Ny förskola i Vistaberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny förskola i Vistaberg"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj Paragraf Diarienummer KS-203/ Ny förskola i Vistaberg Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Förskolenämndens beställning av produktion för en ny förskola med fem avdelningar inom fastigheten Bergnäs 26 i Vistaberg godkänns. Sammanfattning Den nya förskolan i Vistaberg placeras vid korsningen Vistavägen /Utsiktsvägen och blir en förskola för 00 barn fördelat på fem avdelningar i två våningsplan. Total investeringsutgift inklusive kapitalkostnad under byggtiden uppgår till 437 mnkr. Beräknad årshyra beräknas uppgå till 26 mnkr/år vilket innebär en hyreskostnad per kvadratmeter på 3 24 kr/år. Byggproduktionsstarten är planerad till augusti 204 och förskolan beräknas kunna vara inflyttningsklar till november 205. För eventuellt behov av utökad ram för nämnden för att kunna finansiera hyreskostnaden 206 och framåt föreslår kommunstyrelsens förvaltning att detta ska hanteras i budgetprocessen för 206. Beslutet delges Förskolenämnden Huge Fastigheter AB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNNG TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA KS-203/ (3) HANDLÄGGARE Söderquist Mari Kommunstyrelsen Ny förskola i Vistaberg Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Förskolenämndens beställning av produktion för en ny förskola med fem avdelningar inom fastigheten Bergnäs 26 i Vistaberg godkänns. Sammanfattning Den nya förskolan i Vistaberg placeras vid korsningen Vistavägen /Utsiktsvägen och blir en förskola för 00 barn fördelat på fem avdelningar i två våningsplan. Total investeringsutgift inklusive kapitalkostnad under byggtiden uppgår till 437 mnkr. Beräknad årshyra beräknas uppgå till 26 mnkr/år vilket innebär en hyreskostnad per kvadratmeter på 3 24 kr/år. Byggproduktionsstarten är planerad till augusti 204 och förskolan beräknas kunna vara inflyttningsklar till november 205. För eventuellt behov av utökad ram för nämnden för att kunna finansiera hyreskostnaden 206 och framåt föreslår kommunstyrelsens förvaltning att detta ska hanteras i budgetprocessen för 206. Beskrivning av ärendet Förskolenämnden har upptagit detta projekt i sina lokalförsörjningsplaner sedan 20. En ny detaljplan för området vann laga kraft i november 202. Den nya förskolan i Vistaberg kommer att ligga vid korsningen Vistavägen/Utsiktsvägen. Fastigheten är cirka kvm stor och ägs av Huddinge kommun. Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med Huge Fastigheter AB genomfört en inledande studie för en ny förskola med 00 barn fördelat på fem avdelningar i två våningsplan vilket närmare redovisas i förskolenämndens tjänsteutlåtande. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning 4 85 Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNNG TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA KS-203/ (3) Förskolan blir den fjärde förskolan som byggs med passivhusteknik och enligt samma koncept som de tidigare förskolorna i Balingsnäs Källbrink respektive i Smista. Tidsplan Byggproduktionsstarten är planerad till augusti 204 och förskolan beräknas kunna vara inflyttningsklar till november 205. Ekonomi Total investeringsutgift inklusive kapitalkostnad under byggtiden uppgår till 437 mnkr. Verksamhetsytan (LOA) uppgår till 845 kvm LOA medan den byggnadstekniska ytan (BTA) uppgår till 983 kvm. Byggkostnad per BTA uppgår därmed till cirka 44 tkr/kvm. Beräknad årshyra inklusive räntekostnad för marklösen samt kostnader för drift & underhåll beräknas uppgå till 26 mnkr/år vilket innebär en hyreskostnad per kvadratmeter på 3 24 kr/år. Finansiering Den tillkommande hyran som kommer att belasta 205 bedöms rymmas inom ramen för nu gällande resursfördelningssystem. Förskolenämndens bedömning är att det uppstår svårigheter att under 206 finansiera samtliga kommande förskoleprojekt inom nämndens resursfördelningsram. Förvaltningens synpunkter Den nya förskolan med 00 nya platser kommer att innebära ett viktigt tillskott till det ständigt växande behovet av nya förskoleplatser inom Glömsta- och Vistabergsområdet. Den detaljplanelagda tomten ligger mycket fint alldeles intill en mindre skogsbacke som planeras utgöra en del av lekgården för de lite äldre barnen. Produktionskostnaden ligger i samma härad som de tre tidigare uppförda passivhusförskolorna. Den tillkommande hyran som kommer att belasta 205 bedöms rymmas inom ramen för nu gällande resursfördelningssystem. För kommande år anser kommunstyrelsens förvaltning att förskolenämnden kan behöva prioritera de nya lokalprojekten över flera år. För eventuellt behov av finansiering från 206 och framåt föreslår kommunstyrelsens förvaltning att detta ska hanteras i budgetprocessen för 206.

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNNG TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA KS-203/ (3) Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomidirektör Bo Garneij Chefscontroller Bilagor Förskolenämndens tjänsteutlåtande daterat samt nämndens protokollsutdrag daterat Beslutet delges Förskolenämnden Huge Fastigheter AB

5 FÖRSKOLENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Förskolenämnden 8 april Paragraf Diarienummer FSN-204/ Nybyggnad av förskola i Vistaberg Flemingsberggodkännande av produktion Förskolenämndens beslut. Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av genomförd förstudie gällande nybyggnad av förskola inom fastigheten Bergnäs 26 i Vistaberg. 2. Nämnden överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen med begäran om godkännande att inleda produktion. 3. Nämnden föreslår att namnet på den nya förskolan ska vara Utsikten och överlämnar förslaget till fastställande och beslut i Samhällsbyggnadsnämnden. Sammanfattning Förskolenämnden har beslutat om en ny förskola i Vistaberg i enlighet med lokalförsörjningsplan för åren och åren För att kunna möta ökad efterfrågan på förskoleplatser i Vistabergsområdet till följd av pågående bostadsexploatering innebär den planerade förskolan vid Vistavägen/Utsiktsvägen ett mycket viktigt kapacitetstillskott med cirka 00 nya förskoleplatser. Förvaltningen har tillsammans med Huge Fastigheter AB genomfört en förstudie gällande ny förskola i Vistaberg vilket redovisas i detta ärende. Det blir den fjärde förskolan i Huddinge som byggs enligt samma koncept som förskolan Sagoskogen i Västra Balingsnäs som togs i bruk augusti 202 förskolan Källbrink i Fullersta som blev färdigställd i augusti 203 och förskolan Väktaren i Smista som nu är under produktion och färdigställs till augusti 204. Förskolan kommer att utrustas med solcellspaneler i syfte att ytterligare reducera energiförbrukningen och kompensera för det energibehov som storköksutrustningen för med sig. Komplementbyggnader uppförs med sedumtak vilket bidrar till en bättre dagvattenhantering. Markområdet för den planerade nya förskolan i Vistaberg ligger vid Vistavägen/Utsiktsvägen fastigheten ägs av Huddinge kommun och tomt-området omfattar totalt cirka kvadratmeter.

6 FÖRSKOLENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Paragraf Förskolenämnden 8 april forts. Diarienummer FSN-204/ Huge Fastigheter AB har efter genomförd förstudie lämnat en hyresoffert med en investeringskostnad på 437 mnkr inklusive kapitalkostnad under byggtid. Årshyreskostnaden är 26 mnkr inklusive räntekostnad för marklösen till kommunen vilket ger en hyreskostnad per kvadratmeter med 3 24 kronor per år. Den totala markkostnaden beräknas till cirka 5 procent av den totala investeringen. Verksamhetsytan uttryckt i LOA är på 845 kvadratmeter medan den byggnadstekniska ytan BTA är på 983 kvadratmeter. Förskolan får därmed en yta per barn på 85 kvadratmeter. Under förutsättning att beslut fattas i kommunstyrelsen den 26 maj och i kommunfullmäktige den 9 juni kan den nya förskolan i Vistaberg stå inflyttningsklar senast i november 205. Överläggning ärendet yttrar sig Jelena Drenjanin (M) lokalplaneringschef Bengt Hammarlund Anneli Sjöberg (S) och Katharina Wallenborg (DP). Beslutet delges Kommunstyrelsen Huge Fastigheter AB Akten

7 BARN- OCH UTBLDNNGSFÖRVALTNNGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA FSN-204/ (8) HANDLÄGGARE Janson Elaine Förskolenämnden Nybyggnad av förskola i Vistaberg Flemingsberg godkännande av produktion Förslag till beslut. Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av genomförd förstudie gällande nybyggnad av förskola inom fastigheten Bergnäs 26 i Vistaberg. 2. Nämnden överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen med begäran om godkännande att inleda produktion. 3. Nämnden föreslår att namnet på den nya förskolan ska vara Utsikten och överlämnar förslaget till fastställande och beslut i Samhällsbyggnadsnämnden. Sammanfattning Förskolenämnden har beslutat om en ny förskola i Vistaberg i enlighet med lokalförsörjningsplan för åren och åren För att kunna möta ökad efterfrågan på förskoleplatser i Vistabergsområdet till följd av pågående bostadsexploatering innebär den planerade förskolan vid Vistavägen/Utsiktsvägen ett mycket viktigt kapacitetstillskott med cirka 00 nya förskoleplatser. Förvaltningen har tillsammans med Huge Fastigheter AB genomfört en förstudie gällande ny förskola i Vistaberg vilket redovisas i detta ärende. Det blir den fjärde förskolan i Huddinge som byggs enligt samma koncept som förskolan Sagoskogen i Västra Balingsnäs som togs i bruk augusti 202 förskolan Källbrink i Fullersta som blev färdigställd i augusti 203 och förskolan Väktaren i Smista som nu är under produktion och färdigställs till augusti 204. Förskolan kommer att utrustas med solcellspaneler i syfte att ytterligare reducera energiförbrukningen och kompensera för det energibehov som storköksutrustningen för med sig. Komplementbyggnader uppförs med sedumtak vilket bidrar till en bättre dagvattenhantering. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen 4 85 HUDDNGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

8 BARN- OCH UTBLDNNGSFÖRVALTNNGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA FSN-204/ (8) Markområdet för den planerade nya förskolan i Vistaberg ligger vid Vistavägen/Utsiktsvägen fastigheten ägs av Huddinge kommun och tomtområdet omfattar totalt cirka kvadratmeter. Huge Fastigheter AB har efter genomförd förstudie lämnat en hyresoffert med en investeringskostnad på 437 mnkr inklusive kapitalkostnad under byggtid. Årshyreskostnaden är 26 mnkr inklusive räntekostnad för marklösen till kommunen vilket ger en hyreskostnad per kvadratmeter med 3 24 kronor per år. Den totala markkostnaden beräknas till cirka 5 procent av den totala investeringen. Verksamhetsytan uttryckt i LOA är på 845 kvadratmeter medan den byggnadstekniska ytan BTA är på 983 kvadratmeter. Förskolan får därmed en yta per barn på 85 kvadratmeter. Under förutsättning att beslut fattas i kommunstyrelsen den 26 maj och i kommunfullmäktige den 9 juni kan den nya förskolan i Vistaberg stå inflyttningsklar senast i november 205. Beskrivning av ärendet Förskolenämnden har beslutat om en ny förskola i Vistaberg i enlighet med nämndens lokalförsörjningsplan för åren och åren Detaljplanen för del av Vistaberg :6 m.fl. som i april 202 antogs av Kommunfullmäktige överklagades till Länsstyrelsen men vann sedan laga kraft i november 202. Förvaltningen har tillsammans med Huge Fastigheter AB genomfört en förstudie gällande en ny förskola i Vistaberg med kapacitet för cirka 00 barn fördelat på fem avdelningar vilket redovisas i detta ärende. Verksamhetspersonal och huvudskyddsombud har granskat och lämnat synpunkter på förslaget avseende den nya förskolans inre- och yttre utformning. Förskolan i Vistaberg blir den fjärde förskolan i Huddinge som byggs enligt samma koncept som förskolan Sagoskogen som togs i bruk augusti 202 förskolan Källbrink som blev färdigställd i augusti 203 och förskolan Väktaren som nu är under produktion. Det innebär en mycket energieffektiv byggnad som ligger långt under Boverkets nuvarande byggregler och minimikrav för energianvändning.

9 BARN- OCH UTBLDNNGSFÖRVALTNNGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA FSN-204/ (8) Under förutsättning att beslut fattas i kommunstyrelsen den 26 maj och i kommunfullmäktige den 9 juni kan den nya förskolan i Vistaberg stå inflyttningsklar till november 205. Planområdet för den planerade nya förskolan i Vistaberg ligger vid Vistavägen/Utsiktsvägen fastigheten ägs av Huddinge kommun och tomtområdet omfattar totalt cirka kvadratmeter. Passivhus Passivhusbegreppet är internationellt. De svenska kriterierna för nollenergihus passivhus och minienergihus utvecklades tidigare av en expertgrupp utsedd av Forum för energieffektiva byggnader (FEBY). Ansvaret för kravspecifikation har nu övertagits av Sveriges Centrum för Nollenergihus (SCNH) som är en förening för utveckling och spridning av energieffektivt byggande. Byggnadskonstruktionen ger ett bra inomhusklimat med god komfort och utan risk för drag eller kallras. Ytor för värmeradiatorer som vi har i de flesta förskolor saknas i ett passivhus. Vid nybyggnation är det viktigt att inte bara ställa krav på energianvändningen utan även på andra miljöaspekter så som materialval och kemikalier. Huge följer kravstandard för Sunda Hus som undviker val av ohälsosamma material i byggnader. Huset har tjocka väggar och tak (cirka 40 centimeter) energieffektiva fönster och är till sin konstruktion ett mycket välisolerat hus med ett effektivt ventilationssystem för värmeåtervinning. Huset värms också huvudsakligen upp av de barn och vuxna som vistas i byggnaden av hushållsmaskiner och belysning. Det stänger ute yttre buller på ett effektivt sätt jämfört med konventionella hus och upplevs därför som ett tyst hus med en bra akustik och inomhusklimat. Den 4 april 200 röstade Europaparlamentet igenom ett direktiv till medlemsländerna om energieffektivitet som bland annat innebär att alla nya byggnader senast den 3 december 2020 ska vara så kallade nära-noll energibyggnader. För nybyggnation inom kommunal och offentlig sektor ska tillämpningen av den nya lagen ske från den 3 december 208. För större byggnader mer än 000 kvadratmeter kommer det en skärpning av reglerna troligen under 204.

10 BARN- OCH UTBLDNNGSFÖRVALTNNGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA FSN-204/ (8) Två intyg certifiering och verifiering FEBY (forum för energieffektiva byggnader) har tagit fram ett system med certifikat och verifikat som intygar att byggnaden uppnår de nyckeltal och krav som gäller för passivhus. ett första steg görs en egendeklaration för en projekterad byggnad som benämns certifikat. ett andra steg ett till två år efter inflyttning är det möjligt att bedöma det faktiska utfallet med en tredjepartsgranskning. Det är då möjligt att få ett verifikat som bekräftar att kraven uppfyllts. Förvaltningens synpunkter För att kunna möta ökad efterfrågan på förskoleplatser i Vistabergsområdet till följd av pågående bostadsexploatering innebär den planerade förskolan vid Vistavägen/Utsiktsvägen ett mycket viktigt kapacitetstillskott med cirka 00 nya förskoleplatser. Energiförbrukning Den nya förskolans energianvändning och kostnader är cirka 50 procent lägre jämfört med Boverkets minimikrav för energianvändning i nybyggnation. Uttryckt i kilowattimmar per kvadratmeter och år så räknar vi med en energiförbrukning på 65 kwh per kvadratmeter och år inklusive verksamhetsel. Det kan jämföras med Huddinges befintliga förskolor som idag har en medelförbrukning på 208 kwh per kvadratmeter och år. Den beräknade merkostnaden på ett par procent för att bygga passivhus beräknas vara intjänad efter drygt 5-20 år på grund av minskade driftskostnader och minskad energianvändning. Erfarenheterna från den först byggda förskolan Sagoskogen tyder också preliminärt på mycket goda resultat vad gäller arbetsmiljö- och inomhusklimat. Byggnaden kommer även att utrustas med solcellspaneler i syfte att ytterligare reducera energiförbrukningen och kompensera för det energibehov som storköksutrustning för med sig. Komplementbyggnader uppförs med sedumtak vilket bidrar till en bättre dagvattenhantering inom den egna fastigheten. Verksamhetsidé De verksamhetsidéer som utredningsgruppen för förskolorna i Västra Balingsnäs Källbrink och Smista tog fram har på likartat sätt tillämpats även i programmet för Vistaberg nya förskola.

11 BARN- OCH UTBLDNNGSFÖRVALTNNGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA FSN-204/ (8) Planering och utformning av inomhusmiljön Maximalt 00 förskolebarn fördelade på fem hemvister/avdelningar i två våningsplan. Tillagningskök. Lokalerna ska utformas så att rummen i sig blir en god läromiljö som utmanar och stimulerar barnens egna spontana lekbehov kreativitet och intressen. Lokalernas utformning ska beakta förskolebarnens skiftande åldrar från -5 år. Två hemvister/avdelningar ska kunna omdisponeras till förskoleklass om och när ålderskullar och behov i området förändras. Bästa möjliga lösningar för att uppnå en bra arbetsmiljö vad gäller akustik och miljösmart belysning. Planering och utformning av utomhusmiljön Förskoletomten består till stor del av öppen och flack ängsmark. den södra delen finns ett skogsområde som erbjuder goda möjligheter till balans- och motorikträning med sitt lutande och omväxlande underlag. Barrskogen utgör en naturlig och mycket spännande miljö för barnens upptäckarglädje utforskande egna påhitt och lekar. Gården är uppdelad i en lekgård för de mindre barnen och en större lekgård för de äldre barnen där den befintliga skogsbacken till övervägande del sparas. Gårdsmiljön formges så det finns plats för såväl spring och klätter som lugnare lekar men innehåller även miniscen odlingar labyrinter buskar klätterställning sandlek vattenposter/lek lekhus med mera. norr mot Vistavägen planteras en fruktlund där barnen kan följa årstidernas växlingar och se hur blommor blir till färdig frukt. Energieffektiv och bra utomhusbelysning som tillgodoser en trygg miljö under den mörka årstiden. Cykelparkering under tak som är låsbart ska utformas så att det stimulerar såväl personal som föräldrar att använda cykel istället för bil.

12 BARN- OCH UTBLDNNGSFÖRVALTNNGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA FSN-204/ (8) Parkeringsplatser och varumottagning n- och utfart till förskolan sker från Utsiktsvägen där parkering för personal föräldrar och varutransporter kommer att anordnas. Utsiktsvägen är en återvändsgata med mycket lite trafik.

13 BARN- OCH UTBLDNNGSFÖRVALTNNGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA FSN-204/ (8) Den nya förskolan kommer på huvudbyggnadens tak mot nordost att utrustas med solcellspaneler för att ytterligare reducera energiförbrukningen och kompensera för det ökade energibehov som tillagningskök för med sig. Sedumtak kommer att läggas på huvudbyggnadens tak mot nordväst samt på cykelförråds- och komplementbyggnader för att bidra till en bättre dagvattenhantering. Ekonomi Verksamhetsytan uttryckt i LOA är på 845 kvadratmeter medan den byggnadstekniska ytan BTA är på 983 kvadratmeter. Den relativt stora skillnaden mellan BTA och LOA beror på passivhusets tjocka ytterväggar och tak jämfört med en konventionell byggnad. Förskolan får därmed en yta per barn på 85 kvadratmeter. Huge Fastigheter AB har efter genomförd förstudie lämnat en hyresoffert som innebär en investeringskostnad om 437 mnkr inklusive kapitalkostnad under byggtid varav kostnaden för solcellsanläggningen utgör 50 tkr och sedumtak 383 tkr. Den totala markkostnaden beräknas till cirka 5 procent av den totala investeringen. nvesteringen ger en motsvarande hyra på tkr/år. Årshyreskostnaden per kvadratmeter blir 3 24 kronor per år baserat på en lokalyta på 845 kvadratmeter. Finansiering Den tillkommande hyran som kommer att belasta 205 beräknas till cirka 04 och för 206 till cirka 22 mnkr exklusive kostnader för inventarier och utrustning. Förvaltningens bedömning är att den ökade hyreskostnaden för 205 ryms inom ramen för nu gällande resurstilldelningssystem. nvesteringen är beräknad efter ränte- och prisläge för februari 204 och Huge Fastigheter AB kommer i slutredovisningen att beakta indexreglering utifrån förändringen i SCB Entreprenadindex E84 för husbyggnad och anläggning. Den angivna hyran är preliminär och den slutliga får avvika med högst procent på ifrågavarande investering jämte indexreglering. Jukka Kuusisto Utbildningschef Bengt Hammarlund Lokalplaneringschef

14 BARN- OCH UTBLDNNGSFÖRVALTNNGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA FSN-204/ (8) Bilagor Hyresoffert med hyresberäkning och ritningar den 9 februari 204 från Huge Fastigheter AB Beslutet delges Kommunstyrelsen Huge Fastigheter AB Akten

15 HF l (2) Huddinge kommun Förskolenämnden 485 HUDDNGE Offert avseende ny förskola vid fastighet Bergnäs 26 Huge Fastigheter AB har efter beställning från bam ~ och utbildningsförvaltningen utfort en forstudie gällande uppförande aven ny :llirskola som ligger till grund får denna hyresoffert. Den ilireslagna nyproducerade förskolans ventilation och luftflöde är anpassad for 00 barn och ca 20 personal samt ska inrymma ett tillagningskök. Lokalytan uppgår till 845 kvm (LOA) (983 kvm BTA) i 2 våningar. Total investeringskostnad har beräknats till tkr inklusive kapitalkostnad under byggtid. Tomtytan är 5547 kvm och kostnad for marklösen har beräknats med 635 kr/m 2. Förskolan ska uppfljras i passivhusteknik och därmed är ett flertal av kriterierna for miljöbyggnad uppfyllda. Kravet på fastighetsenergi för passivhus är low/m 2 och som omräknat till årsanvändning är 25 kwhlm 2 och målet är att dessa värden ska uppfyllas. Verksamhetsenergi till belysning torkrum mm samt energi för tillagningskök räknas inte med i kriterier for passivhus eller miljöbyggnad. Energianvändning for denna byggnad fastighetsenergi och verksamhetsenergi blir totalt ca 65 kwbjm 2 och år. Förskolor i Huddinge har idag enligt den senaste statistiken en genomsnittlig användning på ca 220 kwh/m2lår. Utnyttjandet av lokalerna har en stor påverkan på energianvändningen och till hjälp för att följa upp detta installeras ett antal olika mätsystem. Sedumtak läggs på cykelforråds- och soprumsbyggnaden samt på huvudbyggnadens tak mot nordväst. På huvudbyggnadens takfall mot nordost placeras solcellspaneler. Önskemål föreligger om inflyttning i november 205 med reservation for att tidplanen är hårt pressad. Detta forutsätter byggproduktionsstart under augusti 204 vilket innebär att erforderliga politiska beslut om produktion måste fattas senast juni 204. det fall projektet avbryts måste Huddinge kommun genom forskolenämnden svara for upparbetade projekteringskostnader. Hyra fö r ifrågavarande investering inklusive ränta for marklösen uppgår till tkr/år exklusive moms. Kostnaden for drift och underhåll är beräknad enligt schablon. nvesteringen är beräknad efter ränte- och prisläge for februari 204 och vi f6rbehåller oss rätten att indexreglera utifrån forändringen i SCB Entreprenadindex E84 for husbyggnad och anläggning. Den angivna hyran är preliminär och den slutliga far avvika med högst % på ifrågavarande investeringjämte indexreglering. Huge Fastigheter AB Box Huddinge' Besöksadress Sjödalslorget 7 Tel Fax w.vw.huge.se Orgnr

16 Sid 2 (2) Vi ber er också notera att innehållet i denna offert avser en ilirhyming med Huddinge kommun som hyresgäst och verksamhetsutävare. Om lokalerna ska användas aven privat anordnare uppstår konsekvenser f(jr vilka hänsyn måste tas i kostnads- och hyresberäkning. Huge Fastigheter AB Af.~~ VD d C'!/J ~jl o..bk-j(. Henrik Ömeblad AffiJrsomrdde.schef Kommunal service Bilagor: l Hyreskalkyl Kostnadsberäkning RitningProgramhandling Tidplan

17 6il0:l' lhangre HYRESBERÄKNNG (preliminar vid uthyrning till kommunen) Projekt: Objekt: Bergnäs 26 Ny förskola passivhusteknik nvestering tkr: Beräknad kostnad tkr: nvestering enligt kostnadsberäkning nvestering inkl kapitalkostnad under byggtid Kalkylränta: 2) ndex: 3) Kap kostn byggtid Beräknad byggtid: Bokfört värde tkr: Drift kr/kvm: Underhåll kr/kvm: Beräknat tax-värde tkr: Utökat antal kvm: Totalt antal kvm: 302% 70% mån O O 845 LOA 845 LOA krlkvm ) 5-årig statsobligation + 5 %-enhet per den :a i månaden då hyresberijkning sker. SE GVB 5Y per : 52% 2) ndex sä ffs till 70% vid utökad yta och 55% i övriga fall. 3) Beräknad in vestering X ka/ky/rijn ta X byggtid / 2 Annuitetsfaklor 030% 354% 28% 7% 5 %

18 ~hui~ ~ ~ _.. <O _o j C Bergnäs 26 Ny förskola Björn W iklund Kostnader Budget för prel ~Y l c~u l lcl HY ' <::~U <:: 'UY U~ Prognos U ~ U::> Utfall Datum UJ. auaullfylld av: Björn W Björn W Bygght: t:\ul:illlad Projektering Byggndu::'dl Ut:lt: byggnad * ByggndU::idrbt:lt: mark och skolgård ' i Myndighetsa vl:jiftc Anslull ~savgifter Passivhus certifering Delstimm'a (exkl. ' konst; admfn 4%) Konst (05 %) l.\ul lll l~lauv'a \U::>Ulaucl (4%) !}~ ls u mm~ :2; t :i:':.; le: ldjer ** 000 ~ ~li!la. :l ~ i;# ~= _... ~ c.. :: -: --;!-'!. ~ l a-~._ f'.~ ' ~ - ~.~ <i'.'.;-le.: Reservationer och prisläge: Moms ingår ej. ndex ingår ej. Kostnadsläge feb Arllliärkliingar förklaring t ill avvikelser och förändringar: * Sedumtak och solceller ingår i byggnadsarbeten byggnad ovan. ** Exploateringskostnader avser: Markköp = 635 kr m2 x 5547 m2 = OOOkr Soceller ingår med kr Sedumtak ingår med kr Filnamn: C:\Users\hangrelAppData\LocallMicrosoft\Windows\Temporary nternet FiJes\Content.OutJook\W4QLHR5E\Underlag offert kostnadsberäkning Bergnäs 26 (2)

19 ~~rgnäs 26 För kola progr~mf[jrslag gårdsgestaltnng lustratio!splan skala :600 (A4)

20 ~~;~~li :.. ~.. ~'-=~.;~ BEFNTLG STUATON FOrskoletomten består till Overvägande del av Oppen och flack ängsmark. den södra delen finns barrskog och har stiger marken. Utsiklsvagen i väster är en återvandsgata med mycketiiie trafik. Vistavägen i norr är mer trafikerad. Eli dike löper ulmed tomtens östra kant. PLACERNG AV BYGGNAD OCH ANGÖRNG UtslklSvagen planeras all rustas upp och en ny gångbana planeras utmed dess östra sida. Detaljplanen anger även all en ny gångväg ordningställs söder om förskolan och all denna sammanbinds med Utslklsvägen. Som gående kommer man därfor att kunna ta sig till fors kolan såväl från norr som söder på ett trafiksäkert sätt. Både norr och söder placeras cykelställ de norr förses med tak. Trafik till förskolan angör från UtSiktsvägen och parkering avlastning sophus mm samlas på byggnadens norra sida. Huvudentren vänder sig mot sydväst och här formas en gård för småbarnslek. Parkeringen och entresdan avskärmas från Ulslklsvägen med hackar och träd. Söder om byggnaden finns de storre lekgård där den befinulga skogsbacken till övervägande del sparas. B.e.~gnäs: ' Förskola' o prograrrifors/~g gal~dsge~!;taftnjin lliustratlonsplan; skai~ :600 (A3) ~O2'_0- UTERUM DSPOSTON Tomten formes med utgång punkt från kulturlandskapet med bondgården som lema. Vid entren står bondens traktor och häst och på angen väster om entren finns sltagetålgt konstgräs med en stiliserad back. Sandlek finns också på del av ängen. söder på den större lekgården flnns en Oppen och grusad gårdsplan med små trädjur som kan matas eller ridas på. Mot väggen kan man odla i u!lphojda odlingskärl och från en tunna kan man tappa vatten for vattenlek. Trappan med vilplan mot väggen kan användas som miniscen. FOr spring benen finns en stenlabyrint och en klällerställning. Runt lekgården och skogsbrynet slingrar en gång för turer på trehjuling eller till fots. Barrskogen bevaras med stock och slen och gläntor kan man hllla ell litet lekhus och ell trätrol!. Längst norr planteras.en fruktund. Hit kan man gå på utflykt for all följa hur blommor blir till frukt och så klart for all plecka och smaka. Sittplatser finns såval under byggnadens balkongtak som spridda på lekgården så all mindre grupper av barn kan samlas. UTEMLJÖ. PEDAGOGK Gården formges så all det finns plats för såväl spring och klaller som lugnare lekar. Gården ger också stort utrymme för rollekar där de små djuren och lekhuset hjälper fantasin på traven. Den befinulga barrskogen erbjuder goda möjligheter tir balans- och motoriktranlng med sill lutande och omväxlande underlag och årstidernas växlingar kan följas såväl i skogen som fruktlunden och odlingskärlen. O~2!'4=!6~' o==:::::i~o ==~)O ~

21 i AVDElNNG2 22p! L! j i i i J i j ALLRUM D 429 m 2 AKTVTETSRUM.ll 25p m m 3895 m 2 ALLRUM.llA 42 m 2 ~- l so so ~~:-~ 28 --~:~---~ _ T---~ ~--HH--H -- _~fi<~~tt<''~+l~-f--t l--! h'yo.y_ggl_ao...'uvfo'r li a M 0-00.PH B i i~ l AVDELNU'oG 22p ~ i l ':t'fto\oehojcler Xlll.o\.ll H: UM:f i\~t PROGRAMHANDLNG ~huge BERGNAS26 NYBYGGNAD AVFOR5KOlA '.«... r..'<>u0u./u)0 8JORl~WU.u:':O c. E ~»fltallssolnxaal.tao ARMnEKfER OW al :o.. S-KO_lA -.;;A T4

22 o..c~l\o_' r --\;_ _ _ _ _ _ _ _ _J_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -'-'-'-'-'-'-'-'--'-'-'-'-'-'-'-_._._._._._._.-._._.-.--_._ _._ _._.; 384 m 2 : AlLRUM 4094 ll2zz : AVDELNNGS 22p r ~r~ 3 l LJ AVDELNNG 3 22p c AllRUM 3785 m 2 ZQ2 VLRUM 2 49 m i i i ELNNG4 22p ~.._ _ - PROGRAMHANDLNG BERGNÅS2S ~- NYBYGGNADAVFORSKOLA... ''AoOU>O ~40 4COl ~~.. ~ l5.!.:!s:)4000 ( _nua.~~f'7..3'mx - _._._:-L_--l:==-~-T'r-==~--' l e cet:av BALKONG.. OJ :>KAl.A:OC Q :z mr. SKAA:SO.S H~ eergn..s26 D NY8YGGNAOAVFORSKOLA A40-Q20-?H Al B

23 FÖRESKRFTER S.... nl(\o.~l\.>«'jo;rm (ll'.\. '- ~Hn(!T AV <;R~ 'JDt ~CWC '- '''''''-lo'' $'AENe: f~ $~.f'rt~ V;..eW~.'[P..UT'AAG. ''''' UC.... lle<:'liglaes$o!' 'MAg... TT; 'MW~ C ~'A~o;:.\'''ro[ ~~... ''O'C...c.~UtO. ( '-~ F... t 'SoifO -YTTt~T_'Nllt~'!T(Ofll!~JOC.v......O(:~.')('... for' '.. l!hiutculll:..:... ot~go.'tg 'Mfo......v.fN. tetla!la...'. ~v '-n'v>l J ~: JlDJl!. ~lo.. Un.m:/... ~.l~.ld 'Otl$ll'Ull.rc-... ullm<. OROl'f'LM <;N~ o:'s ~. l.~ ~p.n'paam:'l ~~'O[ ~ t«\ :(... O~~ft' ~'j'!.vrz.~....!;<>t... OCH!AJWN'M CUoO( '... Sl SJ\c;:AA-lO!l taan~loe!lc= D......'.O..CLAO 'RW.M. W'VRU 'lj'wr i5bpro~ v'cuy<;o<f;vu'''...!o<jlfum _<O'<lSl'>:! Al.l~~C'lJ( ''>Hl. 3'''''.. l l. ~~

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

Offert avseende ny förskola vid Smista 3:3

Offert avseende ny förskola vid Smista 3:3 2013-02-18 HF 2013-3 l (2) Huddinge kommun F örskolenämnden 141 85 HUDDINGE Offert avseende ny förskola vid Smista 3:3 Huge Fastigheter AB har, efter beställning från barn- och utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Offert verksamhetsanpassning av kök, förskolan Nyckelpigan

Offert verksamhetsanpassning av kök, förskolan Nyckelpigan 2013-02-19 HF 2013-74 Sid l (2) Huddinge kommun F örskalenämnden 141 85 HUDDINGE Offert verksamhetsanpassning av kök, förskolan Nyckelpigan Huge Fastigheter AB har på uppdrag av Huddinge kommun genomfört

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj. Beställning av produktion.

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj. Beställning av produktion. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-12 KS-2013/1567.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Om- och tillbyggnad

Läs mer

Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad

Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad ~huge 2013-03-20 HF2013-125 l (2) Huddinge kommun Förskalenämnden 141 85 HUDDINGE Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad Huge Fastigheter AB har efter beställning utfått

Läs mer

Ombyggnad och upprustning av kök i förskolan Drakengodkännande

Ombyggnad och upprustning av kök i förskolan Drakengodkännande BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-23 FSN-2014/483.253 1 (3) HANDLÄGGARE Janson, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Janson@huddinge.se Förskolenämnden Ombyggnad och

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-09 FSN-2013/260.272 1 (4) HANDLÄGGARE Janson, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Janson@huddinge.se Förskolenämnden Hyra av paviljong

Läs mer

Ny förskola i Nytorps Mosse, Trångsund godkännande av produktion

Ny förskola i Nytorps Mosse, Trångsund godkännande av produktion KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1174.253 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ny förskola i

Läs mer

Beställning av produktion - renovering och verksamhetsanpassning av Hörningsnässkolans kök och matsal

Beställning av produktion - renovering och verksamhetsanpassning av Hörningsnässkolans kök och matsal KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2012-12-27 KS-2012/1276.252 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Beställning av produktion - renovering och verksamhetsanpassning

Läs mer

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-07-29 KS-2013/788.649 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan

Läs mer

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-17 KS-2013/1568.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong

Läs mer

Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan

Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2012-12-28 KS-2012/1246.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4)

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) HANDLÄGGARE Per Claug Tel 08-535 378 22 per.claug@huddinge.se Socialnämnden Beställning avseende

Läs mer

Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen 3, 11 tr i Flemingsberg

Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen 3, 11 tr i Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-09-25 KS-2014/1096.256 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen

Läs mer

Ny förskola i Vistaberg

Ny förskola i Vistaberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-24 KS-2013/1456.253 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ny förskola i

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att inleda förstudie

Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att inleda förstudie KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-11-27 KS-2014/1208.252 1 (4) HANDLÄGGARE Ricknell, Peder Peder.Ricknell@huddinge.se Kommunstyrelsen Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för gymnasienämnden

Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för gymnasienämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-09-24 GN-2014/383.250 1 (5) HANDLÄGGARE Lundin, Tina Tina.Lundin@huddinge.se Gymnasienämnden Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för

Läs mer

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/520.252 1 (5) HANDLÄGGARE Janson, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Janson@huddinge.se Grundskolenämnden Hyra av skolpaviljong

Läs mer

Planerings- och personalutskottet

Planerings- och personalutskottet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-22 KS-2014/71.256 1 (3) HANDLÄGGARE Öhman, Stig 0853530355 Stig.Ohman@huddinge.se Planerings- och personalutskottet Förstudie avseende anpassning av lägenheter till

Läs mer

Ny rackethall i Skogås - godkännande av produktion

Ny rackethall i Skogås - godkännande av produktion KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNNG TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA 2014-04-25 KS-2014/664.255 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ny rackethall i Skogås

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/844.629 Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Läs mer

Ny grundskola för 720 elever och skolåren 4-9 i Glömsta, Flemingsberg - godkännande att inleda förstudie

Ny grundskola för 720 elever och skolåren 4-9 i Glömsta, Flemingsberg - godkännande att inleda förstudie BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-27 GSN-2013/78.272 1 (10) HANDLÄGGARE Hammarlund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarlund@huddinge.se Grundskolenämnden Ny grundskola för 720 elever och skolåren

Läs mer

Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning

Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning 1(5) Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning Ärendet Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2011 73 (KS 2009/0115) tilldelade kommunfullmäktige fastighetsnämnden

Läs mer

Ny förskola på Enskedevägen i Svedmyra

Ny förskola på Enskedevägen i Svedmyra Avdelningen för förskola och fritid Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (5) 2013-11-25 Handläggare: Iris Birath Telefon: 08 508 18 153 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-12-17 Ny förskola

Läs mer

Kästa förskola och grundskola i Flemingsberg - godkännande av produktion

Kästa förskola och grundskola i Flemingsberg - godkännande av produktion KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 16 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 11 Paragraf Diarienummer KS-2013/297.256 Kästa förskola och grundskola i Flemingsberg - godkännande av

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Anpassning av förskolan Falken inför verksamhetsstart av barnomsorg på obekväm arbetstid

Anpassning av förskolan Falken inför verksamhetsstart av barnomsorg på obekväm arbetstid BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-13 FSN-2013/232.253 1 (3) HANDLÄGGARE Hammarlund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarlund@huddinge.se Försklenämnden Anpassning

Läs mer

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen.

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen. VD Roland Kindslätt Tjänsteskrivelse 2015-03-05 Bakgrund Sedan sekelskiftet så har behovet av bostäder sakta men säkert ökat. Främst Edshus AB hade då betydande vakanser men kurvan har över tid ständigt

Läs mer

Ny förskola i kv. Rosteriet, Liljeholmen

Ny förskola i kv. Rosteriet, Liljeholmen Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Samhällsplanering Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-01-13 Handläggare Helén Örtegren Telefon: 08-508 23 051 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2014-01-30

Läs mer

Justering av budgetramar 2015

Justering av budgetramar 2015 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 5 Paragraf Diarienummer KS-2015/215.182 Justering av budgetramar 2015 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-10 FSN-2014/431.601 1 (2) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny 08-535 360 12 Jenny.schonning@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2013/294.709 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av egenavgiften för familjerådgivning Förslag till

Läs mer

Giftfri miljö för alla barn i förskolan! - svar på medborgarförslag väckt av Monica Rapp

Giftfri miljö för alla barn i förskolan! - svar på medborgarförslag väckt av Monica Rapp KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-26 KS-2014/104.640 1 (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Giftfri miljö för alla barn i förskolan! - svar

Läs mer

Remiss - Inriktningsbeslut - Förskoletomt inom exploateringsprojektet kv Gulsparven

Remiss - Inriktningsbeslut - Förskoletomt inom exploateringsprojektet kv Gulsparven BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-30 FSN-2015/185.259 1 (4) HANDLÄGGARE Jansson Rejto, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Jansson-Rejto@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Inriktningsbeslut - Förskoletomt

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

Ny rackethall i Skogås - godkännande av produktion

Ny rackethall i Skogås - godkännande av produktion KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 32 Paragraf Diarienummer KS-2014/664.255 Ny rackethall i Skogås - godkännande av produktion Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-02 KS-2011/961.389 1 (3) HANDLÄGGARE Idberg, Alexander 0709761039 Alexander.Idberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-31 SN-2013/4453.259 2 (3)

SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-31 SN-2013/4453.259 2 (3) 2013-10-31 SN-2013/4453.259 1 (3) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Socialnämnden Förstudie avseende anpassning av lägenheter till gruppbostad enligt lagen om särskilt

Läs mer

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 6 (40) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2013 3 Paragraf Diarienummer KS-2012/543.639 Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda

Läs mer

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-31 AN-2015/146.730 1 (4) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning av förstudie för ombyggnad av

Läs mer

Utökning av förskolan Årstaberg

Utökning av förskolan Årstaberg HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SAMH ÄLLSPLANERING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 264-2011-2.6 SID 1 (8) 2011-12-15 Handläggare: Helén Örtegren Telefon: 08-508 23 051 Till Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/141.185 Utökad borgensram, SRV Återvinning AB Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Tillgänglighetsåtgärder i Tomtbergaskolan

Tillgänglighetsåtgärder i Tomtbergaskolan BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 20140316 GSN2014/145.252 1 (2) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskenämnden Tigängighetsåtgärder

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 9 Paragraf Diarienummer KS-2013/294.709 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1.Egenavgiften för familjerådgivningens

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-18 KS-2013/1566.252 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Planerings- och personalutskottet

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2012-12-12 AN-2012/758.339 1 (6) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 elisabeth.bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning

Läs mer

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus 1(6) Fastighetsnämnden Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus Ärendet återredovisar härmed uppdraget Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus i enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507. Diarienummer KS-2010/995.214

Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507. Diarienummer KS-2010/995.214 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507 Diarienummer KS-2010/995.214 Avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun och NCC Boende AB för delar av Glömsta

Läs mer

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2013/1254.194 Ändring av regeln i 11 i kommunstyrelsens reglemente om kommunalråd, beslut

Läs mer

Nytt beslutsärende: Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) (KF)

Nytt beslutsärende: Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 maj 2016 25 Paragraf Diarienummer KS-2016/1252.186 Nytt beslutsärende: Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens

Läs mer

Förvärv av bostadsrättslokal för förskola i stadsdelen Liljeholmen, kv Rosteriet 7. Inriktningsbeslut.

Förvärv av bostadsrättslokal för förskola i stadsdelen Liljeholmen, kv Rosteriet 7. Inriktningsbeslut. Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) Dnr 5.3.1 043/2014 2014-01-14 Handläggare Jennifer von Hofsten 0761226734 Jennifer.vonhofsten@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-02-04 Förvärv av bostadsrättslokal

Läs mer

Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014

Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 26 Paragraf Diarienummer KS-2014/696.919 Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina Axelsson (S)

Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina Axelsson (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-09-16 FSN-2013/230.640 1 (4) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina

Läs mer

Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea Nallesdotter

Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea Nallesdotter KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 januari 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/1161.169 Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea

Läs mer

Nybyggnad av förskola kv. Temmelburken 2 i Mariehäll

Nybyggnad av förskola kv. Temmelburken 2 i Mariehäll BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING VERKSAMHETSOMRÅDE FÖ RSKOLA OCH TEKNIK DNR 84-11-2.6. SDN 2011-12-15 Handläggare: Åsa Algott Telefon: 08 50806168 Till Bromma stadsdelsnämnd Nybyggnad av förskola kv. Temmelburken

Läs mer

Förslag till lokalförsörjningsplan 2016-2025

Förslag till lokalförsörjningsplan 2016-2025 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-11-01 AN-2015/391.111 1 (10) HANDLÄGGARE Elisabet Bern Öberg 08-535 378 70 Elisabet.Bern-Oberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till lokalförsörjningsplan

Läs mer

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2013/1427.119 Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms

Läs mer

Påbyggnad av Högåsskolan med ytterligare en våning UN-2013/341

Påbyggnad av Högåsskolan med ytterligare en våning UN-2013/341 Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) 2014-02-08 UN-2013/341 Utbildningsnämnden Påbyggnad av Högåsskolan med ytterligare en våning UN-2013/341 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN -~--~ -- - - ---, HUDDINGE I

Läs mer

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet 2013-04-02 KS-2013/371.441 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 15 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av

Läs mer

Byleskolan - Ny skolbyggnad

Byleskolan - Ny skolbyggnad 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kommunfastigheter Maria Östholm Byleskolan - Ny skolbyggnad Sammanfattning Täby kyrkby och området Byle har en kraftig befolkningstillväxt bland annat till följd av omfattande

Läs mer

Ljungbacken C"örskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291

Ljungbacken Cörskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291 SÖDERTÄLJE K~'~.cM. UN -"., UTBllDN INGSKONTORET Tjänsteskrivelse 2008-10-20 O Lille-Vie Eklind Byggproj ektledare 08-55022601 Petra Karlsson Ekström Lokalstrateg 08-5502 15 32 Kommunstyrelsen Järna kommundelsnämnd

Läs mer

Planuppdrag Ekedals koloniområde i Lissma

Planuppdrag Ekedals koloniområde i Lissma KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-15 NBN-2016/1458 1 (2) HANDLÄGGARE Enqvist, Maud 08-535 313 74 Maud.Enqvist@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Planuppdrag Ekedals koloniområde

Läs mer

Bryt heteronormen -gör Huddinge till en regnbågskommun!- motion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt heteronormen -gör Huddinge till en regnbågskommun!- motion väckt av Olof Olsson (MP) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-30 FSN-2013/353.119 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Förskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Bryt heteronormen -gör Huddinge till

Läs mer

Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211

Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-06-03 Kommunstyrelsen Bengt Persson Utredare Telefon 08-555 010 08 bengt.persson@nykvarn.se Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211 Förvaltningens förslag

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Borevägen

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Borevägen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 FSN-2013/96.642 1 (2) HANDLÄGGARE Castefjord, Christina 08-535 360 61 Christina.Castefjord@huddinge.se Förskolenämnden

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (2)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (2) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-10-27 KS-2014/71.256 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Beställning avseende

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1127.

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1127. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-03-31 KS-2013/1127.622 1 (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Naturlig mat i förskola och skola - återinför naturligt fett och

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) 2013-02-26 KS-2012/945.903 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 16 Paragraf Diarienummer KS-2013/293.189 Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Nybyggnad av en enkel idrottshall vid Grimstaskolan Förslag till genomförandebeslut

Nybyggnad av en enkel idrottshall vid Grimstaskolan Förslag till genomförandebeslut Sida 1 (8) 2015-03-24 Handläggare fastighetskontoret Karin Westling Projektavdelningen Telefon: 08-505 26 922 karin.westling@stockholm.se Handläggare idrottsförvaltningen Sophie Dahlberg Utvecklingsavdelningen

Läs mer

Huddinge kommuns yttrande över remissen digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Huddinge kommuns yttrande över remissen digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) DATUM REFERENS SIDA 2017-04-10 KS-2017/1048 1 (1) ERT DATUM ER REFERENS 2017-03-22 FI2017/01289/DF Finansdepartementet Huddinge kommuns yttrande över remissen digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) Huddinge

Läs mer

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta KMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-14 KS-2013/228.259 1 (3) HANDLÄGGARE Öhman, Stig 0853530355 Stig.hman@huddinge.se Kommunstyrelsen Beställning avseende ombyggnad

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Rosen

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Rosen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 2013-05-07 reviderad FSN-2012/405.642 1 (3) HANDLÄGGARE Castefjord, Christina 08-535 360 61 Christina.Castefjord@huddinge.se

Läs mer

Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Andreas Novotny (MP)

Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Andreas Novotny (MP) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/121.194 Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 17:30. Plats Stjerneskolan rum 263. Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid. Välkommen! Kallelse/underrättelse

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 17:30. Plats Stjerneskolan rum 263. Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid. Välkommen! Kallelse/underrättelse KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/underrättelse Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 17:30 Plats Stjerneskolan rum 263 Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid 1 Finansiering ombyggnad av Valbergsgården till trygghetsboende KST

Läs mer

Äskande om medel till lokaler för förskoleverksamheten

Äskande om medel till lokaler för förskoleverksamheten DALS-EDS KOMMUN KS Teknik & Service Claes Hellberg TJÄNSTESKRIVELSE Datum:2015-11-20 D.nr: Äskande om medel till lokaler för förskoleverksamheten Bakgrund Fokusförvaltningen ser ett akut behov av att Kommunen

Läs mer

Förslag till lokalförsörjningsplan 2014 2023

Förslag till lokalförsörjningsplan 2014 2023 2013-11-14 AN-2013/569.182 1 (10) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 elisabeth.bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till lokalförsörjningsplan 2014 2023 Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Nybyggnad av förskola kv. Temmelburken 2 i Mariehäll

Nybyggnad av förskola kv. Temmelburken 2 i Mariehäll BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING VERKSAMHETSOMRÅDE FÖ RSKOLA DNR 84-11-2.6 SDN 2011-05-19 Handläggare: Åsa Algott Telefon: 08 50806168 Till Bromma stadsdelsnämnd Nybyggnad av förskola kv. Temmelburken 2 i Mariehäll

Läs mer

Ersättning av paviljong; Solhemsskolan, hus E

Ersättning av paviljong; Solhemsskolan, hus E UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETS- OCH EKONOMIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-03-24 Handläggare: Gustav Widström Telefon: 08-508 33 575 Till Utbildningsnämnden 2011-04-14 Ersättning av paviljong;

Läs mer

AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Hornslandet (tidigare kv. N15) i DP Norra 2 i Norra Djurgårdsstaden. Genomförandebeslut

AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Hornslandet (tidigare kv. N15) i DP Norra 2 i Norra Djurgårdsstaden. Genomförandebeslut Utlåtande 2014: RI+V (Dnr 023-555/2014) AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Hornslandet (tidigare kv. N15) i DP Norra 2 i Norra Djurgårdsstaden. Genomförandebeslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Förslag till lokalförsörjningsplan 2015-2024

Förslag till lokalförsörjningsplan 2015-2024 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 3 november 2014 AN-2014/429.319 1 (8) HANDLÄGGARE Per Claug Tel 08-535 378 22 per.claug@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till lokalförsörjningsplan 2015-2024

Läs mer

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-03-18 KS-2012/844.629 1 (3) HANDLÄGGARE Mona Eichenseer mona.eichenseer@huddinge.se Kommunstyrelsen Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2014/713.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-15 FSN-2014/92.119 1 (4) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun Förslag

Läs mer

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden Margareta Catasús Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 260 62 margareta.catasus@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-05-19 Markanvisning för radhus inom fastigheten Baslinjen 1 i Skarpnäcks

Läs mer

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-03 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Läs mer

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 44 Paragraf Diarienummer KS-2012/1144.214 Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211

Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211 2015-06-03 Kommunstyrelsen Bengt Persson Utredare Telefon 08-555 010 08 bengt.persson@nykvarn.se Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Hornslandet (tidigare kv. N15) i DP Norra 2 i Norra Djurgårdsstaden. Genomförandebeslut

AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Hornslandet (tidigare kv. N15) i DP Norra 2 i Norra Djurgårdsstaden. Genomförandebeslut Utlåtande 2014:88 RI+V (Dnr 023-555/2014) AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Hornslandet (tidigare kv. N15) i DP Norra 2 i Norra Djurgårdsstaden. Genomförandebeslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Revidering i delegationsordningen på grund av nytt upphandlingsreglemente i Huddinge kommun, HKF 9420

Revidering i delegationsordningen på grund av nytt upphandlingsreglemente i Huddinge kommun, HKF 9420 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-18 GSN-2014/1425.112 1 (1) HANDLÄGGARE Dahlgren Jespersson, Pirjo Pirjo.Dahlgren-Jespersson@huddinge.se Grundskolenämnden

Läs mer

Genomförandebeslut SISAB gällande om-, ny- och tillbyggnad av Fridhemsskolan på Kungsholmen

Genomförandebeslut SISAB gällande om-, ny- och tillbyggnad av Fridhemsskolan på Kungsholmen Stadsledningskontoret Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2013-05-22 ÄRENDE 7 Handläggare SLK: Katharina Gratschew Telefon: 08-508 29 311 Stadshus AB: Susanna Höglund Telefon: 08-508 29

Läs mer