SÄKERHETSDATABLAD. Rocol Ultracut 390H. Klassificering efter förordning Beståndsdel Identifiering 67/548/EEC, 1999/45/EC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD. Rocol Ultracut 390H. Klassificering efter förordning Beståndsdel Identifiering 67/548/EEC, 1999/45/EC 265-155-0 64742-52-5"

Transkript

1 Internkod: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Kemikalienamn Artikel-nr ROCUC390H Ersätter säkerhetsdatablad från Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Distributören E-post Ansvarig 1.4 Telefonnummer för nödsituationer 2. FARLIGA EGENSKAPER Skärvätska. G A Lindberg ChemTech AB Box Kista Sweden Telefon: Fax: Kristoffer Karström Akuta förgiftningsfall: (GIC), Alternativt: 112 (SOS Alarm) 262 Omarbetad: Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering enligt 67/548/EEC och 1999/45/EC 2.2 Märkningsuppgifter /38 Farosymboler Riskfraser Skyddsfraser 2.3 Andra faror Irriterar ögonen. R-36/38 Irriterar ögonen och huden. S-25 Undvik kontakt med ögonen. S-26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 3.2 Blandningar Klassificering efter förordning Beståndsdel Identifiering 67/548/EEC, 1999/45/EC 1272/2008 (CLP) Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga nafteniska 9-Octadecenamide, N,N-bis(2-hydroxyethyl) -, (Z) /38 Skin Irrit 2; H315 Eye Irrit 2; H319 Vikt-% Sida 1 (5)

2 2-(2-butoxietoxi)etanol Boric acid, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol] Boric acid, compd. with 2-aminoethanol Etoxylerad fettalkohol Carboxymethylated Polyglycol Ether Reach nr: Index nr: Xi; R38 Xi; R38-41 Eye Irrit 2; H <1 Pyritionnatrium Xn; R20/22 N; R50 <1 Kodförklaring Ingredienskommentar E=Explosivt, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt, T+=Mycket Giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, Xn(R42)Xi(R43)=Allergiframkallande, T(R45, R49),Xn(R40)=Cancerframkallande, T(R46),Xn(R68)=Mutagen, T(R60,R61), Xn(R62,R63)=Reproduktionstoxisk, N=Miljöfarlig. Förklaring till relevanta faro- och riskfraser finns under rubrik 16. * Ämnet skall ej, enligt EU-föreskrifter och KIFS 2005:5 (anmärkning L), klassificeras som cancerframkallande då det innehåller mindre än 3% (vikt/vikt) dimetylsulfoxid-extrakt (DMSO-extrakt) uppmätt enligt IP 346-metoden. 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Inandning Hud Ögon Förtäring 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Uppsök frisk luft. Tvätta huden omedelbart med tvål och mycket vatten. Håll ögonlocken brett isär och skölj omedelbart med tempererat vatten i minst 15 minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser. Kontakta läkare. Skölj munnen med vatten. 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 5.1 Släckmedel Lämpliga släckmedel 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Använd släckmedel lämpligt för omgivningen. Vatten kan användas för att kyla behållare som exponerats för eld. Vid brand utvecklas kolmonoxid och koldioxid. Brandmän skall bära tryckluftsapparat med övertryck (SCBA) och full utrustning. Följ nödlägesrutiner om området behöver evakueras eller isoleras. 6. ÅTGÄRDER VID OAVSTLIGA UTSLÄPP 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 6.2 Miljöskyddsåtgärder 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering Använd beskriven skyddsutrustning. Förhindra spridning eller utsläpp i avlopp, mark eller vattendrag med hjälp av sand, jord eller andra lämpliga hinder. Samla upp med inert uppsugande material, till exempel sand, kiselgur eller liknande. Överför till lämpliga behållare för bortskaffning. 6.4 Hänvisning till andra avsnitt Använd personlig skyddsutrustning enligt punkt 8. Hantera avfall enligt punkt 13. Sida 2 (5)

3 7. HANTERING OCH LAGRING Hantera avfall enligt punkt Försiktighetsmått för säker Undvik direktkontakt med produkten. hantering 7.2 Förhållanden för säker Förvaras på en sval och väl ventilerad plats. Förvaras i originalemballage. lagring, inklusive eventuell oförenlighet 7.3 Specifik slutanvändning Hänvisar till tekniska datablad som kan erhållas på begäran. 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD 8.1 Kontrollparametrar Nivågränsvärde Korttidsvärde Beståndsdel Einecs nr CAS nr mg/m3 ppm mg/m3 ppm Ref. Anm. År Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga nafteniska (2-butoxietoxi)etanol NGV 1 Gränsvärden anmärkning 7: Rekommendation. 8.2 Begränsning av exponeringen Andningsskydd Ögonskydd Skyddshandskar Skyddskläder Behövs normalt ej. Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i tillstängda rum. Skyddsglasögon med sidoskydd. 9. FYSALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Form/tillstånd Färg Lukt Skyddshandskar bör användas vid risk för direktkontakt eller stänk. Valet av lämpliga skyddshandskar beror på arbetsförhållandena, kontrollera handskarna regelbundet och kassera omedelbart vid tecken på påverkan. Vad gäller handskmaterial och handskarnas hållbarhetstid, ta kontakt med er leverantör av kemiska skyddshandskar. Arbetskläder. Använd skyddsdräkt eller kemiskt resistent förkläde vid risk för stänk eller upprepad kontakt med produkten. Tillämpa god industrihygien. Tvätta händerna efter hantering, särskilt före intag av måltid, dryck eller rökning. Vätska Grön/gul Karakteristisk Kokpunkt 100 C Flampunkt 100 C Densitet Löslighet vatten g/cm3 Löslig >200 C 10. STABILITET OCH REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet 10.2 Kemisk stabilitet viskös vätska 10.3 Risken för farliga reaktioner Inga kända. Stabil under normala förhållanden Förhållanden som ska Undvik extrema temperaturer. undvikas 10.5 Oförenliga material Starka oxidationsmedel. Starka reduktionsmedel Farliga sönderdelningsprodukter Vid brand kan det utvecklas giftiga gaser. Koloxider. Sida 3 (5)

4 11. TOXOLOGISK INFORMATION 11.1 Information om de toxikologiska effekterna Förtäring Hud Ögon Inandning Kan ge irritation av mun, svalg och hals. Mild hudirritation. Irriterar vid ögonkontakt. Kan ge tillfällig rodnad och svullnad. Kan ge sårig hals/luftvägar och hosta. 12. EKOLOGISK INFORMATION 12.1 Toxicitet Inga resultat från ekotoxikologiska tester på produkten som helhet finns tillgängliga. Se till att produkten inte kommer ut i avlopp eller vattendrag. För ingrediens 2-(2-butoxietoxi)etanol Log Pow 0.68 BCF 2.9 BOD5/COD <0.05 EC50 48h. Daphnia: >100mg/l LC50 96h Fisk: 1300 mg/l IC50 72h Alg: 53 mg/l 12.2 Persistens och Produkten är delvis eller långsamt biologiskt nedbrytbar. nedbrytbarhet 12.3 Bioackumuleringsförmåga Ingen bioackumulering är indikerad Rörligheten i jord 12.5 Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen 12.6 Andra skadliga effekter 13. AVFALLSHANTERING Produkten är oflyktig och vattenlöslig och avskiljs till vattenfasen. Produkten absorberas dåligt av jord eller avlagringar. Denna produkt är inte i sig och inte innehåller ett PBT eller vpvb Avfallsbehandlingsmetoder Avfallsgrupp Emballage Rekommendation. EWC kod: halogenfria bearbetningsemulsioner och -lösningar. OBS! Denna kod har tilldelats med utgångspunkt från de vanligaste användningarna av detta material. Produktens användning avgör slutgiltlig avfallskod. Användaren bör kontrollera att korrekt kod används i enlighet med avfallsförordningen. Bortföras enligt föreskrift. Avfallskoden skall tilldelas av användare, helst i samförstånd med myndigheterna som handhar avfall. G A Lindberg Chemtech AB är anslutet till REPA. Vi betalar förpackningsavgifter och tar därmed vårt producentansvar för återvinning av förpackningar. Information om var du finner närmaste återvinningsstation finns på Produkt- och förpackningsavfall skall hanteras enligt lokala bestämmelser. Produktrester ska hanteras som farligt avfall. 14. TRANSPORTINFORMATION 14.1 UN-nummer 14.2 Officiell transportbenämning n/a 14.3 Faroklass för transport n/a 14.4 Förpackningsgrupp 14.5 Miljöfaror 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder Inga särskilda krav rörande emballering eller märkning enligt ADR, IMDG och IATA. 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö Detta säkerhetsdatablad har utarbetats i enlighet med Eropaparlamentets och rådets förordning (EG) Nr 1907/2006 (REACH) Bilaga II, Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter KIFS 2005:7, Rådets direktiv 67/548/EEG, Europaparlamentets och Sida 4 (5)

5 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning rådets direktiv 1999/45/EG. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar, AFS 2011:18. Avfallsförordningen SFS 2001:1063. ADR/ADR-S (MSBFS 2009:2) samt RID/RID-S (MSBFS 2009:3). Endast för industriellt bruk. 16. ANNAN INFORMATION Betydelse av faro- och riskfraser angivna i sektion 3 Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor Förkortningar i dokumentet Utgiven första gång Utskriftsdatum H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. R-20/22 Farligt vid inandning och förtäring. R-36 Irriterar ögonen. R-36/38 Irriterar ögonen och huden. R-38 Irriterar huden. R-41 Risk för allvarliga ögonskador. R-50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Detta säkerhetsdatablad har utarbetats i enlighet med Reach (EG) Nr 1907/2006, KIFS 2005:7, KIFS 2007:5, KIFS 2008:2, Rådets direktiv 67/548/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG, Kommissionens direktiv 2001/58/EG och relevanta ändringar, tillämpningar av lagstiftning samt regleringar och bestämmelser om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen och beredningar. Säkerhetsdatabladet är utarbetat utifrån uppgifter erhållna av tillverkaren. n/a - Ingen relevant information Denna information gäller endast ovannämnda produkt och behöver ej nödvändigtvis vara gällande om den används tillsammans med en eller flera andra produkter eller i någon annan process. Informationen är enligt vår bedömning korrekt och fullständig och ges i god tro, men utan garanti. Det åligger användaren att förvissa sig om informationen är relevant och fullständig när det gäller hans egen användning av denna produkt. --- SÄKERHETSDATABLAD enligt kommissionens förordning 67/548/EEC, 1999/45/EC och (EU) No 453/2010 av 20. Mai Sida 5 (5)

SÄKERHETSDATABLAD UNIVAR CALIBRATION FLUID 1487

SÄKERHETSDATABLAD UNIVAR CALIBRATION FLUID 1487 Omarbetad 26.02.2014 Revision 02 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 3015 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING EGP STARK FÄRG UTFÄRDAD: 20110701 ERSÄTTER ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Loxeal 18-10 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50%

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50% Omarbetad: 16.08.2010 Revision: 03 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. KY1727, KY1721, KY0917 Synonymer, Handelsnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Elite Häst Torrschampo 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD LRB 75 Rengöring

SÄKERHETSDATABLAD LRB 75 Rengöring Omarbetad 22/05/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11709 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD LRB 225 Oljespray

SÄKERHETSDATABLAD LRB 225 Oljespray Omarbetad 22/05/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD LRB 225 Oljespray AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn LRB 225 Oljespray Produktnr. 12035 1.2

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 Produktbeteckning Omarbetad 02/11/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SM 12202 Internt Nr. 11488 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SKOGMA SKOGSFÄRG

SÄKERHETSDATABLAD SKOGMA SKOGSFÄRG Omarbetad 20/02/2013 Revision 2 Ersätter datum 20/02/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11792, 11793, 11794,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(8) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Wartner 2G Vårtborttagning Art Nr 101084, 101086 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (21-109A): A3016 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Plamako Parafn Gul

SÄKERHETSDATABLAD Plamako Parafn Gul Omarbetad 30/09/2014 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Plamako Parafn Gul AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Plamako Paraffin Gul Produktnr. 12115

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OX-79 ISOPLAST

SÄKERHETSDATABLAD OX-79 ISOPLAST Omarbetad 16/09/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11475 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BA Plast Siliconfri Gul

SÄKERHETSDATABLAD BA Plast Siliconfri Gul SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 12117 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Aceton

SÄKERHETSDATABLAD Aceton 1 SÄKERHETSDATABLAD 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 2014-08-26 Revisionsdatum 2014-08-26 1.1 Produktbeteckning Produktnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD SANEGO FUKTUTDRIVARE AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn SANEGO FUKTUTDRIVARE Artikel nr 5018 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH VPS HD RADIATOR FLUSH Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.08.2008 1.1. Produktbeteckning Produktnamn VPS

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning ERADUR LÄTT OCH RENT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NMK 51 Rostlösare

SÄKERHETSDATABLAD NMK 51 Rostlösare Omarbetad 24/05/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11942 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD RUSTA TRÄOLJA

SÄKERHETSDATABLAD RUSTA TRÄOLJA Omarbetad 06/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ASSA Låsspray

SÄKERHETSDATABLAD ASSA Låsspray Omarbetad 07/10/2012 Revision 2 Ersätter datum 18/04/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11832 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OX-52 Vaselinspray

SÄKERHETSDATABLAD OX-52 Vaselinspray Omarbetad 26/10/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 12058 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING NAF 0,2% FRESH MINT UTFÄRDAD: 2012-04-26 ERSÄTTER - ARTIKELNUMMER -

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING NAF 0,2% FRESH MINT UTFÄRDAD: 2012-04-26 ERSÄTTER - ARTIKELNUMMER - SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING NAF 0,2% FRESH MINT UTFÄRDAD: 20120426 ERSÄTTER ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus DAX Ozinex Citrus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 20.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DAX

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ASSA LOCK CLEANER DE-ICER

SÄKERHETSDATABLAD ASSA LOCK CLEANER DE-ICER Omarbetad 07/10/2012 Revision 3 Ersätter datum 05/10/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11855 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.03.2009 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ECO WATERGUARD

SÄKERHETSDATABLAD ECO WATERGUARD Omarbetad 27/12/2012 Revision 2 Ersätter datum 18/12/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11761 1.2 Relevanta

Läs mer