MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: c/o Lennart Björk JärnåldersrLngen 422, HANDEN INNEHALL:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: c/o Lennart Björk JärnåldersrLngen 422, 136 65 HANDEN INNEHALL:"

Transkript

1 MIKROBITEN Årgång: Nummer:1 1 Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN GRATIS till medlemmar Lösnummer 15 kr. Tidningens adress: M I K R O B I T E N c/o Lennart Björk JärnåldersrLngen 422, HANDEN INNEHALL: RAPPORT FRAN ÅRSMÖTET NY PD DISKETT NYTT LIFE PROGRAM ÖVERFÖRING MELLAN MB OCH PC ENKÄT OM KLUBBENS FRAMTID HÖSTENS KLUBBMÖTEN 13 September 18 Oktober 15 November Lokal : Trygg Hansa, Fleminggatan 18 Tid : Klubbens postgiro:

2 I N N E H A L L Höstens klubbmöten... 1 Årsmötet... 1 Tidningen... 4 Frågor och Svar... 5 Erfarenheter av Microbee 512 ombyggnad... 6 Wordstar igen!... 8 Life... 9 * L I F E.MWB (90A) Extended Bios anrop Beräkning av Fi Ny Public Domain diskett * Public Domain diskett MUG (PD) C Läs ock skriv träning * LASKRI.MWB (90B) överföring mellan Microbee 32 och PC * MB2PC.EXE och PC2MB.EXE ( M En asterisk (*) markerar program. Ett C markerar CP/M program. Ett P betyder att Prem ium grafik krävs. Ett M markerar MS-DOS program. KLUI1ENS TELEFONNUMMER Hedleis ärenden : Urban N ielsen Tidningen och övriga ärenden : Lennart Björk Mjukvara och Konunikation : Carl Sundboa KOHsysteset Chaos (300/ k 1200/75) : Carl Sundboa KLUBBENS AIRESSER Tidningen : Hikrobiten, c/o Lennart Björk, Järn ild ersring en 422, Haninge Klubb och PD Prograa : Per-Di d rik O rling, S t. Björnens 6ata 132, Haninge Kassett B ib lio te ke t : Carl Sundboa, Vasavägen 5, Saltsjöbaden KLUBBAV6IFTER Klubb Prograt : 10 Kr per prograa P a b lic Donain Progran : 30 kr per d isk e tt (in k l. d iskett) Kassett B ib lio te ke t : 10 kr per kassett Beställningar sker genom att sätta in pengar på klubbens postgiro och skicka ett brev, med en beställning av de program, disketter eller kassetter som önskas, till respektive administratörs adress (se ovan). Ange, om möjligt, program- eller diskettkod. Lånet iden för kassetter är två veckor. Glöm inte att b i foga ett frankerat siälvadresserat kuvärt med bestäl1ninqen.

3 H Ö S T E N S K L U B B M Ö T E N Det har inte varit några klubbmöten under våren efte rs om de tt a är första numret av Mi kr ob it en och ingen information har kunnat lämnats till m e dlemmarna på något annat vis. Därför informerar vi redan nu om höstens tre möten så att alla känner till dem i god tid. Träffarna är som vanligt på Torsdagar. Datumen är: 13 September, IB Oktober och 15 November. Tiden och plats är också den vanliga: Kl i Trygg Hansa huset på Flem inggatan 18 i Stockholm. V ä l k o m n a! V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E F Ö R Mikrobiten Datorklubb Under året har medlemsantalet uppgått till 282 betalande m e d lemmar. Rekryteringen har bl.a. riktats mot landets lärare. Antalet klubbmöte har varit 6 st och antalet st yrel se sa mm an tr äde n 4 st. Tidskriften "Mikrobiten" har utkommit med 4 nummer. Försök med modern ti dn in gs pr od uk ti on har ge no mf ör ts med framgång. Vid årsmöte den 16 februari 1989 utsågs följande styrelse och f u n k t i o n ä r e r : Or df ör an de v. o r d f. Kassör Sekreterare v. s e k r. Lennart Björk Daniel Grönjord Urban Nielsen Teodor Canbäck Carl Sundbom Till revisorer för 1989 valdes Harry Dackeby och Per-Didrik Orling. Till va lb er ed ni ng för tiden fram till nästa årsmöte Peter Baeckström och Daniel Sundkvist. Arbetet inom styrelsen har i hög grad karaktäriserats av försök att modernisera Micr ob ee datorn och dess omgivning. Intresset har främst koncentrerats på ett utökat operativsystem, ZCPR3, för 128 1

4 och Premium modellerna. Utvecklingen kan -följas i tidskriften under Aret. Det är utan tvekan sä att bruket av CP/M datorer är på nedgång och att PC-DOS och MS-DOS baserade datorer dominerar persondator- området. Styrelsen har därför via tidskriftsredaktionen öppnat en kanal inom klubben till DOS-världen, samt föreslår i samband därmed en mindre ändring i stadgarna så att dessa anpassas till den faktiska verkligheten. En annan inriktning har varit att pröva andra programspråk. Detta synes också i tidskriften. Vidare har ett stort arbete lagts ned på att sammanställa Public Domain program. Medlemmarna har nu tillgång till ett stort programbibliotek. Arbetet har utförts av Daniel Grönjord, ett tack till honom. Under året har 30 disketter med klubbprogram och Public Domain program distribuerats samt 10 kassetter. Ett tack till Per-Didrik Orling för kopiering och distribution av de förstnämnda och till Carl Sundbom för distribution av Kassetterna. Lennart Björk Daniel Grönjord Urban Nielsen Teodor Canbäck Carl Sundbom D A T O R K L U B B E N M I K R O B I T E N Protokoll fört vid årsmöte den 8 februari Närvarande: 16 medlemmar. 1 Årsmötet öppnades av klubbens ordförande Lennart Björk som hälsade välkommen. 2 På fråga om stadgeenlig kallelse skett blev svaret ja. 3 Den föreslagna dagsordningen godkändes utan tillägg. 4 Till mötesordförande valdes Lennart Björk. 2

5 Till mötessekreterare valdes Teodor Canbäck. Till justeringsmän valdes Daniel Grönjord och Carl Sundbom. Beslöts att dagens närvarolista skulle användas som röst- 1 ä ngd. Styrelsens -förvaltnings- och verksamhetsberättelser genomgicks. Den ekonomiska berättelsen föredrogs av Urban Nielsen och Harry Dackeby. Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Harry Dackeby. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamheten under Beslöts att årets överskott skulle föras i ny räkning. Beslöts att medlemsavgiften för 1990 skulle vara 75 kronor. På förslag av valberedningen omvaldes styrelsen och fick följande sammansättning: Ordförande v. o r d f. Kassör Sekreterare v.se k r. Lennart Björk Daniel Grönjord Urban Nielsen Teodor Canbäck Carl Sundbom Till revisorer valdes Harry Dackeby och Per-Didrik Orling. Till valberedning valdes: Per Baeckström, Daniel Sundkvist samt Christer Teden med Sundkvist som sammankallande. Styrelsen hade föreslagit att i klubbens stadgar 2 skulle efter "Microbee" tillfogas "och andra persondatorer". Anledningen till förslaget var en önskan att öppna en väg till DOS-sfären och därmed försiktigt anpassa verksamheten inom klubben till den verklighet som idag råder på persondator området. Förslaget utlöste en intensiv diskussion där olika åsikter bröts mot varandra. I huvudsak kan diskussionen sammanfattas så att klubben även i fortsättningen skall vara en användarförening för datorn Microbee och att därför en stadgeändring icke bör ske. Förslag framfördes att efter "Microbee" ordet "dator" skulle insättas. Vid omröstning ställdes "ingen ändring" mot "dator" varvid "ingen ändring" vann. Därefter ställdes styrelsens förslag mot "ingen ändring" varvid "ingen ändring" vann. Styrelsens förslag hade därmed fallit. Styrelsen begärde bemyndigande att till ev.styrel seledamot bosatt utanför Stor-Stockholm få utbetala resebidrag. Begäran godkändes. 3

6 19 Diskuterades önskvärdheten av att till den som lämnar bidr ag till tidskriften skulle ku nn a utga en mindre ersättning. Förslaget accepterades av Årsmötet. 20 FrAn Årsmötet fr am fö rd es ett tack till styrelsen för arbetet under det gang na Aret. 21 Avslutades Årsmötet. Teodor Canback Justeras: Lennart Björk Daniel Grönjord Carl Sundbom T I D N I N G E N Det är uppm untrande när vi far reaktioner pa tidningen fran läsarna. Det är lätt att kommunikationen blir enkelriktad och att vi som sätter samman tidningen inte vet vad de övri ga medlemmarna är in tresserade av att läsa. Det har framförts Asikter om att ar tiklarna i tidningen är för tekniska och för svara att första. Detta är en be rättigad Asikt. Materialet i tidningen har blivit mer avancerat med Aren, likasa dess medlemmar. Nu har dock en stor del Micr o b e e ägare gatt över till att använda mo dernare datorer. Samtidigt sa har det kommit ett flertal nya me dlemmar som är ovana med da to re r och allt vad de för med sig. Klubben star allt så inför sa mm a si tuation nu som när den bildades. Behovet av information och ar ti kl ar om det grundläggande da to ra nv än da nd et är alltsa stort. Det finns oc ks A önskemål om mer information om vad som finns i klubbens Public Domain diskett bibliotek; att det vore bra om ett par PD disketter kunde presenteras i varje nummer av tidningen. Detta later som en bra ide som vi skall försöka införa i höst. Som en liten försmak pa de tt a sa kommer f ö l j a n d e presentation. Namnen inom parantes är förs ta delen av fi lnamnet pa de informatlonsfi ler som finns pa pr es en ta ti on sd is ket te n som gar att beställa fran klubben. A

7 Public Bomain disketterna kan delas in i tre huvudgrupper: de som har sammanställts av Microbee klubbar i Australien (BMMUG, IMPACT ch SMUG), av Mikrobiten (MUG) samt av andra CP/M klubbar (CUG, SIG/M mm.). För den genomsnittlige Microbee användaren är nog bara de två -förstnämnda grupperna intressanta. Sen sista gruppen innehåller program som ofta kräver speciell mjuk- eller hårdvara för att kunna användas. En samling bra PS program finns också på disketterna som kallas *Se 100 bästa*. Vi hoppas kunna återkomma till PS disketterna i nästa nummer av tidningen. Saniel Grönjord F R Å G O R b S V A R Skicka era frågor till den här spalten. Ni behöver inte vänta på nästa nummer för att få ett svar eftersom ni får ett brev med svar som vanligt. I nummer 2 av Mikrobiten förra året så presenterade jag en metod för att få program att själva avgöra om HIRES eller HIRES2 skulle användas beroende på om standard eller Premium Basic användes. Ben fungerade på det viset att en minnesadress avlästes och beroende på innehållet i denna så valdes den ena eller andra grafikmoden. Nu har Rolf T.Andersen uppmärksammat att denna metod inte alltid fungerar. Riktigt stora program skriver över den minnesadress som kontrolleras och gör då metoden oanvändbar. Rolf har räknat ut att gränsen på programmets storlek går vid 139G5 bytes. Rutinen nedan använder helt annan metod som är mer rakt på sak. Först så försöker programmet initiera grafiken med HIRES2, om detta ger ett fel så omdirigerar 0N ERROR GOTO programflödet till en vanlig HIRES instruktion. Variabeln H kan användas av programmet för avgöra vilken grafik som initierades och därmed anpassa sina grafi k instruktioner efter den. 5

8 REM De nn a rutin -försöker initiera programmet med HIRES REM och om detta inte går så används HIRES. Variabeln H REM kan användas för att avgöra vilken version som REM slutligen används ON ER RO R GOTO HIRE S2 : H=2 : GOTO HI RE S : H= REM Här kommer resten av programmet. Här placeras Också RE M ev entuella ON ERROR GOTO kommandon som skall användas REM i programmet. RE M ra de rn a kan förstås raderas, se bara till att hoppen går till rätt Instruktioner. Jag har bara testat den här metoden på två ol ik a Basic tolkar men den bör ri ml ig tv is fungera för alla versioner av MicroUorld Basic och på alla Microbee maskiner efte rs om den inte är beroende av mi nn es ad re ss er och dyligt. Daniel Grönjord E R F A R E N H E T E R A V E N M I C R O B E E O M B Y G G N A D Från Bengt No rb er g i Bjursås har vi fått ett brev med erfarenheter av en Microbee 512 ombyggnad. Bengt b ö rjade med att leta i ol ik a tidningar efter billiga RAM kretsar. Det bi lligaste kostade 17 kr styck vilket tillsammans med de andra kretsarna som behövs och frakt blev ca. 450 kr (adress i slutet av artikeln). löd En liten och bra avbitartång rekommenderas liksom en mindre penna med smal spets. Det som tog längst tid, ungefär fem timmar, var att löda loss de sext on ga ml a RAM kretsarna. Varje krets har sexton ben vilket gör det tidsödande. De andra kretsarna var oc ks å lite knepiga att montera. 6

9 Pinne 1 pi alla 16 RAM kretsarna skall bindas ihop med pinne 9 pi en av de nya kretsarna, på undersidan av kortet. Istället för 16 olika trådar till pinne 9 så är det bättre att bara a n vända en eller två trådar. Det går inte att sätta IC6 och IC7 i socklar -för då tar den övre plastkåpan i. Bengt har upptäckt att äldre versioner av Telcom II programmet har svårt att samsas med det nya Peter Broughton (PB) systemet som kan utny t t j a det utbyggda minnet -fullständigt. Jag känner till -fyra ol ik a versioner av Telcom programmet för de större Microbee modellerna. Telcom 2.0 (12 KB), Telcom 2. 2s VT X (16 KB), Telcom 2.2 (16 KB) och Telcom 2.4s (22 KB). Siffrorna inom parantes anger storleken i kilobyte. Jag har testat dessa program under PB systemet på min Microbee Premium som är utbyggd till 512 KB. Telcom 2.0 fungerar, precis som Bengt upptäckte, inte. Telcom 2.2sVTX fungerar hyfsat om man tar bort statusraden innan man startar programmet. Detta gör man genom att aktivera systemfönstret <CTRL>-<9>, gå till Screen Functions <S> och välja Status line on/off <L>. Sedan är det bara att hoppa ur systemfönstret genom att trycka <ESC> två gånger. Om man vill spara denna ändring på disketten använder man programmet SAVESYS. Telcom 2.2 (ofta kallad TELVT100) fungerar alldeles utmärkt, vilket Bengt också konstaterade. Telcom 2.4s är avsedd för Mi cr ob ee Premium och 256 TC maskiner. Jag tror inte att den fungerar särskilt bra på va nl ig a Microbee 128 maskiner, men jag har inte haft möjlighet att verifiera detta. En av fi ne ss er na med denna version är att den använder hårdvara för scrolla (rulla) texten över skärmen vilket gör att den inte tappar tecken särskilt ofta. I Australien finns Telcom III, en version som stödjer Hayes kompatibla mo de m istället för Microbees AutoModem. Men eftersom den, mig veterligen, inte har nått Sverige så har jag inte haft möjlighet att prova om den fungerar ihop med PB systemet (vilket den sannolikt gör). Sannolikt fungerar dessa program alldeles utmärkt om man bootar datorn med det ga ml a 128 eller Premium systemet. 7

10 Som av slutning si kan jag nämna att den teknik som används -för att scrolla texten i Telcom 2.4s an ta gl ig en kan vara intressant för dem som vill skriva spelprogram där snabb vertikal scrollning av skärmen är ett krav. Om sc ro ll ni ng en fungerar som jag tror sa kan man använda sig av två interna register i 6545 kretsen (Dlsplay Start Adress, register 12 och 13) som tillsammans utgör ett 14 bita rs. register vi lk a innehaller adressen i skärmminnet för det tecken som skall visas högst upp till vänster pa skärmen. Scro llningen sker genom att lata registrena peka pa det första tecknet av den rad som man vill skall visas högst upp pa skärmen. PA det viset kan man, om man använder samma skärmformat som i Mi cr ow or ld Basic (64x16), blixtsnabbt scrolla tva fulla skärmar med grafik och/eller text upp och ner över skärmen. Jag hoppas kunna Återkomma till detta 5 A fort jag har testat det hela lite. Under tiden sa far jag hänvisa till datablad för kretsarna 6545, 6845 och 6345 som alla är nagotsanär kompatibla. Daniel Grönjord Adre ss till inköpsställe av IC kretsar: Greger Lindgren El ek tr on ik AB Verkstadsvägen Sk el le ft ea Tel W O R D S T A R IGEN! För er som har använt Wordstar pa Microbee me n nu har skaffat en PC kompatibel dator kommer nu en glädjande nyhet. Efter flera Ars tynande verksamhet sa har företaget som gör Wordstar gjort en ny satsning här i Sverige. Om man har en diskett med en äldre version av Wordstar, oavsett om det är CP /N eller MS-DOS versionen, sa kan man up pg ra de ra den till nya Wordstar 6.0 för MS-DOS. Priset blir da 1650 kronor istället för 3400 kronor (plus moms). De tt a er bj ud an de gäller fram till nagon gång i höst. 8

11 Wordstar står sig mycket väl i konkurrensen med t.ex. Microsoft Word och Word Perfect och är man dessutom van vid programmet från CP/M tiden så har man nog alla förutsättningar att bli nöjd, i g e n! Daniel Grönjord L I F E LIFE är ett sånt där program som man träffar på då och då. Nu anser jag eg entligen inte att världen behöver ännu en version eller att min skulle vara speciellt mycket bättre, men den är skriven i maskinkod och kan kanske därför vara av intresse för medlemmarna. Idén att ha grannarnas positioner i en särskild tabell har jag lånat från ett program som en Toni Baker skrev för Z X - B 1. LIFE up pf an ns u r sprungligen av en John ConHay i Cambridge. Programmet går ut på att man fyller ett fält där ungefär en fjärdedel av platserna är fyllda av celler. Sedan räknas en ny generation fram med följande förutsättningar. Varje plats har åtta grannar. Om en cell har två eller tre grannar överlever den, annars dör den. Om en tom plats har tre cellgrannar föds en ny cell. I den här versionen finns det 16x 16 platser eftersom det är nästan löjligt praktiskt i maskinkod. Den här världen är lite säregen eftersom höger sida gränsar mot vänster och den övre kanten mot den nedre. Men det har sina poänger. Den vä se nt li ga delen av programmet är skrivet i maskinkod eftersom BASIC är så långsamt att LIFE blir alldeles onjutbart. De delar av programmet som inte är så ti dskänsliga som en liten meny och defini er ingen av generation noll är sk ri vn a i BASIC. Inmatningen av ma sk in ko d görs i data satser. Ni som knappar in programmet må st e vara mycket nogranna med att alla siffror skrivs korrekt. Annars kan de mest befängda saker inträffa. Krasch är snarare regel än undantag. 9

12 REM F-LIFE. av AKE FORSMARK, UMEA. POKE 2 5 7, l: CLS:REM låsa stora bokstäver E 2 H = " " :HIRES:PLOT 391, 232 TO 511, 232 TO 511, 8 TO 391,8 TO 391, 23 2 : PLOT 391, 240 TO 391, 255 T=1024:CURS 50,l:PCG:PRINT L I F E ":NORMAL CURS 51,3 :PRINT " G E N ERATION":CURS 51,7 :P RI NT "< SAKTARE": CURS 51,8 :PRINT "> S N A B B A R E ":CURS 5 1, 1 0 : PRINT "N NY OMGÅNG" CURS 5 1,12:PRINT "B B L A D D R A " :CURS 5 1, 1 3 : PRINT "A AUTO": CURS 51, 1 4 : PRINT "Esc AVBRYT" FOR N=65040 TO 65087:READ D:POKE N, D: NEXT N REM PCG läses in. DATA 0, 15,31,45,106,112,106,112,106,112,106,120,58,31,15,0 DATA 0, 2 5 5, 1 7 0,68,17,68,0,0,0,0,136,18,136,85,255,0 DATA 0, 2 4 0, 248,172,86,14,86,14,86,14,86,46,72,248,240,0 FOR N=20480 TO : RE AD D:POKE N,D:NEXT N:REM Maskinkoden läses in. DATA 17,0,6 4, 33,0,2 40,26,2 54,0,4 0 DATA 11,62,225,119,35,60,119,35,60,119 DATA 24,7,62,32,119,35,119,35,119,35 DATA 19,122,254,65,40,13,123,230,15,254 DATA 0,32,219,1,16,0,9,24,213,17 DATA 0,72,33,0, 64,213,229,14,0,17 DATA 124,80,26,254,0,40,13,225,229,133,111 DATA 12 6, 25 4, 0, 40,1,1 2,1 9, 24,2 38,2 25 DATA 121,254,2,56,15,254,4,48,11,254 DATA 3, 40,3,1 26,2 4, 6, 62, 1, 24,2 DATA 62,0,209,18,19,35,124,254,65,32 DATA 199,1,0,1,17,0,64,33,0,72 DATA 237,176,201,239,240,241,255,1,15 DATA 16,17,0 FO R N=16384 TO 16640:POKE N, I N T < R N D # ):NEXT N: RE M Generationen definieras. 9=0 I = U S R (20480):REM Själva programmet. FOR N=0 TO T :NEXT N: REM tidsfördröjning CURS 55, 4 : P=10000: REM generationsnumret skrivs ut PRINT " "i P=P/ 10 IF 8<P THEN 400 PRINT Q l " "i:9=q+1 IF E2Ö=*B" THEN 540 Elö=KEYB:IF E1B="" THEN 370 IF E1B="N" THEN 350 IF E1B=CHRB<27) THEN STOP IF E 1B = "." THEN LET T=T/2 10

13 00490 IF E 1H = B " THEN LET E2Ö="B" IF E 1ö= " A THEN LET E 2 ö = n" IF E 1 H =, THEN LET T = T# IF E 1 H = -,* AND T=0 THEN LET T= GO TO ElH=KEYö:IF E 1 8 = " * THEN 540 ELSE 460 När nu mask inkodsruti nen Akallas av huvudprogrammet sa -finns en generation med början pa 4000h. Här -följer nu maskinkodslistningen för programmet. Sekvensen gör tre saker: 1) Ritar ut ge nerationen pa 4000h (GENTAB) pa skärmen. 2) Bildar en ny ge ne ra ti on pa 4800h (NYTAB) 3) Flyttar den till 4000h SCREEN LD D E,4000 Start pa det som ska ritas F0 LD HL.F000 S k ä r m s t a r t A NEW LD A,(DE) Om A=1 cell, A=0 ej cell 5007 FEOO CP B JR 2, NOPRT Ej cell? GA till NOPRT Det f inns al 1tsA en cell. DA ska vi rita d e n pa skärmen. Varje cel 1 är tre tecken brett och ett tecken högt. Cellens PCG tecken är El, E2 och E 3. PRT ritar dessa tecken pa pos given av HL. 500B 3 E E 1 PRT LD A,El Första tecknet för cell 500D 77 LD (HL),A Skrivs pa skärm 500E 23 INC HL Nästa skärmpos 500F 3C INC A Nästa celltecken LD (HL),A Skrivs pa skärm INC HL Nästa skärmpos C INC A Sista celltecknet LD (HL),A Skrivs pa Skärm JR NEXT Hoppa till NEXT Om vl befinner oss här betyder det att det inte fanns nagon cell. DA ska vi skriva tre blanktecken här. Dels för att skriva över om det fanns en cell här i förra generationen och för att skärmpos i HL ska vara korrekt.

14 5016 3E A B C 77 NOPRT LD A, 20 LD (HL),A INC HL LD (HL),A INC HL LD (HL),A Koden för blan ktecken Skrivs på skärm Nä st a skärmpos Nytt b l a n ktecken Nä st a sk är mp os Sista blanktecknet La ni mä rk e till att PRT och NOPRT är i stort sett likadana? De tre tecknen som skrivs ut kommer att ha koderna E1E2E3 respektive Det vill säja cell respektive tomrum. Nu har i alla tall platsen som anges av DE blivit lyckligt placerad på s k ä r m e n. Då tortsätter vi med att tö rb er ed a tör nästa plats. 50 ID 23 NEXT INC HL Nästa skärmpos 5 0 1E 13 INC DE Nästa plats 50 IF 7A LD A,D Vi ska nu kolla om vi nått 5020 FE41 CP 41 Slutet på GENT AB D JR Z. NXTGEN Isåtall hopp till NXTGEN Om DE har blivit 4100h så har vi kommit utantör GENTAB. Då betyder det att vi har ritat tärdigt och to rtsätter med nästa g e n e r a t i o n B LD A,E E i Areg tör test 5025 E60F AND OF Tar bort allt över F 5027 FEOO CP 00 Om A < >0 så behöver vi inte DB JR N Z,NEW byta rad. AND lunkar på bi nära tal. OF ser ut som Om vi ökar OF med ett så blir det 10/ AND OF betyder att de positioner som är 0 blir 0 oavsett vad de var innan. De som är 1 blir som de var innan, om A-10 och AND OF gör A=0. Och då måste vi byta rad. Annars hopp till NEW lör att s k riva nästa plats. 502B 011C E F 10D5 LD BC.001C ADD HL,BC JR NEW 1C är vad vi behöver lägga till HL -för att tå ny rad hopp tör nästa plats Sådärja. Nu är allt så det tält som tinns på h till 40FFh utskriven på skärmen i torm av något som med lite god vilja kan tolkas som celler. Då ska vi ta itu med att bi ld a nästa generat ion. 12

15 NXTGEN LD DE, 4800 Arbetsfält för nästa gen LD H L,4000 Förra gen 5037 D5 TST PUSH DE IngAngspunkt för slinga 5038 E5 PUSH HL Värden stackas E00 LD C, 00 C ska räkna grannceller 503B 117C50 LD DE,GRTAB DE=starpunkt för g r a n n t a b e l 1 GRTAB är en tabell som innehaller p l aceringarna för grannarna. PA sa sätt ska vi snabbt och enkelt kolla hur ma ng a grannar det f inns, 503E 1A TSTLOP LD A,(DE) A^ gr an np os 503F FEOO CP 00 Om A=0 sa har vi testat alla D JR Z, TESTED grannarna. ga t TESTED 5043 El POP HL säkrar värdet pa HL 5044 E5 PUSH HL ADD A,L L tillsammans med värdet F LD L,A fran G R NTAB ger HL grannpos E LD A,(HL) Om A-l sa granne 5048 FEOO CP 00 Om A= 0 ingen granne 504A 2801 JR Z,HOP isafall hopp till HOP 504C OC INC C Granne! =C D 13 HOP INC DE nästa granne 504E 18EF JR TSTLOP Nu har vi gatt i genom alla Atta grannarna. C ska nu InnehAlla antalet grannar El TESTED POP HL hämta HL LD A,C Nu ska vi testa grannarna 5052 FE02 CP 02 Om A<2 ga till NOCELL F JR C,NOCELL Det här kanske 'förtjänar nagon kommentar. Om man testar Areg mot 02 och A<2 sa sätts Carryn till 1. Det blir ungefär som IF A<2 THEN GOTO NOCELL. Mind re än tva grannar alltsa FE04 CP 04 Om A>=4 ga till NOCELL B JR NC 505A FE03 CP 03 Om A=3 ga till CELL Nu har vi sett till att dom celler som ska dö dör och att de celler som ska födas föds. Det betyder att om programmet gar in pa 2057 sa ska platsen vara oförändrad. Värdet finns ju pa ett ställe som anges av HL sa det är bara att hämta. 13

16 505E 7E LD A, (HL) A=värdet på platsen 505F 1006 JR UPDAT E01 CELL LD A, 01 Värde för cell JR UPDAT E00 NOCELL LD A, 00 Värde för éj cell Nu anger A om det ska vara en cell eller ej Dl UPDAT POP DE DE anger pos i NYTAB LD (D E ),A läggs på plats INC DE nästa pos i NYTAB 506A 23 INC HL nästa pos i GENTAB 506B 7C LD A,H Om H=41 så är vi färdiga 506C FE41 CP 41 med NYTAB. Annars hopp till 506E 20C7 JR NZ.TST TST för nästa pos. Nu återstår bara att flytta NYTAB till GENTAB så är vi färdiga LD BC, 0100 antal som ska flyttas LD DE, 4000 till GENTAB LD HL, 4800 från NYTAB 5079 EDBO LDIR 507B C9 RET 507C EFF0F1FF F GRTAB Den här GRTAB är alltså po sitionerna för dom 8 grannarna. EF är positionen för den första grannen. Om cellen har pos 4048 sa f i nns 40 i H och 48 i L. 48 och EF är 137 ti Isammans. Eftersom registren bara rymmer upp till FF så försvinner 1: an och bara 37 blir kvar. och det är -17d dvs raden ovanför, ett steg till vänster. Då vi bara behandlar L registret och H är opåverkat så får vi den är funktionen med att höger sida gränsar till vänster på ett enkelt sätt. Ja det var alltihop. Nu ska programmet löpa fint. Att redigera maskinkoden är lite kinkigt, men de delar av BASIC programmet som inte berör koden typ texter och fördröjn ingsslingor kan redigeras fritt. Bara inte det inte blir så långt att det använder samma del av minnet som tabellen på 4000h, men det är nog liten risk. Ake Forsmark 14

17 E X T E N D E D B I O S A N R O P Den som har pr ogrammerat i assembler pi en CP/M baserad Mi cr ob ee har säkert vid något tillfälle undrat hur man kommer åt de mer maskin sp ecifika funktionerna i datorn, de som man inte når via anrop till BIOS och BDOS. På de gamla hederliga Microbee 32, S3 och 56 så använder man anrop till ett bo ot ro m men detta går inte på de större Microbee mo de ll er na (om man vill köra CP/M). På en M i crobee 12S, Premium eller 256 TC kan man inte an vä nd a sig av de rutiner som finns i datorns bootrom eftersom den delen av minnet skrivs över av operativsystemet när datorn väl har kommit igång. Dessa Mi cr ob ee mo de ll er na har därför fått en så kallad XBIOS (eller extended BIOS) för att man skall kunna nå de f u n k tioner som inte går att nå via CP/Ms grundstenar BIOS och BDOS. Man anropar en XBIOS funktion genom att lagra funkt ionsnumret i register A och sedan göra en RST 28h (se Programmera Z80 av Rodnay Zaks för mer information om denna instruktion). Här kommer som exempel ett litet program som sätter se rieportens baud rate 2400 b a u d : Ld c, 3 i Kod för 2400 baud, se tabell nedan Ld a, 10 i XBIOS funktion 10, Set baud rate. Rst 28h i Utför funktionen Här är en lista över de XBIOS funktioner som finns på en Microbee 128 eller Premium. En 256 TC och en Microbee som kör Peter Broughton (PB) systemet har dessutom ytterligare funktioner, men dem har jag utelämnat. Funktion 0 - Set CC P Denna funktion ser till att det blir CCPn som laddas in vid nästa varmstart (BDOS funktion 0). Filen CCP.SYS måste finnas på disketten i enhet A: (detta gäller inte PB systemet). Funktion 1 - Set Shell Motsvarar funktion 0 men för Shell. Här är det förstås filen SHELL.SYS som måste finnas på disketten i enhet A: (återigen, detta gäller inte PB systemet). 15

18 Funk ti on 2 - Number of drives De nn a funktion returnerar i register A antalet fy si sk a drivar som finns an sl ut na till systemet. En heterna L :, (1: och N: räknas al 1tsi inte. Funktion 3 - M: dr iv e fitted Re turnerar 1 i register A om en M: drive finns i systemet. Annars re turneras värdet 0. Funk ti on 4 - Interrupt vector table base De nn a funktion returnerar en pekare till början pä interrupt vektor tabellen i HL registret. Tabellen har fö lj an de struktur PioA_vect: Dw Par_int t Pio A interrupt vektor PioB_vect: Dw Int_rtn i Pio B interrupt vektor Dw 0 i Används ej Dw 0 i Används ej Dw 0 i An vändardefinierat interrupt Dw 0! An vändardefinierat interrupt Funk ti on S - Pointer to command buffer F u n k tionen returnerar en pekare till börj an pä en för systemet intern 128 teckens kommando buffert som an vä nd s av CCP och Shell. Z flaggan sätts om funktionen lyckades. Funk t i o n 6 - Pu rg e dr iv e buffers Ser till att systemet skriver ut diskbufferten pä disketten. Numret för den diskbuffert som skall skrivas till disketten lagras 1 register C innan anropet görs. Di sk bu ff er te n för drive A: har nummer 0, di sk bu ff er te n för drive B: har nummer 1, osv. Pä Micr o b e e maskiner med hårddisk så må st e en flagga på adressen Bi os _b as e+ 13 2h sättas till FFh innan anropet sker <Bios_base är star tadressen för BlOSen). Efteråt så skall flaggan sätt as till 0 ig e n. Funk ti on 7 - Pu rg e directory buffers Samma som ovan men för directory buffertarna. Används ej på en Microbee med hårddisk.

19 Funktion 8 - Return floppies Returnerar i register A antalet diskettenheter som -finns anslutna till s y s t e m e t. Funktion 9 - Resense media Tvingar BlOSen att kontrollera innehållet på disketten vid disk åtkomst vilket möjliggör byte av diskett utan problem. nästa Funktion 10 - Set baud rate Sätter serieportens baud rate. Baud ratens kod (se tabell) lagras i register C innan -funktionen används baud baud baud baud baud INIT må st e som vanligt användas för att sätt-a övriga parametrar för serieporten. Funktion 11 - RS232 receive Returnerar ett tecken från serieporten i register A och sätter Z flaggan. 0m det inte fanns något tecken att hämta sätts den till NZ. Funktion 12 - RS232 send Sänder tecknet i register C till serieporten. Funktion 13 - Set error mode 0m man sätter error mode till 0 så up pt äc ks fysiska disk fel men de tt a meddelas inte BDOSen. Istället må st e man undersöka statusen med hjälp av XB I0 S funktion 14 efter varje disk åtkomst. 0m man sätter error mode till FFh så kommer BDOSen att ta emot felet och ra pp or te ra det till användaren som vanligt. Error mode numret lagras i register C innan anropet görs. 17

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: c/o Lennart Björk. Järnåldersringen 422. 136 65 HANDEN INNEHALL:

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: c/o Lennart Björk. Järnåldersringen 422. 136 65 HANDEN INNEHALL: MIKROBITEN O Argång: 6 1 9 8 9 Num mer: 3 Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN GRATIS till medlemmar Lösnummer 15 kr Tidningens adress: M I K R O B I T E N c/o Lennart Björk Järnåldersringen 422.

Läs mer

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN MIKROBITEN Årgång: 3 Nummer: 4 Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN GRATIS till medlemmar Lösnummer 15 kr. I Redaktion: Nils Bildsten Terapivägen 14c 141 56 Huddinge Inger Carlbom Arvs 1 indan 42

Läs mer

Still going strong!! I detta nummer. Nr-2-1988

Still going strong!! I detta nummer. Nr-2-1988 Nr-2-1988 Still going strong!! "Ryktet om min alltför tidiga död är betydligt överdrivet". Med det här numret av tidningen AUN vill vi understryka sanningen att både Apple User News, Apple User Group och

Läs mer

Årgång 9 Nummer 3-1992

Årgång 9 Nummer 3-1992 Årgång 9 Nummer 3-1992 MEDLEMSTIDNING FÖR DATORKLUBBEN MIKROBITEN, ANVÄNDARKLUBB FÖR MICROBEE OCH IBM PC DETTA NUMMER INNEHALLER: KLUBBINFORMATION... 2 NYTT VERKSAMHETSÅR... 3 EN AVFÄLLINGS ÅTERKOMST'...

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

AMIGA FORUM #009 JUNI 2014

AMIGA FORUM #009 JUNI 2014 Classic AmigaOS 4 MorphOS AROS UAE AMIGA FORUM www.suga.se #009 www.amigaforum.se JUNI 2014 I detta nummer: AMIGBG 2014 Noisetracker 25 år Nyheter och rapporter Recension: Putty Squad FPGA-baserade Amigakloner

Läs mer

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00 Årgång 28 Nr 1 2005 Kallelse till årsmötet den 19 mars kl 10.00 Kompisgolf Dagarna för den populära "kompisgolfen" blir 2005: 21 maj, 18 juni, 13 augusti och den 10 september. Du får som vanligt boka tider

Läs mer

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1 Sid 1 Laboration nr 1 Laborationer i kursmomentet Laboration nr 1: Vi inleder vår resa ut i datorvärlden NB: Filer som omtalas finns tillgängliga vid första laborationstillfället Originaltext: Olle Lundh

Läs mer

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned Folkbibliotek Direkt Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Hösten 2009 Innehåll Inledning... 3 bak g r u n d...

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Datum Tisdag 21 oktober, klockan 14.00

Datum Tisdag 21 oktober, klockan 14.00 MÖTE Plats AIK s styrelserum, Evenemangsgatan 31 Datum Tisdag 21 oktober, klockan 14.00 Granskningsgruppen Jonas Galotta (JG) Peter Andersson (PA) Vassillios Vassiliadis (VV) AIK s tjänstemän Thomas Johansson

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Installation av Cygwin och Emacs på Windows

Installation av Cygwin och Emacs på Windows Installation av Cygwin och Emacs på Windows Table of Contents 1 Installation av Cygwin och Emacs på Windows 1 Målsättning 1 Innehåll 1 Förkunskapskrav 1 Allmänt 2 Cygwin Installation 2 Installation/Cygwin

Läs mer

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING ETT STUDIEMATERIAL OM ATT STARTA UNF-FÖRENING Ungdomens Nykterhetsförbund 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson STARTA FÖRENING

Läs mer

Går det tillräckligt fort för dig?

Går det tillräckligt fort för dig? DESIGN TYPOGRAFI Hoppsan! Vad har hänt här? Jo, vi följer Bokvännens exempel (se förra numret) och inför löpnumrering! PRODUKTION 24 NR 1 ÅRG 4 FEBRUARI 1995 JENS ELIASSON HJÄLPER DIG ATT PLUGGA IN KORKEN

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

If I had my dream, it would be to make management go away; that has to be our mission - Jim Allchin, Microsoft

If I had my dream, it would be to make management go away; that has to be our mission - Jim Allchin, Microsoft If I had my dream, it would be to make management go away; that has to be our mission - Jim Allchin, Microsoft MÄLARDALENS HÖGSKOLA INSTITUTIONEN FÖR DATATEKNIK 2000-03-14 HARALD WALDEN DTV96HWN@MDS.MDH.SE

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Lindas produkter säljs världen över

Lindas produkter säljs världen över tidningen för dig som vill förenkla ditt företagande Nr 67 2010 Nu jagas sista bokförings spöket bort Lindas produkter säljs världen över Företagsskolan: Bara nöjda kunder räcker inte Jobba alltid var

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

The Mail, The Mail, The Mail is Here! Diverse

The Mail, The Mail, The Mail is Here! Diverse I detta nummer: 26.9.2000 DC papperet 58 epost-reformen 3 Personalnytt 4 Första stegen till mailandet 6 Introduktion till Webmailen vid Åbo Akademi 8 IMP, IMAP och samanvändningen med Messenger 10 Webmail

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april Årgång 29 Nr 1 2006 Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april KOMPISGOLF Dagarna för "kompisgolfen" 2006: 13 maj, 17 juni, 19 augusti och den 9 september. Du får som vanligt boka tider från den

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Systematiskt jobbsök

Systematiskt jobbsök Systematiskt jobbsök Guide till personlig marknadsplan Per Norrman, Varberg 2014-10-05 1 Tillägnas mina nya jobbsökarvänner Jeff, Per, Maritha och Mella. Bakgrund Hos en av mina tidigare arbetsgivare började

Läs mer

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. Öppen matematik. Om att öppna upp matematiken i undervisningen

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. Öppen matematik. Om att öppna upp matematiken i undervisningen SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Öppen matematik Om att öppna upp matematiken i undervisningen Författare: Stefan Lindström ARTIKEL NUMMER 15/2014 Skolportens numrerade

Läs mer