Åbo Akademis datacentral. Verksamhetsberättelsen DC:s uppgifter, datadirektionen. Datacentralens uppgifter (ur instruktionen)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åbo Akademis datacentral. Verksamhetsberättelsen 1999. DC:s uppgifter, datadirektionen. Datacentralens uppgifter (ur instruktionen)"

Transkript

1 datacentralen Åbo Akademis datacentral Verksamhetsberättelsen 1999 DC:s uppgifter, datadirektionen Instruktionen för de fristående institutionerna förnyades under året, som en följd av att Akademins förvaltningsinstruktion förnyats tidigare. Kansler fastställde instruktionen den Datacentralens uppgifter (ur instruktionen) Datacentralens uppgift är att främja utnyttjandet av informationsteknik (nedan IT) i forskningen, undervisningen och förvaltningen vid Åbo Akademi, inbegripet Österbottens högskola, genom: 1) att samordna, planera och ta initiativ för att utveckla utnyttjandet av IT inom informationsbehandlingen och informationsförvaltningen samt kommunikationen vid akademin, 2) att erbjuda IT-resurser och IT-sakkunskap åt akademins institutioner och enheter, deras anställda och studerande, 3) att ansvara för akademins datanät och datasäkerhet, 4) att samordna och utfärda direktiv för anskaffningar, samt handha underhåll av IT-utrustning och basprogramvara för akademins institutioner och enheter, samt 5) att handha övriga uppgifter som faller inom dess verksamhetsområde. Datadirektionen, Törn, Aimo prof.,ordförande (prof. Joakim von Wright) Fagervik, Kaj prof., viceordf. (FM Jörgen Bergman) Carlsson, Christer prof. (prof. Ole Björkqvist) Viemerö, Vappu timlärare (prof. Matti Hotokka) Nyback-Alanen,Harriet informatiker (bibl. Egil Gersow) Laaksonen, Jussi äldre plan. (till.plan.niklas Henriksson) Lassus, Malena kamrer (studiesekr. Harriet Kurtén) */ Sarelin, Birgitta ass. (aman. Tom Björkfors) Fagerström, Kerstin plan. (plan. Mårten Saarinen) Eriksson, Niklas stud. (stud. Sten Nordström) 1

2 */ från Tom Björkfors, med Siv Lundström som suppleant Föredraganden: Stig-Göran Lindqvist (Anne Adel), i vissa ärenden Carl- Erik Kniivilä. Ur datadirektionens verksamhet Direktionen sammanträdde 3 gånger under året för totalt 8 ärenden. (1998 var det 5 möten för 18 ärenden). Två av ärendena gällde datormissbruk, där de avstängda användarna önskade föra föreståndarens beslut till omprövning i direktionen. Övriga ärenden var mera traditionella, behandling av budgeten och utnämningsbeslut. Datormissbruket ökade allvarligt (se nästa avsnitt). Avtalsförhandlingarna med rektor hölls den Diskussionsämnen var, förutom budgetfrågorna för år 2000, förverkligandet av AkademinsgamlaIT-utvecklingsplanochuppgörandetavennyplanunder nästa år. Datacentralens verksamhet, en översikt Datormissbruket ökade alltså allvarligt. Säkerhetshålen i de olika operativsystemen såsom Sun Solaris, Windows NT och Linux blir allt flera och mera allvarliga samtidigt som de blivit svårare eller omöjliga att lappa. Attacker utifrån internet registreras dagligen. Fyra ÅAinterna fall ledde till tillfällig indragning av användarrättigheterna och två fall är under polisutredning. Förutom IT-säkerhetschefen och ledningsgruppen för IT-säkerhet sysselsätts även de olika systemansvariga alltmera dels av preventivt jobb och dels av utredningsarbete kring inträffade incidenter. Bland de preventiva åtgärderna kan nämnas att datatrafiken från internet filtreras, i första hand av den centrala routern och senare förmodligen med hjälp av brandmurar. T.ex. spärras utifrån initierad terminalaccess (Telnet) och filöverföring (FTP) mot alla utom en för ändamålet upprättad server. Antalet tjänster som visas utåt internet minskades och minskas kraftigt, t.ex. förmedlas e-post- och webbtrafik endast till vissa registrerade servers. En viktig åtgärd i detta sammanhang var också skapandet av en ÅAintern Linuxstandard, en arkitektur där onödiga funktioner plockats bort (sådana tjänster som inte används och som därför utgör tacksamma mål för crackers) och en del säkerhetshål lappats. Samtidigt kan alla ÅA-Linuxdatorer systemadministreras över datanätet av Unix-sektionen. 2

3 datacentralen Y2k-problematiken (dvs år2000- eller millennieskiftes-problematiken) förorsakade en hel del beredningsarbete. Under hösten 1998 byttes lönesystemet ut. Det gamla systemet skulle inte ha klarat av millennieskiftet, men moderniseringen skedde också av andra orsaker, bl.a. kunde personaldatabasen nu anslutas till lönerna och man slapp det parallella personregistret. Under samma höst byttes också biblioteksdatorn ut och dess VTLS-programvara (VTLS står för Virginia Tech Library System) uppdaterades. Den gamla datorn var ej kompatibel med Y2k-skiftet, men den direkta orsaken för bytet var en nödvändig kapaci-tetsökning, som bl.a. följde av att Åbo yrkeshögskola lade sin biblioteksdatabas på ÅA:s dator. Av Akademins egna system förorsakade Fortbildningscentralens studieregister Kurre ett större uppdateringsarbete. Datacentralen lappade serverdatorernas operativsystem och hjälpprogram. Beträffande ÅA:s persondatorpark genomfördes under våren testkörningar i samarbete med institutionernas IT-kontaktpersoner. DC informerade via en artikelserie i ÅA-meddelanden och upprättade en Y2k-webbsida med bl.a. lappar för de vanligaste pc-operativsystemen och kontorstillämpningarna. Äldre datorer kunde förväntas få klockproblem, som dock i de flesta fall torde kunna åtgärdas enkelt. Problematisk var PC/TCP-programvaran med vilka gamla Windows baserade pc:s kommunicerar med serverdatorerna. Leverantören garanterade inte Y2k-kompatibilitet för den kommunikationen. Windows 3.11 snurrade/snurrar närmast på Pentium 100 MHz eller äldre pc:s, vars kapacitet inte räcker till för att köra NT-systemet på. Då det också p.g.a. användarvänlighet och systemunderhåll var och är skäl att övergå till NT genomfördes under senhösten en kampanj under vilken flera än 110 gamla pentium-pc:s uppgraderades förmånligt. Äldre pc:s med en processor av typ 386 eller 486 blev däremot ouppgraderade. Uppgraderingen kostade mk per dator och sponsorerades till en del av DC. Med facit i hand vid millennieskiftet kunde vi konstatera att de stora systemen, unix- och NT-serversystemen, datanätet och databaserna fungerade väl, liksom de flesta persondatorer. Mindre problem blev det med: Den del av bokföringssystemet (Kokopankki) som handhar kommunikationen mot banken, klarade ej av utlandsbetalningar. Felet berörde Turun kauppakorkeakoulus bokföring, som körs på ÅA:s och TuKKK:s gemensamma server. Programleverantören, Analyste, informerade om felet den (!) och skickade en ny programversion efter en och en halv vecka. Bibliotekssystemet VTLS visade sig, trots leverantörens löften, ej vara felfritt. Beställningsmodulen fungerade inte. Felet var globalt och korri- 3

4 gerades av VTLS under årets första dagar. Diverse udda programvara uppvisade så som man kunde vänta sig en underlig datumsättning. Beträffande pc:na noterades inga större omedelbara fel. Olika felsituationer kan dock dyka upp ännu under de närmaste månaderna. En ATM-baserad videomötesutrustning, den andra för Åbos del, skaffades till förvaltningsämbetets mötesrum närmast för de flitiga kontakterna mot Vasa. Det tidigare samarbetet mellan Åbo-högskolornas datacentraler har fortsatt på bred front, liksom samarbetet med Åbo yrkeshögskola kring driften av biblioteksdatorn. Diakonihögskolans Åbo-enhet anslöt sig till Funet via DC. Antalet fast (eller långtids-) anställda vid DC uppgick till 30 personer. 4

5 datacentralen Datacentralens arbetsuppgifter och verksamhet sektionsvis: DC:s administration består av en byråsekreterare och en direktör. Förutom rent administrativa uppgifter handhar byråsekreteraren förmedlingen av adb-material (disketter, manualer m.m.) och programvara (bl.a. Microsofts program, Corel WordPerfect och SPSS), samt om bokningen av datorklasser och datorutlåningen. Förmedlingen av laserkasetter till institutionerna överfördes under året till Teknisk Service. Direktören leder inrättningens verksamhet. Han svarar bl.a. för föredragningen inför DC:s direktion, för DC:s information, och för frågor kring Akademins IT-arkitektur och koordineringen samt utvecklandet av IT-strategier. Databassektionen sköter om det tekniska underhållet, utvecklandet och optimeringen av relationsdatabassystemet Ingres, textdatabassystemet Trip och bibliotekssystemet VTLS, samt om tillämpningarna som grundar sig på dessa. Hit hör bl.a. personal-, studie- och ekonomiförvaltningens system. Det tekniska underhållet av Akademins Webb hörtillsektionens ansvarsområde. Ingres- och Prositdatabassystemen och -datorerna är gemensamma med TuKKK, Trip-systemet med TuY och VTLS-systemet med Åbo yrkeshögskola. (Prosit är bokföringssystemet) Databassystemet Ingres uppgraderades i maj till den senaste versionen, Ingres II. Det riksomfattande sökande- och studierättssystemet HAREK togs i bruk i samband med antagningen av nya studerande för läsåret Detta medförde en del anpassningsarbete i akademins egna antagningssystem. minsture-tillämpningen, möjligheten att via e-post få ett utdrag över sina studieprestationer från Sture-databasen, blev allt populärare. Antalet utdrag uppgick 1999 till (+13%). Trip-systemets webb-gränssnitt utnyttjas vid sökning i allt flera databaser, vilket betydligt underlättat användningen. Storanvändare vid ÅA är bl.a. inst. för informationsförvaltning, biblioteket, förvaltningsämbetet, Rättsvetenskap och inst. för mänskliga rättigheter, Etnologi samt Folkloristik. Nya cd-rom databaser skaffades av biblioteket och installerades på cdserverdatorn. Det finns ett 20-tal referens- och faktadatabaser. De två serverdatorerna ersattes under året med en ny Linux-baserad dator. Via det nationella FinELib-projektet har ÅAB tillgång till internationella uppslagsverk, referensdatabaser och tidskrifter i elektronisk form. Webben. Antalet exporterade webbdokument (lästa sidor) ut från Åboservern uppgick år 1999 till miljoner och från miljoner, totalt en ökning på 53% jämfört med 5

6 1998. Den exporterade datamängden från Åbo motsvarar 166 miljarder tecken (+26%), eller några hyll-km böcker. En tredjedel av av informationssökningen är ÅA-intern, 28% görs från övriga Finland, medan 38% är internationell. Sektionen för datakommunikation Sektionen svarar för Akademins datanät Anette, dess arkitektur, protokoll och utrustning (routers och broar, switchar, hubbar, terminalservers, repeaters, nätanalysatorer, filtrering av trafiken m.m), samt för nätets kopplingar utåt mot övriga Funet och Internet, samt andra nät. Den gamla terminalservertjänsten från 1985, via vilken apparater anslutits till datanätet från sin serieport, har blivit för opålitlig och en broms för utvecklandet av Akademins datanät i övrigt. Tjänsten avses därför att tas ur bruk kring årsskiftet 1999/2000. Detta innebär att alla terminaler blir oanvändbara och seriekopplade pc:s måste förses med ethernetkort. Terminaler finns idag närmast på biblioteken. De byts kring årsskiftet ut mot pc:s. För specialbehov kan modernare terminalservers skaffas. ATM-kapaciteten i det lokala datanätet utvecklades vidare. ATMstamnätet omspänner i Åbo nu ASA-, Axelia-, Gadolinia, City- och FÄkvarteren och bjuder på hastigheten 155 Mb/s. Alla viktiga serverdatorer har en snabb ATM-anslutning. Experimentet med fasta xdsl-linjer hem utvidgades. DSL (Digital Subscriber Line) är en teknik för att uppnå höga hastigheter i klassen flera Mb/s över en vanlig telefonlinje, dock endast på avstånd upp till c:a 5 eller 10 km. Vid årsskiftet hade DC:s personal 7 anslutningar. ADSL ersattes av SDSL. En anslutningsmöjlighet för övriga ÅAanställda och studerande förbereddes. Åbo-universitetens gemensamma Funet-anslutning är nu på 155 Mb/s mot såväl Esbo som Vasa (Funet är ju det finländska universitetsdatanätet). Åbo yrkeshögskolas anslutning på DC uppsnabbades. Diakoniyrkeshögskolan anslöts till Funet via kopplings-punkten på DC. En andra internetanslutning på 2 Mb/s öppnades mot teleoperatören Saunalahti. Denna linje, som är gemensam med Turun yliopistos datacentral, kan användas bl.a. av Akademins kommersiella samarbetspartners. Filtrering av datatrafiken från internet infördes. Den sköts i första skedet av den centrala routern och senare förmodligen via brandmurar. Antalet tjänster på Akademins datorer, som är öppna utåt minskades radikalt. Avsikten är att utåt endast visa upp sådana tjänster som (datasäkerhetsmässigt) är välskötta och behövliga. T.ex. spärras utifrån initierad terminalaccess (Telnet-protokollet), filöverföring (FTP) och e-posttrafik mot alla utom en för ändamålet upprättad server. Webbtrafiken (HTTP) släpps igenom endast till registrerade webbservers. Under året ingicks avtal med Vasa Läns Telefon angående modemservice. Avsikten är att nedmontera DC:s egna service och helt övergå till 6

7 datacentralen VLT:s. DC samarbetar med Vaasan yliopisto och Svenska Handelshögskolan kring detta. I Åbo drivs Åbo-datacentralernas gemensamma modemserver av TY:s adb-central. H:fors-servicen var delvis ur funktion en stor del av året på grund av tekniska problem. Alla modemservers tar också emot ISDN-uppkopplingar. Sammanlagda antalet uppkopplingar via modemservicen på de tre orterna var (+37%) och förbindelsetiden timmar (-18%). Sessionernas längd minskade såsom eftersträvat, från 26 till 16 minuter. Labbet Labbet svarar för kabelnätets utbyggnad och underhåll samt för hårdvaru-underhållet av Akademins datorutrustning. Den egna reparationsservicen medför kostnadsinbesparingar och framförallt snabbare service samt hårdvaru-knowhow. Under 1999 reparerades 256 ÅA-apparater av vilka 64% pc:s, 22% laserskrivare och 9% monitorer. Antalet åtgärder utförda på labbet har ökat med 19% från En fjärdedel av reparationerna var garantireparationer, vars kostnader ersattes av tillverkaren. Labbets personal har deltagit i ICL:s monitorkurser (om Nokia-monitorer). Labbet är auktoriserad servicepunkt för Osborne, Pinus och Toshiba, vilket bl.a. medför tillgång till värdefull teknisk info och till reservdelar. Toshiba-samarbetet har fördjupats genom ett nytt avtal under året. Labbet har under året omkablerat delar av Gadolinia och Datacity med tvinnad parkabel. Bibliotekets läsesal är försedd med 24 st. plug-in anslutningar till Akademins datanät för bärbara pc:s. Aulan i Axelia är också försedd med några uttag. Datorn bör ha ett ethernetkort. IP-adresser har reserverats för ändamålet. Kårhems datanät togs i produktionsbruk. Pc-sektionen underhåller och utvecklar pc-serverdatorernas olika tjänster. Den rationaliserar pc-användarens rutinarbete t.ex. genom att automatisera programuppdateringar, installationer och säkerhetskopieringar, samt erbjuder funktioner som institutionsgemensamma skivor, cd-servers m.m. Pchome-servicen med personliga skivområden (hemmaområden) för användarna är en av de viktigaste funktionerna. Pc-sektionen åtgärdar pc-problem som sakkunnighjälp för närstödsplanerarna och institutionernas IT-kontaktpersoner, samt handhar en betydande informationsverksamhet. Under utveckling är att kunna sköta ytterligare en större del av användarrådgivningen och åtgärdandet av fel över datanätet. NT-servermiljön förnyades under hösten. En ny pchome -server skaffades. Den erbjuder hemmaområden för användarens e-postlådor, dokument och annat sådant material som användaren vill kunna 7

8 komma åt från olika datorer och/eller som man önskar ha med i datacentralens automatiska säkerhetskopieringssystem. Den nya servern har c:a tio gånger mera skivutrymme än den gamla, och användarkvoten ökades till 50 MB. Skivutrymmet ligger på ett RAID-system som gör att systemet kan köra vidare även efter en eventuell skivkrasch (RAID står för Redundant Array of Inexpensive Disks). Samtidigt skaffades en reserv - pchome, med en praktiskt taget identisk arkitektur, som med kort varsel kan ersätta den egentliga pchome-servern vid större problemsituationer. Reservdatorn, pcpub, används till vardags som allmän program- och filserver. Antalet NT-datorer inom NT-området (domänen) Akademi i Åbo är c:a 900, och i Vasa -domänen drygt 200. Sektionen förmedlar persondatorer och monitorer i första hand åt institutionerna och enheterna och bistår även vid privata anskaffningar. År 1999 förmedlades 190 monitorer (46 st 19 och resten var av märket Nokia och resten Sony). Antalet pc:s var 320 (246 Osborne och 72 Pinus). 73 st pc-uppgraderingar som beställdes på 1999 men betalades på 2000 är inräknade i siffrorna. Antalet förmedlade bärbara var 72 (64 st Toshiba och 5 IBM). Totala värdet på de förmedlade datorerna var c:a 4.1 Mmk. Av ekonomisk betydelse för Akademin (flera mk sparas årligen) är campuslicens-avtalen som sektionen ordnar för institutionerna, och även åt personalen och studenterna för hemmabruk. År 1999 förmedlades bl.a. 556 Microsoft-licenser (av vilka 196 Office-licenser) och 46 SPSS-licenser. Ett Campusavtal ingicks med Corel. Det omspänner bl.a. WP och Corel Draw och täcker även personalens hemmabruk. Unix-sektionen underhåller och utvecklar serverdatorerna, deras basprogramvara och administration (bl.a. Aton, Ra, databasdatorer såsom Aura och Onassis, pc-serverdatorerna och Alpha-superarbetsstationerna). Den stöder Akademins unix-arbetsstations- och terminalanvändare, samt ger basprogramservice åt DC:s övriga sektioner. Den svarar för Akademins datanät-laserskrivare (196 st) och för rådgivningen kring textsättningsprogramvara (FrameMaker, PostScript). Sektionen handhar även sådana allt viktigare uppgifter som utvecklandet och övervakningen av datanätets och serverdatorernas säkerhet, och rapporteringen av all datoranvändning och dess kostnader per resultatenhet. Administrationen av Akademins datoranvändare (användarnamnen för såväl unix- som NT-miljöerna, filområden, e-postservicen o.dyl) utgör en betydande arbetsbörda. Antalet aktiva användare är c:a Ett Linux-koncept för ÅA utvecklades i samarbete med inst. för informationsbehandling för att sprida Linux-kulturen samt för att förbättra datasäkerheten. I arkitekturen har onödiga funktioner plockats bort (sådana tjänster som inte används och som därför utgör tacksamma 8

9 datacentralen mål för crackers) och en del säkerhetshål lappats. Samtidigt kan alla ÅA-Linuxdatorer systemadministreras över datanätet av Unix-sektionen. En ny superarbetsstation av typ Alpha XP1000 med en beräkningskraft på 65 SPECfp95 skaffades för att förstärka farmen av beräkningsdatorer. Den placerades i maskinrummet. Datorposten har redan i ett och ett halvt decennium nått så gott som alla anställda och studerande vid Akademin. Efter några lugnare år ökade volymen utdelade brev igen ifjol med 29%. Akademins datorpostservers delade ut e-brev (Åbo) och (Vasa). Antalet avsända e-brev från abo.fi-adresser var (Åbo) och (Vasa). Sektionen sköter anskaffningen av nätlaserskrivare. Under året inköptes 15 skrivare. Införandet av utskriftsdebiteringen sysselsatte sektionen, som utvecklade programvaran. Antalet utskrifter var ifjol med sammanlagt sidor. Utskrifterna sköts nu av en central printserver med LPR NG -systemet (Line Printer, New Generation) på en Linuxdator, varvid systemkontrollen förbättrats. Vid en eventuell datorkrasch kan servern snabbt ersättas med en reservdator. Samba-konceptet (SMB-protokollet för filöverföring inom NT- och unixmiljöerna) har fått en allt större roll. SMB är i viss mån säkrare än det gamla NFS-protokollet. Samba används för printningssystemet och för filåtkomst mot NT- och unixservers. Vasa-sektionen svarar för de lokala resurserna i Vasa och för den lokala rådgivningen med stöd av Åbo-sektionerna. I Vasa och Jakobstad har Akademin drygt 500 apparater anslutna till datanätet. Enhetens specialområde är utvecklandet av den datorstödda undervisningen och den datorbaserade multimediatekniken i samarbete med institutionerna i Vasa, men också för Åbo-institutionerna och bl.a. med Fortbildningscentralen. Under året testades olika slag av videomötesutrustning. Det ATM-baserade videomötessystemet mellan Åbo och Vasa var i livligt bruk. Barnträdgårdslärarutbildningen i Jakobstad är ansluten till datanätet och till adb-servicefunktionerna via DC i Vasa. Under året fortsatte utvecklandet av NT-konceptet. NT-domänen Vasa har nu 247 pc:s registrerade av vilka över 200 kör med NT. Övningsskolans domain Vos har över 100 maskiner. Antalet användarnamn är 2271 resp En videoserverfunktion påbörjades på en av NT-servrarna. Avsikten är att institutionerna kan lägga upp video- och annat multimediamaterial på servern för distribution över datanätet. Mediahuset hör till de första 9

10 användarna. Under året ingicks avtal med Vasa Läns Telefon angående modemservice. Avsikten är att nedmontera DC:s egna service och helt övergå till VLT:s. DC samarbetar med VY och SHH kring detta. Närstödet hade sitt första hela verksamhetsår. 15 planerare (10 i Åbo och 5 i Vasa) deltar i systemet med ett varierande antal arbetstimmar (max 50% av arbetstiden). Därtill deltar tillfällig personal såsom praktikanter och civiltjänstgörare. Systemet är nu inkört och efterfrågan överstiger klart resurserna. Det finns en tendens att användarna utnyttjar närstödare även för sådant man lätt kunde göra själv, och å andra sidan en tendens att närstödarna sätter ned mera än den allokerade tiden på närstödet. Balansen mellan motiverad efterfrågan och tillräckliga resurser har ännu inte nåtts. 10

11 datacentralen Personalen 1999 Fast och långtidsanställd personal DC:s administration (2 st.) direktör Stig-Göran Lindqvist byråsekreterare Anne-Maj Adel Databas-sektionen (4 st.) IT-specialplanerare Susanne Olin, viceförest., sektionschef äldreplanerare Margita Myllyniemi IT-planerare + Harri Sylvander chefsplanerare+ M-L. Lindström (Bibliotekets adb, till 22.9) IT-planerare + Joakim Björklund (Bibliotekets adb, fr. 4.10) Datakommunikationen (3 st.) Labbet (3 i Åbo + 1 i Vasa) Persondator-sektionen (7 + 1 på BTC) tillämpningsplanerare Niklas Henriksson, sektionschef IT-planerare + N. Forsén (tjänstledig till 15.7, från 6.9 i Vasa) IT-planerare + Jan Wennström (tjänstledig ) IT-planerare + Thomas Backa chefsplanerare Leif Basilier sektionschef äldreplanerare Mats Lipkin (Vasa) IT-planerare Thomas Nylund IT-instruktörI Heikki Laasonen IT-specialplanerare Jan-Eric Flück sektionschef äldreplanerare + Jussi Laaksonen tillämpningsplanerare +Kim Lindell tillämpningsplanerare Antti Karru IT-planerare + Nicklas Karlsson IT-planerare + Dan Holm IT-planerare + Sami Laihorinne tillämpningsplanerare Nils Kullberg (Bioteknikcentret) Unix-sektionen (5 st.) IT-specialplanerare Matti Huvila sektionschef IT-specialplanerare Barbro Sjöblom tillämpningsplanerare Niklas Sjöström äldreplanerare Markus Talaslahti IT-planerare + Robert Ståhl (från 11.1 till 31.12) IT-planerare + Niclas Södergård (från 4.10) Vasa-enheten ( 5 + labbtjänsten + en delad tjänst) IT-specialplanerare + Stefan Levander sektionschef 11

12 chefsplanerare + Jens Granlund tillämpningsplanerare +Petri Vuorinen (stiftelsemedel) äldre planerare + Johan Boholm (tjänstledig från 1.6) IT-planerare+ N. Forsén (från 6.9 i Vasa) avdelningssekreterare Susanne Wahlman (anställd av ÖH) äldre planerare + Mats Lipkin, se labbet Närstödet De med + märkta deltar i närstödet (10 i Åbo och 5 i Vasa). Ansvarig för närstödet i Åbo är Barbro Sjöblom och i Vasa Stefan Levander. För kortare tid anställd personal projektanställd personal Tapio Tihilä, IT-instruktör, labbet, kableringen och fr. 1.9 civiltjänstgörare Kim Fredenberg, pc-sektionen (till 14.4) Jarmo Malinen, unix-sektionen (från 31.10) praktikanter och korttidsanställda Annika Storbacka, pc-sektionen, ( ) Mattias Eriksson, användaradministrationen (1-30.9) Peter Ekholm, pc-sektionen (från 22.11) Jan-Anders Österblad, Vasa (c:a ) Arbetsinsatsen totalt Totalt utförde den fasta och långtidsanställda personalen 31 arbetsår ( år) och den korttidsanställda 1 år 6 mån. 12

13 datacentralen Institutionernas IT-kontaktpersoner acceleratorlaboratoriet Jörgen Bergman - analytisk kemi Mikael Wasberg - anläggningsteknik Kurt Lundqvist - barnträdgårdslärarutbildn. Krister Andersson - biblioteket Egil Gersow - biokemi Jussi Meriluoto - biologi Thomas Bymark - bioteknikcentret Rolf Sara - donnerska Björn Dahla - ekonomibyrån Mona Dahlström - ekonomisk geografi Monica Nyholm - engelska Lena Koski, Brita Wårvik - esf:s kansli Carita Isaksson - etnologi John Hackman - exegetik Karl-Gustav Sandelin - filosofi Benjamin Donner, Björn Törnroth - inst. finlandssv. samhällsforsk. Fjalar Finnäs - finska Sebastian Lindqvist - folkloristik Lena Marander-Eklund - fortbildningscentralen M. Saarinen, K. Fagerström - franska och klassiska Andrea Fellman - fysik Kjell-Mikael Källman - fysikalisk kemi Matti Hotokka - företagsekonomi Krokfors,Lindblom,Öhman - förbränningsteknik Rainer Backman, Paul Söderholm - förvaltningsbyrån Benita Qvarnström - förvaltningsämbetet Bengt Sandell - geologi Leif Bergman, Fredrik Strandman - hf:s kansli Maja Anckar - historia Kaj Sandberg - iamsr-projektet Fredrik Bärg - informationsbehandling M.Aspnäs, G.Selen, Å.Gustavson - informationsförvaltning Gunilla Widén-Wulff - informationssystem Fredrik Bärg - kemisk träförädling Robert Gyllenberg - konstvetenskap Siv Österlund - ktf:s kansli Ulla Bäckström - kvinnoforskning Monica Nylund - kyrkohistoria (pr.teologi) Siv Lundström - litteraturvetenskap John Sundholm - lärarutbildning E.Sundell, Röj-Lindberg - matematik Niclas Karlsson - mnf:s kansli Hillevi Karjalainen - musikvetenskap, sibeliusm. Johannes Brusila - mänskliga rättigheter Harriet Nyback-Alanen - offentlig förvaltning Marina Hamberg, Marko Joas - oorganisk kemi Kaj Fröberg, Clifford Ekholm - organisk kemi Juha Stranden - papperskemi Kjell Nyfors 13

14 14 - parasitologi Harry Björklund - pedagogik Elsbeth Träskelin - praktisk teologi (kyrkohist) Siv Lundström - psykologi Benita Blomqvist - reglerteknik Stefan Rönnblad - religionsvetenskap Anne Holmberg - ryska Martina Björklund - rättsvetenskap Harriet Nyback-Alanen - skogsprodukternas kemi Jarl Hemming - skärgårdsinstitutet Margareta Nybacka-Willner - sociologi Solveig Bystedt - språktjänst Kenneth Sjölund, H.Nordström - samhällsekonomi och statistik Mattias Lindroth, Ralf Eriksson - statskunskap Marina Hamberg, K. Grönlund - statskunskap med masskomm. Göran Djupsund - studiebyrån Harriet Kurten - svenska Martin Haastrup-Ström - systematisk teologi Tage Kurten - teknisk kemi Kari Eränen - teknisk polymerkemi Juha Stranden - tryckeriet Martti Salminen - tyska Marita Törnqvist-Pesonen - vårdvetenskap Marina Aittamäki - värmeteknik Alf Hermanson

15 datacentralen Ekonomin DC:s budget 1999, per anslagskälla och beslut, en översikt anslag 1000 mk förverkligat 1000 mk 4658 (+1.3%) 4853 Löner ordinarie löner löner, Stiftelsen (Vasaplanerare, webmaster) del av närstödet, via anskaffningsanslag 1953 (+0.1%) 2005 Driftsutgifter 1772 (+19%) 1453 Anskaffningar datorer till institutionerna, rest från Övrig rest från (+30%) 160 Kundtjänstinkomster pc-planerare 8945 (-9.3%) 8581 Totalt Siffrorna i detta avsnitt är DC:s egna inofficiella och preliminära bokslut för Inom parentes visas ökningen/minskningen i procent jämfört med Lönerna för 3 anställda i Vasa saknas här. De är inkluderade i Österbottens högskolas bokföring. Totalt-raden uppvisar en minskning jämfört med 1998, som närmast beror på att man 1998 satsade 2 Mmk på datorutrustning och närstöd till institutionerna. Om man korrigerar för denna anskaffning visar totalbudgeten en tillväxt på 7.2%. Den tillväxten består dels av en ökning av anskaffningsanslaget för central datorutrustning och dels av ökningen i löneanslaget för närstödet, som 1999 för första gången snurrade i full utsträckning. Beträffande driftskostnaderna finns det två poster som vuxit med c:a mk var. Den ena är underhållskostnaderna för ÅA:s datanäts komponenter (ATM-switcharna, routern) och övergången från tunn ethernetkablering till tvinnad parkabel. Den andra är Funet-avgiften, där i synnerhet utlandstrafikens avgifter stiger. Prognosen för bokslutet 1999 uppvisar sålunda ett överskott i bokföringen på c:a mk. 15

16 Driftsanslaget 1999 bokslut -98 bokslut -99 institutionsanslag och diverse serviceutgifter, inkl. kabelnätet datakommunikation programvara datacentralernas samarbete IT-material IT-utrustning av ringa värde DC:s personals utrustning, datorrummen totalt En finare uppdelning av några utgifter Serviceutgifter bokslut -98 bokslut -99 serviceavtal, serverdatorer service av bordsdatorer, kringutr., verktyg datanätet, service (routers, switchar) kabelnätet diverse 23 8 totalt datakommunikation bokslut -98 bokslut -99 H:fors telefonf. (modem, linjer) 3 3 Vasa Läns Telefon (modem, linjer) Tele, datapak Funet modembanker totalt programvara bokslut -98 bokslut -99 basprogramvara, Sun, Sun-kompatibla 33*/ 69 basprogramvara, DEC basprogramvara, HP pc-basprogramvara 7 44 databaser, Ingres, Trip övriga tillämpningsprogram, underhållsavtal programvara, nyanskaffningar totalt */ TuKKK betalar därtill mk för sin användning 16

17 datacentralen Anskaffningarna 1998 bokslut -98 bokslut -99 Serverdatorer superarbetsstationer datorklasserna datanätet, labbet specialutrustning, möbler, m.m totalt Serverdatorsumman innehåller bl.a. två NT-servers med RAID-skivsystem till Åbo, en ny printerserver samt skivor och nya UPS:ar för obruten elförsörjning. Pedagogiska fakultetens pc-klass förnyades och Datacity fick en Linuxklass. Videomötesutrustningen för Åbo-Vasa -möten vidareutvecklades. Summan för datanätet består av ATM-utrustning samt DSL-utrustning. Den externa finansieringen 1998 Den bokföringstekniska inkomsten från kundtjänsten och från förmedlingsverksamheten torde bli c:a mk ( mk 1997). Överskottet har huvudsakligen använts för löneutgifter för en pc-planerare samt för att täcka underskottet i drifts- och löneanslagen. De största posterna har varit inkomsten från printer- och modemservicen, c:a mk, från TuKKK:s användning av de administrativa datorerna c:a mk, från datorklassernas uthyrning c:a , linjeanslutningar , Kåren och från konsulttjänster Den interna förmedlingsverksamheten Förmedlingen av utrustning, material, programvara och tjänster till Akademins institutioner och enheter uppgick ifjol till 4.1Mmk (1998: 3.1 Mmk), uppdelat enligt nedan. Åtminstone beträffande ethernätkort, Microsoft- och Corel-program, samt nät-laserskrivare torde siffrorna ge en god bild av hela Akademins utgifter. Förmedlingen av laserkasetter överfördes till Teknisk Service. 17

18 pc-bordsdatorer c:a unix-arbetsstationer 104 c:a 151 bärbara pc:s 440 c:a 870 monitorer 463 c:a 470 nät-laserskrivare 160 c:a 150 övrig utrustning minneskretsar, simm ethernetkort skivminnen, diskettstationer arbeten 29 5 linjehyror MicroSoft program, manualer Corel program (WP m.m.) 40 3 övrig programvara, manualer disketter, diskettboxar, cd:s m.m laserkasetter papper, färgband, färgutskrifter, m.m. 9 9

19 datacentralen DC:s kontakter, samarbete, information Medlemskap Samarbete Datacentralen, eller dess anställda, är medlemmar i bl.a: - ACM (Association for Computing Machinery, USA) och i dess underorganisationer - IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, USA) - ISOC (Internet Society) - EUNIS (European University Information Systems Organisations), gruppmedlemskap - TUG (TeX Users Group, USA) - ASSESS (SPSS Users Group) - EXUG (European X Users Group) - ISI, IASC (International Association for Statistical Computing) - FIUA (Finnish Ingres Users Association) - FUUG (Finnish Unix Users Group) - FISUG (Finnish Sun Users Group) - FINUG (Finnish HP National Users Group) - TTL/VSTKY (Tietotekniikan liitto) - Suomen laatuyhdistys (kvalitetsmetoder och -utveckling) DC:s samarbete med de övriga högskoledatacentralerna i landet omfattar så gott som dagliga informella kontakter. Därtill noteras att: - högskolornas adb-dagar hölls i Kuopio. DC representerades av 12 personer. Dagen innan hölls säkerhetsgruppens möte, Huvila deltog med föredrag. Gruppen möttes även i januari i Otnäs. - datacentralernas direktörer ordnade 2 möten under året, den i Otnäs gemensamt med högskolornas överbibliotekarier och den i St:Karins med Åbo-direktörerna som värdar. - datacentralerna bekostar fortsättningsvis en samarbetsperson, generalsekreteraren. Under större delen av 1999 sköttes posten av direktör Lars Backström från Helsingfors universitet. - DC är medlem i Funetklubben för Funets medlemsorganisationer. - DC är medlem i datacentralernas CERT-säkerhetsgrupp och i arbetsgruppen för utvecklandet av en organisationsmodell för datasäkerheten vid ett universitet. ÅA hör till pionjärerna (CERT står för Computer Emergency Response Team). - Åbo-högskolornas datacentralers samarbete fortsätter vardagligt. Direktörerna träffas varje vecka. - Vasa-datacentralerna samarbetar. - Ekonomiförvaltningens system vidareutvecklades i samarbete med TuKKK (Sylvander). Bl.a. krävde Y2k-problemet tillsyn. - VTLS-samarbetet mellan biblioteken och datacentralerna (Lindström/Berglund/Lindqvist) fortsatte. Det nationella projektet för val av ett nytt bibliotekssystem fortskred. 19

20 På nordisk nivå är datacentralen med i det nordiska universitetsadministratörs-samarbetet NUAS, dess IT-grupp (Lindqvist). Inom det regionala samarbetet noteras att - DC driver en serverdator för bibliotekstillämpningarna, som är gemensam för ÅA och Åbo yrkeshögskola. - arbetet inom landskapsförbundets kompetenscenter, området för informationsteknik och elektronik, avslutades under året. Inom ÅA deltog DC bl.a. i - projektet det virtuella universitetet (Levander, Lindqvist) som inlämnade sin slutrapport i januari den av rektor år 1996 utnämnda ledningsgruppen för datasäkerhet, där Huvila såsom datasäkerhetschef är ordförande och där Levander och Sjöström är medlemmar. - en arbetsgrupp för utvecklandet av förvaltningens webbsidor (Lindqvist) - uppgörandet av typografiska rekommendationer för ÅA (Sylvander, Talaslahti) - ledningsgruppen för ÅA:s tryckeri (Lindqvist) - en arbetsgrupp för digitaliseringen av ÅA:s doktorsavhandlingar (Lindqvist) - miljösamarbetet (Basilier) - Fortbildningscentralens projekt planering för kvalitet (Holm) - ProLinux-projektet med institutionen för informationsbehandling för uppgörandet av en ÅA-arkitektur för Linux-systemadministration för att sprida utnyttjandet av Linux vid ÅA samt för att förbättra Linuxdatorernas säkerhet. (Sjöström, Södergård). Resor, fortbildning DC:s personal företog c:a 75 resor under året (105 året förut), av dessa var 12 st. mellan Vasa och Åbo, och 6 till Jakobstad. Videomötessystemet mellan DC i Åbo och Vasa var hela året ibruk och användes flitigt. DC:s personal deltog i utbildning kring bl.a. operativsystemet NT, ATM (Fores utrustning), nya bibliotekssystemet, lokalnät- och kabelteknik, reparation av monitorer och i möten kring det nationella gemensamma studentantagningssystemet Harek. Pc-sektionen och labbet har regelbundna teknikpalavers med huvudleverantörerna Mikrolog och Pinus. Under 1999 inleddes motsvarande palavers med Toshiba. ÖH:s nya verksamhetspunkt på Sandellsgatan i H:fors föranledde flera besök. De finländska datacentralerna, och konkret TKK, stod värd för Eunis 99 i Esbo (Eunis står för European University Information Systems Organisations). DC representerades av Flück och Lindqvist. 20

Kaj Björkqvist prof, utv.psyk. (specialforskare Jörgen Bergman) Tomas Lindroos stud (stud. Niklas Lindman) Möteskallelse

Kaj Björkqvist prof, utv.psyk. (specialforskare Jörgen Bergman) Tomas Lindroos stud (stud. Niklas Lindman) Möteskallelse Möteskallelse Datadirektionen sammanträder den 18.9.2000 kl 10.00 på datacentralen. Föredragningslistan är bifogad. De ordinarie medlemmarna ombedes vid eventuellt förfall själva underrätta sin personliga

Läs mer

rapporter från datacentralen vid åbo akademi DC rapport 26.4.2006 Åbo Akademis Datacentral Verksamhetsberättelsen Stig-Göran Lindqvist

rapporter från datacentralen vid åbo akademi DC rapport 26.4.2006 Åbo Akademis Datacentral Verksamhetsberättelsen Stig-Göran Lindqvist DC rapport DC rapport rapporter från datacentralen vid åbo akademi 26.4.2006 Åbo Akademis Datacentral Verksamhetsberättelsen 2005 Stig-Göran Lindqvist 48 Ansvarig utgivare: Stig-Göran Lindqvist datacentralen

Läs mer

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET LDC Roland Månsson 2001-02-20 Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET Bakgrund Ett beslut om att avveckla bl a AppleTalk-routingen inom LUNET är fattat och kommer att verkställas 15 januari

Läs mer

DC rapport. DC rapport

DC rapport. DC rapport rapporter från datacentralen vid åbo akademi DC rapport DC rapport 20.10.2008 Åbo Akademis Datacentral 50 stig-goran.lindqvist@abo.fi Verksamhetsberättelsen 2007 Datacentralen, Åbo Akademis IT-verksamhet

Läs mer

I detta nummer: 25.2.1994

I detta nummer: 25.2.1994 I detta nummer: 25.2.1994 Operatörsservicen slut 1 Omsen föll bort från datorpriserna 1 Mailadresserna 1 Vem får använda ÅA:s datorer? 2 Campus-avtal på DEC:s programvara 3 SAS tas ur bruk 3 Att tänka

Läs mer

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem?

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem? DVG A06 Operativsystem, mm Definition Den del av systemet som hanterar all hårdvara och all mjukvara. Kontrollerar: -alla filer -alla enheter -varje del av minnet -varje ögonblick av processortiden (-nätverk

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

Pengar för printning sidor 6,8 Det är dragigt, stäng dörren! sid 4 Bob byter band sid 33. I detta nummer: 5.11.1998

Pengar för printning sidor 6,8 Det är dragigt, stäng dörren! sid 4 Bob byter band sid 33. I detta nummer: 5.11.1998 I detta nummer: 5.11.1998 DC papperet 55 Utvidgad verksamhet i Vasa 3 Registrering av datanättrafiken 5 Printerutskrifterna avgiftsbeläggs 6 Den gemensamma anskaffningen 8 Kårens datanät 11 DC:s guider

Läs mer

VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV

VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV 2010-01-18 VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV 1 MJUK- OCH HÅRDVARUKRAV I detta dokument beskrivs de minimikrav och rekommendationer för mjukvara samt hårdvara som gäller för VISI System AB:s produkter. Visi

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

Campus Helsingborg IT-INFORMATION FÖR STUDENTER HT15

Campus Helsingborg IT-INFORMATION FÖR STUDENTER HT15 Campus Helsingborg IT-INFORMATION FÖR STUDENTER HT15 2 Inledning Allmän information om IT-tjänster vid Lunds universitet finns på universitetets hemsida lu.se under Nuvarande student -> IT-tjänster, support

Läs mer

Ledande tjänsteman: Byråchefen för studieärenden. Samordningsgrupp för virtualiseringsverksamheten

Ledande tjänsteman: Byråchefen för studieärenden. Samordningsgrupp för virtualiseringsverksamheten Tove Forslund Projektledare för ÅA:s virtualisering, Åbo tove.forslund@abo.fi www.abo.fi/lc/, www.abo.fi/virtuellauniversitetet/ Start på virtualiseringen av delprojekt 2004 2.2.2004 Samordningsgrupp för

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Utbildningslinjen för Informationsteknologi

Utbildningslinjen för Informationsteknologi Utbildningslinjen för Informationsteknologi Jan Westerholm utbildningslinjeansvarig 27.8.2015 1 Fyra Fakulteter vid ÅA och deras utbildningslinjer 1. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi kultur,

Läs mer

Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 12 april 2013

Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 12 april 2013 Datorhårdvaruteknik 1DV426 - Laboration Grundläggande konfiguration av lagringslösning ATAboy Installation av Backupserver Konfiguration av Virtuellt bandbibliotek, VTL Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

Mail - igen (sid 5) Raka rör (sid 10)

Mail - igen (sid 5) Raka rör (sid 10) I detta nummer: 29.5.2001 DC papperet Nytt på DC inför sommaren 1 Personalnytt 2 Närstödet under sommaren 3 Mail TNG 3 Rekommendationer av kursplattform 7 Hemförbindelser 8 DC-klustret 11 Windows 2000

Läs mer

ANVIA MOLNET. inhemska molntjänster för företag 24/7

ANVIA MOLNET. inhemska molntjänster för företag 24/7 ANVIA MOLNET inhemska molntjänster för företag 24/7 Anvia Molnet VISSTE DU ATT ÖVER HÄLFTEN AV FÖRETAGEN I FINLAND ANVÄNDER MOLNTJÄNSTER? Anvia Molnet är en tjänst avsedd för finländska företag. Via tjänsten

Läs mer

Standard för datorutrustning på Hälsouniversitetet

Standard för datorutrustning på Hälsouniversitetet HÄLSOUNIVERSITETET 2001-01-09 IT-rådet Linköpings universitet Standard för datorutrustning på Hälsouniversitetet Detta dokument innehåller standardkrav på hård- och mjukvara vid ny- och, minimikrav på

Läs mer

Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi

Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi AVTAL OM TRITONIA 0. Tritonias uppgift Tritonia är ett gemensamt bibliotek och lärocenter för nedan

Läs mer

65 Datacentralens informationstidning

65 Datacentralens informationstidning DC 10.12.2003 -papperet 65 Datacentralens informationstidning Inflyttningen till Kvarnen och Arken, sidorna 3-18 Chefredaktör: Sari Lindström Ansvarig utgivare: Stig-Göran Lindqvist I detta nummer: 10.12.2003

Läs mer

Datacentralens informationstidning - specialnummer för gulnäbbar

Datacentralens informationstidning - specialnummer för gulnäbbar DC -papperet 70 27.8.2007 Datacentralens informationstidning - specialnummer för gulnäbbar 2006 paul@gnurf.net Chefredaktör: Ansvarig utgivare: Kenneth Sandholm Stig-Göran Lindqvist I detta nummer: 27.8.2007

Läs mer

Tritonia 2010. Tritonia Pentonia från tre 'll fem. Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010

Tritonia 2010. Tritonia Pentonia från tre 'll fem. Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010 Tritonia 2010 Tritonia Pentonia från tre 'll fem Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010 Tritonia 2001-2009 Vasa vetenskapliga bibliotek Tritonia, grundat 2001, eher decennier av planering Gemensamt

Läs mer

Ärende: Upphandling av IT-tjänster

Ärende: Upphandling av IT-tjänster ANBUDSBEGÄRAN Upphandling av IT-tjänster 24.11.2005 Till företagen Till handläggaren av anbudsbegäran Ärende: Upphandling av IT-tjänster Vi ber om anbud för experttjänster för utveckling av IT-tjänster

Läs mer

Städa hemområdet (och andra filsystem)

Städa hemområdet (och andra filsystem) Städa hemområdet (och andra filsystem) 14.12.2006 Jens Granlund Bakgrund De flesta som läser detta dokument har säkert vid något tillfälle haft problem med att en hårdskiva, ett USB minne eller annat lagringsmedium

Läs mer

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning VANLIGA FRÅGOR 1 NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR, WINDOWS 2000/XP 2 Hastighet/duplex-inställningar för nätverkskort 3 Inställningar

Läs mer

Vilket moln passar dig bäst?

Vilket moln passar dig bäst? Vilket moln passar dig bäst? Idag diskuteras ofta huruvida man ska kliva in i molnets underbara värld eller inte, men sällan om skillnaderna mellan olika moln och vilka tillämpningar som är lämpliga att

Läs mer

SVENSKA BÅTUNIONENS INFORMATIONSHANTERING. SBU:s IT-kommitté. Rapport

SVENSKA BÅTUNIONENS INFORMATIONSHANTERING. SBU:s IT-kommitté. Rapport SVENSKA BÅTUNIONENS INFORMATIONSHANTERING SBU:s IT-kommitté Rapport augusti 2000 1 Avsnitt 1 SAMMANFATTNING Vi får allt fler möjligheter att meddela oss med varandra. Tekniken att sprida och hämta information

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Datacentralens informationstidning - specialnummer för gulnäbbar

Datacentralens informationstidning - specialnummer för gulnäbbar DC -papperet 77 15.8 2011 Datacentralens informationstidning - specialnummer för gulnäbbar 2011 paul@gnurf.net Chefredaktör: Ansvarig utgivare: Sari Lindström Stig-Göran Lindqvist I detta nummer: 15.8

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.40A Version 1.4 - (12082) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40A. För

Läs mer

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024 HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 024 Kära kund! Tack för att du valde Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive som externt dataminne. För att kunna använda Mobile Hard Drive /

Läs mer

Grundkurs i Informationsbehandling Del II (1119) Tentamen 2.9.2000

Grundkurs i Informationsbehandling Del II (1119) Tentamen 2.9.2000 Grundkurs i Informationsbehandling Del II (1119) Tentamen 2.9.2000 Varje fråga ger maximalt 5 poäng, för godkänt i tentamen krävs 12,5 poäng. Poängen räknas därefter ihop med poängen från ADB-verktygstestet.

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

Data Sheet - Secure Remote Access

Data Sheet - Secure Remote Access Data Sheet - Secure Remote Access Savecores säkra fjärranslutning Med Savecores säkra fjärranslutning kan du känna dig trygg på att ditt data är säkert, samtidigt som du sparar tid och pengar. Ta hjälp

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Webbteknik Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Internet Inter- = [prefix] mellan, sinsemellan, ömsesidig Interconnect = sammanlänka Net =

Läs mer

Att lyckas med utskrifter

Att lyckas med utskrifter Att lyckas med utskrifter Utgiven av Universitetstryckeriet, Luleå, 1999 Gunnar Tuisku Foldern tar upp vanliga problem som kan uppstå vid utskrifter i PC- och Mac-miljö. Att lyckas med utskrifter! Denna

Läs mer

Datorn från grunden. En enkel introduktion. Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7

Datorn från grunden. En enkel introduktion. Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7 Datorn från grunden En enkel introduktion Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7 2 Inledning Välkommen till Söderköpings bibliotek! Vid detta

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2872 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES LIBRARIES 2013 Tämä

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.39A Version 1.1 - (071210) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.39A.

Läs mer

DATORINTRODUKTION. Laboration E850-2000 ELEKTRO. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Ulf Holmgren

DATORINTRODUKTION. Laboration E850-2000 ELEKTRO. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Ulf Holmgren UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Ulf Holmgren 2000-03-17 specialversion inför kursstart Elektronik och mätteknik 2000 DATORINTRODUKTION Laboration E850-2000 ELEKTRO Personalia: Namn: Kurs:

Läs mer

Grundläggande datorkunskap

Grundläggande datorkunskap Grundläggande datorkunskap Vissa nybörjare känner sig väldigt osäkra Man kan förstora texten på skärmen genom att trycka på Ctrl + SeniorNet Lidingö 2014-11-10 Mamma får en gammal dator av sin son men

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia.

Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia. Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia. Kastellgatan 11b, 254 66 Helsingborg Tel 042-12 02 30, Fax 042-13 32 55 info@ojco.se www.ojco.se Globala lösningar på lokala problem. Innovation är

Läs mer

Datacentralens informationstidning - specialnummer för gulnäbbar

Datacentralens informationstidning - specialnummer för gulnäbbar C D 23.8 2012 -papperet 79 Datacentralens informationstidning - specialnummer för gulnäbbar 2011 paul@gnurf.net Chefredaktör: Ansvarig utgivare: Sari Lindström Stig-Göran Lindqvist I detta nummer: 23.8

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

1642 uppfann Blaise Pascal världens första mekaniska räknemaskin. Den kunde både addera och subtrahera. Den kan ses som en föregångare till datorn.

1642 uppfann Blaise Pascal världens första mekaniska räknemaskin. Den kunde både addera och subtrahera. Den kan ses som en föregångare till datorn. Datorns utveckling 1642 uppfann Blaise Pascal världens första mekaniska räknemaskin. Den kunde både addera och subtrahera. Den kan ses som en föregångare till datorn. Tre decennier senare konstruerade

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Apple Remote Desktop 3 Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Datorer Kontrollerade datorer har 40% lägre TCO! Kontrollerad Hård och mjukvara Drift Administration Slutanvändare

Läs mer

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se 1 2 ISAC är en väl beprövad produkt som har utvecklats av Styrlogic AB. ISAC grundar sig på många års erfarenhet under ett flertal installationer. Den första ISAC-applikationen levererades 1990. ISAC betyder

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

www.utfors.se Sten Nordell

www.utfors.se Sten Nordell www.utfors.se Sten Nordell Fortfarande en utmanare - Först med gratis Internet abonnemang - Först med lokalsamtalstaxa för telefoni i hela landet - Först med gratis telefoni inom och mellan företag i Norden

Läs mer

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN Epson EB-1400Wi-serien SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN projicera upp till: flera användare kan anteckna skriv ut, spara och dela UTVECKLAD FÖR FÖRETAG INTEGRERAT SYSTEM FÖR INTERAKTIVA MÖTESRUM

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 1. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 1. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 TELIA CENTREX KRAV PÅ TERMINALER / SERVRAR Innehållsförteckning I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 1 II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 III. Krav på server

Läs mer

1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola

1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola Yrke: IT-Konsult / Databasadministratör Födelseår: 1949 IT-erfarenhet sedan: 1974 Utbildning: 1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola Profilresume: BS har lång erfarenhet av

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.5 - (130924) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B.

Läs mer

Förslag till ny universitetslag

Förslag till ny universitetslag Förslag till ny universitetslag Ändringar sker... Autonomin stärks: universiteten blir juridiska personer Universiteten ersätter staten som arbetsgivare: tjänsterna blir arbetsavtalsförhållanden Relationerna

Läs mer

Hoppa till... Exportera till Excel

Hoppa till... Exportera till Excel Hoppa till... Startsida TFEMoodle Forskning Samverkan Om universitetet TFEMoodle LinSA, del 3 Återkopplingar Återkoppling HT11 Uppdatera Återkoppling Översikt Redigera komponenter Mallar Analys Visa inlägg

Läs mer

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 955 5 558 Företagsekonomi 2 739 2 480 5 219 Teknisk informationsbehandling

Läs mer

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015.

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015. Innehåll Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, humanistiska utbildningsområdet (F 1039/2013)... 2 Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, teologiska utbildningsområdet (F 1039/2013)...

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.

Läs mer

GUIDE FÖR SAMARBETET MELLAN PROJEKTPARTERNA

GUIDE FÖR SAMARBETET MELLAN PROJEKTPARTERNA 1/6 GUIDE FÖR SAMARBETET MELLAN PROJEKTPARTERNA Guidens syfte är att synliggöra och beskriva ansvars- och arbetsfördelningen mellan projektparterna, och Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, och mellan

Läs mer

Linuxadministration 2 1DV421 - Laborationer Webbservern Apache, Mailtjänster, Klustring, Katalogtjänster

Linuxadministration 2 1DV421 - Laborationer Webbservern Apache, Mailtjänster, Klustring, Katalogtjänster Linuxadministration 2 1DV421 - Laborationer Webbservern Apache, Mailtjänster, Klustring, Katalogtjänster Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 22 augusti 2013 Instruktioner Organisation och genomförande

Läs mer

Booking, Dispatch and Tracking system. birssi.net

Booking, Dispatch and Tracking system. birssi.net Booking, Dispatch and Tracking system Birssi.net har utvecklats i samarbete med yrkesmänniskor från taxi-branschen och drar nytta av modern teknologi. Ett av målen med Birssi.net är att ge taxiförmedlings-centralen

Läs mer

Innehåll: 1 Blockering av öppen vidarebefordran via Hankens datorer, dvs. third party open relayblockering...

Innehåll: 1 Blockering av öppen vidarebefordran via Hankens datorer, dvs. third party open relayblockering... Fastställda av rektor 20.11.2013 ANVISNINGAR FÖR FILTRERING AV E-POST Innehåll: 1 Blockering av öppen vidarebefordran via Hankens datorer, dvs. third party open relayblockering... 1 2 Förmedling av e-post

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera!

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net

Läs mer

I detta nummer: 27.3.2001

I detta nummer: 27.3.2001 I detta nummer: 27.3.2001 DC papperet 59 Säkerhetskopior och annat 3 Personalnytt 4 Nytt IT-kollektivavtal, nya yrkesbenämningar 5 Disketter och CD-skivor från Teknisk Service 5 Nya xdsl-alternativ för

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-04-26 11 (18) 95 Dnr 2009/122 Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer INLEDNING

Läs mer

Protokoll styrelsemöte nr 9 2010-10-24 1

Protokoll styrelsemöte nr 9 2010-10-24 1 Protokoll styrelsemöte nr 9 2010-10-24 1 Protokoll 2010-10-24 Styrelsemöte nr 9 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia...3 1.1 Mötets öppnande...3 1.2 Val av mötesordförande...3 1.3 Val av mötessekreterare...3

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming 9 Webbföreläsningar Webbföreläsningar innebär att en lärare håller en föreläsning vid sin dator och studenterna kan ta del av den live. För att fler ska kunna titta på detta samtidigt krävs att man använder

Läs mer

Utveckla era bibliotekstjänster genom att använda netloan för lösningar inom datorbokning, utskrifter och internet

Utveckla era bibliotekstjänster genom att använda netloan för lösningar inom datorbokning, utskrifter och internet Utveckla era bibliotekstjänster genom att använda netloan för lösningar inom datorbokning, utskrifter och internet Utnyttja flexibla lösningar för tillgång till biblioteksdatorer, utskrifter och trådlöst

Läs mer

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Välkommen till systemet för mikrodataåtkomst, MONA. Denna handledning hjälper dig att snabbt komma igång och arbeta med MONA-systemet. Om du stöter

Läs mer

Installationsanvisningar. IQ Web 200. Webbkommunikation

Installationsanvisningar. IQ Web 200. Webbkommunikation Ver 060109 Cetetherm IQHeat Installation IQ Web 200 Installationsanvisningar IQ Web 200 Webbkommunikation 1. Systemkrav...3 2. Inledning / Leveransomfattning...4 2.1 Inledning... 4 2.2 Leveransomfattning...

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Produktbilaga. Fördelar med LärSjälv. Tjänsterna

Produktbilaga. Fördelar med LärSjälv. Tjänsterna Produktbilaga Fördelar med LärSjälv Undervisningen sker i ditt eget tempo när du har tid, lust och behov Du får intressant och inspirerande utbildning Förtesten säkerställer att du bara behöver lära dig

Läs mer

KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362. Projektpresentation

KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362. Projektpresentation KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362 Projektpresentation Fakturasystem Total Office Mobile Systems http://www.nada.kth.se/projects/prom04/fakturasystem/ Uppdragsgivare: Örjan Melin

Läs mer

DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS

DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS KONSTEN ATT SKAPA SÄKRARE OCH På Sharp är vi medvetna om behovet av mer effektiva kommunikationsmetoder

Läs mer

Barn & Unga Peter Essen Lundbys IT-pedagoger. Lokal IT-Policy För förskolan och skolan 2003-2004

Barn & Unga Peter Essen Lundbys IT-pedagoger. Lokal IT-Policy För förskolan och skolan 2003-2004 Barn & Unga Peter Essen Lundbys IT-pedagoger Lokal IT-Policy För förskolan och skolan 2003-2004 Innehåll ALLMÄNT...3 INLEDNING...3 FÖRHÅLLNINGSSÄTT FÖR ANVÄNDNING AV INTERNET...4 REGLER FÖR ANVÄNDNING

Läs mer

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Välkomna till Åbo för att möta kolleger från andra universitet och fundera på det öppna universitetets framtid! Tina Engblom Fortbildningscentralens

Läs mer

Dagens Agenda. Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS

Dagens Agenda. Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS Dagens Agenda Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS Observera Anteckna! Praktisk genomgång, inga direkta presentationer

Läs mer

7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner

7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner 7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner Microsofts modell för grupphantering i Windows NT-domäner Om du redan läst en del om Windows NT Server och Windows NT-domäner kanske du hajar till

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

Datorn föds. http://www.youtube.com/watch?v=anrjsigryjw

Datorn föds. http://www.youtube.com/watch?v=anrjsigryjw Datorkunskap Vad är en dator Datorer är maskiner som utför uppgifter och beräkningar med hjälp av givna instruktioner eller program. Datorer arbetar genom att låta maskin- och programvara interagera. Maskinvara

Läs mer

WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät

WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät Projektbeskrivning och funktionsspecifikation Henrik Karlsson, AmuHadar 1 2003-11-24 Innehållsförteckning Sammanfattning sid 2 Mål

Läs mer

Internets historia i Sverige

Internets historia i Sverige Internets historia i Sverige 1962 Det första modemet för telefonlinjer blev tillgängligt med en hastighet av 300 bit/s. 1978 Det första svenska elektroniska forumet började av Stockholms Datamaskincentral.

Läs mer

PV Applications Manager. Instruktionshäfte

PV Applications Manager. Instruktionshäfte PV Applications Manager Instruktionshäfte Sw Microsoft, Windows och Windows NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller övriga länder. Övriga

Läs mer

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Hogias ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Vi finns nära dig TSPxxxx xxxx Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Personlig kundtjänst Privat: tel. 90 200 Företag: tel. 90 400 Öppet vardagar kl

Läs mer