Ny förskola i Vistaberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny förskola i Vistaberg"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj Paragraf Diarienummer KS-203/ Ny förskola i Vistaberg Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Förskolenämndens beställning av produktion för en ny förskola med fem avdelningar inom fastigheten Bergnäs 26 i Vistaberg godkänns. Sammanfattning Den nya förskolan i Vistaberg placeras vid korsningen Vistavägen /Utsiktsvägen och blir en förskola för 00 barn fördelat på fem avdelningar i två våningsplan. Total investeringsutgift inklusive kapitalkostnad under byggtiden uppgår till 437 mnkr. Beräknad årshyra beräknas uppgå till 26 mnkr/år vilket innebär en hyreskostnad per kvadratmeter på 3 24 kr/år. Byggproduktionsstarten är planerad till augusti 204 och förskolan beräknas kunna vara inflyttningsklar till november 205. För eventuellt behov av utökad ram för nämnden för att kunna finansiera hyreskostnaden 206 och framåt föreslår kommunstyrelsens förvaltning att detta ska hanteras i budgetprocessen för 206. Beslutet delges Förskolenämnden Huge Fastigheter AB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNNG TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA KS-203/ (3) HANDLÄGGARE Söderquist Mari Kommunstyrelsen Ny förskola i Vistaberg Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Förskolenämndens beställning av produktion för en ny förskola med fem avdelningar inom fastigheten Bergnäs 26 i Vistaberg godkänns. Sammanfattning Den nya förskolan i Vistaberg placeras vid korsningen Vistavägen /Utsiktsvägen och blir en förskola för 00 barn fördelat på fem avdelningar i två våningsplan. Total investeringsutgift inklusive kapitalkostnad under byggtiden uppgår till 437 mnkr. Beräknad årshyra beräknas uppgå till 26 mnkr/år vilket innebär en hyreskostnad per kvadratmeter på 3 24 kr/år. Byggproduktionsstarten är planerad till augusti 204 och förskolan beräknas kunna vara inflyttningsklar till november 205. För eventuellt behov av utökad ram för nämnden för att kunna finansiera hyreskostnaden 206 och framåt föreslår kommunstyrelsens förvaltning att detta ska hanteras i budgetprocessen för 206. Beskrivning av ärendet Förskolenämnden har upptagit detta projekt i sina lokalförsörjningsplaner sedan 20. En ny detaljplan för området vann laga kraft i november 202. Den nya förskolan i Vistaberg kommer att ligga vid korsningen Vistavägen/Utsiktsvägen. Fastigheten är cirka kvm stor och ägs av Huddinge kommun. Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med Huge Fastigheter AB genomfört en inledande studie för en ny förskola med 00 barn fördelat på fem avdelningar i två våningsplan vilket närmare redovisas i förskolenämndens tjänsteutlåtande. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning 4 85 Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNNG TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA KS-203/ (3) Förskolan blir den fjärde förskolan som byggs med passivhusteknik och enligt samma koncept som de tidigare förskolorna i Balingsnäs Källbrink respektive i Smista. Tidsplan Byggproduktionsstarten är planerad till augusti 204 och förskolan beräknas kunna vara inflyttningsklar till november 205. Ekonomi Total investeringsutgift inklusive kapitalkostnad under byggtiden uppgår till 437 mnkr. Verksamhetsytan (LOA) uppgår till 845 kvm LOA medan den byggnadstekniska ytan (BTA) uppgår till 983 kvm. Byggkostnad per BTA uppgår därmed till cirka 44 tkr/kvm. Beräknad årshyra inklusive räntekostnad för marklösen samt kostnader för drift & underhåll beräknas uppgå till 26 mnkr/år vilket innebär en hyreskostnad per kvadratmeter på 3 24 kr/år. Finansiering Den tillkommande hyran som kommer att belasta 205 bedöms rymmas inom ramen för nu gällande resursfördelningssystem. Förskolenämndens bedömning är att det uppstår svårigheter att under 206 finansiera samtliga kommande förskoleprojekt inom nämndens resursfördelningsram. Förvaltningens synpunkter Den nya förskolan med 00 nya platser kommer att innebära ett viktigt tillskott till det ständigt växande behovet av nya förskoleplatser inom Glömsta- och Vistabergsområdet. Den detaljplanelagda tomten ligger mycket fint alldeles intill en mindre skogsbacke som planeras utgöra en del av lekgården för de lite äldre barnen. Produktionskostnaden ligger i samma härad som de tre tidigare uppförda passivhusförskolorna. Den tillkommande hyran som kommer att belasta 205 bedöms rymmas inom ramen för nu gällande resursfördelningssystem. För kommande år anser kommunstyrelsens förvaltning att förskolenämnden kan behöva prioritera de nya lokalprojekten över flera år. För eventuellt behov av finansiering från 206 och framåt föreslår kommunstyrelsens förvaltning att detta ska hanteras i budgetprocessen för 206.

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNNG TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA KS-203/ (3) Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomidirektör Bo Garneij Chefscontroller Bilagor Förskolenämndens tjänsteutlåtande daterat samt nämndens protokollsutdrag daterat Beslutet delges Förskolenämnden Huge Fastigheter AB

5 FÖRSKOLENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Förskolenämnden 8 april Paragraf Diarienummer FSN-204/ Nybyggnad av förskola i Vistaberg Flemingsberggodkännande av produktion Förskolenämndens beslut. Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av genomförd förstudie gällande nybyggnad av förskola inom fastigheten Bergnäs 26 i Vistaberg. 2. Nämnden överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen med begäran om godkännande att inleda produktion. 3. Nämnden föreslår att namnet på den nya förskolan ska vara Utsikten och överlämnar förslaget till fastställande och beslut i Samhällsbyggnadsnämnden. Sammanfattning Förskolenämnden har beslutat om en ny förskola i Vistaberg i enlighet med lokalförsörjningsplan för åren och åren För att kunna möta ökad efterfrågan på förskoleplatser i Vistabergsområdet till följd av pågående bostadsexploatering innebär den planerade förskolan vid Vistavägen/Utsiktsvägen ett mycket viktigt kapacitetstillskott med cirka 00 nya förskoleplatser. Förvaltningen har tillsammans med Huge Fastigheter AB genomfört en förstudie gällande ny förskola i Vistaberg vilket redovisas i detta ärende. Det blir den fjärde förskolan i Huddinge som byggs enligt samma koncept som förskolan Sagoskogen i Västra Balingsnäs som togs i bruk augusti 202 förskolan Källbrink i Fullersta som blev färdigställd i augusti 203 och förskolan Väktaren i Smista som nu är under produktion och färdigställs till augusti 204. Förskolan kommer att utrustas med solcellspaneler i syfte att ytterligare reducera energiförbrukningen och kompensera för det energibehov som storköksutrustningen för med sig. Komplementbyggnader uppförs med sedumtak vilket bidrar till en bättre dagvattenhantering. Markområdet för den planerade nya förskolan i Vistaberg ligger vid Vistavägen/Utsiktsvägen fastigheten ägs av Huddinge kommun och tomt-området omfattar totalt cirka kvadratmeter.

6 FÖRSKOLENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Paragraf Förskolenämnden 8 april forts. Diarienummer FSN-204/ Huge Fastigheter AB har efter genomförd förstudie lämnat en hyresoffert med en investeringskostnad på 437 mnkr inklusive kapitalkostnad under byggtid. Årshyreskostnaden är 26 mnkr inklusive räntekostnad för marklösen till kommunen vilket ger en hyreskostnad per kvadratmeter med 3 24 kronor per år. Den totala markkostnaden beräknas till cirka 5 procent av den totala investeringen. Verksamhetsytan uttryckt i LOA är på 845 kvadratmeter medan den byggnadstekniska ytan BTA är på 983 kvadratmeter. Förskolan får därmed en yta per barn på 85 kvadratmeter. Under förutsättning att beslut fattas i kommunstyrelsen den 26 maj och i kommunfullmäktige den 9 juni kan den nya förskolan i Vistaberg stå inflyttningsklar senast i november 205. Överläggning ärendet yttrar sig Jelena Drenjanin (M) lokalplaneringschef Bengt Hammarlund Anneli Sjöberg (S) och Katharina Wallenborg (DP). Beslutet delges Kommunstyrelsen Huge Fastigheter AB Akten

7 BARN- OCH UTBLDNNGSFÖRVALTNNGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA FSN-204/ (8) HANDLÄGGARE Janson Elaine Förskolenämnden Nybyggnad av förskola i Vistaberg Flemingsberg godkännande av produktion Förslag till beslut. Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av genomförd förstudie gällande nybyggnad av förskola inom fastigheten Bergnäs 26 i Vistaberg. 2. Nämnden överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen med begäran om godkännande att inleda produktion. 3. Nämnden föreslår att namnet på den nya förskolan ska vara Utsikten och överlämnar förslaget till fastställande och beslut i Samhällsbyggnadsnämnden. Sammanfattning Förskolenämnden har beslutat om en ny förskola i Vistaberg i enlighet med lokalförsörjningsplan för åren och åren För att kunna möta ökad efterfrågan på förskoleplatser i Vistabergsområdet till följd av pågående bostadsexploatering innebär den planerade förskolan vid Vistavägen/Utsiktsvägen ett mycket viktigt kapacitetstillskott med cirka 00 nya förskoleplatser. Förvaltningen har tillsammans med Huge Fastigheter AB genomfört en förstudie gällande ny förskola i Vistaberg vilket redovisas i detta ärende. Det blir den fjärde förskolan i Huddinge som byggs enligt samma koncept som förskolan Sagoskogen i Västra Balingsnäs som togs i bruk augusti 202 förskolan Källbrink i Fullersta som blev färdigställd i augusti 203 och förskolan Väktaren i Smista som nu är under produktion och färdigställs till augusti 204. Förskolan kommer att utrustas med solcellspaneler i syfte att ytterligare reducera energiförbrukningen och kompensera för det energibehov som storköksutrustningen för med sig. Komplementbyggnader uppförs med sedumtak vilket bidrar till en bättre dagvattenhantering. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen 4 85 HUDDNGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

8 BARN- OCH UTBLDNNGSFÖRVALTNNGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA FSN-204/ (8) Markområdet för den planerade nya förskolan i Vistaberg ligger vid Vistavägen/Utsiktsvägen fastigheten ägs av Huddinge kommun och tomtområdet omfattar totalt cirka kvadratmeter. Huge Fastigheter AB har efter genomförd förstudie lämnat en hyresoffert med en investeringskostnad på 437 mnkr inklusive kapitalkostnad under byggtid. Årshyreskostnaden är 26 mnkr inklusive räntekostnad för marklösen till kommunen vilket ger en hyreskostnad per kvadratmeter med 3 24 kronor per år. Den totala markkostnaden beräknas till cirka 5 procent av den totala investeringen. Verksamhetsytan uttryckt i LOA är på 845 kvadratmeter medan den byggnadstekniska ytan BTA är på 983 kvadratmeter. Förskolan får därmed en yta per barn på 85 kvadratmeter. Under förutsättning att beslut fattas i kommunstyrelsen den 26 maj och i kommunfullmäktige den 9 juni kan den nya förskolan i Vistaberg stå inflyttningsklar senast i november 205. Beskrivning av ärendet Förskolenämnden har beslutat om en ny förskola i Vistaberg i enlighet med nämndens lokalförsörjningsplan för åren och åren Detaljplanen för del av Vistaberg :6 m.fl. som i april 202 antogs av Kommunfullmäktige överklagades till Länsstyrelsen men vann sedan laga kraft i november 202. Förvaltningen har tillsammans med Huge Fastigheter AB genomfört en förstudie gällande en ny förskola i Vistaberg med kapacitet för cirka 00 barn fördelat på fem avdelningar vilket redovisas i detta ärende. Verksamhetspersonal och huvudskyddsombud har granskat och lämnat synpunkter på förslaget avseende den nya förskolans inre- och yttre utformning. Förskolan i Vistaberg blir den fjärde förskolan i Huddinge som byggs enligt samma koncept som förskolan Sagoskogen som togs i bruk augusti 202 förskolan Källbrink som blev färdigställd i augusti 203 och förskolan Väktaren som nu är under produktion. Det innebär en mycket energieffektiv byggnad som ligger långt under Boverkets nuvarande byggregler och minimikrav för energianvändning.

9 BARN- OCH UTBLDNNGSFÖRVALTNNGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA FSN-204/ (8) Under förutsättning att beslut fattas i kommunstyrelsen den 26 maj och i kommunfullmäktige den 9 juni kan den nya förskolan i Vistaberg stå inflyttningsklar till november 205. Planområdet för den planerade nya förskolan i Vistaberg ligger vid Vistavägen/Utsiktsvägen fastigheten ägs av Huddinge kommun och tomtområdet omfattar totalt cirka kvadratmeter. Passivhus Passivhusbegreppet är internationellt. De svenska kriterierna för nollenergihus passivhus och minienergihus utvecklades tidigare av en expertgrupp utsedd av Forum för energieffektiva byggnader (FEBY). Ansvaret för kravspecifikation har nu övertagits av Sveriges Centrum för Nollenergihus (SCNH) som är en förening för utveckling och spridning av energieffektivt byggande. Byggnadskonstruktionen ger ett bra inomhusklimat med god komfort och utan risk för drag eller kallras. Ytor för värmeradiatorer som vi har i de flesta förskolor saknas i ett passivhus. Vid nybyggnation är det viktigt att inte bara ställa krav på energianvändningen utan även på andra miljöaspekter så som materialval och kemikalier. Huge följer kravstandard för Sunda Hus som undviker val av ohälsosamma material i byggnader. Huset har tjocka väggar och tak (cirka 40 centimeter) energieffektiva fönster och är till sin konstruktion ett mycket välisolerat hus med ett effektivt ventilationssystem för värmeåtervinning. Huset värms också huvudsakligen upp av de barn och vuxna som vistas i byggnaden av hushållsmaskiner och belysning. Det stänger ute yttre buller på ett effektivt sätt jämfört med konventionella hus och upplevs därför som ett tyst hus med en bra akustik och inomhusklimat. Den 4 april 200 röstade Europaparlamentet igenom ett direktiv till medlemsländerna om energieffektivitet som bland annat innebär att alla nya byggnader senast den 3 december 2020 ska vara så kallade nära-noll energibyggnader. För nybyggnation inom kommunal och offentlig sektor ska tillämpningen av den nya lagen ske från den 3 december 208. För större byggnader mer än 000 kvadratmeter kommer det en skärpning av reglerna troligen under 204.

10 BARN- OCH UTBLDNNGSFÖRVALTNNGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA FSN-204/ (8) Två intyg certifiering och verifiering FEBY (forum för energieffektiva byggnader) har tagit fram ett system med certifikat och verifikat som intygar att byggnaden uppnår de nyckeltal och krav som gäller för passivhus. ett första steg görs en egendeklaration för en projekterad byggnad som benämns certifikat. ett andra steg ett till två år efter inflyttning är det möjligt att bedöma det faktiska utfallet med en tredjepartsgranskning. Det är då möjligt att få ett verifikat som bekräftar att kraven uppfyllts. Förvaltningens synpunkter För att kunna möta ökad efterfrågan på förskoleplatser i Vistabergsområdet till följd av pågående bostadsexploatering innebär den planerade förskolan vid Vistavägen/Utsiktsvägen ett mycket viktigt kapacitetstillskott med cirka 00 nya förskoleplatser. Energiförbrukning Den nya förskolans energianvändning och kostnader är cirka 50 procent lägre jämfört med Boverkets minimikrav för energianvändning i nybyggnation. Uttryckt i kilowattimmar per kvadratmeter och år så räknar vi med en energiförbrukning på 65 kwh per kvadratmeter och år inklusive verksamhetsel. Det kan jämföras med Huddinges befintliga förskolor som idag har en medelförbrukning på 208 kwh per kvadratmeter och år. Den beräknade merkostnaden på ett par procent för att bygga passivhus beräknas vara intjänad efter drygt 5-20 år på grund av minskade driftskostnader och minskad energianvändning. Erfarenheterna från den först byggda förskolan Sagoskogen tyder också preliminärt på mycket goda resultat vad gäller arbetsmiljö- och inomhusklimat. Byggnaden kommer även att utrustas med solcellspaneler i syfte att ytterligare reducera energiförbrukningen och kompensera för det energibehov som storköksutrustning för med sig. Komplementbyggnader uppförs med sedumtak vilket bidrar till en bättre dagvattenhantering inom den egna fastigheten. Verksamhetsidé De verksamhetsidéer som utredningsgruppen för förskolorna i Västra Balingsnäs Källbrink och Smista tog fram har på likartat sätt tillämpats även i programmet för Vistaberg nya förskola.

11 BARN- OCH UTBLDNNGSFÖRVALTNNGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA FSN-204/ (8) Planering och utformning av inomhusmiljön Maximalt 00 förskolebarn fördelade på fem hemvister/avdelningar i två våningsplan. Tillagningskök. Lokalerna ska utformas så att rummen i sig blir en god läromiljö som utmanar och stimulerar barnens egna spontana lekbehov kreativitet och intressen. Lokalernas utformning ska beakta förskolebarnens skiftande åldrar från -5 år. Två hemvister/avdelningar ska kunna omdisponeras till förskoleklass om och när ålderskullar och behov i området förändras. Bästa möjliga lösningar för att uppnå en bra arbetsmiljö vad gäller akustik och miljösmart belysning. Planering och utformning av utomhusmiljön Förskoletomten består till stor del av öppen och flack ängsmark. den södra delen finns ett skogsområde som erbjuder goda möjligheter till balans- och motorikträning med sitt lutande och omväxlande underlag. Barrskogen utgör en naturlig och mycket spännande miljö för barnens upptäckarglädje utforskande egna påhitt och lekar. Gården är uppdelad i en lekgård för de mindre barnen och en större lekgård för de äldre barnen där den befintliga skogsbacken till övervägande del sparas. Gårdsmiljön formges så det finns plats för såväl spring och klätter som lugnare lekar men innehåller även miniscen odlingar labyrinter buskar klätterställning sandlek vattenposter/lek lekhus med mera. norr mot Vistavägen planteras en fruktlund där barnen kan följa årstidernas växlingar och se hur blommor blir till färdig frukt. Energieffektiv och bra utomhusbelysning som tillgodoser en trygg miljö under den mörka årstiden. Cykelparkering under tak som är låsbart ska utformas så att det stimulerar såväl personal som föräldrar att använda cykel istället för bil.

12 BARN- OCH UTBLDNNGSFÖRVALTNNGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA FSN-204/ (8) Parkeringsplatser och varumottagning n- och utfart till förskolan sker från Utsiktsvägen där parkering för personal föräldrar och varutransporter kommer att anordnas. Utsiktsvägen är en återvändsgata med mycket lite trafik.

13 BARN- OCH UTBLDNNGSFÖRVALTNNGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA FSN-204/ (8) Den nya förskolan kommer på huvudbyggnadens tak mot nordost att utrustas med solcellspaneler för att ytterligare reducera energiförbrukningen och kompensera för det ökade energibehov som tillagningskök för med sig. Sedumtak kommer att läggas på huvudbyggnadens tak mot nordväst samt på cykelförråds- och komplementbyggnader för att bidra till en bättre dagvattenhantering. Ekonomi Verksamhetsytan uttryckt i LOA är på 845 kvadratmeter medan den byggnadstekniska ytan BTA är på 983 kvadratmeter. Den relativt stora skillnaden mellan BTA och LOA beror på passivhusets tjocka ytterväggar och tak jämfört med en konventionell byggnad. Förskolan får därmed en yta per barn på 85 kvadratmeter. Huge Fastigheter AB har efter genomförd förstudie lämnat en hyresoffert som innebär en investeringskostnad om 437 mnkr inklusive kapitalkostnad under byggtid varav kostnaden för solcellsanläggningen utgör 50 tkr och sedumtak 383 tkr. Den totala markkostnaden beräknas till cirka 5 procent av den totala investeringen. nvesteringen ger en motsvarande hyra på tkr/år. Årshyreskostnaden per kvadratmeter blir 3 24 kronor per år baserat på en lokalyta på 845 kvadratmeter. Finansiering Den tillkommande hyran som kommer att belasta 205 beräknas till cirka 04 och för 206 till cirka 22 mnkr exklusive kostnader för inventarier och utrustning. Förvaltningens bedömning är att den ökade hyreskostnaden för 205 ryms inom ramen för nu gällande resurstilldelningssystem. nvesteringen är beräknad efter ränte- och prisläge för februari 204 och Huge Fastigheter AB kommer i slutredovisningen att beakta indexreglering utifrån förändringen i SCB Entreprenadindex E84 för husbyggnad och anläggning. Den angivna hyran är preliminär och den slutliga får avvika med högst procent på ifrågavarande investering jämte indexreglering. Jukka Kuusisto Utbildningschef Bengt Hammarlund Lokalplaneringschef

14 BARN- OCH UTBLDNNGSFÖRVALTNNGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA FSN-204/ (8) Bilagor Hyresoffert med hyresberäkning och ritningar den 9 februari 204 från Huge Fastigheter AB Beslutet delges Kommunstyrelsen Huge Fastigheter AB Akten

15 HF l (2) Huddinge kommun Förskolenämnden 485 HUDDNGE Offert avseende ny förskola vid fastighet Bergnäs 26 Huge Fastigheter AB har efter beställning från bam ~ och utbildningsförvaltningen utfort en forstudie gällande uppförande aven ny :llirskola som ligger till grund får denna hyresoffert. Den ilireslagna nyproducerade förskolans ventilation och luftflöde är anpassad for 00 barn och ca 20 personal samt ska inrymma ett tillagningskök. Lokalytan uppgår till 845 kvm (LOA) (983 kvm BTA) i 2 våningar. Total investeringskostnad har beräknats till tkr inklusive kapitalkostnad under byggtid. Tomtytan är 5547 kvm och kostnad for marklösen har beräknats med 635 kr/m 2. Förskolan ska uppfljras i passivhusteknik och därmed är ett flertal av kriterierna for miljöbyggnad uppfyllda. Kravet på fastighetsenergi för passivhus är low/m 2 och som omräknat till årsanvändning är 25 kwhlm 2 och målet är att dessa värden ska uppfyllas. Verksamhetsenergi till belysning torkrum mm samt energi för tillagningskök räknas inte med i kriterier for passivhus eller miljöbyggnad. Energianvändning for denna byggnad fastighetsenergi och verksamhetsenergi blir totalt ca 65 kwbjm 2 och år. Förskolor i Huddinge har idag enligt den senaste statistiken en genomsnittlig användning på ca 220 kwh/m2lår. Utnyttjandet av lokalerna har en stor påverkan på energianvändningen och till hjälp för att följa upp detta installeras ett antal olika mätsystem. Sedumtak läggs på cykelforråds- och soprumsbyggnaden samt på huvudbyggnadens tak mot nordväst. På huvudbyggnadens takfall mot nordost placeras solcellspaneler. Önskemål föreligger om inflyttning i november 205 med reservation for att tidplanen är hårt pressad. Detta forutsätter byggproduktionsstart under augusti 204 vilket innebär att erforderliga politiska beslut om produktion måste fattas senast juni 204. det fall projektet avbryts måste Huddinge kommun genom forskolenämnden svara for upparbetade projekteringskostnader. Hyra fö r ifrågavarande investering inklusive ränta for marklösen uppgår till tkr/år exklusive moms. Kostnaden for drift och underhåll är beräknad enligt schablon. nvesteringen är beräknad efter ränte- och prisläge for februari 204 och vi f6rbehåller oss rätten att indexreglera utifrån forändringen i SCB Entreprenadindex E84 for husbyggnad och anläggning. Den angivna hyran är preliminär och den slutliga far avvika med högst % på ifrågavarande investeringjämte indexreglering. Huge Fastigheter AB Box Huddinge' Besöksadress Sjödalslorget 7 Tel Fax w.vw.huge.se Orgnr

16 Sid 2 (2) Vi ber er också notera att innehållet i denna offert avser en ilirhyming med Huddinge kommun som hyresgäst och verksamhetsutävare. Om lokalerna ska användas aven privat anordnare uppstår konsekvenser f(jr vilka hänsyn måste tas i kostnads- och hyresberäkning. Huge Fastigheter AB Af.~~ VD d C'!/J ~jl o..bk-j(. Henrik Ömeblad AffiJrsomrdde.schef Kommunal service Bilagor: l Hyreskalkyl Kostnadsberäkning RitningProgramhandling Tidplan

17 6il0:l' lhangre HYRESBERÄKNNG (preliminar vid uthyrning till kommunen) Projekt: Objekt: Bergnäs 26 Ny förskola passivhusteknik nvestering tkr: Beräknad kostnad tkr: nvestering enligt kostnadsberäkning nvestering inkl kapitalkostnad under byggtid Kalkylränta: 2) ndex: 3) Kap kostn byggtid Beräknad byggtid: Bokfört värde tkr: Drift kr/kvm: Underhåll kr/kvm: Beräknat tax-värde tkr: Utökat antal kvm: Totalt antal kvm: 302% 70% mån O O 845 LOA 845 LOA krlkvm ) 5-årig statsobligation + 5 %-enhet per den :a i månaden då hyresberijkning sker. SE GVB 5Y per : 52% 2) ndex sä ffs till 70% vid utökad yta och 55% i övriga fall. 3) Beräknad in vestering X ka/ky/rijn ta X byggtid / 2 Annuitetsfaklor 030% 354% 28% 7% 5 %

18 ~hui~ ~ ~ _.. <O _o j C Bergnäs 26 Ny förskola Björn W iklund Kostnader Budget för prel ~Y l c~u l lcl HY ' <::~U <:: 'UY U~ Prognos U ~ U::> Utfall Datum UJ. auaullfylld av: Björn W Björn W Bygght: t:\ul:illlad Projektering Byggndu::'dl Ut:lt: byggnad * ByggndU::idrbt:lt: mark och skolgård ' i Myndighetsa vl:jiftc Anslull ~savgifter Passivhus certifering Delstimm'a (exkl. ' konst; admfn 4%) Konst (05 %) l.\ul lll l~lauv'a \U::>Ulaucl (4%) !}~ ls u mm~ :2; t :i:':.; le: ldjer ** 000 ~ ~li!la. :l ~ i;# ~= _... ~ c.. :: -: --;!-'!. ~ l a-~._ f'.~ ' ~ - ~.~ <i'.'.;-le.: Reservationer och prisläge: Moms ingår ej. ndex ingår ej. Kostnadsläge feb Arllliärkliingar förklaring t ill avvikelser och förändringar: * Sedumtak och solceller ingår i byggnadsarbeten byggnad ovan. ** Exploateringskostnader avser: Markköp = 635 kr m2 x 5547 m2 = OOOkr Soceller ingår med kr Sedumtak ingår med kr Filnamn: C:\Users\hangrelAppData\LocallMicrosoft\Windows\Temporary nternet FiJes\Content.OutJook\W4QLHR5E\Underlag offert kostnadsberäkning Bergnäs 26 (2)

19 ~~rgnäs 26 För kola progr~mf[jrslag gårdsgestaltnng lustratio!splan skala :600 (A4)

20 ~~;~~li :.. ~.. ~'-=~.;~ BEFNTLG STUATON FOrskoletomten består till Overvägande del av Oppen och flack ängsmark. den södra delen finns barrskog och har stiger marken. Utsiklsvagen i väster är en återvandsgata med mycketiiie trafik. Vistavägen i norr är mer trafikerad. Eli dike löper ulmed tomtens östra kant. PLACERNG AV BYGGNAD OCH ANGÖRNG UtslklSvagen planeras all rustas upp och en ny gångbana planeras utmed dess östra sida. Detaljplanen anger även all en ny gångväg ordningställs söder om förskolan och all denna sammanbinds med Utslklsvägen. Som gående kommer man därfor att kunna ta sig till fors kolan såväl från norr som söder på ett trafiksäkert sätt. Både norr och söder placeras cykelställ de norr förses med tak. Trafik till förskolan angör från UtSiktsvägen och parkering avlastning sophus mm samlas på byggnadens norra sida. Huvudentren vänder sig mot sydväst och här formas en gård för småbarnslek. Parkeringen och entresdan avskärmas från Ulslklsvägen med hackar och träd. Söder om byggnaden finns de storre lekgård där den befinulga skogsbacken till övervägande del sparas. B.e.~gnäs: ' Förskola' o prograrrifors/~g gal~dsge~!;taftnjin lliustratlonsplan; skai~ :600 (A3) ~O2'_0- UTERUM DSPOSTON Tomten formes med utgång punkt från kulturlandskapet med bondgården som lema. Vid entren står bondens traktor och häst och på angen väster om entren finns sltagetålgt konstgräs med en stiliserad back. Sandlek finns också på del av ängen. söder på den större lekgården flnns en Oppen och grusad gårdsplan med små trädjur som kan matas eller ridas på. Mot väggen kan man odla i u!lphojda odlingskärl och från en tunna kan man tappa vatten for vattenlek. Trappan med vilplan mot väggen kan användas som miniscen. FOr spring benen finns en stenlabyrint och en klällerställning. Runt lekgården och skogsbrynet slingrar en gång för turer på trehjuling eller till fots. Barrskogen bevaras med stock och slen och gläntor kan man hllla ell litet lekhus och ell trätrol!. Längst norr planteras.en fruktund. Hit kan man gå på utflykt for all följa hur blommor blir till frukt och så klart for all plecka och smaka. Sittplatser finns såval under byggnadens balkongtak som spridda på lekgården så all mindre grupper av barn kan samlas. UTEMLJÖ. PEDAGOGK Gården formges så all det finns plats för såväl spring och klaller som lugnare lekar. Gården ger också stort utrymme för rollekar där de små djuren och lekhuset hjälper fantasin på traven. Den befinulga barrskogen erbjuder goda möjligheter tir balans- och motoriktranlng med sill lutande och omväxlande underlag och årstidernas växlingar kan följas såväl i skogen som fruktlunden och odlingskärlen. O~2!'4=!6~' o==:::::i~o ==~)O ~

21 i AVDElNNG2 22p! L! j i i i J i j ALLRUM D 429 m 2 AKTVTETSRUM.ll 25p m m 3895 m 2 ALLRUM.llA 42 m 2 ~- l so so ~~:-~ 28 --~:~---~ _ T---~ ~--HH--H -- _~fi<~~tt<''~+l~-f--t l--! h'yo.y_ggl_ao...'uvfo'r li a M 0-00.PH B i i~ l AVDELNU'oG 22p ~ i l ':t'fto\oehojcler Xlll.o\.ll H: UM:f i\~t PROGRAMHANDLNG ~huge BERGNAS26 NYBYGGNAD AVFOR5KOlA '.«... r..'<>u0u./u)0 8JORl~WU.u:':O c. E ~»fltallssolnxaal.tao ARMnEKfER OW al :o.. S-KO_lA -.;;A T4

22 o..c~l\o_' r --\;_ _ _ _ _ _ _ _ _J_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -'-'-'-'-'-'-'-'--'-'-'-'-'-'-'-_._._._._._._.-._._.-.--_._ _._ _._.; 384 m 2 : AlLRUM 4094 ll2zz : AVDELNNGS 22p r ~r~ 3 l LJ AVDELNNG 3 22p c AllRUM 3785 m 2 ZQ2 VLRUM 2 49 m i i i ELNNG4 22p ~.._ _ - PROGRAMHANDLNG BERGNÅS2S ~- NYBYGGNADAVFORSKOLA... ''AoOU>O ~40 4COl ~~.. ~ l5.!.:!s:)4000 ( _nua.~~f'7..3'mx - _._._:-L_--l:==-~-T'r-==~--' l e cet:av BALKONG.. OJ :>KAl.A:OC Q :z mr. SKAA:SO.S H~ eergn..s26 D NY8YGGNAOAVFORSKOLA A40-Q20-?H Al B

23 FÖRESKRFTER S.... nl(\o.~l\.>«'jo;rm (ll'.\. '- ~Hn(!T AV <;R~ 'JDt ~CWC '- '''''''-lo'' $'AENe: f~ $~.f'rt~ V;..eW~.'[P..UT'AAG. ''''' UC.... lle<:'liglaes$o!' 'MAg... TT; 'MW~ C ~'A~o;:.\'''ro[ ~~... ''O'C...c.~UtO. ( '-~ F... t 'SoifO -YTTt~T_'Nllt~'!T(Ofll!~JOC.v......O(:~.')('... for' '.. l!hiutculll:..:... ot~go.'tg 'Mfo......v.fN. tetla!la...'. ~v '-n'v>l J ~: JlDJl!. ~lo.. Un.m:/... ~.l~.ld 'Otl$ll'Ull.rc-... ullm<. OROl'f'LM <;N~ o:'s ~. l.~ ~p.n'paam:'l ~~'O[ ~ t«\ :(... O~~ft' ~'j'!.vrz.~....!;<>t... OCH!AJWN'M CUoO( '... Sl SJ\c;:AA-lO!l taan~loe!lc= D......'.O..CLAO 'RW.M. W'VRU 'lj'wr i5bpro~ v'cuy<;o<f;vu'''...!o<jlfum _<O'<lSl'>:! Al.l~~C'lJ( ''>Hl. 3'''''.. l l. ~~

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4)

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) HANDLÄGGARE Per Claug Tel 08-535 378 22 per.claug@huddinge.se Socialnämnden Beställning avseende

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att inleda förstudie

Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att inleda förstudie KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-11-27 KS-2014/1208.252 1 (4) HANDLÄGGARE Ricknell, Peder Peder.Ricknell@huddinge.se Kommunstyrelsen Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att

Läs mer

Ny rackethall i Skogås - godkännande av produktion

Ny rackethall i Skogås - godkännande av produktion KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNNG TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA 2014-04-25 KS-2014/664.255 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ny rackethall i Skogås

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Anpassning av förskolan Falken inför verksamhetsstart av barnomsorg på obekväm arbetstid

Anpassning av förskolan Falken inför verksamhetsstart av barnomsorg på obekväm arbetstid BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-13 FSN-2013/232.253 1 (3) HANDLÄGGARE Hammarlund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarlund@huddinge.se Försklenämnden Anpassning

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-18 KS-2013/1566.252 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Planerings- och personalutskottet

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-10 FSN-2014/431.601 1 (2) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny 08-535 360 12 Jenny.schonning@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/141.185 Utökad borgensram, SRV Återvinning AB Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1127.

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1127. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-03-31 KS-2013/1127.622 1 (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Naturlig mat i förskola och skola - återinför naturligt fett och

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Borevägen

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Borevägen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 FSN-2013/96.642 1 (2) HANDLÄGGARE Castefjord, Christina 08-535 360 61 Christina.Castefjord@huddinge.se Förskolenämnden

Läs mer

Ljungbacken C"örskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291

Ljungbacken Cörskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291 SÖDERTÄLJE K~'~.cM. UN -"., UTBllDN INGSKONTORET Tjänsteskrivelse 2008-10-20 O Lille-Vie Eklind Byggproj ektledare 08-55022601 Petra Karlsson Ekström Lokalstrateg 08-5502 15 32 Kommunstyrelsen Järna kommundelsnämnd

Läs mer

SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-31 SN-2013/4453.259 2 (3)

SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-31 SN-2013/4453.259 2 (3) 2013-10-31 SN-2013/4453.259 1 (3) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Socialnämnden Förstudie avseende anpassning av lägenheter till gruppbostad enligt lagen om särskilt

Läs mer

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN -~--~ -- - - ---, HUDDINGE I

Läs mer

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 16 Paragraf Diarienummer KS-2013/293.189 Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-31 AN-2015/146.730 1 (4) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning av förstudie för ombyggnad av

Läs mer

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 26 Paragraf Diarienummer KS-2014/1061.909 Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 Kommunstyrelsens

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2014/713.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Regionservice bygger Sveriges största. passivhus/plusenergihus

Regionservice bygger Sveriges största. passivhus/plusenergihus Mattias Wallin Regionservice Region Skåne, Fastighetsdivisionen Verksam i fastighetsbranschen sedan 1999 Projektledare för Rättspsykiatriskt centrum (RPC) sedan 2011 Projektledare för NSH (Nya sjukhusområdet

Läs mer

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet 2013-04-02 KS-2013/371.441 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss

Läs mer

Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende

Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende 1 (4) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-18 Social- och omsorgskontoret Kommunstyrelsen Äldreomsorgsnämnden Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende Dnr: ÄON

Läs mer

Beslut gällande fristående huvudman - Förskolan Väktaren i Smista, Segeltorp

Beslut gällande fristående huvudman - Förskolan Väktaren i Smista, Segeltorp BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-01-15 FSN-2014/29.642 1 (5) HANDLÄGGARE Frunck Dannelöv, Britt-Marie 08-535 360 57 Britt-Marie.Frunck-Dannelov@huddinge.se Förskolenämnden Beslut gällande fristående

Läs mer

Kommunstyrelsen 28 april 2014 6

Kommunstyrelsen 28 april 2014 6 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 april 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/1127.622 Naturlig mat i förskola och skola - återinför naturligt fett och standardmjölkprodukter

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-03 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Läs mer

Inrätta fond för sociala investeringar - motion väckt av Britt Björneke (V)

Inrätta fond för sociala investeringar - motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 15 Paragraf Diarienummer KS-2013/212.710 Inrätta fond för sociala investeringar - motion väckt av Britt Björneke (V)

Läs mer

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

Rutiner vid placering och omplacering vid förskola och pedagogisk omsorg

Rutiner vid placering och omplacering vid förskola och pedagogisk omsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-19 FSN-2014/713.601 1 (3) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.berwing@huddinge.se Förskolenämnden Rutiner vid placering och omplacering vid förskola

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2014

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-22 FSN-2013/382.182 1 (2) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning

Läs mer

och utbildningsförvaltningen

och utbildningsförvaltningen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-23 FSN-2013/352.809 1 (3) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta 08-535 363 11 Margareta.Kurki@huddinge.se Förskolenämnden Bryt köttnormen

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 september 2014 5 Paragraf Diarienummer KS-2013/1566.252 Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök

Läs mer

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/240.214 Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning

Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning 2014-03-26 KS-2013/1358.251 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Planerings- och personalutskottet Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning Förslag till beslut Planerings- och

Läs mer

Kallelse till Planerings- och personalutskottet

Kallelse till Planerings- och personalutskottet PLANERNGS- OCH PERSONALUTSKOTTET KALLELSE SDA 1 (2) Kallelse till Planerings- och personalutskottet Tid Onsdag den 5 februari 2014, klockan 09:00 Plats Södertälje stadshus, Campusgatan 26, Södertälje,

Läs mer

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Gagnefs kommun Socialnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 2 Dnr 2015:73/13 ----------, GAGNEFS KOMMUN Sn 31 Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Socialnämnden föreslår

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-09 GSN-2014/1424.601 1 (4) HANDLÄGGARE Nyberg, Peter Peter.Nyberg@huddinge.se Grundskolenämnden Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef

Läs mer

Kallelse till förskolenämnden

Kallelse till förskolenämnden FÖRSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till förskolenämnden Tid Tisdag den 19 mars 2013, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer 1 Upprop 2 Godkännande

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-15 FSN-2014/92.119 1 (4) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun Förslag

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-08-27 KS-2014/897.609 1 (4) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 17:30. Plats Stjerneskolan rum 263. Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid. Välkommen! Kallelse/underrättelse

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 17:30. Plats Stjerneskolan rum 263. Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid. Välkommen! Kallelse/underrättelse KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/underrättelse Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 17:30 Plats Stjerneskolan rum 263 Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid 1 Finansiering ombyggnad av Valbergsgården till trygghetsboende KST

Läs mer

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr

Läs mer

Ny grundskola F-9 samt mötesplats i Glömsta - godkännande att inleda produktion

Ny grundskola F-9 samt mötesplats i Glömsta - godkännande att inleda produktion KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/344.272 Ny grundskola F-9 samt mötesplats i Glömsta - godkännande att inleda produktion

Läs mer

BYGG & RENOVERINGAR. Elaine Janson Utredningssekreterare Barn- och Utbildningsförvaltningen Huddinge Kommun 2013-03-21

BYGG & RENOVERINGAR. Elaine Janson Utredningssekreterare Barn- och Utbildningsförvaltningen Huddinge Kommun 2013-03-21 ~ crdab'j BYGG & RENOVERINGAR 2013-03-21 Elaine Janson Utredningssekreterare Barn- och Utbildningsförvaltningen Huddinge Kommun Offert nr: 1233-12 Objekt: Renovering av dagis Brf Kullen. Vi tackar för

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-02-27 KS-2012/672.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2011/961.389 Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

l Diarieplan Trångsund 2013-01-20 Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet from 2013-03-11.

l Diarieplan Trångsund 2013-01-20 Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet from 2013-03-11. Trångsund 2013-01-20 r----- HUDDINGE'KoMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 2013 Of- l3 - Diörienurnrner l Diarieplan Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

2(110-11- 6. ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86. Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad. Expediering Kommunstyrelsen kommunstyrelsensarbetsutskott

2(110-11- 6. ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86. Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad. Expediering Kommunstyrelsen kommunstyrelsensarbetsutskott ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86 eg PROTOKOLL 11(17) 01\ 2010-11-24 Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad Bilaga 9 2(110-11- 6 Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen tog i maj 2010 ett inriktningsbeslut avseende

Läs mer

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende 10 DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1421.112 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för att

Läs mer

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet 2014-02-14 KS-2013/1648.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björn Rosborg 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64)

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 KS-2014/1203.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 1 april 2015

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 1 april 2015 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-05 KS-2015/426.111 1 (2) HANDLÄGGARE Gerrby, Helena 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Klockan 09:00-11:20, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Frånvarande följande paragrafer. samtliga. Samtliga

Klockan 09:00-11:20, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Frånvarande följande paragrafer. samtliga. Samtliga ~ STYRELSEN SAMMANTRÄOESDATUM DIARIENUMMER 8 januari 2014 KS-20 13/1608 SIDA 1 (16) Nämnd Offentligt sammanträde Planerings- o?h personalutskottet Nej Sammanträdesdag 8 januari 2014 Tid och plats Klockan

Läs mer

Akademiska Hus satsar på solceller

Akademiska Hus satsar på solceller Akademiska Hus satsar på solceller Seminarium Svensk Solenergi/Chalmers Uppsala 2015-10-16 Johan Tjernström, Energistrateg johan.tjernstrom@akademiskahus.se 1 Innehåll Kort om Akademiska Hus Våra energimål

Läs mer

OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS. Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds kommun

OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS. Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds kommun 1(10) PROJEKTPLAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS Fastighet: Djursholm 2:206 Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden PROGRAMSKEDE (Underlag för projektering) Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Reviderade riktlinjer för Feriepraktik 2015

Reviderade riktlinjer för Feriepraktik 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-08 GN-2014.335.603 1 (2) HANDLÄGGARE Lilliestråle, Caroline Caroline. Lilliestrale@huddinge.se Gymnasienämnden Reviderade riktlinjer för Feriepraktik 2015 Förslag

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för IUS Fridolin/Furuhöjden

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för IUS Fridolin/Furuhöjden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-12 FSN-2014/196.642 1 (2) HANDLÄGGARE Fernum, Cilla Cilla.Fernum@huddinge.se Förskolenämnden Ansökan om godkännande och rätt

Läs mer

Remiss Inrätta fond för sociala investeringar - Motion väckt av Britt Björneke (V)

Remiss Inrätta fond för sociala investeringar - Motion väckt av Britt Björneke (V) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-25 GN-2013/67.710 1 (3) HANDLÄGGARE Lindh, Hans-Erik 08-535 36015 Hans-Erik.Lindh@huddinge.se Gymnasienämnden Remiss Inrätta fond för sociala investeringar -

Läs mer

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-12-03 KS-2014/1557.183 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Norra Länna industriområde, upphandling

Läs mer

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4)

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Svar på motion - Ta fram riktlinjer för Huddinges framtida

Läs mer

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/519.252 1 (4) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskoenämnden Om- och

Läs mer

Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard.

Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard. Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard. Bakgrund Varför internationella passivhusdefinitionen? Framtagen av Passivhusinstitutet,

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-19 GSN-2014/538.252 1 (4) HANDLÄGGARE Janson, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Janson@huddinge.se Grundskolenämnden Om- och tillbyggnad

Läs mer

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande 1(11) Plats och tid Tranholmen, Mörby centrum, plan 6, kl 18:30-20:25 Paragrafer 49-58 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S)

Läs mer

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S)

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-07-08 GN-2013/163.704 1 (4) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden Remissvar - Handelscollege, motion väckt

Läs mer

Minnessten vid Huddinge kyrka för den sverigefinska minoriteten i Huddinge

Minnessten vid Huddinge kyrka för den sverigefinska minoriteten i Huddinge KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-02 KS-2013/1044.103 1 (4) HANDLÄGGARE Linna Avarre, Pirjo Kommunstyrelsen Pirjo.Linna-Avarre@huddinge.se Minnessten vid Huddinge

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2014/859.181 1 (5)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2014/859.181 1 (5) 2014-11-03 KS-2014/859.181 1 (5) HANDLÄGGARE Maria Sundblad maria.sundblad@huddinge.se Kommunstyrelsen Redovisa kostnaderna för mottagandet av flyktingar och invandrare i kommunen genom ett "Mångkulturellt

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Komplettering till tidigare utskick

Komplettering till tidigare utskick KOMMUNFULLMÄKTGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 18:00 Plats S~erneskolans matsal Gruppmöten: Rum finns reserverade från 16.00 Rum 263 (S) Rum 260 (Borgerliga gruppen) Rum 258 (V) Rum

Läs mer

Ekenbergska/fordon - tidigareläggning av investering Dm UN 09/03

Ekenbergska/fordon - tidigareläggning av investering Dm UN 09/03 SÖDERTÄLJE o Tjänsteskrivelse UTBILDNINGSKONTORET 2009-01-08 Stefan Sundbom Yerksamhetscontroller 08-55022202 stefan.sundbom(q)sode11alj e.se Petra Karlsson Ekström Lokalstrateg 08-550 215 32 petra.karlssonekstrom@sode11alje.se

Läs mer

Revidering av plan- och bygglovtaxan (HKF 2210)

Revidering av plan- och bygglovtaxan (HKF 2210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-12 KS-2015/271.184 1 (6) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revidering av plan- och

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

Ärende Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag om att möjligheten att anställa en EU-lots utreds.

Ärende Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag om att möjligheten att anställa en EU-lots utreds. Protokoll KOmmunfullmäktige 28 augusti 2000 Kf 85 Dnr KS00/249 140 Motion - tillsättande av en EU-lots - Lissbritt Aurvind (v) Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag

Läs mer

Barngruppernas storlek inom förskolan

Barngruppernas storlek inom förskolan Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen förskola och äldreomsorg i egen regi Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-04-29 Handläggare Susanne Forss Gustafsson Telefon: 08-508 22 064 Till Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen 2011-11-16 David Arvidsson KFKS 2007/79-251 Sammanfattning Syfte med projektet var att reglera byggrätter med tillfartsvägar och

Läs mer

Välkommen till Portvakten Söder

Välkommen till Portvakten Söder Bo i Europas klimatsmartaste hus! Välkommen till Portvakten Söder Framtidens boende i ett hållbart samhälle Portvakten Söder Vi erbjuder 64 lägenheter i två punkthus med vardera åtta våningar. Inflyttning

Läs mer

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Trafikbullerutredning Kv Bävern 1, Trelleborg Nybyggnad av bostäder 2015-02-02 Uppdragsnummer 260 675 1 (8) Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Uppdragsgivare Midroc

Läs mer

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-31 KS- 2013/1067.213 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström Helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 Förslag

Läs mer

2012-12- l O. Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j<... (M) om ökad risk rör kvalitetsbrister' irörskolan

2012-12- l O. Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j<... (M) om ökad risk rör kvalitetsbrister' irörskolan Kommunfullmäktige i Huddinge 10 december 2012 2012-12- l O Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer