template Standard print manual template Dundret 823 m.ö.h Travstat Android Mobile App Travstat Android Mobile App av Hennix Data Med denna app har du alltid den senaste informationen i handen. Oddsen du ser är

Läs mer

Datorsystemteknik Föreläsning 7DAVA14

Datorsystemteknik Föreläsning 7DAVA14 Datorsystemteknik Föreläsning 7DAVA14 Innehåll Introduktion (forts) Polling (cyklisk avfrågning) Större delen av materialet framtaget av :Jan Eric Larsson, Mats Brorsson och Mirec Novak IT-inst LTH Exempel

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Protokoll för årsmöte 2010

Protokoll för årsmöte 2010 1 Protokoll för årsmöte 2010 Tid och plats: kl. 19:00-20:50 den 9 mars 2010 i Brunns skola, Ingarö Närvarande: representerade för 39 fastigheter Fullmakter: 3 st 1. Mötets öppnande Kerstin Lönnberg hälsade

Läs mer

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet.

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och  lägger ut  sidor på I nternet. Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet. För at t flyt t a filerna behövs et t program, et t så kallat " filt ransport program".

Läs mer

Digitala Projekt(EITF40) - Larm

Digitala Projekt(EITF40) - Larm Digitala Projekt(EITF40) - Larm Handledare: Bertil Lindvall Erik Oredsson, I-09 Sara Sellin, I-09 2012-05-08 1. SAMMANFATTNING I denna rapport presenteras vårt projekt att bygga ett huslarm från grunden

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Operativsystem. Innehåll. Operativsystemets funktion. Vad är ett OS? Vart hittar men ett OS? OS hanterar processorns resurser

Operativsystem. Innehåll. Operativsystemets funktion. Vad är ett OS? Vart hittar men ett OS? OS hanterar processorns resurser Innehåll Operativsystem Vad är operativsystem och hur fungerar de Vad är ett OS? Syfte Att tillåta flera program att köra samtidigt Att fungera som ett abstraktionslager mot hårdvaran Att hantera olika

Läs mer

Automatisering i AutoCAD

Automatisering i AutoCAD Automatisering i AutoCAD Är det något för mig? Ja, i allra högsta grad. Det finns obegränsat med alternativ till vad du kan automatisera. Dessutom kan du göra det på en uppsjö olika sätt. Alltifrån ett

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Photo Story 3. Manual till Photo Story 3 1

Photo Story 3. Manual till Photo Story 3 1 Photo Story 3 Manual till Photo Story 3 1 1. Programförklaring...3 Tips på användning... 4 2. 1 - Starta nytt projekt...4 3. 2 - Importera bilder...5 Leta efter bilder... 5 Tidslinjen... 6 4. 3 - Lägga

Läs mer

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon).

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon). Laboration 0 Laborationen är till för dig som inte är familjär med att navigera i filträd på en dator. Om du är van vid detta (vilket är det vanliga nu för tiden) så kan du bara snabbt titta igenom laborationen.

Läs mer

Tanka program KAPITEL 7. Shareware och freeware. Shareware. Freeware

Tanka program KAPITEL 7. Shareware och freeware. Shareware. Freeware KAPITEL 7 Tanka program Internet bokstavligen flödar av olika program man kan ladda ner. Det finns en del nyttiga program som är bra att känna till och använda. Allt för att göra det lättare för sig. I

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Emacs Lathund. Johan Sandén <2014-04-03 tor>

Emacs Lathund. Johan Sandén <2014-04-03 tor> Emacs Lathund Johan Sandén 1 Emacs lathund "C-x" nedan betyder att man ska hålla ned Ctrl-tangenten och sedan trycka på tangenten "x". M- nedan betyder att man ska hålla ned den s.k. "meta"-tangenten

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

Allmänt om programvaror och filer i Windows.

Allmänt om programvaror och filer i Windows. Allmänt om programvaror och filer i Windows. Vart sparade du dokumentet? I Word. Jag har fått detta svar mer än en gång när jag försökt hjälpa någon att hitta ett dokument som de tappat bort i sin dator.

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Exempelsamling Assemblerprogrammering

Exempelsamling Assemblerprogrammering Exempelsamling Assemblerprogrammering I uppgifterna nedan utgå från följande programskelett: #include.data var1:.word 12 var2:.word 19 sum: prod:.float 0.set noreorder.text.globl start.ent start

Läs mer

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide LEOGICS digitalt ritbord Snabbinstallationsguide Välkommen Tack för ditt köp av LEOGICS PT-1001 digitala ritbord. Du kommer att upptäcka hur enkelt det är att kontrollera datorn med en digital penna i

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer