UTVÄRDERING - THE BUSINESS CHALLENGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTVÄRDERING - THE BUSINESS CHALLENGE"

Transkript

1 UTVÄRDERING - THE BUSINESS CHALLENGE Institutionen för Industriell Ekonomi & Organisation, KTH UPPDRAGSGIVARE: Bitr. Professor Mats Hanson HANDLEDARE: Univ. Lektor Håkan Kullvén UTVÄRDERINGSGRUPP: Johan Kaspár Karin Larsson Karin Tegnestedt Sara Wennerström Stockholm

2 SAMMANFATTNING Institutionen för Industriell ekonomi & Organisation (Indek), Kungliga Tekniska Högskolan, vill att ett företagsspel ska utgöra ett moment i undervisningen på Industriell ekonomi och Organisation, högre kurs (Indek HK). The Business Challenge har köpts in på försök läsåret 2002/2003 och använts i kursen. För att avgöra om spelet är lämpligt för kursen har en utvärderingsgrupp tillsatts. För att priset för The Business Challenge ska bli tillräckligt lågt krävs att spelet kan användas av fler studenter vilket kräver fler kurser. Därmed måste lärarnas intresse för att använda företagsspel i sin undervisning undersökas. Utvärderingen omfattar även frågan om det finns alternativa företagsspel som skulle passa bättre för ett större antal studenter. För att utvärdera om The Business Challenge har bidragit till kunskaperna i ekonomistyrning och varit i linje med kursens syfte har vi gjort en kvantitativ enkätundersökning där de 23 antagna studenterna i högre kursen deltagit. För att avgöra på vilka kurser ett företagsspel skulle kunna användas har åtta lärare på Indek via mail svarat på ett par frågor om det är intressant med företagsspel och vad man vill uppnå med detta. Alternativa företagsspel har sökts via internet. Ett par intressanta spel har valts ut och provspeltats av utvärderingsgruppen. Intervjuerna med lärare på Indek gav tre kurser där The Business Challenge kunde vara intressant att använda i undervisningen varav en är högre kursen där spelet redan provats. De två övriga är Industriell ekonomi och Organisation gk för E och I. Mot bakgrund av enkätundersökningen och svaren från lärarna har utvärderingsgruppen dragit slutsatsen att The Business Challenge inte är lämpligt på Indek HK sedan det är alltför tidskrävande och har en bristande verklighetsförankring. Däremot skulle spelet, i något omarbetad form, vara lämpligt på grundkurserna i Industriell ekonomi sedan det är ett bra och inspirerande komplement till de traditionella föreläsningarna. Av de alternativa företagsspel som studerats är Simbiz och Glasscompagniet de som vi anser vara mest lämpade för att användas i undervisningen i ekonomi. Simbiz är likt The Business Challenge i sitt syfte och utformning. När det gäller återkoppling och verklighetsförankring är dock Simbiz något bättre varmed Simbiz rekommenderas att antingen ersätta The Business Challenge i högre kursen eller ingå som ett moment i fortsättningskursen i Industriell ekonomi och Organisation. Glasscompagniet är ett mycket väl strukturerat företagsspel som syftar till att öka förståelsen för resultat- och balansräkningar. Spelet bedöms i stor utsträckning bidra till att öka förståelsen för de ingående ekonomiska termerna. Glasscompagniet bedöms inte vara aktuellt för Indek HK men däremot anser vi att Glasscompagniet skulle vara ett mycket lämpligt inslag i grundkurserna inom Industriell ekonomi och Organisation. 2

3 INNEHÅLL 1 INLEDNING BAKGRUND PROBLEM SYFTE AVGRÄNSNING METOD UNDERSÖKNINGSMETOD TILLVÄGAGÅNGSSÄTT TILLFÖRLITLIGHETSDISKUSSION THE BUSINESS CHALLENGE INTRYCK AV SPELET ENKÄTUNDERSÖKNING AKTUELLA KURSER ANDRA FÖRETAGSSPEL SIMBIZ Kommentarer till Simbiz Referenser GLASSCOMPAGNIET Kommentarer till Glasscompagniet PERSONALEKONOMISKA KALKYLER Kommentarer till Personalekonomiska kalkyler MEGA MEGA Net Nätverksversion MEGA Solo - Enanvändarversion Hur skiljer sig MEGA Net och MEGA Solo från varandra? ÖVRIGA SPEL SOM EVENTUELLT KAN VARA AV INTRESSE Profitgames Business Excellence Övriga spel SLUTSATS KÄLLOR INTERNET KONTAKTPERSONER BILAGOR

4 Utvärdering The Business Challenge INLEDNING 1.1 BAKGRUND Det finns en önskan från Institutionen för Industriell ekonomi & Organisation (Indek) Kungliga Tekniska Högskolan att ett företagsspel ska ingå som ett undervisningsmoment i Industriell ekonomi och Organisation, högre kurs. The Business Challenge har använts på försök under vårterminen För att spelet ska köpas in krävs det, av ekonomiska skäl, att spelet kan användas även i andra kurser. Exempel på aktuella kurser är Industriell ekonomi och Organisation, grundkurs (IE gk) och fortsättningskurs (IE fk). Av denna anledning beslutades att en utvärdering av spelet skulle göras och en utvärderingsgrupp utsågs. Denna grupp, som också är författare till rapporten, består av fyra studenter från kursen Industriell ekonomi och Organisation, högre kurs (Indek HK). 1.2 PROBLEM The Business Challenge har köpts in på försök läsåret 2002/2003 och använts i Indek HK. Frågan är nu om The Business Challenge är lämpligt att använda i kursen. För att priset för spelet ska bli tillräckligt lågt krävs att spelet kan användas av fler studenter vilket kräver fler kurser. Därmed måste lärarnas intresse för att använda företagsspel i sin undervisning undersökas. Frågan är alltså för vilka kurser The Business Challenge är lämpligt och om det finns alternativa företagsspel som skulle passa bättre för ett större antal studenter. 1.3 SYFTE Syftet med undersökningen är att ge en grund för beslutet om Indek ska köpa The Business Challenge eller om något alternativt företagsspel är mer lämpat för de aktuella kurserna. Undersökningen ska även inkludera på vilka kurser och för vilket antal studenter The Business Challenge kan användas. 1.4 AVGRÄNSNING Utvärderingen av The Business Challenge innefattar en bedömning av om spelet är lämpligt för Indek HK samt i vilka andra kurser spelet kan användas. Alternativa företagsspel ska översiktligt studeras och eventuellt rekommenderas. En uppskattning av pris och hur många studenter som är aktuella för spelet kan göras men ett exakt underlag kommer inte att tas fram. 2 METOD 2.1 UNDERSÖKNINGSMETOD För att utvärdera om The Business Challenge har bidragit till kunskaperna i ekonomistyrning och varit i linje med syftet med kursen har vi gjort en kvantitativ enkätundersökning där de 23 antagna studenterna i högre kursen deltagit. För att ta reda på i vilka kurser och för hur många studenter det är aktuellt att använda The Business Challenge eller ett alternativt företagsspel har åtta lärare på Indek via mail svarat på ett par frågor om det är intressant med företagsspel och vad man vill uppnå med detta. 4

5 Utvärdering The Business Challenge Alternativa företagsspel har sökts via internet. Ett par intressanta spel har valts ut och provspelats av utvärderingsgruppen. 2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT I slutet av höstterminen 2002 och i början av vårterminen 2003 spelade studenterna på Indek HK The Business Challenge. De 23 teknologerna spelade totalt fem spel i grupper om tre. Här ingår även studenterna i utvärderingsgruppen. Teknologerna har valt en ekonomisk inriktning och har således relativt goda kunskaper inom ämnet. Innan spelet började fick teknologerna en kortare lärarledd introduktion, där de fick information om spelets utformning. De fick däremot ingen information om hur de olika parametrarna hängde samman eller hur de kunde påverkas. Ett första testspel genomfördes utan strategi för att öka förståelsen av själva spelet. Därefter gjordes en kort utvärdering. Respektive grupp sammanfattade vad de hittills tyckte om spelet, vilket intryck de fått och om de stött på problem. Utvärderingen var helt fri i den bemärkelsen att studenterna fick skriva fritt, dvs. det fanns inga frågor som skulle besvaras. Denna kortare rapport skickad varje grupp till Håkan Kullvén, Univ. Lektor på Indek före juluppehållet Dessa åsikter och intryck delgavs även till utvärderingsgruppen. Teknologerna spelade sedan fyra spel med utgångspunkt i en egen strategi. Efter att en rapport skrivits om vilken strategi som använts och efter att teknologerna deltagit i ett seminarium angående de olika gruppernas strategier genomfördes en mer omfattande enkätundersökning. Enkäten bestod av 15 frågor varav fråga 1-4 besvarades på en skala 1 6 där 6 är bäst och 1 är sämst och de flesta övriga frågor var ja och nej frågor. Se Bilaga 1. Egna kommentarer lämnades också till svaren på frågorna. Frågorna är valda för att att klargöra om spelet bidrar till syftet med kursen och utökade kunskaper inom ekonomi samt postiva och negativa aspekter med spelet. För att undersöka om The Business Challenge är aktuellt som ett moment på en grundkurs i industriell ekonomi har två studenter från IE gk för E, spelat spelet. Därefter fick de svara på en liknande enkät som studenterna på den högre kursen. Se Bilaga 2. Dessa teknologer fick ingen lärarledd introduktion till spelet. Pga. bristande intresse och att spelet inte gick att spela på skolans datorer har inte fler studenter från grundkursen deltagit. För att ta reda på i vilka kurser och för hur många studenter det är aktuellt att använda The Business Challenge eller ett alternativt företagsspel har åtta lärare på Indek via mail svarat på ett par frågor om det är intressant med företagsspel och vad man vill uppnå med detta. En undersökning av vilka andra företagsspel som finns på marknaden och som skulle kunna vara ett alternativ till The Business Challenge har också gjorts. För att få en uppfattning om spelens relevans och för att kunna göra en jämförelse med The Business Challenge har studenterna i utvärderingsgruppen spelat dessa spel. 2.3 TILLFÖRLITLIGHETSDISKUSSION Från början var uppgiften mer betonad på att utvärdera The Business Challenge och undersöka på vilka kurser och för vilket antal studenter detta företagsspel kunde användas. I samband med enkätundersökningen med studenterna ur Indek HK klargjordes att The Business Challenge inte varit särskilt givande och fyllt sitt syfte. Därmed förändrades vår uppgift något och fokus hamnade på att ta fram underlag för varför The Business Challenge inte rekommenderas samt att hitta alternativa företagsspel. 5

6 Utvärdering The Business Challenge I den kvantitativa enkätundersökningen har samtliga deltagare spelat The Business Challenge minst fyra gånger. Ett alternativ är att endast spela spelet en eller två gånger. Det går inte att utesluta att uppfattningen om spelet varit annorlunda om spelet spelats färre gånger eller med mer handledning. Från grundkursen fick vi efter flera försök och mutor i form av matkuponger bara tag på två frivilliga studenter som ville provspela The Business Challenge. Detta antal är för litet för att säkra slutsatser om spelet passar på IE gk ska kunna dras. Då alternativa företagsspel har provspelats har möjlighet att spela dessa lika grundligt som The Business Challenge inte funnits vilket medför att vår bedömning av dessa spel inte är lika väl grundad. 3 THE BUSINESS CHALLENGE The Business Challenge är ett webbaserat företagsspel från BTS. Spelet går ut på att på bästa sätt driva ett industriföretag under tre år. Företaget producerar en avancerad systemlösning, Mach-1, som har en livslängd på åtta år men behöver kontinuerlig service och underhåll varmed företaget även erbjuder detta. På marknaden finns fyra stora aktörer och vårt företags tre konkurrenter finns simulerade i spelet. De senaste åren har försäljningen gått upp och ner men totalt sätt varit sämre än förväntat, varmed resultatet har försämrats. Detta trots att marknaden för denna typ av systemlösningar är bra. Spelarens uppdrag är att med en ny strategi vända denna negativa trend. Att göra företaget attraktivt på marknaden handlar inte enbart om att redovisa ett bra kortsiktigt resultat utan även om att ha en långsiktig strategi som ger god tillväxt och attraherar nya investerare. Tanken med spelet är att spelarna ska tänka ut en strategi för vad som ska prioriteras och hur man ska satsa på olika områden och sedan följa den för att nå bästa resultat. Hur bra man lyckats bedöms utifrån hur man klarar sig i förhållande till de konkurrenter som är inlagda i spelet och vilket börsvärde som nås. De områden man jobbar med är Forskning och Utveckling, Produktion, Service, Finans samt Marknad och Försäljning. Inom Forskning & Utveckling ska beslut om budget och garantinivå samt vilken nivå som ska hållas på kvalitet och kapacitet. För Produktionen gäller det att fatta beslut om hur mycket personal som behövs i produktionen samt vilken tillverkningskapacitet som behövs. Inom service tas ställning till vilken servicenivå som ska hållas, om fler servicetekniker ska anställas samt om fler servicekontor ska öppnas under året. På finansavdelningen avgörs hur finanserna ska skötas och hur kapital ska placeras samt hur lång kredittid som ska ges till kund. Inom Marknad & Försäljning tas beslut om rekrytering av säljare, prisnivå och hur mycket som ska satsas på marknadsföring. För varje område och år finns dessutom möjlighet att välja ett projekt att investera i för att effektivisera verksamheten och förbättra resultatet. 3.1 INTRYCK AV SPELET De första intrycken och åsikterna om The Business Challenge som lämnades in före juluppehållet 2002 var vitt spridda sedan det inte fanns några krav på vilka faktorer som skulle behandlas i rapporterna. Sammanställningen återger huvuddragen i en. För mer detaljer; se Bilaga 3. En aspekt som de flesta av grupperna tog upp är svårigheten att se hur olika beslut påverkar olika parametrar, dvs. vilka konsekvenser en förändring av en parameter får. En övervägande 6

7 Utvärdering The Business Challenge del av grupperna ansåg att spelet är otydligt, invecklat eller rörigt och två grupper tyckte att det var mycket siffror. När det gäller strategi ansåg en grupp att det var mycket svårt att utveckla en strategi från de invecklade parametrarna medan en annan grupp menade att det var svårt att följa en och samma strategi i tre år. Två grupper ansåg inte spelet vara realistiskt medan en grupp tyckte att det är verklighetstroget. Lika många grupper menade att spelet var mycket tidskrävande. Helhetsintrycket varierar mellan grupperna. Två grupper tyckte att spelet var roligt och intressant medan en grupp ansåg att spelet var tråkigt och att deras första intryck var svagt. De faktorer som främst lyfts fram är alltså att spelet är otydligt och rörigt samt att det är svårt att se hur olika parametrar hänger ihop och vilka konsekvenser som en förändring medför. 3.2 ENKÄTUNDERSÖKNING Utifrån den utvärdering som de 23 teknologerna gjort, kan vi dra slutsatsen att The Business Challenge inte är lämplig för Indek HK. De kunskaper som erhållits motsvarar inte den tid som lagts ner på spelet. Mycket tid har spenderats på att lära sig hur spelet är uppbyggt och har således inte genererat några ekonomiska kunskaper. Spelet har fungerat bra som repetition av gamla kunskaper men har inte tillfört några nya, vilket många förväntar sig av ett kursmoment på denna nivå. På frågan hur realistiskt spelet är, har många svarat att spelet inte stämmer överens med verkligheten. Detta på grund av en rad olika faktorer som t ex de alltför gynnsamma förhållandena, förutsägbarheten, den bristande kunskapen om omgivningen, överflödet av resurser och hur enkelt det var att lyckas. Den bristande verklighetsförankringen gör att de kunskaper som erhålls går att ifrågasätta. Majoriteten ansåg att de skulle ha kunnat få ut mer av spelet om det hade genomförts i gruppform med ledning av en lärare. Dels på grund av att man lär sig mycket genom diskussioner och dels att en lärare hade kunnat reda ut de frågeställningar som uppstod under spelets gång. På frågan om de skulle ha fått ut något av att spela The Business Challenge enbart en gång, blev svaret att så inte var fallet. De flesta ansåg att det krävdes flera spel för att förstå hur man skulle gå tillväga. De flesta anser att företagsspel är underhållande och ett bra komplement till de traditionella föreläsningarna. Trots detta vill majoriteten att The Business Challenge inte ska ingå i den högre kursen, men det är däremot ett större antal som är positiva till att det ska vara ett moment i grundkurserna på KTH. De två teknologer från grundkursen som spelade The Business Challenge var mer positiva till spelet än de som läser högre kursen. Se Bilaga 5. Av detta drar vi slutsatsen att spelet är lämpligare på grundkurserna för ekonomi än på högre kursen. Om spelet ska användas bör det dock ske i gruppform med ledning av en lärare samt de förslag på förbättringar som finns i Bilaga 4 och 5 bör beaktas. 7

8 Utvärdering The Business Challenge AKTUELLA KURSER Efter att ha frågat åtta lärare på Indek har vi kommit fram till att följande kurser kan vara aktuella för The Business Challenge. Inom parantes anges det antal studenter som går kursen varje år. - Industriell ekonomi och Organisation gk för E, 4D1024 (80) - Industriell ekonomi och Organisation gk för studenter på I-programmet (120) - Industriell ekonomi och Organisation hk 4D1035 (24) Även kurser som Industriell marknadsföring 4D1062 (150), Industriell marknadsföring - avancerad kurs 4D1152 (50) och Internetekonomi 4D1176 (40) kan vara aktuella för ett företagsspel, dock ej förrän sedan planeringen för dessa kurser redan är lagd. Om The Business Challenge är aktuellt här är oklart. Enligt tre av de tillfrågade lärarna är företagsspel ett bra komplement i undervisningen och de anser att det huvudsakliga syftet med ett företagsspel är att få en större verklighetsförankring, en helhetsbild och att visualisera ekonomiska samband. Fyra av respondenterna anser sig inte ha någon användning av företagsspelet The Business Challenge i sin undervisning. De anser bland annat spelet vara för fragmenterat eller för komplicerat och att mycket tid går åt till instruktioner i förhållande till vad studenten får ut av det. Ett annat problem är att spelets ämnesområde inte överensstämmer med kursens syfte varför The Business Challenge inte är aktuellt för kursen Arbetsorganisation och Ledarskap, 4D1075. Andra företagsspel där organisation och produktutveckling är mer i fokus kan dock vara intressanta. 5 ANDRA FÖRETAGSSPEL För att ge en mer rättvisande bild kring The Business Challenges lämplighet i Indek HK, har vi letat efter alternativa företagsspel. I många fall är marknaden för dessa spel riktad till företag, vilket innebär att priserna ligger betydligt högre än vad som kan anses vara rimligt. De spel vi bedömer kan vara lämpliga inom ramen för Kungliga Tekniska Högskolans undervisning presenteras nedan. 5.1 SIMBIZ Simbiz är liksom The Business Challenge ett internetbaserat företagsspel 1. Utvärderingsgruppen träffade upphovsmannen Sven-Inge Hägnemo och har fått en kort presentation av spelet samt provspelat detta. Upplägget liknar i hög utsträckning det för The Business Challenge. Distributören bedömer att 2-3 dagar är vad som krävs för att fullfölja spelet som vanligtvis omfattar 5-6 år. Man kan dock välja att spela under betydligt längre tid än så, exempelvis en termin. Det krävs ingen lärarledning under spelets genomförande, utan upplägget är helt webbaserat. Dock ingår två dagars utbildning av de inblandade lärarna då en högskola beställer spelet. Det finns ett stort antal parametrar som läraren kan påverka för att anpassa spelet efter de aktuella behoven. Man kan även anpassa svårighetsnivån i spelet efter spelarnas förkunskaper. Lämpligen spelas spelet i grupper om 3 till 4 elever, men det är fullt möjligt att spela individuellt eller klassvis. Enligt tillverkaren är spelet ett verktyg för affärssimulering på strategisk nivå som omfattar marknad, ekonomi, kompetens och ledarskap. Det skall också betona sambandet mellan mål, strategi, taktik, affärsplan, marknadsplan och aktivitetsplan. Simuleringen blir mer verklighetstrogen eftersom 1 8

9 Utvärdering The Business Challenge en koncernchef (lärare) måste godkänna exempelvis affärsplanen innan spelarna kan komma till nästa steg i spelet. Målet är att spelaren genom Simbiz skall få möjlighet att träna sina teoretiska kunskaper i en verklighetstrogen situation och utveckla en bättre helhetssyn kring ekonomiska begrepp och modeller. Upplägget fokuserar på samspelet mellan marknaden, ekonomi och resultat. Deltagarna erbjuds också möjligheten att prova på olika yrkesroller under spelet. Det finns ett mycket omfattande material som beskriver det fingerade företagets grundare, affärsidé, verksamhetsområde, marknadssituation och förutsättningar. Tre kompletta årsredovisningar från föregående år och omfattande material kring exempelvis tidigare satsningar och kostnader finns också med som bakgrundinformation. Spelet är uppbyggt i fyra olika nivåer där den lägsta nivån representeras av spelaren. Nästa nivå är lärare. På denna nivå ges läraren möjlighet att se vilka åtgärder alla spelare vidtagit och hur de ligger till i spelet. Det finns också möjlighet för läraren att göra dokument, videofilmer och länkar tillgängliga för eleverna. Nästa nivå är administration. Här lägger man upp elever, kurser, väljer valuta och språk och så vidare. Den högsta nivån representeras av de kunder som Simbiz har. Innan spelet inleds skall spelarna ha enats kring en affärsplan som skall vara godkänd av koncernchefen. Det finns mallar att ladda ner för hur denna bör utformas och vilka frågor den bör besvara. Dessa mallar finns i en längre version, som omfattar cirka 10 sidor, och i en kortare variant på en sida. Det är inget krav att spelarna har skrivit en affärsplan, men nyttan av Simbiz ökar betydligt om man genomför detta moment innan spelet inleds. Spelarna har möjlighet att kommunicera med varandra och med läraren under spelets gång, via ett inbyggt mailsystem. Man kan även få information om sina konkurrenter, både i grafisk och i skriftlig form. Under spelets gång finns ett antal funktioner som hela tiden är tillgängliga för spelaren: I biblioteket finns mycket omfattande material som bland annat beskriver nyckeltal och en mängd olika begrepp, exempelvis relationsmarknadsföring och bokföring. Det finns även information om deklarationer, ledarskap och personalfrågor, för att nämna några. Alla dessa beskrivningar omfattar en till två A4 sidor och är mycket genomarbetade. I biblioteket blir även ytterligare material som förmedlas av läraren tillgängligt för spelarna. Man kan välja att gå in under en rubrik som benämns affärskommunikation. Här igenom kan lärare och deltagare kommunicera. Under inställningar ges spelaren möjlighet att välja valuta och språk, och det finns även en hjälpfunktion som hela tiden är tillgänglig. Under spelets gång förväntas spelaren arbeta enligt sin affärsplan och hela tiden uppdatera sina strategier beroende på hur verksamheten utvecklas. Ett antal parametrar kan påverkas av spelaren, exempelvis försäljningspris, marknadsföringssatsningar, antal säljare, antal säljbesök och eftermarknadssatsningar (kostnads- och intäktsanalys). Spelaren får sedan en fullständig prognos för hur verksamheten kommer utvecklas, baserad på alla de beslut man tagit. Vid exempelvis beslut om utökad produktion tillkommer frågor som rör finansiering och liknande. Efter varje simulering, som motsvarar ett år, byggs informationen på med all ekonomisk information om hur det verkliga utfallet blivit, exempelvis genom resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. Spelaren ges också utrymme att föra en dialog med koncernchefen om vilka åtgärder som kan bli aktuella under nästa år. Man bör även jämföra marknadsplanen med det aktuella resultatet och analysera eventuella avvikelser. Efter varje simulering får man också tillgång till en inbyggd enkät som exempelvis visar hur kunderna 9

10 Utvärdering The Business Challenge och den egna personalen uppfattade året som gick. Man kan även se en detaljerad sammanställning över hur de övriga deltagarna ligger till. Det är upp till läraren att avgöra vilka parametrar man skall låta spegla hur framgångsrikt spelet varit, vanligast är dock det redovisade resultatet efter exempelvis 5 år. En sammanställning av de områden som Simbiz berör framgår av figuren nedan. MARKNAD EKONOMI PERSONAL LEDNING RESULTAT Analys Konkurrens Mål Strategi Affärsplan Enkät/uppf. Resultaträkn. Balansräkn. Cash flow Struktur Budget Utfall Figur 1. Områden som Simbiz omfattar 2 Motivation Ledn.utövn. Kompetens Antal Enkät/uppf. Krav Uppgift Roll Besl.underlag Ansvar Befogenhet Kompetens Marknad Ekonomi Lång sikt Kort sikt Mjuka Hårda Kommentarer till Simbiz Simbiz imponerar genom sin omfattning, inte minst när det gäller bakgrundsinformation och teoribeskrivningar. Utvärderingsgruppen upplever att många av de brister som kom fram under analysen av The Business Challenge inte skulle uppstå med Simbiz. Ett exempel på detta kan vara den bristande återkoppling som flera studenter upplevde med The Business Challenge Vi tycker att upplägget där deltagarna skriver en korrekt affärsplan innan spelet inleds är mycket lämplig. De mallar som inkluderas i Simbiz är tydliga och enkla att följa, vilket bidrar till att planen kan följas i praktiken under spelets gång. Instruktionerna är genomgående bra under spelet. Funktionen som möjliggör kommunikation mellan spelarna, och att viss information om konkurrerande grupper visas under spelet, innebär att konkurrensen mellan grupperna blir ett både påtagligt och underhållande inslag. Denna öppna konkurrens saknades i The Business Challenge. En skillnad gentemot The Business Challenge är att Simbiz är mer teoretiskt och mindre visuellt. Det krävs, eller är önskvärt, att deltagarna utför mycket arbete utanför spelet, exempelvis i form av kalkyler och analyser. Alla siffror kan flyttas över till Excel, vilket underlättar eventuella analyser som ligger utanför spelet. Det mer teoretiska upplägget bidrar till att Simbiz känns något mindre underhållande under spelfasen än The Business Challenge. Vår uppfattning är att Simbiz är för omfattande och avancerat för att passa in i IE gk. Däremot skulle det mycket väl kunna utgöra en del av exempelvis fortsättningskursen inom samma område. En förutsättning, som vi ser det, är att i detta fall tillåta Simbiz ta upp en hel del tid under kursen. Ett alternativ kan vara att stryka de nuvarande inlämningsuppgifterna och seminarierna och ersätta dem med en genomarbetad affärsplan som sedan ligger till grund för Simbiz. Eftersom läraren ges utrymme att själv förmedla material till studenterna via spelet finns en mängd möjligheter till ytterligare uppgifter. Vi bedömer dock att spelets omfattning gör att dessa uppgifter i ett sådant fall bör vara knutna till Simbiz. Vi tror även att Simbiz är 2 (Under Upplägg och innehåll) 10

11 Utvärdering The Business Challenge ett mycket tänkvärt alternativ till The Business Challenge inom den högre kursen, förutsatt att det inte ingår i den obligatoriska fortsättningskursen. Simbiz berör ett stort antal olika områden, vilket gör att vi även tror att andra kurser skulle kunna vara intressanta applikationsområden. Den höga anpassningsgraden bidrar till detta. Ett exempel skulle kunna vara kurser inom Management. Vid mötet med Sven-Inge Hägnemo fick vi en del prisuppgifter. En variant är att betala kronor exklusive moms för två fulla dagar av konsulthjälp och sedan ytterligare 1000 kronor per deltagande student. Ett i längden mer fördelaktigt alternativ, som vi ser det, är att betala ett engångsbelopp på kronor exklusive moms. Detta berättigar till obegränsad användning av ett fritt antal studenter och institutioner inom KTH och inkluderar även två dagars konsulthjälp. Det tillkommer en årlig kostnad för uppdateringar och underhåll på kronor exklusive moms. Sven-Inge Hägnemo erbjöd sig att ställa upp på en provkörning med lärare och eventuella studenter, mot ersättning för resa och uppehälle Referenser Utvärderingsgruppen har förmedlat en enkät till nedanstående person som angivits som referens av Sven-Inge Hägnemo, dock utan att få något svar. Referensen arbetar på Universitetet i Karlstad samt på Handelshögskolan i Göteborg. Enligt distributören har även Chalmers tekniska högskola valt att använda Simbiz i sin undervisning. Kontakt med distributör: Kontakt med referens: Sven-Inge Hägnemo Hilmar Heitsch, Karlstads Universitet Tel: Tel: Mobil: Mobil: GLASSCOMPAGNIET Glasscompagniet distribueras av Aspegren Idé AB. Utvärderingsgruppen har fått tillgång till detta spel och har genomfört ett provspel med avsikt att göra en bedömning om spelets lämplighet i undervisningssyfte. Distributören rekommenderar att en dag sätts av för att spela spelet. Denna tid är givetvis starkt beroende av hur mycket teori som presenteras av en eventuell lärare under spelets gång. Teoretiskt krävs ingen lärarledning men utan denna tappar man många poänger med spelet. En folder med tips och ytterligare bakgrundsinformation till spelledaren, läraren, medföljer spelet. Spelet levereras i form av ett kompendium och fokuserar på att öka förståelsen för balans- och resultaträkningen samt sambanden mellan dessa. Dessutom skall ett antal nyckeltal beräknas under spelets gång. Syftet med nyckeltalen är att belysa hur olika beslut som tas under spelets gång påverkar olika ekonomiska förhållanden inom företaget. Spelet sträcker sig över tre verksamhetsår. Deltagaren får först bakgrundsinformation kring det fingerade företaget, Glasscompagniet. Sedan skall man fatta beslut om marknadsföringsåtgärder. De parametrar som spelaren kan påverka är försäljningspris för glassen, antalet säljare och eventuella annonseringskampanjer i butiker, tidningar och TV. 11

12 Utvärdering The Business Challenge Utifrån dessa beslut skall spelaren göra en försäljningsprognos baserad på de satsningar man gör inom marknadsföring. Efter försäljningsprognosen skall man fatta beslut om årets totala produktion. För att avgöra vilken effekt satsningarna fått använder man sig av tärningar. Steg för steg beräknas hur försäljningen påverkats av de olika investeringarna och det hela mynnar ut i en ökad eller minskad total efterfrågan under året. Sedan skall året summeras i en resultaträkning. Efter detta beräknas intäkter, kostnader, lagerförändring och förändring i likvida medel. Dessa parametrar ligger sedan till grund för balansräkningen. Det andra spelåret inleds med samma förfrågan om vilka marknadsföringssatsningar man vill genomföra. Man skall även ta ställning till om man vill investera i ökad produktionskapacitet. Vid genomförandet av detta tillkommer frågor kring finansieringen av investeringen. Återigen avgör tärningarna hur väl satsningarna fallit ut. Sedan görs en ny resultat- och balansräkning och spelaren får beräkna likviditet och soliditet. Det tredje året inleds även det med beslut om marknadsföringsåtgärder och produktion, samt upprättande av försäljningsprognos. Sedan får spelaren ta ställning till huruvida en konkurrent skall köpas upp eller ej. Konkurrentens prognos för resultaträkningen presenteras och spelaren får använda denna för att bilda sig en uppfattning kring det aktuella företaget. Vid ett uppköp tillkommer frågor kring finansiering. Sedan använder man tärningarna på nytt för att se hur det tredje året föll ut, och upprättar resultat- och balansräkning. Efter det tredje året skall lönsamhetsmåtten avkastning på eget kapital, avkastning på totalt kapital och vinstmarginal beräknas. Spelet avslutas med att deltagaren räknar fram dessa nyckeltal samt likviditet och soliditet för alla tre spelåren. Man ombeds även ge en förklaring till varför nyckeltalen utvecklats som de har under de tre åren Kommentarer till Glasscompagniet Spelet är mycket väl strukturerat och är i många avseenden självinstruerande för spelaren. Kompendiets utformning innebär att man som spelare är väl medveten om vilket nästa steg är. Tydliga pilar finns mellan exempelvis resultat- och balansräkningarna och de övriga beräkningarna. På så sätt uppstår inga svårigheter med att ta reda på var en specifik siffra skall ingå. Detta upplägg gör även att det är lätt att se sambanden mellan olika parametrar genom hela spelet. Dessutom finns korta teoriavsnitt som presenteras i samband med olika beräkningar. Dessa är bra utformade och kan med stor säkerhet bidra till att öka förståelsen för de ingående ekonomiska termerna. Det uppstår ett visst tävlingsmoment i och med att resultat och nyckeltal påverkas starkt av de beslut som spelaren tar. Detta tror vi gör spelet roligare i undervisningssyfte. En nackdel är att det i viss utsträckning är tärningar som avgör effekten av olika satsningar. Detta är uppenbarligen en parameter som inte studenterna själva kan påverka. Distributören rekommenderar att spelet leds av en lärare. Vi bedömer inte detta som helt nödvändigt, men absolut önskvärt. Med stor sannolikhet skulle nyttan av spelet öka betydligt om man varvar spelandet med teoretiska kopplingar och uppföljningar av de olika gruppernas resultat och åtgärder. Glasscompagniet utgör ett mycket bra tillfälle för en lärare att belysa ett antal samband mellan modeller, redovisningsmetoder och nyckeltal, både teoretiskt och praktiskt. 12

13 Utvärdering The Business Challenge Distributören rekommenderar att varje deltagare har ett häfte, men att man spelar i grupper om 3-4 personer. Detta upplägg vore det bästa även enligt vår uppfattning. Vi tror dock att spelet skulle vara mycket givande också i en situation där 2 deltagare delar på ett häfte. Detta kan bli en mer gynnsam lösning ur ett ekonomiskt perspektiv. Ett öppningsbud från leverantören ligger på 350 kr per häfte för Kungl. Tekniska Högskolans del. Detta skall relateras till ett pris riktat mot företag på 950 kr per häfte. Vi har den bestämda uppfattningen att detta pris kan diskuteras vid en eventuell beställning. Nivån på spelet gör att vi bedömer att det inte passar i Indek HK. Möjligtvis skulle Glasscompagniet kunna ersätta Bonanza. Vi gör dock bedömningen att Bonanza ligger på en något högre nivå och därför är mer lämpligt inom den högre kursen. Däremot anser vi att Glasscompagniet skulle vara ett mycket lämpligt inslag i IE gk. Det stora antalet studenter som blir aktuellt i ett sådant läge borde rimligtvis även kunna leda till ett för skolan fördelaktigt pris per häfte. Ett upplägg där exempelvis assisterande elever sköter spelprocessen och den kompletterande teoriundervisningen vore mycket tänkvärt och säkerligen uppskattat av studenterna. 5.3 PERSONALEKONOMISKA KALKYLER Även detta spel distribueras av Aspegren Idé AB, men är till skillnad mot Glasscompagniet internetbaserat 3. Man kan provspela kostnadsfritt eftersom spelet inte är helt färdigkonstruerat ännu. Personalekonomiska kalkyler fokuserar på personalekonomi och behandlar strategiska beslut om organisationsutveckling och hantering av personalfrågor. Syftet med spelet är att visa hur dessa områden kan ge direkt effekt på det ekonomiska resultatet. Under spelets gång ges möjlighet att ta del av beskrivningar och förklaringar till olika personalekonomiska kalkyler. De kalkyler som beskrivs är Timkostnadskalkyl, Timpriskalkyl, Produktivitetskalkyl, Lönsamhetskalkyl, Alternativkalkyl, Pay Off kalkyl och Rekryteringskalkyl. Spelet inleds med en kort presentation av den fingerade organisation som spelaren är verksam inom, ett lokalkontor inom koncernen Kontorshjälpen AB. Information om antal anställda, omsättning, tidigare affärshändelser och liknande förmedlas innan spelet startar. Man får också en del förklaringar och tips om vad man bör tänka på. Under spelets gång får spelaren direktiv om vilka kalkyler som är lämpliga att använda vid varje specifik beslutssituation. Man har också hela tiden tillgång till förklaringarna av de olika kalkylmetoderna. Spelet är uppbyggt i 4 spelomgångar som var och en innehåller ett antal frågor och problem att ta ställning till. Dessa problem rör mycket varierande områden inom den egna enheten, exempelvis konflikter, omplaceringar och stress. Gemensamt för alla frågor är att man med fördel utför någon typ av kalkyl som vägledning av vilket beslut, eller åtgärd, som kan vara lämplig. Se Bilaga 6 för exempel på hur en frågeställning kan se ut. Man måste dock inte utföra någon kalkyl, utan kan välja det alternativ som man personligen anser vara bäst för företaget. När ett beslut tagits får spelaren information om vilka personalmässiga och ekonomiska effekter det medförde. För exempel på hur denna information kan se ut, se Bilaga 7. Efter varje spelomgång presenteras en resultatrapport som visar vilken effekt de valda åtgärderna har haft på försäljning, resultat och kostnader. Man får även en sammanfattning av hur man ligger till totalt sett. Vid spelets avslutande ligger detta totala resultat till grund för en topplista där de bästa resultaten presenteras

14 Utvärdering The Business Challenge Kommentarer till Personalekonomiska kalkyler Spelet är underhållande, inte minst på grund av den detaljrika informationen som ges efter varje beslutssituation. Eftersom alla kalkylmetoder presenteras på ett tydligt sätt krävs ingen lärarledning och inga omfattande instruktioner. När spelaren läser igenom materialet som presenteras på hemsidan blir det väldigt uppenbart hur spelet går till. Kanske kan en invändning vara att spelets upplägg är lite i enklaste laget. Personalekonomiska kalkyler kan med fördel spelas av, som vi bedömer det, upp till tre studenter samtidigt. Detta kan minska kostnaden betydligt. Eftersom spelet är så nytt finns enligt distributören inget rekommenderat marknadspris ännu. Dock anser denne att prisnivån bör ligga något under Glasscompagniet. Enligt den mycket preliminära prisindikation vi fått kostar dock även Personalekonomiska kalkyler 350 kronor per licens. Liksom tidigare är vi av uppfattningen att detta pris i hög utsträckning kan diskuteras vid en eventuell affär. Vi bedömer inte att Personalekonomiska kalkyler lämpar sig bäst inom ramen för kurserna i Industriell ekonomi. Däremot skulle det kunna ingå som ett moment i kurser inom organisation och möjligtvis ledarskap. Ur vår synvinkel vore ett upplägg där Personalekonomiska kalkyler ingår i Arbetsorganisation och Ledarskap, 4D 1075, ett tänkvärt alternativ. 5.4 MEGA MEGA är ett spel som utvecklats av Bonnier Utbildning i studiesyfte. På spelets internetadress 4 finns mycket bra instruktioner för spelare och en eventuell spelledare som kan läsas direkt eller laddas ner i pdf-format. Det finns även en relativt omfattande bakgrundsinformation om spelet och hur det är upplagt. Man kan också ladda ner en gratis demoversion. Eftersom utvärderingsgruppen saknar behörighet att ladda ner program på skolans datorer har vi inte kunnat provspela spelet. Av den anledningen kan vi inte uttala oss om vilken kunskapsmässig nivå spelet ligger på. Nedanstående stycken innehåller information som kan utläsas av hemsidan. MEGA är ett företagsspel som ger deltagarna ökad förståelse för budgetering samt känsla för företagsekonomiska samband och begrepp. Spelet handlar om företaget MEGA som är generalagent för en ny typ av gratulationskort. Företaget fungerar som importör och grossist och kunderna utgörs främst av dagligvaruhandeln och en del andra detaljister. En hel spelomgång tar cirka 4 timmar. Spelet kan också spelas i pass om 1+3 timmar eller i två 2- timmars pass. När spelet börjar har verksamheten bedrivits i ett år. Företaget redovisar ett negativt resultat efter detta år. MEGA spelas i fem år och det gäller för spelarna att ha så stort eget kapital som möjligt i slutet av år 6 för att vinna spelet. I MEGA tränas således deltagarna även i lönsamhetstänkande. De tvingas analysera ett litet företags verksamhet under flera år och får under spelets gång se hur företagets resultat påverkas av beslut de själva fattat. Eleverna får därigenom förståelse för hur marknadsföring, prissättning, inköpsbeslut, finansiering och personalpolitik på olika sätt påverkar företaget

15 Utvärdering The Business Challenge MEGA kan spelas enskilt utan särskild handledning om enanvändarversionen MEGA Solo används. Nätverksversionen, MEGA Net, spelas med en lärare/kursledare som spelledare och elever/kursdeltagare uppdelade i grupper som konkurrerande företag MEGA Net Nätverksversion Alla spelare (max 10) i en spelomgång spelar mot varandra. De agerar gemensamt på en marknad där varje spelares beslut även påverkar andra spelare. Deltagarna, inklusive spelledaren, arbetar mot en och samma databas-fil. Det krävs därför att den är åtkomlig från flera datorer. Databasfilen placeras lämpligtvis på en nätverksdisk. Till skillnad från Enanvändarversionen består Nätverksversionen av två moduler, eller program: Spelare och Spelledning. I Spelarmodulen registreras budgeten. När samtliga budgetar för ett år har registrerats körs utfallsberäkning i Spelledningsmodulen MEGA Solo - Enanvändarversion Varje spelare spelar "mot datorn" frikopplat från de andra spelarna. Varje spelare använder en egen databasfil som successivt fylls med budget- och utfallsvärden under spelomgången. Databasfilen kan placeras på diskett, lokal hårddisk eller nätverksdisk Hur skiljer sig MEGA Net och MEGA Solo från varandra? I nätverksversionen, MEGA Net, agerar spelarna på en "verklig" marknad. Det medför ett större engagemang hos spelarna på grund av de tydliga konkurrenseffekterna. Nätverksversionen kräver lite mer förberedelser på det tekniska planet, samt att spelledaren är närvarande för att köra utfallsberäkningarna. Styrkan med enanvändarversionen, MEGA Solo, är att den är lite enklare att administrera plus att den låter spelarna arbeta i eget tempo under spelomgången. Utvärderingsgruppen anser att MEGA mycket väl kan vara ett alternativ till företagsspel inom IE gk. Vi har dock svårt värdera spelet fullt ut eftersom vi inte kunnat spela det. Vi rekommenderar därför att den som är intresserad av spelet själv laddar ner demoversionen och skapar sig en egen uppfattning. Priset anges till 4900 kronor exklusive moms och spelet kan beställas via internet. MEGA har ett tidlås som automatiskt ger användaren rätt att använda spelet under ett år. Detta gör MEGA till ett kostnadsmässigt fördelaktigt alternativ. Teoretiskt skulle man kunna dela in kursdeltagarna i grupper om tio och låta dem spela vid olika tidpunkter. I ett sådant läge skulle en licens vara tillräcklig. En länk för att beställa spelet detta finns på MEGAs hemsida och ISBN-numret är ÖVRIGA SPEL SOM EVENTUELLT KAN VARA AV INTRESSE Profitgames 5 Syftet med detta spel bedömer vi vara att spelaren skall ta ett personligt ekonomikörkort. Vår uppfattning är att detta innebär att spelet är av mindre intresse inom Indeks kurser. Man väljer lämplig kursnivå och får sedan tillgång till spelet under 6 månader. Enligt distributören kan spelen lätt anpassas beroende på målgruppen. Prisnivån framgår av hemsidan och är något avskräckande. Den har bidragit till att vi valt att inte gå vidare med detta spel i vår utvärdering

16 Utvärdering The Business Challenge Prislista exklusive moms Grundnivå 1995:- Fördjupningsnivå 2995:- Avancerad nivå 3395:- Tre års fortsatt access till verktygen efter kurscertifiering. 995:- Figur 2. Prisnivå för Profitgames Business Excellence 6 Omfattar tre olika spel inom områdena Kanban, Lean Manufacturing och Supply Chain. Spelen bedrivs i seminarieform och pågår mellan en och två dagar, beroende på vilket spel som är aktuellt. Vi gör bedömningen att dessa spel främst riktar sig till företag. Kanban spelet kostar 3500 kr exklusive moms per deltagare och de övriga kostar 4500 kr exklusive moms per deltagare. Det är möjligt att man i detta fall kan få kraftigt rabatterade priser som i fallet med Bonanza, och i ett sådant läge kan spelen bli aktuella. Vi lämnar dock detta öppet för den som eventuellt är intresserad, själva har vi gjort bedömningen att andra spel är mer uppenbart lämpliga för Indeks syften. Kontakt med distributören för Business Excellence kan fås enligt nedanstående: Business Excellence Trädgårdsgatan 19, STRÄNGNÄS Tel Fax Mail: Övriga spel På internet 7 hittades en sammanställning av ett antal olika spel som av olika anledningar inte undersökts närmare. Istället bifogar vi denna sammanställning som en bilaga. Se Bilaga

17 Utvärdering The Business Challenge SLUTSATS Den enkätundersökning som genomfördes med studenterna i kursen Indek HK, har visat att The Business Challenge inte varit särskilt givande sedan det framkommit att de kunskaper som erhållits av att spela The Business Challenge inte motsvarar den tid som lagts ner på spelet. Mycket tid har spenderats på att lära sig hur spelet är uppbyggt och har således inte genererat några ekonomiska kunskaper. Detta påpekar även flera lärare i de intervjuer som gjorts. För lärarna var även verklighetsförankring viktigt vilket det i enkätundersökningen framgick att spelet inte hade. Den bristande verklighetsförankringen gör även att de kunskaper som erhålls går att ifrågasätta. De flesta anser trots allt att företagsspel är underhållande och ett bra komplement till de traditionella föreläsningarna. Totalt sett tycker majoriteten inte att The Business Challenge ska ingå i den högre kursen och sedan spelet inte heller uppfyller lärarnas syften med att använda företagsspel som undervisningsmetod är utvärderingsgruppens slutsats att The Business Challenge inte rekommenderas för Indek HK. Däremot är ett större antal av studenterna i högre kursen positiva till att The Business Challenge ska ingå som ett moment i grundkurserna i ekonomi på KTH. Sedan även de teknologer från grundkursen som spelade The Business Challenge var mer positiva till spelet än de som läser högre kursen drar vi slutsatsen att spelet är lämpligare på grundkurserna i ekonomi än för högre kursen. Om spelet ska användas bör det dock ske i gruppform med ledning av en lärare samt med beaktande av de förslag på förbättringar som finns i Bilaga 4 och 5. Intervjuerna med lärare på Indek gav tre kurser där The Business Challenge kunde vara intressant att använda i undervisningen varav en är högre kursen där spelet redan provats. De två övriga är IE gk för E och I. I dessa intervjuer framkom också att ett problem är att spelets ämnesområde inte överensstämmer med kursens syfte varför The Business Challenge inte är aktuellt för t.ex. Arbetsorganisation och Ledarskap, 4D Vi har dock studerat alternativa företagsspel med lite olika inriktning och MEGA kan vi rekommendera för t.ex. kursen i Arbetsorganisation och Ledarskap. Simbiz är ett annat företagsspel som vi studerat och som vi ser som ett bra alternativ till The Business Challenge. I Simbiz ges bättre återkoppling genom insyn i marknad, konjunktur och konkurrenter samt möjlighet till kommunikation mellan spelare. Vi tycker att upplägget där deltagarna skriver en korrekt affärsplan innan spelet inleds är mycket givande. Vår uppfattning är att Simbiz skulle kunna ersätta The Business Challenge i högre kursen alternativt utgöra en del av IE fk. En förutsättning, som vi ser det, är att i detta fall tillåta Simbiz ta upp en hel del tid under kursen så att spelet kan spelas ordentligt. Glasscompagniet är ett mycket väl strukturerat företagsspel som syftar till att öka förståelsen för resultat- och balansräkningar. Spelet är i mångt och mycket självinstruerande för spelaren. Klara samband mellan olika parametrar syns genom hela spelet och teorin förklaras efter hand. Spelet bedöms i stor utsträckning bidra till att öka förståelsen för de ingående ekonomiska termerna. Glasscompagniet bedöms inte vara aktuellt för Indek HK men däremot anser vi att Glasscompagniet skulle vara ett mycket lämpligt inslag i IE gk. Det stora antalet studenter som blir aktuellt i ett sådant läge borde rimligtvis även kunna leda till ett för skolan fördelaktigt pris per häfte. 17

18 Utvärdering The Business Challenge KÄLLOR 7.1 INTERNET Simbiz, Aspegren, Bonnier utbildning - Mega, Profitgames, HG Bark - Business Excellence, Pedagogiskt Forum, , 7.2 KONTAKTPERSONER Simbiz Kontakt med distributör: Kontakt med referens: Sven-Inge Hägnemo Hilmar Heitsch, Karlstads Universitet Tel: Tel: Mobil: Mobil: Business Excellence Trädgårdsgatan 19, STRÄNGNÄS Tel Fax Mail: 8 BILAGOR Bilaga 1: Utvärdering - Indek HK Bilaga 2: Utvärdering Grundkurs för E Bilaga 3: med första intryck av The Business Challenge. Bilaga 4: Enkätundersökning Indek HK Bilaga 5: Enkätundersökning Grundkurs för E Bilaga 6: Exempel på frågeställning, Personalekonomiska kalkyler. Bilaga 7: Exempel på kommentarer till beslut, Personalekonomiska kalkyler. Bilaga 8: Sammanställning av övriga spel 18

19 Utvärdering The Business Challenge Bilaga BILAGA 1: UTVÄRDERING FÖR INDEK HK Utvärdering The Business Challenge Fråga 1-4 besvaras på en skala 1 6 där 6 är bäst och 1 är sämst. Lämna gärna kommentarer till ert svar på raden under frågan. 1. Vilket är ditt helhetsintryck av The Business Challenge? Svara på en skala 1-6 där 6 är Mycket positivt och 1 är Mycket negativt Motivering: 2. I vilken utsträckning har The Business Challenge bidragit till att öka dina kunskaper inom ekonomi? Svara på en skala 1-6 där 6 är I stor utsträckning och 1 är Inte alls Motivering: 3. Ett syfte med kursen är att: Fördjupa kunskaperna om industriföretags verksamhet och den omgivning i vilken de verkar. I vilken utsträckning anser du att The Business Challenge har bidragit till att Du har fördjupat dina kunskaper om detta? Svara på en skala 1-6 där 6 är I stor utsträckning och 1 är Inte alls Motivering: 4. Hur realistisk anser du att den bild The Business Challenge har givit av verkligheten är? Svara på en skala 1-6 där 6 är Mycket realistiskt och 1 är Mycket orealistiskt

20 Utvärdering The Business Challenge Bilaga Motivering: 5. Anser du dig ha de teorietiska kunskaperna som krävs för att ha någon glädje av spelet? Ja Nej Motivering: 6. Tror du att nyttan av spelet hade varit större om det genomförts i gruppform under ledning av en lärare? Ja Nej Motivering: 7. Hade Du lärt dig något på att bara spela ett spel (3år)? Ja Nej Motivering: 8. Vilka nackdelar ser du med The Business Challenge? 2

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för musikvetenskap RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS Kurs: Musikteori 1/Musikvetenskap A Delkurs: Satslära/funktionsanalys Termin: VT 211 Totalt besvarade

Läs mer

Studieanvisningar för. Grundläggande företagsekonomi HT2011

Studieanvisningar för. Grundläggande företagsekonomi HT2011 Studieanvisningar för Grundläggande företagsekonomi HT2011 Välkomna! Välkomna till kursen Företagsekonomins grunder vid Karlstads universitet. Företagsekonomi är en kunskap som är viktigt att ha nästan

Läs mer

Kursutvärdering Matematisk analys IV H11

Kursutvärdering Matematisk analys IV H11 Matematisk analys IV, höstterminen 20. Responses: 9 Kursutvärdering Matematisk analys IV H. Du är Kvinna 33 3 Man 67 6 2. Varför har du läst denna kurs? Intresse för ämnet 33 3 Lättare att få jobb Förkunskapskrav

Läs mer

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp:

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp: Enkätresultat Enkät: Status: Kursenkät, Flervariabelanalys stängd Datum: 2010-03-29 08:47:04 Grupp: Besvarad av: 13(40) (32%) Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Helheten Mitt helhetsomdöme

Läs mer

Glasskiosken. Lärarhandledning

Glasskiosken. Lärarhandledning Glasskiosken Lärarhandledning Syfte Syftet med Glasskiosken är att på ett leksamt sätt ge eleven en inblick i företagares villkor och lära sig grundläggande kunskaper om hur företagande fungerar. Detta

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007 Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007 Nedan följer en sammanställning av kursutvärderingen av Naturläkemedel och kosttillskott på 4 poäng som ingår i receptarieutbildningen

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

Instämmer i viss mån. Instämmer i stort sett fördelning 5,9% 47,1% 35,3% 11,8% 0% antal (1) (8) (6) (2) (0) Instämmer i viss mån

Instämmer i viss mån. Instämmer i stort sett fördelning 5,9% 47,1% 35,3% 11,8% 0% antal (1) (8) (6) (2) (0) Instämmer i viss mån Enkätresultat Enkät: Status: Kursutvärdering VT2012 stängd Datum: 2012-08-29 11:05:54 Grupp: Aktiverade deltagare (Människa, teknik, organisation (MTO) (7,5hp)) Besvarad av: 17(32) (53%) 1. Det var lätt

Läs mer

Kursutvärdering av Introduktionskursen, 7 poäng, ht 2006

Kursutvärdering av Introduktionskursen, 7 poäng, ht 2006 Kursutvärdering av Introduktionskursen, 7 poäng, ht 2006 Nedan följer en sammanställning av kursutvärderingen av Introduktionskursen på 7 poäng som ingår i receptarieutbildningen på 120 poäng vid Umeå

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2016 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet.

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. STIPENDIet Presenteras i samarbete med: Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. Genom startkapital, mentorskap och kontorsplatser ger stipendiet en unik möjlighet

Läs mer

Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag. 7,5 poäng HT 2013

Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag. 7,5 poäng HT 2013 Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag Innehållsförteckning 1. Kursens syfte och mål...1 2. Omfattning...1 3. Kursens innehåll...1 4. Behörighet och antagning...1 5. Examination...2 6. Inlämning...2

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Sundsgymnasiet / Vellinge Lärcenter Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng

Sundsgymnasiet / Vellinge Lärcenter Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng Prövningsansvarig lärare: Håkan Runerius email: Hakan.K.Runerius@vellinge.se Så går prövningen till: Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets

Läs mer

THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II

THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II 1 ( 6) THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II Sändlista Kurskod Examinator Mathias Henningsson Miguel Giménez Johan Holtström THFR41 Miguel Giménez Kursen gavs Årskurs 2 Termin Period 2 Kursens

Läs mer

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/245/514 KURSPLAN. Företag och Marknad I. Business and Market I. Ekonomihögskolans styrelse. Företagsekonomi.

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/245/514 KURSPLAN. Företag och Marknad I. Business and Market I. Ekonomihögskolans styrelse. Företagsekonomi. Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/245/514 KURSPLAN Företag och Marknad I Business and Market I Kurskod FE4001 Beslutsdatum 2008-09-02 Beslutande organ Ekonomihögskolans styrelse Gäller från 2008-09-02 Undervisningsspråk

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå.

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2015 Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration,

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen.

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen. Kursrapport Bakgrundsinformation Kursens namn: Bild och lärande: Visuella kulturer och kommunikation Termin: 1 Ladokkod: BL202C Kursansvarig: Bjørn Wangen Antal registrerade studenter: 26 Antal studenter

Läs mer

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som visar förmåga att:

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som visar förmåga att: Ekonomihögskolan FEKA90, Företagsekonomi: Grundkurs i företagsekonomi, 30 högskolepoäng Business Administration: Introductory Course in Business Administration, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Skogsekonomisk grundkurs SH0093, 20181.1011 13 Hp Studietakt = 90% Nivå och djup = Grund A Kursledare = Ola Carlén Värderingsresultat Värderingsperiod: 2011-02-11-2011-02-18 Antal svar 40 Studentantal

Läs mer

TBMT18-Medicinsk Teknik

TBMT18-Medicinsk Teknik 1 (6) TBMT18-Medicinsk Teknik Sändlista Svante Gunnarsson Torun Berlind Elin Önstorp Matilda Leinsköld Neda Haj Hosseini Göran Salerud Kurskod TBMT18 Examinator Neda Haj Hosseini Kursen gavs Årskurs 2

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

THTY42-Teknisk kommunikation på tyska II - del 2

THTY42-Teknisk kommunikation på tyska II - del 2 1 (6) THTY42-Teknisk kommunikation på tyska II - del 2 Sändlista Kurskod Examinator Mathias Henningsson Karin Karltorp Susann Årnfelt Seth Ramström Mathias Henningsson Christoph Röcklinsberg Johan Holtström

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Utvärdering av laboration i genteknik. för kemiingenjörer, VT 2002

Utvärdering av laboration i genteknik. för kemiingenjörer, VT 2002 Miniprojekt, pedagogisk kurs för universitetslärare II, ht 2002. Maria Andrén och Anna Lindkvist, Inst för genetik och patologi Utvärdering av laboration i genteknik för kemiingenjörer, VT 2002 Introduktion

Läs mer

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Vad är en affärsplan? Affärsplanen är en beskrivning över vad ni ska göra i ert UF-företag under hela UF-året, dvs från starten fram till avvecklingen.

Läs mer

Projektledning - "Avancerad" Fördjupade modeller och metoder

Projektledning - Avancerad Fördjupade modeller och metoder Projektledning - "Avancerad" Fördjupade modeller och metoder Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring x 150804 Frisläppt 1 Välkommen till kursen! 1 Vi som jobbar med kursen... 3 2 Beskrivning

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

TTIT02-Matematisk Grundkurs

TTIT02-Matematisk Grundkurs 1 (6) TTIT02-Matematisk Grundkurs Sändlista Inger Klein Tea Nygren Siv Söderlund Magdalena Smeds Joakim Arnlind Göran Forsling Kurskod TTIT02 Examinator Joakim Arnlind Kursen gavs Årskurs 1 Termin HT Kursens

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011

Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011 Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011 Här kommer en sammanfattning av utvärderingar från de som gick gruppledarutbildningen under hösten 2011. Deltagarnas

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Grundkurs kalkylering i MS Excel 2002, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Företagsekonomi för icke ekonomer 6 dagar

Företagsekonomi för icke ekonomer 6 dagar Företagsekonomi för icke ekonomer 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Kontinuerlig kursutveckling på I-programmet

Kontinuerlig kursutveckling på I-programmet Kontinuerlig kursutveckling på I-programmet Innehåll: Förbättring av I-programmet Vilka kurser gäller det? Varför kontinuerlig kursutveckling? Hur går det till? Utvecklingsprocessen Kursintroduktion Syftet

Läs mer

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Robert Gustafson 28 januari 2010 Målsättning för Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt Målsättningen för projektet

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING 1 (13) Datum för sammanställningen Period 3, 2007

SAMMANSTÄLLNING 1 (13) Datum för sammanställningen Period 3, 2007 SAMMANSTÄLLNING 1 (13) GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING DEL AV (1TD442) ALGORITMER OCH DATASTRUKTURER (DV1) (1IT022) PROGRAMKONSTRUKTION II (IT) Period 3, 2007 Sammanfattning: Bra kurs, bra lärare och bra labbar.

Läs mer

THTY42 Teknisk kommunikation på tyska II - del 2

THTY42 Teknisk kommunikation på tyska II - del 2 1 (6) THTY42 Teknisk kommunikation på tyska II - del 2 Sändlista Håkan Örman Torun Berlind Elin Önstorp Fredrik Wiklund Håkan Örman Christoph Röcklinberg Johan Holtström Kurskod THTY42 Examinator Christoph

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Torun Berlind Elin Önstorp Sandra Gustavsson. Håkan Örman. Peter Christensen Peter Schmidt. X Föreläsningar X Lektioner X Laborationer Projekt

Torun Berlind Elin Önstorp Sandra Gustavsson. Håkan Örman. Peter Christensen Peter Schmidt. X Föreläsningar X Lektioner X Laborationer Projekt 1 (6) TFYA76 Mekanik del 1 Sändlista Kurskod Håkan Örman Torun Berlind Elin Önstorp Sandra Gustavsson Håkan Örman Peter Christensen Peter Schmidt TFYA76 Examinator Peter Christensen Kursen gavs Årskurs

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Sara Jonsson, Centrum för Bank och Finans, KTH sara.jonsson@infra.kth.se 07-11-14 1 Hur resonerar banken? Banker är inte riskkapitalister! Bankfinansiering

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Detta är den andra tillväxtrapporten som Famna

Läs mer

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Institutionen för informatik Göran Landgren Sammanfattning av kursutvärdering Sid 1 (1) Sammanfattning av kursutvärdering Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Sammanfattning Svarsfrekvens:

Läs mer

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm Inledning Detta är en sammanställning av Speak-up day vårterminen 2012. Speak-up day arrangerades av Föreningen Ekonomernas Utbildningsutskott för första gången på Företagsekonomiska institutionen vid

Läs mer

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad Företagsutveckling individuellt och i nätverk Ölandsnätet är byggt för att ge företagen på Öland en möjlighet att kompetensutveckla sig, ta vara på gemensam kompetens och samtidigt lära känna företagare

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Makroekonomi NA0133, 40043.1415 10 Hp Studietakt = 65% Nivå och djup = Grund Kursledare = Rob Hart Värderingsresultat Värderingsperiod: 2015-06-04-2015-09-30 Antal svar 29 Studentantal 88 Svarsfrekvens

Läs mer

Utvärdering Vasa Gymnastik HT 16. Författare: Carl Planthaber

Utvärdering Vasa Gymnastik HT 16. Författare: Carl Planthaber Utvärdering Vasa Gymnastik HT 16 Författare: Carl Planthaber 1 Inledning Föreningen Vasa Gymnastik har under terminen haft fem aktiva grupper med barn mellan åldrarna 6 och 12 år. Under terminen har föreningen

Läs mer

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 6 hp, vt 2008

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 6 hp, vt 2008 Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, hp, vt 8 Nedan följer en sammanställning av kursutvärderingen av Naturläkemedel och kosttillskott på högskolepoäng som ingår i receptarieutbildningen

Läs mer

Formulär för kursansvarig. Kursanalysen utförs under kursens gång. Nomenklatur: F föreläsning, Ö övning, R räknestuga, L laboration, S seminarium)

Formulär för kursansvarig. Kursanalysen utförs under kursens gång. Nomenklatur: F föreläsning, Ö övning, R räknestuga, L laboration, S seminarium) Kursanalys KTH 1 Formulär för kursansvarig. Kursanalysen utförs under kursens gång. Nomenklatur: F föreläsning, Ö övning, R räknestuga, L laboration, S seminarium) KURSDATA Obligatorisk del 2 Kursens namn

Läs mer

TDDD38-Avancerad programmering i C++

TDDD38-Avancerad programmering i C++ 1 (5) TDDD38-Avancerad programmering i C++ Sändlista Inger Erlander Klein Tea Nygren Siv Söderlund Fredrik Wiklund Tommy Olsson Tommy Färnqvist Kurskod TDDD38 Examinator Tommy Olsson Kursen gavs Årskurs

Läs mer

Rapporter på Valvets hemsida

Rapporter på Valvets hemsida Logga in på Internet och gå till www.valvetab.se. Klicka på Logga in. Här kan du välja både att logga in för att hantera föreningens fakturor och att komma åt föreningens rapporter. 1 Du kommer då till

Läs mer

Sammanställning av kursvärdering

Sammanställning av kursvärdering Dnr HS 214/42 Sammanställning av kursvärdering (blanketten används inte för lärarutbildningskurser) Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Sammanställning av vårterminens kurser ska vara underskriven,

Läs mer

Placeringskod. Blad nr..av ( ) Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng)

Placeringskod. Blad nr..av ( ) Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Diskutera kortfattat skillnaderna mellan eget kapital (aktiekapital) och främmande kapital (lån) (minst 3 relevanta skillnader * 2 poäng/skillnad = 6 poäng) Uppgift/Fråga: 2

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004 Genus och programmering av Kristina von Hausswolff Inledning Under läsåret 3/ var jag med i ett projekt om Genus och datavetenskap lett av Carin Dackman och Christina Björkman. Under samma tid, våren,

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

MYCKET BRA (7/44) BRA (34/44) GANSKA BRA (4/44) INTE BRA (1/44)

MYCKET BRA (7/44) BRA (34/44) GANSKA BRA (4/44) INTE BRA (1/44) Kursutvärdering moment 4, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? BRA (34/44) GANSKA BRA (4/44) Intressant Detta var det intressantaste kursmomentet Den sammanfattande föreläsningen i slutet

Läs mer

Programutvecklingsmetodik, teori

Programutvecklingsmetodik, teori 1 (5) TDDC93- Programutvecklingsmetodik, teori Sändlista Inger Klein Annalena Kindgren Siv Söderlund Magdalena Smeds Kristian Sandahl Tommy Färnqvist Kurskod TDDC93 Examinator Kristian Sandahl Kursen gavs

Läs mer

DA205A Programmering med C# II

DA205A Programmering med C# II DA205A Programmering med C# II Antal svar: 25 (84) 1. Flervalsfråga Andel Allmänt Hur tycker du kursen har varit? 1. Dålig 0% 2. Ganska bra 4% 3. Bra 52% 4. Mycket bra 44% 2. Öppen fråga Nämn någonting

Läs mer

Sammanställning av studenternas svar på kursens summativa utvärderingen

Sammanställning av studenternas svar på kursens summativa utvärderingen Kurs 1: Barndom och lärande: Omvårdnad, omsorg, fostran och samverkan Sammanställning av studenternas svar på kursens summativa utvärderingen Sammanställningen bygger på svar från 56 studenter (3%) av

Läs mer

Konstruktion med mikrodatorer

Konstruktion med mikrodatorer 1 (6) Konstruktion med mikrodatorer Sändlista Kurskod Examinator Inger Klein Jonas Detterfelt Siv Söderlund Johan Högdahl Tomas Svensson Tomas Svensson TSEA29 Tomas Svensson Kursen gavs Årskurs 3 Kursens

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Kandidatarbete i skogsvetenskap med företagsekonomisk inriktning EX0593, 30269.1213 15 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Grund C Kursledare = Dimitris Athanassiadis Värderingsresultat Värderingsperiod:

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008.

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Sammanställning av personalenkät 2008 relaterad till personalenkäten som gjordes 2006.

Läs mer

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Sammanfattning av D-uppsats i Utbildningsdesign Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Malin Seeger Annika Åström Linköpings universitet

Läs mer

Oppositionsprotokoll-DD143x

Oppositionsprotokoll-DD143x Oppositionsprotokoll-DD143x Datum: 2011-04-26 Rapportförfattare Sara Sjödin Rapportens titel En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI perspektiv Opponent Sebastian Remnerud Var det lätt att förstå vad

Läs mer

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 Uppgift Arbetet ska vara datorskrivet och varje grupp ska skriva 5-6 A4 sidor. Texten ska vara skriven i Times new roman storlek 12. Normalt radavstånd och

Läs mer

Viggo Kann: En programsammanhållande kurs med många funktioner. En programsammanhållande kurs med många funktioner

Viggo Kann: En programsammanhållande kurs med många funktioner. En programsammanhållande kurs med många funktioner En programsammanhållande Viggo Kann professor i datalogi KTH Skolan för datavetenskap och kommunikation viggo@nada.kth.se Exempel på reflektionsuppgifter från kursen Vilket av målen för D-programmet har

Läs mer

Logistik (723G48), 7,5 hp Kursinformation VT -2016

Logistik (723G48), 7,5 hp Kursinformation VT -2016 Linköpings universitet IEI- Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 2016-04-25 Logistik- och kvalitetsutveckling Bengt Ekdahl/KD Logistik (723G48), 7,5 hp Kursinformation VT -2016 Välkommen

Läs mer

Kursrapport 32IVP1 H15-1 Verksamhetsförlagt projektarbete, 7,5 hp BMBD114h

Kursrapport 32IVP1 H15-1 Verksamhetsförlagt projektarbete, 7,5 hp BMBD114h Cecilia Gärdén 2015-11-27 Jenny Lindberg Kursrapport 32IVP1 H15-1 Verksamhetsförlagt projektarbete, 7,5 hp BMBD114h Om kursen Kursen har pågått på masternivå, distans, period 1 och 2 ht 2015, mellan 31

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Struktur för kursutvärdering vid Teknik och samhälle

Struktur för kursutvärdering vid Teknik och samhälle Struktur för kursutvärdering vid Teknik och samhälle Inledning Kursutvärderingar är en viktig del, kanske den viktigaste, för att driva kvaliteten framåt på våra utbildningar. Utförda på rätt sätt säkerställer

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

TATA24-Linjär Algebra

TATA24-Linjär Algebra 1 (6) TATA24-Linjär Algebra Sändlista Håkan Örman Torun Berlind Elin Önstorp Sandra Gustavsson Håkan Örman Jesper Thorén Jesper Thorén Kurskod TATA24 Examinator Jesper Thorén Kursen gavs Årskurs 1 Termin

Läs mer

ANALYSKURSER. Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III

ANALYSKURSER. Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III KAPITELNAMN ANALYSKURSER FÖR DIG SOM VÄRDERAR ELLER KREDITBEDÖMER Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III KAPITELNAMN ANALYSKURSER Du kan tentera

Läs mer

Business Administration, 15.0 Credits

Business Administration, 15.0 Credits Business Administration, 15.0 Credits Högskolepoäng: 15.0 hp Kurskod: 2ÖÄ008 Ansvarig institution: Pedagogiska inst Datum för fastställande: 2011-05-23 Beslutad av: Programkommittén för Personalvetarprogrammet

Läs mer

INDUSTRIELL EKONOMI FK

INDUSTRIELL EKONOMI FK 1 AVDELNINGEN FÖR PRODUKTIONSEKONOMI LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MIO040 INDUSTRIELL EKONOMI FK Kursprogram VT1 2016(Jan-Mars) Kursansvarig: Peter Berling 2 Förkunskapskrav Industriell ekonomi, grundkurs. Godkänd

Läs mer

KURSUTVÄRDERING CD5560 FABER VT2003

KURSUTVÄRDERING CD5560 FABER VT2003 KURSUTVÄRDERING CD5560 FABER VT2003 Antal utvärderingar = 24 Datalogi = 20 Datateknik = 1 Övr. = 1 Blank = 2 Fråga 1 - Förkunskaper Ja = 23 Nej = 0 Blank = 1 inga Slutsats: Förkunskaper uppfattas som tillräckliga.

Läs mer

Avveckla UF-företaget

Avveckla UF-företaget Avveckling Avveckling Avveckla UF-företaget Leverera beställningar Sälja slut på lager Betala leverantörer och andra skulder Få betalt från kunderna för de sista fakturorna Se till att bokföringen är i

Läs mer

TSEA29-Konstruktion med Mikrodatorer

TSEA29-Konstruktion med Mikrodatorer 1 (7) TSEA29-Konstruktion med Mikrodatorer Sändlista Inger Klein Tea Nygren Siv Söderlund Magdalena Smeds Tomas Svensson Johan Löfberg Kurskod TSEA29 Examinator Tomas Svensson Kursen gavs Årskurs 3 Termin

Läs mer

TEII42 - Teknisk kommunikation på japanska II - del 2

TEII42 - Teknisk kommunikation på japanska II - del 2 1 (5) TEII42 - Teknisk kommunikation på japanska II - del 2 Sändlista Kurskod Examinator Mathias Henningsson Karin Karltorp Susann Årnfelt Seth Ramström Clas Rydergren Li Li Tunek Johan Holtström TEII42

Läs mer

Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016

Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för informatik Lärare: Rikard Harr, Angelica Svelander oktober 6, 2016 Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016 Sammanlagt lämnades 36 utvärderingar

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Teorier i nutida landskapsarkitektur LK0115, 20168.0910 5 Hp Studietakt = 35% Nivå och djup = Avancerad E Kursledare = Ulla Myhr Värderingsresultat Värderingsperiod: 2010-01-12-2010-01-26 Antal svar 4

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Antalet deltagare Vill man ha ett högt tempo så är 5 spelare idealiskt. Det är bättre att öka på antalet än att minska det.

Antalet deltagare Vill man ha ett högt tempo så är 5 spelare idealiskt. Det är bättre att öka på antalet än att minska det. Första gången ni spelar Idéspelet Här är en kortfattad vägledning för dig som ansvarar för den allra första spelomgången med idéspelet i er organisation. Börja med att läsa Quickstarten och därefter denna.

Läs mer

KURSUTVÄRDERING MATEMATIK I: 5B1115

KURSUTVÄRDERING MATEMATIK I: 5B1115 Amina Henaien Farrokh Atai 840717-0508 851103-7932 henaien@kth.se farrokh@kth.se KURSUTVÄRDERING MATEMATIK I: 5B1115 Vi har försökt genom denna utvärdering att ge er en sammanfattning och en kortfattad

Läs mer